De danske ressourcer til samarbejdet med Mellemøsten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De danske ressourcer til samarbejdet med Mellemøsten"

Transkript

1 De danske ressourcer til samarbejdet med Mellemøsten Dansk Kommunikation Juni 2005

2 De danske ressourcer til samarbejdet med Mellemøsten Dansk Kommunikation har i perioden 25. februar til 2. juni 2005 kortlagt og analyseret den danske ressourcebase vedrørende Mellemøsten og har samtidig samlet materiale, forslag og vurderinger til et katalog over idéer til, hvordan de danske ressourcer kan styrkes og udvikles. Kortlægningen er foretaget af stud.scient.pol. Alexander Tolstrup og konsulent Jacob Andersen (projektleder). Rapporten falder i to dele. Første del beskriver undersøgelsen og dens hovedresultater. Anden del rummer et katalog af idéer til mulige tiltag. Mere udførlige beskrivelser af undersøgelsens metode, liste over interviewpersoner mv. findes i bilagene bagest. God læselyst Jacob Andersen Dansk Kommunikation Juni

3 Resume: Udviklingen af forbindelser mellem det danske og de mellemøstlige civilsamfund har fået ny bredde i de sidste fem-ti år. Hvor forbindelserne tidligere i høj grad tog sit udgangspunkt i solidariteten med Israel og senere også med palæstinenserne, fik samarbejdet fra midt i 90 erne en ny gren med nye knopper i kraft af den såkaldte Barcelona-proces i høj grad med EU's middelhavslande som drivkraft. Efter ophøret af den kolde krig, og navnlig efter 11. september 2001 er der kommet mere fokus på udviklingsproblemerne i den arabiske verden. UNDPs Arab Human Development Reports og udviklingen i Irak har været to vigtige om end naturligvis meget forskellige igangsættere. Desuden har det øgede antal af borgere i Danmark med mellemøstlig baggrund naturligvis spillet en rolle for mangfoldigheden. Sidst har Det Arabiske Initiativ, hvor Udenrigsministeriet har henvendt sig til bestemte danske organisationer for at gifte dem med modsvarende organisationer i MØ, spillet en vigtig rolle derved, at helt nye aktører er blevet trukket ind på banen. Resultatet er at civilsamfundets organisationer kan spille en rolle på flere områder end for få år siden. Danmark rummer en lang række idérige miljøer, der er optaget af udveksling af idéer og anden kultur med Mellemøsten. De er drevet af vidt forskellige engagementer, der ofte er stærke. Fremtidige forsøg på at bygge infrastruktur og indbyrdes samspil imellem forskellige dele ressourcebasen gør klogest i at tage udgangspunkt i denne mangfoldighed. Netop savnet af en infrastruktur af fælles faciliteter, medier og begivenheder, der fremmer vidensdeling og andre former for samspil på tværs af de meget specialiserede miljøer, udgør en hæmsko. Den offentlige database over aktører og aktiviteter i MØ-feltet, der er udviklet som led i denne undersøgelse, kan vise sig som et dynamisk bidrag til udvikling ressourcebasen. Det kræver imidlertid en bevidst indsats for motivere ressourcepersoner, institutioner, firmaer og organisationer til at opdatere de oplysninger, som basen består af. De må opleve, at basen kan anvendes til deres egne formål og som en mulighed for at få del i tilbud, som interesser dem. Opgaven med at gøre databasen til én af de faciliteter, der binder MØ-miljøerne sammen, er derfor en opgave der må løses i sammenhæng med andre initiativer til at styrke ressourcebasen. 3

4 Det er endvidere klart, at de fleste af civilsamfundsorganisationerne træder på jomfruelig jord og stadig savner erfaring med arbejdet i denne del af verden. Den nødvendige kompetenceudvikling er i gang, men kunne gå hurtigere. Det samme gælder centraladministrationen, der ikke i dag kan siges at være rustet til et mere omfattende samspil med landene i Mellemøsten. Navnlig Udenrigsministeriet har til gode at drage konsekvenserne af den politiske opprioritering af området, men problemet er mere generelt. Det Arabiske Initiativ er ukendt stof, også for højtstående embedsmænd i ministerierne, og hovedparten af de ministerier, der har indgået i undersøgelsen, har kun haft lidt at bidrage med. Det er dog indtrykket, at Forsvaret skiller sig ud fra det generelle billede. Forskningen i MØ-relaterede emner styrkes i disse år. Alligevel kan man spørge, om Danmark har det aktivitetsniveau på forskningssiden, der er har mulighed for. Man kan også spørge, om de muligheder som det nye forskningsstyringssystem åbner for at forbedre situationen udnyttes optimalt. Det vil bl.a. være muligt at prioritere MØ-området politisk, og placere det sammen den øvrige håndfuld af særligt udvalgte områder under Det Strategiske Forskningsråd. Det har generelt været en begrænsende faktor at det har været svært at rejse penge til projekter i og om MØ - private såvel som offentlige UMs generelle afvisning af at modtage ansøgninger under Det Arabiske Initiativ har bl.a. lagt en dæmper på initiativrigdommen, muligheden for at foretage forundersøgelser mm. En bredt anlagt undersøgelse af det danske og internationale fondslandskab kan åbne nye finansieringskilder til udviklingen af den danske ressourcebase. Det vil sandsynligvis hjælpe, hvis afdækningen sigter på at finde finansieringsmuligheder for et spektrum af civile aktiviteter og ikke kædes sammen med staten eller dens politikker. Det vil desuden være hensigtsmæssigt at overveje, hvordan det kan blive lettere at kombinere bidrag fra forskellige kilder til mere ambitiøse programmer og projekter, bl.a. på forskningsområdet. Endelig er det danske samfund indtil videre knapt begyndt at eksperimentere med, hvordan ressourcerne hos indvandrere med MØ-baggrund kan udnyttes bedre. Det skal bl.a. understreges langt tydeligere over for indvandrere i Danmark, at MØ-baggrund under visse betingelser kan være udgangspunkt for anerkendelse og (job-)muligheder i Danmark og ikke bare er noget, man skal forsøge at gøre sig fri af. 4

5 Idékataloget i rapportens. del 2 tager i forlængelse af bl.a. disse konstateringer udgangspunkt i fem barrierer/udækkede behov: Behovet for fælles rammer for ressourcebasen, behovet for anerkendelse af de mellemøstlige kulturer, behovet for opkvalificering af danske beslutningstagere og NGOer, vigtigheden af et armslængdeprincip og endelig behovet for ny viden om mulighederne for at gøre samspillet mellem det danske og det mellemøstlige mere frugtbart. 5

6 Indholdsfortegnelse: 1.1 Opgaven Kortlægningen i Databasen Den øvrige kortlægning Forskningsmiljøerne og deres finansiering Almennyttige Fonde Offentlig kompetenceudvikling Metoder til at anvende indvandreres mellemøstlige ressourcer Kulturudveksling Udveksling på idrætsområdet Kortfattet oversigt over øvrige relevante miljøer og aktiviteter Idékataloget Hvad hæmmer og fremmer kontakter med og viden om Mellemøsten? Femogtyve idéer til at udvikle ressourcebasen...35 Bilag 1 - Interviewede ressourcepersoner Bilag 2 -Kortlægningsopgaven - nogle metodiske overvejelser Bilag 3 - Søgemuligheder i Mellemøst-databasen Bilag 4 - Hvad er Open Space?51 6

7 1.1 Opgaven Den oprindelige opgavebeskrivelse, der er grundlaget for kontrakten mellem Udenrigsministeriet og Dansk Kommunikation af 25. februar 2005, resumerer hovedpunkter i Det Arabiske Initiativ fra 2003, der er baggrunden for undersøgelsen: DAI er især rettet imod indsatser i regionen, der skal bidrage til reformer idet ustabilitet og ulighed i denne verdensdel er den i flere henseender primære sikkerhedsmæssige, politiske og økonomiske trussel... Arbejdet med ressourcebasen foregår derimod på hjemmebanen: Danmark har historisk haft relativt begrænset kontakt med og viden om den arabiske verden, og opbygning af ekspertise og sprogkundskab er således ikke blevet tillagt høj prioritet fra dansk side. Der er altså behov for en struktureret vurdering af, hvordan de relevante kompetencer kan opbygges og hvordan man kan udnytte de eksisterende bedre, herunder dem, der findes i indvandrermiljøer. På den baggrund defineres formålet med undersøgelsen som, at..kortlægge den eksisterende danske ressourcebase, de eksisterende rammer for udvikling af ressourcebasen samt planlagte initiativer for at udvide de danske kompetencer på området. Opgaven har endvidere til formål, på baggrund af ovenstående, at fremlægge et idekatalog for yderligere indsatser for udvikling af ressourcebasen. Analysen forventes at resultere i følgende: 1) En kortlægning af den eksisterende danske ressourcebase med særlig viden om og kompetencer i forhold til den arabiske verden. 2) En kortlægning af eksisterende kompetenceudviklingsmuligheder inden for mellemøstlige forhold 3) En bruttoliste over ideer til, hvordan man udvider og styrker den danske ressourcebase. Kortlægningen beskrives i større detaljer således: 7

8 Kortlægning af eksisterende ressourcebase: 1) Oversigt over Mellemøsteksperter ved danske forskningscentre, universiteter, i forsvaret og i centraladministrationen. 2) Oversigt over eksisterende forskningsprojekter om aktuelle mellemøstlige forhold. 3) Oversigt over danske rådgivningsfirmaer og NGO ers kompetencer på området, herunder disse institutioners inddragelse af indvandrere i projekter rettet mod regionen. Kortlægning af eksisterende kompetenceudviklingsmuligheder: 4) Oversigt over eksisterende danske uddannelsestilbud inden for arabisk sprog, politiske og økonomiske forhold i Mellemøsten samt religions- og kulturforståelse, herunder muligheder for studier i udlandet, ved universiteterne og andre uddannelsesinstitutioner, i forsvaret og centraladministrationen, samt uddannelsestilbud til unge (f.eks. ungdomsskole, højskoler, udvekslingsophold etc.). 5) Oversigt over øvrige udvekslingsordninger (kultur, sport etc.). 6) Oversigt over muligheder for at opnå støtte til forskningsprojekter om mellemøstlige forhold/terrorisme/reform- og demokratiseringsdagsordenen. 7) Oversigt over danske fonde, der yder støtte til udveksling, forskning etc. på området. 8) Oversigt over on-the-job træningsmuligheder, herunder anvendelse af danskere af mellemøstlig oprindelses flersproglige og tværkulturelle kompetencer, i f.eks. den offentlige sektors og danske NGO ers analysearbejde og projektindsatser i forhold til regionen. 9) Oversigt over planlagte tiltag mhp. at udvide/styrke ovennævnte, herunder eksisterende finansieringsmuligheder. Idekatalog over muligheder: Udvikling af idekatalog over muligheder for yderligere at styrke den danske ressourcebase for mellemøst-forhold samt bedre udnyttelse af den eksisterende ressourcebase (bl.a. eventuelle muligheder for styrket indsats under Forskningsrådet for Udviklingsforskning, øget inddragelse af Mellemøstforhold i de generelle samfundsvidenskabelige uddannelser, øget mulighed for studier i 8

9 udlandet, herunder ved universiteter i Mellemøsten, bedre udnyttelse af ressourcer hos danskere med arabisk herkomst). Under samtaler med Jacob Andersen blev selve kortlægningsopgaven præciseret i et tillæg til Terms of Reference, TOR, med følgende syv punkter: 1. Med ordet Mellemøsteneksperter i punkt 1 sigtes til samme typer af ekspertise, som dem der er nævnt i punkt Udtrykket "eksisterende forskningsprojekter" henviser til samme områder og dækker dels igangværende forskningsarbejde, dels større projekter, der ikke er mere end fem år gamle. 3. Punkt tre drejer sig om NGOer og rådgivningsfirmaer, der har kompetencer i forhold til Mellemøsten herunder Nordafrika og Iran. 4. Det er kun faktisk etablerede og fungerende udenlandske studiemuligheder, der skal indgå i kortlægningen (punkt 4). Såvel studie i et MØ-land som studier om de MØ-emner, der omtales i punkt 4, indgår. 5. Kun faktisk etablerede kulturelle m.m. udvekslingsmuligheder medtages, der nævnes i punkt Med udtrykket de danske fonde i punkt 7, tænkes på fonde/legater, der i deres formål eller tilsvarende nævner forskning og studieophold i Mellemøsten eller i mellemøstlige forhold, og derudover 25 større fonde/legater, der skønnes at være relevante, og som kan give et indtryk af, hvad en mere detaljeret afdækning af fond/legatområdet ville kunne vise. 7. Pkt. 8 sigter dels til de rammer for ansættelse, der gælder i de deltagende ministerier, og hos undersøgte NGO er og rådgivningsvirksomheder for at tilegne sig kompetence der kunne anvendes i det arabiske initiativ. Tilbydes sådanne rammer? Hvor mange har gjort brug af dem i det seneste år, og hvordan ser rammerne ud? Dels sigtes til permanente og midlertidige stillinger, der er oprettet 9

10 i samme kreds af virksomheder for at udnytte medarbejderes kendskab til arabisk/iransk sprog og kultur. Der gives ikke anvisninger på, hvordan opgaven skal løses, udover at undersøgelsen som minimum skal involvere: - Forsvarsministeriet - Udenrigsministeriet - Undervisningsministeriet - Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling - Kulturministeriet - Justitsministeriet - Samtlige danske samfundsvidenskabelige universitetsuddannelser og forskningsmiljøer, relevante humanistiske universitetsuddannelser og forskningsmiljøer samt relevante sektorforskningsinstitutioner (liste modtages fra Videnskabsministeriet). - NGO-netværk under Euro-Med Human Rights Network og udvalgte NGO er (MS, Røde Kors, Dansk Missionsråd m.fl.. liste over involverede i Dte Arabiske Initiativ modtages fra udenrigsministeriet) - Relevante rådgivende firmaer og private fonde. Det blev endvidere aftalt, at kortlægningen skulle have form af en database, så vidt muligt med offentlig adgang. Den tekniske del af denne databaseopbygning blev overladt til Web-Ware Danmark med en særskilt kontrakt. Firmaet er i forvejen kendt af Udenrigsministeriet fra et beslægtet samarbejde om databasen for Det Internationale Humanitære Beredskab. Web-Ware og Dansk Kommunikation fik til opgave at organisere arbejdet imellem sig, idet UM ønskede at blive inddraget i vigtige ting, som f.eks. udformningen af søgekriterier for basen. UM ønskede også selv at stå for kontrakten med Web-Ware i stedet for at lade de tekniske aspekter af databaseopbygningen indgå som element i en samlet aftale med Dansk Kommunikation. 10

11 Det fremgår af opgavebeskrivelsen, at ressourcebasen skal opfattes som langt bredere end Det Arabiske Initiativ selv. Udgangspunktet er Danmarks begrænsede kontakt med og viden og fraværet af ekspertise og sprogkundskab samt overblik over samme. Sammenfattende kan man fastslå, at opgaven har været eksplorativ, hvor genstanden for kortlægningen i et vist omfang er blevet identificeret undervejs, samt motivationskrævende, eftersom en positiv indstilling fra nogle af de relevante personer/institutioner langt fra kan tages for givet. omfattende med mange involverede inden for den fastsatte tidsramme på 222 timer. Heraf følger, at kortlægningen ikke kan være lige detaljeret på alle de punkter, som TOR nævner. Endelig har det været et ønske at basere kortlægningen på forholdsvis etablerede institutioner og personer, der i forvejen har været kendt at Dansk Kommunikation eller et af medlemmerne i baggrundsgruppen. Det blev aftalt, at der skulle ligge en foreløbig rapport seks uger efter igangsættelsen af rapporten, dvs. 8/4 2005, og en færdig rapport en uge senere. Parterne var dog også enige om, at tidsfristen forudsatte et velfungerende medspil fra mange involverede og fortsatte: Det er konsulentens ansvar at tilrettelægge arbejdsprocessen således, at alle andre involverede kan yde deres bidrag inden for rimelige frister, men det udelukker ikke, at mindre forsinkelser vil kunne opstå. De mere detaljerede overvejelser om opgaven og metoderne til at løse den er gengivet i bilag 2. 11

12 1.2 Kortlægningen i Databasen Databasen giver når besvarelsesprocenten er tilfredsstillende mulighed for at få de fleste af de oversigter, der kræves i TOR. I det følgende sammenholdes TORs relevante formuleringer systematisk med basens muligheder. De øvrige elementer af kortlægningen, der ikke (primært) er foretaget via basen, behandles i afsnit 1.3 Basen giver mulighed for at udtrække oversigter over -..Mellemøsteksperter ved danske forskningscentre, universiteter, i forsvaret og i centraladministrationen med de nævnte forbehold for Udenrigs- og Forsvarsministeriets vedkommende, samt..eksisterende forskningsprojekter om aktuelle mellemøstlige forhold, idet basen ud over det nævnte principielt dækker al nyere, dansk forskning om MØ, såvel igangværende som afsluttet senere end år 2000, samt..danske rådgivningsfirmaers og NGO ers kompetencer på området. Basen rummer desuden oplysninger om disse institutioners inddragelse af indvandrere i projekter rettet mod regionen, om end ikke i en oversigtsform og reelt i yderst begrænset omfang - jf. omtalen i det følgende, samt eksisterende danske uddannelsestilbud inden for arabisk sprog, politiske og økonomiske forhold i Mellemøsten samt religions- og kulturforståelse, herunder muligheder for studier i udlandet, ved universiteterne og andre uddannelsesinstitutioner, i forsvaret og centraladministrationen, samt uddannelsestilbud til unge (f.eks. ungdomsskole, højskoler, udvekslingsophold etc.) idet faktisk etablerede og fungerende udenlandske studiemuligheder (jf,. præciseringen af TOR) findes i sammenhæng med de institutioner, der udbyder dem, og ikke (umiddelbart) som en selvstændig oversigt. Uddannelsesmuligheder i forsvaret og centraladministrationen omtales særskilt i afsnit

13 Endelig giver basen mulighed for oversigt over planlagte tiltag mhp. at udvide/styrke (eksisterende aktiviteter, der er nævnt i TOR) herunder eksisterende finansieringsmuligheder. Hertil kommer mulighed for at finde frem til personer/aktiviteter, som TOR ikke nævner, navnlig nøglefigurer i offentlig administration, der beskæftiger sig med MØ, mennesker med praktisk landekendskab og praktiske sprogfærdigheder, journalistik/oplysningsvirksomhed og udøvere af begge dele, samt endelige mediefolks, NGOers og offentlige institutioners samarbejdsrelationer. Til forskel fra TORs formulering betyder databaseløsningen desuden, at disse oversigter principielt er aktuelle, og at det er muligt at foretage ganske præcise søgninger for den, der leder efter personer eller (f.eks. forsknings-) aktiviteter inden for et mere afgrænset felt. Samlet vurdering: Databasen kan alt i alt være et dynamisk og fleksibelt værktøj til udvikling ikke mindst selvudvikling - af den danske ressourcebase vedrørende MØ. Den er naturligvis også mere krævende end en personliste i et ringbind. Frem for alt kræver den en bevidst indsats i forhold til ressourcepersoner, institutioner, firmaer og organisationer for at få dem til at opdatere de oplysninger, basen består af. Nøgleordet er motivation. Den tekniske del af værtsopgaven er ubetydelig, når basen først er etableret. Derimod er det nødvendigt at gøre en løbende indsats for at vise ressourcebasepersonerne, at de selv kan bruge basen til at få budskaber ud til en udvalgt offentlighed, ligesom de via basen får del i tilbud, som rent faktisk interesserer dem. Kun derved bliver databasen et vigtigt bidrag til en infrastruktur, der kan binde MØ-miljøerne sammen. 1.3 Den øvrige kortlægning De punkter i TORs ønsker til kortlægning af ressourcebasen, der ikke dækkes fuldt ud af databasen, gennemgås i de følgende afsnit. Det drejer sig om finansiering af forskning, om kompetenceudvikling i staten og om anvendelse af MØ-indvandreres sproglige og kulturelle ressourcer og om udveksling af kultur og sport, Forskningsmiljøerne og deres finansiering 13

14 Databasen rummer ikke den oversigt over muligheder for at opnå støtte til forskningsprojekter om mellemøstlige forhold/terrorisme/reform- og demokratiseringsdagsordenen, som TOR efterlyser. Det skyldes, at de muligheder, der potentielt er til rådighed fra danske og internationale fonde og legater, udenlandske institutioner osv. ikke lader sig klarlægge meningsfuldt inden for en så begrænset undersøgelse som den nærværende. Antallet af støttekilder i Danmark og udlandet, der hver for sig bidrager en lille smule, løber op i mange tusinde. I det følgende er i stedet nogle væsentlige økonomiske kilder til forskningen omtalt på basis af interviews med repræsentanter fra centrale forskningsmiljøer. Undersøgelsens resultater vedrørende de private fondes virksomhed behandles nedenfor. Danmark har op imod 300 videnskabelige medarbejdere, der beskæftiger sig med mellemøstspørgsmål i denne undersøgelses brede forstand. Danmark har også forskere, der befinder sig i den absolutte verdenselite inden for deres områder, som f.eks. islamforskeren Patricia Crone, Institute for Advanced Studies, Princeton University og fagfællen Jørgen S. Nielsen, Birmingham University. Mindst en håndfuld andre aspirerer til en lignende status inden for deres forskningstraditioner. Forskningen er spredt ud over et stort antal videnskabelige specialer og lokaliteter og falder inden for både Samfundsvidenskab og Humaniora bl.a. en række af de meget små humanistiske fag. 1 Det store, gamle forskningsmiljø er samlet omkring Carsten Niebuhr afdelingen, der er en del af det ny Center for Tværkulturelle Studier ved Københavns Universitet. CN dækker et bredt felt af humanistiske discipliner fra assyrologi, arkæologi og historie over antropologi/livsformsanalyse og islamologi, til litteratur, sprog og medier. CN er bemandet med henved tyve videnskabelige medarbejdere, heriblandt professor Kerstin Eksell. Sprogene er arabisk, persisk, tyrkisk og hebraisk (men ikke urdu eller afghansk). Sprogene har historisk især været studeret med filologiske briller. I 1 En række biblioteker ligger inde med større samlinger af MØ-relevant litteratur. Størst er biblioteket på Carsten Niebuhr afdelingen med ca bind, hvortil kommer 500 tidsskrifter, der dækker fra oldtid til nutid. Bogsamlingerne er stykket sammen af flere mindre samlinger og vanskelig at finde rundt i uden hjælp. Bøgerne kan ikke lånes med hjem. De helt aktuelle begivenheder følges via aviser og satelit-tv fra nogle af de store, arabiske TV-stationer. Syddansk Universitetsbibliotek har ligeledes en større samling af mellemøstlitteratur indenfor sprog, kultur, historie, erhverv osv. Ligesom der gives adgang til en række elektroniske tidsskrifter og ressourcer om mellemøstlige forhold. Bøgerne er typisk på dansk, tysk, engelsk og fransk, men herudover har man også en samling på arabisksprogede bøger. Bøgerne er ikke fuldt søgbare i bibliotekssystemet, men kan hjemlånes. Endelig har Det Kongelige Garnisons Bibliotek en betydelig samling af Mellemøstlitteratur om politiske, økonomiske, sikkerhedspolitiske og militære emner. Center for Mellemøststudier har oprettet en arabiske netcafé, der har links til et stort antal aktuelle medier og andre aktuelle kilder, bl.a. søgemaskiner på arabisk. Også CKU har en omfattende linksamling over medier på sit site om Images of The Middle East. 14

15 dag interesserer man sig i stigende grad for det anvendte sprog i skrift og tale. Den sproglige kompetence er en vigtig del af institutionens selvfølelse: Her studeres kilder på originalsproget, ikke dem, som amerikanerne har tygget igennem først. CN optager ca. 25 årligt på arabisk og 6-12 på persisk. De fleste forlader studiet med en BA, men Carsten Niebuhr producerer også 5-10 kandidater årligt. Vurderingen er, at produktionen kunne vokse, hvis tilliden til jobmulighederne gjorde det. CN er i stigende grad optaget af den stigende efterspørgsel efter sproglige og MØkulturelle kompetencer fra virksomheder, det offentlige, NGOer og medier. Det andet stærke forskningsmiljø er det tyve år gamle Center for Mellemøststudier ved Syddansk Universitet i Odense. CØM har i øjeblikket otte lektorstillinger, men endnu ikke en professorstilling. CØMs bestræbelse på at servicere samfundet og virksomhederne er en vigtig del af identiteten (hvilket også nærværende kortlægning har nydt godt af i flere henseender). CØM udbyder fagligt afgrænsede MØ-moduler, der kan indgå i andre fag samt 1 eller 1½ årige sidefag, der bygges oven på en bachelor i et andet fag. Centret har desuden et meget omfattende netværk til journalister, erhvervsfolk og andre uddannelsesinstitutioner og forskere, der bl.a. modtaget CØMs nyhedsbrev og evt. det mere tidsskriftsagtige Mellemøstinformation. Ligesom på CN er traditionen overvejende humanistisk, men med et stærkere islæt af samfundsvidenskaber som politologi, økonomi og geografi. Der udbydes også undervisning i arabisk der i øvrigt er universitets næststørste sprogfag. Arabisk sprogpædagogik, navnlig læsepædagogik, er et af centrets specialiteter. Ud over de to ledende miljøer, har Dansk Institut for Internationale Studier, DIIS, i alt otte forskere med forskellige former for ekspertise på aspekter af det moderne Mellemøsten. Spektret er overordentligt bredt fra de store MØ-konflikter og sikkerhedspolitikken og Europas relationer til Nordafrika, over migrations spørgsmål, terror og aktuelle reformprocessser til antisemitisme og menneskerettigheder. Flertallet af MØ-eksperterne ved DIIS har dog deres forskningsmæssige hovedbeskæftigelse på andre områder end MØ. DIIS har regelmæssigt besøg af udenlandske forskere, embedsmænd osv. og udbyder ofte seminarer om MØ-emner. COMER, Copenhagen Middle East Research Programme, er et miljø, der ser ud til at være under hastig udvikling. Organisatorisk hører det under Forsvarsakademiet, men med Institut for Statskundskab ved København Universitet som partner. COMER omfatter pt. seks forskere, der dog ikke alle arbejder på sagen fuldtids. Den direkte finansiering udgør pt euro, hvoraf godt 15

16 halvdelen kommer fra NATO, resten fra Forsvaret. Finansieringen dækker udviklingen af et pilotprojekt, der i en senere fase foreslås flerdoblet og som involverer personer og institutioner i en række MØ-lande og UK. Fokus er en politologisk undersøgelse af de arabiske civilsamfunds ikke mindst kvindernes potentialer mht. at bidrage til stabilisering og demokratiske samfundsprocesser, bl.a. i et samspil med fredsskabende/ bevarende indsatser med væbnet magt. I forlængelse heraf kan forskningskompetencen i Forsvarets Efterretningstjeneste nævnes. FE har siden 2001 fået tilført adskillige stillinger. Ud fra de offentlige stillingsopslag at dømme, tilbyder tjenesten sine højtuddannede medarbejdere muligheder for forskningsagtig aktivitet, som de kun kan drømme om i de øvrige forskningsmiljøer. Denne kompetence anvendes bl.a. til vurderinger af sikkerheden i bestemte områder og aktiviteter, som også NGOer, virksomheder mm. får gavn af fordi UM kan rette forespørgsler til FE om spørgsmål, der er vigtige for NGOerne. Desuden indgår FE i stigende grad i udvekslingsforhold med andre forskningsmiljøer, uformelt og gennem særlige seminarer. Også Institut for Statskundskab i Århus har forskning i Mellemøsten. Det samme gælder i en ganske anden disciplin - Moesgaard, der gennem årene har spillet en betydelig rolle for udviklingen af en arkæologisk tradition i Bahrain og flere andre golfstater. De øvrige forskere lever spredt i det det danske forskningslandskab...der hyppigt flyder sammen med udenlandske i MØ og i resten af Norden, Europa og Vesten. En formel ramme er EURAMES, der tilbyder samarbejde mellem MØ-forskere og institutioner i hele Europa, også Rusland. EURAMES, der er opbygget siden 1990, dækker hele forskningsspektret, og formidler deltagelse i forskningsprojekter, konferencer mv. over grænserne. Den nordiske deltagelse er organiseret i Nordic Society for Middle East Studies, hvor aktivitetsniveauet forekommer lavt. Det store antal forskningstimer er uden for al tvivl finansieret over institutionernes basisbevillinger. De to relevante forskningsråd i det nu nedlagte forskningsrådssystem, nemlig Statens Samfundsvidenskabelige og Humanistiske Forskningsråd, har bidraget i størrelsesordenen et par millioner til MØrelateret forskning årligt (med SSFs 4,5 mio. ud af samlet bevilling på 91 mio. i 2003 som et usædvanligt toppunkt.). Det er således et fast klagepunkt mange steder, at undervisnings- og administrationsforpligtelser ligger som en tung byrde på forskningen, og at midlerne til at frikøbe forskere til forskning har 16

17 været knappe. Konsekvensen synes i stigende grad at have været, at talentfulde forskere søger til udenlandske universiteter, der har penge til at lade dem forske. Man søger f.eks. til Oxford, for derfra at komme til Algeriet i seks måneder på et studieophold. En anden anvendt mulighed er at søge en privat fond eller Instituttet i Damaskus for at blive forsker skal man ind på et universitet, for at komme til at forske skal man helst ud derfra igen, som en yngre forsker lidt spydigt udtrykker det. Den samlede vurdering er, at der i disse år kommer stadig flere midler til forskning i MØrelaterede emner, også fra offentlige kasser. Det er imidlertid også vurderingen, at interessen for navnlig moderne MØ-spørgsmål boomer, så konkurrencen om forskningsmidlerne mellem institutioner/forskere er ikke blevet mindre. Samtidig er tilgangen af studerende og henvendelser fra offentligheden øget. Man kan derfor godt spørge, om Danmark har det aktivitetsniveau på forskningssiden, vi faktisk har mulighed for. Man kan også spørge, hvilke muligheder det nye forskningsstyringssystem åbner for at forbedre situationen ud over at internationalt samarbejde er prioriteret indsatsområde under det nye Danmarks Frie Forskningsråd. Én mulighed kunne være, at man udvalgte MØ-området eller en del af det til et politisk prioriteret felt på linje med den øvrige håndfuld af særligt udvalgte områder under Det Strategiske Forskningsråd Almennyttige Fonde Det blev som led i den ovennævnte præcisering af TOR fastslået, at kortlægningen af det danske fondslandskab kun kunne blive ufuldstændig. I stedet skulle undersøgelsen gennemføres som en stikprøve, der ud over de kendt bidragydere til MØ-forskning skulle omfatte ca. 25 større fonde, hvis fundats åbner for muligheden for støtte til formål, der kan være med til at fremme Det Arabiske Initiativ. Det er sket ved at udsende 30 breve til almennyttige, danske fonde, der inviteres til at overveje et nærmere samspil om én af de vigtigste prioriteter for dansk udenrigspolitik og som samtidig tilbydes eksponering på UMs site. Fondene er udvalgt på basis af en ekstensiv gennemgang af Legathåndbogen blandt dem, hvis fundatser ikke udelukker, at de kan beskæftige sig med aktiviteter, der kan supportere udviklingen af danske ressourcer. 17

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

Høringssvar vedr. Kommissionens forslag til EU s syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling

Høringssvar vedr. Kommissionens forslag til EU s syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Att.: Charlotte Pedersen Den 13. maj 2005 Sagsnr. 200500436 Høringssvar vedr. Kommissionens forslag til EU s syvende rammeprogram for forskning og teknologisk

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Indhenter i FE. Jobbet. Ansøgeren

Indhenter i FE. Jobbet. Ansøgeren Indhenter i FE FE har gennem tiden fået en del forespørgsler om jobbet som indhenter, især når vi har annonceret efter nye indhentere i dagspressen og her på hjemmesiden. Her kan du læse nærmere om arbejdet

Læs mere

Din karriere i centrum

Din karriere i centrum ? Din karriere i centrum Din karriere i centrum Trives du i selskab med dygtige og ambitiøse mennesker? Med komplekse og krævende opgaver? Og i et miljø, hvor kvalitetskravene er høje? Hos Bruun & Hjejle

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Side 1 Generelt Projekttitel [kort og præcis beskrivelse af projektet]: Kontaktperson/projektansvarlig [den juridisk ansvarlige for projektets gennemførelse. Den projektansvarlige

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces Rejserapport PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004 Managing events in public open spaces Indhold 1) Rejserapport fra Gent 2) Rapport fra Gent: Study of the Ghent Festivities Baggrund for workshoppen Liveable

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea

Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea I teatergruppen Batida har vi igennem lang tid haft et stort ønske om at bygge en kunstnerisk bro til Nordkorea. I foråret 2012 lykkedes det, efter

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Bilag 1. Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Projektbeskrivelse for et forsknings- og udviklingsprojekt. Bjarne Ibsen, Professor og centerleder. Center for forskning i Idræt, Sundhed

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne 4 5 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Når en buschauffør begynder at bruge sin egen person bag rattet, skaber han

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University

Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University Shohei og Ryo fra min tennisklub og jeg Gennem en udvekslingsaftale mellem min egen uddannelsesinstitution, Det Informationsvidenskabelige Akademi, og Graduate

Læs mere

Idræt. en tværvidenskabelig uddannelse. Idræt

Idræt. en tværvidenskabelig uddannelse. Idræt d e t n at u rv i d e n s k a b e l i g e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Idræt en tværvidenskabelig uddannelse Idræt 1 2 KATAPULT Idræt Bidrag til en sundere og mere fysisk aktiv

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

Velkommen til afslutningsseminar. Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse

Velkommen til afslutningsseminar. Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse Velkommen til afslutningsseminar for projektet Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse Præsentation Hvem er vi i dag og hvor er vi fra? Projektdeltager Forskellige organisationer Ansatte

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Notat Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Til: Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Inddragelse af etniske minoriteter i de

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. ... vi er hinandens verden og hinandens skæbne. K.E. Løgstrup HuskMitNavn 2010 Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup! Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. Tag dit barn i hånden

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Rapport fra MENA Netværkets årsmøde 2012

Rapport fra MENA Netværkets årsmøde 2012 Rapport fra MENA Netværkets årsmøde 2012 MENA Netværkets Årsmøde 2012 var en kombinationsdag, der inkluderede: 1. Et overordnet fagligt tema 2. Præsentation af MENA netværkets nye ressourcedatabase 3.

Læs mere

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Anne Hjøllund Christiansen, cand.scient.san.publ. rojektleder i ORA Disposition ortlægning af forsknings- og udviklingsmiljøer

Læs mere

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Baggrund Dokumentet er resultatet af Hovedbestyrelsens debatmøder og diskussioner efter Fremtidsforums rapport, der kom i november

Læs mere

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014 Generalforsamling RCE Formandens beretning 13. Marts 2014 Indgang RCE Danmark er et bud på, hvordan der kan netværkes i forhold El forankring, udvikling og forskning om uddannelse for bæredygeg udvikling

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds handleplan for 2009/2010 præsenterer de strategiske målsætninger og indsatsområder, som FcH vil prioritere i 2010. Handleplanen

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Indledning og baggrund Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med en række tilknyttede handlingsanvisninger, samt definitioner

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 19.9.2012 2012/2223(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Opslag om forskningsprojekter:

Opslag om forskningsprojekter: Forsvarsakademiets Bedømmelsesudvalg Opslag 2015 Opslag om forskningsprojekter: Cybersikkerhed og IKT-infrastruktur, som understøtter samfundsvigtige funktioner Ansøgningsfrist: Mandag den 02.03.2015 kl.16.00

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

Et bredere universitetsmiljø kan blive styrket med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)'s praksisrettede forskning og formidling

Et bredere universitetsmiljø kan blive styrket med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)'s praksisrettede forskning og formidling Notat Et bredere universitetsmiljø kan blive styrket med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)'s praksisrettede forskning og formidling Nedenstående udtrykker de synspunkter som SBi's bestyrelse har på

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Gratis adgang Det centrale spørgsmål er: Hvordan kan vi øge anvendelsen af den viden, vi producerer? Open Access er en vej till at øge anvendelsen og nytten af det, vi

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister

Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister Er du cand.jur. eller cand.merc.jur.? Den Europæiske Unions Domstol i Luxembourg beskæftiger mange danske jurister. Er du cand.jur. eller cand.merc. jur.

Læs mere

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Med baggrund i to spørgsmål Hvordan reagerer B & A virksomheder på AMO reformen?

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Med et BUM! Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Konferencen, der foregår den 30. marts 2009, sætter fokus på vilkårene for kommunikationscentrenes rehabilitering af

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG 3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG STATUS 3.4.1 FORVALTNING I GRØNLAND. MELLEM NATIONALSTAT OG KOMMUNE. ANNE SKORKJÆR BINDERKRANTZ Et ofte overset aspekt i nordisk forvaltningsforskning drejer

Læs mere

Partnerskaber: Formål og problemer

Partnerskaber: Formål og problemer Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek De nye partnerskaber - hvor går grænsen? Den 24. november 2011 Det Kongelige

Læs mere