Islands undervisnings-, forskningsog. kulturministeriet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Islands undervisnings-, forskningsog. kulturministeriet"

Transkript

1 Islands undervisnings-, forskningsog kulturministeriet

2 MENNTAMÁ Undervisnings-, forskningsog kulturministeriet Hæfte 22 UDGIVER: Undervisnings-, forskningsog kulturministeriet Sölvhólsgata 4 IS-150 Reykjavik Telefon: Telefax: UNDERVISNINGS-, FORSKNINGS- OG KULTURMINISTERIET 2005 ISBN: Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet har sin oprindelse i I. afdeling af Regeringskancelliet, som blev oprettet i Da det blev delt op i 1917, kom undervisningsanliggender under justits- og kirkekontoret/ministeriet. Ved regeringsskiftet i 1947 besluttede man at oprette et undervisningsministerium, dog med samme personale og ledelse som statsministeriet. Derefter virkede disse ministerier under fælles ledelse indtil deres virksomhed blev adskilt i overensstemmelse med regeringskancelliloven i Undervisningsministeriets opgaver fremgik af lovgivningen om Islands Regeringskancelli fra 1969 og undergik blot mindre ændringer frem til 2004, da der i anledningen af regeringskancelliets 100 års jubilæum blev vedtaget en ny lovgivning om Islands Regeringskancelli. I dag dækker Uddannelses-, forsknings- og kulturministeriets ressortområde følgende: Undervisning og skoler på børnehave- og grundskolestadiet, ungdomsuddannelserne og højere uddannelse, samt specialskoler som ikke hører under andre ministerier Livslang læring, folkeoplysning og udarbejdelse af undervisningsmaterialer Studielån og studiestipendier Forskning og videnskab, som ikke hører under andre ministerier Museer og kulturarv Kunst, kunststøtte og konstinformation i indland og udland Kulturvirksomhed generelt, kulturstøtte og kulturinformation i indland og udland Ophavsret Det islandske sprog, stednavne og bynavne Radio og andre medier Idræts- og ungdomssamarbejde Ministerområdet dækker 53 institutioner og omkring 230 komitéer og råd. Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet har lidt over 70 ansatte. Departementschefen leder ministeriets virksomhed under ministerens overordnede ledelse.

3 LARÁÐUNEYTIÐ ORGANISATIONSDIAGRAM Offentlige udgifter til undervisning og kultur Statens samlede udgifter ifølge finansloven 2005 er 294,6 mia. ISK, hvoraf lidt over 36 mia. ISK går til Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet, svarende til ca. 12,2%. Den allerstørste del af ministeriets udgifter, 28,5 mia. ISK, går til uddannelsesområdet. Dette svarer til 80% af ministeriets udgifter og ca. 9,7% af statens totale udgifter. Uddannelsesområdet omfatter højere uddannelse, forskning, ungdomsuddannelserne, grundskolen og Den islandske studerendes Lånefond (Lánasjóður íslenskra námsmanna). Ifølge finansloven i 2005 udgør udgifterne til kulturområdet 6,3 mia. ISK, hvilket svarer til knapt 17,5% af ministeriets samlede udgifter. Kulturområdet omfatter Statsradiofonien (RÚV), museer og kunstinstitutioner. Udgifter til idræt, ungdomsanliggender og internationalt samarbejde er 650 mio. ISK, hvilket svarer til 1,8% af ministeriets samlede udgifter.

4 BUDGET 2005 I MILLIONER ISK OPDELT EFTER OMRÅDER OFFENTLIGE UDGIFTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I FORHOLD TIL BNP Tallene her foroven er baseret på oplysninger fra Islands Statistik. Tallene for 2003 er præliminære. Det er Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriets vurdering, at uddannelsesbudgettet er undervurderet i tallene fra Islands Statistik, især når det gælder højere uddannelse. Hidtil er førskolestadiet ikke blevet medregnet i uddannelsesbudgettet.

5 KULTUR Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet varetager styring og strategisk planlægning af kulturområdet i Island, når det gælder kunst og kulturarv, medier, ophavsret, det islandske sprog, idræt og ungdomsanliggender. Kunst, museer og andre kulturområder Statens rolle på kunst- og kulturområdet er tredelt. For det første drift af institutioner, for det andet fondsvirksomhed til støtte af kulturel virksomhed og for det tredje støtte til løbende virksomhed og projekter, enten i form af lovbestemte tilskud eller støtte, som baseres på den årlige finanslov. Fonde til støtte af kunst- og kulturvirksomhed fordeler først og fremmest projektstøtte, på nær kunstfonde og videnskabelige forfatteres lønfond, som uddeler arbejdslegater. Amatørteatre og professionelle teatergrupper modtager støtte af finansloven. Fonde på kulturområdet Museumsfonden Husfredningsfonden Arkæologifonden Kunstnernes Legatfond Videnskabsforfatteres Lønfond Børnekulturfonden Oversættelsesfonden Kulturfonden Forsamlingshusenes Kulturfond Filmfonden Musikfonden Statens Fond for Kunstnerisk Udsmykning Fonden til Formidling af Litteratur Ungdomsfonden Idrætsfonden Kulturinstitutionerne er inden for områderne kunst, medier, kulturarv, museer og videnskabelige kulturinstitutioner. Kulturinstitutioner Nationalteatret Det Islandske Dansekompagni Islands Symfoniorkester Islands Filmcenter Filmcensur Statsradiofonien Islands Kunstmuseum Einar Jónssons Museum Islands Filmmuseum Islands Nationalmuseum Statens Arkæologiværn Statens Husfredningsudvalg Islandsk Sprogcenter Islands Blindebibliotek Islands Nationalarkiv Islands Statsbibliotek-Universitetsbiblioteket Islands Universitets Ordbog Det Arnamagnæanske Institut i Island Sigurður Nordals Institut Islands Stednavneinstitut

6 Ministeriet har undertegnet kontrakter med kulturinstitutioner og kommuner. De indebærer at statens udgifter på kulturområdet gives til øremærkede projekter eller til generel kulturel virksomhed. Eksempler herpå er overenskomsten med Den islandske Opera (Íslenska óperan) og kulturaftaler med kommunerne. For at fremme kunst- og kulturvirksomhed i hele landet har regeringen besluttet at give støtte til kommunerne for at oprette fem kulturhuse i landet; i Akureyri, Ísafjörður, Sauðárkrókur, Østlandet og Vestmannaøerne. Kulturhusenes rolle er defineret i samarbejde med de berørte kommuner. De skal fungere som regionale kulturcentre hvor bygningerne skal være velegnede til musik, scenekunst, billedkunst og museumsvirksomhed. Medier Statsradiofonien (Ríkisútvarpið) er en uafhængig offentlig institution som ejes af den islandske stat. Statsradiofoniens opgave er at transmittere via to radiokanaler og en tv-kanal til hele landet og de omkringliggende farvande hele året rundt. Statsradiofonien har omfattende pligter vedrørende ytringsfriheden, islandsk kultur og det islandske sprog og kulturel mangfoldighed. Radioudvalget giver sendetilladelser til radio- og tvtransmissioner og har tilsyn med at radio- og tv-loven bliver overholdt. I 2005 havde 26 radiostationer og 13 tv-kanaler en såkaldt langtidstilladelse til programvirksomhed. Ophavsret Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet varetager spørgsmål vedrørende ophavsret. Ministeriet godkender opretshavernes organisationer og bekræfter vedtægter og tariffer i forbindelse med udnyttelse af værker og indhold, der er omfattet af ophavsretslovgivningen. Island har undertegnet internationale aftaler vedrørende forfatteres, udøvende kunstneres, producenters og radiovirksomheders rettigheder. Undervisnings-, forskningsog kulturministeriet har et mandat fra Udenrigsministeriet om at repræsentere Island i forbindelse med disse aftaler. Idræt og ungdomsanliggender Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet har hovedansvaret for de idræts- og ungdomsanliggender som hører ind under staten. I den forbindelse samler ministeriet oplysninger om idrætsudøvelse og forudsætninger for idræt i Island og fremmer idrætsforskning. Statens hovedmål på idrætsområdet er at sikre hele befolkningen muligheder for at dyrke idræt. Statens og kommunernes samarbejde med de frivillige idrætsforeninger bygger på tanken om idrættens opdragende og forebyggende rolle. Statens Idrætsnævn (Íþróttanefnd ríkisins) udpeges af ministeren og har en rådgivende funktion for ministeriet. Islands Lærerseminariums Idrætscenter (Íþróttafræðasetur Kennaraháskóla Íslands) i Laugarvatn tilbyder uddannelse i idrætsfag på universitetsniveau.

7 IDRÆTSUDØVERE I ÍSÍ ÅRET 2003 ANTAL OG KØN Kilde: ÍSÍ Idrætsvirksomhed uden for skolerne foregår i de frivillige idrætsforeninger. Islands Idræts- og Olympiske Forbund (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands - ÍSÍ) er en paraplyorganisation for fri idrætsvirksomhed i landet. Inden for Islands Ungdomsforenings (Ungmennafélag Íslands) regi modtager de frivillige idræts- og ungdomsorganisationer statstilskud. ÍSÍ består af 25 specialforbund og six udvalg inden for de enkelte sportsgrene. Her for oven fremgår deltagerantallet året 2003 delt op efter køn. De foreninger som modtager offentlig støtte til ungdomssamarbejde arbejder på amatørbasis, samt de parter, som varetager den fritståendes ungdoms interesser på organiseret måde. Undervisnings-, forsknings- og kulturministeren udpeger Statens Ungdomsråd (Æskulýðsráð ríkisins), som bl.a. organiserer og koordinerer offentlig støtte til ungdomsområdet, rådgiver myndighederne i ungdoms-politiske spørgsmål og initierer ungdomsforskning. Landsforbundet af islandske ungdomsforeninger (Landssamtök íslenskra æskulýðsfélaga) blev stiftet i I 2004 udgjorde børn og unge under 25 år 37% af landets befolkning.

8 UDDANNELSE Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet er den øverste myndighed på uddannelsesområdet i Island. Ministeriet udarbejder og iværksætter uddannelsespolitik og varetager anliggender på samtlige uddannelsesniveauer. Ministeriet udgiver hovedlæseplaner for børnehaver, grundskoler og ungdomsuddannelserne. Ministeriet varetager evaluering og tilsyn med skolearbejdet på samtlige uddannelsesniveauer. Ifølge loven har alle lige ret til uddannelse uanset køn, økonomi, bopæl, religion, handikap eller kulturel / social herkomst. Børnehave. Børnehaven er det første skoletrin for børn under den skolepligtige alder. Forældrene vælger frit hvorvidt deres børn skal gå i børnehave. I 2003 gik børn i alderen 0-2 år og knapt børn i alderen 3-5 år i islandske børnehaver. Der er i alt 267 børnehaver. Grundskole. Alle børn og unge i alderen 6-16 har pligt til at gennemgå en tiårig grundskole. Skoleårets længde er mindst ni måneder. I efteråret 2003 var der elever på i alt 187 grundskoler i Island. Ungdomsuddannelserne. Alle der har gennemført skolepligten eller en tilsvarende grunduddannelse har ret til at starte på ungdomsuddannelserne, hvis målgruppe hovedsageligt er de årige. For at kunne imødekomme elevernes forskellige behov og ønsker, tilbyder ungdomsuddannelserne 100 studielinjer. Heraf består de 87 af tekniske erhvervsuddannelser, som varer alt fra et til ti semestre. Samtlige studielinjer giver adgang til videre uddannelse. Ungdomsuddannelsesinstitutionerne kaldes integrerede skoler, videregående skoler, tekniske skoler, gymnasieskoler og erhvervsskoler. Skoleåret er ni måneder. I efteråret 2003 gik elever på de i alt 39 skoler på ungdomstrinnet. Højere uddannelse. Studerende som starter på universitetet skal have afsluttet en studentereksamen eller en tilsvarende uddannelse. Otte institutioner tilbyder højere uddannelse: Islands Universitet (Háskóli Íslands), Akureyris Universitet (Háskólinn á Akureyri), Islands Pædagogiske Universitet (Kennaraháskóli Íslands), Bifröst Handelshøjskole (Viðskiptaháskólinn á Bifröst), Reykjaviks Universitet (Háskólinn í Reykjavík) og Islands Kunstakademi (Listaháskóli Íslands). Disse institutioner drives i henhold til Universitetsloven mens Islands Landbohøjskole i Hvanneyri (Landbúnaðarháskóli Íslands á Hvanneyri) og Højskolen i Hólar (Háskólinn á Hólum) drives i henhold til loven om landbrugsuddannelser og hører derfor under Landbrugsministeriet. I 2003 var der studerende på de højere uddannelser. Musikskoler. Ca. 90 musikskoler tilbyder uddannelse for alt fra børn i førskolealderen til voksne. Livslang læring. Der er et meget stort og varieret udbud på livslang læring, både på ungdomsuddannelsesinstitutionerne og på universiteterne, hvoraf mange tilbyder fjernundervisning. Der drives aftenskoler på ungdomsuddannelsesinstitutionerne

9 og nogle kommuner støtter andre former for kursusvirksomhed. Derudover tilbyder private skoler, virksomheder og frie organisationer livslang læring. I provinsen tilbyder ni centre for livslang læring erhvervsrelateret undervisning og fjernundervisning, både på ungdoms- og universitetsniveau i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet. Elevtal I steg elevtallet moderat, i grundskolen med 4% og på ungdomsuddannelsernes med 7,4%. I børnehaverne steg antallet med 13% i samme periode. Den allerstørste stigning skete på de højere uddannelser, med hele 50%. Hovedforklaringen er at udbudet af højere uddannelsen er steget, blandt andet på grund af flere uddannelsesinstitutioner og øgede muligheder for fjernundervisning. Derudover kan man pege på ændringer i arbejdslivet, at såvel arbejdsgivere som lønmodtagere lægger generelt større vægt på kundskaber og specialisering, samt at aldersspredningen på de højere uddannelser er større end tidligere. Øgningen i antallet af studerende på de højere uddannelser afhænger af hvor vidt der er tale om dagundervisning, fjernundervisning eller studerende i udlandet. Stigningen er størst inden for fjernundervisningen eller som svarer til 203,7%, hvoraf mange er deltidsstuderende. De dagstuderendes antal er vokset med 42% mens studerende i udlandet er blevet 29,2% flere. ANTAL ELEVER PÅ SAMTLIGE UDDANNELSESNIVEAUER Kilde: Islands Statistik ANTAL STUDERENDE PÅ DE HØJERE UDDANNELSER Kilde: Islands Statistik

10 Skolearbejdets mål Børnehavepædagogikkens overordnede mål er at give børnene omsorg, et sundt opvækstmiljø og sikre legeforhold, at give børnene mulighed for at nyde fordelene af børnegruppens varierede opvækstfordele under vejledning af en børnehavepædagog, at bestræbe sig på, i samarbejde med hjemmene, at fremme børnenes alsidige udvikling i harmoni med det enkelte barns personlighed og behov ved at værne om dem, både psykisk og fysisk, så de kan nyde deres barndom. Grundskolens rolle er, i samarbejde med hjemmene, at forberede eleverne for et liv og arbejde i et demokratisk samfund under stadig udvikling. Skolens arbejdsmåder skal derfor præges af tolerance, kristen etik og demokratisk samarbejde. Skolen skal fremme elevernes alsidige udvikling og give dem mulighed for at tilegne sig kundskaber og arbejdsmetoder, som stimulerer deres stadige søgen efter uddannelse og udvikling, at lære dem at tænke selvstændigt og træne deres samarbejdsevner. Ungdomsuddannelserne skal stimulere elevernes alsidige udvikling for at forberede dem for deltagelse i et demokratisk samfund, arbejdslivet og videregående studier. De højere uddannelser udgør basen for videnskabelig virksomhed i landet. Dette sker i form af teoretiske studier og akademisk praksis. Universiteterne er selvstændige institutioner som selv udformer deres retningslinjer for studieudbudets indhold. Læseplaner Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet udgiver centrale læseplaner for børnehaver, grundskoler, ungdomsuddannelserne og musikskolerne. De gældende læseplaner danner basis for skolearbejdet i det 21. århundredes videns- og teknologisamfund. Skoler på samtlige uddannelsestrin udarbejder lokale læseplaner med udgangspunkt i de centrale læseplaner, hvor skolens profil og handlingsplan kommer til udtryk. Universiteternes øverste ledelse beslutter hvordan undervisning, studier og studieevaluering tilrettelægges samt hvordan forskning på dette uddannelsesniveau organiseres. Evaluering og tilsyn med skolearbejdet Ifølge loven har Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet ansvar for at der foretages evalueringer og føres tilsyn med skolearbejdet på samtlige uddannelsesniveauer. Da skolevæsenet blev decentraliseret blev uddannelsesinstitutionerne pålagt et større ansvar, der indebærer øgede krav til regelmæssig evaluering af indlæring, undervisning og skolens øvrige virksomhed. Samtidigt blev ministeriets tilsynsrolle styrket. Børnehaver, grundskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner skal udvikle metoder til evaluering af skolearbejdet. Derefter bliver grundskolerne og ungdomsskolerne egne evalueringsmetoder underlagt en ekstern evaluering hvert femte år. Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet bør også evaluere skolearbejdets enkelte dele, blandt andet med udgangspunkt i de centrale og de lokale læseplaners mål. Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet fører tilsyn med de højere uddannelsers kvalitet, herunder hvordan de højere uddannelsesinstitutioner selv opfylder deres pligter om internt tilsyn med undervisningens og forskningens kvalitet. Ministeriet tager initiativ til ekstern kvalitetstilsyn. Skolens virksomhed De allerfleste skoler er offentlige mens private skoler modtager offentlig støtte forudsat at visse betingelser er opfyldt.

11 Kommunerne har det økonomiske og driftsmæssige ansvar for børnehaver og skal garantere børnehavepladser, mens forældrene betaler et gebyr for børnenes ophold. Siden 1996 har kommunerne haft ansvar for grundskolernes virksomhed og bygninger. Kommunale skoleudvalg sørger for at børn i den skolepligtige alder får den undervisning som de har krav på ifølge loven. Ungdomsuddannelsernes driftsomkostninger betales af staten mens udgifter forbundet med bygninger og infrastruktur fordeles 60/40 mellem stat og kommuner. Kommunerne har ikke ansvar for ungdomsuddannelsernes drift men de udpeger to repræsentanter i skoleudvalgene. De statslige universiteter er selvstændige institutioner, som hører under Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet. Private kan oprette et universitet forudsat at undervisnings-, forsknings- og kulturministeren har givet sit samtykke. Der er tale om selvejende institutioner som drives ifølge deres egne vedtægter og en undervisningsaftale indgået med ministeriet. De selvejende institutioner opkræver studiegebyr. Kommunerne har ansvaret for de fleste musikskoler og derudover giver de tilskud til private musikskoler. Staten dækker omkostninger forbundet med elever på ungdomsuddannelserne, som studerer på meriterende moduler på musikskolerne. Studielån Studerende på de højere uddannelser og erhvervsstuderende på ungdomsuddannelserne kan modtage studielån for at sikre livets ophold. De islandske studerendes Lånefonds (Lánasjóður íslenskra námsmanna) rolle er at sikre lige ret til uddannelse uanset økonomiske forudsætninger. Lånene skal kunne dække studieomkostninger og livets ophold under studierne.

12 VIDENSKAB Regeringens forsknings- og teknologipolitik udformes af Forsknings- og teknologirådet (Vísinda- og tækniráð) for tre år ad gangen. Rådet skal stimulere videnskabelig forskning, videnskabelige uddannelser og teknologisk udvikling i landet for at støtte islandsk kulturs grundpiller og øge arbejdslivets konkurrenceevne. En forskningskomité, nedsat af undervisnings-, forsknings- og kulturministeren og en teknologikomité, nedsat af industriministeren varetager deres respektive områder. Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet forbereder og følger op på den forsknings- og teknologipolitik som Forsknings- og teknologirådet udformer. Statsministeren er rådets formand og foruden ham/hende består rådet af tre ministre og 14 repræsentanter for forskningsverden og erhvervslivet. Islands Forskningscenter (Rannsóknamiðstöð Íslands), der hører under Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet, betjener de fonde som støtter forskning og teknologisk udvikling og formidler informationer som gavner forskning og teknologi i landet. Ministeriet varetager internationalt samarbejde inden for videnskabelig forskning og har hovedansvaret for internationale forhandlinger på dette samarbejdsområde. Forskning Forskning bliver udført af universiteter, forskningsinstitutioner, selvejende institutioner og virksomheder, samt selvstændige privatpersoner. I 2001 gik ca. 3% af Islands BNP til forskning og udviklingsarbejde, hvilket er det mål som EU har sat sig for at nå inden år Der er ca årsværk, udført af personer, tilknyttet forskning og udviklingsarbejde i Island. Heraf udgør kvinder knapt 40%. Af det første billede fremgår udgifter til forskning inden for de seneste 33 år samt deres fordeling mellem de vigtigste parter. Man anser at lidt over tredjedelen af forskningen nu foregår i offentlig regi mens næsten to tredjedele udføres af virksomheder og andre private aktører. På næste billede ses denne udvikling i forhold til de førende konkurrerende lande. Det tredje billede viser hvordan ressourcerne fordeles på de forskellige samfundsområder.

13 Forsknings- og teknologipolitik I december 2003 vedtog Forsknings- og teknologirådet hovedtrækkene i en forsknings- og teknologipolitik, som skal gælde frem til slutningen af den siddende regerings mandatperiode i Denne politik indeholder følgende: En styrkelse af konkurrencefonde som støtter forskning men ca. en fordobling af deres økonomiske midler frem til 2007 hvor de bliver i alt mio. ISK. En styrkelse af forskning på universiteterne i lyset af øget konkurrence og kvalitetskrav til forskningen. Omdefinering af forskningsinstitutionernes rolle og forbedring af deres tilknytning til landets universiteter. Desuden lægges der vægt på at Island øger sin deltagelse i internationalt forskningssamarbejde og at forskningsuddannelse i landet styrkes. UDGIFTER TIL FORSKNING OG UDVIKLING FORDELT EFTER AKTØRER, PRISER I 2003 OG I FORHOLD TIL BNP Kilde: RANNÍS (Islands Forskningscenter)

14 UDGIFTER TIL FORSKNING OG UDVIKLING I FORHOLD TIL BNP I UDVALGTE OECD-LANDE I ÅRENE FINANSIERING AF FORSKNING OG UDVIKLING FORDELT EFTER PROJEKTER Kilde: RANNÍS (Islands Forskningscenter) og OECD Kilde: RANNÍS (Islands Forskningscenter)

15 INTERNATIONALT SAMARBEJDE Nordisk samarbejde Inden for rammerne af Nordisk Ministerråd (Norræna ráðherranefndin) foregår et omfattende samarbejde inden for kultur, uddannelse og forskning, som for Islands del varetages af Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet. EØS-samarbejde På grundlag af aftalen om det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (Evrópska efnahagssvæðið - EØS) har Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet en ledende rolle hvad angår Islands deltagelse i EU s samarbejdsprogrammer inden for kultur, uddannelse, forskning og udvikling, idræt og ungdomssamarbejde. De vigtigste aftaler er rammeaftalen inden for forskning og udvikling, uddannelsesprogrammerne Sokrates og Leonardo da Vinci, filmprogrammet MEDIA, Kultur 2000-programmet og ungdomsprogrammet YOUTH. Ministeriet deltager også i ekspertgruppers samarbejde på vegne af EU og EFTA om sager vedrørende intellektuel ejendom. Øvrigt internationalt samarbejde Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet deltager bl.a. i UNESCO (FN s organisation for uddannelse, kultur, kommunikation og videnskab), WIPO (World Intellectual Property Organisation), Europarådet, OECD (Organisationen for økonomisk samarbejde), Østersørådet og Det Vestnordiske Råd. Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet varetager forberedelserne af de kulturbegivenheder i udlandet som regeringen står for til enhver tid. Ministeriet uddeler årligt et stort antal stipendier til personer og grupper for at præsentere islandsk kultur i udlandet. Desuden har flere fonde det formål at støtte eksport af islandsk kultur.

16 Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet Grafisk design: Tómas Jónsson Tegning af fjeldfimmer: Eirún Sigurðardóttir Fotografier: Morgunblaðið og Haukur Snorrason Tryk: Oddi hf.

Kommercialisering i uddannelsessektoren i Island Islands Lærerforbund. Kommercialiseringen af uddannelsen i Norden NLS konferense

Kommercialisering i uddannelsessektoren i Island Islands Lærerforbund. Kommercialiseringen af uddannelsen i Norden NLS konferense Kommercialisering i uddannelsessektoren i Island Islands Lærerforbund Kommercialiseringen af uddannelsen i Norden NLS konferense 29. 30. mars 2016 Nogle tal Børnehaver: I 2014 var der i alt 255 børnehaver

Læs mere

Forspring til fremtiden. Handlingsplan for de elektroniske uddannelser 2001-2003 Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet

Forspring til fremtiden. Handlingsplan for de elektroniske uddannelser 2001-2003 Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet Forspring til fremtiden Handlingsplan for de elektroniske uddannelser 2001-2003 Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet Nyt syn - nye metoder Informations- og kommunikationsteknologien (IKT) giver

Læs mere

Rapport fra Islands Lærerforbund (KÍ) om kommercialisering i uddannelsessektoren i Island

Rapport fra Islands Lærerforbund (KÍ) om kommercialisering i uddannelsessektoren i Island Rapport fra Islands Lærerforbund (KÍ) om kommercialisering i uddannelsessektoren i Island Indhold 1. Antal skoler drevet af offentlige og af private institutioner 2. Regulativer om offentlige og private

Læs mere

Statens Kunstfond på 5 minutter

Statens Kunstfond på 5 minutter Statens Kunstfond på 5 minutter Indhold 1. Hvorfor har vi Statens Kunstfond? 2. Hvad er Statens Kunstfonds opgave? 3. Hvordan er Statens Kunstfonds organiseret? 4. Statens Kunstfonds andel af Kulturministeriets

Læs mere

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 Kære konferencedeltagere. Jeg vil byde jer hjertelig velkommen til konferencen PISA 2006 Northern Lights III. Det er mig en særdeles

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Lærernes jobudvikling i Islands Lærerforbund (KÍ)

Lærernes jobudvikling i Islands Lærerforbund (KÍ) NLS s forbundsseminar Den 18. 20. september 2017, Norge Lærernes jobudvikling i Islands Lærerforbund (KÍ) KÍ s medlemsorganisationer opfølger deres målsætning om livslang læring og jobudvikling i deres

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut LBK nr 782 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 002.96Q.541 Senere ændringer til

Læs mere

Høringsudkast 6. juli 2012

Høringsudkast 6. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (Hjemmel for universiteterne til at formidle visse boliger og studielån i forbindelse

Læs mere

Marts 2008. Indholdsfortegnelse

Marts 2008. Indholdsfortegnelse KVALITET I VOKSNES LÆRING I ISLAND Marts 2008 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1 Udviklingen af kvalitetsindikatorer... 2 2 Vejledning for intern evaluering... 3 3 Kvalitetsstandarden ISO 9001... 5

Læs mere

Figur 1 Fordeling af statslige midler til kulturelle formål fordelt på regioner 14%

Figur 1 Fordeling af statslige midler til kulturelle formål fordelt på regioner 14% Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt (02) Notat Til Folketingets Kulturudvalg 5. februar 2014 Opgørelse over geografisk fordeling af de statslige kulturstøttemidler

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Skolereformen Hvad indeholder reformen Foreningens muligheder

Skolereformen Hvad indeholder reformen Foreningens muligheder Skolereformen Hvad indeholder reformen Foreningens muligheder DGI Sydvest Skolereform og folkeskoler hvordan gearer vi foreningerne til den nye situation? Skolereformens grundpiller i forhold til bevægelse

Læs mere

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 64 Offentligt Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Grønbog om øget mobilitet

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v. Til lovforslag nr. L 143 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner

Læs mere

I. SU med til udlandet Der er mulighed for at få SU med til udlandet, både til en hel uddannelse, og til et studieophold.

I. SU med til udlandet Der er mulighed for at få SU med til udlandet, både til en hel uddannelse, og til et studieophold. DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om tilskudsmuligheder for danske elever,

Læs mere

Kulturministeriet, mindre sektoranalyse

Kulturministeriet, mindre sektoranalyse STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: Kulturministeriet, mindre sektoranalyse Der er gode grunde til, at visse opgaver på Kulturministeriets område er lagt ud til amter og kommuner.

Læs mere

Svar på spørgsmål 144 (Alm. del Bilag 1): I brev af 22. marts 2007 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 144 (Alm. del Bilag 1): I brev af 22. marts 2007 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Svar på Spørgsmål 144 Offentligt Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Christiansborg Svar på spørgsmål 144 (Alm. del Bilag 1): I brev af 22. marts 2007

Læs mere

Fonden Overskrift for Entreprenørskab dfgdffghfg. Young Enterprise

Fonden Overskrift for Entreprenørskab dfgdffghfg. Young Enterprise Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise April 2012 Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Støttet af Større danske erhvervsvirksomheder og organisationer

Læs mere

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 4. maj 2009 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus

Læs mere

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008)

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) 2

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

OECD s evaluering af det danske universitetssystem

OECD s evaluering af det danske universitetssystem OECD s evaluering af det danske universitetssystem Notatet giver en gennemgang af OECD-ekspertpanelets anbefalinger inden for de forskellige temaer. National strategi samt universiteternes formålsparagraf

Læs mere

DET STRATEGISKE ARBEJDE MED ET GLOBALT PERSPEKTIV

DET STRATEGISKE ARBEJDE MED ET GLOBALT PERSPEKTIV DET STRATEGISKE ARBEJDE MED ET GLOBALT PERSPEKTIV v. Peder Skelbo Hansen, cand. pæd. soc. Skoleleder på Nordbyskolen siden 2013 og skoleleder siden 2005. HVORFOR ARBEJDE MED DEN INTERNATIONALE DIMENSION?

Læs mere

Kulturskolen Syddjurs. September 2014

Kulturskolen Syddjurs. September 2014 Kulturskolen Syddjurs September 2014 Indhold 1. Navn og status... 3 2. Formål... 3 3. Indhold... 3 4. Kulturskolens ledelse og daglige drift... 3 5. Bestyrelsens sammensætning... 4 6. Bestyrelsen opgaver

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v.

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Lisbet Tegllund, CCP Danmark 13.45-14.30 Nordisk Kulturfond

Læs mere

Referat fra møde mellem UBU-netværket og den tværministerielle gruppe for FN's tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

Referat fra møde mellem UBU-netværket og den tværministerielle gruppe for FN's tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling Den internationale enhed Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3395 5411 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Referat fra møde mellem UBU-netværket og den tværministerielle

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 153 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 153 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 153 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget, Christiansborg 1240 København K.

Læs mere

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Dette notat giver overblik over andelen af elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad.

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner Udpegning Dansk Byggeris repræsentanter i bestyrelser på erhvervsskoler og centre for videregående uddannelser

Læs mere

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik... 3 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken... 3 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

Vedtægter for Danske Universiteter

Vedtægter for Danske Universiteter 21. september 2010 J.nr. 2008-1000-03 SB/HR Vedtægter for Danske Universiteter Præambel Viden er det centrale råstof for værdiskabelse og opbygning af velfærd og social og kulturel sammenhæng i samfundet.

Læs mere

13. Kultur- og Fritidsudvalget

13. Kultur- og Fritidsudvalget 13. Kultur- og Fritidsudvalget ------------ overslag ---------- Udvalget for Kultur og Fritid 91.922 92.524 93.406 94.598 93.967 93.883 Kulturel virksomhed 38.136 35.350 39.136 40.250 39.666 39.582 Bibliotek

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar. Statens Kunstråds høringssvar vedr. Teaterudvalgets rapport 28. juni 2010 Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/xx. Kapitel 1 Anvendelsesområde

20. maj 2015 EM 2015/xx. Kapitel 1 Anvendelsesområde 20. maj 2015 EM 2015/xx Forslag til: Inatsisartutlov om kunstnerisk virksomhed Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Kunstnerisk virksomhed omfatter aktiviteter inden for følgende kunstområder: 1) Arkitektur.

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Fakta og tal om frivillige organisationer i Danmark Udskrevet: 2016 Indhold Fakta og tal om frivillige organisationer i Danmark.................................... 3 2 Guide Fakta og tal om frivillige

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og provins.

Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og provins. Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 162 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og

Læs mere

Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU)

Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU) Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU) hvorfor er det nu interessant? hvad laver det? hvem sidder i det? hvad kan I bruge det til? og hvilke kriterier uddeles pengene efter? hvorfor er det nu interessant?

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole

Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole Forslag Indhold 1. Aftaleparter...3 2. Aftalegrundlag...3 3. Lovgrundlag...3 4. Driftssted...3 5. Bestyrelse...4 6. Vision...4 7. Mål...4

Læs mere

Bevillingssystemer i Danmark

Bevillingssystemer i Danmark Bevillingssystemer i Danmark Mandag den 18. januar 2016 kl. 9-12 Den Danske Scenekunstskole Jens Christian Jensen, Projektcentret i Dansehallerne mail: jcj@dansehallerne.dk, telefon 33 88 80 31 www.dansehallerne.dk

Læs mere

Uddannelsessystemet. Island. Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet

Uddannelsessystemet. Island. Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet Uddannelsessystemet i Island Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet indhold BAGGRUND........................ 4 BØRNEHAVER....................... 10 GRUNDSKOLE....................... 16 UNGDOMSUDDANNELSER.............

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Elever i grundskolen, 2015/16

Elever i grundskolen, 2015/16 Elever i grundskolen, Dette notat giver overblik over antallet af elever i grundskolen. Opgørelsen viser, at antallet af elever i folkeskolen er faldet siden 2011/12, mens antallet af elever i frie grundskoler

Læs mere

ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED

ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED Disposition Præsentation af - Hvad er? - Hvad støtter Fonden? Hvem kan søge? - Hvad støtter Fonden ikke? - Hvornår og hvordan kan man søge midler hos fonden?

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Mandat Biophilia- programmet 2014-2016

Mandat Biophilia- programmet 2014-2016 Mandat Biophilia- programmet 2014-2016 Baggrund Efter at have været bedst i klassen i mange år tyder de sidste PISA resultater på at også i Norden behøver vi tænke på hvordan vi bedst formidler kundskab

Læs mere

Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet

Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet Sigurjón Mýrdal sigurjon.myrdal@mrn.is Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet NORDISKA LÄRARORGANISATIONERS SAMRÅD Styrelsemöte, Reykjavík 29.11.2016 NLS

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

I Kommunens Børn- og Ungepolitik 2007 er et af delmålene for skolen, at der gøres en særlig indsats for naturfagsundervisningen.

I Kommunens Børn- og Ungepolitik 2007 er et af delmålene for skolen, at der gøres en særlig indsats for naturfagsundervisningen. Naturfagsstrategi for Kalundborg Kommune 2007-2014 DATO 23. marts 2007 JOURNAL NR. 326-2007-47264 SAGSANSVARLIG Susanne Boesen / Michael Rasmussen UNDERVISNING / UDVIKLING Kalundborg Kommune hører med

Læs mere

Fælles udfordringer for pædagog- og læreruddannelserne

Fælles udfordringer for pædagog- og læreruddannelserne Fælles udfordringer for pædagog- og læreruddannelserne Potentialer i et nordisk samarbejde Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK' 1 Kort om os Nordisk

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

UDDANNELSESSYSTEMET I ISLAND

UDDANNELSESSYSTEMET I ISLAND UDDANNELSESSYSTEMET I ISLAND Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet : Monografi 7 Udgivet af: Islands Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet Sölvhólsgata 4, IS-150 Reykjavík, Island

Læs mere

Specialundervisning og inklusion, 2014/15

Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 3 Offentligt Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Efter aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er målet, at andelen af elever inkluderet

Læs mere

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling Rammeaftale September 2010 Den Hirschsprungske Samling 2010-2013 Rammeaftalen mellem kulturministeriet og departementet på den ene side og Den Hirschsprungske Samling på den anden side fastlægger mål for

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Hvordan kan vi få mere for pengene på de videregående uddannelser?

Hvordan kan vi få mere for pengene på de videregående uddannelser? Bilag 2 Hvordan kan vi få mere for pengene på de videregående uddannelser? Disruptionrådets sekretariat November 217 Spørgsmål til drøftelse Ruster de videregående uddannelser godt nok til fremtidens konkurrence,

Læs mere

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet.

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af en ny eventorganisation Regeringen har med handlingsplanen fra april 2007 for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark afsat ekstra 35 mio. kr. årligt fra 2008

Læs mere

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. oktober 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne (besvarelse af

Læs mere

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Vision... 3 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 4 Særlige indsatsområder...

Læs mere

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\535603\dokumenter\akt106a.fm 07-04-05 13:24:44 k03 pz. Kulturministeriet. København, den 30. marts 2005.

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\535603\dokumenter\akt106a.fm 07-04-05 13:24:44 k03 pz. Kulturministeriet. København, den 30. marts 2005. 1 Kulturministeriet. København, den 30. marts 2005. 106 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til kulturelle formål som

Læs mere

2012/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Ud fra denne forståelsesramme er arbejdsgruppen, som har mødtes tre gange i maj, august og september, nået frem til følgende anbefalinger:

Ud fra denne forståelsesramme er arbejdsgruppen, som har mødtes tre gange i maj, august og september, nået frem til følgende anbefalinger: Click here to enter text. Dagsorden til 14. august 2013 KULTURDANMARK Som opfølgning på KulturDanmark forløbet og det Kulturpolitiske Topmøde den 12. marts nedsatte Kulturminister Marianne Jelved fem tematiske

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker

Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker Onsdag den 27. januar 2016 kl. 9-11 Den Danske Scenekunstskole Jens Christian Jensen, Projektcentret i Dansehallerne mail: jcj@dansehallerne.dk, telefon

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks

Læs mere

Notat Elever i grundskolen, 2014/15

Notat Elever i grundskolen, 2014/15 Notat Elever i grundskolen, 2014/15 Af Rasmus Schulte Pallesen De samlede elevtal fra børnehaveklasse til 9. klasse i grundskolen er faldet med ca. 6.200 børn over de sidste fem år. Ca. 81 procent af eleverne

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Den danske universitetssektor - kort fortalt

Den danske universitetssektor - kort fortalt Den danske universitetssektor - kort fortalt 2010 Danske Universiteter Tryk: Prinfoshop, Hedensted Forside: Billede taget af Danske Universiteters sekretariat ISBN 978-87-90470-47-0 Denne publikation kan

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Resultatkontrakt 2014

Resultatkontrakt 2014 esultatkontrakt 2014 esultatkontrakt for EVA 2014 1. Indledning esultatkontrakten indgås mellem Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Undervisningsministeriet (UVM). 2. Præsentation af EVA Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 23.februar 2012 og gælder frem til

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 23.februar 2012 og gælder frem til Folkeoplysningspolitik Dragør Kommunes Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik. 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken. 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Steffen Jensen E-post: Stjen1@uvm.dk Tlf. 3392 5135 Nationale mål I Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Overblik Muligheder Tilskuddet Det praktiske

Overblik Muligheder Tilskuddet Det praktiske Overblik Muligheder Tilskuddet Det praktiske Erasmus+ 2014-2020 Europe 2020: strategi for vækst, jobs, social retfærdighed og inklusion Europæisk 2020-strategi for uddannelse (ET2020) I alt over syv år:

Læs mere

Strategiplan for Internationalt Udvikling på DfL

Strategiplan for Internationalt Udvikling på DfL Strategiplan for Internationalt Udvikling på DfL Internationalt udvalget har udarbejdet følgende forslag, som er opdelt under to overskrifter: DFL ud i verden og Verden ind i DFL DFL ud i verden At udvide

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 121 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere