N[ 1 EUJLL: wldr-= tu. Julekonkurrence s.17. Kommentar s.18 LOI(ALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 16. ÅRGANG NR.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N[ 1 EUJLL: wldr-= tu. Julekonkurrence s.17. Kommentar 32. .. s.18 LOI(ALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 16. ÅRGANG NR."

Transkript

1 wldr-= tu N[ 1 EUJLL: LOI(ALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 16. ÅRGANG NR.2 NOVEMBER 1996 INDHOLD: Julekonkurrence s.17 ' Kommentar 32.. s.18 Mændene med sangerindeøjnene. Af Johs. Sørensen, s.19 Vesterbro eller Torvegade. Af N.H.L' ' '. s'22 Erindringer vedr. Seminarietiden af N.C. pedersen,. s.2b

2 KREJL udkommer med 4 numre om året, ca september - november februar og april. Omfang 16 sider pr. nummer. Redaktion: N.H.Lindhard Ekspedition: Balles boghandel, Østerbrogade, 9670 Iøgstør. Telefon Postgiro I Årsabonnement: 6i kr. ISSN Tryk: løgstør Bogtrykkeri. Nå, nu skal vi ti1 det, igen..jo, altså julekonkurrencen. Det er 14. gang. Naturligvis! Ja, det kunne du 1i' at vide. Hva' skal vi? Nåh, den. Tror du folk gider mere? Hvaffor no'en bil]eder skal vi ta' denne gang? God fornøjelse med julekonkurrencen og den flotte artiklerne inde i bladet. Der er guf for nostalgikere. skal gerne være hos Balle inden jul. præmie, men glem ik-lie at læse Løsninger til konkurrencen

3 tvlli4r l-l-rer l'tr tvlel-t Sr\L loni'jr [D:i!ØJt:lnr ltr Tiden, jeg her vil beskrive, ligger tilbage til omkring Det var dengang, der var gang i arbejdet på havnen. Der var f.eks. fast ruteforbindelse pr. damper til Kobenhavn hver uge. Der kom gødning pr. skib til både købmand Møller, købmand Th. Lund Salvesen og købmand H.P.Nielsen. H.P.N.s forretning Iå dengang i Skolegade på hjørnet af Skolegade og Hjorlens Gyde. Skolegade hedder i dag Købmagergade. Der kom kul til købmand Jacob Møller, og der kom træ pr. skib til både I-,øgslør Savskæreri og tømmerhandler Kold. Der stod store tømmerstabler på havnen, der kom sågar levende svin sejlende til L,øgstøt Svineslagteri. De kom med aggersundfærgen fra Hanherred, de gik på færgens åbne dæk, og når der kom sådan en ladning, skulle hele staben af slagteriarbejdere ned for at henle dem. Der var dengang en sti bagom posthuset, her blev svinene drevet gennem, op forbi stationen og så ind på slagteriet. Der var altid folk på havnen, når der ankom skib med kul til easværket, det var købmand Jacob Msller, der stod for importen, men kullene blev losset direkte på lastbiler og kørt til det gamle kulhus, det kulhus som netop i dette år er blevet nedrevet. It4an siger det gamle kulhus, men det er nu kun det halve af det, der er gammelt, idet der omkring 1938, vil jeg tro, blev b1'gget en side til dette hus, som jo så er den n1,e del af samme. Svin, dcr er konrmct nicd Aggcrsundfær_ucn, i Jcntbancgade på vej mod slagtcrict. 19

4 Men det jeg vil fortælle om er en oplevelse fra omkring Der kom en damper fra Tyskland med gasværkskul, det var f.ør der var noget, der hed kulkranen i Ugstør. Alle byens havnearbejdere mødte så op for om muligt at få et job med at losse damperen. Det var nemlig en god tjans, men det var også et hårdt arbejde; der var jo ikke de hjælpemidler til et sådant stykke arbejde, som man har i dag, og der blev ikke foretaget de sikkerhedsforanstaltninger, der kræves i dag. Der blev lavet et stillads på kajkanten helt ud mod damperen. Det hed stillingen. På damperen blev der sat en bom skråt ud fra maslen, det var det, der hed en lossebom. I overste ende af lossebommen blev der anbragt en 1alje, hvor igennem der gik en wire, som så var forbundet med damperens spil i den ene ende, og i den anden ende anbragte man så en lossetønde, der kume hejses ned i lasten. Denne tønde var til, (ved hjælp af en såkaldt anhuggerkrog,) at skifte, således at man kunne bruge to lossetønder. Medens den ene var oppe for at blive tømt, blev den anden fyldt i lasten. Der var så to mand til at fylde kul i Iossetønden, dels med store skovle og dels med håndkraft. Vi har ikke et billede af kullosning udcn kran i l+gstør, men billedet fra Nibe giver situationen ganske godt, bortset fra at kullene kørcs direkte til lager. 20

5 Der var nemlig ind imellem så store kulstykler (stykker på størrelse med mellemstore kampesten) at det ikke kunne skovles op. Når tønden så var fuld, var det anhuggeren, der satte krogen på og gav tegn til manden ved spillet om at hejses op på stillingen. Det var ikke altid rart at stå på anhuggerens plads. Der skete jo somme tider, at der var et stykke kul, der skred af tønden og røg tilbage i lasten, og så var det jo med ikke at stå der hvor det faldt, men var der noget der så ud til at kunne falde af, var det jo anhuggeren, der skulle rage det af, inden han satte krogen på. Los9e7øuez Manden på stillingen havde også en ret udsat post. Der varjo ikke noget gelænder eller rækværk hverken til siderne eller ud mod damperen og der var dybt ned til lasten, så når han skulle trække bommen med tønden ind over stillingen, skulle han være meget varsom for ikke at smutte ud over kanten. Han skulle så tippe tønden, så kullene røg ned af en sliske og ned på den lastbil, der holdt der. Der var i reglen 3 lastbiler til at transportere kullene ud til gasværket. De to af dem var Jacob Møllers egne, og de blev kørt af de to faste chauffører. Det var brødrene Karl og Otto Kaagaard Nielsen. Den tredie var så en lejet vognmand. skeri og omkom ved et forlis, og han er altså en af de fire, der æres med mindestenen ud for Vesterhavn.) Vi var så kommet dertil, hvor lastbilen var læsset, og så kørte den langs kanalen ud til gasværket. Her stod der så folk til at læsse ind i kulhuset, og inde i kulhuset stod der så folk til at lempe det videre, så der kunne blive plads til hele lasten i kulhuset. (Jeg vil lige i denne parentes bemærke, at da tiden udviklede sig således, at olien fortrængte det faste brændsel, var der ikke mere brug for Møllers faste chauffører, så de måtte skaffe sig andet erhverv. Otto Kaagaard Nielsen slog sig på muslingefi- Når lastbilerne skulle runde svinget ude ved kanalbroen skete der så det, at der var så højt læs på, at der til tider røi et par stykker kul af i svinget. Så var det jo med at være vaks; vi var geme et par drenge, der stod der hver med en sæk og en trillebør, og så samlede vi kul. Det var fint brændsel til at fyre op under grubekedelen med, når der skulle vaskes storvask. Når folkene var færdig med at losse damperen, og de havde fået deres akkord udbetalt, så stod de jo der så sorte som negere, og så skulle de hjem og vaskes. En havnearbejder på den tid havde skam ikke moderne badeværelse, så det var noget med et vaskefad i køkkenet og så en etagevask, så det var så som så med at blive ordentlig ren. Om de så var aldrig så hygiejniske, så var det umuligt at vaske kulstøvet helt af omkring øjnene, og dagen efter kunne man kende dem på den sorte rand omkring Øjnene, som blev kaldt for "sangerindeøjnett. L.øgslør, den 10.sept Johs. Sørensen. 2t

6 VESTERBRO ELLER TORVEGADE På det ældste kort fra 1818 er der irigen gadenavne, men Vesterbro er t1'deligt aftegnet. Navnene Vesterbro og Østerbro stammer fra det åløb gennem byen, som stadig findes fra Skoleengen og østpå. Nu er det rørlagt, men dengang var det åbent og dannede en sø lige, hvor gaden delte sig. derne delte sig, og lrvor manufakturhandler Ad. Aistrup i 1891 byggede sit store hus. Et stykke op ad gaden blev apoteket b1'gget i 1832, og på den anden side kom flere lave bygninger til håndværkere og småhandlende. Kortet fra 1818 Kortet fra c Gaden sydfra hed Søndergade op til søen, og åen skulle passeres over et vadested med en bro eller spang til de gående. Herfra hed det Vester- og Østerbro. Der var kun een b1'gning i hele Vesterbro, nemlig lige, hvor ga- Længere ude, hvor gaden blev til et trekantet torv, byggede bødker Piselhøj i 1857 den store b)'gning, som kom til at rumme posthus og købmand, og fra Løgstør Skole. Den lå på et hjørne, hvor senere Fredensgade opstod, og 22

7 på det andet hjørne b1'ggede murerm. K.C. Knudsen et hus i Mellem Knudsen og Østerbro boede i 1864 skomager V. Lorentzen, buntmager Christensen, sadelmager Møller og drejerm. Christensen. I 1860 havde bliklienslager Carl K. Larsen etableret sig på hjørnet. Det var ham, der fremstillede b)'ens første gadell'gter til petroleum i Han blev i 1910 efterfulgt af I-menlz Larsen, som ikke var i familie. l-arsen overtog senere drejer Christensens hjørnebutik. På den anden side efter apoteket boede bl.a. snedker Støckel, skipper Chr. Jensen og skomager Svendsen. På hjørnet i K.C. Knudsens ejendom fl;,ttede manufakturhandler Ad. Aistrup ind i 1865 og fik snart så god en forretning, at han fli,ttede hen på hjørnet af Østerbro omkring I 1879 etablerede kommunen en vandledning fra kilden i Anlæget til skolen. I betragtning af, at kilden kon.r fra den samme å, som løb tæt forbi skolen, kan Vesterbro sidst i 1860-erne. I baggrund huset med posthus og købmand. Aistrup boede på det modsatte hjøme. Skærsliberen ned prærievogn, trukket af tre hunde, \'ar et n'ledlem af cirkusslægten Mundeling. Ved siden af havde manufakturhandler Niels Andersen startet forretning i Han blev efterfulgt af bl.a. Rom Andersen. det nok siges, at man gik over åen efter vand! Også i 1879 begl'ndte bagermester P.C. Thorstensen for enden af torvet, og han 23

8 fik snart en blomstrende forretning. På østsiden var urmager J.P. Mortensen fl1,ttet ind ca Han blev efterfulgt af J.P.H. Mortensen, som fl)ittede til Østerbrogade og solgte til N.M. Clemmensen. Ved siden af boede togfører Ramskjær. I 1884 fik skomager Svendsen tilladelse til at oprette et garveri i sin gård på torvet. Han blev så i stand til at garve sit eget læder til fodtøjet. Da der blev opsat gadeskilte i 1893, benl'11e6. byen lejligheden til at ændre nogle gadenavne: Lars' G1'de blev til Strandstræde, Fogedgade til Tværgade og Vesterbro tii Torvegade. Apoteket blev selvstændigt, da best)'reren C.V.O.C. Andersen købte det af Nibe Apotek. Også i 1893 etablerede snedker Carl M. Philipsen et "Møbel- og Ligkistemagasin" i et lille hus ved siden af apoteket, som var bler,et udvidet i Philipsen b1'ggede i 1909 den store ejendom, som nabo til Aistrups, der var fra 1891, så nu blev der en flot facaderække langs Torvegades nordside. Philipsen blev formand for fagforeningen, vurderingsmand og brandinspektor. Ovenpå sadelmager Møller, som var Torvegade ca Apotcket cr udviclet os Aistrups hus blgget, bcggc 189i. nrcn snedkcr Philipsen er ikke fl1'ttet ind i dct bas.cstc lavc hus. Han ctablercrlc sig i 1S93. 11

9 der i tre generationer, blev der lavet fotoatelier. Den første fotograf hed N. Petersen, han var der omkring Så fulgte i hurtigt tempo frk. Sloth, S. Sgrensen, Birgitte Laasbl', der står som besty'rer for Chr. M. Petersen, Fjerritslev. De to sidste var Kirstine Digmann L972-15, og Helmer Lund Det var s)'v fotografer på 25 år, og så var det slut. Mange af dem fli,ttede til andre byer, så indtjeningen har nok været for lille. Bentzon. Han blev i 1894 efterfulgt af vandbl'gningsingeniør Edv. Ishøy, som boede der til og derefter til 1910 var det Hans Lauridsen. Han blev forfl1'ttet til Esbjerg, hvor han døde et hah,t år efter. Omkring første verdenskrig havde tandlæge Høegh klinik her. I 1904 begl'ndte l-øgstør Bogtrl'kkeri ved Edv. Knudsen på torvet på hjørnet af Vægtergade. Da bogtrl,kkeriet fl1'ttede, blev huset overtaget af vognmand \ I/ Torvegade sct fta torvet. T.v. Overgaards "snrorhus". T.h. skolen og Tommerups butik. Den toetages bagest med sadelmager Møller og fotografen, antageliet fik. Dignran. ca.l9i2. På hjørnet af Fredensgade begl'ndte købmand J. Tommerup, som endnu var der i slutningen af første verdenskrig, og på første sal var der lejet ud til forskellige ingeniører. Først i erne var det jernbaneingeniør Aage Peter Kollerup. Familien boede her i fire generationer, indtil huset blev revet ned i 1993 til fordel for det n1'e rådhus. På den anden side af torvet lå i begl'ndelsen af 1900-tallet "Smørhuset". Indehaveren hed Overgaard. Foruden 25

10 sen var holdt op i sin høje alderdom. Ved siden af havde slagter Petrus Pedersen og Sønner solgt forretningen i 1954 til Tage Stokholm, som fortsatte til Derefter kom broderiforretningen, som til ca blev bestl'ret af buntmager Christensens enke, og senere af frk. Christiansen. Den ophgrte midt i tresserne. På den anden side af gaden var der også en broderiforretning, der hed Kirsten, i den ene ende af Philipsens ejendom. Den fl1,ttede ned i Jernbanegade, da Herman Olesen overtog det gamle apotek, der i L952 var fl1'ttet om i Østerbrogade. Der havde R. Sjørring i mellemtiden haft renseri. B1'gningen blev helt ukendelig, og det smukke gamle apotek forsvandt. Sadelmager Møllers hus mens fotograf S.Sørensen hvde atelier.ca kolonialvarer, solgte han også f.eks. porcelæn. Senere durede mejeriudsalget op med "Mælke-fru-Hansen". Manden, Jens Hansen, var vulkanisør og bedemand. Ved siden af lå fru Grøns navnkundige pensionat, hvor mange tilfl;'ttere og enlige blev fodret af. Ægtemagen drev en marskandiserbutik. Købmand Tommerup fik flere efterfølgere, bl.a. Refsgaard og Dolmer. Den sidste havde ikke rigtig succes, men huset gik så over i restaurationsbranchen med cafe Hjørnet, Polles bar og Blue Corner, som har bredt sig til hele huset. Det skete efter at barber Stefan- Længere nede på s)'dsiden havde Ellingsøe farvehandel. Den blev overtaget afjohs. Bertelsen, som i 70-erne solgte til N. Hammild. Rom Andersens ekviperingshandel blev ca overtaget af A.P. Henriksen, som blev efterfulgt af en af medarbejderne, Egon Rasmussen. Da han holdt op, overtog Hammild også den butik og byggede om. På de to hjørner mod Østerbrogade skete der også noget. Lorents l,arsens butik blev overtaget af BC-isenkram, som udvidede kraftigt, og Aistrups blev overtaget af flere manufakturhandlere efter hinanden. Nu er bygningen delt i dame- og herreforretning. 26

11 set mod Østerbrogade omkring 1. verdenskrig. I baggrunden er der åbent mellem barber "Papa" Simonsens foretning t.h. og Gustav Ibsens boghandel, der er skjult t.v. På torvets østside blev to bygninger slået sammen til kommunalt brug. De rummede i en del år teknisk forvaltning, men er idag servicebl'gning for Sund By butik, hjemnrehjælp, AF, jordemoder og Lokalhistorisk arkiv. På den anden side gennemgik Piselhøjs hus en række forvandlinger til skole, Alderdomshjem, Rgde Kors Hjem, igen kommunal administration, og til sidst blev det hele revet ned til fordel for et rådhus, som var færdigt i Torve_qadc cn_e,ang der var sne. Omkring 19i0? 27

12 ERINDRTNGER VEDRØRENDE SEMI- NARIETIDEN L86I.64 af Niels Chr. Pedersen. N.C.P. læste prir,,at til optagelsesprpven hos en ung lærer, men de tog fejl af tidspunktet for prqven og kom for sent. Han prqver igen året efter. N.C. Pedersen F; lno t" i*:r Fra L. Maj læste jeg atter hos lærer Nielsen et Par Maaneder, indtil Optagelseseksaminen afholdtes, det var ved Midsommertid 1861; vi mødte en slor Flok Aspiranter, mer end dobbelt saa mange, som kunde optages. Ved to Aars Forberedelse var jeg ikke kommen højere i Visdommen, end at jeg sammen med flere andre kun blev optaget "paa Prøve", det vil sige, vi Prøvemennesker maatte underkaste os en Eksamen til Jul; den bestod vi forresten allesammen og fik saa derefter vore Navne indskrevne i Seminariels Aarbøger. Min Afrejse til Ranum foregik under Livsfare. Fader havde hyret en Lystsejler i Nabobyen Lundø til at besørge mig til Bjørnsholm, Lørdag var bestemt dertil; men det stormede, Søndag var sidste Dag før Mødetiden; tidlig Morgen var Vejret medgiørligt, og vi lettede Anker; men neppe havde vi sejlet en Timestid og var kommen igjennem Hvalpsund, førend Stormen var der igjen, en vesten Orkan, altsaa Sidevind. Fjorden der, med Himmerland paa den ene Side, Salling, Fur og Mors paa den anden, er bred og dyb nok til, at der kan rejses hushøje Bølger; vort Fartøj var en liden Baad, som Stormbygerne nu og da kastede næsten helt paa Siden; man kunde kjøbt mit Liv for en billig Penge; men Manden, Skipperen, forstod fuldkomment sine Ting, en forkert Manøvre, et Fejlgreb i Sejlsnore og Ror, og vi havde ligget der. Kaptajnen paa en fuldrigget Fregat vilde øjeblikkelig paa en saadan Noddeskal være gaaet "nedenom og hjem". Vi valgte at naa Land snarest muligt, vort Landingssted blev Risgaard, en lille By eller Fiskerleje, hvor jeg lejede en Mand til at kjøre mig med Flyttegods til Ranum; vi naaede dertil tidligt paa Eftermiddagen, for Sejladsen i Stormen var jo gaaet ret hurtigt. Aldrig saa snart var jeg indtraadt i det Logis, jeg i Forvejen havde sikret mig, før der udbrød lldløs i Byen, ikke langt borte. I Mangel af et ordnet Brandvæsen optraadte selve Seminarieforstanderen som 28

13 Kommandør over det tililende Mandskab, som alligevel i den vedvarende Blæst intet udrettede, Bygningen nedbrændte totalt. Jeg havde rigtignok holdt mit Indtog i Seminariebyen under Elementernes Rasen, hvem kunde vide, om det var et godt eller daarligt Varsel. Næste Dag begyndte det n1'e Skoleaar, vi blev 28 i første Klasse. I Aaret 1849 flyttedes Seminariet fra Snedsted til det mere centralt beliggende Ranum, Bygningen var altsaa temmelig ny, og for os Bønderkarle, der kun kjendte de tarvelige Almueskoler paa Landet, tog den sig helt imponerende ud; den var en enetages, teglhængt Bygning med Loftsværelser, paa Midten Gangdøren, hvot over stod med Metalbogstaver "Kongeligt Seminarium"; forneden var den dclt i 6 Rum foruden Plads til Loftstrappen, i Midten en rummelig Gang og lige overfor Bibliothek, der tillige var Lærerværelse, til venstre for disse to Rum to Klasseværelser og til højre et Klasseværelse og Orgelstuen, som den kaldtes. Paa l,oftet et Kvistværelse, hvori naturhistorisk Samling og physiske Apparater havde faaet Plads, endvidere fandtes fire aflange Værelser, 2 i hver Gavlende, oprindelig Boliger for to Lærere, siden fri Logier for otte fattige Elever. En fri aaben Plads, begrænset af Præslegaarden, Seminariet, Gymnastikhus og en Landevej tog sig smukt ud; et Anlæg manglede (er kommen siden), men erstattedes ved, at Eleverne havde fri Adgang til Præstegaardens Have. Seminariets Lærere: Historikeren Fabri Ranums ældste seminariunr 29

14 cius var, som nævnt, Forstander og naturligvis Historielærer, tillige Sognepræst for Bjørnsholm-Malle Menigheder; han har skrevet "Lærebog i Danmarks, Norges og Sverrigs Historie" og sin store "Illustreret Danmarkshistorie for Folket"; han var en overordentli g kundskabsri g Mand, udrettede alligevel intet eller ubetydeligt som Lærer, da han sjælden mødte i Klassen før i Slutningen af sin Time, var vist ogsaa upraktisk som Forstander; han søgte efter Opfordring eller Ordre derfra og kom som Præst til Drejø ved Fyen, underligt at begrave sine Kundskaber der! De øvrige var ålle dygtige og pligtopfyldende, Kand. theol. Wulf var Lærer i Religion og Dansk, Kand. polyt. Jensen i Mathematik, Fysik, Naturhistorie, Botanik og Tegning, (NB! han var ikke pol-r4. men theol.), Seminarist Petersen i Skjønskrivning, Regning, Geografi og Pædagogik, Hansen i Sang og Musik, fifr. Gamle Andersen, se KREJL, 8.årg. 39, -56), Sergeant Nielsen fra 1. Infant. Bataill. i Gymnastik. Fabricius, Jensen og Hansen var dengang gamle Pebersvende, giftede sig siden alle tre. Petersen var mest afholdt af Eleverne, et klogt Hoved, i mange Tilfælde en god Raadgiver, ogsaa for Egnens Befolkning, (Niels Petersen blev senere sognerådsformand), Hansen (hi hi hi!) besad ualminde- Iig Dygtighed i sit Fag, særlig i Violinmusik, men var en sølle Pedant, uden Almenoplysning, Gjenstand for Elevernes Grin og Haan, en tarvelig Representant i Lærerpersonalet. De første Elever, som frekventerede Ranum Sem. havde haft det daarligt nok med Hensyn lil Kost og Logis, Vadsk og Rengløring hos den temmelig ukultiverede Befolkning, som uforberedt skulde modtage en saa fin Indkvartering; Stadsestuen blev som oftest omlavet til to Seminarist.- Værelser, man indrettede et Kammer i et Udhus, eller opførte ny Bygninger med Læjligheder: i min Tid var indvandret fremmede, som drev Forrelning med Pensionat, Vadskeri, Udleje af Værelser, Bageri, endogsaa en Smugkro, som siden er blevet rigtig Kro, manglede ikke. Vi var med faa Undtagelser 2 om el Værelse og sov 2 i samme Seng, derved slap vi med den halve Udgift til Husleje, Ildebrændsel, Belysning og Rengøriung. Vi spiste i Reglen hos Husværten, og den almindeligste aarlige Pris for en Mand for hele Opholdet var omkring ved 120 Rgd = 240 Kr.; vi holdt vor egen Belysning og pudsede selv vort Fodtøj; vi brugte til Belysning Raaolie i de dertil egnede Lamper, som lvste omtrent lige saa godt som Petroleum, der forresten snart efter kom i Brug. Med Takst 120 Rgd om Aaret var det en Forudsætning, at vi rejste bort i Sommer- og Juleferien. Om vort daglige Studium paa Sem. og hjemme er der ikke noget at fortælle; de fleste af os arbejdede flittigt; vi var ikke saa forlystelses- og nydelsessyge som Nutidens Ungdom. Vi havde dog tre Fester om Aaret: Kongens Fødselsdag (Frederik 7) 6. Oktb. var den største og skjønneste; Bal hele Natten, Forstanderen og en fire å fem af de mest civiliserede Elever udgjorde Festkomiteen; unge Damer af Omegnens Honoratiores blev inviterede - den Invitation lod de sig vist ikke lilsige to Gange - vi dansede i Gymnastikhuset; Seminariets Værelser, der var ryddede for Borde og Bænke, anvendtes til Spisesale og anden selskabelig Underholdning; vi havde løgstørs dygtigsle Musik og dygtigste Restauratør. Varm Spise ud ad Aftenen med Snapse og Vin og Bordtaler, siden Punch ledsaget af Fædrelandssange og mere Tale. 30

15 Alle Seminariets Lærere deltog, derimod ikke alle Elever; de Elever, som deltog, betalte for sig selv, for Damerne og af Opmærksomhed mod Lærerne ogsaa for dem, saa det blev en d1'r Omgang. Dagen efler havde vi fri, da Lærebøgerne var alt for prosaiske lige oven paa alle de skjønne Minder fra Natten. Jeg var med til disse Kongens Fødselsdagsfester alle tre Aar, ikke saa meget for Kongens Skyld, som af Danselyst, og fordi jeg erkjendte min Trang til at faa mit Bondevæsen, om muligt, noget afslebet i Omgang med dannede Mennesker. Skjønt vi trakterede Damerne med alle de gode Spise- og Drikkevarer, lod de næppe være med at more sig over vore mere eller mindre kejtede Manerer. Enkelte Forlovelser blev desuagtet indgaaet i Ranum paa Frederik den Syvendes Fødselsdag, det var Iige saa lidt som Dansen af Hens,r,n 1il Kongen; den smukke, nedringede Dame gav sin Haand og sit Hjerte til den vordende Lærer trods hans primitive Dannelsesstandpunkt. Disse Sjette-Oktobere, 6t Aar i Fastelavn, maaske ved en "lægestue" hjemme i Juleferien var de eneste Tider i Løbet af tre Aar, at vi unge Mennesker fik vor større eller mindre Danselyst tilfredsstillet. Man sammenligne vor Nøjsomhed i dette Stykke med de Fordringer, der stilles af Nutidens Ungdom, for hvem et Bal en Gang om Ugen Aaret rundt neppe er nokl Dette nævnte Fastelavnsbal var nær blevet skjæbnesvangert for alle Deltagerne. Vi Seminarister havde i Almindelighed ikke mindste selskabelig Omgang med Egnens Folk; alligevel lagde vi denne Gang Beslag paa dens unge Piger, som taknemmelige tog mod Indbl,delsen. Det var i Krinolinernes Tid, og disse Apparater havde nu ogsaa holdt deres Indtog i Landsbyerne; men til at begynde med hjalp Ungmøerne sig paa praktisk Maade med Tøndebaand, Spanskrørsbøjler, Kotøjrereb o.a., blot deres Nederdele fik et stort Omfang Under Dansen kom vore Skinneben stadig i ubehagelig Berøring med de interimistiske Krinoliner; men det skjæbnesvangre laa ikke deri, heller ikke i, at det var Bønderpiger i Stedet for de nedringede, men - Karlene; vi havde gjort Regning uden Vært; de mødte mandsstærke, skinsyge uden for G)'mnastikhuset med Næserne klemt flade mod Vinduesruderne; vi havde forsøgt at gaa dem i Bedene, prøvet paa at berør,e dem Førstefødselsretten - vi fremmede Snyltere! Og Pigerne, hvem skulde de sympatisere med, deres egne eller de fremmede, som venskabeligt havde inviteret dem? De havde aabenbaret os Karlenes Jalousi og Angrebsplaner, som de vidste Besked om; og vi havde en Holger Danske (Johansen, blev Lærer i Bjerregrav ved Randers), stor med Kæmpekræfter, heller ikke bange for at vove Trøjen, han og et Par modige Medhjælpere havde ligefrem Kamplyst, lyst til at værne om Stridens rødmossede Æbler; de havde forsynet sig med Slagvolter, som stod i en Krog nær Døren; flere Gange, naar Allarmen udenfor blev for stor, var de ude med Vaaben i Haand og drev Angriberne, hvoraf de fleste vistnok kun var store Drenge, paa Flugt; jeg er vis paa, at havde 6n vovet sig for nær ind paa Livet af Johansen, saa havde han slaaet et Slag, der var blevet skjæbnesvangert, baade for ham selv og den trufne. Jo, Johansen var Vendelbo; og han var ikke vanslægtet fra Fædrene. Omsider fortrak Karlene og den første puniske Krig var endt. Jeg var passiv i kampen, men ikke i Dansen, som fra nu af traadtes med Ungdommens Liv og Lyst. N.C. Pedersen 3l

16 il ;

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD:

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: Kommentar side 50 Om "Magda" fra Aggersund. Af Bent Mikkelsen... side 51 Da dæmningen blev gennembrudt. Af

Læs mere

Kommentar... s.18 Gustavlbsensboghandel... s.19 lngstørbibliotektsat... s.23 Hos Beltoft i Fredensgade.Af Ida Beltoft... s.28

Kommentar... s.18 Gustavlbsensboghandel... s.19 lngstørbibliotektsat... s.23 Hos Beltoft i Fredensgade.Af Ida Beltoft... s.28 KR JL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LøGSTØR OG OMEGN 11. ÅRGANG NR.2 NoVEMBER 1991 INDHOLD: Kommentar... s.18 Gustavlbsensboghandel... s.19 lngstørbibliotektsat.... s.23 Hos Beltoft i Fredensgade.Af Ida

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen Side 2 af 67 En ung Landmands Uddannelse, Giftemål og Etablering En beretning på grundlag af L.Sørensens optegnelser, dagbøger, breve og mundtlig overlevering ved: A. Ploug-Sørensen Side 3 af 67 Side 4

Læs mere

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A.

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. En dag i slutningen af maj 1998 modtog Gørdings sognepræst Rikke Ågård et brev fra Martha Christine Hengesteg (født Larsen)fra Portland i Staten Oregon U.S.A.

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening ÅRSSKRIFT 2013 INDHOLD side Bestyrelsen 2 Arkiverne 3 Regnskab 2012 5 Beretning 6 Generalforsamling 2012 6 Mindeord 7 Slægtsforskning 9 Udstilling i Sognegården 10 Kommende arrangementer 10 Maleren og

Læs mere

DRACHMANNS STORE BJØRN"

DRACHMANNS STORE BJØRN DRACHMANNS STORE BJØRN" Af P. K. HOFMANSEN Digteren Holger Drachmanns friske fisker- og sømandsf ort ællinger er sikkert den del af hans store produktion, der vil leve længst. Den mest markante af hans

Læs mere

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT HVERDAGE Trykt i 100 Eksemplarer. JOHANNE EINFELDT HVERDAGE Minder fra et jævnt Liv paa Teglværker, Vaskerier og som Underofficerskone 1863-2. Marts

Læs mere

En fynbos barndom og ungdom

En fynbos barndom og ungdom Eksempel på livshistorie, model 3: En fynbos barndom og ungdom Hans har fået: Tre interviews a cirka halvanden time i eget hjem. Mulighed for at komme med rettelser til teksten. En times korrektur per

Læs mere

Frode Aagaards tid 1923-34

Frode Aagaards tid 1923-34 Kapitel 14 Frode Aagaards tid 1923-34 Ansættelsen Efter at Andreas Hansen havde meddelt bestyrelsen sin afgang, så snart der var fundet en afløser, spillede bestyrelsen bolden tilbage til ham ved at opfordre

Læs mere

Hvad var det for en sygdom din fik? Ja det var jo en hjerneblødning han fik. Der er jo ingen der ved... Men i hvert fald var det slemt.

Hvad var det for en sygdom din fik? Ja det var jo en hjerneblødning han fik. Der er jo ingen der ved... Men i hvert fald var det slemt. Arbejdererindring J.nr. 03/031/01 - Kvinde Mit navn er IJ, IJs mand HJ kommer med enkelte kommentarer Hvornår er du født? i 1913 Hvorhenne? Her i Horsens. Jeg har levet al min tid i Horsens. Hvad lavede

Læs mere

H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907

H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907 H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907 Forord Som 3. generation i et familiefirma med 100 års jubilæum syntes jeg, at det var en milepæl, der skulle og måtte fejres. Men hvordan

Læs mere

Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand. Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs

Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand. Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs Hvornår er du født? Jeg er født d. 06.07.14. Jeg er født i Grejsdalen, dernede ved Vejle. På der tidspunkt jeg blev

Læs mere

Arbejdererindring, J.nr. 03/001/01 - Kvinde. Mit navn er EMHG, født Nørgaard. Født den 28.11.1902 i Rask Mølle, Væring sogn.

Arbejdererindring, J.nr. 03/001/01 - Kvinde. Mit navn er EMHG, født Nørgaard. Født den 28.11.1902 i Rask Mølle, Væring sogn. Arbejdererindring, J.nr. 03/001/01 - Kvinde Mit navn er EMHG, født Nørgaard. Født den 28.11.1902 i Rask Mølle, Væring sogn. Hvor mange søskende har du haft? Vi var ti drenge og seks piger. Hvad nummer

Læs mere

KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 21. ÅRGANG - NR.3 - FEBRUAR2OOZ INDHOLD:

KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 21. ÅRGANG - NR.3 - FEBRUAR2OOZ INDHOLD: KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 21. ÅRGANG - NR.3 - FEBRUAR2OOZ INDHOLD: Kommentar side 34 Da brændevinsbrænderiet brændte side 35 Skole- og læreår i Løgstør. Af E. Fredberg. (fortsat)..

Læs mere

23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... To ældre ægtepar mistede ALT ved eksplosionsagtig brand her ses de sørgelige rester af deres hjem.

23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... To ældre ægtepar mistede ALT ved eksplosionsagtig brand her ses de sørgelige rester af deres hjem. ...fortsat fra Årsskrift 2012 23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... En blæsende forårsdag opstår der brand ved fyret i bryggerset. Ilden får fat i det gamle tørre loft, brænder sig hurtigt igennem og

Læs mere

Arlesheim, den 6. juli 1982 Eva -----------------------------------------------------------------------------------------------

Arlesheim, den 6. juli 1982 Eva ----------------------------------------------------------------------------------------------- 5 10 15 20 TIL MINDE OM MOR OG FAR Far skrev hans livshistorie i to hæfter. Af hæfte nr. 2 har vi i dag desværre kun 8 sider. Disse er sat ind efter side 61 og er udtejnet nr I til VIII. Originalet af

Læs mere

Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 Indhold Forord Rundt om i de gamle sogne, sidder mange med en viden om før og lyst til at formidle den. Derfor udgiver Lokalhistorisk Arkiv og Silkeborg

Læs mere

Holme bymidte. Beretning ved Ejner Jensen. Den tidligere købmandsforretning, som nu måske står til nedrivning sammen med ejendommene Holme Byvej nr.

Holme bymidte. Beretning ved Ejner Jensen. Den tidligere købmandsforretning, som nu måske står til nedrivning sammen med ejendommene Holme Byvej nr. Holme bymidte. Beretning ved Ejner Jensen. Den tidligere købmandsforretning, som nu måske står til nedrivning sammen med ejendommene Holme Byvej nr. 13-17 og 19, omtales for tiden i aviserne som den gamle

Læs mere

Jerslev gennem 100 år

Jerslev gennem 100 år Jerslev gennem 100 år Ved udarbejdelsen af artiklerne til denne bog har jeg benyttet mig af de oplysninger, jeg har kunnet finde frem til på Det lokalhistoriske arkiv i Jerslev. Jeg har dels søgt i protokoller,

Læs mere

JDK 207 B26 Agnes Ruben

JDK 207 B26 Agnes Ruben Jeg vil gerne prøve at starte med at spørge dig noget omkring din egen og familiens baggrund. Hvornår kom familien til Danmark? Altså min fars familie, de har boet i Danmark siden syttenhundrede et eller

Læs mere

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han 1 I skole. Først i maj måned 1871 begyndte jeg at gå i skole. Der var dengang kun een skole i Mygdal. Den lå oppe i den gamle Mygdal by på matr. nr. 1 af Mygdal sogns sydlige del, der hvor nu (1942) Ejner

Læs mere

Lokalhistorisk Arkiv For Gug Sdr. Tranders

Lokalhistorisk Arkiv For Gug Sdr. Tranders Medlemsinformation 1998 Træk af Gug skoles historie. Fortalt af P. Bøcker Pedersen, Gug skole indtil ca. 1900. Brugsen i Sdr. Tranders som den så ud ca. 1918. Læretid i Sønder Tranders Brugs 1948 1952.

Læs mere

FRA FAMILIEARKIVET Breve fra de Thorborgske brevgemmer. 1948-65

FRA FAMILIEARKIVET Breve fra de Thorborgske brevgemmer. 1948-65 1 FRA FAMILIEARKIVET VI Breve fra de Thorborgske brevgemmer. 1948-65 Udskrevet af Karsten Thorborg 2006-14 2 Fra mor i Kahytten til far i Gentofte Lørdag [juli 1948] Kære Johs! Tak for Brevet i Dag, Brev

Læs mere

Løst og fast om min Far. Jytte Laurberg Jonasen

Løst og fast om min Far. Jytte Laurberg Jonasen Løst og fast om min Far af Jytte Laurberg Jonasen En døv drengs opvækst i Horsens og Nyborg. Hans arbejdsliv som skrædder i København, og hans familie- og foreningsliv i perioden 1907 1998. Beretningen

Læs mere

Landbruget var min store drøm

Landbruget var min store drøm Landbruget var min store drøm Fra smedesøn i Sivested til gårdejer i Fladstrup af Poul Smed Petersen Det Historiske Udgiverværksted I Grenaa 2000 Forord I de lange vinteraftener 1985-86 fik jeg lyst til

Læs mere

Vejby-Tibirke årbog 1999

Vejby-Tibirke årbog 1999 Vejby-Tibirke årbog 1999 Udgivet af Vejby-Tibirke Selskabet 1999 Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er kun tilladt med Vejby-Tibirke Selskabets skriftlige tilladelse.

Læs mere

KREJL. Kommentar side 18 M/S "Livø. Af Ole 8an9... side 19 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 23. ÅRGANG - NR. 2 - NOVEMBER 2OO3 INDHOLD:

KREJL. Kommentar side 18 M/S Livø. Af Ole 8an9... side 19 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 23. ÅRGANG - NR. 2 - NOVEMBER 2OO3 INDHOLD: KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 23. ÅRGANG - NR. 2 - NOVEMBER 2OO3 INDHOLD: Kommentar side 18 M/S "Livø. Af Ole 8an9...... side 19 Slagteriarbejderne. Af Johs. Sørensen side 21 Post

Læs mere

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis årene 1860-1882. Originale breve opbevares hos Edel Riis, Stokhøjgård. Oversat fra Gotisk skrift, af Anne Louise Alstrøm. Afskrevet efter

Læs mere

Vejby-Tibirke årbog 1982. Peter - en dreng fra Vejby

Vejby-Tibirke årbog 1982. Peter - en dreng fra Vejby Peter - en dreng fra Vejby»Man kunde næsten fristes til at spørge: Kunne I male et dansk Bøgetræ, I danske Landskabsmalere? - Ja, et grågrønt, et brungrønt, et møllersk, et hardersk, et thømingsk o.s.v.,

Læs mere