Anlægsemner multikulturhuse idrætsfaciliteter m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anlægsemner multikulturhuse idrætsfaciliteter m.v."

Transkript

1 Anlægsemner multikulturhuse idrætsfaciliteter m.v P I forbindelse med budgetlægningen for foreligger der en lang række anlægsønsker på kultur- og fritidsområdet. Nogle af disse ønsker er beslægtede, og af hensyn til vurdering af de modtagne ønsker er der fremstillet nedenstående oversigt. Oversigten indeholder ønsker vedr. udbygning af Auning-hallerne, udbygning af Åstrup Fritidscenter, udbygning af Langhøj Idrætscenter i Vivild, omlægning af idrætsfaciliteterne i Trustrup, opførelse af multibygninger ved biblioteket i Auning, i Gjerrild og i Nørager. Auning-hallerne: Emne og ansøger/initiativtager: Foreningerne omkring Auning Idrætscenter. Formål: At udvikle Auning Idrætscenter til et møde- og bevægelsessted for aktive borgere i Auning. Målgruppe: Idrætsforeningernes medlemmer, samt øvrige borgere i Auning by.

2 Form og indhold: Auning IC ønsker at udbygge idrætscenteret med en multisal, en wellnesafdeling, et nyt cafeteria og køkken samt udvidelse og renovering af eksisterende omklædningsrum. Multisalen skal kunne anvendes til alternative idrætsgrene ( kampsport, dans, bordtennis m.m.). Der er i øjeblikket ikke muligheder for at dyrke denne type sport i Auning IC. Wellnesafdelingen tænkes etableret ovenpå den nuværende omklædningsafdeling til svømmehallen. Et nyt cafeteria skal kunne tilbyde varm og sund mad til brugerne af centeret. Der sker i øjeblikket en udvikling i medlemstallet i fodboldafdelingen i Auning IF, der er derfor behov for renoverede og udvidede omklædningsfaciliteter. Tidshorisont: Udbygningen ønskes startet i 2009 med udbygning af omklædningsrum og multisal. Anlægsudgifter: Auning Idrætscenter har beregnet udgifterne til ca. 19 mio. kr. Finansiering, herunder ansøgning om kommunal støtte: Ikke udformet endnu. Men AIF-Hallens Fond vil søge om medfinansiering fra Lokale- og Anlægsfonden og Norddjurs Kommune. Øvrige bemærkninger:

3 Åstrup Fritidscenter: Emne og ansøger/initiativtager: Åstrup IF og Hammelev IF Formål: Idrætsforeningerne Åstrup og Hammelev har tidligere med støtte fra Grenaa Kommune, DGI, Tipsmidler, frivillige bidrag m.v. etableret klubhus med 1. sal. Efterfølgende er opført ny idrætshal, depot og en udbygning af cafeteriet m.v. Fonden Åstrup Fritidscenter ønsker at udbygge de nuværende faciliteter. Målgruppe: Idrætsforeningernes medlemmer. Der er i øjeblikket ca medlemmer. Form og indhold: Fonden Åstrup Fritidscenter, som ejer bygningerne, har indsendt ansøgning om udvidelse med en halv hal og nye klublokaler m.v. Begrundelse for ansøgningen er klubbernes størrelse og en forventning om, at der på grund af tilflytning til området kommer flere borgere/eventuelle brugere i den del af Grenaa By. I øjeblikket er der ved at blive etableret en ekstra træningsbane for at dække behovet for banearealer. Tidshorisont: Udbygningen ønskes foretaget i 2009 og Anlægsudgifter:

4 Udbygningen er af Åstrupfonden prissat til ca. 8 mio. kr. Finansiering, herunder ansøgning om kommunal støtte: 3 mio. kr. Øvrige bemærkninger: Området omkring Åstrup Fritidscenter er et af kommunens udbygningsområder for beboelse. Møgelbergparken og Dolmer by har udlagt byggegrunde begge områder hører naturligt til Åstrup Fritidscenters opland. En del af oplandet på Baunehøj er lidt ældre villakvarterer, hvor befolkningssammensætningen er præget af en ældre generation og en langsom udskiftning til mere børnerige grupper.

5 Langhøj Idrætscenter, Vivild: Emne og ansøger/initiativtager: Udbygning af Langhøj Idrætscenter Vivild Idrætsforening Formål: Forslaget indeholder et døgnåbent center fyldt med aktivitet, summende af liv, skabt og drevet af brugerne, byens og omegnens borgere, store som små, alt i regi af Vivild Idrætsforening. Målgruppe: Medlemmer af Vivild Idrætsforening, borgere fra Vivild by og omegn, elever og personale fra Langhøjskolen. Form og indhold: Centeret skal fremstå handicapvenligt med motions- og spinninglokaler, åbent område for fleksible variende aktiviteter, et rum for tilknyttet massør/fysioterapeut og et mødelokale. Forslaget indebærer en tilbygning på ca. 400 kvm + overdækket indgang, beliggende øst for eksisterende bygning, Tidshorisont: Så snart som muligt gerne i 2009 Anlægsudgifter: kr.

6 Finansiering, herunder ansøgning om kommunal støtte: kr. samt at centeret kan indgå på lige fod med andre klubhuse i den kommunale tilskudspolitik. Øvrige bemærkninger: I oplægget forventer Vivild Idrætsforening, at Norddjurs Kommune giver et årligt driftstilskud på 80 % af udgifterne til rentebetaling, svarende til kr. årligt. Normalt ydes der efter kommunalbestyrelsens godkendelse 85 % refusion af renteudgifter, udgifter til el, vand, varme og forsikringer. Kommunalbestyrelsen har altid ret til ikke at godkende udvidelser af de kommunale økonomiske forpligtigelser til lokaletilskud. Vivild Idrætsforening forventer, såfremt deres ønsker om kommunale driftstilskud via lokaletilskudspuljen indfries, årlige driftsoverskud på kr. Såfremt anlægsprojektet finder den foreslåede finansiering, kan driften af udbygningen finansieres uden tilskud fra lokaletilskudspuljen. Vivild Idrætsforening vil hvert år med de estimerede medlemstal, vil Vivild Idrætsforening have et årligt driftsoverskud inden investeringer på kr.

7 Omlægning af idrætsfaciliteterne i Trustrup: Emne og ansøger/initiativtager: Trustrup Ålsrode Iræts Forening(TÅIF) - Flytning af Stadion og træningsbaner til Toubroskolen - Etablering af byggegrunde til boligformål og erhvervsgrunde Formål: At etablere et helt nyt idrætsanlæg med et stadion, to lysbaner, en træningsbane, en ny idrætshal, ombygning af den nuværende idrætshal, etablering af nye klubhusfaciliteter, to tennisbaner og petanquebaner. Målgruppe: Beboere og foreningsmedlemmer i Trustrup, Lyngby og omegn, samt foreningsmedlemmer fra Ålsrode, Rosmus og Tirstrup. Form og indhold: Etablering af et nyt foreningscenter for beboerne i den sydvestlige del af kommunen. Etablering af nye byggegrunde til beboelse og erhverv, så der kan ske en fortsat udbygning af Trustrup Tidshorisont: Anlægsudgifter:

8 Skal undersøges og beskrives men et slag på tasken: anlæg af baner: 1.2 mio kr. etablering af klubhus med omklædningsfaciliteter, mødelokaler og fitnessrum i alt 800 m2 a kr. = 12 mio. kr. Ny idrætshal a 1200 m2 pr. m kr. svarende til 9.6 mio. kr. samlet pris for hele udbygningen ca. 23 mio. kr. Finansiering, herunder ansøgning om kommunal støtte: Ikke udformet. Øvrige bemærkninger: Samarbejdspartnere: Tirstrup-Balle Idrætsforening - Lyngby-Trustrup Husmoderforening - Lyngby Borgerforening - Trustrup Borgerforening - Trustrup-Lyngby Pensionistforening - Toubroskolens Ungdomsskole- Toubroskolen, Mølleskolen og Rosmus Centralskole

9 Gjerrild Multihhal, kultur- og borgermødested: Emne og ansøger/initiativtager: En initiativgruppe under Borgerforeningen for Gjerrild og Omegn, Gjerrild Bønnerup Friskole, idrætsforeningen m.fl. Opførelse af Gjerrilds Multihal, kultur- og borgermødested. Formål: Lokalerne skal dække behovet for et mødested for foreningerne et sted, hvor foreningernes daglige aktiviteter kan foregå. Der skal være mulighed for indendørssport, øvelokaler til musikskolen, bogbyttecentral, fælles værksteder, netcafè, fællesspisninger, udstillinger m.v. Endvidere er formålet at dække lokalebehov i friskolen, herunder samlingsrum, skolekøkken og musiklokale. Målgruppe: Målgruppen er Gjerrild og omegns borgere og foreninger. Endvidere friskolens/efterskolens elever, idet faciliteterne skal dække disses lokalebehov. Form og indhold: Der påtænkes opført et multirum på ca. 530 m2 bygget i tilknytning til skolen samt et halprojekt bygget i tilknytning til skolen eller nærmere imellem skole og idrætsforening. Tidshorisont: Initiativgruppen er i gang med at søge støtte til udarbejdelse af et (for)projekt. Anlægsudgifter:

10 Etableringsudgifter til multihal skønnes at udgøre kr. og ombygningsudgifter til medborgerhus m.v kr., i alt kr. incl. moms. Der påregnes udført frivilligt arbejde til nedbrydningsarbejde, samt sokkel- og støbearbejde. Finansiering, herunder ansøgning om kommunal støtte: Der søges tilskud fra bl.a. LAG og Lokale- og anlægsfonden. Endvidere ønsker initiativgruppen kommunens tilladelse til at sælge Biblioteksbygningen og bruge provenuet til opførelse af lokalerne. Finansieringsforslaget ser således ud: Provenu ved salg af bibliotek Tilskud fra Norddjurs kommune Borgeraktier Værdi af eget arbejde LAG-tilskud Lokale- og anlægsfonden I alt Øvrige bemærkninger:

11 Nørager Sundheds-, Kultur- og Sportscenter: Emne og ansøger/initiativtager: Opførelse af et Sundheds-, kultur- og sportscenter. En initiativgruppe under Nørager Boldklub og Nørager Beboerforening står bag projektet. Formål: Formålet er at fastholde og tiltrække folk i alle aldre, samt at give alle muligheden for et godt, sundt og indholdsrigt fritidsliv bestående af fællesskab, oplevelser, sammenhold og dynamik. Målgruppe: I princippet alle borgere både de nuværende, men også kommende borgere i området. Børn og unge er vigtige at satse på. Også turister satser der på. Initiativgruppen satser meget på erhverv i Nørager og omegn. Form og indhold: Fysiske rammer, der skal fremstå som en integreret del imellem sport, sundhed, kultur, borgermøder og fester. Energiminimering og fremtidssikret materialeanvendelse vægtes højt. Sundhedscenter skal indeholde: Selvstændig erhvervsdrivende som fysioterapi, ergoterapi og kropsterapi. Desuden køkken til sund kost med det formål bl.a. at forebygge livsstilssygdomme. Kulturdelen skal rumme lokaler til teater- og musikforestillinger, kunstudstillinger, torvehal til badminton, festligheder m.v. samt salg af lokaleprodukter fra de omkringliggende gårdbutikker. Sportscenteret skal indeholde fitnessrum. Huset kan også indeholde et formidlingscenter med medier og internet for blandt andet børn og unge.

12 Tidshorisont: Der foreligger ikke nærmere oplysninger herom p.t. Projektet foreligger p.t. i skitsetegninger Anlægsudgifter: Der foreligger ikke nærmere oplysninger herom p.t. Finansiering, herunder ansøgning om kommunal støtte: Der foreligger ikke nærmere oplysninger herom p.t. Øvrige bemærkninger:

13 Multisal ved Kulturperronen - Auning: Emne og ansøger/initiativtager: Opførelse af multisal i forbindelse med Kulturperronen i Auning, bibliotek og borgerhus. Initiativtager er Norddjurs kommune. Formål: Formålet er at etablere en multisal, der kan rumme arrangementer med deltagelse af personer. Salen er et supplement til de mødeog lokalefaciliteter, der i forvejen er i Kulturperronen. Der er i Auning behov for lokaler til større arrangementer af den nævnte karaktèr. Kulturperronen vil hermed få den perfekte status som kulturhus, som oprindelige var den tiltænkt. Målgruppe: Målgruppen er primært borgere i området, men i øvrigt borgere i Norddjurs kommune, og gæster udefra. Form og indhold: Salen tænkes anvendt til kulturelle formål som foredrag, borgermøder, udstillinger, teater- eller koncertformål. Salen ønskes akustisk designet til at gennemføre de nævnte arrangementer under rimelige akustiske forhold. Til salen skal høre depotrum til remedier og toiletfaciliteter. Tidshorisont: Snarest muligt. Anlægsudgifter:

14 Udgiften skønnes at udgøre 4,0 mio. kr. excl. moms. Finansiering, herunder ansøgning om kommunal støtte: Kommunale midler. Øvrige bemærkninger: Salen var projekteret og omfattet af udbudsmaterialet og prissat i forbindelse med opførelse af Kulturperronen i 2007/2008, men blev fravalgt af økonomiske årsager. Skitsemateriale foreligger.

Korinth aktivitetscenter

Korinth aktivitetscenter Korinth aktivitetscenter - Mødestedet vi er fælles om i Korinth. Ambitionen er at udvikle de fysiske rammer, så de favner bredde og elite, høj puls og hvilepuls, inde og ude, organiseret og selvorganiseret

Læs mere

Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt

Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt Et aktivitetscenter med tilhørende fitnesscenter, cafe og muligheder for at dyrke idræt og aktiviteter på nye og fleksible måder vil skabe et nyt fælles mødested i

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato: Torsdag den 15. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Nuværende forhold - Billedregistrering Hadsten hallen og de udendørs arealer DGI Faciliteter & Lokaludvikling 1 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Indhold

Læs mere

MASTERPLAN - FOR KULTUR- OG IDRÆTSFACILITETER I LOLLAND KOMMUNE:

MASTERPLAN - FOR KULTUR- OG IDRÆTSFACILITETER I LOLLAND KOMMUNE: MASTERPLAN - FOR KULTUR- OG IDRÆTSFACILITETER I LOLLAND KOMMUNE: Denne del af masterplanen er udarbejdet med henblik på præsentation for politikere og et efterfølgende borgermøde i høringsprocessen INDHOLD:

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. september 2008 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-17:30 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

3. RAPPORTENS PRÆMISSER... 4 5. BORGERINDDRAGELSE... 13 ANLÆGS- OG DRIFTSFORMER VED BYGGERI AF IDRÆTSHAL... 15

3. RAPPORTENS PRÆMISSER... 4 5. BORGERINDDRAGELSE... 13 ANLÆGS- OG DRIFTSFORMER VED BYGGERI AF IDRÆTSHAL... 15 Undersøgelse af halkapaciteten i Hadsten og Hinnerup Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. RESUMÉ... 3 3. RAPPORTENS PRÆMISSER... 4 ARBEJDSPROCES... 4 SAMARBEJDSPARTNERE... 4 DEFINITIONER... 4 VALG

Læs mere

Budget 2010 (2011-2013)

Budget 2010 (2011-2013) Budget 2010 (2011-2013) Forslag til nye anlæg til Budget 2010 (2011-2013) Enig Nr. Projektnavn Udvalg Kvalfond Priorit. - Udvalg Type BO10 BO11 BO12 B013 Afledt drift 10 x 1 Ny indskolingsdel på Broskolen,

Læs mere

ÅUFs høringssvar til fritidspolitikken

ÅUFs høringssvar til fritidspolitikken Rådmanden for Kultur og Borgerservice Sport og Fritid Vestergade 55 8100 Århus C. Århus, den 30. december 2008 ÅUFs høringssvar til fritidspolitikken (ÅUF) er glad for at kunne bidrage med et høringssvar

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal 04-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 11.00 16.10 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 28-06-2011 Kl. 15:45 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 28-06-2011 Kl. 15:45 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 28062011 Kl. 15:45 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, LiseLotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Indhold Fakta om undersøgelsen... 6 Hovedrapportering... 7 Generel mening om projektet er det en god ide?... 7 Generel

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 8. april 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:10 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V)

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Halanalyse 2014. Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune

Halanalyse 2014. Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune Halanalyse 2014 Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune 2011 Side 2 af 36 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 3 Indledning og metodisk fundament... 5 Befolkningsgrundlag

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2013 2014 2015 2016 Status Kultur & Fritid Kultur- og Fritidsudvalgets

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Else Theill Sørensen

Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Else Theill Sørensen MØDESTED: MØDEDATO: Repræsentationslokale 08-01-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 12.30 16.15 Deltagere: Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 2 Kaare Jørgensen deltog ikke i punkt 214-222 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Katalog over udvalgenes ændringsforslag 2013

Katalog over udvalgenes ændringsforslag 2013 Katalog over udvalgenes ændringsforslag 2013 Centralforvaltningen 5. september 2012 Indhold Indledning... 2 Socialpolitik... 4 Arbejdsmarkedspolitik... 8 Uddannelsespolitik... 10 Fritids- og Idrætspolitik...

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Indgået mellem: Socialdemokraterne Venstre Liberal Alliance Borgerlisten Dansk Folkeparti Helle Plougmann (uden for partierne) Socialistisk Folkeparti Oktober 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere