Landsbyplan for. Jernved - Jernvedlund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsbyplan for. Jernved - Jernvedlund"

Transkript

1 Landsbyplan for Jernved - Jernvedlund

2 FORORD INDHOLD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 21 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet alle de idéer og visioner, som man går med i landsbyerne, i en form for idé katalog, der fremover kan danne baggrund for en videre fysisk og æstetisk planlægning og udvikling af landsbyerne. Det er meningen, at landsbyplanerne skal afspejle byernes udviklingsmuligheder på baggrund af det omgivende landskab, landsbyens kulturhistorie og særegne karaktertræk, så en fortsat udvikling kan ske i respekt for den enkelte landsbys helt særegne præg. Landsbyplanerne rummer ønsker og forslag til større byudviklingsprojekter af en mere langvarig karakter, og mindre mere konkrete forskønnelsesprojekter som er lige til at gå til her og nu. Der er ikke fra politisk side bundet en efterfølgende økonomi op på planerne til en realisering af de mange idéer, men man håber på, at landsbyerne selv med planerne i hånden mere målrettet kan søge om tilskud ved diverse fonde til en realisering af nogle af idéerne. Der er bagerst i planen oplistet nogle af de fonde, som man måske vil kunne ansøge om tilskud. Det er et af hovedmålene med landsbyplanerne, at der hermed bliver sat mere fokus på de lokale styrker, herlighedsværdier og udviklingsmuligheder som ligger i Esbjerg Kommunes landsbyer, både for at øge interessen for landsbyerne blandt egne indbyggere som blandt kommende tilfl yttere, men også af hensyn til landsbyernes fortsatte fremtidige udvikling som selvstændige levedygtige samfund. Landsbyplanens planmæssige konsekvenser Landsbyplanerne er ikke et plandokument og har ingen direkte planmæssige eller politiske konsekvenser, men for de større og mere overordnede visioner er det tanken, at landsbyplanerne i kommunens videre langsigtede planlægning vil kunne tages op og indgå som konkrete forslag til de næste revideringer af kommuneplanen. For eksempel er der i planen peget på mulige byudviklingsområder, som ikke er med i den gældende kommuneplan. Om de så kommer med i senere kommuneplaner vil til den tid bero på en vurdering af blandt andet behovet for fl ere bolig- og erhvervsområder og om der er en sammenhæng imellem let adgang til offentlig transport, gode veje, jernbaner, skoler, butikker og om grundende har en så attraktiv beliggenhed, så de kan forventes solgt. I forbindelse med kommende budgetlægninger og planlægningen af nye drifts- og anlægsopgaver vil det også være helt naturligt fremover at se på, hvad der er foreslået i landsbyplanerne og om muligt tage højde for dette, Landsbyplanens opbygning Hver landsbyplan rummer først en analysedel, hvor landsbyens historie, landskabet, særlige karaktertræk ved byen, bindinger i forhold til fredninger, naturbeskyttelsesloven og gældende kommuneplanbestemmelser bliver beskrevet. Derefter følger en samlet overordnet indsatsplan for byen, hvor forslag til forbedringer og nye tiltag præsenteres; og endelig til sidst er nogle, af Lokalrådet udpegede, indsatsområder nøjere og mere detaljeret beskrevet og visualiseret. Disse mere detaljerede forslag til indsatsområder er udformet, så de direkte bør kunne anvendes af landsbyen i en konkret ansøgningssammenhæng. Landsbyplanerne er blevet til i et udviklingssamarbejde med den enkelte landsbys lokalråd, kommunale planlæggere fra Planafdelingen og Vej & Parkafdelingen samt eksterne konsulentvirksomheder. 4 Karakteristik 6 Land og natur 12 Infrastruktur og rekreative områder 14 Byanalyse 18 Indsatser 26 Støttemuligheder Landsbyplanen for Jernved Jernvedlund er udarbejdet af Helene Plet arkitekt maa, Ketner Olsen arkitekter, GBL og lokalrådet i samarbejde med Esbjerg kommune 2 LANDSBYPLAN JERNVED JERNVEDLUND

3 Jernvedlund Jernved m Luftfoto: COWI JERNVED JERNVEDLUND LANDSBYPLAN 3

4 KARAKTERISTIK Jernved Jernvedlund ligger smukt placeret i landskabet nord for Kongeåen. Byen har en meget central beliggenhed i Esbjerg Kommune med kort afstand til Bramming, Ribe, Esbjerg og Vejen. Byen har ca. 700 indbyggere. Byen består af 2 bydele Jernved og Jernvedlund, der er 2 sammenhængende vejbyer. Den gennemgående vej skifter i Jernved navn fra Jernvedvej til Kirkebakken i Jernvedlund til Gørdingvej. Vejnettet omkring byen sikrer hurtig til- og frakørsel, og byen er forsynet med busrute gennem byen og gode busog togforbindelser fra Gredstedbro, Gørding og Bramming. Navnet Jernved menes at stamme fra, at området tidligere var et grænseområde mellem Holsten og de danske bygder samt et uigennemtrængeligt skovområde. Det gamle navn for dette var Jarnvit, deraf navnet Jærnveden, Jærnskoven (den uigennemtrængelige skov), og i nærheden lå Jærnvedlund. I dag præger små skove landskabet omkring byen. Bakkerne er et levn fra sidste istid, og mængden af gravhøje, især i Plougstrup området, vidner om, at mennesker, allerede i stenalderen og bronzealderen, slog sig ned her. Kirken er bygget i ca Sognet fi k sin første skole i ca Jernveds store skolebygning blev opført i 1905 og udbygget fl ere gange. Skolen er nu nedlagt. I dag har skolen fået et nyt indhold med Green Place, der er et sted, der skal profi lere byen som et grønt og levende sted at bo. Første store projekt er iværksætterdelen og tanken er, at skolen i fremtiden skal danne rammen om mange fl ere projekter. I byen er der ejer og lejeboliger, og der er fl ere grunde til salg. Bygningsmassen er meget varierende med fi ne istandsatte huse og gårde, huse helt i forfald og nyere parcelhuse. Byen har i sin tid været forsynet med mejeri, bager og købmandsbutik. I dag er det kun mejeriet, der er åbent,og det spiller en vigtig rolle i forhold til branding og aktivitet i byen. Ved Plougstrup gamle skole ligger en 5000 m2 stor økologisk krydderurtehave, der ligeledes spiller en vigtig rolle i byens branding og aktivitet. Byen har fl ere små erhverv og en større møbelvirksomhed. Der er fl ere landbrugsejendomme og en del fritidslandbrug. Generelt er der mange heste på markerne omkring byen. Trods byens størrelse er der muligheder for en lang række kernefunktioner lige uden for døren. Der er aktivitetshuset, forsamlingshuset, hallen med boldbaner, Jernved Sognearkiv, Jernved kirke og Jernved Vandværk. Som nævnt er der iværksætterhuset Green Place. Der er ligeledes et rigt foreningsliv i byen - idræt, ungdomsgymnastik, seniorklub, husfl idsforening og aftenskole, Venstreforening, FDF og Ribe Hundevenner. Jernved Jernvedlund er en by med meget engagerede borgere, der i tidens løb har rejst mange projekter i fællesskabets ånd. Byen har et aktivt liv med mange traditioner og aktiviteter som f.eks. foredrag, koncerter, byfest, julemarked, kirkearrangementer, juletræsfest o.s.v. Der er tilbud til alle aldre. På ligger alle informationer for tilfl yttere samt aktiviteter m.v. Stemningsbilleder fra Jernved - Jernvedlund 4 LANDSBYPLAN JERNVED JERNVEDLUND

5 ANVENDELSE 1: m kurver 5m kurver Byzone Sø/vandløb Skov Plougsvadvej rdin gv ej Jordbrugsområde Blandet boligområde Puggårdsvej Gø Offentlig institution og anlæg Jernvedlund Centerområde Gø rd ing ve j Lettere erhverv Spo Plo ej rtsv ugs vej ej årdsv Toldg K n ke ak eb irk trup Jernve dvej Jernved Kongeå JERNVED JERNVEDLUND LANDSBYPLAN 5

6 LAND OG NATUR Landsbyen er i virkeligheden to mindre vejbyer, Jernved og Jernvedlund, der med tiden er vokset sammen. Jernvedlund ligger fl ot på en skrående bakkeø nord for Kongeådalen. Landsbyen putter sig i det bølgende, skrånende terræn mellem det højeste punkt i nordvest og selve Kongeådalen. Fra Jernvedlund er der mange steder en fl ot visuel kontakt til Kongeådalen. Landskabet syd og øst for landsbyen har et fl ot og sammenhængende udtryk, der som et grønt tæppe smyger sig rundt om landsbyen. Dette vigtige landskabsstrøg er udpeget til værdifuldt landskab. Overgangen mellem bakkeøen og Kongeådalen ses tydeligt i terrænet syd for Jernvedvej/Pæstegårdsvej, som mere eller mindre løber parallelt med randen af ådalen. Fri af øvrig bebyggelse på vej syd ud af landsbyen ligger den fl otte kirke med en mere eller mindre lukket beplantning mod vest og nord og en lavere kampestensmur ud mod de åbne, smukke vider mod sydøst. Fra det høje parti i landskabet på Jernved Hedevej og Jernved Plantage fornemmes, hvorledes landsbyen underordner sig det bølgede landskab. Kun kirken er tydelig alle steder fra og udgør et fi nt pejlemærke både fra de højere og de lavere partier i landsbyen. Der er mange sammenhængende grusveje, der blandt andet giver adgang til de to små skove, Jernved Plantage i nordvest og Skoven ved Kongeåen syd for landsbyen. Skovene ejes og drives af Bygranden bestående af 47 lokale familier. Der er i dag fi n mulighed for at komme rundt i nærområdet ad eksisterende grusveje og disse muligheder kan blive endnu fl ere, hvis der etableres enkelte supplerende stiforbindelser omkring landsbyen. Jernved Plantage har trods sin begrænsede størrelse en stor betydning for landskabsoplevelsen i og omkring Jernved- Jernvedlund. Den udgør en vigtig kulisse for mange smukke kig, men den har også en dynamisk effekt ved at trække øjet ind i landskabet og understreger terrænets bevægelser. Der fi ndes mange, fl otte levende hegn omkring landsbyerne. De levende hegn tilfører dels det store landskab perspektiv, dels danner hegnene en række mindre landskabelige rum, der giver landskabsoplevelsen omkring landsbyerne en intim skala. Kirken ligger flot og åbent mod syd - her kig fra Præstegårdsvej Den lille Jernved Plantage har stor betydning som rumligt element i landskabet Et flot syn ud over landskabet møder en, når man forlader Jernvedlund af Plougstrupvej Fra det højere plateau på Jernved Hedevej er der fin udsigt til landsbyen 6 LANDSBYPLAN JERNVED JERNVEDLUND

7 LANDSKABSSTRUKTUR 1: m kurver Hegn/trærækker By-egen Flotte kig rdin gv ej Plougsvadvej Puggårdsvej Gø Højdepunkt i landskabet Jernvedlund Markant terræn ing ve j Ådal Gø rd Skov Spo Plo ugs rtsv ej Sportsplads trup vej Sø/vandløb ej årdsv Toldg K n ke ak eb irk Jernve dvej Jernved Kongeå JERNVED JERNVEDLUND LANDSBYPLAN 7

8 BESKYTTET NATUR Jernved-Jernvedlund er en åben landsby, der ligger højt med direkte kontakt til det smukke varierede landskab. Beskyttede naturtyper Enge, moser, heder, overdrev, strandenge, søer og vandløb er alle beskyttede naturtyper. Naturbeskyttelsesloven beskytter disse naturtyper mod indgreb, der kan ændre deres tilstand. Det er alle sårbare miljøer, der meget nemt lider uoprettelig skade ved ændret anvendelse eller tilføjelse af nye arter eller stoffer som eksempelvis gødning. I området fi ndes fl ere små søer og vandløb, som alle er beskyttede af Naturbeskyttelsesloven. Det betyder, at oprensning af vandløbet (ud over sædvanlig drift), rørlægning af strækninger, anlæggelse af overkørsler samt andre ændringer af vandløb og søer kræver dispensation efter Naturbeskyttelsesloven. Overdrev Syd for Jernvedlund fi ndes et mindre areal med overdrev. Ejere af overdrev har pligt til at vedligeholde dem som lysåbne. Man kan pleje dem ved at efterligne de gamle driftsformer. Det vil sige græsning eller slåning af overdrevet. Ved sidst nævnte metode er det vigtigt at det afslåede materiale fjernes fra arealet. Vær opmærksom på, at de nævnte plejeforslag kan kræve, at der først skal søges om dispensation fra kommunen, som til gengæld gerne hjælper med råd og vejledning. Byegen Byegen ligger på marken mellem Gørdingvej og Plougsturpvej lige bag den tidligere trådvarefabrik Jela. Omkring egen lå der tidligere en klynge gårde. De brændte ned i Gårdene blev siden genopbygget ud til Plougstrupvej. Omkring byegen var der tidligere en kreds af sten og på Tingstedet, som stedet kaldtes, blev der afholdt møder, og det var også der, at soldaterne under 1. verdenskrig fi k udbetalt ders løn dvs. en slags kommunekontor. Byegen er en slags institution i byen og et vigtigt vartegn, men i dag er der hverken sti til egen eller ophold derved. 8 LANDSBYPLAN JERNVED JERNVEDLUND Skovbyggelinje og fredskovspligt Skovbyggelinjen er en bufferzone på 300 m omkring skove, hvis formål det er at sikre skovenes værdi som landskabselementer og opretholde skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet. Indenfor byggelinjen må der ikke placeres bebyggelse eller opstilles campingvogne og lignende. Når et areal er fredskovspligtigt, har ejeren af arealet pligt til at anvende det til skovbrugsformål. Fredskovsarealer er dermed beskyttet mod rydning, forhugning, kreaturgræsning m.m. Sø- og åbeskyttelseslinje Sø- og åbeskyttelseslinjer har til formål at sikre åer og søer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Indenfor beskyttelseslinjen er der generelt forbud mod ændringer, d.v.s. der må ikke placeres bebyggelse, foretages ændringer i terrænet, beplantningen o.l.

9 BESKYTTETNATUR 1: Beskyttede diger Beskyttede vandløb Beskyttet natur - overdrev Beskyttet natur - mose Plougsvadvej Beskyttet natur - eng Beskyttet natur - sø Gørdingvej Skovbyggelinje Sø- og åbeskyttelseslinje Jernvedlund Puggårdsvej Sø/vandløb Fredskov Gørdingvej Sportsvej Plougstrupvej Skov Toldgårdsvej Kirkebakken Jernvedvej Jernved Kongeå JERNVED JERNVEDLUND LANDSBYPLAN 9

10 BINDINGER I Jernved Jernvedlund og omegn er der en lang række bindinger, som eksempelvis drikkevandsinteresser, fortidsmindebeskyttelse og afstandskrav til husdyrproduktion, der skal tages hensyn til i planlægningen af området. I det følgende vises nogle af de bindinger, der skal tages højde for i området, men det fulde overblik over aktuelle bindinger fås i kommuneplanen. Fredede fortidsminder Fortidsminder, f.eks. gravhøje, må ikke ødelægges eller fjernes. Inden for 2 m fra fortidsmindet må der heller ikke jordbearbejdes, gødes og/eller plantes. Fortidsmindebeskyttelseslinje For at bevare fortidsminderne som landskabselementer i det åbne land, er de pålagt en beskyttelseslinje. Der må ikke foretages ændringer inden for denne linje. Det vil sige, at der heller ikke må plantes skov på disse arealer. Pleje af gravhøje Gravhøje bør plejes, så de ikke forsvinder. Træer og buske kan ødelægge gravhøjene og tiltrække ræve og grævlinger, som med deres gravsystemer kan ødelægge en gravhøj fuldstændigt. Gravhøjene må gerne afgræsses, så længe de ikke beskadiges. Ved rydning af uønsket trævækst på og omkring højene, skal træer/buske fældes ikke trækkes op. Sten- og jorddiger Sten- og jorddiger udgør en landskabelig, biologisk og kulturhistorisk værdi. En del af disse diger er derfor beskyttede. Beskyttelsen betyder, at digerne ikke må sløjfes, ændres eller beskadiges. Det betyder, at sten- og jorddiger ikke må sprøjtes eller gødskes mv., og at etablering af gennemkørsler i digerne heller ikke er tilladt. Exner-fredninger Omkring kirker er der tinglyste fredningsaftaler for de helt nære omgivelser, de såkaldte Exner-fredninger. Fredningerne er sket for at undgå skæmmende byggeri eller lignende lige op ad kirken. Hvis man ønsker at foretage ændringer inden for disse områder kræver det Fredningsnævnets godkendelse. Kirkebyggelinjen Kirker er ud over Exner-fredninger også sikret mod bebyggelse, der kan skæmme kirken, inden for en sfastand af 300 meter. Her må der ikke opføres bebyggelse med en højde over 8,5 meter. Kirkeomgivelser Kirkeomgivelser omfatter både kirkens nære omgivelser og de fjernere omgivelser. Det vil sige både det bebyggede område, hvor kirkebygningen er det dominerende bygningselement, og det åbne landskab, hvor kirken er en markant bygning. Når man ønsker at opføre byggeri inden for kirkeomgivelserne, skal man først høre de kirkelige myndigheder. Herved sikres det, at der inden for kirkeomgivelserne ikke sker ændringer, som kan forstyrre kirkernes visuelle indvirkning i landskabet. Bevaringsværdigt miljø Bevaringsværdige bebyggelser og harmoniske helheder, pladser, torve, grønninger og tofter skal fastholdes som historiske miljøer. Inden for det bevaringsværdige miljø må der kun udføres byggearbejde og anlæg, der bidrager til at fastholde, forbedre og genskabe det bevaringsværdige miljø. Afstand til dyrehold For at undgå unødige gener fra erhvervslandbrug er der i Husdyrloven vedtaget en lang række kriterier for, hvor tæt på byzone og samlet bebyggelse, der må opføres/udvides en husdyrproduktion. Loven skal medvirke til at værne om natur, miljø og landskab, så udviklingen af husdyrproduktionen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Med loven tilsigtes det særligt at forebygge og begrænse forurening af luft, vand, jord og undergrund samt at begrænse lugt-, lys-, støv-, støj- og fl uegener fra husdyrbrug, herunder fra produktion, opbevaring og anvendelse af husdyrgødning m.v. Ud fra en given husdyrproduktions størrelse og karakter vurderes en respektafstand, der skal holdes mellem husdyrproduktionen og byzone. Det betyder, at husdyrproduktioner nær byzonen kan begrænses i deres udviklingsmuligheder, ligesom en udvidelse af byzonen kan medføre fremtidige begrænsninger af eksisterende husdyrbrug. Støjisolinjer, erhverv Inden for støjisolinjer må der ikke etableres støjfølsom anvendelse, med mindre det med f.eks. støjdæmpende foranstaltninger kan sikres, at grænseværdierne kan respekteres. Etablering af støjfølsom anvendelse indenfor støjisolinjen må ikke medføre en belastning over for den tilladte aktivitet, der er baggrund for støjisolinien. Vandværkets kildepladszone Arealer inden for kildepladszonen ligger så tæt på vandboringen, at der er stor risiko for, at boringen kan blive forurenet af sprøjtemidler, olie eller andre uønskede stoffer. Kildepladszoner er højt prioriterede områder med hensyn til beskyttelse af grundvandet, fordi en forurening umiddelbart vil kunne få alvorlige konsekvenser for vandforsyningen. Der gives normalt ikke tilladelse til ny bebyggelse inden for zonen. Vandværkets indvindingsopland I vandværkets indvindingsopland fi ndes drikkevandsinteresser, som søges beskyttet, for at vandværkerne fortsat kan levere rent drikkevand. Arealer inden for vandindvindingsopland kan kun bebygges, hvis en konkret undersøgelse viser, at drikkevandet ikke er i fare for at blive forurenet. 10 LANDSBYPLAN JERNVED JERNVEDLUND Der er en smuk udsigt fra kirken ud over Kongeådalen mellem rønnestammerne på kirkegården

11 BINDINGSKORT 1: Bevaringsværdigt miljø Højspændingsledning Kirkebyggelinje Exner fredning Kirkeomgivelser Freddet fortidsminder 100m beskyttelseslinie Plougsvadvej Kildepladszone Gørdingvej Indvindingsopland til vandværker Afstand til dyrehold, geneafstand til byzone Jernvedlund Puggårdsvej Kulturmiljø Fredede område Gørdingvej Sportsvej Plougstrupvej Sø/Vandløb Skov Toldgårdsvej Kirkebakken Jernvedvej Jernved Kongeå JERNVED JERNVEDLUND LANDSBYPLAN 11

12 INFRASTRUKTUR OG REKREATIVE OMRÅDER Infrastruktur Vejstrukturen I Jernved Jernvedlund er meget overskuelig, idet byens oprindelige struktur hægter sig på et langt sammenhængende vejforløb. Herfra er der forgreninger ud mod vest og mod øst. Mod øst løber Plougstrupvej. Området mellem Gørdingvej og Plougstrupvej har udviklet sig til et tæt villaområde. Mod nordvest løber Puggårdsvej. Området har bevaret den åbne struktur med få villaer og ejendomme. Generelt har vejene meget forskellige karakterer. Det, at byen hægtes op på et langt sammenhængende forløb, skaber problemer i forhold til fart gennem byen. Der mangler indsatser gennem byen, der styrker rummene og den grønne karakter samtidig med, at det skaber trafi k- dæmpende foranstaltninger på landsbyens præmisser. A - Landsbykarakter. Jernvedvej, frem til Kirkebakken efter kirken, har et fi nt forløb, der skifter mellem områder med skovkarakter og områder med åbninger og kig ud over landskabet et forløb der sikrer fornuftig fart dog går det galt ved kirken, hvor vejen har et meget bredt profi l. Bykrogen er det fi ne eksempel på en ny udstykning med ukantet asfaltvej og konsekvent græsrabatter, grønning (2 grunde der ikke er solgt) og åbning mod marken. Puggårdsvej har også en fi n landsbykarakter med spredte ejendomme og åbninger med kig over landskabet. Plougstrupvej fra Toldgårdsvej og ud af byen har en fi n landsbykarakter. B - Svækket landsbykarakter. Gørdingvej fra Puggårdsvej har en svækket landsbykarakter, da høje hække og levende hegn fl ere steder lukker af, og Landsbykarakter der skabes en karakter af tunnel. Der er ingen kontakt mellem bygningerne og vejen. E - Bykarakter/svækket bykarakter. Gørdingvej har på strækningen fra Plougstrupvej en udpræget bykarakter med fortove og boliger/ejendomme uden forhaver. Flere steder står røn ned i belægningen foran bygningerne. En fi n karakter. På den yderste strækning, frem til Puggårdsvej, svækkes bykarakteren med meget åbne arealer. F - Rekreative forbindelser. Fællesudvalget for Jernved Jernvedlund har udarbejdet en folder med ride- og vandreruter i Jernved og omegn. Der er gul, grøn, rød, blå og orange rute. Ruterne har forskellig længde og karakter. Rød rute fører frem til Kongeåen, og her mangler der mulighed for ophold og mulighed for at komme helt frem til vandet. Der er umiddelbart heller ikke forbindelser til andre ruter langs Kongeåen. G - Rekreative områder Skove og plantager. Jernved og Jernvedlund er beriget med fl ere plantager og skove Møllebæk Plantage (Plougstrup krat), Puggård plantage, Jernved plantage og skoven ved Kongeåen. De skaber fi ne kulisser i forhold til byen. Samtidig har de stor værdi i form af rekreative områder, og der er fi ne stiforbindelser frem til dem. Derudover er læhegnene ligeledes en fi n kulisse i forhold til opfattelsen af landsbyens samspil med landskabet. Sportspladsen. Sportspladsen ligger centralt placeret i direkte forbindelse med hallen, og den danner rammen om megen aktivitet som f.eks. minifodboldstævne. Dog er der en ringe forbindelse fra sportspladsen til rummet mellem Green Place, aktivitetshuset og den gamle skole, der er en del af byens centrale rum. A - Landsbykarakter på Jernvedvej C - Intim landsbykarakter på Præstegårdsvej A - Landsbykarakter på Bykrogen D - Kirkebakken med villakarakter B - Svækket landsbykarakter på Gørdingvej E - Svækket bykarakter på Gørdingvej C - Intim landsbykarakter. De 3 tværveje: Gyden, Sportsvej og Tværvej har alle en fi n lille skala med veje af grus eller asfalt med græs eller grusrabatter. Den samme karakter gør sig gældende på Præstegårdsvej. D - Villakarakter. Kirkebakken efter kirken til Gørdingvej har en karakter af villavej med fortove og en meget lukket karakter med hække. Der skabes en monoton karakter uden afbrydelser. Denne karakter matcher ikke landsbykarakteren, og den er med til at få hastigheden i vejret. Det samme gør sig gældende for Plougstrupvej fra Gørdingvej til Toldgårdsvej (sti mod Kongeåen). Vestparken har typisk villakarakter med fortove og hække, og en gruppe træer og underplantningen lukker af mod landskabet mod nordvest. Indkørslen til Kirkebakkens stikvej med boligforenings huse har en fi n grøn karakter med græsrabatter, men beplantningen mod landskabet trænger til udtynding. Selve villadelen af vejen har villakarakter med en betonbelægning på fortove, der er angrebet af fugt, hvilket signalerer forfald. Hundepladsen. Hundpladsen ejes af Ribe Hundevenner. Den danner rammen om diverse aktiviteter med hunde samtidig med, at det er en fi n grønning i byen. Kongeåen. Det ligger ikke lige for at fi nde frem til Kongeåen. Stierne er ikke velplejede, og når man fi nder frem, er det svært at få adgang til åen eller at fi nde et sted til ophold. Ligeledes er der ingen stier langs åen. Kongeåen er et meget værdifuldt landskabselement i området. Kongeåen og ådalen er fredet fra Foldingbro til Gredstedbro. Åen er kun reguleret på det yderste løb mod Vadehavet, og er derved Danmarks længste sammenhængende vandløbsstrækning, der har undgået regulering. Åen har en fi n vandkvalitet, og varierende strømningsforhold giver gode betingelser for en naturlig fi skebestand. Derfor er Kongeåen et eldorado for lystfi skere. Lodsejere ned til åen og medlemmer af bygranden har fi skerettigheder. Mange børn og unge bader i dag i Kongeåen. Kongeåen har et stort potentiale for området, der i dag er uudnyttet. E - Bykarakter på Gørdingvej F - Rekreative forbindelser Dammosen G - Hundepladsen ved Plougstrupvej G -Boldspil på sportspladsen 12 LANDSBYPLAN JERNVED JERNVEDLUND

13 Gørdingvej Plougsvadvej Plougstrupvej Plougstrup krat Krydderurte haven kort: Kort & Matrikelstyrelsen Esbjerg Kommune, Kortkontoret - Luftfoto: Cowi Scankort. Grundkort ikke nødvendigvis ajourført og målfast. Ingen retsgyldighed. JERNVED JERNVEDLUND LANDSBYPLAN 13 Kongeå dalen Gyden Bykrogen Kongeå dalen Puggårdsvej Sportsvej Gørdingvej Tværvej Præstegårdsvej Vestparken Kirkebakken Skoven ved åen Badested ved åen Jernvedvej Kirkebakken Jernvedvej VEJE OG NETVÆRK gul rute 4,2 km røde rute 4,3 km blå rute 3,8 km grøn rute 4,9 km orange rute 4,2 km vej med landsbykarakter vej med svækket landsbykarakter vej med intim landsbykarakter rekreativ forbindelse på tværs af landsbyen vej med villa karakter blindvej med villa karakter vej med stationsby karakter vej med svækket stationsby karakter grønning med aktiviteter vigtig skov/skovkarakter vigtige bygninger bevaringsværdige træer Jernved Hedevej m mejeriet kirken forsamlingshuset vandværket Green Place gl. skole sports hal byegen

14 BYANALYSE JERNVED - JERNVEDLUND Byanalyse kort fortalt Jernved har den mest oprindelige karakter med fi ne ejendomme langs vejen og smukke landskabelige kig. Jernvedlund derimod er en mere samlet by med skiftende karakter fra samme fi ne landsbykarakter, over forstadspræg til stationsbykarakter. Kirken er smukt og højt placeret for sig selv imellem de to bydele. Den er meget synlig i landsbyen og spiller en vigtig rolle i landsbymiljøet. Rygraden i byen er det lange lige forløb fra Jernvedvej, over Kirkebakken til Gørdingvej. Et vejforløb med forskellige karakterer - en fi n fortælling om byens udvikling. I Jernvedlund er det karakteristiske, at den gennemgående vej forgrener sig ud i to Y-kryds til Plougstrupvej og Puggårdsvej. I Jernvedlund er den særlige karakter med marker/landskab, der møder byen, på få steder stadig intakt, hvilket styrker oplevelsen af landsby. I Jernvedlund er der to markante byrum pladsen mellem kirken og forsamlingshuset med kirken og forsamlingshuset som markante bygninger, samt pladsen mellem den gamle skole, Green Place og aktiviteshuset. Denne plads, der gænser op til Y-krydset, er landsbyens centrale rum. Derudover er der Y-krydset ved Puggårdsvej, som er et vigtigt krydsningspunkt/rum. I Jernved ligger mejeriet som en markant institution, der åbner sig mod vejen og byder handlende ind. Generelt er forløbet gennem landsbyen ikke dyrket som noget særligt. Der er fi ne kig, smukke bygninger og fi ne forløb. Disse elementer er ikke markeret og styrket i forløbet gennem byen, hvilket medfører, at byens værdighed og særkende ikke understreges, samtidig med at trafi kken afvikles med for høj fart. Generelt er byens belysning ude af skala med byens proportioner og helt uden designkvaliteter, der kan styrke landsbyidentiteten. A - Bevaring Den bevaringsværdige bygningsmasse i Jernved Jernvedlund er i meget varierende stand. Der er de helt fi ne og meget velbevarede gårde til bygninger helt i forfald. Bygninger, der er markeret som bevaringsværdige på kortet, er bygninger registreret i Kommuneatlas Ribe fra Det er vigtigt, at der arbejdes med at bevare disse vigtige kulturhistoriske bygninger, da det er disse, der giver landsbyen sin særlige karakter. Bygningerne er markeret med husnummer. B - Tomme bygninger Gl. skole fra Denne bygning er oplagt til genanvendelse. Bygningen har en central placering i byen. Gule murstensbygning. Bygningen ligger på hjørnet af Gørdingvej og Gyden. Bygningen har en fi n beliggenhed. Denne bygning er oplagt enten at genanvende eller tænke et nyt projekt ind på grunden. C - Bevaringsværdige træer Generelt er der ikke mange træer i de offentlige arealer. Det er derfor meget vigtigt, at pointere, at de store træer, der er i de private haver, har stor betydning for hele landsbymiljøet. Der er få Seljerøn i gadebilledet på Gørdingvej (se punkt 6) og så er der de karakteristiske trærækker foran bygningerne Plougstrupvej 32 og 36. Disse er med til at skabe en særlig karakter. Langs med Ribe Hundevenners grønning ved Plougstrupvej er der en fi n gruppe bøg, som ligeledes anbefales bevaret, da de skaber miljø langs vejen. Langs med Jernvedvej er der fl ere steder tæt beplantning omkring ejendommene, hvilket er med til at skabe det særlige stemningsforløb med kontrasten mellem skovkarakter og de åbne vidder ud over landskabet. Det mest markante træ er by-egen. Træet er stort, men har muligvis helbredsproblemer. Kig og kontakt med landskabet Generelt er Jernved Jernvedlund i fi n kontakt med landskabet omkring. Der er mange fi ne kig. Omkring Jernvedvej er der en markant sammenfl etning mellem landskab og ejendommene. Ved ankomsten til kirken er der et meget fi nt kig over grønningen mod kirken og et fi nt kig ud over landskabet, hvilket skaber et optakts,rum til den smukke kirkebygning. Fra Jernved Plantage er der ligeledes et fi nt kig mod kirken hen over marker og hegn. Efter kirkepladsen ad Kirkebakken løber landskabet fi nt ind til vejstrækningen. Denne grønne kile er meget vigtig på vejstrækningen, da vejstrækningen ellers er helt uden landsbykarakter. Samtidig sikrer det et fi nt kig mod kirken fra nord. Langs Plougstrupvej danner grønningen ved Ribe Hundevenner et fi nt åndehul, der understreger landsbykarakteren, hvorefter der er meget smukke kig ud over landskabet omkring byen både mod nord og syd. Ud af Gørdingvej og Puggårdsvej er der ligeledes fi ne kig over landskabet, og ved Bykrogen er der den fi ne karakter af grønning(grunde til salg) samt kig ud over marken. A - Gode eksempler på bevaring A 3 A A B - Gl. skolebygning fra B - Gule murstensbygning på hjørnet af Gørdingvej og Gyden C - Eksempler på bevaringsværdige træer C C LANDSBYPLAN JERNVED JERNVEDLUND

15 Gørdingvej Gørdingvej Grundkort: Kort & Matrikelstyrelsen Esbjerg Kommune, Kortkontoret - Luftfoto: Cowi Scankort. Grundkort ikke nødvendigvis ajourført og målfast. Ingen retsgyldighed jernved m forsamlingshuset jernved jernvedlund A A B jernvedlund Plougsvadvej 1 11 jernvedlund Plougstrupvej JERNVED JERNVEDLUND LANDSBYPLAN Tlf Gyden Bykrogen Puggårdsvej Sportsvej Gørdingvej Tværvej Præstegårdsvej Vestparken Kirkebakken Kirkebakken Jernvedvej Jernvedvej BYANALYSE KORT åbne marker/grønninger vigtig skov/skovkarakter bevaringsværdige miljøer vigtige kig ud i landskabet vigtige rum i landsbyen byskilt udflydende rum blokkeret udsyn tomme bygninger vigtige bygninger bevaringsværdige træer på en del af markerne rundt om landsbyen går der heste mejeriet kirken vandværket Green Place gl. skole sports hal 8 byegen Jernved Hedevej

16 Markante områder i byen 1 - Ankomst fra Jernvedvej. Området byder ikke velkommen på en værdig måde optakten, til det smukke vejforløb gennem Jernved, bliver ikke understreget. Ankomstrummet mangler karakter. Derudover er skiltet ikke et rigtigt byskilt. 2 - Mejeriet. Mejeriet er et markant omdrejningspunkt i form af stor succes med osteproduktion og salg. Forarealet løber sammen med vejen og virker ikke, som den forplads stedet fortjener. 3 - Skilteskov. På Kirkebakken ved ankomsten til kirken fra Jernved er der, helt umotiveret, endnu et byskilt for Jernved og i øvrigt en hel skilteskov, der skæmmer meget i forhold til de kirkelige omgivelser. 4 - Kirken og forsamlingshuset ved grønning. Kirken ligger smukt med sit stendige omkring og med forsamlingshuset på den modsatte side af vejen med grusparkering. De to bygninger danner tilsammen en fi n byport. Vejen udvider sig til en stor asfaltmasse, der får rummet til at falde helt fra hinanden. Kirkens synlighed, og rolle som vigtigt omdrejningspunkt i landsbyen, bliver ikke markeret på stedet. Grønnningerne er vigtige i samspil med kirken. 5 - Y-kryds ved skolen. Området ved skolen er indgangsporten til Jernvedlund og byens dynamiske omdrejningspunkt med skoles nye funktion i form af Green Place. Stedet samler ikke denne funktion op, og frem for at skabe et særligt rum/sted i byen sker der ingenting ud over en lille grøn plet og, at man tager stilling til at dreje eller fortsætte med fuld fart gennem byen. Plankeværket mod skolegården byder ikke indenfor, men lukker af. Busskuret er med sin fremtoning ikke med til at understrege stedet som noget særligt. 6 - Bykarakter. Det særlige ved strækningen på Gørdingvej, fra Plougsturpvej til efter Tværvej, er den særlige karakter med huse, der ligger tæt og helt ud til fortovet uden forhaver en karaker der virker helt by-/ stationsbyagtig. Der er fl ere steder plantet seljerøn direkte ned i fortovsarealer, hvilket er med til at understrege en særlig karakter. Flere steder ligger der erhverv med store åbne arealer, hvilket slører den fi ne bykarakter. Butikkerne er i dag udlejet til boligformål. 7 - Område ved Y-kryds mod Puggårdsvej. Her sker der en meget brat overgang fra by- til landsbykarakter. Her mangler en opstramning af rummet, som en fi n og blid overgang til landsbykarakteren i resten af Jernvedlund. Desuden er der et trafi kalt problem i forhold til, at Sportsvej løber ud tæt ved Y-krydset. 8 - Område ved Sportsvej og Tværvej. Området ligger hen som et tomt og uplejet område i forfald. Området har potentiale til byggegrunde. 9 - Grønt område. Området ligger hen som et lukket rum uden kontakt til boldbaner og øvrig aktivitet ved Hallen. Området har potentiale til udvikling af et aktivt rekreativt rum Ankomst fra Gørdingvej. I dag er byskiltet placeret forkert i forhold til, at der kommer en sidevej/plougvadsvej ind lige før byskiltet en meget brat ankomst lige efter svinget. Der er et meget fi nt kig ud over landskabet på hjørnet, og det modsatte hjørne har en lille potentillahæk, der virker meget haveagtigt i forhold til landskabet Ankomst fra Plougstrupvej. Ankommer man til Jernvedlund fra øst, møder man byen fra den meget landskabelige vinkel en meget smuk ankomst. 1 - Ankomst fra Jernvedvej 2 - Mejeriet 3 - Skilteskov 4 - Vejen mellem kirken og forsamlingshuset 5 - Y-Kryds ved Skolen 6 - Bykarakter 7 - Område ved y-kryds mod Puggårdsvej 8 - Område ved Sportsvej og Tværvej 9 - Grønt område 10 - Ankomst fra Gørdingvej 11 - Ankomst fra Plougstrupvej 16 LANDSBYPLAN JERNVED JERNVEDLUND

17 Et af de man ge lan ndsk dskabs kig so mk endete ete gne ro og gb bære ærer re ns stor del laf lan andsb yen sk arakte r. Her et ki g f ra Jer nve vedve jm ed kig mo dkong ongeåe åen JERNVED JERNVEDLUND LANDSBYPLAN 17

18 INDSATS JERNVED - JERNVEDLUND By skilte Byskiltene foreslås placeres i en sammenhæng, der virker som naturlige ankomstrum. Byskiltet mod vest til Jernved fl yttes længere mod vest og opgraderes til et rigtigt byskilt, og der plantes egetræer, så der dannes et naturligt grønt ankomstrum, der inviterer indenfor til det smukke forløb gennem Jernvedvej. Byskiltet mod nordøst (Gørdingvej) til Jernvedlund fl yttes længere mod nord for at skabe en blødere og mere naturlig overgang til byen, så byen kommer efter svinget og ikke mødes i svinget. Der, hvor byskiltet placeres, er der en naturlig grøn byport med beplantning på begge sider. Byskiltet mod nordvest (Puggårdsvej) er placeret rigtigt med fl otte kig til landskabet på begge sidder af vejen, blandt andet til Jernved Plantage. Byskiltet mod øst (Plougstrupvej) til Jernvedlund bevares her er en naturlig indgang i overgangen mellem et betagende landskab og en samlet bygningsmasse på begge sider af vejen. Der er en særlig karakter ved de 2 ejendomme med trærækker foran bygningerne langs Plougstrupvej. Træplantning/grønne elementer Generelt har landsbyen et fi nt grønt præg. Der, hvor der foreslås, at der plantes træer,er det for at skabe et bedre miljø/karakter og/eller skabe en trafi kdæmpende foranstaltning. Seljerøn og eg er træer, der er karakteristiske for landsbyen/landskabet og derfor er det de træer, der anvendes. På den bymæssige strækning af Gørdingvej suppleres der med seljerøn dels ned i belægningen foran bygningerne, dels foran hække og på de åbne strækninger for at stramme op i gaderummet og understrege den særlige bykarakter. På strækningen af Gørdingvej, med den svækkede landsbykarakter, plantes der eg, hvor pladsen tillader. Dette vil bryde den monotone tunnelkarakter, der er i dag og styrke landsbykarakteren. For yderligere at styrke den fi ne karakter, er det vigtigt, at de private overvejer deres indsats for landsbymiljøet. Ved at klippe hækkene kan der skabes kig ind til boligen og haven. Derudover kan der plantes større træer i haverne, så kronerne rækker ud over vejarealet. På strækningen med villakarakter lang Kirkebakken og Plougstrupvej, etableres der øer med træer dels for at skabe miljø, men også for at få nedsat hastigheden gennem landsbyen (se skitse). De fi ne kig, til landskabet og grønningerne i byen, er afgørende for bevarelsen af det særlige landsbypræg. Det er derfor vigtigt, at de grønne indslag skal bevares i fremtidig udvikling, og kiggene til landskabet styrkes. Det er ligeledes vigtigt at bevare og styrke skovkarakteren langs Jernvedvej og bevare/erstatte de fi ne trærækker foran bygninger ved ankomsten til byen via Plougstrupvej. Udstykninger De skitserede bud på udstykninger, er alle udstykninger, der er med til at styrke Jernved - Jernvedlunds landsbykarakter. På kortet beskyttet natur er hele landskabet mod Kongeåen under kategorien værdifuldt landskab, hvilket peger på, at byggegrunde i det område ikke kan tilgodeses. Derudover er der på kortet bindinger indlangt en kirkebyggelinje og inden for dette felt, må der ligeledes ikke udlægges udstykninger. Der har længe været grunde til salg i Jernved Jernvedlund, så vores bud på udstykninger indebærer et realistisk bud på nye grunde, der kan sælges over en lang årrække og indgå naturligt i udviklingen af landsbyen. Der er anbefalet ca. 18 nye udstykningsmuligheder. Der er peget på 2 former for udstykninger. Den ene udstykningsform er tænkt som et samlende element omkring en grønning/mark på strækningen langs Puggårdsvej og på grunden, hvor silobygningen ligger i dag (siloen har siden sidste år været ude af drift). Med denne udstykning sikres alle grundene den kvalitet, der kendetegner landsbyen, med kig til grønning/mark. Samtidig udnyttes det eksisterende vejnet og dermed samles byen. Grundene kan udlægges som store parceller på m2. Den anden udstykning er på den bymæssige strækning af Gørdingvej. Placeringen er valgt for at styrke den særlige bymæssige karakter af Gørdingvej, som jo er unik for så lille en landsby. Det er hjørnegrunden ved Puggårdsvej, der udlægges som grunde til små byhuse med seljerøn foran. Der er ligeledes peget på udstykninger til små byboliger i området mellem Plougstrupvej, Gørdingvej, Sportsvej og Tværvej. Med disse 2 udstykningsformer sikres der en mangfoldighed i udbuddet, så mange forskellige behov kan tilfredsstilles. Genanvendelse af grund/bygning Gl. skole fra Det virker oplagt, at etablere små ældrevenlige boliger på dette sted. Her er der liv, og det er ofte attraktivt i forhold til ældre. Ældrevenlige boliger vil bidrage til områdets mangfoldighed af mennesker i alle aldre. Gule murstensbygning. Bygningen har en central beliggenhed og det anbefales at bygningen/grunden anvendes til boligformål. Erhverv svækker landsbykarakteren på dette sted. Det er fi nt med placeringen på plænen og med stendiget omkring. Indsatser med oprydning Der peges på nedenstående indsater m.h.t. oprydning i de offentlige arealer i Jernved - Jernvedlund. a - Byskiltet fjernes og der ryddes op i skiltene fl ere kan fl yttes/fjernes. b - Træerne ved stikvejen til Kirkebakken tyndes ud og underplantningen fjernes, så træerne står i en urtebund. c - For enden af Vestparken, mod landskabet, ryddes underplantningen og kun de bedste træer bevares på en urtebund. Med dette indslag kan der opnås en fi n visuel kontakt til landskabet. d - Der etableres brud i det levende hegn, så der sikres kig ud over landskabet til Jernved Plantage fra hjørnet Puggårdsvej/Gørdingvej. e - Plænen med træer ved Elviras gård sikrer et fi nt kig ud over en landskabet gennem arealet med parkkarakter. Parkkarakteren, på dette sted, kan styrkes ved at fjerne potentillaen på det lille hjørne og i stedet plante et egetræ på en bund af græs. For yderlig at styrke denne parkkarkter, kan der plantes enkelte større træer og en gruppe frugttræer på den private grund modsat Elviras grund (arealet ligger hen som en stor plæne). Hvis dette gennemføres, vil det tilsammen skabe en fi n parkagtig byport. VISION Visionen er at styrke og bevare de kvaliteter landsbyen rummer, på stedets præmisser. Overordnet er det at bevare kontakten til landskabet, forskønne på udvalgte steder samt forny og styrke byens rekreative aktiviteter. Visionen skal understøtte kvaliteter der gør, at Jernved Jernvedlund i fremtiden sikres kvalitet til at fastholde og forøge byens indbyggertal samt tiltrække turisme i kraft af de kvaliteter stedet rummer. Overordnet kan man tale om 2 store indsatser i Jernved aktivitetsaksen og vejaksen. Aktivitetsaksen kæder opholdsstederne sammen på tværs af det synlige bevægelsesmønster i landsbyen. Man kan bevæge sig fra pause- og opholdspladsen ved Kongeåen, hen til Torvet med multibanen, over boldbanerne frem til byparken med leg og ophold for at fortsætte frem til Jernved Plantage. Vejaksen er en forstærkning af Jernved-Jernvedlund som vejby forstærkningen går ud på at udnytte de indslag der i forvejen er i byen og dyrke dem, så der i fremtiden er en afveksling mellem rumlige oplevelser med kvalitet og æstetik og de landskabelige kig. Jernved Jernved plantage VEJAKSEN Jernvedlund AKTIVITETSAKSEN kongeåen som perler på en snor 18 LANDSBYPLAN JERNVED JERNVEDLUND

19 Gørdingvej Krydderurtehaven Grundkort: Kort & Matrikelstyrelsen Esbjerg Kommune, Kortkontoret - Luftfoto: Cowi Scankort. Grundkort ikke nødvendigvis ajourført og målfast. Ingen retsgyldighed. Kongeå dalen jernved m 1 c b 6 2 a d jernvedlund Plougsvadvej jernvedlund 5 e jernvedlund Plougstrupvej pause + opholdsplads Tlf Gyden Bykrogen Puggårdsvej Sportsvej Gørdingvej Tværvej Præstegårdsvej Vestparken Kirkebakken Jernvedvej Kirkebakken Jernvedvej INDSATS KORT områder med konkrete 1-7 projektforslag og inspiration a-e punkter hvor der er behov for oprydning vejstrækning hvor landsbykarakteren styrkes forslag til nye byggegrunde storparceller forslag til nye byggegrunde byhuse forslag til nye byggegrunde moderne beboelsesgård nye byskilte vej ø med egetræ plantning af ege træer plantning af rønne træer grønning med åben karakter Jernved plantage vigtige bygninger forslag til fremtidige ældre venlige boliger mejeriet kirken forsamlingshuset vandværket Green Place gl. skole sports hal byegen JERNVED JERNVEDLUND LANDSBYPLAN 19 Jernved Hedevej

20 markering af indgangen til butikken den eksisterende hovedbygning brosten slotsgrus plantepotten/lampen BLOOM egetræer Skitseplan af mejeriets nye forplads nyt skilt egetræer i stenmel cyklister kan frit krydse over pladsen brosten som markering i stenmels pladsen brosten potte med kryderurter ved indgangen til butikken Reklamefoto af hvide plastpotter med lys i, fl ot kontrast mellem det traditionelle land og det moderne design Detalje af mejeriets nye forplads Indsatser med konkrete projektforslag og inspiration. Generelt er der arbejdet bevidst med at vælge materialer, der matcher stedets skala og har samme karakter gennem byen, så der skabes sammenhæng i opfattelsen af landsbyen. Samtidig er der tilføjet moderne elementer, der peger i retning af udvikling og er med til at styrke stedets egenart. 1 - Forplads ved Mejeriet. Det er tanken at skabe en fi n forplads til mejeriet, der samtidig stadig fungerer som parkeringsplads og ikke mindst løsriver sig fra vejen som et selvstændigt rum. Pladsen rammes ind af 2 partier med egetræer, der står ned i belægningen. Selve pladsen rammes ind af 2 rækker brosten og bunden består af slotsgrus. På pladsen markeres parkeringen af punkter af brosten også som dekoration. Foran indgangen lægges der spor af brosten ned som ledespor. På hver side af indgangen placeres 2 store moderne krukker i mælkehvid plastik, der beplantes med krydderurter og fungerer som lamper. Ud for hvert parti med egetræer placeres der skilte. Cyklister krydser pladsen. Den hvide plastpotte med krydderurter mejeriets nye forplads set fra Jernvedvej 20 LANDSBYPLAN JERNVED JERNVEDLUND

LANDSBYPLAN FOR GRIMSTRUP

LANDSBYPLAN FOR GRIMSTRUP LANDSBYPLAN FOR GRIMSTRUP FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 21 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet

Læs mere

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 20 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet alle de idéer og visioner,

Læs mere

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN SKADS - ANDRUP

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN SKADS - ANDRUP FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 20 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet alle de idéer og visioner,

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE UDVIKLET AF SCHØNHERR OG HJØRRING KOMMUNE OKT 2014 HJØRRING GJURUP BAKHOLM HUNDELEV SØNDER RUBJERG TOVBRO VITTRUP LØKKEN Projektområdet Løkkensvej og

Læs mere

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø UDVIKLING GENNEM AFVIKLING Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø April 2012 1 INDHOLD VILSTED SØ...4 OVERLADE...6 VILSTED...10 RANUM...14 BORGERNE omkring Vilsted Sø...20 BORGERNE Hvad mener de

Læs mere

Landsbyanalyse Sejling

Landsbyanalyse Sejling Landsbyanalyse Sejling Indledning I Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 er der udlagt store områder til byvækst ved Sejling. Byvæksten kan først ske, når den eksisterende landsby er blevet overført til byzone.

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

Ring SøPark l. Forslag til Lokalplan 3-2009, Brædstrup by Forslag til Kommuneplantillæg 2-2009 TEKNIK OG MILJØ

Ring SøPark l. Forslag til Lokalplan 3-2009, Brædstrup by Forslag til Kommuneplantillæg 2-2009 TEKNIK OG MILJØ Ring SøPark l Forslag til Lokalplan 3-2009, Brædstrup by Forslag til Kommuneplantillæg 2-2009 TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 3-2009 Offentliggørelse For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Lokalplan Nr. 10.01 Nyt boligområde i Svinninge - området er beliggende vest for Ringstedvej og syd for Landlystvej K al und bor gv e j j Le de gå r ds ve j j Rosenvej Erantisvej Erantisvej Erantisvej

Læs mere

En god omvej Velkommen på kanten af Lihme

En god omvej Velkommen på kanten af Lihme En god omvej Velkommen på kanten af Lihme Projekt indsendt af Skive Kommune Områdetypologi: Landsbyen og det åbne land Anlægsøkonomi: Kr. 3.388.990,- Rådgivere: Møller & Grønborg Projektet tager afsæt

Læs mere

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Udviklingsplanen er fremkommet på baggrund af en demokratisk proces og skal fremover danne grundlag for konkrete projekter.

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Bymidte

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Bymidte Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Bymidte Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for

Læs mere

Udgiver: Aalborg Kommune Park & Natur Stigsborgs Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2251 Mail: parkognatur@aalborg.dk. Marts 2010

Udgiver: Aalborg Kommune Park & Natur Stigsborgs Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2251 Mail: parkognatur@aalborg.dk. Marts 2010 Grøn-blå Struktur Udgiver: Aalborg Kommune Park & Natur Stigsborgs Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2251 Mail: parkognatur@aalborg.dk Marts 2010 Tekst og layout Niras konsulenterne 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling 2 2 Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Indhold Forord...5 Mange aktører - en vision...8 Arkitekturen...18 Modernisering og nye boligtyper

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL 3 over sø & land 2050 struktur- & helhedsplan for Over sø & land Udarbejdet

Læs mere

Kommuneplan 2005-2017. for Blaabjerg Kommune

Kommuneplan 2005-2017. for Blaabjerg Kommune Kommuneplan 2005-2017 for Blaabjerg Kommune Blaabjerg - et godt sted at leve også i fremtiden I Blaabjerg Kommune sætter vi samarbejde og visioner højt. Siden beslutningen om kommunesammenlægningen med

Læs mere

fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde

fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde VEJLEDNING LOKALPLAN 23.01.L01 OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Lokalplan

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL over sø & land 2050 struktur- & HelHedsplan For over sø & land udarbejdet

Læs mere

Helhedsplan for Dyrehaven Skanderborg Kommune 2010

Helhedsplan for Dyrehaven Skanderborg Kommune 2010 Helhedsplan for Dyrehaven Skanderborg Kommune 2010 Vedtaget af Skanderborg Byråd, den 26. januar 2011 Helhedsplan for Dyrehaven 2010 2 Forfatter og udgiver: Skanderborg Kommune, januar 2011 Layout: Det

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

ERFARINGSKATALOG. Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup.

ERFARINGSKATALOG. Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup. ERFARINGSKATALOG Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup. Erfaringskatalog Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt

Læs mere