Advokatfirmaet Langberg & Vinther v/advokat Mogens Vinther Tvedgade 21, 1. sal 6760 Ribe KOPI. J.nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advokatfirmaet Langberg & Vinther v/advokat Mogens Vinther Tvedgade 21, 1. sal 6760 Ribe KOPI. J.nr. 54430"

Transkript

1 Advokatfirmaet Langberg & Vinther v/advokat Mogens Vinther Tvedgade 21, 1. sal 6760 Ribe KOPI J.nr Tilsynet Med brev af 28. september 2012 har Varde Kommune fremsendt din klage over kommunens afgørelse om at tilbagekalde sin tidligere fritagelse for betaling af grundskyld over for Henne Golfklub til Statsforvaltningen Syddanmark. Sagen er efter ændret organisering af statsforvaltningerne pr. 1. juli 2013 overgået til behandling i enhedsforvaltningen Statsforvaltningen. Du har blandt andet gjort gældende, at Henne Golfklub opfylder kriterierne for fritagelse, og at kommunens afgørelse er truffet ud fra usaglige hensyn og er udtryk for forskelsbehandling. Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Statsforvaltningen Storetorv Aabenraa JOURNAL NR.: /411 SAGSBEHANDLER: SUSHAN DIREKTE TELEFON: Telefon: EAN- Nr EKSPEDITIONSTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: Det er Statsforvaltningens opfattelse, at de kriterier, som kommunen har lagt til grund for sin afgørelse, ikke er tilstrækkeligt afgrænsede til at begrunde den forskelsbehandling, som afgørelsen må tages som udtryk for, og at kommunens begrundelse for afgørelsen ikke fuldt ud er i overensstemmelse med de vedtagne kriterier for fritagelse. TELEFONTID: MANDAG- ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: Statsforvaltningen har anmodet kommunen om at oplyse, hvad kommunen agter at foretage i sagen. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund På møde den 7. december 2010 vedtog Varde Byråd som led i behandling af Spareforslag 2012 følgende nye kri-

2 terier for fritagelse for betaling af grundskyld efter 8, stk. 1, litra b, i lov om kommunal ejendomsskat: Efter lov om kommunale ejendomsskatter 8, punkt B gives fritagelse til idrætsforeninger og spejderforeninger, der blandt andet retter sig mod børn og unge i Varde Kommune, samt til idrætsanlæg, der anvendes af disse foreninger. Med henblik på at ligestille private og foreningsejede golfbaner, for så vidt angår betaling af grundskyld, gives der ikke fritagelse for grundskyld vedrørende golfbaner. Golfklubber, der får arealer stillet til rådighed af Varde Kommune, opkræves fra 1. januar 2012 en leje svarende til en beregnet grundskyld. Derved ligestilles alle golfklubber i Varde Kommune for så vidt angår betaling af grundskatter. Allerede givne fritagelser blev gennemgået med henblik på at tilbagekalde tidligere givne fritagelser, som ikke opfylder de nye kriterier for fritagelse. På baggrund af konkrete henvendelser holdt forligskredsen bag byrådsbeslutningen møde den 23. maj 2012, og i notat af 25. maj 2012 vedrørende mødet er følgende anført vedrørende fritagelse efter ejendomsskattelovens 8, stk. 1, litra b: Tilbagekaldelse af fritagelse for betaling af grundskyld efter lovens 8, stk. 1 b over for golfklubber, flyveklubber, skydeklubber med videre fastholdes, dog ændres ikrafttrædelsestidspunkt til den 1. januar 2015 for flyveklubberne. Begrundelsen herfor er, at tilbagekaldelsen over for flyveklubberne udgør en ret stor økonomisk belastning for klubberne set i forhold til deres medlemstal, hvorfor flyveklubber på tilsvarende vis som golfklubberne bør have en lidt længere periode til at indrette sig på de ændrede økonomiske forhold. Ikrafttrædelsestidspunktet for flyveklubber vil herefter være sammenfaldende med ikrafttrædelsestidspunktet for golfklubberne. Udgangspunktet er således fortsat, at fritagelse efter 8, stk. 2 b rettes mod de traditionelle idrætsforeninger, som tillige udfører et betydeligt børne- og ungdomsarbejde. Klubber, der får stillet arealer til rådighed af Varde Kommune, og som ikke ville kunne opnå fritagelse for SIDE 2

3 grundskyld, hvis de pågældende klubber selv havde været ejer af arealet, skal ved fremtidige lejekontrakter betale en leje, der som minimum svarer til grundskylden for tilsvarende arealer. Ifølge udskrift af protokol fra møde den 20. juni 2012 i kommunens økonomiudvalg godkendte økonomiudvalget følgende: Justering af kriterier for fritagelse for betaling af grundskyld Sagsfremstilling På grundlag af konkrete henvendelser har forligskredsen bag Spareforslag 2012 besluttet at anbefale følgende justeringer af kriterierne for fritagelse for betaling af grundskyld jf. 8 i lov om kommunal ejendomsskat: Tilbagekaldelse af fritagelser over for flyveklubber sker først med virkning fra den 1. januar Begrundelsen herfor er, at tilbagekaldelsen over for flyveklubberne udgør en ret stor økonomisk belastning for klubberne set i forhold til deres medlemstal, hvorfor flyveklubber på tilsvarende vis som golfklubberne bør have en lidt længere periode til at indrette sig på de ændrede økonomiske forhold. Ikrafttrædelsestidspunktet for flyveklubber vil herefter være sammenfaldende med ikrafttrædelsestidspunktet for golfklubberne.... De fremtidige kriterier for fritagelse for betaling af grundskyld efter 8 i lov om kommunal ejendomsskat, som vedtaget ved spareforslag 2012, og inkl. vedlagte forslag til justeringer er herefter følgende: Efter 8, stk. 1 b gives fritagelse til idrætsforeninger og spejderforeninger der blandt andet retter sig mod børn og unge i Varde Kommune, samt til idrætsanlæg, der anvendes af disse foreninger. Der gives ikke fritagelse til foreninger, der retter sig mod voksenidræt f.eks. golfklubber, skyde klubber, flyveklubber m.v. (Foreningsejede golfklubber og flyveklubber er dog fritaget for grundskyld til udgangen af 2014) Efter høringer af Henne Golfklub i 2011 og 2012 har Varde Kommune ved afgørelse af 25. september 2012 meddelt Henne Golfklub, at den tidligere meddelte fritagelse for betaling af grundskyld vedrørende Hennesbysvej 30, Henne, tilbagekaldes med virkning fra den 1. januar SIDE 3

4 I afgørelsen har kommunen blandt andet anført følgende: Varde Kommune fastholder, at blandt andet golfbaner fra den 1. januar 2015 skal betale grundskyld. På tilsvarende vis er der foretaget tilbagekaldelse af fritagelse for betaling af grundskyld over for flyveklubber og skydeklubber. Varde Kommune har således prioriteret fritagelserne til idrætsforeninger og blandt andet på grundlag af medlemssammensætningen, indtjeningsmuligheder med videre vurderet, at golfklubber må tilrettelægge deres aktivitet med mindre offentlige tilskud fremover. Byrådet har et ønske om, at fritidsaktivitet, som har forholdsmæssigt mange udøvere blandt den modne del af befolkningen, i højere grad selv må afholde de dermed forbundne udgifter. Konkret er blandt andet skydning, flyvning og golfsporten omfattet af denne prioritering. Begrundelse: I forbindelse med et omfattende spareforslag for 2012 har byrådet blandt andet ønsket at øge Varde Kommunes indtægter vedrørende kommunal grundskyld ved at begrænse mulighederne for at opnå fritagelse for betaling af kommunal grundskyld. Byrådet har derfor besluttet at ændre tidligere praksis med virkning fra 1. januar 2012 (fra den 1. januar 2015 for golfbaner), hvilket betyder, at ovennævnte ejendom herefter ikke opfylder betingelserne for fritagelse af kommunal grundskyld. Kriterierne for fritagelse for kommunal grundskyld efter 1. januar 2012 er herefter: At der efter lovens 8, stk. 1, punkt a gives fritagelse til friskoler, efterskoler, børnehaver, sociale institutioner og museer. At der efter lovens 8, stk. 1, punkt b efter en konkret vurdering kan gives fritagelse til idrætsforeninger og spejderforeninger, der blandt andet retter sig mod børn og unge i Varde Kommune, samt til idrætsanlæg, der opfylder loven, og som anvendes af disse foreninger. Byrådet har ikke ønsket at give fritagelse for betaling af grundskyld til golfbaner og har i den forbindelse blandt andet lagt vægt på, at Golfsporten i mindre grad retter sig mod børn og unge end traditionelle idrætsforeninger og spejderbevægelser, herunder er det vurderet, at børn og unge har en vis alder før deres interesser retter sig mod golfsporten. SIDE 4

5 Den forholdsmæssige andel af børn og unge, der er udøvere af golfsporten, er betydeligt mindre end hos de traditionelle idrætsforeninger. Der anvendes store arealer til golfsporten, og med de nuværende vurderinger er besparelsespotentialet derfor også forholdsvis større vedrørende golfbaner. Golfsporten fortsat er en forholdsvis dyr sport som alt overvejende udøves af borgere, der har tilstrækkelige økonomiske prioriteringsmuligheder. Indtjeningen i øvrigt herunder de såkaldte greenfee -indtægter i betydelig grad retter sig mod spillere fra såvel hele landet som fra udlandet. Der inden for golfsporten i betydeligt større omfang end inden for de traditionelle idrætsgrene er mulighed for at optimere indtjeningen. Byrådet har ønsket i højere grad at ligestille private drevne og foreningsdrevne golfbaner for så vidt angår betaling af kommunal grundskyld. Byrådet har et ønske om, at fritidsaktivitet som har forholdsmæssige mange udøvere blandt den modne del af befolkningen i højere grad selv afholder de dermed forbundne udgifter. Konkret er blandt andet skydning, flyvning og golfsporten omfattet af denne prioritering. Du har indsendt bemærkninger til sagen i breve af 13. og 19. juli og 9. og 21. august 2012 til kommunen og to breve af 12. april 2013 til Statsforvaltningen Syddanmark. Du har blandt andet anført, at Henne Golfklub er en ganske sædvanlig idrætsforening svarende til alle andre idrætsforeninger i kommunen og har helt traditionelle vedtægter, frie optagelsesbetingelser, børn og ungeafdeling og er godkendt til at modtage tilskud i henhold til fritidslovens bestemmelser. Hvis klubben skal anses for ikke at høre under ejendomsskattelovens 8, stk. 1, litra b, vil der efter din opfattelse være tale om forskelsbehandling og diskrimination i forhold til en lang række af andre idrætsforeninger, spejderorganisationer m.v. i kommunen. Du har anført, at det naturligvis er korrekt, at der er mange voksne udøvere af golfsport, og at den forholdsmæssige andel af børn og unge er betydeligt mindre end f.eks. hos spejdere, men at det ikke er en seriøs begrundelse for forskelsbehandling og diskrimination. Du har svært ved at se, at kommunens praksisændring kan holde over for den betragtning, at tilbagekaldelse af SIDE 5

6 en forvaltningsakt som udgangspunkt ikke i sig selv kan ske på grundlag heraf, idet blandt andet hensynet til det offentliges økonomi ikke er så tungtvejende, at det kan opveje hensynet til adressatens eller modtagerens berettigede forventninger. Du har anført, at de kommunale forvaltninger i landet administrerer muligheden for fritagelse for betaling af grundskyld helt forskelligt, hvilket du finder er i strid med grundsætningen om forvaltningsretlig ligestilling. Du har desuden gjort opmærksom på flere andre forhold, som efter din opfattelse indebærer, at Henne Golfklub fortsat har ret til fritagelse for grundskyld. Statsforvaltningens udtalelse Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. kommunestyrelseslovens 48, stk. 1. Det følger af bestemmelsen, at Statsforvaltningen påser kommunernes overholdelse af lovgivningen, dvs. såvel skreven som uskreven ret, herunder offentligretlige retsgrundsætninger som f.eks. grundsætningen om saglighed i forvaltningen og lighedsgrundsætningen. Det falder uden for Statsforvaltningens beføjelser at tage stilling til kommunernes skønsudøvelse i det omfang, skønnet er udøvet inden for de rammer, lovgivningen sætter, eller til spørgsmål om hensigtsmæssighed. 8, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr af 26. oktober 2009 om kommunal ejendomsskat (ejendomsskatteloven) er sålydende: 8. Kommunalbestyrelsen kan meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld af: a) Skoler, hospitaler, sygehuse, institutioner godkendt i henhold til den sociale lovgivning, biblioteker under offentligt tilsyn og offentligt tilgængelige museer. Fritagelsen kan dog alene omfatte den bebyggede grund, gårdsplads og have. b) Sports- og idrætsanlæg tilhørende gymnastik-, idræts- og skytteforeninger eller andre organisationer med samme formål. Endvidere kan fritages ejendomme, der an vendes til ungdomslejre og lejrpladser eller til feriekoloni for børn, når ejeren er en organisation, hvis hovedformål er at fremme børns eller unge menneskers friluftsliv. SIDE 6

7 c) Ejendomme, der ejes af almenvelgørende stiftelser eller andre institutioner med almennyttigt formål, og som anvendes til institutionens formål. d) Gas-, vand- og fjernvarmeværker, når adgang til leverance fra værket står åben for alle inden for det område, hvori værket arbejder, for så vidt værkets indtægter - bortset fra normal forrentning af en eventuel indskudskapital - ifølge vedtægtsmæssig bestemmelse udelukkende kan anvendes til værkets formål. Sagen giver anledning til at tage stilling til følgende spørgsmål: A. Om kommunen har haft hjemmel til at tilbagekalde sin tidligere meddelte fritagelse for betaling af grundskyld til golfklubben B. Om kommunens afgørelse harmonerer med lighedsgrundsætningen og retsgrundsætningen om saglighed i forvaltningen. Ad A Spørgsmålet om, hvorvidt der er hjemmel til at tilbagekalde en tidligere meddelt fritagelse for betaling af grundskyld, er tæt forbundet med en vurdering af, om kommunen har adgang til at ændre sin hidtidige praksis på området. Ændring af administrativ praksis Muligheden for at ændre en administrativ praksis afhænger af, hvilket regelsæt der gælder for det pågældende lovområde. Det antages således, at der er en lettere adgang til at ændre hidtidig praksis, når der er tale om et område, hvor den pågældende lovgivning i større eller mindre omfang tildeler forvaltningen et skøn. Praksisændringer skal under alle omstændigheder være generelle og have en saglig begrundelse, hvortil kommer, at der skal gives de berørte borgere et rimeligt varsel til at omstille sig. Der henvises til Forvaltningsret, Almindelige Emner, Jens Garde m.fl., 5. udgave 2009, side 141 ff. Ifølge 8 i ejendomsbeskatningsloven kan kommunen meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld til forskellige kategorier af ejendomme. Det følger heraf, at ejere af de ejendomme, der er omfattet af 8, ikke har noget retskrav på at få meddelt fritagelse for grundskyld, men at vurderingen med respekt af de hensyn, der fremgår af lovteksten i et vist omfang beror på et administrativt skøn. SIDE 7

8 Kommunen må derfor antages at kunne inddrage andre lovlige og saglige kriterier som betingelse for fritagelse for grundskyld. Ønsket om at tilbagekalde tidligere fritagelser er ifølge kommunens udtalelse motiveret med gennemførelse af spareforslag og i den forbindelse muligheden for at øge kommunens indtægter vedrørende grundskyld ved at begrænse mulighederne for at opnå fritagelse for betaling af grundskyld. Der er, som loven er formuleret, efter Statsforvaltningens opfattelse ikke noget til hinder for en praksisændring vedrørende fritagelseskriterier, som sigter på at nedbringe den offentlige støtte til grundejerne som et middel til at opnå besparelser på budgettet. Det er i kommunalretlig praksis fast antaget, at kommunerne har en almindelig pligt til at handle forsvarligt med kommunens midler og ressourcer i det hele taget, og at økonomiske hensyn således lovligt kan indgå i forvaltningens skøn. Tilbagekaldelse af tidligere meddelt fritagelse Ejendomsbeskatningsloven indeholder ingen regler om adgangen til at tilbagekalde eller ændre en afgørelse, der er truffet efter loven. Bedømmelsen af, om tilbagekaldelse kan ske, skal således foretages på grundlag af almindelige forvaltningsretlige regler om tilbagekaldelse og ændring af forvaltningsakter. Efter almindelige forvaltningsretlige regler har en kommune mulighed for i et løbende retsforhold, som der er tale om i dette tilfælde, at tilbagekalde forvaltningsakter, f.eks. bevillinger af grundskyldsfritagelser, når ændringen kun har virkning for fremtiden. Statsforvaltningen finder derfor ikke grund til at antage, at kommunen har handlet i strid med almindelige retsgrundsætninger om tilbagekaldelse af forvaltningsakter ved at tilbagekalde fritagelsen for grundskyld. Ad B Efter 8, stk. 1, litra b, kan sports- og idrætsanlæg tilhørende gymnastik-, idræts- og skytteforeninger eller andre organisationer med samme formål fritages for grundskyld. Kravet om lighed i forvaltningens afgørelser beror først og fremmest på uskrevne retsgrundsætninger og har derfor særlig betydning, hvor de afgørelser, der skal træffes, ik- SIDE 8

9 ke er normeret i loven, dvs. hvor de hensyn, der skal lægges til grund ved afgørelserne, ikke fuldt ud er fastlagt i loven. Udgangspunktet er, at væsentligt lige forhold skal behandles ens. Vedrørende din oplysning om, at de kommunale forvaltninger i landet administrerer muligheden for fritagelse for betaling af grundskyld helt forskelligt, hvilket du finder er i strid med lighedsgrundsætningen, bemærker Statsforvaltningen, at det er den enkelte kommune, der inden for sit forvaltningsområde er forpligtet til at handle i overensstemmelse med lighedsgrundsætningen. Lighedsgrundsætningen viser sig også ved, at der kan stilles krav om, at en forskelsbehandling, hvor der foreligger flere ens tilfælde, skal kunne begrundes sagligt. Der henvises til Forvaltningsret, Almindelige emner, Jens Garde m.fl., 5. udgave, 2009, s. 214, og side Opregningen i 8, stk. 1, litra b, af idrætsforeninger og andre organisationer med samme formål synes umiddelbart at indeholde en forudsætning om, at disse foreninger er stillet lige med hensyn til adgangen til at opnå fritagelse for betaling af grundskyld. Det bemærkes herved, at Statsforvaltningen har noteret sig, at det af Velfærdsministeriets udtalelse af 10. oktober 2008 fremgår, at Indenrigsministeriet senest den 13. marts 2001 har udtalt, at golfklubber er omfattet af ejendomsskattelovens 8, stk. 1, litra b, hvorefter der kan meddeles hel eller delvis fritagelse for grundskyld for sports- og idrætsforeninger. Når kommunen efter vedtagelse af nye kriterier for fritagelse for grundskyld kun ønsker at tilgodese visse idrætsforeninger, vil dette efter den almindelige lighedsgrundsætning kræve, at kommunen foretager en vurdering af, hvilke kriterier der kan begrunde en sådan forskelsbehandling. Kommunen har i sin afgørelse af 25. september 2012 til Henne Golfklub begrundet tilbagekaldelsen af fritagelse for betaling af grundskyld med en henvisning til byrådets vedtagelse af nye kriterier for fritagelse for betaling af grundskyld i forbindelse med Spareforslag Kommunen har desuden anført en række forhold som begrundelse for, at golfklubber til forskel fra andre former for foreninger fra den 1. januar 2015 ikke meddeles fritagelse for grundskyld. SIDE 9

10 Statsforvaltningen har noteret sig, at kommunen blandt andet har begrundet afgørelsen med, at golfsporten i mindre grad retter sig mod børn og unge end traditionelle idrætsforeninger og spejderbevægelser, at børn og unge har en vis alder, før deres interesser retter sig mod golfsporten, og at den forholdsmæssige andel af børn og unge, der er udøvere af golfsporten, er betydeligt mindre end hos de traditionelle idrætsforeninger. Statsforvaltningen konstaterer, at ifølge de justerede kriterier gives fritagelse til idræts- og spejderforeninger, der blandt andet retter sig mod børn og unge i kommunen. Der indgår ikke i kriterierne noget krav til, i hvilket omfang foreningerne udfører børne- og ungdomsarbejde. Det bemærkes herved, at Henne Golfklub opfylder det justerede kriterium for fritagelse, for så vidt som foreningen blandt andet retter sig mod børn og unge i kommunen, jf. din oplysning om, at foreningen har en afdeling for børn og unge. Statsforvaltningen har endvidere noteret sig, at kommunen også har begrundet afgørelsen med, at golfsporten fortsat er en forholdsvis dyr sport, som altovervejende udøves af borgere, der har tilstrækkelige økonomiske prioriteringsmuligheder, at der inden for golfsporten i betydeligt større omfang end inden for de traditionelle idrætsgrene er mulighed for at optimere indtjeningen, at byrådet har et ønske om, at fritidsaktivitet, som har forholdsmæssigt mange udøvere blandt den modne del af befolkningen, i højere grad selv afholder de dermed forbundne udgifter, og at der anvendes store arealer til golfsporten, hvilket gør besparelsespotentialet forholdsvis større vedrørende golfbaner. Statsforvaltningen konstaterer, at det ikke udtrykkeligt fremgår af de justerede kriterier, at fritagelse beror på omkostninger, indtjeningsmuligheder eller arealanvendelse ved den pågældende sport. Statsforvaltningen konstaterer endvidere, at der ifølge de justerede kriterier ikke gives fritagelse til foreninger, der retter sig mod voksenidræt, og at golfklubber er nævnt som eksempel herpå. Det bemærkes hertil, at Henne Golfklub som anført ovenfor ikke alene retter sig mod voksenidræt, og at det, således som kriteriet er formuleret, ikke er klart, om formålet med kriteriet har været, at foreninger, der både retter sig mod børn og unge og voksne, ikke kan opnå fritagelse. SIDE 10

11 Det bemærkes endvidere, at kommunens først vedtagne beslutning om af hensyn til ligestilling af private og foreningsejede golfklubber ikke at fritage golfbaner, synes fragået med de justerede kriterier. Begrundelsen ifølge de justerede kriterier for ikke at fritage f.eks. golfklubber er nu, at disse retter sig mod voksenidræt. Statsforvaltningen finder herefter, at de justerede kriterier ikke kan begrunde den forskelsbehandling, som afgørelsen til Henne Golfklub er udtryk for, og at det i øvrigt er uklart, hvilke foreninger man har villet begrænse meddelelse af fritagelse til. Det er Statsforvaltningens opfattelse, at kommunen ikke har godtgjort, at der ligger en saglig begrundelse til grund for kommunens beslutning om at forskelsbehandle golfklubben i forhold til andre sports- og idrætsforeninger, og at kommunens begrundelse for at tilbagekalde sin afgørelse om fritagelse for betaling af grundskyld ikke er i overensstemmelse med de justerede kriterier for fritagelse. Statsforvaltningen har noteret sig, at det ifølge notat af 25. maj 2012 om møde med forligskredsen bag byrådsbeslutningen skulle være udgangspunktet, at fritagelse efter ejendomsskattelovens 8, stk. 1, litra b, rettes mod de traditionelle idrætsforeninger, som tillige udfører et betydeligt børne- og ungdomsarbejde. For så vidt som kommunen ønsker kun at tilgodese en mere begrænset kreds af idrætsforeninger og i denne forbindelse ønsker, at nærmere angivne idrætsforeninger, som tillige udfører et betydeligt børne- og ungdomsarbejde, meddeles fritagelse for grundskyld, er det Statsforvaltningens opfattelse, at disse hensyn må betragtes som saglige hensyn i relation til ejendomsskattelovens 8, stk. 1, litra b, idet bestemmelsens formål er at give mulighed for at tilgodese sports- og idrætsanlæg økonomisk, og idet der efter den praksis, der gælder for støtte til idræt på grundlag af de uskrevne kommunalfuldmagtsregler, ikke er noget til hinder for, at en kommunes støtte til idrætsformål begrænses til en sagligt afgrænset kreds som f.eks. børn og unge. Der henvises til Kommunernes opgaver, Karsten Revsbech, 2. udgave 2010, s En sådan begrænsning af muligheden for fritagelse for grundskyld forudsætter som anført, at der kan opstilles kriterier, ved hvilke der foretages en saglig afgrænsning af den kreds, der ønskes tilgodeset, således at sagerne skal behandles ens for de enkelte typer af anlæg. SIDE 11

12 Under henvisning til, at det er Statsforvaltningens opfattelse, at kommunen ikke har haft tilstrækkeligt grundlag for at tilbagekalde fritagelsen for betaling af grundskyld, og til, at begrundelsen om ligestilling af private og foreningsejede golfklubber synes fragået, finder Statsforvaltningen ikke anledning til at tage stilling til de forhold, som du i øvrigt har anført til støtte for opretholdelse af foreningens fritagelse for grundskyld. Statsforvaltningen har anmodet kommunen om at oplyse, hvad den agter at foretage i sagen. Med venlig hilsen Torben Sørensen vicedirektør /Susanne Hansgaard SIDE 12

Henvendelse vedrørende bl.a. opkrævning af grundskyld fra golfklubber.

Henvendelse vedrørende bl.a. opkrævning af grundskyld fra golfklubber. X 8. august 2008 Henvendelse vedrørende bl.a. opkrævning af grundskyld fra golfklubber. Du har anmodet statsforvaltningen om at tage stilling til bl.a. lovligheden af, at Y Kommune havde besluttet ikke

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Hillerød Kommunes beslutning om at tilbagekalde meddelte bevillinger af lån til

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem 21-03- 2011 Du har den 19. oktober 2009 på vegne af Fælleslistens byrådsmedlemmer rettet henvendelse til Statsforvaltning Syddanmark

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Haderslev Kommune Gåskærgade 26 6100 Haderslev 2014-101913 Dato: 15-01-2016 Vedr. sagsnummer 14/25522 Henvendelse vedrørende mulighed for kommunalt befordringstilskud i form af gratis buskort til kørsel

Læs mere

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804:

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804: Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Byrådet i Køge Kommune ikke har handlet i strid med lovgivningen ved kommunens køb af tribuner på Herfølge Stadion. «brevdato» TILSYNET Vedrørende Køge Kommunes j.

Læs mere

Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune

Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget Haderslev Kommunes brev af 3. december 2008 vedrørende anmodning om dispensation fra reglerne om offentligt

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. Vedrørende Deres j.nr. 793680.

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. Vedrørende Deres j.nr. 793680. Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. 16-05- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 793680. Tønder Kommune har den 18. december 2006 anmodet om Statsamtet Sønderjyllands samtykke til undladelse

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab

Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab 02-02- 2011 TILSYNET Denne sag vedrører spørgsmålet om lovligheden af, at TAS har afholdt udgifterne for alle deltagere til en studietur

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Referat. Magistraten. Mødedato: 15. august Mødetidspunkt: 17:00. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger:

Referat. Magistraten. Mødedato: 15. august Mødetidspunkt: 17:00. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Referat Mødetidspunkt: 17:00 Mødested: Udvalgsværelse 1 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Morten Jung havde meldt forfald. I stedet mødte Karsten Lauritsen. Sidetal: 2 272. Fritagelse for grundskyld

Læs mere

INDGÅET 18 DEC. 2013 STATSFORVALTNINGEN. Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring. Rebild Kommune

INDGÅET 18 DEC. 2013 STATSFORVALTNINGEN. Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring. Rebild Kommune 2013-12-18 09 46 STATSFORVALTNINGEN Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring INDGÅET 18 DEC. 2013 Rebild Kommune 12 12 2013 Vi har skrevet til Jætte-Byg A/S, Skelhøjsvej 8, Suldrup, vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger 27-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. juni 2008, hvor du klager over, at ældrerådet i Langeland Kommune

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S.

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 25-03- 2009 TILSYNET Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune har ved brev af 2. oktober 2008 anmodet Velfærdsministeriet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 24. marts 2009 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 24. marts 2009 til en kommune Statsforvaltningens brev af 24. marts 2009 til en kommune 24-03- 2009 Statsforvaltningen er på baggrund af et indslag i TV 2 nyhederne den 30. januar 2008 blevet opmærksom på, at kommunen havde besluttet

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg 04-11- 2010 TILSYNET Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Statsforvaltningen modtog den 3. februar 2009 via Det Sociale Nævn en klage over

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab.

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. 2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. Resumé: Udtalt, at statsforvaltningen ikke ville rejse en tilsynssag over for kommunen, jf. 48a i den kommunale styrelseslov,

Læs mere

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted 20-12- 2010 TILSYNET A rettede den 11. februar 2009 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge styrelseslovens 1 kapitel VI

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune:

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, har modtaget Kolding Kommunes anmodning om at forhåndsgodkende en påtænkt

Læs mere

Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent. Statsforvaltningens brev til en borger.

Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent. Statsforvaltningens brev til en borger. Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-14629 Dato: 16-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Fanø Kommune om aktindsigt Du har den

Læs mere

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at reglerne i forvaltningslovens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. 25-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. november 2008 vedrørende klage over afslag på aktindsigt i lejekontrakt

Læs mere

2013-12. Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning. 30. maj 2013

2013-12. Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning. 30. maj 2013 2013-12 Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning Et ægtepar klagede til ombudsmanden over, at deres kommune havde meddelt dem, at en dispensation fra deltagelse i (og betaling til) den

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens.

Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens. A 14-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens. De har ved brev af 2. oktober 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus,

Læs mere

Deres henvendelse om Hedensted Kommunes tilsyn med to gylletanke.

Deres henvendelse om Hedensted Kommunes tilsyn med to gylletanke. A 26-06- 2008 Deres henvendelse om Hedensted Kommunes tilsyn med to gylletanke. TILSYNET De rettede ved mail af 4. juni 2007 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Hedensted Kommunes tilsyn

Læs mere

Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune

Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune 16-11- 2015 Tilsynet Statsforvaltningen Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune Storetorv 10 6200 Aabenraa Frederikshavn Kommune har videresendt din henvendelse vedrørende kommunens aftale med Foreningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger 19-05- 2008 De har den 16. april 2008 rejst en række spørgsmål i punkt 1-4 til statsforvaltningen vedrørende omstændighederne i forbindelse med regionsrådsformandens

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Afslag på fritagelse for offentligt udbud

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Afslag på fritagelse for offentligt udbud Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 23-06- 2008 Afslag på fritagelse for offentligt udbud Århus Kommune har i brev af 13. november 2007 søgt om statsforvaltningens samtykke til fritagelse for offentligt

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. september 2012 12/03537 OVERKØRSEL OG LUKNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen af 9. april 2012 fra klagerne over Kommunens afgørelser vedr. overkørsel

Læs mere

Statsforvaltningens afgørelse af 30. april 2008: Vedr.: Blue Water Arena:

Statsforvaltningens afgørelse af 30. april 2008: Vedr.: Blue Water Arena: Statsforvaltningens afgørelse af 30. april 2008: Vedr.: Blue Water Arena: Esbjerg Kommune har den 21. april 2008 anmodet Statsforvaltningen Syddanmark om at genoptage behandlingen af kommunens anmodning

Læs mere

Hvidovre Kommune har i brev af 31. maj 2013 afgivet udtalelse i sagen til Statsforvaltningen Hovedstaden.

Hvidovre Kommune har i brev af 31. maj 2013 afgivet udtalelse i sagen til Statsforvaltningen Hovedstaden. Statsforvaltningens brev til et kommunalbestyrelsesmedlem 2014-185434 Dato: 03-02-2016 Tilsynet Din henvendelse vedrørende Hvidovre Kommune Den 11. marts 2013 har du som kommunalbestyrelsesmedlem i Hvidovre

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Notat med vurdering af lovligheden af fritagelse for betaling af bådfortøjningsafgift i Hvidovre Havn. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Stabsforvaltningen Juridisk Afdeling Sagsbehandler: Jakob Tønners

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø 06-12- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK De har den 25. oktober 2004 rettet henvendelse til Statsamtet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E Statsforvaltningens brev til en borger 24-06- 2010 Du har i et brev af 12. januar 2010 klaget over, at Vejle Kommune bruger renovationsgebyrerne på socialområdet. Din klage var blandt andet bilagt side

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal og Hørsholm kommuner ikke kan overlade vedtagelsen af planen for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab til den

Læs mere

Ejendomsskat. Optimering af ejendomsskatter 17. november 2014

Ejendomsskat. Optimering af ejendomsskatter 17. november 2014 Ejendomsskat Optimering af ejendomsskatter 17. november 2014 Agenda Status på ejendomsvurderingen Fritagelse/nedsættelse af ejendomsskat Page 2 L80 L80 vedtaget 20. december 2013 omhandler: Vurderingerne

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. De har gjort gældende at ændringen i Deres

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger

Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger De har som medlem af pårørenderådet ved Plejehjemmet Søbo, ved skrivelse af 28. november 2006 klaget til det daværende Statsamtet Sønderjylland,

Læs mere

Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb

Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb 08-12- 2009 TILSYNET Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb Du har ved brev af 3. september 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

2008-02-11. Hillerød Kommune. Udbud.

2008-02-11. Hillerød Kommune. Udbud. 2008-02-11. Hillerød Kommune. Udbud. Resumé: Udtalt, at kommunen ikke er berettiget til at stille vilkår, som omhandler en privat naboejendom i forbindelse med udbud af en kommunal ejendom. Statsforvaltningens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af til en journalist

Statsforvaltningens brev af til en journalist Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en journalist 01-10- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE Du har ved e-mail af 24. og 28. september 2009 klaget over Varde Kommunes afslag på aktindsigt i dokument nr.

Læs mere

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C 18-11- 2010 TILSYNET Ejendomsforeningen Kronjylland har i brev af den 21. december 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland om at undersøge,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening.

Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening. Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening. 31-03- 2008 De har ved brev af 8. december 2006 rettet henvendelse til det daværende Statsamtet Sønderjylland med en klage over Miljøcenter

Læs mere

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen hovedstaden udtaler, at Hillerød Byråd ikke har handlet

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse:

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: 2016-69965 Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 2. september 2016 meddelt XX

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 2.oktober 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 2.oktober 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 2.oktober 2008 til en borger Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark, har modtaget Deres henvendelse af 29. marts 2006 vedrørende klage over aktindsigt i

Læs mere

2006-12-12. Frederiksborg Amtskommune. Manglende kompetence.

2006-12-12. Frederiksborg Amtskommune. Manglende kompetence. 2006-12-12. Frederiksborg Amtskommune. Manglende kompetence. Resumé: Udtalt at statsamtet ikke har kompetence til at behandle klager over anlæggelse af sti om en sø og om stiudlæget er i strid med fredningsbestemmelser,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 20-07- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget jeres henvendelse af 10. april 2007 vedrørende Varde Kommunes videregivelse af oplysninger om et projekt, som

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: Vedr.: Deres jnr MM:

Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: Vedr.: Deres jnr MM: Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: 18-01- 2008 Vedr.: Deres jnr. 12-24371-MM: Advokatfirmaet Mazanti har for Tønder Kommune anmodet Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale

Læs mere

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012 2012-18 Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat En børnebogsforfatter fik afslag fra Statens Kunstråds Litteraturudvalg på en ansøgning om et arbejdslegat. Det fremgik, at Litteraturudvalget havde

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 22. september 2008 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 22. september 2008 til en borger. Statsforvaltningens brev af 22. september 2008 til en borger. 22-09- 2008 De har den 31. juli 2007 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende forskelsbehandling af de børn, der går i privatskole

Læs mere

Dette skyldes, at vi mener, at du ikke er klageberettiget i forhold til kommunens beslutning om placeringen

Dette skyldes, at vi mener, at du ikke er klageberettiget i forhold til kommunens beslutning om placeringen Dato 30. november 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/12960-13 Side 1/6 Klage over placering af lystmast på den private fællesvej Fælledfold, København Vejdirektoratet

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 2. april 2008 til en kommune: Vedr.: Blue Water Arena:

Statsforvaltningens skrivelse af 2. april 2008 til en kommune: Vedr.: Blue Water Arena: Statsforvaltningens skrivelse af 2. april 2008 til en kommune: Vedr.: Blue Water Arena: Esbjerg Kommune har ved skrivelse af 5. februar 2008 anmodet Statsforvaltningen Syddanmark om samtykke til undladelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke.

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. 21-01- 2010 Denne sag drejer sig om Aabenraa Kommunes administration af kommunens Regulativ for kontrol

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger.

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger. Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-7436 Dato: 08-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Morsø Kommune om aktindsigt

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen på en privat fællesvej i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne til trods

Læs mere

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Jura, udbud og forsikring Grundsætningerne for kommunalt grundsalg Når en kommune skal afhænde jord, fast ejendom eller grundarealer, så skal det gøres med øje

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger 04-11- 2009 Du har på vegne en række sommerhusejere i Kettingskov i brev af 12. oktober 2008 klaget over, at Sønderborg Kommune ikke har sørget

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Faxe Kommunes afgørelse om afslag på ansøgning om adgang til Københavnsvej.

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Faxe Kommunes afgørelse om afslag på ansøgning om adgang til Københavnsvej. Dato 23. februar 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/16663-8 Side 1/6 Vejdirektoratets afgørelse på klage over Faxe Kommunes afgørelse om afslag på ansøgning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006.

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. 16-09- 2008 Statsforvaltningen har den 21. januar 2008 modtaget årsregnskab

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune

Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune 15-09- 2008 Langeland Kommune har den 1. august 2008 anmodet statsforvaltningen om at vurdere, om overdragelse af Tranekær Slotsmølle til

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

Fredensborg Kommune Rådhuset Egevangen 3 B 2980 Kokkedal. Henvendelse vedrørende Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune Rådhuset Egevangen 3 B 2980 Kokkedal. Henvendelse vedrørende Fredensborg Kommune Fredensborg Kommune Rådhuset Egevangen 3 B 2980 Kokkedal 03-07- 2013 Tilsynet Statsforvaltningen Henvendelse vedrørende Fredensborg Kommune Statsforvaltningen har den 31. januar 2013 modtaget en henvendelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25. marts 2013 12/13620 AFGØRELSE OM PARKERINGSFORBUD Du har ved brev af 20. november 2012 klaget til Vejdirektoratet over Kommunens afgørelse af 10. marts 2011,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. juni 2011 til Den Erhvervsdrivende Fond "Aabenraa Golfbane"

Statsforvaltningens brev af 30. juni 2011 til Den Erhvervsdrivende Fond Aabenraa Golfbane Statsforvaltningens brev af 30. juni 2011 til Den Erhvervsdrivende Fond "Aabenraa Golfbane" 30-06- 2 0 1 1 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K Du har på vegne af

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger:

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger: Resumé: Statsforvaltningen finder på det foreliggende grundlag ikke, at der er noget, der sandsynliggør, at en nærmere undersøgelse af en sag vedrørende kommunens tilsyn med en fritidshaveforening vil

Læs mere

Lejre Kommune har ved brev af 19. maj 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland.

Lejre Kommune har ved brev af 19. maj 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Lejre Kommunes bus-ordning for alene et bestemt ældrecenter er i strid med forbuddet mod begunstigelse af grupper af borgere efter kommunalfuldmagtsreglerne. 14-05-

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger 24-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om aktindsigt TILSYNET Statsforvaltningen Midtjylland har den 31. marts 2008 modtaget Deres henvendelse

Læs mere

Udlejning/salg: Udgangspunktet ved en kommunes indgåelse af aftaler m.v. er, at vilkårene skal fastsættes på markedsvilkår.

Udlejning/salg: Udgangspunktet ved en kommunes indgåelse af aftaler m.v. er, at vilkårene skal fastsættes på markedsvilkår. NOTAT Til Økonomiudvalget Kommunal støtte til kulturelle formål Økonomiforvaltningen er blevet bedt om at redegøre for de kommunale regler, der regulerer kommunens mulighed for at yde kommunal støtte til

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem 10-12- 2007 Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har i brev af 3. juli 2006 rettet henvendelse

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. prisfastsættelse på fritvalgsområdet

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. prisfastsættelse på fritvalgsområdet Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 27-01- 2010 TILSYNET Vedr. prisfastsættelse på fritvalgsområdet Konkurrencestyrelsen har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 18. juli 2008 til et kommunalt fællesskab

Statsforvaltningens brev af 18. juli 2008 til et kommunalt fællesskab Statsforvaltningens brev af 18. juli 2008 til et kommunalt fællesskab 18-07- 2008 Kommunernes Lønningsnævn har i brev af 24. september 2007 orienteret Statsforvaltningen Syddanmark om nævnets beslutning

Læs mere

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole.

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. 2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. Resumé: udtalt, at en kommune lovligt kan give tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere