Europaudvalget 2015 Rådsmøde uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3388 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2015 Rådsmøde uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat 29. april 2015 Rådsmøde (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den maj 2015 Kultur og sport 6. Kulturelle og kreative crossovers til fremme af innovation, økonomisk bæredygtighed og social inklusion side 2 KOM-dokument foreligger ikke - Rådskonklusioner 7. Rådets afgørelse om udpegning af Den Europæiske Kulturhovedstad for 2019 i Italien og Bulgarien side 5 KOM (2015) Vedtagelse 8. Fremtidig europæisk audiovisuel politik inden for rammerne af strategien om det digitale indre marked side 6 KOM-dokument foreligger ikke (a) En strategi for et digitalt indre marked for Europa - Præsentation (b) Virkningerne af direktivet om audiovisuelle medietjenester i lyset af den nuværende geopolitiske situation - Politisk drøftelse 9. Maksimal udnyttelse af den rolle, som breddeidræt spiller i udviklingen af tværfaglige færdigheder, især blandt unge side 10 KOM-dokument foreligger ikke - Rådskonklusioner 10. Fysisk aktivitet som et grundlæggende element i uddannelse på alle niveauer samarbejdsmodeller med sportssektoren side 13 KOM-dokument foreligger ikke - Politisk drøftelse Dok. nr

2 Side 2 Ad 6. Kulturelle og kreative crossovers til fremme af innovation, økonomisk bæredygtighed og social inklusion KOM-dokument foreligger ikke - Rådskonklusioner Nyt notat. 1. Resumé Formandskabet har fremlagt udkast til rådskonklusioner om kulturelle og kreative crossovers dvs. krydsninger eller koblinger mellem færdigheder fra kulturelle og kreative sektorer og færdigheder fra andre sektorer til fremme af innovation, økonomisk bæredygtighed og social inklusion. Rådskonklusionsudkastet har til formål at synliggøre og anerkende de positive effekter, der følger af et samspil mellem kulturelle og kreative sektorer og f.eks. erhvervsliv, uddannelsesområdet og forskningsområdet, når det gælder om at tænke nyt og finde løsninger på aktuelle økonomiske, samfundsmæssige og sociale problemstillinger. Rådskonklusionsudkastet indeholder opfordringer til medlemsstater og Kommissionen om at have fokus på fordele ved kulturelle og kreative crossovers, ligesom udkastet opfordrer til at fremme kreative partnerskaber mellem kulturelle og kreative og andre sektorer gennem bl.a. bevidsthedsskabende indsatser. Udkastet skal bl.a. ses med baggrund i det lettiske formandskabsprogram, der lægger op til at skabe bevidsthed om positive bidrag og effekter fra kulturelle og kreative crossovers og udvikle området for crossovers gennem samarbejde på tværs af politikområder. Rådskonklusionsudkastet forventes at blive vedtaget på rådsmødet (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den maj Baggrund Udkastet skal ses i forlængelse af italiensk-lettiske-luxembourgske trioformandskabsprogram, som har særligt fokus på at skabe bevidsthed om kulturområdet som drivkraft for innovation, vækst og social sammenhængskraft. Det lettiske formandskab har med baggrund heri valgt at stille skarpt på samspillet og partnerskabet mellem kulturelle og kreative sektorer på den ene side og andre sektorer på den anden side, ligesom formandskabet ønsker at synliggøre de positive effekter af dette samspil eller disse crossovers. Formandskabet slår til lyd for at udvikle området for crossovers gennem samarbejde på tværs af politikområder. 3. Formål og indhold

3 Side 3 Rådskonklusionsudkastet har til formål at gøre opmærksom på og påskønne de positive samfundseffekter, som kulturelle og kreative crossovers kan have, og pege på indsatser, der kan bidrage til i højere grad at drage fordel af effekterne. Konklusionsudkastet tager udgangspunkt i, hvad der forstås ved kulturelle og kreative crossovers, der beskrives som en proces, der kombinerer viden og færdigheder, som er særlige for de kulturelle og kreative sektorer, med viden og færdigheder i andre sektorer med henblik på at skabe innovative og intelligente løsninger på aktuelle samfundsmæssige udfordringer. Som eksempler på fordele ved kulturelle og kreative crossovers på forskellige samfundsområder peges på positive effekter i erhvervslivet som f.eks. kundepleje, medarbejdertilfredshed, organisationsforbedringer. Af positive effekter på skoleområdet nævnes f.eks. reduktion af elevfrafald og -fravær samt forbedring af elevers trivsel. Hvad angår positive bidrag til sundhedsområdet, nævnes f.eks. fremme af rehabilitering. Regenerering af industriområder og byrum nævnes som positive bidrag til regional- og byudvikling, ligesom f.eks. bidrag til innovative måder at fremme genbrug på gavner miljøbeskyttelsesområdet. Der opregnes samtidig en række hindringer for, at man kan drage den fulde nytte af de kulturelle og kreative crossovers. Blandt andet savnes der viden om mulighederne ved crossovers, ligesom udveksling af god praksis på området findes at være sparsom. Endvidere henvises der til en silotankegang, der hentyder til, at forskellige politikområder, herunder kulturområdet, er organiseret på en måde, der ikke fremmer den nytænkning, der kan udvikles gennem tværgående samarbejde og synergi mellem områderne. Derudover peges der på, at området for crossovers ikke er tilstrækkeligt kortlagt, idet der mangler pålidelige og sammenlignelige data på området. På den baggrund giver forslaget en række opfordringer til medlemsstaterne og Kommissionen. Medlemsstaterne og Kommissionen opfordres bl.a. til: At skabe bevidsthed blandt alle relevante parter om den kulturelle, økonomiske og sociale værdi af den kreativitet og innovation, der skabes gennem et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. At modvirke silotankegangen og i stedet i højere grad inddrage kunst, kultur og kreativitet i strategier for økonomisk vækst, socialpolitik, by- og regionaludvikling og bæredygtig udvikling. Fortsat at kortlægge eksisterende politikker og tendenser, der har forbindelse til kulturelle og kreative crossovers og styrke indsamling af data på området. Medlemsstaterne opfordres bl.a. til: At tilskynde til udviklingen af kulturelle og kreative crossovers lokalt og regionalt.

4 Side 4 At tilskynde til designtænkning (forstået som en løsningorienteret tilgang, der har fokus på et langsigtet mål) i den offentlige sektor. At fremme gunstige vilkår for udviklingen af de kulturelle og kreative sektorers potentiale i forbindelse med kulturelle og kreative crossovers. At fremme tværgående færdigheder, kreativitet og entreprenørskab inden for uddannelsesområdet. Kommissionen opfordres endelig bl.a. til: At udvikle en sammenhængende strategisk tilgang med det formål at styrke de kulturelle og kreative sektorers konkurrenceevne og videreudvikling. At tilpasse oplysningen til kulturelle og kreative sektorer om EUstøtteprogrammer og -fonde, så der tages højde for crossovers til andre politikområder. At styrke dataindsamlingen om effekter af kulturelle og kreative crossovers på andre politikområder og generelt på vækst. 4. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet skal ikke høres. 5. Nærhedsprincippet Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant. 6. Gældende dansk ret Ikke relevant. 7. Konsekvenser Lovgivningsmæssige konsekvenser En vedtagelse af konklusionsudkastet har ingen lovgivningsmæssige konsekvenser. Økonomiske konsekvenser Konklusionsudkastet medfører ikke i sig selv væsentlige økonomiske konsekvenser og vurderes heller ikke i en senere fase at indebære konsekvenser for EU s budget, statsfinanserne, samfundsøkonomien, erhvervslivet eller beskyttelsesniveauet. 8. Høring Udkastet til rådskonklusioner er blevet sendt i høring i EU-specialudvalget for kulturpolitiske spørgsmål med frist den 20. april Høringen gav ikke anledning til bemærkninger. 9. Generelle forventninger til andre landes holdninger Alle lande forventes at tilslutte sig rådskonklusionsudkastet. 10. Regeringens generelle holdning Regeringen er positiv over for formandskabets initiativ til at sætte samarbejdet og samspillet mellem de kulturelle og kreative sektorer og andre sektorer og de gavnlige effekter, der kan følge deraf, på dagsordenen.

5 Side 5 Der er i Danmark allerede flere erfaringer med indsatser på tværs af politikområder og med partnerskaber mellem kunst- og kulturaktører og aktører fra andre sektorer. F.eks. partnerskaber mellem kunst- og uddannelsesområdet, arkitektur og regionaludvikling, kultur og turisme, kultur og oplevelsesøkonomi, designtænkning i virksomheder mv. Regeringen kan således bakke op om, at der med det foreliggende udkast lægges op til at synliggøre de muligheder, der ligger i at integrere kulturelle og kreative færdigheder i andre sektorer og i at styrke samarbejdet på tværs af sektorerne. 11. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg. Ad 7. Rådets afgørelse om udpegning af Den Europæiske Kulturhovedstad for 2019 i Italien og Bulgarien KOM (2015) Vedtagelse Nyt notat. 1. Resumé Rådet forestår den formelle udpegelse af kulturhovedstæder efter henstilling fra Kommissionen, der bygger på en indstilling fra juryen vedr. den europæiske kulturhovedstad. På rådsmødet (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den maj 2015 forventes Matera i Italien og Plovdiv i Bulgarien at blive udpeget som Europæisk Kulturhovedstad for Baggrund Ifølge Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1622/2006/EF af 24. oktober 2006 udpeger Rådet hvert år efter rotationsprincip mellem landene to af de byer i medlemsstaterne, som har ansøgt om at blive Europæisk Kulturhovedstad. Byerne udpeges normalt fire år før, de skal være kulturhovedstad. Valget sker efter henstilling fra Kommissionen med baggrund i en indstilling fra bedømmelsesjuryen. 3. Formål og indhold Med henvisning til ovennævnte rotationsprincip skal hovedstaden for 2019 være i Italien og Bulgarien. Kommissionen forventes at henstille, at Rådet udpeger Matera i Italien og Plovdiv i Bulgarien som Europæisk Kulturhovedstad for Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet skal ikke udtale sig.

6 Side 6 5. Nærhedsprincippet Der er tale om en praktisk gennemførelse af en vedtagen retsakt. 6. Gældende dansk ret Ikke relevant. 7. Konsekvenser Lovgivningsmæssige konsekvenser Økonomiske konsekvenser Udpegningen medfører ikke i sig selv væsentlige økonomiske konsekvenser og vurderes heller ikke i en senere fase at indebære væsentlige konsekvenser for EU s budget, statsfinanserne, samfundsøkonomien, erhvervslivet eller beskyttelsesniveauet. 8. Høring Høring er ikke relevant, da der er tale om en praktisk gennemførelse af en vedtagen retsakt. 9. Generelle forventninger til andre landes holdninger Den foreslåede udpegning forventes vedtaget. 10. Regeringens generelle holdning Regeringen kan tilslutte sig den foreslåede udpegning. 11. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg, men udpegninger af kulturhovedstæder har ved flere tidligere lejligheder været forelagt for Europaudvalget; senest på møde den 15. maj 2014 forud for rådsmødet (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den maj Ad 8. Fremtidig europæisk audiovisuel politik inden for rammerne af strategien om det digitale indre marked KOM-dokument foreligger ikke (a) En strategi for et digitalt indre marked for Europa - Præsentation (b) Virkningerne af direktivet om audiovisuelle medietjenester i lyset af den nuværende geopolitiske situation - Politisk drøftelse Nyt notat. 1. Resumé

7 Side 7 Der lægges op til, at Kommissionen præsenterer sin meddelelse om strategien for det digitale indre marked, som har til formål at fastlægge de overordnede rammer for fremme af et digitalt indre marked. Meddelelsen, som forventes offentliggjort primo maj 2015, forventes at pege henimod en række konkrete forslag, herunder adgang til audiovisuelt indhold via forslag til revision af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (AVMS-direktivet). Med afsæt i præsentationen har formandskabet foreslået en politisk drøftelse af, hvordan AVMS-direktivet fungerer i lyset af den nuværende geopolitiske situation, som berører spørgsmål som ytringsfrihed og offentlighedens interesse i målsætninger om sikkerhed og stabilitet. Medlemsstaterne kan her bl.a. kommentere eventuelle behov for ændring af direktivets regler om jurisdiktion og procedurer for samarbejde mellem nationale reguleringsmyndigheder. Drøftelsen er ifølge formandskabet bl.a. aktualiseret af den misinformation som Rusland har spredt rettet mod EUmedlemsstater. Formandskabet har desuden lagt op til en politisk drøftelse af betydningen af ændringerne i det audiovisuelle medielandskab for EU-reguleringen på området. Den politiske drøftelse har til formål at give input til Kommissionens igangværende REFIT -evaluering af AVMS-direktivet og arbejde med at fremlægge forslag til revision af direktivet medio 2016 inden for rammerne af det digitale indre marked. Alle lande forventes på rådsmødet (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den maj 2015 at bidrage til den politiske drøftelse. 2. Baggrund Det digitale indre marked ligger meget højt på Kommissionens politiske dagsorden. Den tidligere estiske statsminister Andrus Ansip er udpeget som næstformand for Kommissionen med ansvar for området, som derudover også varetages af bl.a. den tyske kommissær for digital økonomi og samfund, Günther Oettinger. Formandskabet har lagt op til, at Kommissionen på rådsmødet (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den maj 2015 præsenterer sin meddelelse om strategien for det digitale indre marked, der forventes offentliggjort primo maj Meddelelsen forventes at have til formål at fastlægge de overordnede rammer for fremme af et digitalt indre marked. Hovedindsatsområder forventes at blive bedre adgang til digitale varer og tjenesteydelser for forbrugere og virksomheder på tværs af de europæiske lande, at skabe rette vilkår for at digitale net og tjenester kan udvikle sig og at maksimere den europæiske digitale økonomis potentiale. Meddelelsen forventes at pege henimod en række konkrete forslag, herunder adgang til audiovisuelt indhold via forslag til revision af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (AVMS-direktivet) og en modernisering af ophavsretslovgivningen.

8 Side 8 Med afsæt i Kommissionens præsentation af sin meddelelse om strategien for det digitale indre marked har formandskabet foreslået en politisk drøftelse af, hvordan AVMS-direktivet fungerer i lyset af den nuværende geopolitiske situation. Formandskabet peger på, at dette bl.a. er aktualiseret af den misinformation som Rusland har spredt rettet mod EU-medlemsstater. Formandskabet henviser i den forbindelse til, at ytringsfrihed er en europæisk kerneværdi, men at princippet om ytringsfrihed ikke er absolut, herunder at lande har ret til at begrænse udøvelse af ytringsfrihed, når sådan udøvelse udgør en trussel mod national sikkerhed og stabilitet. På DER den marts 2015 blev vedtaget konklusioner, hvor Det Europæiske Råd inviterede til udarbejdelse inden juni 2015 af en handlingsplan om strategisk kommunikation set i forhold til den misinformation som Rusland har spredt rettet mod EU-medlemsstater. Kommissionen har igangsat en REFIT -evaluering af AVMS-direktivet. Evalueringen, som har til formål at afdække fordele og ulemper ved AVMS-direktivet således som direktivet fungerer i dag, forventes færdiggjort af Kommissionen inden udgangen af Under det italienske formandskab blev der i 2014 vedtaget rådskonklusioner, som opfordrede Kommissionen til hurtigt at gennemføre evalueringsøvelsen i lyset af de hastige teknologiske og markedsmæssige forandringer som følge af digitaliseringen. Kommissionen forventes at fremsætte et forslag til revision af direktivet medio Forud for påbegyndelsen af REFIT-evalueringsøvelsen lancerede Kommissionen med sin grønbog Forberedelse på en fuldt ud konvergeret audiovisuel verden: Vækst, kreativitet og værdier fra april 2013 en bred, offentlig debat om konsekvenserne af udviklingen af det audiovisuelle medielandskab herunder særligt i lyset af den stigende konvergens mellem traditionelle tv-tjenester og internettet, og måden hvorpå sådanne tjenester bliver leveret og forbrugt. Regeringen afgav i den forbindelse høringssvar til Kommissionen den 4. juli Traditionelt tv og tv-lignende on demand-tjenester er i dag underlagt en EUminimumsregulering i AVMS-direktivet. Direktivet, der har til formål at etablere et indre marked, der sikrer den frie bevægelighed af audiovisuelle medietjenester, hviler på følgende hovedelementer: Hjemlandskontrol af udbydere af audiovisuelle tjenester (oprindelseslandsprincippet) Frihed til at modtage og retransmittere audiovisuelle medietjenester fra andre medlemsstater Minimumsharmonisering af regler om blandt andet reklamer, fremme af europæiske audiovisuelle produktioner og beskyttelse af mindreårige Administrativt samarbejde mellem medlemsstater og deres reguleringsmyndigheder med henblik på at sikre direktivets anvendelse i praksis. Ifølge direktivets oprindelseslandsprincip er det lovgivningen i det land, hvor udbyderen af den audiovisuelle medietjeneste er etableret, der finder anvendelse på udbyderen. Dog giver direktivet i undtagelsestilfælde og under iagttagelse af særlige betingelser og en særlig procedure medlemsstaterne mulighed for midlertidigt

9 Side 9 at suspendere retransmission af tv-udsendelser, der kommer fra en anden medlemsstat, hvis udsendelserne i åbenlys, væsentlig og alvorlig grad overtræder direktivets regler om beskyttelse af mindreårige og bekæmpelse af tilskyndelse til had. Det er funktionaliteten af disse regler, som formandskabet rejser spørgsmål ved i lyset af den nuværende geopolitiske situation. 3. Formål og indhold Meddelelsen forventes at udstikke kommissionens strategi for det digitale indre marked og lægger op til initiativer inden for en række områder. Selve meddelelsen indeholder ikke specifikke forslag til lovgivningsmæssige tiltag, men beskriver retningen, formålet og processen for kommende tiltag til at fremme det digitale indre marked. Det kan bl.a. forventes, at en række høringer vil blive iværksat som opfølgning på meddelelsen. Den politiske drøftelse har til formål at give input til Kommissionens arbejde med at fremlægge forslag til den fremtidige audiovisuelle regulering inden for rammerne af det digitale indre marked. Det lettiske formandskab har fremlagt et diskussionspapir, der tager afsæt i Kommissionens meddelelse om strategien for det digitale indre marked. Formandskabet beder i den forbindelse medlemsstaterne om at kommentere hvilke tiltag, der kan tages til sikring af kulturelt mangfoldigt og højkvalitets audiovisuelt indhold som led i implementeringen af strategien. Dernæst bedes medlemsstaterne om i forhold til AVMS-direktivet at kommentere, hvorledes princippet om ytringsfrihed kan afvejes mod hensynene om offentlig sikkerhed og stabilitet samtidig med, at der opretholdes et kulturelt mangfoldigt og højkvalitets europæisk audiovisuelt landskab. 4. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet skal ikke høres. 5. Nærhedsprincippet Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant. 6. Gældende dansk ret Spørgsmålet om gældende dansk ret er ikke relevant. 7. Konsekvenser Den politiske drøftelse medfører ikke i sig selv lovgivningsmæssige konsekvenser eller konsekvenser for EU s budget, statsfinanserne, samfundsøkonomien, erhvervslivet eller beskyttelsesniveauet. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at vurdere udfaldet af Kommissionens gennemgang af det nuværende AVMSdirektiv og det mulige indhold af et efterfølgende forslag til revision af direktivet. Der vil blive taget stilling til mulige konsekvenser i forbindelse med Kommissionens forslag, når det foreligger. 8. Høring Punktet om den politiske drøftelse om den fremtidige reguleringsramme for udbud af audiovisuelle tjenester i den konvergerede medieverden er blevet sendt i høring i

10 Side 10 EU-specialudvalget for kulturpolitiske spørgsmål med frist 20. april Høringen gav ikke anledning til bemærkninger. 9. Generelle forventninger til andre landes holdninger Medlemsstaterne forventes at bidrage til den politiske drøftelse. Det må forventes, at flere lande under drøftelsen vil understrege, at oprindelseslandsprincippet i AVMS-direktivet stadigvæk er et relevant hovedprincip, og at udfordringen ikke er princippet som sådan, men derimod at opstille mere præcise definitioner af undtagelser til princippet. 10. Regeringens generelle holdning Regeringen hilser Kommissionens meddelelse velkommen og støtter Kommissionens ambitioner om at styrke det digitale indre marked til gavn for forbrugere og virksomheder. Regeringen ser frem til det videre arbejde med strategien og vil tage stilling til de konkrete lovgivningsmæssige initiativer i takt med, at disse fremsættes af Kommissionen. Regeringen ser positivt på formandskabets initiativ til en politisk drøftelse om en fremtidig europæisk audiovisuel politik inden for rammerne af strategien om det digitale indre marked. Som nævnt i regeringens høringssvar til Kommissionen over Kommissionens grønbog Forberedelse på en fuldt ud konvergeret audiovisuel verden: Vækst, kreativitet og værdier finder regeringen det væsentligt at drøfte konsekvenserne af udviklingen af det audiovisuelle medielandskab. Regeringen lægger vægt på, at der holdes fokus på de værdier, der understøtter reguleringen af audiovisuelle medietjenester, herunder ytringsfrihed, mediepluralisme, fremme af kulturel mangfoldighed, beskyttelse af personoplysninger og forbrugere. Desuden lægger regeringen vægt på, at der i eventuelle reguleringsmæssige tiltag overvejes mere fleksibilitet med henblik på tilpasning til den teknologiske og markedsmæssige udvikling under hensyntagen til mediesektorens konkurrenceevne. 11. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Grund- og nærhedsnotat om Kommissionens grønbog Forberedelse på en fuldt ud konvergeret audiovisuel verden: Vækst, kreativitet og værdier har været fremsendt til Folketingets Europaudvalg den 27. maj Revideret grund- og nærhedsnotat om grønbogen samt regeringens høringssvar til Kommissionen har været fremsendt til Folketingets Europaudvalg den 27. juni Ad 9. Maksimal udnyttelse af den rolle, som breddeidræt spiller i udviklingen af tværfaglige færdigheder, især blandt unge - Rådskonklusioner Nyt notat. 1. Resumé

11 Side 11 Rådet vedtog den 21. maj 2014 en ny EU-arbejdsplan for sport, som gælder for perioden Idrættens rolle i forhold til udvikling af tværfaglige kvalifikationer er et af fokusområderne i EU-arbejdsplanen. Formandskabet har i forlængelse heraf fremlagt et udkast til rådskonklusioner om maksimal udnyttelse af den rolle, som breddeidræt spiller i udviklingen af tværfaglige færdigheder, især blandt unge. Udkastet til rådskonklusioner inviterer blandt andet medlemsstaterne til at fremme værdien af tværfaglige færdigheder opnået gennem idræt, og at skabe større bevidsthed om at tværfaglige færdigheder, der er opnået gennem deltagelse i idræt, har en personlig og social merværdi. Rådskonklusionsudkastet forventes at blive vedtaget på rådsmødet (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den maj Baggrund EU-arbejdsplanen for sport fremhæver, at idrætten yder et vigtigt bidrag til de overordnede mål i Europa 2020-strategien. Dette gør den blandt andet i betragtning af sektorens stærke potentiale til at bidrage til intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. En af arbejdsplanens tre prioriteter, "sport og samfundet", understreger sportens sammenhæng med beskæftigelse og uddannelse, hvilket blandt andet skal ses i lyset af idrættens evne til at udvikle tværfaglige færdigheder. 3. Formål og indhold Formålet med udkastet til rådskonklusioner er at sætte fokus på idrættens rolle i forhold til udvikling af tværfaglige færdigheder, især blandt unge. Udkastet til konklusioner anerkender, at deltagelse i idræt først og fremmest er en fysisk fritidsaktivitet, men at det også har en merværdi med hensyn til at skabe et sundere og generelt et mere inklusivt og bæredygtigt samfund i Europa. Det kan udvikle positive sociale holdninger og værdier samt personlige kvalifikationer og kompetencer, herunder tværfaglige færdigheder, f.eks. evnen til at tænke kritisk, tage initiativ, løse problemer og samarbejde. Konklusionsudkastet opfordrer blandt andet medlemsstaterne til: at skabe større bevidsthed om at tværfaglige færdigheder, der er opnået gennem deltagelse i idræt, har en personlig og social merværdi. at samarbejde og udveksle god praksis med andre relevante sektorer og mellem EU-medlemsstaterne. at tilskynde til innovative partnerskaber mellem formelle og ikkeformelle undervisningsudbydere for at udvikle læringsmetoder, der kan være brugbare i idrætssektoren. at forbedre unges deltagelse i idræt, herunder unge med færre muligheder. Konklusionsudkastet opfordrer blandt andet medlemsstater og Kommissionen til; at fremme værdien af tværfaglige færdigheder opnået gennem idræt.

12 Side 12 at integrere de positive resultater af tværfaglige færdigheder, der er udviklet gennem idrætten, i de nationale og europæiske politikker og strategier. at fremme udvekslingen af oplysninger og erfaringer mellem beslutningstagere og sportsinteressenter med henblik på at højne standarderne inden for træning og instruktion samt frivillige. at støtte frivilligt arbejde inden for sport ved at udvikle flere muligheder for frivilligt arbejde for unge. Konklusionsudkastet opfordrer EU-Kommissionen til; at gennemføre en undersøgelse om idrættens bidrag til unges beskæftigelsesegnethed i forbindelse med Europa 2020-strategien. at fortsætte indsamlingen af data, bedste praksis og analysen af den sociale og økonomiske betydning af idræt. at lette udvekslingen af oplysninger og gode eksempler og netværkssamarbejde blandt medlemsstaterne, især med hensyn til udvikling af mere tilgængelig, attraktiv og diversificeret idræt, især for unge. 4. Europa-Parlamentet udtalelser Europa-Parlamentet skal ikke høres. 5. Nærhedsprincippet Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant. 6. Gældende dansk ret Spørgsmålet om dansk ret er ikke relevant, idet idrættens rolle i forhold til udviklingen af tværfaglige færdigheder ikke som selvstændigt område er reguleret ved dansk lov. 7. Konsekvenser Lovgivningsmæssige konsekvenser En vedtagelse af udkastet til rådskonklusioner har ingen lovgivningsmæssige konsekvenser. Økonomiske konsekvenser Udkastet til rådskonklusioner medfører ikke i sig selv væsentlige konsekvenser og vurderes heller ikke i en senere fase at indebære konsekvenser for EU s budget, statsfinanserne, samfundsøkonomien, erhvervslivet eller beskyttelsesniveauet. 8. Høring Udkastet til rådskonklusioner har af to omgange været sendt i høring i Danmarks Idrætsforbund, DGI, Dansk Firmaidrætsforbund, Team Danmark, Dansk Skoleidræt og International Sports And Culture Association (ISCA). Danmarks Idrætsforbund har i deres høringssvar henvist til DIF s vækst- og beskæftigelsespolitiske udspil, der sigter på konkrete initiativer i forhold til at udnytte idrættens potentiale til at skabe mere beskæftigelse herunder blandt unge. DGI og ISCA har i deres høringssvar fremført, at konklusionsudkastet mangler en ba-

13 Side 13 lanceret opmærksomhed på de færdigheder, som ikke mindst unge erhverver sig i roller som frivillige ledere og instruktører/trænere. Udkastet til rådskonklusioner er endvidere blevet sendt i høring i EUspecialudvalget for kulturpolitiske spørgsmål og en bredere kreds af to omgange henholdsvis den 20. januar 2015 og den 23. februar Konklusionsudkastet er endelig blevet sendt i høring i EU-specialudvalget for kulturpolitiske spørgsmål med frist den 20. april Høringen gav ikke anledning til bemærkninger. 9. Generelle forventninger til andre landes holdninger Alle medlemsstater forventes at tilslutte sig udkastet til rådskonklusioner. 10. Regeringens generelle holdning Regeringen ser positivt på, at der med rådskonklusionsudkastet sættes fokus på idrættens rolle i forhold til udviklingen af tværfaglige færdigheder, herunder at konklusionsudkastet sætter fokus på idrættens bidrag til andre politikområder. Regeringen har noteret sig, at formandskabet hovedsageligt har ønsket at fokusere konklusionsudkastet på den aktive idrætsdeltagelse og ikke på frivillighed i bredere forstand, ligesom regeringen har noteret sig, at frivillighed i idrætten og frivillighedens rolle i forhold til at fremme aktivt medborgerskab er omhandlet i rådskonklusioner fra november Regeringen kan bakke op om udkastet til rådskonklusioner om breddeidrættens rolle på dagsordenen for rådsmødet (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den maj Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg. Ad 10. Fysisk aktivitet som et grundlæggende element i uddannelse på alle niveauer samarbejdsmodeller med sportssektoren - Politisk drøftelse Nyt notat. 1. Resumé I forlængelse af udkastet til rådskonklusioner om maksimal udnyttelse af den rolle, som breddeidræt spiller i udviklingen af tværfaglige færdigheder, især blandt unge, gennemføres en politisk drøftelse, der skal sætte fokus på, hvordan bæredygtige samarbejdsmodeller kan øge idrætsdeltagelse i og uden for uddannelsesmiljøerne. Det forventes, at sportssektoren vil blive inddraget i den politiske drøftelse, men formandskabet har endnu ikke oplyst, hvordan dette vil ske.

14 Side 14 Alle lande forventes at deltage i den politiske drøftelse på rådsmødet (ungdom, uddannelse, kultur og sport) den maj Baggrund I forlængelse af udkastet til rådskonklusioner om maksimal udnyttelse af den rolle, som breddeidræt spiller i udviklingen af tværfaglige færdigheder, især blandt unge, jf. pkt. 9, ønsker formandskabet at gennemføre en politisk drøftelse, der skal sætte fokus på samarbejdet mellem uddannelsessektoren, uddannelsesinstitutionerne og idrætsorganisationer med henblik på at drøfte, hvordan bæredygtige samarbejdsmodeller kan øge idrætsdeltagelse i og uden for uddannelsesmiljøerne. 3. Formål og indhold Formålet med drøftelsen er at sætte fokus på, hvordan samarbejde mellem uddannelsessektoren og idrætssektoren kan øge idrætsdeltagelsen i og uden for uddannelsesmiljøerne. Drøftelsen inviterer medlemsstaterne til at fremlægge eksempler på gode samarbejdsmodeller mellem uddannelsessektoren og idrætssektoren og særlige udfordringer, der er forbundet med sådanne samarbejder. Drøftelsen giver Rådet mulighed for at dele nationale erfaringer på området. Danmark kan i den sammenhæng fremføre de danske erfaringer på området, herunder fremhæve idrættens samarbejde med uddannelsessektoren. Alle lande forventes at deltage i den politiske drøftelse på rådsmødet den maj. 4. Europa-Parlamentet udtalelser Europa-Parlamentet skal ikke høres. 5. Nærhedsprincippet Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant. 6. Gældende dansk ret Spørgsmålet om gældende dansk ret er ikke relevant. 7. Konsekvenser Lovgivningsmæssige konsekvenser Den politiske drøftelse har ingen lovgivningsmæssige konsekvenser. Økonomiske konsekvenser Den politiske drøftelse medfører ikke i sig selv væsentlige økonomiske konsekvenser og vurderes heller ikke i en senere fase at indebære konsekvenser for EU s budget, statsfinanserne, samfundsøkonomien, erhvervslivet eller beskyttelsesniveauet. 8. Høring

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. april 2015 15/02055-8 Indholdsfortegnelse 9. Politik for det digitale indre marked...

Læs mere

Europaudvalget 2011 3164 - uddannelse mv. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 3164 - uddannelse mv. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 3164 - uddannelse mv. Bilag 2 Offentligt Kulturministeriet 17. april 2012 Samlenotat Rådsmøde (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den 10.-11. maj 2012 Kultur og sport 5. Forslag til

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt 1 Samlenotat for rådsmødet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse) den 30. november 1. december 2006 - sundhedspunkterne

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere

Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 27. maj 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. april 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0567 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0567 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0567 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Ministeriet for Børn og Undervisning Den 19. oktober 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT

Læs mere

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt 29. januar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts 2009 a) Den europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Rådsmøde (telekommunikation) den 27. november

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt 27. maj 2010 Samlenotat dagsorden vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 8. juni 2010 1. (evt.) EIB s eksterne lånemandat 2007-2013 midtvejsevaluering

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 367 final 2014/0185 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om indførelse af et program om interoperabilitetsløsninger for europæiske

Læs mere

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Læs mere

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3099 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt B e s k æ f t i g e l s e s m i n i s t e r i e t S o c i a l m i n i s t e r i e t Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse

Læs mere

Dagsorden for DLI-møde fredag den 11.oktober 2013 kl.10.00 12.00 Danmarks Lærerforening, Kompagnistræde 32, Lille Mødesal

Dagsorden for DLI-møde fredag den 11.oktober 2013 kl.10.00 12.00 Danmarks Lærerforening, Kompagnistræde 32, Lille Mødesal Til DLI-medlemmerne 4. oktober 2013 Dagsorden for DLI-møde fredag den 11.oktober 2013 kl.10.00 12.00 Danmarks Lærerforening, Kompagnistræde 32, Lille Mødesal 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.9.2009 KOM(2009) 467 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt MILJØMINISTERIET 8. marts 2013 EU og Internationalt politisk sekretariat Sagsnr.: 2013-589 Revideret samlenotat til MIU og FEU Tilføjelse af

Læs mere

Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014

Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014 Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3299 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT Klima-. Energi- og Bygningsministeriet 18. februar 2014 Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014 Dagsorden 1.

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab BEGRUNDELSE I. INDLEDNING Information og høring af arbejdstagerne har

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2012 COM(2012) 130 final 2012/0064 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udøvelse af retten til kollektive skridt inden for rammerne af etableringsfriheden og den

Læs mere

Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 26. marts 2008 J. nr. 121-25 EU- og Luftfartskontoret Rasmus Winckelmann Ottesen Telefon 33 92 43 65 rwo@trm.dk

Læs mere

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3263 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 3. oktober 2013 J.nr. 2013-6458

Læs mere