for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65"

Transkript

1 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget ( ) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler april 2012 ( ) 4. Ansøgning: Teater Tranström ( ) 5. Ansøgning Moving Garden ( ) 6. Ansøgning Musikkens Dag 2012 ( ) 7. Ansøgning Unge skaber byrum i Urbanplanen (Mobile byrum) ( ) 8. Ansøgning Sommertigertræning for børnefamilier ( ) 9. Ansøgning: Smag Verden i Urbanplanen ( ) 10. Ansøgning: Panna Beach ( ) 11. Ansøgning: Form dit bibliotek! ( ) 12. Ansøgning: Lørdage på Musiktorvet 2012 ( ) 13. Ansøgning: Jazz i Sejlhusets gård ( ) 14. Ansøgning: The Farewell Party ( ) 15. Ansøgning: Proof of Life Løbet 2012 ( ) 16. Ansøgning: Skt. Hans på Bryggen 2012 ( ) 17. Ansøgning - medlemsforslag - skitsering af vinterbad ( ) 18. Orientering om brug af Aktivitetspuljen uden forudgående lokaludvalgsbeslutning ( ) 19. Høring vedr. Udkast til restaurationsplan februar 2012 ( ) 20. Høring vedr. Københavns Kommunes reviderede strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier ( )

2 KØBENHAVNS KOMMUNE AMAGER VEST LOKALUDVALG DAGSORDEN fortsat, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej Naboorientering vedr. parkeringsdækning ( ) 22. Godkendelse af årsregnskab og årsberetning for 2011 for Miljøpunkt Amager ( ) 23. Meddelelser ( ) 24. Eventuelt ( ) 25. Afslutning ( ) 2

3 DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden ( ) Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. At lokaludvalget godkender dagsordenen. 1

4 2

5 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget ( ) Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. At lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. PROBLEMSTILLING Københavns Borgerrepræsentation godkendte d. 29. marts 2012 følgende vedr. suppleanter for Amager Vest Lokaludvalg: - Pernille Lysholm Vandborg (udpeget af Venstre) indtræder som 1. suppleant i lokaludvalget med virkning fra den 29. marts Torben Thorgaard (udpeget af Venstre) indtræder som 2. suppleant i lokaludvalget med virkning fra den 29. marts ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. 3

6 3. Status på lokaludvalgets puljemidler april 2012 ( ) Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. At lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. PROBLEMSTILLING Amager Vest Lokaludvalg har i 2012 fået tildelt kr. i puljemidler af Københavns Borgerrepræsentation. Lokaludvalget har pr. 18. april bevilget i alt kr. til 26 eksterne ansøgninger. Lokaludvalget har desuden bevilget en ramme til arbejdet med bydelsplanen på 1. mio. kr. Herudover har Forretningsudvalget d. 30. marts bevilget kr. til at afholde et borgermøde om Arenakvarteret i Ørestad syd d. 26. april. Lokaludvalget har således kr. at disponere over til netværksskabende aktiviteter i bydelen. LØSNING At lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Overblik over lokaludvalgets puljemidler april

7 4. Ansøgning: Teater Tranström ( ) Forening for Teater Tranström søger støtte til Teater Tranström. Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Forening for Teater Tranström på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Kultur og fritid. PROBLEMSTILLING På vegne af Forening for Teater Tranström søgte Gry Voss d. 1. marts om kr. i støtte til Teater Tranström. Projektet har til hensigt at skabe et teatersted, som udvikler unge talenter, afsøger teatrets grænser og profilerer Amager Vest som kulturel bydel. Ansøgningen handler om at danne en forening og etablere teateret. Målgrupperne er de daglige brugere og publikum. Foreningen skal være et kreativt forum, som favner alle aspekter af teaterkunsten. Der er særligt vægt på at foreningen bringer unge sammen. Brugerne melder sig ind i foreningen og har derefter frit råderum over teaterets lokaler. Derudover vil der blive arrangeret netværksdage, workshops mm. Foreningen samarbejder og bliver nabo med Play - scenen på Islands Brygge. Til foreningens forestillinger vil der være studie/unge-priser. Som pilotforestilling har ansøger samlet fem skuespillere, en manuskriptforfatter og en instruktør til at skabe en forestilling, som har det formål at profilere og promovere teateret. Det samlede etableringsbudget er på kr. De ansøgte midler går til etablering af teaterscene, lokalerenovering, leje af lokale i etableringsfasen samt pilotforestilling. Der er bevilget fra Snapslanten. Der er søgt om kr. i DUF og kr. i Augustinusfonden. Der er en selvfinansiering på kr. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 11. april 2012 og indstiller, at behandlingen udskydes til lokaludvalgsmødet i maj måned. Arbejdsgruppen er positivt stemt overfor projektet, men ønsker at gå yderligere i dialog med ansøger om ansøgningen. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Forening for Teater Tranström på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Kultur og fritid. ØKONOMI Indstillingen har igen økonomiske konsekvenser. 5

8 BILAG Ansøgningsskema m.v. 6

9 5. Ansøgning Moving Garden ( ) Teaterforeningen CoreAct søger støtte til Moving Garden. Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Teaterforeningen CoreAct på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid og fysisk plan. PROBLEMSTILLING På vegne af Teaterforeningen CoreAct søgte Anika Barkan d. 20. marts 2012 om kr. i støtte til Moving Garden. Moving Garden er en pryds- og grøntsagshave på hjul. Haven vil i løbet af 12 dage i juni rejse gennem Københavns gader i nattetimerne. I Amager Vest flytter haven sig til 3 adresser i dagene juni Målgruppen er lokale beboere. Samlet forventer ansøger at mellem mennesker vil opleve værket. På de tre adresser vil områdets beboere om morgenen træde ud til en sommerhave og inviteres til at komme ind i haven af de performere, der i dagtimerne bebor den. Gennem samtaler og aktiv lytning indsamler performerne historier og drømme fra de besøgende. Projektet giver dermed indblik i, hvad borgerne tænker, og haven fungerer som en måde at indsamle viden om borgenes drømme og visioner om deres nærmiljø på. Spørgsmålene kan formuleres i samarbejde med lokale aktører. Haven rejser fra Amager til Sydhavnen over Valby til Nordvest. Efter 12 dage vil haven blive parkeret på en offentlig plads i København. De ansøgte midler indgår i det samlede budget på kr., der dækker produktionsomkostninger, lønninger og presse og salgsmateriale. Der er modtaget støtte fra Københavns Kommune ( kr.), Statens Kunstråd ( kr.) og Nørrebro Lokaludvalg ( kr.). Arbejdsgruppen for Fysisk planlægning behandlede ansøgningen på sit møde den 10. april 2012 og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet udmærker sig ved at være sympatisk og dialogskabende samt at skabe et lokalt midlertidigt byrum i form af en have. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 11. april 2012 og indstiller ligeledes, at projektet støttes, men kun med kr. Arbejdsgruppen foreslår dog, at lokaludvalget anvender de puljemidler, der er afsat til bydelsplansarbejdet, da projektet kan bruges som borgerinddragelse på et eller flere bydelsplansprojekter, fx metrohaver og byliv i Ørestad C. 7

10 LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Teaterforeningen CoreAct på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Kultur og fritid og fysisk plan. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. el kr. BILAG Ansøgningsskema Moving Garden Budget Moving Garden Projektbeskrivelse Moving Garden 8

11 6. Ansøgning Musikkens Dag 2012 ( ) Tryggvi Gudmundsson søger støtte til Musikkens Dag Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Tryggvi Gudmundsson på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Kultur og fritid. PROBLEMSTILLING På vegne af en række skoler og foreninger på Amager søgte Tryggvi Gudmundsson d. 23. marts 2012 om kr. i støtte til Musikkens dag Projektet har til formål, at give børn og unge mulighed for at møde professionel musik og professionelt udøvende kunstnere. Projektet indskriver sig i formålet med Musikøen Amager. Musikkens Dag afholdes d. 7. november 2012 med base i Amager Bio. Ansøger forventer op mod deltagende børn og unge. Musikkens Dag blev første gang afholdt i I 2011 blev et coachingforløb afprøvet med succes. Dette gentages i I år er der yderligere fokus på at blande genrer, spille ude på skoler og i gader, og at involvere de unge mere i PR-delen og dokumentation. Som trækplaster til aftenprogrammet inviteres en kendt ung musiker som konferencier. De ansøgte midler indgår i det samlede budget på kr., som bl.a. dækker leje af Amager Bio, honorar til coaches og musikere, musikudstyr, transport, indspilninger, videooptagelser og vagter. Der søges yderligere om støtte i Amager Øst Lokaludvalg og Børnekulturhus Amager. Medfinansieringen er på kr. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 11. april 2012 og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet indskriver sig direkte i det fælles projekt Musikøen Amager. Derudover er projektet bredt forankret på tværs af hele bydelen, og indeholder en længere optakt til selve Musikkens Dag. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Tryggvi Gudmundsson på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Kultur og fritid. 9

12 ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets bydelspulje, område Beløb ekskl. moms: kr. BILAG Ansøgningsskema m.v. 10

13 7. Ansøgning Unge skaber byrum i Urbanplanen (Mobile byrum) ( ) Louise Heebøll søger støtte til Unge skaber byrum i Urbanplanen. Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Louise Heebøll på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for fysisk plan og det sociale område. PROBLEMSTILLING Louise Heebøll søgte d. 23. marts 2012 om kr. i støtte til Unge skaber byrum i Urbanplanen. Louise Heebøll søger på vegne af Partnerskaber i Urbanplanen, og projektet er en videreførelse af de tidligere forsøg med Mobile Byrum. Projektet er et medborger- og naboskabsprojekt for medlemmer og brugere af en ny klub for årige i Solvangcentret. De unge indgår i at designe og bygge nye byrum med hjælp fra områdets beboere, forretningsdrivende og lokale håndværkere. Projektet styrker de unge og skaber tryghed i lokalområdet. Projektet vil køre fra maj til august Ansøger forventer deltagelse af en kernegruppe på ca. 30 personer. Projektet er forankret i Partnerskabet. Louise Heebøll skal fungere som arkitekt og facilitator på projektet. Som selvstændig arbejder Louise Heebøll med demokratisk byomdannelse og inddragelse af børn og unge i kreative processer. De ansøgte midler indgår i det samlede budget på kr., der dækker materialer, håndværkerudgifter, kommunikation, åbningsevent, honorar til facilitator, grafisk designer og forplejning. Byggeriets Sjæle støtter med kr. Der er en egenfinansiering på kr. Partnerskabet bidrager med bemanding igennem hele projektet. 3B står for vedligeholdelsen. Arbejdsgruppen for Fysisk Planlægning har behandlet ansøgningen på sit møde den 10. april Arbejdsgruppen indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Gruppen er positivt stemt overfor projektet, der skaber ejerskab overfor de kommende faciliteter og efterlader sig spor til et blivende fysisk projekt i det til tider utrygge Solvangscenter. Arbejdsgruppen for det sociale område behandlede ansøgningen på sit møde d. 11. april 2012 og indstiller ligeledes, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet beskriver en opbyggende, social indsats, der er tæt knyttet til Sikker By-arbejdet i bydelen. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 11. april 2012 og har ikke formuleret en indstilling, da gruppen vurderer projektet primært som et socialt og fysisk projekt. 11

14 LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Louise Heebøll på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for fysisk plan og det sociale område. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. BILAG Ansøgning, projektbeskrivelse og budget Unge skaber byrum 12

15 8. Ansøgning Sommertigertræning for børnefamilier ( ) Lise Steffensen søger støtte til Sommertigertræning for børnefamilier. Formanden for Amager Vest lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Lise Steffensen på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Kultur og fritid. PROBLEMSTILLING På vegne af Fremtidens Helte søgte idrætspædagog Lise Steffensen d. 28. marts om kr. i støtte til Sommertigertræning for børnefamilier. Projektet handler om fire lørdage fra 5. maj august, hvor børnefamilier mødes på tværs af økonomiske, kulturelle og sociale forskelle i Havneparken på Islands Brygge og leger med deres børn. Tigertræning er idræt for hele familien. Der indgår børneyoga, familieakrobatik, kamplege og andre bevægelseslege. Både børn og voksne får pulsen op, sved på panden og har det sjovt sammen. Det er gratis for familierne at deltage. Træningen skal give familier, der ellers ikke dyrker idræt, mulighed for at opleve glæden ved at røre sig sammen, og tage nogle nye lege med hjem. Lise Steffensen underviser i børnehaver, skoler og SFO i bevægelse og ny idræt. Hun har familiehold flere steder i København. Det ansøgte beløb dækker udgifter til idrætspædagog Lise Steffensen, samt rekvisitter. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 11. april og indstiller, at projektet støttes af puljemidlerne afsat til bydelsplansarbejdet, da projektet kan anvendes til at gennemføre borgerinddragelse af småbørnsfamilier i forbindelse med bydelsplans-projektet: Idrætsfaciliteter i Ørestad. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Lise Steffensen på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Kultur og fritid. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler afsat til bydelsplansarbejdet, område Beløb ekskl. moms: kr. 13

16 BILAG Ansøgningsskema Sommertigertræning Budget Sommertigertræning Projektbeskrivelse Sommertigertræning 14

17 9. Ansøgning: Smag Verden i Urbanplanen ( ) Partnerskabet søger støtte til Smag Verden i Urbanplanen International Dag. Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Partnerskabet på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid og det sociale område. PROBLEMSTILLING På vegne af Partnerskabet den boligsociale indsats i Urbanplanen, søgte Jørgen Ullman d. 30. marts om kr. i støtte til Smag Verden i Urbanplanen International Dag i Urbanplanen d. 2. juni kl Formålet er at samle beboere og naboer på tværs af kulturer til en international dag. Målgruppen er primært familier bosat i Urbanplanen og Amager Vest personer forventes at deltage. Arrangementet er åbent for alle. I Urbanplanen er der beboere fra 60 forskellige oprindelseslande. En international dag skal vise dette og skabe grundlag for nye netværk i området. Beboere aktiveres i planlægning og gennemførelse, bl.a. ved at servere traditionel mad, synge, danse osv. Der etableres 12 kulturpladser bl.a. fra Irak, Pakistan og Kina. På en hovedscene spiller kunstnere fra bl.a. Indien, Latinamerika og Afghanistan. Arrangementet bliver internt evalueret med henblik på at skabe en årligt tilbagevendende begivenhed. Det ansøgte midler indgår i det samlede budget på kr., der dækker udgifter til telte, kunstnere, leje og transport af teknisk udstyr. Partnerskabet selvfinansierer med kr. plus udgifter til PR. Arbejdsgrupperne for det sociale område og kultur og fritid behandlede ansøgningen på deres møder d. 11. april Socialgruppen indstiller til, at det ansøgte beløb bevilges, da projektet stemmer overens for lokaludvalgets støttekriterier. Ole Ullby støtter ikke indstillingen. Kulturgruppen indstiller ligeledes til, at beløbet bevilges. Gruppen opfordrer samtidig Partnerskabet til i evalueringen, at afdække mulighederne for, at forankre projektet hos en gruppe beboere eller en forening, der kan føre den internationale dag videre. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Partnerskabet på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid og det sociale område. 15

18 ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. BILAG Ansøgningsskema, projektbeskrivelse og budget Smag Verden i UP 16

19 10. Ansøgning: Panna Beach ( ) DGI Storkøbenhavn søger støtte til Panna Beach. Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til DGI Storkøbenhavn på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. PROBLEMSTILLING På vegne af DGI Storkøbenhavn søgte Frederik von Sperling d. 30. marts om kr. i støtte til projekt Panna Beach. Projektets formål er at skabe aktivitet i gadebilledet i Amager Vest gennem 4 gratis events med den mobile aktivitet Panna i sommeren Panna er en ny form for street soccer, der stammer fra Holland. Panna er den Surinam/hollandske slang for at spille bolden gennem benene på en modstander. Spillet handler om individuel teknik og læring, og driblinger er i højsædet. Man spiller 1 mod 1 på en lille bane der måler 4 x 6 meter. Et hurtigt spil varer ca. 3 minutter. Hver event er kom-og-vær-med turneringer og/eller små camps, hvor man lære at spille Panna. En DJ-pult er med for at give stemning. En lille panna-bane er let at træde ind og ud af, og involverer nemt forbipasserende. Det samlede budget er på kr. De ansøgte midler dækker delvist bane, delvist musik, DJ og koordiering. Egenfinansieringen fra DGI Storkøbenhavn er på kr. for projektledelse, materialer, t-shirts mv. til events. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 11. april 2012 og indstiller til afslag. Gruppen anerkender at aktiviteten er ny og spændende, men projektet mangler en konkret relation til og forankring i bydelen. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til DGI Storkøbenhavn på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. 17

20 BILAG Ansøgningsskema Panna Beach Projektbeskrivelse og budget Panna Beach 18

21 11. Ansøgning: Form dit bibliotek! ( ) Ørestad Bibliotek søger støtte til Form dit bibliotek! -housewarming workshop. Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Ørestad Bibliotek på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. PROBLEMSTILLING På vegne af Ørestad Bibliotek søgte Johan Fournaise d. 30. marts om kr. i støtte til en housewarming workshop: Form dit bibliotek! Workshoppen er åben for alle, og afholdes d. 7. maj kl Workshoppen har til formål at åbne op for brugerinddragelse på Ørestad Bibliotek og skabe kontakt og personlige netværk på tværs af borgerne og medarbejderne ved Ørestad Bibliotek. Ansøger forventer deltagere. Ørestad Bibliotek ønsker at være en kulturdynamo og borgernes frirum for læring og oplevelse. Workshoppen skal vise borgerne konkrete områder for indflydelse og workshoppen er derfor opdelt i 3 dele, som faciliteres af Nana Friis Madsen, leder af kulturhuset Kraftwerket. Workshoppen er desuden første etape på en proces, hvor Biblioteket ønsker at eksperimentere med forskellige brugerinddragelsesmetoder, for at nå flest mulige borgere og samtidig understøtte lysten og mulighederne for aktivt deltagelse i sit lokalområde. Det samlede budget er på kr. De ansøgte midler dækker fællesspisning, materialer og honorarer. Egenfinansieringen beløber sig til kr., hvilket dækker de ansattes timeforbrug. Danske Bank i Ørestad søges om udgifterne til PR. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 11. april 2012 og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet understøtter borgerinddragelse og netværksdannelse i en ny bydel og i et nyt folkebibliotek. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Ørestad Bibliotek på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. 19

22 BILAG Ansøgningsskema, projektbeskrivelse og budget Form dit bibliotek 20

23 12. Ansøgning: Lørdage på Musiktorvet 2012 ( ) Torvelauget søger støtte til Lørdage på Musiktorvet Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Torvelauget på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. PROBLEMSTILLING På vegne af Torvelauget søgte Ulla Støvelbæk den 31. marts 2012 om kr. i støtte til projektet Lørdage på Musiktorvet Ansøger ønsker at afvikle to torvedage på Øresundsvej d. 9. juni og d. 15. september. Begge dage er der loppemarked, salg af mad og drikke, infoboder, samt det lokalpolitiske hjørne. Målet er at gøre Musiktorvet til samlingspunkt for kultur-, markeds- og folkeliv, at styrke netværksdannelse og at synliggøre foreningsliv, kulturliv og institutioner på Amager. Der har tidligere været afholdt lignende arrangementer i området med succes. Sidste år fik projektet støtte fra lokaludvalgene i både Amager Øst og Vest. Begge lokaludvalg opfordres til at benytte særligt den 9. juni til præsentation af og dialog om bydelsplanerne og den 16. september til at invitere lokale BR-politikere til dialog om evt. udvalgte emner. De samlede udgifter lyder på kr., der dækker underholdning, forplejning, PR, udsmykning m.m. Indtægter fra boder udgør kr. Børnekulturhuset støtter med kr. Der søges om kr. i Amager Øst Lokaludvalg. Amager Kulturpunkt har en medfinansiering på kr. via personale, der ikke er indregnet i budgettet. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 11. april 2012 og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet indskriver sig i det fælles projekt Musikøen Amager. Netop dette projekt opfordrer arbejdsgruppen Torvelauget til at gøre tydeligere på programmet for Lørdage på Musiktorvet. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Torvelauget på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. 21

24 ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. BILAG Ansøgningsskema Lørdage på Musiktorvet 2012 (Vest) Projektbeskrivelse og budget Lørdag på musiktorvet (vest) 22

25 13. Ansøgning: Jazz i Sejlhusets gård ( ) Byens Forlag søger støtte til Jazz for børn og deres forældre i Sejlhusets gård. Formanden for Amager vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Byens Forlag på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. PROBLEMSTILLING På vegne af Byens Forlag søgte Thomas Aagaard Skovmand d. 1. april 2012 om kr. i støtte til Jazz for børn og deres forældre i Sejlhusets gård i Ørestad. Formålet er at tilbyde Børnejazz i Ørestad i forbindelse med Københavns Jazzfestival. Målgruppen er primært beboere i Ørestad og naboområder, samt øvrige interesserede københavnere. Byens Forlag vil med i programmet for den årlige Copenhagen Jazzfestival. Derudover vil de bygge videre på deres tidligere arrangementer for børnefamilier i Ørestad. Derfor arrangerer de børnevenlig jazz i gården i Sejlhuset mellem Byens Bogcafé og husets børnehave/vuggestue, to gange i juni. Caféen stiller borde og stole ud under træerne, og børnene kan lege på børnehavens legeplads. Det samlede budget på kr. dækker primært honorar til musikere, layout og flyers, koordinering/planlægning og materialer. Byens Forlag selvfinansierer med arbejdskraft til de opgaver, der ikke er på budgettet. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 11. april 2012 og indstiller til afslag. Projektet mangler en tydelig netværksskabende effekt og en forankring blandt aktive beboere. Arbejdsgruppen opfordrer ansøger til at kontakte Børnejazzklubben med henblik på et evt. samarbejde. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Byens Forlag på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. 23

26 BILAG Ansøgningsskema Jazz i Sejlhusets gård Projektbeskrivelse og budget Jazz i Sejlhusets gård 24

27 14. Ansøgning: The Farewell Party ( ) Julie Sparsø Damkjær søger støtte til The Farewell Party. Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Julie Sparsø Damkjær på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. PROBLEMSTILLING Julie Sparsø Damkjær søgte d. 2. april om kr. til The Farewell Party, en billedkunstnerisk event d og 27. maj i containerprojektet P-I-E på Prags Boulevard 43. Målgruppen er alle interesserede. Specifikt har kunstneren inviteret studerende fra de kunstneriske skoler i København og etablerede kunstnere. 300 forventes at deltage. Studerende og etablerede kunstnere er inviteret til at producere et værk, hvor Julie Sparsø Damkjærs hår på en eller anden måde indgår. Håret har ikke været klippet i 12 år. Kunstnerne får meget frie tøjler: video, foto, film, aftryk, afstøbninger, maleri, performance, dans, beklædning, musik osv. Spørgsmålet bag eventen er: Hvad betyder det, at en person stiller sin krop til rådighed for både de deltagende kunstnere og publikum? Værket leger med, hvor grænsen går for hvordan de deltagende benytter sig af krop og hår. Der arbejdes ikke bare med hår som materiale, men med spillet, der opstår, når man sætter hele kroppen til rådighed. De ansøgte beløb indgår i det samlede budget på kr., der primært dækker udgifter til deltagende kunstnere, materialer og udstillingsudgifter. Der er bevilget kr. fra Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 11. april 2012 og indstiller til afslag. Projektet opfylder ikke lokaludvalgets støttekriterier, og har ikke i tilstrækkelig grad forankring i bydelen. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Julie Sparsø Damkjær på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. 25

28 BILAG Ansøgningsskema The Farewell Party Budget The Farewell Party Projektbeskrivelse The Farewell Party 26

29 15. Ansøgning: Proof of Life Løbet 2012 ( ) Foreningen Proof of Life søger støtte til Proof of Life løbet Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Proof of Life på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid og det sociale område. PROBLEMSTILLING På vegne af foreningen Proof of Life søgte Tim Barrett d. 2. april 2012 om kr. i støtte til Proof of Life løbet Formålet er at arrangere et aftenløb på Fælleden til fordel for foreningen, der består af unge kræftoverlevere, der dyrker motion sammen. Løbet skal skabe fokus på livet, motion, sundhed, grønne områder og socialt samvær. Alle motionsløbere og tilskuere er velkomne. PoL løbet blev første gang gennemført i 2011, hvor knap 500 løbere deltog. Målet er løbere i år. PoL løbet er for alle, uanset fysisk form. Med distancerne 5 km og 10 km er der både noget for de, der vil gå, og for de mere erfarne motionsløbere. Gennemførelsen af løbet på selve dagen sker med deltagelse af frivillige fra Kræftens Bekæmpelse og Proof of Life. Proof of Life er med afdelinger i Aalborg, Århus, Vejle, Odense og København en landsdækkende forening for unge kræftoverlevere mellem år. Løbets samlede budget er på ,75 kr., som bl.a. dækker opbygning af løbsplads, lege af toiletter, løbebluser mv. Udover AVLU er følgende fonde søgt: Tuborg Fonden, Spar Nord Fonden, GN Store Nord Fonden, Nordea Fonden, Bikubenfonden. Foreningen selvfinansierer med ,75 kr. Arbejdsgrupperne for det sociale område og kultur & fritid behandlede ansøgningen på deres møder d. 11. april På baggrund af afstemning indstiller Socialgruppen til bevilling, pga. løbets fokus på sundhed og socialt netværk med Fælleden som ramme. Arbejdsgruppen for kultur & fritid indstiller til afslag, ligesom til foreningens ansøgning om PoL løb i Arbejdsgruppen betragter ikke projektet som en kulturel Amager Vest begivenhed, men som en københavner/danmarks-begivenhed, uden forankring i Amager Vest. Det konstateres dog, at finansieringen er bredere end i LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Proof of Life på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid og det sociale område. 27

30 ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. BILAG Ansøgningsskema Proof of life løb 2012 Budget og finansieringsplan Proof of life løb 2012 Projektbeskrivelse Proof of Life løb Samarbejde med DGI Storkøbenhavn 28

31 16. Ansøgning: Skt. Hans på Bryggen 2012 ( ) Kulturhuset Islands Brygge søger støtte til Skt. Hans på Bryggen Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Kulturhuset Islands Brygge på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. PROBLEMSTILLING På vegne af Kulturhuset Islands Brygge søgte Andreas Brøndsted d. 2. april 2012 om kr. i støtte til Skt. Hans på Bryggen d. 23. juni. Målgruppen er beboere på Islands Brygge. Der forventes deltagere. KIB arrangerer Skt. Hans på Bryggen. Sidste år deltog ca mennesker, hvilket KIB ønsker at opnå også i år. KIB ønsker at anvende mærkedage såsom Skt. Hans til at skabe sammenhold og identitetsfølelse om fælles projekter i Vestamager. De ansøgte midler dækker udgifter til Skt. Hans bålet, herunder træ, transport, grus og tændingsvæske. Det samlede budget er på kr. Arrangementet har ikke opnået den forventede støtte fra Bryggens Spisehus og Toft Vin. KIB betaler derfor underholdning, PR og produktion. Derudover stiller KIB med lokaler, projektledelse, ekstra afviklere og rengøring. Disse poster er ikke medtaget i budgettet. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde 11. april 2012 og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges, jf. Lokaludvalgets beslutning på sit møde d. 19. april 2011 om fremover kun at støtte ansøgninger til Skt. Hans arrangementer med udgiften til brænde efter Københavns kommunes gældende takster. Udvalget vedtog ligeledes, at der ikke skal være et øvre loft for antallet af ansøgninger til støtte til brænde til Skt. Hans arrangementer. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Kulturhuset Islands Brygge på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. 29

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-11220) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler 2012 (2012-11076) 3. Ansøgning Oplev slipset -en bog om Ørestad

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808)

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-116808) 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) 3. Ansøgning -genbehandling:

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling for Vinterbad Bryggen d. 4. maj 2012

Referat af ordinær Generalforsamling for Vinterbad Bryggen d. 4. maj 2012 Referat af ordinær Generalforsamling for Vinterbad Bryggen d. 4. maj 2012 1) Valg af dirigent og valg af referent: Julie Abitz blev valgt som dirigent og Jara Høgsberg som referent 2) Formandens beretning

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0249729) 1 2. Godkendelse af dagsordenen (2013-0249744) 2 3. Oplæg om Københavnertunnelen (2013-0249823)

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Godkendelse af Miljøpunktregnskab 2011, fremlæggelse af beretning for 2011 og evaluering af samarbejdet med Amager Øst

Læs mere

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2010-58396) 2. Procedure for udbetaling af puljemidler (2010-57613) 3. Indstilling. Ansøgning Amager Idrætsdag fra Nabocenter

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2013-0252890) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2013 (2013-0233030)

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

ANSØGNING TIL KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

ANSØGNING TIL KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET ! ANSØGNING TIL KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Faisl Khaled Abed står med sin fodbold på asfaltbanen i Holtbjerg. Hans grønne dynevest uden på den sorte hættetrøje holder vinterkulden ude. Gennem de sidste

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

for mødet den 15.02.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 15.02.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-18341) 2. Ansøgning: En hjælpende hånd (2010-184288) 3. Ansøgning: Geiger Café på Kaffebaren (2011-8713)

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 DAGSORDEN for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-157603) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2012 (2012-11076) 2

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Fredensborg Qigong Taiji Yangsheng Klub

Fredensborg Qigong Taiji Yangsheng Klub Fredensborg Qigong Taiji Yangsheng Klub Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal Fredensborg, d. 30. marts, 2012 ANSØGNING OM FORNYET TILSKUD FRA UDVIKLINGSPULJEN ANSØGER: Foreningen QIGONGKLUBBEN

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Vi har brug for 3 dokumenter, når du søger støtte hos Amager Vest Lokaludvalg: Et udfyldt ansøgningsskema En projektbeskrivelse på max 2 sider, hvor du kort

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

for mødet den 15.03.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 15.03.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35305) 2. Ansøgning: Global Allstars på Bryggen (2011-20455) 3. Ansøgning: Opbevaring af overskudsfødevarer

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 18.08.2015, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2015-0184047) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, august 2015 (2015-0184047) 2 3. Ansøgninger til Bydelspuljen

Læs mere

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling.

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk Hus på Odense Havn inviterer hermed interesserede restauratører til at byde

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

for mødet den 23.10.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 23.10.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-147171) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler oktober 2012 (2012-11076) 3. Status på bydelsplanen oktober

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling på møde i Udvalget for kultur og planlægning d. 4. juni 2013. A. sart Danseteater - 13/12988 sart Danseteater søger produktionstilskud på

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 25. juni 2013 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 34 Mødedato: 24. april 2013 Tidspunkt: Kl. 10.00 19.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 REFERAT for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-157603) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2012 (2012-11076) 2 3.

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Bilag 5. Projekt Sounougal 90441

Bilag 5. Projekt Sounougal 90441 Projekt Sounougal 90441 Bilag 5 Sounougal betyder vores bål på wolof, som er det officielle sprog i Senegal. Sen gal betyder deres bål. Musik og dans er en stor del af afrikansk kultur. Senegal, som huser

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus,

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Dagsorden. Teaterrådet

Dagsorden. Teaterrådet Dagsorden Den 6. september 2012, kl. 15:00 holdt ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Jens Svane Boutrup Jette Pedersen Jon Madsen Lene Koefoed Lykke Jensen

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Kommunikationsstrategi for KulturKANten 2013-2016

Kommunikationsstrategi for KulturKANten 2013-2016 Kommunikationsstrategi for 2013-2016 Mål Internt: Sikring af ejerskab, vi-følelse og gejst Sikring af kendskab til og at der arbejdes efter - vedtaget vision og mål sikring af interne informationsstrømme

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Kultur og Idræt Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf. 46 31 30 00 BKU@roskilde.dk www.roskilde.dk ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Inden du begynder at udfylde

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN Inden du udfylder ansøgningsskemaet, så tjek at Aktiviteten er ny i forhold til jeres tidligere aktiviteter, og hvad der almindeligvis kan forventes, at I laver Børn

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner Vedtægter for Foreningen Skagens Venner 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål 3 2. Medlemskab.. 3 3. Ledelse.. 3 4. Udmeldelse og eksklusion 4 5. Finansiering og kontingent..

Læs mere

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold.

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Kære Formand for garnisonens Idrætsforening. Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Navn: Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team)

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people.

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people. Bilag: Ansøgning om udviklingsstøtte til etablering af CAMPUS FAABORG. Dette materiale er en uddybning af ansøgningen, med fokus på en mere detaljeret beskrivelse af økonomierne i tidligere fremsendte

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Rikke, Thomas, Hanne og Marika (suppleant). Fraværende Dennis (suppleant)

Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Rikke, Thomas, Hanne og Marika (suppleant). Fraværende Dennis (suppleant) Referat af bestyrelsesmøde 7. november 2012 Tilstede: Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Rikke, Thomas, Hanne og Marika (suppleant). Fraværende Dennis (suppleant) Herudover deltog nyvalgte

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 16.06.2015, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2015-0142020) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, juni 2015 (2015-0142020) 2 3. Ansøgninger til Bydelspuljen

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

1. Godkendelse af referat, valg af dirigent og referent. Referat godkendt. Mette J er referent, Mette K er dirigent.

1. Godkendelse af referat, valg af dirigent og referent. Referat godkendt. Mette J er referent, Mette K er dirigent. Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 21. aug. 2014 kl. 17-20 Tilstede: Anna, Jakob, Anja, Sekretariat: Mette K, Marianne, Mette J Mødet holdes i Sydhavnen, Multicenteret, Mozarts Plads 1. Godkendelse

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål at styrke, synliggøre og

Læs mere

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf)

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) Introduktion til disc golf (frisbee golf) Spillets koncept er lettere at forstå, når det kaldes frisbee golf, men da navnet Frisbee

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Demensdagene 2013. Sjov Motion. - Motionscaféer for demente med pårørende.

Demensdagene 2013. Sjov Motion. - Motionscaféer for demente med pårørende. Demensdagene 2013 Sjov Motion - Motionscaféer for demente med pårørende. Et 3-årigt projekt i Slagelse Kommune. Projektperiode 1. oktober 2012 30. september 2015. Præsentation projektkonsulent Bente Nørgaard

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Tidspunkt 7. april kl. 18.00 21.00 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede X Cecilie Hansen, formand

Læs mere

Referat. 3. Opgørelse af stemmeberettigede. Valg af stemmetællere Der var 14 stemmeberettigede. Stella Steengård blev valgt som stemmetæller.

Referat. 3. Opgørelse af stemmeberettigede. Valg af stemmetællere Der var 14 stemmeberettigede. Stella Steengård blev valgt som stemmetæller. Referat Generalforsamling for Frivillighedscenter Sydsjælland-Møn Brænderigården i Vordingborg, 11. marts 2014 1. Valg af dirigent Marie Lenstrup blev valgt. 2. Valg af referent Anders J. Andersen blev

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Dialogcafe i en forandrings tid Projektperiode : 1.11-15.12.09 Målgruppe

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 17.02.2015, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2015-0038250) 1 2. Orientering om lokaludvalgets anvendelse af puljemidler i 2014 (2015-0038250) 2 3. Status

Læs mere

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget Kulturelt Samråd i Høje-Taastrup Kommune Referat fra mødet den 27.01.2015 i Kulturcentret Ruth Trier Jette Thomsen Jørgen Kristensen Benny Pedersen Anette Dahl Nielsen Otto Vinter Tine Brings Brock Jørn

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Sportspark, lokale 24 ved Ishallen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Godkendelse af Miljøpunktregnskab 2011, fremlæggelse af beretning for 2011 og evaluering af samarbejdet med Amager Øst

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

GENEREL INFORMATION. Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer

GENEREL INFORMATION. Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer PLADS GUIDE AMAGER GENEREL INFORMATION Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer i Københavns Kommune. Under hver plads eller park i guiden

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post

Læs mere