Europaudvalget 2015 Rådsmøde uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3388 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2015 Rådsmøde uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat 29. april 2015 Rådsmøde (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den maj 2015 Kultur og sport 6. Kulturelle og kreative crossovers til fremme af innovation, økonomisk bæredygtighed og social inklusion side 2 KOM-dokument foreligger ikke - Rådskonklusioner 7. Rådets afgørelse om udpegning af Den Europæiske Kulturhovedstad for 2019 i Italien og Bulgarien side 5 KOM (2015) Vedtagelse 8. Fremtidig europæisk audiovisuel politik inden for rammerne af strategien om det digitale indre marked side 6 KOM-dokument foreligger ikke (a) En strategi for et digitalt indre marked for Europa - Præsentation (b) Virkningerne af direktivet om audiovisuelle medietjenester i lyset af den nuværende geopolitiske situation - Politisk drøftelse 9. Maksimal udnyttelse af den rolle, som breddeidræt spiller i udviklingen af tværfaglige færdigheder, især blandt unge side 10 KOM-dokument foreligger ikke - Rådskonklusioner 10. Fysisk aktivitet som et grundlæggende element i uddannelse på alle niveauer samarbejdsmodeller med sportssektoren side 13 KOM-dokument foreligger ikke - Politisk drøftelse Dok. nr

2 Side 2 Ad 6. Kulturelle og kreative crossovers til fremme af innovation, økonomisk bæredygtighed og social inklusion KOM-dokument foreligger ikke - Rådskonklusioner Nyt notat. 1. Resumé Formandskabet har fremlagt udkast til rådskonklusioner om kulturelle og kreative crossovers dvs. krydsninger eller koblinger mellem færdigheder fra kulturelle og kreative sektorer og færdigheder fra andre sektorer til fremme af innovation, økonomisk bæredygtighed og social inklusion. Rådskonklusionsudkastet har til formål at synliggøre og anerkende de positive effekter, der følger af et samspil mellem kulturelle og kreative sektorer og f.eks. erhvervsliv, uddannelsesområdet og forskningsområdet, når det gælder om at tænke nyt og finde løsninger på aktuelle økonomiske, samfundsmæssige og sociale problemstillinger. Rådskonklusionsudkastet indeholder opfordringer til medlemsstater og Kommissionen om at have fokus på fordele ved kulturelle og kreative crossovers, ligesom udkastet opfordrer til at fremme kreative partnerskaber mellem kulturelle og kreative og andre sektorer gennem bl.a. bevidsthedsskabende indsatser. Udkastet skal bl.a. ses med baggrund i det lettiske formandskabsprogram, der lægger op til at skabe bevidsthed om positive bidrag og effekter fra kulturelle og kreative crossovers og udvikle området for crossovers gennem samarbejde på tværs af politikområder. Rådskonklusionsudkastet forventes at blive vedtaget på rådsmødet (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den maj Baggrund Udkastet skal ses i forlængelse af italiensk-lettiske-luxembourgske trioformandskabsprogram, som har særligt fokus på at skabe bevidsthed om kulturområdet som drivkraft for innovation, vækst og social sammenhængskraft. Det lettiske formandskab har med baggrund heri valgt at stille skarpt på samspillet og partnerskabet mellem kulturelle og kreative sektorer på den ene side og andre sektorer på den anden side, ligesom formandskabet ønsker at synliggøre de positive effekter af dette samspil eller disse crossovers. Formandskabet slår til lyd for at udvikle området for crossovers gennem samarbejde på tværs af politikområder. 3. Formål og indhold

3 Side 3 Rådskonklusionsudkastet har til formål at gøre opmærksom på og påskønne de positive samfundseffekter, som kulturelle og kreative crossovers kan have, og pege på indsatser, der kan bidrage til i højere grad at drage fordel af effekterne. Konklusionsudkastet tager udgangspunkt i, hvad der forstås ved kulturelle og kreative crossovers, der beskrives som en proces, der kombinerer viden og færdigheder, som er særlige for de kulturelle og kreative sektorer, med viden og færdigheder i andre sektorer med henblik på at skabe innovative og intelligente løsninger på aktuelle samfundsmæssige udfordringer. Som eksempler på fordele ved kulturelle og kreative crossovers på forskellige samfundsområder peges på positive effekter i erhvervslivet som f.eks. kundepleje, medarbejdertilfredshed, organisationsforbedringer. Af positive effekter på skoleområdet nævnes f.eks. reduktion af elevfrafald og -fravær samt forbedring af elevers trivsel. Hvad angår positive bidrag til sundhedsområdet, nævnes f.eks. fremme af rehabilitering. Regenerering af industriområder og byrum nævnes som positive bidrag til regional- og byudvikling, ligesom f.eks. bidrag til innovative måder at fremme genbrug på gavner miljøbeskyttelsesområdet. Der opregnes samtidig en række hindringer for, at man kan drage den fulde nytte af de kulturelle og kreative crossovers. Blandt andet savnes der viden om mulighederne ved crossovers, ligesom udveksling af god praksis på området findes at være sparsom. Endvidere henvises der til en silotankegang, der hentyder til, at forskellige politikområder, herunder kulturområdet, er organiseret på en måde, der ikke fremmer den nytænkning, der kan udvikles gennem tværgående samarbejde og synergi mellem områderne. Derudover peges der på, at området for crossovers ikke er tilstrækkeligt kortlagt, idet der mangler pålidelige og sammenlignelige data på området. På den baggrund giver forslaget en række opfordringer til medlemsstaterne og Kommissionen. Medlemsstaterne og Kommissionen opfordres bl.a. til: At skabe bevidsthed blandt alle relevante parter om den kulturelle, økonomiske og sociale værdi af den kreativitet og innovation, der skabes gennem et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. At modvirke silotankegangen og i stedet i højere grad inddrage kunst, kultur og kreativitet i strategier for økonomisk vækst, socialpolitik, by- og regionaludvikling og bæredygtig udvikling. Fortsat at kortlægge eksisterende politikker og tendenser, der har forbindelse til kulturelle og kreative crossovers og styrke indsamling af data på området. Medlemsstaterne opfordres bl.a. til: At tilskynde til udviklingen af kulturelle og kreative crossovers lokalt og regionalt.

4 Side 4 At tilskynde til designtænkning (forstået som en løsningorienteret tilgang, der har fokus på et langsigtet mål) i den offentlige sektor. At fremme gunstige vilkår for udviklingen af de kulturelle og kreative sektorers potentiale i forbindelse med kulturelle og kreative crossovers. At fremme tværgående færdigheder, kreativitet og entreprenørskab inden for uddannelsesområdet. Kommissionen opfordres endelig bl.a. til: At udvikle en sammenhængende strategisk tilgang med det formål at styrke de kulturelle og kreative sektorers konkurrenceevne og videreudvikling. At tilpasse oplysningen til kulturelle og kreative sektorer om EUstøtteprogrammer og -fonde, så der tages højde for crossovers til andre politikområder. At styrke dataindsamlingen om effekter af kulturelle og kreative crossovers på andre politikområder og generelt på vækst. 4. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet skal ikke høres. 5. Nærhedsprincippet Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant. 6. Gældende dansk ret Ikke relevant. 7. Konsekvenser Lovgivningsmæssige konsekvenser En vedtagelse af konklusionsudkastet har ingen lovgivningsmæssige konsekvenser. Økonomiske konsekvenser Konklusionsudkastet medfører ikke i sig selv væsentlige økonomiske konsekvenser og vurderes heller ikke i en senere fase at indebære konsekvenser for EU s budget, statsfinanserne, samfundsøkonomien, erhvervslivet eller beskyttelsesniveauet. 8. Høring Udkastet til rådskonklusioner er blevet sendt i høring i EU-specialudvalget for kulturpolitiske spørgsmål med frist den 20. april Høringen gav ikke anledning til bemærkninger. 9. Generelle forventninger til andre landes holdninger Alle lande forventes at tilslutte sig rådskonklusionsudkastet. 10. Regeringens generelle holdning Regeringen er positiv over for formandskabets initiativ til at sætte samarbejdet og samspillet mellem de kulturelle og kreative sektorer og andre sektorer og de gavnlige effekter, der kan følge deraf, på dagsordenen.

5 Side 5 Der er i Danmark allerede flere erfaringer med indsatser på tværs af politikområder og med partnerskaber mellem kunst- og kulturaktører og aktører fra andre sektorer. F.eks. partnerskaber mellem kunst- og uddannelsesområdet, arkitektur og regionaludvikling, kultur og turisme, kultur og oplevelsesøkonomi, designtænkning i virksomheder mv. Regeringen kan således bakke op om, at der med det foreliggende udkast lægges op til at synliggøre de muligheder, der ligger i at integrere kulturelle og kreative færdigheder i andre sektorer og i at styrke samarbejdet på tværs af sektorerne. 11. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg. Ad 7. Rådets afgørelse om udpegning af Den Europæiske Kulturhovedstad for 2019 i Italien og Bulgarien KOM (2015) Vedtagelse Nyt notat. 1. Resumé Rådet forestår den formelle udpegelse af kulturhovedstæder efter henstilling fra Kommissionen, der bygger på en indstilling fra juryen vedr. den europæiske kulturhovedstad. På rådsmødet (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den maj 2015 forventes Matera i Italien og Plovdiv i Bulgarien at blive udpeget som Europæisk Kulturhovedstad for Baggrund Ifølge Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1622/2006/EF af 24. oktober 2006 udpeger Rådet hvert år efter rotationsprincip mellem landene to af de byer i medlemsstaterne, som har ansøgt om at blive Europæisk Kulturhovedstad. Byerne udpeges normalt fire år før, de skal være kulturhovedstad. Valget sker efter henstilling fra Kommissionen med baggrund i en indstilling fra bedømmelsesjuryen. 3. Formål og indhold Med henvisning til ovennævnte rotationsprincip skal hovedstaden for 2019 være i Italien og Bulgarien. Kommissionen forventes at henstille, at Rådet udpeger Matera i Italien og Plovdiv i Bulgarien som Europæisk Kulturhovedstad for Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet skal ikke udtale sig.

6 Side 6 5. Nærhedsprincippet Der er tale om en praktisk gennemførelse af en vedtagen retsakt. 6. Gældende dansk ret Ikke relevant. 7. Konsekvenser Lovgivningsmæssige konsekvenser Økonomiske konsekvenser Udpegningen medfører ikke i sig selv væsentlige økonomiske konsekvenser og vurderes heller ikke i en senere fase at indebære væsentlige konsekvenser for EU s budget, statsfinanserne, samfundsøkonomien, erhvervslivet eller beskyttelsesniveauet. 8. Høring Høring er ikke relevant, da der er tale om en praktisk gennemførelse af en vedtagen retsakt. 9. Generelle forventninger til andre landes holdninger Den foreslåede udpegning forventes vedtaget. 10. Regeringens generelle holdning Regeringen kan tilslutte sig den foreslåede udpegning. 11. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg, men udpegninger af kulturhovedstæder har ved flere tidligere lejligheder været forelagt for Europaudvalget; senest på møde den 15. maj 2014 forud for rådsmødet (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den maj Ad 8. Fremtidig europæisk audiovisuel politik inden for rammerne af strategien om det digitale indre marked KOM-dokument foreligger ikke (a) En strategi for et digitalt indre marked for Europa - Præsentation (b) Virkningerne af direktivet om audiovisuelle medietjenester i lyset af den nuværende geopolitiske situation - Politisk drøftelse Nyt notat. 1. Resumé

7 Side 7 Der lægges op til, at Kommissionen præsenterer sin meddelelse om strategien for det digitale indre marked, som har til formål at fastlægge de overordnede rammer for fremme af et digitalt indre marked. Meddelelsen, som forventes offentliggjort primo maj 2015, forventes at pege henimod en række konkrete forslag, herunder adgang til audiovisuelt indhold via forslag til revision af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (AVMS-direktivet). Med afsæt i præsentationen har formandskabet foreslået en politisk drøftelse af, hvordan AVMS-direktivet fungerer i lyset af den nuværende geopolitiske situation, som berører spørgsmål som ytringsfrihed og offentlighedens interesse i målsætninger om sikkerhed og stabilitet. Medlemsstaterne kan her bl.a. kommentere eventuelle behov for ændring af direktivets regler om jurisdiktion og procedurer for samarbejde mellem nationale reguleringsmyndigheder. Drøftelsen er ifølge formandskabet bl.a. aktualiseret af den misinformation som Rusland har spredt rettet mod EUmedlemsstater. Formandskabet har desuden lagt op til en politisk drøftelse af betydningen af ændringerne i det audiovisuelle medielandskab for EU-reguleringen på området. Den politiske drøftelse har til formål at give input til Kommissionens igangværende REFIT -evaluering af AVMS-direktivet og arbejde med at fremlægge forslag til revision af direktivet medio 2016 inden for rammerne af det digitale indre marked. Alle lande forventes på rådsmødet (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den maj 2015 at bidrage til den politiske drøftelse. 2. Baggrund Det digitale indre marked ligger meget højt på Kommissionens politiske dagsorden. Den tidligere estiske statsminister Andrus Ansip er udpeget som næstformand for Kommissionen med ansvar for området, som derudover også varetages af bl.a. den tyske kommissær for digital økonomi og samfund, Günther Oettinger. Formandskabet har lagt op til, at Kommissionen på rådsmødet (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den maj 2015 præsenterer sin meddelelse om strategien for det digitale indre marked, der forventes offentliggjort primo maj Meddelelsen forventes at have til formål at fastlægge de overordnede rammer for fremme af et digitalt indre marked. Hovedindsatsområder forventes at blive bedre adgang til digitale varer og tjenesteydelser for forbrugere og virksomheder på tværs af de europæiske lande, at skabe rette vilkår for at digitale net og tjenester kan udvikle sig og at maksimere den europæiske digitale økonomis potentiale. Meddelelsen forventes at pege henimod en række konkrete forslag, herunder adgang til audiovisuelt indhold via forslag til revision af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (AVMS-direktivet) og en modernisering af ophavsretslovgivningen.

8 Side 8 Med afsæt i Kommissionens præsentation af sin meddelelse om strategien for det digitale indre marked har formandskabet foreslået en politisk drøftelse af, hvordan AVMS-direktivet fungerer i lyset af den nuværende geopolitiske situation. Formandskabet peger på, at dette bl.a. er aktualiseret af den misinformation som Rusland har spredt rettet mod EU-medlemsstater. Formandskabet henviser i den forbindelse til, at ytringsfrihed er en europæisk kerneværdi, men at princippet om ytringsfrihed ikke er absolut, herunder at lande har ret til at begrænse udøvelse af ytringsfrihed, når sådan udøvelse udgør en trussel mod national sikkerhed og stabilitet. På DER den marts 2015 blev vedtaget konklusioner, hvor Det Europæiske Råd inviterede til udarbejdelse inden juni 2015 af en handlingsplan om strategisk kommunikation set i forhold til den misinformation som Rusland har spredt rettet mod EU-medlemsstater. Kommissionen har igangsat en REFIT -evaluering af AVMS-direktivet. Evalueringen, som har til formål at afdække fordele og ulemper ved AVMS-direktivet således som direktivet fungerer i dag, forventes færdiggjort af Kommissionen inden udgangen af Under det italienske formandskab blev der i 2014 vedtaget rådskonklusioner, som opfordrede Kommissionen til hurtigt at gennemføre evalueringsøvelsen i lyset af de hastige teknologiske og markedsmæssige forandringer som følge af digitaliseringen. Kommissionen forventes at fremsætte et forslag til revision af direktivet medio Forud for påbegyndelsen af REFIT-evalueringsøvelsen lancerede Kommissionen med sin grønbog Forberedelse på en fuldt ud konvergeret audiovisuel verden: Vækst, kreativitet og værdier fra april 2013 en bred, offentlig debat om konsekvenserne af udviklingen af det audiovisuelle medielandskab herunder særligt i lyset af den stigende konvergens mellem traditionelle tv-tjenester og internettet, og måden hvorpå sådanne tjenester bliver leveret og forbrugt. Regeringen afgav i den forbindelse høringssvar til Kommissionen den 4. juli Traditionelt tv og tv-lignende on demand-tjenester er i dag underlagt en EUminimumsregulering i AVMS-direktivet. Direktivet, der har til formål at etablere et indre marked, der sikrer den frie bevægelighed af audiovisuelle medietjenester, hviler på følgende hovedelementer: Hjemlandskontrol af udbydere af audiovisuelle tjenester (oprindelseslandsprincippet) Frihed til at modtage og retransmittere audiovisuelle medietjenester fra andre medlemsstater Minimumsharmonisering af regler om blandt andet reklamer, fremme af europæiske audiovisuelle produktioner og beskyttelse af mindreårige Administrativt samarbejde mellem medlemsstater og deres reguleringsmyndigheder med henblik på at sikre direktivets anvendelse i praksis. Ifølge direktivets oprindelseslandsprincip er det lovgivningen i det land, hvor udbyderen af den audiovisuelle medietjeneste er etableret, der finder anvendelse på udbyderen. Dog giver direktivet i undtagelsestilfælde og under iagttagelse af særlige betingelser og en særlig procedure medlemsstaterne mulighed for midlertidigt

9 Side 9 at suspendere retransmission af tv-udsendelser, der kommer fra en anden medlemsstat, hvis udsendelserne i åbenlys, væsentlig og alvorlig grad overtræder direktivets regler om beskyttelse af mindreårige og bekæmpelse af tilskyndelse til had. Det er funktionaliteten af disse regler, som formandskabet rejser spørgsmål ved i lyset af den nuværende geopolitiske situation. 3. Formål og indhold Meddelelsen forventes at udstikke kommissionens strategi for det digitale indre marked og lægger op til initiativer inden for en række områder. Selve meddelelsen indeholder ikke specifikke forslag til lovgivningsmæssige tiltag, men beskriver retningen, formålet og processen for kommende tiltag til at fremme det digitale indre marked. Det kan bl.a. forventes, at en række høringer vil blive iværksat som opfølgning på meddelelsen. Den politiske drøftelse har til formål at give input til Kommissionens arbejde med at fremlægge forslag til den fremtidige audiovisuelle regulering inden for rammerne af det digitale indre marked. Det lettiske formandskab har fremlagt et diskussionspapir, der tager afsæt i Kommissionens meddelelse om strategien for det digitale indre marked. Formandskabet beder i den forbindelse medlemsstaterne om at kommentere hvilke tiltag, der kan tages til sikring af kulturelt mangfoldigt og højkvalitets audiovisuelt indhold som led i implementeringen af strategien. Dernæst bedes medlemsstaterne om i forhold til AVMS-direktivet at kommentere, hvorledes princippet om ytringsfrihed kan afvejes mod hensynene om offentlig sikkerhed og stabilitet samtidig med, at der opretholdes et kulturelt mangfoldigt og højkvalitets europæisk audiovisuelt landskab. 4. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet skal ikke høres. 5. Nærhedsprincippet Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant. 6. Gældende dansk ret Spørgsmålet om gældende dansk ret er ikke relevant. 7. Konsekvenser Den politiske drøftelse medfører ikke i sig selv lovgivningsmæssige konsekvenser eller konsekvenser for EU s budget, statsfinanserne, samfundsøkonomien, erhvervslivet eller beskyttelsesniveauet. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at vurdere udfaldet af Kommissionens gennemgang af det nuværende AVMSdirektiv og det mulige indhold af et efterfølgende forslag til revision af direktivet. Der vil blive taget stilling til mulige konsekvenser i forbindelse med Kommissionens forslag, når det foreligger. 8. Høring Punktet om den politiske drøftelse om den fremtidige reguleringsramme for udbud af audiovisuelle tjenester i den konvergerede medieverden er blevet sendt i høring i

10 Side 10 EU-specialudvalget for kulturpolitiske spørgsmål med frist 20. april Høringen gav ikke anledning til bemærkninger. 9. Generelle forventninger til andre landes holdninger Medlemsstaterne forventes at bidrage til den politiske drøftelse. Det må forventes, at flere lande under drøftelsen vil understrege, at oprindelseslandsprincippet i AVMS-direktivet stadigvæk er et relevant hovedprincip, og at udfordringen ikke er princippet som sådan, men derimod at opstille mere præcise definitioner af undtagelser til princippet. 10. Regeringens generelle holdning Regeringen hilser Kommissionens meddelelse velkommen og støtter Kommissionens ambitioner om at styrke det digitale indre marked til gavn for forbrugere og virksomheder. Regeringen ser frem til det videre arbejde med strategien og vil tage stilling til de konkrete lovgivningsmæssige initiativer i takt med, at disse fremsættes af Kommissionen. Regeringen ser positivt på formandskabets initiativ til en politisk drøftelse om en fremtidig europæisk audiovisuel politik inden for rammerne af strategien om det digitale indre marked. Som nævnt i regeringens høringssvar til Kommissionen over Kommissionens grønbog Forberedelse på en fuldt ud konvergeret audiovisuel verden: Vækst, kreativitet og værdier finder regeringen det væsentligt at drøfte konsekvenserne af udviklingen af det audiovisuelle medielandskab. Regeringen lægger vægt på, at der holdes fokus på de værdier, der understøtter reguleringen af audiovisuelle medietjenester, herunder ytringsfrihed, mediepluralisme, fremme af kulturel mangfoldighed, beskyttelse af personoplysninger og forbrugere. Desuden lægger regeringen vægt på, at der i eventuelle reguleringsmæssige tiltag overvejes mere fleksibilitet med henblik på tilpasning til den teknologiske og markedsmæssige udvikling under hensyntagen til mediesektorens konkurrenceevne. 11. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Grund- og nærhedsnotat om Kommissionens grønbog Forberedelse på en fuldt ud konvergeret audiovisuel verden: Vækst, kreativitet og værdier har været fremsendt til Folketingets Europaudvalg den 27. maj Revideret grund- og nærhedsnotat om grønbogen samt regeringens høringssvar til Kommissionen har været fremsendt til Folketingets Europaudvalg den 27. juni Ad 9. Maksimal udnyttelse af den rolle, som breddeidræt spiller i udviklingen af tværfaglige færdigheder, især blandt unge - Rådskonklusioner Nyt notat. 1. Resumé

11 Side 11 Rådet vedtog den 21. maj 2014 en ny EU-arbejdsplan for sport, som gælder for perioden Idrættens rolle i forhold til udvikling af tværfaglige kvalifikationer er et af fokusområderne i EU-arbejdsplanen. Formandskabet har i forlængelse heraf fremlagt et udkast til rådskonklusioner om maksimal udnyttelse af den rolle, som breddeidræt spiller i udviklingen af tværfaglige færdigheder, især blandt unge. Udkastet til rådskonklusioner inviterer blandt andet medlemsstaterne til at fremme værdien af tværfaglige færdigheder opnået gennem idræt, og at skabe større bevidsthed om at tværfaglige færdigheder, der er opnået gennem deltagelse i idræt, har en personlig og social merværdi. Rådskonklusionsudkastet forventes at blive vedtaget på rådsmødet (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den maj Baggrund EU-arbejdsplanen for sport fremhæver, at idrætten yder et vigtigt bidrag til de overordnede mål i Europa 2020-strategien. Dette gør den blandt andet i betragtning af sektorens stærke potentiale til at bidrage til intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. En af arbejdsplanens tre prioriteter, "sport og samfundet", understreger sportens sammenhæng med beskæftigelse og uddannelse, hvilket blandt andet skal ses i lyset af idrættens evne til at udvikle tværfaglige færdigheder. 3. Formål og indhold Formålet med udkastet til rådskonklusioner er at sætte fokus på idrættens rolle i forhold til udvikling af tværfaglige færdigheder, især blandt unge. Udkastet til konklusioner anerkender, at deltagelse i idræt først og fremmest er en fysisk fritidsaktivitet, men at det også har en merværdi med hensyn til at skabe et sundere og generelt et mere inklusivt og bæredygtigt samfund i Europa. Det kan udvikle positive sociale holdninger og værdier samt personlige kvalifikationer og kompetencer, herunder tværfaglige færdigheder, f.eks. evnen til at tænke kritisk, tage initiativ, løse problemer og samarbejde. Konklusionsudkastet opfordrer blandt andet medlemsstaterne til: at skabe større bevidsthed om at tværfaglige færdigheder, der er opnået gennem deltagelse i idræt, har en personlig og social merværdi. at samarbejde og udveksle god praksis med andre relevante sektorer og mellem EU-medlemsstaterne. at tilskynde til innovative partnerskaber mellem formelle og ikkeformelle undervisningsudbydere for at udvikle læringsmetoder, der kan være brugbare i idrætssektoren. at forbedre unges deltagelse i idræt, herunder unge med færre muligheder. Konklusionsudkastet opfordrer blandt andet medlemsstater og Kommissionen til; at fremme værdien af tværfaglige færdigheder opnået gennem idræt.

12 Side 12 at integrere de positive resultater af tværfaglige færdigheder, der er udviklet gennem idrætten, i de nationale og europæiske politikker og strategier. at fremme udvekslingen af oplysninger og erfaringer mellem beslutningstagere og sportsinteressenter med henblik på at højne standarderne inden for træning og instruktion samt frivillige. at støtte frivilligt arbejde inden for sport ved at udvikle flere muligheder for frivilligt arbejde for unge. Konklusionsudkastet opfordrer EU-Kommissionen til; at gennemføre en undersøgelse om idrættens bidrag til unges beskæftigelsesegnethed i forbindelse med Europa 2020-strategien. at fortsætte indsamlingen af data, bedste praksis og analysen af den sociale og økonomiske betydning af idræt. at lette udvekslingen af oplysninger og gode eksempler og netværkssamarbejde blandt medlemsstaterne, især med hensyn til udvikling af mere tilgængelig, attraktiv og diversificeret idræt, især for unge. 4. Europa-Parlamentet udtalelser Europa-Parlamentet skal ikke høres. 5. Nærhedsprincippet Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant. 6. Gældende dansk ret Spørgsmålet om dansk ret er ikke relevant, idet idrættens rolle i forhold til udviklingen af tværfaglige færdigheder ikke som selvstændigt område er reguleret ved dansk lov. 7. Konsekvenser Lovgivningsmæssige konsekvenser En vedtagelse af udkastet til rådskonklusioner har ingen lovgivningsmæssige konsekvenser. Økonomiske konsekvenser Udkastet til rådskonklusioner medfører ikke i sig selv væsentlige konsekvenser og vurderes heller ikke i en senere fase at indebære konsekvenser for EU s budget, statsfinanserne, samfundsøkonomien, erhvervslivet eller beskyttelsesniveauet. 8. Høring Udkastet til rådskonklusioner har af to omgange været sendt i høring i Danmarks Idrætsforbund, DGI, Dansk Firmaidrætsforbund, Team Danmark, Dansk Skoleidræt og International Sports And Culture Association (ISCA). Danmarks Idrætsforbund har i deres høringssvar henvist til DIF s vækst- og beskæftigelsespolitiske udspil, der sigter på konkrete initiativer i forhold til at udnytte idrættens potentiale til at skabe mere beskæftigelse herunder blandt unge. DGI og ISCA har i deres høringssvar fremført, at konklusionsudkastet mangler en ba-

13 Side 13 lanceret opmærksomhed på de færdigheder, som ikke mindst unge erhverver sig i roller som frivillige ledere og instruktører/trænere. Udkastet til rådskonklusioner er endvidere blevet sendt i høring i EUspecialudvalget for kulturpolitiske spørgsmål og en bredere kreds af to omgange henholdsvis den 20. januar 2015 og den 23. februar Konklusionsudkastet er endelig blevet sendt i høring i EU-specialudvalget for kulturpolitiske spørgsmål med frist den 20. april Høringen gav ikke anledning til bemærkninger. 9. Generelle forventninger til andre landes holdninger Alle medlemsstater forventes at tilslutte sig udkastet til rådskonklusioner. 10. Regeringens generelle holdning Regeringen ser positivt på, at der med rådskonklusionsudkastet sættes fokus på idrættens rolle i forhold til udviklingen af tværfaglige færdigheder, herunder at konklusionsudkastet sætter fokus på idrættens bidrag til andre politikområder. Regeringen har noteret sig, at formandskabet hovedsageligt har ønsket at fokusere konklusionsudkastet på den aktive idrætsdeltagelse og ikke på frivillighed i bredere forstand, ligesom regeringen har noteret sig, at frivillighed i idrætten og frivillighedens rolle i forhold til at fremme aktivt medborgerskab er omhandlet i rådskonklusioner fra november Regeringen kan bakke op om udkastet til rådskonklusioner om breddeidrættens rolle på dagsordenen for rådsmødet (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den maj Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg. Ad 10. Fysisk aktivitet som et grundlæggende element i uddannelse på alle niveauer samarbejdsmodeller med sportssektoren - Politisk drøftelse Nyt notat. 1. Resumé I forlængelse af udkastet til rådskonklusioner om maksimal udnyttelse af den rolle, som breddeidræt spiller i udviklingen af tværfaglige færdigheder, især blandt unge, gennemføres en politisk drøftelse, der skal sætte fokus på, hvordan bæredygtige samarbejdsmodeller kan øge idrætsdeltagelse i og uden for uddannelsesmiljøerne. Det forventes, at sportssektoren vil blive inddraget i den politiske drøftelse, men formandskabet har endnu ikke oplyst, hvordan dette vil ske.

14 Side 14 Alle lande forventes at deltage i den politiske drøftelse på rådsmødet (ungdom, uddannelse, kultur og sport) den maj Baggrund I forlængelse af udkastet til rådskonklusioner om maksimal udnyttelse af den rolle, som breddeidræt spiller i udviklingen af tværfaglige færdigheder, især blandt unge, jf. pkt. 9, ønsker formandskabet at gennemføre en politisk drøftelse, der skal sætte fokus på samarbejdet mellem uddannelsessektoren, uddannelsesinstitutionerne og idrætsorganisationer med henblik på at drøfte, hvordan bæredygtige samarbejdsmodeller kan øge idrætsdeltagelse i og uden for uddannelsesmiljøerne. 3. Formål og indhold Formålet med drøftelsen er at sætte fokus på, hvordan samarbejde mellem uddannelsessektoren og idrætssektoren kan øge idrætsdeltagelsen i og uden for uddannelsesmiljøerne. Drøftelsen inviterer medlemsstaterne til at fremlægge eksempler på gode samarbejdsmodeller mellem uddannelsessektoren og idrætssektoren og særlige udfordringer, der er forbundet med sådanne samarbejder. Drøftelsen giver Rådet mulighed for at dele nationale erfaringer på området. Danmark kan i den sammenhæng fremføre de danske erfaringer på området, herunder fremhæve idrættens samarbejde med uddannelsessektoren. Alle lande forventes at deltage i den politiske drøftelse på rådsmødet den maj. 4. Europa-Parlamentet udtalelser Europa-Parlamentet skal ikke høres. 5. Nærhedsprincippet Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant. 6. Gældende dansk ret Spørgsmålet om gældende dansk ret er ikke relevant. 7. Konsekvenser Lovgivningsmæssige konsekvenser Den politiske drøftelse har ingen lovgivningsmæssige konsekvenser. Økonomiske konsekvenser Den politiske drøftelse medfører ikke i sig selv væsentlige økonomiske konsekvenser og vurderes heller ikke i en senere fase at indebære konsekvenser for EU s budget, statsfinanserne, samfundsøkonomien, erhvervslivet eller beskyttelsesniveauet. 8. Høring

15 Side 15 Punktet vedr. den politiske drøftelse er blevet sendt i høring i EU-specialudvalget for kulturpolitiske spørgsmål med frist den 23. april 2015, hvor høringen ikke gav anledning til bemærkninger, samt i relevante idrætsorganisationer. 9. Generelle forventninger til andre landes holdninger Alle medlemsstater forventes at deltage i den politiske drøftelse. 10. Regeringens generelle holdning Regeringen ser positivt på formandskabets initiativ til en politisk drøftelse om samarbejdet mellem idrætssektoren og uddannelsessektoren med henblik på at øge idrætsdeltagelsen i og uden for uddannelsesmiljøerne, da der vil være mulighed for at fremhæve de danske erfaringer på området og samtidig hente inspiration fra andre medlemsstater. 11. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Punktet vedr. den politiske drøftelse har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg.

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

Notat. 13. juni Dok. nr. 16/

Notat. 13. juni Dok. nr. 16/ Notat 13. juni 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2010/13/EU om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle

Læs mere

Europaudvalget 2009 2941 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 2941 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2941 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Kulturministeriet 22. april 2009 Samlenotat Rådsmøde (uddannelse, ungdom og kultur) den 11.-12. maj 2009 Kultur 4. Kultur som katalysator for

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde (EPSCO) den 5. 6. december 2007

SAMLENOTAT Rådsmøde (EPSCO) den 5. 6. december 2007 Europaudvalget 2007 2837 - Beskæftigelse m.v. Bilag 3 Offentligt 1. 19. november 2007 SAMLENOTAT Rådsmøde (EPSCO) den 5. 6. december 2007 17. Kommissionens Hvidbog om en EU-strategi om sundhedsproblemer

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-131 Center for Europa og Nordamerika Den 7. juni 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 24.

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3471 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt 10. maj 2016 Samlenotat Rådsmøde (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den 30.-31. maj 2016 Kultur og sport 5. (muligt punkt) Forslag

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet 22. maj til Folketingets Europaudvalg Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 10. juli 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 23.

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

14209/17 ipj 1 DG E - 1C

14209/17 ipj 1 DG E - 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2017 (OR. en) 14209/17 CULT 139 DIGIT 238 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 12980/17

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Bilag 184 Offentligt

Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Bilag 184 Offentligt Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Bilag 184 Offentligt Kulturministeriet 23. april 2010 Samlenotat Rådsmøde (uddannelse, ungdom og kultur) den 10.-11. maj 2010 Kultur 1. Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 371 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Meddelelse fra Kommissionen om digitalisering

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet 10. februar 2014 Samlenotat for Rådsmødet (uddannelse) den 24. februar 2014 Uddannelse Punkt 1: Effektiv

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3316 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3316 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3316 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Rådsmøde (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den 20.-21. maj 2014 2. maj 2014 Kultur og sport 9. Rådets afgørelse om

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 31. maj 2013 Rådsmøde (udenrigsanliggender - handel)

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Samlenotatet sendes efterfølgende til Videnskabsudvalget Rådsmøde (konkurrenceevne) (det indre

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 321 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse På vej mod

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 2 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 16. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 10. February 17 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0543 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Resumé Kommissionen

Læs mere

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret.

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret. Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 58 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Mod

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3432 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3432 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3432 - RIA Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på det ekstraordinære rådsmøde

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 15. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

Resultatet af Europa-Parlamentets førstebehandling af forslaget om TV uden grænser

Resultatet af Europa-Parlamentets førstebehandling af forslaget om TV uden grænser Europaudvalget, Kulturudvalget EU-note - E 28 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 18. januar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Resultatet

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Til orientering fremsendes

Læs mere

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien 09-1411 - ersc - 21.04.2010 Kontakt: - ersc@ftf.dk@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Viden og uddannelse i EU 2020 strategien Uddannelse, videnudvikling og innovation spiller en afgørende rolle i Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3018 - RIA Bilag 3 Offentligt SAMLENOTAT om Udkast til Rådets konklusioner om psykosocial støtte i tilfælde af nødsituationer og katastrofer af 17. maj 2010 (9736/10) og om

Læs mere

Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009

Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 296 Offentligt 28. april 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 1. Økonomisk og finansiel situation - Udveksling af synspunkter 2. Kvalitet

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 7.11.2016 2016/0151(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til Kultur- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0287 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 27. juni 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2010/13/EU om samordning

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Dato: 28. oktober 2008 Grønbog om Territorial Samhørighed - Territorial Samhørighed skal være en Styrke Kommissionen

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3221 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3221 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3221 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning Den 28. januar 2013 Samlenotat for Rådsmødet (uddannelse) den 15. februar 2013 Uddannelse Punkt

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt 3. november 2015 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2015 1) Kommissionens handlingsplan for en kapitalmarkedsunion - Rådskonklusioner

Læs mere

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg med henblik på møde i Rådet (Konkurrenceevne industri, indre marked, forskning) den 21. 22.

Læs mere

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT 8. november 2006 J.nr. Ref. SVF/PEN Energidelen af rådsmøde (Transport, Telekommunikation og Energi) den 23. november

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3068 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 10. februar 2011 FVM

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder

Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del Bilag 236 Offentligt N O T A T 24-05-2017 Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder J.nr. 2017-3348 CAIJ Europæisk søjle af sociale rettigheder

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 102 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 102 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 102 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0097 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0097 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0097 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 9. maj 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende energieffektivitet og

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3471 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Den 11. maj 2016 Samlenotat for Rådsmødet (uddannelse og ungdom) den 30.-31. maj

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3419 - miljø Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3419 - miljø Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3419 - miljø Bilag 3 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet EU og Internationalt Den 14. oktober 2015 SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (miljø) den 26. oktober 2015 1. Miljø

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 26. oktober 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0275 Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0275 Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0275 Bilag 6 Offentligt SUPPLERENDE NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. april 2007 /nwj Kommissionens grønbog En fremtidig havpolitik for EU: En europæisk vision for

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0251 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0251 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0251 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens meddelelse " En strategi for et sikkert informationssamfund Dialog, partnerskab, myndiggørelse

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Lovafdelingen Dato: 28. november 2016 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Christian Andersen- Mølgaard Sagsnr.: 2016-3051/01-0043 Dok.: 2145187 Supplerende

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

1. at skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik,

1. at skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik, Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 143 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd om spørgsmål S vedr. Idan/Play the Games internationale oplæg: Den globale idræts krise er Danmarks

Læs mere

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2004 2633 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 9. december 2004 Med henblik

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K

Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K./. Til Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologis orientering vedlægges

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområder,

Læs mere

Europaudvalget 2017 Rådsmøde Beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2017 Rådsmøde Beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2017 Rådsmøde 3583 - Beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Sagsnr.: 1708190 Dok. nr.: 479838 Dato: 23-11-2017 Samlenotat vedrørende rådsmødet (beskæftigelse,

Læs mere

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 158 Offentligt 23. februar 2009 Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Dagsorden, 1. udgave 1. Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten a) Stabilitets- og konvergensprogrammerne

Læs mere

Europaudvalget uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2661 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 12. maj 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

Europaudvalget Uddannelse m.v. Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget Uddannelse m.v. Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2004 2616 - Uddannelse m.v. Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 4. november 2004 Med henblik på

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 9. februar 2011 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-0104/Dep. sagsnr. 11757 Den 28. september 2011 FVM 929 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde Beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde Beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3095 - Beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 17. maj 2011 Samlenotat vedrørende rådsmøde (sundhed) den 6. juni 2010 Side Dagsordenspunkt

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0455 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0455 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0455 Bilag 1 Offentligt Social- og Integrationsministeriet Jura og International J.nr. 2011-5794 lec 1. november 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 291 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Notat Dato 13. september 2012 J.nr. TS2060503-68 Nærheds- og Grundnotat om Europa-Kommissionens udkast til forordning om periodisk syn af køretøjer

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 14. december 2017 (OR. en) EUCO 19/1/17 REV 1 CO EUR 24 CONCL 7 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd

Læs mere

Europaudvalget 2011 3097 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 3097 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 3097 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Forsvarsministeriet Klima- og Energiministeriet 26. maj 2011 SAMLENOTAT 4. Stress test af kernekraftværker KOM-dokument foreligger

Læs mere

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2015 (OR. en) 8485/15 NOTE fra: til: Specialkomitéen for Landbrug Rådet Tidl. dok. nr.: 7524/2/15 REV 2 Vedr.: AGRI 242 AGRIORG 26 AGRILEG 100 AGRIFIN

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-2301-00738/Dep. sagsnr.: 9614 Den 31. marts 2011 FVM 886 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0031 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/departementet Sagsnr.: 14-80-00008/24841 Den 28. februar 2014 FVM 247 GRUNDNOTAT

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere

SAMLINGEN MANDAG DEN 22. MAJ 2017 (KL )

SAMLINGEN MANDAG DEN 22. MAJ 2017 (KL ) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. maj 2017 (OR. en) 9206/17 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: OJ CONS 28 EDUC 184 JEUN 66 CULT 62 AUDIO 67 SPORT 37 3541. samling i RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Europaudvalget 2008 2876 - Beskæftigelse m.v. Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2008 2876 - Beskæftigelse m.v. Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2008 2876 - Beskæftigelse m.v. Bilag 4 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Den 26. maj 2008 Samlenotat for rådsmødet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse)

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00208 Dep. sagsnr. 14890 Den 9. juli 2009 FVM 676 NOTAT

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt Notat MILJØSTYRELSEN Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. fje/asc BIDRAG TIL SAMLENOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets

Læs mere

Kommissionens Meddelelse af 3. oktober 2012 om anden gennemgang af lovgivningen om nanomaterialer (COM(2012) 572 final)

Kommissionens Meddelelse af 3. oktober 2012 om anden gennemgang af lovgivningen om nanomaterialer (COM(2012) 572 final) NOTAT Kemikalier J.nr. 001-08381 Ref. Vijoh Den 11. januar 2013 RAMMENOTAT til MILJØSPECIALUDVALGET Kommissionens Meddelelse af 3. oktober 2012 om anden gennemgang af lovgivningen om nanomaterialer (COM(2012)

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3239 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3239 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3239 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning 24. april 2013 Samlenotat for Rådsmødet (uddannelse og ungdom) den 16. 17. maj 2013 Uddannelse

Læs mere

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 210 Offentligt GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Side 1/6 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2009.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2009. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 4 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 8. oktober 2009 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

SKAT Told, EU-kontoret J. nr

SKAT Told, EU-kontoret J. nr Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0464 Bilag 1 Offentligt SKAT Told, EU-kontoret J. nr. 12-0198819 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlingsprogram

Læs mere