Vinduessystemer med dynamiske egenskaber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vinduessystemer med dynamiske egenskaber"

Transkript

1 RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 8: Vinduessystemer med dynamiske egenskaber BYG DTU U Version ISSN

2

3 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT... 6 FORORD TIL KOMPENDIUM BAGGRUND OVERSIGT OVER SYSTEMER FORMÅL GENERELT SKODDER Generelt Indvendige skodder Fordele: Ulemper: SKODDER MELLEM GLASLAG Fordele: Ulemper: UDVENDIGE SKODDER Fordele: Ulemper: SKODDERS ENERGIBESPARENDE EFFEKT SOLAFSKÆRMNINGER INDVENDIGE SOLAFSKÆRMNINGER Fordele: Ulemper: SOLAFSKÆRMNINGER MELLEM GLASLAG Fordele: Ulemper: UDVENDIGE SOLAFSKÆRMNINGER Fordele: Ulemper: SMARTE RUDER Gasokrome ruder Termotropiske ruder Elektrokrome ruder SOLAFSKÆRMNINGERS ENERGIMÆSSIGE EFFEKT VENTILATIONSVINDUER Type A, afkøling Type B, luftsolfanger Type C, supply air vindue Type D, exhaust air vindue INTEGREREDE LØSNINGER Integrated Window System, LBL, USA Vindue med solceller ENERGIMÆRKNING OG KLASSIFIKATION REFERENCEKONTOR BEREGNINGER Regressionsudtryk ENERGIMÆRKNING OG KLASSIFIKATION SIMPEL METODE TIL KARAKTERISERING AF VINDUESSYSTEMER MED DYNAMISKE EGENSKABER BEREGNINGSMETODE Eksempel på karakterisering af dynamisk vinduessystem vha WIS og BuildingCalc

4 5 ANALYSE OG VURDERING AF BYGNINGSSIMULERINGSPROGRAMMER BEREGNING OG VURDERING AF DAGSLYSFORHOLD I PROJEKTERINGEN AF BYGNINGER UNDERSØGELSE OG IMPLEMENTERING AF BYGNINGSSIMULERINGSPROGRAMMER SPECIELT ESP-R UNDERSØGELSE AF MULTIFUNKTIONELLE VINDUERS EFFEKT PÅ INDEKLIMAET GLASFACADER I KONTORBYGGERI ELEKTROKROME OG GASOKROME RUDER IEA TASK Resultater SOLAFSKÆRMNINGERS TERMISKE OG VISUELLE EGENSKABER MÅLINGER BEREGNINGER FULDSKALAFORSØG KONKLUSION REFERENCELISTE BILAGSOVERSIGT ADRESSELISTE

5 5

6 Forord til kompendierne generelt En af målsætningerne i regeringens energihandlingsplan Energi 21 (Miljø- og Energiministeriet, 1996) er at reducere energiforbruget i boliger ved gennemførelse af energibesparende foranstaltninger. Her spiller udvikling og anvendelse af energimæssigt bedre ruder og vinduer en vigtig rolle, idet en stor del af varmetabet fra boliger traditionelt set sker gennem vinduerne. Ifølge Klima 2012 (Miljø- og Energiministeriet, 2000) skal der ske en intensivering af den produktrettede besparelsesindsats for vinduer mm. Kompendiet indgår i en række kompendier, der skal være medvirkende til gennemførelsen af den produktrettede besparelsesindsats ved at informere om: Grundlæggende energimæssige egenskaber for ruder og vinduer Energimærkning af ruder og vinduer Muligheder for udvikling af energimæssigt bedre ruder og vinduer Projektering og anvendelse af energimæssigt bedre ruder og vinduer Kompendierne behandler muligheder for at bestemme og forbedre ruder og vinduers termiske og optiske egenskaber. Ligeledes behandles ruder og vinduers indflydelse på bygningers totale energiforbrug og indeklima. En hovedmålsætning er at udvikle vinduer, som giver et positivt energitilskud i opvarmningsdominerede boliger. Serien af kompendier omfatter 14 kompendier, der er omtalt i det følgende. Kompendium 1: "Grundlæggende energimæssige egenskaber" Målgruppen er producenter af ruder og vinduer, rådgivere indenfor byggeriet, professionelle bygherrer, entreprenører, glarmestre, trælaster, leverandører. Kompendiet omtaler ruder og vinduer m.h.t.: Materialer og opbygning Energimæssige egenskaber Energitilskud til bygningen Kompendium 2: "Forenklede metoder til bestemmelse af energimærkningsdata" og kompendium 3: "Detaljerede metoder til bestemmelse af energimærkningsdata" Målgruppen er hovedsageligt producenter af ruder og vinduer. Kompendierne giver producenterne vejledning i, hvordan de på en enkel eller en mere detaljeret måde kan bestemme energimærkningsdata og eventuelt energiklassifikation for deres produkter. Kompendium 4: "Udvikling af energirigtige ruder og vinduer" Målgruppen er hovedsageligt producenter af ruder og vinduer. Kompendiet indeholder en række analyser af forbedringsmuligheder, som vil kunne virke som inspiration og hjælp til producenter, der ønsker at udvikle ruder og vinduer med bedre energimæssige egenskaber. Kompendium 5: "Energirigtigt valg af ruder og vinduer" Målgruppen er rådgivere indenfor byggeriet, professionelle bygherrer og tekniske forvaltninger. Kompendiet behandler enkle og detaljerede programmer samt diagrammer til bestemmelse af opvarmningsbehov og indeklimaforhold i bygninger som funktion af de energimæssige egenskaber for ruder og vinduer. Følgende kompendier findes kun i foreløbig version: Kompendium 6: Data for energimærkede ruder og vinduer Målgruppen er producenter af ruder og vinduer, rådgivere indenfor byggeriet, professionelle bygherrer, entreprenører, glarmestre, trælaster, leverandører. Kompendiet giver en oversigt over energimærkede ruder og vinduer på det danske marked. Der gives oplysninger om rude- og vinduesproducenter og energimærkningsdata for de enkelte produkter. 6

7 Kompendium 7: Ruder og vinduers energitilskud Målgruppen er producenter af ruder og vinduer, rådgivere indenfor byggeriet, professionelle bygherrer, entreprenører, glarmestre, trælaster, leverandører. I kompendiet foretages en følsomhedsanalyse af metoden til at klassificere ruder på basis af energitilskuddet til et referencehus. Der gives en vejledning i brugen af et program, som kan beregne energitilskuddet for ruder og vinduer i konkrete situationer. Kompendium 8: Vindue med dynamiske egenskaber. I kompendiet gennemgås forskellige vinduer med dynamiske egenskaber. Der fokuseres mest på forskellige former for solafskærmningssystemer Gennemgang af forskellige programmer Der er udviklet en metode til karakterisering af multifunktionelle vinduessystemer vha. simuleringsprogrammerne WIS og BuildingCalc. Der gennemgås en metode til energimærkning og klassifikation af multifunktionelle vinduessystemer. Kompendiet er en sammenfatning af flere delprojekter. Kompendium 9: Oversigt over muligheder for udvikling af bedre ruder og vinduer. Målgruppen er producenter af ruder og vinduer, samt arkitekter og rådgivere indenfor byggeriet. I dette kompendium gøres status over typiske vinduer på markedet med vægt på de energimæssige egenskaber. Forskellige muligheder for at udvikle ruder og vinduer med bedre energimæssige egenskaber gennemgås. Denne gennemgang er en sammenfatning af de efterfølgende kompendier 10 14, hvor mulighederne for udvikling af ruder og vinduer gennemgås i detaljer. Kompendium 10: Ruder med større energitilskud Målgruppen er rude- og vinduesproducenter. I dette kompendium undersøges ruders energitilskud beregnet på to forskellige måder. Ved en simpel diagrammetode og gennem et detaljeret beregningsprogram. Der gives eksempler på mulighederne for at forbedre ruderne, enten ved at nedsætte rudens U-værdi eller ved at øge rudens g- værdi. Kompendium 11: Kantkonstruktioner med reduceret kuldebro Målgruppen er producenter af ruder og vinduer. Kompendiet giver en oversigt over forskellige kantkonstruktioner og deres egenskaber mht. varmetab og kondens i forskellige vinduestyper. Der gives ligeledes oplysninger om bedre afstandsprofiler. Kompendium 12: Vinduer med isolerede ramme-karmprofiler Målgruppen er hovedsageligt vinduesproducenter. I kompendiet vises det, hvordan der kan opnås markante energimæssige forbedringer af ramme-karmprofiler ved at isolere dem, anvende andre materialer eller foretage ændringer i konstruktionen. Kompendium 13: Vinduer med smalle ramme-karmprofiler Målgruppen er rude- og vinduesproducenter. I kompendiet undersøges effekten af, at gøre ramme-karmprofilet smallere. Ligeledes beregnes effekten af indsættelse af ramme-karmprofil i forskudt fals. Kompendium 14: "Vinduer med mindre linjetab i samlingen mellem vindue og mur" Målgruppen er producenter af ruder og vinduer, arkitekter og rådgivere indenfor byggeriet. Kompendiet indeholder en gennemgang af forskellige vindueskonstruktioner samt forskellige murløsninger. Disse forskellige konstruktioner kombineres og fordele og ulemper mht. størrelsen af samlingslinjetabet belyses. Der angives metoder til beregning af mur- og vindueskonstruktionens samlede ekstra linjetab, og linjetabet i samlingen mellem vindue og mur. Kompendiernes udgivelse Kompendierne findes i elektronisk version i formatet PDF, der kan læses med Acrobat Reader. De elektroniske versioner af kompendierne samt programmet Acrobat Reader findes på internetadressen Kompendierne er udført med bevilling fra Energistyrelsen i henhold til lov om statstilskud til produktrettede energibesparelser. 7

8 8

9 Forord til kompendium 8 Målet med kompendiet er at give en bred introduktion til vinduessystemer med dynamiske egenskaber samt at vurdere deres indvirkning på energiforbrug og indeklima i de bygninger de er monteret i. Målgruppen for det nærværende kompendium er meget bred og omfatter producenter af ruder og vinduer og solafskærmningssystemer, rådgivere indenfor byggeriet, professionelle bygherrer, entreprenører og leverandører. I kompendiet gives et overblik over forskellige typer af vinduessystemer med dynamiske egenskaber. Der gives en detaljeret beskrivelse af solafskærmninger. Forskellige simuleringsprogrammer analyseres med henblik på at vurdere, om de er egnede til at karakterisere vinduessystemer med dynamiske egenskaber, særligt solafskærmninger. Der beskrives en simpel men retvisende metode at karakterisere vinduessystemer vha. programmerne WIS og BuildingCalc. Endelig gennemgås et forslag til energimærknings af solafskærmninger. Konstruktiv kritik og forslag til forbedringer modtages gerne og kan sendes til: Professor Svend Svendsen Danmarks Tekniske Universitet BYG DTU Bygning 118, Brovej DK-2800 Kgs. Lyngby Copyright Copyright BYG.DTU, Danmarks Tekniske Universitet, 2003 Materialet må i sin helhed frit kopieres og distribueres uden vederlag. Eftertryk i uddrag er tilladt, men kun med kildeangivelsen: Ruder og vinduers energimæssige egenskaber. Kompendium 8: Vinduessystemer med dynamiske egenskaber. BYG.DTU, Danmarks Tekniske Universitet, 2003 Kompendiet er udarbejdet som oversigt for at give overblik over vinduessystemer med dynamiske egenskaber. Emnet er meget stort, og der er i forbindelse med projektet og sideløbende med det udført selvstændige delprojekter som er afrapporteret i selvstændige rapporter, hvoraf kun de vigtigste elementer gengives i nærværende kompendium. Flere af kapitlerne er lavet som sammenfatning af større rapporter. Følgende har medvirket til udarbejdelsen af kompendiet: Karsten Duer (1. del af projektet), Jacob Birck Laustsen og Svend Svendsen. 9

10 1 Baggrund Vinduer med statiske energimæssige egenskaber kan blive energivindere, men der er grænser for hvad der kan opnås på det aktuelle udviklingsstade. Ifølge DTU s kompendium 13 (Februar 2001) kan smalle ramme/karmprofiler alene betyde en markant stigning i energitilskuddet og det er muligt at forbedre rudedelen så der for en tre-lags konstruktion med 2 lag jernfattigt glas og inderst floatglas med hård lavemissionsbelægning opnås et energitilskud for ruden på op til ca. 40 kwh/m². Hvis en sådan rude monteres i en smal rammekarmkonstruktion kan der opnås et positivt energitilskud for det samlede vindue. Energitilskuddet vil være i størrelsesordenen 10 kwh/m² og dermed klart bedre end en ydervæg, som efter dagens standard har et energitilskud på ca. 25 kwh/m². Forøgelse af energitilskuddet for vinduer med statiske energimæssige egenskaber er muligt, men vil primært kræve udvikling af glastyper, der på samme tid har lav emissivitet og høj soltransmittans. Denne udvikling ligger i høj grad hos de store glasproducenter. Ved at tilføre vinduer aktive elementer, der tilpasser vinduets energimæssige egenskaber til de aktuelle driftsforhold kan der opnås kombination af lave U-værdier om natten og høje g-værdier om dagen. På en overskyet vinterdag er der typisk en solbestrålingsstyrke på 40 W/m² på en lodret flade og hvis udetemperaturen er 0 C vil en rude med U/g=1,5/0,72 og en mere moderne rude med U/g=1,1/0,63 give stort set samme energitilskud. Ved højere solbestrålingsniveau giver den dårligt isolerende rude et større energitilskud. Hvis den dårligt isolerende rude kan forsynes med et system til natisolering vil rudens samlede energitilskud over fyringssæsonen kunne hæves over den velisolerende rudes energitilskud. Hvis der f.eks. monteres en tætsluttende lavemissions-belagt afskærmning i mellemrummet mellem glaslagene kan U-værdien om natten ændres fra 1,5 til 0,9 W/m²K eller lavere. Derved er der mulighed for at udnytte en lav U-værdi om natten og en høj g-værdi om dagen. Ved hjælp af skodder kan U-værdien for vinduet bringes under 0,3 W/m²K eller på niveau med den omgivende ydermur. 10 Hvis det forudsættes, at 75% af gradtimerne er i døgnets mørke timer (SBI-rapport 205, 1990) bliver middel U-værdi for rude + dug 0,75 0,9 + 0,25 1,5 = 1,05 W/m²K og for rude + skodde til 0,75 0,4+0,25 1,5 = 0,68 W/m²K. Ved at anvende jernfattigt glas i yderste glasskive opnås en g-værdi på ca. 0,78 og de resulterende energitilskud udregnes derefter til +59 og +92 kwh/m² for rude med hhv. dug og skodde. En skoddeløsning vil desuden reducere varmestrømmen gennem ramme-karmdelen om natten. De udregnede eksempler er kun vejledende og er udarbejdet for at illustrere hvilket niveau af energitilskud dynamiske vinduer i boliger kan forventes at give. I forhold til den energimæssigt bedste løsning i dag kan der for de undersøgte eksempler således opnås en forøgelse af energitilskuddet for rudedelen, der ligger mellem ca. 20 og 50 kwh/m² om året. I forhold til en typisk A- rude på dagens marked er forbedringen mellem 35 og 65 kwh/m² om året. Ved at lade ventilationsluft passere mellem glaslagene i f.eks. en 2+1 rude sker der en vis forvarmning af ventilationsluften og en del af den varme, der tabes gennem ruden kommer derved tilbage til rummet. Foreløbige beregninger tyder på, at der kan opnås en effektivitet på varmegenvindingen på ca 10-20% dog meget afhængig af de aktuelle forhold. Tallet er usikkert og forbedringer er mulige. Vinduer med dynamiske energimæssige egenskaber har også stor indflydelse på den termiske komfort i bygninger. Om vinteren vil en lav U-værdi om natten reducere kuldenedfald og strålingsasymmetri. Den maksimale varmebelastning, som jo ligger om vinteren udenfor dagtimerne, bliver lille og dermed er kravene til varmeanlæg reduceret med mulige besparelser til følge. Om sommeren vil en reguleringsmulighed for vinduets g-værdi løse de overtemperaturproblemer, der ses i stigende grad som følge af øget anvendelse af glas i bygninger i såvel kontor- som boligbyggeri. Med udvikling af vinduer med forbedrede energitilskud må det forventes, at vinduesarealer i fremtidige bygninger yderligere vil vokse og dermed kræve yderligere fokus på overtemperaturproblemer om sommeren i såvel bolig- som kontorbyggeri. Kontorbyggeri benytter sig i stigende grad af store glaspartier og det er vigtigt at sikre

11 en udvikling og hensigtsmæssig brug af solafskærmningssystemer og systemer til naturlig ventilation for at undgå et stigende el-forbrug til køling/ventilation udenfor fyringssæsonen, hvor udnyttelsen af overskudsvarmen fra el-produktionen er lav. Området multifunktionelle vinduer omfatter bl.a.: Tilbehør til vinduer i form af persienner, gardiner, skodder mv. som kan monteres på eksisterende og nye vinduer Vinduer med dynamiske elementer svarende til ovenstående, men hvor elementerne er integreret i vinduerne. Vinduer med indbygget regulerbar ventilationsmulighed, primært med en vis forvarmning af ventilationsluften Blandt de forventede effekter af multifunktionelle vinduer og tilbehørsdele kan nævnes: Reduceret energiforbrug til opvarmning (bolig og kontorer) Reduceret energiforbrug til køling/ventilation (primært kontorer) Komfortforbedringer både vinter og sommer Længere levetid for f.eks. termoruder, der er delvis beskyttet Vinduer skal generelt opfylde ønsker om (uprioriteret) : Arkitektonisk udtryk Uhindret udsyn Stort men regulerbart lysindfald Lille varmetab Regulerbart solindfald, sommer Energigevinst Lyddæmpning Luft- og vandtæthed Privatliv For videreudvikling af vinduer med bedre energimæssige egenskaber vil der være store muligheder ved brttug af vinduessystemer med egenskaber der ændres efter behov. 11

12 2 Oversigt over systemer 2.1 Formål Formålet med dette afsnit er at opsamle erfaringer og data vedrørende vinduessystemer med dynamiske egenskaber mht. varmetab, sol- og lystransmittans samt ventilation. Erfaringerne skal medvirke til at fremme en udvikling og en udbredelse af vinduessystemer med energi- og komfortmæssige egenskaber, der kan tilpasses de aktuelle behov. Opsamlingen er gennemført som et litteraturstudium, hvor der er søgt internationalt i forsknings/udviklings-publikationer samt blandt allerede realiserede produkter. 2.2 Generelt Forbedring af vinduers samlede energimæssige indflydelse på en bygning kræver fokus på varmetab, sol- og lysindfald samt ventilation. For at opnå et lavt energiforbrug til opvarmning skal der dels søges efter konstruktioner med lave U-værdier, men i lige så høj grad søges efter vinduessystemer med høj udnyttelse af solindfaldet (høj g-værdi). For at opnå et lavt energiforbrug til ventilation kan vinduessystemer med regulerbare ventilationsmuligheder komme på tale. Endelig har vinduers lysmæssige egenskaber betydning for energiforbruget til rumbelysning. Udover de energimæssige forhold har alle faktorer stor betydning for indeklimaet. Set over fyringssæsonen i Danmark kan vinduer med lave U-værdier og relativt høje g-værdier bidrage positivt til en bygnings varmebalance. Vinduer med høje g-værdier giver dog også et stort varmebidrag fra solen om sommeren, hvilket ofte medfører ukomfortabelt høje rumtemperaturer. I mange situationer er det altså af komfortmæssige grunde vigtigt at kunne udelukke solens varme på en effektiv og kontrolleret måde. Problemet er specielt udbredt indenfor erhvervsbygninger, da disse jo dels er i anvendelse i dagtimerne og dels har et ofte betydeligt tilskud af gratisvarme fra personer, elektrisk udstyr m.v. og køling vha. decideret luftkonditionering eller kraftig mekanisk ventilation af erhvervslokaler forekommer i stigende grad. Den enkle måde at fjerne eller i hvert fald reducere overtemperaturproblemet er gennem anvendelse af solafskærmning som jo også vinder større og større udbredelse. En reduktion af solindfald og dermed af kølebehov vil således resultere i el-besparelse og da el-besparelsen vil ligge om sommeren, hvor udnyttelsen af overskudsvarmen fra el-produktionen er lav, vil en reduktion af kølebehovet resultere i relativt store besparelser af primær energi. Ved at tilføre vinduer en eller flere dynamiske komponenter kan vinduets energimæssige egenskaber samlet set forbedres i forhold til statiske vinduer. Med dynamiske komponenter tænkes elementer, der kan justere vinduets egenskaber mht. U-værdi, g-værdi, lystransmittans og lufttæthed/ventilation, mere specifikt menes tiltag som gardiner, persienner, skodder, rullegardiner, ventilationselementer mv. De fleste undersøgte kilder omhandler typisk én dynamisk komponent ad gangen og denne opdeling er derfor videreført i nærværende rapportering, hvor der er opdelt i følgende dele: Skodder (elementer med relativ stor termisk modstand, som primært regulerer U-værdien) Solafskærmninger (mekaniske elementer som primært regulerer g-værdien) Ventilationselementer (tiltag som primært regulerer ventilation evt. med en vis varmegenvinding) Smarte vinduer (elektrokrome ruder mv. der primært regulerer g-værdien) Kombinationssystemer (elementer der kombinerer flere af ovenstående i en samlet løsning) Opdelingen afspejler som omtalt den prioritering, der har ligget i de fleste kilder, og følger de enkelte elementers primære funktion. Elementerne kan dog have en sekundær funktion i en anden kategori, f.eks. kan udvendige skodder også benyttes som meget effektiv solafskærmning og de fleste solafskærmninger har en om end lille indflydelse på den resulterende U-værdi. 12

13 I de følgende afsnit er beskrevet resultaterne af undersøgelserne element for element. Den indholdsmæssige relevans for nærværende undersøgelser er naturligvis svingende i de undersøgte kilder, ligesom mængden af fundne kilder for de enkelte elementer varierer. 2.3 Skodder Generelt Skodder er her defineret som selvstændige elementer med høj termisk modstand. Formålet med at anvende skodder er primært at reducere varmetabet gennem vindueskonstruktioner i de mørke timer i fyringssæsonen. Sekundære formål kan være: Effektiv solafskærmning primært anvendelig for udvendige skodder når rummet bag skodden ikke benyttes Tyverisikring Erstatning af traditionelle gardiner, persienner eller lignende til beskyttelse af privatliv Skodder opdeles typisk efter deres placering i konstruktionen, idet skodder kan placeres: Indvendigt (Figur 1) Mellem glassene i ruden (Figur 2) Udvendigt (Figur 3) Schultz (1990) har foretaget en grundig analyse af konstruktions-, energi- og kondensmæssige konsekvenser af anvendelse af skodder placeret henholdsvis indvendigt, mellem glaslag og udvendigt. Analysen er baseret på litteraturen og på Schultz s egne analyser for en række forskellige skoddedesigns. Ud fra et energimæssigt synspunkt er den ideelle placering midt ud for isoleringslaget i vægkonstruktionen, hvilket bedst kan lade sig gøre for en indvendige skodde eller en skodde integreret i ruden. Det konkluderes dog, at der kun er lille forskel på besparelsesmulighederne ved de tre placeringer. Til gengæld fremhæves vigtigheden af at tage hensyn til de to-dimensionale varmestrømme, der typisk opstår i randen af en skodde. I det følgende er der primært på basis af (Schultz, 1990) summeret fordele og ulemper ved hhv. indvendige skodder, skodder integreret i ruden og udvendige skodder Indvendige skodder I Figur 1 er vist et eksempel på en indvendig skodde og i det følgende er summeret fordele og ulemper ved indvendige skodder sammenlignet med udvendige skodder og skodder integreret i ruden. Figur 1. Principtegning, indvendig skodde (Schultz, 1990) 13

14 2.3.3 Fordele: En indvendig skodde er beskyttet mod vejrliget kan betjenes indefra er relativ billig kan anvendes i eksisterende bygninger uden at ændre facadens udseende i dagtimerne kan placeres godt i forhold til vægkonstruktionen Ulemper: En indvendig skodde skal udføres med lufttæt tilslutning til omgivende konstruktion, dels af hensyn til isoleringsevnen og dels for at modvirke udtalt kondensdannelse på det kolde vindue udenfor skodden vil medføre udtalt kondensdannelse på det kolde vindue når skodden fjernes om morgenen kondensen vil efter en tid fordampe når vinduet opvarmes af rumluften skal typisk fjernes hver morgen, da solstråling kan medføre kraftig temperaturstigning i rummet mellem rude og skodde specielt hvis skodden er mørk - og dermed øges risikoen for nedbrud i konstruktionen. Opbevaring af skodden i dagtimerne kan være i konflikt med andre ønsker som fri anvendelse af vindueskarm mv. 2.4 Skodder mellem glaslag I Figur 2 er vist et eksempel på en skodde integreret mellem to glaslag og i det følgende er summeret fordele og ulemper ved denne skodde sammenlignet med indvendige skodder og udvendige skodder Fordele: En integreret skodde er beskyttet mod vejrliget medfører ingen kondens på inderste glaslag har mulighed for opbevaring i omgivende konstruktion (se Figur 2) kan placeres godt i forhold til vægisoleringen Ulemper: En integreret skodde kan kun bruges ved nye bygninger eller i forbindelse med vinduesudskiftning kræver stor glasafstand for at få effekt pga. skoddens tykkelse medfører kondensdannelse på det yderste lag glas når skodden fjernes om morgenen skal typisk fjernes hver morgen, da solstråling kan medføre kraftig temperaturstigning i rummet mellem rude og skodde specielt hvis skodden er mørk - og dermed øges risikoen for nedbrud i konstruktionen. 14 Figur 2. Principtegning, skodde mellem glaslag (Schultz, 1990)

15 2.5 Udvendige skodder I Figur 3 er vist et eksempel på en udvendig skodde og i det følgende er summeret fordele og ulemper ved denne skodde sammenlignet med indvendige skodder og integrerede skodder Fordele: En udvendig skodde kan udformes med stor tykkelse og dermed stor isolans giver ingen kondensproblemer på vinduet optager ikke rumplads og giver fri anvendelse af vindueskarm mv. kan forblive aktiveret i solskin uden problemer for konstruktionen kan fungere som indbrudssikring Ulemper: En udvendig skodde er eksponeret for vejrliget og skal derfor være robust og bliver dermed relativt dyr vil påvirke facadens udtryk (kan dog udnyttes som noget positivt, specielt ved nybyggeri) kræver, at betjening sker enten udefra eller vha. relativ kompliceret mekanisk styring kræver høj grad af lufttæthed mellem skodde og ydervæg for ikke at miste isoleringsevne Figur 3. Principtegning, udvendig skodde (Schultz, 1990) 15

16 2.6 Skodders energibesparende effekt Skodders energibesparende effekt hidrører fra en nedsættelse af varmetabet i de mørke timer i fyringssæsonen. Effekten afhænger dels af skoddernes aktuelle udformning og udførelse og dels af styringen af skodderne. Herudover afhænger energibesparelsen af den vindueskonstruktion skodden monteres på. Hvis vinduets U-værdi er høj vil besparelsen blive stor hvis vinduets U-værdi er lille bliver besparelsen mindre, da vinduet i forvejen er relativt velisoleret. Beregning af skodders energimæssige effekt kan udføres vha. 2-D beregningsprogrammer som THERM, FRAME, WinIso, HEAT2D m.fl. Det er vigtigt at medtage effekter af kuldebroer i de samlede konstruktioner. Ud over ved beregninger kan den samlede varmetransmission gennem vindue, væg og skodde måles vha. hot box målinger (f.x. ISO8990; Duer, 2001). Et isoleringsmæssigt problem ligger i lufttætheden af samlingen mellem skodde og omgivende mur. Hvis samlingen er helt tæt er den samlede varmetransmission gennem væg, vindue og skodde mindst og kan beregnes eller måles uden de store tilnærmelser. Med voksende luftskifte i hulrummet mellem skodde og vindue falder isoleringsgraden af den samlede konstruktion og hvis hulrummet er kraftigt ventileret er den isolerende effekt af skodden ringe. Ved U-værdiberegning af skodder med utæt samling til omgivende væg skal der tages hensyn til det luftskifte, som utæthederne i samlingen medfører. Tilsvarende skal der ved måling af U- værdier tages hensyn til utætheder i samling mellem skodde og omgivende mur, hvilket specielt for udvendige skodder kan give anledning til usikkerhed i målingerne. Dette skyldes, at ved måling af U-værdi påtrykkes der en luftstrøm hen over prøvens overflade for at fremkomme til en specifik varmeoverføringsevne mellem prøvens overflade og omgivelserne. Pga. de specielle temperatur- og strålingsforhold, der gør sig gældende under U-værdi-målinger bliver den påtrykte lufthastighed stor i forhold til den lufthastighed, der vil forekomme under virkelig drift. Dette medfører, at der under målingen kan ske et accelereret luftskifte i mellemrummet mellem skodde og vindue i forhold til mere realistisk drift. energibesparelse ved optimal drift og ved sandsynlig drift. Optimal drift er defineret ved, at skodderne er trukket for hvis netto energitabet (inkl. solenergi) gennem vinduet alene er større end energitabet gennem vinduet med lukkede skodder. Sandsynlig drift er baseret på observeret drift af skodder på lavenergihusene i Hjortekær. Besparelsen afhænger af vinduets U-værdi (uden skodde). Hvis U glas =2,9 spares ved optimal/sandsynlig drift ca 130/100 kwh/m²år, hvis U glas =1,3 spares ved optimal/sandsynlig drift ca 50/40 kwh/m²år (Schultz, 1990). Disse tal er for specifikke udformninger af skodder og ved at anvende skodder med større isolans vil besparelsesmuligheden kunne øges. Beregning af skodders indflydelse på vinduers energitilskud kan indledningsvis findes ved hjælp af den generelle energitilskudsformel: E = 196 g 90 U hvor E er energitilskuddet gennem konstruktionen i den danske fyringssæson for et referencehus (Kompendium 5). Hvis det forudsættes, at skodden kun er trukket for i de mørke timer kan solindfaldet gennem vinduet stadig beregnes efter energitilskudsformlen. Hvis det forudsættes, at 75% af gradtimerne er i døgnets mørke timer (SBI-rapport 205, 1990) bliver middel U- værdi for vindue + skodde til 0,75*U med skodde+0,25*u uden skodde. Herved kan effekten af skodder relativt enkelt vurderes. For mobile skodder er der i (Schultz,1990) under danske forhold og for et tilfælde med 30 mm mineraluldsisolering beregnet en 16

17 2.7 Solafskærmninger Solafskærmninger er her defineret som selvstændige mekaniske elementer med varierende soltransmittans. Formålet med at anvende solafskærmninger er primært at reducere solindfaldet gennem og blændingen fra vindueskonstruktioner i dagtimerne. Sekundære formål kan være: Reduktion af varmestrømmen gennem vindueskonstruktionen Tyverisikring Beskyttelse af privatliv ved at reducere indkig Gevinsten ved at anvende effektiv solafskærmning i kontorer mv. er først og fremmest el-besparelse pga. en kraftig reduktion af ventilations- eller kølebehovet i sommerperioden, men der kan ligeledes opnås bedre termisk og optisk komfort (reduktion af blænding og ensidig lyspåvirkning). Afskærmninger vil i de fleste tilfælde ligeledes påvirke indfaldet af sollys og kvaliteten af udsynet, se Figur 4. En solafskærmning kan ligeledes designes så den kan reducere et vindues U-værdi ved at fungere som et ekstra lag i vindueskonstruktionen, når der ikke er behov for udsyn gennem ruden. Endelig kan udvendige solafskærmninger medvirke til at reducere problemet med udvendig kondensdannelse på ruden. Solafskærmninger opdeles typisk efter deres placering i konstruktionen, idet solafskærmninger kan placeres: Indvendigt (Figur 5) Mellem glassene i ruden (Figur 6) Udvendigt (Figur 7) Figur 4. Eksempel på udsyn gennem klar rude og rude med persienneafskærmning (Ewing and Yelllot). 17

18 2.8 Indvendige solafskærmninger I Figur 5 er vist to eksempler på indvendige solafskærmninger og i det følgende er summeret fordele og ulemper ved indvendige solafskærmninger sammenlignet med udvendige afskærmninger og solafskærmninger integreret i ruden Fordele: En indvendig solafskærmning er beskyttet mod vejrliget kan betjenes indefra er relativ billig kan anvendes i eksisterende bygninger uden at ændre facadens udseende i dagtimerne kan være et godt middel til regulering af blænding kan reducere varmetab gennem vinduet ved at fungere som et ekstra lag, hvis der kan udføres en nogenlunde lufttæt samling mellem afskærmning og vindue Ulemper: En indvendig solafskærmning har en væsentlig dårligere afskærmende effekt end udvendige solafskærmninger og afskærmninger, der er integreret i ruden. Dette skyldes, at en stor del af strålingen typisk absorberes i afskærmningen og skal afgives til omgivelserne ved varmestråling, ledning og konvektion. Da der er relativ stor termisk modstand fra afskærmningen gennem ruden afgives den absorberede stråling primært til rummet bag afskærmningen. medfører ofte et stort tab af dagslys. Tab af dagslys skal kompenseres vha. kunstlys, som afgiver varme til rummet kunstlys afgiver typisk mere varme pr. lumen end dagslys og nettoresultatet kan være et forøget ventilations- eller kølebehov. forstyrrer eller forhindrer udsynet gennem vinduet Indvendigt gardin Indvendig persienne Figur 5 Eksempler på indvendige solafskærmninger (Lund-Hansen) For at indvendige afskærmninger skal reducere ventilations- eller kølebehovet skal de således tillade tilstrækkeligt dagslys at passere og samtidig være reflekterende overfor solstråling snarere end absorberende. 18

19 2.9 Solafskærmninger mellem glaslag I Figur 6 er vist et eksempel på en solafskærmning integreret mellem to glaslag og i det følgende er summeret fordele og ulemper ved denne type solafskærmning sammenlignet med indvendige og udvendige solafskærmninger Fordele: En integreret solafskærmning er beskyttet mod vejrliget kan fungere som en rimelig effektiv solafskærmning kan reducere varmetab gennem vinduet ved at fungere som et ekstra lag i ruden Figur 6 Eksempel på integreret solafskærmninger (Visiostar) Ulemper: En integreret solafskærmning kan kun bruges ved nye bygninger eller i forbindelse med rude- eller vinduesudskiftning kræver relativ stor glasafstand i mellemrummet hvor afskærmningen er placeret medfører temperaturstigning i mellemrummet pga. absorption i afskærmningen og dette kan give øget belastning af kantløsningen i forseglede ruder effekten af solafskærmningen afhænger af ventilationsmuligheder i mellemrummet hvor afskærmningen er placeret kræver betjening, der kan være vanskelig at forene med forseglede ruder For at en integreret solafskærmning skal være effektiv med hensyn til reduktion af solindfald skal den være placeret så der er relativ stor termisk modstand fra afskærmningen og ind i rummet bag ruden. Dette kan gøres ved at placere afskærmningen yderst i en tre-lags rude som vist på Figur 6 eller ved at ventilere mellemrummet hvor afskærmningen er placeret på en sådan måde at den varme luft kastes bort til omgivelserne. 19

20 2.10 Udvendige solafskærmninger I Figur 7 er vist fire eksempler på udvendige solafskærmninger og i det følgende er summeret fordele og ulemper ved udvendige solafskærmninger sammenlignet med indvendige afskærmninger og solafskærmninger integreret i ruden Fordele: En udvendig solafskærmning yder effektiv afskærmning mod solstråling kan yde beskyttelse mod dannelse af udvendig kondens ved at virke som afskærmning mod den kolde himmel optager ikke plads indenfor vinduet kan anvendes i eksisterende bygninger kan reducere varmetab gennem vinduet ved at fungere som et ekstra lag, hvis der kan udføres lufttæt samling mellem afskærmning og vindue Ulemper: En udvendig solafskærmning er udsat for vejrliget og kræver vedligeholdelse kræver for de fleste systemer betjeningsmulighed medfører ofte et stort tab af dagslys forstyrrer eller forhindrer udsynet gennem vinduet påvirker facadens udtryk Udvendige solafskærmninger er mest effektive mht. afskærmning af solvarme og sollys, men kan være udsatte for vejrlig (vind, sne, UV-stråling mv.) og stiller derfor relativt store krav til konstruktionernes holdbarhed. Udvendige regulerbare solafskærmninger i højhuse er af disse grunde ikke almindelige. Regulerbar markise Fast udhæng Faste mikrolameller Regulerbar persienne Figur 7. Eksempler på udvendige solafskærmninger (Lund-Hansen) 20

Vinduessystemer med dynamiske egenskaber

Vinduessystemer med dynamiske egenskaber RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 8: Vinduessystemer med dynamiske egenskaber BYG DTU U-014 2009 Version 2 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT..

Læs mere

Jacob Birck Laustsen. Solafskærmning Forelæsningsnotat Ingeniørarbejde

Jacob Birck Laustsen. Solafskærmning Forelæsningsnotat Ingeniørarbejde Jacob Birck Laustsen Forelæsningsnotat 11000 Ingeniørarbejde BYG DTU Oktober 2004 Forord En stor del af dette notat er baseret på uddrag af kompendium 8: Vinduessystemer med dynamiske egenskaber, BYG.DTU,

Læs mere

Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi.

Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi. Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi. Indførelsen af skærpede krav til energirammen i det nye bygningsreglement BR07og den stadig større udbredelse af store

Læs mere

MicroShade. Type: MS-A. Datablad. Progressiv solafskærmning

MicroShade. Type: MS-A. Datablad. Progressiv solafskærmning MicroShade Datablad Type: MS-A MicroShade er en effektiv solafskærmning, der er opbygget af mikro-lameller i et bånd af rustfrit stål. MicroShade båndet monteres indvendigt i en to- eller trelags lavenergitermorude.

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium : FORENKLEDE METODER TIL BESTEMMELSE AF ENERGIMÆRKNINGSDATA BYG DTU U-00 1999 Version 3 6-03-001 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 7: RUDER OG VINDUERS ENERGITILSKUD BYG DTU U-007 2003 Version 3 09-01-2003 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

Type: MS-A Vertical. Datablad. Progressiv solafskærmning

Type: MS-A Vertical. Datablad. Progressiv solafskærmning Datablad Type: MS-A Vertical MicroShade er en familie af effektive solafskærmninger, der er opbygget af mikro-lameller i et bånd af stål. MicroShade båndet monteres indvendigt i en to- eller trelags lavenergitermorude.

Læs mere

Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København

Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København Indeklimaets Temadag 2017 Teknologisk Institut 26.9.2017 Fra introduktionen: Hvad er afgørende for,

Læs mere

Energibesparelse for Ventilationsvinduet

Energibesparelse for Ventilationsvinduet Henrik Tommerup Energibesparelse for Ventilationsvinduet DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-05-01 2005 ISSN 1601-8605 Forord Denne sagsrapport er udarbejdet af BYG-DTU i januar 2005 for

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 4: UDVIKLING AF ENERGIRIGTIGE RUDER OG VINDUER BYG DTU U-004 1999 Version 3 19-03-2001 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE

Læs mere

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade Miljøoptimeret Solafskærmning i Facadeglas MicroShade Et Vindue mod Fremtiden MicroShade For Energirigtige og æredygtige Glasfacader rbejdsvenligt Lys fskærmning af solindfald spiller en vigtig rolle i

Læs mere

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade Miljøoptimeret Solafskærmning i Facadeglas MicroShade Et Vindue mod Fremtiden MicroShade For Energirigtige og æredygtige Glasfacader Frihed til Design MicroShade båndet har standardhøjde på 140 mm med

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 3: DETALJEREDE METODER TIL BESTEMMELSE AF ENERGIMÆRKNINGSDATA BYG DTU U-003 2009 Version 3 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL

Læs mere

Termisk karakterisering af PV-vinduer

Termisk karakterisering af PV-vinduer Termisk karakterisering af PV-vinduer Indledende undersøgelser Teknologisk Institut Energi BYG DTU SEC-R-20 Termisk karakterisering af PV-vinduer Indledende undersøgelser Trine Dalsgaard Jacobsen Søren

Læs mere

Information om grundlag og terminologier i forbindelse med Energimærkning af vinduer og ruder

Information om grundlag og terminologier i forbindelse med Energimærkning af vinduer og ruder Sekretariat Teknologiparken 8000 Århus C. Tlf. 7220 1122 Fax 7220 1111 Information om grundlag og terminologier i forbindelse med Energimærkning af vinduer og ruder 2001 v/diplomingeniør Peter Vestergaard

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Energitilskud [kwh/m 2 ] RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER kompendium 9: OVERSIGT OVER MULIGHEDER FOR UDVIKLING AF BEDRE RUDER OG VINDUER 150,00 100,00 50,00 g g = 0,59 0,00 U g = 1,1 0 25 50

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 4: UDVIKLING AF ENERGIRIGTIGE RUDER OG VINDUER BYG DTU U-004 2009 Version 4 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 4...

Læs mere

Energivinduer. Strategi-drøftelser: Henrik Tommerup BYG DTU -

Energivinduer. Strategi-drøftelser: Henrik Tommerup BYG DTU  - Strategi- og erfaringskonference om lavenergi-nybyggeri 30. November 2006 Strategi-drøftelser: Energivinduer Henrik Tommerup BYG DTU hmt@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk - www.lavebyg.dk 1 Disposition Beskrivelse

Læs mere

VENTILATIONSVINDUER SOM TEKNOLOGI. Christopher Just Johnston ErhvervsPhD-studerende ved NIRAS og DTU

VENTILATIONSVINDUER SOM TEKNOLOGI. Christopher Just Johnston ErhvervsPhD-studerende ved NIRAS og DTU VENTILATIONSVINDUER SOM TEKNOLOGI Christopher Just Johnston ErhvervsPhD-studerende ved NIRAS og DTU OVERSIGT Ventilationsvinduet Undersøgelsen Fysikken Forbehold Resultater Betragtninger 13/10/2016 Ventilationsvinduer

Læs mere

God energirådgivning Klimaskærmen. Vinduer og solafskærmning

God energirådgivning Klimaskærmen. Vinduer og solafskærmning God energirådgivning Klimaskærmen Vinduer og solafskærmning Anne Svendsen Lars Thomsen Nielsen Murværk og Byggekomponenter Vinduer og solafskæmning 1 Foredraget i hovedpunkter Hvorfor har vi vinduer? U-værdier

Læs mere

Ruder og ramme/karmprofil til lavenergivinduer

Ruder og ramme/karmprofil til lavenergivinduer Strategiudviklingsmøde i LavEByg-netværk om integrerede lavenergiløsninger 21. April 2006 Ruder og ramme/karmprofil til lavenergivinduer Baggrund - Globalt Kyotoaftalens reduktionsmål for drivhusgasser

Læs mere

3M Renewable Energy Division. Energibesparelse - 3M Solfilm. Reducér energiforbruget. opnå bedre. komfort. 3MVinduesfilm.dk

3M Renewable Energy Division. Energibesparelse - 3M Solfilm. Reducér energiforbruget. opnå bedre. komfort. 3MVinduesfilm.dk 3M Renewable Energy Division Energibesparelse - 3M Solfilm Reducér energiforbruget og opnå bedre komfort 3MVinduesfilm.dk 3M Solfilm 3M er førende producent af solfilm til vinduer. 3Ms omfattende produktsortiment

Læs mere

Energiberegning på VM plast udadgående Energi

Energiberegning på VM plast udadgående Energi www.vmplast.dk Energiberegning på VM plast udadgående Energi VM plast udadgående Energi A VM plast udadgående Energi B VM plast udadgående Energi C Vinduer & døre i plast VM Plastvinduer & Døre Energimærkningsordningen

Læs mere

Integrerede plisségardiner. Nimbus. Den optimale plissé løsning til facaden. Det intelligente persiennesystem

Integrerede plisségardiner. Nimbus. Den optimale plissé løsning til facaden. Det intelligente persiennesystem Integrerede plisségardiner Nimbus Den optimale plissé løsning til facaden Det intelligente persiennesystem Arbejdsmiljø: Da plisségardinet forbedrer rudens g-værdi (evnen til at holde solens varme ude)

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 7: RUDER OG VINDUERS ENERGITILSKUD BYG DTU U-007 2009 Version 4 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 7... 5 1 RUDER

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 5: ENERGIRIGTIGT VALG AF RUDER OG VINDUER BYG DTU U-005 1999 Version 3 26-03-2001 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

Energiglasset som giver god varmeisolering og meget dagslys

Energiglasset som giver god varmeisolering og meget dagslys Varmeisolering Energiglasset som giver god varmeisolering og meget dagslys Pilkington Optitherm SN Dette glas forbedrer varmeisoleringen i vinduet, noget som giver varmere glasoverflader og mindre risiko

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

Gør boligen mere energieffektiv med solafskærmning

Gør boligen mere energieffektiv med solafskærmning Gør boligen mere energieffektiv med solafskærmning Markiser Rulleskodder Energigardiner Mørklægningsgardiner Bolig i balance VELUX Danmark A/S 2012 velux.dk VELUX ovenlysvinduer er udstyret med beslag,

Læs mere

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21 , PLAN klinker indblæsning udsugning ventilationsanlæg nedhængt loft FORSLAG TIL VENTILATION EKSISTERENDE FORHOLD 9,6 m 2 19,6 m 2 7,0 m 2 4,1 m 2 12,3 m 2 11,9 m 2 7,8 m 2 12,4 m 2 Plan mål 1:50 GÅRDHAVE-FACADER

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre BR10 kap. 7 Energikrav til vinduer og yderdøre Energikrav til vinduer iht. BR10 Indholdsfortegnelse: Side 2 Generel information Side 3 Oversigt energikrav iht. BR10 kap. 7 Side 4 Nåletræsvinduer - Forenklet

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 6: DATA FOR ENERGIMÆRKEDE RUDER OG VINDUER BYG DTU U-006 2009 Version 4 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 6... 5

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

Fremtidens lavenergibyggeri - kan vi gøre som vi plejer?

Fremtidens lavenergibyggeri - kan vi gøre som vi plejer? Fremtidens lavenergibyggeri - kan vi gøre som vi plejer? Energiseminar 11. maj 2011 Tine S. Larsen Lektor Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet tsl@civil.aau.dk Tine Steen Larsen lektor Indeklima

Læs mere

Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København

Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København Kontorer i Århus, København, Sønderborg, Oslo og Vietnam Esbensen A/S 30 år med lavenergi Integreret Energi Design Energi-

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 13: VINDUER MED SMALLE RAMME-KARMPROFILER BYG DTU U-012 2000 Version 4 13-03-2001 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 10: RUDER MED STØRRE ENERGITILSKUD BYG DTU U-009 2000 Version 2 26-03-2001 ISSN 1396-4046 2 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Møde i Lysteknisk Selskab 7. februar 2007. Jens Eg Rahbek Installationer, IT og Indeklima COWI A/S Parallelvej 2 2800 Lyngby 45 97 10 63 jgr@cowi.dk

Læs mere

Solafskærmninger. Kjeld Johnsen

Solafskærmninger. Kjeld Johnsen Solafskærmninger Kjeld Johnsen SBi-anvisning 264 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2016 Titel Solafskærmninger Serietitel SBi-anvisning 264 Format E-bog Udgave 1. udgave Udgivelsesår

Læs mere

Lavenergihuse målt og beregnet Off-print af artikel til Danvak Magasinet

Lavenergihuse målt og beregnet Off-print af artikel til Danvak Magasinet Jørgen M. Schultz, BYG DTU Kirsten Engelund Thomsen, By og Byg Lavenergihuse målt og beregnet Off-print af artikel til Danvak Magasinet DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-02-13 2002 ISSN

Læs mere

Duette -det energirigtige valg til dine vinduer

Duette -det energirigtige valg til dine vinduer Duette -det energirigtige valg til dine vinduer Kilder til varmetab Utætheder Mennesker/ aktivitet 48% Vinduer Loftet Vinduer 19% Vægge og døre Vægge og døre 14% Mennesker/aktivitet 13% Utætheder 6% Loftet

Læs mere

STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN SOLAFSKÆRMNINGER SBI-ANVISNING UDGAVE 2016

STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN SOLAFSKÆRMNINGER SBI-ANVISNING UDGAVE 2016 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN SOLAFSKÆRMNINGER SBI-ANVISNING 264 1. UDGAVE 2016 Solafskærmninger Kjeld Johnsen SBi-anvisning 264 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Brugervejledning. Procedure til bestemmelse af solafskærmningers egenskaber og deres effekt på indeklima og energiforbrug i bygninger

Brugervejledning. Procedure til bestemmelse af solafskærmningers egenskaber og deres effekt på indeklima og energiforbrug i bygninger Procedure til bestemmelse af solafskærmningers egenskaber og deres effekt på indeklima og Brugervejledning DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-xxx 2008 ISSN 1601-2917 ISBN xx-xxxx-xxx-x 1 Forord

Læs mere

MicroShade. Vejledning til bygningssimulering med BSim

MicroShade. Vejledning til bygningssimulering med BSim MicroShade Vejledning til bygningssimulering med BSim Dette er en vejledning til anvendelse af BSim i forbindelse med MicroShade. BSim er et integreret edb-værktøj til analyse af bygninger og installationer,

Læs mere

Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer

Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer Økonomi Stor gevinst i varmebesparelse Komfort Ingen træk, ensartet temperatur i hele rummet og mindre støj Æstetik Gamle huse er designet til sprossede vinduer.

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 1: GRUNDLÆGGENDE ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER BYG DTU U-001 2003 Version 6 31-01-2003 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer. Fordele. Kitfals. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm. Lufttæt fuge Bagstop. Mørtelfuge

Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer. Fordele. Kitfals. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm. Lufttæt fuge Bagstop. Mørtelfuge Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Energiforbedring af vinduer med r Oprindelige bevaringsværdige vinduer fra før 1950-60 med ét lag glas bør energiforbedres med en med en energirude

Læs mere

Måling og beregning af samlet U-værdi for Frederiksbergvindue, 1920 med koblede rammer

Måling og beregning af samlet U-værdi for Frederiksbergvindue, 1920 med koblede rammer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 27, 2015 Måling og beregning af samlet U-værdi for Frederiksbergvindue, 1920 med koblede rammer Laustsen, Jacob Birck Publication date: 2007 Document Version Forlagets

Læs mere

Udvikling af nye typer energivinduer af kompositmaterialer Designforslag til profilsystemer

Udvikling af nye typer energivinduer af kompositmaterialer Designforslag til profilsystemer Udvikling af nye typer energivinduer af kompositmaterialer Designforslag til profilsystemer Institut for Byggeri og Anlæg Rapport 2009 Jesper Kragh og Svend Svendsen DTU Byg-Rapport R-203 (DK) ISBN=9788778772817

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 5: ENERGIRIGTIGT VALG AF RUDER OG VINDUER BYG DTU U-005 2009 Version 5 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 5... 5

Læs mere

Byfornyelse København Istedgade 43 Solskodder

Byfornyelse København Istedgade 43 Solskodder Byfornyelse København Solskodder Målerapport November 24 Udgivelsesdato : 16. november 24 Projekt : 1.796.1 Udarbejdet : Peter Hesselholt Kontrolleret : Godkendt : Side 1 FORORD Denne målerapport udgør

Læs mere

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller.

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken boligbyggeriet i Herning består af i alt 72 boliger, som

Læs mere

Løsninger der skaber værdi

Løsninger der skaber værdi UNI-Energy 1 2 Løsninger der skaber værdi 3 Bygherre Bygherre Arkitekt Arkitekt Rådgiver Rådgiver Entreprenør Entreprenør Bygherre admin. Bygherre admin. Slutbruger Slutbruger Lovgivning 4 Baggrund - politisk

Læs mere

Energiforbedring af vinduer med koblede rammer. Fordele. Kitfals. Sprosse. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm Lufttæt fuge Mørtelfuge. Mørtelfuge.

Energiforbedring af vinduer med koblede rammer. Fordele. Kitfals. Sprosse. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm Lufttæt fuge Mørtelfuge. Mørtelfuge. Energiløsning UDGIVET FEBRUAR 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Energiforbedring af vinduer med koblede rammer Oprindelige bevaringsværdige vinduer fra før 1950-60 med ét lag glas bør energiforbedres med en

Læs mere

Outrup glas vejledning

Outrup glas vejledning Outrup glas vejledning Valg af glas og ruder Valg af glas og ruder Indhold. Lavenergi glas Lydruder Ornamentglas Sikkerhedsglas Sikringsglas Solafskærmende glas Rudens opbygning Varm kant Side 3 Side 4

Læs mere

4D bæredygtigt byggeri i Ørestad

4D bæredygtigt byggeri i Ørestad 4D står for 4 dimensioner: 3D og bæredygtigheden 4D er navnet på det byggefelt i Ørestad City, hvor projektet er lokaliseret 4D står også for bæredygtighed i 4 dimensioner: miljømæssig, arkitektonisk,

Læs mere

ANALYSE: LYS GRUPPE

ANALYSE: LYS GRUPPE Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lys i lejligheder... 3 2.1 Placering, orientering & indretning... 3 2.2 Valg af lysåbninger og glasareal... 4 2.2.1 Vinduesareal for alrum:... 4 2.2.2 Vinduesareal

Læs mere

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Medlemsorganisation med 600 medlemmer - producenter, ingeniører, arkitekter, designere m.fl. Ungt LYS siden 1999 www.ungtlys.dk Den hurtige genvej til viden om

Læs mere

Energieffektiviseringer g i bygninger

Energieffektiviseringer g i bygninger Energieffektiviseringer g i bygninger g DTU International Energy Report 2012 DTU 2012-11-20 Professor Svend Svendsen Danmarks Tekniske Universitet DTU Byg www.byg.dtu.dk ss@byg.dtu.dk 26 November, 2012

Læs mere

Udskiftning af termoruder. Fordele. Monteringsbånd (udvendig regnskærm) Monteringsbånd (indvendig lufttætning) Afstandsprofil. Glasfals.

Udskiftning af termoruder. Fordele. Monteringsbånd (udvendig regnskærm) Monteringsbånd (indvendig lufttætning) Afstandsprofil. Glasfals. Energiløsning UDGIVET JUNI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af termoruder Når en termorude skal udskiftes, bør det vurderes, om det er nok med ruden, eller om hele vinduet bør skiftes. Hvis de

Læs mere

Vinduer til Fremtiden

Vinduer til Fremtiden Vinduer til Fremtiden Revideret d. 28/3 2006 Svend Svendsen Jacob Birck Laustsen BYG.DTU Danmarks Tekniske Universitet ss@byg.dtu.dk, jbl@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Bygningsreglementet Nye energibestemmelser

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder. Januar 2008

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder. Januar 2008 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for ruder Januar 2008 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet

Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet Konferencen Den gode skole, 14. marts i Århus Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut Et par tal om skoler 1700 folkeskoler

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

KLIMAGARDINER. Energi - CO 2. Økonomi - Miljø - Komfort

KLIMAGARDINER. Energi - CO 2. Økonomi - Miljø - Komfort KLIMAGARDINER Energi - CO 2 - Økonomi - Miljø - Komfort Introduktion til KLIMAGARDINER Klimagardiner er betegnelsen for en række af forskellige typer af stoffer, plisseer og persienner, som alle har den

Læs mere

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af radiatoranlæg til eksisterende byggeri Denne rapport er en undersøgelse for mulighed for realisering af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende

Læs mere

Appendiks 7. Solvarme. Klimatiske principper. appendiks

Appendiks 7. Solvarme. Klimatiske principper. appendiks appendiks Appendiks 7 Klimatiske principper Ved et adaptivt design skal der tages højde for de forskellige påvirkninger fra naturen ved de respektive placeringer. I forlængelse af ressourceforbrug under

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 10: RUDER MED STØRRE ENERGITILSKUD DTU Byg U-009 2009 Version 3 01-01-2009 ISSN 1396-4046 2 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 10... 4 1 MULIGHEDER

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

KLIMAGARDINER Energi - CO - Økonomi - Miljø - Komfort

KLIMAGARDINER Energi - CO - Økonomi - Miljø - Komfort KLIMAGARDINER Energi - CO - Økonomi - Miljø - Komfort 2 KLIMAGARDINER Energi - CO 2 - Økonomi - Miljø - Komfort Introduktion til KLIMAGARDINER Konceptet CO2 besparelse Klimagardiner er betegnelsen for

Læs mere

Designguide for bestemmelse af russervinduers lydisolation

Designguide for bestemmelse af russervinduers lydisolation Designguide for bestemmelse af russervinduers lydisolation Rapport udarbejdet af Lars S. Søndergaard Henrik S. Olesen DELTA DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72 19 40 00 Fax +45 72 19

Læs mere

MicroShade. Redefining Solar Shading

MicroShade. Redefining Solar Shading MicroShade Redefining Solar Shading Naturlig klimakontrol Intelligent teknologi med afsæt i enkle principper MicroShade er intelligent solafskærmning, der enkelt og effektivt skaber naturlig skygge. Påvirkningen

Læs mere

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk Lys og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Uden lys kan vi ikke skabe smukke, oplevelsesrige bygninger med et godt synsmiljø

Læs mere

Bygningsreglement 10 Energi

Bygningsreglement 10 Energi Bygningsreglement 10 Energi Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger. April 2009 22 initiativer indenfor: Nye bygninger Eksisterende bygninger Andre initiativer Nye bygninger 1.

Læs mere

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi.

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi. Transkritisk CO2 køling med varmegenvinding Transkritiske CO 2 -systemer har taget store markedsandele de seneste år. Baseret på synspunkter fra politikerne og den offentlige mening, er beslutningstagerne

Læs mere

Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse.

Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse. Henrik Tommerup Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse. DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-04-06 2004 ISSN 1601-8605 Forord Denne

Læs mere

Se lyset: dagslys og kunstlys

Se lyset: dagslys og kunstlys Se lyset: dagslys og kunstlys Kjeld Johnsen, SBi, AAU-Cph Kontormiljø.2014 Se lyset: Dagslys og kunstlys Oversigt Dagslys og potentialer Hvorfor er (dags-)lyset så vigtigt? - Lys og døgnrytme Hvordan bygger

Læs mere

Indeklima i medborgerhus

Indeklima i medborgerhus Indeklima i medborgerhus Om Hvidovre Medborgerhus Anlæg og resultater Tekniske løsninger Case for metodeudvikling Brugerne før og under byggeprocessen Kontakter Fokus på indeklimaproblemer for medarbejderne,

Læs mere

In-therm Klimavæg. Termisk strålevarme og køling

In-therm Klimavæg. Termisk strålevarme og køling In-therm Klimavæg Termisk strålevarme og køling In-therm Klimavæg til renoveringsopgaver Dansk Miljøentreprise har udviklet en klimavæg med ilagte varmeslanger, som i renoveringsregi kan bruges til efterisolering

Læs mere

Modul 2: Vinduer og solafskærmning

Modul 2: Vinduer og solafskærmning Modul 2: Indholdsfortegnelse Hvorfor har vi vinduer?...2 Forklaring på komponenter i vinduer...2 Uværdier Definition og eksempler...3 Oversigt med U-værdier for ruder...4 Sollys og solenergi...5 Sammensat

Læs mere

TERMISKE FORHOLD VED ANVENDELSE AF PHOTOSOLAR-PRODUKTER CASE: NORDEA DOMICIL

TERMISKE FORHOLD VED ANVENDELSE AF PHOTOSOLAR-PRODUKTER CASE: NORDEA DOMICIL TERMISKE FORHOLD VED ANVENDELSE AF PHOTOSOLAR-PRODUKTER CASE: NORDEA DOMICIL Maj 2005 Center for Energi i Bygninger Industri og Energi TERMISKE FORHOLD VED ANVENDELSE AF PHOTOSOLAR-PRODUKTER CASE: NORDEA

Læs mere

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Præsentation af Nordic Energy Group - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Kort om Nordic Energy Group Nordic Energy Group er producent af design solfangere og har forhandlingen

Læs mere

Et energirenoveret dannebrogsvindues Energimæssige egenskaber

Et energirenoveret dannebrogsvindues Energimæssige egenskaber Karsten Duer Et energirenoveret dannebrogsvindues Energimæssige egenskaber DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET OKTOBER 2000 SR-0030 Revideret Februar 2001 ISSN 1396-402X INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...1

Læs mere

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri 70 333 777 BR10 energiregler Nybyggeri Tilbygning BR10 Ombygning Sommerhuse Teknik Nogle af de vigtigste ændringer for nybyggeri Nye energirammer 25 % lavere energiforbrug Ny lavenergiklasse 2015 Mulighed

Læs mere

CLIMAPLUS LUX. Optimal energibalance. www.glassolutions.dk

CLIMAPLUS LUX. Optimal energibalance. www.glassolutions.dk CLIMAPLUS LUX Optimal energibalance CLIMAPLUS LUX Introduktion I Bygningsreglement 2010 er der skærpede krav til vinduerne - der fokuseres nu på den samlede energibalance fremfor U-værdi. Derfor lanceres

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton. Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton. Termisk masse og varmeakkumulering i beton Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut, Byggeri, Beton, Lars Olsen Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov

Læs mere

Industrial Luftsolfangere til industri og større haller Effektiv affugtning og varmebesparelse med gratis solvarme

Industrial Luftsolfangere til industri og større haller Effektiv affugtning og varmebesparelse med gratis solvarme Industrial Ø V S N Luftsolfangeretilindustriogstørrehaller Effektivaffugtningogvarmebesparelse medgratissolvarme Denne pjece omhandler SolarVentis industrielle luftsolfangersystem. Systemet er patenteret

Læs mere

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem!

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Med alle komponenter til facadeløsninger, der efterfølgende fremtræder med murstensoverflade. For både nybyggeri og renoveringsprojekter. Isolering

Læs mere

KONDENS PÅ GLAS VEJLEDNING. Nogle årsager, nogle råd. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret januar 2016. Indledning. Definition af kondens

KONDENS PÅ GLAS VEJLEDNING. Nogle årsager, nogle råd. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret januar 2016. Indledning. Definition af kondens Nogle årsager, nogle råd VEJLEDNING Indledning De senere års stramninger i Bygningsreglementet har betydet en øget udvikling i energieffektive 2- og 3-lags energiruder. De nye velisolerede ruder har ændret

Læs mere

Agenda 30-10-2012. Krav til indeklima i boliger??? Udfordringer og erfaringer fra hidtidigt nybyggeri Indeklima og energiforbrug efter renovering

Agenda 30-10-2012. Krav til indeklima i boliger??? Udfordringer og erfaringer fra hidtidigt nybyggeri Indeklima og energiforbrug efter renovering Passivhuse og inde - Erfaringer fra passivhusbyggerier ved Vejle, 27. oktober 2012 Tine Steen Larsen, Konsulent Energi, Inde & Miljø Center for Byggeri & Business, UCN Agenda Krav til inde i boliger???

Læs mere

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning.

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning. SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark Gratis varme, ventilation, affugtning. SV VacPipe. SV VacPipe er udviklet til boliger, større bygninger,

Læs mere

ELFORSK PSO-F&U 2007

ELFORSK PSO-F&U 2007 ELFORSK PSO-F&U 2007 Grundvandsvarmepumper og køling med grundvandsmagasiner som sæsonlager BILAG 4 Lavtemperatur solvarme og ATES Cenergia ApS Marts 2009 Lavtemperatur solfangere Akkumulering af solvarme

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder Energimærkning Tekniske Bestemmelser for ruder Juni 2000 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til produktionskontrol 7 4. Regler for overvågning 8 5. Krav

Læs mere

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger GS solvarmeventilation 20 Brugervejledning til GS-luftsolfanger Indhold: Solcellepanel med solceller og ventilator Varmeregulator Plastrør diameter 100 mm, længde 63 cm, inkl. trækring) Flangesamling beregnet

Læs mere