FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 16.udgave.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 16.udgave."

Transkript

1 FONDSOVERSIGT En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 16.udgave. Socialministeriet November

2 Fondsoversigt En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 16.udgave. 2

3 Forord Socialministeriets Fondsoversigt er blevet revideret. Fondsoversigten indeholder oplysninger om fonde, råd og lignende, som støtter aktiviteter på det sociale og tilgrænsende områder. Legater til enkeltpersoner er ikke med i oversigten. Fondsoversigten er en trykt udgave af Fondsdatabasen. Fondsdatabasen findes på Socialministeriets hjemmeside på adressen: & Fondenes oplysninger er indsamlet af Biblioteket, Den Sociale Højskole i Aarhus, der også kan være behjælpelig med søgninger i Fondsdatabasen. Oplysninger om Socialministeriets puljer kan findes på Den Sociale Sikringsstyrelses hjemmeside på adressen November

4 AIDS-Fondet...6 Alex Foss Industrifond...6 Antoniusfonden...7 Arbejdsgiverforeningens Jubilæumsfond...7 Augustinus Fonden...8 BG Fonden...8 Brødrene Hartmanns Fond...9 Bustrupfonden...9 Børnelegatet af Carl F.J. Carlsons og Hustru Camilla Carlsons Legat...10 Carl Julius Petersens Hjælpefond...11 Carlsbergfondet...11 Carlsbergs Mindelegat for Brygger J.C. Jacobsen...12 Danidas oplysningsbevilling...13 Danisco s Fond...14 Danmark Fonden...14 Danmarks Radios ønskekoncerter, giro Dansk Udenrigspolitisk Institut, DUPI...15 Danske Banks Fond...16 Den Europæiske Socialfond...16 Det kongelige Grønlandsfond...17 Dronning Louises Børnehospitals forskningsfond...17 Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond...18 Egmont Fonden...19 EU's venskabsbyfond...20 Europæisk volontørtjeneste for unge...21 Fabrikant E.H. Ludvigsen og Hustru Legat...22 FLS Industries A/S Gavefond...23 Fonden af Gangstedfonden...24 GN Store Nord Fondet...24 Grosserer A.V. Lykfeldt og Hustrus legat...25 Hjerteforeningen...25 Idéer for Livet-fonden...26 Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje...27 Integrationsministeriets pulje til brobygningsprojekter (Brobyggerordningen)...28 Johannes Nielsen Fonden af Jyllands-Postens Fond...30 KAD og SiD's Medie- og Kulturfond...30 Kjøbenhavns Understøttelsesforenings Legatfond...31 KommuneKredits Uddannelsesfond...32 Kong Frederik og Dronning Ingrids Fond til humanitære og kulturelle formål

5 Kriminalpræventiv miljøplanlægning Københavns Kulturfond...33 Lokale- og Anlægsfonden...35 Louis Petersens Legat...36 N. F. S. Grundtvigs Fond...37 Nanny Jacobsens Fond...37 Nordisk Kulturfond...38 Nykredits Fond...39 Otto og Gerda Bings Mindelegat...39 Prins Joachims og Prinsesse Alexandras Fond...40 PsykiatriFonden...40 Rockwool Fonden...41 Ronald McDonald BørneFond...42 Rosalie Petersens Fond...43 Simon Spies Fonden...43 SL s og BUPL s Udviklings- og Forskningsfond...44 Statens Humanistiske Forskningsråd...45 Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd...48 Støtte til projekter på de små øer...49 Susi og Peter Robinsohns Fond...50 Sygeforsikringen "danmark"s Sundhedsfond...51 Sygekassernes Helsefond...51 Søstrene Gads legat...52 Tilskud til kommunale udviklingsprojekter i...53 landdistrikterne...53 Tuborgfondet...54 Ungdomsarbejde i Norden...55 Vanførefonden...56 Warwara Larsens Fond...56 Nyttige adresser...58 Andre relevante støtteoversigter

6 AIDS-Fondet AIDS-Fondet er oprettet i 1985 som et supplement til den offentlige indsats. Fondet indsamler penge via støttemedlemskab, arvebidrag, gaver, andre fonde, sløjfesalg og en række arrangementer til fordel for AIDS-Fondet. AIDS-Fondet yder økonomisk støtte til personer med HIV og AIDS samt til forsknings- og informationsprojekter inden for HIV og AIDS. AIDS-Fondets bestyrelse mødes ca. 6 gange om året og vurderer indkomne ansøgninger. Ansøgningsskema til AIDS-Fondet kan rekvireres på nedenstående telefonnummer. Sekretariat AIDS-Fondets formand: Professor. Dr. Med. Peter Skinhøj Daglig ledelse: Direktør Henriette Laursen AIDS-Fondet Carl Nielsens Allé 15 A København Ø Tlf Fax Hjemmeside: Alex Foss Industrifond Målgruppen er iværksættere, firmaer, institutioner og enkeltpersoner. Bestyrelsen beslutter på sit årlige møde, hvilke af nedennævnte punkter, der vil blive støttet det kommende år: Formålet er at fremme dansk industri og håndværk. 1. Understøttelse til at begynde eller fortsætte en virksomhed af industriel eller håndværksmæssig karakter. Der udbetales ca kr. årligt. Typisk bevillingsbeløb er kr kr. 15. januar - 1. marts. Annonceres i dagspressen medio januar. Sekretariat Dansk Industris Fondssekretariat Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard København V 6

7 Tlf Ansøgningsskema anvendes. Skemaerne kan rekvireres i Dansk Industris Fondssekretariat, ved fremsendelse af en frankeret svarkuvert eller rekvireres pr. Antoniusfonden Fonden blev stiftet den af Landsforeningen for Mentalhygiejne med fundats, der senest er ændret den 30. oktober Fondens formål er at støtte forsøgs- og udviklingsprojekter samt frivillig social virksomhed og forskning med mentalhygiejnisk sigte. Løbende Sekretariat Formand: Afdelingsleder emeritus, cand. psych. Knud-Erik Sabroe. Antoniusfonden Att.: cand. psych. Knud-Erik Sabroe Nordre Standvej Risskov Tlf.: Der anvendes ikke særlige ansøgningsskemaer. Arbejdsgiverforeningens Jubilæumsfond Fonden er stiftet den 19. maj 1945 i anledning af DA's 50 års dag. Det er fondens formål med de til rådighed stående rentemidler at yde støtte til videre-uddannelse og dygtiggørelse af arbejdsgivere, funktionærer og arbejdere. Denne støtte kan enten ydes som bidrag til videregående uddannelse her i landet eller som bidrag til rejser og ophold i udlandet med det formål at studere arbejdsmetoder, ledelsesmetoder eller tekniske og forretningsmæssige forhold inden for erhvervslivet eller som tilskud, der kan gøre det muligt for legataren at arbejde i længere tid i udenlandske virksomheder eller studere ved udenlandske uddannelsescentre. Fortrinsstilling ved legatuddelingen har uddannelser, der tager sigte på etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed, samt ansøgninger, som er anbefalet af en organisation eller enkeltvirksomhed under Dansk Arbejdsgiverforening. Legatportionerne udgør normalt ikke mindre end kr. 7

8 15. marts. Ansøgningsskema kan rekvireres i DA. Arbejdsgiverforeningens Jubilæumsfond Vester Voldgade København Augustinus Fonden Fonden har til formål at virke for almen velgørende og humane, kunstneriske, videnskabelige eller deslige formål. Fonden yder ikke støtte til enkeltpersoner på grund af sociale eller økonomiske problemer. Fonden støtter ikke grupperejser i ind- og udland. Løbende. Man kan forvente svar på ansøgningen i løbet af ca. 3 måneder. Augustinus Fonden Amaliegade København K. Tlf Ansøgningsskema anvendes ikke. Ansøgningen skal indeholde beskrivelse, budget, CPR-nr. og for institutioner SE-nr. BG Fonden Fonden er alment velgørende. Der ydes støtte til selskaber, foreninger, institutioner m.v. med humanitære, sociale, kulturelle, videnskabelige, uddannelsesmæssige og andre formål. Ansøgninger behandles løbende. Behandlingstiden er ca. en måned. Sekretariat Formand: Direktør Kay Dam Steffensen BG Fonden Fiolstræde København K Tlf Der anvendes ikke ansøgningsskema. Ansøgningen skal indeholde projektbeskrivelse samt budgetoverslag. 8

9 Brødrene Hartmanns Fond Uddrag af vedtægternes 3 lyder således: "Fondens formål er ved hjælp af Fondens disponible midler at yde bistand i form af legater eller lån til sociale, humanitære, kulturelle, uddannelsesmæssige eller videnskabelige formål alt efter nærmere beslutning af Fondens bestyrelse og eventuelt efter indstilling fra selskabets ledelse". Som et overordnet princip for bestyrelsens bedømmelse af hver enkelt ansøgning skal det gælde, at projektet, der søges støtte til, skal være præget af kvalitet, være af blivende værdi og tillige fremadrettet. Brødrene Hartmanns Fond yder principielt ikke støtte til andre fonde eller fondslignende foreninger, men stiller sig imødekommende over for ansøgninger om støtte til konkrete projekter. Fonden yder ikke støtte til personlig uddannelse, ej heller til kollektive studierejser og studieophold. Fonden yder ikke støtte af social karakter til enkeltpersoner. Fonden yder ikke støtte til almindelige idrætsforeninger eller konkurrencepræget idræt. Fonden yder ikke bevillinger til kommercielt prægede projekter, eksempelvis bogudgivelser, udgivelse af CD'ere og videofilm, start af virksomheder m.v., ligesom Fonden kun i undtagelsestilfælde yder støtte til lønudgifter i forbindelse med videnskabelige projekter. Summen af bevillinger givet i 2002 var på kr. Sekretariat Formand: Direktør, statsautoriseret revisor John Gath Brødrene Hartmanns Fond Klampenborgvej Kgs. Lyngby Tlf Bustrupfonden Bustrupfonden foretager kun en årlig uddeling, og der udsendes kun besked til de ansøgere, som får tilskud og dette sker i juni måned. Ifølge fondens fundats lægges der vægt på, at: Ansøgningen rummer dokumentation for arbejdets kvalitet og gennemførelse De ansøgte midler ikke anvendes til daglig drift De ansøgte midler skal anvendes til formålsbestemte projekter, aktiviteter og tiltag for børn og unge. Bustrupfonden yder tilskud til registrerede institutioner for børn og unge, eller foreninger og selskaber der beskæftiger sig med børn og unge. Tilskud bevilges til aktiviteter og tiltag over for børn og unge. Ca kr. 1. marts. En årlig uddeling i maj måned. Ansøgningsskema skal anvendes og skemaet kan kun hentes på fondens hjemmeside. 9

10 Bustrupfonden Sparbank Vest A/S Adelgade Skive Tlf Ansøgningsskema kan downloades i perioden 1. januar til 1. marts, på følgende adresse: Børnelegatet af 1976 Legatets formål er at yde støtte til syge og socialt truede børn og unge under 18 år fra hovedstadsområdet. Støtten, der ikke må eller skal kunne dækkes af offentlige midler, gives især til ferieophold eller andet ophold uden for hjemmet, dog fortrinsvis inden for landets grænser. Fondens målgruppe er bosat i Københavns Kommune. Ansøgninger skal være anbefalet af læge eller socialmedarbejder. Med ansøgningen skal følge dokumentation for barnets/den unges CPR-nr. For institutioner skal oplyses SE-nr. Ansøgninger skal indsendes til fondens kontor inden hvert års 1. april. Uddeling finder sted primo juni i ansøgningsåret. Sekretariat Formand: Kontorchef Axel Clausen. Næstformand: Professor, overlæge Niels Michelsen Direktør, cand.jur. Søren Friis Nørre Voldgade København K. Carl F.J. Carlsons og Hustru Camilla Carlsons Legat Uddeling af legatportioner til almenvelgørende og almennyttige formål. Legatet uddeles fortrinsvis til større kendte almennyttige foreninger. Der uddeles ikke legater til rejse-, fritids- eller kursusaktiviteter. Beløbet afhænger af renteafkast og overskud af udlejningsejendomme. I 1999 blev der uddelt kr. Ansøgningsperiode: Juli. Uddelingstidspunkter: november/december. 10

11 Advokat Jørgen Lindeberg Vestagervej København Ø Tlf Der skal indsendes individuel ansøgning. Carl Julius Petersens Hjælpefond Fondens midler uddeles til foreninger med humanitære formål og til foreninger til folkeoplysning (i.e. forening, der fremmer folks smag for kunst, musik og sang). Desuden gives støtte til udøvende kunstnere ved Det kongelige Teater og Kunstakademiet, samt gamle scenekunstnere. Fondens formue er på ca. 4 mio. kr. 1. juli. Uddeles 27. september. Advokat, Christian Gangsted-Rasmussen Gammeltorv København K tlf Ansøgningsskema anvendes ikke. Der modtages mange ansøgninger og foretages få uddelinger. Hvis ikke man hører noget fra fonden, er man ikke kommet i betragtning. Carlsbergfondet Carlsbergfondet er oprettet af brygger J.C. Jacobsen i Carlsbergfondets formål er at: a. yde tilskud til og forestå ledelsen af Carlsberg Laboratorium. b. virke til fremme af naturvidenskaberne samt matematik og filosofi, de humanistiske videnskaber og samfundsvidenskaberne. c. opretholde og udvikle Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg. d. at yde tilskud til samfundsgavnlige formål gennem Tuborgfondet, særlig til støtte for dansk erhvervsliv. Det indskærpes at Carlsbergfondet IKKE støtter: Kliniske, tekniske og andre anvendelsesorienterede projekter, ligesom støtte til ph.d.-studier og anden uddannelse, herunder studierejser og kursusophold o.l. ikke vil komme i betragtning. Carlsbergfondet og dets afdelinger uddeler årligt ca. 100 mio. kr. 11

12 Carlsbergfondet har en ansøgningstermin årligt: 1. oktober. De indkomne ansøgninger behandles af fondets direktion på møder i slutningen af november, og afgørelse foreligger senest 15. december. Sekretariat Kontorchef: Gunver Kyhn. Kvæstur: Jens Otto Veile Direktion Professor, dr.pharm. Povl Krogsgaard-Larsen (formand). Professor, dr.phil. Torkild Andersen, Professor, dr.polit. Niels Kærgård, Professor, dr.phil. Axel Michelsen, Professor, dr.phil. Per Øhrgaard. Regnskabschef : Anders Garrigues Carlsbergfondet H.C. Andersens Boulevard København V Tlf Fax E-post: Hjemmeside: Ansøgningsskema er obligatorisk og findes på Carlsbergfondets hjemmeside. Beretning og regnskab udgives hvert forår. Trykte fundatser og statutter. Ansøgningen skal indsendes i 6 eksemplarer. Carlsbergs Mindelegat for Brygger J.C. Jacobsen Carlsbergs Mindelegat for Brygger J.C. Jacobsen er oprettet i 1938 af Carlsbergfondet på 50-års dagen for fondets overtagelse af Bryggeriet Gl. Carlsberg. Legatet skal virke til støtte for samfundsgavnlige formål på det praktiske livs område, særlig sådanne som har tilknytning til videnskabens arbejde. Det ligger uden for legatets opgave at yde støtte til bestående virksomheder og selskaber i form af driftskapital eller reduktion af produktionsomkostninger herunder lønninger, byggeri og renovering. Der ydes ikke støtte til enkelte studerende til studier, opgaveprojekter, rejser eller udenlandsophold. Der gives udelukkende støtte til konkrete formål, ikke til fortæring, leje, hotelophold eller sociale ydelser. P.t. ca. 5 mio. kr. De modtagne ansøgninger behandles løbende, men de kan også henvises til senere behandling. 12

13 Sekretariat Formand: Professor, dr. pharm. Povl Krogsgaard-Larsen Sekretær: Underdirektør Finn Terkelsen Carlsbergs Mindelegat for Brygger J.C. Jacobsen Gamle Carlsbergvej Valby Tlf Det anbefales at anvende ansøgningsskema, der kan hentes via Carlsbergs Mindelegat for Brygger J.C. Jacobsens hjemmeside. Danidas oplysningsbevilling Danidas oplysningsbevilling støtter oplysningsarbejde om ulandene og udviklingsbistanden, med det formål at skabe forståelse i den danske befolkning for Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde ved at uddybe danskernes viden om forholdene i ulandene og de vilkår ulandsbefolkningerne lever under. Tilskud kan søges af foreninger, lokale grupper og enkeltpersoner til veldefinerede oplysningsprojekter, der henvender sig mod brede kredse i den danske befolkning, og specielt mod grupper, som ikke hidtil har beskæftiget sig med ulandene. Der kan ydes tilskud til alle former for oplysningsaktiviteter, men ikke til ansøgerens egen lønomkostninger. En mindre del af bevillingen er afsat til en rejsestipendieordning, som yder tilskud til rejser i ulande med det specifikke formål at indsamle informationer og materialer til et efterfølgende bredt oplysningsprojekt i Danmark. Der ydes ikke tilskud til elevrejser og lejrskoler. Der ydes tilskud til særlige ulandskonsulentordninger i få, udvalgte paraplyorganisationer. Disse ordninger er organiseret som treårige rammeaftaler, hvor der dels ydes tilskud til ulandskonsulentens løn og sekretærhjælp, dels stilles midler til rådighed for oplysningsaktiviteter indenfor paraplyorganisationens område. Det forudsættes i forbindelse med støtte af oplysningsbevillingen, at ansøgerne selv afholder en del af omkostningerne i forbindelse med gennemførelse af aktiviteterne. Første mandag i september og første mandag i marts for støtte til oplysningsaktiviteter i Danmark. Sidste mandag i september og sidste mandag i marts for rejsestipendieordningen. Udenrigsministeriets Kommunikationsenhed Danidas oplysningsbevilling Asiatisk Plads København K Tlf.: &

14 Ansøgningsskemaer skal anvendes både til oplysningsaktiviteter i Danmark og til rejsestipendieordningen. Skemaerne fås på ovenstående adresse. Danisco s Fond Efter bestyrelsens frie skøn yde støtte og tilskud til personer, selskaber og institutioner til almennyttige og velgørende formål af national, humanitær og faglig art. Til sociale formål yder Fonden alene økonomisk støtte til foreninger og organisationer. Ansøgninger fra enkeltpersoner om støtte til studierejser samt ansøgninger til forbedring og vedligeholdelse af ejendomme imødekommes normalt ikke. I de tilfælde, hvor der er en landsdækkende forening eller organisation, yder Fonden ikke støtte til underforeninger af disse. Der blev anvendt ca kr. i 2001 Danisco's Fond har ikke fastlagte ansøgningsfrister. Ansøgningerne bliver behandlet løbende. Danisco's Fond Langebrogade København K Der anvendes ikke ansøgningsskema. Danmark Fonden Danmark Fondens formål er at yde støtte til løsning af opgaver indenfor børne- og ungdomsforsorgen og den sociale sektor i videste forstand. Ca kr. Der er ingen tidsfrister, og der anvendes ikke særligt ansøgningsskema. To årlige uddelinger. Advokat Peter Neergaard Nikolaj Plads 26, København K. Tlf

15 Danmarks Radios ønskekoncerter, giro januar 1950 blev der fra Justitsministeriet givet tilladelse til at foretage indsamlinger i forbindelse med ugentlige ønskekoncerter. Midlerne fordeles til velgørende eller almennyttige formål vedrørende socialt dårligt stillede børn og unge, der trænger til særlig støtte. Kun foreninger eller institutioner, der aflægger regnskab, vil kunne komme i betragtning. Der vil kun undtagelsesvis kunne gives støtte til institutioner, der modtager offentlige driftstilskud, og ligeledes kun undtagelsesvis til internationalt arbejde. Ansøgninger om individuel hjælp til familier, personer samt til uddanne lse vil ikke komme i betragtning. Varierende - ca kr. Ansøgninger indkaldes i december måned via radio og presse, til fristens udløb den 15. januar. Endelig uddeling finder sted april - maj. Danmarks Radio/Giro 413 Radiohuset Rosenørns Allé Frederiksberg C Tlf Ansøgninger skal indeholde oplysninger om formålet og størrelsen af det beløb, der søges. Budget samt det seneste godkendte regnskab for foreningen eller institutionen skal vedlæ gges. Dansk Udenrigspolitisk Institut, DUPI Støtte til oplysnings- og forskningsvirksomhed om internationale forhold og dansk udenrigspolitik. Desuden journaliststipendier og studenterstipendier til studierejser i forbindelse med specialeskrivning inden for samme område. Ansøgningerne bedømmes på kvalitet og relevans og om der findes oplagte støttemuligheder andre steder (f.eks. DANIDA og EU-oplysningsmidler). Der blev i 2000 uddelt ,67 kr. Løbende behandling. Der holdes møder ca. 1 gang om måneden. Dansk Udenrigspolitisk Institut, DUPI Nytorv København K Tlf Fax

16 Hjemmeside: Der anvendes ansøgningsskema som kan udskrives fra DUPI s hjemmeside eller rekvireres ved henvendelse til DUPI. Der findes fire forskellige ansøgningsskemaer: projekter, rejser, mødearrangementer og publikationer. Danske Banks Fond Fonden skal virke til støtte og fremme af samfundsgavnlige formål af såvel national, international, social, videnskabelig, erhvervsmæssig som human karakter, herunder kunst, kulturelle og religiøse formål samt beskyttelse af naturmiljøet. Danske Banks Fond Holmens Kanal København K Tlf.: Fonden yder ikke tilskud til studierejser eller -ophold og uddeler ej heller legater. Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Socialfond er en arbejdsmarkedspolitisk fond, hvor du kan søge støtte til forsøgs- og udviklingsprojekter der: Forebygger og bekæmper arbejdsløshed via kvalificering og efteruddannelse af bl.a. ledige og ansatte Sikrer en lige adgang til og på arbejdsmarkedet Bidrager til at styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og private virksomheder Projekter under Den Europæiske Socialfond skal medvirke til at sikre en høj beskæftigelse, integrering af flygtninge og indvandrere, ligestilling mellem mænd og kvinder, en bæredygtig udvikling i alle egne af Danmark samt en samhørighed - økonomisk og socialt. Man kan søge støtte under følgende 3 programmer: Mål 3, Mål 2 og EQUAL Mål 3-programmet giver støtte til projekter: Der mindsker ledigheden, der fremmer integrationen af flygtninge, indvandrere samt andre udsatte grupper på arbejdsmarkedet, der udvikler kompetencer hos dem der er i arbejde, der bidrager med arbejdsmarkedsanalyse og overvågning samt der fremmer iværksætterkulturen. Dækker hele landet. Mål 2-programmet giver støtte til projekter der styrker betingelserne for den udvikling og omstilling der sikrer velstand, beskæftigelse og ligestilling samt et bæredygtigt miljø i de egne af Danmark, som er mindre gunstigt stillet med hensyn til jobs, erhverv, virksomheder og transport. Dækker bestemte områder af Danmark. Mulighed for at kombinere støtten fra Socialfonden med støtte fra Regionalfonden. 16

17 EQUAL-programmet giver støtte til projekter der bekæmper forskelsbehandling og uligheder i adgangen til og på arbejdsmarkedet via tværnationalt samarbejde. Dækker hele landet. Den Europæiske Socialfond Erhvervs- og boligstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf.: Fax.: Det kongelige Grønlandsfond Fondens formål er - i eller uden for Grønland - at yde støtte til grønlandske humanitære, kulturelle og videnskabelige formål. Fondet yder ikke tilskud til danske skolers rejse i Grønland og til specialeafhandlingsprojekter. 1. januar og 1. maj. Uddelinger finder sted den 28. marts samt i juni måned. Det kongelige Grønlandsfond Att.: Fuldmægtig Bobo Charlotte Krabbe Postboks 2143 Amaliegade København K. Der anvendes ikke ansøgningsskema. Ansøgningen indsendes i 9 eksemplarer, bilagt oplysning om CPR-nr. eller SE-nr. Dronning Louises Børnehospitals forskningsfond Dronning Louises Børnehospitals forskningsfond kan yde støtte til lægevidenskabelige forskningsopgaver inden for børnesygdomme og børnekirurgi samt lægevidenskabelige forskningsopgaver af betydning for børns sundhedsmæssige tilstand og socialmedicinske trivsel. Støtten fra fonden ydes fortrinsvis til læger ved pædiatriske og børnekirurgiske afdelinger i det storkøbenhavnske område, herunder Rigshospitalet. Ca kr. Ansøgningsfrist 30. september hvert år. 17

18 Svar samt uddeling primo december hvert år. Sekretariat Formand: Overlæge N.H. Valerius Sekretariat: Konsulent Torben Mogensen Konsulent Torben Mogensen Rytsebækvej Virum Tlf Fax Der anvendes særlige ansøgningsskemaer. Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond Fonden yder tilskud til kulturelle, videnskabelige og sociale formål. Ca. 3 mio. kr. Uddeling: juni, oktober og februar ne er 15. marts, 15. august og 15. november med henblik på behandling i henholdsvis ca. maj, oktober og februar. Mødedato fastsættes fra møde til møde. Sekretariat Ikke oplyst Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond Hofmarskallatet Att.: Fuldmægtig Birgitte Lydik Clausen Postboks 2143 Amaliegade København K. Tlf Ansøgningsskema kan downloades via Kongehusets hjemmeside, Ansøgningen, max. 1 maskinskrevet side, bør indeholde en kort redegørelse for projektet. Der vedlægges curriculum vitae og budget over de udgifter, der vil være forbundet med projektets afvikling. Eventuelle yderligere bilag vedlægges. 18

19 Egmont Fonden Egmont Fonden er oprettet ved fundats af Fondens formål er at udøve erhvervsmæssig virksomhed og derigennem indvinde midler til anvendelse i almennyttig øjemed. Den erhvervsmæssige del af Egmont Fonden har navnet Egmont koncernen. Egmont har mere end 100 selskaber i 24 lande. Ifølge fundatsen er Fondens almenvelgørende og på anden måde almennyttige formål såvel forebyggelse eller afhjælpning af sociale og sundhedsmæssige problemer som uddannelse, aktiviteter i fritiden, almen oplysning eller andet af betydning for menneskers samkvem og personlige udvikling samt kvaliteten i tilværelsen. Egmont Fondens virksomhed er koncentreret om initiativer, der kan medvirke til at skabe varige forbedringer for børn og unge. På det sociale og sundhedsmæssige område prioriterer Fonden især initiativer, der tager sigte på at mindske og om muligt hindre marginaliseringen af de børnegrupper, der af forskellige årsager er ringere stillet end gennemsnittet. På uddannelses- og fritidsområdet koncentreres indsatsen om initiativer, der tilgodeser og udvikler nysgerrighed, fantasi og kreativitet, hvorved et bredt læringsbegreb stimuleres og nye måder at tilegne sig viden på styrkes, således at børn og unges kommunikative kompetencer udvikles. En ansøgning om tilskud til et projekt bør indeholde følgende: Projektets titel. Ansøger (navn, stilling, institution eller lignende). Projektansvarlig og økonomisk ansvarlig. Kort beskrivelse af deltagernes faglige og anden baggrund for at kunne gennemføre projektet. Udførlig beskrivelse i et ikke teknisk sprog af projektets idé, formål og målgruppe. Formålsbeskrivelsen bør give svar på, hvorfor projektet ønskes gennemført. Indhold og arbejdsmetode. Det bør beskrives, hvad man ønsker at afprøve/undersøge, og hvordan man har tænkt sig at gøre det. Erfaringsopsamling og vurdering af de forventede resultater. Plan for aktiv formidling af erfaringer. Tidsplan for projektets forberedelse og gennemførelse. Kan eller skal projektet fortsætte, når et eventuelt tilskud fra Egmont Fonden er opbrugt. Organisation og styring, herunder forankring og samarbejdspartnere. Totalbudget for projektet, det vil sige både etablerings- og driftsbudget samt finansiering. Oplysning om eget eller andres tilskud, og om der er søgt tilskud fra anden side. Hvem kan søge? I princippet kan alle søge, såvel enkeltpersoner som institutioner, foreninger, organisationer eller lignende. Hvis en enkeltperson søger, er det en fordel, at der er dokumenteret tilknytning til en institution, forening eller lignende. Der blev anvendt i Egmont Fonden har ikke fastlagte ansøgningsfrister. Ansøgningerne behandles løbende og forelægges Støtte- og bevillingsudvalget, når tilstrækkelige oplysninger er tilvejebragt. Sekretariat Egmont Fondens bestyrelse: 19

20 Direktør Ivar Samrén (formand), Direktør Hans Egmont-Petersen (næstformand), Direktør Mikael O. Olufsen, Advokat Jens Jordan, Advokat Niels Fisch-Thomsen, Adm.direktør Steen Riisgaard. Egmont Fondens Støtte- og bevillingsudvalg: Direktør Ivar Samrén (formand), Direktør Hans Egmont-Petersen (næstformand), Direktør Mikael O. Olufsen Egmont Fonden Støtte- og bevillingsadministrationen Overgaden oven Vandet 10 mezz København K Tlf Fax Att.: Direktør, cand.jur. Bente Groth Der anvendes ikke ansøgningsskemaer. EU's venskabsbyfond EU's venskabsbyfond yder økonomisk støtte til arrangementer afholdt mellem venskabsbyer. I 1989 blev venskabsbyfonden etableret og budgettet for 2004 er på 14. mio. Euro. Fonden er en hjælp til at uddybe eksisterende venskabsbyforbindelser og til iværksættelse af nye forbindelser, især i de lande hvor venskabsbytanken er mindre udbredt. Fondens overordnede formål er at støtte venskabsbyforbindelser, der anses for at være velegnede til at give borgerne og de lokale folkevalgte en oplevelse af at indgå i en større europæisk sammenhæng. Hvert år fastsætter EU- Kommissionen prioriteter for venskabsbyfonden. Byer der ønsker at søge skal indsende ansøgningsskema til EU-Kommissionen, som udvælger projekterne og tildeler tilskuddene. Den grundlæggende betingelse for støtte er, at emnet for den planlagte udveksling er af høj kvalitet, bl.a. skal et europæisk emne tages op til behandling i en eller anden form. EU-Kommissionen prioriterer udvekslinger mellem flere lande, med de central- og østeuropæiske lande, for socialt dårligt stillede befolkningsgrupper og mellem kommuner som ikke tidligere har modtaget støtte fra fonden. Der ydes støtte til: - udvekslinger mellem borgere fra venskabsbyer (eksisterende eller nyetablerede venskabsbyforbindelser) - konferencer/seminarer afholdt af venskabsbyer - uddannelses- og informationsseminarer for venskabsbyansvarlige. Der ydes støtte til projekter i alle EU-lande samt projekter mellem et EU-land og visse lande i Central- og Østeuropa. Budgettet for 2003 er på 14. mio. Euro. Der kan ydes tilskud til både de direkte udgifter i forbindelse med udvekslingen (kost, logi, leje af lokaler, besøg, oversættelse og tolkning, udarbejdelse af informationsmateriale, m.v.) og til 20

21 Deltagernes transportudgifter (højst 0.04 Euro pr. km. pr. person for både ud- og hjemrejse). Tilskuddet skal ses som et supplement til de midler, som kommunen yder på lokalt plan og til deltagernes egne bidrag. Det ansøgte beløb skal være på minimum 750 Euro. Maksimumbeløbet er Euro (ca kr.) og kan højst udgøre 2/3 af de Forventede udgifter. Ansøgningsfrist EU s venskabsbyfond yder økonomisk støtte til arrangementer afholdt mellem venskabsbyer. Det vil IKKE være muligt at få støtte til venskabsbyarrangementer som finder sted mellem 1. januar og 1. april Ansøgningsskemaet indsendes til: European Commission Directorate General for Education and Culture Town Twinning Sector WM-2 4/35 B-1049 Brussels Ansøgningsskema og kriterier kan fås ved henvendelse til: KL, Internationalt sekretariat, Weidekampsgade 10 Postboks 3370, 2300 København S, tlf , fax , eller downloades fra KL s hjemmeside: Se endvidere: Europæisk volontørtjeneste for unge Europæisk Volontørtjeneste er et tilbud til unge mellem 18 og 25 år om at tilbringe mellem seks og tolv måneder i udlandet og udføre frivilligt arbejde. Arbejdsområderne dækker miljø, kunst og kultur, sports- og fritidsaktiviteter og aktiviteter for børn, unge og ældre. Samtidig er Europæisk Volontørtjeneste en chance for institutioner og organisationer til at få tilknyttet en ung person fra et andet land som kan give en hjælpende hånd og bidrage med ideer til andre måder at gøre tingene på. Der kræves tre parter for at etablere et volontørophold: - den unge volontør - sendeorganisationen: den organisation der sender den unge af sted som volontør - værtsorganisationen: den organisation som modtager volontøren. Unge som af pædagogiske eller sociale årsager ikke vil kunne gennemføre et ophold på seks måneder, kan deltage i ophold på ned til tre ugers varighed. 21

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 23.udgave. Servicestyrelsen

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 23.udgave. Servicestyrelsen FONDSOVERSIGT En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 23.udgave. Servicestyrelsen Januar 2011 Forord Fondsoversigten indeholder oplysninger om i alt 66 fonde,

Læs mere

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 24.udgave. Socialstyrelsen Januar 2013

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 24.udgave. Socialstyrelsen Januar 2013 FONDSOVERSIGT En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 24.udgave. Socialstyrelsen Januar 2013 1 Forord Fondsoversigten indeholder oplysninger om fonde, råd og

Læs mere

Diverse Fonde og Legater

Diverse Fonde og Legater Diverse Fonde og Legater 1 Børn & Unge:...3 Fritid og Idræt:...8 Handicap:...9 Sundhed:...13 Kulturelt:...14 Nordiske:...17 Undervisning:...18 Frivillig:...19 Ældre:...23 Div. Fonde til velgørenhed:...25

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

KULTURSTØ TTEN. Indhold 11 KUNSTSTØTTE 14 LITTERATUR 21 MUSEER 23 MUSIK 24 NORDISKE 24 SKIBSBEVARINGSFONDEN 9 25 TEATER 10 KULTURMINISTERIETS

KULTURSTØ TTEN. Indhold 11 KUNSTSTØTTE 14 LITTERATUR 21 MUSEER 23 MUSIK 24 NORDISKE 24 SKIBSBEVARINGSFONDEN 9 25 TEATER 10 KULTURMINISTERIETS Kulturstøtteordninger 2001/2002 Udgivet for Kulturministeriet af: Medie- og Tilskudssekretariatet Nybrogade 10 1203 København K tlf: 33 92 30 40 fax: 33 14 64 28 e-mail: tips@kulturtilskud.dk hjemmeside:www.kulturtilskud.min.dk

Læs mere

En hjælpe-pjece, når I skal søge midler til jeres næste projekt. Pjecen er opdelt i 3 kategorier:

En hjælpe-pjece, når I skal søge midler til jeres næste projekt. Pjecen er opdelt i 3 kategorier: En hjælpe-pjece, når I skal søge midler til jeres næste projekt. Pjecen er opdelt i 3 kategorier: 1. Kategori er en oversigt over databaser og nyttige henvisninger. 2. kategori er de store offentlige puljer.

Læs mere

Indhold (for at komme direkte til en fond/pulje, klik på CTRL og derefter på den valgte fond/pulje med musen)

Indhold (for at komme direkte til en fond/pulje, klik på CTRL og derefter på den valgte fond/pulje med musen) Fondsoversigt Indhold (for at komme direkte til en fond/pulje, klik på CTRL og derefter på den valgte fond/pulje med musen) Landlegatet... 2 EU s Regionalfond... 2 Landdistriktspuljen... 2 Tips- og lottotilskud

Læs mere

ENERGIRENOVERING & STØTTEMULIGHEDER

ENERGIRENOVERING & STØTTEMULIGHEDER ENERGIRENOVERING & STØTTEMULIGHEDER I denne pjece kan du læse lidt om mulighederne for at få støtte i forbindelse med energirenovering af dit hjem. Derudover lidt om støttemuligheder ved renovering af

Læs mere

Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger et historisk perspektiv Baggrundspaper til The Research Project on Industrial Foundations

Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger et historisk perspektiv Baggrundspaper til The Research Project on Industrial Foundations Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger et historisk perspektiv Baggrundspaper til The Research Project on Industrial Foundations Hans Christiansen Johan, Professor emeritus, dr.oecon.

Læs mere

FFDs skolebreve 1998 - pkt. 1-162 Bemærk at de omtalte bilag ikke medfølger her - de er oprndeligt udsendt til skolerne.

FFDs skolebreve 1998 - pkt. 1-162 Bemærk at de omtalte bilag ikke medfølger her - de er oprndeligt udsendt til skolerne. FFDs skolebreve 1998 - pkt. 1-162 Bemærk at de omtalte bilag ikke medfølger her - de er oprndeligt udsendt til skolerne. 1 Invitation til møde 15. januar, dagen før Folketinget drøfter Undervisningsministerens

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog Danmarks fjerde rapport i henhold til den europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog Marts 2014 1 Indledning Danmark ratificerede den 8. september 2000 den europæiske pagt om regionale sprog

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Sundholmsvejkvarteret Nord (planogarkitektur.kk.dk) Sundholmsvejskvarteret Syd (planogarkitektur.kk.dk) December 2008 VIBO AAB Lejerbo Hovedstadens Almennyttige

Læs mere

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte.

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte. LANDSBYGGEFONDEN 22. marts 2011 Vejledning om udarbejdelse af ansøgning i henhold til lov om almene boliger m.v. 91a og fondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats (boligsociale aktiviteter og

Læs mere

Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005.

Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005. Statusrapport Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005. På billedet ses fire af de seks drenge fra projekt nye muligheder sammen med deres lærere. 1 Indhold INDLEDNING...3 OM

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel

Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel 2013 Frivilligcenter LYNGBY-TAARBÆK 1 På landsplan arbejder mere end en kvart million mennesker frivilligt inden for

Læs mere