Islands undervisnings-, forskningsog. kulturministeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Islands undervisnings-, forskningsog. kulturministeriet"

Transkript

1 Islands undervisnings-, forskningsog kulturministeriet

2 MENNTAMÁ Undervisnings-, forskningsog kulturministeriet Hæfte 22 UDGIVER: Undervisnings-, forskningsog kulturministeriet Sölvhólsgata 4 IS-150 Reykjavik Telefon: Telefax: UNDERVISNINGS-, FORSKNINGS- OG KULTURMINISTERIET 2005 ISBN: Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet har sin oprindelse i I. afdeling af Regeringskancelliet, som blev oprettet i Da det blev delt op i 1917, kom undervisningsanliggender under justits- og kirkekontoret/ministeriet. Ved regeringsskiftet i 1947 besluttede man at oprette et undervisningsministerium, dog med samme personale og ledelse som statsministeriet. Derefter virkede disse ministerier under fælles ledelse indtil deres virksomhed blev adskilt i overensstemmelse med regeringskancelliloven i Undervisningsministeriets opgaver fremgik af lovgivningen om Islands Regeringskancelli fra 1969 og undergik blot mindre ændringer frem til 2004, da der i anledningen af regeringskancelliets 100 års jubilæum blev vedtaget en ny lovgivning om Islands Regeringskancelli. I dag dækker Uddannelses-, forsknings- og kulturministeriets ressortområde følgende: Undervisning og skoler på børnehave- og grundskolestadiet, ungdomsuddannelserne og højere uddannelse, samt specialskoler som ikke hører under andre ministerier Livslang læring, folkeoplysning og udarbejdelse af undervisningsmaterialer Studielån og studiestipendier Forskning og videnskab, som ikke hører under andre ministerier Museer og kulturarv Kunst, kunststøtte og konstinformation i indland og udland Kulturvirksomhed generelt, kulturstøtte og kulturinformation i indland og udland Ophavsret Det islandske sprog, stednavne og bynavne Radio og andre medier Idræts- og ungdomssamarbejde Ministerområdet dækker 53 institutioner og omkring 230 komitéer og råd. Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet har lidt over 70 ansatte. Departementschefen leder ministeriets virksomhed under ministerens overordnede ledelse.

3 LARÁÐUNEYTIÐ ORGANISATIONSDIAGRAM Offentlige udgifter til undervisning og kultur Statens samlede udgifter ifølge finansloven 2005 er 294,6 mia. ISK, hvoraf lidt over 36 mia. ISK går til Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet, svarende til ca. 12,2%. Den allerstørste del af ministeriets udgifter, 28,5 mia. ISK, går til uddannelsesområdet. Dette svarer til 80% af ministeriets udgifter og ca. 9,7% af statens totale udgifter. Uddannelsesområdet omfatter højere uddannelse, forskning, ungdomsuddannelserne, grundskolen og Den islandske studerendes Lånefond (Lánasjóður íslenskra námsmanna). Ifølge finansloven i 2005 udgør udgifterne til kulturområdet 6,3 mia. ISK, hvilket svarer til knapt 17,5% af ministeriets samlede udgifter. Kulturområdet omfatter Statsradiofonien (RÚV), museer og kunstinstitutioner. Udgifter til idræt, ungdomsanliggender og internationalt samarbejde er 650 mio. ISK, hvilket svarer til 1,8% af ministeriets samlede udgifter.

4 BUDGET 2005 I MILLIONER ISK OPDELT EFTER OMRÅDER OFFENTLIGE UDGIFTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I FORHOLD TIL BNP Tallene her foroven er baseret på oplysninger fra Islands Statistik. Tallene for 2003 er præliminære. Det er Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriets vurdering, at uddannelsesbudgettet er undervurderet i tallene fra Islands Statistik, især når det gælder højere uddannelse. Hidtil er førskolestadiet ikke blevet medregnet i uddannelsesbudgettet.

5 KULTUR Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet varetager styring og strategisk planlægning af kulturområdet i Island, når det gælder kunst og kulturarv, medier, ophavsret, det islandske sprog, idræt og ungdomsanliggender. Kunst, museer og andre kulturområder Statens rolle på kunst- og kulturområdet er tredelt. For det første drift af institutioner, for det andet fondsvirksomhed til støtte af kulturel virksomhed og for det tredje støtte til løbende virksomhed og projekter, enten i form af lovbestemte tilskud eller støtte, som baseres på den årlige finanslov. Fonde til støtte af kunst- og kulturvirksomhed fordeler først og fremmest projektstøtte, på nær kunstfonde og videnskabelige forfatteres lønfond, som uddeler arbejdslegater. Amatørteatre og professionelle teatergrupper modtager støtte af finansloven. Fonde på kulturområdet Museumsfonden Husfredningsfonden Arkæologifonden Kunstnernes Legatfond Videnskabsforfatteres Lønfond Børnekulturfonden Oversættelsesfonden Kulturfonden Forsamlingshusenes Kulturfond Filmfonden Musikfonden Statens Fond for Kunstnerisk Udsmykning Fonden til Formidling af Litteratur Ungdomsfonden Idrætsfonden Kulturinstitutionerne er inden for områderne kunst, medier, kulturarv, museer og videnskabelige kulturinstitutioner. Kulturinstitutioner Nationalteatret Det Islandske Dansekompagni Islands Symfoniorkester Islands Filmcenter Filmcensur Statsradiofonien Islands Kunstmuseum Einar Jónssons Museum Islands Filmmuseum Islands Nationalmuseum Statens Arkæologiværn Statens Husfredningsudvalg Islandsk Sprogcenter Islands Blindebibliotek Islands Nationalarkiv Islands Statsbibliotek-Universitetsbiblioteket Islands Universitets Ordbog Det Arnamagnæanske Institut i Island Sigurður Nordals Institut Islands Stednavneinstitut

6 Ministeriet har undertegnet kontrakter med kulturinstitutioner og kommuner. De indebærer at statens udgifter på kulturområdet gives til øremærkede projekter eller til generel kulturel virksomhed. Eksempler herpå er overenskomsten med Den islandske Opera (Íslenska óperan) og kulturaftaler med kommunerne. For at fremme kunst- og kulturvirksomhed i hele landet har regeringen besluttet at give støtte til kommunerne for at oprette fem kulturhuse i landet; i Akureyri, Ísafjörður, Sauðárkrókur, Østlandet og Vestmannaøerne. Kulturhusenes rolle er defineret i samarbejde med de berørte kommuner. De skal fungere som regionale kulturcentre hvor bygningerne skal være velegnede til musik, scenekunst, billedkunst og museumsvirksomhed. Medier Statsradiofonien (Ríkisútvarpið) er en uafhængig offentlig institution som ejes af den islandske stat. Statsradiofoniens opgave er at transmittere via to radiokanaler og en tv-kanal til hele landet og de omkringliggende farvande hele året rundt. Statsradiofonien har omfattende pligter vedrørende ytringsfriheden, islandsk kultur og det islandske sprog og kulturel mangfoldighed. Radioudvalget giver sendetilladelser til radio- og tvtransmissioner og har tilsyn med at radio- og tv-loven bliver overholdt. I 2005 havde 26 radiostationer og 13 tv-kanaler en såkaldt langtidstilladelse til programvirksomhed. Ophavsret Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet varetager spørgsmål vedrørende ophavsret. Ministeriet godkender opretshavernes organisationer og bekræfter vedtægter og tariffer i forbindelse med udnyttelse af værker og indhold, der er omfattet af ophavsretslovgivningen. Island har undertegnet internationale aftaler vedrørende forfatteres, udøvende kunstneres, producenters og radiovirksomheders rettigheder. Undervisnings-, forskningsog kulturministeriet har et mandat fra Udenrigsministeriet om at repræsentere Island i forbindelse med disse aftaler. Idræt og ungdomsanliggender Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet har hovedansvaret for de idræts- og ungdomsanliggender som hører ind under staten. I den forbindelse samler ministeriet oplysninger om idrætsudøvelse og forudsætninger for idræt i Island og fremmer idrætsforskning. Statens hovedmål på idrætsområdet er at sikre hele befolkningen muligheder for at dyrke idræt. Statens og kommunernes samarbejde med de frivillige idrætsforeninger bygger på tanken om idrættens opdragende og forebyggende rolle. Statens Idrætsnævn (Íþróttanefnd ríkisins) udpeges af ministeren og har en rådgivende funktion for ministeriet. Islands Lærerseminariums Idrætscenter (Íþróttafræðasetur Kennaraháskóla Íslands) i Laugarvatn tilbyder uddannelse i idrætsfag på universitetsniveau.

7 IDRÆTSUDØVERE I ÍSÍ ÅRET 2003 ANTAL OG KØN Kilde: ÍSÍ Idrætsvirksomhed uden for skolerne foregår i de frivillige idrætsforeninger. Islands Idræts- og Olympiske Forbund (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands - ÍSÍ) er en paraplyorganisation for fri idrætsvirksomhed i landet. Inden for Islands Ungdomsforenings (Ungmennafélag Íslands) regi modtager de frivillige idræts- og ungdomsorganisationer statstilskud. ÍSÍ består af 25 specialforbund og six udvalg inden for de enkelte sportsgrene. Her for oven fremgår deltagerantallet året 2003 delt op efter køn. De foreninger som modtager offentlig støtte til ungdomssamarbejde arbejder på amatørbasis, samt de parter, som varetager den fritståendes ungdoms interesser på organiseret måde. Undervisnings-, forsknings- og kulturministeren udpeger Statens Ungdomsråd (Æskulýðsráð ríkisins), som bl.a. organiserer og koordinerer offentlig støtte til ungdomsområdet, rådgiver myndighederne i ungdoms-politiske spørgsmål og initierer ungdomsforskning. Landsforbundet af islandske ungdomsforeninger (Landssamtök íslenskra æskulýðsfélaga) blev stiftet i I 2004 udgjorde børn og unge under 25 år 37% af landets befolkning.

8 UDDANNELSE Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet er den øverste myndighed på uddannelsesområdet i Island. Ministeriet udarbejder og iværksætter uddannelsespolitik og varetager anliggender på samtlige uddannelsesniveauer. Ministeriet udgiver hovedlæseplaner for børnehaver, grundskoler og ungdomsuddannelserne. Ministeriet varetager evaluering og tilsyn med skolearbejdet på samtlige uddannelsesniveauer. Ifølge loven har alle lige ret til uddannelse uanset køn, økonomi, bopæl, religion, handikap eller kulturel / social herkomst. Børnehave. Børnehaven er det første skoletrin for børn under den skolepligtige alder. Forældrene vælger frit hvorvidt deres børn skal gå i børnehave. I 2003 gik børn i alderen 0-2 år og knapt børn i alderen 3-5 år i islandske børnehaver. Der er i alt 267 børnehaver. Grundskole. Alle børn og unge i alderen 6-16 har pligt til at gennemgå en tiårig grundskole. Skoleårets længde er mindst ni måneder. I efteråret 2003 var der elever på i alt 187 grundskoler i Island. Ungdomsuddannelserne. Alle der har gennemført skolepligten eller en tilsvarende grunduddannelse har ret til at starte på ungdomsuddannelserne, hvis målgruppe hovedsageligt er de årige. For at kunne imødekomme elevernes forskellige behov og ønsker, tilbyder ungdomsuddannelserne 100 studielinjer. Heraf består de 87 af tekniske erhvervsuddannelser, som varer alt fra et til ti semestre. Samtlige studielinjer giver adgang til videre uddannelse. Ungdomsuddannelsesinstitutionerne kaldes integrerede skoler, videregående skoler, tekniske skoler, gymnasieskoler og erhvervsskoler. Skoleåret er ni måneder. I efteråret 2003 gik elever på de i alt 39 skoler på ungdomstrinnet. Højere uddannelse. Studerende som starter på universitetet skal have afsluttet en studentereksamen eller en tilsvarende uddannelse. Otte institutioner tilbyder højere uddannelse: Islands Universitet (Háskóli Íslands), Akureyris Universitet (Háskólinn á Akureyri), Islands Pædagogiske Universitet (Kennaraháskóli Íslands), Bifröst Handelshøjskole (Viðskiptaháskólinn á Bifröst), Reykjaviks Universitet (Háskólinn í Reykjavík) og Islands Kunstakademi (Listaháskóli Íslands). Disse institutioner drives i henhold til Universitetsloven mens Islands Landbohøjskole i Hvanneyri (Landbúnaðarháskóli Íslands á Hvanneyri) og Højskolen i Hólar (Háskólinn á Hólum) drives i henhold til loven om landbrugsuddannelser og hører derfor under Landbrugsministeriet. I 2003 var der studerende på de højere uddannelser. Musikskoler. Ca. 90 musikskoler tilbyder uddannelse for alt fra børn i førskolealderen til voksne. Livslang læring. Der er et meget stort og varieret udbud på livslang læring, både på ungdomsuddannelsesinstitutionerne og på universiteterne, hvoraf mange tilbyder fjernundervisning. Der drives aftenskoler på ungdomsuddannelsesinstitutionerne

9 og nogle kommuner støtter andre former for kursusvirksomhed. Derudover tilbyder private skoler, virksomheder og frie organisationer livslang læring. I provinsen tilbyder ni centre for livslang læring erhvervsrelateret undervisning og fjernundervisning, både på ungdoms- og universitetsniveau i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet. Elevtal I steg elevtallet moderat, i grundskolen med 4% og på ungdomsuddannelsernes med 7,4%. I børnehaverne steg antallet med 13% i samme periode. Den allerstørste stigning skete på de højere uddannelser, med hele 50%. Hovedforklaringen er at udbudet af højere uddannelsen er steget, blandt andet på grund af flere uddannelsesinstitutioner og øgede muligheder for fjernundervisning. Derudover kan man pege på ændringer i arbejdslivet, at såvel arbejdsgivere som lønmodtagere lægger generelt større vægt på kundskaber og specialisering, samt at aldersspredningen på de højere uddannelser er større end tidligere. Øgningen i antallet af studerende på de højere uddannelser afhænger af hvor vidt der er tale om dagundervisning, fjernundervisning eller studerende i udlandet. Stigningen er størst inden for fjernundervisningen eller som svarer til 203,7%, hvoraf mange er deltidsstuderende. De dagstuderendes antal er vokset med 42% mens studerende i udlandet er blevet 29,2% flere. ANTAL ELEVER PÅ SAMTLIGE UDDANNELSESNIVEAUER Kilde: Islands Statistik ANTAL STUDERENDE PÅ DE HØJERE UDDANNELSER Kilde: Islands Statistik

10 Skolearbejdets mål Børnehavepædagogikkens overordnede mål er at give børnene omsorg, et sundt opvækstmiljø og sikre legeforhold, at give børnene mulighed for at nyde fordelene af børnegruppens varierede opvækstfordele under vejledning af en børnehavepædagog, at bestræbe sig på, i samarbejde med hjemmene, at fremme børnenes alsidige udvikling i harmoni med det enkelte barns personlighed og behov ved at værne om dem, både psykisk og fysisk, så de kan nyde deres barndom. Grundskolens rolle er, i samarbejde med hjemmene, at forberede eleverne for et liv og arbejde i et demokratisk samfund under stadig udvikling. Skolens arbejdsmåder skal derfor præges af tolerance, kristen etik og demokratisk samarbejde. Skolen skal fremme elevernes alsidige udvikling og give dem mulighed for at tilegne sig kundskaber og arbejdsmetoder, som stimulerer deres stadige søgen efter uddannelse og udvikling, at lære dem at tænke selvstændigt og træne deres samarbejdsevner. Ungdomsuddannelserne skal stimulere elevernes alsidige udvikling for at forberede dem for deltagelse i et demokratisk samfund, arbejdslivet og videregående studier. De højere uddannelser udgør basen for videnskabelig virksomhed i landet. Dette sker i form af teoretiske studier og akademisk praksis. Universiteterne er selvstændige institutioner som selv udformer deres retningslinjer for studieudbudets indhold. Læseplaner Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet udgiver centrale læseplaner for børnehaver, grundskoler, ungdomsuddannelserne og musikskolerne. De gældende læseplaner danner basis for skolearbejdet i det 21. århundredes videns- og teknologisamfund. Skoler på samtlige uddannelsestrin udarbejder lokale læseplaner med udgangspunkt i de centrale læseplaner, hvor skolens profil og handlingsplan kommer til udtryk. Universiteternes øverste ledelse beslutter hvordan undervisning, studier og studieevaluering tilrettelægges samt hvordan forskning på dette uddannelsesniveau organiseres. Evaluering og tilsyn med skolearbejdet Ifølge loven har Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet ansvar for at der foretages evalueringer og føres tilsyn med skolearbejdet på samtlige uddannelsesniveauer. Da skolevæsenet blev decentraliseret blev uddannelsesinstitutionerne pålagt et større ansvar, der indebærer øgede krav til regelmæssig evaluering af indlæring, undervisning og skolens øvrige virksomhed. Samtidigt blev ministeriets tilsynsrolle styrket. Børnehaver, grundskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner skal udvikle metoder til evaluering af skolearbejdet. Derefter bliver grundskolerne og ungdomsskolerne egne evalueringsmetoder underlagt en ekstern evaluering hvert femte år. Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet bør også evaluere skolearbejdets enkelte dele, blandt andet med udgangspunkt i de centrale og de lokale læseplaners mål. Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet fører tilsyn med de højere uddannelsers kvalitet, herunder hvordan de højere uddannelsesinstitutioner selv opfylder deres pligter om internt tilsyn med undervisningens og forskningens kvalitet. Ministeriet tager initiativ til ekstern kvalitetstilsyn. Skolens virksomhed De allerfleste skoler er offentlige mens private skoler modtager offentlig støtte forudsat at visse betingelser er opfyldt.

11 Kommunerne har det økonomiske og driftsmæssige ansvar for børnehaver og skal garantere børnehavepladser, mens forældrene betaler et gebyr for børnenes ophold. Siden 1996 har kommunerne haft ansvar for grundskolernes virksomhed og bygninger. Kommunale skoleudvalg sørger for at børn i den skolepligtige alder får den undervisning som de har krav på ifølge loven. Ungdomsuddannelsernes driftsomkostninger betales af staten mens udgifter forbundet med bygninger og infrastruktur fordeles 60/40 mellem stat og kommuner. Kommunerne har ikke ansvar for ungdomsuddannelsernes drift men de udpeger to repræsentanter i skoleudvalgene. De statslige universiteter er selvstændige institutioner, som hører under Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet. Private kan oprette et universitet forudsat at undervisnings-, forsknings- og kulturministeren har givet sit samtykke. Der er tale om selvejende institutioner som drives ifølge deres egne vedtægter og en undervisningsaftale indgået med ministeriet. De selvejende institutioner opkræver studiegebyr. Kommunerne har ansvaret for de fleste musikskoler og derudover giver de tilskud til private musikskoler. Staten dækker omkostninger forbundet med elever på ungdomsuddannelserne, som studerer på meriterende moduler på musikskolerne. Studielån Studerende på de højere uddannelser og erhvervsstuderende på ungdomsuddannelserne kan modtage studielån for at sikre livets ophold. De islandske studerendes Lånefonds (Lánasjóður íslenskra námsmanna) rolle er at sikre lige ret til uddannelse uanset økonomiske forudsætninger. Lånene skal kunne dække studieomkostninger og livets ophold under studierne.

12 VIDENSKAB Regeringens forsknings- og teknologipolitik udformes af Forsknings- og teknologirådet (Vísinda- og tækniráð) for tre år ad gangen. Rådet skal stimulere videnskabelig forskning, videnskabelige uddannelser og teknologisk udvikling i landet for at støtte islandsk kulturs grundpiller og øge arbejdslivets konkurrenceevne. En forskningskomité, nedsat af undervisnings-, forsknings- og kulturministeren og en teknologikomité, nedsat af industriministeren varetager deres respektive områder. Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet forbereder og følger op på den forsknings- og teknologipolitik som Forsknings- og teknologirådet udformer. Statsministeren er rådets formand og foruden ham/hende består rådet af tre ministre og 14 repræsentanter for forskningsverden og erhvervslivet. Islands Forskningscenter (Rannsóknamiðstöð Íslands), der hører under Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet, betjener de fonde som støtter forskning og teknologisk udvikling og formidler informationer som gavner forskning og teknologi i landet. Ministeriet varetager internationalt samarbejde inden for videnskabelig forskning og har hovedansvaret for internationale forhandlinger på dette samarbejdsområde. Forskning Forskning bliver udført af universiteter, forskningsinstitutioner, selvejende institutioner og virksomheder, samt selvstændige privatpersoner. I 2001 gik ca. 3% af Islands BNP til forskning og udviklingsarbejde, hvilket er det mål som EU har sat sig for at nå inden år Der er ca årsværk, udført af personer, tilknyttet forskning og udviklingsarbejde i Island. Heraf udgør kvinder knapt 40%. Af det første billede fremgår udgifter til forskning inden for de seneste 33 år samt deres fordeling mellem de vigtigste parter. Man anser at lidt over tredjedelen af forskningen nu foregår i offentlig regi mens næsten to tredjedele udføres af virksomheder og andre private aktører. På næste billede ses denne udvikling i forhold til de førende konkurrerende lande. Det tredje billede viser hvordan ressourcerne fordeles på de forskellige samfundsområder.

13 Forsknings- og teknologipolitik I december 2003 vedtog Forsknings- og teknologirådet hovedtrækkene i en forsknings- og teknologipolitik, som skal gælde frem til slutningen af den siddende regerings mandatperiode i Denne politik indeholder følgende: En styrkelse af konkurrencefonde som støtter forskning men ca. en fordobling af deres økonomiske midler frem til 2007 hvor de bliver i alt mio. ISK. En styrkelse af forskning på universiteterne i lyset af øget konkurrence og kvalitetskrav til forskningen. Omdefinering af forskningsinstitutionernes rolle og forbedring af deres tilknytning til landets universiteter. Desuden lægges der vægt på at Island øger sin deltagelse i internationalt forskningssamarbejde og at forskningsuddannelse i landet styrkes. UDGIFTER TIL FORSKNING OG UDVIKLING FORDELT EFTER AKTØRER, PRISER I 2003 OG I FORHOLD TIL BNP Kilde: RANNÍS (Islands Forskningscenter)

14 UDGIFTER TIL FORSKNING OG UDVIKLING I FORHOLD TIL BNP I UDVALGTE OECD-LANDE I ÅRENE FINANSIERING AF FORSKNING OG UDVIKLING FORDELT EFTER PROJEKTER Kilde: RANNÍS (Islands Forskningscenter) og OECD Kilde: RANNÍS (Islands Forskningscenter)

15 INTERNATIONALT SAMARBEJDE Nordisk samarbejde Inden for rammerne af Nordisk Ministerråd (Norræna ráðherranefndin) foregår et omfattende samarbejde inden for kultur, uddannelse og forskning, som for Islands del varetages af Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet. EØS-samarbejde På grundlag af aftalen om det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (Evrópska efnahagssvæðið - EØS) har Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet en ledende rolle hvad angår Islands deltagelse i EU s samarbejdsprogrammer inden for kultur, uddannelse, forskning og udvikling, idræt og ungdomssamarbejde. De vigtigste aftaler er rammeaftalen inden for forskning og udvikling, uddannelsesprogrammerne Sokrates og Leonardo da Vinci, filmprogrammet MEDIA, Kultur 2000-programmet og ungdomsprogrammet YOUTH. Ministeriet deltager også i ekspertgruppers samarbejde på vegne af EU og EFTA om sager vedrørende intellektuel ejendom. Øvrigt internationalt samarbejde Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet deltager bl.a. i UNESCO (FN s organisation for uddannelse, kultur, kommunikation og videnskab), WIPO (World Intellectual Property Organisation), Europarådet, OECD (Organisationen for økonomisk samarbejde), Østersørådet og Det Vestnordiske Råd. Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet varetager forberedelserne af de kulturbegivenheder i udlandet som regeringen står for til enhver tid. Ministeriet uddeler årligt et stort antal stipendier til personer og grupper for at præsentere islandsk kultur i udlandet. Desuden har flere fonde det formål at støtte eksport af islandsk kultur.

16 Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet Grafisk design: Tómas Jónsson Tegning af fjeldfimmer: Eirún Sigurðardóttir Fotografier: Morgunblaðið og Haukur Snorrason Tryk: Oddi hf.

UDDANNELSESSYSTEMET I ISLAND

UDDANNELSESSYSTEMET I ISLAND UDDANNELSESSYSTEMET I ISLAND Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet : Monografi 7 Udgivet af: Islands Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet Sölvhólsgata 4, IS-150 Reykjavík, Island

Læs mere

Sektorplan Uddannelse, kreativitet og entreprenørskab i globaliseringens tid

Sektorplan Uddannelse, kreativitet og entreprenørskab i globaliseringens tid Sektorplan Uddannelse, kreativitet og entreprenørskab i globaliseringens tid Islands formandskabsprogram for Nordisk Ministerråds samarbejde om forskning, kultur og uddannelse Uddannelse, kreativitet og

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner

Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner 1 Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur UDDANNELSE OG KULTUR Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner Indhold Forord 3 Programmer Socrates: 4 Comenius: skoleuddannelse 8 Erasmus: videregående

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi 2012 Departementet for Uddannelse og Forskning Politisk forord For det enkelte menneske og for samfundet

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog Danmarks fjerde rapport i henhold til den europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog Marts 2014 1 Indledning Danmark ratificerede den 8. september 2000 den europæiske pagt om regionale sprog

Læs mere

KULTURSTØ TTEN. Indhold 11 KUNSTSTØTTE 14 LITTERATUR 21 MUSEER 23 MUSIK 24 NORDISKE 24 SKIBSBEVARINGSFONDEN 9 25 TEATER 10 KULTURMINISTERIETS

KULTURSTØ TTEN. Indhold 11 KUNSTSTØTTE 14 LITTERATUR 21 MUSEER 23 MUSIK 24 NORDISKE 24 SKIBSBEVARINGSFONDEN 9 25 TEATER 10 KULTURMINISTERIETS Kulturstøtteordninger 2001/2002 Udgivet for Kulturministeriet af: Medie- og Tilskudssekretariatet Nybrogade 10 1203 København K tlf: 33 92 30 40 fax: 33 14 64 28 e-mail: tips@kulturtilskud.dk hjemmeside:www.kulturtilskud.min.dk

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

Salamanca Erklæringen og Handlingsprogrammet for Specialundervisning

Salamanca Erklæringen og Handlingsprogrammet for Specialundervisning Forside Salamanca Erklæringen og Handlingsprogrammet for Specialundervisning Verdenskonference om Specialundervisning: Adgang og Kvalitet Salamanca, Spanien, 7.-10. juni 1994 Indhold Forord Indledning

Læs mere

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen Lise Specht Petersen og Bjarne Ibsen København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Indledning: Opgør med fordommene om privatskoler. Fakta: Privatskolernes kerne

Indledning: Opgør med fordommene om privatskoler. Fakta: Privatskolernes kerne Fordomme og fakta om privatskoler Indhold Indledning: Opgør med fordommene om privatskoler Fakta: Privatskolernes kerne 5 Fordomme og fakta: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Privatskolerne koster samfundet penge Kun

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

Naalakkersuisuts Uddannelsesplan II. Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014. Uddannelsesplan II

Naalakkersuisuts Uddannelsesplan II. Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014. Uddannelsesplan II Naalakkersuisuts Uddannelsesplan II Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 Uddannelsesplan II Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Førskoleområdet... 4 2.1 Indledning...

Læs mere

Erasmus+ Programguide

Erasmus+ Programguide Erasmus+ Programguide I tilfælde af uoverensstemmelser mellem sprogudgaverne har den engelske udgave forrang. Version 3 (2015): 16/12/2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORKORTELSER... 5 INDLEDNING... 7 DEL A GENERELLE

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR ANALYSE

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR ANALYSE APRIL 2014 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR ANALYSE WWW.KUM.DK 2 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR, ANALYSEDEL. Udredning af idrættens økonomi og struktur Analyse Udarbejdet af Kulturministeriet,

Læs mere

Tværnational undersøgelse af unge intellektuelt handicappedes arbejdsindsættelse

Tværnational undersøgelse af unge intellektuelt handicappedes arbejdsindsættelse Tværnational undersøgelse af unge intellektuelt handicappedes arbejdsindsættelse TIME@Net Project N. 2014-1-IT03-KA205-1295 Transnational Network promoting Innovative Models in Education, Work Inclusion

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi Departementet for Uddannelse og Forskning April 2012 UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 IIN sagsnr. 2012-059845 2 Forord

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

Integration gennem voksen- og efteruddannelse

Integration gennem voksen- og efteruddannelse Integration gennem voksen- og efteruddannelse Landerapport Danmark Tinne Geiger og Karen Lund TemaNord 2010:561 Integration gennem voksen- og efteruddannelse Landerapport Danmark TemaNord 2010:561 Nordisk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 2 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden

Læs mere