VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1."

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2, FORMÅL HGs formål er gennem alsidig idræt at give medlemmerne lejlighed til at anvende deres fritid på en sund og udviklende måde. HG er via sine afdelinger medlem af DIF & DGI gennem de derunder hørende specialforbund og er som sådan underlagt disses vedtægter. 3, AFDELINGER OG MEDLEMMER HG består af afdelinger. I afdelingerne optages såvel aktive som passive medlemmer. Nye afdelinger kan oprettes uden vedtægtsændringer. 4, KONTINGENT Afdelingerne betaler et kontingent for aktive medlemmer til hovedafdelingen. Kontingentstørrelsen fastsættes på det ordinære repræsentantskabsmøde. Afdelingernes kontingent til hovedafdelingen skal være indbetalt inden udgangen af april måned. Kontingent fra passive medlemmer tilfalder afdelingerne ubeskåret. 5, VALG OG HOVEDBESTYRELSEN Foreningen ledes af en hovedbestyrelse bestående af forretningsudvalget og afdelingsformændene. Forretningsudvalget, der er HGs daglige ledelse, vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde ved simpelt flertal og for en periode på 2 år. Udvalget består af hovedbestyrelsens formand, næstformand, kasserer og sekretær. Ulige år vælges: Formand, sekretær, en revisor og en revisorsuppleant. I lige år vælges: Næstformand, kasserer og en revisor. Revisor kan ikke være medlem af hovedbestyrelsen eller suppleant for medlemmer af hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen repræsenterer HG udadtil, og denne skal ved alle henvendelser til offentlige myndigheder fra den enkelte afdeling holdes løbende underrettet herom på hovedbestyrelsesmøder. Herfra er dog undtaget ansøgning om aktivitets- og lokaletilskud. Hovedbestyrelsesmøderne ledes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden. På møderne fører sekretæren forhandlingsprotokollen, og beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Vedtægter for Herlufsholm Gymnastikforening 1

2 6, TEGNINGSRET Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere hovedbestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede hovedbestyrelse. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Hver afdeling arbejder økonomisk selvstændigt og kan i intet tilfælde forpligte hovedafdelingen, hvis sådanne forpligtelser ikke på forhånd er godkendt af hovedbestyrelsen. 7, ØKONOMI Hovedbestyrelsen er berettiget til at yde de enkelte afdelinger økonomisk støtte, men skal som betingelse herfor kræve, at den pågældende afdelings indtægter og udgifter sættes i forhold til det økonomiske behov. Hovedbestyrelsen eller forretningsudvalget kan ikke disponere over midler, der tilhører en bestående afdeling. 8, REGNSKAB Hovedafdelingens kasserer fører specificeret regnskab over hovedafdelingens indtægter og udgifter samt formueregnskab. Det reviderede regnskab fremlægges på det ordinære repræsentantskabsmøde. Regnskabsåret følger kalenderåret 9, REPRÆSENTANTSKABET Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes i sidste halvdel af februar måned. Det indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden. Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent til hovedafdelingen 6. Valg 7. Eventuelt a) Repræsentantskabsmødet ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. b) Bestyrelsen aflægger beretning og fremlægger det reviderede regnskab. c) De på repræsentantskabsmødet vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens protokol, der underskrives af dirigenten og forretningsudvalgets medlemmer. Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte personer. Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 4 (indkomne forslag), skal fremsendes til formanden og være denne i hænde senest otte dage før repræsentantskabsmødet. Indkomne forslag udsendes til hovedbestyrelsen senest 3 dage inden det ordinære repræsentantskabsmøde. Stemmeberettigede er hovedbestyrelsen samt et antal repræsentanter fra hver afdeling efter følgende forholdstal: aktive medlemmer 3 repræsentanter aktive medlemmer 4 repræsentanter aktive medlemmer 5 repræsentanter aktive medlemmer 6 repræsentanter 1001 og derover aktive medlemmer 7 repræsentanter Ved opgørelsen af den enkelte afdelings medlemstal benyttes medlemstallet ved udgangen af det sidst afsluttede regnskabsår. Stk. 3. a) Et medlem kan kun stemme ved personligt fremmøde, og stemmeret fortabes ved afdelingens kontingentrestance. b) Medlemmer, der ikke er til stede ved repræsentantskabsmødet, kan ikke vælges til noget tillidshverv, medmindre skriftligt tilsagn er givet. c) Alle afstemninger træffes ved simpelt stemmeflertal, afstemninger sker skriftligt, dersom blot et repræsentantskabsmedlem stiller krav herom. d) Personvalg skal være skriftlige, dog kun såfremt mere end en person er bragt i forslag. e) Ændring i vedtægterne kan kun vedtages af et repræsentantskabsmøde, hvor der til vedtagelse kræves, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget jf. 9 stk. 2 og 10, og træder i kraft umiddelbart efter det besluttende repræsentantskabsmøde. f) Til opløsning af foreningen kræves ¾ af samtlige stemmeberettigede jf. 9 stk. 2. Vedtægter for Herlufsholm Gymnastikforening 2

3 10, EKSTRAORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan afholdes, når hovedbestyrelsen finder det påkrævet, og skal afholdes, når mindst 50 % af repræsentanterne, jf. 9 stk. 2. skriftligt kræver det med angivelse af begrundet dagsorden. 11, Opløsning Opløses hovedafdelingen, tages der på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde stilling til midlernes anvendelse. AFDELINGERNE 12, HJEMSTED Alle nuværende og fremtidige afdelingers hjemsted er Næstved Kommune. 13, AFDELINGSBESTYRELSE Hver afdeling ledes af en afdelingsbestyrelse bestående af formand, kasserer og sekretær samt mindst 2 medlemmer. Hver afdelingsbestyrelse fastsætter selv sin forretningsorden, som dog skal være i overensstemmelse med Vedtægter for HG. Afdelingsbestyrelsen holder hovedbestyrelsen orienteret om afdelingens arbejde. Særregel for HG s fritidsklub: Da alle medlemmer er under 18 år, varetages stemmeretten på generalforsamlingen alene af børnenes forældre, med en forældre pr. barn. Fritidsklubbens bestyrelse består af 5 forældre til børn i fritidsklubben Valg af formand, kasserer og sekretær følger de generelle regler i nærværende vedtægter. 14, TEGNINGSRET Afdelingerne tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler afdelingen. Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed. 15, GENERALFORSAMLING Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år og bør være afholdt inden den 15. februar af hensyn til repræsentantskabsmødet. Den indvarsles skriftligt med mindst 3 ugers varsel på en eller flere af følgende måder: a. personlig henvendelse pr. brev, eller medlemsblad b. annoncering i et dagblad og/eller en ugeavis Indvarslingen skal indeholde dagsorden. I lige år vælges formand, et eller flere bestyrelsesmedlemmer, alt efter om bestyrelsen består af 5 eller flere medlemmer, samt en suppleant, en revisor og en revisorsuppleant. I ulige år vælges kasserer, sekretær, et eller flere bestyrelsesmedlemmer, alt efter om bestyrelsen består af 5 eller flere medlemmer, samt en suppleant, en revisor og en revisorsuppleant. Afdelingerne kan anvende et medlem uden for bestyrelsen som kasserer. Pågældende har dog ingen stemmeret i bestyrelsesbeslutninger. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, og stemmeberettigede og valgbare er medlemmer over 18 år. Medlemmer, der ikke er til stede ved generalforsamlingen, kan ikke vælges til noget tillidshverv, medmindre skriftligt tilsagn er givet. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde otte dage før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når afdelingsbestyrelsen finder det påkrævet, og skal afholdes, når mindst 25 % af afdelingens stemmeberettigede medlemmer skriftligt kræver det med angivelse af begrundet dagsorden. Vedtægter for Herlufsholm Gymnastikforening 3

4 16, KONTINGENT Hver afdeling fastsætter selv sit kontingent og indskud ved indmeldelse. Kontingentet betales af afdelingsmedlemmet forud i henhold til afdelingens vedtægter. Afdelingsmedlemmer kan fritages helt eller delvis for kontingent. Afdelingskassereren foranlediger kontingent opkrævet hos medlemmerne. Kontingentet opkræves med angivelse af sidste betalingsdag. Betales kontingentet ikke rettidigt, kan opkræves et gebyr, fastsat af afdelingens bestyrelse. Betales kontingentet inkl. gebyr ikke inden for fristen, der står i rykkerskrivelsen, kan det medføre udelukkelse fra afdelingen/undervisningen. Genoptagelse kan kun finde sted, når hele restancen er betalt. Afdelingerne betaler et kontingent til hovedafdelingen. Kontingentstørrelsen fastsættes på det ordinære repræsentantskabsmøde. Kontingent fra passive medlemmer tilfalder afdelingerne ubeskåret. 17, REGNSKAB Afdelingskassererne fører kartotek over medlemmerne samt et specificeret regnskab over indtægter og udgifter. Regnskabsåret bør følge kalenderåret. Det reviderede regnskab aflægges på den ordinære afdelingsgeneralforsamling. Godkendt regnskab sendes til hovedafdelingens kasserer straks efter, at generalforsamlingen er afholdt. Sammen med det fremsendte regnskab vedlægges kopi af det til Næstved Kommune sidst benyttede ansøgningsskema vedrørende aktivitetstilskud. 18, MEDLEMSINDMELDELSE Ved indmeldelse skal opgives nødvendige data. Flytning skal meddeles til afdelingskassereren Den, der modtager indmeldelsen, kan nægte optagelse i afdelingen under ansvar overfor sin bestyrelse, men skal straks underrette denne om det passerede, hvorfor bestyrelsen under ansvar overfor hovedbestyrelsen og repræsentantskabet træffer fornøden afgørelse. 19, MEDLEMSUDMELDELSE OG UDELUKKELSE Ved udmeldelse betales for den kontingentperiode, i hvilken udmeldelsen finder sted. Overtræder et medlem afdelingens vedtægter eller de af ledelsen givne forskrifter eller udviser en opførsel, der gør vedkommende uværdig til fortsat at stå som medlem af afdelingen, kan afdelingsbestyrelsen under ansvar overfor hovedbestyrelsen ekskludere den pågældende fra afdelingen. Afdelingens bestyrelse kan idømme karantæne i indtil 1 år. Afdelingsbestyrelsen er pligtig til omgående at indberette ethvert forhold om eksklusion, karantæne samt nægtelse af indmeldelse, jf. 18, til hovedbestyrelsen. 20, OPLØSNING Opløses en afdeling, deponeres dens aktiver hos forretningsudvalget indtil følgende repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabet tager den endelige beslutning om eventuelle midlers anvendelse. FÆLLES BESTEMMELSER 21, BEMYNDIGELSE Hvor intet andet er foreskrevet i vedtægterne, er hovedbestyrelsen bemyndiget til at træffe de fornødne afgørelser. I øvrigt er hovedbestyrelsen bemyndiget til med bindende virkning at udstede ordensbestemmelser, specifikke hrav om børneattester, reglementer m.v. for afdelingens medlemmer samt til at optage de til foreningens drift nødvendige lån. 22, FONDE Hovedbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne kan oprette fonde til særlige formål. Disse fonde administreres af det oprettende organ, som aflægger revideret regnskab på det ordinære repræsentantskabsmøde eller afdelingsgeneralforsamling. Vedtægter for Herlufsholm Gymnastikforening 4

5 ooo---ooo Således vedtaget på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den Ændret på de ordinære repræsentantskabsmøder den 19. februar 2002, den 20. februar 2003, den 25. februar 2009, den 28. februar 2011 og på ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 4. juni Mogens Girsel dirigent Vedtægter for Herlufsholm Gymnastikforening 5

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere