Information til nye elever på. Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole. skoleåret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information til nye elever på. Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole. skoleåret 2015-16"

Transkript

1 Information til nye elever på Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole skoleåret

2 Velkommen! Nedenfor finder du en række praktiske informationer, der forhåbentlig kan være med til at besvare nogle af de spørgsmål, du har i forbindelse med din start på Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole. Gem informationerne, da du helt sikkert får brug for dem senere i dit skoleforløb her hos os. Adresseforandring - husk at meddele adresseskift (eller navn/tlf. etc.) til kontoret. AOC - (Athenæum, Odeum og Colosseum) er skolens festudvalg. Der vælges medlemmer én gang årligt før sidste fest i foråret. Bestyrelsen er skolens øverste ledelse i samspil med rektor. Bestyrelsen er bl.a. med til at fastlægge klassestørrelser, fagudbud, budget, ordensregler m.v. Billedbogen - rummer billede, adresse og telefonnummer på alle elever og personale. BKS - er en forkortelse for Birkerød Kostskoles Samfund. Det er foreningen for alle tidligere elever og lærere - og ikke blot for kostelever. Hvert år på den første lørdag i oktober arrangeres der en fest for tidligere elever. Lotte Rosenven er foreningens kontaktmand på skolen og styrer medlemskartoteket, der også ligger på skolens hjemmeside under Om BG/Gamle elever. BKS bestyrer desuden to legater. Bøger - i underetagen på D-gangen, i forlængelse af toiletterne, ligger bogdepotet, som udlåner skolebøger. Bøger stilles gratis til rådighed for dig, men ikke lommeregnere eller ordbøger. De udleverede læremidler tilhører fortsat skolen og skal leveres tilbage efter eksamen eller ved udmeldelse. Du skal selv være opmærksom på, om du nu har fået de til klassen udleverede bøger - og har afleveret de bøger, som er hjemkaldt. Registreringen af udlånene sker elektronisk ved et stregkode-system. Hver bogtitel har sin stregkode og hver elev sin stregkode (bagsiden af studiekortet). Du er økonomisk ansvarlig for de lånte bøger, og det kan blive en dyr historie, hvis det efter eksamen viser sig, at du har forlagt en del bøger. Bøger til et gymnasieforløb kan nemt koste kr. Du er ansvarlig for, at der er navn i bøgerne, at de er indbundet, samt at der ikke bliver skrevet i dem. Husk, at bøgerne skal bruges i mange år fremover. Bogdepotets åbningstider fremgår af opslag på døren ind til depotet. Bogdepotet bestyres af Lena Braae. Hvis bøger mod forventning ikke bliver afleveret, udsender vi en 1. rykker. Hvis bøgerne stadig ikke bliver afleveret, sender vi 2. rykker med en frist på 8 dage. Kommer bøgerne stadig ikke, bliver sagen sendt til inkasso via Inddrivelsescentret under SKAT for din regning. Danskopgaven og/eller historieopgaven - ligger i slutningen af 1.g. Opgaven skrives i ét af de to fag eller i begge efter eget valg. Opgaven skal afspejle det stof, du har gennemgået i faget/fagene indtil nu, og er samtidig en træning i at skrive større skriftlige opgaver. Eksamen - en studentereksamen består af mindst 4 fag på A-niveau, 3 fag på B-niveau og 7 fag på C-niveau samt de 3 fag : AT (almen studieforberedelse over 3 år), AP (almen sprogforståelse i grundforløbet) og NG (naturvidenskabeligt grundforløb i grundforløbet). En studentereksamen skal omfatte 8 prøver og et studieretningsprojekt. Undervisningsministeriet laver udtræk af fagene, men alle gymnasielever skal op i mindst 3 skriftlige fag og mindst 3 mundtlige fag + AT-projekt + studieretningsprojekt. Nogle af de mundtlige fag (på C-niveau og B-niveau) vil blive afsluttet i 1g eller 2g. Eksamen finder normalt sted i maj-juni. Der er endvidere sygeeksamen i august-september. En hf-eksamen består af 7 obligatoriske og mindst 2 valgfag på B-niveau eller 1 valgfag på B- niveau og 2 på C-niveau. En hf-eksamen skal omfatte skriftlig prøve i dansk (A), engelsk (B)

3 og matematik (C) samt evt. skriftlig prøve i et eller flere valgfag, fx matematik B. Desuden skal der udarbejdes en større skriftlig opgave i 2hf. Der er mundtlige prøver i dansk (A), engelsk (B) og matematik (C), praktisk/musisk fag (C) samt i valgfagene. Derudover er der to mundtlige prøver inden for naturvidenskabelig faggruppe og kultur- og samfundsfaggruppen. Eksamensbevis for at bestå studenter- eller hf-eksamen skal gennemsnittet være 2,0. Karaktererne indgår med forskellig vægt ved udregning af gennemsnittet. Du kan løbende følge med i dit karaktergennemsnit på Lectio. Ekskursion m.v. - en ekskursion er et led i undervisningen, der føres fravær, og man har pligt til at deltage. En ekskursion kan være af få timers varighed (endagsekskursion), eller den kan strække sig over flere dage (flerdagesekskursion), men fælles er, at det foregår uden for skolen. Ekskursioner er forfriskende indslag i undervisningen, hvor teorien møder virkeligheden. Rejser til udlandet kan enten være studierejser (2g og 1hf), som afholdes i terminsprøveugen i marts, A-niveaurejser i 3g eller udvekslingsrejser (normalt 1g/starten af 2g). Alle disse aktiviteter foregår med et fagligt indhold. Elevorganisationer - der findes 2 landsdækkende elevorganisationer, som varetager elevernes interesser på landsplan: DGS, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, og LAK, Landssammenslutningen af Kursusstuderende, som er de hf-studerendes organisation. Også flere politiske partier har elevorganisationer. Elevrådet - består af en repræsentant fra hver klasse, som vælges i løbet af august måned. Elevrådet vælger et forretningsudvalg, og der nedsættes i øvrigt udvalg efter behov. Elevrådet varetager elevernes interesser i forholdet til skolen og har 2 elever i skolebestyrelsen. Elevrådsformanden holder jævnlige møder med rektor. Aktivitetschef Birgit Lohe fungerer som kontaktperson til elevrådet. Elevskabe alle elever på BG får stillet et skab til rådighed i skolens garderobekælder. Husk at låse det med din egen hængelås! Ferier og fridage - se kalender i Lectio. Fredagscafeen - i skolens kantine afholdes der regelmæssigt mindre kulturarrangementer. Fredagscafeen arrangeres af elevernes kulturudvalg. Forsikringer - skolens elever er ikke ulykkesforsikret. Det betyder, at elevernes familie selv må sørge for at være ulykkesforsikret. Ved alle studierejser skal der tegnes en hjemtransportforsikring, da denne ikke længere er indeholdt i det gule sygesikringskort, og også en rejseforsikring, hvis rejsen ikke foregår inden for det gule sygesikringskorts dækningsområde (EU). Forsømmelser/fravær - se særskilt information fra skolen. Fritagelse - for idræt kan ske periodisk eller i sammenhængende tidsrum, hvis der er helbredsmæssige grunde til det. Når hindringen er umiddelbar indlysende (fx brækket ben) kræves der ikke lægeattest. I alle andre tilfælde gives fritagelse kun på grundlag af lægeattest. Fritagelse fra idræt betyder normalt, at man skal tage et ekstra fag. Frivillig undervisning - der er mulighed for at oprette hold uden for skoletiden. Der bliver løbende orienteret om de frivillige aktiviteter - fx volley, basket, fodbold, skolens kor og band, billedkunst. Fællesarrangementer - er de særlige arrangementer, som foregår for nogle af eller alle skolens elever. Det kan være foredrag, film, debat m.v. - ofte af aktuel art og med gæster

4 udefra. Den almindelige undervisning er aflyst i den tid, arrangementet strækker sig over, og derfor er der mødepligt. Glemmeskabet - er en stor kasse, som står i garderobekælderen. Heri anbringer pedellerne ting (tøj og lignende), som er blevet fundet rundt om og på skolen - dog ikke bøger og værdisager. Glemte bøger - indleveres til bogdepotet af finderen. Husk at have navn i dine bøger. Glemte værdisager - afleveres til skolens sekretær, Aase Wohnsen. IB, International Baccalaureate - er en international eksamen, som kan læses i mere end 100 lande. Uddannelsen består af to års studier i forlængelse af en etårig forberedelsesklasse 1v eller 1w (pre-ib), hvoraf 1. semester svarer til gymnasiets grundforløb. IB består af 6 fag samt Extended Essay (EE) og Theory of Knowledge (TOK), og der undervises på engelsk. Idrætsstævner og idræts-/aktivitetsdage - skolen deltager med hold til stævner, der arrangeres for gymnasieskoler og hf-kurser. Der afholdes stævner i mange gængse idrætsgrene, og deltagelsen i forskellige discipliner afgøres af jeres interesse. Skolen afholder lejlighedsvis idræts- og aktivitetsdage. IT skolens IT-funktion ledes af Jakob Evers med assistance fra Henrik Lange, Jan Kamp- Larsen og Daniel Skovgaard Frederiksen. Gymnasiet har trådløst netværk over hele skolen, så når du medbringer din egen bærbare PC, har du adgang til internettet. I alle faglokaler er der installeret projektorer, som kan benyttes i undervisningen. It-folkene befinder sig 2 steder, både ved starten af den øverste b-gang, og på den nedre b-gang, b12. Kaffeballet - er skolens ultimative og meget iscenesatte årsfest. Den hedder Kaffeballet, fordi der ved denne fest i gamle dage blev serveret gratis kaffe og lagkage for eleverne. I dag er det en fest med indmarch for 3g-klasserne, højt humør, meget lanciers og en smuk og fantasifuld på- og udklædning. Festen arrangeres af en af 3g-klasserne i samarbejde med aktivitetschef Birgit Lohse. Kaffeballet holdes normalt i november, og der trænes i at danse lanciers i idrætstimerne i tiden op til den store aften. Karakterer - hf-kursister får vejledende karakterer 2 gange om året samt karakterer ved eksamen. Gymnasieeleverne får årskarakterer ved årets afslutning, desuden får de standpunktskarakterer i november og februar. Der gives karakterer efter 7-trins-skalaen som i folkeskolen. Det er almindelig erfaring, at man kan falde 1-2 karaktertrin i 1.g i forhold til folkeskolen. Kravene er anderledes. Men lad dig ikke slå ud! Klager - såvel klager over en lærers adfærd som klager over en elevs adfærd skal forelægges rektor til behandling og afgørelse. Rektor er skolens leder, og klagesager er så følsomme for den enkelte og kan rumme sådanne perspektiver, at de ikke bør forelægges hvem som helst. Også klager i forbindelse med karaktergivning skal forelægges rektor. Kopiering der er 3 farvemultifunktionsprintere til eleverne. Hver elev får et plastikkort med 100 kr. ved skoleårets start. 1 sort/hvid kopi/print koster 35 øre. På lærergangen er der pædagogisk værksted for lærerne, hvor elever kun har adgang sammen med deres lærer eller efter særlig aftale med rektor. Kopimaskerne er lokaliseret forskellige steder rundt på skolen, en ved slik/sodavand automaterne, en foran Harlekin og en ved K1/K2. Kostskolen - til Birkerød Gymnasium er knyttet en kostafdeling med plads til 76 elever. De har alle deres faste gang på skolen og undervises på lige fod med deres hjemmeboende kammerater. I de fleste af klasserne findes der således en eller flere kostelever. To af gymnasiets faste lærere samt to socialpædagoger bor desuden på selve kostskolen.

5 Kulturfonden - blev oprettet i 1941 med det formål at kunne yde støtte til en række ting, der normalt ikke kan betales ud af skolens driftsmidler. Fonden får sine midler i form af gaver fra forældre, og den bestyres af rektor med formanden for Pædagogisk Råd som revisor, samt i samarbejde med formanden for skolebestyrelsen, der kontaktes, før større dispositioner foretages. Fonden støtter konkrete elevformål som ekskursioner, skoleblad, fællesarrangementer, indkøb af kunst og visse bøger. Kulturfonden har følgende registreringsog kontonummer: (Nordea). Lectio - er skolens elektroniske informationssystem. Det findes som et link på skolens hjemmeside, og du skal holde dig ajour dagligt. På Lectio findes alle oplysninger af relevans for din daglige skolegang. Du kan her se alt om skemalagt undervisning, både dit eget skema og andres, skoleårets kalender findes på Lectio, dine forsømmelser (som kun du, administrationen og lærerne kan se) bliver indført i Lectio, og dine karakterer (som kun du, administrationen og lærerne kan se) bliver lagt ind i Lectio. Det var dine rettigheder. Du har også pligter i forbindelse med Lectio: ud over at holde dig ajour skal du for hver eneste time, du evt. måtte forsømme, føre en begrundelse ind i Lectio. Ledelse og administration - Findes i øverste A-fløj. I ledelsen og administrationen finder du følgende personer: a) rektor Anders Kloppenborg b) vicerektor Lone Häckert c) udviklingschef Klaus Nørby Jakobsen, der bl.a. tager sig elev- og medarbejdertrivsel samt Statens Uddannelsesstøtte (SU) d) aktivitetschef Birgit Lohse, uddannelseschef Helene Vejbjerg Lindemann, uddannelseschef Niels Hjuler Kristensen og administrativ konsulent Torben Pedersen, der bl.a. tager sig af elevrelaterede opgaver, Lectio, skemaændringer, forsømmelser, karakterblade, prøver og eksamener samt aktivitetskoordinering og udvikling. Kostskolechef, Flemming Zachariassen, leder kostskolen og IB-koordinator Christina Rye Tarp leder IB-afdelingen. e) Skolesekretærer Aase Wohnsen, Benita Zerlang og de administrative medarbejdere Janne Mogensen samt Allan Jørgensen varetager en lang række administrative opgaver og tager sig af løbende henvendelser herunder ungdomskort. Bogholder Jette Ohland-Andersen tager sig af skolens regnskabsføring sammen med Marie. Læsevejledning - der vil være mulighed for at modtage særlig vejledning i læse- og studieteknik hos læsevejlederne: Susanne Mørup Hansen og Birgit Lohse. Se opslag. Medbestemmelse - både lærere og elever er med til at bestemme, hvordan tingene skal foregå på skolen. Lærernes medbestemmelse er knyttet til undervisningen og til indflydelse gennem arbejdet i Pædagogisk Råd og diverse arbejdsgrupper. Elevernes medbestemmelse er beskrevet i hhv. gymnasiebekendtgørelsen og hf- bekendtgørelsen. Her står, at læreren evt. sammen med eleverne skal udarbejde en plan (klassens studieplan), når der startes på et nyt niveau. For de senere faser af undervisningen gælder, at lærer og elever i fællesskab planlægger undervisningen og sammen regelmæssigt drøfter den. Lærerteamet skal sørge for koordinering af undervisning og skriftligt arbejde i den enkelte klasse. Morgenmøderne - foregår i samlingssalen. Hensigten med møderne er at informere, proklamere, aktivere, debattere - at fremføre underholdning: musik, sang, revyer, små skuespil, film, dias. Den enkelte elev eller hele klassen giver besked til vicerektor, Lone Häckert, senest ugen før, når man har et længere indlæg/indslag til morgenmødet og dagen før, hvis der er tale om en kortere besked. Morgenmødet finder sted hver tirsdag efter 1. modul. Ringetiderne er derefter forskudt 10 minutter resten af dagen. Oprydning - er noget, skolen er meget opmærksom på. Skolen skal fremtræde rar og indbydende, og det er alles ansvar. Brug skraldespandene og hovedet. Hver uge er en klasse på skift oprydningsklasse. Denne klasse skal bruge det første kvarter af 3. modul til at fjerne

6 de evt. sidste tallerkener m.v. samt feje gulv og tørre borde af. I klasseværelserne skal der ryddes op og stoles op efter både 3. og 4. modul. Opslagstavler - læs administrationens opslagstavler på balkonen ud mod Dumpedalen samt tjek Lectio. Det er særlig vigtigt at gøre sig klart, om der er skemaændringer på grund af lærerfravær o.a., hvilket sker i Lectio. Elevrådet har også en opslagstavle på samme væg. Du må gerne selv sætte opslag op samme sted, hvis det har noget med skolen at gøre. Husk at mærke opslaget med navn og dato - samt selv at tage det ned. Ordensregler der er udarbejdet ordens- og forsømmelsesregler. Se særskilt information på skolens hjemmeside. Postbokse/dueslag - på gangen ind til lærerværelset har hver lærer et rum til ting og sager. Her kan du lægge besked, aflevere opgaver etc. Der er opsat en nummereret oversigt over, hvilket dueslag de enkelte lærere har. Rektor - er skolens administrative og pædagogiske leder, og han arbejder i nær kontakt med Undervisningsministeriet, regionen, kommunen og andre samarbejdspartnere. Vicerektor fungerer som stedfortræder for rektor. Rejsefond skolen har en rejsefond, som har til formål at gå ind og dække indbetalte rejseudgifter, hvis en elev bliver forhindret i at komme med på en rejse. Der skal helt særlige grunde til som fx sygdom, før man kan få tilbagebetalt sit indbetalte beløb. Rektor og aktivitetschef Birgit Lohse afgør tilbagebetalingen. Der kan kræves lægeattest. Ringetider se særskilt information fra skolen. Rygning - er forbudt på hele skolens matrikel, men der er en såkaldt Rygersti, som eleverne benytter. Skemaændringer - meddeles i Lectio. Husk derfor altid at tjekke Lectio, inden du går hjem. Skriftlige opgaver - det er meget vigtigt, at du lige fra begyndelsen laver de skriftlige opgaver, der kræves af dig - og bliver ved med at gøre det. Hvis du forsømmer at aflevere skriftlige opgaver, regnes det som forsømmelser på linje med forsømmelser i øvrigt. Statens Uddannelsesstøtte (SU) - fra den første i kvartalet efter man er fyldt 18 år er der mulighed for at få uddannelsesstøtte. Orienter dig via hjemmesiden, hvor du også skal søge SU, eller kontakt skolens SU-vejleder, Klaus Nørby Jakobsen. Studiecafeen - er en ordning, hvor man et par gange om ugen kan komme i kantinen og arbejde selv eller i grupper samt få hjælp af ældre elever. Også på kostskolen findes en studiecafé. Mange benytter lejligheden til at færdiggøre gruppearbejde eller til at skrive opgaver. Studiecentret - er bygget ind i kantinen. Studiecentret er et væsentligt arbejdsredskab for både lærere og elever. Ud over almindeligt udlån er centret udstyret med gruppearbejdsfaciliteter, computere, mindre udstillinger - og så kan studiecentret bruges i forbindelse med foredrag m.v. Der er fast tilknyttet en bibliotekar, Rasmus Hansen, og fra skolen har Michael Brix Pedersen tilsyn med studiecenteret. I studiecentrets boks/dueslag på lærergangen kan man uden for åbningstiden lægge bøger, som ønskes afleveret. Studievejledning - der er både skolens interne studievejledere og en ekstern, som kommer fra Studievalg København. Deres vigtigste opgaver er: 1) at tale med dig, hvis du har særlige problemer

7 2) at orientere om valgfag på skolen og uddannelsesmuligheder og erhvervsmuligheder efter eksamen samt 3) at orientere dig om muligheden for økonomisk støtte. Studievejlederne har kontor på øverste A-gang. Orientér dig på døren om deres træffetider. Større skriftlige opgaver - i 3g skrives der et studieretningsprojekt inden for 2 (eller 1) fag. Udgangspunktet for opgaven er, at den skal skrives i et af studieretningens A-niveaufag samt et fag på mindst B-niveau. Opgaven skrives over 2 uger i løbet af vinteren. I den periode er den normale undervisning aflyst. I 2hf skrives en større skriftlig opgave i 1-3 fag. Mindst ét af fagene skal være på B-niveau. Opgaven skrives over 1 uge i løbet af vinteren. Her er den normale undervisning aflyst. Sygeeksamen - bliver du syg den dag, du skal til eksamen, skal du straks meddele det til rektor. På kontoret hentes samme dag en særlig blanket, som din læge skal udfylde. Almindelige lægeerklæringer kan ikke bruges. Husk at melde dig syg, før prøven skal starte. Sygeeksamen afholdes i august. Sygeundervisning - hvis du bliver syg, og du på forhånd ved, at sygdommen vil strække sig over mere end 3 uger, kan du ved henvendelse på kontoret høre om muligheden for sygeundervisning. Telefonkæde - det er praktisk for klassen og dens lærere, at I med det samme får lavet en telefonkæde. Husk at sætte de elevers navne øverst i kæden, som har længst til skole! Terminsprøve - i marts er der terminsprøve i fag med skriftlig eksamen for både gymnasieelever og hf ere. Man går til terminsprøve i alle de fag, hvor der er skriftlig eksamen. Terminsprøven fungerer som skriftlig træning under eksamenslignende forhold. Tirsdagstider - efter morgensamlingen om tirsdagen er skemaet forskudt med 15 minutter. Det gælder alle tirsdage året rundt. Transporttilskud - på kan du se, hvordan du får rabat på offentlig transport mellem din skole og din bopæl. Tyverier - skal modvirkes. Læg derfor ikke penge eller andre værdigenstande fra dig! Lås dem inde i dit personlige skab! Valgfagsorientering - lærere og studievejledere orienterer om mulighederne for valgfag i fortsætterklasserne. Øl, vin og stærke drikke - må ikke nydes på skolen af elever, undtagen i forbindelse med skolefester - når rektor har givet tilladelse. Du må ikke selv tage drikkevarer med til fester! Årsprøver - betingelsen for at rykke op i næste klasse er deltagelse i de af skolen arrangerede årsprøver. Bliver du syg til en årsprøve, skal du deltage i sygeårsprøve i august. Årsprøvefag afhænger af den studieretning, du har valgt.

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB)

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB) Administration Rektors kontor Adm. 3 Rektor Peter Kuhlman (PK) er skolens pædagogiske og administrative leder og kan som regel træffes alle dage mellem kl. 9 og kl. 15. I øvrigt udføres det daglige administrative

Læs mere

ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM 2013-2014

ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM 2013-2014 ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM 2013-2014 K O N T A K T I N F O Skolens adresse Kontorets kontaktinfo Rektor Vicerektor Kirkevej 20, 7160 Tørring Tlf.: 75 80 18 44 Fax: 75 80 12 29 E-mail: adm@toerring-gym.dk

Læs mere

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER 1 INFORMATION TIL NYE ELEVER AALBORG KATEDRALSKOLE 2014 2 Udgiver Aalborg Katedralskole Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg Tlf. 96 31 37 70, kl. 8.15-14.15 Fax: 98 13 08 77 e-mail: adm@aalkat-gym.dk www.aalkat-gym.dk

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Studenterkursus på VUF

Studenterkursus på VUF Studenterkursus på VUF Infohæfte 1 Nyttige informationer 2015-16 VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Indhold side 3 Skolens indretning hvor er hvad? 4 Intern

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

Følg RG på de sociale medier

Følg RG på de sociale medier Velkomsthæfte 2015 Følg RG på de sociale medier Følg os på Instagram www.instagram.dk/roskildegym Like os på Facebook www.facebook.com/roskildegym Abonnér på vores nyhedsbrev via www.roskilde-gym.dk Redaktion:

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør Kære elev Vi er glade for, at du har valgt at gennemføre din erhvervsuddannelse på Niels Brock. Med grundforløbet vil du have meget gode forudsætninger for at søge praktikplads inden for handels- og kontorområdet.

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMST... 5 LIDT OM STUDIEHÅNDBOGEN... 6 HANDELSGYMNASIETS DAGLIGE ADMINISTRATION OG LEDELSE... 6 HHX-LÆRERE...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMST... 5 LIDT OM STUDIEHÅNDBOGEN... 6 HANDELSGYMNASIETS DAGLIGE ADMINISTRATION OG LEDELSE... 6 HHX-LÆRERE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMST... 5 LIDT OM STUDIEHÅNDBOGEN... 6 HANDELSGYMNASIETS DAGLIGE ADMINISTRATION OG LEDELSE... 6 HHX-LÆRERE... 7 KOMMUNIKATION MELLEM HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Introhæfte 2013 Frederiksberg HF Kursus

Introhæfte 2013 Frederiksberg HF Kursus Introhæfte 2013 Frederiksberg HF Kursus Frederiksberg HF Kursus Indholdsfortegnelse Velkommen kære kursist!... 3 Plan over introforløbet uge 33... 4 Studienetværk... 6 Introforløbet første halvdel af uge

Læs mere

AV-udstyr(båndoptagere, videoer, videokanon, reservation, IT)

AV-udstyr(båndoptagere, videoer, videokanon, reservation, IT) Administration Skolens administration består af følgende personer: Rektor Peter Kuhlman (PK): Overordnet ledelse, elevfravær 1g/1hf,MUS,FUS Vicerektor Orla Petersen (OP): Personale, mundtlig eksamen, elevfravær

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015 eucnord.dk Velkommen Velkommen til vore nye elever Jeg er meget glad for at kunne byde dig velkommen til Teknisk Gymnasium. Når man begynder på en ny skole

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK Forord Vinterindtag 2011 Denne introbog er udarbejdet i samarbejde mellem DSR (De Studerendes Råd) og Pædagoguddannelsen JYDSK. Bogen skal give dig en række nyttige oplysninger om forhold på uddannelsen.

Læs mere

Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium

Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium Indholdsfortegnelse Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende. Du vil som ny eux-elev på Viborg Tekniske Gymnasium opleve, at der er meget, du

Læs mere

Velkommen. ABC-guide til nye elever 15

Velkommen. ABC-guide til nye elever 15 Velkommen ABC-guide til nye elever 15 Kære nye 1.g-elev Dette hæfte er udformet som en ABC, en alfabetisk ordnet håndbog. Med den i tasken kan du få svar på de fleste spørgsmål vedrørende hvem, hvad,

Læs mere

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2008 Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk E-mail: eg-gym@egadm.dk Kontortid Mandag-fredag

Læs mere

Personalehåndbog SLAGELSE GYMNASIUM Indholdsfortegnelse

Personalehåndbog SLAGELSE GYMNASIUM Indholdsfortegnelse Personalehåndbog SLAGELSE GYMNASIUM Indholdsfortegnelse Administrationens telefonnr. og e-mail Slagelse Gymnasium... 3 Ansvarsområder i ledelsesteamet... 4 Ansvarsfordeling m.v. ved brand og evakuering...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14 ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus 2013-14 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du Hvad er studenterkursus? Den 2-årige studentereksamen

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

Elevhåndbog 2014/2015

Elevhåndbog 2014/2015 Elevhåndbog 2014/2015 Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing Indhold Velkommen til Handelsgymnasiet Lolland-Falster... 3 Handelsgymnasiet - HHX... 4 Undervisere... 10 Traditioner... 14 Studieture... 15 Information

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere