en midtvejsevaluering af Kulturministeriets Udviklingsfond Gert Balling Susan Fazakerley Dorte Skot-Hansen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "en midtvejsevaluering af Kulturministeriets Udviklingsfond Gert Balling Susan Fazakerley Dorte Skot-Hansen"

Transkript

1 en midtvejsevaluering af Kulturministeriets Udviklingsfond Gert Balling Susan Fazakerley Dorte Skot-Hansen Center for Kulturpolitiske Studier Danmarks Biblioteksskole 1

2 KUF i det uprøvede grænsefelt en midtvejsevaluering af Kulturministeriets Udviklingsfond Udarbejdet af: Center for Kulturpolitiske Studier, Danmarks Biblioteksskole Gert Balling Susan Fazakerley Dorte Skot-Hansen I opdrag af: Kulturministeriets Udviklingsfond, Kulturministeriet Kulturministeriets Udviklingsfond og Center for Kulturpolitiske Studier København 2001 Publikationen kan citeres med kildeangivelse ISBN:

3 Forord Har KUF gjort en forskel sammenfatning, konklusion og anbefalinger s. 2 Introduktion til KUF s. 2 Formålet med evalueringen s. 2 KUFs baggrund s. 3 Fonden for det eksperimenterende og tværgående s. 6 Sammenfattende konklusion og brændpunkter s. 11 Vores anbefalinger s. 15 Kapitel I Kulturpolitikkens nye vilkår s. 18 Globalisering et sociologisk kulturelt perspektiv s. 18 Postmodernismen - et æstetisk svar på en ny verdensorden s. 20 Dansk kulturpolitik mellem det moderne og det postmoderne s. 23 Fra Kulturfonden til Udviklingsfonden s. 26 Kunstnerisk kvalitet i det kulturpolitiske aktørfelt s. 30 Kapitel II KUF styring og organisering s. 33 KUF mellem politisk beslutning og autonomi s. 34 Bestyrelsen mellem kompetence og habilitet s. 40 KUF mellem netværksstyring og bureaukrati s. 44 Konklusion s. 54 Kapitel III Den eksperimenterende og tværgående kunst s. 57 Kunst er kulturens salt s. 57 Begrebsdefinition s. 58 Den historiske avantgarde s. 62 Hvad støtter KUF s. 64 Poetry Slam 2000 (Casestudie 1) s. 66 Performance Et Danse Docu Drama (Casestudie 2) s. 72 Konklusion på det eksperimenterende og tværgående s. 80 Kapitel IV Det etniske og tværkulturelle fokusområde s. 84 Kulturel mangfoldighed og globalisering s. 84 Kulturpolitiske strategier for det etniske område s. 88 Ny kulturpolitisk strategi med oprettelsen af KUF s. 91 KUF mellem kunst- og kulturpolitik s. 102 Dansk-Arabisk kulturfestival (Casestudie 3) s. 106 Konklusion på det etniske og tværkulturelle område s. 115 Kapitel V Digitale multimedier et fokusområde s. 119 Multimedier mellem stat og marked s. 120 Kulturpolitiske strategier for kunsten i det digitale multimedieomr. s. 123 KUFs initiativer og tiltag s. 129 KUFs støtte til det digitale multimedieområde s. 135 Projektstøtten s. 138 Et nyt dramatisk/musikalsk IT medie (Casestudie 4) s. 140 Konklusion på det digitale multimedie område s

4 Kapitel VI KUFs projekter i tal s. 154 Konklusioner ud fra spørgeskemaundersøgelsen s. 168 Kapitel VII Metode s. 171 Bilag 1. Litteraturliste 2. Projektbevillinger indenfor det etniske og tværkulturelle område 3. Projektbevillinger indenfor det digitale multimedieområde 4. Spørgeskemaformular 5. Liste over interviewpersoner 6. Handlingsplan for KUF 7. Lov om KUF 8. Forfatterbiografier 9. Model inspireret af Appraisal Handbook 4

5 Forord At evaluere en fond som Kulturministeriets Udviklingsfond (KUF) kan på mange måder minde om Alices kroketspil i Eventyrland: Buerne er eksercerende soldater, kroketkuglerne levende pindsvin og køllen en flamingo, der virrer med hovedet. Sådan kan KUFs situation også se ud: Fonden opererer i en kulturpolitisk kontekst, hvor kvalitetsbegrebet er flydende, kunstudtrykkene sammenblandes og den nationale enhedskultur er i opløsning. Desuden er banen for spillet blevet betydeligt udvidet med globaliseringens og de nye mediers grænseoverskridende effekt. Center for Kulturpolitiske Studier har gennemført evalueringen efter opdrag af Kulturministeriets Udviklingsfond med Uffe Elbæk, Kirsten Drotner og Kirsten Sylvest som følgegruppe. Selve evalueringsprojektet er gennemført fra til , og evalueringen gælder KUFs funktionsperiode fra dens start i efteråret 1998 og til sidste kvartal af Mange har bidraget til evalueringens gennemførelse. Gert Balling har som projektleder sammen med projektmedarbejder Susan Fazakerley, forskningsassistent Jeppe Parving og centerleder Dorte Skot- Hansen, alle Center for Kulturpolitiske Studier, stået for indsamling af data og rapportskrivning. Lektor Niels Ole Pors, Danmarks Biblioteksskole, har stået for udformning af de udsendte spørgeskemaer og den statistiske bearbejdelse af de indkomne resultater. Signe Bohn-Jespersen, Lise Gregersen, Søren Mørk Petersen og Charles Seger Jakobsen, alle Danmarks Biblioteksskole, har været studentermedhjælpere på projektet. Gert Balling har stået for kapitlerne om kulturpolitikkens nye vilkår, det eksperimenterende og tværgående samt de digitale multimedier, Susan Fazakerley for kapitlet om KUFs organisation og styring, Dorte Skot-Hansen for kapitlet om det etniske og tværkulturelle i samarbejde med Jeppe Parving og for kapitlet om KUF i tal. Forfatterne står i fællesskab for konklusioner og anbefalinger. Som kunstfaglige eksperter har Monna Dithmer, Wladimir Herman, Niels Lyngsø og Anders Michelsen bidraget med deres store faglige viden og vurderinger på de fire udvalgte cases. En speciel tak til disse eksperter uden hvis indsats evalueringen havde savnet vurderingen af den kunstneriske dimension. Desuden også en tak til medlemmerne fra bestyrelsen og fra fokusgrupperne, ansatte i sekretariatet, embedsmændene i departementet, forskere fra Københavns Universitet og repræsentanter fra kunst- og kulturlivet, som alle beredvilligt har stillet op til interviews undervejs i forløbet. Marts 2001 Dorte Skot-Hansen Center for Kulturpolitiske Studier 5

6 Har KUF gjort en forskel sammenfatning, konklusion og anbefalinger Introduktion til KUF Loven om KUF blev vedtaget i maj 1998 med den hensigt at sikre en aktiv udvikling af dansk kunst- og kulturliv ved at støtte og iværksætte initiativer, der er nyskabende eller tværgående og iværksættes på landsdækkende, regionalt eller lokalt niveau. KUF kan yde tilskud efter ansøgning, men også selv iværksætte initiativer, hvilket udspecificeres i fondens handlingsplan, der udarbejdes af bestyrelsen og sammen med loven danner grundlaget for fondens virksomhed. KUF er finansieret via en fast bevilling på Finansloven samt tilskud fra tips- og lottomidlerne. Den samlede bevilling udgjorde i ,9 mio. kr., i ,6 mio. kr. og i ,1 mio. kr. KUF ledes af en bestyrelse på ni medlemmer, som er udpeget af Kulturministeren, fire dog efter indstilling fra råd og nævn, for en periode på tre år og seks måneder. Den nuværende bestyrelse påbegyndte sit arbejde 1. oktober Den består af formand Uffe Elbæk, Katrine Ring, Libuse Müller, Kirsten Drotner, Vibeke Vogel, Nicolai Wallner, Hans Hansen, Eva Koch og Anne Regitze Wivel. Formålet med evalueringen Hvad har KUF faktisk støttet, hvordan er processen foregået, og lever fonden op til lovens krav og handlingsplanens intentioner? Det er områder, som denne evaluering vil tage stilling til, men vi vil ikke nøjes med at se på resultater og målopfyldelse, men løfte evalueringen over den legitimerende funktion ved at lægge vægt på en kritisk, teoribaseret refleksion over fondens målsætninger og virke. Derfor har vi valgt en evalueringsform, der dels er inspireret af det engelske Arts Councils Appraisal Handbook og dens opdeling i strategiske, organisatoriske og kunstneriske dimensioner og dels et ønske om at sætte KUF ind i en større sammenhæng. Dvs. at vi udover grundige interviews med bestyrelse, sekretariat og andre nøglepersoner også har inddraget en mere teoretisk diskussion af kunstens og kulturens rolle i samtiden og sat KUF ind i en kulturpolitisk kontekst, sådan at dens formål og handlingsplan ikke kun evalueres i forhold til sin egen målopfyldelse, men også ses i forhold til en mere sammensat og kompleks virkelighed. Endelig har vi engageret kultur- og kunstfaglige eksperter for at styrke vurderingen af 6

7 den kvalitetsmæssige og kunstneriske side, som savnes i evalueringer, der udelukkende er baserede på sociologisk/organisatorisk fagkundskab. For at skaffe viden om de enkelte projekter har vi dels gennemført en større spørgeskemaundersøgelse af igangværende og færdige projekter til og med oktober 2000, og dels gennemført fire casestudier i samarbejde med de kultur- og kunstfaglige eksperter. Fire casestudier er selvfølgelig ikke repræsentativt dækkende for KUFs støttepraksis, men de er en vigtig del af evalueringen, fordi de bidrager med et indblik i såvel kunstscenens aktuelle udtryk som kunstneriske og kulturpolitiske problemstillinger. For at kridte banen op begynder vi med kapitlet Kulturpolitikkens nye vilkår, hvor vi trækker nogle linier kunstnerisk, kulturelt og kulturpolitisk for at skabe en fælles forståelse af, hvordan vi som evaluatorer opfatter disse sammenhænge. Hensigten med evalueringen er dog først og fremmest at skabe fundament for beslutninger på to niveauer: Dels en tilbagemelding til det eksterne, politiske niveau med henblik på de mere overordnede kulturpolitiske beslutninger i forhold til KUFs fremtid og indhold, og dels et input til den interne diskussion omkring arbejdsprocesser og prioriteringer i kommende bestyrelser. KUFs baggrund Ifølge loven har KUF haft til formål at sikre en aktiv udvikling af dansk kunst- og kulturliv ved at støtte initiativer, der er nyskabende eller tværgående og iværksættes på landsdækkende, regionalt eller lokalt niveau. Sådan kan man imidlertid ikke begrænse det, for Danmark kan ikke holde sig fri af globaliseringens kulturelle virkninger. Vi er ikke isoleret fra omverdenen, men en del af en større dynamisk helhed, der på en og samme tid skaber enshed, forskellighed og interkulturelle sammenblandinger og dermed en opsplitning af det, vi tidligere har betragtet som én fælles kultur. Denne fælles kultur har man ellers siden Kulturministeriets oprettelse i 1961 bygget op omkring et dannelsesideal, der skulle hjælpe til at sikre overblikket og den kulturelle identitet. Men allerede i 70 erne begynder kulturen i ental at dele sig, og dermed fratages kulturen det udsigtspunkt, hvorfra vi kan danne os et overblik. Overblikket forsvinder, og dermed relativeres kunstværkets gammelkendte funktion som erkendelsesredskab på baggrund af et fælles værdisæt og bliver i højere grad et værktøj, vi hver især bruger til at orientere os med i et hyperkomplekst samfund. I opbruddet fra faste kategorier og hierarkier bliver det også van- 7

8 skeligt at bedømme kunsten ud fra generelle principper, dvs. udfra et universalistisk kvalitetsbegreb. Det skyldes globaliseringens effekt, men også den postmoderne tilstand, der frasiger sig alle former for absolutter eller generaliseringer, og postmodernismens frisættelse af udtrykket, der har medført, at man frit kan blande genrer, medier, metoder, æstetiske udtryk etc. I denne mangfoldighed har kunsten endvidere åbnet for virkeligheden i inddragelse af temaer fra filosofi, etnologi, sociologi, antropologi og økologi, samfundsmæssige, politiske og kulturelle forhold. Den nye kunst er svær at definere entydigt og er vanskelig at placere i forhold til vante administrative kategoriseringsbegreber som litteratur, musik, dans, teater osv. og falder derfor igennem de almindelige støtteordninger. Op gennem 90 erne vokser denne gruppe af ikkeplacerbare værker og dermed også opmærksomheden på behovet for en støtteordning, der er på niveau med den nye kunst en fleksibel støtteordning med plads til en kunst, der bevæger sig i uprøvede grænsefelter. Resultatet af dette bliver i første omgang en stedbarnstilværelse for den eksperimenterende skabende kunst i den ellers folkelige Kulturfond. Ved oprettelsen af Produktionspuljen 1995 får området sit eget fond, selv om det kun er for to år. I opsamlingen på erfaringerne fra den korte levetid konkluderes, at fonden har påvist, at der vitterligt er et behov for at støtte dette område særskilt. Området ryger i første omgang tilbage til Kulturfonden, som på trods af en nu mere kunstspecifik støttepolitik alligevel ikke magter at skille sig af med sit folkelige image. Det reelle skifte indtræffer i slutningen af 90 erne, hvor er et af de store temaer i kulturdebatten er kvalitet og professionalisme. På baggrund af Ebbe Lundgaards redegørelse fra 1997 nedlægger man Kulturfonden og opretter KUF til varetagelse af den nyskabende eller tværgående kunst og kultur. Bestyrelsens medlemmer nedfælder deres visioner i en handlingsplan i efteråret 1998, hvor de udstikker det eksperimenterende og tværgående i et kunstnerisk perspektiv som overordnet område. Herunder oprettes også to fokusområder, som foreslået af Kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen, nemlig digitale multimedier og det etniske og tværkulturelle. Hvad har KUF støttet og iværksat? I dag står KUF alene som den fremskudte bastion i det uprøvede grænsefelt. Og hvor der før - for en kortere overgang - var Kulturfonden, Kulturministeriets Produktionspulje og udviklingspuljer i forbindelse med de regionale kulturforsøg, er der nu, udover de relevante råd og 8

9 nævn, stort set kun Statens Kunstfond som sparringspartner med dens begrænsede midler og mere traditionelt definerede støtte til den enkelte kunstner. At behovet er der kan ses i kraft af de mere end 1600 ansøgninger fonden har modtaget inden udgangen af år Af dem er 373 imødekommet i den periode, evalueringen dækker - projekter der ifølge kunstnerne for en stor dels vedkommende aldrig var blevet til noget uden bevilling fra KUF. De projekter der opnår bevilling i KUF-regi modtager i gennemsnit ca kr., hvilket spænder fra få tusinde op til 2 mio. kr. i støtte. Vores spørgeskemaundersøgelse, der omfatter 74 % af samtlige projekter, der har opnået bevilling i første halvdel af KUFs periode, har givet nogle interessante resultater, som belyser KUFs fordeling af støtte: 40% af de kunstnere, der har modtaget bevilling fra KUF til tværgående og eksperimenterende projekter, beskriver deres udgangspunkt som billedkunst/installation. Dette skal ses i forhold til, at højst 10 % angiver andre primære genrer som musik, teater, film mv. som udspring. Denne overrepræsentation kan ses på baggrund af billedkunstens økonomiske kår, der nu i mange år har været et varmt kulturpolitisk emne og behovet for et billedkunstnerisk råd er således yderligere synliggjort. 50% af kunstnerne betegner deres støtte som reel støtte til egentlig værkproduktion, mens resten betegner projektets form som værksted/laboratorium/udvikling, formidling eller andet. Dette støttemønster synes ikke at stemme overens med ønsket om, at støtte det første led i fødekæden. Men denne ændring af støttepraksis mener vi især udspringer af anbefalinger fra kunst- og kulturmiljøet i perioden og er i øvrigt helt i overensstemmelse med lovens formål. 20% af kunstnerne opgiver, at de har målrettet deres projekter imod bestemte målgrupper som et led i den distribution, som er et af KUFs støttekriterier. Dette stemmer overens med vores casestudier, hvor projekterne ikke synes at have haft redskaberne til at forme en strategi for distribution. De få, der har haft en målgruppe i tankerne, har især rettet sig mod andre kunstnere frem for mere sociale, geografiske eller kulturelt afgrænsede grupper. Størstedelen af projekterne har et langsigtet perspektiv, og kun 16% ser deres projekt som en engangsbegivenhed. Det kan man tolke, som at KUF kun i mindre grad støtter projekter af event- eller begivenhedskarakter og dermed lever op til sit eget kriterium om kontinuitet. 98% af de projekter, der har fået bevilling er tilfredse eller meget tilfredse med samspillet med KUF generelt. 20% af kunstnerne har brugt konsulenterne i løbet af perioden, og størstedelen af disse finder hjælpen meget god. Over 60% af projekterne angiver, at de indgår i netværk eller samarbejde. 44% benævner her internationale kunst- og kulturmiljøer, 15% nationale kunst- og kulturmiljøer, 21% lokale kunst- og kulturmiljøer. Desuden opfyldte tre af vores fire casestudier kriteriet omkring international dialog, både i kraft af deltagelse af udenlandske kunstnere, men også i kraft af samarbejde med internationale netværk. Dette aflæser vi som et billede på en netværksorganisering, der bliver stadig mere benyttet omkring 9

10 projekter inden for den eksperimenterende og tværgående kunst, hvor den internationale dimension spiller en vigtig rolle. KUF har i samarbejde med Tilskudssekretariatets konsulenter organisatorisk forsøgt at gøre den administrative praksis mere fleksibel, så den i højere grad tager forbehold for den netværksbaserede virkelighed, den eksperimenterende og tværgående kunst er en del af. Fra KUFs side har man derfor søgt at indarbejde en administrativ funktionsmåde, der tager hensyn til disse ad hoc-prægede kompetencefællesskaber. Dette er i forhold til projekterne fx udmundet i hurtig sagsbehandling og en højere grad af fleksibilitet og samspil mellem KUF og de andre kunststøtteordninger. KUF har også i forlængelse af loven og handlingsplanen iværksat initiativer, der går ud over ren projektstøtte og kendetegnes ved at centrere sig omkring vidensindsamling og dialog med områdets aktører. Det gælder især på de to fokusområder, hvor KUF, udover at iværksætte henholdsvis en udredning og en kortlægning af områderne, også nedsætter to fokusgrupper. Bestyrelsen har også planlagt en møderække på tre med internationalt anerkendte kulturpersonligheder, Copenhagen Sessions, hvoraf én er afholdt. Formålet med møderækken er at skabe dialog om centrale temaer i kunst og kulturlivet med herboende kunstnere og kulturpersonligheder. Fonden for det eksperimenterende og tværgående I KUFs forståelse dækker begrebet tværgående en genre- eller kunstartsoverskridelse, mens det eksperimenterende dækker forsøget på at gebærde sig i dette nye rum, hvor grunden er usikker. Denne sondering af terrænet er i KUFs perspektiv en nødvendighed for kunstens og kulturens udvikling, hvilket både ligger i forlængelse af Ebbe Lundgaards intentioner bag fonden og af kunstens ændrede funktion. KUF støtter derfor kunsten ud fra et elitært kvalitetsbegreb, som dog både gælder det kunstneriske og det kulturelle niveau: Inden for det eksperimenterende og tværgående støtter fonden det eksperimentelle element i den kunstneriske praksis, som fx kunne være en eksperimenterende klassisk ballet, men også det kunstneriske element i den kulturelle praksis, som fx hiphop eller multimediespil med en særlig kunstnerisk dimension, begge med tværgående elementer. På den måde kan KUF tage afstand fra det kontekstuelle brede kvalitetsbegreb, som Kulturfonden arbejdede med og operere med et differentieret kvalitetsbegreb, uden udelukkende at fokusere på det, man tidligere ville kalde for finkunsten. Det differentierede kvalitetsbegreb dækker altså, at den kunstneriske høje kvalitet afvejes i forhold til det enkelte værks egne præmisser, dvs. en medtænkning af værkets egne traditioner og æstetiske konventioner. Dette indebærer at 10

11 man skal begrunde sine kriterier i den rette sammenhæng, hvilket er særlig vigtigt i forhold til vurderinger af tværgående eller hybride former, der som udgangspunkt befinder sig i et grænsefelt. På trods af det kunstneriske islæt føler KUF sig ikke som en del af den etablerede kunstinstitution, men snarere som en fortrop, der skal vise vejen og definerer sig derfor i højere grad i forhold til en ideal-modtager af anti- eller ikke-institutionel karakter, altså en avantgarde. KUF støtter dog også de etablerede institutioner og velrenommerede kunstnere og er derfor snarere institutionens forlængede arm med en særlig rummelighed for den stadig foranderlige og forunderlige kunst, der hele tiden er i færd med at blive til. Et kunstens eksperimentarium, der er nødvendigt for såvel den kunstneriske som den kulturelle udvikling på længere sigt, og som fordrer en risikovillig kapital. Vores to casestudier på det overordnede eksperimenterende og tværgående område: digteren Janus Kodals Poetry Slam og koreografen Erik Polds Performance 2000 et Danse Doku Drama, opfylder på flere områder de karakteristika, som KUF principielt vægter hos de enkelte projekter, nemlig professionalisme, talentpleje, kontinuitet, distribution og international dialog. Begge projekter befinder sig imellem professionalisme og talentpleje, indeholder begge et element af kontinuitet, både i konkret forstand i forhold til gentagne opførelser, men også i forhold til at skabe noget, der sætter sig spor på længere sigt inden for deres område. De har ikke nogen gennemført strategi omkring ekstern formidling af projekterne og specificerede målgrupper, men indfrier til gengæld begge punktet omkring den internationale dialog bl.a. i kraft af, at der deltager udenlandske kunstnere i deres projekter. Begge projekter er af tværgående og til dels eksperimenterende karakter, og kan ses som eksempler på projekter, der udfylder det kunstneriske element i den kulturelle praksis (i Poetry Slams blanding af Stand Up Comedy, rap og digtoplæsning) og det eksperimenterende element i den kunstneriske praksis (i performancedansens afsøgning af begrebet Performance ). Begge projekter er ikke blot sammensatte i forhold til den kunstneriske dimension, men også hvad angår organisatoriske netværk. Denne struktur i organiseringen af kunstnergrupperne bag projekterne, spejler i stadig større grad de lokale og internationale netværkskonstruktioner, der opstår som del af informationssamfundets dynamiske kompleksitet. Under det overordnede område eksperimenterende og tværgående kunst ligger de to fokusområder, der både angår kunstens område, men som også har klare politiske dimensioner, nemlig henholdsvis det etniske og tværkulturelle område og digitale multimedier. I vores spørgeskemaundersøgelse definerer 23% sig under det etniske og tværkulturelle område, mens 25% af projekterne definerer sig under det digitale multimedieområde. 11

12 Det etniske og tværkulturelle område Den statslige kulturpolitik har længe haft et efterslæb i forhold til en strategi for den etniske entré på den kunstneriske scene, som er en konsekvens af globaliseringens migration og flygtningestrømme. De kulturpolitiske indsatser i forhold til det flerkulturelle område har langt op i 90 erne været overladt til sociale eller humanitære instanser med integration som sigte, og der har fra Kulturministeriets side hverken været målsætninger for eller støtte til den kulturelle mangfoldighed inden for kunst- og kulturområdet. Som udviklingsfond er KUF med det etniske og tværkulturelle område som ét at sine fokusområder blevet stillet over for en vanskelig opgave: På én gang at løse Kulturministeriets problem i forhold til at åbne op for en kulturel mangfoldighed uden samtidig at underminere det differentierede kvalitetsbegreb med en social dimension. Her er KUF trådt lige ind i centrum af den kvalitetsdiskussion, der generelt præger den vestlige kulturpolitik i lyset af globaliseringen: Er kvalitet et universelt begreb, et differentieret begreb eller må kvaliteten også ses i forhold til en bredere kulturel kontekst? Den fokusgruppe, bestyrelsen selv nedsatte for at få styrket sin kompetence på området, mente, at fonden som en vækstfond med risikovillig kapital skulle anlægge en bred støttepraksis og drage erfaringerne senere. Bestyrelsen fastholder dog at støtte mere eksklusivt med udgangspunkt i spændingsfeltet mellem et æstetisk og et differentieret kvalitetsbegreb. Men det har i praksis vist sig svært for KUF at leve op til sine egne krav, dels fordi bestyrelsen ikke er sammensat med henblik på et dybtgående kendskab til den etniske kunstscene, sådan at den selv kan iværksætte opsøgende virksomhed, og dels fordi den i starten af perioden ikke modtager tilstrækkelig med kvalificerede ansøgninger. Derfor går kun 10 % af KUFs midler i 1998/99 til dette satsningsområde. I perioden jan. - okt stiger andelen til 20 %, men ser man på de i alt 48 støttede projekter i hele perioden, er der udover støtte til værkproduktion og talentpleje også mange projekter, der snarere kan betegnes som kulturmøde- og formidlingsprojekter. Projekterne på dette felt har således en noget anden profil end KUFs øvrige projekter, hvilket ikke på nogen måde er i modsætning til lovens rammer, og KUF har således både medvirket til at synliggøre kunst og kunstnere med anden etnisk baggrund end dansk og styrket formidling og tværkulturel dialog gennem sin støttepolitik. Vores case en dansk-arabisk kulturfestival falder inden for de sidstnævnte og viser klart det behov, der er for konsulenthjælp og kompetenceudvikling på de strategiske og organisatoriske områder, hvis mødet og formidlingen skal lykkes. 12

13 Kulturpolitikken må favne hele feltet, og KUF har, både med støtten til de konkrete projekter og gennem sine principielle diskussion med fokusgruppe, departement og ministeren været med til at sætte den kulturelle mangfoldighed på dagsordenen og påvist behovet for en overordnet kulturpolitik for det kulturelt mangfoldige. KUF har således løst en vigtig opgave i forhold til det kulturelt mangfoldige uden dog at få løst sit eget problem: Hvordan finde og støtte den etniske og tværkulturelle kunst, der falder inden for fondens egne snævre kriterier? KUF er nu i færd med at afslutte første fase af en netbaseret kortlægning af kunstnere med anden etnisk baggrund end dansk, hvilket på sigt vil skabe en hel anden baggrund for vurdering af den etniske kunstscene og for synliggørelse af og etablering af netværk med etniske kunstnere. Her er et instrument, som i samspil med konkrete møder mellem kunstnere, workshops og kompetenceudvikling vil kunne synliggøre etniske kunstnere, der mere eller mindre tilfældigt er bosiddende i Danmark. Det er af stor betydning for styrkelsen af det etniske og tværkulturelle område, at de positive erfaringer KUF har gjort ikke tabes på gulvet, men integreres i kulturpolitikken fremover. Ikke kun for at styrke den etniske ligestilling, men også for at styrke kunst- og kulturlivet som sådan. Det digitale multimedieområde I multimediekunsten er teknologien fremtrædende, og i værkerne reflekteres ofte over teknologiens rolle i forhold til kulturelle og sociale kontekster i et postmoderne og globalt informations- og netværksssamfund. Disse forestillinger er interessante, fordi de er med til at definere de etiske og politiske værdier, som morgendagens Danmark skal bygge på. Men mens den politiske støtte til og interessen for multimedier generelt er intens, så har støtten til den digitale multimedie kunst i Danmark frem til KUFs oprettelse kun været sporadisk. De to områder hænger dog sammen, idet også kunsten knytter an til informationssamfundet, nye medier og dermed ny teknologi. At arbejde med det kunstneriske udtryk inden for dette område er uhyre omkostningstungt, hvilket på den ene side stiller store krav til de offentlige støtteordninger, men på den anden side også åbner for et samarbejde med den kreative industri, et samarbejde der i kulturpolitisk henseende er meget følsomt, fordi de forskellige aktører har forskellige interesser. KUF har på baggrund af udpegningen af digitale multimedier som fokusområde gennem sin støttepraksis arbejdet for at sikre det kunstneriske niveau i et spændingsfelt, der både omfavner kunstens og kulturindustriens domæne, og KUF har ligeledes på et politisk niveau arbejdet for en mere overordnet kulturpolitik for tiltag på området. 13

14 De værkproduktioner, KUF støtter spreder sig over et bredt felt af digitaliserede og delvist interaktive projekter. Feltet spænder på den ene led fra massemedieprodukter til elitære smalle projekter, og på den anden led fra små projekter (under kr.) til store krævende projekter (op til 2 mio. kr.). Ligeledes støttes såvel projekter, der knytter an til ét værk såvel som klynge -projekter, der knytter an til flere kunstnere og værker inden for samme ramme. KUF har fra 1998 til august 2000 støttet 21 værkproduktioner, 5 blandingsformer og 4 hardware/driftsstøtteprojekter med bevillinger, der gennemsnitligt har ligget på kr., hvilket er dobbelt så meget som KUFs gennemsnitlige projektbevilling. Området er uhyre komplekst, og håndteringen bærer præg af, at opgaven har været vanskelig at løfte for fonden: definitionen af begrebet multimedie er uklar, og man følger ikke en konsekvent støttepolitik. Ifølge medieforskeren Jens F. Jensen er definitionsproblematikken dog stadig kendetegnende for multimedieområdet og er derfor ikke et særligt KUF-problem. Det bliver det dog alligevel i kraft af, at kun få bestyrelsesmedlemmer har kendskab til og berøring med delområder inden for digital multimediekunst. Derfor er bestyrelsen ikke i besiddelse af en tilstrækkelig dybtgående indsigt i hele det kunstneriske digitale multimediemiljø som sådan. Dette er problematisk i forhold til en vurdering af de meget forskelligartede projekter hvad angår den kunstneriske dimension såvel som hvad angår praktisk gennemførlighed og budgetgrundlag. Endvidere er det ikke optimalt befordrende for rollen som mediator imellem de forskellige netværker, de enkelte projekter opstår i. Den kunstneriske dimension er her særlig interessant i forhold til et differentieret kvalitetsbegreb, idet digitale multimedier i kraft af det interaktive element arbejder med et æstetisk sprog, der peger væk fra den traditionelle værkkarakter. Dette aktualiserer, at man i bedømmelsen af kvalitet også bør medtænke de traditioner og æstetiske konventioner, værket udspringer af. Bestyrelsen arbejder dog målrettet fra KUFs side på at opnå viden på området og iværksætter allerede tidligt en udredning af kunstnermiljøerne omkring det digitale multimedieområde på baggrund af hvilken, den nedsætter en fokusgruppe bestående af fagfolk fra multimediemiljøet i bred forstand. Rapporten og fokusgruppens udmeldinger får indvirkning på KUFs støttepraksis. Det viser sig ved, at bestyrelsen, i stedet for at følge de oprindelige intentioner bag handlingsplanen, vælger at støtte bredere, hvilket vil sige, at de fx også giver støtte til seminarer og hardware i forbindelse med opbygning af workshopfaciliteter etc. På den måde er KUF også med til at skabe konkrete rammer for den kunstneriske udfoldelse. 14

15 Sammenfattende konklusion og brændpunkter Den strategiske dimension Hvor loven om Kulturministeriets Udviklingsfond både omtaler kunst og kultur, har den nuværende bestyrelse i sin handlingsplan valgt overvejende at fokusere på kunstneriske initiativer i uprøvede grænsefelter. Den har yderligere lagt vægt på at støtte det første led i den kulturelle fødekæde, nemlig kunstnerne og deres værkproduktion med vægt på det eksperimenterende og tværgående. Vi vurderer på et overordnet niveau, at KUF indfrier lovens krav om at sikre en aktiv udvikling af dansk kunst- og kulturliv ved at støtte og iværksætte initiativer, der er nyskabende eller tværgående. Vi vurderer, at KUF har fungeret som et højst nødvendigt omdrejningspunkt for hele den eksperimenterende og tværgående kunstscene, som pga. såvel globaliseringens hybridisering af kunstens udtryk som postmodernismens blanding af genrer, metoder, motiver etc. falder mellem de gængse kunststøtteordninger. Det har den gjort ved at støtte en lang række relevante projekter, der givetvis ikke var blevet til uden støtte fra KUF. KUF har således fungeret som det kunstens eksperimentarium, der er medvirkende til såvel den kunstneriske som den kulturelle udvikling. Bestyrelsen har derudover valgt at støtte såvel formidling som kunstneriske værksteder og laboratorier. Denne indirekte støtte til ny, eksperimenterende værkproduktion ser vi ikke som et problem, men som en relevant udvidelse af støttepraksis, som dog burde være kommet til udtryk i en ændring af handlingsplanens ordlyd. Inden for begge fokusområder det etniske og tværkulturelle og de digitale multimedier - har bestyrelsen iværksat en udredning af kunstnermiljøet, nedsat og brugt fokusgrupper med eksperter på områderne som sparringspartnere og støttet relevante projekter, hvoraf en del vil række udover bestyrelsens periode. Vores vurdering er, at KUF således har sat begge områder på den kunstneriske og kulturpolitiske dagsorden og bidraget med et godt fundament for en videre udvikling af disse områder, som før KUF kom til var underprioriterede i den statslige kulturpolitik. Det er dog vores vurdering, at bestyrelsen generelt set ikke har haft tilstrækkelig dybtgående kompetence inden for disse to fokusområder til at løfte de meget krævende udfordringer, områderne på hver deres måde stiller. Dette bunder i lovens intention om, at bestyrelsen på én gang skal favne kunstnerisk og kulturelt bredt og samtidig besidde en specifik specialist-viden på bestemte fokusområder. Spørgsmålet er dog om disse tunge områder egner sig til at blive varetaget af en fond, hvor bestyrelsen qua sit overordnede formål er udpeget med henblik på at varetage en mangfoldighed af opgaver. Den organisatoriske dimension Vi vurderer, at KUF gennem initiativer til ændring af den administrative praksis har taget et vigtigt skridt i retning af bedre at kunne gribe de eksperimenterende og tværgående projekter, der i stadig højere grad er baseret på ad hoc netværksorganisering. Det har bevirket en hurtigere ekspedition af ansøgninger samt et udvidet samarbejde med såvel råd og nævn som departement og dermed formentlig også bidraget aktivt til indkøringen af det nye tværgående Kunstsekretariat. 15

16 Både bestyrelse og sekretariat har været under stærk arbejdsmæssig belastning på grund af de mange og tunge arbejdsopgaver. Yderligere har sekretariatet været under pres på grund af omfattende omstruktureringer under Tilskudssekretariatet samt forberedelser til oprettelsen af det nye Kunstsekretariat. Den kunstneriske dimension KUF har fungeret som Kulturministeriets fremskudte bastion, og har støttet mange relevante projekter i et spændingsfelt, der dækker talentet uden for det institutionelle kredsløb over velrenommerede kunstnere til etablerede institutioner. KUF har gennem sin støttepraksis været med til at sætte fokus på kvalitetsdiskussionen. KUF har hverken taget udgangspunkt i det kontekstuelle kvalitetsbegreb, som har kendetegnet Kulturfonden eller taget udgangspunkt i det æstetiske kvalitetsbegreb, som knytter an til kvalitet som en universel størrelse. I stedet har man arbejdet med et differentieret kvalitetsbegreb, hvilket vil sige, at man forholder kvalitet til de traditioner og æstetiske konventioner, værket udspringer af. Derfor skal fx hiphop og opera vurderes ud fra forskellige parametre. Et differentieret kvalitetsbegreb er et fleksibelt arbejdsredskab i en kultur, hvor globaliseringen og postmodernismen frembringer hybride kunstudtryk, der bevæger sig på tværs af traditionelle skel. KUF har ikke mindst i forbindelse med de to fokusområder peget på behovet for en diskussion af kvalitetsbegrebet. Den etniske og tværkulturelle kunst såvel som den digitale multimediekunst sætter andre traditioner og æstetiske konventioner i spil, der så at sige sprænger rammerne for et universelt kvalitetsbegreb, uden at alt dermed bliver lige godt æstetisk set. KUFs bestyrelse har været med til at sætte kriterier for denne kvalitet gennem sin støttepraksis. Anvendelsen af det differentierede kvalitetsbegreb i et uprøvet grænsefelt stiller dog store krav til bestyrelsens indsats, hvilket ikke har været muligt at indfri i alle tilfælde pgr. af det store arbejdspres. Hele bestyrelsen har således haft svært ved nå hele ansøgningsbunken igennem. Bestyrelsesmedlemmerne har ikke set alle de projekter fonden har støttet, og der savnes en systematisering af afrapporteringen fra projekterne. Aktuelle brændpunkter På baggrund af loven om Kulturministeriets Udviklingsfond og vores analyse af den måde den nuværende bestyrelse har valgt at udfylde loven på gennem sin handlingsplan, valg af fokusområder og konkrete støtte til projekter, har vi her opstillet en række generelle problemstillinger eller brændpunkter i en strategisk såvel som organisatorisk og kunstnerisk dimension. Punkterne skal ikke opfattes som en kritik af det nuværende KUFs dispositioner som sådan, men som oplæg til debat i KUFs bestyrelse, i departementet og det kulturelle og politiske bagland, og de skal ses i forhold til tidens aktuelle kulturpolitiske udfordringer. Brændpunkter i den strategiske dimension: Kulturministeriets Udviklingsfond eller Fonden for udvikling af kunst og kultur? Det helt overordnede strategiske spørgsmål er, om KUF skal være Kulturministeriets udviklingsafdeling, der påtager sig ansvaret for at støtte og udvikle de felter, der er kommet i klemme i systemet eller falder mellem flere stole inden for de statslige støtteordninger, sådan som det har været tilfældet med både det etniske og tværkulturelle område og det digitale multimedieområde, og som det er tilfældet med billedkunsten. Eller skal den til enhver tid nedsatte bestyrelse selv vurdere, hvor de grænse- 16

17 brydende nyskabelser og dermed brændstoffet til fremtidens udvikling befinder sig, og derfor helt uafhængigt af erklærede behov opstille sine egne fokusområder og prioriteringer? Kunstfond eller Kulturfond? Den nuværende bestyrelse for KUF har i sin handlingsplan helt bevidst valgt at definere sig i forhold til kunsten og kunstnerisk kvalitet, mens loven i sin formålsparagraf fremhæver sikringen af en aktiv udvikling af dansk kunst- og kulturliv. Hvis KUFs kommende bestyrelse(r) fortsat definerer sig i forhold til den eksperimenterende og tværgående kunst - sådan som den er i sin fulde ret til - hvem skal så støtte de nyskabende og tværgående initiativer eller formidlingspraksis inden for det bredere kulturliv? Og vil den statslige kulturpolitik - udover de 4 mio. kr., der ligger i amatørpuljen, - hermed opgive støtten til mere folkelige kulturformer, der ligger bag målsætningen om det kulturelle demokrati? Geografisk decentralisering eller kunstnerisk kvalitet? Geografisk decentralisering er ikke et mål for KUFs nuværende bestyrelse, som i sin vurdering af projekter udelukkende lægger vægt på kunstnerisk kvalitet og ikke fordeler støtte efter postnumre. Derfor er det ikke overraskende, at København og Århus er overrepræsenterede, hvad angår projektledernes hjemsted, og at projekter med udspring i København får betydelig mere støtte i gennemsnit end projekterne i provinsen, da den eksperimenterende og tværgående kunstscene og dens publikum er koncentreret i storbyerne. Bør KUF fremover tage hensyn til de regionale forskelligheder, som det anføres i bemærkningerne til loven, og dermed tage ansvaret for udviklingen af de kunstneriske og kulturelle miljøer, der eksisterer uden for storbyerne? Eller skal kvalitetsvurderingen også fremover foregå uafhængigt af geografisk fordelingspolitik? Eneste statslige støttekilde eller samspil med øvrige råd/nævn? KUFs egen handlingsplan prioriterer projekter, der bevæger sig i uprøvede grænsefelter, der falder uden for de eksisterende tilskudsordninger, og i lovens bemærkninger konstateres det desuden, at der kun i særlige tilfælde skal være mulighed for at samfinansiere med andre af statens kunststøtteordninger. Derfor er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de afsluttede projekter selv oplyser, at de får anden statslig støtte. Dette er dog ikke nødvendigvis ensbetydende med, at KUFs støtte i disse tilfælde overlapper med andre råd og nævn, idet man i samarbejdet kan vælge at støtte forskellige dele af et projekt, der svarer til bevillingsgiverens kunstneriske profil i en patchwork-finansiering. Desuden dækker anden statslige støtte ikke nødvendigvis kulturministeriets støtteordninger. Besvarelserne åbner under alle omstændigheder for spørgsmålet, om en udbredt samfinansiering er et reelt problem, eller om det netop er udtryk for en ny netværksskabende kulturpolitik på tværs af eksisterende råd og nævn, som udfordrer disse til at samarbejde ved at patchworkfinansiere projekter eller ved at afsætte fælles puljer til tværgående projekter? Brændpunkter i den organisatoriske dimension Politisk beslutning eller autonomi Armslængdeprincippet, der skal sikre afstand mellem det politisk administrative niveau og kunstnerne, er et organisatorisk nøglebegreb i dansk kulturpolitik. KUF er en hybridform af det dobbelte og enkelte armslængdeprincip, hvilket kommer til udtryk i ministerens indflydelse på udpegningen af bestyrelsen og valget af fokusområder. Som et resultat af denne hybridform får det politiske niveau direkte indflydelse på valget af fokusområder. Hvilke konsekvenser har denne politiske struktur for armslængdeprincippet generelt? 17

18 Særlig kompetence eller bred kompetence Lovens krav om både repræsentativ bredde i bestyrelsen og muligheden for at have fokusområder, der kræver en specialiseret viden, er et grundlæggende paradoks. Som en konsekvens af dette savner KUFs bestyrelse dybtgående kompetence i forhold til forskellige kunstområder. Samtidig har bestyrelsen ikke dybtgående kompetence på tilstrækkeligt niveau i forhold til de to fokusområder. Selv om bestyrelsen har den endelige beslutningskompetence indebærer dette en risiko for, at udenforstående får uforholdsmæssig stor indflydelse. Hvad sker der med armslængdeprincippet, når kunstfaglige råd bliver nødt til at søge ekspertviden for at kunne betjene særligt komplekse områder? Handlingsplan eller værdigrundlag Handlingsplanen er sammen med lovens formål og vurderingen af kunstnerisk og kulturel kvalitet det formelle grundlag for KUFs virksomhed. Den er således både det officielle ansigt udadtil og et styrende redskab i forhold til KUFs daglige arbejde. KUF har valgt at dens handlingsplan skal fungere som værdigrundlag snarere end en operationel handlingsplan. Skal der stilles mere specifikke krav til, hvad en handlingsplan bør indeholde, eller er det op til bestyrelsen selv at vurdere, hvad der er mest formålstjenligt? Netværksorganisation og bureaukrati KUF vælger at løse en række opgaver omkring at iværksætte egne initiativer og realisere en netværksambition på tværs af organisationen Kulturministeriet med arbejdsmetoder, der er præget af netværksorganisationens dynamiske stil. I forhold til ansøgningsbehandlingen må bestyrelsen ligeledes operere i forhold til bureaukratiske regler. I dette spændingsfelt opstår der både en ny dynamik, men også nye arbejdsudfordringer. Skal Kulturministeriet komme kunstnerne i møde, eller skal kunstnerne komme Kulturministeriet i møde? Sagsbehandler eller konsulent Det er KUFs konsulenter, der i samarbejde med bestyrelsen, har til opgave at tilrettelægge og styre KUFs arbejde. Deres arbejde har været besværliggjort af en forøget arbejdsbyrde i forlængelse af KUFs store arbejdsområde, en større organisationsforandring, herunder en flytning samt forskellige forventninger til konsulenternes rolle fra henholdsvis sekretariatets og KUFs side. KUFs konsulenter bevæger sig således i spændingsfeltet mellem sagsbehandlere og udfarende konsulenter. Hvilken rolle skal de spille i fremtiden. Skal de være traditionelle sagsbehandlere, faglige embedsmænd eller konsulenter med mulighed for en mere opsøgende indsats i forhold til det kunstneriske miljø? Brændpunkter i den kunstneriske dimension Æstetisk eller differentieret kvalitetsbegreb? Det differentierede kvalitetsbegreb tager forbehold for de traditioner og æstetiske konventioner, værket fungerer indenfor. Og idet begrebet er differentieret, vil det sige, at man skal begrunde kriterierne for støtte. Dette gælder i særdeleshed for en fond som KUF, hvor kvalitetsbegrebet spændes op i det uprøvede grænsefelt for den eksperimenterende og tværgående kunst. Vil en udvidet brug af det differentierede kvalitetsbegreb skærpe blikket for den eksperimenterende kunst såvel inden for som på tværs af gældende tilskudsordninger? 18

19 Vores anbefalinger Udfra vores konklusioner ovenfor og opstillingen af de punkter vi ser som brændpunkter for debatten om KUFs rolle i kulturpolitikken, skal vi i det følgende angive vores bud på de strategiske, organisatoriske og kunstneriske udfordringer, KUF står overfor samt på fokusområdernes fremtid. KUF som et væksthus Med udgangspunkt i den gældende lov om KUF foreslår vi på det strategiske område: At KUF ikke skal fylde huller i den offentlige kulturpolitik, men støtte det endnu uprøvede med risikovillig kapital og gennem egne initiativer skabe rammer for nye grænseoverskridende netværkskonstruktioner, der frigør kunsten og kulturen fra de strukturer, der binder den. At KUFs kommende bestyrelse ved udformning af sin handlingsplan er opmærksom på, at KUF ikke behøver at målrette sin praksis mod kunsten, men også kan medtænke det bredere kulturelle felt. At KUF fortsat anskuer kvalitetsbegrebet som noget, der til stadighed udvikler sig og fortsat arbejder med udgangspunkt i et differentieret kvalitetsbegreb med respekt for det foranderlige og forunderlige. At KUF tager flere egne initiativer til projekter af kunstnerisk karakter med en længere horisont inden for det nyskabende og tværgående kunst- og kulturområde, der finansieres på tværs af såvel private som offentlige kulturstøtteordninger, herunder også Kulturministeriets øvrige råd og nævn. At KUF i sine støttekriterier og egne initiativer medtænker geografiske forhold. Ikke ved at slække på kvalitetskravet, men ved at skabe opmærksomhed om sin tilstedeværelse gennem opsøgende virksomhed uden for København og Århus for derved at generere flere og bedre ansøgninger fra disse områder. At der stilles større krav til projekter om at præcisere deres målgruppe(r) og deres strategier mht. at nå disse grupper, hvad enten de ligger inden for det kunstneriske og kulturelle miljø eller er geografiske, sociale eller kulturelt afgrænsede grupper. KUF som et videnscentrum Med hensyn til proceduren omkring nedsættelsen af en ny bestyrelse for KUF og de organisatoriske rammer for virksomheden foreslår vi: At bestyrelsen nedsættes med repræsentation fra kultur- og kunstlivet med en bred repræsentation fra de forskellige kunstneriske genrer, og at den afspejler den kulturelle mangfoldighed. Der bør desuden tilstræbes en balance mellem kunstnere, formidlere og fagkyndige. At en ny bestyrelse nedsættes, før der udstikkes eller udmeldes eventuelle fokusområder, dvs. at bestyrelsen nedsættes med en bred kompetence uden henblik på bestemte på forhånd definerede fokusområder. 19

20 At den nedsatte bestyrelse efter samråd med den afgående bestyrelse, ministeren og relevante råd og nævn udpeger fokusområde(r), som passer ind i lovens overordnede formål at sikre en aktiv udvikling af dansk kunst- og kulturliv ved at støtte og iværksætte initiativer, der er nyskabende eller tværgående. De valgte fokusområder bør afspejle såvel bestyrelsens kompetencer som kunstneriske og kulturelle behov, men ikke nødvendigvis Kulturministeriets behov. At bestyrelsen på denne baggrund udarbejder en klar og mere operationel handlingsplan, der både kan fungere som et arbejdsredskab for dens eget arbejde og som information til potentielle ansøgere. Handlingsplanen bør revideres løbende, hvis praksis viser sig at afvige fra handlingsplanens intentioner At der projektansættes konsulenter med relevant baggrund i forhold til evt. fokusområde med det formål at vejlede i forhold til udformning af projektansøgninger, fundraising, distribution og opfølgning af projekter. Der bør således i højere grad skelnes mellem egentlig sagsbehandling og konsulentvirksomhed. At sekretariatet systematiserer erfaringsopsamlingen af afrapporteringerne fra de støttede projekter, så erfaringerne kan generere et mere overordnet billede af kunstscenens tilstand og behov. De to fokusområders fremtid Det er vigtigt, at de processer, der er sat i gang, og de erfaringer, den nuværende bestyrelse har gjort omkring fokusområderne det etniske og tværkulturelle område og de digitale multimedier, følges op, når den nuværende bestyrelse træder tilbage. Dette kræver, at der foreligger en strategi for overførelse af erfaringer fra den afgående bestyrelse til nye instanser i Kulturministeriets regi uden for KUF. Ellers risikerer den nuværende KUFs indsats mht. udvikling af disse væsentlige kulturpolitiske felter at blive tabt på gulvet. Disse anbefalinger skal ikke ses i modsætning til KUFs egne strategier, og flere forslag har derfor udspring i bestyrelse og fokusgrupper. Mht. det etniske og tværkulturelle område foreslås, at følgende tiltag varetages med puljemidler fra Kulturministeriet: Opsøgende arbejde i forhold til afdækning af talentmasse og vækstlag inden for det etniske og tværkulturelle område med hjælp fra kunstnere og formidlere, der selv udspringer af det etniske kunstmiljø med henblik på at stimulere og kvalificere ansøgninger på feltet til alle relevante kulturstøtteordninger. Udbygning af konsulenthjælp til udformning af projektansøgninger, markedsføringsstrategi, fundraising og opfølgning af projekter undervejs. Afholdelse af workshops, seminarer og kurser, der klæder kunstnere med anden etnisk baggrund på til at møde det danske kulturbureaukrati og kunstscene kombineret med individuel sparring og mentorordninger. 20

Hvad er publikumsudvikling?

Hvad er publikumsudvikling? Rapport nr. 1, april 2011 Hvad er publikumsudvikling? Louise Ejgod Hansen Rapporten er udgivet af Scenekunstnetværket Region Midtjylland c/o Randers EgnsTeater Mariagervej 10 8900 Randers Ansvarshavende

Læs mere

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU Morten Lassen & Peter Plougmann under medvirken af Mette Beck-Nielsen, Sune Rosdahl, Anja Lindkvist Jørgensen, Anne-Mette Hjalager og Søren Voxted. CARMA/New

Læs mere

Små skridt store forandringer. - En undersøgelse af hjemløshed i gruppen af grønlændere i København

Små skridt store forandringer. - En undersøgelse af hjemløshed i gruppen af grønlændere i København Små skridt store forandringer - En undersøgelse af hjemløshed i gruppen af grønlændere i København Center for Kulturanalyse Januar 2006 Små skridt store forandringer En undersøgelse af hjemløshed i gruppen

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Nordisk Forum for Interkultur Et netværk for erfaringsudveksling, projektudvikling og kulturpolitisk diskussion

Nordisk Forum for Interkultur Et netværk for erfaringsudveksling, projektudvikling og kulturpolitisk diskussion Nordisk Forum for Interkultur Et netværk for erfaringsudveksling, projektudvikling og kulturpolitisk diskussion Opsummering af seminaret NO MORE TALKING LET S DO SOMETHING ABOUT IT! Et interkulturelt seminar

Læs mere

Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland

Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland September 2004 Indhold RESUMÉ 1. Indledning... 1 1.1. Evalueringens genstandsfelt... 1 1.2. Evalueringens indhold... 2 1.3. Evalueringens metode

Læs mere

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

Fire år som Kunstrådets Musikudvalg overvejelser, erfaringer og resultater

Fire år som Kunstrådets Musikudvalg overvejelser, erfaringer og resultater Fire år som Kunstrådets Musikudvalg overvejelser, erfaringer og resultater Statusrapport marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 I. AKTUELLE BRÆNDPUNKTER I MUSIKLIVET 4 Medie- og kulturpolitik på musikområdet

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark Når Viden skaber resultater--- Servicestyrelsen Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark juni 2008 Servicestyrelsen Evaluering af opfølgnin- Juni 2008 Ref 7018 2088

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation

Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation Resultater fra et ekspertpanel (Delphi-studie) Karina Sehested Eva Sørensen Troels Schulz Larsen Dorthe Hedensted Lund ISBN: 978-87-7349-771-5 1

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000 Skoleledelse Danmarks Lærerforening 2000 Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 Indledning s. 4 Ledelse i fremtidens folkeskole s. 5 - Ledelsens tolkning af loven og udfordringerne s. 5 Ledelse og skolevæsen

Læs mere

Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse

Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse kolofon Forfatter: Sine Nørholm Just, CBS og Mikkel Bülow Skovborg, DEA Udgiver: DEA, Danmarks ErhvervsforskningsAkademi Tryk:

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE

FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE 2003 FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE Evaluering af Udviklingsprojekt om ecstasyforebyggelse i to»modelamter«, Nordjyllands Amt og Århus Amt Feststoffer og Forebyggelse - evaluering af Udviklingsprojekt om

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

Forandring og forankring

Forandring og forankring Forandring og forankring Evaluering af projekter om psykisk arbejdsmiljø med støtte fra Udviklings- og Omstillingsfonden Udarbejdet for Statens Center for Kompetenceog Kvalitetsudvikling NFA Kubix Marts

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Professionsstrategi og -udvikling. Et sekretariatsnotat

Professionsstrategi og -udvikling. Et sekretariatsnotat Professionsstrategi og -udvikling Et sekretariatsnotat december 2005 Indhold FORORD...3 PROFESSIONSBEGREBET...4 HVAD SKAL DER TIL FOR, AT EN ERHVERVSGRUPPE KARAKTERISERES SOM PROFESSION?...4 PROFESSIONERNE

Læs mere

At arbejde med social kapital

At arbejde med social kapital At arbejde med social kapital - kortlægning af eksisterende erfaringer Rapport udarbejdet for BrancheArbejdsmiljøRådene Social & Sundhed, Undervisning & Forskning samt Finans / Offentlig Kontor & Administration

Læs mere

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER Rapport Oktober 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 1.1 Læsevejledning 5

Læs mere

Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Af Lektor Camilla Sløk, videnskabelig assistent Mathilde Hjerrild Carlsen, projektassistent Jesper Christensen, lektor Holger Højlund

Læs mere

SKEMA 4: SPECIALEAFLEVERING. Institut for Æstetiske Fag

SKEMA 4: SPECIALEAFLEVERING. Institut for Æstetiske Fag SKEMA 4: SPECIALEAFLEVERING Institut for Æstetiske Fag Navn Årskortnummer Anna Margrét Bjarnadóttir 19983795 Afdeling (sæt kryds) DRA KUN LIT MUS ÆK X Adresse Hraunbrún 8 220 Hafnarfjörður Island Telefon

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Statens Kunstfond

Læs mere