Bygherre KARA/NOVEREN, Ovn 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygherre KARA/NOVEREN, Ovn 6"

Transkript

1 Plan for Sikkerhed og Sundhed, Ny ovnlinie 6 Health & safety Plan Rev.dato : Side/Page: 1/28 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Orientering om byggesagen, General information regarding the project Generelt, General Entrepriser/arbejder, Contracts / works Bygherreleverancer Clients supplies Organisation Organisation Sikkerhed og sundhed Health & safety Plan for sikkerhed og sundhed Health & safety Plan Sikkerhedsmøder Safety Meetings Kontrol og tilsyn Inspection and supervision Arbejdsmiljø Health & Safety Generelt General Begrænsning af støjgener Noise limitation Begrænsning af skader og gener fra vibrationer Limitation of harm or nuisance from Vibration Begrænsning af støvgener Limitation of Dust problems Begrænsning af ergonomiske gener Limitation of Ergonomic problems Foholdsregler ved farlige arbejder Preventive Actions in connection with Hazardous works Omgivende miljø The surrounding environment Generelt General Støj Noise Vibrationer Vibrations Støv Dust Emissioner til atmosfæren Emissions to the atmosphere Spild af olie og kemiske produkter Spillage of oil and chemical substances Byggeplads Construction Site Generelt General Bestemmelser Site regulations Generelt General Myndighedsforskrifter Directions from authorities Myndighedstilladelser og anmeldelser Authorities permits and notifications Håndtering af materialer og produkter Handling of substances and materials Eksisterende forhold Existing conditions Byggepladsens indretning Site arrangements Byggepladstegning Site Plan Byggepladsens afgrænsning, indhegning og afskærmning Demarcation and fencing of the site... 14

2 Plan for Sikkerhed og Sundhed, Ny ovnlinie 6 Health & safety Plan Rev.dato : Side/Page: 2/ Aflukning Closing Vagtordning Guards Tyverisikring Protection from theft Skiltning Signage Førstehjælpkasser First Aid boxes Brandslukningsmateriel Fire- fighting equipment Byggepladsens færdselsarealer Access routes on site Parkering Parking Udendørs færdselsarealer Access routes outdoors Færdselsarealer i bygninger Access routes inside buildings Afdækning af huller i færdselsarealer Covering of holes and openings in access areas Etablering af rækværk i færdselsarealer Establishment of guardrails in access areas Belysning af færdselsarealer Lighting in Access areas Vejrligsforanstaltninger på færdselsarealer Weather provisions on access areas Oprydning og renhold af færdselsarealer Tidying and cleanliness of Access areas Skurby og oplagsplads Site Huts and storage areas Skurforhold Site Huts Oplagsplads Storage areas Teltværksteder Temporary workshops Affaldshåndtering og affaldscontainere Waste handling and waste containers Belysning i skurby og på oplagsplads Lighting in site hut area and storage areas Vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads Weather provisions in site hut area and storage areas Oprydning og renhold i skurby og på oplagsplads Tidying and cleanliness of site hut area and storage areas Arbejdsområder Work areas Afdækning af huller i arbejdsområder Covering of holes in work areas Etablering af rækværk i arbejdsområder Establishing of guard-rails in work areas Belysning i fælles arbejdsområder Lighting of shared work areas Vejrligsforanstaltninger i arbejdsområder Weather provisions in work areas Oprydning og renhold i arbejdsområder Tidying and cleanliness in work areas Tekniske hjælpemidler Technical aids Kraner og materielhejse Cranes and hoists Personelevator Passenger Lift Stillads og arbejdsplatforme Scaffolds and work platforms Forsyning til byggeplads Site services Vand og afløb Water supply and sewage El Electrical power... 26

3 Plan for Sikkerhed og Sundhed, Ny ovnlinie 6 Health & safety Plan Rev.dato : Side/Page: 3/ Kommunikation Communication Beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplan Contingency-, evacuation-, and exercise plan Alarmering i tilfælde af alvorlige ulykker, brand etc. Alarm call in case of serious accidents, fire etc Hvor ulykken/branden er sket: Navervej 12, 4000 Roskilde Rapportering til byggeledelse / bygherre Reporting to Construction management/ client Adresser og telefonnumre Addersses and phone numbers Tidsplan Time schedule Byggepladstegning Site plan Entreprenørliste og arbejdsmiljøorganisation List of contractors and safety organisation Bilag 1 Tidsplaner Time schedule Bilag 2 Byggepladstegning Site plan Bilag 3 Byggepladsens arbejdsmiljøorganisation. Site safety organisation... 31

4 Plan for Sikkerhed og Sundhed, Ny ovnlinie 6 Health & safety Plan Rev.dato : Side/Page: 4/28 1. Orientering om byggesagen, General information regarding the project. Plan for Sikkerhed og Sundhed danner grundlag for samarbejdet om sikkerhed og sundhed på byggepladsen. The Health & safety Plan is the basis for Health & safety coordination on the Construction Site Plan for Sikkerhed og sundhed opdateres løbende gennem hele byggeriet i takt med der er behov herfor f.eks. når nye aktører skal omfattes af planen. The Health & safety Plan will be updated when necessary during the entire construction period i.e. when new companies arrive on site. 1.1 Generelt, General Arbejdsmiljøpolitik for byggepladserne omkring Ovnlinje 6(Energitårnet) Health & Safety Policy for the construction site K/N6 (Energitårnet) KARA/NOVEREN sætter sikkerheden højt og stiller derfor krav om, at arbejdsmiljølovgivningen overholdes på byggepladserne omkring Ovnlinje 6. Det er af stor vigtighed, at værket kan fungere uhindret af aktiviteterne på byggepladsen og sikkert i hele byggeperioden, og at entreprenørerne og leverandører på byggepladserne tager hensyn hertil. Kara/Noveren value safety highly, and require, that Health & Safety regulation is followed on sites in connection with line 6. It is of great importance, that the works can carry on safely and without interference from site activities and that contractors and suppliers on site take this into consideration. Gennem sikkerhedsmøder, mønsterarbejdsplads, generel ulykkesforebyggelse og daglige aktiviteter på pladsen, vil alle parter arbejde på at undgå arbejdsulykker og hindre nedslidning af de ansatte på byggepladsen. Derudover skal der løbende tages initiativer til at fastholde arbejdsmiljøstandarden og bevidstheden om sikkerhed på og omkring byggepladsen. Taking part in Safety Meetings, Model work place (Mønsterarbejdsplads), general accident prevention and in daily site activities, all parties on site will cooperate in avoiding accidents and physical disabilities. Besides this, initiatives to maintain the safety standard and safety awareness on site shall be taken. 1.2 Entrepriser/arbejder, Contracts / works Denne Plan er gældende for alle arbejder under: This plan is applicable for all works under: B1 - Beton 1: Siloindfatning og hovedudgravning: B1 Concrete 1: Receiving Bunker and main excavation B2 Beton2: B2 Concrete 2: Byggeplads til eget og til fælles brug inkl. forsyninger for alle i projektet involverede parter, som starter sine arbejder efter B2 er begyndt på pladsen, og drift af samme gennem hele projektforløbet. Construction site for own and shared use incl. services for all parties involved in the project starting on site after B2 has begun on site and operation and maintenance of the same throughout the project.

5 Plan for Sikkerhed og Sundhed, Ny ovnlinie 6 Health & safety Plan Rev.dato : Side/Page: 5/28 Nedbrydningsarbejder. Demolition works Jordarbejder. Earthworks Kloakarbejder (udvendigt og indvendigt). Sewage (external and internal) Betonarbejder. Concrete works Murerarbejder. Brickworks Bygningssmedearbejder. Construction Steel works Potentialudligningsarbejder. Equipotential bonding B3 - Tag- og facadarbejder Roofing and Façade works B5 VVS arbejder B6 - Ventilation VVS works Ventilation B7 Elinstallationer Electrical Installations For LOT A: Rist Grate Kedel Boiler Kedelstål Boiler Steel Bygningsstål Construction Steel Rørarbejder Piping Elarbejder Cabling For LOT B: Røggsarensning Gas treatment Stålarbejder Steel erection Spildevandsrensning Waste water treatment For LOT C: Montage af turbine Turbine erection Montage af kondensatorer Condenser erection Røratbejder Piping 1.3 Bygherreleverancer Clients supplies Der er ingen bygherreleverancer i forbindelser med denne entreprise. None in connection with the above mentioned contracts

6 Plan for Sikkerhed og Sundhed, Ny ovnlinie 6 Health & safety Plan Rev.dato : Side/Page: 6/28 2. Organisation Organisation Byggepladsens adresse: Site Address: KARA/NOVEREN Byggeplads, Navervej 12, 4000 Roskilde Bygherre: Client; I/S KARA/NOVEREN, Håndværkervej 50, 4000 Roskilde Forbrændingschef Klaus W. Hansen Tlf.: ; Mobil: ; Rådgiver maskintekniske anlæg: Consultants, Mechanical works Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Projektchef Thomas Hyldgard Christensen Mobil: ; Projekteringsleder bygning: Design Manager, Construction works Bascon A/S, Åboulevarden 21, Postboks 510, 8100 Århus C Niels Winther Hansen Tlf.: ; Mobil: ; Projekterende: Designers Forberedende arbejder, slaggetunnel: Preparatory works, Slag Tunnel: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Birthe Lindegaard Mobil: ; Ingeniørprojekt bygning: Design Engineers, construction Bascon A/S, Åboulevarden 21, Postboks 510, 8100 Århus C Niels Winther Hansen Tlf.: ; Mobil: ; Arkitektprojekt facader: Architectural design, facades dbeve, Calandstraat 23, 3016 CA Rotterdam, The Netherlands Mette Rasmussen Tlf.: +31 (0) ; Geoteknik: Soil Engineering Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Claus Fredborg Larsen Mobil: ; Byggeledelse: Construction Manager Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Henrik Sonne-Schmidt Tlf.: ; Arbejdsmiljøkoordinator: Health & safety Coordinator Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Søren Eyrich Jensen Tlf.: ; Fagtilsyn byggearbejder: Construction supervision Bascon A/S, Åboulevarden 21, Postboks 510, 8100 Århus C Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S

7 Plan for Sikkerhed og Sundhed, Ny ovnlinie 6 Health & safety Plan Rev.dato : Side/Page: 7/28 Bygherren har udpeget Søren Eyrich Jensen, Rambøll, til at varetage rollen som arbejdsmiljøkoordinator. Arbejdsmiljøkoordinatoren har pligten til at ajourføre Plan for Sikkerhed og Sundhed samt pligten til at koordinere sikkerhedsarbejdet. The Client has appointed Søren Eyrich Jensen, Rambøll to conduct the obligations as health & safety Coordinator. The Health & safety Coordinator shall update the Health & safety Plan and coordinate Health & safety Work on site. Bygherrens daglige leder af sikkerhedsarbejdet varetager bygherrens løbende kontakt til sikkerhedsorganisationen. The Clients Health & safety Manager will maintain the Clients regular contact to the Safety Organisation on site.

8 Indholdsfortegnelse Side : 8/28 3. Sikkerhed og sundhed Health & safety 3.1 Plan for sikkerhed og sundhed Health & safety Plan Entreprenøren skal medvirke ved arbejdsmiljøkoordinatorens færdiggørelse og ajourføring af Plan for Sikkerhed og Sundhed. The Contractors shall contribute in finishing and updating the Health & safety plan, done by the Safety Coordinator. 3.2 Sikkerhedsmøder Safety Meetings Der afholdes koordinerende sikkerhedsmøde (alternativt sikkerhedsråd), hvor repræsentanter for alle entreprenører deltager. Safety coordination meetings will be held. Representatives for all Contractors will participate. Arbejdsmiljøkoordinatoren indkalder til koordinerende sikkerhedsmøde samt udarbejder referat. Samtlige entreprenører på pladsen skal være repræsenteret ved møderne. The Safety coordinator will call for safety coordination meetings and prepare the Minutes. All Contractors on site shall be represented at the meetings. Der holdes koordinerende sikkerhedsmøde hver 14. dag. Safety Coordination meetings are held every 2 weeks Referat og dagsorden for sikkerhedsmøderne afholdes efter følgende paradigma: Minutes and Agenda will follow the below paradigm: Sag Task Emne Subject Møde dato Meeting Date Møde nr. Meeting No Deltagere Participants Næste møde Next Meeting 1. Bemærkninger til sidste referat Comments to Minutes of previous meeting 2. Sikkerhedsplan Health & safety Plan 3. Generelt General 4. Organisation Organisation 5. Bemanding i perioden Manpower in the period 6. Sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold i perioden Health & safety Matters in the period 7. Kommende arbejder, herunder fastlæggelse af fællesområder inden for arbejdsområder Future works and designation of shared work areas 8. Byggepladsplan Site Plan 9. Forhold til driften Relations to operations 10. Risikoområder Areas of particular risk 11. Uheld i perioden Incidents in the period 12. Eventuelt Miscellaneous

9 Indholdsfortegnelse Side : 9/ Kontrol og tilsyn Inspection and supervision Det påhviler den entreprenør, der har til opgave at udføre en sikkerhedsforanstaltning, byggepladsinstallation eller lignende at føre løbende kontrol med den etablerede foranstaltningen/installation. Kontrollen skal udføres dagligt og omfatte en sikkerhedsmæssig kontrol. Kontrollen skal sikre, at foranstaltningen/installationen opfylder myndighedernes krav. Kontrollen skal dokumenteres og på forlangende forelægges arbejdsmiljøkoordinatoren på sikkerhedsmødet. It is up to the Contractor, who has been given the task to carry out a Safety Measure, site installation or similar to inspect the established Safety measure /site installation. Inspections shall be carried out on a daily basis. The inspection shall ensure that statutory requirements are fulfilled. Inspections shall be documented and, upon request presented to the safety coordinator. Sikkerhedskoordinatoren kontrollerer på bygherrens vegne arbejdsmiljøet på byggepladsen ugentligt efter Mønsterarbejdsplads-metoden. Fra uge 48 vil der blive gennemført 2 ugentlige runderinger The safety coordinator will on behalf of the Client inspect Health & safety on site on a weekly basis using the Model workplace method (Mønsterarbejdsplads). As from week No 48, two weekly rounds will be carried out. Hvis der konstateres svigt eller mangler ved foranstaltningen/installationen, skal forholdet omgående bringes i orden og arbejdsmiljøkoordinatoren orienteres om det. Any deficiencies or shortcomings shall be corrected immediately and the safety coordinator informed. Såfremt forholdene ikke bringes i orden omgående har byggeledelsen ret til at lade arbejdet udføre ved andre for den ansvarlige entreprenørs regning. In case of deficiencies or shortcomings are not corrected, Construction management has the right to let the work be carried out for the account of the responsible contractor Hvis en anden entreprenørs sikkerhedsforanstaltninger er til hinder for eller utilstrækkelige til en entreprenørs arbejde, skal førstnævnte uden udgift for bygherren afbøde sådanne forhold. Ved ophold i eller afslutning af det pågældende arbejde skal entreprenøren etablere henholdsvis retablere sikkerhedsforanstaltningerne, så alle sikkerhedskrav til stadighed er opfyldt. If safety measures established by another contractor are an obstacle or insufficient for a contractors work, the first contractor shall remedy this at no cost to the Client. When the affected work is finished or is temporarily stopped, the contractor shall establish /re-establish the safety measures in order to maintain safety on site. Overdragelse af entreprenørens ansvar for tilsyn og vedligeholdelse af de respektive sikkerhedsforanstaltninger kan alene ske ved skriftlig aftale efter godkendelse fra arbejdsmiljøkoordinatoren. Handing over of the contractors responsibility for inspection and maintenance of safety measures can only take place by a written agreement approved by the Safety coordinator.

10 Indholdsfortegnelse Side : 10/ Arbejdsmiljø Health & Safety Generelt General Begrænsning af støjgener Noise limitation Entreprenøren skal vælge materiel, som giver mindst mulig støj til brugeren af materiellet samt til øvrige personer på arbejdspladsen. The Contractor shall choose plant with the smallest possible noise emission with regards to the user and to other persons on site Begrænsning af skader og gener fra vibrationer Limitation of harm or nuisance from Vibration Entreprenøren skal vælge værktøjer, som giver mindst mulige hånd- /armvibrationer, eller anvende metoder til at ophæng af værktøjet, så det ikke håndholdes. The Contractor shall choose plant and hand tools, giving the smallest possible Hand/Arm-vibrations or use methods for supporting the tool to avoid hand-held work Begrænsning af støvgener Limitation of Dust problems Entreprenøren skal sørge for, at der udføres effektiv støvbegrænsning ved kilden. Der skal anvendes lokalsug på værktøj, hvor det er teknisk muligt. The Contractor shall ensure that Dust problems are eliminated at the source. Where technically possible, local exhaust ventilation shall be used Begrænsning af ergonomiske gener Limitation of Ergonomic problems Entreprenøren skal sørge for, at manuel transport, såsom løft, bæring, skub, træk og lignende af tunge byrder begrænses mest muligt ved anvendelse af tekniske hjælpemidler. The Contractors hall ensure that manual handling such as lifting carrying pushing or pulling of heavy burdens is limited. 3.5 Foholdsregler ved farlige arbejder Preventive Actions in connection with Hazardous works Eksempler på arbejder hvor der på forhånd i sikkerhedsorganisatonen skal aftales detaljerede procedurer før udførelse igangsættes: Examples of works where detailed procedures shall be agreed upon in the Safety organisation before the works can be executed: Arbejder i silogrube. Work in Bunker Arbejder med montage af betonelementer. Work with erection of precast concrete elements Arbejder med montage af stålkonstruktioner. Work with erection of steel structures Arbejder med montage af maskintekniske anlæg. Work with erection of Mechanical equipment Arbejder med montage af facader og tag Work with erection of facades and roofing..de respektive entreprenører skal udarbejde specifikke arbejdsprocedurer som beskriver de sikkerhedsmæssige forhold. The individual contractor shall produce specific work procedures describing Health & Safety measures.

11 Indholdsfortegnelse Side : 11/28 Entreprenøren skal samle og ajourføre oplysninger om de kemiske stoffer, der anvendes ved entreprisen og sørge for, at de behandles i overensstemmelse med Arbejdstilsynets gældende regler. Der skal udarbejdes en liste over de stoffer og materialer, der under hensyntagen til de tekniske krav giver mindst belastning af arbejdsmiljøet (substitution), og overvejelserne om substitutionsmuligheder skal kunne dokumenteres over for arbejdsmiljøkoordinatoren. The Contractors hall collect and update information re. Chemical substances used under his contract and ensure that they are used in accordance with the current legislation. A list of substances and materials shall be produced. Substances and materials shall with due consideration to the technical demands make the least impact on Health & safety (Substitution). Considerations re. Substitution shall be documented to the Safety Coordinator on demand. Brugsanvisninger for produkter skal være tilgængelige på arbejdspladsen. Der skal være de personlige værnemidler til rådighed som foreskrives i arbejdsgiverbrugsanvisningerne. Safety Data Sheets (MSDS) shall be available on site. PPE required in the MSDS shall be available. 3.6 Omgivende miljø The surrounding environment Generelt General Entreprenør skal oplyse en kontaktperson til håndtering af eventuelle naboklager over arbejdet på byggepladsen. The Contractor shall inform re. a Contact person for handling possible complaints from neighbours Støj Noise Stk. 1. Entreprenøren skal kende og overholde kommunens regulativer vedrørende støj. The Contractor shall know and comply with the municipality's regulations re. Noise. Stk. 2. Er det nødvendigt at udføre støjende arbejde, der overskrider støjkravene, skal entreprenøren have en skriftlig tilladelse hertil af den kommunale myndighed. Byggepladsen er beliggende i et industriområde, og Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi er 70 db(a) i alle døgnets timer alle ugens dage. If noise producing work exceeding the Noise limit is required, the Contractor shall acquire a written permission from the authority. The site is located in an Industrial area, and the recommended limit value is 70 db(a) 24/7 Stk. 3. Valg af maskiner, arbejdsmetoder og indretning af byggeområdet/ pladsen skal ske, så omgivelserne generes mindst muligt af støj. Selection of Plant, work methods and site establishment, shall be made with regards to the least nuisance from Noise to the surroundings Vibrationer Vibrations Stk. 1. Entreprenøren skal kende og overholde kommunens regulativer vedrørende vibrationer. The Contractor shall know and comply with the municipality's regulations re.vibrations Stk. 2. Er det nødvendigt at udføre vibrerende arbejde udenfor normal arbejdstid, skal entreprenøren have en skriftlig tilladelse hertil af den kommunale myndighed. If work creating vibrations is necessary outside normal working hours, the Contractor shall acquire a written permission from the authority. Stk. 3. Valg af maskiner og arbejdsmetoder skal ske så omgivelserne generes mindst muligt af vibrationer. Selection of Plant and work methods shall be made with regards to the least nuisance from Vibrations to the surroundings

12 Indholdsfortegnelse Side : 12/ Støv Dust Stk. 1. Hvis arbejde og/eller transport kan risikere at medføre støv og/eller spild af jord uden for byggepladsen, skal der gennemføres forebyggelse og afhjælpning efter nærmere aftale med byggeledelsen. If there is a risk of dust or spillage outside the site form work and/or transport, preventive and remedial actions must be taken in agreement with the Site management Emissioner til atmosfæren Emissions to the atmosphere Stk. 1. Entreprenøren skal undgå unødvendige emissioner til atmosfæren, herunder undgå tomgang fra maskiner samt materiel og transport, som ikke er påkrævet for udførelse af arbejdet. The Contractor shall avoid unnecessary emissions to the Atmosphere i.e by avoiding idling and unneeded transports Spild af olie og kemiske produkter Spillage of oil and chemical substances Stk. 1. Entreprenøren skal straks opsamle spild af olie og kemiske produkter. Entreprenøren skal hurtigst muligt orientere byggeledelsen om spildet og afhjælpningen, så det kan vurderes, om spildet er håndteret korrekt. The Contractor shall immediately collect spilled oil or chemical products. The Contractor shall asap inform Site Management regarding the spillage and remedial actions. Site Management will evaluate if the spillage is handled correctly.

13 Indholdsfortegnelse Side : 13/28 4. Byggeplads Construction Site 4.1 Generelt General Ved byggeplads forstås det samlede område, der omfatter færdselsarealer, skurby og arbejdsområder. Skurbyen omfatter også oplagspladser. The Construction Site is defined as the total area including access and site roads, site huts, storage areas and work areas. 4.2 Bestemmelser Site regulations Generelt General Der skal ved byggeriets gennemførelse tages hensyn til, at det eksisterende forbrændingsanlægs drift opretholdes i fuldt omfang. Bygherrens ordensregler skal overholdes. Indtagelse af alkohol på byggepladsen er forbudt. Såfremt det undtagelsesvis bliver nødvendigt midlertidigt at spærre for adgangsveje, som bruges i forbindelse med driften skal dette aftales med byggeledelsen i god tid inden. Works shall be executed with allowance for full operation of the existing plant. The clients regulations shall be complied with. Consumption of alcohol on site is prohibited. Normalt er der adgang til byggepladsen mandag - fredag til Arbejdstid herudover skal aftales med byggeledelsen. Normal access to the site is Monday-Friday Working outside this time shall be agreed with Site management Bygherren vil opsætte Webcam på pladsen med henblik på at byggeriet kan følges udefra. The Client will install Webcam on site for the purpose of following the works from outside. Hjelm og sikkerhedsfodtøj er påbudt på byggepladsen. Arbejdstøj eller vest efter EN 471 anbefales brugt på byggepladsen. Hard hat and safety footwear is mandatory on site. Work clothes or vest according to EN 471 is recommended on site Myndighedsforskrifter Directions from authorities Varmt arbejde (tagdækning, vinkelslibning mv.) skal udføres under overholdelse af Brandteknisk Vejledning nr. 10 del 1 og 2 og 10b udgivet af Dansk Brandteknisk Institut (nu Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut). Hot works (Roofing, grinding etc) shall be carried out in accordance with Fire safety guideline No 10 part 1 and 2 and 10b issued by the Danish fire protection association Myndighedstilladelser og anmeldelser Authorities permits and notifications De respektive entreprenører skal rettidigt indhente de fornødne tilladelser og foretage de fornødne anmeldelser. The individual contractors shall in due time obtain the necessary permits and make the necessary notifications. Bygherren foretager anmeldelse af byggepladsen til Arbejdstilsynet. The Client will make the notification of the site to Arbejdstilsynet (Danish Working Environment Authority)

14 Indholdsfortegnelse Side : 14/28 Entreprenøren må ikke på bygherrens vegne uden dennes tilladelse ansøge om dispensation i forbindelse med projektets udformning eller arbejdets udførelse. The contractor must not apply for dispensations on behalf of the Client without his permission in connection with the projects elaboration or execution of works Håndtering af materialer og produkter Handling of substances and materials Entreprenøren skal i det omfang, det ikke er muligt at substituere farlige materialer og produkter sikre sig at disse håndteres i overensstemmelse med produktets arbejdspladsbrugsanvisning. Arbejdspladsbrugsanvisning for alle mærkningspligtige produkter skal opbevaret tilgængeligt for de ansatte på byggepladsen. The Contractor shall, in the extent it is not possible to substitute hazardous substances and materials, ensure, that they are handled in accordance with the Material Safety Data Sheet (MSDS). MSDS for all hazardous products shall be kept available for the employees on site. 4.3 Eksisterende forhold Existing conditions Ved gravearbejde og lignende skal entreprenøren forespørge bygherren samt ledningsejerregistret (LER) inden arbejdet opstartes. The contractor shall before commencing excavation and similar works make inquiries with the Client and LER (Register of buried services) Entreprenøren skal kontakte de berørte ledningsejere oplyst af LER. The contractor shall contact the affected service owners as informed by LER Hvis gas-, vand-, afløbsledninger samt andre ledninger skal afskæres fra hovedledningerne, sker det ved entreprenørens foranstaltning og ansvar. If gas-, water-, sewage- or other service lines must be cut off from main supply lines, this will happen on the contractors arrangement and responsibility De eksisterende forhold på byggepladsen fremgår af tegning G(0)0.01 og KN6 V(50)001. Existing conditions on site will appear from drawings G(0)0.01 and KN& V(50) Byggepladsens indretning Site arrangements Byggepladstegning Site Plan Byggepladsforhold fremgår af byggepladsplanen Site conditions will appear from site drawing Byggeledelsen forestår ajourføringen af byggepladstegningen. The Site management is responsible for updating the site plan Byggepladsens afgrænsning, indhegning og afskærmning Demarcation and fencing of the site Indhegning Fencing Grunden er indhegnet langs dennes perimeter. The entire area is fenced along its perimeter Internt på grunden skal der opstilles byggepladshegn som afgrænsning mellem forbrændingsanlæggets færdselsarealer/ bygninger og byggepladsarealer. Inside the area, a site fence shall be erected as demarcation between the traffic area and buildings for the incineration plant and the construction site area. Entreprenør B2 leverer, opstiller, flytter, vedligeholder og fjerner det interne

15 Indholdsfortegnelse Side : 15/28 Byggepladshegn. Contractor B2 shall deliver erect maintain and remove site fences. Byggepladshegnet har en højde på 2 m. Hegnet skal være udført af trådnet monteret i stålrammer på betonfundamenter og skal være flytbart. Byggepladsens afgrænsning fremgår af byggepladstegningen. The site fence shall be of 2m height. The fence shall be made in steel mesh fitted in steel frames on concrete foundations and must be removable. Site demarcation will appear from the site plan. Byggepladsens afgrænsning er vist på byggepladstegning nr. G(0)0.01, G(0)0.02 og G(0)0.03 Site demarcation is shown on site plan G(0)0.01, G(0)0.02 and G(0)0.03. Det påhviler hver enkelt entreprenør at sikre at tredjemand eller dennes ejendom ikke lider skade ved entreprenørens arbejde eller færdsel på byggeområdet. Every contractor is obliged to ensure, that no damage is done by his work or transport to any third party or his property Aflukning Closing.. Aflåsning Locking Entreprenør B2 har ansvaret for den daglige åbning og aflukning af adgangsvej( e) til byggepladsen. Contractor B2 is responsible for daily opening and closing of site access roads Vagtordning Guards Bygherren etablerer ikke vagtordning. The client will not arrange for a guard Tyverisikring Protection from theft Skiltning Signage Forbuds- og påbudsskilte Regulatory Signage Hver entreprenør er selv ansvarlig for skiltning for egne arbejder i og/eller omkring eget arbejdsområde. Each contractor is responsible for signage of his own works in and/or around his own working area Entreprenør B1 leverer og opsætter følgende skilte i fælles færdsels- og arbejdsområder ved byggeriets start og lader dem overgår til entreprenør B2: 5 stk. skilte med teksten Hjelm påbudt. 5 stk. skilte med teksten Uvedkommende ingen adgang. Contractor B1 shall supply and erect the following signs in common access and working areas at the start of the project, and hand them over to Contractor B2: 5 pcs. "Hard Hat required" 5 pcs "Authorized personnel only"

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S PSS 31.01.2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Afsnit 1: Kvalitet

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 PROJEKTNR. A019647 DOKUMENTNR. 0.050 - PSS VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

National Glossary DENMARK. Central Danish spatial development and planning terms

National Glossary DENMARK. Central Danish spatial development and planning terms BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMmon MINdscapes COMMIN National Glossary DENMARK Central Danish spatial development and planning terms COMMIN.org COMMIN Danish Glossary

Læs mere

i København Gadehandel Alle der vil drive gadesalg

i København Gadehandel Alle der vil drive gadesalg Gadehandel i København Alle der vil drive gadesalg fra faste stadepladser, cykler, knallerter og lignende på offentlige veje, pladser eller parker i København, skal først have en tilladelse fra Københavns

Læs mere

Output D2.2 Two sub-standards for forest certification developed - Denmark, Sweden and Bulgaria and one more EU country Public

Output D2.2 Two sub-standards for forest certification developed - Denmark, Sweden and Bulgaria and one more EU country Public Exh 36 Sub-standard (check-list) for Denmark (in Danish) Output D2.2 Two sub-standards for forest certification developed - Denmark, Sweden and Bulgaria and one more EU country Public This information

Læs mere

Vurdering af omfanget af dårlige skorstene til private brændeovne og brændekedler, regelgrundlag og løsningsmuligheder

Vurdering af omfanget af dårlige skorstene til private brændeovne og brændekedler, regelgrundlag og løsningsmuligheder Vurdering af omfanget af dårlige skorstene til private brændeovne og brændekedler, regelgrundlag og løsningsmuligheder Ole Schleicher og Jørgen Boje FORCE Technology Miljøprojekt Nr. 1192 2007 Miljøstyrelsen

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Risikohåndtering og risikokommunikation

Risikohåndtering og risikokommunikation Miljøprojekt Nr. 893 2004 Risikohåndtering og risikokommunikation Lis Husmer og Karl Vogt-Nielsen Center for Alternativ Samfundsanalyse Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

Licensbetingelser VAX NemHandel

Licensbetingelser VAX NemHandel VAX NemHandel Copyright 2013 mysupply ApS. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver gengivelse eller anvendelse af dette dokument eller dele deraf er uanset formål, ikke tilladt uden forudgående skriftlig

Læs mere

Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger. Miljøprojekt nr.

Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger. Miljøprojekt nr. Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger Miljøprojekt nr. 1460, 2013 Titel: Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand

Læs mere

Intern revisions anvendelighed for ekstern revisor

Intern revisions anvendelighed for ekstern revisor Erhvervsøkonomisk Institut Opgaveløsere: Thomas S. Kjærgaard Henrik Rasmussen Kandidatafhandling Vejleder: Niels Steenholdt Intern revisions anvendelighed for ekstern revisor Handelshøjskolen i Århus 2007

Læs mere

Dato: Status 6. Godkendt

Dato: Status 6. Godkendt Vers. Udarbejdet af. Dato: Status 6 Tanja Andersen 28-05-2014 Godkendt INDLEDNING Arbejdsmiljøprogrammet er en samlet præsentation af den arbejdsmiljøindsats, som Hospitalsenheden Vest (bygherren) stiller

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Oktober 2011 Årgang 38. Nr. 8, Nyt fra Beboerrådet Ny kasserer i Beboerrådet Anna, M45, er ny kasserer i Beboerrådet. Hun har boet på kollegiet i 3 måneder

Læs mere

Fjernelse af jordforurening ved og under huse - Priskatalog

Fjernelse af jordforurening ved og under huse - Priskatalog Fjernelse af jordforurening ved og under huse - Priskatalog Carl Birck, Erling V. Fischer og Palle Grølsted, NIRAS Rådgivende Ingeniører og Planlæggere A/S Tine Elsgaard Hedeselskabet Miljø & Energi Miljøprojekt

Læs mere

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com Morsø S12 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use S12 serie 1 www.morsoe.com Indhold CONTENTS DK 1.0 Opstilling af Deres Morsø ovn........................ 5 2.0

Læs mere

Almene boliger Non-profit housing

Almene boliger Non-profit housing Almene boliger Non-profit housing Om Boligselskabernes Landsforening (BL) Boligselskabernes Landsforening er interesse- og brancheorganisation for cirka 700 almene boligorganisationer med tilsammen mere

Læs mere

PRINCE2 2005 Glossary of Terms English / Danish

PRINCE2 2005 Glossary of Terms English / Danish PRINCE2 2005 Glossary of Terms - English - Danish 2005 Version 3.0 Live Document Control Information Document Details Danish Glossary up to date Document Name: PRINCE2 2005 Glossary of Terms - English

Læs mere

ICOM s etiske regler

ICOM s etiske regler ICOM s etiske regler Indhold Forord til den danske udgave side 3 1. Grundlæggende principper for museernes arbejde med natur- og kulturarven side 5 2. Museernes samlinger side 8 3. Museernes samlinger

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

PRODUKTIONSSYSTEMER TIL SVIN

PRODUKTIONSSYSTEMER TIL SVIN Støttet af: VURDERING AF FREMTIDENS & European Agricultural Fund for Rural Development PRODUKTIONSSYSTEMER TIL SVIN RAPPORT NR. 38 Rapporten giver et bud på, hvordan produktionssystemer bør bygges i dag

Læs mere

SøSikker. Brev fra en sømandsenke. Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere. undersøges, opfordrer. The risk of cancer and tankers

SøSikker. Brev fra en sømandsenke. Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere. undersøges, opfordrer. The risk of cancer and tankers SøSikker ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Nr. 3 - Oktober 2001 Brev fra en sømandsenke Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere bør undersøges, opfordrer formanden I 1992 sagde

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog. HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper

Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog. HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper 4136606-DK Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper 70528 Kubota V3300-DI TEB, firehjulstræk 70529 Kubota V3300-DI TEB, firehjulstræk

Læs mere

Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt

Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt Christmas trees and decorative greenery An Extract from the industry guide

Læs mere

PREMIX 23. Installations- og brugervejledning. Installer s and User s instructions. Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

PREMIX 23. Installations- og brugervejledning. Installer s and User s instructions. Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder NUVOLA PREMIX 23 DK/137394,2 (Rev. Dec. 01) PREMIX 23 Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder Wall-mounted, condensing gas boilers with built-in hot-water cylinder Installations-

Læs mere

Genanvendelse af brugt stenuld

Genanvendelse af brugt stenuld Genanvendelse af brugt stenuld Hovedprojekt Lars Hørberg, Poul Larsø, Allan Rieber, Dorthe Vistisen, Klaus Gotthjælp & Nicolai Skov Rockwool A/S Anne Louise Niemann, Niels Strufe & Niels Juul Busch Rambøll

Læs mere

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO 10667-2:2012

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO 10667-2:2012 Dansk standard DS/ISO 10667-2 2. udgave 2012-06-25 Levering af vurderingsydelser Procedurer og metoder til vurdering af mennesker i arbejdsrelaterede sammenhænge Del 2: Krav til leverandører af vurderingsydelser

Læs mere

Warrant Programme - New Articles of Association

Warrant Programme - New Articles of Association Company Announcement No. 04/2011 24 February 2011 Warrant Programme - New Articles of Association Following company announcement no. 03/2011, it is hereby announced that the final number of warrants issued

Læs mere