Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b"

Transkript

1 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b -- Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i JP/Politikens Hus A/S årsrapport 2014 gældende for regnskabsperioden 1. januar december Baggrund JP/Politikens Hus er baseret på en decentral organisationsstruktur, færrest mulige politikker på tværs af forretningsenhederne og størst mulig respekt for de enkelte forretningers redaktionelle og kommercielle ståsted med organisering i selvstændige redaktionelle enheder. Denne grundholdning afspejles også i vor tilgang til koncernens arbejde med ansvarlighed. Når vi som koncern ikke har udarbejdet en fælles politik på tværs af alle vore mange forretningsaktiviteter, er det ikke udtryk for, at ansvarlighedsarbejdet har manglende relevans eller betydning tværtimod. Internationale principper for samfundsansvar Mange virksomheders principper for samfundsansvar tager udgangspunkt i FN s Global Compact, hvor kernen er ti principper baseret på FN og ILOs internationale konventioner for menneske- og arbejdstagerrettigheder, Rio-deklarationen vedrørende miljøbeskyttelse og udvikling samt FN s konvention om antikorruption. Principperne om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption er allerede en del af gældende dansk ret og gælder naturligvis også JP/Politikens Hus. Koncernen har ikke tilsluttet sig principperne formelt. Vort bidrag er at se virksomheder, myndigheder og magthavere efter i sømmene for at sikre, at de fastholdes på de globale principper og retningslinjer for samfundsansvar. Samfundsansvar med omtanke De to fonde, der ejer JP/Politikens Hus A/S, har det som den væsentligste del af deres formål at sikre udgivelsen af de uafhængige dagblade Ekstra Bladet, Morgenavisen Jyllands-Posten og Politiken, som i lighed med andre medier spiller en væsentlig rolle i den demokratiske proces. Samfundsansvaret er derfor en naturlig og integreret del af virksomhedens aktiviteter og forretningsstrategi. Dagbladenes opgave er først og fremmest på print, net og mobile medier at rapportere om forhold i Danmark og i verdenen omkring os og skabe grundlag for den demokratiske debat. Dagbladenes udgangspunkt er at forvente åbenhed af politiske og andre magthavere og tilsvarende selv at udvise denne åbenhed. Dagbladenes etiske regler fremgår af dagbladenes hjemmesider. Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar side 1

2 Hertil kommer på en række områder et meget direkte samfundsengagement. Jyllands-Posten, Politiken og Ekstra Bladet arrangerer debatmøder om aktuelle emner. Dagbladene udgiver løbende undervisningsmaterialer blandt andet i samarbejde med Danmarks Pædagogiske Universitet, ligesom Ekstra Bladet og Politiken er fælles om en digital skolesatsning. Dertil kommer, at skoleelever i Jyllands-Postens særligt indrettede mediarier i Aarhus og København for en dag kan prøve kræfter med de dilemmaer og udfordringer, som er en del af journalistens hverdag. JP/Politikens Hus støtter endvidere ytringsfrihedsprojekter uden for landets grænser. Dagbladene er mediepartnere i en række kulturelle og sportslige arrangementer; Ekstra Bladets skolefodbold, World Press Photo-udstilling, CPH PIX, CHP DOX samt generelle tiltag over for idrætslivet. Hertil kommer uddelinger af en række priser som for eksempel Årets Fund, Politikens Frihedspris og Jyllands-Postens Ytringsfrihedspris. Koncernen driver et stort antal husstandsomdelte lokalaviser i både Danmark og Sverige. Aviserne rummer praktiske oplysninger og nyheder til borgerne om netop deres lokalområde og er således en vigtig forudsætning for, at borgerne kan tage aktivt del i nærdemokratiet. Også lokalaviserne er i nærkontakt med borgerne i deres område gennem arrangementer, sponsorstøtte med videre. JP/Politikens Forlag udgiver bøger med journalistisk og debatskabende indhold. Forlagets bøger er dermed med til at belyse samfundsaktuelle problemstillinger. Fondsejerskabet har også et almennyttigt sigte: Politiken-Fonden og Jyllands-Postens Fond støtter økonomisk en række sociale, kulturelle, medie- og uddannelsesmæssige formål især på områder, hvor det offentlige efterlader et udækket behov. Arbejdsplads med omtanke JP/Politikens Hus både støtter og respekterer beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder. Mediebranchen er tæt reguleret af overenskomster og lokalaftaler, som hviler på forudsætningerne i menneskerettighederne og i arbejdstagerrettigheder i øvrigt, og som i sagens natur forhandles kollektivt. Respekten for organisationsfrihed og retten til kollektiv forhandling er derfor fuldt ud respekteret og anerkendt i virksomheden. Vi har siden 2006, da det blev indført som et lovkrav, haft en nedfældet arbejdsmiljø- og sundhedspolitik. Den danner grundlag og udstikker de overordnede retningslinjer for, hvorledes arbejdsmiljøarbejdet skal foregå i koncernen. Med løbende mellemrum tages arbejdsmiljø-politikken op til revision i arbejdsmiljøudvalgene, så virksomhedens arbejdsmiljø- og sundhedspolitik holder sig relevant. Den lovpligtige APV-vurdering er udvidet og omfatter også gruppeinterview med henblik på at få et mere nuanceret indblik i eventuelle arbejdsmiljøproblemer herunder særligt problemer med det psykiske arbejdsmiljø, hvor spørgeskemaundersøgelser generelt har vist sig at være mangelfulde i forhold til at få belyst eventuelle problemer. Alle arbejdspladser og arbejdsfunktioner er omfattet af arbejdsmiljø- og sundhedspolitikken, herunder leverandører og eksterne håndværkere, hvis arbejde har indflydelse på arbejdsmiljøet. Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar side 2

3 Arbejdsmiljøpolitikken foreskriver, at vi udvikler og forbedrer arbejdsmiljøet, så det er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling, at vi prioriterer sikkerhed, sundhed og trivsel højt, at arbejdsmiljøet indgår som en integreret del af virksomhedernes øvrige forretningsgange, at vi arbejder systematisk og effektivt med forbedringer på baggrund af et samlet overblik over eksisterende arbejdsmiljøpåvirkninger og - forhold, at vi viser behørig respekt for den enkelte medarbejders behov, og at vi sikrer, at arbejdsmiljøarbejdet foregår i samarbejde mellem ledelse og medarbejdere samt andre relevante udvalg og afdelinger, herunder Samarbejdsudvalget og vor afdeling for løn og personale. Vi arbejder systematisk med at forebygge arbejdsulykker blandt andet med afsæt i arbejdspladsvurderinger. Der udfærdiges årlige ulykkesstatistikker. Arbejdspladserne tilpasses de enkelte medarbejderes behov, og vi tilbyder coaching om stress, flekstidsordninger og gratis personlig rådgivning omfattende psykologer, speciallæger i psykiatri, socialrådgivere, speciallæger i almen medicin og misbrugskonsulenter gennem en aftale med Falck Healthcare. Denne service har åbent døgnet rundt med tilbud om at afholde første personlige samtale inden for 24 timer efter henvendelsen. Via pensionsordningen tilbyder vi medarbejdere adgang til råd om og vejledning til at håndtere fysiske, psykiske og sociale problemer store som små. Ordningen er et supplement til den eksisterende Falck Healthcare ordning. Ansatte tilbydes helbredssikring med udvidet dækningsområde mod en symbolsk egenbetaling. Medarbejdernes børn er også omfattet. Med udgangspunkt i loven om røgfri miljøer har JP/Politikens Hus vedtaget en rygepolitik i maj 2007, således at medarbejdere i JP/Politikens Hus beskyttes mod passiv rygning. Politikken blev revideret i 2012 og indebærer, at der ikke må ryges inden døre, hvilket også omfatter kantiner, kontorer, trapper, toiletter, elevatorer, gangarealer, mødelokaler og foredragssale. Vi tilbyder sunde kantineforhold i vidt omfang med vægten på økologiske råvarer, maksimalt fedtindhold i kød på 10 pct. Kantinerne på Rådhuspladsen og i Viby prioriterer anretninger med et minimum af fedt og sukker. Kantinen på Rådhuspladsen har indgået et inspirationssamarbejde med Hotel- og Restaurantskolen, således at vi løbende har cateringelever i praktik i kortere perioder. Ordningen er primært for indvandrere, som ellers har vanskeligt ved at få lærepladser. Vi tilbyder endvidere medarbejderne sundhedstjek, afspændingsmassage, pilates undervisning, influenzavaccination, rygestopkurser, misbrugsbehandling, hjertestartskurser, førstehjælps- og repetitionskurser en gang om året, fælles motion i form af løb, samt medlemskab på favorable vilkår i fitnesscentre med videre. Vi har allokeret flere stillinger i koncernen, som løbende besættes af personer, der ønsker at komme i jobtræning, ligesom vi har allokeret stillinger til handicappede medarbejdere og medarbejdere i fleksjob. Særligt vedrørende nye regler om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn JP/Politikens Hus har gennem flere år haft opmærksomheden rettet mod at få flere kvinder i ledelsen. I 2005 udmøntede dette fokus sig i nedsættelsen af en egentlig arbejdsgruppe, hvis drøftelser har resulteret i en række konkrete målsætninger for hver enkelt forretningsenhed på området. I forbindelse med dette projekt er der også iværksat talrige lokale initiativer. Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar side 3

4 Vi har en egentlig politik for flere kvinder i ledelsen, som indeholder en sekspunkts handlingsplan og en målsætning om, at koncernen skal have 40 pct. kvinder i ledelsen. Målsætningen svarer til den kvindelige del af den samlede medarbejderskare. Hvert halve år gøres status over udviklingen i andelen af kvinder i ledelsen. Til at understøtte koncernens kønsfordelingspolitik og målsætning for kvinder i ledelsen har vi gennem flere år haft et centralt udvalg, som udelukkende beskæftiger sig med, hvorledes vi kan få flere kvinder i ledelsen. I alle dele af koncernen findes underudvalg med samme fokus. Disse udvalg følger udviklingen og tager lokale initiativer for eksempel særlige foredrag for kvinder. Et af de seks punkter i den oprindelige handlingsplan var etablering af en mentorordning for nye ledere, hvor især kvinder opfordres til at deltage. Over 175 ledere har indtil videre deltaget i mentorordningen. Arbejdet har båret frugt. Andelen af kvinder i ledelsen er i løbet af de seneste seks år steget fra 28 pct. til 33 pct. Fra 2013 til 2014 er antallet steget fra 32 pct. til 33 pct. Arbejdet med at højne antallet af kvinder i alle ledelsesorganer fortsættes med ufortrøden styrke. For bestyrelsen for JP/Politikens Hus A/S er den vedtagne målsætning og politik, at der tilstræbes en ligelig kønsmæssig fordeling. Henset til kontinuitet i bestyrelsen, kompetencefordeling og bestyrelsens størrelse i øvrigt, er det målsætningen, at intet køn har en lavere repræsentation end 33 pct. i Det påhviler bestyrelsesformanden sammen med ejerne at arbejde for, at målsætningen opfyldes. Udgivelse med omtanke Virksomhedens primære indtægtskilde er den trykte avis. Traditionelt er avistryk en miljøbelastende produktionsform, og bevidstheden herom har skærpet det miljømæssige fokus. Vi arbejder således målrettet mod at minimere virksomhedens miljøbelastning på alle niveauer. I JP/Politikens Hus vil vi gerne bidrage til et bedre klima foruden at skrive om det. Vi køber papir ind i fællesskab med branchen, som har sikret en grøn produktion af papiret og genplantning af træer, ligesom vi nu udelukkende anvender miljøcertificeret papir i avisproduktionen. Vi bidrager endvidere aktivt i branchefællesskaber til at udvikle mindre miljøbelastende trykmetoder, trykfarver og rensevæsker, og ikke-solgte aviser genanvendes. Internt i virksomheden har vi udskiftet vognparken med dieselbiler, virtualiseret serverparken med fokus på at optimere serverkapacitet og kontinuerlig investering i effektiv kapacitet, der bruger langt mindre strøm. Vi bruger tænd/sluk foranstaltninger og LED-belysning, og afholder video- og telefonmøder for at reducere virksomhedens samlede miljøbelastning ved rejseaktivitet. Endvidere bruges el-scootere i stort omfang i distributionen. Vi deltager i Earth Hour kampagnen, som blev indført i 2009, da Sluk lyset Danmark blev en del af den globale klimakampagne. Alle medarbejdere er tillige udstyret med en række huskeråd om, hvordan de kan nedbringe deres personlige energiforbrug på arbejdspladsen, ligesom vi har iværksat interne elsparekampagner. Vi arbejder løbende med at reducere energiforbruget. Vi har også nedsat et miljøudvalg blandt medarbejderne, som løbende opdaterer kataloget over områder, hvor vi kan mindske koncernens unødige energiforbrug. De løbende aktiviteter har medført en reduktion i Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar side 4

5 koncernens el-forbrug, som opgøres årligt. Blandt konkrete aktiviteter kan nævnes, initiativer der sigter mod at fremme cykeltransport. Fx er der oprettet et cykelværksted på koncernens domicil på Rådhuspladsen 37, som medarbejdere kan benytte. Der er også iværksat aktiviteter, der skal sikre bedre affaldssortering, eksempelvis er papirkurve i nogle kontorområder erstattet af såkaldte sorteringsøer, hvor papir, pap mv. kan sorteres. Implementering af et print on demand -system er gennemført, hvilket har medført en betydelig reduktion af papirforbruget. I relation til vore kantineindkøb køber vi, så vidt muligt, økologisk kød og primært fisk fra bæredygtigt fiskeri. Kaffe og te er Fair Trade produkter, og kantinerne arbejder målrettet på at undgå madspild. PVC-holdig emballage undgås og erstattes med alternativer. Overskud med omtanke JP/Politikens Hus er en fondsejet virksomhed. Målet er at sikre udgivelsen af de tre dagblade, men der er i højeste grad også et samfundsmæssigt sigte. Hvert år uddeler Politiken-Fonden og Jyllands-Postens Fond større beløb til sociale, kulturelle, presse- og uddannelsesmæssige formål eller til andre samfundsopgaver særligt på de områder, hvor det offentlige ikke har mulighed for at yde støtte i tilstrækkeligt omfang. Politiken-Fonden har blandt andet ydet støtte til Politikens Frihedspris, Folkemødet på Bornholm, Politikens Litteraturpris, Polfotos projekt Danske billeder fra efterkrig til velfærdsstat, Humanity in Action, Dansk Folkehjælp, en række fotografiske projekter, Det Kongelige Bibliotek, diverse fotoudstillinger, dokumentarfilm, Buster Filmfestival for Børn og Unge, Copenhagen Summer Festival, Golden Days samt meget mere. Jyllands-Postens Fond har i 2014 ydet støtte til blandt andet krisecentre, foreninger til hjælp for socialt udsatte, schleroseforeninger og en række kulturelle arrangementer. Fonden har også ydet støtte til Freedom Houses analyse af pressefrihed rundt om i verden. Fonden har endvidere støttet en række musikforeninger, kulturnetværk og frivillige ungdomsforeninger samt meget andet. Politiken-Fonden og Jyllands-Postens Fond har igen i 2014 sammen ydet støtte til European Press Prize, som uddeles en gang årligt (første gang i 2013). Prisen har til formål at fremme god journalistik i Europa. Herudover er koncernens dagblade på helt afgørende vis med til at sikre og støtte et rigt idræts- og kulturliv, undervisning med videre. Samfundsansvarsinitiativer på Ekstra Bladet > Ekstra Bladet støtter på forskellig vis idrætslivet i Danmark. Blandt andet står Ekstra Bladet bag Skolefodbold verdens største skolefodboldturnering, som Ekstra Bladet har arrangeret siden Projektet udtrykker Ekstra Bladets engagement i at drive fodbolden også i skolerne. En af konsekvenserne har blandt andet været, at antallet af pigespillere er steget betydeligt, efter pigefodbold blev en del af turneringen. Desuden bidrager turneringen til at skabe værdi for skolerne i form af øget sammenhold på tværs af klassetrin. > Ekstra Bladet er partner med Dansk Boldspil Union omkring al børne- og ungdomsfodboldaktivitet. Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar side 5

6 > I samarbejde med Dansk Idræts Forbund og Team Danmark støtter Ekstra Bladet Sportens Hall of Fame, det tætteste vi kommer på et idrætsmuseum i Danmark. > Ekstra Bladet har udviklet og lanceret det præmierede interaktive undervisningsmateriale Redaktionen i samarbejde med Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Eleverne kan året rundt via ekstrabladet.dk/skole producere deres egen avis. Ekstra Bladet trykker avisen i 500 eksemplarer og leverer den på elevernes skole. Siden starten af november 2007 har Ekstra Bladet gennem Redaktionen trykt tæt på 2,5 millioner skoleaviser. Formålet med undervisningsmaterialet er at give eleverne en oplevelse af, hvad det vil sige at producere en avis samt en forståelse for hele den proces, der ligger bag nyheds- og avisproduktion. Ekstra Bladet har med Redaktionen haft større samarbejder på skoler med interesseorganisationer. Politiken blev i 2011 en del af den samlede skolesatsning Redaktionen. Redaktionen har vundet flere priser herunder markedsføringsprisen INMA Awards (International Newsmedia Marketing Association) og World Young Reader Jury Commendation. > I 2013 var IBIS partner ved en mediekonkurrence på landets skoler, hvor der kunne produceres nyhedssites og avis med Ekstra Bladet eller Politiken, som afsender. Emnet var "Stop børnearbejde". I 2014 har Red Barnet været partner ved en tilsvarende mediekonkurrence. Emnet var Kaos i familien bryd tavsheden. > Ekstra Bladet lancerede i maj 2013 "Ekstra Bladet Tidsrejser". Her kan elever få verdenshistorien præsenteret på en sjov og spændende måde. Gennem 150 Ekstra Bladet forsider og tilhørende artikler præsenterer Ekstra Bladet verdenshistoriens vigtigste begivenheder fordelt på områderne historie, videnskab og sport. Her kan elever finde alt fra the Big Bang til i dag, og undervejs kommer de forbi dinosaurernes udryddelse, Kristi fødsel, de gamle olympiske lege, menneskets første skridt på månen, fri abort og mange af de andre store og små begivenheder, der har været med til at forme vort samfund, som det ser ud i dag. Til forsiderne hører en artikel om den konkrete begivenhed, og ofte vil der også være en eller flere videoer tilknyttet. Vi har stillet os selv spørgsmålet: Hvordan ville Ekstra Bladets forside have set ud, hvis vi havde eksisteret og været der? Det er der kommet mange sjove og skæve forsider ud af, som skal vække elevernes interesse. Onlineportalen er gratis og målrettet skoleelever fra klasse. > Ekstra Bladet foretager hvert år en juleindsamling i samarbejde med Dansk Folkehjælp til fordel for fattige danske børn. > Hvert år giver Ekstra Bladet gratis reklameplads til Reklame for Alvor, hvor forskellige velgørende formål får en gratis reklamekampagne. Reklamekampagnen omfatter udformning på reklamebureauet til visning på tv, aviser, ugeblade, magasiner, outdoor, biografer med mere. > Ekstra Bladet uddeler hvert år Victorprisen opkaldt efter en af Ekstra Bladets forhenværende chefredaktører, Victor Andreasen. Prisen gives til en eller flere personer i medieverdenen for en helt ekstraordinær indsats. Samfundsansvarsinitiativer på Jyllands-Posten > Jyllands-Posten er i vidt omfang involveret i undervisnings- og oplysningsaktiviteter. Avisen har som målsætning at være blandt landets førende udbydere af viden målrettet undervisningssektoren Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar side 6

7 primært grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Jyllands-Posten er en af de største producenter af digitaliseret undervisningsmateriale i Danmark. Et af de tilbud, Jyllands-Posten stiller til rådighed, er et samlet undervisningsunivers i form af viden.jp.dk med undervisningstemaer og artikelserier. Årets største publicistiske satsning på viden.jp.dk er resultatet af et samarbejde med Aarhus Universitetsforlag. Det drejer sig udgivelsesrækken Tænkepauser. Idéen med Tænkepauser er at bringe forskning ud til nye målgrupper, og hver bog består af 50 siders forskerhjerteblod. Bøgerne omhandler temaer som frihed, netværk, terror og tillid alt sammen på en lettilgængelig måde. Bøgerne publiceres af Aarhus Universitetsforlag med en måneds mellemrum og kan downloades på viden.jp.dk som PDF, e-bog og lydbog indtil næste bog i rækken udkommer. > Jyllands-Postens mediarium i Aarhus, hvor skoleelever for en dag får mulighed for at fungere som journalister, åbnede i 1996 og var en gave fra Jyllands-Postens Fond i anledning af avisens 125 års jubilæum. Avisen har et tilsvarende mediarium i København i tilknytning til avisens redaktion. Formålet er at lade eleverne gennemgå nogle af de dilemmaer og udfordringer, som er en uundgåelig del af journalistens hverdag med henblik på at højne forståelsen for den samfundsmæssige betydning af en fri og uafhængig presse. Mediarierne i Aarhus og København besøges årligt af omkring skoleelever. > Jyllands-Posten støtter en række kulturinstitutioner og arrangementer, herunder Aarhus Teater, ARoS, Den Jyske Opera, Aarhus Symfoniorkester, Den Gamle By, ligesom Jyllands-Posten støtter Skanderborg Festival og Dansk Golf Union. > Jyllands-Posten uddeler tillige en række priser: > Laust Jensen Prisen, en journalistisk hæderspris stiftet i 1994, som tildeles danske journalister, der ved idéudvikling og ihærdighed har ydet en særlig indsats for pressen og det medie, de tjener. Prisen blev sidst uddelt i 2011 til journalist Keld Louie Pedersen. > Jyllands-Postens ytringsfrihedspris stiftet i 2006 uddeles, når emnet er oplagt. Prisen tildeles personer, som har brugt deres ytringsfrihed til at udfordre meninger og holdninger, og som har måttet betale en personlig pris for det frie ord. I 2010 faldt valget på den somalisk fødte forfatter Ayaan Hirsi Ali og i 2011 på journalist Puk Damsgård Andersen. Prisen er ikke uddelt siden. > Årets Sportsnavn, stiftet i 1991, uddeles én gang årligt sammen med Danmarks Idræts-Forbund. Både hold og enkeltpersoner kan nomineres. Læserne inviteres til at deltage i afstemningen om, hvem af de tre nominerede, der har gjort det bedst. Årets Sportsnavn 2014 blev den 31-årige triatlet Camilla Pedersen, som i 2014 vandt VM i Triatlon. > Auroraprisen, Danmarks ældste reklamepris, stiftet i 1971 ved Jyllands-Postens 100 års jubilæum. Prisen er en udmærkelse til annoncører og reklamebureauer, der på særlig vis har brugt samspillet mellem dagbladenes kommunikationsmiljøer og de tekniske muligheder til at skabe dagbladsannoncer på højt kreativt niveau. Prisen støtter samtidig nye unge reklametalenter. Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar side 7

8 Samfundsansvarsinitiativer på Politiken Politiken er kendt for sin kulturelle profil og deltager aktivt i understøttelsen af kulturelle og sportslige arrangementer. Politiken sponsorerer en række sportsaktiviteter som for eksempel det årlige maraton i Københavns gader, TøseRunden, svømmestævnet Christiansborg Rundt, Politiken Cup i skak og KMD Ironman Copenhagen & Aarhus (triatlon). Politiken sponserer en række kulturelle arrangementer: > Inden for musik støttes blandt andre Roskilde Festival, CopenHell, Copenhagen Jazzfestival og Copenhagen Opera Festival. > Der er indgået mediepartnerskaber med førende spillesteder som f.eks. Det Kongelige Teater, Mogens Dahls koncertsal og Jazzhus Montmartre. > Indenfor kunst og museer støttes blandt andre Images Festival, Art Copenhagen, Copenhagen International Sandskulptur Festival og Copenhagen Art Festival. > Der er indgået mediepartnerskaber med både Louisiana, Statens Museum for Kunst og BogForum. > Indenfor film og foto støttes blandt andre CPH PIX, CPH DOX, Buster Film Festival, Copenhagen Photo Festival og World Press Photo udstillingen. > Herudover støttes Økologisk Guld, Copenhagen Cooking, Gi en Historie, Århus Festuge/Vild med ord og BogForum. > Politiken arrangerer løbende debatmøder med nationale og internationale debattører om aktuelle emner og er en aktiv deltager i Folkemødet på Bornholm. > Politiken bidrager til bæredygtigt forbrug ved for eksempel at udbyde Fair Trade produkter, økologiske varer produceret i ulande til støtte for kvinder og uddannelse, genbrugsprodukter etc. gennem PLUS. Politiken støtter Danmarks Naturfredningsforenings årlige Affaldsindsamling. > I samarbejde med International Media Support støttede Politiken i 2014 fem uafhængige syriske aviser. Politikens læsere og fonde støttede indsamlingen med ca. 650 t.kr. > Politiken uddeler en række priser hvert år: > Politikens Undervisningspris uddeles med støtte fra Lundbeckfonden til en lærer, der udfordrer og griber leverne, får dem engageret og viser dem nye perspektiver i undervisningen. > Politikens Litteraturpris, som i 2014 blev vundet af Yahya Hassan for hans digtsamling. Prisen sponseres af Politiken-Fonden. > Politikens Frihedspris (tidligere Pundiks Frihedspris). Prisen uddeles en gang årligt til en person, som har taget et fremtrædende ansvar i kampen for friheds- og fundamentale Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar side 8

9 menneskerettigheder. Prisen sponseres af Politiken-Fonden. I 2014 gik prisen til den russiske avis, Novaja Gasseta, for deres kamp for det frie ord, herunder for dækningen af konflikten mellem Ukraine og Rusland. > Årets Fund, som er Danmarks ældste idrætspris. Alle specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) inviteres til at indstille kandidater til kåringen af Årets Fund. Alle indstillede kandidater præsenteres i Politiken, og de ti bedst placerede hyldes ved en prisuddeling i JP/Politikens Hus sidst på året. Prisen gik i 2014 til 22-årige Ida Marie Baad Nielsen og 21-årige Marie Thusgaard, der sejler i bådklassen 49erFX. > ibyen-prisen, som blev stiftet i 2008, gives til steder eller personer, der ikke nødvendigvis gør meget for mange, men som tænder originale lys i en verden, hvor netop originalerne kan have trange kår. En jury bestående af ibyens redaktion og kendte navne fra byens restaurations- og forlystelsesverden nominerer fem i hver kategori. Herefter vælger Politikens læsere, hvem der skal modtage priserne i de ti kategorier. _ 23. januar 2015 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar side 9

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b --

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b -- Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b -- Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i JP/Politikens Hus

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b -- Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i JP/Politikens Hus

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn og politikker for miljøforhold Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn og politikker for miljøforhold Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn og politikker for miljøforhold Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b -- Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar.

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar. Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar. Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politikken Nærværende politik for Vestjysk Bank er udarbejdet med udgangspunkt i årsregnskabsloven 99a vedrørende virksomheders samfundsansvar Formål Formålet

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

CSR POLITIK OKTOBER 2013

CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR-politik for Danish Crown koncernen Denne politik er vedtaget med henblik på at sikre, at Danish Crown lever op til internationalt anerkendte principper for virksomheders samfundsansvar,

Læs mere

Møns Banks redegørelse for samfundsansvar

Møns Banks redegørelse for samfundsansvar Møns Banks redegørelse for samfundsansvar Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar jf. 135 i Bekendtgørelse for finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne redegørelse

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

GI s samfundsansvar. - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver

GI s samfundsansvar. - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver GI s samfundsansvar - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver 2 Samfundsansvarlig siden 1967 Grundejernes Investeringsfond har siden 1967 løst samfundsnyttige opgaver. Oprindeligt blev GI etableret

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 017-20 VÆRD AT DELE. STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL. MISSION DRs mission er, at DR samler, udfordrer og oplyser Danmark. VISION Det er DRs vision at tilbyde indhold, der er værd at dele originalt kvalitetsindhold

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen.

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. CSR i Semler Gruppen I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. Vi er vores samfundsansvar bevidst og er involveret i en række velgørende aktiviteter -

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Impacts principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

VERDENS BEDSTE NYHEDER

VERDENS BEDSTE NYHEDER Idekatalog for VERDENS BEDSTE NYHEDER Hjælp os med at give Verdens Bedste Nyheder til danskerne! Verdens Bedste Nyheders formål er at fortælle om de fremskridt, der sker hver dag i udviklingslandene. Derfor

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

Det er endvidere overordnet bankens målsætning at være kendt som en solid og nærværende samarbejdsparter blandt alle sine interessenter.

Det er endvidere overordnet bankens målsætning at være kendt som en solid og nærværende samarbejdsparter blandt alle sine interessenter. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014 jf. 135 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Offentliggjort den 28. januar 2015 Nærværende redegørelse

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledelsesgruppen Dato: 110321 Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhed og sundhed en del af vores hverdag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser (virksomheder med mindst 10 ansatte)

Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser (virksomheder med mindst 10 ansatte) Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser 2005. (virksomheder med mindst 10 ansatte) 1 Hovedresultater vedrørende sundhedsfremmeordninger generelt Næsten alle virksomheder

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2010

Regnskabsmeddelelse 2010 Regnskabsmeddelelse 2010 Historisk godt år for JP/Politikens Hus JP/Politikens Hus fik i 2010 et overskud på 267,1 mio. kroner før skat. Det er en fremgang på 197,5 mio. kroner i forhold til året før.

Læs mere

SPECIALRAPPORT Journalistiske kvaliteter 1999-2014

SPECIALRAPPORT Journalistiske kvaliteter 1999-2014 SPECIALRAPPORT Journalistiske kvaliteter 1999-2014 Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk/medieudviklingen

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement SOCIALPÆDAGOGERNE I STORKØBENHAVN DEN 13. OKTOBER 2016 THOMAS P. BOJE INSTITUT FOR SAMFUNDSVIDENSKAB OG ERHVERV (ISE)

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018 VÆRD AT DELE STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL DR er sat i verden for at skabe og formidle kultur og journalistik til hele befolkningen. Public service-opgaven har været den samme siden DRs første udsendelser

Læs mere

Fog om samfundsansvar. December 2010

Fog om samfundsansvar. December 2010 Fog om samfundsansvar December 2010 Forord Johannes Fog A/S blev grundlagt i 1920. I 1970 blev virksomheden omdannet fra en personlig ejet virksomhed til et aktieselskab, og i 1973 blev aktierne overdraget

Læs mere

Ideer til årsplanen 2015-2016

Ideer til årsplanen 2015-2016 Ideer til årsplanen 2015-2016 Golden Days sætter fra den 4. september 2015 fokus på important shit fra værdifulde ligegyldigheder og genstande over private oplevelser til nationale klenodier. Vi giver

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S. Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016

Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S. Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016 1 Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016 Baggrund Samfundsansvar eller som det hedder på engelsk - Corporate Social Responsibility (CSR) er betegnelsen

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND VELKOMMEN I foråret 2012 bliver TV 2 ØSTJYLLAND en rigtig tv-kanal med mulighed for at sende tv fra Østjylland i hele døgnet. Vi bevarer vores vinduer på TV 2 Danmark,

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Hvilken platform er du primært tilknyttet? Print 538 0 0 0 0 0 0 51,3% TV 0 202 0 0 0 0 0 19,3% Radio 0 0 98 0 0 0 0 9,3% Net 0 0 0 130 0 0 0 12,4% Sociale

Læs mere

Læs for Livet og Danske Forlags samarbejde for samfundsengagement. Inspirationskatalog

Læs for Livet og Danske Forlags samarbejde for samfundsengagement. Inspirationskatalog Læs for Livet og Danske Forlags samarbejde for samfundsengagement Inspirationskatalog Om Læs for Livet Læs for Livet indretter gratis og skræddersyede biblioteker på hjem og døgninstitutioner, hvor udsatte

Læs mere

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 a

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 a REVISOR- TJEKLISTE Årsregnskabslovens 99 a I henhold til 99 a i årsregnskabsloven skal store virksomheder (regnskabsklasse store C og D) i ledelsesberetningen redegøre for samfundsansvar.1 Erhvervs- og

Læs mere

Røgfri arbejdstid I Kræftens Bekæmpelse I Røgfri arbejdstid. - hvordan sikres den gode proces? colourbox

Røgfri arbejdstid I Kræftens Bekæmpelse I Røgfri arbejdstid. - hvordan sikres den gode proces? colourbox Røgfri arbejdstid I Kræftens Bekæmpelse I 2016 Røgfri arbejdstid - hvordan sikres den gode proces? Røgfri arbejdstid hvorfor? Røgfri arbejdstid er et effektivt redskab til både at forebygge rygestart,

Læs mere

Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv

Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv Trine Bille Associate Professor, Ph.D. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi Copenhagen Business School Udvalget om den fremtidige offentlige

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

Notat til orientering om status på arbejdet med røgfri arbejdstid i Københavns Borgerservice

Notat til orientering om status på arbejdet med røgfri arbejdstid i Københavns Borgerservice KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Stabe NOTAT Til Økonomiudvalget Notat til orientering om status på arbejdet med røgfri arbejdstid i Københavns Borgerservice Indledning Økonomiudvalget blev

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1 BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING Side 1 Virksomheder mener: At CSR er relevant for forretning og bundlinje. At de gerne vil videre med deres CSR-arbejde. At de kan lære noget af andre virksomheders

Læs mere

Årets sundeste virksomhed 2009

Årets sundeste virksomhed 2009 Årets sundeste virksomhed 2009 Spørgeskemaet udgør medarbejdernes besvarelse til konkurrencen "Årets sundeste virksomhed 2009". Prisen "Årets sundeste virksomhed 2009" overrækkes af minister for sundhed

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR ÅRL 99A

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR ÅRL 99A REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR ÅRL 99A 2015 2 Corporate Social Responsibility (CSR) er den internationale betegnelse for virksomhedernes sociale ansvar. Vi har

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Følg eller forklar Det følger af

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne lovpligtige redegørelse for Frøs Herreds Sparekasses

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

VI HAR FOKUS PÅ. sundhed, økologi og bæredygtighed

VI HAR FOKUS PÅ. sundhed, økologi og bæredygtighed VI HAR FOKUS PÅ sundhed, økologi og bæredygtighed sundhed økologi bæredygtighed Hotel- og Restaurantskolen En uddannelsesinstitution med holdning På Hotel- og Restaurantskolen har vi fokus på sundhed,

Læs mere

Sluk Lyset 26.03.11 kl. 20:30. Vær en del af verdens største klimakampagne

Sluk Lyset 26.03.11 kl. 20:30. Vær en del af verdens største klimakampagne Sluk Lyset 26.03.11 kl. 20:30 Vær en del af verdens største klimakampagne Sluk lyset Foto: Kim Vadskær Earth Hour er verdens største klimakampagne, hvor mennesker over hele kloden står sammen, viser deres

Læs mere

Lemvig Kommunes Foreningsportal

Lemvig Kommunes Foreningsportal Kopi fra Lemvig Kommunes hjemmeside 14. september 2012 Links Lemvig Kommunes Foreningsportal http://www.lemvig.dk/folkeoplysningspolitik.aspx?id=1942 Folkeoplysningspolitik Introduktion Folketinget vedtog

Læs mere

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision Alle grundskoler i Danmark skal ifølge Undervisningsmiljøloven, udarbejde et værdiregelsæt for at sikre god adfærd blandt ledelse, personale og elever samt høj trivsel på skolen. I værdiregelsættet skal

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Bilag 6. Samfundsansvar

Bilag 6. Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammekontrakt om Kommunikation-, reklame- og mediabureauydelser Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2. KRAV TIL CSR...

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 b

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 b REVISOR- TJEKLISTE Årsregnskabslovens 99 b I henhold til årsregnskabslovens 99 b, skal store virksomheder (regnskabsklasse C og D) i ledelsesberetningen redegøre for: - status for det opstillede måltal

Læs mere