Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b"

Transkript

1 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b -- Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i JP/Politikens Hus A/S årsrapport 2014 gældende for regnskabsperioden 1. januar december Baggrund JP/Politikens Hus er baseret på en decentral organisationsstruktur, færrest mulige politikker på tværs af forretningsenhederne og størst mulig respekt for de enkelte forretningers redaktionelle og kommercielle ståsted med organisering i selvstændige redaktionelle enheder. Denne grundholdning afspejles også i vor tilgang til koncernens arbejde med ansvarlighed. Når vi som koncern ikke har udarbejdet en fælles politik på tværs af alle vore mange forretningsaktiviteter, er det ikke udtryk for, at ansvarlighedsarbejdet har manglende relevans eller betydning tværtimod. Internationale principper for samfundsansvar Mange virksomheders principper for samfundsansvar tager udgangspunkt i FN s Global Compact, hvor kernen er ti principper baseret på FN og ILOs internationale konventioner for menneske- og arbejdstagerrettigheder, Rio-deklarationen vedrørende miljøbeskyttelse og udvikling samt FN s konvention om antikorruption. Principperne om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption er allerede en del af gældende dansk ret og gælder naturligvis også JP/Politikens Hus. Koncernen har ikke tilsluttet sig principperne formelt. Vort bidrag er at se virksomheder, myndigheder og magthavere efter i sømmene for at sikre, at de fastholdes på de globale principper og retningslinjer for samfundsansvar. Samfundsansvar med omtanke De to fonde, der ejer JP/Politikens Hus A/S, har det som den væsentligste del af deres formål at sikre udgivelsen af de uafhængige dagblade Ekstra Bladet, Morgenavisen Jyllands-Posten og Politiken, som i lighed med andre medier spiller en væsentlig rolle i den demokratiske proces. Samfundsansvaret er derfor en naturlig og integreret del af virksomhedens aktiviteter og forretningsstrategi. Dagbladenes opgave er først og fremmest på print, net og mobile medier at rapportere om forhold i Danmark og i verdenen omkring os og skabe grundlag for den demokratiske debat. Dagbladenes udgangspunkt er at forvente åbenhed af politiske og andre magthavere og tilsvarende selv at udvise denne åbenhed. Dagbladenes etiske regler fremgår af dagbladenes hjemmesider. Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar side 1

2 Hertil kommer på en række områder et meget direkte samfundsengagement. Jyllands-Posten, Politiken og Ekstra Bladet arrangerer debatmøder om aktuelle emner. Dagbladene udgiver løbende undervisningsmaterialer blandt andet i samarbejde med Danmarks Pædagogiske Universitet, ligesom Ekstra Bladet og Politiken er fælles om en digital skolesatsning. Dertil kommer, at skoleelever i Jyllands-Postens særligt indrettede mediarier i Aarhus og København for en dag kan prøve kræfter med de dilemmaer og udfordringer, som er en del af journalistens hverdag. JP/Politikens Hus støtter endvidere ytringsfrihedsprojekter uden for landets grænser. Dagbladene er mediepartnere i en række kulturelle og sportslige arrangementer; Ekstra Bladets skolefodbold, World Press Photo-udstilling, CPH PIX, CHP DOX samt generelle tiltag over for idrætslivet. Hertil kommer uddelinger af en række priser som for eksempel Årets Fund, Politikens Frihedspris og Jyllands-Postens Ytringsfrihedspris. Koncernen driver et stort antal husstandsomdelte lokalaviser i både Danmark og Sverige. Aviserne rummer praktiske oplysninger og nyheder til borgerne om netop deres lokalområde og er således en vigtig forudsætning for, at borgerne kan tage aktivt del i nærdemokratiet. Også lokalaviserne er i nærkontakt med borgerne i deres område gennem arrangementer, sponsorstøtte med videre. JP/Politikens Forlag udgiver bøger med journalistisk og debatskabende indhold. Forlagets bøger er dermed med til at belyse samfundsaktuelle problemstillinger. Fondsejerskabet har også et almennyttigt sigte: Politiken-Fonden og Jyllands-Postens Fond støtter økonomisk en række sociale, kulturelle, medie- og uddannelsesmæssige formål især på områder, hvor det offentlige efterlader et udækket behov. Arbejdsplads med omtanke JP/Politikens Hus både støtter og respekterer beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder. Mediebranchen er tæt reguleret af overenskomster og lokalaftaler, som hviler på forudsætningerne i menneskerettighederne og i arbejdstagerrettigheder i øvrigt, og som i sagens natur forhandles kollektivt. Respekten for organisationsfrihed og retten til kollektiv forhandling er derfor fuldt ud respekteret og anerkendt i virksomheden. Vi har siden 2006, da det blev indført som et lovkrav, haft en nedfældet arbejdsmiljø- og sundhedspolitik. Den danner grundlag og udstikker de overordnede retningslinjer for, hvorledes arbejdsmiljøarbejdet skal foregå i koncernen. Med løbende mellemrum tages arbejdsmiljø-politikken op til revision i arbejdsmiljøudvalgene, så virksomhedens arbejdsmiljø- og sundhedspolitik holder sig relevant. Den lovpligtige APV-vurdering er udvidet og omfatter også gruppeinterview med henblik på at få et mere nuanceret indblik i eventuelle arbejdsmiljøproblemer herunder særligt problemer med det psykiske arbejdsmiljø, hvor spørgeskemaundersøgelser generelt har vist sig at være mangelfulde i forhold til at få belyst eventuelle problemer. Alle arbejdspladser og arbejdsfunktioner er omfattet af arbejdsmiljø- og sundhedspolitikken, herunder leverandører og eksterne håndværkere, hvis arbejde har indflydelse på arbejdsmiljøet. Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar side 2

3 Arbejdsmiljøpolitikken foreskriver, at vi udvikler og forbedrer arbejdsmiljøet, så det er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling, at vi prioriterer sikkerhed, sundhed og trivsel højt, at arbejdsmiljøet indgår som en integreret del af virksomhedernes øvrige forretningsgange, at vi arbejder systematisk og effektivt med forbedringer på baggrund af et samlet overblik over eksisterende arbejdsmiljøpåvirkninger og - forhold, at vi viser behørig respekt for den enkelte medarbejders behov, og at vi sikrer, at arbejdsmiljøarbejdet foregår i samarbejde mellem ledelse og medarbejdere samt andre relevante udvalg og afdelinger, herunder Samarbejdsudvalget og vor afdeling for løn og personale. Vi arbejder systematisk med at forebygge arbejdsulykker blandt andet med afsæt i arbejdspladsvurderinger. Der udfærdiges årlige ulykkesstatistikker. Arbejdspladserne tilpasses de enkelte medarbejderes behov, og vi tilbyder coaching om stress, flekstidsordninger og gratis personlig rådgivning omfattende psykologer, speciallæger i psykiatri, socialrådgivere, speciallæger i almen medicin og misbrugskonsulenter gennem en aftale med Falck Healthcare. Denne service har åbent døgnet rundt med tilbud om at afholde første personlige samtale inden for 24 timer efter henvendelsen. Via pensionsordningen tilbyder vi medarbejdere adgang til råd om og vejledning til at håndtere fysiske, psykiske og sociale problemer store som små. Ordningen er et supplement til den eksisterende Falck Healthcare ordning. Ansatte tilbydes helbredssikring med udvidet dækningsområde mod en symbolsk egenbetaling. Medarbejdernes børn er også omfattet. Med udgangspunkt i loven om røgfri miljøer har JP/Politikens Hus vedtaget en rygepolitik i maj 2007, således at medarbejdere i JP/Politikens Hus beskyttes mod passiv rygning. Politikken blev revideret i 2012 og indebærer, at der ikke må ryges inden døre, hvilket også omfatter kantiner, kontorer, trapper, toiletter, elevatorer, gangarealer, mødelokaler og foredragssale. Vi tilbyder sunde kantineforhold i vidt omfang med vægten på økologiske råvarer, maksimalt fedtindhold i kød på 10 pct. Kantinerne på Rådhuspladsen og i Viby prioriterer anretninger med et minimum af fedt og sukker. Kantinen på Rådhuspladsen har indgået et inspirationssamarbejde med Hotel- og Restaurantskolen, således at vi løbende har cateringelever i praktik i kortere perioder. Ordningen er primært for indvandrere, som ellers har vanskeligt ved at få lærepladser. Vi tilbyder endvidere medarbejderne sundhedstjek, afspændingsmassage, pilates undervisning, influenzavaccination, rygestopkurser, misbrugsbehandling, hjertestartskurser, førstehjælps- og repetitionskurser en gang om året, fælles motion i form af løb, samt medlemskab på favorable vilkår i fitnesscentre med videre. Vi har allokeret flere stillinger i koncernen, som løbende besættes af personer, der ønsker at komme i jobtræning, ligesom vi har allokeret stillinger til handicappede medarbejdere og medarbejdere i fleksjob. Særligt vedrørende nye regler om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn JP/Politikens Hus har gennem flere år haft opmærksomheden rettet mod at få flere kvinder i ledelsen. I 2005 udmøntede dette fokus sig i nedsættelsen af en egentlig arbejdsgruppe, hvis drøftelser har resulteret i en række konkrete målsætninger for hver enkelt forretningsenhed på området. I forbindelse med dette projekt er der også iværksat talrige lokale initiativer. Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar side 3

4 Vi har en egentlig politik for flere kvinder i ledelsen, som indeholder en sekspunkts handlingsplan og en målsætning om, at koncernen skal have 40 pct. kvinder i ledelsen. Målsætningen svarer til den kvindelige del af den samlede medarbejderskare. Hvert halve år gøres status over udviklingen i andelen af kvinder i ledelsen. Til at understøtte koncernens kønsfordelingspolitik og målsætning for kvinder i ledelsen har vi gennem flere år haft et centralt udvalg, som udelukkende beskæftiger sig med, hvorledes vi kan få flere kvinder i ledelsen. I alle dele af koncernen findes underudvalg med samme fokus. Disse udvalg følger udviklingen og tager lokale initiativer for eksempel særlige foredrag for kvinder. Et af de seks punkter i den oprindelige handlingsplan var etablering af en mentorordning for nye ledere, hvor især kvinder opfordres til at deltage. Over 175 ledere har indtil videre deltaget i mentorordningen. Arbejdet har båret frugt. Andelen af kvinder i ledelsen er i løbet af de seneste seks år steget fra 28 pct. til 33 pct. Fra 2013 til 2014 er antallet steget fra 32 pct. til 33 pct. Arbejdet med at højne antallet af kvinder i alle ledelsesorganer fortsættes med ufortrøden styrke. For bestyrelsen for JP/Politikens Hus A/S er den vedtagne målsætning og politik, at der tilstræbes en ligelig kønsmæssig fordeling. Henset til kontinuitet i bestyrelsen, kompetencefordeling og bestyrelsens størrelse i øvrigt, er det målsætningen, at intet køn har en lavere repræsentation end 33 pct. i Det påhviler bestyrelsesformanden sammen med ejerne at arbejde for, at målsætningen opfyldes. Udgivelse med omtanke Virksomhedens primære indtægtskilde er den trykte avis. Traditionelt er avistryk en miljøbelastende produktionsform, og bevidstheden herom har skærpet det miljømæssige fokus. Vi arbejder således målrettet mod at minimere virksomhedens miljøbelastning på alle niveauer. I JP/Politikens Hus vil vi gerne bidrage til et bedre klima foruden at skrive om det. Vi køber papir ind i fællesskab med branchen, som har sikret en grøn produktion af papiret og genplantning af træer, ligesom vi nu udelukkende anvender miljøcertificeret papir i avisproduktionen. Vi bidrager endvidere aktivt i branchefællesskaber til at udvikle mindre miljøbelastende trykmetoder, trykfarver og rensevæsker, og ikke-solgte aviser genanvendes. Internt i virksomheden har vi udskiftet vognparken med dieselbiler, virtualiseret serverparken med fokus på at optimere serverkapacitet og kontinuerlig investering i effektiv kapacitet, der bruger langt mindre strøm. Vi bruger tænd/sluk foranstaltninger og LED-belysning, og afholder video- og telefonmøder for at reducere virksomhedens samlede miljøbelastning ved rejseaktivitet. Endvidere bruges el-scootere i stort omfang i distributionen. Vi deltager i Earth Hour kampagnen, som blev indført i 2009, da Sluk lyset Danmark blev en del af den globale klimakampagne. Alle medarbejdere er tillige udstyret med en række huskeråd om, hvordan de kan nedbringe deres personlige energiforbrug på arbejdspladsen, ligesom vi har iværksat interne elsparekampagner. Vi arbejder løbende med at reducere energiforbruget. Vi har også nedsat et miljøudvalg blandt medarbejderne, som løbende opdaterer kataloget over områder, hvor vi kan mindske koncernens unødige energiforbrug. De løbende aktiviteter har medført en reduktion i Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar side 4

5 koncernens el-forbrug, som opgøres årligt. Blandt konkrete aktiviteter kan nævnes, initiativer der sigter mod at fremme cykeltransport. Fx er der oprettet et cykelværksted på koncernens domicil på Rådhuspladsen 37, som medarbejdere kan benytte. Der er også iværksat aktiviteter, der skal sikre bedre affaldssortering, eksempelvis er papirkurve i nogle kontorområder erstattet af såkaldte sorteringsøer, hvor papir, pap mv. kan sorteres. Implementering af et print on demand -system er gennemført, hvilket har medført en betydelig reduktion af papirforbruget. I relation til vore kantineindkøb køber vi, så vidt muligt, økologisk kød og primært fisk fra bæredygtigt fiskeri. Kaffe og te er Fair Trade produkter, og kantinerne arbejder målrettet på at undgå madspild. PVC-holdig emballage undgås og erstattes med alternativer. Overskud med omtanke JP/Politikens Hus er en fondsejet virksomhed. Målet er at sikre udgivelsen af de tre dagblade, men der er i højeste grad også et samfundsmæssigt sigte. Hvert år uddeler Politiken-Fonden og Jyllands-Postens Fond større beløb til sociale, kulturelle, presse- og uddannelsesmæssige formål eller til andre samfundsopgaver særligt på de områder, hvor det offentlige ikke har mulighed for at yde støtte i tilstrækkeligt omfang. Politiken-Fonden har blandt andet ydet støtte til Politikens Frihedspris, Folkemødet på Bornholm, Politikens Litteraturpris, Polfotos projekt Danske billeder fra efterkrig til velfærdsstat, Humanity in Action, Dansk Folkehjælp, en række fotografiske projekter, Det Kongelige Bibliotek, diverse fotoudstillinger, dokumentarfilm, Buster Filmfestival for Børn og Unge, Copenhagen Summer Festival, Golden Days samt meget mere. Jyllands-Postens Fond har i 2014 ydet støtte til blandt andet krisecentre, foreninger til hjælp for socialt udsatte, schleroseforeninger og en række kulturelle arrangementer. Fonden har også ydet støtte til Freedom Houses analyse af pressefrihed rundt om i verden. Fonden har endvidere støttet en række musikforeninger, kulturnetværk og frivillige ungdomsforeninger samt meget andet. Politiken-Fonden og Jyllands-Postens Fond har igen i 2014 sammen ydet støtte til European Press Prize, som uddeles en gang årligt (første gang i 2013). Prisen har til formål at fremme god journalistik i Europa. Herudover er koncernens dagblade på helt afgørende vis med til at sikre og støtte et rigt idræts- og kulturliv, undervisning med videre. Samfundsansvarsinitiativer på Ekstra Bladet > Ekstra Bladet støtter på forskellig vis idrætslivet i Danmark. Blandt andet står Ekstra Bladet bag Skolefodbold verdens største skolefodboldturnering, som Ekstra Bladet har arrangeret siden Projektet udtrykker Ekstra Bladets engagement i at drive fodbolden også i skolerne. En af konsekvenserne har blandt andet været, at antallet af pigespillere er steget betydeligt, efter pigefodbold blev en del af turneringen. Desuden bidrager turneringen til at skabe værdi for skolerne i form af øget sammenhold på tværs af klassetrin. > Ekstra Bladet er partner med Dansk Boldspil Union omkring al børne- og ungdomsfodboldaktivitet. Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar side 5

6 > I samarbejde med Dansk Idræts Forbund og Team Danmark støtter Ekstra Bladet Sportens Hall of Fame, det tætteste vi kommer på et idrætsmuseum i Danmark. > Ekstra Bladet har udviklet og lanceret det præmierede interaktive undervisningsmateriale Redaktionen i samarbejde med Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Eleverne kan året rundt via ekstrabladet.dk/skole producere deres egen avis. Ekstra Bladet trykker avisen i 500 eksemplarer og leverer den på elevernes skole. Siden starten af november 2007 har Ekstra Bladet gennem Redaktionen trykt tæt på 2,5 millioner skoleaviser. Formålet med undervisningsmaterialet er at give eleverne en oplevelse af, hvad det vil sige at producere en avis samt en forståelse for hele den proces, der ligger bag nyheds- og avisproduktion. Ekstra Bladet har med Redaktionen haft større samarbejder på skoler med interesseorganisationer. Politiken blev i 2011 en del af den samlede skolesatsning Redaktionen. Redaktionen har vundet flere priser herunder markedsføringsprisen INMA Awards (International Newsmedia Marketing Association) og World Young Reader Jury Commendation. > I 2013 var IBIS partner ved en mediekonkurrence på landets skoler, hvor der kunne produceres nyhedssites og avis med Ekstra Bladet eller Politiken, som afsender. Emnet var "Stop børnearbejde". I 2014 har Red Barnet været partner ved en tilsvarende mediekonkurrence. Emnet var Kaos i familien bryd tavsheden. > Ekstra Bladet lancerede i maj 2013 "Ekstra Bladet Tidsrejser". Her kan elever få verdenshistorien præsenteret på en sjov og spændende måde. Gennem 150 Ekstra Bladet forsider og tilhørende artikler præsenterer Ekstra Bladet verdenshistoriens vigtigste begivenheder fordelt på områderne historie, videnskab og sport. Her kan elever finde alt fra the Big Bang til i dag, og undervejs kommer de forbi dinosaurernes udryddelse, Kristi fødsel, de gamle olympiske lege, menneskets første skridt på månen, fri abort og mange af de andre store og små begivenheder, der har været med til at forme vort samfund, som det ser ud i dag. Til forsiderne hører en artikel om den konkrete begivenhed, og ofte vil der også være en eller flere videoer tilknyttet. Vi har stillet os selv spørgsmålet: Hvordan ville Ekstra Bladets forside have set ud, hvis vi havde eksisteret og været der? Det er der kommet mange sjove og skæve forsider ud af, som skal vække elevernes interesse. Onlineportalen er gratis og målrettet skoleelever fra klasse. > Ekstra Bladet foretager hvert år en juleindsamling i samarbejde med Dansk Folkehjælp til fordel for fattige danske børn. > Hvert år giver Ekstra Bladet gratis reklameplads til Reklame for Alvor, hvor forskellige velgørende formål får en gratis reklamekampagne. Reklamekampagnen omfatter udformning på reklamebureauet til visning på tv, aviser, ugeblade, magasiner, outdoor, biografer med mere. > Ekstra Bladet uddeler hvert år Victorprisen opkaldt efter en af Ekstra Bladets forhenværende chefredaktører, Victor Andreasen. Prisen gives til en eller flere personer i medieverdenen for en helt ekstraordinær indsats. Samfundsansvarsinitiativer på Jyllands-Posten > Jyllands-Posten er i vidt omfang involveret i undervisnings- og oplysningsaktiviteter. Avisen har som målsætning at være blandt landets førende udbydere af viden målrettet undervisningssektoren Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar side 6

7 primært grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Jyllands-Posten er en af de største producenter af digitaliseret undervisningsmateriale i Danmark. Et af de tilbud, Jyllands-Posten stiller til rådighed, er et samlet undervisningsunivers i form af viden.jp.dk med undervisningstemaer og artikelserier. Årets største publicistiske satsning på viden.jp.dk er resultatet af et samarbejde med Aarhus Universitetsforlag. Det drejer sig udgivelsesrækken Tænkepauser. Idéen med Tænkepauser er at bringe forskning ud til nye målgrupper, og hver bog består af 50 siders forskerhjerteblod. Bøgerne omhandler temaer som frihed, netværk, terror og tillid alt sammen på en lettilgængelig måde. Bøgerne publiceres af Aarhus Universitetsforlag med en måneds mellemrum og kan downloades på viden.jp.dk som PDF, e-bog og lydbog indtil næste bog i rækken udkommer. > Jyllands-Postens mediarium i Aarhus, hvor skoleelever for en dag får mulighed for at fungere som journalister, åbnede i 1996 og var en gave fra Jyllands-Postens Fond i anledning af avisens 125 års jubilæum. Avisen har et tilsvarende mediarium i København i tilknytning til avisens redaktion. Formålet er at lade eleverne gennemgå nogle af de dilemmaer og udfordringer, som er en uundgåelig del af journalistens hverdag med henblik på at højne forståelsen for den samfundsmæssige betydning af en fri og uafhængig presse. Mediarierne i Aarhus og København besøges årligt af omkring skoleelever. > Jyllands-Posten støtter en række kulturinstitutioner og arrangementer, herunder Aarhus Teater, ARoS, Den Jyske Opera, Aarhus Symfoniorkester, Den Gamle By, ligesom Jyllands-Posten støtter Skanderborg Festival og Dansk Golf Union. > Jyllands-Posten uddeler tillige en række priser: > Laust Jensen Prisen, en journalistisk hæderspris stiftet i 1994, som tildeles danske journalister, der ved idéudvikling og ihærdighed har ydet en særlig indsats for pressen og det medie, de tjener. Prisen blev sidst uddelt i 2011 til journalist Keld Louie Pedersen. > Jyllands-Postens ytringsfrihedspris stiftet i 2006 uddeles, når emnet er oplagt. Prisen tildeles personer, som har brugt deres ytringsfrihed til at udfordre meninger og holdninger, og som har måttet betale en personlig pris for det frie ord. I 2010 faldt valget på den somalisk fødte forfatter Ayaan Hirsi Ali og i 2011 på journalist Puk Damsgård Andersen. Prisen er ikke uddelt siden. > Årets Sportsnavn, stiftet i 1991, uddeles én gang årligt sammen med Danmarks Idræts-Forbund. Både hold og enkeltpersoner kan nomineres. Læserne inviteres til at deltage i afstemningen om, hvem af de tre nominerede, der har gjort det bedst. Årets Sportsnavn 2014 blev den 31-årige triatlet Camilla Pedersen, som i 2014 vandt VM i Triatlon. > Auroraprisen, Danmarks ældste reklamepris, stiftet i 1971 ved Jyllands-Postens 100 års jubilæum. Prisen er en udmærkelse til annoncører og reklamebureauer, der på særlig vis har brugt samspillet mellem dagbladenes kommunikationsmiljøer og de tekniske muligheder til at skabe dagbladsannoncer på højt kreativt niveau. Prisen støtter samtidig nye unge reklametalenter. Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar side 7

8 Samfundsansvarsinitiativer på Politiken Politiken er kendt for sin kulturelle profil og deltager aktivt i understøttelsen af kulturelle og sportslige arrangementer. Politiken sponsorerer en række sportsaktiviteter som for eksempel det årlige maraton i Københavns gader, TøseRunden, svømmestævnet Christiansborg Rundt, Politiken Cup i skak og KMD Ironman Copenhagen & Aarhus (triatlon). Politiken sponserer en række kulturelle arrangementer: > Inden for musik støttes blandt andre Roskilde Festival, CopenHell, Copenhagen Jazzfestival og Copenhagen Opera Festival. > Der er indgået mediepartnerskaber med førende spillesteder som f.eks. Det Kongelige Teater, Mogens Dahls koncertsal og Jazzhus Montmartre. > Indenfor kunst og museer støttes blandt andre Images Festival, Art Copenhagen, Copenhagen International Sandskulptur Festival og Copenhagen Art Festival. > Der er indgået mediepartnerskaber med både Louisiana, Statens Museum for Kunst og BogForum. > Indenfor film og foto støttes blandt andre CPH PIX, CPH DOX, Buster Film Festival, Copenhagen Photo Festival og World Press Photo udstillingen. > Herudover støttes Økologisk Guld, Copenhagen Cooking, Gi en Historie, Århus Festuge/Vild med ord og BogForum. > Politiken arrangerer løbende debatmøder med nationale og internationale debattører om aktuelle emner og er en aktiv deltager i Folkemødet på Bornholm. > Politiken bidrager til bæredygtigt forbrug ved for eksempel at udbyde Fair Trade produkter, økologiske varer produceret i ulande til støtte for kvinder og uddannelse, genbrugsprodukter etc. gennem PLUS. Politiken støtter Danmarks Naturfredningsforenings årlige Affaldsindsamling. > I samarbejde med International Media Support støttede Politiken i 2014 fem uafhængige syriske aviser. Politikens læsere og fonde støttede indsamlingen med ca. 650 t.kr. > Politiken uddeler en række priser hvert år: > Politikens Undervisningspris uddeles med støtte fra Lundbeckfonden til en lærer, der udfordrer og griber leverne, får dem engageret og viser dem nye perspektiver i undervisningen. > Politikens Litteraturpris, som i 2014 blev vundet af Yahya Hassan for hans digtsamling. Prisen sponseres af Politiken-Fonden. > Politikens Frihedspris (tidligere Pundiks Frihedspris). Prisen uddeles en gang årligt til en person, som har taget et fremtrædende ansvar i kampen for friheds- og fundamentale Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar side 8

9 menneskerettigheder. Prisen sponseres af Politiken-Fonden. I 2014 gik prisen til den russiske avis, Novaja Gasseta, for deres kamp for det frie ord, herunder for dækningen af konflikten mellem Ukraine og Rusland. > Årets Fund, som er Danmarks ældste idrætspris. Alle specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) inviteres til at indstille kandidater til kåringen af Årets Fund. Alle indstillede kandidater præsenteres i Politiken, og de ti bedst placerede hyldes ved en prisuddeling i JP/Politikens Hus sidst på året. Prisen gik i 2014 til 22-årige Ida Marie Baad Nielsen og 21-årige Marie Thusgaard, der sejler i bådklassen 49erFX. > ibyen-prisen, som blev stiftet i 2008, gives til steder eller personer, der ikke nødvendigvis gør meget for mange, men som tænder originale lys i en verden, hvor netop originalerne kan have trange kår. En jury bestående af ibyens redaktion og kendte navne fra byens restaurations- og forlystelsesverden nominerer fem i hver kategori. Herefter vælger Politikens læsere, hvem der skal modtage priserne i de ti kategorier. _ 23. januar 2015 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar side 9

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar Jf. årsregnskabslovens 99a

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar Jf. årsregnskabslovens 99a Lvpligtig redegørelse m samfundsansvar Jf. årsregnskabslvens 99a Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i JP/Plitikens Hus årsrapprt 2012 gældende fr regnskabsperiden 1. januar - 31.

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar Jf. årsregnskabslovens 99a

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar Jf. årsregnskabslovens 99a Lvpligtig redegørelse m samfundsansvar Jf. årsregnskabslvens 99a Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i JP/Plitikens Hus Årsrapprt 2010 gældende fr regnskabsperiden 1. januar 2010

Læs mere

Overvejelser om rapportering af samfundsansvar --

Overvejelser om rapportering af samfundsansvar -- Overvejelser m rapprtering af samfundsansvar -- 16. december 2008 vedtg Flketinget, at alle større virksmheder i Danmark skal supplere deres ledelsesberetning med en redegørelse fr virksmhedens samfundsansvar.

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 BÆREDYGTIGE PRODUKTER OG RÅDGIVNING SIDE 14 KUNDER OG FORBRUGERFORHOLD

Læs mere

2013 Ansvarlighedsrapport

2013 Ansvarlighedsrapport 2013 Ansvarlighedsrapport INDHOLD Forord.................................... 1 Kort fortalt om Danske Spil.................... 2 01 Om Danske Spil koncernen.................... 3 1.1 Organisationen og

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger

Læs mere

FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil

FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil Danske Spil ansvarlighedsrapport 2013 1 FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil koncernen 5 1.4 Udlodning

Læs mere

CSR-rapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København

CSR-rapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2013 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2013 for Arbejdernes Landsbank CSR-rapport 2013 Indhold Kunder og produkter Initiativer 5 Resultater 6 Målsætninger

Læs mere

Om Nykredit 2012 CSR-rapport om Finansiel bæredygtighed

Om Nykredit 2012 CSR-rapport om Finansiel bæredygtighed Om Nykredit 2012 CSR-rapport om Finansiel bæredygtighed Indhold Forord... 1 Mød Nykredit... 2 Kunderne... 3 Nykredits forretning... 4 Behov for øget indtjening og kapital i den finansielle sektor... 5

Læs mere

CSR-RAPPORT KROMANN REUMERT CSR-RAPPORT 2014

CSR-RAPPORT KROMANN REUMERT CSR-RAPPORT 2014 01 KROMANN REUMERT OM RAPPORTEN KROMANN REUMERT UDGIVET MAJ INDHOLD 05 OM DENNE RAPPORT 05 KORT OM KROMANN REUMERT 07 VORES RELATIONER 08 VORES AMBITIONER 12 CSR-ORGANISATIONEN 14 GLOBAL COMPACTS 10 PRINCIPPER

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

UN Global Compact Communication on Progress 2014

UN Global Compact Communication on Progress 2014 UN Global Compact Communication on Progress 2014 1 Plesner er fast deltager i den årlige advokatfodboldturnering. I 2013 vandt Plesners fodbolddrenge turneringen og pokalen. Foto: Lea Kirstine Gindin Forord

Læs mere

sundhed og trivsel på arbejdspladsen

sundhed og trivsel på arbejdspladsen sundhed og trivsel på arbejdspladsen 2010 Sundhed og trivsel på arbejdspladsen Inspiration til systematisk og strategisk arbejde med sundhedsfremme i virksomheden Manuskript: Mads Andreasen, Sund Uddannelse

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS 2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT. COP - Communication On Progress 2015

COMMUNICATION ON PROGRESS 2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT. COP - Communication On Progress 2015 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT Hartmanns A/S Tel +45 7020 03 83 www.hartmanns.dk CVR.nr. 19687287 COMMUNICATION ON PROGRESS 2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COP - Communication On Progress 2015 Indhold

Læs mere

OK s sociale medansvar OK s politik for etik og samfundsansvar

OK s sociale medansvar OK s politik for etik og samfundsansvar INDHOLD GENERELT - INTRODUKTION AF OK OK s sociale medansvar OK s politik for etik og samfundsansvar En del af forretningen: OK støtter sporten 3 Fighter Pokalen - en hyldest til små og mellemstore virksomheder

Læs mere

Indhold. Indhold... 1. Forord... 2. Indledning... 2. Den Jyske Sparekasses historie 1872 2014... 2. Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar...

Indhold. Indhold... 1. Forord... 2. Indledning... 2. Den Jyske Sparekasses historie 1872 2014... 2. Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar... Indhold Indhold... 1 Forord... 2 Indledning... 2 Den Jyske Sparekasses historie 1872 2014... 2 Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar... 2 Samfund og lokalt engagement... 4 Skoler, viden og innovation...

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Begreber og forkortelser CSR Corporate Social Responsibility på dansk oversat til virksomheders sociale ansvar, samfundsansvar eller etiske

Læs mere

CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater

CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater INDHOLD Forord... 3 PFA i overblik og tal 2014... 4 Om denne rapport... 6 Forretningsansvar og etik i PFA... 8 Ansvarlig forretningspraksis...

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4.

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4. CSR-rapport 2010 Indhold CSR-Rapport 2010 Side Forord 2 Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3 Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4 Resumé 6 Norden er vores kontekst

Læs mere

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2012/13 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

CSR rapport. Indhold. 1. Danske Spils CSR-politik 2. 2. KPI er for 2011 3. 3. Tiltag der begrænser risiko for spilafhængighed 3

CSR rapport. Indhold. 1. Danske Spils CSR-politik 2. 2. KPI er for 2011 3. 3. Tiltag der begrænser risiko for spilafhængighed 3 0 1 Indhold 1. Danske Spils CSR-politik 2 2. KPI er for 2011 3 3. Tiltag der begrænser risiko for spilafhængighed 3 4. Samarbejde med behandlingsinstitutioner 4 5. Etablering af egen hjælpelinje til ludomaner

Læs mere

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 CSR rapport INDHOLD & FORORD INDHOLD FRA VORES CEO Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 2 5 6 8 11 18 20 27 30 Q8 Danmark A/S er et energi- og olieselskab

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Vi forsikrer en bæredygtig fremtid. Ansvarlighedsrapport 2010/2011

Vi forsikrer en bæredygtig fremtid. Ansvarlighedsrapport 2010/2011 Vi forsikrer en bæredygtig fremtid Ansvarlighedsrapport 2010/2011 02 Fra vores CEO 04 En bæredygtig værdikæde 06 Det nåede vi 10 Ansvarlighed kommer indefra 12 Tidslinje 2007-2010 14 Sådan arbejder vi

Læs mere