Styrelsesvedtægt for Fredensborg Kommune for byrådsperioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styrelsesvedtægt for Fredensborg Kommune for byrådsperioden 2014 2017"

Transkript

1 Styrelsesvedtægt for Fredensborg Kommune for byrådsperioden

2 2

3 Indholdsfortegnelse 1-2 Byrådet Borgmesteren Udvalgene og almindelige regler for disses arbejde Økonomiudvalget 5 13 Udvalget for Plan, Miljø og Klima 6 14 Udvalget for Børn og Skole 7 15 Udvalget Fritid og Idræt 8 16 Udvalget for Kultur 8 17 Udvalget for Social- og Seniorområdet 9 18 Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv Vederlag Funktionsvederlag Stedfortræderindkaldelse i Byrådet Stedfortræderindkaldelse i udvalg ved inhabilitet Midlertidig bestemmelse indtil 31.december Borgerrådgiverfunktion Ikrafttræden og ændringer i vedtægten 12 3

4 Byrådet 1. Fredensborg Byråd har 27 medlemmer. Stk.2. Byrådet vælger en borgmester, en første viceborgmester og en anden viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes styrelse (i det følgende kaldet styrelsesloven). 2. De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af Byrådets møder fastsættes i Byrådets forretningsorden (i det følgende kaldet forretningsordenen), jf. styrelseslovens 2. Borgmesteren 3. De nærmere regler om Borgmesterens opgaver i forbindelse med Byrådets møder fastsættes i forretningsordenen, jf. styrelseslovens 8 og Borgmesteren har den øverste daglige ledelse af kommunens administration og varetager de funktioner, der fremgår af styrelseslovens kapitel IV. Stk.2. Borgmesteren sørger for, at der om sager, der hører under et udvalgs område, indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden Byrådet træffer beslutning i sagen. Stk.3. Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de ikke forsinkes unødvendigt. Borgmesteren kan forlange enhver oplysning af udvalgene og af de ansatte om sager inden for deres område og om sagernes ekspedition. 5. Borgmesteren sørger for, at der ikke afholdes udgifter eller oppebæres indtægter uden nødvendig bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres efter de regler, der er fastsat af Indenrigs- og Socialministeriet og Byrådet. Hvis Borgmesteren mener, at der er disponeret uden nødvendig bevilling, skal spørgsmålet forelægges for Byrådet. 6. Der nedsættes følgende udvalg: Udvalgene og almindelige regler for deres arbejde 1. Økonomiudvalget 2. Udvalget for Plan, Miljø og Klima 3. Udvalget for Børn og Skole 4. Udvalget for Fritid og Idræt 5. Udvalget for Kultur 6. Udvalget for Social- og Seniorområdet 7. Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv 7. Hvert udvalg fører en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. Efter hvert møde underskrives beslutningsprotokollen af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af udvalgets medlemmer kan forlange at få sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der skal sendes til anden myndighed, kan medlemmet kræve, at denne myndighed samtidig orienteres om indholdet af protokollen. Når sagen fremsendes kan det pågældende medlem også få en begrundelse for sit standpunkt sendt med, jf. styrelseslovens 20, stk.3. 4

5 8. Hvis et stående udvalg vil foretage dispositioner, der har væsentlig betydning for et andet udvalg, skal der forhandles med dette udvalg inden iværksættelsen, i fornødent omfang med inddragelse af Borgmesteren, jf. styrelseslovens 21 og 31a. 9. De stående udvalg sørger for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalgene indstiller til Byrådet gennem Økonomiudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige. Økonomiudvalget 10. Økonomiudvalget består af Borgmesteren, der er formand for udvalget, og 10 af Byrådets øvrige medlemmer. Stk.2. Udvalget skal varetage den umiddelbare forvaltning af de områder, der er nærmere beskrevet i styrelseslovens 18, 21 og kapitel V. Stk.3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for alle kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for Borgmesterens og administrationens behandling af personalesager. Stk.4. Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen og for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og hjælper de stående udvalg med at tilvejebringe det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter generelle regler for, hvordan planerne skal tilvejebringes. Udvalget sørger for, at der udarbejdes økonomiske konsekvensberegninger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til Byrådet om planforslagene. Udvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges for Byrådet til beslutning. Stk.5. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af - køb, salg og pantsætning af fast ejendom - bortforpagtning af grundarealer og udlejning af kommunens faste ejendomme, dog bortset fra boliger til ældre - myndighedsopgaver i medfør af almenboliglovgivningen samt lån og garanti til beboerindskud Stk.6. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om kommunens kasseog regnskabsregulativ, jf. styrelseslovens 42, og revisionsregulativ. Stk.7. Udvalget forhandler i nødvendigt omfang med et stående udvalg inden der iværksættes foranstaltninger af væsentlig betydning for udvalget. Stk.8. Økonomiudvalget skal arbejde for - at der ved udbud af kommunale ejendomme indtænkes bæredygtige løsninger i forbindelse med nybyggeri - som personaleudvalg at der i personalepolitikken også lægges vægt på mangfoldighed, sundhed, integration og ligestilling mellem kønnene Økonomiudvalget fastsætter regler om - budget- og bevillingskontrol, jf forsikring af kommunens værdier - kommunens indkøbsfunktioner Økonomiudvalget fører tilsyn med

6 - at forvaltningen af økonomiske midler er forsvarlig og sker i overensstemmelse med Byrådets beslutninger - at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig - at de bevillinger og rådighedsbeløb, som er vedtaget i årsbudgettet eller ved særlig beslutning, ikke overskrides uden Byrådets samtykke - at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde - løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jf. styrelseslovens 67 Udvalget for Plan, Miljø og Klima 13. Udvalget for Plan, Miljø og Klima består af 9 medlemmer. Stk.2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske, miljø-, plan- og klimamæssige område, herunder opgaver vedrørende - administration af planlovgivningen - bygge- og boligforhold - bygge- og anlægsarbejder - navngivning af bygningskomplekser, skoler m.v. - Agenda 21 - lokalplaner - servitutter og deklarationer - helhedsorienteret områdeplanlægning - miljøbeskyttelse, godkendelse og tilsyn - klimatilpasningsindsatsen - jordforurening og råstoffer - naturbeskyttelse og vandløb - taxikørsel - kollektiv trafik - trafiksikkerhed - vejvæsen og snerydning - kystsikring - projektforslag, myndighedsprojekt og hovedprojekt samt udførelse af kommunale byggeog anlægsarbejder, efter at samlet godkendelse af projektet og dets økonomi har fundet sted i Byrådet - drift, energioptimering og udvendig vedligeholdelse af samtlige kommunale bygninger og anlæg, hvor disse opgaver ikke ved denne vedtægt er henlagt til et andet udvalg Stk.3. Udvalget har den koordinerende funktion i kommunens klimaindsats, herunder vedrørende en reduktion i kommunens CO 2 udledning. Udvalget skal indsamle, udvikle og videregive ideer om mere energivenlige løsninger til de øvrige udvalg. Stk.4. Udvalget varetager kommunens tilsyns-, myndigheds- og planlægningsopgaver vedrørende spildevandsområdet, affaldsområdet, varmeområdet og vandforsyningsområdet. Stk.5. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om - varmeplaner, miljøplaner, trafikplaner, affaldsplaner, kommuneplaner, lokalplaner, spildevandsplaner og vandforsyningsplaner, samt politikker og handleplaner for de i stk.2 og 3 omtalte og eventuelle andre områder omfattet af udvalgets virksomhed i samarbejde med Økonomiudvalget, jf takster for ydelser inden for udvalgets område - varetagelse af kommunens ejerinteresser i Fredensborg Forsyning og andre forsyningsselskaber, herunder fælleskommunale forsyningsselskaber - varetagelse af kommunens interesser i Nordsjællands Park og Vej samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område - anlægsplaner og 6

7 - ide-/programoplæg, bygge-/anlægsprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder. Stk.6. Udvalget har også ansvaret for at inddrage en række tværgående temaer i udvalgets arbejde: - at der indgår overvejelser om handicapmæssige konsekvenser, herunder at der tilstræbes handicapvenlige løsninger i forbindelse med adgang til offentlige bygninger og arealer - at skabe miljømæssigt forsvarlige løsninger i forbindelse med kommunens virksomhed og i forsyningsselskaberne, herunder at anvendelse og spild af energi og CO2-udledning reduceres - at borgere med anden etnisk baggrund end dansk får plads og mulighed for at integrere sig i det danske samfund, herunder ved at der skabes fysiske rammer, der understøtter integrationen - at skabe miljømæssigt forsvarlige løsninger i forbindelse med kommunens virksomhed og i forsyningsselskaberne - at der arbejdes for at skabe gode fysiske rammer for den enkelte borgers sundhed Udvalget for Børn og Skole 14. Udvalget for Børn og Skole består af 9 medlemmer. Stk.2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver for fortrinsvis børn og unge (0-18 år) vedrørende undervisning, dagtilbud, samt opgaver vedrørende aktivt medborgerskab, der ikke ifølge denne vedtægt er henlagt til andre udvalg, herunder opgaver vedrørende - dagplejen og daginstitutioner inklusive private og selvejende institutioner, som kommunen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser - puljeordninger og orlovsordninger m.v. - folkeskolen og andre undervisningstilbud - skolefritidsordninger (SFO) - fritidshjem - særlig støtte til børn og unge - specialundervisning og PPR - ungdomsskole - klubtilbud - SSP - drift af kommunale institutioner inden for udvalgets område - samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område - kommunens samlede medborgerskabspolitik og medborgerskabsspørgsmål generelt - koordinering, styring og samordning af samt videre opfølgning af den samlede medborgerskabsindsats - indvendig vedligeholdelse af bygninger under udvalgets område - anskaffelse og vedligeholdelse af inventar i de kommunale bygninger og anlæg under udvalgets område Stk.3. Udvalget inddrages ved igangsætning af nye større projekter for at sikre helhed og sammenhæng i medborgerskabsindsatsen. Udvalget har desuden initiativret og pligt vedrørende medborgerskabsspørgsmål i forhold til andre udvalg. Stk.4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om - skoleplaner og om politikker og handleplaner inden for de i stk.2 omhandlede områder i samarbejde med Økonomiudvalget, jf takster for ydelser inden for udvalgets område samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område - anlægsplaner og 7

8 - ide- /programoplæg, bygge-/anlægsprogram og indstilling vedrørende dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder. Stk.5. Udvalget skal inden for børne-, skole- og medborgerskabsområdet også arbejde for at inddrage en række tværgående temaer i udvalgets arbejde: - at der skabes gode rammer for børn og unges sundhed, herunder i institutionernes kostpolitik - at børn og unge med handicap kan blive i de almindelige tilbud, når de kan profitere heraf og alle parter kan have gavn heraf - at der ved tilrettelæggelsen af den daglige drift i institutionerne, herunder også hos de eksterne samarbejdspartnere, tages miljømæssige hensyn Udvalget for Fritid og Idræt 15. Udvalget for Fritid og Idræt består af 9 medlemmer. Stk.2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på fritids- og forebyggelsesområdet, herunder opgaver vedrørende - det folkeoplysende arbejde - fritidsaktiviteter for børn, unge og voksne - voksenundervisning - udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme til foreninger m.v. - Idrætscenter Humlebæk - Gymnastikkens Hus - idrætsanlæg - havne - sundhedsfremmende borgerrettede indsatser, herunder forebyggelsesindsatser - sundhedspolitikken - samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område - indvendig vedligeholdelse af bygninger under udvalgets område - anskaffelse og vedligeholdelse af inventar i de kommunale bygninger og anlæg under udvalgets område Stk.3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om - politikker og handleplaner inden for de i stk.2 omhandlede områder i samarbejde med Økonomiudvalget, jf regler for udlån og leje af lokaler i kommunens ejendomme og for tilskud til foreninger inden for udvalgets område - takster for ydelser inden for udvalgets område samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område - anlægsplaner og - ide- /programoplæg, bygge-/anlægsprogram og indstilling vedrørende dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder. Stk.4. Udvalget skal inden for fritids- og forebyggelsesområdet også arbejde for at inddrage en række tværgående temaer i udvalgets arbejde: - at der skabes gode rammer for den enkelte borgers sundhed - at der arbejdes for at fritidstilbuddene gøres rummelige og fysisk tilgængelige for borgere med handicap - at borgere med anden etnisk baggrund end dansk får plads og mulighed for at integrere sig i det danske samfund, herunder ved at der skabes fritidsaktiviteter, der understøtter integrationen. Udvalget for Kultur 16. Udvalget for Kultur består af 7 medlemmer. 8

9 Stk.2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på kulturområdet, herunder opgaver vedrørende - venskabsbysamarbejdet - biblioteker - museer og fortidsminder - musikskoler og andre musikfaciliteter - teater- og biografforhold - børnekultur - Byens Hus, Fredensborg Bio, Medborgerhuset Egedal og foreningshuset Strandlyst - Kunstfonden - Kulturpuljens område - kunst i byrummet - kulturelle aktiviteter på Fredtoften - Lokalhistorisk arkiv, herunder distribuering og registrering af kunst - samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område - indvendig vedligeholdelse af bygninger under udvalgets område - anskaffelse og vedligeholdelse af inventar i de kommunale bygninger og anlæg under udvalgets område. Stk.3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om - biblioteksplaner samt om politikker og handleplaner inden for de i stk.2 omhandlede områder i samarbejde med Økonomiudvalget, jf takster for ydelser inden for udvalgets område. samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område - anlægsplaner og - ide- /programoplæg, bygge-/anlægsprogram og indstilling vedrørende dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder. Stk.4. Udvalget skal inden for kulturområdet også arbejde for at inddrage en række tværgående temaer i udvalgets arbejde: - at arbejde for, at der skabes handicapvenlige løsninger vedrørende adgang til kulturelle tilbud - at der i kulturindsatsen lægges vægt på inddragelse og formidling til alle kommunens borgere, herunder også til borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Udvalget for Social- og Seniorområdet 17. Udvalget for Social- og Seniorområdet består af 7 medlemmer. Stk.2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver for primært voksne på det sociale og sundhedsmæssige område, herunder opgaver vedrørende - sociale ydelser til enkeltpersoner - tilbud til voksne med psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse - tilbud for socialt udsatte og borgere med misbrug - ældrepleje - træning (vedligeholdelsestræning og rehabilisering) - sundhedspleje (småbørnsbesøg, skolesundhedspleje) - kommunal tandpleje (børn og ungetandpleje, omsorgstandpleje og specialtandpleje) - sundhedsaftaler - samarbejdet med almen praksis - patientrettet forebyggelse, forløbsprogrammer m.v. - handicapområdet, herunder børnehandicapområdet - høring af regionale sundhedsplaner - sundhedsberedskabsplan 9

10 - sundhed og sundhedskoordination i øvrigt, bortset fra sundhedsfremmende borgerrettede indsatser og sundhedspolitikken, jf. ovenfor under 15, stk.2 - frivillig social indsats - den almene boligsociale indsats - opgaver vedrørende kommunens sociale institutioner, herunder ældre- og plejeboliger, samt botilbud - samarbejde med regionale og private institutioner inden for udvalgets område samt selvejende institutioner, som Byrådet har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser efter social- og sundhedslovgivningen - Forebyggelsesrådet - indvendig vedligeholdelse af bygninger samt - anskaffelse og vedligeholdelse af inventar i de kommunale bygninger og anlæg under udvalgets område. Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om - sociale rammeaftaler, sociale udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf politikker og handleplaner inden for udvalgets område - takster for ydelser inden for udvalgets område samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område - anlægsplaner og - ide- /programoplæg, bygge-/anlægsprogram og indstilling vedrørende dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder. Stk.4. Udvalget skal inden for social- og sundhedsområdet også arbejde for at inddrage en række tværgående temaer i udvalgets arbejde: - at handicappede borgere får mulighed for at leve et godt liv og bevare den personlige integritet - at udvalget indtænker de integrationsmæssige aspekter i sagerne - at der ved tilrettelæggelsen af den daglige drift i institutionerne, herunder også hos de eksterne samarbejdspartnere, tages miljømæssige hensyn Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv 18. Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv består af 7 medlemmer. Stk.2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver for voksne (18 + ) inden for det arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesmæssige område, erhvervs- og turismeområdet, samt ungdommens uddannelsesvejledning, herunder opgaver vedrørende - lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik, bortset fra enkeltydelser, der behandles i Udvalget for Social- og Seniorområdet - lov om sygedagpenge - de beskæftigelsesrettede opgaver efter integrationsloven og ydelser knyttet hertil, dog ikke enkeltydelser, der behandles af Udvalget for Social- og Seniorområdet - den særlige indsats og hjælp til kriminalitetstruede og løsladte voksne unge - kommunens opgaver i relation til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. - opgaver i relation til Ungdommens Uddannelsesvejledning, jf. kap. 2 i lov om vejledning om uddannelse og erhverv - førtidspension - turismeforhold - den kommunale erhvervspolitik - erhvervsforhold, herunder samarbejde med virksomheder, - indvendig vedligeholdelse af bygninger, samt - anskaffelse og vedligeholdelse af inventar i de kommunale bygninger og anlæg under udvalgets område. Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om 10

11 - sektorplaner, politikker og handleplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf takster for ydelser inden for udvalgets område samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område - anlægsplaner og - ide- /programoplæg, bygge-/anlægsprogram og indstilling vedrørende dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder. Stk.4. Udvalget skal arbejde for at indarbejde en række tværgående temaer i udvalgets arbejde: - udvalget skal i tilrettelæggelsen af den overordnede arbejdsmarkedspolitik arbejde for, at der skabes gode rammer for borgere med handicap og den enkelte borgers sundhed, herunder at sikre et sundt og rent miljø. - udvalget skal i sagerne på det arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesmæssige område indtænke de medborgerskabsmæssige aspekter. Vederlag 19. Vederlaget til formanden for Udvalget for Plan og Klima udgør 24,261 pct. af Stk.2. Vederlaget til næstformanden for Udvalget for Plan og Klima udgør 4,503 pct. af Stk.3. Vederlaget til formanden for Udvalget for Børn og Skole udgør 24,261 pct. af Stk.4. Vederlaget til næstformanden for Udvalget for Børn og Skole udgør 4,503 pct. af Stk.5. Vederlaget til formanden for Udvalget for Fritid og Idræt udgør 24,261 pct. af Stk.6. Vederlaget til næstformanden for Udvalget for Fritid og Idræt udgør 4,503 pct. af Stk.7. Vederlaget til formanden for Udvalget for Kultur udgør 14,405 pct. af borgmesterens vederlag. Stk.8. Vederlaget til næstformanden for Udvalget for Kultur udgør 3,517 pct. af borgmesterens vederlag. Stk.9. Vederlaget til formanden for Udvalget for Social- og Seniorområdet udgør 24,261 pct. af Stk.10. Vederlaget til næstformanden for Udvalget for Social- og Seniorområdet udgør 4,503 pct. af Stk.11. Vederlaget til formanden for Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv udgør 24,261 pct. af Stk.12. Vederlaget til næstformanden for Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv udgør 4,503 pct. af Stk.13. Vederlaget til formanden for Børn- og Ungeudvalget udgør 9,5 pct. af borgmesterens vederlag. Stk.9. Den i stk.1, 3, 5, 7, 9, 11 og 13 nævnte vederlæggelse ophører, når formanden fratræder hvervet eller i en uafbrudt periode på 3 måneder ikke har varetaget hvervet. Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder. 11

12 Funktionsvederlag 20. Når et medlem af et stående udvalg på grund af formandens sygdom, ferie eller fravær af anden årsag af udvalget er konstitueret som formand i en periode på mindst 2 uger, modtager medlemmet i funktionsperioden vederlag efter samme regler som formanden, jf. 19, stk.1, 3, 5, 7, 9 og 11. Stk.2. Funktionsvederlag kan højst ydes i en uafbrudt periode på 9 måneder. Stedfortræderindkaldelse 21. Bestemmelsen i styrelseslovens 15, stk.2 fraviges, således at borgmesteren i de nævnte situationer indkalder stedfortræder til Byrådets førstkommende møde uanset den forventede varighed af fraværet. Stk.2. Meddelelse om fravær skal så vidt muligt gives til borgmesteren senest 3 hverdage før byrådsmødet. Stedfortræderindkaldelse i udvalg ved inhabilitet 22. Den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, der må forventes at blive erklæret inhabilt i forhold til en sag, der skal behandles i udvalget, kan bestemme, at et andet byrådsmedlem i givet fald indtræder i udvalget ved sagens behandling. Midlertidig bestemmelse (1. januar 2014 til 31. december 2017) 23. Stedfortrædere, som indkaldes efter 21 til at deltage i enkelte møder, vederlægges i overensstemmelse med bestemmelserne i styrelseslovens 16, stk.8, jf. vederlagsbekendtgørelsens 6, stk.1, 3.punktum. Borgerrådgiverfunktion 24. Der er en borgerrådgiverfunktion, der henhører under Byrådets administration. Stk. 2. Borgerrådgiveren yder vejledning og rådgivning til borgerne indenfor de af Byrådet fastsatte rammer herfor, og bistår Byrådet med dettes tilsyn og kontrolfunktioner i forhold til udvalg, borgmester og administration. Stk. 3. Byrådet ansætter og afskediger borgerrådgiveren og fastsætter nærmere regler for dennes virksomhed Ændringer i vedtægten 25. Denne vedtægt træder i kraft den 1.januar Stk.2. Samtidig ophæves Styrelsesvedtægt for Fredensborg kommune af 1.januar 2010 med senere ændringer. Stk.3. Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum. Vedtagne ændringer skal indsendes til den kommunale tilsynsmyndighed. -ooooo- 12

13 Denne styrelsesvedtægt er vedtaget af Byrådet i Fredensborg Kommune på møder den 27. januar 2014 og den 24. februar Byrådet har efterfølgende ændret 13, stk. 5, 18, stk. 2 og indsat ny 24. Ændringerne er vedtaget på Byrådets møder den 28. april 2014 og 26. maj Thomas Lykke Pedersen Borgmester Kim Herlev Jørgensen kommunaldirektør 13

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune Kapitel 1 - Byrådet 1. Frederikssund Byråd består af 23 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester samt en 1. og 2. viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes

Læs mere

Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I

Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I 1. Sorø Byråd består af 25 medlemmer. Sorø Kommune Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I Byrådet Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. 6

Læs mere

Kapitel I, Kommunalbestyrelsen. Kapitel II, Borgmesteren

Kapitel I, Kommunalbestyrelsen. Kapitel II, Borgmesteren Nærværende styrelsesvedtægt er fastsat i medfør af 2, stk. 2 i Lov om Kommunernes Styrelse. Kapitel I, Kommunalbestyrelsen 1. Vordingborg kommunalbestyrelse består af 29 medlemmer. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for Gladsaxe Kommune. med virkning fra 1. oktober 2015. J. nr. 00.01.00P00 1 Sag: 2015/04815 003

Styrelsesvedtægt. for Gladsaxe Kommune. med virkning fra 1. oktober 2015. J. nr. 00.01.00P00 1 Sag: 2015/04815 003 Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommune med virkning fra 1. oktober 2015 J. nr. 00.01.00P00 1 J. nr. 00.01.00P00 2 Kapitel I. Byrådet. 1. Stk. 1. Gladsaxe Byråd består af 25 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Styrelsesvedtægt 2015

TÅRNBY KOMMUNE Styrelsesvedtægt 2015 TÅRNBY KOMMUNE Styrelsesvedtægt 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 Kapitel I... 3 Kommunalbestyrelsen... 3 Kapitel II... 3 Borgmesteren... 3 Kapitel III... 4 Nedsættelse af udvalg og almindelige

Læs mere

Lemvig Kommune. Styrelsesvedtægt. for kommunale anliggender

Lemvig Kommune. Styrelsesvedtægt. for kommunale anliggender Lemvig Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale anliggender INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel I Kommunalbestyrelsen 4 Kapitel II Borgmesteren 4 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler for deres

Læs mere

Direktionssekretariatet. Styrelsesvedtægt Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Styrelsesvedtægt Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Styrelsesvedtægt Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Kapitel 1...1 Kommunalbestyrelsen...1 Kapitel 2...1 Borgmesteren...1 Kapitel 3...1 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler

Læs mere

Kapitel I. Kapitel II

Kapitel I. Kapitel II Styrelsesvedtægt INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I... 1 Kommunalbestyrelsen... 1 KAPITEL II... 1 Borgmesteren... 1 KAPITEL III... 2 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v... 2

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Billund Kommune

Styrelsesvedtægt for Billund Kommune Styrelsesvedtægt for Billund Kommune Byrådet Økonomiudvalget Teknik og Miljø Børn Unge og Kultur Voksne Den 1. januar 2018 Indholdsfortegnelse KAPITEL I Byrådet... 3 KAPITEL II Borgmesteren... 3 KAPITEL

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Styrelsesvedtægten. for Solrød Kommune

SOLRØD KOMMUNE. Styrelsesvedtægten. for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægten for Solrød Kommune Januar 2010 Solrød Byråd består af 19 medlemmer. Kapitel I Byrådet 1 Byrådet vælger en Borgmester og en første og anden Viceborgmester, jævnfør 6 i

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hørsholm Kommune

Styrelsesvedtægt for Hørsholm Kommune Styrelsesvedtægt for Hørsholm Kommune December 2009 Indhold Kapitel I... 3 Kommunalbestyrelsen... 3 Kapitel II... 3 Borgmesteren... 3 Kapitel III... 3 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler for disses

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Halsnæs Kommune

Styrelsesvedtægt for Halsnæs Kommune Udkast byrådets anden behandling den 12. april 2010 Styrelsesvedtægt for Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel I Byrådet Kapitel II Borgmesteren Kapitel III Nedsættelse af udvalg, almindelige regler

Læs mere

Gældende styrelsesvedtægt (1. januar 2014) med forslag til ændringer (tekst markeret med gul viser, hvor der er foretaget ændringer):

Gældende styrelsesvedtægt (1. januar 2014) med forslag til ændringer (tekst markeret med gul viser, hvor der er foretaget ændringer): Gældende styrelsesvedtægt (1. januar 2014) med forslag til ændringer (tekst markeret med gul viser, hvor der er foretaget ændringer): Gældende styrelsesvedtægt Forslag til ændringer Administrationens bemærkninger

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Halsnæs Kommune. Nedsættelse af udvalg, almindelige regler om disses virksomhed mv. Kapitel I. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Halsnæs Kommune. Nedsættelse af udvalg, almindelige regler om disses virksomhed mv. Kapitel I. Byrådet Styrelsesvedtægt for Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse: Kapitel I Kapitel II Kapitel III Kapitel IV Kapitel V Kapitel VI Kapitel VII Byrådet Borgmesteren Nedsættelse af udvalg, almindelige regler om

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Borgmesteren. Forslag til ændring af. HVIDOVRE KOMMUNES STYRELSESVEDTÆGT pr. 1. juni Kapitel I Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen. Borgmesteren. Forslag til ændring af. HVIDOVRE KOMMUNES STYRELSESVEDTÆGT pr. 1. juni Kapitel I Kommunalbestyrelsen Forslag til ændring af HVIDOVRE KOMMUNES STYRELSESVEDTÆGT pr. 1. juni 2014 Kapitel I Kommunalbestyrelsen - II Borgmesteren - III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v. -

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune Kapitel 1 - Byrådet 1. Frederikssund Byråd består af 23 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester samt en viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Dragør Kommune April Styrelsesvedtægt for

Dragør Kommune April Styrelsesvedtægt for Dragør Kommune April 2013 Styrelsesvedtægt for Dragør Kommune Indholdsfortegnelse: Kapitel I Kommunalbestyrelsen...3 Kapitel II Borgmesteren...3 Kapitel III Udvalgene og regler for disse...4 Kapitel IV

Læs mere

Dragør Kommune Februar 2014April Styrelsesvedtægt for

Dragør Kommune Februar 2014April Styrelsesvedtægt for Dragør Kommune Februar 2014April 2013 Styrelsesvedtægt for Dragør Kommune Indholdsfortegnelse: Kapitel I Kommunalbestyrelsen...3 Kapitel II Borgmesteren...3 Kapitel III Udvalgene og regler for disse...4

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Esbjerg Kommune. Kapitel I

Styrelsesvedtægt for Esbjerg Kommune. Kapitel I Esbjerg Byråd består af 31 medlemmer. Styrelsesvedtægt for Esbjerg Kommune Kapitel I Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. 6 i lov om kommunernes styrelse (i det

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kapitel 1 Byrådet Side 3. Kapitel 2 Borgmesteren Side 3. Kapitel 4 Økonomi- og Planudvalget Side 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kapitel 1 Byrådet Side 3. Kapitel 2 Borgmesteren Side 3. Kapitel 4 Økonomi- og Planudvalget Side 4 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Byrådet Side 3 Kapitel 2 Borgmesteren Side 3 Kapitel 3 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om udvalgenes virksomhed m.v. Side 3 Kapitel 4 Økonomi- og Planudvalget

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

Styrelsesvedtægt. For. Mariagerfjord Kommune

Styrelsesvedtægt. For. Mariagerfjord Kommune Styrelsesvedtægt For Mariagerfjord Kommune Juni 2009 Side 1 af 13 Indhold: Kapitel I Kapitel II Kapitel III Kapitel IV Kapitel V Byrådet Borgmesteren Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ringsted Byråd

Styrelsesvedtægt for Ringsted Byråd Styrelsesvedtægt for Ringsted Byråd Kapitel I BYRÅDET 1. Ringsted Byråd består af 21 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. 6 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE

STYRELSESVEDTÆGT FOR FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE STYRELSESVEDTÆGT FOR FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE Som vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 7. og 28. september 1981 og stadfæstet af Indenrigsministeriet den 11. december 1981 med senere

Læs mere

Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2014 for Horsens Kommune

Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2014 for Horsens Kommune Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2014 for Horsens Kommune 1 Kapitel I Byrådet 1. Horsens Byråd består af 27 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jf. 6 i lov

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for ROSKILDE KOMMUNE (Gældende pr. 1. januar 2014) (forslag revideret af ØU )

STYRELSESVEDTÆGT for ROSKILDE KOMMUNE (Gældende pr. 1. januar 2014) (forslag revideret af ØU ) STYRELSESVEDTÆGT for ROSKILDE KOMMUNE (Gældende pr. 1. januar 2014) (forslag revideret af ØU 12.6.13) INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel I Byrådet Kapitel II Borgmesteren Kapitel III Nedsættelse af udvalg og

Læs mere

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF DE KOMMUNALE ANLIGGENDER I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF DE KOMMUNALE ANLIGGENDER I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF DE KOMMUNALE ANLIGGENDER I NORDFYNS KOMMUNE Kapitel I. Kommunalbestyrelsen 1. Nordfyns Kommunalbestyrelse består af 25 medlemmer. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger en borgmester,

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Pr. 1. januar 2014

Styrelsesvedtægt. Pr. 1. januar 2014 Styrelsesvedtægt Pr. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel I Byrådet...2 Kapitel II Borgmesteren...2 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v...2 Kapitel IV

Læs mere

Gældende styrelsesvedtægt Forslag til ændringer Administrationens bemærkninger Kapitel 1 Byrådet

Gældende styrelsesvedtægt Forslag til ændringer Administrationens bemærkninger Kapitel 1 Byrådet Gældende styrelsesvedtægt (1. januar 2010) med forslag til ændringer (tekst markeret med gul viser, hvor der er foretaget ændringer): Gældende styrelsesvedtægt Forslag til ændringer Administrationens bemærkninger

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for ROSKILDE KOMMUNE Vedtaget af byrådet den 22. januar 2014 og 29. januar 2014

STYRELSESVEDTÆGT for ROSKILDE KOMMUNE Vedtaget af byrådet den 22. januar 2014 og 29. januar 2014 STYRELSESVEDTÆGT for ROSKILDE KOMMUNE Vedtaget af byrådet den 22. januar 2014 og 29. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel I Byrådet Kapitel II Borgmesteren Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Kapitel I Byrådet. Kapitel II Borgmesteren

Styrelsesvedtægt. Kapitel I Byrådet. Kapitel II Borgmesteren Styrelsesvedtægt Allerød Kommune Kapitel I Byrådet Allerød Byråd består af 21 medlemmer. 1 Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jf. 6 i Lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune

Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune Kapitel I Byrådet 1. Favrskov Byråd består af 25 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og en anden viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes styrelse.

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR SYDDJURS BYRÅD

STYRELSESVEDTÆGT FOR SYDDJURS BYRÅD STYRELSESVEDTÆGT FOR SYDDJURS BYRÅD Senest opdateret ved Byrådsbeslutning den 25. og 31 januar 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE: Kapitel I Byrådet 3 II Borgmesteren 3 III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Varde Kommune

Styrelsesvedtægt for Varde Kommune Styrelsesvedtægt for Varde Kommune gældende fra 3. marts 2015 1 Kapitel I Byrådet 1. Varde Byråd består af 25 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og en anden viceborgmester, jf.

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJEN KOMMUNE. Kapitel I. Byrådet Side 2. Kapitel II. Borgmesteren Side 2. virksomhed m.v. Side 3

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJEN KOMMUNE. Kapitel I. Byrådet Side 2. Kapitel II. Borgmesteren Side 2. virksomhed m.v. Side 3 INTERN SERVICE HR Dato: 24-04-2015 Sagsnr.: 15/14128 Kontaktperson: Lise Krabbe Dir. tlf.: 7996 6073 E-mail: lbk@vejenkom.dk STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJEN KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel I. Byrådet Side

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kapitel I Byrådet 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kapitel I Byrådet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kapitel I Byrådet 2 Kapitel II Borgmesteren 2 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v. 3 Kapitel IV Sagsindsigt 4 Kapitel V Økonomiudvalget

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ringsted Byråd

Styrelsesvedtægt for Ringsted Byråd Styrelsesvedtægt for Ringsted Byråd Kapitel I BYRÅDET 1. Ringsted Byråd består af 21 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. 6 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt FOR NORDFYNS KOMMUNE

Styrelsesvedtægt FOR NORDFYNS KOMMUNE Styrelsesvedtægt FOR NORDFYNS KOMMUNE Sagsnummer: 480-2013-55970 Dokumentnummer: 480-2013-266141 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Borgmesterkontoret Kapitel I. Kommunalbestyrelsen 1. Nordfyns

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR LEJRE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR LEJRE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR LEJRE KOMMUNE 1 Kapitel I. Kommunalbestyrelse. 1. Lejre Kommunalbestyrelse består af 25 medlemmer. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Byråd

Styrelsesvedtægt for Furesø Byråd Styrelsesvedtægt for Furesø Byråd Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Byrådet 1 2 Kapitel 2. Borgmesteren 3 5 Kapitel 3. Nedsættelse af udvalg og almindelige regler for udvalgenes virksomhed 6 9 Kapitel 4.

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for ROSKILDE KOMMUNE Vedtaget af byrådet den 29. maj 2013 og 26. juni 2013

STYRELSESVEDTÆGT for ROSKILDE KOMMUNE Vedtaget af byrådet den 29. maj 2013 og 26. juni 2013 STYRELSESVEDTÆGT for ROSKILDE KOMMUNE Vedtaget af byrådet den 29. maj 2013 og 26. juni 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel I Byrådet Kapitel II Borgmesteren Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Vesthimmerlands Kommune

Styrelsesvedtægt for Vesthimmerlands Kommune Styrelsesvedtægt for Vesthimmerlands Kommune 1 Indholdsfortegnelse Kapitel Indhold Side 1 Byrådet 3 2 Borgmesteren 3 3 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v. 3 4 Økonomiudvalget

Læs mere

Styrelsesvedtægt Thisted Kommune

Styrelsesvedtægt Thisted Kommune Styrelsesvedtægt Thisted Kommune Side 0 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kapitel I: Kommunalbestyrelsen... 4 Kapitel II: Borgmesteren... 5 Kapitel III: Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR SKIVE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR SKIVE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR SKIVE KOMMUNE SKIVE KOMMUNE 2014 I N D H O L D: S I D E: KAPITEL I Byrådet 3 KAPITEL II Borgmesteren 3 KAPITEL III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Pr. 1. marts 2014

Styrelsesvedtægt. Pr. 1. marts 2014 Styrelsesvedtægt Pr. 1. marts 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel I Byrådet...2 Kapitel II Borgmesteren...2 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v...2 Kapitel IV

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd. Tilføjelser til gældende styrelsesvedtægt: KAPITEL I Byrådet. KAPITEL II Borgmesteren

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd. Tilføjelser til gældende styrelsesvedtægt: KAPITEL I Byrådet. KAPITEL II Borgmesteren Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd Tilføjelser til gældende styrelsesvedtægt: KAPITEL I Byrådet 1 Frederikshavn Byråd består af 31 medlemmer. Stk. 2 Byrådet vælger en borgmester og en første og anden

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Byråd

Styrelsesvedtægt for Furesø Byråd Styrelsesvedtægt for Furesø Byråd Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Byrådet 1 2 Kapitel 2. Borgmesteren 3 5 Kapitel 3. Nedsættelse af udvalg og almindelige regler for udvalgenes virksomhed 6 9 Kapitel 4.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd Gældende fra 28. maj 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel I Byrådet... 3 Kapitel II Borgmesteren... 3 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for ROSKILDE KOMMUNE Vedtaget af byrådet den 21. december 2016 og 25. januar 2017.

STYRELSESVEDTÆGT for ROSKILDE KOMMUNE Vedtaget af byrådet den 21. december 2016 og 25. januar 2017. STYRELSESVEDTÆGT for ROSKILDE KOMMUNE Vedtaget af byrådet den 21. december 2016 og 25. januar 2017. INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel I Byrådet Kapitel II Borgmesteren Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GREVE BYRÅD. 1. januar 2017

STYRELSESVEDTÆGT FOR GREVE BYRÅD. 1. januar 2017 STYRELSESVEDTÆGT FOR GREVE BYRÅD 1. januar 2017 Indholdsfortegnelse Kapitel I Byrådet side 1 Kapitel II Borgmesteren side 1 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd Gældende fra 1. januar 2017 Indholdsfortegnelse Kapitel I Byrådet... 3 Kapitel II Borgmesteren... 3 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR SYDDJURS BYRÅD

STYRELSESVEDTÆGT FOR SYDDJURS BYRÅD STYRELSESVEDTÆGT FOR SYDDJURS BYRÅD Senest opdateret ved byrådsbeslutning den xx og xx 2018 med virkning fra 1. januar 2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel I Byrådet 3 II Borgmesteren 3 III Nedsættelse af

Læs mere

Assens Kommunes styrelsesvedtægt. Styrelsesvedtægt 2014

Assens Kommunes styrelsesvedtægt. Styrelsesvedtægt 2014 Assens Kommunes styrelsesvedtægt Styrelsesvedtægt 2014 25. juni 2014 Styrelsesvedtægt for Assens Kommune Indholdsfortegnelse Byrådet... 3 Borgmesteren... 3 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Albertslund Kommune

Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Albertslund Kommune Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Albertslund Kommune Marts 2015 ØKONOMI & STAB Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43

Læs mere

Styrelsesvedtægt 2014 Hedensted Kommune

Styrelsesvedtægt 2014 Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Styrelsesvedtægt 2014 Hedensted Kommune Sidst revideret af Byrådet 17. december 2014 og 28. januar 2015 UDKAST MED NYE PROCENTSATSER JANUAR

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR

STYRELSESVEDTÆGT FOR STYRELSESVEDTÆGT FOR SILKEBORG KOMMUNE Fra 1. januar 2018 Indholdsfortegnelse Kap. I Byrådet... side 3 Kap. II Borgmesteren... side 3 Kap. III Nedsættelse af udvalg, stedfortrædere i udvalgene og almindelige

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Bilag 1: Paralleltekst gældende styrelsesvedtægt med forslag til ændringer

Kommunalbestyrelsen. Bilag 1: Paralleltekst gældende styrelsesvedtægt med forslag til ændringer Bilag 1: Paralleltekst gældende styrelsesvedtægt med forslag til ændringer Kapitel I Gældende styrelsesvedtægt Forslag til ændringer Forvaltningens bemærkninger Kommunalbestyrelsen 1 Hvidovre Kommunalbestyrelse

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIATET STYRELSESVEDTÆGT FOR ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDSSEKRETARIATET STYRELSESVEDTÆGT FOR ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDSSEKRETARIATET STYRELSESVEDTÆGT FOR ODSHERRED KOMMUNE PERIODEN 1. JANUAR 2010-31. DECEMBER 2013 Vedtaget den 8. december 2009 Revideret den 25. september 2012 1 Indhold 1. BYRÅDET 3 2. BORGMESTEREN

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Randers Kommune. Kapitel I Byrådet. Kapitel II Borgmesteren

Styrelsesvedtægt for Randers Kommune. Kapitel I Byrådet. Kapitel II Borgmesteren 1. Randers Byråd består af 31 medlemmer. Styrelsesvedtægt for Randers Kommune Kapitel I Byrådet Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Gældende fra 1. december Styrelsesvedtægt for Køge Kommune

Gældende fra 1. december Styrelsesvedtægt for Køge Kommune Gældende fra 1. december 2017 Styrelsesvedtægt for Køge Kommune Styrelsesvedtægt for Køge Kommune Indholdsfortegnelse I. Byrådet II. III. IV. Borgmesteren Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for. Kerteminde. Kommune

Styrelsesvedtægt. for. Kerteminde. Kommune Sagsnr. 1440-34188 Dok.nr. 2011-20659 Styrelsesvedtægt for Kerteminde Kommune 1 Indholdsfortegnelse Kapitel I... 3 Byrådet... 3 Kapitel II... 3 Borgmesteren... 3 Kapitel III... 4 Nedsættelse af udvalg

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune Kapitel 1 Byrådet 1. Frederikssund Byråd består af 23 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester samt en 1. og 2. viceborgmester jf. 6 i lov om kommunernes

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Jammerbugt Kommune

Styrelsesvedtægt for Jammerbugt Kommune Styrelsesvedtægt for Jammerbugt Kommune Gældende fra 1. januar 2014 Redaktionelt ændret d. 16.01.2014 Indhold KAPITEL I Kommunalbestyrelsen..... 3 KAPITEL II Borgmesteren.. 3 KAPITEL III Nedsættelse af

Læs mere

Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsen. STEVNS KOMMUNE 2016 Styrelsesvedtægt for

Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsen. STEVNS KOMMUNE 2016 Styrelsesvedtægt for STEVNS KOMMUNE 2016 Styrelsesvedtægt for Stevns Kommune Styrelsesvedtægt Reglerne om kommunens styrelse fastlægges i en styrelsesvedtægt, der vedtages af Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Randers Kommune

Styrelsesvedtægt for Randers Kommune Styrelsesvedtægt for Randers Kommune Kapitel I Byrådet 1. Randers Byråd består af 31 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

1 Haderslev Byråd består af 31 medlemmer. Medlemstallet er fastsat ved Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 656 af

1 Haderslev Byråd består af 31 medlemmer. Medlemstallet er fastsat ved Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 656 af Styrelsesvedtægt Kapitel 1 - BYRÅDET 1 1 Haderslev Byråd består af 31 medlemmer. Medlemstallet er fastsat ved Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 656 af 29.6.2005. Byrådet tiltrædes af en tilforordnet

Læs mere

Regulativ for Christianshavn Lokaludvalg

Regulativ for Christianshavn Lokaludvalg Regulativ for Christianshavn Lokaludvalg Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Version 5

Styrelsesvedtægt. Version 5 Styrelsesvedtægt Kapitel 1 HADERSLEV BYRÅD 1 1 Haderslev Byråd består af 31 medlemmer. Medlemstallet er fastsat ved Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 656 af 29.6.2005. Haderslev Byråd tiltrædes

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Jammerbugt Kommune

Styrelsesvedtægt for Jammerbugt Kommune Styrelsesvedtægt for Jammerbugt Kommune Kapitel I Kommunalbestyrelsen Kapitel II Borgmesteren Kapitel III Nedsættelse af udvalg og regler for disses virksomhed m.v. Kapitel IV Økonomiudvalget Kapitel V

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland

Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland Kapitel 1 Regionsrådet 1. Regionsrådet består af 41 medlemmer. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for. Stevns Kommune

Styrelsesvedtægt. for. Stevns Kommune Styrelsesvedtægt for Stevns Kommune Version 4, udsendt med dagsorden til KB mødet den 2/12-2013 ifm. 2. behandlingen Gældende fra 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel I Kommunalbestyrelsen... 3 Kapitel

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Lolland Kommune

Styrelsesvedtægt for Lolland Kommune Styrelsesvedtægt For Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel I. Byrådet. Kapitel II. Borgmesteren. Kapitel III. Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v. Kapitel IV. Økonomiudvalget.

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Gældende fra 1. januar Styrelsesvedtægt for Køge Kommune

Gældende fra 1. januar Styrelsesvedtægt for Køge Kommune Gældende fra 1. januar 2018 Styrelsesvedtægt for Køge Kommune Styrelsesvedtægt for Køge Kommune Indholdsfortegnelse I. Byrådet II. III. IV. Borgmesteren Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses

Læs mere

Gældende fra 1. januar Styrelsesvedtægt for Køge Kommune

Gældende fra 1. januar Styrelsesvedtægt for Køge Kommune Gældende fra 1. januar 2018 Styrelsesvedtægt for Køge Kommune Styrelsesvedtægt for Køge Kommune Indholdsfortegnelse I. Byrådet II. III. IV. Borgmesteren Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hjørring Kommune. Hjørring Byråd

Styrelsesvedtægt for Hjørring Kommune. Hjørring Byråd Styrelsesvedtægt for Hjørring Kommune Hjørring Byråd 20.12.2017 Indholdsfortegnelse Kapitel 1...2 Byrådet...2 Kapitel 2...2 Borgmesteren...2 Kapitel 3...3 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler for

Læs mere

Direktionssekretariatet. Styrelsesvedtægt Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Styrelsesvedtægt Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Styrelsesvedtægt Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Kapitel 1...1 Kommunalbestyrelsen...1 Kapitel 2...1 Borgmesteren...1 Kapitel 3...1 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget /34858 Ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt

Innovations- og Medborgerskabsudvalget /34858 Ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt Tillægsdagsorden Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. maj 2014 kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. 08/34858 Ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt...1

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommune

Styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommune Styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommune Fra 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse Byrådet... 1 Borgmesteren... 1 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v.... 1 Økonomiudvalget...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Stevns Kommune

Styrelsesvedtægt for Stevns Kommune STEVNS KOMMUNE Gældende pr. 1. januar 2018 Styrelsesvedtægt for Stevns Kommune STYRELSESVEDTÆGT Reglerne om kommunens styrelse fastlægges i en styrelsesvedtægt, der vedtages af Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Fra 1. juni 2010. Godkendt af Byrådet den 20. april 2010 og 18. maj 2010. Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Styrelsesvedtægt. Fra 1. juni 2010. Godkendt af Byrådet den 20. april 2010 og 18. maj 2010. Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Styrelsesvedtægt Fra 1. juni 2010 Godkendt af Byrådet den 20. april 2010 og 18. maj 2010 Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Tlf. 9974 2424 Telefax 9975 9909 E-mail: byraadssekretariatet@rksk.dk Hjemmeside:

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR STRUER KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR STRUER KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR STRUER KOMMUNE 2014 Kapitel I 1 Struer Byråd består af 21 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en viceborgmester, jfr. 6 i lov om kommunernes styrelse (i det følgende

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt. Kommunalbestyrelse. Styreform. Umiddelbar forvaltning 64B INDLEDNING

Udkast til. Styrelsesvedtægt. Kommunalbestyrelse. Styreform. Umiddelbar forvaltning 64B INDLEDNING Udkast til Styrelsesvedtægt 2017 Styreform Kommunalbestyrelse Umiddelbar forvaltning INDLEDNING 64B S INDLEDNING Styrelsesvedtægten for Faaborg-Midtfyn Kommune beskriver rammerne for den politiske styreform

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR REGION HOVEDSTADEN. Kapitel 1. Regionsrådet

STYRELSESVEDTÆGT FOR REGION HOVEDSTADEN. Kapitel 1. Regionsrådet 1 STYRELSESVEDTÆGT FOR REGION HOVEDSTADEN Kapitel 1 Regionsrådet 1. Regionsrådet består af 41 medlemmer, jfr. 8 i lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner m.v. (i det følgende kaldet regionsloven). 2.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Køge Kommune 1. februar Styrelsesvedtægt for Køge Kommune 1. december I. Byrådet I. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Køge Kommune 1. februar Styrelsesvedtægt for Køge Kommune 1. december I. Byrådet I. Byrådet Indholdsfortegnelse Styrelsesvedtægt for Køge Kommune 1. februar 2014 Indholdsfortegnelse Styrelsesvedtægt for Køge Kommune 1. december 2017 I. Byrådet I. Byrådet II. Borgmesteren II. Borgmesteren III.

Læs mere

Kapitel I Kommunalbestyrelsen... 3. Kapitel II Borgmesteren... 3

Kapitel I Kommunalbestyrelsen... 3. Kapitel II Borgmesteren... 3 Styrelsesvedtægt Indhold Kapitel I Kommunalbestyrelsen... 3 Kapitel II Borgmesteren... 3 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v.... 4 Kapitel IV Økonomi- og Planlægningsudvalget...

Læs mere

13/19812. Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune

13/19812. Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune 1 Kap. I Byrådet 1 Stk. 1. Helsingør Byråd består af 25 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. 6 i lov om kommunens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Byrådet

Styrelsesvedtægt for Byrådet Greve Kommune 21 Når et medlem af et af de i 20 nævnte udvalg på grund af formandens sygdom, ferie eller fravær af anden årsag er konstitueret som formand i en periode på mindst 2 uger, modtager vedkommende

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR SILKEBORG KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR SILKEBORG KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR SILKEBORG KOMMUNE Fra 1. januar 2007, ajourført med ændringer fra 1. december 2008, 1. januar 2010 og 1. januar 2014 Anja Bergman Thuesen Direkte tlf.: 8970 1311 abt@silkeborg.dk Organisation

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR SØNDERBORG KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR SØNDERBORG KOMMUNE 13/478o2 14/40290 STYRELSESVEDTÆGT FOR SØNDERBORG KOMMUNE (gældende 1. januar 2014) (med ændringer vedtaget 5. november 2014) Vedtægten er fastsat med hjemmel i 2, stk. 2 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Stevns Kommune

Styrelsesvedtægt for Stevns Kommune STEVNS KOMMUNE Gældende pr. 1. januar 2018 Styrelsesvedtægt for Stevns Kommune STYRELSESVEDTÆGT Reglerne om kommunens styrelse fastlægges i en styrelsesvedtægt, der vedtages af Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Haderslev Byråd for funktionsperioden gældende fra 1. januar 2018

Styrelsesvedtægt for Haderslev Byråd for funktionsperioden gældende fra 1. januar 2018 Styrelsesvedtægt for Haderslev Byråd for funktionsperioden 2018-2021 gældende fra 1. januar 2018 Kapitel 1 HADERSLEV BYRÅD Haderslev Byråd består af 31 medlemmer. Medlemstallet er fastsat ved Indenrigsministeriets

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Byrådet

Styrelsesvedtægt for Byrådet Greve Kommune Kapitel VII Ændringer i vedtægten. 22. Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 2014 Stk. 2. Samtidig ophæves Styrelsesvedtægt for Greve Kommune af 01.01.2011. Således vedtaget af Byrådet

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for. Holbæk Kommune

Styrelsesvedtægt. for. Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt for Holbæk Kommune 1 Kapitel I Byrådet 1. Holbæk Byråd består af 31 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger blandt medlemmerne en borgmester og en første og en anden viceborgmester, jf. 6 i

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt for Holbæk Kommune Kapitel I Byrådet 1. Holbæk Byråd består af 31 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger blandt medlemmerne en borgmester og en første og en anden viceborgmester, jf. 6 i lov

Læs mere

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel: Side: 1. Aftalens område 3 2. Sammensætning af - og virksomhed i den fælles beredskabskommission

Læs mere

Forslag til STYRELSESVEDTÆGT Godkendt i Byrådet den dd.mm Indhold. Indledning. Side 12

Forslag til STYRELSESVEDTÆGT Godkendt i Byrådet den dd.mm Indhold. Indledning. Side 12 Forslag til STYRELSESVEDTÆGT 2018 Godkendt i Byrådet den dd.mm.2017 Indhold Indledning Kapitel 1. Styreformen Kapitel 2. Byrådet Kapitel 3. Borgmesteren Kapitel 4. Udvalgene Kapitel 5. Økonomiudvalget

Læs mere

J.nr P Styrelsesvedtægt for Bornholms Regionskommune den 1. januar 2017

J.nr P Styrelsesvedtægt for Bornholms Regionskommune den 1. januar 2017 J.nr. 00.01.00P24-0019 Styrelsesvedtægt for Bornholms Regionskommune den 1. januar 2017 Det fremgår af den kommunale styrelseslov, at kommunalbestyrelsen skal vedtage en styrelsesvedtægt for kommunen.

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA gældende fra 1. januar 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA gældende fra 1. januar 2016 VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA gældende fra 1. januar 2016 Præambel Region Hovedstaden og Region Sjælland samt samtlige kommuner i de to regioner, bortset fra Bornholms Regionskommune etablerer med

Læs mere

VEDTÆGTER for JAMMERBUGT UNGDOMSSKOLE UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN SAMMENSÆTNING OG VALG

VEDTÆGTER for JAMMERBUGT UNGDOMSSKOLE UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN SAMMENSÆTNING OG VALG VEDTÆGTER for JAMMERBUGT UNGDOMSSKOLE KAPITEL 1 UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN SAMMENSÆTNING OG VALG 1 Ungdomsskolebestyrelsen består af 8 medlemmer: 2 repræsentanter for Kommunalbestyrelsen 2 repræsentanter

Læs mere