Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus"

Transkript

1 Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus 1. Navn, hjemsted og selskabsform Fonden er stiftet af Århus Kommune på baggrund af Århus Byråds beslutning på mødet den 3. oktober 2001, og dens navn er "Fonden Eliteidræt Århus". Fondens hjemsted er Århus Kommune. Der er ikke tillagt stiftere eller andre særlige rettigheder. 2. Formål Fondens formål er almennyttigt, og fonden skal arbejde på at løfte eliteidrætten i Århus til højt nationalt og internationalt niveau. Det gælder både den enkelte idrætsudøver og eliteidrætten generelt. Visionen er, at Århus skal være det bedste sted i Danmark at dyrke eliteidræt. Fonden er ikke-erhvervsdrivende. Fonden Eliteidræt Århus skal: Understøtte arbejdet med at realisere intentionerne i Team Danmarks strategi for eliteidræt og understøtte handlingsplaner udarbejdet af specialforbundene i samarbejde med Team Danmark Støtte og vejlede lokale foreninger med henblik på at etablere kraftcentre for derved at fremme talentudviklingen Assistere og vejlede igangværende og kommende eliteidrætsaktiviteter Arbejde for at skabe optimale forhold for eliteidrætsudøvere inden for områderne uddannelse, job og bolig Tage initiativ til at etablere et aktivt eliteidrætsmiljø med det formål at udvikle eliteidrætsudøvere, trænere og ledere personligt og fagligt Synliggøre eliteidrætten, dens udøvere og aktiviteter Forvalte de midler, der stilles til rådighed for eliteidrætten og sikre den optimale udnyttelse af midlerne Fonden Eliteidræt Århus støtter eliteidrætten økonomisk inden for følgende områder: Supplement til etablering af kraftcentre - hovedudgiften bæres af Team Danmark, specialforbundene og de lokale foreninger (opstart, drift og materiel) Støtte i forbindelse med træningslejre og internationale konkurrencer Træner- og lederudvikling Ekstraordinære udgifter til idrætsmateriel og træningsfaciliteter, eksempelvis halleje i forbindelse med særlige projekter Tilskud til trænerlønninger Støtte til særlige tiltag inden for job, uddannelse og bolig 3. Fondens finansielle grundlag Fonden Eliteidræt Århus midler tilvejebringes dels ved direkte kommunale tilskud, dels ved sponsorater fra erhvervslivet samt donationer fra private, fonde m.v. Det kommunale tilskud kan kun anvendes til formål, der lovligt kan støttes af Århus Kommune

2 Fondens egenkapital skal være kr. 4. Bestyrelse Fonden ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer sammensat således: 3 udpeget af specialforbundene (se bilag 1 ) 2 udpeget af erhvervskontaktudvalget 1 udpeget af Team Danmark 1 udpeget af de uddannelser, som Fonden Eliteidræt Århus samarbejder med 1 udpeget af Idrætssamvirket. Ifølge tidligere byrådsbeslutning udpeges fondens bestyrelse dvs. samme personkreds efterfølgende til et kommunal udvalg efter styrelseslovens 17 stk. 4. Udpegningen til udvalget sker efter fremsendelse af byrådsindstilling fra Magistraten for Kultur og Borgerservice. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand. Stk. 3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsens afgørelser træffes med simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen afholder møde minimum en gang hvert kvartal, eller når formanden skønner det påkrævet, eller når tre bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom over for formanden. I tilfælde, hvor der er behov for hurtige beslutninger, kan disse træffes uden for de ordinære møder via telefon, eller brev med en passende høringstid. Formanden har ansvaret for, at der holdes møde, når det er nødvendigt, og at der bliver udsendt dagsorden med indkaldelse til bestyrelsesmøde til samtlige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen indkaldes med mindst 14 dages varsel. Dagsorden for mødet udsendes mindst en uge før mødets afholdelse. I tiden indtil dagsordenens udsendelse kan medlemmer ved skriftlig henvendelse til formanden få punkter optaget på dagsordenen. Stk. 4 Bestyrelsen kan søge bistand hos særligt sagkyndige og nedsætte ad-hoc grupper efter behov. Stk. 5 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 5. Årsregnskab Fondens regnskabsår følger kalenderåret

3 Fonden Eliteidræt Århus aflægger over for Århus Kommune beretning og regnskab om fondens virksomhed hvert år senest den 1. april for det senest afsluttede regnskabsår samt virksomhedsplan og budget for det kommende år. Århus Kommune v. Magistraten for Kultur og Borgerservice skal godkende regnskabet, som skal være revideret af Kommunernes Revisionsafdeling, en registreret eller statsautoriseret revisor. Årsregnskabet skal opgøres således, som god regnskabsskik tilsiger og i overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav. 6. Bestyrelseshvervets varighed Valgperioden for de valgte medlemmer er valgperioden for Århus Byråd Udpegning til ny bestyrelse finder sted senest pr. 1. marts i året efter, der har fundet valg til Århus Byråd sted, hvorefter Bestyrelsen indstilles til godkendelse af Århus Kommune til førstkommende byrådsmøde, jfr. pkt. 4 stk. 1. Ny bestyrelse tiltræder herefter på det tidspunkt Århus Kommunes godkendelse foreligger. Den siddende bestyrelser afgår ligeledes først på det tidspunkt hvor den nye bestyrelse tiltræder. Stk. 3 Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen. Stk. 4 Et bestyrelsesmedlem skal udtræde af bestyrelsen, hvis vedkommende gør sig skyldig i en handling, der gør den pågældende uværdig til fortsat at være medlem af bestyrelsen. Stk. 5 Såfremt en bestyrelsespost bliver ledig vælges nyt medlem i overensstemmelse med reglerne i 4, stk Tegningsregler Fonden tegnes af formanden sammen med et andet bestyrelsesmedlem eller i formandens fravær næstformanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. 8. Anvendelse af overskud Det påhviler bestyrelsen at anvende årets overskud med fradrag af evt. henlæggelse. Overskud kan alene anvendes til opfyldelse af de i 3 angivne formål 9. Opløsning Fonden opløses, hvis et flertal af den samlede bestyrelse på 2 af hinanden følgende møder med mindst 14 dages mellemrum træffer beslutning herom. Bestyrelsens beslutning om ophævelse skal godkendes af Århus Byråd. I tilfælde af fondens opløsning skal fondens formue anvendes til fremme af formål inden for eliteidræt, som skal godkendes af Århus Byråd

4 10. Ikrafttræden og vedtægtsændringer Disse vedtægter skal godkendes af Århus Kommune v. Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice. Vedtægtsændringer kræver, at 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor på et bestyrelsesmøde. Alle vedtægtsændringer skal godkendes af Århus Kommune v. Magistraten for Kultur og Borgerservice. Således vedtaget på bestyrelsesmøde i Fonden Eliteidræt Århus den 21. november 2005 Godkendt af Århus Kommune v. Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice den 10. januar Flemming Knudsen Rådmand / Niels Rask Forvaltningschef - 4 -

5 Bilag 1 Valg af medlemmer fra Specialforbundene Ifølge vedtægternes 4, stk. 1 udpeges der tre bestyrelsesmedlemmer blandt specialforbundene. Udpegningsproceduren er følgende: 1. Valg af repræsentanter for specialforbundene sker på et valgmøde senest d. 1. marts i førstkommende år efter kommunalvalg jf. vedtægternes 6, stk De tre repræsentanter vælges af og blandt de specialforbund, som er godkendt af Fonden Eliteidræt Århus (fonden), og som har eliteaktiviteter i Århus. Ved eliteaktiviteter forstås, at der inden for det pågældende idrætsforbund er: a. etableret af et af Eliteidræt Århus godkendt kraftcenter b. idrætsgrenens repræsentation i den højeste nationale række 3. Både individuelle og holdbaserede idrætsgrene skal være repræsenteret blandt de tre repræsentanter. Holdbaserede idrætsgrene omfatter bl.a. fodbold, håndbold, basketball og ishockey. 4. Specialforbundene kandidater til at være medlem af bestyrelsen skal for at være valgbar opfylde følgende kriterier: a. personen er forankret i den århusianske eliteidræt b. fagligt og idrætspolitisk tilknyttet et specialforbund 5. Specialforbundene skal til brug for det nævnte valg: a. senest 21 dage før valgmødet meddele fonden navnet på kandidater b. senest 14 dage før valgmødet meddele fonden navnet på den valgdelegerede der kan møde og afgive stemme 6. Forud for valgmødet udarbejder fonden en oversigt over alle de opstillede kandidater der fremsendes til Specialforbundene og offentliggøres hurtigst muligt og senest 3 dage før valget. 7. På valgmødet skal specialforbundene afgive deres stemmer som følger: a. en stemme skal afgives på en kandidat for holdidrætten b. en stemme skal afgives på en kandidat for den individuelle idræt c. en stemme skal afgives på en kandidat uafhængigt af tilhørsforhold 8. Valgt til bestyrelsen bliver a. den kandidat fra holdidrætten der får flest stemmer b. den kandidat fra den individuelle idræt der får flest stemmer c. den kandidat der får fleste stemmer forskelligt fra de to førstnævnte 9. Efter skriftlig afstemning gennemgås stemmerne til sikring af gyldighed. 10. Ved stemmelighed er der omvalg blandt de involverede kandidater. 11. Den siddende bestyrelse forestår valget, herunder indkaldelse til valgmøde, godkendelse af kandidater, jfr. pkt. 4, og gennemførelsen af valghandlingen, herunder udpegning af dirigent. 12. Dirigent afgør alle forhold der måtte blive rejst på valgmødet. 13. Valget til bestyrelsen er betinget af Århus Kommunes efterfølgende godkendelse - 5 -

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Udkast til Vedtægter. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Tænketankens navn er arbejde.org. 1.2 Hjemstedet er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2.

Udkast til Vedtægter. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Tænketankens navn er arbejde.org. 1.2 Hjemstedet er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Udkast til Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Tænketankens navn er arbejde.org 1.2 Hjemstedet er Lyngby- Taarbæk Kommune 2. Formål 2.1 Tænketankens formål er at medvirke til bedre konkurrenceevne ved forretningsoptrimering

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Leg, læring og fællesskab

Leg, læring og fællesskab VEDTÆGTER for Fonden, Bjørnebandens Weekendkoloni 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Fonden for Bjørne Bandens Weekendkoloni. Fondens hjemsted er Slagelse kommune. 2 Fondens formål Fonden har til

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

CAMPINGRÅDETS VEDTÆGTER

CAMPINGRÅDETS VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Campingrådet er en forening med hjemsted i København. 2. Formål - at virke for en ansvarlig, effektiv og positiv udvikling af campinglivet i Danmark, - at samarbejde med myndigheder,

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for foreningen. work-live-stay southern denmark

Vedtægter for foreningen. work-live-stay southern denmark Bilag til pkt. 6 Forslag fra bestyrelsen. Tilføjelser er vist med rødt. Forslag til tekst der ønskes fjernet er markeret med rødt og overstregning Vedtægtsændringer Vedtægter for foreningen work-live-stay

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere