IDEOPLÆG. Lønager Strandpark. cornelius + vöge arkitekter maa aps a: vestavej jyllinge t:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDEOPLÆG. Lønager Strandpark. cornelius + vöge arkitekter maa aps a: vestavej 5 4040 jyllinge t: 46789006"

Transkript

1 IDEOPLÆG Lønager Strandpark

2 prolog badestrande ved Roskilde Fjord Jyllinge er en smukt beliggende by ved Roskilde Fjord. Dens historie har altid knyttet sig til livet ved fjorden gennem den gamle fiskeindustri og landliggerne, der kom til byen allerede i 30erne for at søge ro og inspiration i den idylisk beliggende landsby. I dag er Jyllinge en by på ca indbyggere fordelt i området omkring den gamle landsby og det gamle sommerhusområde Jyllinge Nordmark. På trods af placeringen ved fjorden og på trods af god badevandskvalitet, er der i dag kun en mindre badebro der bruges som offentligt bademulighed i byen - den er beliggende i den gamle bydel på Klinten, og er flittigt brugt af byens børn og unge. Andre badebroer er private og svært tilgængelige. Jyllinge Nordmark blev oprettet som sommerhusområde i starten af 60erne og overgik til helårsbeboelse for små 20 år siden. Bydelen beboes af ca borgere hvor Lønager Strandpark er det største fælles naturområde. Området er klassificeret som en af 6 offentlige strandparker ud mod Roskilde Fjord i Roskilde Amt Lønager Strandpark har historisk haft stor betydning som et rekreativt område. Først for landliggerne som badestrand og senere som et naturligt fælles mødested for sommerhusgæsterne. Denne funktion er imidlertid gradvist ophørt, dels p.g.a. dårlig sandbund og manglende sandstrand, men også fordi den manglende vedligeholdelse har fjernet opholdszonerne. Dette oplæg sigter på at ændre dette; vi har derfor oprettet en initiativgruppe bestående af en gruppe borgere med det tilfælles, at vi bor i Nordmarken og ønsker flere udfoldelsesmuligheder/samlingsområder for beboerne og vores børn. Områder hvor vi kan få langt bedre udnyttelse af den natur og kultur der naturligt burde følge med i livet ved fjorden.

3 badestrande i Roskilde Amt til Roskilde Fjord. jyllinge Nordmark jyllinge Kilde: Roskilde Amt - områdeplan for naturforvaltning Udvalget for Teknik og Miljø, 2000, og Badevandskort 2005 LØNAGER STRANDPARK KLINTEN SALVADPARKEN KIRKERUP STRANDPARK HERSLEV HAVN VIGEN STRANDPARK LYNDBY STRAND signaturforklaring: God badevandskvalitet offentligt ejede strandparker jf. amtets områdeplan. anden strand

4 forslag Lønager Strandpark - nordmarkens samlingssted Forslaget er præsenteret som en vision om at få en strandpark der bliver et identitetsskabende naturligt samlingspunkt for bydelens beboere. Ønsket er at få etableret en decideret badestrand på området ved at få kørt strandsand til området, samt få etableret 4 badebroer der kan beskytte badestranden mod sandflugt. Badebroerne udformes i bredde og længde så de kan anvendes til både badning og ophold i solen. Længden er baseret på den lave vanddybde i fjorden der nødvendiggør, at man skal minimum 50 meter ud for at kunne bade. Den længste bro fungerer som gangbro ind over engarealerne og forbinder ankomstvejen og parkeringspladsen med stranden i en fortløbende bevægelse. Broen er udformet med knæk for at beskytte mod strømforholdene og drivtang. I forslaget vil stranden og den omgivende naturfælled kunne anvendes som fælles opholdszone for områdets beboere til f.eks. spil og sct. Hans fejring m.m. ligesom det tidligere har været tilfældet. Den eksisterende p-plads renoveres i samme ombæring og bliver et landskabeligt præcist element som formmæssigt indgår i en helhed med parkens øvrige elementer som bålplads og badebroer. Det er vigtigt for forslaget, at det indgår naturligt i kulturlandskabet omkring fjorden, dvs. at det ikke bliver et større anlæg med store p-arealer, omklædning, toiletter m.m. Det skal underordne sig den smukke omkringliggende natur og supplere den med elegant landskabelige elementer i form af broer, bænke m.m. der ingår i en helhed med naturfælleden.

5 badestrande i Roskilde Amt til Roskilde Fjord. Roskilde Fjord badebroer/ sandsikring bålplads badestrand fjordstien kælkebakke naturfælled naturfælled naturlegeplads parkering Strandagervej Lønager Strandpark natursti Strandvænget Fjordager Jyllinge Nordmark Bakkeager Osvej Vest Svanevænget

6 badeliv ved den nye lønager strandpark

7 realisering myndigheder og miljø Forslaget er blevet til som en vision der præsenteres for de enkelte myndigheder løbende. For at få så bred opbakning som muligt i borgergruppen er projektet i første omgang fremlagt for byens borgere gennem de lokal medier. Efter en overordentlig positiv omtale i presse og lokalmiljø er der arbejdet videre med projektet så det kan indordne sig regionplan 2005 fra HUR, Områdeplan for naturforvaltning af Roskilde Fjord fra Roskilde Amt, år 2000, samt vedligeholdelsesplan for Lønager Strandpark af Gundsø kommune, år Projektet forsøger at indarbejde de intentioner der er nævnt i ovenstående materiale. Heriblandt funktionen som offentlig strand, fuldførelse af den offentlige fjordsti og evt. naturlegeplads som alle er nævnt i amtets områdeplan, og hvor Lønager Strandpark specifikt er udpeget som indsatsområde. Myndigheder der skal præsenteres for projektet og afholdes møder med er i første omgang: - Gundsø kommune / Roskilde kommune - Roskilde Amt - forvaltningen fro teknik og miljø. Kontaktes vedr. overholdelse af strandbeskyttelseslov og miljømæssige påvirkning af strand over kote 0. - Kystinspektoratet - Kontaktes vedr. broer over 50 m. samt etablering af strand under kote 0. Forslagets brugere forventes af være bydelens beboere. Dvs. der forventes ikke meget større trafikbelastning end idag. Der vil imidlertid blive lavet en trafikanalyse senere i processen hvor der kigges på referenceprojekter af samme art i andre kommuner så erfaringen herfra kan anvendes. Ligeledes vil der blive afholdt oplysnings- og høringsrunder med grundejerforeninger og naboer.

8 budget analyse-/forslagsfase: Rådgiverarbejde i forbindelse med: Udarbejdelse af trafikanalyse for trafikbelastning i området. Miljøundersøgelser for påvirkning på fauna og flora - i samarbejde med amtet. Udarbejdelse af arkitektprojekt Afholdelse af 1-2 informations-/høringsmøder med grundejerforeninger anlægsudgifter: Levering af strandsand Kilde: NCC Sømaterialer, RN Sten og Grus, Avedøre. Rferenceprojekter: Erfaren med alle slags strandparker herhjemme, såsom Amagers nye strandpark og strandene ved Køge Bugt. Indhentet tilbud på kr. 42,00/ m3 i bulk, havbundsand (finsand) fra indvindingsområde ved Mosede, leveret frit på bil ab plads Avedøre. Ved 5000 m3. Kørsel/udlægning ved strand Kilde: NCC Sømaterialer, RN sten og Grus, Avedøre. Sand transporteres hvis muligt på pramme (indsejlingsforhold skal undersøges nærmere) eller på lastbil, ca. 200 kørsler. Udlægning ved strand - i mand/gravemaskine i en uge. Badebroer Kilde: Bandholmbroen, RM Consult, Stubbekøbing Referenceprojekter: Broer for Karlebo kommune, Frederikssund kommune, Furesøbadet m.fl. indhentet tilbud på brosektioner inkl, montering. på kr. 2900,- inkl. moms pr. meter. Ved 440 m. Parkeringsplads, inventar Nyt grus, kantning ved parkering, bænke, bålplads. total afrundet kr kr kr kr kr kr

9 drift driftsmæssige udgifter: Driften vil omhandle oprydning af affald 4-6 gange om året, fjernelse af tang/drivgenstande fra vinterperioden i det tidlige forår, samt vedligeholdelse af broer. Broerne er egnet til at stå ude over vinteren og er forebygget mod isskruninger, så optagning af broer om vinteren vil ikke fi nde sted. Sandfl ugt regnes ikke for et reelt problem da den lave vanddybde ikke vil give bølgestrømme der tager sandet ud igen. Den løbende driftsmæssige udgift forestilles betalt og organiseret af et oprettet strandlaug, hvor hver enkelt grundejerforening har en stemme, som man kender det fra de lokale vandværker og vejlaug i dag. Strandlauget består primært af frivillig arbejdsindsats til oprydning og mindre reperationer. Et beskedent bidrag til Strandlauget betales af grundejerforeningerne. Drifts- og vedligeholdelsesplan udarbejdes ved etablering af strandlauget i sam-arbejde med kommunen og indgår i dennes vedligeholdelsesplan for hele strandparkens grønne område Bandholmbroen Kraftig og robust brokonstruktion bestående af 5 meter brosektion med stålvanger, Ikke funderet Model - snit og beskrivelse 1. Brobane 2. Bærestykke 3. Stålbærevange 4. Bæresøjle 5. Bundsektion 6. Bundtap

10 fi nansiering fonde og fi nansieringsmuligheder Med baggrund i erfaringer arbejder vi i opstartsfasen med en ressource model med udstrakt brug af en vederlagsfri og engageret indsats. Foreningen har nedsat en arbejdsgruppe som varetager indsamling af informationer, kontakt med myndigheder og udarbejdelse af ideoplæg vederlagsfrit. Arbejdsgruppen har erfaring med større og mindre støttede projekter indenfor kultur- og fritid fra tidligere arbejde på nogle af landets største tegnestuer. Projektets senere fi nansieringsmuligheder baserer sig på 2 modeller: Model A er en brugerbetalt model, hvor anlægsudgiften betales af beboerne i Nordmarken gennem de respektive grundejerforeninger. Model B er en model med forskellige fi nansieringsmuligheder, hvor man v.h.a. fondsansøgninger prøver at få fremskaffet den første del af anlægsudgiften. Udbetalingerne fra fonde vil derefter formentlig kræve medfi nansiering fra offentlig eller privat side. Fra privat side kan man forestille sig model A anvendt. 100 % fi nansiering ved fonde er ikke realistisk. Mulige fonde der kan søges om støtte hos:. Realdania - tilskud til lmennyttige og almenvelgørende formål i Danmark. Friluftsrådet - uddeling af midler som forbedrer befolkningens muligheder for friluftsliv og naturoplevelser. Lokale- og anlægsfonden - støtter idræts-, fritids- og kulturprojekter.. Roskilde Amt - tilskud til natur og friluftsprojekter. Birch og Krogboefonden, m. fl.

11 Sct. Hans ved den nye lønager strandpark Ideoplæg er udarbejdet af: Initiativgruppen Lønager Strand Vestavej Jyllinge tlf.: Arbejdsgruppe: cornelius + vöge arkitekter maa aps Vestavej 5, Jyllinge

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Formidlingscenter i Ulbjerg

Formidlingscenter i Ulbjerg Formidlingscenter i Ulbjerg Natur, geologi og kulturmiljøer Projektbeskrivelse 22. dec. 2004 Ulbjerg Klint 1 Indledning Med etableringen af et formidlingscenter ønsker borgerne og foreningerne i Ulbjergområdet

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Bymidte

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Bymidte Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Bymidte Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for

Læs mere

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN SKADS - ANDRUP

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN SKADS - ANDRUP FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 20 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet alle de idéer og visioner,

Læs mere

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø UDVIKLING GENNEM AFVIKLING Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø April 2012 1 INDHOLD VILSTED SØ...4 OVERLADE...6 VILSTED...10 RANUM...14 BORGERNE omkring Vilsted Sø...20 BORGERNE Hvad mener de

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL over sø & land 2050 struktur- & HelHedsplan For over sø & land udarbejdet

Læs mere

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse 2014 Indhold Indledning 3 Distriktsudvalgets anbefalinger 3 Kortlægningen og dens resultater 4 Kriterier for prioritering af Pulje til Landsbyfornyelse 5 Vægtning

Læs mere

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 20 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet alle de idéer og visioner,

Læs mere

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL 3 over sø & land 2050 struktur- & helhedsplan for Over sø & land Udarbejdet

Læs mere

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER BORGERE FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE UDVIKLINGSTILTAG Grontmij A/S i samarbejde med Ekstrakt

Læs mere

byfornyelsesprogram viborg områdefornyelse i Musiksalen Vestergade Trappe Torvet Banegårdspladsen

byfornyelsesprogram viborg områdefornyelse i Musiksalen Vestergade Trappe Torvet Banegårdspladsen byfornyelsesprogram Musiksalen områdefornyelse i Vestergade Trappe Torvet Banegårdspladsen viborg (2) tidligere brandstation Udarbejdet af Håndværkets Byfornyelsesselskab for Viborg Kommune. Kontaktpersoner:

Læs mere

SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ

SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ SKÆRBÆK - PROGRAM 2015-2019 OMRÅDEFORNYELSE i SKÆRBÆK OKTOBER 2014, rev. januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord 2 1. Områdebeskrivelse 3 Områdets afgrænsning, herunder bebyggelse m.v. Vision og fremtid

Læs mere

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera LISELEJE BYDER VELKOMMEN Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB nyt billede Den danske riviera LISEleje LISEleje LISELEJE BYDER VELKOMMEN Udarbejdet for VisitNordsjælland, 2013-2014. Redaktion:

Læs mere

Ordstyrer: Erik Skibsted, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune. Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Ordstyrer: Erik Skibsted, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune. Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune TEKNIK OG MILJØ Til Grønt Råd Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8140 ngoes@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 00.00.00-P19-560-06 Referat af Grønt Råds møde

Læs mere

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Pkt. 315 Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Sagsnr. 68849 Byrådet Lukket punkt Resume Arbejdsmarkedets Feriefond og Nordea-fonden har givet tilsagn om støtte på i alt 11,3 mio. kroner til realisering

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark

Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark - et forsøg med områdefornyelse Program august 2005 Aalborg Kommune I samarbejde med Hasseris Boligselskab og Kuben Byfornyelse Danmark AS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Potentialeplan for. Udarbejdet af Dansk Bygningsarv Juni 2014

Potentialeplan for. Udarbejdet af Dansk Bygningsarv Juni 2014 Potentialeplan for Udarbejdet af Dansk Bygningsarv Juni 2014 1 INDHOLD Indhold Side Baggrund og formål Metode Sammenfatning Strategi: Vision Styrende principper Model over strategi Målgrupper Indsatsområder

Læs mere

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013 HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport Juni 2013 Notat HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport 3. juni 2013 Udarbejdet af jmh, pfk Kontrolleret af pfk

Læs mere

Stier inspiration til planlægning og forvaltning

Stier inspiration til planlægning og forvaltning Stier inspiration til planlægning og forvaltning Friluftsrådets vision Hindringer for friluftsliv og daglig motion findes ikke. I byen bevæger vi os uhindret til fods, på cykel, på rulleskøjter, med vores

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

SF S BUDGETKATALOG 2015-2018

SF S BUDGETKATALOG 2015-2018 SF S BUDGETKATALOG 2015-2018 I SF har vi i tråd med intentionerne i den nye budgetprocedure valgt at være fuldt åbne om vores budgetforslag. I kataloget er der en uprioriteret beskrivelse af de forslag,

Læs mere

Information om golfbaner

Information om golfbaner Information om golfbaner Begrebsforklaring: En golfklub råder typisk over en 18-hullers bane, en seks- eller ni hullers par 3- bane, en putting green, en indspilsgreen og en driving range. Somme tider

Læs mere

Vinterbadelauget Bifrost vinterbadelauget.dk CVR. NR. 34797706

Vinterbadelauget Bifrost vinterbadelauget.dk CVR. NR. 34797706 1 Vinterbadelauget Bifrost vinterbadelauget.dk CVR. NR. 34797706 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2014 BIFROST Torsdag, den 27. februar 2014 kl. 19,00 afholdtes ordinær og ekstraordinær generalforsamling i

Læs mere

INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3

INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3 INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3 PROJEKT HANDICAPPEDE OG FRILUFTSLIV... 5 BAGGRUND... 5 FORMÅL... 5 ARBEJDSPROCES OG PROJEKTSTYRING... 6 DET FORELØBIGE RESULTAT AF PROJEKT HANDICAPPEDE

Læs mere

Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat.

Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat. NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget 01-10-2012 Sagsnr. Delebiler: Muligheder og potentialer I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets behandling af Handlingsplan for Grøn Mobilitet d. 10. september 2012

Læs mere