Den skjulte fattigdom Middelstandens fattige i København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den skjulte fattigdom Middelstandens fattige i København 1750-1850"

Transkript

1 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Ph.d.-afhandling Peter Wessel Hansen Den skjulte fattigdom Middelstandens fattige i København

2 Institutnavn: Name of department: Forfatter: Titel: Title: Vejleder: Saxo-Instituttet The Saxo Institute Peter Wessel Hansen Den skjulte fattigdom. Middelstandens fattige i København Hidden Poverty. The middle class poor in Copenhagen Professor Gunner Lind Afleveret den: 6. september 2013 Forsideillustration: Daniel Nikolaus Chodowiecki: Der pauvre honteux (1782)

3 Tak Kimen til denne afhandling eller i hvert fald min interesse for fattigdommens historie blev lagt under et praktikophold på Københavns Stadsarkiv i 2003 og jeg skylder denne institutions nuværende og tidligere medarbejdere, som en overgang var mine kolleger, tak for hjælp, tilskyndelse og interesse i mit arbejde med Københavns fattige. Undervejs i processen jeg har fået hjælp og støtte fra mange sider, ikke mindst fra de mange gode kolleger blandt Saxo-Instituttets ph.d.- studerende, post.doc. er og fastansatte og i særlig grad fra kollegerne på den salige gang 16 i det gamle røde KUA, hvor hyggelige frokostborde krydrede det nogle gange lidt ensomme projektarbejde. Også kollegerne i terminalt skrivecenter skal takkes for faglig sparring og socialt samvær og især Anne Katrine Kleberg Hansen for mange gode samtaler, hjælp og for at være ude på KUA i de sidste uger op til afleveringen. En særlig tak skylder jeg min vejleder professor Gunner Lind for i sin tid at have indvilget i at være min vejleder, for gode diskussioner undervejs og for opbakning og kommentarer i den sidste del af skrivefasen. Tak til mine fattigdomshistorisk interesserede ph.d.-kolleger på Syddansk Universitet Inge Mønster-Kjær og Inger Lyngdrup Nørgaard for gensidig interesse og fagnørderi. Min storesøster Karin skal have stor tak for at have læst korrektur på et par kapitler. Også tak min kontorfælle Mikkel Thelle for mange hyggelige og sjove samtaler samt udbytterigt samarbejde omkring et undervisningsforløb om byens kulturhistorie. Endelig en helt særlig tak til Camilla Schjerning for inspirerende samtaler, venskab, godt samarbejde omkring konferencer og seminarer og ikke mindst for gennemlæsning af dele af afhandlingen i august Sidst men ikke mindst vil jeg takke Sophus og Stinne for at have været der for mig selv når tingene blev svære og for støtte og hjælp i den sidste travle tid.

4 Indhold Indledning 4 Problemfelt og opbygning 8 1. De fattige og de husarme 10 De husarme: begreb og historie 10 Fattigdom: begreb og teori 16 Fattigtyper i tidlig moderne Europa 22 Fattigdommens historie 29 De husarme i kilderne 33 Københavns Aftenpost 34 Rådstuens fattigbøsse 40 Autoritative kilder 45 Kilder, tilgange og læsninger Standen og skuepladsen 49 Stand, ære og hierarki 49 Middelstandens fattige 57 Forbrug og sociale distinktioner 64 Byen som scene 71 Æren over naturen 75 På gaden til spot og skændsel 81 Konklusion Deroute og strategi 89 Strategier, økonomier og kapitaler 89 Bedre vant og bedre opdraget 93 At undgå det skamfulde valg 97 Driftige og offervillige mennesker 103 Arbejde og værdighed 105 Dem som ej har lært at grave 112 Pligtopfyldende borgere og borgerinder 118 En livsstil til salg 123 At søge hjælpen 132 Konklusion 135 2

5 4. Følelsen af fattigdom 139 Indledning 139 Medlidenhed: følelser, stemninger og forventninger 141 De ømfindtlige 150 Flyttetiden truer 154 Fortæret af græmmelse og mangler 158 De ærekæres følelser 167 Konklusion Anstændig almisse 176 Indledning 176 Målrettet velgørenhed 179 Understøttelsen af middelstandens fattige 188 Hæderfulde boliger 191 Stiftelser, institutioner og socialt hierarki 194 Standsbetinget og standsmæssig velgørenhed 203 Konklusion Fattigvæsenet og de husarmes ære 211 Indledning 211 Lasternes skole: de skamfulde og de skamløses samliv 213 Overdreven æresfølelse 222 Skammens århundrede 226 Konklusion 230 Konklusion 232 Resumé 240 Summary 241 Arkivaliefortegnelse 242 Litteratur 243 3

6 Indledning Set ude fra er Danmark anno 2013 et samfund stort set befriet for fattigdom. Takket været sociallovgivningen er det kun de færreste, der havner på gaden i den dybeste og mest fornedrende fattigdom og takket været byfornyelsesprojekter er tidligere tiders utidssvarende og uhumske lejekaserner fjernet eller renoveret, så boligmassen svarer til vore dages krav til menneskeboliger. Fattigdommen er stort set fjernet fra gadebilledet. Sådan har det efterhånden været i årtier og adspurgt vil de fleste sikkert sige, at det er velfærdsstatens fortjeneste. Ikke desto mindre hører man med jævne mellemrum, at fattigdommen stadig findes i vores ellers så velstående samfund. Jeg tænker ikke på de hjemløse, der førhen tiggede, men efterhånden mest er kendt for at stå på pladser og ved supermarkeder og sælge avisen Hus Forbi. Jeg tænker heller ikke på de østeuropæiske fattige, som især i sommerhalvåret kommer til landet for på meget synlig og somme tider anmassende vis at tigge. Derimod tænker jeg på de statements om fattigdommens udbredelse eller forøgelse, visse politikere og støtteorganisationer med jævne mellemrum fremkommer med og som lige så ofte bliver imødegået af andre politikere og organisationer. De første hævder, at der selv i velfærdsstatens Danmark stadig findes fattigdom og ulighed og sigter hermed ikke til marginale grupper som hjemløse eller østeuropæiske tiggere men til en langt mere udbredt skjult fattigdom. 1 Disse fattige, der ofte betegnes som førtidspensionister, kontanthjælps- eller dagpengemodtagere, mangler hverken mad eller bolig. Men det hævdes, at de til gengæld lever på et socialt eksistensminimum, der er ensbetydende med, at de og deres børn ikke kan deltage i samfundslivet på samme vilkår som andre borgere. Kritikerne hævder derimod, at der slet ikke er tale om fattigdom og at 1 Eksempelvis: Lars Lindegaard Thorsen, «Den skjulte fattigdom skal afsløres», Berlingske Tidende, 22. Juli 2006, 3; Susan Sayers, «Skjult fattigdom skal frem», metroxpress København, 14. November 2006, 14; «Skjult fattigdom», P3 Nyhederne (DR, 7. December 2010); «Citys fattige lever skjult», CityAvisen, 19. Oktober 2010, «Socialpolitik», Enhedslisten, 5. September 2010, 4

7 ulighed ikke nødvendigvis er lig med fattigdom, men derimod kan være en vigtig drivkraft i samfundet. 2 Debatten om fattige i velfærdsstaten peger på et helt centralt træk ved fænomenet fattigdom, nemlig at fattigdom ikke bare er fattigdom, men på adskillige punkter må betragtes i relation til den kontekst den optræder i for at kunne gøres begribelig. Hvad der betragtes som fattigdom er således ikke bare afhængig af ideologi men også normer, tid og sted. Det er netop i en fascination af idéen om de skjulte fattige og fattigdommens relative træk, at denne afhandling tager sit udgangspunkt. I 1700-tallets Danmark talte man også om skjult fattigdom. En skjult fattigdom, der i lighed med nutidens ofte ikke gav sig udslag i direkte sult og hjemløshed, men som til gengæld havde store sociale og følelsesmæssige konsekvenser for de ramte. Den skjulte fattigdom var dog ikke mere ukendt end, at de ramte gik under en særegen betegnelse, der distingverede dem fra andre fattige. Det var de husarme. Ordet, der synes at være forsvundet ud af almindelig sprogbrug i anden halvdel af 1800-tallet, hentyder til to af den husarmes kendetegn, nemlig at det er en fattig, der bor i et hus eller rettere har sin egen husstand. Den husarme står således alene med ordet husarm i skarp kontrast til det institutionaliserede fattiglem. Selve eksistensen af en selvstændig betegnelse mere end antyder, at fattigdom blev betragtet som et relativt fænomen lang tid før velfærdsstaten blev en realitet. 3 Men de husarme var ikke alene kendt som fattige, der opretholdt en egen husstand. Det var blot et af en lang række træk, der tilsammen gjorde de husarme til en særegen klasse af fattige. Vor Frelser kirkes præst Carl Holger Visby, der blandt meget andet var filantropisk engageret, forklarede det på følgende vis i en artikel om de fattige i København, der blev bragt i avisen Fædrelandet i 1845: Disse [de husarme] have i almindelighed tidligere været utrængende, stundom endogså henhørt til livets højere stillinger. Den største del af dem er enten enker efter den klasse af embedsmænd, som kun kan vente en meget ringe pension, eller bestillingsmænd selv, som er entledigede, eller handlende, som have måttet ophøre med deres handel. 2 Eksempelvis: «Ulighed i Danmark», CEPOS, 20. September 2005, 3 «Hus-arm», Ordbog over det danske Sprog, internetudgaven: (Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 2005); «Fattig-lem», Ordbog over det danske Sprog, internetudgaven: (Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 2005). 5

8 De kendes på den tilbageholdenhed og undselighed, hvormed de blotte deres nød. De søge i almindelighed ikke hjælpen, men hjælpen må opsøge dem. Have de tidligere kendt bedre vilkår, vil også deres uformuenhed være dobbelt trykkende for dem. 4 De husarme var mennesker, der havde oplevet en social deroute. De stammede fra de sociale lag, som vi i dag betegner middelklassen, der ofte bedst lader sig indkredse med henvisning til klassens erhverv. De husarme var således typisk tidligere embedsmænd, handlende eller håndværkere og deres enker. Visby fortalte også, at de husarme kunne kendes på andet end deres sociale baggrund. Deres oplevelse af fattigdommen og følelsesmæssige reaktion var værre end for andre fattige, for de førhen velhavende oplevede fattigdommen dobbelt tungt, var undselige og blottede nødigt deres trang. Med andre ord: de skjulte fattigdommen. Det er de husarme som social gruppe og som individer, der er denne afhandlings centrale omdrejningspunkt. De husarme repræsenterer nemlig ikke alene et i alt væsentlighed uudforsket fænomen i den danske og til dels også internationale fattigdomshistorie, men kan også generelt være med til at relativere synet på de fattige i dansk historieskrivning. De husarme eller middelstandens fattige kan være med til at give et nyt eller udvidet perspektiv på fattigforsorgens historie og dermed rødderne til velfærdsstaten. De husarme er således interessante i egenskab af sig selv, som et uudforsket historisk fænomen. Den ene hovedmålssætning med afhandlingen er således at bidrage til udforskningen af fattigdomshistorien både i dansk og international kontekst. Men de husarme var, som Visby fortalte, karakteriseret ved andet end blot at være fattige. De havde baggrund i det, man under et kan kalde middelstanden, og afhandlingens anden hovedmålsætning er således gennem de husarmes oplevelse af fattigdommen at afspejle sociale normer og hierarkier i standssamfundet og særligt i middelstanden. Husarmoden var primært et byfænomen. Ikke at husarme ikke fandtes på landet, men i og med husarmoden var betinget af en vis 4 Carl Holger Visby, «Nogle Bemærkninger om de Fattige i Kjøbenhavn», Fædrelandet nr (Oktober 1845); gengivet efter: Peter Henningsen, «Misericordia. Tiggere, husarme og andre fattige i København », i Patrioter og fattigfolk. Fattigvæsenet i København ca , red. Peter Henningsen, Historiske Meddelelser om København (København: Københavns Stadsarkiv, 2005),

9 standsdiversitet, var den mere udbredt i byerne. Især i København, der størrelsesmæssigt langt overgik de danske købstæder, var der mulighed for, at en sådan subgruppe kunne opstå. Hovedstaden rummede stort set alle sociale, religiøse og erhvervsmæssige grupper, der fandtes i Danmark og dannede derfor scene for en mangfoldighed af sociale fællesskaber og konflikter. Som residensstad, administrativt centrum, base for både flåde og hær men ikke mindst som storby havde København uden sammenligning landets største koncentration af mennesker, der henhørte til det, man i samtiden kaldte middelstanden. 5 Jeg har derfor valgt at fokusere mine undersøgelser på København. Dels fordi man må forvente, at middelstanden og dens fattige er velrepræsenteret her: Kiøbenhavn er stor, og indeslutter et stort Antal fattige og trængende Mennesker; men deres Trang er ikke af lige Beskaffenhed, skrev redaktør Emanuel Balling fra avisen Københavns Aftenpost i Dels fordi København var centrum for forlagsvirksomhed, administration, velgørende selskaber og initiativer, aviser etc., hvilket er ensbetydende med, at man må forvente et særligt righoldigt og mangeartet kildemateriale om netop denne by. 6 Tidsmæssigt omhandler afhandlingen primært den tidligt moderne periodes sidste århundrede, , med særligt fokus på årtierne omkring De sidste årtier af 1700-tallet var en periode med stor fokus på fattigdomsproblemet. I årene, der fulgte Struensees reform af det københavnske fattigvæsen i 1771, var der således stor aktivitet på området. Det afspejlede sig i en lang række nye fattiglove, nyindretninger og omordninger af fattigvæsenet samt nedsættelsen af en række større fattigkommissioner, der havde til formål at løse det omsiggribende fattigdomsproblem. Kronen på værket var den store, ambitiøse plan for det københavnske fattigvæsen fra Men interessen for de fattiges forhold kom ikke alene til udtryk i lovgivningen og i fattigvæsenets udvikling. Sideløbende så en lang række filantropiske initiativer dagens lys og og det er særligt interessant i forbindelse med denne afhandling i den forbindelse udkom en lang række skrifter om de fattige. Det var 5 Camilla Schjerning, «Følelsernes fællesskaber. Moralske følelser og sociale relationer i København » (Ph.d.-afhandling, Københavns Universitet, 2013), 5; Peter Henningsen og Ulrik Langen, Hundemordet i Vimmelskaftet - og andre fortællinger fra 1700-tallets København (København: Jyllands-Postens Forlag, 2010); om middelstanden, se nedenfor. 6 Kiøbenhavns Aften-Post den 10. maj 1784: «De Trængendes Post»; Margaret R. Hunt, The middling sort. Commerce, gender, and the family in England, (Berkeley, Los Angeles, London: University of California press, 1996), 16. 7

10 oplysningstiden og ikke mindst patriotismen og pietismen, der måske drevet af den florissante periodes optimisme og overskud her slog igennem med en lang række tiltag, der skulle gavne staten, folket og almenvellet. 7 Problemfelt og opbygning I afhandlingen undersøger jeg, hvordan middelstanden håndterede fattigdom inden for egne rækker og sætter dermed spørgsmålstegn ved, i hvilken grad det er meningsfuldt at tale om de fattige og de fattiges understøttelse under ét. Jeg fokuserer på, hvilke forestillinger om moral, normalitet, stand og ære, der påvirkede og formede handlinger, strategier, følelser hos de husarme og deres standsfæller. I forlængelse heraf ser jeg nærmere på, hvordan individ- og standsperspektivet kan belyse betydningen af de forskellige understøttelsesformer, der rettede sig mod middelstandens fattige. Afhandlingen handler således både om de husarmes placering i fattigdomshistorien og hvordan de husarmes historie kan belyse middelstandens normer, praksisser og identitet i det hierarkisk fokuserede standssamfund. I det indledende kapitel afklares afhandlingens fattigdomsteoretiske og fattigdomshistoriske kontekst ved en gennemgang af centrale begreber, teorier og betragtninger omkring de fattige og de husarme, der munder ud i en behandling af afhandlingens kilder og metodiske tilgange og læsninger. Analysens første kapitel omhandler det københavnske standshierarki i 1700-tallet og de husarmes relation til middelstanden og byen. Med udgangspunkt i de husarmes position i bysamfundet analyseres de dynamikker omkring ære og skam, der var forbundet med relativ materiel mangel og den manglende evne til at leve op til omgivelsernes forventninger om opretholdelsen af standsmæssig livsstil og forbrug. I det følgende kapitel undersøger jeg tendenser og afvigelser i de husarmes handlemåder, strategier som repræsentationer af de moralske normer og værdier, der knyttede dem til middelstanden. Kapitlet handler om, hvordan de husarme gennem handling og ord forsøgte at hævde deres medborgerskab og samtidig afsondre sig fra de lavere stænder, der håndterede fattigdommen anderledes end de husarme. Herefter 7 Peter Henningsen, red., Patrioter og fattigfolk. Fattigvæsenet i København ca , Historiske Meddelelser om København (København: Københavns Stadsarkiv, 2005). 8

11 behandler jeg den følelsesmæssige kontekst, de husarme blev fremstillet i og fremstillede sig selv i med henblik på den rolle følelserne havde sociale markører, der kunne understrege de husarmes status som medborgere. De tre kapitler om stand, strategi og følelse tager alle udgangspunkt i de husarme, deres livshistorier og handlemåder i samspil med det omgivende samfund. I afhandlingens sidste to kapitler flyttes perspektivet til forskellige aspekter af omgivelsernes syn på de husarme. Her undersøges det først, hvordan en særlig form for velgørenhed var baseret på medfølelse og standsbevidsthed, og hvordan denne understøttelse kom til at fungere som social redningskrans for de husarme og som en socialt stabiliserende grænsemarkør og forsvarer af den sociale orden. I afhandlingens sidste kapitel ser jeg på, hvordan offentlige institutioner, embedsmænd og meningsdannere gennem ord og handling forholdt sig til de husarme. Kapitlet undersøger forskellige tendenser for og imod de husarmes særlige livsstil som udtryk for idéer og strømninger, der skulle blive toneangivende for de kommende årtiers og det følgende århundredes fattigpolitik. 9

12 1. De fattige og de husarme De husarme: begreb og historie I 1847 var myndighederne tilsyneladende blevet i tvivl om, hvad en husarm egentlig var. I en skrivelse fra Danske Kancelli til amtmanden i Ribe kan man således læse en længere udredning om ordets betydning. I kancelliet mente man at vide, at ordet havde ændret betydning gennem årene. Men hvorfor var dét nu så interessant for kancelliet? Jo, det handlede såmænd om penge. Baggrunden for udredningen var, at en række af fattigvæsenets legater var oprettet særligt til hjælp for husarme, og nu var spørgsmålet, om disse husarme var at betragte som almindelige fattiglemmer eller som en særlig gruppe, der stod uden for den offentlige forsorg. Altså, kunne legaterne betragtes som midler, det offentlige fattigvæsen forholdsvist frit kunne trække på eller var der tale om båndlagte midler? Kancelliet holdt på den fortolkning, at de husarme var almindelige fattiglemmer. En sådan fortolkning ville betyde, at husarmelegaternes midler kunne overføres til de kommunale fattigkasser. Amtmanden i Ribe mente derimod, at de husarme var en særlig Klasse af Personer og at legaterne kun skulle komme dem og ikke kommunens almindelige fattigkasse og dermed de fattige i almindelighed til gavn. Men kancelliet mente altså ikke, de husarme udgjorde en sådan bestemt anden gruppe. Med henvisning til Danske Lov samt fattigloven fra 1708 understregede man, at udtrykket tidligere var anvendt, om en af de klasser fattigvæsenet sørgede for. Ifølge kancelliet var de husarme folk, der ikke var i stand at tjene til dagen og vejen, som ikke tiggede og at deres Fattigdom derimod viser sig hjemme i Huset. Kancelliet mente og det var som vi skal se stik imod stort set alle samtidige beskrivelser af de husarme at de gamle legater til fordel for husarme snarere ere stiftede til Fordeel for de mere Trængende, som kvalificere sig til Fattigvæsenets Understøttelse, end for de mindre Trængende, som herpaa ikke kunne have Krav. 8 Der var altså grundlag for nogen forvirring om, hvem de husarme var og om legaternes midler følgelig kunne tilfalde de offentlige 8 T. Algreen-Ussing, Kongelige Reskripter og Resolutioner, Reglementer, Instruxer og Fundatser samt Kollegialbreve, med flere Danmarks Lovgivning vedkommende offentlige Aktstykker, for Aaret 1847 (København, 1853),

13 fattigkasser eller skulle forblive båndlagt særlige formål. Kancelliet havde selvfølgelig interesse i den tolkning, der kunne gøre de private legaters midler offentlige, og noget tyder på, at man handlede mod bedre vidende. I hvert fald var de samtidige skildringer af de husarme mere på linje med amtmanden end kancelliet. Vi har eksempelvis allerede hørt, hvordan Vor Frelser kirkes præst Carl Holger Visby bare et par år tidligere i 1845 definerede de husarme, som folk der typisk havde kendt bedre dage, nødigt modtog fattighjælp og havde rod i middelstanden. 9 Men kancelliet henviste jo også til nogle gamle love, som understøttede påstanden om, at de husarme var folk, der modtog hjælp fra det offentlige fattigvæsen. Man mente i øvrigt at ordet husarm i de senere år havde fået en anden betydning end tidligere, hvorfor nyere legater til de husarme ikke umiddelbart kunne tilfalde kommunens fattigvæsen. Beskrivelserne af de husarme var altså temmelig modstridende. For en hurtig indkredsning af hvem de husarme var, er det nærliggende, at vende sig mod diverse opslagsbøger og ordbøger for at se, hvordan man gennem tiden har beskrevet gruppen. I Videnskabernes Selskabs Dansk Ordbog fra 1802 beskrives husarme, som folk, som ikke gaae omkring og betle, men hjemme lide Mangel paa det allernødvendigste til Livets Ophold. 10 Det samme er tilfældet i Christian Molbechs Dansk Ordbog fra 1833, hvor ordet fuldstændig som i Videnskabernes Selskabs ordbog tillægges følgende betydning: Fattige Folk, som ei gaae om at tigge, men hiemme lide Nød. 11 I Otto Kalkars Ordbog til det ældre danske sprog ( ) angives betydningen fattig (som ikke går ud at tigge). 12 I Ordbog over det danske sprog, som dækker det danske sprog i perioden , gives ordet følgende betydning: (trængende) fattig(e), som ikke gaar omkring og betler og heller ikke er optaget i forsørgelsesanstalter; ogs. i videre bet., om trængende ell. fattige i al alm.. 13 De to ordbøger er altså enige om, at de husarme ikke tiggede. Derimod er det kun ODS, der dækker tiden efter 1700, der anfører, at de husarme heller ikke er optaget 9 Visby, «Nogle Bemærkninger om de Fattige i Kjøbenhavn»; gengivet efter: Henningsen, «Misericordia», Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Dansk Ordbog, vol. 2, F-H (København: N. Møller og søn, 1802), Christian Molbech, Dansk Ordbog, bd. 1, A-L (København: Gyldendal, 1833), Otto Kalkar, Ordbog Til Det Ældre Danske Sprog ( ), Bd. 2 (København: Thieles Bogtrykkeri, 1886), «Hus-arm». 11

14 forsørgelsesanstalterne. Denne lille forskel er værd at mærke sig, for som vi skal se, er der faktisk meget der tyder på, at husarmebegrebet skiftede betydning i årene efter Helt i uoverensstemmelse med alle disse beskrivelser er historikeren Harald Jørgensens i Håndbog for danske lokalhistorikere fra Her skriver Jørgensen, at husarme er en gl. da. betegnelse for fattiglemmer, som går omkring og tigger, og som ikke forsørges i nogen anstalt. 14 Sandsynligvis er der tale om en trykfejl og at der rettelig skulle have stået som ikke går omkring og tigger. I håndbogens opdatering Dansk kulturhistorisk opslagsværk fra 1991 er fejlen i hvert fald rettet, idet historikeren Bente Dahl Hansen skriver, at de husarme fattige var personer der ikke tiggede, og som ikke var optaget på forsørgelsesanstalter, men som boede i fattigvæsenets friboliger. 15 Opslagsværket er altså næsten i ordret overensstemmelse med ODS, men tilføjer at de husarme kunne bo i særlige friboliger. Denne sondring mellem forsørgelsesanstalter og friboliger er interessant og vil blive undersøgt senere i afhandlingen. Der er altså generelt enighed om, at de husarme ikke var tiggere. Derudover nævnes det, at de husarme ikke var optaget i forsørgelsesanstalter og at de holdt sig hjemme eller i særlige friboliger. Ordbøgernes definition af de husarme synes således at være i modstrid med Danske Kancellis påstand om, at de husarme var fattiglemmer. Fattiglemmerne boede i anstalterne eller fik anden hjælp fra fattigvæsenet. Men måske ligger forklaringen på denne uoverensstemmelse i kancelliets påstand om, at husarmebegrebet havde ændret betydning gennem tiden. I de tidligste fattiglove fra perioden mellem 1500 og 1700 nævnte man ofte de husarme, som en af de grupper fattigvæsenet skulle tage sig af. Man opdelte de fattige i undergrupperne tiggere, husarme og hospitalslemmer. Disse tre grupper modtog hjælp på vidt forskellig vis. Hospitalslemmerne var syge og gamle, der fristede en kummerlig tilværelse på datidens hospitaler, der ulig moderne hospitaler blot tjente som opholdssteder for syge og gamle. Tiggerne havde tilladelse til at gå omkring i byen og betle om almisse og på den måde klare dagen og 14 Johan Hvidtfeldt, red., Håndbog for Danske Lokalhistorikere (København: Dansk Historisk Fællesforening, 1952), Poul Erik Olsen og Erik Alstrup, Dansk kulturhistorisk opslagsværk, bd. 1 (København: Dansk Historisk Fællesforening, 1991),

15 vejen. I den københavnske reces fra 1537 blev det således bestemt, at uarbejdsdygtige, indfødte københavnere kunne få tiggertegn, men udefrakommende og arbejdsføre tiggere tolererede man derimod ikke. De blev betragtet som kriminelle. De husarme modtog derimod understøttelse i form af penge og bolig. I forlængelse af Christian III s kirkeordinans fra 1539 blev omsorgen for de husarme sat i system. I en vedtægt om de husarme fra 1549 bestemte man således, at tolv tilsynsmænd for fremtiden skulle værge for de husarme. De tolv tilsynsmænd, der snart kom til at gå under navnet de husarmes forstandere, skulle forestå indsamlingen af midler i kirkerne og på slottet samt uddele almisserne til de husarme. Forskellen mellem de husarme og tiggerne var altså, at tiggerne selv skulle tilbetle sig deres almisser, mens de husarme fik de indsamlede midler udleveret af forstanderne. Desuden var København gennem årene blevet skænket en lang række ejendomme, som skulle stilles til rådighed som bolig for de husarme. 16 I Danske Lov (1683) gentog man bestemmelsen fra 1549 om, at en række forstandere skulle indsamle og uddele almisser til de fattige og husarme, der ikke var indlagt i hospitalerne. 17 En nøjere karakteristik af husarmegruppen finder vi Frederik II s gavebrev fra 1574, hvor kongen skænkede de fattige en kapital på rigsdaler, efter at en usædvanlig streng vinter havde bragt mange borgere til tiggerstaven: alleene de som ere Vedtørfftige Huus-Arme og hafve ført et Erligt Levnet, saa de hafue et godt Rygte af Naboer og Gienboer dennem kiender, og siden komme til Fattigdom, Alderdom, Sygdom og Skrøbelighed, at de for saadanne Aarsagis skyld iche kunde føde dennem eller deris Børn af deris Arbeide. De husarme var altså værdigt trængende, fordi de dels var uarbejdsdygtige, dels var borgere af godt rygte, der havde ført et ærligt levned. Vi får her færten af en tidlig version af den særlige borgerkultur, hvor ærlighed og rygte var væsentlige værdier. I gavebrevet gjorde man sig også den ulejlighed at anføre, hvem der ikke var at regne for husarme, nemlig Studentere, Peflinge, Bøsseskiøttere, Baadsmænd eller deris Hustruer, som hafve deris 16 Oluf Nielsen, Kjøbenhavns Diplomatarium. Samling af dokumenter, breve og andre kilder til oplysning om Kjøbenhavns ældre forhold før 1728, bd. 6 (København: Hoffensberg, Jespersen og F. Trap, 1884), 77 79; Oluf Nielsen, Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse, bd. 4 (København: G.E.C. Gad, 1885), Danske Lov, 1683,

16 Besoldning af Os, og iche heller de andre, unge, føre og sterche, saa de kunde Arbeide for deris Føde årenes fattiglove viser, at betegnelsen husarme på dette tidspunkt dækkede over fattige fra borgerstanden, der modtog hjælp fra det offentlige. Andre mindre heldige fattige blev blot tilstået tiggertegn. Omkring 1700 beskrev man fortsat de husarme i lignende vendinger. I 1706 fortalte Sjællands biskop Borneman således, at de husarme, som det offentlige fattigvæsen støttede, var borgere og borgersker med deres børn og pårørende, når de er komne så til armod, at de intet har at hjælpe sig med og intet kan fortjene og i 1705 beskrev Københavns politimester Rømer, hvordan alle fattigvæsenets friboliger var beboet af husarme. 19 Omkring 1700 var betydningen af ordet husarme altså fattige fra borgerskabet, der ikke tiggede, men modtog offentlig fattigforsorg eller boede i fattigvæsenets boliger. I midten af 1700-tallet skildrede man, som vi skal se i de følgende kapitler, fortsat de husarme som fattige, der ikke tiggede. Men til forskel fra årenes beskrivelser, blev det fra 1700-tallet oftere og oftere nævnt, at de husarme ikke modtog offentlig understøttelse eller i det mindste undså sig fra at tage et sådant skridt så længe som muligt. Spørgsmålet er således, hvorfor de fattige husarme fra borgerstanden i stigende grad vendte sig bort fra det offentlige fattigvæsens understøttelse i løbet af 1700-tallet, når de endnu omkring 1700 synes at have været den centrale modtagergruppe af det denne hjælp? Den store fattigforordning fra 1708 kan måske give en del af forklaringen. Med 1708-forordningen forbød man alt tiggeri. Herefter skulle alle fattige, der var værdige til hjælp, have hjælp fra fattigvæsenet. Opdelingen mellem offentligt godkendte tiggere med tiggertegn og husarme under offentlig forsorg forsvandt dermed. Nu beskæftigede man sig grundlæggende kun med de fattige. En væsentlig forandring fra den tidligere praksis var, hvem man anså for rette almisselemmer. Nu var det nemlig ikke alene borgere og borgersker, der kunne komme i 18 Hans Hofman, Samlinger af Publique og Private Stiftelser, Fundationer og Gavebreve som forefindes udi Danmark og Norge, bd. 10 (København: Ludolph Henrich Lillies Enke, 1765), ; Nielsen, Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse, bd. 4, Birgit Løgstrup, «Fattigvæsenet i København omkring 1700 med særligt henblik på fattigforordningen af 24. september 1708» (Københavns Universitet, 1967), 27 28; Oluf Nielsen, Kjøbenhavns Diplomatarium. Samling af dokumenter, breve og andre kilder til oplysning om Kjøbenhavns ældre forhold før 1728, bd. 5 (København: Hoffensberg, Jespersen og F. Trap, 1882),

17 betragtning som rette almisselemmer. Alle værdigt trængende, dvs. uarbejdsdygtige fattige, der kunne bevise, de havde været bosiddende i København i tre år, herunder aftakkede soldater og deres familier, kunne nu gøre sig forhåbning om at komme til at nyde denne borgerret, som man kaldte fattighjælpen i forordningen. Ulig årenes fattiglove skal man helt hen i 1708-forordningens paragraf tretten før de husarme nævnes eksplicit. De husarme var tydeligvis ikke lovens væsentligste målgruppe. 20 Meget tyder på, at 1708-forordningens udvidelse af hvem, der kunne få adgang til fattigvæsenets midler, bidragede til en forøgelse af antallet af forsørgede under Københavns Fattigvæsen. I årene op til forordningens udstedelse understøttede fattigvæsenet omkring 500 personer. Det er helt utænkeligt, at Københavns fattige omkring århundredeskiftet kun udgjorde ca. 1 procent af den indbyggere store befolkning. Disse 500 husarme skal snarere opfattes som den privilegerede del byens fattige, mens andre fattige jo som nævnt var henvist til at tigge. Tiggernes tal er ukendt. 21 Allerede i de første år efter 1708-forordningens udstedelse forøgedes antallet af fattiglemmer til omkring og 90 år senere forsørgede fattigvæsenet lemmer, men da var hovedstadens indbyggertal også vokset til et sted mellem og indbyggere. Nuvel, det er ikke mit ærinde, at gå nærmere ind i fattigstatistikken her, men man kan konstatere, at antallet af forsørgede under Københavns Fattigvæsen voksede kraftigt op gennem 1700-tallet også set i forhold til befolkningstilvæksten. Meget tyder på, at fattigforsorgen udviklede sig fra primært at være forbeholdt en lille privilegeret gruppe af borgere til at omfatte størstedelen af hovedstadens indbyggere uanset stand. Det var måske en af grundene til, at de husarme borgere vendte fattigvæsenet ryggen. Som 20 Jacob Henric Schou, Chronologisk register over de Kongelige Forordninger og Aabne Breve, bd. 2 (København: Nicolaus Møller, 1777), 163: Andre fattige Huus=Arme som formedelst Én eller anden U=Lykke ere komne udi Armod saa og de som med deres Arbeid ej kand fortiene Brødet til sig og sine mange Børn: Desligeste andre som kand fortiene noget om ikke alt til deres føde maae og nyde nogen Hielp af Almisse og Seddel gives naar de deeres Tilstand med Én eller anden lovlig Beviis saasom fra Øvrigheden Sognepræsten og deres Naboer for de Commiterede kand got-giøre: Men saa skal de dog derimod alvorligen tilholdes og tiltænkt være det meeste mueligt er at stræbe for deres Brøød og Livs=Ophold saafremt de ej ville miste den dennem tillagde Almisse dersom det skulle befindes at de af den Medynk som dennem vederfares skulle tage Lejlighed til ej at ville være videre om sin Føde at fortiene. 21 Løgstrup, «Fattigvæsenet i København omkring 1700»,

18 privilegerede standspersoner ønskede de ikke at blive sat i bås med underklassens standsløse pøbel af daglejere, soldater og tjenestefolk. Denne standsbevidste uvilje mod at blive associeret med almuen synes, som vi senere skal se, at have været et af de husarmes centrale træk. Fattigdom: begreb og teori Hvad ville det egentligt sige at være fattig i tallets København? De fleste forestiller sig fortidens fattige som sultne, beskidte, fornedrede mennesker. En fattigdom som den vi i dag ser i den tredje verden og som ikke tåler sammenligning med fattigdommen i vore dages Danmark. 22 Begge dele omtales som fattigdom, men samtidig er vi klar over, der er tale om grundlæggende forskellige former for fattigdom. Spørgsmålet om fattigdommens natur lader sig kun besvare, hvis man definerer, hvad man mener med fattigdom. I dansk sprogbrug bruges ordet fattigdom om mangel på penge eller andre materielle goder men også i overført betydning om mangel på kulturelle, åndelige og intellektuelle kvaliteter eller evner. 23 I ordets bredeste betydning er fattigdom altså ikke begrænset til at omhandle materiel mangel men også andre og vanskeligere målelige faktorer. FN s fattigdomsdefinition er et eksempel på en endog meget bred brug af begrebet fattigdom, der både implicerer økonomisk og andre former for mangel såsom usikkerhed, magtesløshed og eksklusion: Fundamentally, poverty is a denial of choices and opportunities, a violation of human dignity. It means lack of basic capacity to participate effectively in society. It means not having enough to feed and clothe a family, not having a school or clinic to go to, not having the land on which to grow one s food or a job to earn one s living, not having access to credit. It means insecurity, powerlessness and exclusion of individuals, households and communities. It means susceptibility to violence, and it often implies living in marginal or fragile environments, without access to clean water or sanitation Det var den fattigdom Herman Bang skildrede i en række reportager fra 1880 erne, se: Herman Bang, Virkelighed, set i Herman Bangs Speil. Temaer, indtryk og reportager (Århus: Ajour, 2001). 23 «Fattigdom», Den danske ordbog, internetudgaven: (Det Danske Sprogog Litteraturselskab, 2005). 24 Statement of commitment of the Administrative Committee on Coordination for action to eradicate poverty (New York: United Nations - Economic and Social Council, 22. Juli 1998). 16

19 At begrebet fattigdom har mange betydninger, blev understreget af den britiske sociolog Paul Spicker, da han i 1999 opregnede ikke mindre end ti forskellige hovedbetydninger af begrebet fattigdom i The International Glossary on Poverty. Heraf gik tre på materielle forhold, nemlig utilstrækkeligt livsunderhold, uopfyldte behov og mangeartede afsavn; andre tre havde at gøre med økonomisk position, nemlig mangel på ressourcer, ulige fordeling af ressourcer og klasse; og endelig angik fire social position, nemlig mangel på det man er berettiget til, mangel på sikkerhed, afhængighed og eksklusion. 25 Men også hvis vi indskrænker vores fattigdomsbegreb til den fattigdom, der er karakteriseret ved en eller anden form for materiel eller økonomisk mangel, kan begrebet defineres mere eller mindre bredt. Den britiske sociolog Ruth Lister har anskueliggjort dette med billedet af et hjul, hvor navet er fattigdommens materielle kerne, mens egerne og fælgen er de mangeartede former for afsavn, som den materielle fattigdom typisk indebærer eller medfører. 26 De smalle fattigdomsdefinitioner koncentrerer sig således primært om den materielle kerne, mens de bredere definitioner i forskellig grad inkluderer den materielle fattigdoms relationelle, symbolske eller sociale faktorer og konsekvenser. Den britiske pioner inden for fattigdomsforskningen Benjamin Seebohm Rowntree er ofte blevet udnævnt til at have stået fadder for det absolutte fattigdomsbegreb. I det banebrydende værk Poverty, A study of town life fra 1901 lancerede Seebohm Rowntree termerne primary poverty og secondary poverty, som henholdsvis omhandlede fattige, der pga. lav indkomst levede under sultegrænsen, og fattige, der pga. af forkerte økonomiske dispositioner og forbrug (fx alkohol) levede under sultegrænsen. 27 Seebohm Rowntree ønskede med termen primary poverty at vise, hvor stor en andel af de fattige, der indiskutabelt og uforskyldt levede under sultegrænsen. I de følgende årtier blev dette fattigdomsbegreb yderst populært blandt datidens toneangivende europæiske og amerikanske fattigdomsforskere, som fandt det yderst 25 John H. Veit-Wilson, «Poverty», red. Austin Harrington, Barbara L. Marshall, og Hans-Peter Müller, Encyclopedia of social theory (London, New York: Routledge, 2006); Paul Spicker og David Gordon, The international glossary on poverty (London, New York: Zed Books, 1999). 26 Ruth Lister, Poverty (Cambridge, Malden: Polity, 2004), indledning. 27 Benjamin Seebohm Rowntree, Poverty: a study of town life (London: Routledge/Thoemmes, 1997),

20 anvendeligt i deres bestræbelser på at gøre fattigdommens omfang op i tal. Dermed blev Seebohm Rowntree fejlagtigt gjort til talsmand for det smalt definerede absolutte fattigdomsbegreb, der alene regner dem for fattige, der lever under et fysisk eller biologisk eksistensminimum. Dette skete til trods for at Seebohm Rowntree understregede, at hans primary poverty kun angik den ekstreme fysiske fattigdom og ikke the wider social problem. 28 Den smalleste definition af absolut fattigdom er det eksistensminimum et individ kan overleve på, altså sultegrænsen, men absolut fattigdom defineres mere typisk som det eksistensminimum, der gør at et individ i stand til at producere, dvs. arbejde for sin selvforsørgelse, samt reproducere sig, altså at få og forsørge børn. 29 Ernæringen er med andre ord helt central i den absolutte definition, men i de tilfælde, hvor tøj, bolig og varme er livsnødvendige for overlevelsen (fx pga. kulde), falder sådanne fornødenheder også inden for det eksistensminimum, der udgør den absolutte fattigdomsgrænse. Der er med andre ord en række fysiske eller biologiske faktorer såsom menneskers individuelle behov under forskellige forhold (fx geografiske og meteorologiske), der gør selv den absolutte fattigdomsgrænse relativ. Dette skyldes at selv menneskers helt grundlæggende behov er forskellige under forskellige forhold. Den fattigdomsgrænse som det absolutte fattigdomsbegreb indebærer, er ofte alt efter synspunkt blevet brugt eller misbrugt i politisk eller ideologisk øjemed i diskussionen om, hvordan og hvor meget myndighederne skal hjælpe de fattige. Det absolutte fattigdomsbegreb var det fremherskende paradigme inden for fattigdomsforskningen frem til 1960 erne og 1970 erne, hvor den britiske sociolog Peter Townsend udviklede et alternativt relativt fattigdomsbegreb, der stod i skarp kontrast til det snævre absolutte fattigdomsbegreb. I Poverty in the United Kingdom fra 1979 kritiserede Townsend det absolutte fattigdomsbegreb for at indebære en alt for smal forståelse af begrebet eksistensminimum, for et manglende blik for fattigdommens sociale kontekst og for at være en ideologisk konstruktion. Townsends bredt accepterede relative fattigdom er til 28 Ibid., 145; Veit-Wilson, «Poverty»; John H. Veit-Wilson, «Paradigms of Poverty: A Rehabilitation of B.S. Rowntree», Journal of Social Policy 15, nr. 1 (1986): Lister, Poverty,

En undersøgelse af hjemløses oplevelse af hjælp og støtte Kandidatafhandling Psykologisk Institut, Århus

En undersøgelse af hjemløses oplevelse af hjælp og støtte Kandidatafhandling Psykologisk Institut, Århus En undersøgelse af hjemløses oplevelse af hjælp og støtte Kandidatafhandling Psykologisk Institut, Århus Anne Ranning 2009 1 Indhold Summary...4 Indledning...5 Afgrænsning og definitioner...6 Hjemløshedens

Læs mere

DEN USYNLIGE FATTIGDOM

DEN USYNLIGE FATTIGDOM DEN USYNLIGE FATTIGDOM EN UNDERSØGELSE AF FATTIGDOM BLANDT ANSØGERE TIL BØRNESAGENS FÆLLESRÅDS STIPENDIUM FOR ENEFORSØRGERE MAJ 2015 Den usynlige fattigdom - En undersøgelse af fattigdom blandt ansøgere

Læs mere

Udsat for forståelse. Antologi om socialt udsatte. www.udsatte.dk

Udsat for forståelse. Antologi om socialt udsatte. www.udsatte.dk Udsat for forståelse Antologi om socialt udsatte www.udsatte.dk Udsat for forståelse en antologi om socialt udsatte Kolofon Udgivet af: Rådet for Socialt Udsatte www.udsatte.dk Antologien er redigeret

Læs mere

Sundhed og sygdom. Ungdomsforskning:

Sundhed og sygdom. Ungdomsforskning: Ungdomsforskning: Sundhed og sygdom For unge og for mange andre er sundhed ikke længere en entydig størrelse, der kan defineres ved fraværet af sygdom. I stedet er sundhed blevet en relativ størrelse man

Læs mere

Kvindeliv i Peder Madsens Gang

Kvindeliv i Peder Madsens Gang Mette Mortensen Kvindeliv i Peder Madsens Gang En undersøgelse af udvalgte kvinders vilkår, strategier og muligheder i en københavnsk gade omkring 1870 Historiespeciale Institut for historie og samfundsforhold

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

Hvordan forstås fattigdom i VelfærdsDanmark?

Hvordan forstås fattigdom i VelfærdsDanmark? Hvordan forstås fattigdom i VelfærdsDanmark? Heidi Sørensen Juli 2009 Forskningsprojektet: Konsekvenser af at have de laveste sociale ydelser som forsørgelsesgrundlag. Sociologisk Institut, Roskilde Universitet,

Læs mere

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Sociologisk speciale, 10. semester Aalborg Universitet August 2012 Forfatter: Johanne Ravnås Lang-Stobbe Vejleder: Inger Glavind Bo Forside:

Læs mere

Social arv: Erfaringer fra engelske og amerikanske undersøgelser af den sociale arvs onde cirkel og af ghettounderklassen

Social arv: Erfaringer fra engelske og amerikanske undersøgelser af den sociale arvs onde cirkel og af ghettounderklassen A R B E J D S P A P I R Social arv: Erfaringer fra engelske og amerikanske undersøgelser af den sociale arvs onde cirkel og af ghettounderklassen Jørgen Elm Larsen Arbejdspapir 19 om social arv August

Læs mere

Tillidsbaseret ledelse et succesfuldt værktøj?

Tillidsbaseret ledelse et succesfuldt værktøj? 2010 Tillidsbaseret ledelse et succesfuldt værktøj? Foto: Claus Bigum Duman, Jiyan & Fristrup, Peter Roskilde Universitet 31-05-2010 PROJEKTBESKRIVELSE Projektbeskrivelse Der findes mange definitioner

Læs mere

Fattigdom i børnehøjde Børns oplevelser af en opvækst i fattigdom

Fattigdom i børnehøjde Børns oplevelser af en opvækst i fattigdom Fattigdom i børnehøjde Børns oplevelser af en opvækst i fattigdom Heidi Sørensen November 2010 Fattigdom i børnehøjde Børns oplevelser af en opvækst i fattigdom 8 CASA, November 2010 ISBN 978-87-92384-66-9

Læs mere

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 2 / 2010

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 2 / 2010 SOCIAL POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 2 / 2010 TEMA: DE NYE UVÆRDIGE INDHOLDSFORTEGNELSE Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand: Knud Vilby Landssekretær: Dorte Olsen Social Politik

Læs mere

OMBOLD. Gadefodbold for hjemløse og socialt udsatte. - udbyttet for den enkelte. Bachelorprojekt 7. Semester

OMBOLD. Gadefodbold for hjemløse og socialt udsatte. - udbyttet for den enkelte. Bachelorprojekt 7. Semester OMBOLD Gadefodbold for hjemløse og socialt udsatte - udbyttet for den enkelte Bachelorprojekt 7. Semester Udarbejdet af: Mia Fritzen og Sara Rosing Vejleder: Anne Mette Markhus Udført: 28. aug. 2012 3.

Læs mere

Forvandlingen af Peder Madsens Gang til

Forvandlingen af Peder Madsens Gang til 1 HVOR ER KVINDERNE HENNE? Synliggørelse af kvinders liv i Peder Madsens Gang ca. 1870 Af Mette Mortensen Forvandlingen af Peder Madsens Gang til den mondæne Ny Østergade skete i årene 1873-76. Det var

Læs mere

Fattigdom. definitioner, grænser og omfang

Fattigdom. definitioner, grænser og omfang Fattigdom definitioner, grænser og omfang En reflekteret videnssynopsis med fokus på børn og operationelle muligheder i forhold til tilskud til skolemad. Af Mine Sylow, Videnskonsulent Københavns Madhus

Læs mere

Døden på tredje klasse

Døden på tredje klasse Døden på tredje klasse Den palliative indsats for ældre socialt udsatte Afsluttende Masterafhandling i Humanistisk Palliation 2012 Aalborg Universitet Birgitte Due Jensen Koch Vejleder: Louise Lund Simuyemba

Læs mere

Teorier om betydningen af social baggrund og chance ulighed Niels Ploug, Socialforskningsinstituttet

Teorier om betydningen af social baggrund og chance ulighed Niels Ploug, Socialforskningsinstituttet Nedenstående kapitel er publiceret i antologien Niels Ploug (red) Social arv og social ulighed, Hans Reitzels forlag (2007) Kapitel 2 Teorier om betydningen af social baggrund og chance ulighed Niels Ploug,

Læs mere

Den moderne qivittoq. - En tilstand af permanent midlertidighed

Den moderne qivittoq. - En tilstand af permanent midlertidighed Den moderne qivittoq - En tilstand af permanent midlertidighed Mille Schiermacher Specialeafhandling til Kandidateksamen Institut for Antropologi Københavns Universitet 2010 Den moderne qivittoq -En tilstand

Læs mere

Lea Raunslund Nilsson 10. Semester Medieret kommunikation

Lea Raunslund Nilsson 10. Semester Medieret kommunikation Lea Raunslund Nilsson 10. Semester Medieret kommunikation K R E A T I V T I M A G E 72 COPENHAGEN OPEN FOR YOU Aalborg Universitet 10. Semester Kommunikation Juli 2009 77 normalsider 185.0000 tegn Vejleder:

Læs mere

Et af ensomhedens ansigter gammel, hjemløs og glemt

Et af ensomhedens ansigter gammel, hjemløs og glemt Et af ensomhedens ansigter gammel, hjemløs og glemt Et studie blandt gamle hjemløse i Danmark af George W. Leeson HSBC Senior Research Fellow Deputy Director Oxford Institute of Ageing University of Oxford

Læs mere

STRESS I ET LYKKELAND

STRESS I ET LYKKELAND STRESS I ET LYKKELAND - En systematisk fremstilling af begrebet stress Anne Rosborg Wegener Kandidat speciale Kommunikation Juli 2009 Vejleder: Søren Lindhardt 1 STRESS I ET LYKKELAND - En systematisk

Læs mere

beskriver forskellige erfaringer med udkant, informationsteknologi og arbejde, sådan som vi har hørt om dem fra hhv. beboere i en landsby, fra ejere

beskriver forskellige erfaringer med udkant, informationsteknologi og arbejde, sådan som vi har hørt om dem fra hhv. beboere i en landsby, fra ejere Forord. Denne rapport beskriver resultaterne af forskningsprojektet Verdensborger og Hjemmefødning i den globale landsby?. Initiativet til projektet er taget af Folkeligt Institut for Udkantsforhold på

Læs mere

Aalborg Universitet. Det anbragte barn Kildedal, Karin. Publication date: 1996. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Aalborg Universitet. Det anbragte barn Kildedal, Karin. Publication date: 1996. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Aalborg Universitet Det anbragte barn Kildedal, Karin Publication date: 1996 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

#Selviscenesættelse. - og dens indvirkning på identitetsdannelsen i det senmoderne samfund 18.12.2013. Roskilde Universitet

#Selviscenesættelse. - og dens indvirkning på identitetsdannelsen i det senmoderne samfund 18.12.2013. Roskilde Universitet #Selviscenesættelse - og dens indvirkning på identitetsdannelsen i det senmoderne samfund * 18.12.2013 Roskilde Universitet Humanistisk Bacheloruddannelse Projektopgave 1. semester Kultur & Historie Subjektivitet

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metode 3. Er sundhed et frit valg? 3.1.1 Determinanter, som påvirker social position og helbred

Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metode 3. Er sundhed et frit valg? 3.1.1 Determinanter, som påvirker social position og helbred Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Metode 4 3. Er sundhed et frit valg? 5 3.1 Determinanter for ulighed i sundhed 5 3.1.1 Determinanter, som påvirker social position og helbred 6 3.1.2 Sygdomsårsager

Læs mere

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema:

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema: tidsskrift om samfundsforhold September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk Tema: Den store fortælling ISSN 0105 3981 1 Fremtid kan ikke beregnes. Fremtid

Læs mere

Marginale: Udsatte, men ikke kun socialt - om konstruktionen socialt udsatte anvendt i politik, administration og videnskab

Marginale: Udsatte, men ikke kun socialt - om konstruktionen socialt udsatte anvendt i politik, administration og videnskab Marginale: Udsatte, men ikke kun socialt - om konstruktionen socialt udsatte anvendt i politik, administration og videnskab Kristian Larsen og Mette Ryssel Bystrup Marginale på Langeland - socialt udsattes

Læs mere

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc.

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Dansk abstrakt Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Sted: Fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol, juni

Læs mere

Tak til vores mænd for sådan nogle har vi for deres forståelse, kys og kram og ekstra hjælp i pressede situationer op til deadlines.

Tak til vores mænd for sådan nogle har vi for deres forståelse, kys og kram og ekstra hjælp i pressede situationer op til deadlines. i Abstract This thesis explores current female ideals through a study of educated metropolitan women s consumption of television programs displaying working-class people. It takes its point of departure

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25 Abstract The current director of The Royal Danish Theatre, Morten Hesseldahl, has described the declining number of young customers as the biggest challenge faced by the institution at the moment. Customers

Læs mere