Referat af Repræsentantskabsmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Repræsentantskabsmøde"

Transkript

1 Referat af Repræsentantskabsmøde Dato: 26. februar 2014 Sted: Foreningshuset, Randers gymnastiske Forening, Udbyhøjvej 189, 8930 Randers NØ. Deltagere, bestyrelsen: Mikael Bach Langå Håndbold Klub Torben Kjeldsen RGF Erik Højholt Kristrup Boldklub Sten Bendtsen Lars W. Knudsen Randers Freja René Skjøde Andersen Randers Freja (Referent) Deltagere, medlemmer: Torben Hansen Randers Frejas Old Boys Steffen Amdi Petersen Bjerregrav Boldklub Lene Bak Vorup FB Gymnastik Lene Skipper Vorup FB Gymnastik Finn Madsen Vorup FB Poul Erik Sørensen Randers Motor Sport Susanne Würtz Randers Cykelklub af 1910 Knud Lynge Randers Cykelklub af 1910 Jørgen Schmidt Randers Cykelklub af 1910 Søren Møller Aktiv 92 Peter Schønning RGF Bent Lynggaard Randers Skyttekreds Kirstine Brandt Randers Vollyballklub Helle Andersen Randers Vollyballklub René Bauer Dronningborg Boldklub Jesper Lorenzen Randers Raptus Bent Hviid DIF Sanne Andersen IF Fjorden Hans Mogensen Kristrup Boldklub SIKR's Idrætsfond Ole Ditlev SIKR's Idrætsfond Jørgen Riisom SIKR's Idrætsfond Jørgen Nielsen Kulturelt udvalg Mogens Nyholm Formand Kulturelt udvalg Ellen Petersen Næstformand Kulturelt udvalg Steen Bundgaard Kulturelt udvalg Anders Primdahl Vistisen Randers kommune Torben Bugge Skolechef Randers kommune Morten Arvidsson Elitechef Randers kommune Anders Høgstrup Kultur- og fritidschef Randers kommune Birgitte Strøbeck Fritidskonsulent Randers kommune Anders Kromann Breddeidrætskonsulent

2 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget til godkendelse. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Indkomne forslag. 6. Valg til bestyrelsen a. Formanden samt 2-3 medlemmer af bestyrelsen vælges i ulige år for to år ad gangen. b. Kassereren samt 1-2 medlemmer af bestyrelsen vælges i lige år for to år ad gangen. c. 2 suppleanter til bestyrelsen vælges hvert år. 7. Valg af revisorer 8. Eventuelt Velkomst SIKR s formand Mikael Bach bød velkommen til årets repræsentantskabsmøde. Inden det ordinære repræsentantskabsmøde var der to Idrætspolitiske indlæg. Først gav den nye formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Mogens Nyholm deltagerne en kort indsigt i hans ideer og visioner for idrætsområdet. Dernæst gav Skolechef Torben Bugge sin vurdering af den nye folkeskolereforms indvirkning på idrætslivet. Et kort referat af disse indlæg, og den efterfølgende debat med de deltagende Idrætsklubber kan som bilag 1. findes bagerst i dette referat Herefter gik forsamlingen over til den officielle del af Repræsentantskabsmødet. 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Henning Christensen som blev enstemmigt valgt. SIKR s sekretær, René Skjøde Andersen blev valgt som referent. Henning Christensen startede med at konstatere at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt ifølge de gældende vedtægter for Samvirkende Idræts-Klubber Randers (SIKR). 2. Bestyrelsens beretning Formand Mikael Bach aflagde bestyrelsens beretning. Den skriftlige beretning var tidligere fremsendt pr. mail til alle medlemsklubber. Bestyrelsen har i det forgangne år fortsat arbejdet med at tilvejebringe et samlet overblik over de kommunale midler, der tilflyder den lokale idræt både drifts-, tilskuds- og anlægsmæssigt. Derfor var det også naturligt, at vi i forbindelse med valgkampen op imod kommunevalget i november, i et åbent brev til de nuværende byrådsmedlemmer og en række nye kandidater, stillede nogle konkrete spørgsmål under overskriften; Tør du, tør I, forpligte jer? SIKR, Idrættens talerør i Randers, er også en medspiller, og vi ville derfor gerne have de lokale byrådskandidater i tale, fordi vilkårene på fritidsområdet er afgørende for borgernes trivsel.

3 Det ville vi på baggrund af de seneste byrådsperioders beslutninger på breddeidrætsområdet og ikke mindst på baggrund af en helt frisk analyse fra Danmarks Idrætsforbund, Idrætsforeninger i Danmark rammer og vilkår, hvor Randers er placeret som nummer 72 ud af 93 kommuner. Vi stillede følgende spørgsmål, som vi bad om en skriftlig tilkendegivelse på: Hvis dit parti får flertal eller bliver en del af et flertal i den nyvalgte kommunalbestyrelse, vil du/i så i den kommende byrådsperiode forpligte dig/jer til, 1. at der stilles garanti for, at breddeidrætsklubbernes kommunale tilskuds- og gebyrvilkår som minimum ikke forringes? 2. at idrætsklubbernes egenbetaling til halleje nedsættes til maksimalt 46 kr. pr. time? 3. at den årlige bevilling til breddeidrætsmidler fastsættes til minimum 5 mio. kr. årligt? 4. at der igangsættes en investeringsplan med 100 kr. pr. indbygger i kommunen årligt de næste 10 år til nye større idrætsanlæg til den brede randrusianske idræt? Vi modtog ikke svar fra partiernes spidskandidater. Vi modtog svar fra: 6 af 14 forespurgte kandidater fra Socialdemokratiet. Heraf var der konkrete svar på de stillede spørgsmål fra Malte Larsen, Torben Hansen og Per Bilici Sørensen. Vi modtog svar fra 1 af 11 forespurgte kandidater fra Venstre på vegne af Venstre i Randers. Vi modtog svar fra 1 af 5 forespurgte fra Det Konservative Folkeparti uden konkret stillingtagen. Vi modtog svar fra 1 af 1 forespurgte fra SF uden konkret stillingtagen. Vi modtog ikke svar fra Dansk Folkeparti, Beboerlisten, Det Radikale Venstre og Velfærdslisten. Sammenfattet må det betragtes som skuffende med den lave svardeltagelse, og at der var partier, vi slet ikke hørte fra, eller som slet ikke valgte at forholde sig til de konkrete spørgsmål. Det mest skuffende var dog, at man som vælgere ikke fik ret meget konkret at vælge imellem. De konkrete svar og SIKR generelle holdning og tilbagemeldinger kan læses på vores hjemmeside under Nyheder. SIKR vil arbejde videre på opfølgningen af de stillede ønsker og stille dem løbende til de nyvalgte politikere. Den nye folkeskolereform i Randers Kommune Den nye folkeskolereform skal i 2014 gennemføres i praksis i Randers Kommune. SIKR har allerede deltaget i en kickoff-konference om folkeskolereformen den 27. november, og vi har som en start på dette repræsentantskabsmøde behandlet emnet. Vi vil fortsat følge op på dette arbejde og vurdere/evaluere de virkninger, det får på idrætsklubberne. Samarbejdet med Fritidsafdelingen Som nævnt indledningsvis i beretningen har vi fortsat arbejdet med at tilvejebringe et samlet overblik over de kommunale midler, der tilflyder den lokale idræt både drifts-, tilskuds- og anlægsmæssigt. Dette er på adskillige møder i årets løb sket i god dialog med Randers Kommune, og fritidsafdelingen har været behjælpelig i den udstrækning, det har været muligt. Der er dog stadig udfordringer med at forstå og tyde de økonomioversigter, som er modtaget fra kommunen, idet det efter vores opfattelse er et kludetæppe separate af aftaler.

4 På de seks møder repræsentanter for SIKR s bestyrelse har afholdt med embedsmænd fra fritidsafdelingen i 2013, har følgende emner blandt andre været omtalt: Multihallen på Langvang, kunstgræsbaner, tankerne om Idrætscenter Vest, nyt kommunalt booking- og tilskudssystem, udbud på vedligeholdelse af udendørs idrætsanlæg, skolereformen, Sportsgalla, breddeidrætskonsulent, hallejetilskudsordningen, 6-bynøgletal, rengøring af kommunale skoleidrætshaller og de økonomiske konsekvenser af de kommunale Beach arrangementer i Sidstnævnte har vi stadig til gode. Møde med kultur- og fritidsudvalget SIKR var den 3. juni 2013 inviteret til møde med kultur- og fritidsudvalget. Vores generelle oplevelse af mødet var en manglende klar tilkendegivelse af politikernes holdning. Politikerne tør ikke afstikke en kurs. Der blev lyttet til det vi sagde, men der blev ingen løfter givet, og der blev brugt mere tid på at forklare/retfærdiggøre, hvad politikerne havde brugt penge på end at fremkomme med klare holdninger til, hvad de ville idrætspolitisk i fremtiden. Det ville have været ønskværdigt, hvis de forskellige politikere havde turdet fremstå med nogle visioner vel vidende at der jo altid er politiske og økonomiske hensyn at tage. Der er ingen tvivl om, at kommunen gerne ser, at SIKR tager medansvar for de forskellige prioriteringer således, at de kun skal lytte til en stemme. SIKR har givet tilsagn om at komme med forslag til indsatsområder og prioriteringer, når politikerne har skitseret en økonomisk ramme gerne i en 10 årsplan. Sportsgalla 2013 Som tidligere besluttet bliver alle SIKR s priser, på nær "Årets Idrætsleder", som der er en hævdbunden tradition omkring, nu uddelt i forbindelse med Årets Sportsgalla, der i år fandt sted lørdag den 1. februar De SIKR-priser der bliver uddelt i forbindelse med Sportsgalla, er følgende: Talentprisen, som nu bliver uddelt for fjerde gang i forbindelse med Sportsgalla Rejselegatet Klubpokalen Ungdomspokalen Vi synes, at overrækkelse af disse priser giver en langt større bevågenhed og hæder til modtageren, når det sker i sådanne festlige rammer som Sportsgalla frem for i forbindelse med et måske lidt formelt repræsentantskabsmøde. Der er dog ærgerligt at konstatere så få indstillinger, vi modtager til de forskellige priser, og vi vil derfor igen opfordre vores medlemsforeninger til at benytte denne festlige lejlighed til at indstille dygtige idrætsudøvere og ledere/trænere. Randersordningen 2014 Vi har i SIKR noteret os, at de nye vejledninger for Randersordningen, ikke gør det nemmere at være foreningsleder. Dette har vi i SIKR tænkt os at gøre noget ved.

5 Foreningshvervning SIKR vil det kommende år fortsat arbejde på at få flere af Randers Kommunes idrætsforeninger indmeldt i SIKR. Det skal være helt naturlig for alle foreninger at være medlem af SIKR. Sammen vil vi stå stærkere i dialogen med forvaltningen og politikerne. Langvang Idrætscenter Den udbudte arkitektkonkurrence om multihallen førte til tre konkrete forslag. I starten af februar vælges det projekt, som der skal arbejdes videre med. Den væsentligste udfordring bliver herefter af få en finansieringsmodel på plads. Visioner SIKR s visioner har ikke undergået de store forandringer. Vi skal fortsat arbejde for at styrke den lokale idræts betingelser både økonomisk og facilitetsmæssigt. Vi skal fortsat arbejde på, at så mange af de lokale idrætsforeninger er organiseret i vort fællesskab. Det bliver også indsatsområderne i det kommende år, hvor vi håber, at politikerne vil afstikke nogle økonomiske rammer for udbygningen og vedligeholdelsen af idrætsfaciliteterne. Endelig går vi med tanker om at få etableret løbende dialogmøder med en bred kreds af idrætsinteresserede politikere. Til sidst takkede formanden på vegne af bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde med Randers Kommune. Særlig fritidsafdelingen er det altid en positiv oplevelse at samarbejde med for SIKR. Bestyrelsens beretning indeholdt endvidere en kort omtale af SIKR s idrætsfond. Der var ikke kommentarer fra medlemsforeningerne til bestyrelsens beretning, men medlem af Kultur- og Fritidsudvalget, Steen Bundgaard var utilfreds med SIKR s initiativ op til Kommunevalget hvor SIKR, som nævnt i beretningen, havde stillet nogle konkrete spørgsmål under overskriften; Tør du, tør I, forpligte jer? til de opstillede kandidater. Steen Bundgaard havde foretrukket at det var sket på et traditionelt vælgermøde hvor der havde været mulighed for en åben idrætspolitisk debat. Ligeledes var den tidligere formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Ellen Petersen ikke tilfreds med den del af SIKR-bestyrelsens beretning, hvor man omtalte det møde som SIKR havde haft med kultur- og fritidsudvalget den 3. juni Ellen Petersen kunne ikke genkende SIKR s opfattelse af mødet og hun var skuffet over den fremstilling af mødet som efter hendes mening var en ensidig sag - kun bestående af skældud til politikkerne. I forlængelse af dette indlæg fra Ellen Petersen sagde Torben Hansen, Jeg så i avisen forleden en byrådsbeslutning vedr. Randershallen og multiarena og undrer mig over Ellen P's bemærkning om, at en multiarena er idrætslivets ønske. Ellen Petersen svarede at hun var blevet fejlciteret, idet en multihal i hendes begreber dækker over mange forskellige former for haller og ikke specifikt en hal på niveau med Jyske

6 Bankboksen i Herning. Ellen Petersen sagde videre at hendes udmelding var baseret på input fra bestyrelsen i bl.a. Randers Idrætshaller. Hertil svarede Torben Hansen at som han erindrede det fra Randers Idrætshallers repræsentantskabsmøde, fik bestyrelsen netop at vide, at idrætten ikke har noget udtrykt ønske om en multiarena, og vil tages med på råd. Dette kunne René Skjøde Andersen, som var dirigent på repræsentantskabsmødet, bekræfte og af referatet fra repræsentantskabsmødet fremgår det også at:..sikr (udtrykt ved Lars W. Knudsen) ønsker dialog (så tidligt som muligt) om den nye multiarena. En principiel debat om der er behov for hallen, i samarbejde med SIKR. Appellerer til bestyrelsen om brugernes interesse og om de kommunale penge går fra andre foreningsting. Hertil kunne formanden love, at repræsentantskabet løbende kommer i dialog med bestyrelsen herom og ad hoc vil blive indbudt til dialog. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget til godkendelse Kasserer Erik Højholt fremlagde det reviderede regnskab for 2013 og budget for Torben Hansen spurgte ind til SIKR s formue og advarede mod at det blev en sparegris. Hertil svarede Mikael Back, at SIKR barsler med en række aktiviteter herunder samlinger hvor man erfaringsudveksler. Regnskab og budget blev herefter enstemmigt vedtaget. Regnskabet for Idrætsfonden blev gennemgået i forbindelse med dette punkt. I forbindelse med dette spurgte Jørgen Riisom om SIKR ville promovere fonden mere bl.a. ved at annoncere. Det er der ikke p.t. planer om, men René Skjøde Andersen opfordrede medlemsforeningerne til at søge de midler der ligger i fonden. Og henviste til SIKR s hjemmeside hvor det er udførligt beskrevet hvilke aktiviteter fonden støtter. 4. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen stillede forslag om uændret kontingentsats på 500 kr. pr. medlemsforening. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 5. Indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag 6. Valg Valg til bestyrelsen a) Kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer for to år. Valg af kasserer: Erik Højholdt foreslås af bestyrelsen og er villig til valg Bestyrelsesmedlemmer: Torben Kjeldsen er villig til genvalg Peter Eriksen ønsker ikke genvalg Erik Højholdt blev genvalgt som kasserer og Torben Kjeldsen blev ligeledes genvalgt for en ny to årig periode. Som erstatning for Peter Eriksen, som ikke ønskede genvalg, blev Steffen Amdi Petersen fra

7 Bjerregrav Boldklub valgt. b) 2 suppleanter til bestyrelsen for et år På valg Torben Hansen, Randers Freja Old Boys Poul Kristensen (Joe) Hornbæk SF Torben Hansen fra Randers Freja Old Boys blev genvalgt som 1 suppleant og som 2. suppleant blev Kristina Brandt fra Randers Volleyball klub vag i stedet for Poul (Joe) Kristensen som ikke ønskede genvalg. 7. Valg af revisorer 1 revisor vælges i ulige år for to år ad gangen. 1 revisor vælges i lige år for to år ad gangen. På valg Finn Madsen for 2 år Finn Madsen blev genvalgt 8. Eventuelt Der blev intet behandlet under eventuelt. Valg til Idrætsfonden Som der er præcedens for, bliver der i forbindelse med Repræsentantskabsmødet afholdt valg til SIKR s Idrætsfond. Ifølge vedtægterne for fonden, så skal der i lige år vælges 1 medlem, og i ulige år 2 medlemmer. Jørgen Riisom havde på forhånd meldt ud at han ikke ønskede genvalg, men hvis der ingen kandidater meldte sig, var han ekstraordinært villig til at fortsætte et år mere, men med den klausul at der så næste år skulle vælges en anden. Med disse forbehold blev Jørgen Riisom genvalgt. Herefter afsluttede dirigenten repræsentantskabsmødet.

8 Bilag 1. Kort referat af de Idrætspolitisk indlæg som blev givet Inden det ordinære repræsentantskabsmøde. Først gav den nye formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Mogens Nyholm deltagerne en kort indsigt i hans ideer og visioner for idrætsområdet. Dernæst gav Skolechef Torben Bugge sin vurdering af den nye folkeskolereforms indvirkning på idrætslivet. I det første indlæg startede Mogens Nyholm med at forholde sig til de spørgsmål som SIKR, i et åbent brev til de nuværende byrådsmedlemmer og en række nye kandidater, havde stillet op imod kommunevalget i november under overskriften; Tør du, tør I, forpligte jer? Mogens Nyholm beklagede at han ikke selv havde svaret, men at han nu ville forsøge at råde bod på det. Mogens Nyholm gav herefter et konstruktivt indlæg hvor han delagtiggjorde de fremmødte i sine ideer og visioner for idrætsområdet. Indlægget indeholdt mange spændende elementer som SIKR ser frem til at samarbejde om. Vi er nok ikke 100 % enige i alt, men følgende emner bør fremhæves/anerkendes velvidende at det selvfølgelig kræver et politisk flertal: Mogens Nyholms ros til de frivillige ledere og hans anerkendelse af den effekt kommunen for billige penge - får af deres forebyggende arbejde Tilsagn om bedre vilkår og forhold for bredden Mere fokus på de nedslidte faciliteter (klubhuse, baner, omklædningsrum m.m.) som rigtig mange klubber i Randers Kommune døjer med i dagligdagen Tilbud om nedsættelse af fokusgrupper der kan sætte spot på foreningernes udfordringer og mulighederne for at gøre det lettere at være Idrætsleder Lovningen om at undersøge om det kan lade sig gøre at gøre Randersordningen mindre bureaukratisk De fremlagte holdninger til eliteidræt og unge Alt i alt et positivt indlæg som signalerer fortsat godt samarbejde mellem SIKR og Kultur- og Fritidsudvalget. Som afslutning på sit indlæg stillede Mogens Nyholm følgende åbne spørgsmål: Hvad SIKR tilbyder idrætslivet, kommunen og udvalget forventningsafstemning Kan vi få bedre fat i græsrødderne og i givet fald hvordan. I forbindelse med denne debat, opfordrede Hans Mogensen fra Kristrup Boldklub bl.a. kommunen til at bruge de erfaringer der er indsamlet i DIF s undersøgelse Hvad skal der til for at være idrætsleder. Ligeledes kritiserede Hans Mogensen det bureaukrati som Randersordningen medfører. Alt i alt mente Hans Mogensen, at kommunen skulle interessere sig mere for hvordan det bliver lettere at være idrætsleder, hvilket Mogens Nyholm lovede at kikke positivt på. Til Mogens Nyholms spørgsmål om, hvad Idrættens største udfordring er pt., nævnte Torben Kjeldsen at den største udfordring p.t. er fastholdelse af de unge, i en tid hvor de oversvømmes med forskellige tilbud.

9 Herefter gav Skolechef Torben Bugge hans vurdering af den nye folkeskolereforms indvirkning på idrætslivet. Den præsentation som Torben Bugge viste kan findes vedhæftet.

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmode 2009. 1. Valg af dirigent og protokolfører Kurt Serup blev valgt til dirigent og Carsten Nielsen som referent.

Referat af repræsentantskabsmode 2009. 1. Valg af dirigent og protokolfører Kurt Serup blev valgt til dirigent og Carsten Nielsen som referent. Himmelev-Veddelev Roskilde Idræts Unions Repræsentantskab Referat af repræsentantskabsmode 2009 Repræsentantskabsmødet blev afholdt tirsdag den 10. marts 2009 i Roskilde-Hallerne. bød velkommen her til

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

Favrskov Idrætssamvirke Interesse- og paraplyorganisation for idrætsforeningerne i Favrskov Kommune.

Favrskov Idrætssamvirke Interesse- og paraplyorganisation for idrætsforeningerne i Favrskov Kommune. Referat. Årsmøde 18. marts 2015 kl. 19.00 på Den Jydske Haandværkerskole, Hadsten. Mødet startede med et indlæg af Thorbjørn Ovedal, sekretariatsleder, Skive Idrætssamvirke. Thorbjørn fortalte om Skive

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI

Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI Ordinær foreningsgeneralforsamling holdtes mandag den 23. marts 2009 kl. 19.30 i klubhuset på Hillerød Stadion med følgende D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune Ordinær generalforsamling Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg Velkomst og valg af stemmetællere.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Generalforsamling 29. sept. 2014

Generalforsamling 29. sept. 2014 Generalforsamling 29. sept. 2014 Peter Eigenbroths oplæg til debatmødet før den egentlige generalforsamling. Udvikling Han Herred har været mere aktiv i år, end vi kunne prale af sidste år. Med støtte

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 7. Idrætsfremme

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 7. Idrætsfremme FARUM-KOMMISSIONEN Bind 7 Idrætsfremme Bind 7 Idrætsfremme Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10

Læs mere

NYHEDSBREV. ...nyt fra formanden. August 2015. Nyhedsbrev - August 2015 - Dansk Folkeparti i Brøndby. Side 1 af 24

NYHEDSBREV. ...nyt fra formanden. August 2015. Nyhedsbrev - August 2015 - Dansk Folkeparti i Brøndby. Side 1 af 24 NYHEDSBREV August 2015...nyt fra formanden Det seneste Nyhedsbrev blev udsendt i februar måned, så her er orientering om, hvad der er sket siden. Vi vidste jo, at der ville blive folketingsvalg i løbet

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere