Hermed fremsender Vedbæk Skole sit høringssvar vedr. fremsendte tilpasningsforslag til budget forslag 4.1 til og med 4.18.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hermed fremsender Vedbæk Skole sit høringssvar vedr. fremsendte tilpasningsforslag til budget 2011-2014 forslag 4.1 til og med 4.18."

Transkript

1 Rudersdal Kommune Skoleområdet Att.: Hanne Dencker Sendt via til adressen Vedbæk, 19. august 2010 Høringssvar vedr. tilpasningsforslag til budget Hermed fremsender Vedbæk Skole sit høringssvar vedr. fremsendte tilpasningsforslag til budget forslag 4.1 til og med Vedbæk Skole har forståelse for, at Rudersdal Kommune skal overholde den ramme for serviceudgifter, som er aftalt mellem regeringen og kommunerne, og at konsekvensen af dette er, at der skal ske en budgettilpasning for årene Skolebestyrelsen vil naturligvis gå konstruktivt ind i drøftelserne, som vi også håber vores høringssvar skaber afsæt i, men det er også magtpåliggende for Vedbæk Skole at gøre opmærksom på, at besparelserne som udgangspunkt vil forringe de servicetilbud, Rudersdal Kommune tilbyder i dag, mindske Rudersdal Kommunes ambitionsniveau samt stille lærerne overfor yderligere krav, hvilket igen kan gøre det vanskeligt at fastholde medarbejderne over tid. Besparelser i denne størrelsesorden vil uanset, om de bliver gennemført centralt eller decentralt have en konsekvens for omfanget af opgaver, der kan blive løst og derved vil ambitionsniveauet nødvendigvis blive mindsket. Vedbæk Skole vil blive særlig hårdt ramt af de stillede forslag. Alene forslagene 4.5 (fjernelse af tilskud til Vedbæk Kulturcenter), 4.13 (reducering af SFO beløb pr. elev) samt 4.17 (reducering af beløb pr. elev) vil betyde en nedskæring på kr i 2011 og de efterfølgende år på kr pr. år; altså i alt kr fra fjernes fra Vedbæk Skoles budget. Dette er en stor besparelse at finde i Vedbæk Skoles budget, når skolen samtidig har et budget, hvor løn- og faste omkostninger udgør de 93,5 % af budgettet. Det betyder, at driftsbesparelserne skal findes indenfor de sidste 6,5 % af budgettet. Konsekvensen er desværre, at Vedbæk Skole ikke vil kunne gennemføre en lang række aktiviteter, bl.a. vil vi ikke kunne bibeholde vores kombibibliotek, vores samarbejde med nærmiljøet vil gå tabt og såvel lærere, elever, forældre samt de lokale borgere i kommunen vil opleve en væsentlig kvalitetsforringelse på skole- og biblioteksområdet. Det vil desværre betyde at Rudersdal Kommunes ambitionsniveau skal sænkes i de kommende år. På de følgende (5) sider følger vores høringssvar opdelt på hvert enkelt forslag. Såfremt der måtte være spørgsmål eller andet, står jeg naturligvis til rådighed. Venlig hilsen Michael Kjær Skolebestyrelsesformand, Vedbæk Skole 1

2 Høringssvar til forslag 4.1 Skolebestyrelsen forstår, at nuværende omfang af kurser fortsætter uforandret, herunder kurserne for undervisningsvejlederne og læsevejledere og det kan Vedbæk Skole godt acceptere. Skolebestyrelsen regner i øvrigt med, at når fundamentet på de 6 undervisningsvejlederne på hver skole er færdiguddannede, så kan lærernes fag faglige kurser igen blive opgraderet. Skolebestyrelsen håber dog, at kursusudgifterne til uddannelse af lærere, pædagoger og ledelse fra 2015 igen øges, da der fremadrettet vil være endnu større krav til lærerne og dermed også til den løbende efteruddannelse som også skaber fundamentet for, at Vedbæk Skole kan fastholde vores personale og sikre dem en løbende, relevant opkvalificering. Skolebestyrelsen kan, med afsæt i ovenstående kommentarer, tilslutte sig forslag 4.1. Høringssvar til forslag 4.2 Den foreslåede nedskæring af den centrale pulje som BSU uddeler årligt til undervisningsmidler vil få en negativ konsekvens for en række af de fokusområder, som netop Skoleområdet har opsat for bl.a. Vedbæk Skole. Ved at springe uddelingen over i 2011, vil Vedbæk Skole ikke kunne indkøbe materiale til brug for bl.a. undervisnings- differentiering, abonnementer på digitale læremidler samt læremidler til de naturvidenskabelige fag. Det syntes skolebestyrelsen er beklageligt, specielt i betragtning af at Rudersdal er en science kommune. Skolebestyrelsen henstiller derfor til, at Skoleområdet nøje overvejer gennemførelsen af forslag 4.2. Høringssvar til forslag 4.3 Skolebestyrelsen er uforstående overfor dette forslag, da det nuværende budget til fællessamlingen ikke indeholder løn til administration, da den varetages af folkebiblioteket. Det er derfor ikke muligt at spare kr på administration og samtidig anskaffe flere undervisningsmaterialer. Såfremt forslag 4.3 gennemføres vil det betyde, at der vil blive indkøbt langt færre undervisningsmaterialer, hvilket er det modsatte af det ønskede mål. Skolebestyrelsen stiller sig undrende overfor forslag 4.3. Høringssvar til forslag 4.4 Skolebestyrelsen er bekymret for den forslåede reduktion i refusionspuljen til langtidssyge mellem 3 uger og 6 måneder. En mulig konsekvens ved manglende refusion ved langtidssyge kan meget vel være, at det faglige niveau generelt kan komme i fare i en evt. vikardækningssituation ligesom, at elever i udskolingen vil få mere fri grundet manglende lærer- og vikardækning. Endvidere er vores erfaring fra Vedbæk Skole, at det ikke er de årige som er langtidssyge. Skolebestyrelsen henstiller derfor til, at Skoleområdet nøje overvejer gennemførelsen af forslag

3 Høringssvar til forslag 4.5 Skolebestyrelsen er meget bekymret, hvis tilskuddet til Vedbæk Kulturcenter fjernes. Vedbæk Kulturcenter er et meget vigtigt lokalt kultursamlingspunkt, som ikke længere vil kunne opretholdes. Det vil være til stor gene, ikke kun for Vedbæk Skole, men også for lokalsamfundet, da vi i Vedbæk desværre ikke er beriget med andre kulturtilbud tæt på. Det vil medføre en væsentlig dårligere borgerservice for børn og ældre i Vedbæk området, da vi ikke kan fungere som et kombibibliotek, hvis Vedbæk Kulturcentret lukker. Borgerne vil ikke kunne komme på biblioteket i skoletiden mere, og vi kan ikke gennemføre de kulturtilbud, vi tidligere har haft på både børne- og voksensiden mere. Vores skiftende maleriudstillinger vil heller ikke kunne lade sig gøre mere. Indenfor de sidste 3 år har der været registreret et besøgstal på omkring om året inkl. skole- og folkebibliotekstid. Endelig vil lukningen af Vedbæk Kulturcentret i første omgang være en udgift, da der skal en hel anden sikring til, at folkebibliotekets dyre materialer kan blive låst inde/opbevaret for tyveri i skoletiden. Konsekvensen er således en uacceptabel kvalitetsforringelse for Vedbæk Skole og borgerne i Vedbæk. Skolebestyrelsen kan således IKKE tilslutte sig forslag 4.5. Høringssvar til forslag 4.6 Skolebestyrelsen forstår, at nuværende omfang til understøttelse af de skolepolitiske målsætninger og udviklingstiltag på skolerne samt støtte til særlige ledelsesbehov, fortsætter uforandret fremover. Skolebestyrelsen håber dog, at puljen fra 2015 igen øges, da der fremadrettet vil være endnu større behov for netop understøttelse af specielt de skolepolitiske målsætninger og vi grundlæggende mener, at såfremt der ikke kan støttes op fra centralt hold, så må opgaver falde væk ligesom at ambitionsniveauet må reduceres. Skolebestyrelsen kan, med afsæt i ovenstående kommentarer, tilslutte sig forslag 4.6. Høringssvar til forslag 4.7 Skolebestyrelsen er positivt stemt for, at den generelle vejledning på klassetrin omkring uddannelse og andre vejledningsopgaver ændres. Såfremt forslaget gennemføres, vil vi på Vedbæk Skole overlade det til de enkelte lærere på klassetrin at påtage sig denne opgave. Skolebestyrelsen mener dog også, at besparelsen kan ramme svage elever og det vil vi forsøge at imødegå med andre tiltag, så ingen elever tabes på gulvet. Skolebestyrelsen kan, med afsæt i ovenstående kommentarer, tilslutte sig forslag 4.7. Høringssvar til forslag 4.8 Skolebestyrelsen mener, at det er en trist beslutning at reducere antallet af ture til Naturskolen, specielt i lyset af, at det er et vigtigt tilbud, når vi bl.a. arbejder med eleverne omkring Rudersdal Kommune som en science kommune, hvor netop naturfagene og dermed Naturskolen er meget i fokus. Skolebestyrelsen kan godt tilslutte sig forslaget, dog under forudsætning af, at der konkret kun fjernes det der svarer til ca. 1 tur pr. skole og derfor henstiller vi til at gennemgå de enkelte poster og overveje at forøge den indtægtsgivende virksomhed, som skolebestyrelsen vil stille sig positivt overfor. Skolebestyrelsen kan, med afsæt i ovenstående kommentarer, tilslutte sig forslag

4 Høringssvar til forslag 4.9 Såfremt forslaget om besparelse på svømmeområdet gennemføres, ser vi en række problemstillinger: - Hvordan håndteres omklædningsproblematikken med kun én svømmelærer? - Kan/skal livredderen undervise? - Kan der stilles en livredder til rådighed for de skoler, der har svømmeundervisning på Trørød Skole? - Nogle elever kan ikke svømme og hvordan sikres differentieret svømmeundervisning med kun en svømmelærer? - Er det sikkerhedsmæssigt forsvarligt, hvis det ikke er muligt at niveaudele et elevhold? Skolebestyrelsen henstiller derfor til, at Skoleområdet nøje overvejer gennemførelsen af forslag 4.9. Høringssvar til forslag 4.10 Skolebestyrelsen er positivt stemt for, at driftstilskuddet til feriekoloni på Sjællands Odde udgår. Endvidere mener Skolebestyrelsen, at opgaven bør placeres i Kultur og Fritid og/eller Familieafdelingen fremover og således ikke være en folkeskoleopgave. Skolebestyrelsen kan, med afsæt i ovenstående kommentarer, tilslutte sig forslag Høringssvar til forslag 4.11 Skolebestyrelsen mener, at dansk som 2. sprog er en vigtig opgave, ikke kun for Vedbæk Skole men også for bl.a. familieafdelingen og derfor støtter Skolebestyrelsen op omkring en bedre, samlet indsats på tværs. Endvidere er det vores opfattelse, at vi i et samfund som Danmark fremadrettet skal tiltrække dygtige kompetencer fra udlandet og hvis det skal være muligt, skal der gøres et stort arbejde for, at netop børnene/eleverne får al den støtte de kan, for at få dansk som 2. sprog og dermed lette integrationen med det danske samfund. Derfor synes Skolebestyrelsen, at det er et dårligt sted at spare. Skolebestyrelsen kan af det fremsendte materiale ikke læse, hvordan den praktiske ændring skal gennemføres og dermed, hvad det fremadrettede tilbud skal være. En tolkning kan være, at hvor dansk som 2. sprogsundervisningen i dag sker på Vedbæk Skole gennem funktionslærer og dsa-lærerstillinger, så kunne man i fremtiden forestille sig en central dansk som 2. sprogsenhed. En sådan løsning har både fordele og ulemper: Fordele ved en central enhed som varetager dansk som 2. sprogsundervisning: - Man kan bedre sikre, at alle de lærere, der skal undervise de tosprogede elever, får/har den rette uddannelsesbaggrund. - Man sikrer en mere ensartet indsats i hele Rudersdal Kommune. - Der bliver god mulighed for vidensdeling samt ekstra specialisering inden for området. Fordele ved den nuværende løsning, hvor indsatsen varetages af lærere på den enkelte skole: - Der er større mulighed for tæt samarbejde med de tosprogede elevers faglærere. - Der er mulighed for at supplere dsa-undervisningen med ekstra specialundervisningstimer til de elever, der har brug for det, således at det er dsa-læreren, der varetager begge dele, og eleven derved oplever en større helhed i undervisningen. - De tosprogede elever kan henvende sig til dsa-læreren uden for dsa-undervisningen. - Dsa-lærerne er mere fleksible i forhold til at kunne deltage i div. relevante møder på skolen om de enkelte elever. - Bedre koordinering af støttetimerne, så det passer med elevernes skemaer, da dsa-lærerne ikke har andre timer på skolerne. Endvidere mener Skolebestyrelsen, at dsa-handleplanen ( ) er et godt arbejdsredskab, og mener det er vigtigt, at skolerne får længere tid til at få den implementeret inden man forkaster den strukturform, der beskrives i planen. Skolebestyrelsen henstiller derfor til, at Skoleområdet nøje overvejer gennemførelsen af forslag

5 Høringssvar til forslag 4.12 Skolebestyrelsen er som udgangspunkt positivt indstillet for en reduktion i konsulentgruppen og er også åben for en større besparelse end de knap 10 % der lægges op til i forslaget. Det er Skolebestyrelsens opfattelse, at såfremt der reduceres i antallet af fagkonsulenter, så skal ambitionsniveauet i Rudersdals Kommune sættes ned. Skolebestyrelsen kan, med afsæt i ovenstående kommentarer, tilslutte sig forslag Høringssvar til forslag 4.13 Skolebestyrelsen har den holdning, at der i dette forslag er tale om en direkte nedsættelse af driftsomkostningerne på Vedbæk Skole, svarende til kr årligt, ved at reducere det elevrelaterede SFObeløb med kr. 150 pr. år. Reduceringen i driftsomkostninger for Vedbæk Skole er et stort problem, og vil få direkte konsekvenser for en lang række aktiviteter på Vedbæk Skole. Da vi på Vedbæk Skole har økonomisk selvforvaltning, vil vi, såfremt forslaget vedtages, gennemgå vores aktiviteter på hele skolen og herefter skære aktiviteter fra der modsvarer den reducerede driftsomkostning. Skolebestyrelsen er selvsagt meget imod denne nedskæring af vores direkte driftsomkostninger og konsekvensen vil være, at vi må reducere vores ambitionsniveau og den generelle, fremadrettede udvikling af Vedbæk Skoles SFO og SFK. Skolebestyrelsen kan således IKKE tilslutte sig forslag Høringssvar til forslag 4.14 Skolebestyrelsen kan ikke gennemskue, hvad der gemmer sig bag udviklingen af et elektronisk skrivebordsprogram: - Er det et program der erstatter de fagsystemer og programmer der benyttes i dag? - Er programmet udviklet eller skal det først ske? - Hvordan er man kommet frem til en forhøjelse af undervisningstiden med 3 min. (10 timer årligt)? Skolebestyrelsen vedkender, at IT skal indføres for at effektivisere dagligdagen for lærerne, men vi er langt fra sikker på, at det netop er hér, den store gevinst kan hjemtages og grundlæggende mener vi ikke, at vi lige nu står og mangler (endnu) et nyt IT system. Man kan spørge, om det er et nyt ITprogram vi skal bruge tid på, frem for klasseundervisning, da implementering af nye ITsystemer kræver tid og fokus over en længere periode for at sikre en effektiv implementering og efterfølgende brug. Vi bygger vores antagelse på, at vi ikke kender til tankerne, ideerne og planerne for programmet, men vil meget gerne vide mere, så vi har en reel chance for at vurdere dette forslag. Ydermere mener Skolebestyrelsen, at det ikke er realistisk, at besparelsen vil kunne opnås allerede fra Det bygger vi på almindelig viden om, hvor lang tid der går fra igangsættelse af et IT projekt til den enkelte bruger reelt begynder at spare tid/drage nytte af at bruge systemet. Vi mener, igen uden viden om selve programmets omfang, at den enkelte lærer først fra 2012 vil begynde at spare tid og drage nytte af programmet. Slutteligt mener Skolebestyrelsen at det skal tages med i betragtningen, at flere og flere lærere ikke ønsker at have medarbejder pc derhjemme, grundet multimedieskatten. Skolebestyrelsen henstiller derfor til, at Skoleområdet nøje overvejer gennemførelsen af forslag

6 Høringssvar til forslag 4.15 Skolebestyrelsen antager, at Skoleområdet har undersøgt markedspriserne for elev pc er og dermed sikret, at på trods af besparelsen på udskiftningen af pc er, så fortsætter udskiftningen i samme tempo og således ikke bliver mindre i antal end i dag. Omkring tyverisikring er vi i tvivl om det er tyverisikringen på den enkelte pc eller om det er den generelle tyverisikring af Vedbæk Skole. I forbindelse med den generelle tyverisikring af Vedbæk Skole, skal vi hermed opfordre Skoleområdet til, at bede Indkøbsafdelingen i Rudersdal Kommune om at udarbejde en fælles indkøbsaftale af tyverisikring af skolerne i Rudersdal Kommune, da dette er et lovkrav pr Her må der være penge at spare. Skolebestyrelsen kan, med afsæt i ovenstående kommentarer, tilslutte sig forslag Høringssvar til forslag 4.16 Forslaget om reduktion af skolebusser fra 2 til 1 skolebus vedrører ikke Vedbæk Skole. Høringssvar til forslag 4.17 Skolebestyrelsen har den holdning, at der i dette forslag er tale om en direkte nedsættelse af driftsomkostningerne på Vedbæk Skole, svarende til kr i 2011 og de følgende tre år med et årligt beløb på kr ved at reducere det elevrelaterede beløb med henholdsvis kr. 150 pr. år og kr. 65 pr. år. Reduceringen i driftsomkostninger for Vedbæk Skole er et stort problem, og vil få direkte konsekvenser for en lang række aktiviteter på Vedbæk Skole. Da vi på Vedbæk Skole har økonomisk selvforvaltning, vil vi, såfremt forslaget vedtages, gennemgå vores aktiviteter på hele skolen og herefter skære aktiviteter fra der modsvare den reduceres driftsomkostning. Skolebestyrelsen er selvsagt meget imod denne nedskæringen af vores direkte driftsomkostninger og konsekvensen vil være, at vi må reducere vores ambitionsniveau og den generelle, fremadrettede udvikling af Vedbæk Skole. Skolebestyrelsen kan således IKKE tilslutte sig forslag Høringssvar til forslag 4.18 Skolebestyrelsen vil gå positivt og aktivt ind i den fremadrettede dialog om skolestrukturen for Rudersdal Kommune. En udbygning af Vedbæk Skole vil skabe grobund for en styrkelse af de faglige miljøer og niveauer, de generelle faciliteter for undervisningen, styrkelse af de fysiske rammer for undervisningen og i det det hele taget kunne bruge de økonomiske drifts- og anlægsomkostninger mere optimalt. Skolebestyrelsen ser derfor frem til en spændende dialog om den fremtidige skolestruktur i Rudersdal Kommune. Endelig har skolebestyrelsen også en kommentar til nedenstående forslag: Høringskommentar til forslag 7.21 Skolebestyrelsen ser positivt på, at indkøbskontoret arbejder for, at Rudersdal Kommune opnår så store besparelser som muligt som følge af nye fælles indkøb til kommunen. Det er dog meget vigtigt, at der i relation til skoleområdet arbejdes med faktuelle besparelser og IKKE med forventede besparelser. 6

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

Greve Kommune. Høringssvar. for Greve Kommunes skoler vedr. kvalitetsrapport 2008-2009

Greve Kommune. Høringssvar. for Greve Kommunes skoler vedr. kvalitetsrapport 2008-2009 Greve Kommune Høringssvar for Greve Kommunes skoler vedr. kvalitetsrapport 2008-2009 November 2009 Indholdsfortegnelse Endvidere skal det i forbindelse med en del høringssvar understreges, at skolernes

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Samlet høringssvar vedr. skolereform

Samlet høringssvar vedr. skolereform 1 Samlet høringssvar vedr. skolereform 1. Elever, der ikke i overgangsfasen ønsker lektielæsning, og som er afhængig af hjemtransport med skolebus, ikke får separat hjemkørsel, idet der køres efter de

Læs mere

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015 Budgetlægning 2012-2015 Hæfte 9 Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011 Budgetforslag 2012-2015 27. september 2011 Økonomi Tlf. 72 10 75 01 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericiakommune.dk

Læs mere

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notatet er emneopdelt og struktureret i henhold til høringsmaterialet. Høringssvar der indeholder bemærkninger til

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Undervisning i tal Lærernes faglige kompetencer Det pædagogiske ledelsesteam IT, undervisningsmidler og økonomi Specialskoler Særlige undervisningstilbud Skolevalg

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning...

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning... Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19 Indhold Læsevejledning... 3 Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

De effektive kommuner

De effektive kommuner 1 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunal Økonomisk Forum 2012. De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2011 og 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp).

Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp). Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Att.: sm@sm.dk og chs@sm.dk 15. september 2014 OF Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 3.0, af januar 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner:

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Forslag til lov om ændring af folkeskoleloven (Ophævelse af krav til organisering af lektiehjælp og faglig fordybelse) 1

Forslag til lov om ændring af folkeskoleloven (Ophævelse af krav til organisering af lektiehjælp og faglig fordybelse) 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 L 51 Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Høringsnotat til Forslag til lov om ændring af folkeskoleloven, ungdomsskoleloven, musikloven og forskellige andre

Læs mere

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Ullasvej 23 3700 Rønne Bornholm, den 20. juni 2010 Høringssvar: Genåbning af budget

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere