Vejledning om Prøve i Dansk 2 Ministeriet for Børn og Undervisning, april 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om Prøve i Dansk 2 Ministeriet for Børn og Undervisning, april 2012"

Transkript

1 Vejledning om Prøve i Dansk 2 Ministeriet for Børn og Undervisning, april

2 Udgiver: Ministeriet for Børn og Undervisning Copyright: Ministeriet for Børn og Undervisning ISBN:

3 Forord Vejledning om Prøve i Dansk 2 henvender sig til lærere, eksaminatorer og censorer samt til de ansvarlige for administration og afholdelse af prøven. Vejledningen danner grundlag for at orientere kursister og selvstuderende om indholdet i Prøve i Dansk 2 og om, hvordan deres præstationer bedømmes, samt orientere uddannelsesinstitutioner, arbejdsgivere og andre om prøven. Vejledningen beskriver prøverne inden for danskuddannelse til voksne udlændinge indeholder generelle retningslinjer for prøverne beskriver Prøve i Dansk 2, herunder afholdelsen af den skriftlige og mundtlige del af prøven. Danskuddannelsesenheden 3

4 Indhold Indledning side 5 Generelt om prøverne inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. side 7 Prøvegrundlaget Prøvernes formål Kvalitet i prøverne Retningslinjer for prøverne side 9 Prøverne og undervisningen Prøvernes opbygning og indhold Bedømmelsen Prøveafholdelsen Prøvebevis Prøve i Dansk 2 side 11 Undervisningen og prøven Oversigt over prøven Beskrivelse af prøven: Prøven i læseforståelse Prøven i skriftlig fremstilling Prøven i mundtlig kommunikation Afholdelse af den skriftlige del af prøven: Læseforståelse og skriftlig fremstilling Afholdelse af den mundtlige del af prøven: Mundtlig kommunikation Samlet skema over prøven 4

5 Indledning Undervisning og prøver i dansk som andetsprog er reguleret i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., samt bekendtgørelse nr. 88 af 24. januar 2012 om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (prøvebekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 799 af 29. juni 2011 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (uddannelsesbekendtgørelsen). Danskuddannelsesloven, prøvebekendtgørelsen og uddannelsesbekendtgørelsen findes på Denne vejledning uddyber bestemmelserne i lov og bekendtgørelser. I henhold til prøvebekendtgørelsen, 1, stk. 1, afsluttes danskuddannelse til voksne udlændinge med en prøve. Prøven afholdes af de udbydere af danskuddannelse, som ministeriet har udpeget hertil. Deltagelse i prøverne er frivillig. Det er muligt at indstille sig til prøverne som selvstuderende, jf. prøvebekendtgørelsen, 3, stk. 1, nr. 2. Prøvesystemet omfatter tre almene sprogprøver: Prøve i Dansk 1 og Prøve i Dansk 2, der afslutter modul 6 på henholdsvis Danskuddannelse 1 og Danskuddannelse 2 samt Prøve i Dansk 3, der afslutter modul 5 på Danskuddannelse 3. Derudover er der Studieprøven, som er rettet mod specielle formål (videregående uddannelser), og som afslutter modul 6 på Danskuddannelse 3. Der henvises til prøvebekendtgørelsen, 5, stk. 1. Se niveaumodel for danskuddannelse til voksne udlændinge på følgende side. 5

6 Danskuddannelse til voksne udlændinge Niveaumodel Studieprøven Skriftligt Mundtligt Effective C 1 Operational Proficiency Modul 6 Prøve i Dansk 3 Vantage B 2 Prøve i Dansk 2 Mundtligt Modul 5 Prøve i Dansk 1 Skriftligt Modul 6 Mundtligt Threshold B 1 Modul 6 Modul 5 Modul 4 Skriftligt Modul 5 Modul 4 Modul 3 Modul 4 Modul 6 Modul 3 Modul 2 Modul 3 Modul 1, 2, Modul 2 Modul 2 3, 4 og 5 Modul 1 Modul 1 Modul 1 Waystage A 2 Breakthrough A 1 Danskuddannelse 1 Danskuddannelse 2 Danskuddannelse 3 6

7 Generelt om prøverne inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Prøvegrundlaget Ministeriet udformer prøvegrundlaget til den skriftlige del af Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2 og Prøve i Dansk 3. I prøvernes mundtlige del udformes prøvegrundlaget til delprøve 1 decentralt på grundlag af ministeriets retningslinjer herfor. Prøvegrundlaget til delprøve 2 udformes af ministeriet. Ministeriet udformer prøvegrundlaget til den skriftlige og den mundtlige del af Studieprøven. Der henvises til prøvebekendtgørelsen, 11, stk. 1 og 2. Prøvernes formål Prøverne inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. er prognostiske sprogfærdighedsprøver, der skal vise, om en prøvedeltager har tilegnet sig almene dansksproglige færdigheder på et B1/B1 + -niveau, der gør det muligt for dem at varetage et arbejde og fungere aktivt som samfundsborger. Prøverne ved Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3 har desuden som formål at dokumentere, om prøvedeltageren har de nødvendige og tilstrækkelige dansksproglige kvalifikationer til at kunne deltage i kompetencegivende uddannelse og faglig efteruddannelse. Sprogfærdighed omfatter viden om sprog og evnen til at anvende denne viden. Det ene aspekt af sprogfærdighed er lingvistisk færdighed, der omfatter ordforråd, morfologi og syntaks samt fonologi (i mundtlig kommunikation) og ortografi (i skriftlig kommunikation). Det andet aspekt af sprogfærdighed er pragmatisk færdighed, der omfatter evnen til at tilpasse sproget til situationen og hensigten med kommunikationen, dvs. bruge sproget relevant i en given sammenhæng og realisere sproghandlinger ved passende sproglige udtryk. Hertil kommer en diskursiv kompetence, der omfatter evnen til at opbygge tekster og skabe tekstsammenhæng, dvs. kohærens og kohæsion på sætnings- og tekstniveau. Den sociolingvistiske kompetence er overordnet i forhold til al sprogbrug, men bedømmes ikke i sprogprøverne, ligesom viden om verden heller ikke bedømmes direkte. 7

8 Kvalitet i prøverne Prøverne skal opfylde følgende kvalitetskrav: Validitet, dvs. at prøven skal måle de færdigheder, der er beskrevet i målsætningen for prøven på en tilstrækkelig repræsentativ og gyldig måde. Reliabilitet, dvs. at bedømmelserne skal være ensartede og pålidelige. Autenticitet, dvs. at prøven så vidt muligt skal afspejle de sproglige behov, en prøvedeltager vil have uden for prøvesituationen. Interaktivitet, dvs. at en prøvedeltagers sprogfærdighed, viden om verden, følelser og evne til at anvende relevante løsningsstrategier i videst muligt omfang skal involveres på en positiv måde i opgaveløsningen. Påvirkning (backwash), dvs. at den indflydelse, prøven har på undervisningen, skal være af positiv karakter. Praktisk gennemførlighed, dvs. at prøven lader sig gennemføre med de ressourcer, der er til rådighed. 8

9 Retningslinjer for prøverne Prøverne og undervisningen Undervisningen skal sikre optimale rammer for indlæring i forhold til de fastsatte mål for de enkelte danskuddannelser i uddannelsesbekendtgørelsen og skal derved sikre, at målsætningen for de prøvebærende moduler på danskuddannelserne opfyldes. Undervisningen skal derudover forberede prøvedeltageren på de specifikke krav i prøven. Det betyder, at prøvedeltageren skal være fortrolig med prøvens opbygning og indhold, herunder de anvendte opgavetyper og de hjælpemidler, der må anvendes ved prøven have viden om de kriterier, præstationen bedømmes efter. Prøvernes opbygning og indhold Prøvernes opbygning og indhold er beskrevet i prøvebekendtgørelsen, bilag 2. Prøvedeltageren skal være fortrolig med prøven, før den afholdes. Meningen er at sikre, at evt. mangler eller fejl i besvarelserne ikke skyldes manglende viden om prøvens opbygning og indhold, men alene beror på begrænsninger i de sproglige færdigheder. Prøvedeltageren skal fx træne de anvendte opgavetyper og have løst et helt opgavesæt inden for den fastsatte tid for prøven, således at prøvedeltageren under prøveaflæggelsen vil kunne disponere arbejdet i forhold til tidsrammen. Eksempler på tidligere afholdte prøver er velegnede til formålet, men det anbefales, at prøvedeltageren også arbejder med andre opgaver, der ligner dem, der indgår i prøven. Eventuelle resteksemplarer af afholdte prøver kan fås på Special-pædagogisk forlag: Vedrørende tilladte hjælpemidler samt supplerende regler om brug af computer ved skriftlige prøver, se prøvebekendtgørelsen, bilag 3 og 4. Bedømmelsen Bedømmelseskriterierne for prøverne er angivet i prøvebekendtgørelsen, bilag 2. Reglerne for bedømmelsen i øvrigt findes i prøvebekendtgørelsen og i bekendtgørelse nr. 756 af 26. juni 2007 om karakterskala inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (karakterbekendtgørelsen). 9

10 Præstationerne bedømmes på to måder: 1) Objektivt ud fra en vejledende rettenøgle, der fastsætter kriterierne for korrekte svar og angiver et pointtal. Pointtallet omregnes til en karakter på grundlag af en omregningstabel. 2) Subjektivt ud fra en helhedsvurdering af præstationen, støttet af bedømmelseskriterier, der angiver bestemte forhold af betydning for bedømmelsen. Præstationen bedømmes efter 7-trins-skalaen med følgende karakterer: 12: For den fremragende præstation 10: For den fortrinlige præstation 7: For den gode præstation 4: For den jævne præstation 02: For den tilstrækkelige præstation 00: For den utilstrækkelige præstation -3: For den ringe præstation. Prøveafholdelsen De prøveafholdende udbydere afholder de afsluttende prøver to gange om året i henholdsvis maj-juni og november-december måned (prøveterminer). Derudover afholdes sygeeksamen i Studieprøven inden udgangen af prøveterminen maj-juni måned, jf. prøvebekendtgørelsen, 6, stk. 1. Selvstuderende kan afkræves et gebyr ved indstillingen til en prøve, jf. prøvebekendtgørelsen, 3, stk. 2. Prøvebevis Lederen hos den prøveafholdende udbyder udsteder et prøvebevis for aflagte prøver og beståede prøver, jf. prøvebekendtgørelsen, 45, stk. 1. Udstedelsen af et prøvebevis for Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2 og Prøve i Dansk 3 er betinget af, at prøvedeltageren har aflagt prøve i alle færdigheder ved samme prøvetermin, jf. prøvebekendtgørelsen, 45, stk. 3. Prøvebeviset udstedes, uanset om den enkelte færdighed er bestået eller ej. Udstedelsen af et prøvebevis for Studieprøven er betinget af, at både den skriftlige og den mundtlige del af prøven er bestået, jf. prøvebekendtgørelsen, 11, stk. 5, og 45, stk

11 Prøve i Dansk 2 Undervisningen Målet med undervisningen på Danskuddannelse 2, modul 6, der fører frem til Prøve i Dansk 2, er, at kursisten i relation til arbejde, uddannelse samt hverdagsliv og medborgerskab kan fungere dansksprogligt i en- og tovejskommunikation ved anvendelse af et sammenhængende sprog med en vis grad af kompleksitet og korrekthed i hyppigt forekommende kommunikationssituationer, hvor kontekst og indhold er bekendt, herunder: kan forstå indholdet i enkel kommunikation, hvor der anvendes et tydeligt udtalt sprog med en vis grad af kompleksitet kan kommunikere mundtligt i et sammenhængende og flydende sprog med en vis grad af kompleksitet og korrekthed om almindelige hverdagsforhold på en forståelig og situationstilpasset måde kan finde information og forstå indholdet i et bredt udsnit af tekster, der i et forholdsvis komplekst sprog omhandler konkrete og almindelige hverdagsforhold; kan læse og udfylde forholdsvis komplicerede blanketter kan formulere sig skriftligt i et forholdsvis sammenhængende sprog med en vis grad af kompleksitet og korrekthed på en forståelig og situationstilpasset måde om konkrete og almindelige hverdagsforhold har opnået indsigt i kultur- og samfundsforhold i Danmark og kan relatere sine erfaringer hertil. (Uddannelsesbekendtgørelsen, bilag 3, afsnit 2.6). Prøven Formål Formålet med prøven er at vurdere prøvedeltagerens kommunikative kompetence i form af almene dansksproglige færdigheder inden for læseforståelse, skriftlig fremstilling og mundtlig kommunikation, hvori lytteforståelse indgår. Målgruppe Prøve i Dansk 2 henvender sig til voksne udlændinge, som ønsker en formel dokumentation for dansksproglige færdigheder. Det er normalt udlændinge, som har en kort skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet. 11

12 Oversigt over prøven Skriftlig del: Prøve i læseforståelse 1 time 30 minutter Prøve i skriftlig fremstilling 1 time 30 minutter Mundtlig del: Prøve i mundtlig kommunikation, hvori lytteforståelse indgår 30 minutter Læseforståelse Prøvedeltageren forventes at kunne læse hurtigt og finde faktuelle informationer og væsentlige detaljer i en tekst og at kunne læse omhyggeligt og forstå budskab, sammenhæng og detaljer i en tekst samt forstå holdninger. Der indgår to delprøver. Prøvegrundlaget er informerende og fortællende tekster og opslagstekster med spørgsmål. Indholdsmæssigt dækker teksterne emner fra hverdagslivet med fokus på områderne arbejde, uddannelse, hverdagsliv og medborgerskab. Teksterne henvender sig til alle voksne uanset køn, alder eller uddannelse. Læsning af teksterne forudsætter et vist kendskab til det danske samfund. Skriftlig fremstilling Prøvedeltageren forventes at kunne give faktuelle informationer, herunder beskrive og fortælle, udtrykke holdninger og påvirke. Det vurderes, om prøvedeltageren kan udtrykke sig situationstilpasset og forholdsvis sammenhængende i et forståeligt sprog med en vis grad af kompleksitet og korrekthed. Der indgår to delprøver, som består i skriftligt at udforme henholdsvis en formel henvendelse og en uformel eller lignende. Mundtlig kommunikation Prøvedeltageren forventes at kunne forstå enkel kommunikation, hvor der anvendes et tydeligt udtalt sprog med en vis grad af kompleksitet. Prøvedeltageren forventes at kunne besvare spørgsmål, beskrive og fortælle, udveksle informationer, udtrykke holdninger og synspunkter og begrunde. Det vurderes, om prøvedeltageren kan udtrykke sig sammenhængende og flydende i et forståeligt og situationstilpasset sprog med en vis grad af kompleksitet og korrekthed. 12

13 Der indgår to delprøver, delprøve 1 og delprøve 2. Delprøve 1 består af en præsentation af et emne som prøvedeltager selv har valgt, og en række opfølgende spørgsmål. Delprøve 2 består af to opgaver: eksaminator interviewer først hver prøvedeltager enkeltvis, hvorefter de to prøvedeltagere indgår i interaktion. Emnerne i delprøverne er af almen karakter. Prøven aflægges parvis. (Om undtagelse fra denne bestemmelse se afsnit om afholdelse af den mundtlige del af prøven). Bedømmelse Prøverne i læseforståelse, skriftlig fremstilling og mundtlig kommunikation, hvori der indgår lytteforståelse, bedømmes hver for sig med en karakter efter 7-trinsskalaen, jf. karakterbekendtgørelsen. Ved beregning af en gennemsnitskarakter tæller karakteren i mundtlig kommunikation dobbelt, jf. prøvebekendtgørelsen, 11, stk. 4. Der udstedes et prøvebevis, når prøven i alle tre færdigheder er aflagt. 13

14 Beskrivelse af prøven Prøven i læseforståelse Formål Formålet med prøven er at vurdere prøvedeltagerens færdighed i at læse forskellige teksttyper og herunder anvende forskellige læsestrategier, afpasset efter tekst og læseformål. Prøven er baseret på læsning som en funktionel færdighed. Der indgår derfor tekster fra hverdagslivet. Prøvegrundlag Der indgår to delprøver: delprøve 1 og delprøve 2. Delprøve 1 består af forskellige typer af opslagstekster og af meget korte informerende tekster og 12 spørgsmål til teksterne. Delprøve 2 består af tre fortællende eller informerende tekster og 18 spørgsmål til teksterne. Der er 30 spørgsmål i de to delprøver tilsammen. Den samlede tekstlængde for delprøverne er ca. 9 normalsider, hvoraf ca. to normalsider er opslagstekster. Teksttyper Teksterne er autentiske eller konstruerede tekster fra hverdagen. De autentiske tekster kan være bearbejdet til prøveformålet. Der indgår: informerende tekster (fx rapporter fra hverdagslivet og annoncer) fortællende tekster (med fiktivt eller faktuelt indhold) opslagstekster (fx køreplaner, grafer og tabeller). Fokus Prøvedeltageren forventes at kunne læse hurtigt og finde faktuelle informationer og væsentlige detaljer i en tekst læse omhyggeligt og forstå budskab, sammenhæng, detaljer og holdninger i en tekst. 14

15 Opgavetyper multiple-matching multiple-choice kort-svar udfyldning. Prøvetid 1½ time til de to delprøver tilsammen. Der er fastsat en tidsbegrænsning for hver af de to delprøver. Denne er angivet på opgaven. Der angivet 30 minutter til delprøve 1, hvorefter der vil være 60 minutter til delprøve 2. Bedømmelse Der gives én samlet karakter efter 7-trins-skalaen for de to delprøver. Delprøve Prøvegrundlag Antal spørgsmål Fokus og opgavetype 1 Opslagstekster med spørgsmål og informerende tekster (fx annoncer). 12 Læse hurtigt og finde faktuelle informationer og væsentlige detaljer. Kort-svar og multiple-matching. 2 Flere informerende og fortællende tekster med spørgsmål. 18 Læse omhyggeligt og forstå budskab, sammenhæng, detaljer og holdninger. Multiple-choice, multiplematching og udfyldning. Samlet tekstlængde: ca. 9 normalsider, hvoraf to normalsider er opslagstekster. 15

16 Prøven i skriftlig fremstilling Formål Formålet med prøven er at vurdere prøvedeltagerens færdighed i at udtrykke sig i forskellige typer af skriftlige henvendelser. Prøven er baseret på skriftlig fremstilling som en funktionel færdighed, og opgaverne tager derfor udgangspunkt i emner, der opfylder forskellige hverdagsbehov. Prøvegrundlag Der indgår to delprøver: delprøve 1 og delprøve 2. Delprøve 1 består af to opgaver, 1A og 1B, hvoraf prøvedeltageren skal vælge én til besvarelse. Prøvedeltageren skal skrive en formel henvendelse. Der tages udgangspunkt i en situation og nogle fokuspunkter, og der angives en modtager. Der er ingen krav til længden af besvarelsen. Delprøve 2 består af én opgave. Prøvedeltageren skal skrive en uformel eller lignende. Der tages udgangspunkt i en situation og et uddrag af en tekst, og der angives en modtager. Besvarelsen skal være på ca. 100 ord. Fokus Prøvedeltageren forventes at kunne give faktuelle informationer, herunder beskrive og fortælle samt udtrykke holdninger og påvirke udtrykke sig situationstilpasset og forholdsvis sammenhængende i et forståeligt sprog med en vis grad af kompleksitet og korrekthed. Opgavetyper Prøvedeltageren skal skrive en kort, formel henvendelse (fx en besked, et opslag, en forespørgsel, en annonce, en efterlysning). en uformel eller uformelt brev om dagligdags rutiner og oplevelser (hvori der fx indgår hilsner, lykønskninger, invitationer mv.). Prøvetid 1½ time til de to delprøver tilsammen. 16

17 Bedømmelse Der gives én samlet karakter efter 7-trins-skalaen for de to delprøver. Karakteren gives på grundlag af bedømmelseskriterier og ud fra en helhedsvurdering, dog sådan at besvarelsen af delprøve 1 indgår med mindre vægt i den samlede karakter end besvarelsen af delprøve 2. Der indgår et skema til støtte for bedømmelsen. Delprøve Prøvegrundlag Antal opgaver Fokus og opgavetype 1 En opgave med angivelse af en situation og nogle fokuspunkter. To opgaver, A og B, hvoraf én skal besvares. Give faktuelle informationer, herunder beskrive og fortælle, samt påvirke. En formel henvendelse. 2 Et uddrag af en eller et brev, der skal besvares. Én opgave. Give faktuelle informationer, herunder beskrive og fortælle, samt udtrykke holdninger og påvirke. En uformel eller lignende. Prøvedeltageren besvarer to opgaver. I delprøve 1 er der ingen krav til besvarelsens længde. I delprøve 2 skal besvarelsen være på ca. 100 ord. 17

18 Prøven i mundtlig kommunikation Formål Formålet med prøven er at vurdere prøvedeltagerens færdighed i at indgå i forskellige former for mundtlig kommunikation med forskellige kommunikationsformål. Prøven er baseret på mundtlig kommunikation som en funktionel færdighed, og opgaverne tager derfor udgangspunkt i emner, som voksne forventes at kunne samtale om i hverdagen. Konteksten er ikke fuldt bekendt, hvilket kræver nogen improvisation. Prøvegrundlag Der indgår to delprøver: delprøve 1 og delprøve 2. Delprøve 1 er decentralt stillet og består af to opgaver: en præsentation af et emne og et opfølgende interview. Prøvedeltagerne præsenterer på skift deres emne, og efter hver præsentation stiller eksaminator opfølgende spørgsmål, der lægger op til, at prøvedeltageren uddyber og begrunder i længere taleture. Prøvegrundlaget til præsentationen er et emne, som prøvedeltageren har valgt. Emnet skal tage udgangspunkt i forhold i Danmark og skal relatere til temaerne arbejde, uddannelse, medborgerskab og hverdagsliv. Prøvegrundlaget til interviewet er spørgsmål, som eksaminator stiller med udgangspunkt i et af de emner, der er anført i det censor- og eksaminatorhæfte, der følger med prøven. Delprøve 2 er centralt stillet og består af et interview og en interaktion mellem to prøvedeltagere. Udgangspunktet tages i én af tre opgaver (A, B og C), som tildeles prøvedeltagerne ved lodtrækning. Prøvegrundlaget til delprøve 2 er et emne af almen karakter, illustreret ved billeder. Delprøve 2 gennemføres som et interview mellem eksaminator og prøvedeltagerne enkeltvis, efterfulgt af en samtale mellem de to prøvedeltagere. Som grundlag for samtalen har eksaminator et ark med anvisninger på input til samtalen og to billedark, ét til hver af de to prøvedeltagere. 18

19 Fokus Prøvedeltageren forventes at kunne forstå, besvare spørgsmål, beskrive og fortælle udveksle informationer, udtrykke holdninger og synspunkter samt begrunde udtrykke sig forståeligt og flydende i et sammenhængende og situationstilpasset sprog med en vis grad af kompleksitet og korrekthed. Opgavetyper Prøvedeltageren skal præsentere et emne efter eget valg inden for fastlagte temaer besvare opfølgende spørgsmål til emnet besvare spørgsmål fra eksaminator om et emne af almen karakter og derefter indgå i interaktion med den anden prøvedeltager om emnet. Prøvetid Samlet prøvetid: 30 minutter, inkl. votering. Ved aflæggelse af prøven med tre prøvedeltagere er prøvetiden 45 minutter, og ved aflæggelse af prøven med én prøvedeltager er prøvetiden 20 minutter, i begge tilfælde inkl. votering, jf. prøvebekendtgørelsen bilag 2, afsnit 3. Bedømmelse Der gives én samlet karakter efter 7-trins-skalaen for de to delprøver. Karakteren gives på grundlag af bedømmelseskriterier og ud fra en helhedsvurdering af den enkelte prøvedeltagers præstation. Der indgår et skema til støtte for bedømmelsen. 19

20 Delprøve Prøvegrundlag Tid Fokus og opgavetype 1 Et emne valgt af prøvedeltageren. 10. min. Fortælle i længere, Sammenhængende form. En præsentation. Opfølgende interview. 2 Et emne af almen karakter illustreret ved billeder. 10 min. Beskrive, udveksle informationer, udtrykke holdninger o synspunkter og begrunde. Et interview. Interaktion mellem to pøvedeltagere. 20

21 Afholdelse af den skriftlige del af prøven Den skriftlige del af prøven afholdes før den mundtlige del og omfatter læseforståelse og skriftlig fremstilling. Læseforståelse Ved prøvens begyndelse uddeles der teksthæfte og opgavehæfte til læseforståelse 1, delprøve 1. Opgavehæfterne med besvarelserne indsamles, når den fastsatte prøvetid for delprøven er gået. Derefter uddeles opgavehæfterne til læseforståelse 2, delprøve 2. Der må ikke anvendes ordbøger ved prøven i læseforståelse. Efter en kort pause (ca. 10 minutter) begynder prøven i skriftlig fremstilling. Skriftlig fremstilling Ved prøvens begyndelse uddeles der opgavehæfter, kladdepapir og ark til indskrivning af besvarelserne. Besvarelsesarkene indsamles, når prøvetiden på 1½ time er gået. Alle ordbøger må anvendes ved prøven i skriftlig fremstilling. 21

22 Afholdelse af den mundtlige del af prøven Den mundtlige del af prøven afholdes efter den skriftlige del og omfatter mundtlig kommunikation, hvori der indgår lytteforståelse. Generelle bestemmelser Den mundtlige del af prøven består af to delprøver: delprøve 1 og delprøve 2. Prøvegrundlaget til første del af delprøve 1, præsentation, udformes af eksaminator i samarbejde med prøvedeltager efter retningslinjer fastlagt af ministeriet. Prøvegrundlaget til delprøve 2, interview og interaktion, udformes af ministeriet og indgår i det censor- og eksaminatorhæfte samt de opgaveark, der følger med prøven. Før prøven Prøven aflægges parvis, dvs. som en obligatorisk parprøve. Prøvetiden er i alt 30 minutter inkl. votering. Prøvedeltageren bestemmer selv, om denne vil udpege en samtalepartner til parprøven. I tilfælde af at prøvedeltageren ikke har udpeget en samtalepartner, tildeles denne ved lodtrækning. Lodtrækningen foretages af lederen hos den prøveafholdende udbyder eller dennes stedfortræder, som derefter udfærdiger en liste over parrene til brug for eksaminator og censor. I tilfælde af et ulige antal prøvedeltagere aflægges prøven med tre deltagere i ét forløb. Prøvegrundlag og procedure ændres ikke, men den samlede prøvetid forlænges med 15 minutter (til i alt 45 minutter, inkl. votering). I tilfælde af at der kun er tilmeldt én prøvedeltager til prøven, eller hvis en prøvedeltager får forfald, dvs. melder fra umiddelbart inden prøven eller ikke kommer til prøven på det fastsatte prøvetidspunkt, aflægges prøven individuelt med eksaminator som samtalepartner. Prøvetiden er i dette tilfælde 20 minutter inkl. votering. Senest 15 hverdage før den mundtlige del af prøveterminens begyndelse afleverer lærer/eksaminator de valgte emner til delprøve 1, præsentationen (prøvegrundlaget) til lederen, som inden to hverdage godkender prøvegrundlaget ved sin underskrift, jf. prøvebekendtgørelsen, 36, stk. 2. Ved godkendelsen af prøvegrundlaget skal lederen sikre, at indholdet i emnet ligger inden for de tre temaer arbejde, uddannelse, hverdagsliv og medborgerskab, og at prøvedeltageren tager udgangspunkt i danske forhold. Bemærk, at der ikke er krav om noget læst pensum ved prøven. Det anbefales, at selvstuderende i forbindelse med den vejledningssamtale, der gennemføres ved tilmeldingen, får udleveret et ark med den prøveafholdende udbyders navn og adresse. Herpå kan den selvstuderende skrive navn, CPR-nummer 22

23 og adresse og evt. telefonnummer samt titlen på det emne, som denne vil præsentere. Arket returneres til udbyder senest fire uger før prøvedatoen. Når prøvegrundlaget er godkendt af lederen, må lærere ikke træne præsentationen med prøvedeltageren. Dette beror på en generel praksis om, at et godkendt prøvegrundlag ikke må indgå i undervisningen. Efter at lederen har godkendt prøvedeltagernes emner, udformer lærer/eksaminator en samlet oversigt over de emner, som en gruppe af prøvedeltagere (prøvegruppe) har valgt. Lærer/eksaminator afleverer oversigten til lederen, som fem hverdage før den mundtlige del af prøveterminens begyndelse sender dette til censor sammen med det øvrige prøvegrundlag til den mundtlige del af prøven, jf. prøvebekendtgørelsen 36, stk. 4, således at censor kan sætte sig ind i materialet, herunder instruktionerne i det censor- og eksaminatorhæfte, der følger med prøven. Eksaminator supplerer prøvegrundlaget til delprøve 2 på følgende måde: Eksaminator fremstiller tre sedler med angivelse af hvert af de tre emner (A, B, og C), som indgår i prøvegrundlaget. Der anvendes uigennemsigtige, ensartede sedler, som ikke må være forsynet med tal eller andre kendetegn på den side, der er synlig for prøvedeltageren. 23

24 Prøven Der er ingen forberedelsestid i direkte tilknytning til prøveafholdelsen. Eksaminator informerer prøvedeltagerne om prøvens forløb og styrer prøven, således at det sikres, at prøvedeltagerne får lige mulighed for at komme til orde. Delprøve 1 Præsentation: Prøvedeltagerne præsenterer det emne, som de har valgt at tale om. Efter hver præsentation stiller eksaminator en række opfølgende spørgsmål til indholdet i præsentationen, der lægger op til, at prøvedeltageren begrunder og uddyber i længere taleture. Hver prøvedeltager har ca. 1½ minut til præsentationen, og derefter er der ca. 3½ minut til de opfølgende interviewspørgmål. Under præsentationen må prøvedeltageren støtte sig til medbragte stikord og/eller billeder, men prøvedeltageren må ikke læse op af en tekst. Prøven gennemføres i overensstemmelse med instruktionen i censor- og eksaminatorhæftet. Der er i alt 10 minutter til denne del af prøven. Delprøve 2 Eksaminator fremlægger de tre sedler med de tre emner (A, B og C), og prøvedeltagerne får tildelt ét af emnerne ved lodtrækning. Interview: Eksaminator informerer prøvedeltagerne om, hvad emnet er, og giver den ene prøvedeltager billede 1. Derefter begynder interviewet på grundlag af input til eksaminator på eksaminatorarket. Efter ca. 3 minutter siger eksaminator tak. Derefter gentages proceduren med den anden prøvedeltager, som eksaminator giver billede 2. Interaktion: Derefter går prøven over i en interaktion mellem de to prøvedeltagerne på grundlag af input til eksaminator på eksaminatorarket. Efter ca. 4 minutter siger eksaminator tak". Prøven gennemføres i overensstemmelse med instruktionen i censor- og eksaminatorhæftet. Der er i alt 10 minutter til denne del af prøven. Efter prøven Prøvedeltagerne må ikke tage opgavesæt med ud af prøvelokalet. Når prøven er gennemført med alle prøvedeltagere i prøvegruppen, afleverer eksaminator opgavesættene til lederen. 24

25 Prøve i Dansk 2: Samlet skema over prøven Prøve Tid Prøvegrundlag Fokus og opgavetype Skriftlig del Læseforståelse 1½ time Delprøve 1: Opslagstekster og informerende tekster med 12 spørgsmål. Delprøve 2: Flere fortællende og informerende tekster med 18 spørgsmål. Samlet antal spørgsmål i de to delprøver: 30. Samlet tekstlængde: ca. 9 normalsider, hvoraf to 2 normalsider er opslagstekster. Læse hurtigt og finde faktuelle informationer og væsentlige detaljer. Kort-svar, multiple-matching. Læse omhyggeligt og forstå budskab, sammenhæng, detaljer og holdninger. Multiple-choice, multiple-matching, udfyldning. Skriftlig fremstilling 1½ timer Delprøve 1: To opgaver med udgangspunkt i en situation og nogle fokuspunkter, hvoraf én opgave skal besvares. Delprøve 2: Én opgave med udgangspunkt i en situation og et uddrag af en tekst. Give faktuelle informationer, herunder beskrive og fortælle samt påvirke. En formel henvendelse. Give faktuelle informationer, herunder beskrive, fortælle samt udtrykke holdninger og påvirke. En uformel eller lignende. Mundtlig del Mundtlig kommunikation 30 minutter (inkl. votering) Prøven aflægges parvis. Ved individuel prøveaflæggelse er prøvetiden 20 minutter, og ved prøveaflæggelse med tre prøvedeltagere er prøvetiden 45 minutter (i begge tilfælde inkl. votering). Delprøve 1: 1. Et emne valgt af prøvedeltageren. Delprøve 2: Et emne af almen karakter, illustreret ved billeder. Forstå og fortælle i længere, sammenhængende form. En præsentation og et opfølgende interview. Forstå, beskrive, fortælle, udveksle informationer og synspunkter og begrunde. Et interview. Interaktion mellem to prøvedeltagere. 25

Vejledning om Prøve i Dansk 1 Danskuddannelse til voksne udlændinge Oktober 2014

Vejledning om Prøve i Dansk 1 Danskuddannelse til voksne udlændinge Oktober 2014 Vejledning om Prøve i Dansk 1 Danskuddannelse til voksne udlændinge Oktober 2014 1 Udgiver: Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Copyright: Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Læs mere

Vejledning om Prøve i Dansk 2 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, april 2011

Vejledning om Prøve i Dansk 2 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, april 2011 Vejledning om Prøve i Dansk 2 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, april 2011 1 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6, 1057 København K Tlf.:

Læs mere

Vejledning om Prøve i Dansk 3 Danskuddannelse for voksne udlændinge Oktober 2014

Vejledning om Prøve i Dansk 3 Danskuddannelse for voksne udlændinge Oktober 2014 Vejledning om Prøve i Dansk 3 Danskuddannelse for voksne udlændinge Oktober 2014 1 Udgiver: Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Copyright: Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Læs mere

Vejledning om Studieprøven

Vejledning om Studieprøven Vejledning om Studieprøven Danskuddannelse til voksne udlændinge Marts 2016 1 Udgiver Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Styrelsen for International Rekruttering og Integration Copyright Udlændinge-,

Læs mere

Vejledning om Prøve i Dansk 3

Vejledning om Prøve i Dansk 3 Vejledning om Prøve i Dansk 3 Ministeriet for Børn og Undervisning, april 2012 1 Udgiver: Ministeriet for Børn og Undervisning Copyright: Ministeriet for Børn og Undervisning ISBN: 978-87-92275-12-7 2

Læs mere

Vejledning om Studieprøven Ministeriet for Børn og Undervisning, april 2012

Vejledning om Studieprøven Ministeriet for Børn og Undervisning, april 2012 Vejledning om Studieprøven Ministeriet for Børn og Undervisning, april 2012 1 Udgiver: Ministeriet for Børn og Undervisning Copyright: Ministeriet for Børn og Undervisning ISBN: 978-87-92275-12-7 2 Forord

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. BEK nr 224 af 06/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen,

Læs mere

Danskuddannelse 3 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive

Danskuddannelse 3 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive Danskuddannelse 3 Trinmål og modultest Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive DU3.1 Lytte Mål Kan forstå det meste i en nem samtale om hverdagen Kan tale i et nemt sprog om ting

Læs mere

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive DU1.1 Mål Modultest Lytte Kan forstå det meste i en lille samtale om en kendt hverdag med hjælp Kan

Læs mere

Prøve i Dansk 3. Mundtlig del. Censor- og eksaminatorhæfte. Maj-juni 2009. Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen. 2. Oversigt over prøven

Prøve i Dansk 3. Mundtlig del. Censor- og eksaminatorhæfte. Maj-juni 2009. Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen. 2. Oversigt over prøven Prøve i Dansk 3 Maj-juni 2009 Mundtlig del Censor- og eksaminatorhæfte Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen 2. Oversigt over prøven 3. Vejledende censor- og eksaminatorark 4. Prøveafholdelsen 5. Bedømmelsesskema

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Censor- og eksaminatorhæfte. Mundtlig del. November-december Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen. 2. Oversigt over prøven

Prøve i Dansk 2. Censor- og eksaminatorhæfte. Mundtlig del. November-december Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen. 2. Oversigt over prøven Prøve i Dansk 2 November-december 2015 Mundtlig del Censor- og eksaminatorhæfte Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen 2. Oversigt over prøven 3. Vejledende censor- og eksaminatorark 4. Prøveafholdelsen

Læs mere

D nskuddannelse 2 Trinmål og modultest

D nskuddannelse 2 Trinmål og modultest D nskuddannelse 2 Trinmål og modultest REVIDERET NOVEMBER 2017 DU2.1 Mål Modultest Lytte Kan forstå det meste i en meget nem samtale om hverdagen Kan tale i et nemt sprog om ting i hverdagen Kan læse korte,

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Mundtlig del. Censor- og eksaminatorhæfte. Maj-juni 2009. Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen. 2. Oversigt over prøven

Prøve i Dansk 2. Mundtlig del. Censor- og eksaminatorhæfte. Maj-juni 2009. Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen. 2. Oversigt over prøven Prøve i Dansk 2 Maj-juni 2009 Mundtlig del Censor- og eksaminatorhæfte Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen 2. Oversigt over prøven 3. Vejledende censor- og eksaminatorark 4. Prøveafholdelsen 5. Bedømmelsesskema

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Udkast af 15. maj 2007 Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. I medfør af 9, stk. 4, 14, stk. 4, 18, stk. 1 og 3, og 20, stk. 3, i lov om danskuddannelse til voksne

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Mundtlig del. Censor- og eksaminatorhæfte. Maj-juni Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen. 2. Oversigt over prøven

Prøve i Dansk 1. Mundtlig del. Censor- og eksaminatorhæfte. Maj-juni Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen. 2. Oversigt over prøven Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2012 Mundtlig del Censor- og eksaminatorhæfte Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen 2. Oversigt over prøven 3. Vejledende censor- og eksaminatorark 4. Prøveafholdelsen 5. Bedømmelsesskema

Læs mere

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget

Læs mere

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest REVIDERET NOVEMBER 2017 DU1.1 Mål Modultest Lytte Kan forstå det meste i en lille samtale om en kendt hverdag med hjælp Kan tale i et meget nemt sprog om kendte ting

Læs mere

Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. BEK nr 981 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-6739 Senere

Læs mere

Lovtidende A 2010. Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 24. juni 2010.

Lovtidende A 2010. Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 24. juni 2010. Lovtidende A 2010 24. juni 2010. Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. I medfør af 2, stk. 7, 2 a, stk. 5, 3, stk. 9, 5, stk. 4, 2. pkt., og stk. 5, 2. pkt., 6, stk. 6, 9, stk.

Læs mere

Integrationsministeriets informationsbrev

Integrationsministeriets informationsbrev Nr. 4/2008 15. februar 2008 Integrationsministeriets informationsbrev til kommunalbestyrelser og udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge Ændret bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge

Læs mere

Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Høringsudkast Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. I medfør af 2, stk. 7, 2 a, stk. 5, 3, stk. 9, 5, stk. 4, 2. pkt., og stk. 5, 2. pkt., 6, stk. 6, 9, stk. 4, 10, stk. 4, 11,

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2015 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: tirsdag d. 15. december kl. 10. til tirsdag d. 22. december kl. 10.

Læs mere

Vejledning om modultestning

Vejledning om modultestning Vejledning om modultestning Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Oktober 2014 Vejledning om modultestning Udgiver: Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25

Læs mere

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser 2015-2016 Eksamensbestemmelser Indholdsfortegnelse Afsætning A, skriftlig... 3 Afsætning A, mundtlig... 3 Afsætning B, mundtlig... 3 Dansk A, skriftlig... 4 Dansk A, mundtlig... 4 Engelsk A, skriftlig...

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2012 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: torsdag d. 13. december kl. 14. til torsdag d. 20. december kl. 14.

Læs mere

Spansk A hhx, juni 2013

Spansk A hhx, juni 2013 Bilag 25 Spansk A hhx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale

Læs mere

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning 1 Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning - vejledning om organiseringen af den arbejdsmarkedsrettede begynderundervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Undervisningsministeriet Juni 2014 2 Indhold Indledning

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

24. maj 2013. Kære censor i skriftlig fysik

24. maj 2013. Kære censor i skriftlig fysik 24. maj 2013 Kære censor i skriftlig fysik I år afvikles den første skriftlig prøve i fysik den 27. maj, mens den anden prøve først er placeret den 3. juni. Som censor vil du normalt kun få besvarelser

Læs mere

Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015

Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015 Prøvevejledning redigeret april 2015 Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015 Indhold Prøvevejledning - Den pædagogiske Assistentuddannelse... 2 Danskprøve... 4 Samfundsfagsprøve...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Bliv god til dansk! Velkommen til Danskuddannelserne på VUF

Bliv god til dansk! Velkommen til Danskuddannelserne på VUF Bliv god til dansk! Velkommen til rne på VUF Falstersvej 3-5 / Lindevangs Allé 10-12 2000 Frederiksberg Velkommen til rne på VUF Vi tilbyder Gratis danskundervisning for udlændinge på alle niveauer Undervisning

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved indfødsretsprøven, medborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved indfødsretsprøven, medborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved indfødsretsprøven, medborgerskabsprøven og danskprøverne Legitimation ved indfødsretsprøven, medborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne

Læs mere

skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk

skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk folkeskolen.dk marts 2011 7 skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk Hvis du kan svare JA til de følgende spørgsmål, er dine elever godt på vej mod de afsluttende prøver i dansk i 9.

Læs mere

Censorvejledning for. Teknisk designer

Censorvejledning for. Teknisk designer Juli 2013 Censorvejledning for Teknisk designer Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk 2 Generel vejledning 3 Indledning 3 Censorerne 3 Honorarregler

Læs mere

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN I medfør af 3 i prøvebekendtgørelsen fastsættes nedenstående retningslinjer: Skolestyrelsen har modtaget en del henvendelser

Læs mere

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Den lokale bedømmelsesplan for matematik niveau F til C tager udgangspunkt i de bindende og vejledende tekster fra Undervisningsministeriet, skolens overordnede

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1638 af 15/12/2015

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 20 Kvalitets og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor April 2016 Side 2 af 20 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet - trin

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen... 3 1.1 Eksamensformer...

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

Vejledning til forsøgsprøven i valgfaget musik. Skoleåret 2015-16

Vejledning til forsøgsprøven i valgfaget musik. Skoleåret 2015-16 Vejledning til forsøgsprøven i valgfaget musik Skoleåret 2015-16 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Februar 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Generelt... 4 Prøveform og -forløb... 5 Undervisningsbeskrivelsen...

Læs mere

AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF

AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF Januar-februar Valg af sag, problemformulering og bærende fag. Mandag d. 25. januar, kl. 12.00-12.45, i auditoriet. AT ressourcerummet åbnes. Hver elev

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010

Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010 Kursistvejledning til eksamensprojekt Side 1 af 5 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om eksamensprojektet på hf Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010 3. februar, kl. 12.00 12.45 i auditoriet : Skolen

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 18 Kvalitets og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor November 2015 Side 2 af 18 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

Lytte/forstå Du kan forstå essensen i enkel kommunikation med tydelig udtale om konkrete og velkendte emner inden for fx arbejde, fritid og skole.

Lytte/forstå Du kan forstå essensen i enkel kommunikation med tydelig udtale om konkrete og velkendte emner inden for fx arbejde, fritid og skole. Danskuddannelse 3 på VUF - modulbeskrivelse 1 Modul 1 Du lærer at beskrive, fortælle og kommunikere om hverdagssituationer i et meget enkelt sprog både skriftligt og mundtligt, og du kan til sidst forstå

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Danskuddannelse 2 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive

Danskuddannelse 2 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive Danskuddannelse 2 Trinmål og modultest Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive DU2.1 Mål Modultest Kan forstå det meste i en meget nem samtale om hverdagen Kan tale i et nemt sprog

Læs mere

Prøve i Dansk 3. Censor- og eksaminatorhæfte. Mundtlig del. November-december Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen. 2. Oversigt over prøven

Prøve i Dansk 3. Censor- og eksaminatorhæfte. Mundtlig del. November-december Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen. 2. Oversigt over prøven Prøve i Dansk 3 November-december 2015 Mundtlig del Censor- og eksaminatorhæfte Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen 2. Oversigt over prøven 3. Vejledende censor- og eksaminatorark 4. Prøveafholdelsen

Læs mere

Vejledning om modultestning

Vejledning om modultestning 1 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Vejledning om modultestning Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. September 2008 2 Vejledning om modultestning Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne for akademiuddannelserne Gældende fra 1. januar 2016 Version af 2/10 2015 Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om

Læs mere

Prøver evaluering undervisning

Prøver evaluering undervisning Prøver evaluering undervisning Fysik/kemi Maj juni 2011 Ved fagkonsulent Anette Gjervig Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Ministeriet for Børn og Undervisning 1 Indhold Indledning... 3 De formelle krav til

Læs mere

B-prøven - En lærerhåndbog

B-prøven - En lærerhåndbog B-prøven - En lærerhåndbog I mundtlig fremstilling i dansk i 9. klasse kan prøven afvikles som A- eller B- prøve. I 10. klasse er B-prøven den eneste. Valg af prøveform I begyndelsen af 9. klasse skal

Læs mere

Danskuddannelse 3 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive

Danskuddannelse 3 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive Danskuddannelse 3 Trinmål og modultest Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive DU3.1 Lytte Mål Kan forstå det meste i en nem samtale om hverdagen Kan tale i et nemt sprog om ting

Læs mere

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR VIA University College Dato: 12. november 2014 Journalnr.: U0272-7-01-1-13 Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR - Gældende for studerende ved Sygeplejerskeuddannelsen i Randers

Læs mere

Vurdering af danskuddannelsestilbuddet på det særligt tilrettelagt grundforløb på Social- og Sundhedsskolen

Vurdering af danskuddannelsestilbuddet på det særligt tilrettelagt grundforløb på Social- og Sundhedsskolen Sagsnr.: 312434 Dokumentnr.: 1947874 Vurdering af danskuddannelsestilbuddet på det særligt tilrettelagt grundforløb på Social- og Sundhedsskolen RESUMÉ Indberetninger om sprogligt standpunkt ved start

Læs mere

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål Bilag 7 avu-bekendtgørelsen, august 2009 Dansk, niveau D 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. Dansk er på én gang et sprogfag og et fag, der beskæftiger

Læs mere

Valg af emner og opfølgende interviewspørgsmål

Valg af emner og opfølgende interviewspørgsmål Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Valg af emner og opfølgende interviewspørgsmål En vejledning til Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 Mundtlig kommunikation Danskuddannelse

Læs mere

Lærervejledning: Arbejdsliv i Danmark. Indhold. 1. Overordnede mål for undervisningen

Lærervejledning: Arbejdsliv i Danmark. Indhold. 1. Overordnede mål for undervisningen Lærervejledning: Arbejdsliv i Danmark Indhold 1. Overordnede mål for undervisningen 2. Målgruppe 3. Forløbets faser 4. Tilrettelæggelse 4.1 Forberedelsesfasen 4.2 Gennemførelsesfasen 4.3 Efterbehandlingsfasen

Læs mere

Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2.

Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2. Orientering om forhold omkring Folkeskolens Afgangsprøver - Suldrup Skole -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prøvefagene i 9.

Læs mere

Udfyldende regler på matematik

Udfyldende regler på matematik Studienævnet for matematik 4. september 2008 Udfyldende regler på matematik Studienævnet udarbejder en række udfyldende regler der uddyber og supplerer studieordningens bestemmelser. De udfyldende regler

Læs mere

Prøvebestemmelser Prøve i grundfag. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Prøve i grundfag. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Prøve i grundfag Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2014 1 Prøvebestemmelser for prøve i grundfag på Social- og Sundhedsuddannelsen,

Læs mere

Vedr. folkeskolens afgangsprøve i mundtlig dansk

Vedr. folkeskolens afgangsprøve i mundtlig dansk Vedr. folkeskolens afgangsprøve i mundtlig dansk Til forældre til elever der skal op i Prøveform B - også kaldet synopseprøven. Her er lidt information om prøven, opgivelser og forberedelser. Der findes

Læs mere

Skuemester- og lærervejledning for specialet. Industritekniker

Skuemester- og lærervejledning for specialet. Industritekniker Maj 2013 Skuemester- og lærervejledning for specialet Industritekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kinesisk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kinesisk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Kinesisk - sprog og kultur November 2014 Fælles mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i kinesisk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Skuemestervejledning. Beslagsmedeuddannelsen. Marts 2013. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V

Skuemestervejledning. Beslagsmedeuddannelsen. Marts 2013. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V Marts 2013 Skuemestervejledning Beslagsmedeuddannelsen Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning... 3 Indledning... 3 Skuemestrene...

Læs mere

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 1 sur 8 8/11/2007 10:54 LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Accession A20060025929 Entydig dokumentidentifikation

Læs mere

Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk

Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Godkendt i Cand.negot.-studienævnet den 8. oktober 2009 og den 21. januar 2010 og den 4. marts

Læs mere

Lærervejledning: Bolig og naboskab. Indhold. 1. Overordnede mål for undervisningen

Lærervejledning: Bolig og naboskab. Indhold. 1. Overordnede mål for undervisningen Lærervejledning: Bolig og naboskab Indhold 1. Overordnede mål for undervisningen 2. Målgruppe 3. Forløbets faser 4. Tilrettelæggelse 4.1 Forberedelsesfasen 4.2 Gennemførelsesfasen 4.3 Efterbehandlingsfasen

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1

Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1 Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1 30. april 2009 1 Indhold Formål... 3 Rammer... 3 Tidsplan... 3 Prøvens udformning...

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3 4 PRØVERS

Læs mere

Administrationsbacheloruddannelsen

Administrationsbacheloruddannelsen Studieretninger 5. semester Januar 2015 Skriftlig og mundtlig del Ekstern censur 7-trins-skalaen Opgavesættet består af i alt 5 sider. Eksamen Form Skriftlig opgave og mundtlig eksamen. Eksamenen kan gennemføres

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen.

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen. Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen. 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Den afsluttende eksamen (Svendeprøven) Projektopgaven Skriftlig prøve Mundtlig prøve Side 4 Bedømmelsesplan

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Web-integrator Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/4/2013 om uddannelserne i

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Styrelsen for Undervisning og Kvalitet April 2015 1 Indhold Forord... 3 Generelt om prøven... 3 Prøveforløbet trin for trin... 4 Opgivelser... 5 Et eksempel på

Læs mere

VEJLEDNING TIL SKUESPILLERUDDANNELSENS OPTAGELSESPRØVE 2014

VEJLEDNING TIL SKUESPILLERUDDANNELSENS OPTAGELSESPRØVE 2014 VEJLEDNING TIL SKUESPILLERUDDANNELSENS OPTAGELSESPRØVE 2014 For at blive optaget på skuespilleruddannelsen skal du bestå de tre prøver, der er beskrevet her i vejledningen. Dette kan der ikke dispenseres

Læs mere

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation

Læs mere

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Fagprøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2014 1 Regler for fagprøve på social- sundhedsuddannelsen, trin 1, Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. 07. 2013 Frontline pc-supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Skuemestervejledning. Juni 2011. Entreprenørmaskinmekaniker. Landbrugsmaskinmekaniker. Personliftmekaniker. Landbrugssmed.

Skuemestervejledning. Juni 2011. Entreprenørmaskinmekaniker. Landbrugsmaskinmekaniker. Personliftmekaniker. Landbrugssmed. Juni 2011 Skuemestervejledning Entreprenørmaskinmekaniker Landbrugsmaskinmekaniker Personliftmekaniker Landbrugssmed Materielmekaniker Kranmekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København

Læs mere

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed For afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 Ved ikke-bestået standpunktsbedømmelse i et grundfag eller

Læs mere

Religion og filosofi. Evaluering, orientering og vejledning

Religion og filosofi. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Religion og filosofi 2014 Evaluering, orientering og vejledning Institut for Læring Indhold Faget Konklusion Prøverne i religion og filosofi Årets prøver 2014 Den skriftlige

Læs mere

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet 2009- retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående

Læs mere

Fra skoleåret 2016/17 indføres en praktisk-mundtlig fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi.

Fra skoleåret 2016/17 indføres en praktisk-mundtlig fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi. Indhold Vejledning til den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi Guide til hvordan Alineas fællesfaglige forløb forbereder dine elever til prøven Gode dokumenter til brug før og under prøven Vejledning

Læs mere

Lægeerklæring til brug ved Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret

Lægeerklæring til brug ved Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret Lægeerklæring til brug ved Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret Erklæringen udfyldes af lægen og skal udfærdiges på dansk (på computer, skrivemaskine

Læs mere

Vejledning til engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet (FP9)

Vejledning til engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet (FP9) Vejledning til engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet (FP9) Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Januar 2016 1 Indhold 1. Rammer for prøven... 3 2. Beskrivelse af prøven... 3 Prøvegrundlaget...

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 08/06/16 Indledning Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport

Læs mere

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1 Orientering om folkeskolens prøver pa Midtskolen Denne orientering giver dig vigtig information om prøverne og viden om de regler der knytter sig til prøverne samt konsekvenser af eventuelle overskridelser

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

BILAG 3 Bedømmelsesplaner. Lokal undervisningsplan 2016 Grundforløb 1 Jordbrug, fødevarer og oplevelser. Agroskolen

BILAG 3 Bedømmelsesplaner. Lokal undervisningsplan 2016 Grundforløb 1 Jordbrug, fødevarer og oplevelser. Agroskolen BILAG 3 Bedømmelsesplaner Lokal undervisningsplan 2016 Grundforløb 1 Jordbrug, fødevarer og oplevelser. Agroskolen Indhold Bilag 3 Bedømmelsesplaner for GF 1... 3 Bilag 3.1 - EUD... 3 Bilag 3.1.1 Løbende

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Svendeprøvevejledning produktør

Svendeprøvevejledning produktør Svendeprøvevejledning produktør (Censorvejledning) August 2011 Formål med vejledningen... 3 Retningslinjer for den praktiske prøve... 4 Dagens forløb... 4 Trækning af to opgaver samt forberedelse... 5

Læs mere

hf - EP Vejledning til eksamensprojekt

hf - EP Vejledning til eksamensprojekt hf - EP Vejledning til eksamensprojekt 2016 Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Falstersvej 3-5, 2000 F Lindevangs Allé 8-12, 2000 F tlf. 3815 8500 Huskeliste: Gå-i-gang-møde om eksamensprojektet: i

Læs mere

Vejledning til tysk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet November 2015

Vejledning til tysk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet November 2015 Vejledning til tysk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet November 2015 Indhold Indhold... 2 1. Rammer for prøven... 3 2. Beskrivelse af prøven... 3 Prøvegrundlaget...

Læs mere