Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb Arkitektfirmaet BIK Lærkevej Struer tlf CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik."

Transkript

1 Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013

2 Sagnr Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Orientering om byggesagen Generelt Entrepriser/arbejder Bygherreleverancer Organisation Sikkerhed og sundhed Plan for sikkerhed og sundhed Sikkerhedsmøder Kontrol og tilsyn Arbejdsmiljø Generelt Begrænsning af støjgener Begrænsning af skader og gener fra vibrationer Begrænsning af støvgener Begrænsning af ergonomiske gener Foholdsregler ved farlige arbejder Omgivende miljø Generelt Støj Vibrationer Støv Emissioner til atmosfæren Spild af olie og kemiske produkter Byggeplads Generelt Bestemmelser Generelt Myndighedsforskrifter Myndighedstilladelser og anmeldelser Håndtering af materialer og produkter Eksisterende forhold Byggepladsens indretning Byggepladstegning Byggepladsens afgrænsning, indhegning og afskærmning Aflukning Vagtordning Tyverisikring Skiltning Førstehjælpkasser Brandslukningsmateriel Byggepladsens færdselsarealer Parkering... 9

3 Sagnr Indholdsfortegnelse Side : 2/ Udendørs færdselsarealer Færdselsarealer i bygninger Afdækning af huller i færdselsarealer Etablering af rækværk i færdselsarealer Belysning af færdselsarealer Vejrligsforanstaltninger på færdselsarealer Oprydning og renhold af færdselsarealer Skurby og oplagsplads Skurforhold Oplagsplads Teltværksteder Affaldshåndtering og affaldscontainer Belysning i skurby og på oplagsplads Vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads Oprydning og renhold i skurby og på oplagsplads Arbejdsområder Afdækning af huller i arbejdsområder Etablering af rækværk i arbejdsområder Belysning i fælles arbejdsområder Vejrligsforanstaltninger i arbejdsområder Oprydning og renhold i arbejdsområder Tekniske hjælpemidler Kraner og materielhejse Personelevator Stillads og arbejdsplatforme Forsyning til byggeplads Vand og afløb El Kommunikation Beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplan Tidsplan Byggepladstegning... 16

4 2. Organisation Side : 3/16 1. Orientering om byggesagen 1.1 Generelt Byggeriet er beliggende, Nupark 51, 7500 Holstebro Byggeriet omfatter opbygning af kontorbyggeri i 4 etager pr i alt 3050 m2 1.2 Entrepriser/arbejder Byggeriet udbydes i Hovedentreprise. 1.3 Bygherreleverancer 2. Organisation Bygherren har udpeget Arkitektfirmaet BIK til at varetage rollen som sikkerhedskoordinator. Sikkerhedskoordinatoren har pligten til at færdiggøre og ajourføre Plan for Sikkerhed og Sundhed samt pligten til at koordinere sikkerhedsarbejdet. Byggesagens parter er følgende: Bygherre: Vestforsyning Erhverv a/s, Nupark 51, 7500 Holstebro Byggeledelse: Arkitektfirmaet BIK, Lærkevej 2, 7600 Struer, Birthe Kjeldsen Sikkerhedskoordinator: Arkitektfirmaet BIK, Lærkevej 2, 7600 Struer, Birthe Kjeldsen Projekteringsleder: Arkitektfirmaet BIK, Lærkevej 2, 7600 Struer, Birthe Kjeldsen Entreprenør: Arbejdstilsynet: Postadresse: Postboks København C Telefon: Telefontid: ma-to 8-16, fr 8-15 E-post: Politiet: Midt- og Vestjyllands Politi Nørreport 1, 7500 Holstebro Tlf eller EAN:

5 3. Sikkerhed og sundhed Side : 4/16 3. Sikkerhed og sundhed 3.1 Plan for sikkerhed og sundhed Bygherren har udpeget Arkitektfirmaet BIK som koordinator for sikkerhed og sundhed Entreprenøren skal medvirke ved sikkerhedskoordinatorens færdiggørelse og ajourføring af Plan for Sikkerhed og Sundhed. Hovedentreprenøren indkalder bygherren og byggeledelsen til opstartmøde for sikkerhedsarbejdet hver 2. uge Under bygherrens ansvar skal hovedentreprenøren udføre alle ydelser vedrørende byggepladsens sikkerhed og sundhedsarbejde. De fysiske arbejder vedrørende sikkerhedsarbejder skal være indeholdt i tilbuddets priser. Det administrative sikkerhedsarbejde, koordinering, sikkerhedsplaner, myndighedsbehandling mv. skal prissættes i tilbudslisten. Ydelsen omfatter alle ydelser bygherren er forpligtiget til jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 576 af 21. juni 2001, herunder kontakt til arbejdstilsynet, byggemyndigheder, brandvæsen, vejmyndighed, forsyningsvæsen m.v. Sikkerhedskoordinatoren skal have gennemført arbejdsmiljøuddannelsen for koordinering af sikkerheds- og sundhedsarbejde for bygge- og anlægsområdet. 3.2 Sikkerhedsmøder Sikkerhedskoordinatoren indkalder til sikkerhedsmøde samt udarbejder referat. Samtlige firmaer på pladsen skal være repræsenteret ved møderne ved en ledelsesansvarlig samt en medarbejdersikkerhedsrepræsentant, hvis der er krav om en sikkerhedsgruppe. Der holdes sikkerhedsmøde hver 14. dag. Ekstraordinære møder afholdes, hvis der indtræffer alvorligere ulykker, forgiftninger eller andre sundhedsskader eller tilløb hertil, samt når der i øvrigt er behov herfor. 3.3 Kontrol og tilsyn Det påhviler den entreprenør, der har til opgave at udføre en sikkerhedsforanstaltning, byggepladsinstallation eller lignende at føre løbende kontrol med den etablerede foranstaltningen/installation. Kontrollen skal udføres dagligt og omfatte en sikkerhedsmæssig kontrol. Kontrollen skal sikre, at foranstaltningen/installationen opfylder myndighedernes krav. Kontrollen skal dokumenteres og forelægges sikkerhedskoordinatoren på sikkerhedsmødet. Hvis der konstateres svigt eller mangler ved foranstaltningen/installationen, skal forholdet omgående bringes i orden og sikkerhedskoordinatoren orienteres om det. Såfremt forholdene ikke bringes i orden omgående har byggeledelsen ret til at lade arbejdet udføre ved andre for den ansvarlige entreprenørs regning. Hvis en anden entreprenørs sikkerhedsforanstaltninger er til hinder for eller utilstrækkelige til en entreprenørs arbejde, skal førstnævnte uden udgift for bygherren afbøde sådanne forhold. Ved ophold i eller afslutning af det pågældende arbejde skal entreprenøren etablere henholdsvis retablere sikkerhedsforanstaltningerne, så alle sikkerhedskrav til stadighed er opfyldt.

6 3. Sikkerhed og sundhed Side : 5/ Arbejdsmiljø Overdragelse af entreprenørens ansvar for tilsyn og vedligeholdelse af de respektive sikkerhedsforanstaltninger kan alene ske ved skriftlig aftale efter godkendelse fra sikkerhedskoordinatoren Generelt Hvis arbejdsprocessen udvikler støv eller anden luftforurening, stråling, ekstreme temperaturer, støj, stank m.v., skal dette så vidt muligt imødegås på udviklingsstedet eller fjernes Begrænsning af støjgener Skure, pavilloner o.l., herunder skurvogne, med velfærdsfaciliteter skal være placeret, hvor de er mindst muligt udsat for støj. Entreprenøren skal vælge materiel, som giver mindst mulig støj til brugeren af materiellet samt til øvrige personer på arbejdspladsen Begrænsning af skader og gener fra vibrationer Entreprenøren skal vælge værktøjer, som giver mindst mulige hånd- /armvibrationer, eller anvende metoder til at ophæng værktøjet, så det ikke håndholdes Begrænsning af støvgener Entreprenøren skal sørge for, at der udføres effektiv støvbegrænsning ved kilden. Der skal anvendes lokalsug på værktøj, hvor det er teknisk muligt Begrænsning af ergonomiske gener Entreprenøren skal sørge for, at manuel transport, såsom løft, bæring, skub, træk og lignende af tunge byrder begrænses mest muligt ved anvendelse af tekniske hjælpemidler. 3.5 Foholdsregler ved farlige arbejder De respektive entreprenører skal udarbejde specifikke arbejdsprocedurer som beskriver de sikkerhedsmæssige forhold. Entreprenøren skal planlægge arbejde med produkter, som indeholder farlige kemiske stoffer, når substitution ikke er mulig. Entreprenøren skal samle og ajourføre oplysninger om de kemiske stoffer, der anvendes ved entreprisen og sørge for, at de behandles i overensstemmelse med Arbejdstilsynets gældende regler. Der skal udarbejdes en liste over de stoffer og materialer, der under hensyntagen til de tekniske krav giver mindst belastning af arbejdsmiljøet (substitution), og overvejelserne om substitutionsmuligheder skal kunne dokumenteres over for sikkerhedskoordinatoren. Brugsanvisninger for produkter skal være tilgængelige på arbejdspladsen. Der skal være de personlige værnemidler til rådighed som foreskrives i arbejdsgiverbrugsanvisningerne. 3.6 Omgivende miljø

7 3. Sikkerhed og sundhed Side : 6/ Generelt Entreprenør skal oplyse en kontaktperson til håndtering af eventuelle naboklager over arbejdet på byggepladsen Støj Entreprenøren skal kende og overholde kommunens regulativer vedrørende Støj Vibrationer Entreprenøren skal kende og overholde kommunens regulativer vedrørende Vibrationer. Er det nødvendigt at udføre vibrerende arbejde udenfor normal arbejdstid, skal entreprenøren have en skriftlig tilladelse hertil af den kommunale myndighed. Valg af maskiner og arbejdsmetoder skal ske så omgivelserne generes mindst muligt af vibrationer Støv Der skal generelt vælges arbejdsmetoder og materiel, som giver mindst mulig luftforurening. Der skal ved planlægning af arbejdet indregnes effektiv støvbekæmpelse. For at tage hensyn til de omkringliggende undervisningsbygninger. Arbejde med støvende materialer, herunder transport og rengøring, må ikke give anledning til støvgener i omgivelserne. Sprinkling, tildækning og støvsugning skal anvendes i nødvendigt omfang Emissioner til atmosfæren Entreprenøren skal undgå unødvendige emissioner til atmosfæren, herunder undgå tomgang fra maskiner samt materiel og transport, som ikke er påkrævet for udførelse af arbejdet Spild af olie og kemiske produkter Entreprenøren skal straks opsamle spild af olie og kemiske produkter. Entreprenøren skal hurtigst muligt orientere byggeledelsen om spildet og afhjælpning, så der kan vurderes, om spildet er håndteret korrekt

8 4. Byggeplads Side : 7/16 4. Byggeplads 4.1 Generelt Ved byggeplads forstås det samlede område, der omfatter færdselsarealer, skurby og arbejdsområder. Skurbyen omfatter også oplagspladser Udover forskrifter om byggepladsen er der i dette kapitel desuden angivet oplysninger af orienterede art, om hvem der udfører de forskelige byggepladsforanstaltninger. Ydelserne i forbindelse med de forskellige byggepladsforanstaltninger fremgår af de relevante arbejdsbeskrivelser. Specificering af ydelserne vil normalt være angivet i arbejdsbeskrivelsen, men der kan være henvist til byggesagsbeskrivelsen og/eller tegninger/bygningsmodeler 4.2 Bestemmelser Generelt De overenskomstmæssige vejrligsforanstaltninger samt de årstidsbestemte være indeholdt i entreprenørens faste pris. Ikke overenskomstmæssige vejrligsforanstaltninger betales særligt som ekstra arbejde Myndighedsforskrifter Varmt arbejde (tagdækning, vinkelslibning mv.) skal udføres under overholdelse af Brandteknisk Vejledning nr. 10 del 1 og 2 og 10b udgivet af Dansk Brandteknisk Institut nu Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Myndighedstilladelser og anmeldelser De respektive entreprenører skal rettidigt indhente de fornødne tilladelser og foretage de fornødne anmeldelser. Bygherren foretager anmeldelse af byggepladsen til Arbejdstilsynet, når der er krav om det. Entreprenøren må ikke på bygherrens vegne uden dennes tilladelse ansøge om dispensation i forbindelse med projektets udformning eller arbejdets udførelse Håndtering af materialer og produkter Transport og oplagring af materialer og produkter skal følge producent og/eller leverandøranvisninger. Det skal foregå på sådan en måde, at materialer og produkter ikke lider skade, og således at projektmaterialets krav til det færdige bygværk opfyldes. Al aflæsning, transport og udpakning indenfor byggepladsen af de af bygherren leverede materialer samt returnering af eventuel emballage skal være indeholdt i arbejdet. 4.3 Eksisterende forhold Bygninger, overkørsler, fortove, veje, master, ledningsføringer, gårdanlæg, hegn, skilte, træer, buske og lignende må ikke beskadiges. Der skal tages de nødvendige forholdsregler for beplantningens bevarelse. Beskæring af træer og buske må ikke foretages uden byggeledelsens godkendelse. Ved gravearbejde og lignende skal entreprenøren forespørge ledningsejerregistret (LER) inden arbejdet opstartes.

9 4. Byggeplads Side : 8/16 Entreprenøren skal kontakte de berørte ledningsejere oplyst af LER. Hvis gas-, vand-, afløbsledninger samt andre ledninger skal afskæres fra hovedledningerne, sker det ved entreprenørens foranstaltning og ansvar. De eksisterende forhold på byggepladsen fremgår af tegning ANO-1(BE)002. jordentreprenøren skal ikke indhenter ledningsoplysninger da vi tilslutter eksisterende ledninger på egen grund. 4.4 Byggepladsens indretning Byggepladstegning Sikkerhedskoordinatoren forestår ajourføringen af byggepladstegningen Byggepladsens afgrænsning, indhegning og afskærmning Byggepladsens afgrænsning fremgår af byggepladstegningen. Byggepladsens afgrænsning er vist på byggepladstegning nr. AN-00(1LA) Aflukning Aflåsning Hovedentreprenøren forestår den daglige åbning kl og aflukning kl af byggepladsen. Aflukning omfatter lukning af vinduer og døre Interimslukning Hovedentreprenøren etablerer, vedligeholder, nedtager og bortskaffer en interimsaflukning af bygningen. Vindueshuller aflukkes med trærammer beklædt med plast. Døråbninger lukkes med interimstrædøre, som forsynes medcylinder i låsesystemet Vagtordning Der etablereres ikke vagtordning Tyverisikring Tyverisikringen varetages af fagentrepenør, og omfatter forsvarlig aflåsning af skure materialecontainer og maskiner Skiltning Skilte på skure Fælles byggepladsskilte Arkitektfirmaet BIK bestiller fælles byggepladsskilt med oplysninger om byggeriet, bygherre, rådgivere samt Hovedentreprenør. Hovedentreprenør skal i tilbuddet indregne udgiften til fælles byggepladsskilt, samt opsætning og nedtagning af byggepladsskilt. i størrelse ca. 2x3 meter med angivelse af navne på bygherre, arkitekt, ingeniør og hovedentreprenør. Skiltet opsættes efter nærmere aftale og monteres senest en måned efter byggepladsens er etableret. Forbuds- og påbudsskilte

10 4. Byggeplads Side : 9/16 Hver entreprenør er selv ansvarlig for skiltning for egne arbejder i og/eller omkring eget arbejdsområde. Jordentreprenøren leverer og opsætter følgende skilte i fælles færdsels- og arbejdsområder ved byggeriets start og fjerner dem ved byggeriets afslutning: 1 stk. skilte med teksten Hjelm påbudt. 1 stk. skilte med teksten Uvedkommende ingen adgang. 1 stk. skilte med teksten Sikkerhedfodtøj påbudt Førstehjælpkasser Hovedentreprenør leverer forbindingskasse og har ansvaret for, at den til enhver tid indeholder de nødvendige rekvisitter jf. Arbejdstilsynets krav hertil. Forbindingskassen opbevares tilgængeligt i mandskabsskuret, til brug for alle entreprenører Brandslukningsmateriel Hovedentreprenør leverer og vedligeholder 1 fælles brandslukningmateriel. 4.5 Byggepladsens færdselsarealer Parkering Privatparkering kan ske på parkeringspladserne ved bygning A,B og C. Ellers er det muligt at parkere hos Kundecentret på den anden side af vejen Udendørs færdselsarealer Hovedentreprenøren etablerer, vedligeholder, vejrligssikrer, omlægger og fjerner byggepladsveje, gangveje og overkørsler iht. udbudstidsplanen og byggepladstegning. De udendørs færdselsarealers placering og omfang fremgår af byggepladstegningen. Byggepladsvejene kan forudsættes anvendt til tunge transporter fx elementvogne, jordtransporter og betonkanoner. De kan desuden forudsættes afvandet og vejrligssikret i fornødent omfang. De udendørs færdselsarealer må på intet tidspunkt spærres helt eller delvist uden tilladelse fra byggeledelsen Færdselsarealer i bygninger Færdselsarealer i bygninger må på intet tidspunkt spærres helt eller delvist uden tilladelse fra byggeledelsen. Fælles færdselsarealer i bygningerne udgøres af: 1 stk. interimstrapper på hver side af færdselsareal samt arealer som interne gange, korridorer, trapper m.m. i bygningen. Tømmerentreprenøren forestår levering, opsætning, vedligeholdelse, flytning samt nedtagning af afmærkning Trapper og gangbroer kan belastes med op til 300 kg/m².

11 4. Byggeplads Side : 10/ Afdækning af huller i færdselsarealer Huller i færdselsarealer såsom brønde mv. afdækkes med dæksler og plader, der er fastholdt. Ansvaret for afdækning herunder vedligeholdelse påhviler den entreprenør, der udfører hultagningen. Eventuel midlertidig fjernelse, afskærmning ved og retablering af afdækninger af hensyn til en entreprenørs arbejde udføres af den pågældende entreprenør. Jordentreprenøren sørger for afdækning af brønde i adgangsveje - herunder vedligeholdelse og fjernelse af afdækningen, når de permanente dæksler monteres Etablering af rækværk i færdselsarealer Der opsættes rækværker langs alle færdselsarealer, hvor der er et niveauspring på mere end 2 m. Endvidere opsættes rækværker, hvis arbejdets art udgør en særlig fare, eller hvis fald til omgivende underlag er forbundet med særlig fare. Eventuel midlertidig fjernelse af rækværker af hensyn til en entreprenørs arbejde udføres af den pågældende entreprenør. Entreprenøren etablerer nødvendige afværgeforanstaltninger før fjernelse af rækværket, og retablerer rækværket efter endt arbejde Belysning af færdselsarealer Omfanget af byggepladsbelysningen fremgår af byggepladstegningen. Færdselsarealer i bygninger belyses med orienteringslys med minimum 25 lux. Belysningen sker med lyskæder. Udendørs færdselsarealer belyses fra lysmaster. ELentreprenøren leverer, monterer, vedligeholder og fjerner belysning af færdselsarealer, og på fælles stilladser. Byggepladsbelysningen styres af skumringsrelæer samt af kontakture med døgnog ugeprogram og gangreserve Vejrligsforanstaltninger på færdselsarealer Vejrligsforanstaltninger planlægges iværksat så betids og i et sådant omfang, at de er i stand til at afbøde vejrligets indflydelse på tidsfrister og kvalitet. Snerydning og tilsvarende arbejder skal så vidt muligt foretages inden normal arbejdstids begyndelse. jordentreprenøren forestår udførelsen af vejrligsforanstaltninger på byggepladsens færdselsarealer, og på fælles stilladser.

12 4. Byggeplads Side : 11/ Oprydning og renhold af færdselsarealer Entreprenøren skal til stadighed medvirke til at holde færdselsarealer ryddelige. Hvis en entreprenørs egne arbejder eller transport af materialer medfører spild på færdselsarealerne, skal entreprenøren straks sørge for fjernelse - også hvis spildet sker uden for byggepladsen. Entreprenøren skal efter behov dog mindst en gang om ugen - normalt på ugens sidste arbejdsdag - rydde op og rengøre herunder støvsuge efter egne aktiviteter. Byggeledelsen kan pålægge en entreprenør at koordinere oprydning og renhold med eventuelle andre entreprenører i et fælles område. Følges byggeledelsens anvisninger ikke vedrørende oprydning og renhold, kan byggeledelsen lade arbejdet udføre for entreprenørens regning. Udgiften hertil fratrækkes entreprenørens tilgodehavende. Hovedentreprenøren renholder færdselsarealer i bygning(-er) for støv og lignende, som ikke kan henføres til en bestemt entreprenør. Dette skal ske mindst en gang om ugen. 4.6 Skurby og oplagsplads Skurforhold Hovedentreprenøren leverer, opstiller, vedligeholder og fjerner følgende skure, der stilles til rådighed for alle entreprenører: Fælles velfærdsskure med toilet, bad, håndvaske, omklædningsfaciliteter samt spiseplads Møde- og kontorskur til afholdelse af byggemøder mv indeholdene min. 3 pc er og A3 farveprinter med scanner, hvortil der skal være adgang for alle byggeriets parter Periode : Hele byggeperioden jf. udbudstidsplan Alle udgifter til skurforhold skal være indeholdt i tilbuddet. Hovedentreprenøren sørger for det daglige renhold af fælles velfærds-, møde- og kontorlokaler, samt for opfyldning af sæbe, toiletpapir og papirhåndklæder. Retablering af terræn efter skure/containere foretages af hovedentreprenøren Oplagsplads Oplagspladsers placering fremgår af byggepladstegningen. Oplagsplads for de enkelte entreprenører inden for det i projektet fastlagte samlede oplagsareal aftales med byggeledelsen. Oplagring af materialer på færdselsarealer må ikke finde sted. hovedentreprenøren etablerer, vedligeholder, vejrligssikrer og retablerer de på byggepladstegning nr. AN-00(1LA)003 viste oplagspladser.

13 4. Byggeplads Side : 12/ Teltværksteder Kan opstilles af den enkelte entreprenør Affaldshåndtering og affaldscontainer Den enkelte entreprenør er pligtig til løbende at fjerne sit affald fra arbejdssteder og oplagspladser mv. og henlægge affaldet i containere eller bortkøre det direkte. Alle entreprenører skal sortere og behandle bygningsaffald i henhold til de kommunale regler herom. Containere placeres i henhold til byggepladstegningen. Hovedentreprenøren sørger for opstilling, mærkning med affaldsfraktioner og tømning af affaldscontainere i byggeperioden samt efterfølgende fjernelse. Affald skal bortskaffes i henhold til Holstebro Kommunes regler Bygningsaffaldet skal sorteres i følgende fraktioner: Deponi Brændbart Materialer til genanvendelse Emballage mv. skal slås sammen og anbringes i containere, så det fylder mindst muligt. Alle udgifter til bortskaffelse af affald fra de opstillede containere - herunder miljøog affaldsafgifter - afholdes af bygherren efter dokumentation Belysning i skurby og på oplagsplads ELentreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner belysning i henhold til byggepladstegningen med minimum 25 lux i skurby og på oplagsplads Vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads Vejrligsforanstaltninger planlægges iværksat så betids og i et sådant omfang, at de er i stand til at afbøde vejrligets indflydelse på tidsfrister og kvalitet. Snerydning og tilsvarende arbejder skal så vidt muligt foretages inden normal arbejdstids begyndelse. Jordentreprenøren forestår udførelsen af vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads Oprydning og renhold i skurby og på oplagsplads De enkelte entreprenører har pligt til løbende at foretage oprydning og renhold på deres respektive oplagspladser. Følges byggeledelsens anvisninger ikke vedrørende oprydning og renhold, kan byggeledelsen lade arbejdet udføre for entreprenørens regning. Udgiften hertil fratrækkes entreprenørens tilgodehavende.

14 4. Byggeplads Side : 13/ Arbejdsområder Afdækning af huller i arbejdsområder Huller og udsparinger i arbejdsområder såsom etagedæk, tagflader mv. afdækkes med dæksler og plader, der er fastholdt. Ansvaret for afdækning herunder vedligeholdelse påhviler den entreprenør, der monterer bygningsdelen/udfører hultagningen. Eventuel midlertidig fjernelse af, afskærmning ved og retablering af afdækninger af hensyn til en entreprenørs arbejde udføres af den pågældende entreprenør. Betonentreprenøren afdækker og udsparinger i dæk. Ventilationentreprenøren afdækker skakthuller Etablering af rækværk i arbejdsområder Rækværker opsættes langs alle frie dækkanter, hvor arbejdsdæk, arbejdsplatforme, stilladsgulve, gangbroer mv. ligger mere end 2 m over terræn. Endvidere opsættes rækværker, hvis arbejdets art udgør en særlig fare, eller hvis fald til angivne underlag er forbundet med særlig fare. Eventuel midlertidig fjernelse af rækværker af hensyn til en entreprenørs arbejde udføres af den pågældende entreprenør. Entreprenøren etablerer nødvendige afværgeforanstaltninger før fjernelse af rækværket, og retablerer rækværket efter endt arbejde. Tømmerentreprenøren opsætter, vedligeholder og fjerner rækværker i arbejdsområder. De enkelte entreprenører sørger for rækværker på egne arbejdsplatforme, stilladsdæk, mv Belysning i fælles arbejdsområder I fælles arbejdsområder, hvor flere entreprenører arbejder samtidigt, leverer, opsætter, vedligeholder og fjerner Hovedentreprenøren arbejdsbelysningen Vejrligsforanstaltninger i arbejdsområder Hovedentreprenørens tilbud skal omfatte alle på tilbudsdatoen gældende vinterforanstaltninger, der skønnes nødvendige for at kunne videreføre arbejderne med normal arbejdsindsats, og således at vintervejrlig ikke kan volde skade på materialer og konstruktioner før, under og efter arbejdets udførelse. Der henvises til bekendtgørelse nr 477 af 18/05/2011. (vinterbekendtgørelsen) 4. Udførelse af vinterforanstaltninger skal foregå inden for tidsplanens rammer.. Hovedentreprenøren sørger for interimsopvarmning og udtørring af bygning. Jordentreprenøren sørger for snerydning, afisning og grusning af arbejdsområder. Snerydning og tilsvarende arbejder skal så vidt muligt foretages inden normal arbejdstids begyndelse Oprydning og renhold i arbejdsområder Det påhviler hver enkelt entreprenør til stadighed at holde arbejdsområderne ryddelige og rengjorte for affald, materialer og værktøj samt flytte eller fjerne samme, hvis det er hindrende for byggeriets fremme.

15 4. Byggeplads Side : 14/16 Entreprenørerne skal efter behov dog mindst en gang om ugen - normalt på ugens sidste arbejdsdag - rydde op og rengøre herunder støvsuge efter egne aktiviteter. Byggeledelsen kan pålægge en entreprenør at koordinere oprydning og renhold med eventuelle andre entreprenører i et fælles arbejdsområde. Følges byggeledelsens anvisninger ikke vedrørende oprydning og renhold, kan byggeledelsen lade arbejdet udføre for entreprenørens regning. Udgiften hertil fratrækkes entreprenørens tilgodehavende. 4.8 Tekniske hjælpemidler Kraner og materielhejse Hovedentreprenøren opstiller, vedligeholder og fjerner materialehejs. Materialehejsen er til fri afbenyttelse for alle entreprenører i hele byggeperioden Personelevator <Skal sammenskrives med projektspecifikke BSB punkt > Stillads og arbejdsplatforme Hver enkelt entreprenør opstiller, ombygger, vedligeholder og fjerner stillads ifm. med udførelse af eget arbejde. Det påhviler entreprenøren selv at evt. kordinere fælles brug og udgifter hertil. Entreprenørerne forestår levering, opsætning, vedligeholdelse, flytning samt nedtagning og fjernelse af interimstrapper, -gangbroer mv. ifm. Med udførelse af eget arbejde. Det påhviler entreprenørerne selv evt. at kordinere fælles brug og udgifter hertil. 4.9 Forsyning til byggeplads Vand og afløb VVS entreprenøren etablerer frostsikker forsyningerne frem til byggeplads, vedligeholder og fjerner vandforsyningen inkl. måler til byggebrug og fælles velfærdsskure med toilet, bad, og håndvaske. Jordentreprenøren etablerer vedligeholder og fjerner frostsikker afløb, til fælles velfærdsskure med toilet, bad, og håndvaske. De enkelte entreprenører skal selv sørge for og afholde udgifter til tilslutning af vand og afløb til egne skure El Der etableres de på byggepladstegningen viste eltavler. De enkelte entreprenører skal selv sørge for og afholde udgifter til tilslutning af eget elmateriel til tavlerne. Bygherren kan ikke gøres ansvarlig for afbrydelser i elforsyningen. EL-entreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyningen til byggebrug for alle entreprenører. EL-entreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyning til fælles skurvogne, møde- og kontorskur. Tilsvarende forsyninger til egne skure, materialecontainere mv. udføres af de enkelte entreprenører.

16 4. Byggeplads Side : 15/16 EL-entreprenøren er ansvarlig for lovpligtigt eftersyn af elinstallationerne angivet på byggepladstegning nr. AN-00(1LA)003. elforbrug på byggepladsen betales af bygherre Kommunikation Hovedentreprenøren sørger for at der i hele byggeperioden er adgang til en telefon til brug for nødopkald.

17 5. Beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplan Side : 16/16 5. Beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplan 5.1 Tidsplan Tidplanen for hele byggeriget bliver hængt op i alle skure på byggepladsen, det er hovedentreprenøren der har ansvaret for at det er de gældende tidsplaner som hænger i skurene. Så at evt. revidere tidsplaner bliver hængt op. 5.2 Byggepladstegning For at se byggeplads tegning henvises der til tegnings nr AN-00(1LA)003

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S PSS 31.01.2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Afsnit 1: Kvalitet

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 PROJEKTNR. A019647 DOKUMENTNR. 0.050 - PSS VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien.

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien. Side 1 af 10 Generelle betingelser for Underentrepriser og Leverancer - KRAFTMAN A/S Dato Version 1.02-14.05.2012 Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 67 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets baggrund... 5 1.2 Projektets indhold... 5 2. BYGGESAGENS

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren.

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren. GENERELLE BETINGELSER FOR UNDERENTREPRISER Dato: 2014.04.01. Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller leverandører og Disse generelle betingelser skal opfattes

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fas se 4 Prøvetagning og Dialysee Byggesagsbeskrivelse Dato: 15. september 20144 0 Udgave Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA Dato Udført APU Kontrol NHH Godkendt

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

2. Sikkerhed i byggeriet

2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning 2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning Adgang til pladsen En oversigtsplan over pladsen, placeret ved indkørslen, hjælper den nyankomne til at finde vej. Her markeres

Læs mere

Fællesbetingelser. Januar 2012

Fællesbetingelser. Januar 2012 Fællesbetingelser Januar 2012 Rev. nr. 2 februar 2012 Fællesbetingelser Forord Nærværende Fællesbetingelser udgør Christiansen og Essenbæk A/S almindelige juridiske vilkår for aftaler med underentreprenører

Læs mere

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Side 0.0 ANVENDELSE AF FAB... 9 1.0 PLANLÆGNING

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

Dato: Status 6. Godkendt

Dato: Status 6. Godkendt Vers. Udarbejdet af. Dato: Status 6 Tanja Andersen 28-05-2014 Godkendt INDLEDNING Arbejdsmiljøprogrammet er en samlet præsentation af den arbejdsmiljøindsats, som Hospitalsenheden Vest (bygherren) stiller

Læs mere

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Indhold INDHOLD 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherren...6 Den projekterende...6 Entreprenøren...6 Arbejdslederen...7 De ansatte...7

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING November 2007, 1. udgave Indhold 5 Indledning 6 Ansvar og pligter for: Bygherren Projekterende Fagentreprenør (bore/skærefirma) Ansatte 8 Før arbejdet går

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 BYGHERRE: Dato: 01.11.2012 KUMMUNE KUJALLEQ SA ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser tnt nuuk a/s postboks 189, 3900 Nuuk, sag nr. 08450 INUPLAN

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.2 Miljøsaneringsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28

Læs mere

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen Skive Kommune Til- & Ombygning af SIK Klubhus Hovedbeskrivelsen 2012 0.1 ALMINDELIG ORIENTERING 2 0.2 FÆLLESBETINGELSER 7 0.3 SÆRLIGE BETINGELSER 11 1.0 MURERARBEJDET 15 1.01 NEDBRYDNINGER 16 1.02 JORD,

Læs mere

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1)

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) Lovtidende A 2014 Udgivet den 30. december 2014 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere