Kultur- og Fritidsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 Kultur- og Fritidsudvalget Protokol kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef Charlotte Bidsted Udvalgssekretær Karen Elisabeth Dam Mødet blev indledt med oplæg og rundvisning i Lundtofte Medborgerhus og Lundtofte området. Side 1 af 38

2 Indholdsfortegnelse 1. Tidsplan for åbning af mikrobibliotek i Lundtofte Medborgerhus og i Virumhallen 2. Budgetprocessen for indledende drøftelser - Kultur- og Fritidsudvalgets område 3. Analyse af tilskudsordninger på folkeoplysningsområdet 4. Folkeoplysning - budget Aftale om Teatersamarbejde med Gentofte Kommune 6. LUKKET SAG: Orientering om beslutningsforløb om Kulturhuset 7. Status på boligsociale handleplaner 8. Boligsociale midler: Ansøgning om støtte til projekt Idrætsambassadører Kulturfonden, ansøgning fra BUSTER filmfestival om støtte til filmworkshop 10. Kulturfonden, foreningen Åbne Døre søger støtte til aktivitet 11. Kulturfond, ansøgning fra Virumkoret om støtte til koncert 12. Kulturfonden, Ansøgning om støtte til 3D-filmproduktion 13. Kulturfonden ansøgning om tilskud til kulturarrangementer på vandet 14. Udbud af renovering af Lyngbyhallen 15. Lysmaster på Lyngby Stadion 16. Meddelelser til medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget - marts Udmønting af budgetaftale om styrkelse af breddeidrætten (Kultur og fritid) Side 2 af 38

3 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Tidsplan for åbning af mikrobibliotek i Lundtofte Medborgerhus og i Virumhallen Sagsfremstilling I forbindelse med budgetaftalen for besluttede Kommunalbestyrelsen i oktober 2013 at afsætte midler til at etablere mikrobiblioteker i Lundtofte og Virum. I forlængelse heraf udmøntede Kultur- og Fritidsudvalget den 5. december 2013 budgetaftalens beslutning om at etablere mikrobiblioteker i hhv. Lundtofte Medborgerhus og i Virumhallen i foråret 2014 (jf. vedlagte protokollat). Dermed er der i perioden fra ultimo december 2013, hvor biblioteksbussen blev lukket, til foråret 2014 ikke et lokalt bibliotekstilbud. Dog har biblioteket en ordning, Biblioteket Kommer, som gratis udbringer bøger, lydbøger, musik og film ud til ældre og handicappede borgere, som ikke selv kan komme på biblioteket. Biblioteksbussen blev lukket som en besparelse i forbindelse med budgetaftalen for Kultur- og Fritidsudvalget udmøntede budgetaftalens lukning af biblioteksbussen den 11. april 2013, hvor tidsplanen for lukning af bussen blev vedtaget (jf. vedlagte protokollat). Jf. vedlagte tidsplan (bilag) for at etablere mikrobiblioteker forventes mikrobiblioteket i Virumhallen klar til åbning i maj måned, under forudsætning af at der opnås byggetilladelse som forventet i tidsplanen. Det fremgår af tidsplanen, at bibliotekslokalet er klar i april, men idet biblioteket først skal indrettes med møbler og materialer og der skal foretages de nødvendige itinstallationer kan biblioteket først åbnes i maj. Kultur- og Fritidsudvalget valgte i december 2013 at placere mikrobiblioteket i caféområdet i Lundtofte Medborgerhus, og der er derfor behov for at etablere handicapadgang. Dette kræver myndighedsgodkendelse før en egentlig ombygning igangsættes og mikrobiblioteket i Lundtofte forventes derfor først færdig ultimo august Dog vil åbningen kunne fremskyndes til maj 2014, såfremt der kan opnås en midlertidig dispensation i forhold til de gældende regler om fysisk tilgængelighed. Etableringen af handicapadgang vil i så fald skulle foregå efter ibrugtagningen af selve biblioteksfunktionen. Forvaltningen vurderer, at fordelene ved en tidligere åbning, overstiger ulemperne ved den kortvarige begrænsede handicapadgang. Idet etablering af mikrobibliotekerne indebærer nedgravning af kabler, således at der kan etableres den nødvendige netadgang i hhv. medborgerhuset og hallen, gøres opmærksom på, at ovennævnte tidsplaner forudsætter, at den planlagte nedgravning af kabelføring ikke forsinkes af frost og vintervejr i februar/marts Økonomiske konsekvenser Inden for rammen. Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at tidsplanen for at etablere mikrobiblioteker tages til efterretning. Side 3 af 38

4 Kultur- og Fritidsudvalget den 20. februar 2014 Taget til efterretning for så vidt angår etablering af mikrobibliotek i Virum Hallen. Sagen udsættes for så vidt angår Lundtofte Medborgerhus med henblik på en drøftelse af den fremtidige optimering af medborgerhuset i forhold til den fortsatte brug. Henrik Bang var fraværende istedet deltog Henrik Brade Johansen Der er vedlagt notat: "Alternativ placering af mikrobibliotek i Lundtofte" (bilag). Kultur- og Fritidsudvalget den 13. marts 2014 Taget til efterretning for så vidt angår etablering af mikrobibliotek i Lundtofte Medborgerhus i det medborgerhuset åbnes op og gøres mere tilgængelig for andre brugere også. Besluttet at forvaltningen forelægger helhedsplan for området på møde i juni. Hanne Agersnap (F) var fraværende. Bilagsfortegnelse 1. Tidsplaner mikrobiblioteker.pdf 2. Protokol KFU pdf 3. Protokol KFU pdf 4. Notat om alternativ placering af mikrobibliotek Side 4 af 38

5 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Budgetprocessen for indledende drøftelser - Kultur- og Fritidsudvalgets område Sagsfremstilling Økonomiudvalget godkendte den 27. februar 2014 tids- og procesplanen for budgetlægningen (bilag). Herudover fastlagde Økonomiudvalget fordelingen af budgetreduktionen for Fordeling (bilag) og protokollen (bilag) er vedlagt sagen. Som det fremgår af tidsplanen skal fagudvalgene i marts drøfte ideer til proces for arbejdet med forslagene til effektivisering og omprioritering samt til emner, som forvaltningen skal arbejde videre med. Fagudvalgene skal herefter i de efterfølgende møder i april og maj drøfte konkrete forslag til effektivisering/omstilling og forslag til større analyser, som skal sættes igang. Det skal iøvrigt bemærkes, at forvaltningen er igang med at udarbejde forslag til udvalgsbehandlingen i april. Forvaltningen har med udgangspunkt i udvalgets drøftelse og den vedtagne procesplan på Kulturog Fritidsområdet igangsat en proces, hvorefter der lokalt på alle institutioner, herunder i de lokale Med-udvalg, frem til den 13. marts arbejdes med forslag til besparelser, effektiviseringer og investeringsforslag. Forslagene drøftes og prioriteres på en fælles workshop for ledere og center-med den 17. marts På baggrund heraf formuleres konkrete forslag til udvalgsdrøftelserne. Udvalget skal i indeværende møde, ud over at forholde sig til planen, også drøfte, hvorvidt der er forslag, som udvalget ønsker, at forvaltningen skal undersøge. Økonomiske konsekvenser Der skal udarbejdes forslag, der som minimum svarer til den udmeldte budgetreduktion på 0,8 mio. kr., efter Økonomiudvalgets beslutning den 27. februar Det forudsættes dog, at forvaltningen fremlægger besparelsesforslag for et større beløb, således at udvalget har mulighed for at prioritere mellem forskellige forslag. Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at 1. den fremlagte proces tages til efterretning 2. udvalget drøfter eventuelle forslag som forvaltningen skal undersøge nærmere. Kultur- og Fritidsudvalget den 13. marts 2014 Ad.1 Taget til efterretning. Ad.2 Drøftet. Hanne Agersnap (F) var fraværende. Side 5 af 38

6 Bilagsfortegnelse 1. Tidsplan for budgetprocessen pr pdf 2. Fordeling af 1 pct ramme - revideret model 3.pdf 3. oek_ _protokol_ sag nr 7 Budgetprocessen for fastlæggelse af proces og tidsplan.pdf Side 6 af 38

7 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Analyse af tilskudsordninger på folkeoplysningsområdet Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget bad i maj 2013 om en analyse af tilskudsordningerne på folkeoplysningsområdet. Lyngby-Taarbæk Kommune har med få justeringer siden 1990 erne haft samme tilskudsregler på folkeoplysningsområdet, og set i lyset af at både lovgivningen, økonomien og folkeoplysningsverdenen har udviklet sig, ønskes en vurdering af, om der er behov for at ændre de eksisterende modeller. Lyngby-Taarbæk Kommune vedtog i 2012 en ny Folkeoplysningspolitik, hvoraf det fremgår, at foreninger, der søger om økonomisk tilskud, skal opleve en enkel og gennemskuelig ansøgningsproces, samt gennemskuelige tilskudsmodeller. Formålet med analysen er derfor at vurdere om de nuværende modeller lever op til dette formål, samt at opstille forslag til fremtidige tilskudsmodeller på folkeoplysningsområdet. Samtidig skal modellerne være lette at administrere, både for forvaltningen og for foreningerne. Analysen afdækker folkeoplysningsområdets økonomiske udvikling i perioden , lovgivningen og lokale regler på området samt udfordringer og konsekvenser af tilskudsadministrationen under Folkeoplysningsloven i Lyngby-Taarbæk Kommune. Andre tilskud uden for lovens rammer indgår ikke i analysen, ligesom andre betydningsfulde rammer for foreningerne, fx lokaleadministrationen, ikke indgår i analysen. Derudover forudsættes det i analysen, at rammen for de enkelte hovedområder til henholdsvis tilskud til de frivillige folkeoplysende foreninger og tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning er uændret. Analysen forholder sig dermed ikke til selve folkeoplysningsrammens størrelse. Folkeoplysningsområdet er overordnet delt i to forskellige formål, med hver sine regelsæt og logikker: 1. De frivillige folkeoplysende foreninger omfatter idrætsforeningerne og børne- og ungdomsforeninger, som fx spejderne eller partiernes ungdomsorganisationer. Tilskuddet skal understøtte aktiviteter for børn og unge under 25 år typisk varetaget af ulønnet arbejdskraft. Området er præget af forholdsvis stor frihedsgrad i tilrettelæggelsen af tilskudsadministrationen. 2. Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter oplysningsforbundene og aftenskolerne. Tilskuddet her retter sig mod undervisning af voksne typisk varetaget af lønnet arbejdskraft. Området er præget af stor lovbundenhed, og dermed kun marginal mulighed at fastlægge lokale regler. I forlængelse heraf er analysen delt i to. Nærværende del indeholder kun en analyse af tilskudstildelingen til de frivillige folkeoplysende foreninger. Analysen af tilskudstildelingen til den folkeoplysende voksenundervisning afleveres i en særskilt analyse i løbet af foråret Analysen er udarbejdet i løbet af efteråret 2013 og primo 2014 af Center for Sundhed og Kultur med løbende sparring og input af en referencegruppe med repræsentanter fra brugerne af de nuværende tilskudsordninger. Folkeoplysningsudvalget er løbende orienteret om processen og analysens resultater på deres møder i analyseperioden. Side 7 af 38

8 Samlet viser analysen af de frivillige folkeoplysende foreninger: Folkeoplysningsmidlerne er i dag meget ulige fordelt blandt foreningerne og der er meget stor forskel på, hvad den enkelte frivillige forening modtager pr. børne- og ungdomsmedlem. Tilskuddet er i dag delt i 7 forskellige tilskudspuljer med forskellige regler, ansøgningsfrister, målgrupper og dokumentationskrav. Samtidig betyder de omfattende dokumentationskrav, at både forvaltningen og foreningerne har forholdsvis stor administrationsbyrde, der ofte ikke står mål med tilskuddets størrelse. Endelig betyder den løbende ansøgning, at nogle af foreningerne ikke kender deres økonomi før året er omme. På baggrund af analysen anbefaler forvaltningen, at de mange tilskudsordninger tilskud til de frivillige folkeoplysende foreninger samles i én fælles tilskudsmodel baseret på ét årligt medlemstilskud for de 6-25 årige medlemmer uanset foreningstype. Anbefalingen sker i erkendelse af, at der er forskel på foreningerne, fx på faktorer som frivilligt eller lønnet arbejde, antallet af ugentlige møder og træninger, antallet af lejre eller kampe, antallet af børn og unge til aktiviteten, graden af egenbetaling, forskelligt behov for materiel og redskaber, samt lokalitet for aktiviteter. Det er derfor overordnet ikke muligt at pege på, at den ene type forening har et større behov end den anden. Dog foreslår forvaltningen to undtagelser herfor: 1) Der ydes i lighed med i dag kun ¼ af medlemstilskuddet til medlemmer på 0-5 år, fordi aktiviteterne her ofte mere har karakter af leg og baseret på større hold og mindre aktivitetstid. 2) Der udbetales ikke højere medlemstilskud end foreningens medlemskontingent, udfra overvejelser om et gensidighedsprincip, hvor foreningerne tilsvarende bidrager til at finansiere egne aktiviteter og ikke fortrinsvis baserer deres finansiering på kommunale midler. Bortfaldet af ansøgningspuljer muliggør samtidig en effektivisering af administrationen af tilskuddene til de frivillige foreninger. I forlængelse heraf peger forvaltningen på, at der kun udbetales tilskud én gang årligt. Administrationen i forbindelse med tilskudstildelingen forenkles dermed betydelig. Dels er der fremover kun to puljer, medlemstilskud og lokaletilskud, dels er der kun én ansøgningsfrist årligt og størstedelen af ansøgningerne vil kun kræve indberetning af medlemstal. Den anbefalede model vil betyde om omfordeling af tilskuddet. Generelt vil et stort flertal af foreninger opleve et øget tilskud med den nye model. Men den skitserede nye modellen betyder, at nogle foreninger mister et betydeligt tilskud. Blandt idrætsforeningerne vil 13 ud af de 58 foreninger, som modtog tilskud i 2012, få mindre tilskud i fremtiden, heraf vil 10 idrætsforeninger opleve en væsentlig forringelse af deres tilskud på mellem % af tilskud modtaget i Da en stor del af de uniformerede børne- og ungdomsforeningers tilskud gives til særformål og dermed svinger tilskuddet til meget fra år til år er det svært at opgøre konsekvensen. Men sammenlignes med 2012 vil 8 ud af 12 foreninger opleve en nedgang i det samlede tilskud, heraf vil 4 foreninger miste mellem % af deres tilskud set i forhold til Generelt forringer det foreslåede tilskudsloft i forhold til kontingentindtægten væsentligt de øvrige børne- og ungdomsforeningers tilskud på over 50 % beregnet med udgangspunkt i tilskud og kontingent i 2012, med mindre foreningerne øger egenbetalingen. For at give foreningerne mulighed for at tilpasse deres aktivitet og finansiering til den nye model anbefaler forvaltningen, at modellen gradvist indfases over tre år således, at omfordelingen sker med 66% i 2015 og 33% i 2016 beregnet på den gennemsnitlige tildeling i perioden for den enkelte forening. Modellen er fuldt implementeret i Side 8 af 38

9 Økonomiske konsekvenser Forslaget holdes inden for rammen. Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Indstilling Forvaltningen forslår, at analysen sendes i høring blandt de folkeoplysende foreninger med henblik på politisk behandling i maj Kultur- og Fritidsudvalget den 13. marts 2014 Godkendt i det den tilsvarende analyse af aftenskolerne foreligger inden sommerferien. Hanne Agersnap (F) var fraværende. Bilagsfortegnelse 1. Endelig tilskudsanalyse - frivillige foreninger.pdf Side 9 af 38

10 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Folkeoplysning - budget Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget har hvert år mulighed for at fordele den samlede ramme til folkeoplysning på de enkelte poster indenfor området. Den samlede budgetramme for 2014 udgør kr. og er en prisfremskrivning af budgettet for 2013, og der er således ikke i forbindelse med budgetvedtagelsen godkendt forhøjelse eller reduktion af budgetrammen. Forvaltningen har udarbejdet forslag til budget for de enkelte poster jf. oversigt herunder. NOTE Folkeoplysningsområdets budgetramme Pris- og lønfremskrivningsprocenten fra 2013 til 2014 udgør 1,3%. Budgettallene er således fremskrevet med ovennævnte procent, dog med undtagelse af følgende poster: 1. Folkeoplysende voksenundervisning, løntilskud 2013 korrigeret budget jf. KFU 16. maj forslag til budget 1 Folkeoplysende voksenundervisning, løntilskud og debatskabende aktiviteter Mellemkommunal refusion voksenundervisning PEA-tilskud - voksenundervisning Lyngby-Ordningen øvrige børne- og ungdomsforeninger Lyngby-Ordningen idrætsforeninger Foreningstilskud ejendomme Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lokaletilskud frivillige foreninger Start- og udviklingspuljen Tilskud til anskaffelser og forbedringer af hytter og klubhuse I alt Den 10. december 2013 godkendte Folkeoplysningsudvalget at fordele kr. til den folkeoplysende voksenundervisning, da bevillingen skal ske inden tilskudsårets start. Budgettallet for 2013 fremskrevet med 1,3 % udgør kr. 2. Lokaletilskud, folkeoplysende voksenundervisning For lokaletilskuddet er samme procedure fulgt som nævnt i punkt 1. Der blev den 10. december 2013 bevilget kr. men budgettallet for 2013 fremskrevet med 1,3 % udgør kr. 3. Start- og udviklingspuljen Den reelle pulje for 2013 udgjorde kr. hvilket er årsagen til, at beløbet i 2014 er væsentligt mindre end det der er angivet i budget 2013, som indeholder bevillinger fra tidligere år, der pr. 1. januar 2013 endnu ikke var udbetalt. Budgettet har været i høring blandt brugerrepræsentanterne i Folkeoplysningsudvalget, som ikke havde yderligere bemærkninger. Økonomiske konsekvenser Opgaven løses inden for rammen. Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Side 10 af 38

11 Indstilling Forvaltningen foreslår, at forslag til budgetfordelingen i 2014 for folkeoplysningsområdet lægges til grund. Kultur- og Fritidsudvalget den 13. marts 2014 Godkendt. Hanne Agersnap (F) var fraværende. Side 11 af 38

12 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Aftale om Teatersamarbejde med Gentofte Kommune Sagsfremstilling Gentofte Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune har drøftet mulighederne for et bredere samarbejde på teaterområdet og har på den baggrund foreslået et teatersamarbejde mellem de to kommuner i de kommende to år (bilag). Samarbejdet giver på den ene side mere teater til borgerne i de to kommuner, men på den anden side er aftalen udgiftsneutral for Lyngby-Taarbæk Kommune. Det er tanken, at samarbejdet mellem de to kommuner i de kommende år skal udbygges, men omvendt begrænser aftalen ikke Lyngby-Taarbæk Kommunes muligheder for at indgå i andre teatersamarbejder, hvis det ønskes politisk. Gentofte Kommune har i dag en fireårig egnsteateraftale med den selvejende institution Bellevue Teater Produktion for perioden 1. januar 2013 til 31. december Gentofte Kommune har besluttet at forhøje det kommunale tilskud til Bellevue Teatret med 2,6 mio. kr. årligt i perioden grundet teatrets økonomiske situation. Det samlede årlige kommunale tilskud udgør herefter kr. i 2014, 2015 og 2016, hvoraf kr. er tilskud til en årlig danseforestilling. Lyngby-Taarbæk Kommune har i dag en aftale med Det flydende Teater, der opfører forestillinger i sommermånederne i Lyngby i samarbejde med Bådfarten. Lyngby-Taarbæk yder tilskud på kr. årligt til Det Flydende Teater. Endvidere havde Lyngby-Taarbæk Kommune frem til 28. februar 2014 blandt andet en aftale med Mungo Park Allerød, der spiller gæsteforestillinger i Lyngbys Kulturhus. Lyngby-Taarbæk Kommune yder ikke økonomisk tilskud til disse forestillinger, men har stillet store Kapel til rådighed for teatrets forberedelse i en periode. Herudover har Lyngby-Taarbæk Kommune et samarbejde med Det Kongelige Teater om opførelse af teater i Ulvedalene hvert 3. år. Lyngby-Taarbæk yder kr. årligt hertil jf. vedlagte bilag. I 2013 trak forestillingen Robin Hood i størrelsesordenen publikummer. Næste forestilling er i Både Det Flydende Teater og Mungo Park har i 2013 henvendt sig til Lyngby-Taarbæk Kommune med ønsket om at indgå et samarbejde som egnsteater evt. i samarbejde med andre kommuner. I forlængelse heraf bad Kultur- og Fritidsudvalget i oktober 2013 forvaltningen om at fremlægge forskellige modeller for et egnsteater, herunder eventuelt samarbejde med Det Flydende Teater. Forvaltningen har efterfølgende haft møder med Gladsaxe og Gentofte Kommune ligesom der er planlagt et møde med Allerød Kommune for at sondere mulighederne for eventuelle teatersamarbejder. Der kan ikke indgås helt nye egnsteateraftaler før fra Til orientering kan en kommune godt indgå i flere egnsteateraftaler. Det anbefales at indgå et samarbejde med Gentofte Kommune på teaterområdet, som foreløbig udmøntes i, at der indgås en ny egnsteateraftale for 2015 og 2016 med Gentofte Kommune og aftale om teatersamarbejde med Bellevue Teatret (videreførelse af Gentofte Kommunes eksisterende aftale), hvor Lyngby-Taarbæk Kommune bliver part, samt udveksling af konkrete forestillinger. Der vedlægges udkast til egnsteateraftale med Bellevue Teatret (bilag). Bellevue Teatret modtager et årligt tilskud fra Lyngby-Taarbæk Kommune på kr. (forventes efter statsrefusion ca kr.) og samtidig får Bellevue Teatret stillet Kulturhuset i Lyngby til rådighed, hvor Bellevue Teatret skal opføre 6 forestillinger årligt for borgerne i Lyngby-Taarbæk Side 12 af 38

13 Kommune. Det bemærkes, at den nye egnsteateraftale ikke ændrer på de nuværende aftaleforhold mellem Gentofte Kommune og Bellevue Teatret. En ny egnsteateraftale skal godkendes af Statens Kunstfond og samarbejdet med Gentofte Kommune er derfor betinget af, at denne godkendelse sker senest den 30. juni Endvidere forudsættes det Gentofte Kommune støtter Lyngby-Taarbæk Kommunes finansiering af forestillingerne i Ulvedalene med kr. årligt i 2015 og 2016, samt yder til tilskud til Det flydende Teater på kr. i 2015 og 2016 mod at Det Flydende Teater opfører til 3 forestillinger i Gentofte Kommune i henholdsvis 2015 og Se vedlagte aftale mellem Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Der skal forhandles en ny egnsteateraftale for Bellevue Teatret i efteråret 2015/foråret 2016, idet en ny aftale skal sendes til Kulturstyrelsen senest den 1. april Det er aftalt med Gentofte Kommune forud for disse forhandlinger at undersøge og afdække mulighederne for et samarbejde mellem Bellevue Teatret og Det Flydende Teater. Borgernes brug af kulturen følger ikke kommunegrænserne, og et samarbejde på tværs af kommunerne er derfor en forudsætning for at sikre et bredt og kvalificeret kulturtilbud. Et samarbejde mellem Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner om gensidig støtte til henholdsvis forestillingerne i Ulvedalene og Bellevue Teatret samt Det flydende Teater vil understøtte muligheden for at præsentere professionel scenekunst lokalt og dermed sikre et fremtidig teatertilbud i nærmiljøet omkring de to kommuner til glæde for borgerne. Forvaltningen vil fortsat undersøge mulighederne for at indgå egnsteateraftale, herunder med Mungo Park og Det Flydende Teater, jf. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning af 10. oktober Økonomiske konsekvenser Inden for rammen, idet aftalen er udgiftsneutral for Lyngby-Taarbæk Kommune. Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Indstilling: Forvaltningen anbefaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune indgår i en ny egnsteateraftale sammen med Bellevue Teater og Gentofte Kommune og i et teatersamarbejde med Gentofte Kommune jf. ovenfornævnte vilkår, idet administrationen bemyndiges til at indgå de endelige aftaler. Kultur- og Fritidsudvalget den 13. marts 2014 Godkendt. Besluttet at forvaltningen fremlægger sag vedrørende en bred og lokalforankret egnsteateraftale frem mod Hanne Agersnap (F) var fraværende. Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. Bilagsfortegnelse 1. Bellevue Aftale med Lyngby Kommune.pdf 2. Notat om mulig kommunal medfinansiering af Ulvedalene.pdf 3. egnsteateraftale2602.pdf Side 13 af 38

14 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Status på boligsociale handleplaner Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. november 2011 to boligsociale handleplaner for perioden én for boligafdelingerne Lundtofteparken, Fortunen Øst og Højhuset og én for Sorgenfrivang II. Det overordnede formål med handleplanerne er at øge trivslen i afdelingerne, styrke fællesskabet blandt beboerne og øge den generelle ansvarsfølelse overfor området. Handleplanerne blev lagt frem for udvalget på møde i januar 2014 i forbindelse med introduktion i området. Der er udarbejdet vedlagte notat: "Status for boligsociale handleplaner" (bilag). Notatet indeholder tillige en oversigt over anvendelse af de boligsociale midler i perioden Handleplanerne er oprindelig tænkt som grundlag for og bilag til to ansøgninger til Landsbyggefonden om støtte til helhedsplaner i to områder: Sorgenfrivang II og de tre afdelinger langs Lundtoftegårdsvej (Lundtofteparken, Fortunen Øst og Højhuset). Handleplanerne er derfor udarbejdet i en form, der passer til en sådan ansøgning, og ambitionerne sat højt i forventning om, at ansøgningen ville kaste midler af sig, f.eks. til at ansætte boligsociale medarbejdere. Efter handleplanerne blev vedtaget, blev ideen om ansøgninger til Landsbyggefonden om støtte til helhedsplaner skrinlagt. Lundtofteparken har efterfølgende søgt midler i ministerielle puljer, men uden held. Det betyder, at der ikke har været tilføjet ressourcer til området til at løfte alle målsætningerne i planerne, og det boligsociale arbejde har fortsat skullet udføres af frivillige i boligområderne og ansatte på kommunens institutioner. Arbejdet med de boligsociale handleplaner er forankret i Center for Sundhed og Kultur. Centerchefen er formand for styregruppen, der er sammensat af ledelsesrepræsentanter for Center for Social Indsats, Center for Uddannelse og Pædagogik og Center for Træning og Omsorg samt repræsentanter for de implicerede boligselskaber og boligafdelinger. Til at arbejde med handleplanerne er der nedsat tre arbejdsgrupper - én for Sorgenfrivang II, én for Lundtofteparken og én for Fortunen Øst og Højhuset (der geografisk ligger meget tæt). På budgettet for perioden har der årligt været afsat kr. til implementering af de boligsociale handleplaner. Midlerne er brugt til boligsociale aktiviteter i og omkring boligområderne. Handleplanerne og den årlige bevilling til de boligsociale aktiviteter udløber med årets udgang, og der skal derfor tages stilling til, om og i givet fald i hvilken form, det boligsociale arbejde i kommunen skal fortsættes efter handleplanernes udløb. Implementeringen af handleplanerne startede i foråret 2012 og siden foråret 2012, er der i de tre områder etableret et samarbejde mellem boligafdelinger, Klub Lyngby, forvaltningen og i et vist omfang de lokale skoler og frivillige foreninger. Det er lykkedes at danne gode netværk mellem professionelle og frivillige i alle tre områder, og der er igangsat aktiviteter i og omkring boligområderne med henblik på at øge trivslen, give de unge flere muligheder for lokale aktiviteter og styrke fællesskabet blandt beboerne. Styregruppen og de boligsociale arbejdsgrupper har drøftet status på arbejdet med de boligsociale handleplaner og fremtiden for det boligsociale arbejde. Der er enighed om, at der fortsat er brug for at have fokus på det boligsociale arbejde i områderne og for at udvikle netværk mellem professionelle og frivillige yderligere. Der er brug for en tættere koordinering af Side 17 af 38

15 kommunale og private initiativer og indsatser i områderne og for en mere koordineret indsats omkring udsatte unge i boligområderne. For at løfte det boligsociale arbejde ud af det enkelte boligområde, kunne man i den kommende periode anskue det som et led i et lokalsamfundssamarbejde, der inddrager skoler, institutioner, boligafdelinger, SSP, lokale foreninger og virksomheder med mere som mini-områdeløft, så arbejdet i højere grad handler om velfærd og trivsel i et lokalområde, frem for velfærd og trivsel i det enkelte boligområde. Et sådant arbejde vil kunne bygge videre på de netværk, der er skabt i det boligsociale arbejde i de forløbne to år. Økonomiske konsekvenser Opgaven løses inden for rammen. Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at 1. status på de boligsociale handleplaner tages til efterretning 2. sagen drøftes med henblik på at overveje, hvordan det boligsociale arbejde i kommunen skal videreføres. Kultur- og Fritidsudvalget den 13. marts 2014 Ad.1 Taget til efterretning. Ad.2 Besluttet at forvaltningen fremlægger oplæg om, hvordan det boligsociale arbejde generelt kan videreføres. Hanne Agersnap (F) var fraværende. Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. Bilagsfortegnelse 1. Status på boligsociale handleplaner og aktiviteter februar 2014.pdf Side 18 af 38

16 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Boligsociale midler: Ansøgning om støtte til projekt Idrætsambassadører Sagsfremstilling Som led i implementeringen af de boligsociale handleplaner indgik Lyngby-Taarbæk Kommune i efteråret 2013 et samarbejde med Lyngby Volleyball og Sorgenfrivang II omkring projekt "Idrætsambassadører - et boligsocialt projekt med fokus på idræt og integration" jf. vedlagte projektansøgning. Projektet startede i efteråret 2013 og løber frem til efteråret Projektet går i korte træk ud på, at 4 udenlandske volleyballspillere (3 amerikanere og én canadier, alle kvinder), er flyttet ind i boligafdelingen Sorgenfrivang II, spiller volley i Lyngby Volleyball og fungerer som idrætsambassadører i boligafdelingen og lokalområdet. Idrætsambassadørerne er rekrutteret ud fra deres sociale kompetencer og deres idrætspædagogiske erfaringer. I forhold til målsætningerne i de boligsociale handleplaner bidrager projektet med følgende: Skabe idrætsaktiviteter for børn og unge i lokalområdet med særlig fokus på børn og unge, der ikke i forvejen er idrætsaktive Brobygning i forhold til det lokale foreningsliv med henblik på at få flere børn og unge aktive i foreningerne Skabe lokale netværk omkring idrætsaktiviteter for børn og unge i samarbejde med lokale institutioner og foreninger Bygge bro mellem forskellige kulturer i området ved hjælp af idrætsaktiviteter Projektet har fået en god start på alle måder, har fået markeret sig i lokalområdet og etableret et godt samarbejde med Klub Lyngby, Lindegårdsskolen og Hummeltofteskolen. Idrætsambassadørerne har aktiviteter i lokalområdet tre gange om ugen. Mandag og fredag i Hummeltoftehallen, onsdag på Tryggehvile i vintermånederne og udendørs resten af året. Projektet evalueres og justeres løbende i samarbejde med den boligsociale arbejdsgruppe i Sorgenfrivang II, projektlederen for idrætsambassadørerne og idrætsambassadørerne jf. vedlagte status udarbejdet af projektlederen: "Idrætsambassadørerne - status februar 2014" (bilag). Projektet søgte i august 2013 Kultur- og fritidsudvalget om støtte til projektet i 2013 ( kr.), 2014 ( kr.) og 2015 ( kr.) Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede på møde 27. august kr. til projektet i 2013 og informerede Lyngby Volleyball om, at støtten fra de boligsociale midler kun kan gives for et år ad gangen og at ansøgningen om støtte på kr. for 2014 skulle behandles af det nye Kultur- og Fritidsudvalg. Projektet støttes af Lyngby Almennyttige Boligselskab med i alt kr. i projektperioden og af boligafdelingen Sorgenfrivang II med kr. i projektperioden. I 2013 støttede Integrationsrådet projektet med kr. Der resterer kroner af de boligsociale midler for Hvis ansøgningen imødekommes, resterer der kr. af midlerne i Forvaltningen peger på, at ansøgningen imødekommes. Side 19 af 38

17 Økonomiske konsekvenser Opgaven løses indenfor rammen. Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at der bevilges kr. i støtte til projektet i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. marts 2014 Godkendt. Hanne Agersnap (F) var fraværende. Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. Bilagsfortegnelse 1. Status for projekt Idrætsambassadører februar 2014.pdf 2. Idrætsambassadørerne Projektbeskrivelse pdf Side 20 af 38

18 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Kulturfonden, ansøgning fra BUSTER filmfestival om støtte til filmworkshop Sagsfremstilling BUSTER, Københavns Internationale Filmfestival for Børn og Unge, og industrimuseet Brede Værk ansøger Kulturfonden om støtte til at lave 10 animations-workshops med børn og unge i alderen år (Bilag). Animationsworkshoppen skal foregå i museets udstilling Maskinen i forbindelse med en festival, som finder sted d september Animationsworkshoppen bygger på en idé om et spil, hvor børnene på egen krop skal opleve, hvordan det er at arbejde under pres og få en større forståelse for samlebåndsarbejde, effektivisering og arbejdernes funktion og vilkår i industrisamfundet. Med dette udgangspunkt og det store smukke, golde maskinrum på Brede Værk som den filmiske kulisse, vil BUSTER og Brede Værk lave et tankeeksperiment og opstillet et fremtidsscenarie ud fra disse spørgsmål: Hvor er samfundet på vej hen? Hvad producerer vi i fremtiden? Hvad bliver menneskenes rolle? Hvordan bruger vi maskinerne? Fremstiller arbejderne maskiner? Bliver arbejderne maskiner? Fremstiller maskinerne maskiner? Målgruppen for disse workshops er skoleklasser, og der udarbejdes i den forbindelse skolemateriale, så klassen kan forberede sig forud for deltagelse i workshoppen, som er af ca. 5 timers varighed. BUSTER er Danmarks største filmfestival for børn og unge mellem 3-16 år, og den finder hvert år sted over 10 dage i september i en lang række biografer, kulturhuse og museer i København og hovedstadsområdet. Festivalen blev etableret i 2000 og har været støt voksende gennem årene både i omfang af aktiviteter, samarbejdspartnere og besøgstallet (Bilag). Budget for workshop: Udgifter Honorar til freelanceundervisere inklusiv idéudvikling og oplæg til kr. for-beredelsesmateriale. Forberedelse og efterbehandling af hver produktion. 10 workshops med 2 undervisere, der hver får kr. i honorar pr. dag. Leje af teknisk udstyr i 14 dage. 2 laptops + kameraer kr. Materialeudgifter (kostumer, ansigtsmaterialer) kr. Studentermedhjælper, Nationalmuseet/Brede Værk, 10 dage af 500 kr kr. Projektledelse, BUSTER. Fundraising, afrapportering/regnskab, samt kr. PR & presse: Programavis (produktion og distribution) ( eks.) Udsendelse af nyhedsbrev, pressemeddelelse, hjemmeside TOTAL kr. Indtægter Lyngby-Taarbæk Kommunes Kulturfond kr. BUSTER kr. Billetindtægter: Pris per workshop: 480 kr. (600 kr. før moms) x kr. workshops TOTAL kr Der søges om støtte til at afholde 10 workshops, som skal afholdes på 10 hverdage i løbet af festivalen. Der ansøges om kr. Såfremt Kulturfonden ikke har mulighed for at støtte med det fulde beløb, søges et mindre beløb, således at BUSTER og Brede Værk eksempelvis kan køre Side 21 af 38

19 workshoppen i en uge dvs. i alt 5 workshops. Kriterierne for at opnå støtte er, at arrangementet finder sted i Lyngby-Taarbæk Kommune, at arrangementet overvejende har kulturelt indhold samt at andre støttemuligheder så vidt muligt også benyttes. Projektet støttes med kr fra Filmfestivalen. Den resterende finansiering består af finansiering ved salg af billetter til skoler, samt ansøgt støtte fra kulturfond. Forvaltningen anbefaler at projektet delvist støttes med fx kr., med opfordring til at benytte andre støttemuligheder. Økonomiske konsekvenser Opgaven kan finansieres inden for Kulturfondens ramme. Beslutningskompetence Kultur- Fritidsudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at ansøgningen imødekommes delvist med kr. Kultur- og Fritidsudvalget den 13. marts 2014 Godkendt. Hanne Agersnap (F) var fraværende. Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. Bilagsfortegnelse 1. Lærervejledning_Brede Værk.pdf 2. ansøgning industri-workshop.pdf 3. budget. workshop.pdf 4. CV BUSTER.pdf Side 22 af 38

20 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Kulturfonden, foreningen Åbne Døre søger støtte til aktivitet Sagsfremstilling Foreningen "Åbne Døre" søger om støtte til at gennemføre den årligt tilbagevendende begivenhed kaldet "Åbne Døre", som omfatter atelierbesøg hos kunstnere i kommunen, i lighed med det arrangement, der blev afviklet i efteråret 2013, 2012 og Åbne Døre har dog i år udvidet aktiviteten til to perioder med atelierbesøg, nemlig den april 2014 samt fra 30. oktober - 2. november Arrangementet i november starter med en fælles udstilling for samtlige foreningens kunstnere, som finder sted i Lyngby Kunstforenings lokaler på Jernbanepladsen 22 i Kgs. Lyngby, hvor man kan møde foreningens medlemmer og få en forsmag på de enkelte kunstnere og kunsthåndværkeres værker, inden de enkelte medlemmer åbner dørene til deres værksteder for publikum rundt om i kommunen. Ved det seneste arrangement i 2013 havde de medvirkende kunstnere mellem 25 og 60 besøgende i pr. atelier. Foreningen Åbne Døre i Lyngby ansøger Lyngby Taarbæk Kommunes Kulturfond om økonomiske støtte til udformning af brochuren om Åbne Døre arrangementet. Folder fra 2013 medbringes på udvalgsmødet. Foreningen har følgende budget for aktiviteterne: Udgifter: Beløb kr. Grafisk design af en folder samt trykning og falsning kr. af folder Informationsflyers, kr. Annoncering i diverse lokalaviser kr. Udgifter i alt kr. Forventede indtægter: Fonde (Johannes Fog ansøgt) kr. Kulturfonden (ansøgt) kr. Kontingenter medlemmer maksimalt kr. Annoncører andre kr. Forventede Indtægter ialt kr. Kulturfonden vil blive krediteret på foreningens hjemmeside og i brochuren. Foreningen har søgt støtte fra fonde og lokale virksomheder samt annoncører, og afventer endnu svar. Lyngby-Taarbæk Kommune har flere gange støttet Åbne døre tidligere. Kultur- og Fritidsudvalget støttede i 2011 initiativet med kr. Beløbets størrelse begrundedes blandt andet i at foreningen oplevede en række éngangsudgifter i forbindelse med etablering, jvf. protokoltekst fra Kultur- og Fritidsudvalgsmøde d. 18. august (bilag). I 2012 modtog projektet kr fra Kulturfonden (bilag) og i 2013 modtog foreningen kr. fra aktivitesudviklingspuljen. Overordnet set ligger projektet indenfor Kulturfondens område. Idet Kulturfonden prioriterer nye ideer og afprøvning af nye samarbejdsformer anbefaler Forvaltningen, på baggrund af foreningens planer om at udvide arrangementet med både forår og efterårs aktiviteter, at ansøgningen imødekommes med kr. Side 23 af 38

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 27-08-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Tirsdag den 27 august 2013 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 10-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Torsdag den 10. oktober 2013 kl. 08:30 afholder Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 26-06-2014 kl. 16:45 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Ekstraordinært

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring.

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 12) Meddelelser a) Præsention af Medborgerhuset v/susanne Barfod b) Forslag til ændring af Lov om støtte til Folkeoplysning c) Høringssvar vedrørende

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 08-05-2014 kl. 08:30 Sophienholm Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang deltog deltog

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 22-04-2015 17:00 Mødeafholdelse Kulturskolerne Duntzfelts Allé 8, 2 sal, 2900 Hellerup Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 13-12-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 13. december 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde i Administrationsbygningen,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Svømmeklubben Pilehaveskolen Horsbred 197 A Indgang til højre for svømmehallen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget den 5. december 2007. Folkeoplysningsudvalget. Referat. Onsdag den 5. december 2007. kl. 16.30-18.00

Folkeoplysningsudvalget den 5. december 2007. Folkeoplysningsudvalget. Referat. Onsdag den 5. december 2007. kl. 16.30-18.00 Sønderborg Kommune Folkeoplysningsudvalget Referat Onsdag den 5. december 2007 kl. 16.30-18.00 Lokale: Mødelokale i Kultur og Fritid, Rådhustorvet 5, 2. sal Kl. 18.00 inviteres til julefrokost på Brøggeriet,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

Referat,14-05-2013 Side: 2

Referat,14-05-2013 Side: 2 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 14. maj 2013. Kl. 18.30 Mødested: Chr. X's Alle 118 Til stede: Søren Ødum Nielsen, Philip Marcussen, Inger Christensen, Beate Andreassen og Eigil Saxe.

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Åbent møde i Folkeoplysningsudvalget, tirsdag den 17. december 2002.

Åbent møde i Folkeoplysningsudvalget, tirsdag den 17. december 2002. Åbent møde i, tirsdag den 17. december 2002. Dagsorden (omfter punkterne 1-7) Meddelelser a) BMSI frafalder ansøgning om tilskud i 2003 b) Orientering om sager fra KFU, herunder pjecen "Ballerupmodellen"

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål at styrke, synliggøre og

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 08-05-2014 kl. 08:30 Sophienholm Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Til mødet deltager

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 10-06-2015 17:00 Mødeafholdelse på Gentofte Rådhus, lokale D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 1740 Tilstede: Anne Hjorth,

Læs mere

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling på møde i Udvalget for kultur og planlægning d. 4. juni 2013. A. sart Danseteater - 13/12988 sart Danseteater søger produktionstilskud på

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder. Skiveordningen 2007 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål:

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål: Referat af mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. januar 2012 kl. 15:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Jens Riise Dalgaard deltog fra kl. 15.40 og pkt. 2. Mødet sluttede

Læs mere

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Alle landets kommuner kan søge om at blive en breddeidrætskommune. Bag initiativet med breddeidrætskommuner står Kulturministeriet i partnerskab

Læs mere

Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler

Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler Hjerm Ungdomsklub Resen-Humlum-Bremdal Ungdomsklub Ungt Forum i Asp Vejrum Ungdomsklub Struer Kommune Sekretariatet

Læs mere

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde Refer tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Tilstede Tom Nielsen (A) - formand Grethe Larsen (A) - næstformand Brian Lund Madsen (A) Inger Christensen (A) Karsten Kriegel

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010 NYHEDSBREV Oktober INFO Afholder din forening eller klub et spændende arrangement i løbet af efteråret, eller vil du dele informationer om aktiviteter og initiativer

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Sportspark, lokale 24 ved Ishallen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 3. september 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1.

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Møde i tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af Ballerup Wildhorse Lindedancers * 3. Udvalgets konference den 5. - 6. september

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Program Program: 16.00-16.45 Velkomst ved fritidschef Morten Menné, samt orientering fra Fritidsafdelingen 16.45-17.00 Oplæg ved Annette Krogh fra Sundhedsforvaltningen om at gøre brug af foreninger til

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 31-10-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 31-10-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 31-10-2002 Mødedato: 31-10-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-18.30 Mødested: B246 Cai Møller. Jytte Schaltz deltog fra kl. 15.20. Anders Gram Mikkelsen

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 22-11-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 22-11-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 22-11-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Gunner Henriksen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere