Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b"

Transkript

1 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b -- Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i JP/Politikens Hus A/S årsrapport 2014 gældende for regnskabsperioden 1. januar december Baggrund JP/Politikens Hus er baseret på en decentral organisationsstruktur, færrest mulige politikker på tværs af forretningsenhederne og størst mulig respekt for de enkelte forretningers redaktionelle og kommercielle ståsted med organisering i selvstændige redaktionelle enheder. Denne grundholdning afspejles også i vor tilgang til koncernens arbejde med ansvarlighed. Når vi som koncern ikke har udarbejdet en fælles politik på tværs af alle vore mange forretningsaktiviteter, er det ikke udtryk for, at ansvarlighedsarbejdet har manglende relevans eller betydning tværtimod. Internationale principper for samfundsansvar Mange virksomheders principper for samfundsansvar tager udgangspunkt i FN s Global Compact, hvor kernen er ti principper baseret på FN og ILOs internationale konventioner for menneske- og arbejdstagerrettigheder, Rio-deklarationen vedrørende miljøbeskyttelse og udvikling samt FN s konvention om antikorruption. Principperne om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption er allerede en del af gældende dansk ret og gælder naturligvis også JP/Politikens Hus. Koncernen har ikke tilsluttet sig principperne formelt. Vort bidrag er at se virksomheder, myndigheder og magthavere efter i sømmene for at sikre, at de fastholdes på de globale principper og retningslinjer for samfundsansvar. Samfundsansvar med omtanke De to fonde, der ejer JP/Politikens Hus A/S, har det som den væsentligste del af deres formål at sikre udgivelsen af de uafhængige dagblade Ekstra Bladet, Morgenavisen Jyllands-Posten og Politiken, som i lighed med andre medier spiller en væsentlig rolle i den demokratiske proces. Samfundsansvaret er derfor en naturlig og integreret del af virksomhedens aktiviteter og forretningsstrategi. Dagbladenes opgave er først og fremmest på print, net og mobile medier at rapportere om forhold i Danmark og i verdenen omkring os og skabe grundlag for den demokratiske debat. Dagbladenes udgangspunkt er at forvente åbenhed af politiske og andre magthavere og tilsvarende selv at udvise denne åbenhed. Dagbladenes etiske regler fremgår af dagbladenes hjemmesider. Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar side 1

2 Hertil kommer på en række områder et meget direkte samfundsengagement. Jyllands-Posten, Politiken og Ekstra Bladet arrangerer debatmøder om aktuelle emner. Dagbladene udgiver løbende undervisningsmaterialer blandt andet i samarbejde med Danmarks Pædagogiske Universitet, ligesom Ekstra Bladet og Politiken er fælles om en digital skolesatsning. Dertil kommer, at skoleelever i Jyllands-Postens særligt indrettede mediarier i Aarhus og København for en dag kan prøve kræfter med de dilemmaer og udfordringer, som er en del af journalistens hverdag. JP/Politikens Hus støtter endvidere ytringsfrihedsprojekter uden for landets grænser. Dagbladene er mediepartnere i en række kulturelle og sportslige arrangementer; Ekstra Bladets skolefodbold, World Press Photo-udstilling, CPH PIX, CHP DOX samt generelle tiltag over for idrætslivet. Hertil kommer uddelinger af en række priser som for eksempel Årets Fund, Politikens Frihedspris og Jyllands-Postens Ytringsfrihedspris. Koncernen driver et stort antal husstandsomdelte lokalaviser i både Danmark og Sverige. Aviserne rummer praktiske oplysninger og nyheder til borgerne om netop deres lokalområde og er således en vigtig forudsætning for, at borgerne kan tage aktivt del i nærdemokratiet. Også lokalaviserne er i nærkontakt med borgerne i deres område gennem arrangementer, sponsorstøtte med videre. JP/Politikens Forlag udgiver bøger med journalistisk og debatskabende indhold. Forlagets bøger er dermed med til at belyse samfundsaktuelle problemstillinger. Fondsejerskabet har også et almennyttigt sigte: Politiken-Fonden og Jyllands-Postens Fond støtter økonomisk en række sociale, kulturelle, medie- og uddannelsesmæssige formål især på områder, hvor det offentlige efterlader et udækket behov. Arbejdsplads med omtanke JP/Politikens Hus både støtter og respekterer beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder. Mediebranchen er tæt reguleret af overenskomster og lokalaftaler, som hviler på forudsætningerne i menneskerettighederne og i arbejdstagerrettigheder i øvrigt, og som i sagens natur forhandles kollektivt. Respekten for organisationsfrihed og retten til kollektiv forhandling er derfor fuldt ud respekteret og anerkendt i virksomheden. Vi har siden 2006, da det blev indført som et lovkrav, haft en nedfældet arbejdsmiljø- og sundhedspolitik. Den danner grundlag og udstikker de overordnede retningslinjer for, hvorledes arbejdsmiljøarbejdet skal foregå i koncernen. Med løbende mellemrum tages arbejdsmiljø-politikken op til revision i arbejdsmiljøudvalgene, så virksomhedens arbejdsmiljø- og sundhedspolitik holder sig relevant. Den lovpligtige APV-vurdering er udvidet og omfatter også gruppeinterview med henblik på at få et mere nuanceret indblik i eventuelle arbejdsmiljøproblemer herunder særligt problemer med det psykiske arbejdsmiljø, hvor spørgeskemaundersøgelser generelt har vist sig at være mangelfulde i forhold til at få belyst eventuelle problemer. Alle arbejdspladser og arbejdsfunktioner er omfattet af arbejdsmiljø- og sundhedspolitikken, herunder leverandører og eksterne håndværkere, hvis arbejde har indflydelse på arbejdsmiljøet. Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar side 2

3 Arbejdsmiljøpolitikken foreskriver, at vi udvikler og forbedrer arbejdsmiljøet, så det er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling, at vi prioriterer sikkerhed, sundhed og trivsel højt, at arbejdsmiljøet indgår som en integreret del af virksomhedernes øvrige forretningsgange, at vi arbejder systematisk og effektivt med forbedringer på baggrund af et samlet overblik over eksisterende arbejdsmiljøpåvirkninger og - forhold, at vi viser behørig respekt for den enkelte medarbejders behov, og at vi sikrer, at arbejdsmiljøarbejdet foregår i samarbejde mellem ledelse og medarbejdere samt andre relevante udvalg og afdelinger, herunder Samarbejdsudvalget og vor afdeling for løn og personale. Vi arbejder systematisk med at forebygge arbejdsulykker blandt andet med afsæt i arbejdspladsvurderinger. Der udfærdiges årlige ulykkesstatistikker. Arbejdspladserne tilpasses de enkelte medarbejderes behov, og vi tilbyder coaching om stress, flekstidsordninger og gratis personlig rådgivning omfattende psykologer, speciallæger i psykiatri, socialrådgivere, speciallæger i almen medicin og misbrugskonsulenter gennem en aftale med Falck Healthcare. Denne service har åbent døgnet rundt med tilbud om at afholde første personlige samtale inden for 24 timer efter henvendelsen. Via pensionsordningen tilbyder vi medarbejdere adgang til råd om og vejledning til at håndtere fysiske, psykiske og sociale problemer store som små. Ordningen er et supplement til den eksisterende Falck Healthcare ordning. Ansatte tilbydes helbredssikring med udvidet dækningsområde mod en symbolsk egenbetaling. Medarbejdernes børn er også omfattet. Med udgangspunkt i loven om røgfri miljøer har JP/Politikens Hus vedtaget en rygepolitik i maj 2007, således at medarbejdere i JP/Politikens Hus beskyttes mod passiv rygning. Politikken blev revideret i 2012 og indebærer, at der ikke må ryges inden døre, hvilket også omfatter kantiner, kontorer, trapper, toiletter, elevatorer, gangarealer, mødelokaler og foredragssale. Vi tilbyder sunde kantineforhold i vidt omfang med vægten på økologiske råvarer, maksimalt fedtindhold i kød på 10 pct. Kantinerne på Rådhuspladsen og i Viby prioriterer anretninger med et minimum af fedt og sukker. Kantinen på Rådhuspladsen har indgået et inspirationssamarbejde med Hotel- og Restaurantskolen, således at vi løbende har cateringelever i praktik i kortere perioder. Ordningen er primært for indvandrere, som ellers har vanskeligt ved at få lærepladser. Vi tilbyder endvidere medarbejderne sundhedstjek, afspændingsmassage, pilates undervisning, influenzavaccination, rygestopkurser, misbrugsbehandling, hjertestartskurser, førstehjælps- og repetitionskurser en gang om året, fælles motion i form af løb, samt medlemskab på favorable vilkår i fitnesscentre med videre. Vi har allokeret flere stillinger i koncernen, som løbende besættes af personer, der ønsker at komme i jobtræning, ligesom vi har allokeret stillinger til handicappede medarbejdere og medarbejdere i fleksjob. Særligt vedrørende nye regler om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn JP/Politikens Hus har gennem flere år haft opmærksomheden rettet mod at få flere kvinder i ledelsen. I 2005 udmøntede dette fokus sig i nedsættelsen af en egentlig arbejdsgruppe, hvis drøftelser har resulteret i en række konkrete målsætninger for hver enkelt forretningsenhed på området. I forbindelse med dette projekt er der også iværksat talrige lokale initiativer. Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar side 3

4 Vi har en egentlig politik for flere kvinder i ledelsen, som indeholder en sekspunkts handlingsplan og en målsætning om, at koncernen skal have 40 pct. kvinder i ledelsen. Målsætningen svarer til den kvindelige del af den samlede medarbejderskare. Hvert halve år gøres status over udviklingen i andelen af kvinder i ledelsen. Til at understøtte koncernens kønsfordelingspolitik og målsætning for kvinder i ledelsen har vi gennem flere år haft et centralt udvalg, som udelukkende beskæftiger sig med, hvorledes vi kan få flere kvinder i ledelsen. I alle dele af koncernen findes underudvalg med samme fokus. Disse udvalg følger udviklingen og tager lokale initiativer for eksempel særlige foredrag for kvinder. Et af de seks punkter i den oprindelige handlingsplan var etablering af en mentorordning for nye ledere, hvor især kvinder opfordres til at deltage. Over 175 ledere har indtil videre deltaget i mentorordningen. Arbejdet har båret frugt. Andelen af kvinder i ledelsen er i løbet af de seneste seks år steget fra 28 pct. til 33 pct. Fra 2013 til 2014 er antallet steget fra 32 pct. til 33 pct. Arbejdet med at højne antallet af kvinder i alle ledelsesorganer fortsættes med ufortrøden styrke. For bestyrelsen for JP/Politikens Hus A/S er den vedtagne målsætning og politik, at der tilstræbes en ligelig kønsmæssig fordeling. Henset til kontinuitet i bestyrelsen, kompetencefordeling og bestyrelsens størrelse i øvrigt, er det målsætningen, at intet køn har en lavere repræsentation end 33 pct. i Det påhviler bestyrelsesformanden sammen med ejerne at arbejde for, at målsætningen opfyldes. Udgivelse med omtanke Virksomhedens primære indtægtskilde er den trykte avis. Traditionelt er avistryk en miljøbelastende produktionsform, og bevidstheden herom har skærpet det miljømæssige fokus. Vi arbejder således målrettet mod at minimere virksomhedens miljøbelastning på alle niveauer. I JP/Politikens Hus vil vi gerne bidrage til et bedre klima foruden at skrive om det. Vi køber papir ind i fællesskab med branchen, som har sikret en grøn produktion af papiret og genplantning af træer, ligesom vi nu udelukkende anvender miljøcertificeret papir i avisproduktionen. Vi bidrager endvidere aktivt i branchefællesskaber til at udvikle mindre miljøbelastende trykmetoder, trykfarver og rensevæsker, og ikke-solgte aviser genanvendes. Internt i virksomheden har vi udskiftet vognparken med dieselbiler, virtualiseret serverparken med fokus på at optimere serverkapacitet og kontinuerlig investering i effektiv kapacitet, der bruger langt mindre strøm. Vi bruger tænd/sluk foranstaltninger og LED-belysning, og afholder video- og telefonmøder for at reducere virksomhedens samlede miljøbelastning ved rejseaktivitet. Endvidere bruges el-scootere i stort omfang i distributionen. Vi deltager i Earth Hour kampagnen, som blev indført i 2009, da Sluk lyset Danmark blev en del af den globale klimakampagne. Alle medarbejdere er tillige udstyret med en række huskeråd om, hvordan de kan nedbringe deres personlige energiforbrug på arbejdspladsen, ligesom vi har iværksat interne elsparekampagner. Vi arbejder løbende med at reducere energiforbruget. Vi har også nedsat et miljøudvalg blandt medarbejderne, som løbende opdaterer kataloget over områder, hvor vi kan mindske koncernens unødige energiforbrug. De løbende aktiviteter har medført en reduktion i Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar side 4

5 koncernens el-forbrug, som opgøres årligt. Blandt konkrete aktiviteter kan nævnes, initiativer der sigter mod at fremme cykeltransport. Fx er der oprettet et cykelværksted på koncernens domicil på Rådhuspladsen 37, som medarbejdere kan benytte. Der er også iværksat aktiviteter, der skal sikre bedre affaldssortering, eksempelvis er papirkurve i nogle kontorområder erstattet af såkaldte sorteringsøer, hvor papir, pap mv. kan sorteres. Implementering af et print on demand -system er gennemført, hvilket har medført en betydelig reduktion af papirforbruget. I relation til vore kantineindkøb køber vi, så vidt muligt, økologisk kød og primært fisk fra bæredygtigt fiskeri. Kaffe og te er Fair Trade produkter, og kantinerne arbejder målrettet på at undgå madspild. PVC-holdig emballage undgås og erstattes med alternativer. Overskud med omtanke JP/Politikens Hus er en fondsejet virksomhed. Målet er at sikre udgivelsen af de tre dagblade, men der er i højeste grad også et samfundsmæssigt sigte. Hvert år uddeler Politiken-Fonden og Jyllands-Postens Fond større beløb til sociale, kulturelle, presse- og uddannelsesmæssige formål eller til andre samfundsopgaver særligt på de områder, hvor det offentlige ikke har mulighed for at yde støtte i tilstrækkeligt omfang. Politiken-Fonden har blandt andet ydet støtte til Politikens Frihedspris, Folkemødet på Bornholm, Politikens Litteraturpris, Polfotos projekt Danske billeder fra efterkrig til velfærdsstat, Humanity in Action, Dansk Folkehjælp, en række fotografiske projekter, Det Kongelige Bibliotek, diverse fotoudstillinger, dokumentarfilm, Buster Filmfestival for Børn og Unge, Copenhagen Summer Festival, Golden Days samt meget mere. Jyllands-Postens Fond har i 2014 ydet støtte til blandt andet krisecentre, foreninger til hjælp for socialt udsatte, schleroseforeninger og en række kulturelle arrangementer. Fonden har også ydet støtte til Freedom Houses analyse af pressefrihed rundt om i verden. Fonden har endvidere støttet en række musikforeninger, kulturnetværk og frivillige ungdomsforeninger samt meget andet. Politiken-Fonden og Jyllands-Postens Fond har igen i 2014 sammen ydet støtte til European Press Prize, som uddeles en gang årligt (første gang i 2013). Prisen har til formål at fremme god journalistik i Europa. Herudover er koncernens dagblade på helt afgørende vis med til at sikre og støtte et rigt idræts- og kulturliv, undervisning med videre. Samfundsansvarsinitiativer på Ekstra Bladet > Ekstra Bladet støtter på forskellig vis idrætslivet i Danmark. Blandt andet står Ekstra Bladet bag Skolefodbold verdens største skolefodboldturnering, som Ekstra Bladet har arrangeret siden Projektet udtrykker Ekstra Bladets engagement i at drive fodbolden også i skolerne. En af konsekvenserne har blandt andet været, at antallet af pigespillere er steget betydeligt, efter pigefodbold blev en del af turneringen. Desuden bidrager turneringen til at skabe værdi for skolerne i form af øget sammenhold på tværs af klassetrin. > Ekstra Bladet er partner med Dansk Boldspil Union omkring al børne- og ungdomsfodboldaktivitet. Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar side 5

6 > I samarbejde med Dansk Idræts Forbund og Team Danmark støtter Ekstra Bladet Sportens Hall of Fame, det tætteste vi kommer på et idrætsmuseum i Danmark. > Ekstra Bladet har udviklet og lanceret det præmierede interaktive undervisningsmateriale Redaktionen i samarbejde med Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Eleverne kan året rundt via ekstrabladet.dk/skole producere deres egen avis. Ekstra Bladet trykker avisen i 500 eksemplarer og leverer den på elevernes skole. Siden starten af november 2007 har Ekstra Bladet gennem Redaktionen trykt tæt på 2,5 millioner skoleaviser. Formålet med undervisningsmaterialet er at give eleverne en oplevelse af, hvad det vil sige at producere en avis samt en forståelse for hele den proces, der ligger bag nyheds- og avisproduktion. Ekstra Bladet har med Redaktionen haft større samarbejder på skoler med interesseorganisationer. Politiken blev i 2011 en del af den samlede skolesatsning Redaktionen. Redaktionen har vundet flere priser herunder markedsføringsprisen INMA Awards (International Newsmedia Marketing Association) og World Young Reader Jury Commendation. > I 2013 var IBIS partner ved en mediekonkurrence på landets skoler, hvor der kunne produceres nyhedssites og avis med Ekstra Bladet eller Politiken, som afsender. Emnet var "Stop børnearbejde". I 2014 har Red Barnet været partner ved en tilsvarende mediekonkurrence. Emnet var Kaos i familien bryd tavsheden. > Ekstra Bladet lancerede i maj 2013 "Ekstra Bladet Tidsrejser". Her kan elever få verdenshistorien præsenteret på en sjov og spændende måde. Gennem 150 Ekstra Bladet forsider og tilhørende artikler præsenterer Ekstra Bladet verdenshistoriens vigtigste begivenheder fordelt på områderne historie, videnskab og sport. Her kan elever finde alt fra the Big Bang til i dag, og undervejs kommer de forbi dinosaurernes udryddelse, Kristi fødsel, de gamle olympiske lege, menneskets første skridt på månen, fri abort og mange af de andre store og små begivenheder, der har været med til at forme vort samfund, som det ser ud i dag. Til forsiderne hører en artikel om den konkrete begivenhed, og ofte vil der også være en eller flere videoer tilknyttet. Vi har stillet os selv spørgsmålet: Hvordan ville Ekstra Bladets forside have set ud, hvis vi havde eksisteret og været der? Det er der kommet mange sjove og skæve forsider ud af, som skal vække elevernes interesse. Onlineportalen er gratis og målrettet skoleelever fra klasse. > Ekstra Bladet foretager hvert år en juleindsamling i samarbejde med Dansk Folkehjælp til fordel for fattige danske børn. > Hvert år giver Ekstra Bladet gratis reklameplads til Reklame for Alvor, hvor forskellige velgørende formål får en gratis reklamekampagne. Reklamekampagnen omfatter udformning på reklamebureauet til visning på tv, aviser, ugeblade, magasiner, outdoor, biografer med mere. > Ekstra Bladet uddeler hvert år Victorprisen opkaldt efter en af Ekstra Bladets forhenværende chefredaktører, Victor Andreasen. Prisen gives til en eller flere personer i medieverdenen for en helt ekstraordinær indsats. Samfundsansvarsinitiativer på Jyllands-Posten > Jyllands-Posten er i vidt omfang involveret i undervisnings- og oplysningsaktiviteter. Avisen har som målsætning at være blandt landets førende udbydere af viden målrettet undervisningssektoren Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar side 6

7 primært grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Jyllands-Posten er en af de største producenter af digitaliseret undervisningsmateriale i Danmark. Et af de tilbud, Jyllands-Posten stiller til rådighed, er et samlet undervisningsunivers i form af viden.jp.dk med undervisningstemaer og artikelserier. Årets største publicistiske satsning på viden.jp.dk er resultatet af et samarbejde med Aarhus Universitetsforlag. Det drejer sig udgivelsesrækken Tænkepauser. Idéen med Tænkepauser er at bringe forskning ud til nye målgrupper, og hver bog består af 50 siders forskerhjerteblod. Bøgerne omhandler temaer som frihed, netværk, terror og tillid alt sammen på en lettilgængelig måde. Bøgerne publiceres af Aarhus Universitetsforlag med en måneds mellemrum og kan downloades på viden.jp.dk som PDF, e-bog og lydbog indtil næste bog i rækken udkommer. > Jyllands-Postens mediarium i Aarhus, hvor skoleelever for en dag får mulighed for at fungere som journalister, åbnede i 1996 og var en gave fra Jyllands-Postens Fond i anledning af avisens 125 års jubilæum. Avisen har et tilsvarende mediarium i København i tilknytning til avisens redaktion. Formålet er at lade eleverne gennemgå nogle af de dilemmaer og udfordringer, som er en uundgåelig del af journalistens hverdag med henblik på at højne forståelsen for den samfundsmæssige betydning af en fri og uafhængig presse. Mediarierne i Aarhus og København besøges årligt af omkring skoleelever. > Jyllands-Posten støtter en række kulturinstitutioner og arrangementer, herunder Aarhus Teater, ARoS, Den Jyske Opera, Aarhus Symfoniorkester, Den Gamle By, ligesom Jyllands-Posten støtter Skanderborg Festival og Dansk Golf Union. > Jyllands-Posten uddeler tillige en række priser: > Laust Jensen Prisen, en journalistisk hæderspris stiftet i 1994, som tildeles danske journalister, der ved idéudvikling og ihærdighed har ydet en særlig indsats for pressen og det medie, de tjener. Prisen blev sidst uddelt i 2011 til journalist Keld Louie Pedersen. > Jyllands-Postens ytringsfrihedspris stiftet i 2006 uddeles, når emnet er oplagt. Prisen tildeles personer, som har brugt deres ytringsfrihed til at udfordre meninger og holdninger, og som har måttet betale en personlig pris for det frie ord. I 2010 faldt valget på den somalisk fødte forfatter Ayaan Hirsi Ali og i 2011 på journalist Puk Damsgård Andersen. Prisen er ikke uddelt siden. > Årets Sportsnavn, stiftet i 1991, uddeles én gang årligt sammen med Danmarks Idræts-Forbund. Både hold og enkeltpersoner kan nomineres. Læserne inviteres til at deltage i afstemningen om, hvem af de tre nominerede, der har gjort det bedst. Årets Sportsnavn 2014 blev den 31-årige triatlet Camilla Pedersen, som i 2014 vandt VM i Triatlon. > Auroraprisen, Danmarks ældste reklamepris, stiftet i 1971 ved Jyllands-Postens 100 års jubilæum. Prisen er en udmærkelse til annoncører og reklamebureauer, der på særlig vis har brugt samspillet mellem dagbladenes kommunikationsmiljøer og de tekniske muligheder til at skabe dagbladsannoncer på højt kreativt niveau. Prisen støtter samtidig nye unge reklametalenter. Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar side 7

8 Samfundsansvarsinitiativer på Politiken Politiken er kendt for sin kulturelle profil og deltager aktivt i understøttelsen af kulturelle og sportslige arrangementer. Politiken sponsorerer en række sportsaktiviteter som for eksempel det årlige maraton i Københavns gader, TøseRunden, svømmestævnet Christiansborg Rundt, Politiken Cup i skak og KMD Ironman Copenhagen & Aarhus (triatlon). Politiken sponserer en række kulturelle arrangementer: > Inden for musik støttes blandt andre Roskilde Festival, CopenHell, Copenhagen Jazzfestival og Copenhagen Opera Festival. > Der er indgået mediepartnerskaber med førende spillesteder som f.eks. Det Kongelige Teater, Mogens Dahls koncertsal og Jazzhus Montmartre. > Indenfor kunst og museer støttes blandt andre Images Festival, Art Copenhagen, Copenhagen International Sandskulptur Festival og Copenhagen Art Festival. > Der er indgået mediepartnerskaber med både Louisiana, Statens Museum for Kunst og BogForum. > Indenfor film og foto støttes blandt andre CPH PIX, CPH DOX, Buster Film Festival, Copenhagen Photo Festival og World Press Photo udstillingen. > Herudover støttes Økologisk Guld, Copenhagen Cooking, Gi en Historie, Århus Festuge/Vild med ord og BogForum. > Politiken arrangerer løbende debatmøder med nationale og internationale debattører om aktuelle emner og er en aktiv deltager i Folkemødet på Bornholm. > Politiken bidrager til bæredygtigt forbrug ved for eksempel at udbyde Fair Trade produkter, økologiske varer produceret i ulande til støtte for kvinder og uddannelse, genbrugsprodukter etc. gennem PLUS. Politiken støtter Danmarks Naturfredningsforenings årlige Affaldsindsamling. > I samarbejde med International Media Support støttede Politiken i 2014 fem uafhængige syriske aviser. Politikens læsere og fonde støttede indsamlingen med ca. 650 t.kr. > Politiken uddeler en række priser hvert år: > Politikens Undervisningspris uddeles med støtte fra Lundbeckfonden til en lærer, der udfordrer og griber leverne, får dem engageret og viser dem nye perspektiver i undervisningen. > Politikens Litteraturpris, som i 2014 blev vundet af Yahya Hassan for hans digtsamling. Prisen sponseres af Politiken-Fonden. > Politikens Frihedspris (tidligere Pundiks Frihedspris). Prisen uddeles en gang årligt til en person, som har taget et fremtrædende ansvar i kampen for friheds- og fundamentale Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar side 8

9 menneskerettigheder. Prisen sponseres af Politiken-Fonden. I 2014 gik prisen til den russiske avis, Novaja Gasseta, for deres kamp for det frie ord, herunder for dækningen af konflikten mellem Ukraine og Rusland. > Årets Fund, som er Danmarks ældste idrætspris. Alle specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) inviteres til at indstille kandidater til kåringen af Årets Fund. Alle indstillede kandidater præsenteres i Politiken, og de ti bedst placerede hyldes ved en prisuddeling i JP/Politikens Hus sidst på året. Prisen gik i 2014 til 22-årige Ida Marie Baad Nielsen og 21-årige Marie Thusgaard, der sejler i bådklassen 49erFX. > ibyen-prisen, som blev stiftet i 2008, gives til steder eller personer, der ikke nødvendigvis gør meget for mange, men som tænder originale lys i en verden, hvor netop originalerne kan have trange kår. En jury bestående af ibyens redaktion og kendte navne fra byens restaurations- og forlystelsesverden nominerer fem i hver kategori. Herefter vælger Politikens læsere, hvem der skal modtage priserne i de ti kategorier. _ 23. januar 2015 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar side 9

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b --

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b -- Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b -- Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i JP/Politikens Hus

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen.

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. CSR i Semler Gruppen I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. Vi er vores samfundsansvar bevidst og er involveret i en række velgørende aktiviteter -

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne lovpligtige redegørelse for Frøs Herreds Sparekasses

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Fog om samfundsansvar. December 2010

Fog om samfundsansvar. December 2010 Fog om samfundsansvar December 2010 Forord Johannes Fog A/S blev grundlagt i 1920. I 1970 blev virksomheden omdannet fra en personlig ejet virksomhed til et aktieselskab, og i 1973 blev aktierne overdraget

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014 Sydbanks redegørelse om 1 Forord Ansvarlighed i dagligdagen og solid forretningsdrift går hånd i hånd. Sydbank forholder sig således til de internationale retningslinjer, der gælder for samfundsansvar,

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

VERDENS BEDSTE NYHEDER

VERDENS BEDSTE NYHEDER Idekatalog for VERDENS BEDSTE NYHEDER Hjælp os med at give Verdens Bedste Nyheder til danskerne! Verdens Bedste Nyheders formål er at fortælle om de fremskridt, der sker hver dag i udviklingslandene. Derfor

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

ALLER MEDIA EVENTKALENDER ALLER MEDIESALG / DIGITAL : PRINT : EVENT

ALLER MEDIA EVENTKALENDER ALLER MEDIESALG / DIGITAL : PRINT : EVENT ALLER MEDIA EVENTKALENDER E 1 INTRO EVENT I 360 0 SALG Tilgang Aller mediesalg arbejder med 360 0 løsninger. Event spiller typisk den opgave at skabe rammerne for det kreative omdrejningspunkt, som eksponeres

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Den offentlige sektor går ikke ram forbi Clean Clothes

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Fog om samfundsansvar 2012. December 2012

Fog om samfundsansvar 2012. December 2012 Fog om samfundsansvar 2012 December 2012 Forord Johannes Fog A/S blev grundlagt i 1920. I 1970 blev virksomheden omdannet fra en personlig ejet virksomhed til et aktieselskab, og i 1973 blev aktierne overdraget

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Idéhæfte til brug af filmen om

Idéhæfte til brug af filmen om 1 Idéhæfte til brug af filmen om FN s handicapkonvention De fem konkrete situationer i filmen lægger op til debat. Brug filmen til at diskutere vilkår og muligheder for mennesker med handicap i boligen,

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Hvilken platform er du primært tilknyttet? Print 538 0 0 0 0 0 0 51,3% TV 0 202 0 0 0 0 0 19,3% Radio 0 0 98 0 0 0 0 9,3% Net 0 0 0 130 0 0 0 12,4% Sociale

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Når dyrene trives. Sådan kan du forbedre dyrenes velfærd på din bedrift og styrke dansk landbrugs image. Landbrug & Fødevarer

Når dyrene trives. Sådan kan du forbedre dyrenes velfærd på din bedrift og styrke dansk landbrugs image. Landbrug & Fødevarer Samfundsansvar i landbruget Når dyrene trives Sådan kan du forbedre dyrenes velfærd på din bedrift og styrke dansk landbrugs image Mijløaktiviteter - Dyrevelfærd Landbrug & Fødevarer Dyrevelfærd Produktionsdyrenes

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

SUNDHEDSFREMME PÅ ARBEJDSPLADSEN 2007 BILAG TIL RAPPORT

SUNDHEDSFREMME PÅ ARBEJDSPLADSEN 2007 BILAG TIL RAPPORT SUNDHEDSFREMME PÅ ARBEJDSPLADSEN 2007 2008 BILAG TIL RAPPORT Sundhedsfremme på arbejdspladsen 2007 Bilagsrapport Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Rambøll Management Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

VI HAR FOKUS PÅ. sundhed, økologi og bæredygtighed

VI HAR FOKUS PÅ. sundhed, økologi og bæredygtighed VI HAR FOKUS PÅ sundhed, økologi og bæredygtighed sundhed økologi bæredygtighed Hotel- og Restaurantskolen En uddannelsesinstitution med holdning På Hotel- og Restaurantskolen har vi fokus på sundhed,

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Content Marketing den kommercielle redaktion. Danske Medier, 14. januar 2014

Content Marketing den kommercielle redaktion. Danske Medier, 14. januar 2014 Content Marketing den kommercielle redaktion Danske Medier, 14. januar 2014 1 Intro til Morten Asmussen: 1. Berlingske Media er et stort mediehus med masser af medier. 2. Normalt er det journalisterne,

Læs mere

Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub

Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub Børnefamilierne i Frederiksberg Boldklub Børnefamilierne i Frederiksberg Boldklub er mennesker med overskud, der går op i deres børns engagement i klubben. De kommer

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

ISO 26000: Samfundsansvar. også en sag for SU

ISO 26000: Samfundsansvar. også en sag for SU ISO 26000: Samfundsansvar også en sag for SU 2 Indhold Ansvar et plus for alle... 2 Godt for omgivelserne og godt for virksomheden... 3 ISO 26000 hvad er vigtigt for virksomheden... 4 Et historisk skridt...

Læs mere

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013 Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Team Danmarks hovedopgave

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 Om Danish Agro koncernen Danish Agro koncernen er en international landbrugskoncern med over 3.500 ansatte i mere end 15 lande i fortrinsvis

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Bestemmelse om røgfri miljø på Norddjurs kommunes arbejdspladser m.v.

Bestemmelse om røgfri miljø på Norddjurs kommunes arbejdspladser m.v. RYGEPOLITIK GODKENDT Bestemmelser om røgfri miljø på Norddjurs kommunens arbejdspladser I medfør af Lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer 5, stk. 1, og den af kommunalbestyrelsen i møde den 6.

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Social kapital. Vinsa-møde 6. juni 2012. Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk)

Social kapital. Vinsa-møde 6. juni 2012. Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk) Social kapital Vinsa-møde 6. juni 2012 Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk) Vidste du dette om Nykredit...? Danmarks største långiver ydet 30% af alle lån i 2011 1 Mere end 1 mio. kunder 55 centre

Læs mere

Om Promovator A/S. Etableret 1998 som Danmarks første sponsorbureau, ejet af Aegis Media siden 2006

Om Promovator A/S. Etableret 1998 som Danmarks første sponsorbureau, ejet af Aegis Media siden 2006 Om Promovator A/S Etableret 1998 som Danmarks første sponsorbureau, ejet af Aegis Media siden 2006 Promovator A/S består af: Promovator (strategisk sponsorrådgivning) Promovator LIVE (strategisk brand

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 I forbindelse med at Kulturvaneundersøgelsen 2012 er lagt i Statistikbanken, er der for en række af tabellerne sket en ændring i tabelleringsformen.

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Fair, fremadrettet og med et glimt i øjet

Fair, fremadrettet og med et glimt i øjet CSR Corporate Social Responibility - i daglig tale kaldet CSR - bliver et mere og mere fremtrædende begreb. Semler gruppen ønsker at udvise samfundsansvar. Strategien har afsæt i virksomhedens overordnede

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371)

VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371) VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371) 1. NAVN 1.1 Foreningens navn er fødevarebanken. 2. HJEMSTED 2.1 Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Foreningens formål er, som en nonprofit,

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

KiMs og ansvarlighed. KiMs CSR-politik

KiMs og ansvarlighed. KiMs CSR-politik KiMs og ansvarlighed KiMs CSR-politik Oktober 2014 KiMs og ansvarlighed CSR-politik Oktober 2014 Oktober 2014 Side 2 Indhold Indledning... 4 KiMs en integreret del af samfundet... 5 FN Global Compact...

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib KVINDER I LEDELSE Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib Agenda Hvorfor er det relevant? Hvilke virksomheder er omfattet? Hvilke krav stilles til virksomhederne? Hvad skal man som virksomhed

Læs mere

Fog om samfundsansvar og mangfoldighed (lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens 99 a og b) December 2014

Fog om samfundsansvar og mangfoldighed (lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens 99 a og b) December 2014 Fog om samfundsansvar og mangfoldighed (lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens 99 a og b) December 2014 Forord Johannes Fog A/S blev grundlagt i 1920. I 1970 blev virksomheden

Læs mere

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Indledning Der er store forventninger til både medarbejdere og ledelse om at præstere. Forandringer, udvikling og vækst er på dagsordenen og det udfordrer balancen

Læs mere

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk SCENARIE 1 Det Politiske Operation Dagsværk Projektet - Befri Grønland! Operation Dagsværk vil ikke bare hjælpe undertrykte mennesker - vi vil også ændre på de årsager, der er selve grunden til, at mennesker

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø

Samarbejde om arbejdsmiljø Samarbejde om arbejdsmiljø 1. Arbejdsmiljøorganisationen er blevet ændret 2. Virksomhedernes strategiske arbejdsmiljøarbejde skal styrkes 3. Hvordan kan samarbejdet i Arbejdsmiljøorganisationen ændres

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006

Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006 Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006 Forord Siden nytår har vi arbejdet intensivt på at blive arbejdsmiljøcertificeret efter standarderne DS/OHSAS 18001 samt Bekendtgørelse 923. En arbejdsmiljøcertificering

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Den direkte vej til offentlige beslutningstagere

Den direkte vej til offentlige beslutningstagere Den direkte vej til offentlige beslutningstagere Tre medier 150.000 læsere dk-medier er en fællesbetegnelse for en gruppe af medier og fagportaler, som alle stiller skarpt på politik og offentlig forvaltning

Læs mere

East Export Network Øst Magasinet

East Export Network Øst Magasinet . East-X-Net Videnpark Trekantområdet Vesterballevej 5, 7000 Fredericia tlf.: 26-926554 mail: mail@east-x-net.dk web: www.east-x-net.dk East Export Network Øst Magasinet Udarbejdet af: East-X-Net Odinsgade

Læs mere