Europaudvalget 2015 Rådsmøde uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3388 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2015 Rådsmøde uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat 29. april 2015 Rådsmøde (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den maj 2015 Kultur og sport 6. Kulturelle og kreative crossovers til fremme af innovation, økonomisk bæredygtighed og social inklusion side 2 KOM-dokument foreligger ikke - Rådskonklusioner 7. Rådets afgørelse om udpegning af Den Europæiske Kulturhovedstad for 2019 i Italien og Bulgarien side 5 KOM (2015) Vedtagelse 8. Fremtidig europæisk audiovisuel politik inden for rammerne af strategien om det digitale indre marked side 6 KOM-dokument foreligger ikke (a) En strategi for et digitalt indre marked for Europa - Præsentation (b) Virkningerne af direktivet om audiovisuelle medietjenester i lyset af den nuværende geopolitiske situation - Politisk drøftelse 9. Maksimal udnyttelse af den rolle, som breddeidræt spiller i udviklingen af tværfaglige færdigheder, især blandt unge side 10 KOM-dokument foreligger ikke - Rådskonklusioner 10. Fysisk aktivitet som et grundlæggende element i uddannelse på alle niveauer samarbejdsmodeller med sportssektoren side 13 KOM-dokument foreligger ikke - Politisk drøftelse Dok. nr

2 Side 2 Ad 6. Kulturelle og kreative crossovers til fremme af innovation, økonomisk bæredygtighed og social inklusion KOM-dokument foreligger ikke - Rådskonklusioner Nyt notat. 1. Resumé Formandskabet har fremlagt udkast til rådskonklusioner om kulturelle og kreative crossovers dvs. krydsninger eller koblinger mellem færdigheder fra kulturelle og kreative sektorer og færdigheder fra andre sektorer til fremme af innovation, økonomisk bæredygtighed og social inklusion. Rådskonklusionsudkastet har til formål at synliggøre og anerkende de positive effekter, der følger af et samspil mellem kulturelle og kreative sektorer og f.eks. erhvervsliv, uddannelsesområdet og forskningsområdet, når det gælder om at tænke nyt og finde løsninger på aktuelle økonomiske, samfundsmæssige og sociale problemstillinger. Rådskonklusionsudkastet indeholder opfordringer til medlemsstater og Kommissionen om at have fokus på fordele ved kulturelle og kreative crossovers, ligesom udkastet opfordrer til at fremme kreative partnerskaber mellem kulturelle og kreative og andre sektorer gennem bl.a. bevidsthedsskabende indsatser. Udkastet skal bl.a. ses med baggrund i det lettiske formandskabsprogram, der lægger op til at skabe bevidsthed om positive bidrag og effekter fra kulturelle og kreative crossovers og udvikle området for crossovers gennem samarbejde på tværs af politikområder. Rådskonklusionsudkastet forventes at blive vedtaget på rådsmødet (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den maj Baggrund Udkastet skal ses i forlængelse af italiensk-lettiske-luxembourgske trioformandskabsprogram, som har særligt fokus på at skabe bevidsthed om kulturområdet som drivkraft for innovation, vækst og social sammenhængskraft. Det lettiske formandskab har med baggrund heri valgt at stille skarpt på samspillet og partnerskabet mellem kulturelle og kreative sektorer på den ene side og andre sektorer på den anden side, ligesom formandskabet ønsker at synliggøre de positive effekter af dette samspil eller disse crossovers. Formandskabet slår til lyd for at udvikle området for crossovers gennem samarbejde på tværs af politikområder. 3. Formål og indhold

3 Side 3 Rådskonklusionsudkastet har til formål at gøre opmærksom på og påskønne de positive samfundseffekter, som kulturelle og kreative crossovers kan have, og pege på indsatser, der kan bidrage til i højere grad at drage fordel af effekterne. Konklusionsudkastet tager udgangspunkt i, hvad der forstås ved kulturelle og kreative crossovers, der beskrives som en proces, der kombinerer viden og færdigheder, som er særlige for de kulturelle og kreative sektorer, med viden og færdigheder i andre sektorer med henblik på at skabe innovative og intelligente løsninger på aktuelle samfundsmæssige udfordringer. Som eksempler på fordele ved kulturelle og kreative crossovers på forskellige samfundsområder peges på positive effekter i erhvervslivet som f.eks. kundepleje, medarbejdertilfredshed, organisationsforbedringer. Af positive effekter på skoleområdet nævnes f.eks. reduktion af elevfrafald og -fravær samt forbedring af elevers trivsel. Hvad angår positive bidrag til sundhedsområdet, nævnes f.eks. fremme af rehabilitering. Regenerering af industriområder og byrum nævnes som positive bidrag til regional- og byudvikling, ligesom f.eks. bidrag til innovative måder at fremme genbrug på gavner miljøbeskyttelsesområdet. Der opregnes samtidig en række hindringer for, at man kan drage den fulde nytte af de kulturelle og kreative crossovers. Blandt andet savnes der viden om mulighederne ved crossovers, ligesom udveksling af god praksis på området findes at være sparsom. Endvidere henvises der til en silotankegang, der hentyder til, at forskellige politikområder, herunder kulturområdet, er organiseret på en måde, der ikke fremmer den nytænkning, der kan udvikles gennem tværgående samarbejde og synergi mellem områderne. Derudover peges der på, at området for crossovers ikke er tilstrækkeligt kortlagt, idet der mangler pålidelige og sammenlignelige data på området. På den baggrund giver forslaget en række opfordringer til medlemsstaterne og Kommissionen. Medlemsstaterne og Kommissionen opfordres bl.a. til: At skabe bevidsthed blandt alle relevante parter om den kulturelle, økonomiske og sociale værdi af den kreativitet og innovation, der skabes gennem et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. At modvirke silotankegangen og i stedet i højere grad inddrage kunst, kultur og kreativitet i strategier for økonomisk vækst, socialpolitik, by- og regionaludvikling og bæredygtig udvikling. Fortsat at kortlægge eksisterende politikker og tendenser, der har forbindelse til kulturelle og kreative crossovers og styrke indsamling af data på området. Medlemsstaterne opfordres bl.a. til: At tilskynde til udviklingen af kulturelle og kreative crossovers lokalt og regionalt.

4 Side 4 At tilskynde til designtænkning (forstået som en løsningorienteret tilgang, der har fokus på et langsigtet mål) i den offentlige sektor. At fremme gunstige vilkår for udviklingen af de kulturelle og kreative sektorers potentiale i forbindelse med kulturelle og kreative crossovers. At fremme tværgående færdigheder, kreativitet og entreprenørskab inden for uddannelsesområdet. Kommissionen opfordres endelig bl.a. til: At udvikle en sammenhængende strategisk tilgang med det formål at styrke de kulturelle og kreative sektorers konkurrenceevne og videreudvikling. At tilpasse oplysningen til kulturelle og kreative sektorer om EUstøtteprogrammer og -fonde, så der tages højde for crossovers til andre politikområder. At styrke dataindsamlingen om effekter af kulturelle og kreative crossovers på andre politikområder og generelt på vækst. 4. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet skal ikke høres. 5. Nærhedsprincippet Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant. 6. Gældende dansk ret Ikke relevant. 7. Konsekvenser Lovgivningsmæssige konsekvenser En vedtagelse af konklusionsudkastet har ingen lovgivningsmæssige konsekvenser. Økonomiske konsekvenser Konklusionsudkastet medfører ikke i sig selv væsentlige økonomiske konsekvenser og vurderes heller ikke i en senere fase at indebære konsekvenser for EU s budget, statsfinanserne, samfundsøkonomien, erhvervslivet eller beskyttelsesniveauet. 8. Høring Udkastet til rådskonklusioner er blevet sendt i høring i EU-specialudvalget for kulturpolitiske spørgsmål med frist den 20. april Høringen gav ikke anledning til bemærkninger. 9. Generelle forventninger til andre landes holdninger Alle lande forventes at tilslutte sig rådskonklusionsudkastet. 10. Regeringens generelle holdning Regeringen er positiv over for formandskabets initiativ til at sætte samarbejdet og samspillet mellem de kulturelle og kreative sektorer og andre sektorer og de gavnlige effekter, der kan følge deraf, på dagsordenen.

5 Side 5 Der er i Danmark allerede flere erfaringer med indsatser på tværs af politikområder og med partnerskaber mellem kunst- og kulturaktører og aktører fra andre sektorer. F.eks. partnerskaber mellem kunst- og uddannelsesområdet, arkitektur og regionaludvikling, kultur og turisme, kultur og oplevelsesøkonomi, designtænkning i virksomheder mv. Regeringen kan således bakke op om, at der med det foreliggende udkast lægges op til at synliggøre de muligheder, der ligger i at integrere kulturelle og kreative færdigheder i andre sektorer og i at styrke samarbejdet på tværs af sektorerne. 11. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg. Ad 7. Rådets afgørelse om udpegning af Den Europæiske Kulturhovedstad for 2019 i Italien og Bulgarien KOM (2015) Vedtagelse Nyt notat. 1. Resumé Rådet forestår den formelle udpegelse af kulturhovedstæder efter henstilling fra Kommissionen, der bygger på en indstilling fra juryen vedr. den europæiske kulturhovedstad. På rådsmødet (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den maj 2015 forventes Matera i Italien og Plovdiv i Bulgarien at blive udpeget som Europæisk Kulturhovedstad for Baggrund Ifølge Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1622/2006/EF af 24. oktober 2006 udpeger Rådet hvert år efter rotationsprincip mellem landene to af de byer i medlemsstaterne, som har ansøgt om at blive Europæisk Kulturhovedstad. Byerne udpeges normalt fire år før, de skal være kulturhovedstad. Valget sker efter henstilling fra Kommissionen med baggrund i en indstilling fra bedømmelsesjuryen. 3. Formål og indhold Med henvisning til ovennævnte rotationsprincip skal hovedstaden for 2019 være i Italien og Bulgarien. Kommissionen forventes at henstille, at Rådet udpeger Matera i Italien og Plovdiv i Bulgarien som Europæisk Kulturhovedstad for Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet skal ikke udtale sig.

6 Side 6 5. Nærhedsprincippet Der er tale om en praktisk gennemførelse af en vedtagen retsakt. 6. Gældende dansk ret Ikke relevant. 7. Konsekvenser Lovgivningsmæssige konsekvenser Økonomiske konsekvenser Udpegningen medfører ikke i sig selv væsentlige økonomiske konsekvenser og vurderes heller ikke i en senere fase at indebære væsentlige konsekvenser for EU s budget, statsfinanserne, samfundsøkonomien, erhvervslivet eller beskyttelsesniveauet. 8. Høring Høring er ikke relevant, da der er tale om en praktisk gennemførelse af en vedtagen retsakt. 9. Generelle forventninger til andre landes holdninger Den foreslåede udpegning forventes vedtaget. 10. Regeringens generelle holdning Regeringen kan tilslutte sig den foreslåede udpegning. 11. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg, men udpegninger af kulturhovedstæder har ved flere tidligere lejligheder været forelagt for Europaudvalget; senest på møde den 15. maj 2014 forud for rådsmødet (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den maj Ad 8. Fremtidig europæisk audiovisuel politik inden for rammerne af strategien om det digitale indre marked KOM-dokument foreligger ikke (a) En strategi for et digitalt indre marked for Europa - Præsentation (b) Virkningerne af direktivet om audiovisuelle medietjenester i lyset af den nuværende geopolitiske situation - Politisk drøftelse Nyt notat. 1. Resumé

7 Side 7 Der lægges op til, at Kommissionen præsenterer sin meddelelse om strategien for det digitale indre marked, som har til formål at fastlægge de overordnede rammer for fremme af et digitalt indre marked. Meddelelsen, som forventes offentliggjort primo maj 2015, forventes at pege henimod en række konkrete forslag, herunder adgang til audiovisuelt indhold via forslag til revision af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (AVMS-direktivet). Med afsæt i præsentationen har formandskabet foreslået en politisk drøftelse af, hvordan AVMS-direktivet fungerer i lyset af den nuværende geopolitiske situation, som berører spørgsmål som ytringsfrihed og offentlighedens interesse i målsætninger om sikkerhed og stabilitet. Medlemsstaterne kan her bl.a. kommentere eventuelle behov for ændring af direktivets regler om jurisdiktion og procedurer for samarbejde mellem nationale reguleringsmyndigheder. Drøftelsen er ifølge formandskabet bl.a. aktualiseret af den misinformation som Rusland har spredt rettet mod EUmedlemsstater. Formandskabet har desuden lagt op til en politisk drøftelse af betydningen af ændringerne i det audiovisuelle medielandskab for EU-reguleringen på området. Den politiske drøftelse har til formål at give input til Kommissionens igangværende REFIT -evaluering af AVMS-direktivet og arbejde med at fremlægge forslag til revision af direktivet medio 2016 inden for rammerne af det digitale indre marked. Alle lande forventes på rådsmødet (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den maj 2015 at bidrage til den politiske drøftelse. 2. Baggrund Det digitale indre marked ligger meget højt på Kommissionens politiske dagsorden. Den tidligere estiske statsminister Andrus Ansip er udpeget som næstformand for Kommissionen med ansvar for området, som derudover også varetages af bl.a. den tyske kommissær for digital økonomi og samfund, Günther Oettinger. Formandskabet har lagt op til, at Kommissionen på rådsmødet (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den maj 2015 præsenterer sin meddelelse om strategien for det digitale indre marked, der forventes offentliggjort primo maj Meddelelsen forventes at have til formål at fastlægge de overordnede rammer for fremme af et digitalt indre marked. Hovedindsatsområder forventes at blive bedre adgang til digitale varer og tjenesteydelser for forbrugere og virksomheder på tværs af de europæiske lande, at skabe rette vilkår for at digitale net og tjenester kan udvikle sig og at maksimere den europæiske digitale økonomis potentiale. Meddelelsen forventes at pege henimod en række konkrete forslag, herunder adgang til audiovisuelt indhold via forslag til revision af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (AVMS-direktivet) og en modernisering af ophavsretslovgivningen.

8 Side 8 Med afsæt i Kommissionens præsentation af sin meddelelse om strategien for det digitale indre marked har formandskabet foreslået en politisk drøftelse af, hvordan AVMS-direktivet fungerer i lyset af den nuværende geopolitiske situation. Formandskabet peger på, at dette bl.a. er aktualiseret af den misinformation som Rusland har spredt rettet mod EU-medlemsstater. Formandskabet henviser i den forbindelse til, at ytringsfrihed er en europæisk kerneværdi, men at princippet om ytringsfrihed ikke er absolut, herunder at lande har ret til at begrænse udøvelse af ytringsfrihed, når sådan udøvelse udgør en trussel mod national sikkerhed og stabilitet. På DER den marts 2015 blev vedtaget konklusioner, hvor Det Europæiske Råd inviterede til udarbejdelse inden juni 2015 af en handlingsplan om strategisk kommunikation set i forhold til den misinformation som Rusland har spredt rettet mod EU-medlemsstater. Kommissionen har igangsat en REFIT -evaluering af AVMS-direktivet. Evalueringen, som har til formål at afdække fordele og ulemper ved AVMS-direktivet således som direktivet fungerer i dag, forventes færdiggjort af Kommissionen inden udgangen af Under det italienske formandskab blev der i 2014 vedtaget rådskonklusioner, som opfordrede Kommissionen til hurtigt at gennemføre evalueringsøvelsen i lyset af de hastige teknologiske og markedsmæssige forandringer som følge af digitaliseringen. Kommissionen forventes at fremsætte et forslag til revision af direktivet medio Forud for påbegyndelsen af REFIT-evalueringsøvelsen lancerede Kommissionen med sin grønbog Forberedelse på en fuldt ud konvergeret audiovisuel verden: Vækst, kreativitet og værdier fra april 2013 en bred, offentlig debat om konsekvenserne af udviklingen af det audiovisuelle medielandskab herunder særligt i lyset af den stigende konvergens mellem traditionelle tv-tjenester og internettet, og måden hvorpå sådanne tjenester bliver leveret og forbrugt. Regeringen afgav i den forbindelse høringssvar til Kommissionen den 4. juli Traditionelt tv og tv-lignende on demand-tjenester er i dag underlagt en EUminimumsregulering i AVMS-direktivet. Direktivet, der har til formål at etablere et indre marked, der sikrer den frie bevægelighed af audiovisuelle medietjenester, hviler på følgende hovedelementer: Hjemlandskontrol af udbydere af audiovisuelle tjenester (oprindelseslandsprincippet) Frihed til at modtage og retransmittere audiovisuelle medietjenester fra andre medlemsstater Minimumsharmonisering af regler om blandt andet reklamer, fremme af europæiske audiovisuelle produktioner og beskyttelse af mindreårige Administrativt samarbejde mellem medlemsstater og deres reguleringsmyndigheder med henblik på at sikre direktivets anvendelse i praksis. Ifølge direktivets oprindelseslandsprincip er det lovgivningen i det land, hvor udbyderen af den audiovisuelle medietjeneste er etableret, der finder anvendelse på udbyderen. Dog giver direktivet i undtagelsestilfælde og under iagttagelse af særlige betingelser og en særlig procedure medlemsstaterne mulighed for midlertidigt

9 Side 9 at suspendere retransmission af tv-udsendelser, der kommer fra en anden medlemsstat, hvis udsendelserne i åbenlys, væsentlig og alvorlig grad overtræder direktivets regler om beskyttelse af mindreårige og bekæmpelse af tilskyndelse til had. Det er funktionaliteten af disse regler, som formandskabet rejser spørgsmål ved i lyset af den nuværende geopolitiske situation. 3. Formål og indhold Meddelelsen forventes at udstikke kommissionens strategi for det digitale indre marked og lægger op til initiativer inden for en række områder. Selve meddelelsen indeholder ikke specifikke forslag til lovgivningsmæssige tiltag, men beskriver retningen, formålet og processen for kommende tiltag til at fremme det digitale indre marked. Det kan bl.a. forventes, at en række høringer vil blive iværksat som opfølgning på meddelelsen. Den politiske drøftelse har til formål at give input til Kommissionens arbejde med at fremlægge forslag til den fremtidige audiovisuelle regulering inden for rammerne af det digitale indre marked. Det lettiske formandskab har fremlagt et diskussionspapir, der tager afsæt i Kommissionens meddelelse om strategien for det digitale indre marked. Formandskabet beder i den forbindelse medlemsstaterne om at kommentere hvilke tiltag, der kan tages til sikring af kulturelt mangfoldigt og højkvalitets audiovisuelt indhold som led i implementeringen af strategien. Dernæst bedes medlemsstaterne om i forhold til AVMS-direktivet at kommentere, hvorledes princippet om ytringsfrihed kan afvejes mod hensynene om offentlig sikkerhed og stabilitet samtidig med, at der opretholdes et kulturelt mangfoldigt og højkvalitets europæisk audiovisuelt landskab. 4. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet skal ikke høres. 5. Nærhedsprincippet Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant. 6. Gældende dansk ret Spørgsmålet om gældende dansk ret er ikke relevant. 7. Konsekvenser Den politiske drøftelse medfører ikke i sig selv lovgivningsmæssige konsekvenser eller konsekvenser for EU s budget, statsfinanserne, samfundsøkonomien, erhvervslivet eller beskyttelsesniveauet. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at vurdere udfaldet af Kommissionens gennemgang af det nuværende AVMSdirektiv og det mulige indhold af et efterfølgende forslag til revision af direktivet. Der vil blive taget stilling til mulige konsekvenser i forbindelse med Kommissionens forslag, når det foreligger. 8. Høring Punktet om den politiske drøftelse om den fremtidige reguleringsramme for udbud af audiovisuelle tjenester i den konvergerede medieverden er blevet sendt i høring i

10 Side 10 EU-specialudvalget for kulturpolitiske spørgsmål med frist 20. april Høringen gav ikke anledning til bemærkninger. 9. Generelle forventninger til andre landes holdninger Medlemsstaterne forventes at bidrage til den politiske drøftelse. Det må forventes, at flere lande under drøftelsen vil understrege, at oprindelseslandsprincippet i AVMS-direktivet stadigvæk er et relevant hovedprincip, og at udfordringen ikke er princippet som sådan, men derimod at opstille mere præcise definitioner af undtagelser til princippet. 10. Regeringens generelle holdning Regeringen hilser Kommissionens meddelelse velkommen og støtter Kommissionens ambitioner om at styrke det digitale indre marked til gavn for forbrugere og virksomheder. Regeringen ser frem til det videre arbejde med strategien og vil tage stilling til de konkrete lovgivningsmæssige initiativer i takt med, at disse fremsættes af Kommissionen. Regeringen ser positivt på formandskabets initiativ til en politisk drøftelse om en fremtidig europæisk audiovisuel politik inden for rammerne af strategien om det digitale indre marked. Som nævnt i regeringens høringssvar til Kommissionen over Kommissionens grønbog Forberedelse på en fuldt ud konvergeret audiovisuel verden: Vækst, kreativitet og værdier finder regeringen det væsentligt at drøfte konsekvenserne af udviklingen af det audiovisuelle medielandskab. Regeringen lægger vægt på, at der holdes fokus på de værdier, der understøtter reguleringen af audiovisuelle medietjenester, herunder ytringsfrihed, mediepluralisme, fremme af kulturel mangfoldighed, beskyttelse af personoplysninger og forbrugere. Desuden lægger regeringen vægt på, at der i eventuelle reguleringsmæssige tiltag overvejes mere fleksibilitet med henblik på tilpasning til den teknologiske og markedsmæssige udvikling under hensyntagen til mediesektorens konkurrenceevne. 11. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Grund- og nærhedsnotat om Kommissionens grønbog Forberedelse på en fuldt ud konvergeret audiovisuel verden: Vækst, kreativitet og værdier har været fremsendt til Folketingets Europaudvalg den 27. maj Revideret grund- og nærhedsnotat om grønbogen samt regeringens høringssvar til Kommissionen har været fremsendt til Folketingets Europaudvalg den 27. juni Ad 9. Maksimal udnyttelse af den rolle, som breddeidræt spiller i udviklingen af tværfaglige færdigheder, især blandt unge - Rådskonklusioner Nyt notat. 1. Resumé

11 Side 11 Rådet vedtog den 21. maj 2014 en ny EU-arbejdsplan for sport, som gælder for perioden Idrættens rolle i forhold til udvikling af tværfaglige kvalifikationer er et af fokusområderne i EU-arbejdsplanen. Formandskabet har i forlængelse heraf fremlagt et udkast til rådskonklusioner om maksimal udnyttelse af den rolle, som breddeidræt spiller i udviklingen af tværfaglige færdigheder, især blandt unge. Udkastet til rådskonklusioner inviterer blandt andet medlemsstaterne til at fremme værdien af tværfaglige færdigheder opnået gennem idræt, og at skabe større bevidsthed om at tværfaglige færdigheder, der er opnået gennem deltagelse i idræt, har en personlig og social merværdi. Rådskonklusionsudkastet forventes at blive vedtaget på rådsmødet (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den maj Baggrund EU-arbejdsplanen for sport fremhæver, at idrætten yder et vigtigt bidrag til de overordnede mål i Europa 2020-strategien. Dette gør den blandt andet i betragtning af sektorens stærke potentiale til at bidrage til intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. En af arbejdsplanens tre prioriteter, "sport og samfundet", understreger sportens sammenhæng med beskæftigelse og uddannelse, hvilket blandt andet skal ses i lyset af idrættens evne til at udvikle tværfaglige færdigheder. 3. Formål og indhold Formålet med udkastet til rådskonklusioner er at sætte fokus på idrættens rolle i forhold til udvikling af tværfaglige færdigheder, især blandt unge. Udkastet til konklusioner anerkender, at deltagelse i idræt først og fremmest er en fysisk fritidsaktivitet, men at det også har en merværdi med hensyn til at skabe et sundere og generelt et mere inklusivt og bæredygtigt samfund i Europa. Det kan udvikle positive sociale holdninger og værdier samt personlige kvalifikationer og kompetencer, herunder tværfaglige færdigheder, f.eks. evnen til at tænke kritisk, tage initiativ, løse problemer og samarbejde. Konklusionsudkastet opfordrer blandt andet medlemsstaterne til: at skabe større bevidsthed om at tværfaglige færdigheder, der er opnået gennem deltagelse i idræt, har en personlig og social merværdi. at samarbejde og udveksle god praksis med andre relevante sektorer og mellem EU-medlemsstaterne. at tilskynde til innovative partnerskaber mellem formelle og ikkeformelle undervisningsudbydere for at udvikle læringsmetoder, der kan være brugbare i idrætssektoren. at forbedre unges deltagelse i idræt, herunder unge med færre muligheder. Konklusionsudkastet opfordrer blandt andet medlemsstater og Kommissionen til; at fremme værdien af tværfaglige færdigheder opnået gennem idræt.

12 Side 12 at integrere de positive resultater af tværfaglige færdigheder, der er udviklet gennem idrætten, i de nationale og europæiske politikker og strategier. at fremme udvekslingen af oplysninger og erfaringer mellem beslutningstagere og sportsinteressenter med henblik på at højne standarderne inden for træning og instruktion samt frivillige. at støtte frivilligt arbejde inden for sport ved at udvikle flere muligheder for frivilligt arbejde for unge. Konklusionsudkastet opfordrer EU-Kommissionen til; at gennemføre en undersøgelse om idrættens bidrag til unges beskæftigelsesegnethed i forbindelse med Europa 2020-strategien. at fortsætte indsamlingen af data, bedste praksis og analysen af den sociale og økonomiske betydning af idræt. at lette udvekslingen af oplysninger og gode eksempler og netværkssamarbejde blandt medlemsstaterne, især med hensyn til udvikling af mere tilgængelig, attraktiv og diversificeret idræt, især for unge. 4. Europa-Parlamentet udtalelser Europa-Parlamentet skal ikke høres. 5. Nærhedsprincippet Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant. 6. Gældende dansk ret Spørgsmålet om dansk ret er ikke relevant, idet idrættens rolle i forhold til udviklingen af tværfaglige færdigheder ikke som selvstændigt område er reguleret ved dansk lov. 7. Konsekvenser Lovgivningsmæssige konsekvenser En vedtagelse af udkastet til rådskonklusioner har ingen lovgivningsmæssige konsekvenser. Økonomiske konsekvenser Udkastet til rådskonklusioner medfører ikke i sig selv væsentlige konsekvenser og vurderes heller ikke i en senere fase at indebære konsekvenser for EU s budget, statsfinanserne, samfundsøkonomien, erhvervslivet eller beskyttelsesniveauet. 8. Høring Udkastet til rådskonklusioner har af to omgange været sendt i høring i Danmarks Idrætsforbund, DGI, Dansk Firmaidrætsforbund, Team Danmark, Dansk Skoleidræt og International Sports And Culture Association (ISCA). Danmarks Idrætsforbund har i deres høringssvar henvist til DIF s vækst- og beskæftigelsespolitiske udspil, der sigter på konkrete initiativer i forhold til at udnytte idrættens potentiale til at skabe mere beskæftigelse herunder blandt unge. DGI og ISCA har i deres høringssvar fremført, at konklusionsudkastet mangler en ba-

13 Side 13 lanceret opmærksomhed på de færdigheder, som ikke mindst unge erhverver sig i roller som frivillige ledere og instruktører/trænere. Udkastet til rådskonklusioner er endvidere blevet sendt i høring i EUspecialudvalget for kulturpolitiske spørgsmål og en bredere kreds af to omgange henholdsvis den 20. januar 2015 og den 23. februar Konklusionsudkastet er endelig blevet sendt i høring i EU-specialudvalget for kulturpolitiske spørgsmål med frist den 20. april Høringen gav ikke anledning til bemærkninger. 9. Generelle forventninger til andre landes holdninger Alle medlemsstater forventes at tilslutte sig udkastet til rådskonklusioner. 10. Regeringens generelle holdning Regeringen ser positivt på, at der med rådskonklusionsudkastet sættes fokus på idrættens rolle i forhold til udviklingen af tværfaglige færdigheder, herunder at konklusionsudkastet sætter fokus på idrættens bidrag til andre politikområder. Regeringen har noteret sig, at formandskabet hovedsageligt har ønsket at fokusere konklusionsudkastet på den aktive idrætsdeltagelse og ikke på frivillighed i bredere forstand, ligesom regeringen har noteret sig, at frivillighed i idrætten og frivillighedens rolle i forhold til at fremme aktivt medborgerskab er omhandlet i rådskonklusioner fra november Regeringen kan bakke op om udkastet til rådskonklusioner om breddeidrættens rolle på dagsordenen for rådsmødet (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den maj Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg. Ad 10. Fysisk aktivitet som et grundlæggende element i uddannelse på alle niveauer samarbejdsmodeller med sportssektoren - Politisk drøftelse Nyt notat. 1. Resumé I forlængelse af udkastet til rådskonklusioner om maksimal udnyttelse af den rolle, som breddeidræt spiller i udviklingen af tværfaglige færdigheder, især blandt unge, gennemføres en politisk drøftelse, der skal sætte fokus på, hvordan bæredygtige samarbejdsmodeller kan øge idrætsdeltagelse i og uden for uddannelsesmiljøerne. Det forventes, at sportssektoren vil blive inddraget i den politiske drøftelse, men formandskabet har endnu ikke oplyst, hvordan dette vil ske.

14 Side 14 Alle lande forventes at deltage i den politiske drøftelse på rådsmødet (ungdom, uddannelse, kultur og sport) den maj Baggrund I forlængelse af udkastet til rådskonklusioner om maksimal udnyttelse af den rolle, som breddeidræt spiller i udviklingen af tværfaglige færdigheder, især blandt unge, jf. pkt. 9, ønsker formandskabet at gennemføre en politisk drøftelse, der skal sætte fokus på samarbejdet mellem uddannelsessektoren, uddannelsesinstitutionerne og idrætsorganisationer med henblik på at drøfte, hvordan bæredygtige samarbejdsmodeller kan øge idrætsdeltagelse i og uden for uddannelsesmiljøerne. 3. Formål og indhold Formålet med drøftelsen er at sætte fokus på, hvordan samarbejde mellem uddannelsessektoren og idrætssektoren kan øge idrætsdeltagelsen i og uden for uddannelsesmiljøerne. Drøftelsen inviterer medlemsstaterne til at fremlægge eksempler på gode samarbejdsmodeller mellem uddannelsessektoren og idrætssektoren og særlige udfordringer, der er forbundet med sådanne samarbejder. Drøftelsen giver Rådet mulighed for at dele nationale erfaringer på området. Danmark kan i den sammenhæng fremføre de danske erfaringer på området, herunder fremhæve idrættens samarbejde med uddannelsessektoren. Alle lande forventes at deltage i den politiske drøftelse på rådsmødet den maj. 4. Europa-Parlamentet udtalelser Europa-Parlamentet skal ikke høres. 5. Nærhedsprincippet Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant. 6. Gældende dansk ret Spørgsmålet om gældende dansk ret er ikke relevant. 7. Konsekvenser Lovgivningsmæssige konsekvenser Den politiske drøftelse har ingen lovgivningsmæssige konsekvenser. Økonomiske konsekvenser Den politiske drøftelse medfører ikke i sig selv væsentlige økonomiske konsekvenser og vurderes heller ikke i en senere fase at indebære konsekvenser for EU s budget, statsfinanserne, samfundsøkonomien, erhvervslivet eller beskyttelsesniveauet. 8. Høring

15 Side 15 Punktet vedr. den politiske drøftelse er blevet sendt i høring i EU-specialudvalget for kulturpolitiske spørgsmål med frist den 23. april 2015, hvor høringen ikke gav anledning til bemærkninger, samt i relevante idrætsorganisationer. 9. Generelle forventninger til andre landes holdninger Alle medlemsstater forventes at deltage i den politiske drøftelse. 10. Regeringens generelle holdning Regeringen ser positivt på formandskabets initiativ til en politisk drøftelse om samarbejdet mellem idrætssektoren og uddannelsessektoren med henblik på at øge idrætsdeltagelsen i og uden for uddannelsesmiljøerne, da der vil være mulighed for at fremhæve de danske erfaringer på området og samtidig hente inspiration fra andre medlemsstater. 11. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Punktet vedr. den politiske drøftelse har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg.

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Bilag 184 Offentligt

Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Bilag 184 Offentligt Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Bilag 184 Offentligt Kulturministeriet 23. april 2010 Samlenotat Rådsmøde (uddannelse, ungdom og kultur) den 10.-11. maj 2010 Kultur 1. Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet 10. februar 2014 Samlenotat for Rådsmødet (uddannelse) den 24. februar 2014 Uddannelse Punkt 1: Effektiv

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg med henblik på møde i Rådet (Konkurrenceevne industri, indre marked, forskning) den 21. 22.

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. april 2015 15/02055-8 Indholdsfortegnelse 9. Politik for det digitale indre marked...

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3090 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3090 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3090 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Internationalt sekretariat Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0807 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 14. februar 2008 REAL j.nr. 722-0001 klm/aba/lt Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Læs mere

Kommissionens grønbog om

Kommissionens grønbog om Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 225 Offentligt Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Skatteudvalget 25. maj 2011 Lidt historik før internettets udbredelse Nationalt begrænset

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0442 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0442 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0442 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Hen imod en blomstrende datadreven økonomi, KOM (2014) 442 final 1.

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt 8. februar 2015 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 13. juli 2010 1. Den europæiske finansielle tilsynspakke a) (evt.)

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Roaming Resumé Kommissionen har fremsat et forslag til forordning

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 3. juli 2013 Hollandsk nærhedsundersøgelse Sammenfatning Den hollandske regering

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012 Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3205 - økofin Bilag 4 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler [INI] Koordineret med [INI] Sagsnr. Doknr. Dato Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213, L 217/18 DA EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/48/EF af 20. juli 1998 om ændring af direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV.

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV. Lett Advokatfirma Peter Rønnow Advokat J.nr. 281503-LBB (som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 22. april 2012) VEDTÆGTER For KulturERhverv 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne IP/04/37 Bruxelles, den 13. januar 2004 Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne Europa-Kommissionen har fremlagt

Læs mere

Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 24. maj 2005 Med henblik på mødet i Folketingets Europaudvalg

Læs mere

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. Erhvervsstyrelsen carsor@erst.dk miasim@erst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 M O B I L + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 C P H

Læs mere

Til Folketingets Europaudvalg 3. juli 2007

Til Folketingets Europaudvalg 3. juli 2007 Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0242 Bilag 1 Offentligt NOTAT Til Folketingets Europaudvalg 3. juli 2007 Notatet fremsendes også til Folketingets Kulturudvalg Grundnotat om Kommissionens meddelelse til

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Plantedirektoratet/departement Sagsnr.: PD 11-2221-000001/Dep. sagsnr.: 10815 Den 29. juni 2011 FVM 903 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk 30. august 2013 CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk Høring over grønbog om en fuldt ud konvergeret audiovisuel verden: Vækst, kreativitet og værdier Europa-kommissionen har i april udsendt

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Til Folketingets Europaudvalg 6. marts 2006

Til Folketingets Europaudvalg 6. marts 2006 Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 110 Offentligt NOTAT Til Folketingets Europaudvalg 6. marts 2006 Notatet fremsendes også til Folketingets Kulturudvalg. Grundnotat om revision af direktivet om "tv uden

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådets forordning om en oversættelsesordning for EU-patentet, KOM(2010) 350

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234 ORIENTERENDE NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8448/04 EDUC

Læs mere

Europaudvalget 2006 2762 - Uddannelse m.v. Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2006 2762 - Uddannelse m.v. Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2006 2762 - Uddannelse m.v. Bilag 4 Offentligt Kulturministeriet Att. specialkonsulent Vibeke G. Petersen E-mail: kum@kum.dk 4. april 2006 Anette Høyrup Dok. 41380/mh/ph Høring om revision

Læs mere

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 168 Offentligt Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Notat J.nr. 2010-221-0034 Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0083 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0083 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0083 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 103 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.:

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 11.1.2010 2009/0009(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0348 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 13-0189237 Den 7. januar 2013 Proces og Administration ABL SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked. gennemgå en grønbog fra Kommissionen.

Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked. gennemgå en grønbog fra Kommissionen. Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 568 Offentligt 1 Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Tak for interessen Tak til

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3128 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3128 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3128 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Internationalt sekretariat Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3275 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3275 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3275 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Samlenotat for Rådsmødet (uddannelse og ungdom) den 25. november 2013 Uddannelse Punkt 1: Effektivt lederskab

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 7. marts 2011

Samlenotat vedr. rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 7. marts 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3073 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat vedr. rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 7. marts 2011 17. februar 2011 J.nr. 2011-00001078

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr. 2013-008563 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere