Information til nye elever på. Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole. skoleåret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information til nye elever på. Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole. skoleåret 2015-16"

Transkript

1 Information til nye elever på Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole skoleåret

2 Velkommen! Nedenfor finder du en række praktiske informationer, der forhåbentlig kan være med til at besvare nogle af de spørgsmål, du har i forbindelse med din start på Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole. Gem informationerne, da du helt sikkert får brug for dem senere i dit skoleforløb her hos os. Adresseforandring - husk at meddele adresseskift (eller navn/tlf. etc.) til kontoret. AOC - (Athenæum, Odeum og Colosseum) er skolens festudvalg. Der vælges medlemmer én gang årligt før sidste fest i foråret. Bestyrelsen er skolens øverste ledelse i samspil med rektor. Bestyrelsen er bl.a. med til at fastlægge klassestørrelser, fagudbud, budget, ordensregler m.v. Billedbogen - rummer billede, adresse og telefonnummer på alle elever og personale. BKS - er en forkortelse for Birkerød Kostskoles Samfund. Det er foreningen for alle tidligere elever og lærere - og ikke blot for kostelever. Hvert år på den første lørdag i oktober arrangeres der en fest for tidligere elever. Lotte Rosenven er foreningens kontaktmand på skolen og styrer medlemskartoteket, der også ligger på skolens hjemmeside under Om BG/Gamle elever. BKS bestyrer desuden to legater. Bøger - i underetagen på D-gangen, i forlængelse af toiletterne, ligger bogdepotet, som udlåner skolebøger. Bøger stilles gratis til rådighed for dig, men ikke lommeregnere eller ordbøger. De udleverede læremidler tilhører fortsat skolen og skal leveres tilbage efter eksamen eller ved udmeldelse. Du skal selv være opmærksom på, om du nu har fået de til klassen udleverede bøger - og har afleveret de bøger, som er hjemkaldt. Registreringen af udlånene sker elektronisk ved et stregkode-system. Hver bogtitel har sin stregkode og hver elev sin stregkode (bagsiden af studiekortet). Du er økonomisk ansvarlig for de lånte bøger, og det kan blive en dyr historie, hvis det efter eksamen viser sig, at du har forlagt en del bøger. Bøger til et gymnasieforløb kan nemt koste kr. Du er ansvarlig for, at der er navn i bøgerne, at de er indbundet, samt at der ikke bliver skrevet i dem. Husk, at bøgerne skal bruges i mange år fremover. Bogdepotets åbningstider fremgår af opslag på døren ind til depotet. Bogdepotet bestyres af Lena Braae. Hvis bøger mod forventning ikke bliver afleveret, udsender vi en 1. rykker. Hvis bøgerne stadig ikke bliver afleveret, sender vi 2. rykker med en frist på 8 dage. Kommer bøgerne stadig ikke, bliver sagen sendt til inkasso via Inddrivelsescentret under SKAT for din regning. Danskopgaven og/eller historieopgaven - ligger i slutningen af 1.g. Opgaven skrives i ét af de to fag eller i begge efter eget valg. Opgaven skal afspejle det stof, du har gennemgået i faget/fagene indtil nu, og er samtidig en træning i at skrive større skriftlige opgaver. Eksamen - en studentereksamen består af mindst 4 fag på A-niveau, 3 fag på B-niveau og 7 fag på C-niveau samt de 3 fag : AT (almen studieforberedelse over 3 år), AP (almen sprogforståelse i grundforløbet) og NG (naturvidenskabeligt grundforløb i grundforløbet). En studentereksamen skal omfatte 8 prøver og et studieretningsprojekt. Undervisningsministeriet laver udtræk af fagene, men alle gymnasielever skal op i mindst 3 skriftlige fag og mindst 3 mundtlige fag + AT-projekt + studieretningsprojekt. Nogle af de mundtlige fag (på C-niveau og B-niveau) vil blive afsluttet i 1g eller 2g. Eksamen finder normalt sted i maj-juni. Der er endvidere sygeeksamen i august-september. En hf-eksamen består af 7 obligatoriske og mindst 2 valgfag på B-niveau eller 1 valgfag på B- niveau og 2 på C-niveau. En hf-eksamen skal omfatte skriftlig prøve i dansk (A), engelsk (B)

3 og matematik (C) samt evt. skriftlig prøve i et eller flere valgfag, fx matematik B. Desuden skal der udarbejdes en større skriftlig opgave i 2hf. Der er mundtlige prøver i dansk (A), engelsk (B) og matematik (C), praktisk/musisk fag (C) samt i valgfagene. Derudover er der to mundtlige prøver inden for naturvidenskabelig faggruppe og kultur- og samfundsfaggruppen. Eksamensbevis for at bestå studenter- eller hf-eksamen skal gennemsnittet være 2,0. Karaktererne indgår med forskellig vægt ved udregning af gennemsnittet. Du kan løbende følge med i dit karaktergennemsnit på Lectio. Ekskursion m.v. - en ekskursion er et led i undervisningen, der føres fravær, og man har pligt til at deltage. En ekskursion kan være af få timers varighed (endagsekskursion), eller den kan strække sig over flere dage (flerdagesekskursion), men fælles er, at det foregår uden for skolen. Ekskursioner er forfriskende indslag i undervisningen, hvor teorien møder virkeligheden. Rejser til udlandet kan enten være studierejser (2g og 1hf), som afholdes i terminsprøveugen i marts, A-niveaurejser i 3g eller udvekslingsrejser (normalt 1g/starten af 2g). Alle disse aktiviteter foregår med et fagligt indhold. Elevorganisationer - der findes 2 landsdækkende elevorganisationer, som varetager elevernes interesser på landsplan: DGS, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, og LAK, Landssammenslutningen af Kursusstuderende, som er de hf-studerendes organisation. Også flere politiske partier har elevorganisationer. Elevrådet - består af en repræsentant fra hver klasse, som vælges i løbet af august måned. Elevrådet vælger et forretningsudvalg, og der nedsættes i øvrigt udvalg efter behov. Elevrådet varetager elevernes interesser i forholdet til skolen og har 2 elever i skolebestyrelsen. Elevrådsformanden holder jævnlige møder med rektor. Aktivitetschef Birgit Lohe fungerer som kontaktperson til elevrådet. Elevskabe alle elever på BG får stillet et skab til rådighed i skolens garderobekælder. Husk at låse det med din egen hængelås! Ferier og fridage - se kalender i Lectio. Fredagscafeen - i skolens kantine afholdes der regelmæssigt mindre kulturarrangementer. Fredagscafeen arrangeres af elevernes kulturudvalg. Forsikringer - skolens elever er ikke ulykkesforsikret. Det betyder, at elevernes familie selv må sørge for at være ulykkesforsikret. Ved alle studierejser skal der tegnes en hjemtransportforsikring, da denne ikke længere er indeholdt i det gule sygesikringskort, og også en rejseforsikring, hvis rejsen ikke foregår inden for det gule sygesikringskorts dækningsområde (EU). Forsømmelser/fravær - se særskilt information fra skolen. Fritagelse - for idræt kan ske periodisk eller i sammenhængende tidsrum, hvis der er helbredsmæssige grunde til det. Når hindringen er umiddelbar indlysende (fx brækket ben) kræves der ikke lægeattest. I alle andre tilfælde gives fritagelse kun på grundlag af lægeattest. Fritagelse fra idræt betyder normalt, at man skal tage et ekstra fag. Frivillig undervisning - der er mulighed for at oprette hold uden for skoletiden. Der bliver løbende orienteret om de frivillige aktiviteter - fx volley, basket, fodbold, skolens kor og band, billedkunst. Fællesarrangementer - er de særlige arrangementer, som foregår for nogle af eller alle skolens elever. Det kan være foredrag, film, debat m.v. - ofte af aktuel art og med gæster

4 udefra. Den almindelige undervisning er aflyst i den tid, arrangementet strækker sig over, og derfor er der mødepligt. Glemmeskabet - er en stor kasse, som står i garderobekælderen. Heri anbringer pedellerne ting (tøj og lignende), som er blevet fundet rundt om og på skolen - dog ikke bøger og værdisager. Glemte bøger - indleveres til bogdepotet af finderen. Husk at have navn i dine bøger. Glemte værdisager - afleveres til skolens sekretær, Aase Wohnsen. IB, International Baccalaureate - er en international eksamen, som kan læses i mere end 100 lande. Uddannelsen består af to års studier i forlængelse af en etårig forberedelsesklasse 1v eller 1w (pre-ib), hvoraf 1. semester svarer til gymnasiets grundforløb. IB består af 6 fag samt Extended Essay (EE) og Theory of Knowledge (TOK), og der undervises på engelsk. Idrætsstævner og idræts-/aktivitetsdage - skolen deltager med hold til stævner, der arrangeres for gymnasieskoler og hf-kurser. Der afholdes stævner i mange gængse idrætsgrene, og deltagelsen i forskellige discipliner afgøres af jeres interesse. Skolen afholder lejlighedsvis idræts- og aktivitetsdage. IT skolens IT-funktion ledes af Jakob Evers med assistance fra Henrik Lange, Jan Kamp- Larsen og Daniel Skovgaard Frederiksen. Gymnasiet har trådløst netværk over hele skolen, så når du medbringer din egen bærbare PC, har du adgang til internettet. I alle faglokaler er der installeret projektorer, som kan benyttes i undervisningen. It-folkene befinder sig 2 steder, både ved starten af den øverste b-gang, og på den nedre b-gang, b12. Kaffeballet - er skolens ultimative og meget iscenesatte årsfest. Den hedder Kaffeballet, fordi der ved denne fest i gamle dage blev serveret gratis kaffe og lagkage for eleverne. I dag er det en fest med indmarch for 3g-klasserne, højt humør, meget lanciers og en smuk og fantasifuld på- og udklædning. Festen arrangeres af en af 3g-klasserne i samarbejde med aktivitetschef Birgit Lohse. Kaffeballet holdes normalt i november, og der trænes i at danse lanciers i idrætstimerne i tiden op til den store aften. Karakterer - hf-kursister får vejledende karakterer 2 gange om året samt karakterer ved eksamen. Gymnasieeleverne får årskarakterer ved årets afslutning, desuden får de standpunktskarakterer i november og februar. Der gives karakterer efter 7-trins-skalaen som i folkeskolen. Det er almindelig erfaring, at man kan falde 1-2 karaktertrin i 1.g i forhold til folkeskolen. Kravene er anderledes. Men lad dig ikke slå ud! Klager - såvel klager over en lærers adfærd som klager over en elevs adfærd skal forelægges rektor til behandling og afgørelse. Rektor er skolens leder, og klagesager er så følsomme for den enkelte og kan rumme sådanne perspektiver, at de ikke bør forelægges hvem som helst. Også klager i forbindelse med karaktergivning skal forelægges rektor. Kopiering der er 3 farvemultifunktionsprintere til eleverne. Hver elev får et plastikkort med 100 kr. ved skoleårets start. 1 sort/hvid kopi/print koster 35 øre. På lærergangen er der pædagogisk værksted for lærerne, hvor elever kun har adgang sammen med deres lærer eller efter særlig aftale med rektor. Kopimaskerne er lokaliseret forskellige steder rundt på skolen, en ved slik/sodavand automaterne, en foran Harlekin og en ved K1/K2. Kostskolen - til Birkerød Gymnasium er knyttet en kostafdeling med plads til 76 elever. De har alle deres faste gang på skolen og undervises på lige fod med deres hjemmeboende kammerater. I de fleste af klasserne findes der således en eller flere kostelever. To af gymnasiets faste lærere samt to socialpædagoger bor desuden på selve kostskolen.

5 Kulturfonden - blev oprettet i 1941 med det formål at kunne yde støtte til en række ting, der normalt ikke kan betales ud af skolens driftsmidler. Fonden får sine midler i form af gaver fra forældre, og den bestyres af rektor med formanden for Pædagogisk Råd som revisor, samt i samarbejde med formanden for skolebestyrelsen, der kontaktes, før større dispositioner foretages. Fonden støtter konkrete elevformål som ekskursioner, skoleblad, fællesarrangementer, indkøb af kunst og visse bøger. Kulturfonden har følgende registreringsog kontonummer: (Nordea). Lectio - er skolens elektroniske informationssystem. Det findes som et link på skolens hjemmeside, og du skal holde dig ajour dagligt. På Lectio findes alle oplysninger af relevans for din daglige skolegang. Du kan her se alt om skemalagt undervisning, både dit eget skema og andres, skoleårets kalender findes på Lectio, dine forsømmelser (som kun du, administrationen og lærerne kan se) bliver indført i Lectio, og dine karakterer (som kun du, administrationen og lærerne kan se) bliver lagt ind i Lectio. Det var dine rettigheder. Du har også pligter i forbindelse med Lectio: ud over at holde dig ajour skal du for hver eneste time, du evt. måtte forsømme, føre en begrundelse ind i Lectio. Ledelse og administration - Findes i øverste A-fløj. I ledelsen og administrationen finder du følgende personer: a) rektor Anders Kloppenborg b) vicerektor Lone Häckert c) udviklingschef Klaus Nørby Jakobsen, der bl.a. tager sig elev- og medarbejdertrivsel samt Statens Uddannelsesstøtte (SU) d) aktivitetschef Birgit Lohse, uddannelseschef Helene Vejbjerg Lindemann, uddannelseschef Niels Hjuler Kristensen og administrativ konsulent Torben Pedersen, der bl.a. tager sig af elevrelaterede opgaver, Lectio, skemaændringer, forsømmelser, karakterblade, prøver og eksamener samt aktivitetskoordinering og udvikling. Kostskolechef, Flemming Zachariassen, leder kostskolen og IB-koordinator Christina Rye Tarp leder IB-afdelingen. e) Skolesekretærer Aase Wohnsen, Benita Zerlang og de administrative medarbejdere Janne Mogensen samt Allan Jørgensen varetager en lang række administrative opgaver og tager sig af løbende henvendelser herunder ungdomskort. Bogholder Jette Ohland-Andersen tager sig af skolens regnskabsføring sammen med Marie. Læsevejledning - der vil være mulighed for at modtage særlig vejledning i læse- og studieteknik hos læsevejlederne: Susanne Mørup Hansen og Birgit Lohse. Se opslag. Medbestemmelse - både lærere og elever er med til at bestemme, hvordan tingene skal foregå på skolen. Lærernes medbestemmelse er knyttet til undervisningen og til indflydelse gennem arbejdet i Pædagogisk Råd og diverse arbejdsgrupper. Elevernes medbestemmelse er beskrevet i hhv. gymnasiebekendtgørelsen og hf- bekendtgørelsen. Her står, at læreren evt. sammen med eleverne skal udarbejde en plan (klassens studieplan), når der startes på et nyt niveau. For de senere faser af undervisningen gælder, at lærer og elever i fællesskab planlægger undervisningen og sammen regelmæssigt drøfter den. Lærerteamet skal sørge for koordinering af undervisning og skriftligt arbejde i den enkelte klasse. Morgenmøderne - foregår i samlingssalen. Hensigten med møderne er at informere, proklamere, aktivere, debattere - at fremføre underholdning: musik, sang, revyer, små skuespil, film, dias. Den enkelte elev eller hele klassen giver besked til vicerektor, Lone Häckert, senest ugen før, når man har et længere indlæg/indslag til morgenmødet og dagen før, hvis der er tale om en kortere besked. Morgenmødet finder sted hver tirsdag efter 1. modul. Ringetiderne er derefter forskudt 10 minutter resten af dagen. Oprydning - er noget, skolen er meget opmærksom på. Skolen skal fremtræde rar og indbydende, og det er alles ansvar. Brug skraldespandene og hovedet. Hver uge er en klasse på skift oprydningsklasse. Denne klasse skal bruge det første kvarter af 3. modul til at fjerne

6 de evt. sidste tallerkener m.v. samt feje gulv og tørre borde af. I klasseværelserne skal der ryddes op og stoles op efter både 3. og 4. modul. Opslagstavler - læs administrationens opslagstavler på balkonen ud mod Dumpedalen samt tjek Lectio. Det er særlig vigtigt at gøre sig klart, om der er skemaændringer på grund af lærerfravær o.a., hvilket sker i Lectio. Elevrådet har også en opslagstavle på samme væg. Du må gerne selv sætte opslag op samme sted, hvis det har noget med skolen at gøre. Husk at mærke opslaget med navn og dato - samt selv at tage det ned. Ordensregler der er udarbejdet ordens- og forsømmelsesregler. Se særskilt information på skolens hjemmeside. Postbokse/dueslag - på gangen ind til lærerværelset har hver lærer et rum til ting og sager. Her kan du lægge besked, aflevere opgaver etc. Der er opsat en nummereret oversigt over, hvilket dueslag de enkelte lærere har. Rektor - er skolens administrative og pædagogiske leder, og han arbejder i nær kontakt med Undervisningsministeriet, regionen, kommunen og andre samarbejdspartnere. Vicerektor fungerer som stedfortræder for rektor. Rejsefond skolen har en rejsefond, som har til formål at gå ind og dække indbetalte rejseudgifter, hvis en elev bliver forhindret i at komme med på en rejse. Der skal helt særlige grunde til som fx sygdom, før man kan få tilbagebetalt sit indbetalte beløb. Rektor og aktivitetschef Birgit Lohse afgør tilbagebetalingen. Der kan kræves lægeattest. Ringetider se særskilt information fra skolen. Rygning - er forbudt på hele skolens matrikel, men der er en såkaldt Rygersti, som eleverne benytter. Skemaændringer - meddeles i Lectio. Husk derfor altid at tjekke Lectio, inden du går hjem. Skriftlige opgaver - det er meget vigtigt, at du lige fra begyndelsen laver de skriftlige opgaver, der kræves af dig - og bliver ved med at gøre det. Hvis du forsømmer at aflevere skriftlige opgaver, regnes det som forsømmelser på linje med forsømmelser i øvrigt. Statens Uddannelsesstøtte (SU) - fra den første i kvartalet efter man er fyldt 18 år er der mulighed for at få uddannelsesstøtte. Orienter dig via hjemmesiden, hvor du også skal søge SU, eller kontakt skolens SU-vejleder, Klaus Nørby Jakobsen. Studiecafeen - er en ordning, hvor man et par gange om ugen kan komme i kantinen og arbejde selv eller i grupper samt få hjælp af ældre elever. Også på kostskolen findes en studiecafé. Mange benytter lejligheden til at færdiggøre gruppearbejde eller til at skrive opgaver. Studiecentret - er bygget ind i kantinen. Studiecentret er et væsentligt arbejdsredskab for både lærere og elever. Ud over almindeligt udlån er centret udstyret med gruppearbejdsfaciliteter, computere, mindre udstillinger - og så kan studiecentret bruges i forbindelse med foredrag m.v. Der er fast tilknyttet en bibliotekar, Rasmus Hansen, og fra skolen har Michael Brix Pedersen tilsyn med studiecenteret. I studiecentrets boks/dueslag på lærergangen kan man uden for åbningstiden lægge bøger, som ønskes afleveret. Studievejledning - der er både skolens interne studievejledere og en ekstern, som kommer fra Studievalg København. Deres vigtigste opgaver er: 1) at tale med dig, hvis du har særlige problemer

7 2) at orientere om valgfag på skolen og uddannelsesmuligheder og erhvervsmuligheder efter eksamen samt 3) at orientere dig om muligheden for økonomisk støtte. Studievejlederne har kontor på øverste A-gang. Orientér dig på døren om deres træffetider. Større skriftlige opgaver - i 3g skrives der et studieretningsprojekt inden for 2 (eller 1) fag. Udgangspunktet for opgaven er, at den skal skrives i et af studieretningens A-niveaufag samt et fag på mindst B-niveau. Opgaven skrives over 2 uger i løbet af vinteren. I den periode er den normale undervisning aflyst. I 2hf skrives en større skriftlig opgave i 1-3 fag. Mindst ét af fagene skal være på B-niveau. Opgaven skrives over 1 uge i løbet af vinteren. Her er den normale undervisning aflyst. Sygeeksamen - bliver du syg den dag, du skal til eksamen, skal du straks meddele det til rektor. På kontoret hentes samme dag en særlig blanket, som din læge skal udfylde. Almindelige lægeerklæringer kan ikke bruges. Husk at melde dig syg, før prøven skal starte. Sygeeksamen afholdes i august. Sygeundervisning - hvis du bliver syg, og du på forhånd ved, at sygdommen vil strække sig over mere end 3 uger, kan du ved henvendelse på kontoret høre om muligheden for sygeundervisning. Telefonkæde - det er praktisk for klassen og dens lærere, at I med det samme får lavet en telefonkæde. Husk at sætte de elevers navne øverst i kæden, som har længst til skole! Terminsprøve - i marts er der terminsprøve i fag med skriftlig eksamen for både gymnasieelever og hf ere. Man går til terminsprøve i alle de fag, hvor der er skriftlig eksamen. Terminsprøven fungerer som skriftlig træning under eksamenslignende forhold. Tirsdagstider - efter morgensamlingen om tirsdagen er skemaet forskudt med 15 minutter. Det gælder alle tirsdage året rundt. Transporttilskud - på kan du se, hvordan du får rabat på offentlig transport mellem din skole og din bopæl. Tyverier - skal modvirkes. Læg derfor ikke penge eller andre værdigenstande fra dig! Lås dem inde i dit personlige skab! Valgfagsorientering - lærere og studievejledere orienterer om mulighederne for valgfag i fortsætterklasserne. Øl, vin og stærke drikke - må ikke nydes på skolen af elever, undtagen i forbindelse med skolefester - når rektor har givet tilladelse. Du må ikke selv tage drikkevarer med til fester! Årsprøver - betingelsen for at rykke op i næste klasse er deltagelse i de af skolen arrangerede årsprøver. Bliver du syg til en årsprøve, skal du deltage i sygeårsprøve i august. Årsprøvefag afhænger af den studieretning, du har valgt.

Information til nye elever på. Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole. skoleåret 2014-15

Information til nye elever på. Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole. skoleåret 2014-15 Information til nye elever på Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole skoleåret 2014-15 Velkommen Nedenfor finder du en række praktiske informationer, der forhåbentlig kan være med til at besvare nogle

Læs mere

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor.

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Elevguide Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Alkohol og rusmidler Indtagelse af alkohol og rusmidler er ikke tilladt i

Læs mere

TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09

TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09 TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09 Administration: På kontoret kan du henvende dig vedr. SU (se også SU), befordingsgodtgørelse (se også Befordringsgodtgørelse) og med spørgsmål og problemer, som ikke

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Velkommen! Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Kære nye elev og forældre 3 Med dette hæfte vil vi gerne byde jer velkommen til Gammel Hellerup

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14 FAQ for OTG Skoleåret 2013/14 Skolestart: fredag d. 9. august kl. 9.00 FAQ Bibliotek Er der bibliotek på skolen? Skolen har et mindre bibliotek i lokale 4-5. Åbningstider: mandag og onsdag kl. 9.00-15.30.

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Velkommen! Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Kære nye elev og forældre 3 Med dette hæfte vil vi gerne byde jer velkommen til Gammel Hellerup

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ? Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-kursus. Her går hvert år ca. 750 HF-elever, der har det sjovt sammen

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen som omfatter mindst 8 prøver og et studieretningsprojekt. Fagene bestemmes ved udtrækning af Undervisningsministeriet

Læs mere

Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej.

Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej. Falstersvej 3-5 Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej. VUF består af to bygninger: Falstersvej 3-5 og Lindevangs Allé 8-12 VUF's bogdepot

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14 ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus 2013-14 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du Hvad er studenterkursus? Den 2-årige studentereksamen

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Ejer Anna Højgaard Andersen (AA) Udløbsdato 20-05-10 16:00 1 Undervisningsmiljø på Helsingør Gymnasium Dette spørgeskema handler om det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø.

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

ODENSE TEKNISKE GYMNASIUM. Mærk verden. Munkebjergvej 130 5230 Odense M. Tlf.: 6312 6962 / 6312 6966 www.otg.dk. LIND/juni2010 2010/11

ODENSE TEKNISKE GYMNASIUM. Mærk verden. Munkebjergvej 130 5230 Odense M. Tlf.: 6312 6962 / 6312 6966 www.otg.dk. LIND/juni2010 2010/11 Mærk verden MERE ODENSE TEKNISKE GYMNASIUM Munkebjergvej 130 5230 Odense M. Tlf.: 6312 6962 / 6312 6966 www.otg.dk LIND/juni2010 2010/11 Studievejledere på OTG Annette D. Bertelsen E-mail: adb@sde.dk Tlf.:

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Skolens organisations- og ledelsesplan pr. 1.8.14

Skolens organisations- og ledelsesplan pr. 1.8.14 Skolens organisations- og ledelsesplan pr. 1.8.14 Dette er en opdatering af skolens organisationsplan pr. 1. august 2014. Det overordnede formål med organisationsplanen er at skabe en klar opgave- og ansvarsfordeling

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen, for nuværende 2.g og 3.g elever omfatter den mindst 10 prøver og et studieretningsprojekt, og for

Læs mere

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Det er målet for denne evalueringsplan at beskrive Langkaer Gymnasiums evalueringspraksis. På Langkaer Gymnasium tænker vi evaluering i et udviklingsperspektiv,

Læs mere

Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole!

Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole! STX 2014/15 1 Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole! Starten på et helt nyt uddannelsesforløb på en helt ny skole er præget af mange nye indtryk og informationer.

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensreglerne er oprindeligt fastsat efter behandling i skolens SOL-udvalg, MIO-udvalg og bestyrelse. Endvidere har reglerne været

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen 2014

Højere Forberedelseseksamen 2014 HF Højere Forberedelseseksamen 2014 2 Svendborg Gymnasium & HF Hvorfor vælge HF på Svendborg Gymnasium? HF åbner mange døre for dig især hvis du overvejer en mellemlang videregående uddannelse. Undervejs

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Orientering til nye lærere 2013

Orientering til nye lærere 2013 Orientering til nye lærere 2013 1 Kære nye kollega. I dette hæfte har vi samlet en række oplysninger, som vi håber kan være til nytte i forbindelse med dit nye job på Aalborg Katedralskole. På skolens

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole Uddannelse i centrum Aalborg Katedralskole Uddannelsestilbud 2014 Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole er landsdelens ældste gymnasium. Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Side 1 af 14 Brøndby Gymnasium 2013/14 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger

Læs mere

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2015 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Middelfart Gymnasium & HF

Middelfart Gymnasium & HF STX HF MG+ Middelfart Gymnasium & HF Verden venter på viden - og på dig STX er for dig som:... 4 STX Studentereksamen HF Højere Forberedelseseksamen MG+ Alt det FÆLLES Helt ærligt, noget særligt 2 3 Frihed

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Indhold. Velkommen... 3. Dine 3 år på HTX... 4. Grundforløbet... 5. Studieretning... 6. Den daglige undervisning... 8. Generelt...

Indhold. Velkommen... 3. Dine 3 år på HTX... 4. Grundforløbet... 5. Studieretning... 6. Den daglige undervisning... 8. Generelt... Studiehåndbog 2015 Indhold Velkommen... 3 Dine 3 år på HTX... 4 Grundforløbet... 5 Studieretning... 6 Den daglige undervisning... 8 Generelt... 10 Studievejledning... 12 Studievalg Sydjylland... 13 Statens

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

- 1 - Indholdsfortegnelse

- 1 - Indholdsfortegnelse - 1 - Indholdsfortegnelse - Antal prøver/eksamener s. 2 - Forberedelse af eksamen s. 3 - Skriftlig eksamen s. 3 - IT og skriftlig eksamen s. 5 - Mundtlig eksamen s. 6 - Sygdom s. 7 - Udeblivelse fra eksamen/prøver

Læs mere

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Hvor mange prøver skal jeg op til? Skal man altid op i alle skriftlige fag? Hvad skal jeg helt sikkert op i? Behøver jeg dukke op til en terminsprøve? Hvornår skal

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX Eksamensreglement Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX 2 Rybners Gymnasium Eksamensreglement Indholdsfortegnelse Fakta om eksamen.... 4 Offentliggørelse af prøveplaner.... 4 Skriftlige prøver.... 4 Mundtlige

Læs mere

Tornbjergguiden 2013-1214

Tornbjergguiden 2013-1214 Tornbjergguiden 2013-1214 ADRESSEÆNDRING Ændringer i adresse, telefonnummer og e-mail samt navneforandring skal omgående meddeles kontoret. Hvis man har hemmeligt telefonnummer, er det vigtigt, at administrationen

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1. C

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1. C VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1. C STRUKTUR OMKRING KLASSEN TEAMLEDER, LÆRERTEAM OG STUDIEVEJLEDER TEAMLEDEREN Klassens kontaktlærer Sørger for det faglige og sociale samarbejde Informerer elever

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Det vil være din faglærer, som fortæller nærmere om de forskellige fags eksaminer.

Det vil være din faglærer, som fortæller nærmere om de forskellige fags eksaminer. Eksamen 2015 I dette hæfte er samlet nogle væsentlige oplysninger om skriftlig og mundtlig eksamen. Her finder du eksamenskalender, praktiske regler med hensyn til eksamen, sygeeksamen, klagegang, IT m.m.

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensreglerne er skolens adfærdsregler. Reglerne gælder for elever på Gefion Gymnasium i skoletiden og kan desuden bringes i anvendelse,

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING 2014/2015. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING 2014/2015. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING 2014/2015 eucnord.dk INDHOLD Introarrangementer HH1... 4 Lektiecafé... 5 Aktivitetsdag... 7 Fredagscafé... 8 Elevrådsfester... 9 Gæsteforelæsere... 11 Wii... 13 Julehygge...

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør Studiehåndbog for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH INDHOLD VELKOMMEN... 4 STUDIESERVICE... 5 STUDIEVEJLEDNING... 5 SU-VEJLEDNING... 5 INTERNATIONALT KONTOR... 6 CAREER

Læs mere

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 Skoleprofil Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 1. Et godt studie- og arbejdsmiljø Det primære formål er at give eleverne en god uddannelse. En væsentlig forudsætning herfor er et godt studie-

Læs mere

ABC om IBC. IBC Handelsgymnasiet. Aabenraa

ABC om IBC. IBC Handelsgymnasiet. Aabenraa ABC om IBC IBC Handelsgymnasiet Aabenraa 2015-2016 A ABC om IBC Her en liste over stort og småt, som er relevant for dig, når du går på Handelsgymnasiet (HHX) på International Business College Aabenraa,

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde, vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur og arbejdsfordeling

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Johan Christian Damsgaard (JC) Teamleder for klassen Dansk og musik 1z i dansk 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle har

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur

Læs mere

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Hvem er vi? Karin Waaben (KW). Teamleder for 1a Frederikke & Benedikte (2a). Tutorer for 1a 1. Supersproglig studieretning 1a - Klassens fag 4. Sprog, samfund

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007 Punkt. nr. 8 Dagsordenspunkt: Orienteringspunkter Sagsfremstilling: a. Bestyrelsen har modtaget en række invitationer

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Bagsværd Kostskole og Gymnasium1

Bagsværd Kostskole og Gymnasium1 Bagsværd Kostskole og Gymnasium1 2 Velkommen til en moderne og traditionsrig kostskole i Danmark. Bagsværd Kostskole og Gymnasium er fra 1908. Siden da har mange hundrede børn og unge mennesker haft glæde

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere