Bygherre KARA/NOVEREN, Ovn 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygherre KARA/NOVEREN, Ovn 6"

Transkript

1 Plan for Sikkerhed og Sundhed, Ny ovnlinie 6 Health & safety Plan Rev.dato : Side/Page: 1/28 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Orientering om byggesagen, General information regarding the project Generelt, General Entrepriser/arbejder, Contracts / works Bygherreleverancer Clients supplies Organisation Organisation Sikkerhed og sundhed Health & safety Plan for sikkerhed og sundhed Health & safety Plan Sikkerhedsmøder Safety Meetings Kontrol og tilsyn Inspection and supervision Arbejdsmiljø Health & Safety Generelt General Begrænsning af støjgener Noise limitation Begrænsning af skader og gener fra vibrationer Limitation of harm or nuisance from Vibration Begrænsning af støvgener Limitation of Dust problems Begrænsning af ergonomiske gener Limitation of Ergonomic problems Foholdsregler ved farlige arbejder Preventive Actions in connection with Hazardous works Omgivende miljø The surrounding environment Generelt General Støj Noise Vibrationer Vibrations Støv Dust Emissioner til atmosfæren Emissions to the atmosphere Spild af olie og kemiske produkter Spillage of oil and chemical substances Byggeplads Construction Site Generelt General Bestemmelser Site regulations Generelt General Myndighedsforskrifter Directions from authorities Myndighedstilladelser og anmeldelser Authorities permits and notifications Håndtering af materialer og produkter Handling of substances and materials Eksisterende forhold Existing conditions Byggepladsens indretning Site arrangements Byggepladstegning Site Plan Byggepladsens afgrænsning, indhegning og afskærmning Demarcation and fencing of the site... 14

2 Plan for Sikkerhed og Sundhed, Ny ovnlinie 6 Health & safety Plan Rev.dato : Side/Page: 2/ Aflukning Closing Vagtordning Guards Tyverisikring Protection from theft Skiltning Signage Førstehjælpkasser First Aid boxes Brandslukningsmateriel Fire- fighting equipment Byggepladsens færdselsarealer Access routes on site Parkering Parking Udendørs færdselsarealer Access routes outdoors Færdselsarealer i bygninger Access routes inside buildings Afdækning af huller i færdselsarealer Covering of holes and openings in access areas Etablering af rækværk i færdselsarealer Establishment of guardrails in access areas Belysning af færdselsarealer Lighting in Access areas Vejrligsforanstaltninger på færdselsarealer Weather provisions on access areas Oprydning og renhold af færdselsarealer Tidying and cleanliness of Access areas Skurby og oplagsplads Site Huts and storage areas Skurforhold Site Huts Oplagsplads Storage areas Teltværksteder Temporary workshops Affaldshåndtering og affaldscontainere Waste handling and waste containers Belysning i skurby og på oplagsplads Lighting in site hut area and storage areas Vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads Weather provisions in site hut area and storage areas Oprydning og renhold i skurby og på oplagsplads Tidying and cleanliness of site hut area and storage areas Arbejdsområder Work areas Afdækning af huller i arbejdsområder Covering of holes in work areas Etablering af rækværk i arbejdsområder Establishing of guard-rails in work areas Belysning i fælles arbejdsområder Lighting of shared work areas Vejrligsforanstaltninger i arbejdsområder Weather provisions in work areas Oprydning og renhold i arbejdsområder Tidying and cleanliness in work areas Tekniske hjælpemidler Technical aids Kraner og materielhejse Cranes and hoists Personelevator Passenger Lift Stillads og arbejdsplatforme Scaffolds and work platforms Forsyning til byggeplads Site services Vand og afløb Water supply and sewage El Electrical power... 26

3 Plan for Sikkerhed og Sundhed, Ny ovnlinie 6 Health & safety Plan Rev.dato : Side/Page: 3/ Kommunikation Communication Beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplan Contingency-, evacuation-, and exercise plan Alarmering i tilfælde af alvorlige ulykker, brand etc. Alarm call in case of serious accidents, fire etc Hvor ulykken/branden er sket: Navervej 12, 4000 Roskilde Rapportering til byggeledelse / bygherre Reporting to Construction management/ client Adresser og telefonnumre Addersses and phone numbers Tidsplan Time schedule Byggepladstegning Site plan Entreprenørliste og arbejdsmiljøorganisation List of contractors and safety organisation Bilag 1 Tidsplaner Time schedule Bilag 2 Byggepladstegning Site plan Bilag 3 Byggepladsens arbejdsmiljøorganisation. Site safety organisation... 31

4 Plan for Sikkerhed og Sundhed, Ny ovnlinie 6 Health & safety Plan Rev.dato : Side/Page: 4/28 1. Orientering om byggesagen, General information regarding the project. Plan for Sikkerhed og Sundhed danner grundlag for samarbejdet om sikkerhed og sundhed på byggepladsen. The Health & safety Plan is the basis for Health & safety coordination on the Construction Site Plan for Sikkerhed og sundhed opdateres løbende gennem hele byggeriet i takt med der er behov herfor f.eks. når nye aktører skal omfattes af planen. The Health & safety Plan will be updated when necessary during the entire construction period i.e. when new companies arrive on site. 1.1 Generelt, General Arbejdsmiljøpolitik for byggepladserne omkring Ovnlinje 6(Energitårnet) Health & Safety Policy for the construction site K/N6 (Energitårnet) KARA/NOVEREN sætter sikkerheden højt og stiller derfor krav om, at arbejdsmiljølovgivningen overholdes på byggepladserne omkring Ovnlinje 6. Det er af stor vigtighed, at værket kan fungere uhindret af aktiviteterne på byggepladsen og sikkert i hele byggeperioden, og at entreprenørerne og leverandører på byggepladserne tager hensyn hertil. Kara/Noveren value safety highly, and require, that Health & Safety regulation is followed on sites in connection with line 6. It is of great importance, that the works can carry on safely and without interference from site activities and that contractors and suppliers on site take this into consideration. Gennem sikkerhedsmøder, mønsterarbejdsplads, generel ulykkesforebyggelse og daglige aktiviteter på pladsen, vil alle parter arbejde på at undgå arbejdsulykker og hindre nedslidning af de ansatte på byggepladsen. Derudover skal der løbende tages initiativer til at fastholde arbejdsmiljøstandarden og bevidstheden om sikkerhed på og omkring byggepladsen. Taking part in Safety Meetings, Model work place (Mønsterarbejdsplads), general accident prevention and in daily site activities, all parties on site will cooperate in avoiding accidents and physical disabilities. Besides this, initiatives to maintain the safety standard and safety awareness on site shall be taken. 1.2 Entrepriser/arbejder, Contracts / works Denne Plan er gældende for alle arbejder under: This plan is applicable for all works under: B1 - Beton 1: Siloindfatning og hovedudgravning: B1 Concrete 1: Receiving Bunker and main excavation B2 Beton2: B2 Concrete 2: Byggeplads til eget og til fælles brug inkl. forsyninger for alle i projektet involverede parter, som starter sine arbejder efter B2 er begyndt på pladsen, og drift af samme gennem hele projektforløbet. Construction site for own and shared use incl. services for all parties involved in the project starting on site after B2 has begun on site and operation and maintenance of the same throughout the project.

5 Plan for Sikkerhed og Sundhed, Ny ovnlinie 6 Health & safety Plan Rev.dato : Side/Page: 5/28 Nedbrydningsarbejder. Demolition works Jordarbejder. Earthworks Kloakarbejder (udvendigt og indvendigt). Sewage (external and internal) Betonarbejder. Concrete works Murerarbejder. Brickworks Bygningssmedearbejder. Construction Steel works Potentialudligningsarbejder. Equipotential bonding B3 - Tag- og facadarbejder Roofing and Façade works B5 VVS arbejder B6 - Ventilation VVS works Ventilation B7 Elinstallationer Electrical Installations For LOT A: Rist Grate Kedel Boiler Kedelstål Boiler Steel Bygningsstål Construction Steel Rørarbejder Piping Elarbejder Cabling For LOT B: Røggsarensning Gas treatment Stålarbejder Steel erection Spildevandsrensning Waste water treatment For LOT C: Montage af turbine Turbine erection Montage af kondensatorer Condenser erection Røratbejder Piping 1.3 Bygherreleverancer Clients supplies Der er ingen bygherreleverancer i forbindelser med denne entreprise. None in connection with the above mentioned contracts

6 Plan for Sikkerhed og Sundhed, Ny ovnlinie 6 Health & safety Plan Rev.dato : Side/Page: 6/28 2. Organisation Organisation Byggepladsens adresse: Site Address: KARA/NOVEREN Byggeplads, Navervej 12, 4000 Roskilde Bygherre: Client; I/S KARA/NOVEREN, Håndværkervej 50, 4000 Roskilde Forbrændingschef Klaus W. Hansen Tlf.: ; Mobil: ; Rådgiver maskintekniske anlæg: Consultants, Mechanical works Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Projektchef Thomas Hyldgard Christensen Mobil: ; Projekteringsleder bygning: Design Manager, Construction works Bascon A/S, Åboulevarden 21, Postboks 510, 8100 Århus C Niels Winther Hansen Tlf.: ; Mobil: ; Projekterende: Designers Forberedende arbejder, slaggetunnel: Preparatory works, Slag Tunnel: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Birthe Lindegaard Mobil: ; Ingeniørprojekt bygning: Design Engineers, construction Bascon A/S, Åboulevarden 21, Postboks 510, 8100 Århus C Niels Winther Hansen Tlf.: ; Mobil: ; Arkitektprojekt facader: Architectural design, facades dbeve, Calandstraat 23, 3016 CA Rotterdam, The Netherlands Mette Rasmussen Tlf.: +31 (0) ; Geoteknik: Soil Engineering Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Claus Fredborg Larsen Mobil: ; Byggeledelse: Construction Manager Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Henrik Sonne-Schmidt Tlf.: ; Arbejdsmiljøkoordinator: Health & safety Coordinator Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Søren Eyrich Jensen Tlf.: ; Fagtilsyn byggearbejder: Construction supervision Bascon A/S, Åboulevarden 21, Postboks 510, 8100 Århus C Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S

7 Plan for Sikkerhed og Sundhed, Ny ovnlinie 6 Health & safety Plan Rev.dato : Side/Page: 7/28 Bygherren har udpeget Søren Eyrich Jensen, Rambøll, til at varetage rollen som arbejdsmiljøkoordinator. Arbejdsmiljøkoordinatoren har pligten til at ajourføre Plan for Sikkerhed og Sundhed samt pligten til at koordinere sikkerhedsarbejdet. The Client has appointed Søren Eyrich Jensen, Rambøll to conduct the obligations as health & safety Coordinator. The Health & safety Coordinator shall update the Health & safety Plan and coordinate Health & safety Work on site. Bygherrens daglige leder af sikkerhedsarbejdet varetager bygherrens løbende kontakt til sikkerhedsorganisationen. The Clients Health & safety Manager will maintain the Clients regular contact to the Safety Organisation on site.

8 Indholdsfortegnelse Side : 8/28 3. Sikkerhed og sundhed Health & safety 3.1 Plan for sikkerhed og sundhed Health & safety Plan Entreprenøren skal medvirke ved arbejdsmiljøkoordinatorens færdiggørelse og ajourføring af Plan for Sikkerhed og Sundhed. The Contractors shall contribute in finishing and updating the Health & safety plan, done by the Safety Coordinator. 3.2 Sikkerhedsmøder Safety Meetings Der afholdes koordinerende sikkerhedsmøde (alternativt sikkerhedsråd), hvor repræsentanter for alle entreprenører deltager. Safety coordination meetings will be held. Representatives for all Contractors will participate. Arbejdsmiljøkoordinatoren indkalder til koordinerende sikkerhedsmøde samt udarbejder referat. Samtlige entreprenører på pladsen skal være repræsenteret ved møderne. The Safety coordinator will call for safety coordination meetings and prepare the Minutes. All Contractors on site shall be represented at the meetings. Der holdes koordinerende sikkerhedsmøde hver 14. dag. Safety Coordination meetings are held every 2 weeks Referat og dagsorden for sikkerhedsmøderne afholdes efter følgende paradigma: Minutes and Agenda will follow the below paradigm: Sag Task Emne Subject Møde dato Meeting Date Møde nr. Meeting No Deltagere Participants Næste møde Next Meeting 1. Bemærkninger til sidste referat Comments to Minutes of previous meeting 2. Sikkerhedsplan Health & safety Plan 3. Generelt General 4. Organisation Organisation 5. Bemanding i perioden Manpower in the period 6. Sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold i perioden Health & safety Matters in the period 7. Kommende arbejder, herunder fastlæggelse af fællesområder inden for arbejdsområder Future works and designation of shared work areas 8. Byggepladsplan Site Plan 9. Forhold til driften Relations to operations 10. Risikoområder Areas of particular risk 11. Uheld i perioden Incidents in the period 12. Eventuelt Miscellaneous

9 Indholdsfortegnelse Side : 9/ Kontrol og tilsyn Inspection and supervision Det påhviler den entreprenør, der har til opgave at udføre en sikkerhedsforanstaltning, byggepladsinstallation eller lignende at føre løbende kontrol med den etablerede foranstaltningen/installation. Kontrollen skal udføres dagligt og omfatte en sikkerhedsmæssig kontrol. Kontrollen skal sikre, at foranstaltningen/installationen opfylder myndighedernes krav. Kontrollen skal dokumenteres og på forlangende forelægges arbejdsmiljøkoordinatoren på sikkerhedsmødet. It is up to the Contractor, who has been given the task to carry out a Safety Measure, site installation or similar to inspect the established Safety measure /site installation. Inspections shall be carried out on a daily basis. The inspection shall ensure that statutory requirements are fulfilled. Inspections shall be documented and, upon request presented to the safety coordinator. Sikkerhedskoordinatoren kontrollerer på bygherrens vegne arbejdsmiljøet på byggepladsen ugentligt efter Mønsterarbejdsplads-metoden. Fra uge 48 vil der blive gennemført 2 ugentlige runderinger The safety coordinator will on behalf of the Client inspect Health & safety on site on a weekly basis using the Model workplace method (Mønsterarbejdsplads). As from week No 48, two weekly rounds will be carried out. Hvis der konstateres svigt eller mangler ved foranstaltningen/installationen, skal forholdet omgående bringes i orden og arbejdsmiljøkoordinatoren orienteres om det. Any deficiencies or shortcomings shall be corrected immediately and the safety coordinator informed. Såfremt forholdene ikke bringes i orden omgående har byggeledelsen ret til at lade arbejdet udføre ved andre for den ansvarlige entreprenørs regning. In case of deficiencies or shortcomings are not corrected, Construction management has the right to let the work be carried out for the account of the responsible contractor Hvis en anden entreprenørs sikkerhedsforanstaltninger er til hinder for eller utilstrækkelige til en entreprenørs arbejde, skal førstnævnte uden udgift for bygherren afbøde sådanne forhold. Ved ophold i eller afslutning af det pågældende arbejde skal entreprenøren etablere henholdsvis retablere sikkerhedsforanstaltningerne, så alle sikkerhedskrav til stadighed er opfyldt. If safety measures established by another contractor are an obstacle or insufficient for a contractors work, the first contractor shall remedy this at no cost to the Client. When the affected work is finished or is temporarily stopped, the contractor shall establish /re-establish the safety measures in order to maintain safety on site. Overdragelse af entreprenørens ansvar for tilsyn og vedligeholdelse af de respektive sikkerhedsforanstaltninger kan alene ske ved skriftlig aftale efter godkendelse fra arbejdsmiljøkoordinatoren. Handing over of the contractors responsibility for inspection and maintenance of safety measures can only take place by a written agreement approved by the Safety coordinator.

10 Indholdsfortegnelse Side : 10/ Arbejdsmiljø Health & Safety Generelt General Begrænsning af støjgener Noise limitation Entreprenøren skal vælge materiel, som giver mindst mulig støj til brugeren af materiellet samt til øvrige personer på arbejdspladsen. The Contractor shall choose plant with the smallest possible noise emission with regards to the user and to other persons on site Begrænsning af skader og gener fra vibrationer Limitation of harm or nuisance from Vibration Entreprenøren skal vælge værktøjer, som giver mindst mulige hånd- /armvibrationer, eller anvende metoder til at ophæng af værktøjet, så det ikke håndholdes. The Contractor shall choose plant and hand tools, giving the smallest possible Hand/Arm-vibrations or use methods for supporting the tool to avoid hand-held work Begrænsning af støvgener Limitation of Dust problems Entreprenøren skal sørge for, at der udføres effektiv støvbegrænsning ved kilden. Der skal anvendes lokalsug på værktøj, hvor det er teknisk muligt. The Contractor shall ensure that Dust problems are eliminated at the source. Where technically possible, local exhaust ventilation shall be used Begrænsning af ergonomiske gener Limitation of Ergonomic problems Entreprenøren skal sørge for, at manuel transport, såsom løft, bæring, skub, træk og lignende af tunge byrder begrænses mest muligt ved anvendelse af tekniske hjælpemidler. The Contractors hall ensure that manual handling such as lifting carrying pushing or pulling of heavy burdens is limited. 3.5 Foholdsregler ved farlige arbejder Preventive Actions in connection with Hazardous works Eksempler på arbejder hvor der på forhånd i sikkerhedsorganisatonen skal aftales detaljerede procedurer før udførelse igangsættes: Examples of works where detailed procedures shall be agreed upon in the Safety organisation before the works can be executed: Arbejder i silogrube. Work in Bunker Arbejder med montage af betonelementer. Work with erection of precast concrete elements Arbejder med montage af stålkonstruktioner. Work with erection of steel structures Arbejder med montage af maskintekniske anlæg. Work with erection of Mechanical equipment Arbejder med montage af facader og tag Work with erection of facades and roofing..de respektive entreprenører skal udarbejde specifikke arbejdsprocedurer som beskriver de sikkerhedsmæssige forhold. The individual contractor shall produce specific work procedures describing Health & Safety measures.

11 Indholdsfortegnelse Side : 11/28 Entreprenøren skal samle og ajourføre oplysninger om de kemiske stoffer, der anvendes ved entreprisen og sørge for, at de behandles i overensstemmelse med Arbejdstilsynets gældende regler. Der skal udarbejdes en liste over de stoffer og materialer, der under hensyntagen til de tekniske krav giver mindst belastning af arbejdsmiljøet (substitution), og overvejelserne om substitutionsmuligheder skal kunne dokumenteres over for arbejdsmiljøkoordinatoren. The Contractors hall collect and update information re. Chemical substances used under his contract and ensure that they are used in accordance with the current legislation. A list of substances and materials shall be produced. Substances and materials shall with due consideration to the technical demands make the least impact on Health & safety (Substitution). Considerations re. Substitution shall be documented to the Safety Coordinator on demand. Brugsanvisninger for produkter skal være tilgængelige på arbejdspladsen. Der skal være de personlige værnemidler til rådighed som foreskrives i arbejdsgiverbrugsanvisningerne. Safety Data Sheets (MSDS) shall be available on site. PPE required in the MSDS shall be available. 3.6 Omgivende miljø The surrounding environment Generelt General Entreprenør skal oplyse en kontaktperson til håndtering af eventuelle naboklager over arbejdet på byggepladsen. The Contractor shall inform re. a Contact person for handling possible complaints from neighbours Støj Noise Stk. 1. Entreprenøren skal kende og overholde kommunens regulativer vedrørende støj. The Contractor shall know and comply with the municipality's regulations re. Noise. Stk. 2. Er det nødvendigt at udføre støjende arbejde, der overskrider støjkravene, skal entreprenøren have en skriftlig tilladelse hertil af den kommunale myndighed. Byggepladsen er beliggende i et industriområde, og Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi er 70 db(a) i alle døgnets timer alle ugens dage. If noise producing work exceeding the Noise limit is required, the Contractor shall acquire a written permission from the authority. The site is located in an Industrial area, and the recommended limit value is 70 db(a) 24/7 Stk. 3. Valg af maskiner, arbejdsmetoder og indretning af byggeområdet/ pladsen skal ske, så omgivelserne generes mindst muligt af støj. Selection of Plant, work methods and site establishment, shall be made with regards to the least nuisance from Noise to the surroundings Vibrationer Vibrations Stk. 1. Entreprenøren skal kende og overholde kommunens regulativer vedrørende vibrationer. The Contractor shall know and comply with the municipality's regulations re.vibrations Stk. 2. Er det nødvendigt at udføre vibrerende arbejde udenfor normal arbejdstid, skal entreprenøren have en skriftlig tilladelse hertil af den kommunale myndighed. If work creating vibrations is necessary outside normal working hours, the Contractor shall acquire a written permission from the authority. Stk. 3. Valg af maskiner og arbejdsmetoder skal ske så omgivelserne generes mindst muligt af vibrationer. Selection of Plant and work methods shall be made with regards to the least nuisance from Vibrations to the surroundings

12 Indholdsfortegnelse Side : 12/ Støv Dust Stk. 1. Hvis arbejde og/eller transport kan risikere at medføre støv og/eller spild af jord uden for byggepladsen, skal der gennemføres forebyggelse og afhjælpning efter nærmere aftale med byggeledelsen. If there is a risk of dust or spillage outside the site form work and/or transport, preventive and remedial actions must be taken in agreement with the Site management Emissioner til atmosfæren Emissions to the atmosphere Stk. 1. Entreprenøren skal undgå unødvendige emissioner til atmosfæren, herunder undgå tomgang fra maskiner samt materiel og transport, som ikke er påkrævet for udførelse af arbejdet. The Contractor shall avoid unnecessary emissions to the Atmosphere i.e by avoiding idling and unneeded transports Spild af olie og kemiske produkter Spillage of oil and chemical substances Stk. 1. Entreprenøren skal straks opsamle spild af olie og kemiske produkter. Entreprenøren skal hurtigst muligt orientere byggeledelsen om spildet og afhjælpningen, så det kan vurderes, om spildet er håndteret korrekt. The Contractor shall immediately collect spilled oil or chemical products. The Contractor shall asap inform Site Management regarding the spillage and remedial actions. Site Management will evaluate if the spillage is handled correctly.

13 Indholdsfortegnelse Side : 13/28 4. Byggeplads Construction Site 4.1 Generelt General Ved byggeplads forstås det samlede område, der omfatter færdselsarealer, skurby og arbejdsområder. Skurbyen omfatter også oplagspladser. The Construction Site is defined as the total area including access and site roads, site huts, storage areas and work areas. 4.2 Bestemmelser Site regulations Generelt General Der skal ved byggeriets gennemførelse tages hensyn til, at det eksisterende forbrændingsanlægs drift opretholdes i fuldt omfang. Bygherrens ordensregler skal overholdes. Indtagelse af alkohol på byggepladsen er forbudt. Såfremt det undtagelsesvis bliver nødvendigt midlertidigt at spærre for adgangsveje, som bruges i forbindelse med driften skal dette aftales med byggeledelsen i god tid inden. Works shall be executed with allowance for full operation of the existing plant. The clients regulations shall be complied with. Consumption of alcohol on site is prohibited. Normalt er der adgang til byggepladsen mandag - fredag til Arbejdstid herudover skal aftales med byggeledelsen. Normal access to the site is Monday-Friday Working outside this time shall be agreed with Site management Bygherren vil opsætte Webcam på pladsen med henblik på at byggeriet kan følges udefra. The Client will install Webcam on site for the purpose of following the works from outside. Hjelm og sikkerhedsfodtøj er påbudt på byggepladsen. Arbejdstøj eller vest efter EN 471 anbefales brugt på byggepladsen. Hard hat and safety footwear is mandatory on site. Work clothes or vest according to EN 471 is recommended on site Myndighedsforskrifter Directions from authorities Varmt arbejde (tagdækning, vinkelslibning mv.) skal udføres under overholdelse af Brandteknisk Vejledning nr. 10 del 1 og 2 og 10b udgivet af Dansk Brandteknisk Institut (nu Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut). Hot works (Roofing, grinding etc) shall be carried out in accordance with Fire safety guideline No 10 part 1 and 2 and 10b issued by the Danish fire protection association Myndighedstilladelser og anmeldelser Authorities permits and notifications De respektive entreprenører skal rettidigt indhente de fornødne tilladelser og foretage de fornødne anmeldelser. The individual contractors shall in due time obtain the necessary permits and make the necessary notifications. Bygherren foretager anmeldelse af byggepladsen til Arbejdstilsynet. The Client will make the notification of the site to Arbejdstilsynet (Danish Working Environment Authority)

14 Indholdsfortegnelse Side : 14/28 Entreprenøren må ikke på bygherrens vegne uden dennes tilladelse ansøge om dispensation i forbindelse med projektets udformning eller arbejdets udførelse. The contractor must not apply for dispensations on behalf of the Client without his permission in connection with the projects elaboration or execution of works Håndtering af materialer og produkter Handling of substances and materials Entreprenøren skal i det omfang, det ikke er muligt at substituere farlige materialer og produkter sikre sig at disse håndteres i overensstemmelse med produktets arbejdspladsbrugsanvisning. Arbejdspladsbrugsanvisning for alle mærkningspligtige produkter skal opbevaret tilgængeligt for de ansatte på byggepladsen. The Contractor shall, in the extent it is not possible to substitute hazardous substances and materials, ensure, that they are handled in accordance with the Material Safety Data Sheet (MSDS). MSDS for all hazardous products shall be kept available for the employees on site. 4.3 Eksisterende forhold Existing conditions Ved gravearbejde og lignende skal entreprenøren forespørge bygherren samt ledningsejerregistret (LER) inden arbejdet opstartes. The contractor shall before commencing excavation and similar works make inquiries with the Client and LER (Register of buried services) Entreprenøren skal kontakte de berørte ledningsejere oplyst af LER. The contractor shall contact the affected service owners as informed by LER Hvis gas-, vand-, afløbsledninger samt andre ledninger skal afskæres fra hovedledningerne, sker det ved entreprenørens foranstaltning og ansvar. If gas-, water-, sewage- or other service lines must be cut off from main supply lines, this will happen on the contractors arrangement and responsibility De eksisterende forhold på byggepladsen fremgår af tegning G(0)0.01 og KN6 V(50)001. Existing conditions on site will appear from drawings G(0)0.01 and KN& V(50) Byggepladsens indretning Site arrangements Byggepladstegning Site Plan Byggepladsforhold fremgår af byggepladsplanen Site conditions will appear from site drawing Byggeledelsen forestår ajourføringen af byggepladstegningen. The Site management is responsible for updating the site plan Byggepladsens afgrænsning, indhegning og afskærmning Demarcation and fencing of the site Indhegning Fencing Grunden er indhegnet langs dennes perimeter. The entire area is fenced along its perimeter Internt på grunden skal der opstilles byggepladshegn som afgrænsning mellem forbrændingsanlæggets færdselsarealer/ bygninger og byggepladsarealer. Inside the area, a site fence shall be erected as demarcation between the traffic area and buildings for the incineration plant and the construction site area. Entreprenør B2 leverer, opstiller, flytter, vedligeholder og fjerner det interne

15 Indholdsfortegnelse Side : 15/28 Byggepladshegn. Contractor B2 shall deliver erect maintain and remove site fences. Byggepladshegnet har en højde på 2 m. Hegnet skal være udført af trådnet monteret i stålrammer på betonfundamenter og skal være flytbart. Byggepladsens afgrænsning fremgår af byggepladstegningen. The site fence shall be of 2m height. The fence shall be made in steel mesh fitted in steel frames on concrete foundations and must be removable. Site demarcation will appear from the site plan. Byggepladsens afgrænsning er vist på byggepladstegning nr. G(0)0.01, G(0)0.02 og G(0)0.03 Site demarcation is shown on site plan G(0)0.01, G(0)0.02 and G(0)0.03. Det påhviler hver enkelt entreprenør at sikre at tredjemand eller dennes ejendom ikke lider skade ved entreprenørens arbejde eller færdsel på byggeområdet. Every contractor is obliged to ensure, that no damage is done by his work or transport to any third party or his property Aflukning Closing.. Aflåsning Locking Entreprenør B2 har ansvaret for den daglige åbning og aflukning af adgangsvej( e) til byggepladsen. Contractor B2 is responsible for daily opening and closing of site access roads Vagtordning Guards Bygherren etablerer ikke vagtordning. The client will not arrange for a guard Tyverisikring Protection from theft Skiltning Signage Forbuds- og påbudsskilte Regulatory Signage Hver entreprenør er selv ansvarlig for skiltning for egne arbejder i og/eller omkring eget arbejdsområde. Each contractor is responsible for signage of his own works in and/or around his own working area Entreprenør B1 leverer og opsætter følgende skilte i fælles færdsels- og arbejdsområder ved byggeriets start og lader dem overgår til entreprenør B2: 5 stk. skilte med teksten Hjelm påbudt. 5 stk. skilte med teksten Uvedkommende ingen adgang. Contractor B1 shall supply and erect the following signs in common access and working areas at the start of the project, and hand them over to Contractor B2: 5 pcs. "Hard Hat required" 5 pcs "Authorized personnel only"

16 Indholdsfortegnelse Side : 16/ Førstehjælpkasser First Aid boxes Hver entreprenør skal levere og vedligeholde mindst én førstehjælpskasse med øjenskyller til brug eget personale. Placering skal være tydeligt markeret udvendigt på skuret og skal være tilgængelig for alle når der arbejdes på byggepladsen. Each Contractor shall supply and maintain at least one first aid box with eye rinse bottles for his own personnel. Placing shall be clearly marked on the outside of the cabin and shall be available to everybody, when work is carried out on site Brandslukningsmateriel Fire- fighting equipment Hver entreprenør skal levere og vedligeholde brandslukningsmateriel ved egne skure, materielcontainere mm.. Each contractor shall supply and maintain fire-fighting equipment at his own cabins, storage containers etc. Hver enkelt entreprenør skal selv sørge for nødvendigt brandslukningsudstyr for egne arbejder. Each Contractor shall provide for the necessary fire-fighting equipment for his own works. 4.5 Byggepladsens færdselsarealer Access routes on site Parkering Parking Privat parkering er ikke tilladt på byggepladsen. Privatparkering skal ske på P-plads mod vest iht. tegning G(0)0.01. Parking of private cars is not allowed on site. Private parking shall take place on the Parking area at the western end according to site plan G(0) Udendørs færdselsarealer Access routes outdoors Entreprenør B2 har ansvaret for vedligehold af byggepladsens færdselsarealer. De udendørs færdselsarealers placering og omfang fremgår af byggepladstegningen. Contractor B2 is responsible for maintenance of access routes on site. Placing and extent of outdoors access routes appears from the site plan Byggepladsvejene skal forudsættes anvendt til tunge transporter fx elementvogne, jordtransporter og betonkanoner. De skal desuden forudsættes afvandet og vejrligssikret i fornødent omfang. It is understood that site roads will be used for heavy transports like lorries for precast elements, earth transportation and concrete trucks. Site roads shall be drained and secured against adverse weather conditions De udendørs færdselsarealer må på intet tidspunkt spærres helt eller delvist uden tilladelse fra byggeledelsen. It is not permitted to block site roads at any time without permission from the Construction management. Det skal så vidt muligt tilstræbes, at adgangs- og transportveje for kørende og gående trafik holdes adskilt. Adgangsveje for gående skal have en bredde på mindst 80 cm. Hvor der ikke transporteres materialer, kan bredden nedsættes til 60 cm. It shall be an aim to provide for separate access routes for driving and pedestrian traffic. Access routes for pedestrians shall be of minimum 80 cm width. If materials are not transported, the width can be reduced to 60 cm.

17 Indholdsfortegnelse Side : 17/ Færdselsarealer i bygninger Access routes inside buildings Entreprenør B2 forestår levering, opsætning, vedligeholdelse, flytning samt nedtagning og fjernelse af midlertidige trapper, gangbroer mv. Færdselsarealer i bygninger må på intet tidspunkt spærres helt eller delvist uden tilladelse fra byggeledelsen. Contractor B2 is responsible for supply, erection, maintenance, moving and removal of temporary stairs, gangways etc. Access areas in buildings must not at any time be blocked without prior permission from Construction Management. Trapper og gangbroer kan belastes med op til 300 kg/m². De interimistiske trapper og gangbroer vil i løbet af byggeperioden blive erstattet af de permanente konstruktioner. Stairs and gangways can take loads up to 300 kg/m2. Temporary stairs and gangways will during construction be replaced with permanent structures Afdækning af huller i færdselsarealer Covering of holes and openings in access areas Huller i færdselsarealer såsom lyskasser, brønde mv. afdækkes med dæksler og plader, der er fastholdt. Holes and openings in access areas such as light shafts, gullies etc. shall be covered with fixed covers and plates. Ansvaret for afdækning herunder vedligeholdelse påhviler den entreprenør, der udfører hultagningen. The contractor responsible for making the opening is also responsible for covering. Eventuel midlertidig fjernelse, afskærmning ved og retablering af afdækninger af hensyn til en entreprenørs arbejde udføres af den pågældende entreprenør. Temporary removal, fencing and reestablishment of covering because of a contractors work shall be done by the contractor involved. Entreprenør B2 sørger for afdækning af brønde i adgangsveje - herunder vedligeholdelse og fjernelse af afdækningen, når de permanente dæksler monteres. Contractor B2 is responsible for covering of gullies in access areas including maintenance and removal of the covering in connection with placing of the permanent covers Etablering af rækværk i færdselsarealer Establishment of guard-rails in access areas Der opsættes rækværker langs alle færdselsarealer, hvor der er et niveauspring på mere end 2 m. Guard-rails shall be erected along all access areas, where the difference in level is more than 2m Endvidere opsættes rækværker, hvis arbejdets art udgør en særlig fare, eller hvis fald til omgivende underlag er forbundet med særlig fare. Guard-rails shall also be erected, if the nature of the work is especially hazardous, or if a fall to the surrounding lower level is especially hazardous

18 Indholdsfortegnelse Side : 18/28 Eventuel midlertidig fjernelse af rækværker af hensyn til en entreprenørs arbejde udføres af den pågældende entreprenør. Entreprenøren etablerer nødvendige afværgeforanstaltninger før fjernelse af rækværket, og retablerer rækværket efter endt arbejde. Temporary removal of guard-rails because of a Contractors work shall be done by the contractor involved. The contractor shall establish the necessary precautions before removing the Guard-rail and shall re-establish the guard-rail when the work in question is finished. Entreprenør B2 leverer, opsætter, vedligeholder og fjerner rækværker langs fælles færdselsarealer som angivet på byggepladstegning nr. G(0)0.01. Contractor B2 shall supply, erect, maintain and remove guard-rails along common access areas as shown on site plan G(0) Belysning af færdselsarealer Lighting in Access areas Færdselsarealer i bygninger belyses med orienteringslys med minimum 25 lux. Belysningen sker med lyskæder. Access areas inside buildings shall be lit with Orientation lighting of minimum 25 lux. Lighting will be chains of lights Udendørs færdselsarealer belyses med orienteringslys med minimum 25 lux fra lysmaster. Outdoor access areas are lit with orientation lighting of minimum 25 lux from light masts Entreprenør B2 leverer, monterer, vedligeholder, demonterer og fjerner belysning af færdselsarealer til fælles brug gennem byggeperioden efter aftale med byggeledelsen. Contractor B2 shall supply, erect, maintain and dismantle Lighting of shared access areas throughout the Construction phase as agreed with Construction management Byggepladsbelysningen styres af skumringsrelæer samt af kontakture med døgnog ugeprogram og gangreserve. Site lighting will be controlled by dimming relays and time switches with day- and week program and reserve of power Vejrligsforanstaltninger på færdselsarealer Weather provisions on access areas Entreprenør B2 forestår udførelsen af vejrligsforanstaltninger på byggepladsens færdselsarealer. Contractor B2 shall carry out weather provisions on site access areas. Vejrligsforanstaltninger planlægges iværksat så betids og i et sådant omfang, at de er i stand til at afbøde vejrligets indflydelse på tidsfrister og kvalitet. Weather provisions shall be planned and executed in such time and extent, that they are able to mitigate the influence of the weather on time schedule and quality. Snerydning og tilsvarende arbejder skal så vidt muligt foretages inden normal arbejdstids begyndelse. Snow clearing and similar works shall whenever possible be carried out before the beginning of normal working hours.

19 Indholdsfortegnelse Side : 19/ Oprydning og renhold af færdselsarealer Tidying and cleanliness of Access areas Entreprenøren B2 renholder færdselsarealer i bygning(-er) for støv og lignende, som ikke kan henføres til en bestemt entreprenør Contractor B2 shall keep access areas inside buildings clean of dust and similar, which can not be traced to a certain contractor. Renholdelse skal ske efter behov og minimum en gang om ugen. Cleaning shall take place as necessary and minimum once per week. Entreprenører skal til stadighed medvirke til at holde færdselsarealer ryddelige. The Contractors shall at all times contribute in keeping access areas clean. Hvis en entreprenørs egne arbejder eller transport af materialer medfører spild på færdselsarealerne, skal entreprenøren straks sørge for fjernelse - også hvis spildet sker uden for byggepladsen. If a contractors work or transport of materials is causing spillage on access areas, the contractor shall immediately take care of removal, also if the spillage has taken place outside the construction site. Entreprenører skal efter behov dog mindst en gang om ugen - normalt på ugens sidste arbejdsdag - rydde op og rengøre herunder støvsuge efter egne aktiviteter. The contractors shall clear and clean after own activities when necessary, at least once per week- normally on the last working day. Byggeledelsen kan pålægge en entreprenør at koordinere oprydning og renhold med eventuelle andre entreprenører i et fælles område. Construction Management can request a contractor to co-ordinate clearing and cleaning with other contractors in the area. Følges byggeledelsens anvisninger ikke vedrørende oprydning og renhold, kan byggeledelsen lade arbejdet udføre for entreprenørens regning. Udgiften hertil fratrækkes entreprenørens tilgodehavende. If instructions from Construction Management regarding cleaning and cleanliness are not followed, Construction Management can let the work be carried out at the contractors expense. The cost will be withdrawn from the contractors outstandings. 4.6 Skurby og oplagsplads Site Huts and storage areas Skurforhold Site Huts Entreprenør B2 leverer, opstiller inkl. etablering af trapper og reposer, vedligeholder og fjerner skure. Skure stilles af bygherren til rådighed for alle entreprenører: Velfærdsskure med toilet, bad, håndvaske, omklædningsfaciliteter samt spiseplads. Møde- og kontorskure til fagentreprenørers ledelse. Skure påregnes opstillet i 2-3 etager. Contractor B2 will supply, erect, including establishment of stairs and platforms, maintain and remove site huts. Site huts are made available by the client for all contractors: Welfare facilities with toilet, shower, hand wash basin, change facilities and eating place. Meeting room and office facilities for contractors management.

20 Indholdsfortegnelse Side : 20/28 Entreprenør B2 sørger for det daglige renhold af skure samt for opfyldning af sæbe, toiletpapir og papirhåndklæder. Contractor B2 will provide for daily cleaning of site huts and replenishment of soap, toilet paper and paper towels. Skurbyens placering fremgår af byggepladstegningen. Site huts are placed as shown on the site plan. Placering af de enkelte entreprenørers skure aftales med byggeledelsen, hvis ikke andet er angivet. Placing of the individual contractors site huts will be agreed with construction management, if not otherwise described Oplagsplads Storage areas Entreprenør B2 etablerer, vedligeholder, vejrligssikrer oplagsarealer som vist på Byggepladstegning. Contractor B2 shall establish, maintain and protect storage areas against weather conditions as shown on the site plan. Eksisterende betonstensbelægning bibeholdes i længst mulig tid på størst mulige arealer. Øvrige arealer retableres med stabilgrusbelægning og køreplader efter behov. Oplagspladsers placering fremgår af byggepladstegningen. Existing paved areas shall be kept for as long as possible on as large areas as possible. Other areas shall be reestablished with base gravel and steel plates as needed. Placement of storage areas is shown on the site plan. Oplagsplads for de enkelte entreprenører inden for det i projektet fastlagte samlede oplagsareal aftales med byggeledelsen. Oplagring af materialer på færdselsarealer må ikke finde sted. Storage areas for the individual contractors inside the total storage area shall be agreed with construction management. Storage on access areas is not allowed Teltværksteder Temporary workshops Teltværksteder kan kun tillades etableret af de enkelte entreprenører i det omfang, dette fremgår af byggepladstegningen eller aftales med byggeledelsen. Temporary workshops (tents) can only be established by the individual contractor to the extent, it is shown on the site plan or is agreed with construction management Affaldshåndtering og affaldscontainere Waste handling and waste containers Entreprenør B2 sørger for opstilling, mærkning med affaldsfraktioner, for tømning af affaldscontainere i byggeperioden samt for efterfølgende fjernelse. Contractor B2 shall arrange for marking with waste fractions, emptying of waste containers and removal of waste. Affald skal sorteres iht. lokale regulativer. Waste shall be sorted in accordance with the local regulations. Alle udgifter til bortskaffelse af affald fra de opstillede containere - herunder miljø- og affaldsafgifter - afholdes af bygherren efter dokumentation. Den enkelte entreprenør er pligtig til løbende at fjerne sit affald fra arbejdssteder og oplagspladser mv. og henlægge affaldet i containere eller bortkøre det direkte. All documented costs- including environmental tax and waste tax- for removal of waste from the containers will be paid by the client. The individual contractor is

Udarb.: Kontrol: Godk.:

Udarb.: Kontrol: Godk.: Kapitel : 1. Plan for Sikkerhed og Sundhed Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : Udarb.: Kontrol: Godk.: 0. Indholdsfortegnelse...1 1. Orientering om byggesagen...3 1.1. en...3 1.2. Oversigt over

Læs mere

Plan of health and safety

Plan of health and safety Qualitas Architects Plan of health and safety Søndersø Skolen Nordmark Afdeling Steven S Jensen 1/8/2014 Dato : 08-01-2013 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/3 Udarbejdet: SSJ Kontrolleret: Godkendt: Kapitel

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik. Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013 Sagnr. 12001 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering om byggesagen... 3 1.1 Generelt...

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT PLAN SIKKERHED OG SUNDHED

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT PLAN SIKKERHED OG SUNDHED TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT PLAN SIKKERHED OG SUNDHED Skorpeskolen Renovering af kloak Princip illustration Plan for sikkerhed og sundhed Dateret: 04.01.2017 LeanDesign ApS Skorpeskolen Renovering af

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed Plan for sikkerhed og sundhed Hovedprojekt 0. Indholdsfortegnelse Rev.dato : Side : 1/2 Udarbejdet: PT Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering om byggesagen...

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Multihal Aarhus. Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen - Erhvervsakademi Aarhus

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Multihal Aarhus. Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen - Erhvervsakademi Aarhus PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Multihal Aarhus Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen - Erhvervsakademi Aarhus Oktober 2015 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet: Kontrolleret:

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed Nybyg projekt PSS Plan for sikkerhed og sundhed Harrig Rådgivning 03-01-2016 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Vesterport, AAB afd. 6 Realisering af fysisk helhedsplan - Renovering og modernisering \\cher\sagarkiv\2011\1100017931\dok\ld00821-1-kegh.xlsx Paradigme 2016-03-18 Pladsens

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (TIL UDFYLDELSE) OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (TIL UDFYLDELSE) OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN 30028 PLEJEHJEMMET STRANDHØJ PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (TIL UDFYLDELSE) OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN Fagentreprise Helsingør Kommune Dateret: 05.07.2017 rev 00 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1 PSS Plan for sikkerhed og sundhed Bilag 1 A Udbud dd.mm.20åå GERS HNP ELO Udg. Betegnelse/revision Dato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Denne plan er udarbejdet for at sikre en godt og systematisk samarbejde

Læs mere

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges.

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/6 Dato : 11.12.2015 FÆLLESBETINGELSER BYGGEPLADS Generelt Samtlige ydelser i forbindelse med indretning, drift og afvikling af byggeplads skal være indeholdt i entreprisen,

Læs mere

Projektspecefik byggesag

Projektspecefik byggesag 1 af 23 Projektspecefik byggesag Beskrivelse - byggesag 2 af 23 Indholdsfortegnelse 1. Orientering 1.1 Generelt 1.2 Byggesagen 1.2.1 Generelt 1.2.2 Entrepriser/arbejder 1.2.3 Bygherreleverancer 1.3 Projektorganisation

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

VITAS TEGNESTUE. Plan for sikkerhed og sundhed Entreprise Trige Multihal

VITAS TEGNESTUE. Plan for sikkerhed og sundhed Entreprise Trige Multihal VITAS TEGNESTUE Plan for sikkerhed og sundhed Entreprise Trige Multihal 13bk1b, Gruppe 11: Jonas, Thomas, Martin, Mikkel 01-04-2014 Indholdsfortegnelse Side : 1/20 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Dato : Dokument Byggesag Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/5. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: 0. Indholdsfortegnelse...

Dato : Dokument Byggesag Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/5. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: 0. Indholdsfortegnelse... Indholdsfortegnelse Side : 1/5 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... 1 1.2 en... 1 1.2.1 Generelt... 1 1.2.2 Entrepriser/arbejder...

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

PLAN FOR SIKEKRHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKEKRHED OG SUNDHED Udbygning tandklinikken Skolevangen 46, Hjørring PLAN FOR SIKEKRHED OG SUNDHED PSS BYGHERRE Hjørring Kommune TOTALRÅDGIVER ARKITEKTFIRMAET JØRGEN USSING INGENIØR 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet:

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Side 1 af 6 Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Byggesagen... 2 1.3 Projektorganisation... 2 1.4 Projektmaterialet... 2 1.4.1

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) (opgave) Indsæt billede Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Arbejdspladsens organisation... 3 2. Arbejdsmiljøorganisation... 6 3. Afgrænsning... 6 4. Tidsplan

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

South Arne HSEQ Esbjerg 30-03

South Arne HSEQ Esbjerg 30-03 South Arne HSEQ Esbjerg 30-03 03-2004 Søren A Sørensen Offshore Installation Manager Emner Hvorfor det er så vigtigt offshore Hvad der skal til for at få en god HSEQ kultur og for AT KUNNE OPNÅ DET MAN

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

Tender Package 10 pre-description

Tender Package 10 pre-description Tender Package 10 pre-description August 2012 Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Content Page TENDER PACKAGE TP 10 VESTVOLDEN 4 General description of TP 10 4 List of 5 List

Læs mere

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme. Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme. Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm GRUPPEN THORUP ARKITEKT & INGENIØR PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED BYGHERRE: Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme BYGGESAG: Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm SAGSNR.: 4057 DATO: 07.08.2013

Læs mere

Daginstitution i Tasiilaq Side 0 af 15 SB BILAG 7. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED For udførelse af samtlige entrepriser

Daginstitution i Tasiilaq Side 0 af 15 SB BILAG 7. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED For udførelse af samtlige entrepriser Daginstitution i Tasiilaq Side 0 af 15 PSS Udkast til PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED For udførelse af samtlige entrepriser Daginstitution i Tasiilaq tnt nuuk a/s postbox 189, 3900 Nuuk, sag nr. 12230 Inuplan

Læs mere

DIS ISO Status Maj 2017

DIS ISO Status Maj 2017 DIS ISO 17025 Status Maj 2017 1 Plan for udvikling/revision af ISO 17025 WD June 2015 CD1 August 2015 CD2 February 2016 DIS November 2016 (December 2016) FDIS draft July 2017 FDIS/Publication Autumn 2017

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald Rev. 004--09 af 6 Sagsnavn: Byggeplads MØNSTERARBEJDSPLADS Sagsnummer Registreringsskema Ugenummer 9 Udført af: Aktivitetsområde Grøn Gul Rød Bemærkninger/evt. foto Ansvar/tid FÆLLESOMRÅDER Afgrænsning

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed Plan for sikkerhed og sundhed Sikkerhed og sundhed på byggepladsen: Ombygning af Herlev Rådhus Dato 17. oktober 2014 Side 1 af 10 Indhold Plan for sikkerhed og sundhed... 1 Navne & adresseliste... 3 Beskrivelse

Læs mere

LAW FIRM ASSOCIATION FOR

LAW FIRM ASSOCIATION FOR LAW FIRM BILAG 8.1.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS...

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Søjlesvingkraner type SK-C / Pillar swing crane type SK-C

Søjlesvingkraner type SK-C / Pillar swing crane type SK-C Søjlesvingkraner type SK-C / Pillar swing crane type SK-C Denne type søjlesvingkran anbefaler vi anvendt hvor der løftes og håndteres små lette byrder. Vort standard program er således designet i belastningsgrupper

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark Decommissioning Development Project in Esbjerg Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark 1 Background More than 7000 off-shore constructions world wide More than 600 off-shore

Læs mere

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed Boligforeningen AAB afdeling 33 Renoveringsarbejder Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk 14. december 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Contract for the Trainee Service Period for Students for the Bachelor of Technology Management and Marine Engineering

Contract for the Trainee Service Period for Students for the Bachelor of Technology Management and Marine Engineering Contract for the Trainee Service Period for Students for the Bachelor of Technology Management and Marine Engineering This contract is agreed upon by Fredericia School of Technology Management and Marine

Læs mere

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv. 2013

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv. 2013 GRUPPEN THORUP ARKITEKT & INGENIØR PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED BYGHERRE: Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole BYGGESAG: Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv. 2013

Læs mere

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Præsentation Erfaring med at rejse kapital Lessons learned SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry When

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Datablad: Nature Impact Roof modul

Datablad: Nature Impact Roof modul 1 Datablad: Nature Impact Roof modul Modul: Modulmål: 535 X 405 mm. Højde grundmodul: 40 mm. Højde vækstlag: ca. 6 cm. Total byggehøjde: ca. 6 cm + planter Vægt fuld vandmættet: 45 kg./m 2. Vandtilbageholdelse:

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Boligselskabet Strandparken, Dragør Dato: 22. juni 2012 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr.

Boligselskabet Strandparken, Dragør Dato: 22. juni 2012 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr. INDHOLDSFORTEGNELSE 9. SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSPLAN 2 9.1 BYGGEPLADS... 2 9.2 BYGHERRE... 2 9.3 PROJEKTERENDE... 2 9.4 ARBEJDSTILSYNET... 2 9.5 BYGGELEDELSE... 2 9.6 ENTREPRENØRER... 2 10. SIKKERHEDSORGANISATION...

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Underbilag 3H. Kodekvalitet. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Underbilag 3H. Kodekvalitet. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Underbilag 3H Kodekvalitet Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Underbilag 3H Kodekvalitet Side 1/6 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Totalrenovering af Afd. 27 blok 4,5,6 og 7, Varbergparken i Haderslev.

Plan for sikkerhed og sundhed Totalrenovering af Afd. 27 blok 4,5,6 og 7, Varbergparken i Haderslev. Totalrenovering af Afd. 27 blok 4,5,6 og 7, Varbergparken i Haderslev. Arkitektfirmaet C. F. Møller Side : 1 af 29 0. Indholdsfortegnelse 0. Indholdsfortegnelse... 2 1. Orientering om byggesagen... 3 1.1.

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

Nukissiorfiit A/S April 2011. Udskiftning af hovedvandledninger i Tasiilaq Sag nr. 2011.13. Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN

Nukissiorfiit A/S April 2011. Udskiftning af hovedvandledninger i Tasiilaq Sag nr. 2011.13. Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Orientering... 4 2.1. Generelt... 4 2.2. Byggesagen... 4 2.3. Oversigt over arbejder...

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

URBAN MEDIASPACE AARHUS

URBAN MEDIASPACE AARHUS 2013-04-18 URBAN MEDIASPACE AARHUS BYGGEPLADSBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR BYGHERRELEVERANCER OG INDBYGNING AF KUNST Urban Mediaspace Aarhus Side 2 42 Indholdsfortegnelse Dato : 2013-04-18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER:

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER: FB-S Fællesbetingelser Side: 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 BYGGERIETS ORGANISATION...2 2.0 BYGGEPLADSTEGNINGER...3 3.0 TIDSPLAN FOR BYGGERIETS FASER...3 4.0 EKSISTERENDE FORHOLD...3 5.0 RISICI SOM FØLGE

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3 1.1 Fælles regler på pladsen Planen for byggepladsens Sikkerhed og Sundhed skal sammen med den enkelte entreprenørs arbejdspladsvurdering (APV) sikre, at alle, der er beskæftiget på byggepladsen, har et

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter

Bekendtgørelse om bygherrens pligter Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om bygherrens pligter I medfør af 31, stk. 3 og 4, 56, 67 i, lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx om arbejdsmiljø i Grønland fastsættes: Kapitel 1 Område og definitioner

Læs mere

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby Leverandørdialog Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby R2 Group A/S Slide 1 Leverandørdialog 30-01-2008 R2 Group A/S Handels- og distributions-virksomhed (80%) Produktion (20%) Foder og fødevarer

Læs mere

MILJØSTYRELSEN Strandgade København K Att.: Peter Schaarup. Arbejdstilsynets kommentarer til høring af LOUS-kortlægninger. Kære Peter Schaarup

MILJØSTYRELSEN Strandgade København K Att.: Peter Schaarup. Arbejdstilsynets kommentarer til høring af LOUS-kortlægninger. Kære Peter Schaarup MILJØSTYRELSEN Strandgade 29 1401 København K Att.: Peter Schaarup 6. kontor Postboks 1228 0900 København C Tlf. 70121288 Fax 72208585 at@at.dk www.at.dk CVR-nr. 21481815 kommentarer til høring af LOUS-kortlægninger

Læs mere

Succesfuld Problem management. 2. December 2015 Laurine Halkjær

Succesfuld Problem management. 2. December 2015 Laurine Halkjær Succesfuld Problem management 2. December 2015 Laurine Halkjær 1 TDC s IT organisation Sidst opdateret 1. dec 2015 NB. TDC Servicedesk er organiseret i Channels divisionen for at være tæt på forretningen.

Læs mere

Fonden Amager Bakke Skicenter PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Kontraktbilag 2

Fonden Amager Bakke Skicenter PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Kontraktbilag 2 PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Kontraktbilag 2 Udarbejdet af : RH Dokumentnavn : PSS Dato : 2017-03-06 Revision : Revisionsdato : Indholdsfortegnelse Side : 1/33 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering...

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

ISO-standarder for sikkerhed på store og små anlæg. Dansk Træpillekonference 2015 Niels Peter K. Nielsen

ISO-standarder for sikkerhed på store og små anlæg. Dansk Træpillekonference 2015 Niels Peter K. Nielsen ISO-standarder for sikkerhed på store og små anlæg Dansk Træpillekonference 2015 Niels Peter K. Nielsen nipkn@dongenergy.dk ISO standarder indenfor sikkerhed og træpillehåndtering: Arbejdstitler: 1. Safe

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle Fordel Allround aftørringspapir Ideel til rengøring af glas Velegnet til håndaftørring Godkendt til kontakt med fødevarer Tork Easy Handling, emballage som er let at løfte, åbne og folde sammen, når du

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Af 11. marts 2016 for udførelsen af Renovering af Nalunnguarfiup Atuarfia - Udvendig malerarbejde del 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 01. DE GRUNDLÆGGENDE REGLER... 2 02. BESKRIVELSE

Læs mere