MTD OHV Series I15 FORM NO I. MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I. MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany"

Transkript

1 MTD OHV Series I15 FORM NO I MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany

2

3

4

5

6

7 Driftsvejledning for motor Indholdsfortegnelse Omgang med dokumentet For Deres egen sikkerheds skyld Oplysninger på motoren Anvisninger vedrørende drift.. 62 Vedligeholdelse/rengøring Rengøring af motoren Oplagring Garanti Fejlsøgning Omgang med dokumentet Læs denne driftsvejledning grundigt igennem, inden maskinen tages i brug. Følg vejledningen og opbevar den til senere brug. Giv aldrig børn eller andre personer, som ikke kender denne betjeningsvejledning, lov til at benytte maskinen. Denne vejledning indeholder sikkerhedshenvisninger, der gør opmærksom på farer i forbindelse med motoren, henviser til risiko for kvæstelse, viser hvordan risikoen for kvæstelse kan forhindres eller reduceres. Sikkerhedshenvisningerne i denne vejledning er kendetegnet på følgende måde: Betegner en umiddelbart truende fare. Hvis denne henvisning ikke iagttages, kan det medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser. Betegner en farlig situation. Hvis denne henvisning ikke iagttages, kan der opstå mindre kvæstelser eller tingsskader. Betegner anvendelseshenvisninger og vigtig information. Angivelser på motorhuset Fig. 8 Disse angivelser er meget vigtige for kundeservice til senere identificering ved bestilling af dele til motoren. Notér alle oplysninger om motoren i rubrikken (Fig. 9). For Deres egen sikkerheds skyld Det følgende drejer sig generelt om maskinen. Motoren kan indbygges i forskellige maskiner. Eksplosions- og brandfare Benzin og benzindampe er meget brandfarlige og eksplosive. Ved brand eller eksplosion kan der opstå alvorlige forbrændinger, eller det kan medføre dødsfald. Hvis der skulle komme benzin på kroppen eller tøjet, skal huden omgående vaskes af og tøjet udskiftes. Stands motoren og lad den afkøle mindst 2 minutter, inden tankdækslet tages af for påfyldning af brændstof. Fyld brændstoftanken i det fri eller i et godt ventileret rum. Anvend kun godkendte brændstofdunke. Fyld aldrig dunken op i et køretøj, på en traktor eller en sættevogn med kunststofbeklædning. Stil altid dunken, der skal fyldes, på jorden med rigelig afstand til køretøjet. Fjern om muligt motordrevne apparater fra lastbilen eller fra sættevognen og fyld tanken op på jorden. Hvis det ikke er muligt, skal der til disse maskiner anvendes en dunk til optankning i stedet for at anvende benzinslangen fra benzinstanderen direkte. Lad altid tanksnablen hvile på kanten af tankens påfyldningsstuds eller på dunken, indtil tankningen er afsluttet. Benyt aldrig indgrebshåndtaget til konstant påfyldning. Dansk Tanken må aldrig overfyldes. Fyld kun tanken op til ca. to centimeter under påfyldningsstudsens ansats, således at brændstoffet kan udvide sig. Hold brændstof væk fra gnister, åben ild, advarselslamper, varme- og andre antændelseskilder. Tank aldrig i lukkede rum, da der kan danne sig antændelige dampe. Rygning forbudt. Kontrollér brændstofledninger, tank, tankdæksel og forbindelses-dele regelmæssigt for revner og utætheder. Udskift delene om nødvendigt. Kontrollér at tændrør, lyddæmper, tankdæksel og luftfilter sidder korrekt. Start ikke motoren, når tændrøret er taget ud. Spildt brændstof skal først være fordampet, inden motoren startes. Vip ikke motoren og maskinen til en vinkel, hvor der kan løbe brændstof ud. Benyt ikke chokeren for at standse motoren. Transporter maskinen med tom brændstoftank. Placer aldrig maskinen eller brænd-stoffet i nærheden af varmeanlæg, ovne, varmtvandskedler eller lignende med tændflammer eller antændelseskilder, da benzindampene kan antændes af disse. Eksplosions- og brandfare Ved start af motoren opstår der gnister. Brændbare dampe i nærheden kan antændes af disse. Det kan medføre eksplosion eller brand. Start aldrig motoren i nærheden af beskadigede, gasdrevne anlæg. Anvend aldrig startvæsker under tryk, da deres dampe er antændelige. 61

8 Dansk Kvælningsfare Motorudstødningsgas indeholder kulilte, en giftig farveløs gas, der ikke lugter. Indånding af kulilte kam medføre svimmelhed, bevidstløshed eller dødsfald. Motoren må kun startes og køre i det fri. Motoren må ikke startes og køre i lukkede rum, også hvis døre eller vinduer er åbnet. Fare for kvæstelse Utilsigtet start kan medføre alvorlige kvæstelser, brand eller elektriske stød. Fjern altid tændrørshætten, inden der f.eks. udføres indstillingseller reparationsarbejder, og hold den altid væk fra tændrøret. Der må kun anvendes en godkendt gnistmåler ved gnistkontrollen. Foretag ikke kontrol at gnisttilstedeværelsen, mens tændrøret er afmonteret. Fare for forbrænding Brandfare Igangværende motorer udvikler varme. Motordelene, især udstødningen, bliver meget varme. Berøring kan medføre alvorlige forbrændinger. Brændbare fremmedlegemer som f.eks. blade, græs, buske osv. kan fænge ild. Lad udstødningen, cylinderblokken og køleribberne afkøle, inden de berøres. Hold børn væk fra varme eller igangværende motorer. Fjern brændbare fremmedlegemer i nærheden af udstødningen og cylinderen. Fare for elektrisk stød Brandfare Tændingsgnister kan forårsage brand og elektrisk stød. Fare for kvæstelse Roterende dele kan berøre eller gribe fat i hænder, fødder, hår, tøj eller beklædningsdele. Dette kan medføre alvorlige kvæstelser. Beskyttelsesanordninger, der hører til maskinen, skal være monteret på plads. Hold hænder og fødder væk fra roterende dele. Bind langt hår sammen og tag smykker af inden arbejdet påbegyndes. Undgå at bære løsthængende tøj, nedhængende snore eller beklædningsgenstande, der kan komme ind i roterende dele. Fare for kvæstelse Hurtig indtrækning af startanordningen (tilbageslag ved f.eks. fejltænding) trækker hånden og armen hurtigere i retningen af motoren, end det er muligt at slippe starterhåndtaget. Dette kan medføre kvæstelse. Træk ved start af motoren først langsomt i starterhåndtaget, indtil modstanden kan mærkes. Træk derefter kraftigt. Fjern evt. dele, der måtte ligge på motoren, inden motoren startes. Direkte tilsluttede komponenter som f.eks. knive, ventilatorhjul, drivdele osv. skal fastgøres sikkert. Fare for kvæstelse Beskadigelse af maskinen Indstillingen af motoren, der er forindstillet på fabrikken, må ikke ændres. Symboler på maskinen På motoren findes sikkerheds- og advarselshenvisninger, der vises som symboler eller piktogrammer. Symbolerne har følgende betydning: Advarer mod fare. Læs brugsanvisningen inden ibrugtagning Advarsel mod varm overflade Driftsvejledning for motor Advarsel mod giftige dampe Benzin er antændelig Tank blyfri benzin Disse symboler på maskinen skal altid være letlæselige. Oplysninger på motoren Sammenlign Fig. 1 med Deres maskine og gør Dem fortrolig med, hvor de forskellige betjeningselementer og reguleringsanordninger er placeret. Fig. 1 1 Tankdæksel 2 Starterhåndtag 3 Oliepåfyldningsdæksel/ målepind 4 Olieaftapningsskrue 5 Motorafdækning 6 Luftfilter 7 Primer (alt efter model) 8 a) Tændrør b) Tændrørshætte 9 Udstødning Anvisninger vedrørende drift Kontrol inden drift Anbefalede olietyper Maskinen leveres uden brændstof og uden olie i motoren. Hvis motoren arbejder uden tilstræk-kelig olie, kan den beskadiges betydeligt. For disse skader ydes der ingen garanti. Fyld olie på, inden motoren startes. Fyld ikke for meget olie i. Olietanken kan rumme ca. 0,6 liter. Anvend kun 4-takt-olie med klassifi-kationen SF / SG / SH / SJ eller højere. 62

9 Driftsvejledning for motor Anvend oliens viskositet fra følgende tabel afhængig af udetemperaturen: a) Enkeltviskositet b) Multiviskositet SAE 10W-30 anbefales til generel brug i normalt temperaturområde. Anvendes der olie med enkeltviskositet, bør den vælges til gennemsnitstemperaturen i anvendelsesområdet fra tabel. Anvendes der olie af dårligere kvalitet eller olie til 2-takt-motorer, kan motorens levetid reduceres eller motoren beskadiges. Kontrol af oliestand Sørg for at maskinen står på en plan flade og motoren er slukket, når oliestanden kontrolleres. Fig. 2 Skru oliepåfyldningsdækslet (3) af og tør oliepinden af. Stik oliepinden ned i påfyldningsstudsen. Type A: Skrues en kvart omgang ind. Type B: Skubbes ind, må ikke skrues på. Tag oliepinden ud og kontroller olieniveauet. Hvis niveauet er for lavt, hældes olien langsomt i op til max mærket på målepinden. Skru oliepinden fast, inden motoren startes. Kom ikke for meget olie på. Det kan medføre motorskade, røgudvikling, startvanskeligheder, tilsodning af tændrør eller tilsmudsning af luftfilter. Anbefalet brændstof Benzin er yderst brandfarlig og eksplosionsfarlig under visse betingelser. Fyld kun brændstof på i godt ventilerede områder, når motoren er standset. I tankområdet eller på opbevaringsstedet til brændstoffer er rygning forbudt, og alle antændelseskilder skal slukkes. Overfyld ikke benzintanken (brænd-stoffet må ikke befinde sig i påfyld-ningsstudsen). Luk og lås tankdækslet efter optankning. Pas på ikke at spilde brændstof ved påfyldning. Spildt brændstof eller benzindampe kan antændes. Spildt brændstof skal først være fordampet, inden motoren startes. Undgå gentagen eller længere hudkontakt og indånding af dampe. Fare for motorskader Brændstof må ikke blandes med olie. Anvend kun rent, frisk og blyfrit brændstof. Anvend kun brændstof med et oktantal på 87 eller højere. Der må ikke anvendes brændstof med specifikationen E85/E15. Hav kun en mængde brændstof på lager, som kan forbruges indenfor 30 dage. Pas på at der ikke kommer snavs, støv eller vand i tanken. Kontrol at benzinniveau Lad motoren afkøle i mindst to minutter, inden der fyldes brændstof på. Rengør området omkring påfyldningsstudsen, inden tankdækslet tages af. Fyld kun tanken op til ca. 2 cm under påfyldningsstudsens ansats, således at brændstoffet kan udvide sig. Dansk Start af motoren Hold altid hænder og fødder væk fra roterende dele. Anvend ikke start-hjælp, der er forsynet med tryk. Dampene kan antændes. Følg alle betjeningsanvisninger i betjeningsvejledningen for maskinen, som denne motor er monteret på. : Nogle modeller er ikke udstyret med choker eller primer: Motoren indstilles automatisk på den pågældende startprocedure. gashåndtag: Omdrejningstallet indstilles automatisk. Motoren kører altid med optimalt omdrejningstal. Fig. 3 Forberedelse af motoren inden start Hvis motoren er kold: Aktiver chokeren alt efter model (hvis den findes): Stil chokeren (1) i position START/ / eller Træk chokeren (2) ud eller Indstil gashåndtaget (3) på. eller Tryk på primeren (7, Fig. 1; hvis den findes): ved temperaturer over 10 C: tryk 1 3 gange ved temperaturen under 10 C: tryk 3 5 gange : Luk hullet ved at trykke på udluftningshullet på primerknappen. Aktiver primeren igen, hvis motoren ikke starter. Hvis motoren er varm: Stil gashåndtaget (3; hvis det findes) i position MAX/. 63

10 Dansk Selv om motoren er varm, kan det evt. være nødvendigt at aktivere chokeren (hvis den findes) eller at aktivere primeren én gang (hvis den findes). Start med håndstart Stil Dem bag ved maskinen, tryk sikkerhedsbøjlen (4; hvis den findes) nedad og hold den fast mod stangen. Træk lidt i startergrebet (5) indtil der mærkes modstand. Træk derefter hurtigt og kraftigt for at overvinde kompressionen og for at forhindre, at det springer tilbage. Gentag proceduren, hvis det er nødvendigt. Lad ikke startergrebet springe tilbage mod motoren. Før det langsomt tilbage for at undgå, at starteren beskadiges. Start med elektrostart (alt efter model) Afbryd forbindelsen fra ladeaggre-gat til nettet og maskinen. Stil Dem bag ved maskinen, tryk sikkerhedsbøjlen (4; hvis den findes) nedad og hold den fast mod stangen. Drej nøglen på instrumentbrættet (6) mod højre og hold den fast, indtil motoren starter. Et startforsøg maks. 5 sekunder. Vent 20 sekunder, inden næste forsøg foretages. Efter start af motoren Når motoren kører og er varmkørt, stilles chokeren (hvis den findes) på RUN/ /, eller den skubbes tilbage. Stil gashåndtaget (hvis den findes) i ønsket position: = hurtigt motoromdrejningstal = langsomt motoromdrejningstal Standsning af motoren Fig. 3 Slip sikkerhedsbøjlen (hvis den findes). eller Stil gashåndtaget (hvis den findes) i position STOP/. Fjern tændingsnøglen (hvis den findes), når maskinen henstilles eller forlades. Vedligeholdelse/ rengøring Stands motoren og lad den afkøle, inden arbejdet påbegyndes, f.eks. vedligeholdelses- og rengøringsarbejder. Fjern altid tændrørshætten for at undgå utilsigtet start. Driftsvejledning for motor Motoren er fra fabrikken optimalt indstillet med hensyn til ydelse og forbrug. Enhver ændring af disse indstillinger må udelukkende foretages af producenten eller en autoriseret faguddannet person. Hvis motoren skal vippes for transport af maskinen, inspektion eller for at fjerne græs, skal det ske således, at tændrøret peger opad for ikke at beskadige motoren som følge af brændstof eller olie. Reservedele skal opfylde de af fabrikanten fastlagte krav. Anvend derfor kun originale reservedele eller reservedele, der er godkendt af fabrikanten. Reparationer må kun udføres på et autoriseret værksted. For at bibeholde en ensartet høj ydelse skal der regelmæssigt udføres inspektion og motoren justeres. Regelmæssig vedligeholdelse garanterer en lang driftstid. Nødvendige vedligeholdelsesintervaller og vedligeholdelsesarbejdernes art fremgår af skemaet nedenfor. Intervallerne efter driftstimerne eller andre tidsangivelser, der afhænger af, hvilket tidspunkt der kommer først, bør overholdes. Ved drift under vanskelige vilkår er vedligeholdelsesintervallerne kortere. Lad et autoriseret værksted kontrollere maskinen og udføre service, når sæsonen er afsluttet. 64

11 Driftsvejledning for motor Dansk Vedligeholdelsesplan Vedligeholdelsesarbejde efter de første 5 driftstimer hver gang inden brug eller hver 5. time én gang for hver sæson eller hver 25. time én gang for hver sæson eller hver 50. time Rengøring af motorafdækning Kontrollér motorolien Udskift motorolien 1) Kontrollér luftfilteret Servicer luftfilteret 2) Kontrollér tændrørene Servicer tændrørene Udskiftning af benzinfilter Rengør udstødningsområdet 1) Ved stor belastning eller høje omgivelsestemperaturer. 2) Hyppigere rengøring, hvis der opstår meget støv i området. én gang for hver sæson eller hver 100. time Oliekontrol Kontrollér altid oliestanden inden motoren igangsættes. Sørg for at oliestanden er korrekt. Se Kontrol af oliestand. Olieskift Brugt motorolie kan medføre hudkræft ved hyppig og langvarig kontakt med huden. Selv om dette er usandsynlig, hvis man da ikke håndterer dagligt med brugt olie, anbefales hurtigst mulig at vaske hænderne grundigt med sæbe og vand, hvis man har arbejdet med brugt motorolie. Tap olien af, mens motoren er varm men ikke mere hed (al olie løber derved hurtige ud). Fig. 4 Tag oliepåfyldningsdækslet (3) af. Lad olien løbe ud i en egnet beholder ved at: åbne olieaftapningsskruen (4) eller vippe maskinen om på siden (luftfilterside opadvendt). Lad motoren løbe, indtil benzintanken er tom, inden maskinen vippes om på siden for at aftappe olien. Skru olieaftapningsskruen fast igen (hvis den er fjernet). Fyld olietanken med anbefalet olie og kontrollér oliestanden. Fastgør oliepåfyldningsdækslet igen. Den brugte olie skal altid bortskaffes i henhold til de gældende miljø-bestemmelser. Det anbefales at aflevere olien i en tætsluttende beholder på et indsamlingssted for brugt olie. Brugt olie må ikke bortskaffes sammen med restaffald eller hældes ud på jorden. Vedligeholdelse af luftfilter Et tilsmudset luftfilter indskrænker luftstrømmen til karburatoren. Rengør luftfilteret regelmæssigt for at forebygge fejlfunktion af karburatoren. I områder, hvor der opstår meget støv, kan det være nødvendigt at rengøre filteret oftere. Brug aldrig benzin eller opløsningsmidler med et lavt flammepunkt til rengøring af luftfilteret. Dette medfører brand- eller eksplosionsfare. Lad aldrig motoren løbe uden luftfilter. Motoren kan beskadiges eller slides mere. Modeller uden primer: Fig. 5a Fjern vingeskruen og tag låget af luftfilteret. Tag de enkelte filterelementer ud og skil dem ad. Kontrollér begge elementer grundigt for huller eller revner og udskift dem om nødvendigt. Skumelement (1): Rengør elementet i varmt vand tilsat et rengøringsmiddel til husholdningsbrug. Skyl dem grundigt. Eller vask dem i et ikke antændeligt opløsningsmiddel eller et opløsningsmiddel med et højt flammepunkt. Lad elementet tørre tilstrækkeligt længe. 65

12 Dansk Papirelement (2): Bank papirelementet lidt på en hård overflade nogle gange for at fjerne snavs eller blæs trykluft indefra gennem filteret. Prøv aldrig at børste snavs af; den vil derved sætte sig fast i fibrene. Udskift papirfilteret, hvis det er meget snavset. Sæt filteret på plads igen og montér afdækningen. Modeller med primer: Fig. 5b Tryk på det afmærkede område (3) på luftfilterdækslet (4) og tag dækslet af. Rengør filterelementet (5) og udskift det, hvis det er beskadiget. Rengør elementet i varmt vand tilsat et rengøringsmiddel til husholdningsbrug. Skyl dem grundigt. Eller vask dem i et ikke antændeligt opløsningsmiddel eller et opløsningsmiddel med et højt flammepunkt. Lad elementet tørre tilstrækkeligt længe. Læg elementet i ren motorolie og pres overskydende olie ud. Motoren vil ose lidt, når den igangsættes igen, hvis der er for meget olie i skummaterialet. Sæt filteret på plads igen og montér dækslet. Vedligeholdelse af tændrøret Lad motoren afkøle. Foretag ikke kontrol at gnisttilstedeværelsen, mens tændrøret er afmonteret. Start ikke motoren, hvis tændrøret er fjernet. Tændrørets elektrodeafstand skal indstilles korrekt og snavs fjernes, så motoren løber rigtigt. Fig. 6 Træk tændrørshætten (1) af og skru tændrøret (2) ud med tændrørsnøglen. Kontrollér tændrøret visuelt. Udskift tændrøret, hvis der konstateres tydelige tegn på slid, eller hvis isolatoren er beskadiget. Rengør tændrøret med en trådbørste, hvis det skal anvendes igen. Mål elektrodeafstanden med en søgelære. Juster evt. afstanden lidt ved at bøje sideelektroden. Elektrodeafstanden skal ligge mellem 0,70 og 0,80 mm (Fig. 7). Kontrollér om tændrørets pakring er i orden og skru derefter tændrøret i med hånden for ikke at ødelægge gevindet. Efterspænd med en tændrørsnøgle, når tændrøret er skruet fast med hånden. Tændrøret må ikke spændes for stramt. Følgende værdier skal overholdes ved fastspænding af tændrøret med en tændrørsnøgle: et nyt tændrør maks. 1 / 2 omgang brugte tændrør maks. 1 / 8 1 / 4 omgang. Et ikke korrekt fastspændt tændrør kan blive meget varm og beskadige motoren. Vedligeholdelses af benzinfilter Disse opgaver må kun udføres af et fagværksted i henhold til vedligeholdelsesplanen. Rengøring af motoren Hvis motoren har været i gang forinden, skal den først afkøle i mindst en time inden rengøring. Fjern regelmæssigt græs- og smuds, der har samlet sig i motoren. Rengør fingerbeskyttelsen og området omkring udstødningen. Anvend til dette formål en børste eller trykluft. Motoren må ikke spules med vand, da det kan forurene brændstoffet. Vand fra haveslangen eller højtryksrenseren kan trænge ind i luftfilteret eller åbningen i udstødningen og beskadige motoren. Driftsvejledning for motor Fjern ansamlinger af brændbare fremmedlegemer omkring udstødningen. Kontrollér og rengør altid området, inden maskinen tages i brug. Oplagring Skal maskinen oplagres i mere end 30 dage, kan der tilsættes en stabilisator til brændstoffet. Kontakt en autoriseret forhandler eller et kundeserviceværksted. Der bør ikke være brændstof i tanken ved motorer, der opbevares længere end 30 dage for at undgå, at der dannes rester i brændstofanlægget, især på vigtige dele på karburatoren. Lad motoren løbe indtil tanken er tom og motoren står stille. Udskift olien. Se Olieskift. Fjern tændrøret og fyld ca. 15 ml motorolie i cylinderen. Montér tændrøret igen og træk langsomt i starttovet for at fordele olien. Fjern græs og snavs omkring motoren, under motorafdækningen og omkring udstødningen. Områder, hvor malingen er skallet af, males igen. Steder, hvor der kan opstå rust, forsynes med en oliefilm. Opbevar maskinen på et rent, tørt og godt ventileret sted og ikke i nærheden af apparater, der arbejder med en flamme eller en advarselslampe, f.eks. varmeanlæg, vandvarmere eller tørretumblere. Desuden bør områder undgås, hvor der findes en gnistfremkaldende elektromotor, eller hvor elektroværktøjer benyttes. Maskinen bør heller ikke opbevares i rum med høj luftfugtighed, da det fremmer rustdannelse og korrosion. Opstil maskinen på en jævn overflade. Brændstof og olie kan slippe ud, hvis maskinen vippes. 66

13 Driftsvejledning for motor Dansk Fremgangsmåde efter langvarig lagring Kontrollér motoren som beskrevet i afsnittet Kontrol inden drift. Fyld frisk brændstof på tanken, hvis det har været aftappet inden oplagring. Anvendes der en benzindunk, skal der sørges for, at den indeholder frisk benzin. Hvis der er smurt olie på cylinderen, udvikler motoren lidt røg, når den startes. Det er normalt. Garanti I hvert land gælder de garantibestemmelser, som er udstedt af vores selskab eller af importøren. Vi afhjælper indenfor rammerne af garantien og uden beregning fejl på Deres maskine, såfremt det drejer sig om en materiale- eller produk-tionsfejl. De bedes i garantitilfælde kontakte Deres forhandler eller den nærmeste afdeling af vores firma. Fejlsøgning Fejl Mulig årsag Afhjælpning Motor starter ikke. Sikkerhedsbøjle ikke aktiveret. Aktiver sikkerhedsbøjlen (hvis den findes). Intet brændstof i tank. Fyld tanken med ren, frisk og blyfri benzin. Brændstof gammelt. Aftap gammel benzin i en egnet beholder udendørs. Fyld tanken med ren, frisk og blyfri benzin. Kold motor, choker/primer (hvis den findes) er ikke aktiveret. Aktiver choker/primer. Motor løber uregelmæssigt (hakker). Motor overophedet. Motor har udsætter ved højt omdrejningstal. Gashåndtag ikke på START eller maks. omdrejningstal. Tændrørshætte ikke påsat. Tændrør snavset eller defekt. Stil gashåndtaget i position START maksimalt omdrejningstal. Sæt tændrørshætten på tændrøret. Rengør tændrøret. Juster elektrodeafstanden eller udskift tændrøret. Tilstoppet benzinledning. Lad benzinledningen rengøre *). Choker (hvis den findes) aktiveret. Tilbagestil chokerhåndtaget. Tændrørshætte ikke påsat korrekt. Sæt tændrørshætten fast på tændrøret. Brændstof gammelt. Vand eller snavs i brændstofanlæg. Ventilationshul i tankdæksel tilstoppet. Luftfilter snavset. Tændrør smeltet, defekt eller for stor elektrodeafstand. For lidt motorolie. Indskrænket luftstrømning. For lille elektrodeafstand. *) Disse arbejder må kun udføres af et autoriseret værksted Aftap gammel benzin i en egnet beholder udendørs. Fyld tanken med ren, frisk og blyfri benzin. Rengør tankdækslet. Rengør luftfilteret. Juster elektrodeafstanden eller udskift tændrøret. Fyld passende mængde olie på krumtap-huset. Fjern græs og snavs fra området omkring motorens køleribber og ventilatorhuset. Afmontér tændrøret og juster elektrodeafstanden. For udførelse af reparationer, der ikke er inkluderet i ovennævnte arbejder, bedes De kontakte Deres nærmeste forhandler med en kundeserviceafdeling. 67

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Læs mere

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäê ÅâÉå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäê ÅâÉå= =déêã~åó jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäê ÅâÉå= =déêã~åó 1 Max. Min. Q R 1 2 1. 4. 1 2. 1 2 3 3. 5. 1 4 1 6 8. 8. 6. 5 7. 9. 1 2 English....................... 8 (Original operating instructions) Français......................

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses.

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses. Motormanual PL160 PL200 PL240 PL390 5,5hk 6,5hk 8,0hk 13,0hk Generelle oplysninger: Dette er en 1 cylindret, luftkølet 4 takt Benzin motor. Motoren skal køre på almindelig blyfri benzin med minimum 92

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó J 15 FORM NO. 769-00765G jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 10 17 24 31 38 45 51 58 64 70 77 85 92 Betjeningsvejledning Vertikalskærer med elmotor Dansk Indhold For Deres egen

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Honda Benzinmotorer GX120 GX160 GX200

BETJENINGSVEJLEDNING. Honda Benzinmotorer GX120 GX160 GX200 BETJENINGSVEJLEDNING Honda Benzinmotorer GX120 GX160 GX200 Side 2 Tak fordi De valgte en Honda benzinmotor. Denne betjeningsvejledning omhandler brugen og vedligeholdelsen af Honda benzinmotor GX120 GX160

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

XT6.5, XT6.75, XT8 Betjeningsvejledning

XT6.5, XT6.75, XT8 Betjeningsvejledning XT6.5, XT6.75, XT8 Betjeningsvejledning DA VIGTIGT: Læs alle sikkerhedsforholdsregler omhyggeligt, før du betjener udstyret. Se betjeningsvejledningen til det udstyr, der er sluttet til denne motor. Sørg

Læs mere

TEXAS. Brændekløver. Power Split 2600 HV - Benzin. Betjeningsvejledning 2004/1 DK

TEXAS. Brændekløver. Power Split 2600 HV - Benzin. Betjeningsvejledning 2004/1 DK 2004/1 DK TEXAS Brændekløver Power Split 2600 HV - Benzin Betjeningsvejledning Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 - Højby DK-5260 Odense S Tlf. +45 6395 5555 fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.dk

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 45,1cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D FORKLARING AF SYMBOLER OG SIKKERHEDS ADVARSLER Læs instruktionsbogen før brug af denne maskine.. Brug hjelm, briller og høreværn EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS BUSKRYDDERE MODEL 342 M / 435 M / BC 2601 buskrydder. VIGTIGT! Læs denne vejledning grundigt før du bruger din TEXAS Olieblanding i benzinen! Blandingsforhold : 1 : 25 (4%) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

GCV135 GCV160 BETJENINGSVEJLEDNING MOTORNUMMER HONDA EUROPE N.V. (EEC) 3DZM0602 10000.2001.12 00X3D-ZM0-6020

GCV135 GCV160 BETJENINGSVEJLEDNING MOTORNUMMER HONDA EUROPE N.V. (EEC) 3DZM0602 10000.2001.12 00X3D-ZM0-6020 GCV135 GCV160 MOTORNUMMER BETJENINGSVEJLEDNING HONDA EUROPE N.V. (EEC) 3DZM0602 10000.2001.12 00X3D-ZM0-6020 1 Tak fordi De købte en HONDA benzinmotor. Denne betjeningsvejledning omhandler brugen og vedligeholdelsen

Læs mere

Brugsanvisning til HS-120BK

Brugsanvisning til HS-120BK Pladevibrator HS-120BK m/lifan motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043846 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 212 ccm benzinmotor. Maskinen har 5 fremadgående gear, 2 bakgear og har en arbejdsbredde på 62 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

POWXG7214 DA 1 ANVENDELSE... 3 2 BESKRIVELSE... 3 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 3 4 SYMBOLER... 4 5 EKSTRA SIKKERHEDSINSTRUKSER FOR KULTIVATORER...

POWXG7214 DA 1 ANVENDELSE... 3 2 BESKRIVELSE... 3 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 3 4 SYMBOLER... 4 5 EKSTRA SIKKERHEDSINSTRUKSER FOR KULTIVATORER... 1 ANVENDELSE... 3 2 BESKRIVELSE... 3 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 3 4 SYMBOLER... 4 5 EKSTRA SIKKERHEDSINSTRUKSER FOR KULTIVATORER... 4 5.1 Sådan sikres sikker brug... 4 5.1.1 Brugerens ansvar... 4 5.1.2 Børnesikring...

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 R L 9. 10. Y Z X W V 11. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.:

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: Brugsanvisning Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: 90 39 263 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Rør aldrig maskinens bevægelige dele, når motoren er startet. Eksplosionsfare: Pump ikke højere lufttryk end der er foreskrevet.

Rør aldrig maskinens bevægelige dele, når motoren er startet. Eksplosionsfare: Pump ikke højere lufttryk end der er foreskrevet. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

DK - Brugervejledning

DK - Brugervejledning Sikkerhedsanvisninger DK - Brugervejledning Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses førend maskinen tages

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG 1 1 2 3 6 4 7 5 8 9 10 12 13 21 11 20 18 19 16 17 14 15 2 I. Tekniske Data Model: WIC 4000 Plus. Tilslutning: 12V DC via. krokodillenæb. Strømforbrug: 192 W. Dimensioner:

Læs mere

Brugsanvisning. Dino Power DP-6388b. Malersprøjte (0,5 hk, 1,0 I/min) 200 bar

Brugsanvisning. Dino Power DP-6388b. Malersprøjte (0,5 hk, 1,0 I/min) 200 bar Brugsanvisning Dino Power DP-6388b Malersprøjte (0,5 hk, 1,0 I/min) 200 bar Inden installering og brugen af dit nye produkt anbefaler vi, at du læser denne brugsanvisning grundigt igennem. Det er vigtigt,

Læs mere

Brugsanvisning til HS-80B

Brugsanvisning til HS-80B Pladevibrator HS-80B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S A080.0065 KOBRA. Selvkørende fejemaskine. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug.

DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S A080.0065 KOBRA. Selvkørende fejemaskine. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S A080.0065 KOBRA Selvkørende fejemaskine VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. INTRODUKTION Tillykke med Deres Eureka KOBRA fejemaskine fra V.

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

BILLY GOAT RENOVATIONSSERIE ALMENE SIKKERHEDSHENVISNINGER OG GARANTI

BILLY GOAT RENOVATIONSSERIE ALMENE SIKKERHEDSHENVISNINGER OG GARANTI BILLY GOAT RENOVATIONSSERIE ALMENE SIKKERHEDSHENVISNINGER OG GARANTI 1 BILLY GOAT RENOVATIONSSERIE Overdækkede modeller AE-modeller AE401 AE401H AE401H5T AE900H AE1300H PLUGR-modeller PL1800 PL1800H PL2500

Læs mere

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 1. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 2. BESKRIVELSE 3. TEKNISKE DATA 4. MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Model

DK Betjeningsvejledning Model 2005/2 DK Betjeningsvejledning Model Texas Sport 125 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S - Danmark Tel: +45 6395 5555 www.texas.dk Indholdsfortegnelse Registrering af produkt / Reservedele...2 Forord...4

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Brugsanvisning Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start Varenr.: 90 Varenr.: 90 36 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fa 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

7.1 Montering af blæserrør... 5 7.2 Brændstofpåfyldning... 5 7.2.1 Fare for brand og brandskader... 5 8 BETJENING... 5

7.1 Montering af blæserrør... 5 7.2 Brændstofpåfyldning... 5 7.2.1 Fare for brand og brandskader... 5 8 BETJENING... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 SIKKERHEDSADVARSLER FOR BENZIN... 3 6 VÆRKTØJSSPECIFIKKE SIKKERHEDSINSTRUKSER... 4 7 MONTERING... 4 7.1 Montering

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

BENZIN VANDPUMPE Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

BENZIN VANDPUMPE Installation, drift & vedligeholdelsesmanual BENZIN VANDPUMPE Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 2 vare nr. 10020168 3 vare nr. 10030168 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 4 Installations data... 5 NOTE... 6 BEGRÆNSET GARANTI... 6

Læs mere

Luftkompressor. Art.nr. 85203024 / 85203025. EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784. Instruktions Manual

Luftkompressor. Art.nr. 85203024 / 85203025. EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784. Instruktions Manual Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT BESKRIVELSE 2 2 OVERSIGT

Læs mere

Flishugger 15 Hk Benz.

Flishugger 15 Hk Benz. Brugermanual Varenr.: 9043623 Flishugger 15 Hk Benz. Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Flishugger. Varenummer: 9043623 Beskrivelse: Flishugger drevet af en

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

POWXG2016 DA 1 ANVENDELSE... 3 2 BESKRIVELSE... 3 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 3 4 SYMBOLER... 4 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR VÆRKTØJ...

POWXG2016 DA 1 ANVENDELSE... 3 2 BESKRIVELSE... 3 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 3 4 SYMBOLER... 4 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR VÆRKTØJ... 1 ANENDELSE... 3 2 BESKRIELSE... 3 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 3 4 SYMBOLER... 4 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANISNINGER FOR ÆRKTØJ... 4 5.1 Arbejdsområde... 4 5.2 Personlig sikkerhed... 4 5.3 Omhyggelig håndtering

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk drivstation HPP06 HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

Varmekanon S45 Diesel

Varmekanon S45 Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044863 Varmekanon S45 Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044863 Beskrivelse: Transportabel direkte

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

STIGA VILLA ROYAL PRESIDENT SENATOR COMFORT MASTER 8211-0288-01

STIGA VILLA ROYAL PRESIDENT SENATOR COMFORT MASTER 8211-0288-01 STIGA VILLA ROYAL PRESIDENT SENATOR COMFORT MASTER 8211-0288-01 VILLA 1. 2 3 1. 2A 1 2B 1 4 7 6 8 5 6 8 5 2a. Master - Senator - Comfort 2b. President - Royal V-R-REGL 9 3. President - Royal VILLA 2 5

Læs mere

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

STIGA VILLA ROYAL PRESIDENT SENATOR MASTER 8211-0288-02

STIGA VILLA ROYAL PRESIDENT SENATOR MASTER 8211-0288-02 STIGA VILLA ROYAL PRESIDENT SENATOR MASTER 8211-0288-02 VILLA 1. 2 3 1. 2A 1 2B 1 4 7 6 5 8 6 8 5 2a. Master - Senator 2b. President 2B V-R-REGL 1 4 10 6 5 9 8 2c. Royal 3. President - Royal VILLA 4. 95

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

Pælebor 52cc med 10-20-30 cm. bor

Pælebor 52cc med 10-20-30 cm. bor Pælebor 52cc med 0-20-30 cm. bor Bemærk! Læs denne vejledning grundigt inden du tager pæleboret i brug Kære Bruger Tak for at du har købt Hardmans Pælebor. Denne brugermanual bruges til, samling samt vedligeholdelse

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 15 430 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING

PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING MODEL.: 120-46 SERIENR.: INDHOLDSFORTEGNELSE TRANSPORT- OG HÅNDTERINGSVEJLEDNING... 3 BRUGERVEJLEDNING... 4 IGANGSÆTNING.... 4 ADVARSEL... 4 STANDSNING AF MOTOR... 4 VIPPEBART

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

BRUGERMANUAL MOTORCYKEL XT125-16 (XT250-16)

BRUGERMANUAL MOTORCYKEL XT125-16 (XT250-16) BRUGERMANUAL MOTORCYKEL XT125-16 (XT250-16) FORORD Tak fordi du valgte en XT125-16 (XT250-16) motorcykel. I denne manual beskrives det, hvordan motorcyklen bruges korrekt, ligesom der oplyse om grundlæggende

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA PLÆNEKLIPPER UM536 UM616

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA PLÆNEKLIPPER UM536 UM616 BETJENINGSVEJLEDNING HONDA PLÆNEKLIPPER UM536 UM616 Oversættelse af den originale betjeningsvejledning. Side 2 E-SPEC mærkaten symboliserer de miljømæssige ansvarlige teknologier, der af Honda er anvendt

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

SmoX Classic udendørs grill & røgeovn

SmoX Classic udendørs grill & røgeovn SmoX Classic udendørs grill & røgeovn Manual Samle & betjeningsvejledning ADVARSEL Læs og følg alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner i denne manual for at undgå personskade eller materialeskade Smo

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

GOES 625 I og 625 I max

GOES 625 I og 625 I max GOES 625 I og 625 I max Vedligeholdelsesinformation og -foranstaltninger Definition: Ekstraordinær belasting af køretøjer Hyppig kørsel / kørsel i mudder, vand eller sand Racing eller racing-lignende kørsel

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL Vare nr. 10000140 Model nr. 14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Anvendelse...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

STIGA TORNADO 51 S 51 SE PRO 51 S 8211-0225-09

STIGA TORNADO 51 S 51 SE PRO 51 S 8211-0225-09 STIGA TORNADO 51 S 51 SE PRO 51 S 8211-0225-09 SVENSKA S 1 2 3 1. 2. ADD FULL FULL ADD ADD FULL 0,15 l. 3. LS 45 4. XTE 60 3x 5. LS 45 6. XTE 60 STOP I H 7. 8. 2 S SVENSKA 9. 10. 11. 12. LS 45 0,75 mm

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere