Forord. Pia Allerslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Pia Allerslev"

Transkript

1 Forord UDKAST De seneste 10 år har budt på markante ændringer i det københavnske kultur- og fritidsliv. De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er nu direkte ansvarlig for drift og udvikling af rammerne for idræt og kultur, ligesom den altid har været på biblioteksområdet. Der er kommet gang i nybyggeriet og renoveringen af de københavnske kultur- og fritidsfaciliteter. Københavns Kommune har brugt næsten ½ milliard på at genoprette byens idrætsanlæg. Endnu flere penge er investeret i nybyggeri. For at give borgerne et sammenhængende kultur- og fritidstilbud har vi organiseret os på tværs af idræt og kultur. Det stiller krav om, at kunst, kultur og idræt bindes sammen i én politik. Alle dette - og meget mere - gør, at det er tid til en ny kultur- og fritidspolitik for København. Pia Allerslev Kultur- og fritidsborgmester Side 1 af 10

2 Indledning Kultur- og fritidslivet giver en by sjæl og er et kit, der knytter os sammen. Kunsten, kulturen og idrætten har en værdi i sig selv, udtrykt i lysten til oplevelse, udfoldelse og fordybelse. Kultur- og fritidslivet kan støttes eller modarbejdes af regler og støtte. Men det kan ikke tæmmes. Kultur- og fritidslivet er centralt for at skabe en levende, international metropol. Det rummer samtidig potentialet til at være med til at løse udfordringer uden for sin egen ramme. Det er f.eks. inden for sundhed, integration og netværk. Kultur- og fritidslivet virker imidlertid kun, når vi holder fast i, at lysten er afsættet for engagementet. Når tilbuddene ikke bare er underholdning, men har høj kvalitet samt både glæder og udfordrer københavneren og byens gæster. Når vi sikrer demokratisk forankring og retten til kulturel ytringsfrihed. Og når vi har modet til at forandre hele tiden. De bærende værdier er lyst, kvalitet, demokrati, ytringsfrihed og mod til forandring. Denne politik holder fast i disse kultur- og fritidspolitiske principper, men skal også svare på fremtidens udfordringer. Fremtidens København Kultur- og fritidspolitikken er en del af visionen for fremtidens København. København skal fastholdes og udvikles som en af verdens bedste byer at bo, arbejde og leve i. Kultur og idræt skal give livskvalitet, glæde og udfordre københavnerne og byens gæster. Frivillige initiativer og kreative idéer skal have gode muligheder for vækst. København nyder godt af at være hovedstad. Der er mange statslige og private institutioner i byen. Københavns Kommune skal være det kit, der samler kultur- og fritidslivet i en helhed. Det forpligter og København skal vise vejen for det danske kulturog fritidsliv. Prognoserne viser, at der i 2026 vil være flere københavnere. Det er især antallet af unge og børnefamilier, der stiger. I den allerede udbyggede by er der imidlertid få ledige arealer. Det betyder, at nye faciliteter skal imødekomme flest mulige forskellige behov, at byrummet skal anvendes til kultur og idræt, og at der skal tænkes på tværs af funktioner, brugere og forvaltninger. Kultur- og fritidslivet skal arbejde internationalt og på tværs af byen med at skabe aktive platforme for kunsten og byens kulturarv. Det skal bl.a. ske ved at øge tilstedeværelsen udenfor bygningerne - i byens rum og på digitale platforme - og skabe dialog ved at kulturarven i spil i forhold til de udfordringer, København står overfor. København arbejder for et sammenhængende kultur- og fritidsliv i hovedstadsområdet og Øresundsregionen. En helhed i regionen skaber en stærk tiltrækningskraft i den globale konkurrence om investeringer, arbejdskraft og turister. Målet for de kommende år er dermed at fastholde København som en metropol med høj livskvalitet, at indrette byen, så den kan imødekomme befolkningstilvæksten, at Side 2 af 10

3 understøtte kulturens potentialer for at skabe økonomisk vækst samt at gøre Øresundsregionen til et sammenhængende kulturområde. 1. Faciliteter Kultur- og fritidslivet har betydning for udviklingen af København. Nye kultur- og idrætsfaciliteter er investeringer i, hvor det bliver godt at bo. Det smitter af på de private investeringer i byen. Adgangen til vedligeholdte og indbydende faciliteter er et væsentligt kommunalt styringsværktøj. Derfor er det et afgørende valg hvilke faciliteter der bygges, og hvem der skal have adgang til dem. Faciliteterne skal spejle brugerne og deres behov. Både de kendte behov og dem der tegner sig i fremtiden. Der skal i udviklingen af faciliteterne tages hensyn til forskelligheden i lokalområderne og blandt brugerne. Samtidig skal København ses som en helhed. Det betyder at alle kultur- og fritidsfaciliteter ikke skal kunne det samme. Genopretning og renovering De seneste års investering i genopretningen af kommunens idrætsanlæg viser, at vedligeholdte og moderne kultur- og fritidsfaciliteter påvirker brugertilfredsheden markant. Mange af kulturhusene, bibliotekerne og museerne er nedslidte og i dårlig stand. Hertil kommer de idrætsanlæg, der endnu ikke er genoprettede. Københavns Kommune vil løfte disse faciliteter til et tidssvarende niveau. Faciliteter på tværs Kultur- og fritidsfaciliteterne er organisatorisk lagt sammen på tværs af biblioteker, kulturhuse og idrætsanlæg. Det giver markante kultur- og fritidstilbud med én indgang til kunst-, kultur- og idrætstilbud af høj kvalitet. Det åbner også for længere åbningstider. Flere kultur- og fritidsfaciliteter skal være så store, at de har plads og økonomi til at være samlingspunkter for kultur- og fritidslivet i lokalområdet. Større og stærkere enheder vil også have ressourcerne til at række ud mod omgivelserne og være mere opsøgende. Kultur- og fritidslivet er en del af en helhed. Derfor skal der med kultur- og fritidsfaciliteter også tænkes på tværs af forvaltningerne. Eksempelvis er idræts- og sundhedshuse, skoleidrætshaller samt biblioteker og folkeskoler oplagte samarbejdsflader. Der skal investeres: 2,5 mia. kr. i nye anlæg, hvis København i 2025 skal kunne støtte op om kultur- og fritidslivet på samme niveau som i dag. I størrelsesordenen 0,5 mia. kr. i genopretning og modernisering af Københavns kultur- og fritidsfaciliteter. Genopretning giver tilfredse brugere: Siden 2006 er der investeret 422 mio. kr. i genopretning af Københavns idrætsanlæg. I samme periode er brugertilfredsheden steget fra 83 % til 93 % i Nørrebro Bibliotek i Nørrebrohallen? En sammenlægning af Nørrebro Bibliotek og Nørrebrohallen vil betyde, at brugerne får et gensidigt kendskab til aktiviteterne i de to institutionstyper, og at der opstår alle muligheder for inspiration og fælles aktiviteter. Det vil samtidig gøre det lettere at udvide åbningstiden. Derudover spares der på huslejen, fordi biblioteket i dag har hjemme i et dyrt tredjemandslejemål. Side 3 af 10

4 Københavnerne kan selv København skal have mest muligt kultur- og fritid for pengene. Teknologien giver mulighed for elektronisk adgangskontrol til faciliteter. På biblioteker kan der etableres adgang med sygesikringskort. På idrætsanlæg og skoler er der adgang med nøglekort og på sigt med sms-koder. Det giver mulighed for længere åbningstid - uden krav om bemanding. Nogle brugere kan selv stå for driften af en facilitet. Det betyder, at der kan laves partnerskaber om anlæg og drift af faciliteter. Det er en udfordring for begge parter, men også en mulighed for at skabe nye faciliteter og aktivitetsmuligheder. Beachvolleyhal på Refshaleøen: Med støtte fra Nordea-fonden, Københavns Kommune og Refshaleøens Ejendomsselskab har Copenhagen Beachvolley etableret en beachhal til sine 500 medlemmer. Hallen er placeret i et af de nye byudviklingsområder, og klubben står selv for driften. Byen som kultur- og fritidsfacilitet Københavnerne er ofte aktive på egen hånd - ikke mindst på fritids- og idrætsområdet. Derfor skal der være nem adgang til spontan udfoldelse og oplevelse. Byens parker, pladser og havnen skal være åbne faciliteter for københavnernes udfoldelse. Det skaber et synligt kultur- og fritidsliv som en del af en levende by. København har stor succes med kultur- og fritidsfaciliteter som eksempelvis havnebade, vinterskøjtebaner og elektronisk formidling af kulturarven i byens rum. Flere af initiativerne ses videreført andre steder både her i landet og i udlandet. Det nye og overraskende i byens rum skal udvikles som en særlig kvalitet ved kultur- og fritidslivet i København. Byen skal eksperimentere med nye faciliteter, der overrasker og glæder. Der er mange muligheder både på og i vandet omkring København, der endnu ikke er afprøvet. Nye byrum kan sættes i spil. Kirkegårde kan bruges til kulturelle udtryk og aktivitet, og tomme industribygninger kan anvendes midlertidigt. Lokale tilbud til københavns børn Der er særlig fokus på at udvikle lokale faciliteter til idræt, kunst og kultur, hvor børn selv kan finde vej. Kort afstand er afgørende for om børn deltager i aktiviteterne. Eksempler er boldbaner i parken, næridrætsanlæg og legepladser. Gode muligheder i barndommen gør, at man oftere er aktiv som voksen. Her skal der samarbejdes på tværs af de politiske udvalg. Eksempelvis ved, at skoleidrætshaller er en fast del af udbygninger og nyanlæg af skoler i København. Faciliteter til andre og nye grupper Der er efterspørgsel på lokaler til sociale foreninger og mere flygtige og midlertidige fællesskaber. Derfor skal der åbnes for lån af lokaler til flere foreninger og projekter i de kommunale faciliteter. Det skal primært ske de steder hvor det kan ske uden merudgifter. Side 4 af 10

5 Københavns Kommune vil arbejde for, at kommunale faciliteter udnyttes så effektivt som muligt. Det betyder, at der skal etableres adgangsmuligheder, der er nemme at bruge og billige i drift. at også det frivillige arbejde uden for det traditionelle kultur- og fritidsliv får adgang til ledige faciliteter. at Københavns Kommune indgår partnerskaber om anlæg og drift af faciliteter. at kultur- og fritidslivet indgår i udviklingen af København med samme naturlighed som eksempelvis daginstitutioner. Det betyder, at området skal have plads og ressourcer. at kultur- og fritidsfaciliteter har tidssvarende fysiske rammer. Det betyder, at der skal afsættes ressourcer til vedligehold og genopretning. at byen får flere integrerede kultur- og fritidsfaciliteter med længere åbningstid. at der udvikles kreative faciliteter - både midlertidigt og permanent. Det betyder samarbejde på tværs, fleksibilitet og fjernelse af unødigt bureaukrati. at børn og unge nemt og trygt kan komme til små, let tilgængelige idræts- og kulturtilbud. Det betyder, at al byudvikling også skal ses i børnehøjde. 2. Tilskud og støtte Kultur- og fritidslivet skabes for, med og af københavnerne. Frivillige, foreninger, ildsjæle og professionelle kulturaktører er centrale medspillere i udviklingen af en levende by. København syder og bobler af idéer og aktiviteter fra de mange forskellige kultur- og fritidsaktører. Foreningerne bærer en stor del af kultur- og fritidslivet med faste aktiviteter. Andet udspringer af institutioner, projekter og netværk af kortere og længere varighed. Opbakningen til foreningerne skal fortsættes samtidig med, at der skal skabes bedre vilkår for andre organiseringsformer. Som international metropol skal der være højt til loftet og plads til kreative og nye idéer. Byen skal være åben for idéer og aktiviteter og give plads til eksperimenter. Det kræver risikovillighed og mod til forandring. Ikke alt bliver en succes. Et mere levende og kreativt København Tilskud og adgang til kultur- og fritidsfaciliteterne skal afspejle forskelligheden i København. Der skal være plads til frivillige initiativer, kreative iværksættere og professionelle aktører. På spillesteder, teatre og med events og festivaler skaber de en levende og aktiv by for og med københavnerne. Nem adgang til professionel rådgivning Aktørerne skal have plads til at koncentrere sig om aktiviteter, der skaber en levende by. Derfor skal der være nem adgang til tilskud og professionel rådgivning. Side 5 af 10

6 Nem adgang til viden og ressourcer Folkeoplysning er en bærende del af en kreativ og vidende by. Folkeoplysende arrangementer udfordrer københavnerne og giver mulighed for at udvikle idéer, interesser og projekter. Digitale teknologier giver nye muligheder. De skal bruges til at gøre kultur- og fritidslivet relevant for nye brugergrupper. Det gælder information om arrangementer og tilbud. Der skal være mulighed for at downloade musik, litteratur og kunst, hvor og når man vil. Onlinefællesskaber samler bogklubber og interessegrupper. Det kræver, at borgere uden eller med få it-færdigheder kan få hjælp. Professionel kunst og kultur Professionelle aktører inden for f.eks. musik, scenekunst, billedkunst, film, design og foto giver unikke kunst- og kulturoplevelser. Ved at binde byens kunst- og kulturtilbud sammen med den internationale kunst- og kulturscene er de med til at gøre København til en metropol. København støtter professionel kunst og kultur gennem de kommunale fagudvalgs tilskud. Samtidig støttes lokomotiver blandt de selvejende kunst- og kulturinstitutioner, der kan trække den kunstneriske udvikling inden for deres genre. Andre kulturinstitutioner bidrager til, at vækstlagene får en platform at udvikle sig fra. Københavnsk Filmfond: Med en filmfond understøttes filmbranchen som kreativt erhverv. En sådan fond i Københavnsområdet kan tiltrække store internationale filmproduktioner. Målet med en filmfond er også at sikre, at store produktioner ikke flytter til udlandet. Københavns Kommune vil arbejde for, at det er nemt at få professionel rådgivning. Det fordrer overblik og få indgange. at de kreative idéer løftes til et niveau, hvor de kan skabe udvikling i kultur- og fritidslivet og vækst for København. Det kræver satsning og risikovillighed. 3. Dialog og samspil Borgerne er aktive For mange københavnere rækker lysten til kunst, kultur og idræt ud over rollen som passiv tilskuer. Københavnerne vil gerne være aktive. De vil gerne give en hånd med, og de vil have indflydelse på aktiviteterne. Det er nødvendigt at gentænke det repræsentative demokrati i kulturen og idrætten. Det skal indrettes, så kontinuiteten og traditionen bevares, men sådan at vanetænkning ikke skræmmer nye, engagerede borgere væk. Indflydelse skal udfoldes på andre måder end Side 6 af 10

7 gennem deltagelse i brugerbestyrelser, råd og udvalg. Brugerne skal også inddrages i projekter og korterevarende tilbud. Herudover skal der tænkes i, hvordan borgere kan bidrage til projekter. Et særligt indsatsområde er digitale kanaler. De åbner for nye former for brugerinddragelse og for, at borgerne kan bruge hinandens erfaringer på tværs. Turister og tilrejsende For turister og udlændinge, der bor i København, er sproget en barriere for at tage del i kultur- og fritidslivet. Information skal være tilgængelig på et sprog, de forstår. For udlændinge, der tager ophold i Danmark (expats), kan kultur- og fritidslivet være med til at gøre opholdet til en god oplevelse og bidrage til oplevelsen af at være en del af en helhed. Manglende venner og kontaktflader angives ofte som årsag til at forlade Danmark igen. Her kan kultur- og idrætslivet være en vigtig aktør. Københavns Kommune vil arbejde for, at skabe brugerinddragelse, der sikrer kontinuitet og fornyelse. at digitalisering skaber nem adgang til kultur- og fritidslivet og supplerer fysiske tilbud med andre muligheder for brugerinddragelse og medbestemmelse. at københavnerne og byens gæster kan få elektronisk adgang til relevante kulturog fritidstilbud på et sprog, de kan forstå, hvor og når, de har brug for dem. at der etableres et internationalt kulturhus. Det kan være med til at sikre gode forhold for expats i Danmark. at der skabes mulighed for fri adgang til Internettet for alle københavnere. 4. Events & festivaler Events og festivaler spiller en central rolle for oplevelsen af København. Det gælder mindre, lokale begivenheder med kultur- og fritidsinstitutionerne som omdrejningspunkt samt større events og festivaler i byen. Events og festivaler giver unikke oplevelser og skaber platforme, hvor kunsten, kulturen og idrætten kan vise sig frem. København kan med sine festivaler og initiativer som frivillighedskorpset Cph Volunteers løfte store events og festivaler. Eventpulje: Københavns Kommune bruger årligt 5-15 mio. kr. på events og festivaler. Andre, sammenlignelige europæiske byer anvender langt større beløb til events og udviklingen af den nødvendige infrastruktur. At tiltrække og udvikle events og festivaler er en langsigtet satsning. Derfor skal Københavns Kommune kunne planlægge langsigtet. Det betyder, at der skal afsættes en fast, større pulje for at tiltrække events og udvikle festivaler. København skal have mest muligt ud af events og festivaler. Derfor skal de støtte op om byens særlige kendetegn. De skal forankres i kultur- og fritidslivet og have effekter på den lange bane. Side 7 af 10

8 Events og festivaler understøtter København som et godt sted at bo, arbejde og besøge. I det lys skal København også udvikle egne events og festivaler rettet mod et lokalt, nationalt og internationalt publikum. Eksempler er Copenhagen Jazzfestival, Kulturhavn og en ny, international festival for samtidskunst. København skal være en international metropol. Byen skal derfor også lægge hus til mega-events, som sætter byen på den internationale begivenhedskalender. Begivenheder som verdensmesterskaber i store idrætsgrene eller en scenekunstfestival giver international opmærksomhed og besøgende fra ind- og udland. Megaevents giver et styrket samarbejde i hovedstadsregionen og Øresundsregionen. VM i taekwondo: Under VM i taekwondo blev der arbejdet bevidst med folkelig forankring. Det resulterede i undervisning i taekwondo på skoler og daginstitutioner, undervisning i koreansk madlavning og opvisning af det koreanske taekwondo landshold. Efterfølgende er der etableret 8 satellitklubber, og taekwondoforbundet har efterfølgende oplevet en markant stigning i antallet af medlemmer. Københavns Kommune vil arbejde for, at events og festivaler støtter op om Københavns kendetegn og tager afsæt i københavnerne. Det betyder, at København støtter det, vi allerede kan og vil. at Københavns festivaler udvikles til et større nationalt og internationalt publikum. Det betyder, at der skal afsættes en fast, større pulje til festival og events. at København mindst hvert fjerde år danner rammen om en mega-event eller festival, der markerer byen internationalt. at events og festivaler får praktisk hjælp vedrørende tilladelser og brug af frivillige. Det betyder, at der skal lyttes til arrangørernes behov, og at København hjælper med praktiske udfordringer. at events og festivaler skal understøtte udviklingen i Øresundsregionen. Det betyder, at der skal arbejdes på tværs af kommune- og landegrænser. 5. Vækstlaget Vækstlaget er de talenter, kulturelle ildsjæle, projekter, foreninger og kulturformer, der næsten kan selv. Vækstlaget er med til at gøre København til en levende og kreativ by. Eksemplerne er kunstneriske miljøer, uden for eller på kanten af det etablerede og kommercielle kultur- og fritidsliv. Miljøerne er base for unge, spirende talenter med ambitioner. Københavns Kommune vil støtte vækstlaget med synlige platforme og albuerum, så vækstlaget på sigt kan stå på egne ben - som et frivilligt initiativ eller et kulturelt erhverv. Satsning på kreativitet: Flere byer satser på vækstlaget og de kreative erhverv. Fra Torontos Culture is our business til Creative London. Kreativitet er en forudsætning for udviklingen af attraktive kulturtilbud til københavnere og besøgende. Kreativitet fremmer konkurrenceevnen. Et innovativt og kreativt kulturliv er gensidigt forbundne. En stærk fællesnævner er, at lysten er drivende. Side 8 af 10

9 Det skal ske gennem øget adgang til faciliteter, stærke, tværgående samarbejder og muligheder for at vise talent og idé ved arrangementer i København. Vækstlaget kan bruge både faste faciliteter og midlertidigt ledige bygninger. Begge dele til gavn for både dem selv og udviklingen af København. Kreative iværksættere En del af vækstlaget vil være særligt i fokus de kommende år. Kreative iværksættere og idémagere skal støttes med gode rammer, så idérigdom og talent kan blive til egentlig vækst. Udfordringen er at hjælpe vækstlaget til iværksætteri og virksomheder. Målet er, at de kan stå på egne ben som et kulturelt erhverv. Kultur er også vækst, indtjening og arbejdspladser. Det gøres med et samarbejde på tværs af Københavns Kommune, uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet, med støtte fra sponsorer og fonde samt stærke miljøer, der arbejder på tværs. Udfordringen er at skabe nye koblinger og arenaer til gavn for alle parter. København som udstillingsvindue: Københavns Kommune og Lokaleog Anlægsfonden valgte den unge tegnestue PLOT til at designe det Maritime Ungdomshus og Havnebadet ved Islands Brygge. Kommunen fik nogle markante kultur- og fritidsfaciliteter, der er internationalt kendte. Og for tegnestuen betød det gennembruddet og muligheden for at komme med i store konkurrencer. Københavns Kommune vil arbejde for, at vækstlagene støttes med nem adgang til professionel rådgivning og til at udøve deres aktiviteter f.eks. på spillesteder og åbne scener. at midlertidig anvendelse af ledige bygninger og arealer bruges til at give bl.a. vækstlaget bedre muligheder for nye initiativer. at etablere kulturelle frizoner, der giver bl.a. vækstlaget lettere adgang til at holde arrangementer og udfolde projekter på et geografisk begrænset område. at Københavns Kommune har særligt fokus på de initiativer, der har mulighed for at blive erhverv. Det betyder opmærksomhed på at understøtte processen fra ildsjæl over iværksætter til virksomhed. at Københavns Kommune som kunde støtter vækstlagene med en del af sine investeringer i f.eks. kunst og kulturbyggeri. 6. Sundhed, integration og sikker by Kultur og idræt kan give mere end glæde og oplevelser. Kultur- og fritidslivet kan være med til at løse Københavns store udfordringer: At mange unge drenge ikke får en ungdomsuddannelse. At et voksende antal københavnere får livsstilssygdomme. At der er utryghed i udsatte boligområder. Kultur- og fritidslivet kan skabe en sammenhængende og inkluderende by. Side 9 af 10

10 Sundhed Fysisk sundhed er en åbenlys gevinst ved at dyrke idræt. At dyrke idræt - særligt sammen med andre - kan også forbedre trivsel på andre områder. Det kan styrke socialt netværk og give bedre selvværd. Fysisk og psykisk velvære er væsentlige sundhedsmæssige gevinster. Integration Kultur og idræt har et stort integrationspotentiale. Her mødes borgere på tværs af etnicitet og der skabes nye relationer og netværk. Det understøtter gensidig forståelse. Når kultur og idræt er bedst, er det også en vej til uddannelse og arbejde. Sikker by Foreningslivet er en god platform for sociale relationer. Med et styrket netværk er dagligdagens udfordringer lettere at tackle. Foreningsaktive er oftere i beskæftigelse end dem, der ikke deltager i foreningslivet. Mellem børn kan det være socialt ekskluderende, hvis man ikke kan indgå i fysiske aktiviteter på lige fod med andre. Motorisk træning og idræt fra en tidlig alder kan derfor forbedre den enkeltes trivsel. Også lige adgang til kunst- og kulturoplevelser kan bane vejen for at deltage i samfundet. Målet er, at kulturel fattigdom ikke skaber forskelle mellem borgerne. Københavns Kommune vil arbejde for, at gevinsterne ved at være kultur- og idrætsaktiv bruges i løsningen af udfordringerne for København. Det betyder, at der skal samarbejdes på tværs af de politiske udvalg. at det er nemt at deltage i kultur og idræt. Det betyder, at kommunen hjælper på vej - også når børn og voksne ikke har tradition for at deltage. Handleplaner Københavns Kommune vil meget med kultur- og fritidslivet. Kultur- og fritidspolitikken er den ramme, kultur- og fritidslivet skal udvikle sig inden for i de kommende år. Finansiering af nye kultur- og fritidsfaciliteter og tilskudsmuligheder sker primært i forbindelse med Københavns Kommunes årlige budgetforhandlinger. For at give krop til visionerne, vil Kultur- og Fritidsudvalget i de kommende år udarbejde en række handleplaner for udviklingen af København og kultur- og fritidslivet. Handleplanerne omsætter politikken til konkrete projekter, der kan indgå i de politiske forhandlinger om, hvordan vi skaber både en by for københavnerne og en levende, international metropol. Side 10 af 10

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid som en del af helheden

Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid som en del af helheden Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid som en del af helheden 2 Indhold KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk KL maj 2015 Produktion: Kommuneforlaget A/S Tryk: Rosendahls

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Efterår 2012 Indledning Københavns internationale vækstprofil skal styrkes yderligere

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Oktober 2013 Visioner for dansk handicappolitik 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ET SAMFUND FOR ALLE 3 VISIONER FOR DANSK HANDICAPPOLITIK 4 MERE VIDEN OG BEDRE

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

VISION OG PLANSTRATEGI 2018

VISION OG PLANSTRATEGI 2018 VISION OG PLANSTRATEGI 2018 Forord Hermed foreligger Vision og Planstrategi 2018 for Sorø Kommune. Strategien indeholder Byrådets visioner og målsætninger for kommunens udvikling de kommende 4 år. Vision

Læs mere

REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI. 2013-2016 august 2014

REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI. 2013-2016 august 2014 REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI august 2014 Vores mission er at skabe livskvalitet for alle i Danmark gennem det byggede miljø INDHOLD 4 Realdanias filantropiske strategi - v/jesper Nygård, adm. direktør

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Idrætspolitik og strategi

Idrætspolitik og strategi Idrætspolitik og strategi Forord Vi ved alle, at idræt og motion er dannende og vanedannende. Det giver fysisk og psykisk velvære at røre sig, og det øger sundheden og giver os derved et længere og bedre

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 Forord Hermed foreligger forslag til Udviklings- og Planstrategi 2014 for Sorø Kommune. Strategiforslaget indeholder Byrådets visioner

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17 FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL!...5 1. DE STØRSTE UDFORDRINGER...5 2. FÆLLESSKABET KØBENHAVN...6 3. KØBENHAVN SOM EN DEMOKRATISK

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere