1. Indledning 1.1 Motivation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Indledning 1.1 Motivation"

Transkript

1

2 Abstract This paper strives to examine the potentiality for a deeper understanding of death obtained through an art appreciation. Since death, in a common sense, is perceived as a void from which no experience can be acquired or communicated, it seems paradoxically that art should be able to enunciate anything about death and, furthermore, provide the spectator with an understanding of the event of death but nevertheless it does not seem to withhold artistic production from negotiating and thematising death, and, as this paper will conclude, art does not do so in vain. To reach a both broader and deeper understanding of death itself, Martin Heidegger s phenomenology has been used for the purpose of grasping the event-ness of death. The enquiry of death s event-ness will show a division of our perception of death. A division that rests upon an authentic or an unauthentic perception, to which, in order to, authentic, apprehend death as an inevitable part of life, one must exert oneself to a Being-towards-death. For the interpretation of art works, is used the concepts of Roland Barthes. The reason for this is to liberate the works of art from the deterministic intention of the artist, which is achieved through anti-intentionalism displayed in Barthes essay The Death of the Author. To expand the creativity of the interpretation and destabilize meaning of the icon, Barthes essay The Plates of the Encyclopedia is applied to target the subject s own autonomy regarding the production of meaning in an art appreciation. Thus this paper concludes that though the art spectator have a significant influence in the meaning abstracted from the art work, the art work still contains a unique possibility of a pregnant representation of death, thus leaving the reception of the representation to be fulfilled by the spectator. In this fulfilment art convey an awareness of the existential certainty that we always are towards death. 2

3 Indhold 1. Indledning Motivation Problemformulering a Problemfelt Afgrænsning Metode a Filosofisk udgangspunkt Døden Barthes og fortolkning Sammenfatning Værkanalyser Michael Ackerman Cindy Sherman Daido Moriyama Christian Lemmerz Todesfigur Sammenfatning Diskussion Konklusion Litteraturliste

4 1. Indledning Nærværende projekt beskæftiger sig med, hvilke forståelser af død man kan opnå gennem kunsten. Forståelsen søges igennem en fortolkningsbaseret analyse af udvalgte værker på baggrund af teori, der tager udgangspunkt i Martin Heideggers udlægning af døden. Fortolkningsrammen for projektet er udformet ud fra Roland Barthes teori om fortolkning, der, i analysen, suppleres af den udfoldede teori om døden. Derfor søges en sammenfatning af væsentlige pointer hos henholdsvis Barthes og Heidegger, der udformes til en samlet krop som udgangspunkt for den videre analyse. Fire forskellige udvalgte værker danner genstand for analysen, der munder ud i en diskussion af, hvilke mulige forståelser af døden man kan gøres sig i mødet med kunst, der tematiserer netop denne. Slutteligt opsummeres diskussionens pointer i en konklusion, der søger at besvare problemformuleringen. 1.1 Motivation Projektets umiddelbare interesse er en forståelse af døden igennem kunsten. Der er søgt inspiration i artiklen Film som senmoderne memento mori af Michael Hviid Jacobsen og Janet Ferrari Wanseele, hvor der opstilles tre positioner, man kan indtage i forhold til en forståelse af døden. Første position tager udgangspunkt i Sigmund Freuds teori om netop denne forståelse. Han indtager en position, hvor man som individ på [ ] stedfortrædende vis kan tilnærme os en vis erfaring med, eller viden om, døden[ ] (Jacobsen og Wanseele 2013:14). Denne erfaring, fortsætter Jacobsen og Wanseele, kan blandt andet ske igennem kunst, litteratur, fotografier mm. Overfor denne position, og i stor kontrast dertil, står Zygmunt Baumans hævdelse om døden: Døden kan ikke erfares og slet ikke visualiseres eller repræsenteres [ ] Døden udgør et absolut nulpunkt, og et absolut nulpunkt har ingen mening [ ] Døden markerer ophøret af selve det handlende subjekt og dermed ophøret af al erfaring (Baumann i Jacobsen og Wanseele 2013:14). 4

5 En repræsentation af døden, i for eksempel kunst, er hos Baumann ikke mulig, og det ville være en tilsnigelse overhovedet at snakke om en erfaring. Således fremstiller Jacobsen og Wanseele to positioner og tilgange, der er vidt forskellige. En position, der i høj grad retfærdiggør nærværende projekts berettigelse, overfor en position der mere eller mindre får fundamentet til at slå revner og smuldre - skulle man tro. Den tredje og sidste position, kalder Jacobsen og Wanseele for en mellemposition et forsøg på en sammenfletning: Døden lader sig vanskeligt gengive, netop fordi den er så dybt personlig, samtidig med at gengivelser af døden er en af vores få måder at nærme os døden på (Jacobsen og Wanseele 2013:14). Her får både Freud og Baumann, så at sige, et ord indført, og sammenfletningen åbner muligheden for, at vi, i projektet, kan spørge til, hvordan, og på hvilke måder, man i så fald kan nærme sig en forståelse af døden igennem kunstneriske gengivelser af den. Den kunstneriske gengivelse er udgangspunktet for Mikkel Krause Frantzens Ligvariationer udkast til en nekroæstetisk teori, hvor han udlægger præmisserne for at give kunst prædikat som nekroæstetisk. Nekroæstetikken konstitueres, ifølge Frantzen, af tre grundlæggende elementer: [ ] en sorgens affektivitet, en paradoksal temporalitet og en spektral materialitet (Frantzen 2013:31). Vores erkendelsesinteresse ligger indenfor den paradoksale temporalitet og knytter sig, til et af de spørgsmål Frantzen stiller i indledningen til artiklen: Hvordan ser kunstneriske dødsverdener ud? (Frantzen 2013:26). En såkaldt dødsverden defineres i artiklen som noget, der opstår i: [ ] de ontologiske mellemrum eller sprækker i virkeligheden [ ] (Frantzen 2013: 27). Sprækkerne skal forstås som to tidsligheder, der mødes og skaber en ny tid en ny temporalitet, og hvad man kan kalde et tidsligt paradoks. Det er paradoksalt, argumenterer Frantzen igennem Martin Heidegger, fordi døden i et nekroæstetisk værk skal forstås som en begivenhed. Et kunstværk har karakter af at holde: [ ] verdens åbne åbent (Heidegger i Frantzen 2013:27). Med det skal forstås at værkets verden, og i dette tilfælde dødsverden, ikke blot er en 5

6 repræsentation af døden som undervejs eller afsluttet. Det er en dødsverden, som, så at sige, holdes åben, og heri ligger det tidslige paradoks man kan opnå en forståelse af at døden sker i kunstværker, der netop åbner op for en dødsverden. Frantzen argumenterer videre, at: Det er afgørende, at de ydre og indre grænser for den dødsverden, der opstilles, er ustabile, det vil sige, at grænsen mellem liv og død er til forhandling [ ] (Frantzen 2013:27). Med ovenstående inspiration i ryggen danner døden og kunsten rammen for projektets erkendelsesinteresse, der udmønter sig i det spørgsmål, der er værd at stille i forbindelse med nærværende projekt. 1.2 Problemformulering Hvilke forståelser af døden kan opnås igennem kunsten? 1.2a Problemfelt For at kunne læse død i et værk, må der nødvendigvis være to vigtige spørgsmål, der skal rejses og besvares. Først spørgsmålet om hvad døden overhovedet er, og dernæst hvordan man fortolker og hermed forstår et værk. En todeling, der, som samlet krop, skal hjælpe os til at svare på vores overordnede problemstilling. For at skrive os hen imod nogle begreber om døden, vil vi helt konkret tage udgangspunkt i Martin Heidegger og søge imod en opfattelse af døden, ifølge ham. For at understøtte en senere analyse, vil vi ydermere indramme og teoretisere over fortolkningsprocessen med udgangspunkt i udvalgte tekster af Roland Barthes. Døden og fortolkning bliver dermed kernebegreber i projektets arbejde med besvarelsen af problemformuleringen. 6

7 1.3 Afgrænsning I denne afgrænsning ønsker vi at redegøre for projektets overvejelser omkring fravalg, idet en sådan redegørelse på nuværende tidspunkt vil give et overblik over projektets struktur samt konkretisere projektet og dets formål. Vi er interesseret i de (førnævnte) ontologiske sprækker, hvor et værk, uden at portrættere døden som umiddelbart håndgribelig, kan udsige noget om subjektets egen endelighed dets død. Da projektets omdrejningspunkt er en mulig forståelse af døden gennem kunsten, er brugen af Heidegger begrænset til den del af hans filosofi, der vedrører værens fænomenologi. Ligeledes er brugen af Roland Barthes teorier begrænset til hans fortolkningsteori og yderligere er Roland Barthes kontekst, poststrukturalismen, i sin detalje ikke signifikant for projektet, og derfor er en større udredelse heraf udeladt. Udvælgelsen af værker er gjort med udgangspunkt i en indirekte dødstematik, hvorfor værker med direkte afbildning af døden, et lig, er fravalgt. Dette gøres på baggrund af interesse, samt at værker med indirekte dødstematik, efter vores mening, lægger op til en bredere fortolkningsmulighed. For yderligere at afgrænse, er det vigtigt at pointere, at det særlige omdrejningspunkt for projektet er, at det er kunstværker, der søges fortolket og sat i kontekst med døden. Der søges en forståelse af dødens fænomenologi, og ikke hvad der måtte ligge udover fænomenet død, hvorfor man må skelne mellem tilfældige vinklinger på fænomenet og en erkendelse af det, som værende ækvivalent med sådan som fænomenet faktisk er. Lige så vigtigt er det at holde for øje, at meningen i fortolkningsøjemed er en ustabil størrelse, da fortolkning må være, den af subjektet tilføjede, støj i sansningen af fænomenet. Fortolkningen og kunsten må ses sammenkædet med en bestemt diskurs, der angår selve rummet mellem værk og beskuer. Vi kan forestille os, at dette rum er en abstraktion fra hverdagens betydningssammenhænge forstået således, at når vi ser på kunsten, så må vi forestille os, at vi ser på den med en intention om overbærenhed 7

8 i forhold til det fremstillede. Et godt eksempel er teateret, hvor man kan opleve en skuespiller, der, som en del af handlingsforløbet, pludselig falder død om på scenen, hvor beskueren godt ved, at det ikke er nødvendigt at ringe til alarmcentralen. Man kan tro på oplevelsen og forestille sig det ske, samtidig med at man er bevidst om, at situationen er konstrueret, hvorfor man kan nøjes med at udtrække en emotionel sansning af situation. Projektets præmis bliver dermed, at rummet mellem beskuer og værk kan anskues som en aflukket diskurs, som værkernes potentielle ustabile mening kan begrænses til. Hvorvidt meningens ustabile størrelse angår hverdagsfænomener, ligger derfor uden for projektets erkendelsesinteresse. 1.4 Metode I dette afsnit ønsker vi at redegøre for projektets anvendte fremgangsmåde og filosofiske udgangspunkt for at give overblik over den kommende struktur, hvormed vi argumenterer for, hvordan problemformuleringen forsøges besvaret. I arbejdet med og besvarelsen af problemformuleringen arbejder vi med to forskellige hovedbegreber med dertilhørende metodisk retning: Døden og fortolkning, som indledningsvis vil blive redegjort for. Projektets metodiske overvejelser kommer dermed til at ligge i et samspil mellem en eksistentielfænomenologisk tilgang til døden, gennem Martin Heidegger, og en antiintentionalistisk, poststrukturalistisk tilgang til fortolkning, gennem Roland Barthes. Efterfølgende taksonomiske trin i projektet bliver at lade Heidegger og Barthes indgå i dialog med hinanden, i en sådan vekselvirkning, at de to kommer til at supplere hinanden, med subjektivitet som omdrejningspunkt, i konstitueringen af en fælles fortolkningsramme, hvor Heideggers teori om døden kan forstås, som medkonstituerende for Barthes teori om fortolkning, som metode. Der arbejdes altså med multitaksonomiske facetter i projektet, idet Heideggers teori om døden, udover at have en afklarende funktion, på samme tid, kommer til at fungere som metode, i 8

9 samspillet med Barthes teori om fortolkning, til analyse af udvalgte kunstværker. Med fortolkningsrammen på plads bliver det muligt at fortolke på tematiseringen af død i udvalgte kunstværker. Analysen af de udvalgte værker kommer, qua Heidegger og Barthes, til at centrere sig om en fortolkning af døden, med subjektet som styrende faktor for meningsdannelse. Her opstår dermed endnu et multitaksonomisk element, idet selve værkanalysen samtidig agerer fortolkningsproces. 1.4a Filosofisk udgangspunkt Projektets filosofiske udgangspunkt kommer til at bero sig på en eksistentielfænomenologisk tilgang, begrebet gennem et poststrukturalistisk perspektiv. Gennem fænomenologien opnås en erodering af den dikotomiske subjekt/objekt-problematik, hvor den videnskabelige objektivitet ikke kan muliggøres, eftersom subjektets bevidsthed aldrig kan løsrives fra den virkelighed, der omgiver den (Zahavi 2011:128), hvorfor det essentielle bliver fænomenernes fremtrædelsesformer. Som Dan Zahavi skriver, er verden [ ] givet forud for enhver analyse, identifikation og objektivation; at der, med andre ord, findes et ikketeoretisk verdensforhold. (Zahavi 2011:126). Vores analyser kan kun herefter pege på bestemte forhold, der allerede er givet i fænomenet. Derfor må vores analyser funderes i sansningen af fænomenets fremtrædelsesform, hvilket betyder, at vi må inddrage det subjekt, hvorfra sansningen udgår (første-personsperspektivet) (Zahavi 2011:129). Derved bliver fænomenologiens analyse [ ] transcendentalfilosofisk motiveret og angår selve erfaringens og erkendelsens mulighedsbetingelser [ ] (Zahavi 2003:16), hvor subjektiviteten [ ] herunder beskaffenheden af dens intentionalitet, dens kropslighed, dens temporalitet, dens historicitet, dens intersubjektive [ ] indlejring [ ] (Ibid.) står i et dialektisk forhold til sansningen, hvorfor fænomenerne ville miste signifikant betydning uden en kontekstualisering med et subjekt. Som Zahavi skriver, er det: 9

10 Ikke sådan at forstå, at vi, hvis vi ønsker at forstå verden, først skal undersøge subjektiviteten, for så siden hen, indirekte, at nå ud til verden. Tanken er snarere at ethvert fænomen, enhver genstandsfremtrædelse, altid er en fremtrædelse af noget for nogen (Ibid.). Den subjektive betingelse for sansningen af fænomenet har en fælles klangbund med den fortolkningsteori, som Barthes udlægger. Dels artikuleres dette gennem den antiintentionalistiske tilgang til kunstværker (dette vil blive udredt senere i projektet), og dels gennem hans brug af jeget som det heuristiske princip 1 for hans analyse af fotografier i bogen Det Lyse Kammer (Barthes 1980:17). Gennem denne anvendelse af jeget, som det heuristiske princip, kan man argumentere for, at Barthes medtænker sit eget første-personsperspektiv i fotografiets fremtrædelsesform. Forsøget, her, er ikke at gøre Barthes til fænomenolog, men blot pege på hans kompatibilitet med fænomenologien. Clive Cazeaux skriver, i sit introducerende afsnit om Barthes, følgende om hans essay The Plates of the Encyclopedia : [ ] it forms a trilogy with the essays which follow, from Foucault and Derrida, asserting how the internal organization of images relates to the binary structures of thought. All three argue the effect that the priorities which govern form and composition in an image can turn in upon themselves, with the consequence that the construction of the image acquires an autonomy which shapes or even overrides the intellectual order the image supposedly serves (Cazeaux 2000:371). I citatet genfinder vi det dialektiske forhold mellem fænomen og subjekt, og vi finder ydermere en afmontering af en strukturel meningsdiskurs i værkerne, der netop ansporer den poststrukturalistiske fortolkningsteori, der er gennemgående hos Barthes. 1 Princip, der bidrager til optagelse af ny viden. Barthes vil altså her bruge sig selv som udgangspunkt for at opnå en ny viden om fotografiet. 10

11 Herigennem kan vi spørge, fra et eksistentielfænomenologisk standpunkt, til dødens fremtrædelsesform i værket, uden at skulle tillægge en strukturel meningsdiskurs i værket, men holde fortolkningen åben. Fortolkningen bliver altså en måde, hvorpå vi kan bearbejde fænomenets (eller værkets) fremtrædelsesform, hvorved erkendelse fremgår af et korrelat mellem fænomenet og subjektet. Endvidere søger projektet ikke at definere nogen specifik form for æstetik, men undersøger fremstillinger af død i kunsten. 2. Døden I dette afsnit forsøges der, teoretisk, at indkredse døden for at danne et fundament for en diskussion af tematisering af død i kunsten. Dog må man nødvendigvis, i en undersøgelse af døden, skrive sig ind i en bestemt tradition, og følgende afsnit kommer da også til at bero på en bestemt opfattelse af død. Geoffrey Scarre skriver i sin bog Death, at døden er den definitive afslutning uden mulighed for gentagelse hverken i form af en reinkarnation eller et liv efter døden (Scarre 2007:2). Scarre skelner mellem opfattelsen af døden som det processuelle at være døende, opfattelsen af døden som begivenhed og slutteligt opfattelsen af døden som tilstanden at være død (Scarre 2007:5). Selvom man herved laver en afgrænsning og kunne mene, at man herudfra kunne sige noget definitivt afgrænsende om døden, mener Scarre ikke, at det er muligt. Dog skriver han, at det, på den anden side, er: [ ] important to ask the questions even though we know that any answers we arrive at will only be interim and provisional [ ] (Scarre 2007:4). Fordi døden, ud fra denne opfattelse, per definition ligger uden for det intelligible, er det altså umuligt at udsige noget definitivt om den, men vigtigheden i at spørge skal ikke undervurderes. I forlængelse af dette, er det naturligt at spørge til, hvad den egentlige undersøgelsesgenstand så er? Når man først har erfaret døden, er det af naturlige årsager umuligt at udsige noget om den, og man må i en undersøgelse da tage udgangspunkt i den død, man 11

12 håndgribeligt kan erfare andres. Leo Tolstoy beskriver blandt andet dette med en lille analogi: The syllogism he had learnt from Kiezewetter s Logic: Caius is a man, men are mortal, therefore Caius is mortal had always seemed to him correct as applied to Caius, but certainly not as applied to himself. That Caius man in the abstract was mortal, was perfectly correct, but he was not Caius, not an abstract man, but a creature quite, quite separate from all the others (Tolstoy i Scarre 2007:18). Citatet ekspliciterer mere end blot, at det er igennem andres død, at vi må nærme os en forståelse af vores egen. Nok kan hovedpersonen, igennem syllogistisk logik, ræsonnere sig frem til, at Caius er dødelig, men vedkommende nægter at indse egen endelighed. På den måde holder hovedpersonen døden ud i strakt arm og nægter at medtænke sig selv som dødelig. Han kan godt se det fornuftige i, at mennesket er endeligt, men han har ikke tilstrækkelig selvrefleksion og indsigt til at indse, at han selv, på et tidspunkt, skal dø. I det følgende vil vi søge at indkredse Heideggers teori om døden, i forlængelse af ovenstående afgrænsning af begrebet om død. For at forstå Heideggers begreb om døden er det væsentligt først at udlægge hans begreb om væren. Ifølge Heidegger, kan væren ikke adskilles fra det værende, og derfor er væren altid en værendes væren. Det værende opdeles i forskellige grundtyper; brugsgenstande for eksempel en hammer, naturgenstande for eksempel planter, ideale genstande for eksempel tal, og slutteligt mennesket. Disse grundtyper er alle til på hver deres måde, men for dette projekt er kun menneskets væren interessant. Menneskets værensmåde er kendetegnet ved at indebære en før-teoretisk værensforståelse, hvormed mennesket altså besidder en forforståelse af væren, der også gør det muligt, kun for mennesket, at undersøge væren. Menneskets særlige form for væren betegner Heidegger som eksistens, mens hans betegner den enkeltes væren som Dasein. Dasein skal ikke forstås som en substans, der er selvberoende og 12

13 uafhængig, men derimod som en verdensafhængig størrelse, hvor verden er medkonstituerende for Dasein og dermed en del af Daseins grundstruktur. Daseins verdenslighed er dermed ikke en egenskab, der kommer og går - den er hele tiden iboende i Dasein (Zahavi 2003:44ff). Det betyder at [ ] skønt Dasein bestemmes som det værende for hvem det drejer sig om sin egen væren, så betyder det ikke, at Dasein lukker sig om sig selv (Zahavi 2003:46). Daseins væren er dermed karakteriseret ved åbenhed; en åbenhed, der overskrider selvets grænser, da Dasein ikke blot forstår sig på sin egen væren, men også på de andre grundtypers væren og ikke mindst på væren i sig selv (ibid.). En forståelse af værensspørgsmålet findes i en undersøgelse af: [ ] hvad der gør det muligt for det værende at vise sig som det, det er (ibid.). Spørgsmålet om det værendes væren bliver dermed et spørgsmål om mulighedsbetingelserne for det værendes manifestation, hvormed en undersøgelse af væren, ifølge Heidegger, skal ske gennem en undersøgelse af Daseins værensforståelse (ibid.). Det er denne værensforståelse, der tillader det værende at være, dvs. at fremtræde og manifestere sig som det, det er (ibid.). Yderligere mener Heidegger, at menneskets omgang med det værende er en brugende omgang, fordi det er i menneskets anvendelse af de forskellige grundtyper af det værende, at det betragter, udforsker og dermed opdager det værendes forskellige egenskaber. Det er netop i kraft af menneskets brugende omgang med det værende, at det værende kan gøres til genstand for erkendelse (Zahavi 2003:47). Erkendelse er, ifølge Heidegger: [ ] en funderet modifikation af Daseins væren-i-verden og er kun mulig, fordi Dasein allerede er i verden (ibid.). Ydermere skal forholdet mellem Dasein og verden ikke tolkes som et forhold mellem to genstande, som objekt og subjekt, for dermed ville Daseins væren-i-verden gå tabt (ibid.). Afgørende er det dog, at man skelner mellem den måde, hvorpå væren anskues, der hos Heidegger bliver en skelnen mellem det ontologiske og det ontiske (Stanford 2011). Hvor det ontiske angår fænomenernes fremtrædelser, angår det ontologiske den måde, hvorpå fænomenerne er i deres væren. Måden vi erkender en 13

14 værensform, som værende en eksistens eller en brugsgenstand, er altså en ontologisk bestemmelse, fordret af Dasein. Det handler ikke om at kunne definere objekter og subjekter, men at kunne differentiere i væren. I forlængelse af Heideggers værensbegreb skriver Ingrid Leman-Stefanovic, med udgangspunkt i Heidegger, at død er væren i sig selv (Leman-Stefanovic 1987:XVI). En dødens fænomenologi er: to let death, as that which shows itself, be seen from itself in the very way in which it shows itself from itself (Heidegger i Leman- Stefanovic 1987:3). Man skal altså forstå døden, som den viser sig, fra den selv, og dermed skal døden forstås fra dødens eget perspektiv. Man kan altså ikke blot negere begrebet liv og ende med en forståelse af begrebet død. Døden er meningsfuld, fordi vi er bevidste, om ikke andet underbevidste, om, at vi er endelige, og at døden på et ubestemt tidspunkt bliver en realitet. Vores væren-iverden er en væren-mod-døden. Vi ved, at vi er dødelige, blandt andet fordi vores overlevelsesinstinkt, i situationer, gør os bevidste om, at vi kæmper for at overleve (Leman-Stefanovic 1987:4). Døden er til stede og meningsfuld, fordi fænomenet død definerer: the finite, human condition in all the manifold structures of its existence (ibid.). Døden definerer altså en naturlig begrænsning i den menneskelige væren. Meningen med væren kan ikke forstås, hvis man ignorerer midlertidighed, og dermed kan man ikke forstå liv, hvis man negligerer fænomenet død (Leman-Stefanovic 1987:4f). På den måde er dødens fænomenologi tæt knyttet til livets fænomenologi. Døden gennemtrænger menneskelig forståelse som en nødvendig betingelse for en væren-i-verden (Leman-Stefanovic 1987:5). Døden er dermed, i sin videste forstand, et fænomen af livet, hvor livets væren også er døden det samme forhold til døden gælder menneskets Dasein. Alt, hvad der indtræder i livet, begynder at dø, at gå sin død i møde, og døden er, på den måde, på samme tid livet (ibid.). Derfor skal en analyse af døden relatere sig til denne verden, en levet-verden, og en forklaring af døden som et anden-verdensligt fænomen, samt en spekulation af, hvad 14

15 der må være efter døden, er derfor, som også Scarre argumenterer, unødvendig (ibid.). Døden er strukturen ved at være dødelig: the mode of Being of man himself in his structure of existing as Being-towards-death (Leman-Stefanovic 1987:6). Døden er dermed et evigt tilstedeværende element i menneskets ontologiske struktur og en bestemmelse af menneskets eksistens, selvom vores egen død aldrig er empirisk tilgængelig for os, så længe vi lever. Scarre skriver, at ens egen død er: [ ] the outer limit of one s experience and not itself an object of experience (Scarre 2007:34). Ifølge Heidegger, er mennesket ligeledes sit eget endelige, og derfor skal døden forstås som livets største og mest personlige potentiale Dasein i dets absoluthed. Meningen med døden skal, på den måde, findes i noget subjektivt og personligt, og døden skal derfor ikke objektiveres (Leman-Stefanovic 1987:7). Døden som noget endeligt skal ikke forstås som en tilstand af at være til ende og dermed ikke en forsvinden eller en: [ ] fulfillment (Leman-Stefanovic 1987:10). Døden: [ ] is a way to be [ ] (Leman-Stefanovic 1987:11), den mest ekstreme mulighed for eksistens. Den begrænser og determinerer alle andre muligheder og opsluger: [ ] man s total Being-in-the-world [ ] (Leman-Stefanovic 1987:11). Som noget endeligt er døden mere end blot: [ ] another present-at-hand or even ready-to-hand possibility among possibilities [ ] the issue is nothing less than nolonger-being-able-to-be-there [ ] (ibid.) 2. Den konstituerer mennesket, i en mulighed for det umulige i menneskets eksistens, i en totalitet af menneskets unikke og uerstattelige eksistens, og derfor bliver døden: [the] most personal to human understanding (Leman-Stefanovic 1987:11). Døden bliver dermed ethvert subjekts egen. Ifølge Heidegger, afslører væren-mod-døden, for Dasein, Dasein s mulighedfor-væren: [ ] in which its very Being is at issue (Heidegger i Leman-Stefanovic 2 Heidegger skelner imellem forhåndenværen og vedhåndenværen (her er brugt de danske oversættelser), hvor den første kategori handler om de værenstyper, vi forsøger at begribe intellektuelt, og den sidste kategori er de værenstyper, vi har en brugende omgang med (Stanford 2011) 15

16 1987:12). Det er altså kun i subjektets erkendelse af, at dets eksistens nærmer sig noget endeligt, at det forstår dets egentlige mulighed for eksistens, selvom det dermed samtidig forstår, at dets eksistens er truet. Denne bevidsthed om egen endelighed, betegner Scarre som: The anticipation of death (Scarre 2007:25), og fortsætter, igennem Heidegger, med en anerkendelse af: [ ] the plentiful grounds of anxiety that beset us in our human condition (Scarre 2007:30). Der ligger altså en grundangst i mennesket, som kan føre til en erkendelse af væren-mod-døden en erkendelse mennesket søger, ifølge Scarre, fordi vi lever i skyggen af døden og grundlæggende har brug for en modpol til livet for bedst at kunne disponere over egen tid (Scarre 2007:31). Denne søgen efter erkendelse sker fra mennesket og ud i verden, ikke som en opdeling af subjekt og objekt, men som en relationssamlende konstitution. Scarre skriver om dette, at: Subjective insight is therefore not only supplemented by, but also in part dependent on, knowledge from the objective perspective (Scarre 2007:35). Dette objektive perspektiv kan altså ikke anskues som hævet over Dasein, men er Daseins mulighed for at forstå dets egen mulighed-for-væren. Hvert menneske må dø sin egen død, og derfor er det endelige, ifølge Heidegger, ikke et slutpunkt, der endnu ikke er, men kendetegnet for hvert enkelt individs liv: [ ] it is that which defines us in our temporal, finite being-in-the-world (Leman-Stefanovic 1987:12). Men det er netop i denne erkendelse af mulighed for ikke længere at være i verden, at angsten griber os, og verden fremstår for os som meningsløs (Stanford 2011). Grundangsten må dermed ses som en altid tilstedeværende mulighed i væren, hvilket betyder, at menneskets forholden sig til angsten har afgørende betydning for, hvordan mennesket forholder sig til dets væren-mod-døden. Der foreligger altså et fundament, en grundangst, der danner præmissen for en videre forståelse af døden. Døden er uundgåelig, men kun som ens egen død, hvorfor Heidegger mener, at når en anden dør, er: [ ] his Being-in-the-world [ ] still a Being in the sense of Being- 16

17 just-present-at-hand-no-more of a corporeal thing which we encounter (Heidegger i Leman-Stefanovic 1987:12). Mennesket har altså i døden, ifølge Heidegger, en væren, der blot ikke længere er til stede som nærværende i verden, hvorved den dødes væren bliver en væren i legemlig forstand; et lig, hvis værensform, andre mennesker kan erfare. På den måde ophører et menneskes væren aldrig fuldkomment væren lever videre som en overført repræsentation, der, så at sige, tager bolig i andre menneskers opfattelser: The end of the entity qua Dasein is the beginning of the same entity qua something present-at-hand (Leman-Stefanovic 1987:13), hvorved et menneske, ifølge Heidegger, kan: [ ] overtake and recover from the death of the Other [ ] (ibid.). Men gennem en sådan opfattelse får vi aldrig en autentisk opfattelse af døden (ibid.). Dette betyder, at visheden om døden kræver mere end blot en særlig bevægen sig mod døden. At være autentisk bevidst om døden kræver: [ ] Dasein itself in the full authenticity of its existence [ ] (Heidegger i Leman-Stefanovic 1987:13), fordi kendetegnet for det endelige også er kendetegnet for det menneskelige ved hvert individs eksistens. Derfor skal mennesket for at opnå autentisk eksistens, ifølge Heidegger, blive bevidst om, at dets eksistens er på spil, og på den måde er døden ikke kun uadskilt fra Dasein: [ ] Death lays claim to it as an individual Dasein. The non-relational character of death individualizes Dasein down to itself (Heidegger i Leman-Stefanovic 1987:13). Døden gør altså krav på det individuelle Dasein. I den moderne verden har mennesket en tendens til at føle sig udødelig, og derfor bliver døden, for mange, noget, der sker for andre og dermed ikke noget, der påvirker det enkelte individ direkte. Fordi livet opfattes som en kontrollerbar størrelse, bliver døden, som noget ukontrollerbart, ignoreret. Døden som ukontrollerbar størrelse passer ikke ind i menneskets verdensopfattelse, der beror på et udpræget behov for kontrol. I de få tilfælde hvor mennesket forholder sig til døden, gøres den enten til en kontrollerbar størrelse, blandt andet gennem livsforlængende videnskabelige 17

18 fremskridt, eller den gøres til et hverdagsfænomen, blandt andet via medierne, hvorved den gøres til en upersonlig størrelse, det enkelte menneske ikke behøver forholde sig særligt til. På den måde forholder mennesket sig kun overfladisk og upersonligt til sin egen død (Leman-Stefanovic 1987:55-59). Ifølge Heidegger, er en sådan forholden sig til døden en empirisk forståelse af døden: [ ] death gets passed off as something actual ; its character as a possibility gets concealed ; its character as the possibility of the measureless impossibility of existence becomes concealed (Leman-Stefanovic 1987:59). Menneskets egen død, som noget der er muligt hvert øjeblik, bliver på den måde fordrejet til noget, der kan ske for et andet menneske hvert øjeblik. Døden forstås derfor empirisk i en generel og overfladisk accept af døden som: [ ] everyone must die someday (Heidegger i Leman- Stefanovic 1987:59). Ifølge Heidegger, objektiviserer mennesket den empiriske oplevelse af død hos andre mennesker, og som konsekvens heraf er mennesket ikke i stand til at opnå en autentisk forståelse af væren-mod-døden s ontologiske status. Menneskets forståelse af den ontologiske status af dets egen død fordres derfor ikke af en observation af et andet menneskes død, der blot, ifølge Heidegger, ville medføre en objektiviseret repræsentation af en empirisk oplevelse: [ ] thus hiding the essence of an underlying structure of totality (Leman-Stefanovic 1987:60). Fordi vi er angste for at erkende vores egen endelighed, tager vi flugt i den empiriske verdens objekter og identificerer os selv som værende i et modsætningsforhold til fænomener vi objektiviserer 3. Denne måde at flygte fra væren-mod-døden s autenticitet, skyldes Daseins bevidsthed om dets egen eksistens skrøbelighed. Det er således mere bekvemt for Dasein at tage flugt i en empirisk opfattelse af døden, end at skulle forholde dødens potentiale som 3 Heidegger bruger dobbeltheden i det tyske Gegen-stand både genstand og mod-stå (Leman-Stefanovic 1987: 56). 18

19 mulig eksistens til sig selv og erkende sin egen temporalitet (Leman-Stefanovic 1987:63). Derfor må vi gå ud over det empiriske tilfælde af død og forsøge at se døden, som før nævnt, fra dødens eget perspektiv, i dens egen sandhed hvilket accentuerer selve spørgsmålet om sandhed (Leman-Stefanovic 1987:65). Grundlæggende må selve perceptionen af begrebet sandhed fremtræde med en afslørethed, over for dets genstand, hvilket betyder, at man spørger til selve Daseins væren, da vi ikke kan vide, om Dasein reelt er, hvis vi afskriver sandhed. Omvendt må enhver realisering af sandhed bero sig på Daseins væren-i-verden, da vi ellers ikke ville kunne skelne mellem ontikken og ontologien det ville være umuligt at bestemme væren til en bestemt kategori, uden at kunne antage at væren faktisk var sand. Being, and not entities, be they subjective or objective, is something which there is only insofar as truth is. And truth is only insofar as long as Dasein is. Being and truth are equiprimordially, which means, therefore, that to enquire into truth of death is to enquire into its ontological roots; is to enquire into the Being of Dasein itself. (Leman-Stefanovic 1987:68) Dette forhold skyldes den totalitet som døden er - når den indtræffer, eksisterer kun døden, der således tilendebringer Daseins væren-i-verden (Leman-Stefanovic 1987:69). Det medfører, at døden skal tolkes som et fænomen, der selv har en væreni-verden og derfor må anses som en mulighed for en væren, af hvilken grund døden netop gør krav på det individuelle Dasein, og derfor må enhver begribe dødens værensmulighed som sin egen (Leman-Stefanovic 1987:70f). Idéen om én selv er, for Heidegger, størstedelen af tiden defineret af das man, der kan betragtes som samfundets udefinerede masse af menneske, fra hvilken Dasein skal kaldes tilbage for at opnå autenticitet (Leman-Stefanovic 1987:71). Dette sker ved det transcendentalfænomen, stående uden for både Dasein og selvet, som Heidegger kalder samvittighedens stemme (ibid.). Denne stemme har evnen til at gøre Dasein 19

20 opmærksom på dets fortabelse i massen og tilbageføre det til, hvad der kaldes, den eksistentielle skyld som værende det forhold at Dasein eksisterer på et fundament af et ikke-væren (Leman-Stefanovic 1987:73f). Gennem den eksistentielle skyld kan Dasein anerkende det forhold, at det allerede er på baggrund af et intet, og afstå sin fortabelse i massen, og genmøde angsten i en parathed for den en proces som Heidegger kalder beslutsomhed (Leman-Stefanovic 1987:75). I denne proces er Dasein på autentisk vis, hvorfor vi kan erkende enhver situations fakticitet 4, men for at kunne være autentisk mod døden, må denne beslutsomhed bringes i et forhold af foregribelse, hvor beslutsomheden er foran væren selv (Leman-Stefanovic 1987:76f). Herved kan vi foregribe den eksistentialistiske situations fakticitet ved en parathed, der animerer Daseins egen mulighed-for-væren, og således fordrer en forståelse af en væren-mod-døden. På den måde opnår Dasein en mulighed for en autentisk kraft til at være fuldkommen, hvilket vil sige, at en forgribelse af en mulighed-for-væren som værende en ikke-væren er præcis den fuldkommenhed, Dasein behøver for en autentisk væren-mod-døden (Leman-Stefanovic 1987:78f). Dersom vi ønsker autentisk at være-mod-døden, må vi erkende vores mulighed-for-en-væren, der ikke er, for dødens totalitet kræver en væren, der er fuldkommen. Herudfra kunne man spørge til, hvordan man da skal forstå den empiriske repræsentation af døden liget. Den afdødes krop, der er present-at-hand-and-no-more, er, ifølge Heidegger, mere end blot en livløs materiel genstand; i den kan opleves: [ ] something unalive, which has lost its life (Heidegger i Leman-Stefanovic 1987:60). Heidegger skelner imellem den døde og den afdøde. Den afdøde defineres som et menneske, der er taget bort fra dem, der er blevet tilbage, og er dermed blevet genstand for de tilbageblevnes bekymring. Ifølge Heidegger, er den afdøde [ ] 4 Fakticitet, blandt andet i Heideggers filosofi, er det forhold at mennesket altid er kastet ind i en bestemt situation, det ikke selv kan få fuldstændig kontrol over, hvilket betyder, at mennesket altid må forholde sig vælgende til sin egen eksistens. 20

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14.

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Problemfelt... 3 3. Problemformulering... 4 4. Metode... 4 5. Hvad er etnografi?... 5 6. Etnografi i historisk perspektiv... 9 7. Feltarbejdet... 12 7.1 Deltagerobservation...

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Roskilde Universitet Universitetsvej 1 4000 Roskilde Det Humanistisk Teknologiske Basisstudium

Roskilde Universitet Universitetsvej 1 4000 Roskilde Det Humanistisk Teknologiske Basisstudium Roskilde Universitet Universitetsvej 1 4000 Roskilde Det Humanistisk Teknologiske Basisstudium Projekttitel: El-systemet & Forbrugeren 4. Semester, forår 2013. Hus nummer: 6.1 Gruppe nummer: 1 Opgavens

Læs mere

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering Håbet om forandring Indledning og problemformulering I Vesten lever vi i et individualiseret samfund, hvilket har betydning for vores forståelser for psykiske forstyrrelser. Traditionelt (psykoanalytisk

Læs mere

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Af: Marie Silbye Hansen Monica Loan Kim Nguyen Nanna Cecilie Schack Telling Sarah Kristine Skou Andersen Sidsel Margrethe Rasmussen

Læs mere

FORANDRINGSLEDELSE IGENNEM KOMMUNIKATION. Kenneth Mølbjerg Jørgensen

FORANDRINGSLEDELSE IGENNEM KOMMUNIKATION. Kenneth Mølbjerg Jørgensen FORANDRINGSLEDELSE IGENNEM KOMMUNIKATION Kenneth Mølbjerg Jørgensen Ledelse og Filosofi nr. 2, 2007 1 Kenneth Mølbjerg Jørgensen Forandringsledelse igennem kommunikation Ledelse og filosofi nr. 2, 2007

Læs mere

Det virker, og hvad så?

Det virker, og hvad så? Det virker, og hvad så? Interfacets betydning og spørgsmålet om overflade versus dybde eksemplificeret med en analyse af Google Peter Sejersen Specialeserie/Master Thesis Specialeserie/Master Thesis: Digital

Læs mere

Subculturize your brand

Subculturize your brand Subculturize your brand - et speciale om differentiering, i en tid hvor traditionel branding er blevet generisk Kandidatafhandling Cand.merc. Design & Communication Management Copenhagen Business School

Læs mere

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium 2. Semester Sociologi & Økonomi Gruppe 24 a: Damir Pasic - studienummer 47131 Mads Lieberkind - studienummer

Læs mere

Fagforeningen i det senmoderne

Fagforeningen i det senmoderne Fagforeningen i det senmoderne - en analyse af 3F s og HK s selvfremstilling Kandidatafhandling i Politisk Kommunikation og Ledelse (Cand.soc.) Copenhagen Business School, Institut for Ledelse, Filosofi

Læs mere

Udfoldet læring mellem kontekster. - en undersøgelse af begrebet transfer

Udfoldet læring mellem kontekster. - en undersøgelse af begrebet transfer Udfoldet læring mellem kontekster - en undersøgelse af begrebet transfer Navn: Peter Rosenberg Studienummer: 20043607 Uddannelsessted: Aalborg Universitet, Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Uddannelses

Læs mere

INDLEDNING. Oplevelsesdesign tidens nye buzzword

INDLEDNING. Oplevelsesdesign tidens nye buzzword 20 010 Lene Pettermann Kjæ ær & Nadja Lu und jeppesen n Designgruppen "Hello Neighbo our" præsenttererrer [ "HELLLO NEIG GHB BOURMBÅ ÅND DET"] ARM Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Oplevelsesdesign tidens

Læs mere

Eudaimonia som moderne lykkebegreb

Eudaimonia som moderne lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Eudaimonia som moderne lykkebegreb Filosofi & Vidensekabsteori Eudaimonia som Moderne Lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Vejleder:

Læs mere

Applied 3D modelling and Parametric Design

Applied 3D modelling and Parametric Design ENGLISH SUMMARY Applied 3D modelling and Parametric Design The field that has arisen in Denmark in connection to building information modelling (BIM), and digital construction (DDB) - the laws of Client

Læs mere

Et Euforiserende Paradoks

Et Euforiserende Paradoks Et Euforiserende Paradoks An Intoxicating Paradox En genealogisk analyse af statens narkotikapolitiske diskurs og de dilemmaer den fører til. Copenhagen Business School, 2013 Institut for Ledelse, Politik

Læs mere

ISSN 0906-4664 #41 maj. 08 REFLEKS

ISSN 0906-4664 #41 maj. 08 REFLEKS ISSN 0906-4664 #41 maj. 08 REFLEKS Filosofi SDU Odense Refleks er et uafhængigt filosofisk magasin, der udgives med støtte fra Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier - Syddansk Universitet,

Læs mere

FORFATTERERKLÆRING. Fælles: Indledning, Læsevejledning, Konklusion, Formidlingsartikel

FORFATTERERKLÆRING. Fælles: Indledning, Læsevejledning, Konklusion, Formidlingsartikel FORFATTERERKLÆRING Fælles: Indledning, Læsevejledning, Konklusion, Formidlingsartikel Ane: Mad og identitet, Sociale medier/bloggen som forum for selvudtryk og identitetsskabelse, Sociale medier/ Bloggens

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

Lean og det psykosociale arbejdsmiljø

Lean og det psykosociale arbejdsmiljø Mads W. Schøtt-Bejegaard Lean og det psykosociale arbejdsmiljø! Cand.Soc.HRM Lean og det psykosociale arbejdsmiljø - En beskrivelse af spændingsfeltet mellem Lean og det psykosociale arbejdsmiljø i Jobcenter

Læs mere

Hvad skal vi bruge litteraturen til?

Hvad skal vi bruge litteraturen til? Hvad skal vi bruge litteraturen til? Danmarks Pædagogiske Universitet Kandidatuddannelsen i didaktik mshp dansk Didaktik, curriculum og læring 15 siders opgave og mundtlig eksamen Af Rasmus Fink Lorentzen

Læs mere

Masteruddannelsen i Socialpædagogik Masterprojekt

Masteruddannelsen i Socialpædagogik Masterprojekt Masteruddannelsen i Socialpædagogik Masterprojekt 1 Forår 2010 Den, der ser, er den, der ses Meditativ bevidsthed for udsatte unge Af Troels Bjerrum Vejleder: Tine Fristrup Eksamen: maj/juni 2010 Danmarks

Læs mere

Anne Sofie Emilie Hermansen, Integreret speciale mellem Dansk & Virksomhedsstudier, Roskilde Universitetscenter, marts 2006, Vejledere: Boel

Anne Sofie Emilie Hermansen, Integreret speciale mellem Dansk & Virksomhedsstudier, Roskilde Universitetscenter, marts 2006, Vejledere: Boel Anne Sofie Emilie Hermansen, Integreret speciale mellem Dansk & Virksomhedsstudier, Roskilde Universitetscenter, marts 2006, Vejledere: Boel Jørgensen & Jørn Helder 1 Abstract This thesis is an investigation

Læs mere

Tak til de fædre, som har åbnet deres døre og inviteret os indenfor. Tak, fordi I har brugt tid på vores projekt og givet os indblik i jeres liv.

Tak til de fædre, som har åbnet deres døre og inviteret os indenfor. Tak, fordi I har brugt tid på vores projekt og givet os indblik i jeres liv. 1 Tak til de fædre, som har åbnet deres døre og inviteret os indenfor. Tak, fordi I har brugt tid på vores projekt og givet os indblik i jeres liv. Tak til jer, som indirekte har medvirket med udfordrende

Læs mere

Den psykomotoriske essens

Den psykomotoriske essens Skolen for psykomotorik Bachelorprojekt 2013-14 Den psykomotoriske essens - og hvorfor den synes at være utydelig Sanne Maria Isholdt, studienr: Pmu 0909 Maiken Weishaupt, studienr: Pmu 1071 Vejleder:

Læs mere

Online gaming. Theis Johansson, Kathrine Beck-Bang, Kristian Starup Rishøj og Katrine Winther Erlendsson

Online gaming. Theis Johansson, Kathrine Beck-Bang, Kristian Starup Rishøj og Katrine Winther Erlendsson Online gaming Theis Johansson, Kathrine Beck-Bang, Kristian Starup Rishøj og Katrine Winther Erlendsson Vejleder Mikkel Bille mikkelbille@ruc.dk Gruppe 3 Theis Johannson theisjo@ruc.dk 52470 Kathrine Beck-Bang

Læs mere

We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig

We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig ROSKILDE UNIVERSITET We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig Et kommunikations speciale af Peter Back 01-06-2013 Vejleder: Jørgen Lerche

Læs mere

Sundhedens Dilemma En samtidsdiagnostisk undersøgelse af tidens fetich

Sundhedens Dilemma En samtidsdiagnostisk undersøgelse af tidens fetich Sundhedens Dilemma En samtidsdiagnostisk undersøgelse af tidens fetich Daniel Clive Ebeling 131278 xxxx Stine Holmkvist 070581 xxxx Cand.Merc(fil) Vejleder: Rasmus Johnsen, Institut for Ledelse Politik

Læs mere

FORORD 3 ABSTRACT 4 RESUMÉ 4 INDLEDNING 6 PROBLEM DISKUSSION 7 METODE 11 INTERAKTION MELLEM KROP OG TEKNOLOGI 15 HVAD ER KROPPEN?

FORORD 3 ABSTRACT 4 RESUMÉ 4 INDLEDNING 6 PROBLEM DISKUSSION 7 METODE 11 INTERAKTION MELLEM KROP OG TEKNOLOGI 15 HVAD ER KROPPEN? FORORD 3 ABSTRACT 4 RESUMÉ 4 INDLEDNING 6 PROBLEM DISKUSSION 7 UDVIKLINGEN AF DEN MODERNE COMPUTER 7 FORHOLDET MELLEM KROP OG TEKNOLOGI 8 PROBLEMSTILLING 10 METODE 11 VALG AF TEORI 11 BILLEDANALYSE 12

Læs mere

Sociale medier og online marketing

Sociale medier og online marketing Sociale medier og online marketing Et eksplorativt studie af sociale mediers betydning for online marketing Social media and online marketing an explorative study of social media s significance for online

Læs mere