De danske ressourcer til samarbejdet med Mellemøsten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De danske ressourcer til samarbejdet med Mellemøsten"

Transkript

1 De danske ressourcer til samarbejdet med Mellemøsten Dansk Kommunikation Juni 2005

2 De danske ressourcer til samarbejdet med Mellemøsten Dansk Kommunikation har i perioden 25. februar til 2. juni 2005 kortlagt og analyseret den danske ressourcebase vedrørende Mellemøsten og har samtidig samlet materiale, forslag og vurderinger til et katalog over idéer til, hvordan de danske ressourcer kan styrkes og udvikles. Kortlægningen er foretaget af stud.scient.pol. Alexander Tolstrup og konsulent Jacob Andersen (projektleder). Rapporten falder i to dele. Første del beskriver undersøgelsen og dens hovedresultater. Anden del rummer et katalog af idéer til mulige tiltag. Mere udførlige beskrivelser af undersøgelsens metode, liste over interviewpersoner mv. findes i bilagene bagest. God læselyst Jacob Andersen Dansk Kommunikation Juni

3 Resume: Udviklingen af forbindelser mellem det danske og de mellemøstlige civilsamfund har fået ny bredde i de sidste fem-ti år. Hvor forbindelserne tidligere i høj grad tog sit udgangspunkt i solidariteten med Israel og senere også med palæstinenserne, fik samarbejdet fra midt i 90 erne en ny gren med nye knopper i kraft af den såkaldte Barcelona-proces i høj grad med EU's middelhavslande som drivkraft. Efter ophøret af den kolde krig, og navnlig efter 11. september 2001 er der kommet mere fokus på udviklingsproblemerne i den arabiske verden. UNDPs Arab Human Development Reports og udviklingen i Irak har været to vigtige om end naturligvis meget forskellige igangsættere. Desuden har det øgede antal af borgere i Danmark med mellemøstlig baggrund naturligvis spillet en rolle for mangfoldigheden. Sidst har Det Arabiske Initiativ, hvor Udenrigsministeriet har henvendt sig til bestemte danske organisationer for at gifte dem med modsvarende organisationer i MØ, spillet en vigtig rolle derved, at helt nye aktører er blevet trukket ind på banen. Resultatet er at civilsamfundets organisationer kan spille en rolle på flere områder end for få år siden. Danmark rummer en lang række idérige miljøer, der er optaget af udveksling af idéer og anden kultur med Mellemøsten. De er drevet af vidt forskellige engagementer, der ofte er stærke. Fremtidige forsøg på at bygge infrastruktur og indbyrdes samspil imellem forskellige dele ressourcebasen gør klogest i at tage udgangspunkt i denne mangfoldighed. Netop savnet af en infrastruktur af fælles faciliteter, medier og begivenheder, der fremmer vidensdeling og andre former for samspil på tværs af de meget specialiserede miljøer, udgør en hæmsko. Den offentlige database over aktører og aktiviteter i MØ-feltet, der er udviklet som led i denne undersøgelse, kan vise sig som et dynamisk bidrag til udvikling ressourcebasen. Det kræver imidlertid en bevidst indsats for motivere ressourcepersoner, institutioner, firmaer og organisationer til at opdatere de oplysninger, som basen består af. De må opleve, at basen kan anvendes til deres egne formål og som en mulighed for at få del i tilbud, som interesser dem. Opgaven med at gøre databasen til én af de faciliteter, der binder MØ-miljøerne sammen, er derfor en opgave der må løses i sammenhæng med andre initiativer til at styrke ressourcebasen. 3

4 Det er endvidere klart, at de fleste af civilsamfundsorganisationerne træder på jomfruelig jord og stadig savner erfaring med arbejdet i denne del af verden. Den nødvendige kompetenceudvikling er i gang, men kunne gå hurtigere. Det samme gælder centraladministrationen, der ikke i dag kan siges at være rustet til et mere omfattende samspil med landene i Mellemøsten. Navnlig Udenrigsministeriet har til gode at drage konsekvenserne af den politiske opprioritering af området, men problemet er mere generelt. Det Arabiske Initiativ er ukendt stof, også for højtstående embedsmænd i ministerierne, og hovedparten af de ministerier, der har indgået i undersøgelsen, har kun haft lidt at bidrage med. Det er dog indtrykket, at Forsvaret skiller sig ud fra det generelle billede. Forskningen i MØ-relaterede emner styrkes i disse år. Alligevel kan man spørge, om Danmark har det aktivitetsniveau på forskningssiden, der er har mulighed for. Man kan også spørge, om de muligheder som det nye forskningsstyringssystem åbner for at forbedre situationen udnyttes optimalt. Det vil bl.a. være muligt at prioritere MØ-området politisk, og placere det sammen den øvrige håndfuld af særligt udvalgte områder under Det Strategiske Forskningsråd. Det har generelt været en begrænsende faktor at det har været svært at rejse penge til projekter i og om MØ - private såvel som offentlige UMs generelle afvisning af at modtage ansøgninger under Det Arabiske Initiativ har bl.a. lagt en dæmper på initiativrigdommen, muligheden for at foretage forundersøgelser mm. En bredt anlagt undersøgelse af det danske og internationale fondslandskab kan åbne nye finansieringskilder til udviklingen af den danske ressourcebase. Det vil sandsynligvis hjælpe, hvis afdækningen sigter på at finde finansieringsmuligheder for et spektrum af civile aktiviteter og ikke kædes sammen med staten eller dens politikker. Det vil desuden være hensigtsmæssigt at overveje, hvordan det kan blive lettere at kombinere bidrag fra forskellige kilder til mere ambitiøse programmer og projekter, bl.a. på forskningsområdet. Endelig er det danske samfund indtil videre knapt begyndt at eksperimentere med, hvordan ressourcerne hos indvandrere med MØ-baggrund kan udnyttes bedre. Det skal bl.a. understreges langt tydeligere over for indvandrere i Danmark, at MØ-baggrund under visse betingelser kan være udgangspunkt for anerkendelse og (job-)muligheder i Danmark og ikke bare er noget, man skal forsøge at gøre sig fri af. 4

5 Idékataloget i rapportens. del 2 tager i forlængelse af bl.a. disse konstateringer udgangspunkt i fem barrierer/udækkede behov: Behovet for fælles rammer for ressourcebasen, behovet for anerkendelse af de mellemøstlige kulturer, behovet for opkvalificering af danske beslutningstagere og NGOer, vigtigheden af et armslængdeprincip og endelig behovet for ny viden om mulighederne for at gøre samspillet mellem det danske og det mellemøstlige mere frugtbart. 5

6 Indholdsfortegnelse: 1.1 Opgaven Kortlægningen i Databasen Den øvrige kortlægning Forskningsmiljøerne og deres finansiering Almennyttige Fonde Offentlig kompetenceudvikling Metoder til at anvende indvandreres mellemøstlige ressourcer Kulturudveksling Udveksling på idrætsområdet Kortfattet oversigt over øvrige relevante miljøer og aktiviteter Idékataloget Hvad hæmmer og fremmer kontakter med og viden om Mellemøsten? Femogtyve idéer til at udvikle ressourcebasen...35 Bilag 1 - Interviewede ressourcepersoner Bilag 2 -Kortlægningsopgaven - nogle metodiske overvejelser Bilag 3 - Søgemuligheder i Mellemøst-databasen Bilag 4 - Hvad er Open Space?51 6

7 1.1 Opgaven Den oprindelige opgavebeskrivelse, der er grundlaget for kontrakten mellem Udenrigsministeriet og Dansk Kommunikation af 25. februar 2005, resumerer hovedpunkter i Det Arabiske Initiativ fra 2003, der er baggrunden for undersøgelsen: DAI er især rettet imod indsatser i regionen, der skal bidrage til reformer idet ustabilitet og ulighed i denne verdensdel er den i flere henseender primære sikkerhedsmæssige, politiske og økonomiske trussel... Arbejdet med ressourcebasen foregår derimod på hjemmebanen: Danmark har historisk haft relativt begrænset kontakt med og viden om den arabiske verden, og opbygning af ekspertise og sprogkundskab er således ikke blevet tillagt høj prioritet fra dansk side. Der er altså behov for en struktureret vurdering af, hvordan de relevante kompetencer kan opbygges og hvordan man kan udnytte de eksisterende bedre, herunder dem, der findes i indvandrermiljøer. På den baggrund defineres formålet med undersøgelsen som, at..kortlægge den eksisterende danske ressourcebase, de eksisterende rammer for udvikling af ressourcebasen samt planlagte initiativer for at udvide de danske kompetencer på området. Opgaven har endvidere til formål, på baggrund af ovenstående, at fremlægge et idekatalog for yderligere indsatser for udvikling af ressourcebasen. Analysen forventes at resultere i følgende: 1) En kortlægning af den eksisterende danske ressourcebase med særlig viden om og kompetencer i forhold til den arabiske verden. 2) En kortlægning af eksisterende kompetenceudviklingsmuligheder inden for mellemøstlige forhold 3) En bruttoliste over ideer til, hvordan man udvider og styrker den danske ressourcebase. Kortlægningen beskrives i større detaljer således: 7

8 Kortlægning af eksisterende ressourcebase: 1) Oversigt over Mellemøsteksperter ved danske forskningscentre, universiteter, i forsvaret og i centraladministrationen. 2) Oversigt over eksisterende forskningsprojekter om aktuelle mellemøstlige forhold. 3) Oversigt over danske rådgivningsfirmaer og NGO ers kompetencer på området, herunder disse institutioners inddragelse af indvandrere i projekter rettet mod regionen. Kortlægning af eksisterende kompetenceudviklingsmuligheder: 4) Oversigt over eksisterende danske uddannelsestilbud inden for arabisk sprog, politiske og økonomiske forhold i Mellemøsten samt religions- og kulturforståelse, herunder muligheder for studier i udlandet, ved universiteterne og andre uddannelsesinstitutioner, i forsvaret og centraladministrationen, samt uddannelsestilbud til unge (f.eks. ungdomsskole, højskoler, udvekslingsophold etc.). 5) Oversigt over øvrige udvekslingsordninger (kultur, sport etc.). 6) Oversigt over muligheder for at opnå støtte til forskningsprojekter om mellemøstlige forhold/terrorisme/reform- og demokratiseringsdagsordenen. 7) Oversigt over danske fonde, der yder støtte til udveksling, forskning etc. på området. 8) Oversigt over on-the-job træningsmuligheder, herunder anvendelse af danskere af mellemøstlig oprindelses flersproglige og tværkulturelle kompetencer, i f.eks. den offentlige sektors og danske NGO ers analysearbejde og projektindsatser i forhold til regionen. 9) Oversigt over planlagte tiltag mhp. at udvide/styrke ovennævnte, herunder eksisterende finansieringsmuligheder. Idekatalog over muligheder: Udvikling af idekatalog over muligheder for yderligere at styrke den danske ressourcebase for mellemøst-forhold samt bedre udnyttelse af den eksisterende ressourcebase (bl.a. eventuelle muligheder for styrket indsats under Forskningsrådet for Udviklingsforskning, øget inddragelse af Mellemøstforhold i de generelle samfundsvidenskabelige uddannelser, øget mulighed for studier i 8

9 udlandet, herunder ved universiteter i Mellemøsten, bedre udnyttelse af ressourcer hos danskere med arabisk herkomst). Under samtaler med Jacob Andersen blev selve kortlægningsopgaven præciseret i et tillæg til Terms of Reference, TOR, med følgende syv punkter: 1. Med ordet Mellemøsteneksperter i punkt 1 sigtes til samme typer af ekspertise, som dem der er nævnt i punkt Udtrykket "eksisterende forskningsprojekter" henviser til samme områder og dækker dels igangværende forskningsarbejde, dels større projekter, der ikke er mere end fem år gamle. 3. Punkt tre drejer sig om NGOer og rådgivningsfirmaer, der har kompetencer i forhold til Mellemøsten herunder Nordafrika og Iran. 4. Det er kun faktisk etablerede og fungerende udenlandske studiemuligheder, der skal indgå i kortlægningen (punkt 4). Såvel studie i et MØ-land som studier om de MØ-emner, der omtales i punkt 4, indgår. 5. Kun faktisk etablerede kulturelle m.m. udvekslingsmuligheder medtages, der nævnes i punkt Med udtrykket de danske fonde i punkt 7, tænkes på fonde/legater, der i deres formål eller tilsvarende nævner forskning og studieophold i Mellemøsten eller i mellemøstlige forhold, og derudover 25 større fonde/legater, der skønnes at være relevante, og som kan give et indtryk af, hvad en mere detaljeret afdækning af fond/legatområdet ville kunne vise. 7. Pkt. 8 sigter dels til de rammer for ansættelse, der gælder i de deltagende ministerier, og hos undersøgte NGO er og rådgivningsvirksomheder for at tilegne sig kompetence der kunne anvendes i det arabiske initiativ. Tilbydes sådanne rammer? Hvor mange har gjort brug af dem i det seneste år, og hvordan ser rammerne ud? Dels sigtes til permanente og midlertidige stillinger, der er oprettet 9

10 i samme kreds af virksomheder for at udnytte medarbejderes kendskab til arabisk/iransk sprog og kultur. Der gives ikke anvisninger på, hvordan opgaven skal løses, udover at undersøgelsen som minimum skal involvere: - Forsvarsministeriet - Udenrigsministeriet - Undervisningsministeriet - Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling - Kulturministeriet - Justitsministeriet - Samtlige danske samfundsvidenskabelige universitetsuddannelser og forskningsmiljøer, relevante humanistiske universitetsuddannelser og forskningsmiljøer samt relevante sektorforskningsinstitutioner (liste modtages fra Videnskabsministeriet). - NGO-netværk under Euro-Med Human Rights Network og udvalgte NGO er (MS, Røde Kors, Dansk Missionsråd m.fl.. liste over involverede i Dte Arabiske Initiativ modtages fra udenrigsministeriet) - Relevante rådgivende firmaer og private fonde. Det blev endvidere aftalt, at kortlægningen skulle have form af en database, så vidt muligt med offentlig adgang. Den tekniske del af denne databaseopbygning blev overladt til Web-Ware Danmark med en særskilt kontrakt. Firmaet er i forvejen kendt af Udenrigsministeriet fra et beslægtet samarbejde om databasen for Det Internationale Humanitære Beredskab. Web-Ware og Dansk Kommunikation fik til opgave at organisere arbejdet imellem sig, idet UM ønskede at blive inddraget i vigtige ting, som f.eks. udformningen af søgekriterier for basen. UM ønskede også selv at stå for kontrakten med Web-Ware i stedet for at lade de tekniske aspekter af databaseopbygningen indgå som element i en samlet aftale med Dansk Kommunikation. 10

11 Det fremgår af opgavebeskrivelsen, at ressourcebasen skal opfattes som langt bredere end Det Arabiske Initiativ selv. Udgangspunktet er Danmarks begrænsede kontakt med og viden og fraværet af ekspertise og sprogkundskab samt overblik over samme. Sammenfattende kan man fastslå, at opgaven har været eksplorativ, hvor genstanden for kortlægningen i et vist omfang er blevet identificeret undervejs, samt motivationskrævende, eftersom en positiv indstilling fra nogle af de relevante personer/institutioner langt fra kan tages for givet. omfattende med mange involverede inden for den fastsatte tidsramme på 222 timer. Heraf følger, at kortlægningen ikke kan være lige detaljeret på alle de punkter, som TOR nævner. Endelig har det været et ønske at basere kortlægningen på forholdsvis etablerede institutioner og personer, der i forvejen har været kendt at Dansk Kommunikation eller et af medlemmerne i baggrundsgruppen. Det blev aftalt, at der skulle ligge en foreløbig rapport seks uger efter igangsættelsen af rapporten, dvs. 8/4 2005, og en færdig rapport en uge senere. Parterne var dog også enige om, at tidsfristen forudsatte et velfungerende medspil fra mange involverede og fortsatte: Det er konsulentens ansvar at tilrettelægge arbejdsprocessen således, at alle andre involverede kan yde deres bidrag inden for rimelige frister, men det udelukker ikke, at mindre forsinkelser vil kunne opstå. De mere detaljerede overvejelser om opgaven og metoderne til at løse den er gengivet i bilag 2. 11

12 1.2 Kortlægningen i Databasen Databasen giver når besvarelsesprocenten er tilfredsstillende mulighed for at få de fleste af de oversigter, der kræves i TOR. I det følgende sammenholdes TORs relevante formuleringer systematisk med basens muligheder. De øvrige elementer af kortlægningen, der ikke (primært) er foretaget via basen, behandles i afsnit 1.3 Basen giver mulighed for at udtrække oversigter over -..Mellemøsteksperter ved danske forskningscentre, universiteter, i forsvaret og i centraladministrationen med de nævnte forbehold for Udenrigs- og Forsvarsministeriets vedkommende, samt..eksisterende forskningsprojekter om aktuelle mellemøstlige forhold, idet basen ud over det nævnte principielt dækker al nyere, dansk forskning om MØ, såvel igangværende som afsluttet senere end år 2000, samt..danske rådgivningsfirmaers og NGO ers kompetencer på området. Basen rummer desuden oplysninger om disse institutioners inddragelse af indvandrere i projekter rettet mod regionen, om end ikke i en oversigtsform og reelt i yderst begrænset omfang - jf. omtalen i det følgende, samt eksisterende danske uddannelsestilbud inden for arabisk sprog, politiske og økonomiske forhold i Mellemøsten samt religions- og kulturforståelse, herunder muligheder for studier i udlandet, ved universiteterne og andre uddannelsesinstitutioner, i forsvaret og centraladministrationen, samt uddannelsestilbud til unge (f.eks. ungdomsskole, højskoler, udvekslingsophold etc.) idet faktisk etablerede og fungerende udenlandske studiemuligheder (jf,. præciseringen af TOR) findes i sammenhæng med de institutioner, der udbyder dem, og ikke (umiddelbart) som en selvstændig oversigt. Uddannelsesmuligheder i forsvaret og centraladministrationen omtales særskilt i afsnit

13 Endelig giver basen mulighed for oversigt over planlagte tiltag mhp. at udvide/styrke (eksisterende aktiviteter, der er nævnt i TOR) herunder eksisterende finansieringsmuligheder. Hertil kommer mulighed for at finde frem til personer/aktiviteter, som TOR ikke nævner, navnlig nøglefigurer i offentlig administration, der beskæftiger sig med MØ, mennesker med praktisk landekendskab og praktiske sprogfærdigheder, journalistik/oplysningsvirksomhed og udøvere af begge dele, samt endelige mediefolks, NGOers og offentlige institutioners samarbejdsrelationer. Til forskel fra TORs formulering betyder databaseløsningen desuden, at disse oversigter principielt er aktuelle, og at det er muligt at foretage ganske præcise søgninger for den, der leder efter personer eller (f.eks. forsknings-) aktiviteter inden for et mere afgrænset felt. Samlet vurdering: Databasen kan alt i alt være et dynamisk og fleksibelt værktøj til udvikling ikke mindst selvudvikling - af den danske ressourcebase vedrørende MØ. Den er naturligvis også mere krævende end en personliste i et ringbind. Frem for alt kræver den en bevidst indsats i forhold til ressourcepersoner, institutioner, firmaer og organisationer for at få dem til at opdatere de oplysninger, basen består af. Nøgleordet er motivation. Den tekniske del af værtsopgaven er ubetydelig, når basen først er etableret. Derimod er det nødvendigt at gøre en løbende indsats for at vise ressourcebasepersonerne, at de selv kan bruge basen til at få budskaber ud til en udvalgt offentlighed, ligesom de via basen får del i tilbud, som rent faktisk interesserer dem. Kun derved bliver databasen et vigtigt bidrag til en infrastruktur, der kan binde MØ-miljøerne sammen. 1.3 Den øvrige kortlægning De punkter i TORs ønsker til kortlægning af ressourcebasen, der ikke dækkes fuldt ud af databasen, gennemgås i de følgende afsnit. Det drejer sig om finansiering af forskning, om kompetenceudvikling i staten og om anvendelse af MØ-indvandreres sproglige og kulturelle ressourcer og om udveksling af kultur og sport, Forskningsmiljøerne og deres finansiering 13

14 Databasen rummer ikke den oversigt over muligheder for at opnå støtte til forskningsprojekter om mellemøstlige forhold/terrorisme/reform- og demokratiseringsdagsordenen, som TOR efterlyser. Det skyldes, at de muligheder, der potentielt er til rådighed fra danske og internationale fonde og legater, udenlandske institutioner osv. ikke lader sig klarlægge meningsfuldt inden for en så begrænset undersøgelse som den nærværende. Antallet af støttekilder i Danmark og udlandet, der hver for sig bidrager en lille smule, løber op i mange tusinde. I det følgende er i stedet nogle væsentlige økonomiske kilder til forskningen omtalt på basis af interviews med repræsentanter fra centrale forskningsmiljøer. Undersøgelsens resultater vedrørende de private fondes virksomhed behandles nedenfor. Danmark har op imod 300 videnskabelige medarbejdere, der beskæftiger sig med mellemøstspørgsmål i denne undersøgelses brede forstand. Danmark har også forskere, der befinder sig i den absolutte verdenselite inden for deres områder, som f.eks. islamforskeren Patricia Crone, Institute for Advanced Studies, Princeton University og fagfællen Jørgen S. Nielsen, Birmingham University. Mindst en håndfuld andre aspirerer til en lignende status inden for deres forskningstraditioner. Forskningen er spredt ud over et stort antal videnskabelige specialer og lokaliteter og falder inden for både Samfundsvidenskab og Humaniora bl.a. en række af de meget små humanistiske fag. 1 Det store, gamle forskningsmiljø er samlet omkring Carsten Niebuhr afdelingen, der er en del af det ny Center for Tværkulturelle Studier ved Københavns Universitet. CN dækker et bredt felt af humanistiske discipliner fra assyrologi, arkæologi og historie over antropologi/livsformsanalyse og islamologi, til litteratur, sprog og medier. CN er bemandet med henved tyve videnskabelige medarbejdere, heriblandt professor Kerstin Eksell. Sprogene er arabisk, persisk, tyrkisk og hebraisk (men ikke urdu eller afghansk). Sprogene har historisk især været studeret med filologiske briller. I 1 En række biblioteker ligger inde med større samlinger af MØ-relevant litteratur. Størst er biblioteket på Carsten Niebuhr afdelingen med ca bind, hvortil kommer 500 tidsskrifter, der dækker fra oldtid til nutid. Bogsamlingerne er stykket sammen af flere mindre samlinger og vanskelig at finde rundt i uden hjælp. Bøgerne kan ikke lånes med hjem. De helt aktuelle begivenheder følges via aviser og satelit-tv fra nogle af de store, arabiske TV-stationer. Syddansk Universitetsbibliotek har ligeledes en større samling af mellemøstlitteratur indenfor sprog, kultur, historie, erhverv osv. Ligesom der gives adgang til en række elektroniske tidsskrifter og ressourcer om mellemøstlige forhold. Bøgerne er typisk på dansk, tysk, engelsk og fransk, men herudover har man også en samling på arabisksprogede bøger. Bøgerne er ikke fuldt søgbare i bibliotekssystemet, men kan hjemlånes. Endelig har Det Kongelige Garnisons Bibliotek en betydelig samling af Mellemøstlitteratur om politiske, økonomiske, sikkerhedspolitiske og militære emner. Center for Mellemøststudier har oprettet en arabiske netcafé, der har links til et stort antal aktuelle medier og andre aktuelle kilder, bl.a. søgemaskiner på arabisk. Også CKU har en omfattende linksamling over medier på sit site om Images of The Middle East. 14

15 dag interesserer man sig i stigende grad for det anvendte sprog i skrift og tale. Den sproglige kompetence er en vigtig del af institutionens selvfølelse: Her studeres kilder på originalsproget, ikke dem, som amerikanerne har tygget igennem først. CN optager ca. 25 årligt på arabisk og 6-12 på persisk. De fleste forlader studiet med en BA, men Carsten Niebuhr producerer også 5-10 kandidater årligt. Vurderingen er, at produktionen kunne vokse, hvis tilliden til jobmulighederne gjorde det. CN er i stigende grad optaget af den stigende efterspørgsel efter sproglige og MØkulturelle kompetencer fra virksomheder, det offentlige, NGOer og medier. Det andet stærke forskningsmiljø er det tyve år gamle Center for Mellemøststudier ved Syddansk Universitet i Odense. CØM har i øjeblikket otte lektorstillinger, men endnu ikke en professorstilling. CØMs bestræbelse på at servicere samfundet og virksomhederne er en vigtig del af identiteten (hvilket også nærværende kortlægning har nydt godt af i flere henseender). CØM udbyder fagligt afgrænsede MØ-moduler, der kan indgå i andre fag samt 1 eller 1½ årige sidefag, der bygges oven på en bachelor i et andet fag. Centret har desuden et meget omfattende netværk til journalister, erhvervsfolk og andre uddannelsesinstitutioner og forskere, der bl.a. modtaget CØMs nyhedsbrev og evt. det mere tidsskriftsagtige Mellemøstinformation. Ligesom på CN er traditionen overvejende humanistisk, men med et stærkere islæt af samfundsvidenskaber som politologi, økonomi og geografi. Der udbydes også undervisning i arabisk der i øvrigt er universitets næststørste sprogfag. Arabisk sprogpædagogik, navnlig læsepædagogik, er et af centrets specialiteter. Ud over de to ledende miljøer, har Dansk Institut for Internationale Studier, DIIS, i alt otte forskere med forskellige former for ekspertise på aspekter af det moderne Mellemøsten. Spektret er overordentligt bredt fra de store MØ-konflikter og sikkerhedspolitikken og Europas relationer til Nordafrika, over migrations spørgsmål, terror og aktuelle reformprocessser til antisemitisme og menneskerettigheder. Flertallet af MØ-eksperterne ved DIIS har dog deres forskningsmæssige hovedbeskæftigelse på andre områder end MØ. DIIS har regelmæssigt besøg af udenlandske forskere, embedsmænd osv. og udbyder ofte seminarer om MØ-emner. COMER, Copenhagen Middle East Research Programme, er et miljø, der ser ud til at være under hastig udvikling. Organisatorisk hører det under Forsvarsakademiet, men med Institut for Statskundskab ved København Universitet som partner. COMER omfatter pt. seks forskere, der dog ikke alle arbejder på sagen fuldtids. Den direkte finansiering udgør pt euro, hvoraf godt 15

16 halvdelen kommer fra NATO, resten fra Forsvaret. Finansieringen dækker udviklingen af et pilotprojekt, der i en senere fase foreslås flerdoblet og som involverer personer og institutioner i en række MØ-lande og UK. Fokus er en politologisk undersøgelse af de arabiske civilsamfunds ikke mindst kvindernes potentialer mht. at bidrage til stabilisering og demokratiske samfundsprocesser, bl.a. i et samspil med fredsskabende/ bevarende indsatser med væbnet magt. I forlængelse heraf kan forskningskompetencen i Forsvarets Efterretningstjeneste nævnes. FE har siden 2001 fået tilført adskillige stillinger. Ud fra de offentlige stillingsopslag at dømme, tilbyder tjenesten sine højtuddannede medarbejdere muligheder for forskningsagtig aktivitet, som de kun kan drømme om i de øvrige forskningsmiljøer. Denne kompetence anvendes bl.a. til vurderinger af sikkerheden i bestemte områder og aktiviteter, som også NGOer, virksomheder mm. får gavn af fordi UM kan rette forespørgsler til FE om spørgsmål, der er vigtige for NGOerne. Desuden indgår FE i stigende grad i udvekslingsforhold med andre forskningsmiljøer, uformelt og gennem særlige seminarer. Også Institut for Statskundskab i Århus har forskning i Mellemøsten. Det samme gælder i en ganske anden disciplin - Moesgaard, der gennem årene har spillet en betydelig rolle for udviklingen af en arkæologisk tradition i Bahrain og flere andre golfstater. De øvrige forskere lever spredt i det det danske forskningslandskab...der hyppigt flyder sammen med udenlandske i MØ og i resten af Norden, Europa og Vesten. En formel ramme er EURAMES, der tilbyder samarbejde mellem MØ-forskere og institutioner i hele Europa, også Rusland. EURAMES, der er opbygget siden 1990, dækker hele forskningsspektret, og formidler deltagelse i forskningsprojekter, konferencer mv. over grænserne. Den nordiske deltagelse er organiseret i Nordic Society for Middle East Studies, hvor aktivitetsniveauet forekommer lavt. Det store antal forskningstimer er uden for al tvivl finansieret over institutionernes basisbevillinger. De to relevante forskningsråd i det nu nedlagte forskningsrådssystem, nemlig Statens Samfundsvidenskabelige og Humanistiske Forskningsråd, har bidraget i størrelsesordenen et par millioner til MØrelateret forskning årligt (med SSFs 4,5 mio. ud af samlet bevilling på 91 mio. i 2003 som et usædvanligt toppunkt.). Det er således et fast klagepunkt mange steder, at undervisnings- og administrationsforpligtelser ligger som en tung byrde på forskningen, og at midlerne til at frikøbe forskere til forskning har 16

17 været knappe. Konsekvensen synes i stigende grad at have været, at talentfulde forskere søger til udenlandske universiteter, der har penge til at lade dem forske. Man søger f.eks. til Oxford, for derfra at komme til Algeriet i seks måneder på et studieophold. En anden anvendt mulighed er at søge en privat fond eller Instituttet i Damaskus for at blive forsker skal man ind på et universitet, for at komme til at forske skal man helst ud derfra igen, som en yngre forsker lidt spydigt udtrykker det. Den samlede vurdering er, at der i disse år kommer stadig flere midler til forskning i MØrelaterede emner, også fra offentlige kasser. Det er imidlertid også vurderingen, at interessen for navnlig moderne MØ-spørgsmål boomer, så konkurrencen om forskningsmidlerne mellem institutioner/forskere er ikke blevet mindre. Samtidig er tilgangen af studerende og henvendelser fra offentligheden øget. Man kan derfor godt spørge, om Danmark har det aktivitetsniveau på forskningssiden, vi faktisk har mulighed for. Man kan også spørge, hvilke muligheder det nye forskningsstyringssystem åbner for at forbedre situationen ud over at internationalt samarbejde er prioriteret indsatsområde under det nye Danmarks Frie Forskningsråd. Én mulighed kunne være, at man udvalgte MØ-området eller en del af det til et politisk prioriteret felt på linje med den øvrige håndfuld af særligt udvalgte områder under Det Strategiske Forskningsråd Almennyttige Fonde Det blev som led i den ovennævnte præcisering af TOR fastslået, at kortlægningen af det danske fondslandskab kun kunne blive ufuldstændig. I stedet skulle undersøgelsen gennemføres som en stikprøve, der ud over de kendt bidragydere til MØ-forskning skulle omfatte ca. 25 større fonde, hvis fundats åbner for muligheden for støtte til formål, der kan være med til at fremme Det Arabiske Initiativ. Det er sket ved at udsende 30 breve til almennyttige, danske fonde, der inviteres til at overveje et nærmere samspil om én af de vigtigste prioriteter for dansk udenrigspolitik og som samtidig tilbydes eksponering på UMs site. Fondene er udvalgt på basis af en ekstensiv gennemgang af Legathåndbogen blandt dem, hvis fundatser ikke udelukker, at de kan beskæftige sig med aktiviteter, der kan supportere udviklingen af danske ressourcer. 17

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-FORUM C/O Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15 1165 København K Underskrevet ansøgning skal indsendes elektronisk

Læs mere

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror

Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror Den tværministerielle arbejdsgruppe om terrorbekæmpelse Oktober 2005 Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror Den tværministerielle arbejdsgruppe

Læs mere

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog Danmarks fjerde rapport i henhold til den europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog Marts 2014 1 Indledning Danmark ratificerede den 8. september 2000 den europæiske pagt om regionale sprog

Læs mere

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd FINAL 22. oktober 2014 ByMarianneBo Marianne Bo Paludan Jens Juels Gade 50 2100 KBH Ø mariannebopaludan@gmail.com Mobil: +45 21714898 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer Rapport udarbejdet af Forældrevejledning til Døve Indhold Resume... 3 Afsnit 1. Indledning... 4 Baggrund for projektet...

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 Center for Konfliktløsning. Nørrebrogade 32, 2200 n. tlf: 35200550 Layout: Sofie Myschetzky Forside fotos fra venstre: 1, 2 og 5: Torben Ulrik Nissen.

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

DET ARABISKE INITIATIV NYHEDSBREV JANUAR 2013. >>FOTO: MIA GRÖNDAHL Jalla jalla- Abdallah I november gik tusindvis af jordanere på gaderne for at

DET ARABISKE INITIATIV NYHEDSBREV JANUAR 2013. >>FOTO: MIA GRÖNDAHL Jalla jalla- Abdallah I november gik tusindvis af jordanere på gaderne for at DET ARABISKE INITIATIV NYHEDSBREV JANUAR 2013 >>FOTO: MIA GRÖNDAHL Jalla jalla- Abdallah I november gik tusindvis af jordanere på gaderne for at demonstrere mod et skindemokrati, hvor kong Abdallah altid

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige rammer Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige rammer er udgivet af LO, Landsorganisationen

Læs mere

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune

Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Marts 2006 Sanne Ipsen, Ane Kolstrup og Henning Hansen CASA Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Marts 2006 Sanne

Læs mere

SISO 2001-2002. Statusrapport for videnscenterfunktionen for seksuelt misbrugte børn. UFC Børn og Familier, Aabenraa

SISO 2001-2002. Statusrapport for videnscenterfunktionen for seksuelt misbrugte børn. UFC Børn og Familier, Aabenraa SISO 2001-2002 Statusrapport for videnscenterfunktionen for seksuelt misbrugte børn UFC Børn og Familier, Aabenraa Indholdsfortegnelse 1. Vidensopsamling...5 Kommunerne...5 Amterne...14 Andre instanser...15

Læs mere

Charme-faktoren: Håndbogen til din ungdomsorganisation

Charme-faktoren: Håndbogen til din ungdomsorganisation Charme-faktoren: Håndbogen til din ungdomsorganisation Kompilator: Vladislav Petkov Projekt Unge mod racisme Fonden С.Е.G.А. Holdningerne i denne publikation er de enkelte forfatteres ansvar og repræsenterer

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland

Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland September 2004 Indhold RESUMÉ 1. Indledning... 1 1.1. Evalueringens genstandsfelt... 1 1.2. Evalueringens indhold... 2 1.3. Evalueringens metode

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Temaartikler

Indholdsfortegnelse. Temaartikler Indholdsfortegnelse Temaartikler Forord 3 Forsvars og sikkerhedspolitisk forskning på DIIS Karsten Jakob Møller Forskningsreformer på Forsvarsakademiet Flemming Splidsboel Hansen Militær forskning i Danmark

Læs mere

Danmark et godt sted at arbejde

Danmark et godt sted at arbejde Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING Årsberetning 2003-2004 1 Center for konfliktløsnings årsberetning 2003 2004 Redaktør: Malene Alexandersson Ansvarshavende: Annette Whimster Layout: Malene Alexandersson Oplag:

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kompetence og kollaboration - en diplomuddannelse for ingeniorer

Kompetence og kollaboration - en diplomuddannelse for ingeniorer Studienr. 20013883 Aage B. Lauritsen Studienr. 19831867 Bente Schmidt Nielsen Masteruddannelsen i IKT og Laering IT-Vest Studienr. 20022595 Michael Winther Kompetence og kollaboration - en diplomuddannelse

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere