De danske ressourcer til samarbejdet med Mellemøsten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De danske ressourcer til samarbejdet med Mellemøsten"

Transkript

1 De danske ressourcer til samarbejdet med Mellemøsten Dansk Kommunikation Juni 2005

2 De danske ressourcer til samarbejdet med Mellemøsten Dansk Kommunikation har i perioden 25. februar til 2. juni 2005 kortlagt og analyseret den danske ressourcebase vedrørende Mellemøsten og har samtidig samlet materiale, forslag og vurderinger til et katalog over idéer til, hvordan de danske ressourcer kan styrkes og udvikles. Kortlægningen er foretaget af stud.scient.pol. Alexander Tolstrup og konsulent Jacob Andersen (projektleder). Rapporten falder i to dele. Første del beskriver undersøgelsen og dens hovedresultater. Anden del rummer et katalog af idéer til mulige tiltag. Mere udførlige beskrivelser af undersøgelsens metode, liste over interviewpersoner mv. findes i bilagene bagest. God læselyst Jacob Andersen Dansk Kommunikation Juni

3 Resume: Udviklingen af forbindelser mellem det danske og de mellemøstlige civilsamfund har fået ny bredde i de sidste fem-ti år. Hvor forbindelserne tidligere i høj grad tog sit udgangspunkt i solidariteten med Israel og senere også med palæstinenserne, fik samarbejdet fra midt i 90 erne en ny gren med nye knopper i kraft af den såkaldte Barcelona-proces i høj grad med EU's middelhavslande som drivkraft. Efter ophøret af den kolde krig, og navnlig efter 11. september 2001 er der kommet mere fokus på udviklingsproblemerne i den arabiske verden. UNDPs Arab Human Development Reports og udviklingen i Irak har været to vigtige om end naturligvis meget forskellige igangsættere. Desuden har det øgede antal af borgere i Danmark med mellemøstlig baggrund naturligvis spillet en rolle for mangfoldigheden. Sidst har Det Arabiske Initiativ, hvor Udenrigsministeriet har henvendt sig til bestemte danske organisationer for at gifte dem med modsvarende organisationer i MØ, spillet en vigtig rolle derved, at helt nye aktører er blevet trukket ind på banen. Resultatet er at civilsamfundets organisationer kan spille en rolle på flere områder end for få år siden. Danmark rummer en lang række idérige miljøer, der er optaget af udveksling af idéer og anden kultur med Mellemøsten. De er drevet af vidt forskellige engagementer, der ofte er stærke. Fremtidige forsøg på at bygge infrastruktur og indbyrdes samspil imellem forskellige dele ressourcebasen gør klogest i at tage udgangspunkt i denne mangfoldighed. Netop savnet af en infrastruktur af fælles faciliteter, medier og begivenheder, der fremmer vidensdeling og andre former for samspil på tværs af de meget specialiserede miljøer, udgør en hæmsko. Den offentlige database over aktører og aktiviteter i MØ-feltet, der er udviklet som led i denne undersøgelse, kan vise sig som et dynamisk bidrag til udvikling ressourcebasen. Det kræver imidlertid en bevidst indsats for motivere ressourcepersoner, institutioner, firmaer og organisationer til at opdatere de oplysninger, som basen består af. De må opleve, at basen kan anvendes til deres egne formål og som en mulighed for at få del i tilbud, som interesser dem. Opgaven med at gøre databasen til én af de faciliteter, der binder MØ-miljøerne sammen, er derfor en opgave der må løses i sammenhæng med andre initiativer til at styrke ressourcebasen. 3

4 Det er endvidere klart, at de fleste af civilsamfundsorganisationerne træder på jomfruelig jord og stadig savner erfaring med arbejdet i denne del af verden. Den nødvendige kompetenceudvikling er i gang, men kunne gå hurtigere. Det samme gælder centraladministrationen, der ikke i dag kan siges at være rustet til et mere omfattende samspil med landene i Mellemøsten. Navnlig Udenrigsministeriet har til gode at drage konsekvenserne af den politiske opprioritering af området, men problemet er mere generelt. Det Arabiske Initiativ er ukendt stof, også for højtstående embedsmænd i ministerierne, og hovedparten af de ministerier, der har indgået i undersøgelsen, har kun haft lidt at bidrage med. Det er dog indtrykket, at Forsvaret skiller sig ud fra det generelle billede. Forskningen i MØ-relaterede emner styrkes i disse år. Alligevel kan man spørge, om Danmark har det aktivitetsniveau på forskningssiden, der er har mulighed for. Man kan også spørge, om de muligheder som det nye forskningsstyringssystem åbner for at forbedre situationen udnyttes optimalt. Det vil bl.a. være muligt at prioritere MØ-området politisk, og placere det sammen den øvrige håndfuld af særligt udvalgte områder under Det Strategiske Forskningsråd. Det har generelt været en begrænsende faktor at det har været svært at rejse penge til projekter i og om MØ - private såvel som offentlige UMs generelle afvisning af at modtage ansøgninger under Det Arabiske Initiativ har bl.a. lagt en dæmper på initiativrigdommen, muligheden for at foretage forundersøgelser mm. En bredt anlagt undersøgelse af det danske og internationale fondslandskab kan åbne nye finansieringskilder til udviklingen af den danske ressourcebase. Det vil sandsynligvis hjælpe, hvis afdækningen sigter på at finde finansieringsmuligheder for et spektrum af civile aktiviteter og ikke kædes sammen med staten eller dens politikker. Det vil desuden være hensigtsmæssigt at overveje, hvordan det kan blive lettere at kombinere bidrag fra forskellige kilder til mere ambitiøse programmer og projekter, bl.a. på forskningsområdet. Endelig er det danske samfund indtil videre knapt begyndt at eksperimentere med, hvordan ressourcerne hos indvandrere med MØ-baggrund kan udnyttes bedre. Det skal bl.a. understreges langt tydeligere over for indvandrere i Danmark, at MØ-baggrund under visse betingelser kan være udgangspunkt for anerkendelse og (job-)muligheder i Danmark og ikke bare er noget, man skal forsøge at gøre sig fri af. 4

5 Idékataloget i rapportens. del 2 tager i forlængelse af bl.a. disse konstateringer udgangspunkt i fem barrierer/udækkede behov: Behovet for fælles rammer for ressourcebasen, behovet for anerkendelse af de mellemøstlige kulturer, behovet for opkvalificering af danske beslutningstagere og NGOer, vigtigheden af et armslængdeprincip og endelig behovet for ny viden om mulighederne for at gøre samspillet mellem det danske og det mellemøstlige mere frugtbart. 5

6 Indholdsfortegnelse: 1.1 Opgaven Kortlægningen i Databasen Den øvrige kortlægning Forskningsmiljøerne og deres finansiering Almennyttige Fonde Offentlig kompetenceudvikling Metoder til at anvende indvandreres mellemøstlige ressourcer Kulturudveksling Udveksling på idrætsområdet Kortfattet oversigt over øvrige relevante miljøer og aktiviteter Idékataloget Hvad hæmmer og fremmer kontakter med og viden om Mellemøsten? Femogtyve idéer til at udvikle ressourcebasen...35 Bilag 1 - Interviewede ressourcepersoner Bilag 2 -Kortlægningsopgaven - nogle metodiske overvejelser Bilag 3 - Søgemuligheder i Mellemøst-databasen Bilag 4 - Hvad er Open Space?51 6

7 1.1 Opgaven Den oprindelige opgavebeskrivelse, der er grundlaget for kontrakten mellem Udenrigsministeriet og Dansk Kommunikation af 25. februar 2005, resumerer hovedpunkter i Det Arabiske Initiativ fra 2003, der er baggrunden for undersøgelsen: DAI er især rettet imod indsatser i regionen, der skal bidrage til reformer idet ustabilitet og ulighed i denne verdensdel er den i flere henseender primære sikkerhedsmæssige, politiske og økonomiske trussel... Arbejdet med ressourcebasen foregår derimod på hjemmebanen: Danmark har historisk haft relativt begrænset kontakt med og viden om den arabiske verden, og opbygning af ekspertise og sprogkundskab er således ikke blevet tillagt høj prioritet fra dansk side. Der er altså behov for en struktureret vurdering af, hvordan de relevante kompetencer kan opbygges og hvordan man kan udnytte de eksisterende bedre, herunder dem, der findes i indvandrermiljøer. På den baggrund defineres formålet med undersøgelsen som, at..kortlægge den eksisterende danske ressourcebase, de eksisterende rammer for udvikling af ressourcebasen samt planlagte initiativer for at udvide de danske kompetencer på området. Opgaven har endvidere til formål, på baggrund af ovenstående, at fremlægge et idekatalog for yderligere indsatser for udvikling af ressourcebasen. Analysen forventes at resultere i følgende: 1) En kortlægning af den eksisterende danske ressourcebase med særlig viden om og kompetencer i forhold til den arabiske verden. 2) En kortlægning af eksisterende kompetenceudviklingsmuligheder inden for mellemøstlige forhold 3) En bruttoliste over ideer til, hvordan man udvider og styrker den danske ressourcebase. Kortlægningen beskrives i større detaljer således: 7

8 Kortlægning af eksisterende ressourcebase: 1) Oversigt over Mellemøsteksperter ved danske forskningscentre, universiteter, i forsvaret og i centraladministrationen. 2) Oversigt over eksisterende forskningsprojekter om aktuelle mellemøstlige forhold. 3) Oversigt over danske rådgivningsfirmaer og NGO ers kompetencer på området, herunder disse institutioners inddragelse af indvandrere i projekter rettet mod regionen. Kortlægning af eksisterende kompetenceudviklingsmuligheder: 4) Oversigt over eksisterende danske uddannelsestilbud inden for arabisk sprog, politiske og økonomiske forhold i Mellemøsten samt religions- og kulturforståelse, herunder muligheder for studier i udlandet, ved universiteterne og andre uddannelsesinstitutioner, i forsvaret og centraladministrationen, samt uddannelsestilbud til unge (f.eks. ungdomsskole, højskoler, udvekslingsophold etc.). 5) Oversigt over øvrige udvekslingsordninger (kultur, sport etc.). 6) Oversigt over muligheder for at opnå støtte til forskningsprojekter om mellemøstlige forhold/terrorisme/reform- og demokratiseringsdagsordenen. 7) Oversigt over danske fonde, der yder støtte til udveksling, forskning etc. på området. 8) Oversigt over on-the-job træningsmuligheder, herunder anvendelse af danskere af mellemøstlig oprindelses flersproglige og tværkulturelle kompetencer, i f.eks. den offentlige sektors og danske NGO ers analysearbejde og projektindsatser i forhold til regionen. 9) Oversigt over planlagte tiltag mhp. at udvide/styrke ovennævnte, herunder eksisterende finansieringsmuligheder. Idekatalog over muligheder: Udvikling af idekatalog over muligheder for yderligere at styrke den danske ressourcebase for mellemøst-forhold samt bedre udnyttelse af den eksisterende ressourcebase (bl.a. eventuelle muligheder for styrket indsats under Forskningsrådet for Udviklingsforskning, øget inddragelse af Mellemøstforhold i de generelle samfundsvidenskabelige uddannelser, øget mulighed for studier i 8

9 udlandet, herunder ved universiteter i Mellemøsten, bedre udnyttelse af ressourcer hos danskere med arabisk herkomst). Under samtaler med Jacob Andersen blev selve kortlægningsopgaven præciseret i et tillæg til Terms of Reference, TOR, med følgende syv punkter: 1. Med ordet Mellemøsteneksperter i punkt 1 sigtes til samme typer af ekspertise, som dem der er nævnt i punkt Udtrykket "eksisterende forskningsprojekter" henviser til samme områder og dækker dels igangværende forskningsarbejde, dels større projekter, der ikke er mere end fem år gamle. 3. Punkt tre drejer sig om NGOer og rådgivningsfirmaer, der har kompetencer i forhold til Mellemøsten herunder Nordafrika og Iran. 4. Det er kun faktisk etablerede og fungerende udenlandske studiemuligheder, der skal indgå i kortlægningen (punkt 4). Såvel studie i et MØ-land som studier om de MØ-emner, der omtales i punkt 4, indgår. 5. Kun faktisk etablerede kulturelle m.m. udvekslingsmuligheder medtages, der nævnes i punkt Med udtrykket de danske fonde i punkt 7, tænkes på fonde/legater, der i deres formål eller tilsvarende nævner forskning og studieophold i Mellemøsten eller i mellemøstlige forhold, og derudover 25 større fonde/legater, der skønnes at være relevante, og som kan give et indtryk af, hvad en mere detaljeret afdækning af fond/legatområdet ville kunne vise. 7. Pkt. 8 sigter dels til de rammer for ansættelse, der gælder i de deltagende ministerier, og hos undersøgte NGO er og rådgivningsvirksomheder for at tilegne sig kompetence der kunne anvendes i det arabiske initiativ. Tilbydes sådanne rammer? Hvor mange har gjort brug af dem i det seneste år, og hvordan ser rammerne ud? Dels sigtes til permanente og midlertidige stillinger, der er oprettet 9

10 i samme kreds af virksomheder for at udnytte medarbejderes kendskab til arabisk/iransk sprog og kultur. Der gives ikke anvisninger på, hvordan opgaven skal løses, udover at undersøgelsen som minimum skal involvere: - Forsvarsministeriet - Udenrigsministeriet - Undervisningsministeriet - Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling - Kulturministeriet - Justitsministeriet - Samtlige danske samfundsvidenskabelige universitetsuddannelser og forskningsmiljøer, relevante humanistiske universitetsuddannelser og forskningsmiljøer samt relevante sektorforskningsinstitutioner (liste modtages fra Videnskabsministeriet). - NGO-netværk under Euro-Med Human Rights Network og udvalgte NGO er (MS, Røde Kors, Dansk Missionsråd m.fl.. liste over involverede i Dte Arabiske Initiativ modtages fra udenrigsministeriet) - Relevante rådgivende firmaer og private fonde. Det blev endvidere aftalt, at kortlægningen skulle have form af en database, så vidt muligt med offentlig adgang. Den tekniske del af denne databaseopbygning blev overladt til Web-Ware Danmark med en særskilt kontrakt. Firmaet er i forvejen kendt af Udenrigsministeriet fra et beslægtet samarbejde om databasen for Det Internationale Humanitære Beredskab. Web-Ware og Dansk Kommunikation fik til opgave at organisere arbejdet imellem sig, idet UM ønskede at blive inddraget i vigtige ting, som f.eks. udformningen af søgekriterier for basen. UM ønskede også selv at stå for kontrakten med Web-Ware i stedet for at lade de tekniske aspekter af databaseopbygningen indgå som element i en samlet aftale med Dansk Kommunikation. 10

11 Det fremgår af opgavebeskrivelsen, at ressourcebasen skal opfattes som langt bredere end Det Arabiske Initiativ selv. Udgangspunktet er Danmarks begrænsede kontakt med og viden og fraværet af ekspertise og sprogkundskab samt overblik over samme. Sammenfattende kan man fastslå, at opgaven har været eksplorativ, hvor genstanden for kortlægningen i et vist omfang er blevet identificeret undervejs, samt motivationskrævende, eftersom en positiv indstilling fra nogle af de relevante personer/institutioner langt fra kan tages for givet. omfattende med mange involverede inden for den fastsatte tidsramme på 222 timer. Heraf følger, at kortlægningen ikke kan være lige detaljeret på alle de punkter, som TOR nævner. Endelig har det været et ønske at basere kortlægningen på forholdsvis etablerede institutioner og personer, der i forvejen har været kendt at Dansk Kommunikation eller et af medlemmerne i baggrundsgruppen. Det blev aftalt, at der skulle ligge en foreløbig rapport seks uger efter igangsættelsen af rapporten, dvs. 8/4 2005, og en færdig rapport en uge senere. Parterne var dog også enige om, at tidsfristen forudsatte et velfungerende medspil fra mange involverede og fortsatte: Det er konsulentens ansvar at tilrettelægge arbejdsprocessen således, at alle andre involverede kan yde deres bidrag inden for rimelige frister, men det udelukker ikke, at mindre forsinkelser vil kunne opstå. De mere detaljerede overvejelser om opgaven og metoderne til at løse den er gengivet i bilag 2. 11

12 1.2 Kortlægningen i Databasen Databasen giver når besvarelsesprocenten er tilfredsstillende mulighed for at få de fleste af de oversigter, der kræves i TOR. I det følgende sammenholdes TORs relevante formuleringer systematisk med basens muligheder. De øvrige elementer af kortlægningen, der ikke (primært) er foretaget via basen, behandles i afsnit 1.3 Basen giver mulighed for at udtrække oversigter over -..Mellemøsteksperter ved danske forskningscentre, universiteter, i forsvaret og i centraladministrationen med de nævnte forbehold for Udenrigs- og Forsvarsministeriets vedkommende, samt..eksisterende forskningsprojekter om aktuelle mellemøstlige forhold, idet basen ud over det nævnte principielt dækker al nyere, dansk forskning om MØ, såvel igangværende som afsluttet senere end år 2000, samt..danske rådgivningsfirmaers og NGO ers kompetencer på området. Basen rummer desuden oplysninger om disse institutioners inddragelse af indvandrere i projekter rettet mod regionen, om end ikke i en oversigtsform og reelt i yderst begrænset omfang - jf. omtalen i det følgende, samt eksisterende danske uddannelsestilbud inden for arabisk sprog, politiske og økonomiske forhold i Mellemøsten samt religions- og kulturforståelse, herunder muligheder for studier i udlandet, ved universiteterne og andre uddannelsesinstitutioner, i forsvaret og centraladministrationen, samt uddannelsestilbud til unge (f.eks. ungdomsskole, højskoler, udvekslingsophold etc.) idet faktisk etablerede og fungerende udenlandske studiemuligheder (jf,. præciseringen af TOR) findes i sammenhæng med de institutioner, der udbyder dem, og ikke (umiddelbart) som en selvstændig oversigt. Uddannelsesmuligheder i forsvaret og centraladministrationen omtales særskilt i afsnit

13 Endelig giver basen mulighed for oversigt over planlagte tiltag mhp. at udvide/styrke (eksisterende aktiviteter, der er nævnt i TOR) herunder eksisterende finansieringsmuligheder. Hertil kommer mulighed for at finde frem til personer/aktiviteter, som TOR ikke nævner, navnlig nøglefigurer i offentlig administration, der beskæftiger sig med MØ, mennesker med praktisk landekendskab og praktiske sprogfærdigheder, journalistik/oplysningsvirksomhed og udøvere af begge dele, samt endelige mediefolks, NGOers og offentlige institutioners samarbejdsrelationer. Til forskel fra TORs formulering betyder databaseløsningen desuden, at disse oversigter principielt er aktuelle, og at det er muligt at foretage ganske præcise søgninger for den, der leder efter personer eller (f.eks. forsknings-) aktiviteter inden for et mere afgrænset felt. Samlet vurdering: Databasen kan alt i alt være et dynamisk og fleksibelt værktøj til udvikling ikke mindst selvudvikling - af den danske ressourcebase vedrørende MØ. Den er naturligvis også mere krævende end en personliste i et ringbind. Frem for alt kræver den en bevidst indsats i forhold til ressourcepersoner, institutioner, firmaer og organisationer for at få dem til at opdatere de oplysninger, basen består af. Nøgleordet er motivation. Den tekniske del af værtsopgaven er ubetydelig, når basen først er etableret. Derimod er det nødvendigt at gøre en løbende indsats for at vise ressourcebasepersonerne, at de selv kan bruge basen til at få budskaber ud til en udvalgt offentlighed, ligesom de via basen får del i tilbud, som rent faktisk interesserer dem. Kun derved bliver databasen et vigtigt bidrag til en infrastruktur, der kan binde MØ-miljøerne sammen. 1.3 Den øvrige kortlægning De punkter i TORs ønsker til kortlægning af ressourcebasen, der ikke dækkes fuldt ud af databasen, gennemgås i de følgende afsnit. Det drejer sig om finansiering af forskning, om kompetenceudvikling i staten og om anvendelse af MØ-indvandreres sproglige og kulturelle ressourcer og om udveksling af kultur og sport, Forskningsmiljøerne og deres finansiering 13

14 Databasen rummer ikke den oversigt over muligheder for at opnå støtte til forskningsprojekter om mellemøstlige forhold/terrorisme/reform- og demokratiseringsdagsordenen, som TOR efterlyser. Det skyldes, at de muligheder, der potentielt er til rådighed fra danske og internationale fonde og legater, udenlandske institutioner osv. ikke lader sig klarlægge meningsfuldt inden for en så begrænset undersøgelse som den nærværende. Antallet af støttekilder i Danmark og udlandet, der hver for sig bidrager en lille smule, løber op i mange tusinde. I det følgende er i stedet nogle væsentlige økonomiske kilder til forskningen omtalt på basis af interviews med repræsentanter fra centrale forskningsmiljøer. Undersøgelsens resultater vedrørende de private fondes virksomhed behandles nedenfor. Danmark har op imod 300 videnskabelige medarbejdere, der beskæftiger sig med mellemøstspørgsmål i denne undersøgelses brede forstand. Danmark har også forskere, der befinder sig i den absolutte verdenselite inden for deres områder, som f.eks. islamforskeren Patricia Crone, Institute for Advanced Studies, Princeton University og fagfællen Jørgen S. Nielsen, Birmingham University. Mindst en håndfuld andre aspirerer til en lignende status inden for deres forskningstraditioner. Forskningen er spredt ud over et stort antal videnskabelige specialer og lokaliteter og falder inden for både Samfundsvidenskab og Humaniora bl.a. en række af de meget små humanistiske fag. 1 Det store, gamle forskningsmiljø er samlet omkring Carsten Niebuhr afdelingen, der er en del af det ny Center for Tværkulturelle Studier ved Københavns Universitet. CN dækker et bredt felt af humanistiske discipliner fra assyrologi, arkæologi og historie over antropologi/livsformsanalyse og islamologi, til litteratur, sprog og medier. CN er bemandet med henved tyve videnskabelige medarbejdere, heriblandt professor Kerstin Eksell. Sprogene er arabisk, persisk, tyrkisk og hebraisk (men ikke urdu eller afghansk). Sprogene har historisk især været studeret med filologiske briller. I 1 En række biblioteker ligger inde med større samlinger af MØ-relevant litteratur. Størst er biblioteket på Carsten Niebuhr afdelingen med ca bind, hvortil kommer 500 tidsskrifter, der dækker fra oldtid til nutid. Bogsamlingerne er stykket sammen af flere mindre samlinger og vanskelig at finde rundt i uden hjælp. Bøgerne kan ikke lånes med hjem. De helt aktuelle begivenheder følges via aviser og satelit-tv fra nogle af de store, arabiske TV-stationer. Syddansk Universitetsbibliotek har ligeledes en større samling af mellemøstlitteratur indenfor sprog, kultur, historie, erhverv osv. Ligesom der gives adgang til en række elektroniske tidsskrifter og ressourcer om mellemøstlige forhold. Bøgerne er typisk på dansk, tysk, engelsk og fransk, men herudover har man også en samling på arabisksprogede bøger. Bøgerne er ikke fuldt søgbare i bibliotekssystemet, men kan hjemlånes. Endelig har Det Kongelige Garnisons Bibliotek en betydelig samling af Mellemøstlitteratur om politiske, økonomiske, sikkerhedspolitiske og militære emner. Center for Mellemøststudier har oprettet en arabiske netcafé, der har links til et stort antal aktuelle medier og andre aktuelle kilder, bl.a. søgemaskiner på arabisk. Også CKU har en omfattende linksamling over medier på sit site om Images of The Middle East. 14

15 dag interesserer man sig i stigende grad for det anvendte sprog i skrift og tale. Den sproglige kompetence er en vigtig del af institutionens selvfølelse: Her studeres kilder på originalsproget, ikke dem, som amerikanerne har tygget igennem først. CN optager ca. 25 årligt på arabisk og 6-12 på persisk. De fleste forlader studiet med en BA, men Carsten Niebuhr producerer også 5-10 kandidater årligt. Vurderingen er, at produktionen kunne vokse, hvis tilliden til jobmulighederne gjorde det. CN er i stigende grad optaget af den stigende efterspørgsel efter sproglige og MØkulturelle kompetencer fra virksomheder, det offentlige, NGOer og medier. Det andet stærke forskningsmiljø er det tyve år gamle Center for Mellemøststudier ved Syddansk Universitet i Odense. CØM har i øjeblikket otte lektorstillinger, men endnu ikke en professorstilling. CØMs bestræbelse på at servicere samfundet og virksomhederne er en vigtig del af identiteten (hvilket også nærværende kortlægning har nydt godt af i flere henseender). CØM udbyder fagligt afgrænsede MØ-moduler, der kan indgå i andre fag samt 1 eller 1½ årige sidefag, der bygges oven på en bachelor i et andet fag. Centret har desuden et meget omfattende netværk til journalister, erhvervsfolk og andre uddannelsesinstitutioner og forskere, der bl.a. modtaget CØMs nyhedsbrev og evt. det mere tidsskriftsagtige Mellemøstinformation. Ligesom på CN er traditionen overvejende humanistisk, men med et stærkere islæt af samfundsvidenskaber som politologi, økonomi og geografi. Der udbydes også undervisning i arabisk der i øvrigt er universitets næststørste sprogfag. Arabisk sprogpædagogik, navnlig læsepædagogik, er et af centrets specialiteter. Ud over de to ledende miljøer, har Dansk Institut for Internationale Studier, DIIS, i alt otte forskere med forskellige former for ekspertise på aspekter af det moderne Mellemøsten. Spektret er overordentligt bredt fra de store MØ-konflikter og sikkerhedspolitikken og Europas relationer til Nordafrika, over migrations spørgsmål, terror og aktuelle reformprocessser til antisemitisme og menneskerettigheder. Flertallet af MØ-eksperterne ved DIIS har dog deres forskningsmæssige hovedbeskæftigelse på andre områder end MØ. DIIS har regelmæssigt besøg af udenlandske forskere, embedsmænd osv. og udbyder ofte seminarer om MØ-emner. COMER, Copenhagen Middle East Research Programme, er et miljø, der ser ud til at være under hastig udvikling. Organisatorisk hører det under Forsvarsakademiet, men med Institut for Statskundskab ved København Universitet som partner. COMER omfatter pt. seks forskere, der dog ikke alle arbejder på sagen fuldtids. Den direkte finansiering udgør pt euro, hvoraf godt 15

16 halvdelen kommer fra NATO, resten fra Forsvaret. Finansieringen dækker udviklingen af et pilotprojekt, der i en senere fase foreslås flerdoblet og som involverer personer og institutioner i en række MØ-lande og UK. Fokus er en politologisk undersøgelse af de arabiske civilsamfunds ikke mindst kvindernes potentialer mht. at bidrage til stabilisering og demokratiske samfundsprocesser, bl.a. i et samspil med fredsskabende/ bevarende indsatser med væbnet magt. I forlængelse heraf kan forskningskompetencen i Forsvarets Efterretningstjeneste nævnes. FE har siden 2001 fået tilført adskillige stillinger. Ud fra de offentlige stillingsopslag at dømme, tilbyder tjenesten sine højtuddannede medarbejdere muligheder for forskningsagtig aktivitet, som de kun kan drømme om i de øvrige forskningsmiljøer. Denne kompetence anvendes bl.a. til vurderinger af sikkerheden i bestemte områder og aktiviteter, som også NGOer, virksomheder mm. får gavn af fordi UM kan rette forespørgsler til FE om spørgsmål, der er vigtige for NGOerne. Desuden indgår FE i stigende grad i udvekslingsforhold med andre forskningsmiljøer, uformelt og gennem særlige seminarer. Også Institut for Statskundskab i Århus har forskning i Mellemøsten. Det samme gælder i en ganske anden disciplin - Moesgaard, der gennem årene har spillet en betydelig rolle for udviklingen af en arkæologisk tradition i Bahrain og flere andre golfstater. De øvrige forskere lever spredt i det det danske forskningslandskab...der hyppigt flyder sammen med udenlandske i MØ og i resten af Norden, Europa og Vesten. En formel ramme er EURAMES, der tilbyder samarbejde mellem MØ-forskere og institutioner i hele Europa, også Rusland. EURAMES, der er opbygget siden 1990, dækker hele forskningsspektret, og formidler deltagelse i forskningsprojekter, konferencer mv. over grænserne. Den nordiske deltagelse er organiseret i Nordic Society for Middle East Studies, hvor aktivitetsniveauet forekommer lavt. Det store antal forskningstimer er uden for al tvivl finansieret over institutionernes basisbevillinger. De to relevante forskningsråd i det nu nedlagte forskningsrådssystem, nemlig Statens Samfundsvidenskabelige og Humanistiske Forskningsråd, har bidraget i størrelsesordenen et par millioner til MØrelateret forskning årligt (med SSFs 4,5 mio. ud af samlet bevilling på 91 mio. i 2003 som et usædvanligt toppunkt.). Det er således et fast klagepunkt mange steder, at undervisnings- og administrationsforpligtelser ligger som en tung byrde på forskningen, og at midlerne til at frikøbe forskere til forskning har 16

17 været knappe. Konsekvensen synes i stigende grad at have været, at talentfulde forskere søger til udenlandske universiteter, der har penge til at lade dem forske. Man søger f.eks. til Oxford, for derfra at komme til Algeriet i seks måneder på et studieophold. En anden anvendt mulighed er at søge en privat fond eller Instituttet i Damaskus for at blive forsker skal man ind på et universitet, for at komme til at forske skal man helst ud derfra igen, som en yngre forsker lidt spydigt udtrykker det. Den samlede vurdering er, at der i disse år kommer stadig flere midler til forskning i MØrelaterede emner, også fra offentlige kasser. Det er imidlertid også vurderingen, at interessen for navnlig moderne MØ-spørgsmål boomer, så konkurrencen om forskningsmidlerne mellem institutioner/forskere er ikke blevet mindre. Samtidig er tilgangen af studerende og henvendelser fra offentligheden øget. Man kan derfor godt spørge, om Danmark har det aktivitetsniveau på forskningssiden, vi faktisk har mulighed for. Man kan også spørge, hvilke muligheder det nye forskningsstyringssystem åbner for at forbedre situationen ud over at internationalt samarbejde er prioriteret indsatsområde under det nye Danmarks Frie Forskningsråd. Én mulighed kunne være, at man udvalgte MØ-området eller en del af det til et politisk prioriteret felt på linje med den øvrige håndfuld af særligt udvalgte områder under Det Strategiske Forskningsråd Almennyttige Fonde Det blev som led i den ovennævnte præcisering af TOR fastslået, at kortlægningen af det danske fondslandskab kun kunne blive ufuldstændig. I stedet skulle undersøgelsen gennemføres som en stikprøve, der ud over de kendt bidragydere til MØ-forskning skulle omfatte ca. 25 større fonde, hvis fundats åbner for muligheden for støtte til formål, der kan være med til at fremme Det Arabiske Initiativ. Det er sket ved at udsende 30 breve til almennyttige, danske fonde, der inviteres til at overveje et nærmere samspil om én af de vigtigste prioriteter for dansk udenrigspolitik og som samtidig tilbydes eksponering på UMs site. Fondene er udvalgt på basis af en ekstensiv gennemgang af Legathåndbogen blandt dem, hvis fundatser ikke udelukker, at de kan beskæftige sig med aktiviteter, der kan supportere udviklingen af danske ressourcer. 17

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

VELUX FONDENs humanvidenskabelige satsning Invitation til interessetilkendegivelser vedr. kernegruppeprojekter 2015

VELUX FONDENs humanvidenskabelige satsning Invitation til interessetilkendegivelser vedr. kernegruppeprojekter 2015 VELUX FONDENs humanvidenskabelige satsning Invitation til interessetilkendegivelser vedr. kernegruppeprojekter 2015 Som led i sit almennyttige virke besluttede VELUX FONDEN i 2007 at forøge støttemidlerne

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Det Arabiske Initiativ (beretning nr. 10/2009)

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden September 2015 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Målsætning Ad 1, stk. 1: DIIS sætter pris på intentionerne om at præcisere

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Talent 2016-20 - strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Baggrund Talentstrategi 2016-20 beskriver målene for udvikling af talentarbejdet i dansk sejlsport og de områder, som talentarbejdet har særlig

Læs mere

Elitekandidatuddannelse i Komparative Velfærdsstudier & Arbejdsmarkedsrelationer

Elitekandidatuddannelse i Komparative Velfærdsstudier & Arbejdsmarkedsrelationer Elitekandidatuddannelse i Komparative Velfærdsstudier & Arbejdsmarkedsrelationer Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, I 2006 blev det muligt for studerende med en bachelorgrad i Politik & Administration,

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

FishFabrica The Creative Academy of The Baltic Sea Region >>Et skridt ind i den kreative økonomi

FishFabrica The Creative Academy of The Baltic Sea Region >>Et skridt ind i den kreative økonomi 1 FishFabrica The Creative Academy of The Baltic Sea Region >>Et skridt ind i den kreative økonomi Vi lever i idéernes verden. Den verden, hvor drivkraften grundlæggende er at kunne skabe idéer og omsætte

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser Campus Odense Miljøplanlægning Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Jura vælg din retning Er du interesseret i samfundets love, og hvordan de bruges i praksis? Så er bacheloruddannelsen

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 108 Offentligt (04)

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 108 Offentligt (04) Det Udenrigspolitiske Nævn 2013-14 UPN Alm.del Bilag 108 Offentligt (04) Statut for Center for Militære Studier NAVN 1. Forskningscentrets navn er "Center for Militære Studier", forkortet CMS. Den engelske

Læs mere

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt.

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt. Version 1.1 April 2012 2 3 Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier Formålet med formuleringen af Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier er at skabe et fælles

Læs mere

PRÆSENTATION AF CENTRET

PRÆSENTATION AF CENTRET PRÆSENTATION AF CENTRET Et nationalt videncenter Nationalt Videncenter for Læsning Professionshøjskolerne drives i fællesskab mellem landets syv professionshøjskoler. Det er juridisk, økonomisk og organisatorisk

Læs mere

VÆRDI, MENING OG UDFORDRINGER ved samarbejdet mellem den kommunale og den frivillige sektor

VÆRDI, MENING OG UDFORDRINGER ved samarbejdet mellem den kommunale og den frivillige sektor VÆRDI, MENING OG UDFORDRINGER ved samarbejdet mellem den kommunale og den frivillige sektor Bjarne Ibsen Professor Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Undersøgelse

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Et dansk elitemiljø et dansk MIT

Et dansk elitemiljø et dansk MIT Et dansk elitemiljø et dansk A f f o r s k n i n g s c h e f C h a r l o t t e R ø n h o f, c h r @ d i. d k o g k o n s u l e n t M o r t e n Ø r n s h o l t, m o q @ d i. d k Dansk forskning kan blive

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces Rejserapport PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004 Managing events in public open spaces Indhold 1) Rejserapport fra Gent 2) Rapport fra Gent: Study of the Ghent Festivities Baggrund for workshoppen Liveable

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Forord Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet - er anerkendt som et arktisk universitet, der bedriver forskning og uddannelse med arktiske kultur-, sprog-, sundheds- og

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Perspektivplan 2. forslag

Perspektivplan 2. forslag Perspektivplan 2. forslag PRÆSENTATION AF DET GRØNLANDSKE HUS / HISTORIEN Det Grønlandske Hus (DGH) er et kontakt- og samlingssted, der tilbyder rådgivning inden for retslige, uddannelsesmæssige, integrationsmæssige

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 14 Offentligt

Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 14 Offentligt Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 14 Offentligt Fra: Mogens Jensen Sendt: 7. oktober 2015 17:04 Til: kum@kum.dk; Alexander Meli Barming Emne: Statens keramikværksted til Guldagergaard

Læs mere

Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU)

Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU) Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU) hvorfor er det nu interessant? hvad laver det? hvem sidder i det? hvad kan I bruge det til? og hvilke kriterier uddeles pengene efter? hvorfor er det nu interessant?

Læs mere

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D.

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. 1 AGENDA Ph.d. uddannelsen hvad er en ph.d.? hvordan får man tildelt en ph.d. grad?

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen )

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen ) PARTNERSKABSAFTALE Indgået mellem Danmarks Idrætsforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby (følgende benævnt DIF ) og Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg (følgende benævnt Kommunen

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Generelt Foreningen bygger på et humanistisk grundsyn. Den er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser. Foreningens formål er

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 14. december 2017 (OR. en) EUCO 19/1/17 REV 1 CO EUR 24 CONCL 7 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd

Læs mere

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006 DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE Gøsta Knudsen tlf. (+45) 3527 7508 28. april 2006 fax (+45) 3527 7601 gkn@dkds.dk Indledning I erhvervsredegørelser og i regeringens designpolitik fremhæves design

Læs mere

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Side 1 Generelt Projekttitel [kort og præcis beskrivelse af projektet]: Kontaktperson/projektansvarlig [den juridisk ansvarlige for projektets gennemførelse. Den projektansvarlige

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK)

Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) 1 - Formål Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) kan yde finansiel støtte til forskningsprojekter, arbejdsgruppemøder,

Læs mere

Den danske universitetssektor - kort fortalt

Den danske universitetssektor - kort fortalt Den danske universitetssektor - kort fortalt 2010 Danske Universiteter Tryk: Prinfoshop, Hedensted Forside: Billede taget af Danske Universiteters sekretariat ISBN 978-87-90470-47-0 Denne publikation kan

Læs mere

Folkeoplysning & foreningernes rolle

Folkeoplysning & foreningernes rolle Anbefalinger fra Kultur Danmark arbejdsgruppen om 01.10.2013 Folkeoplysning & foreningernes rolle Resume: Arbejdsgruppen finder, at der er et stort potentiale i at styrke samarbejdet mellem de folkeoplysende

Læs mere

DANSK SYGEPLEJESELSKAB

DANSK SYGEPLEJESELSKAB DANSK SYGEPLEJESELSKAB STRATEGI 2020 www.dasys.dk dasys@dasys.dk 1 FORORD DASYS strategi består af seks strategiske visioner med tilhørende indsatsområder. De seks visioner er: En faglig vision, en organisatorisk

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 S i d e 2 Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Målsætninger... 4 Politik... 4 Service... 4 Udvikling... 4 Interessenter... 5 Værdikæde... 6 Idrætsrådet Silkeborg Kommunes

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR Kort og godt om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR 1 Indledning Danmark skal ruste sig til at udnytte mulighederne i den globale økonomi. Derfor er den helt

Læs mere

Ministeren taler først. Herefter taler udenrigsministeren (talepapir vedlagt).

Ministeren taler først. Herefter taler udenrigsministeren (talepapir vedlagt). Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd i Udenrigsudvalget sammen med udenrigsministeren Lukket 29. november 2016

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER Rekrutteringsdatabaser Rekrutterings-databaser Jobcentre Jobbaser Fagforeninger Jobudbydere A-kasser Udvalget er stort af rekrutterings- og CV-banker, hvor dit CV kan blive optaget. De findes blandt andet

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Det Radikale Venstres folketingsgruppen juni 2004 Det Radikale Venstre opfordrer til, at strukturreformen

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015 www.skive.dk Frivillighedspolitik for Skive Kommune Indholdsfortegnelse: Forord 3 Formål 4 Grundlaget for samarbejdet 4 Mål og handlinger 6 Revision

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Svar på spørgsmål 144 (Alm. del Bilag 1): I brev af 22. marts 2007 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 144 (Alm. del Bilag 1): I brev af 22. marts 2007 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Svar på Spørgsmål 144 Offentligt Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Christiansborg Svar på spørgsmål 144 (Alm. del Bilag 1): I brev af 22. marts 2007

Læs mere

Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark

Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark 28. november 2012 Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark 1. Indledning og afgrænsning Af bemærkningerne til forslag til lov om udlodning af overskud fra lotteri- samt heste

Læs mere

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Danske Sportsfaciliteters Brancheforening, i daglig tale Sportsfaciliteter.dk. Over for udlandet benævnes foreningen Danish

Læs mere

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden januar 2010 Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden Resume Globaliseringen af de videregående uddannelser, stipendier til udlandsophold og en faglig tilskyndelse til at erhverve internationale

Læs mere

Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner

Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner August 2016 1. Formål og baggrund Programmets formål er at understøtte kommunernes arbejde med digital kompetenceudvikling. Det vil i første omgang ske

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere