Katalog over finansiering af klimaforbedringer i byggeriet ( Klimafinansieringskataloget )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Katalog over finansiering af klimaforbedringer i byggeriet ( Klimafinansieringskataloget )"

Transkript

1 Bilag 14 Katalog over finansiering af klimaforbedringer i byggeriet Plan C, delprojekt 1: Beslutningsprocesser og finansiering I dette bilag præsenterer vi alle de muligheder, som kommunerne og de almene organisationer har for at finansiere deres energirenovering. Det gælder lige fra den traditionelle kontante betaling af anlægget, over totaløkonomi og offentligt-privat samarbejde til en lang række fonde. Tanken med bilaget er, at de enkelte kommuner og almene organisationer kan bruge det i deres finansieringsarbejde og udvikle det videre til deres egne behov. Katalog over finansiering af klimaforbedringer i byggeriet ( Klimafinansieringskataloget ) For kommuner og almene organisationer 1. udgave november 2010

2 Forord Dette katalog er blevet til i forbindelse med kortlægning af kommuner og almene organisationers muligheder for at finansiere energirigtig renovering. Arbejdsgruppen som står bag mener, at dette katalog vil være et godt udgangspunkt for den medarbejder, som sidder med overvejelser i forhold til finansiering for at få et samlet overblik over så godt som alle muligheder inden for området. Nogle af mulighederne vil selvsagt være irrelevante, og nogle vil forekomme perifere om ikke eksotiske. Det gælder især en række af fondene. Arbejdsgruppen mener dog, at det er godt at have en meget bred palet som udgangspunkt, da det kan være med til at åbne for perspektiverne i forhold til en eventuel finansiering. Kataloget er delt i seks hovedkategorier: 1. Kontant finansiering 2. Finansiering gennem lån 3. Totaløkonomi og korte og længere samarbejder med private 4. Porteføljeoptimering 5. Forsyningsselskabernes forpligtelse til at fremme energibesparelser hos slutbrugeren 6. Fonde Arbejdsgruppen opfordrer til at input til kataloget sendes til med henblik på senere opdateringer af kataloget. I de tilfælde, hvor fondsbeskrivelsen er på engelsk, har vi valgt at bibeholde denne.

3 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KONTANT FINANSIERING... 5 KONTANT FINANSIERING FINANSIERING GENNEM LÅN... 7 LÅN TIL ANLÆG INDEN FOR ANLÆGSRAMMEN... 8 AUTOMATISK LÅNEADGANG TIL ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER TOTALØKONOMI, KORTE OG LÆNGERE SAMARBEJDER MED PRIVATE, LAUG TOTALØKONOMI OPA DET KORTE OFFENTLIGE-PRIVATE SAMARBEJDE DET MELLEMLANGE OFFENTLIGE-PRIVATE SAMARBEJDE OPS DET LANGE OFFENTLIGE-PRIVATE SAMARBEJDE - OPP DET KORTE OFFENTLIGT-PRIVATE SAMARBEJDE MED FOKUS PÅ ENERGIBESPARELSER (EPC) EPC ANLÆG DET MELLEMLANGE OFFENTLIGT-PRIVATE SAMARBEJDE MED FOKUS PÅ ENERGIBESPARELSER (EPC) EPC OPS DET LANGE OFFENTLIGT-PRIVATE SAMARBEJDE MED FOKUS PÅ ENERGIBESPARELSER (EPC) EPC ESCO LAUG PORTEFØLJEOPTIMERING EKSTRA LOKALERESSOURCER DELING AF ENERGIBESPARELSE HJEMMEARBEJDSPLADS MODYDELSER TIL GENGÆLD FOR LOKALERESSOURCER BESPARELSER TAKKET VÆRE MINDRE SYGDOM FORSYNINGSSELSKABERNES FORPLIGTELSE TIL AT FREMME ENERGIBESPARELSER HOS SLUTBRUGEREN BEDRE BAD (SEAS-NVE) BOSCH TERMOTEKNIK (SEAS-NVE) DANSK HÅNDVÆRK (SEAS-NVE) TEKNIQ (SEAS-NVE) GLARMESTERLAUGET (SEAS-NVE) ENERGIANALYSE (DONG) VARMETJEK (KØBENHAVNS ENERGI) FONDE ABT-FONDEN BIKUBEN FONDEN OG BG FONDEN DANMARKS VINDMØLLEFORENINGSFOND ECOINNOVATION ELENA ENERGI FYNS UDVIKLINGSFOND ENERGY-EFFICIENT BUILDINGS 2011 DET 7. RAMMEPROGRAM EUDP FONDEN REALDANIA FONDEN FOR DET BYGGEDE MILJØ

4 FORNYELSESFONDEN FREMME AF ØKOLOGISK FORSKNING (GRÆSRODSFORSKNING) GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY (GEF) GREEN LABS DK GRØN ORDNING HØJTEKNOLOGIFONDEN LANDSBYGGEFONDEN LIFE LOKALE- OG ANLÆGSFONDEN NORDEA FONDEN NORDISK ENERGIFORSKNINGSPROGRAM (NEFP) NORDISK INVESTERINGSBANK, NIB - MILJØINVESTERINGSLÅN OPP-PULJEN OPS-REJSEHOLDET PSO F&U: MILJØVENLIGE ELPRODUKTIONSTEKNOLOGIER (FORSKEL 2010) RAMMEPROGRAM FOR KONKURRENCEEVNE OG INNOVATION (CIP) ROCKWOOL FONDEN TILGÆNGELIGHEDSPULJEN TILSKUD TIL BYFORNYELSE OG UDVIKLING AF BYER TILSKUD TIL MILJØEFFEKTIV ENERGI TIPS- OG LOTTOMIDLERNE VELUX FONDEN ÅBNE MIDLER

5 1. Kontant finansiering 5

6 Kontant finansiering Kort beskrivelse: Kommunalbestyrelsen vedtager en kontant finansiering til et byggeprojekt. Denne finansieringsform er den grundlæggende for alle projekter vil sandsynligvis fortsat være det. 6

7 2. Finansiering gennem lån 7

8 Lån til anlæg inden for anlægsrammen Kort beskrivelse: Kommunen kan inden for sin låneramme optage lån til anlæg. Fordele: Kommunerne optager normalt deres lån gennem KommuneKredit, hvor kommunerne får lånene til en lavere pris, end hvis de optager lån på det private marked. 8

9 Automatisk låneadgang til energibesparende foranstaltninger Kort beskrivelse: Kommunerne har såkaldt automatisk låneadgang til visse former for energibesparende foranstaltninger. Det betyder, at der ikke er en grænse for låneadgangen. I lånebekendtgørelsen (BEK nr 1311 af 15/12/2009, 2, stk. 1, pkt. 6) står der, at kommuner kan optage lån til 6) Udgiften ved energibesparende foranstaltninger i bygninger eller anlæg, der tilhører kommunen eller en institution, hvis låntagning henføres til kommunen, jf. 3, stk. 1, nr. 3 og 4. Ved energibesparende foranstaltninger forstås: a) sådanne foranstaltninger, vedrørende energiforbrug, som følger af en energimærkning udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om energimærkning m.v. i bygninger og b) udskiftning af lyskilder og armaturer til mere eløkonomiske typer, anskaffelse af automatik til regulering eller styring af elforbruget samt udskiftning af elanlæg og elapparater i øvrigt til eløkonomiske typer. Indenrigs- og Socialministeriet har uddybet indholdet i litra b: Kommunerne kan således optage lån til disse udgifter, uanset om udskiftningen eller anskaffelsen følger af en energimærkning. (Vejledning til Lånebekendtgørelsen, Indenrigs- og Socialministeriet 2009, 14) Fordele: Der ikke er nogen begrænsning på kommunernes mulighed for at optage lån i de to tilfælde, som er nævnt. Tilbagebetalingstiden på de enkelte forslag i energimærket er således heller ikke udslagsgivende. 9

10 3. Totaløkonomi, korte og længere samarbejder med private, laug 10

11 Totaløkonomi Kort beskrivelse: Den totaløkonomiske tilgang er karakteriseret ved, at man flytter ressourcer fra bygningens drift til bygningens design og opførelse. Samlet set over bygningens levetid er tanken, at dette vil give en billigere samlet udgift til anlægget end ved et normalt anlægsarbejde, hvor driften ikke tænkes aktivt ind. Fordele: 1. Større anlægsudgift, men færre driftsudgifter. Driftsdelen udgør % af en bygnings samlede økonomi i hele dens levetid (Erhvervs- og Byggestyrelsen 2009, 8). 2. Mulighed for at finansiere energibesparelser gennem bedre anlæg og følgende billigere drift. Drift Anlæg Traditionel tilgang Drift Anlæg Totaløkonomisk tilgang 3. Mulighed for at tænke alternative løsninger ud fra en sammenhæng og på baggrund af beregninger. 4. Mulighed for at tænke kvalitet og brugertilfredshed ind fra starten. Ulemper eller udfordringer: 1. Eventuelt manglende mulighed for at sandsynliggøre besparelse. 2. Besparelsen kan forsvinde i merforbrug eller forsvinde ud i det blå, hvis den ikke følges nøje. 3. Udregningerne kan være tidskrævende. 4. Hele mentaliteten i organisationen skal målrettes mod den totaløkonomiske tankegang (Erhvervs- og Byggestyrelsen 2009, 49). 5. Den totaløkonomiske tankegang skal ind i projektet allerede fra idéfasen førend første oplæg præsenteres for beslutningstagerne (Erhvervs- og Byggestyrelsen 2009, 50). 6. Der mangler et fælles referencegrundlag for de totaløkonomiske beregninger. 7. Man skal undgå for stor kompleksitet og koncentrere sig om de vigtigste parametre herunder energiforanstaltninger, som 11

12 spiller en stor rolle for driftsomkostningerne (Erhvervs- og Byggestyrelsen 2009, 51). Forslag til retningslinjer ved brug af den totaløkonomiske tilgang: 1. Byg på egne erfaringer fra tidligere byggerier. 2. Lav så enkle regnestykker som muligt. 3. Begræns antallet af parametre. Erhvervs- og Byggestyrelsen forslår, at energiparametret skal være et af dem, fordi det spiller en stor rolle for driftsomkostningerne. 4. Regn ikke på de parametre, som ikke bliver påvirkede. 5. Udregn alle omkostningerne ud fra den samme fastlagte periode. 6. Lav beregningerne ud fra nutidsværdien ved hjælp af indeksering. 7. Konsulter eksisterende nøgletal fra V&S Byggedata, Grundejernes Investeringsfond (GI), DFM, SBS. 8. Brugeventuelt 9. Vær opmærksom på forudsætningerne: rente, udskiftningskadence. 10. Benyt eventuelt rentabilitetsberegneren fra Slots- og Ejendomsstyrelsen Nøgleord og -elementer 1. Investeringens levetid: Den fastlagte periode, man laver sine beregninger ud fra. 2. Investeringens levetidsomkostninger: Den samlede sum af udgifter i investeringens levetid. 3. To typer omkostninger: a. Engangsinvestering: Kapital til anlæg b. Løbende omkostninger: Forvaltning, drift, vedligehold, ombygninger, modernisering, tilbygning 4. Tilbagebetalingstid: Hvornår investeringen er betalt hjem, på grund af færre udgifter til drift. 5. Årsomkostning: Det årlige gennemsnit af levetidsomkostningerne. Det er ikke det samme som de årlige omkostninger, der kan variere meget. Eksempler: Gribskov, Ringkøbing-Skjern, Fredericia og Esbjerg Kommuner (Se bilag 13: Totaløkonomi i Esbjerg Kommune) Mere information og litteratur: Erhvervs- og Byggestyrelsen: Bedste praksis-manual om totaløkonomi,

13 OPA Det korte offentlige-private samarbejde Kort beskrivelse: KommuneKredit har opstillet en model, som KommuneKredit kalder Offentligt-privat anlæg, OPA. Produktet er koncentreret om anlægsfasen. Hovedidéen i dette produkt er en privat byggefinansiering, som mindsker den offentlige bygherres økonomiske risiko (Ernst og Young 2009, 4-5). OPA sikrer afdækning af den kommunale risiko frem til afslutningen af anlægsfasen. Design, projektering og anlæg udbydes samlet inden for rammerne af en totalentreprisemodel. [ ] Anlægget overdrages til og betales af den offentlige bestiller, når det kan tages i brug. (Ernst og Young 2009, 8) Her slutter OPA i princippet ifølge denne model. Mere information: Ernst og Young: Alternative samarbejdsmodeller mellem KommuneKredit kommuner/regioner og private partnere,

14 Det mellemlange offentlige-private samarbejde OPS Kort beskrivelse: KommuneKredit har opstillet en model, som KommuneKredit kalder Offentligt-privat samarbejde. Dette samarbejde har fokus på både anlægs- drift og vedligeholdelsesfaserne. Den er kendetegnet ved relativt korte kontrakter for drifts- og vedligeholdelse på mellem 5 og 15 år. Tanken er, at man laver et samlet udbud, hvor man binder anlægs-, drifts- og vedligeholdelsesfaserne sammen i et antal kontrakter med en privat partner (Ernst og Young 2009, 5). Ifølge KommuneKredit sikrer OPS en totaløkonomisk optimering af anlæg, drift og vedligehold (Ernst og Young 2009, 8). Samtidig giver OPS en risikoafdækning frem til afslutningen af anlægsfasen og også i nogen grad i drifts- og vedligeholdelsesfasen. I driftsfasen er der en begrænset overførsel af risiko til driftsoperatøren, som vederlægges med en fast, månedlig betaling svarende til de gennemsnitlige udgifter til drift og vedligehold gennem hele kontraktens løbetid. (Ernst og Young 2009, 8) Ulemper eller udfordringer: 1. Hver gang der optræder en risiko i projektet, vil den part, der stiller garantien, kræve en øget betaling for at stille den. I det traditionelle OPP-samarbejde lægges der oven i et traditionelt anlægsarbejde to ekstra risici: Dels den der er i at indgå i OPP A/S, dels den som ligger i den lange driftsperiode. 2. Den juridiske kompleksitet (DI Energibranchen 2009) og (IEA 2010) 3. Det er en helt anden kontraktuel situation, end man er vant til som bygherre, og det skal man være opmærksom på Mere information: DI Energibranchen: Sælg resultater ikke udstyr, 2009 Ernst og Young: Alternative samarbejdsmodeller mellem KommuneKredit kommuner/regioner og private partnere, 2009 International Energy Agency (IEA): Best Practice Guidelines for Using Energy Performance Contracts To Improve Government Buildings,

15 Det lange offentlige-private samarbejde - OPP Kort beskrivelse: KommuneKredit har opstillet en model for Offentligt-privat partnerskab, OPP. Dette samarbejde har ligesom OPS fokus på anlæg, drift og vedligeholdelse. Produktet indebærer ligesom i OPS, at man binder anlægs-, drifts- og vedligeholdelsesfaserne sammen i én kontrakt med en privat partner. OPP adskiller sig fra OPS ved følgende forhold: Længere kontrakter. De forventes at være på mellem 15 og 30 år. En stærkere økonomisk incitamentsstruktur, hvorved mulighederne for at overføre bygningsrelaterede risici til den private partner øges. Den private part i OPP-modellen bærer den reelle økonomiske risiko. Det er dog således at den private finansiering kun tilvejebringes i anlægsfasen. KommuneKredit skriver videre om OPP: Betalingsforløbet er sammensat af en éngangsbetaling af selve anlægget ved ibrugtagning og derefter et fast beløb til dækning af udgifterne til drift og vedligeholdelse. Fokus er på risikodeling, og der er et betydeligt element af privat bæring af økonomiske risici, der til forskel fra den traditionelle OPP-model med privat ejerskab primært overføres vha. (finansielle) garantier, der stilles af den private leverandør i driftsfasen. (Ernst og Young 2009, 8). Ulemper eller udfordringer: 1. Hver gang der optræder en risiko i projektet, vil den part, der stiller garantien, kræve en øget betaling for at stille den. I det traditionelle OPP-samarbejde lægges der oven i et traditionelt anlægsarbejde to ekstra risici: Dels den der er i at indgå i OPP A/S, dels den som ligger i den lange driftsperiode. 2. Den juridiske kompleksitet (DI Energibranchen 2009) og (IEA 2010) 3. Det er en helt anden kontraktuel situation, end man er vant til som bygherre, og det skal man være opmærksom på Mere information: DI Energibranchen: Sælg resultater ikke udstyr,

16 Ernst og Young: Alternative samarbejdsmodeller mellem KommuneKredit kommuner/regioner og private partnere, 2009 International Energy Agency (IEA): Best Practice Guidelines for Using Energy Performance Contracts To Improve Government Buildings,

17 Det korte offentligt-private samarbejde med fokus på energibesparelser (EPC) EPC Anlæg Kort beskrivelse: Projekt med kortvarig garanti, som sikrer, at det lovede besparelsespotentiale opnås (DI Energibranchen 2007, 47). Der indgås kontrakt, som lover, at udstyret leverer de lovede besparelser, men kontrakten dækker ikke finansiering eller performance over en længere periode (DI Energibranchen 2007, 47). Konceptet kan bruges, hvor der er tvivl om mulige besparelser, hvor der er tvivl om nytten af ny teknologi, hvor der er behov for sidste skub til at sælge et projekt internt. Det sidste skub er den garanti for energibesparelse, som ligger i konceptet. Fordele: Juridisk enkel. Ulemper eller udfordringer: Kunden kan ikke betragte projektet som risikofrit. Mere information: DI Energibranchen: Sælg resultater ikke udstyr,

18 Det mellemlange offentligt-private samarbejde med fokus på energibesparelser (EPC) EPC OPS Kort beskrivelse: Garantiaftalen er længere end i den simple udgave, således at der kan opnås sikkerhed for tilbagebetaling af finansieringen. Finansieringen ligger hos kunden, men i og med kunden garanteres det nødvendige cash flow til at kunne tilbagebetale investeringen, indgår finansieringen som en del af pakken. EPC-virksomheden kan også, hvis den har kapaciteten, levere finansieringen. Længden af garantiperioden matcher som regel finansieringsperioden. Dette koncept har den bredeste anvendelsesflade da modellen indarbejder risikodeling og finansiering, uden at dette bliver alt for kompliceret. meget udbredt inden for bygninger, hvor adfærd som oftest er forudsigelig. Fordele: Garanterede besparelser er den enkleste måde at opnå reel EPC på. Ulemper eller udfordringer: Den største ulempe er som oftest, at kunden ikke er vant til at tænke i performancegarantier, og at ydelsen derfor kan fremstå som mindre forpligtende end en forsyningsmodel. Mere information: DI Energibranchen: Sælg resultater ikke udstyr,

19 Det lange offentligt-private samarbejde med fokus på energibesparelser (EPC) EPC ESCO Kort beskrivelse: EPC-virksomheden står for installation, drift og ejerskab af projektet. Der er tale om en decideret energitjeneste. Der er således ikke tale om en garantistruktur, men om forsyning af en energiydelse og dermed udryk for en meget involverende type energiprojekt. (DI Energibranchen 2007, 60). Som udgangspunkt overtager EPC-virksomheden alle forpligtelser, finansierer selv og driver selv energiprojektet (DI Energibranchen 2007, 60) Fra EPCvirksomhedens synspunkt vil denne kunne investere optimalt i at minimere energiforbruget og dermed opnå den fulde økonomiske gevinst ved energiprojektet (minus den marginale besparelse som gives til kunden). (DI Energibranchen 2007, 60). For kunden giver det en billige forsyning (DI Energibranchen 2007, 60). Finansieringsansvaret ved projektfinansiering ligger hos PCA en. I praksis indebærer det, at store PCA er eventuelt vil have alle deres projekter på balancen. (DI Energibranchen 2007, 63). Ofte vil der være en projektfinansiering gennem et projektselskab (Special Purpose Vehicle, SPV). Da projektfinansiering er komplekst, er der muligheder for at pulje flere projekter under samme finansieringspakke og forsyningsaftaler. Forsyningsmodellen er relevant, når to forhold er til stede: At man kan måle leverancen for energiprojektet At projektet har en vis størrelse. Ifølge (DI Energibranchen 2007, 64) er der ikke fundet en brugbar løsning til forsyningsmodellen ift. bygninger. Fordele: Forsyningsmodellen er det stærkeste tilbud, en PCA kan give en kunde, idet PCA en overtager alle forpligtelser, uden at kunden skal foretage nogen investering. (65) Ulemper eller udfordringer: Projekterne skal være store for at få økonomi i modellen og modellen passer kun til en række begrænsede områder. (65) Mere information: DI Energibranchen: Sælg resultater ikke udstyr,

20 Laug Kort beskrivelse: Mulighed for at arbejde med lav ligesom man ser det inden for vindmølleområdet. 20

21 4. Porteføljeoptimering 21

22 Ekstra lokaleressourcer Kort beskrivelse: Denne tanke dækker det forhold, at der i forbindelse med en energirenovering tilvejebringes ekstra kontorkvadratmeter, end hvad der er nødvendigt til den umiddelbare funktion, der huses, eller fremtidigt skal huses i bygningen. Det sker med henblik på på sigt at samle flere funktioner i færre ejendomme og dermed færre udgifter til drift. Fordele: Større fleksibilitet i interne ejendomsadministration Færre omkostninger til drift ved samling af funktioner på færre steder Mulighed for på sigt at samle kræfterne om færre bygninger og for at optimere og vedligeholde færre kvadratmeter Ulemper eller udfordringer: Muligheden for udlejning skal undersøges. 22

23 Deling af energibesparelse Kort beskrivelse: Hvis en kommunal institution opnår energibesparelser på sit driftsbudget, tilfalder noget af besparelsen institutionen efter en fordelingsnøgle. Fordele: Meget motiverende for den enkelte institution, der så får penge til andre formål. 23

24 Hjemmearbejdsplads Kort beskrivelse: Organisationen kan vælge som en del af sin porteføljeoptimering at arbejde aktivt med hjemmearbejdsplads. F.eks. kan man vedtage, at hver medarbejder arbejder hjemme en dag hver fjortende dag. Dette vil betyde, at organisationen vil have brug for færre kvadratmeter, og derfor også skal bruge mindre energi på opvarmning og på husleje. 24

25 Modydelser til gengæld for lokaleressourcer Kort beskrivelse: Mulighed for eksterne parter for at benytte kommunens lokaler til møder eller andre aktiviteter til gengæld for en modydelse. Det kan være leverance af byggematerialer eller lignende. Ulemper eller udfordringer: Det skal undersøges hvorvidt dette er muligt. 25

26 Besparelser takket være mindre sygdom Kort beskrivelse: Bedre bygninger giver mindre sygdom og dermed mindre tab i forhold til tabt eller udsat arbejde. 26

27 5. Forsyningsselskabernes forpligtelse til at fremme energibesparelser hos slutbrugeren 27

28 Bedre Bad (SEAS-NVE) Kort beskrivelse: Det er således målet med samarbejdsaftalen, at den hjælper SEAS-NVE med at nå sit energisparemål gennem et intensivt samarbejde med Bedre Bad. Samarbejdet vil blandt andet medføre, at Bedre Bad og SEAS-NVE honorerer slutbrugerne, når disse vælger et firma, der er medlem af Bedre Bad, til at foretage energi-forbedringer. Tilskuddet varierer med hvert anlægs størrelse og placering og udregnes efter Energistyrelsens standardværdier eller en specifik beregning. Bedre Bad-medlemmer kan blandt andet foretage energiforbedringer inden for følgende områder: Biobrændsel, Cirkulationspumpe, Fjernvarme, Klimaskærm, Naturgasfyr, Oliefyr, Solvarme, Varmepumpe, Varmtvandsbeholder, Ventilation 28

29 Bosch Termoteknik (SEAS-NVE) Kort beskrivelse: Samme aftale som med Bedre Bad. Det er således målet med samarbejdsaftalen, at den hjælper SEAS-NVE med at nå sit energisparemål gennem et intensivt samarbejde med Bedre Bad. Samarbejdet vil blandt andet medføre, at Bedre Bad og SEAS- NVE honorerer slutbrugerne, når disse vælger et firma, der er medlem af Bedre Bad, til at foretage energi-forbedringer. Tilskuddet varierer med hvert anlægs størrelse og placering og udregnes efter Energistyrelsens standardværdier eller en specifik beregning. Bosch Termoteknik levere energibesparende ydelser inden for blandt andet varmepumper. 29

30 Dansk Håndværk (SEAS-NVE) Kort beskrivelse: Samme aftale som med Bedre Bad. Det er således målet med samarbejdsaftalen, at den hjælper SEAS-NVE med at nå sit energisparemål gennem et intensivt samarbejde med Bedre Bad. Samarbejdet vil blandt andet medføre, at Bedre Bad og SEAS- NVE honorerer slutbrugerne, når disse vælger et firma, der er medlem af Bedre Bad, til at foretage energi-forbedringer. Tilskuddet varierer med hvert anlægs størrelse og placering og udregnes efter Energistyrelsens standardværdier eller en specifik beregning. Dansk Håndværks medlemmer leverer ydelser inden for efterisolering, energiruder og energivinduer. 30

31 Tekniq (SEAS-NVE) Kort beskrivelse: Samme aftale som med Bedre Bad Det er således målet med samarbejdsaftalen, at den hjælper SEAS-NVE med at nå sit energisparemål gennem et intensivt samarbejde med Bedre Bad. Samarbejdet vil blandt andet medføre, at Bedre Bad og SEAS- NVE honorerer slutbrugerne, når disse vælger et firma, der er medlem af Bedre Bad, til at foretage energi-forbedringer. Tilskuddet varierer med hvert anlægs størrelse og placering og udregnes efter Energistyrelsens standardværdier eller en specifik beregning. 31

32 Glarmesterlauget (SEAS-NVE) Kort beskrivelse: Aftalen mellem glarmesterlavet og SEAS-NVE går her på at SEAS-NVE økonomisk bidrager til kampagnen Vinduestjek.dk, hvor slutbrugeren blandt andet vil få et gratis vinduestjek, når disse vælger et medlem af Glarmesterlauget til at foretage energiforbedringer Ud over vinduestjekket indebærer ydelserne også udskiftning af vinduer. 32

33 Energianalyse (DONG) Kort beskrivelse: DONG skriver på sin hjemmeside: Vil I gerne i gang med konkrete energisparetiltag og samtidigt få et tilskud dertil? Så send en kort beskrivelse af jeres energispareprojekt til os. Udover de besparelser I kan opnå ved effektivisering af jeres energiforbrug, kan I få tilskud i forhold til de kwh, I sparer. Det giver en kortere tilbagebetalingstid på projektet. [ ] Vi eller en af vores samarbejdspartnere kan eventuelt hjælpe med rådgivning i form af målinger og beregninger af mulige energibesparelser indenfor el, gas og varme samt implementering af udstyr. For at I er berettiget til tilskud skal rådgivningsaftalen være indgået inden projektets opstart, ligesom der heller ikke må være bestilt udstyr til projektet, inden aftalen er på plads. Efter projektets afslutning indberetter DONG Energy de realiserede besparelser til Energistyrelsen i henhold til gældende regler. Tilskud til implementering bliver udbetalt, når energispareprojektet er udført og i drift. Eksempel: Københavns Universitet fremhæves som en kunde der har haft glæde af ordningen: Pages/ku.aspx 33

34 VarmeTjek (Københavns Energi) Kort beskrivelse: I Københavns Energi arbejder vi sammen med en række vvs-installatører med FjR-certifikat, fordi det er vores pligt at sikre, at der bliver sparet mest muligt på varmen af hensyn til miljøet. Det er et krav fra Energistyrelsen. Hver gang installatørerne udfører et arbejde, som medfører energibesparelse, indberetter de det til os i Københavns Energi, hvis ejeren af varmeanlægget siger god for det. Til gengæld hjælper vi vvs-installatørerne med teknisk rådgivning og information om, hvordan I og de andre fjernvarmekunder i København kan spare penge på varmeregningen. Link: (http://www.ke.dk/portal/page/portal/erhverv/varme/varmetjek?pag e=649) 34

35 6. Fonde 35

36 ABT-fonden Kort beskrivelse: ABT-fonden kan medfinansiere alle former for projekter, der afprøver eller implementerer arbejdskraftbesparende teknologi og arbejdsprocesser i den offentlige sektor Fagspecifikke kriterier: ABT-fonden kan støtte projekter inden for alle sektorer i den offentlige sektor, så længe et arbejdskraftbesparende potentiale kan påvises. Projekter skal have fokus på ny teknologi eller nye arbejdsog organisationsformer, der enten helt eller delvist kan gøre de mest belastende og tidskrævende arbejdsopgaver overflødige. Formålet er at aflaste offentligt ansatte medarbejdere og give mere tid til borgernær service og omsorg. Ansøgningsspecifikke kriterier: ABT-fonden giver kun tilskud til projekter, hvor hovedansøger er en offentlig myndighed. Næste frist: Løbende Kadence for frister: Løbende Kapital: 3 mia. kr. i perioden Ophav: - Link: Eksempler: Kan findes på /ABT-fondens_projekter.aspx 36

37 Bikuben Fonden og BG Fonden Kort beskrivelse: Bikuben Fonden og BG Fonden yder støtte til udsyn og innovation inden for forskning og uddannelse. Fondene yder primært støtte til forskningsprojekter, der vedrører fondenes øvrige fokusområder, dvs. kultur, socialt arbejde samt natur og miljø. Fagspecifikke kriterier: I forbindelse med den nye landbrugslovgivning i 2004, hvorefter fonden fik mulighed for at erhverve landbrugsjord vedtog Bikuben Fondens bestyrelse, at natur skulle være et kommende indsatsområde. Fondens formål med dette er at sikre et stykke af Danmark for nuværende og kommende generationer, også på meget lang sigt. Bikuben fonden vil med sikring af natur være med til at gøre en forskel ved at foretage genopretning og egentlig naturudvikling. Ansøgningsspecifikke kriterier: Projektstøtte i Bikubenfonden skal søges via dette ansøgningsskema. Næste frist: Behandles løbende. Behandlingstid er typisk 4-8 uger. Kadence for frister: Løbende Kapital: - Ophav: Selvejet Link: Eksempler: I årene 2005 til 2008 erhvervede Bikuben Fonden det store sammenhængende område Svanninge Bjerge i den centrale del af de Fynske Alper tæt ved Faaborg. Det 475 ha store område byder på enestående værdier inden for geologi, natur og kultur i ét og samme landskab. Formålet med erhvervelsen er via en målrettet udvikling og pleje af landskabet at skabe et "nationalt natur- og landskabshistorisk monument" til glæde for en bred offentlighed. 37

38 Danmarks vindmølleforeningsfond Kort beskrivelse: Fondens formål er at støtte udnyttelsen af vindkraft i Danmark. Fonden kan yde støtte til såvel private som foreninger samt til projekter støttet eller iværksat af Danmarks Vindmølleforening. Fondsbestyrelsen er den til enhver tid sidende bestyrelse for Danmarks Vindmølleforening. Fagspecifikke kriterier: - Ansøgningsspecifikke kriterier: Fonden kan yde støtte til såvel private som foreninger samt til projekter støttet eller iværksat af Danmarks Vindmølleforening. Næste frist: Løbende Kadence for frister: Løbende Kapital: i Ophav: Selvejet Link: Eksempler: - 38

39 Ecoinnovation Kort beskrivelse: CIP Eco-innovation er et virksomhedsrettet program, der skal fremme at innovative løsninger med stor miljøeffekt lettere kommer på markedet og får en hurtigere udbredelse. Programmet startede i Fagspecifikke kriterier: Markedsindtrængningen støttes bl.a. ved at medfinansiere aktiviteter, der kan reducere barriererne for de nye, mere miljøeffektive produkter og processer og serviceydelser, ved at støtte introduktion af de første produkter, og ved på andre måder at hjælpe mindre virksomheder til at trænge ind på markedet. Programmet er således ikke et forsknings- og udviklingsprogram, men programmet skal fylde finansieringsgabet mellem forskning og udvikling og det kommercielle salg. Ansøgningsspecifikke kriterier: This call is open to all legal persons that are based in eligible countries but the priority will be given to Small- and Medium-sized Enterprises (SMEs). Clusters of applicants and projects which demonstrate a European added value and have a high potential for market replication are strongly encouraged. Næste frist: - Kadence for frister: - Kapital: 35 mio. i Ophav: Miljøministeriet Link: Eksempler: - 39

40 ELENA Kort beskrivelse: The ELENA facility was launched by the European Commission and the European Investment Bank (EIB) in December 2009 to support more than 1 billion of energy efficiency and renewable energy projects in To do so it is providing 30 million in funding from the Intelligent Energy Europe (IEE) programme to help cities and regions implement viable investment projects in the areas of energy efficiency, renewable energy and sustainable urban transport. Fagspecifikke kriterier: Many EU cities and regions have recently started to prepare or are initiating large energy efficiency and renewable energy proposals to tackle energy and climate change challenges. However, most of them are still at the conceptual stage and their implementation is proving difficult because many regions and cities, particularly medium to small ones, often do not have the technical capacity to develop large programmes in this area. Ansøgningsspecifikke kriterier: ELENA helps public entities to solve problems by offering specific support for the implementation of the investment programmes and projects such as retrofitting of public and private buildings, sustainable building, energy-efficient district heating and cooling networks, or environmentally-friendly transport etc. Næste frist: Tilsyneladende løbende Kadence for frister: Tilsyneladende løbende Kapital: 1. mia. EUR. Ophav: Styret af European Investment Bank. Link: Eksempler: - 40

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kære kommunaldirektør Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse

Læs mere

ESCO & OPP. ERFARINGSINDSAMLING AF GARANTIELEMENTER I NATIONALE OG INTERNATIONALE ESCO OG OPP PROJEKTER Energistyrelsen og Bygningsstyrelsen

ESCO & OPP. ERFARINGSINDSAMLING AF GARANTIELEMENTER I NATIONALE OG INTERNATIONALE ESCO OG OPP PROJEKTER Energistyrelsen og Bygningsstyrelsen ESCO & OPP ERFARINGSINDSAMLING AF GARANTIELEMENTER I NATIONALE OG INTERNATIONALE ESCO OG OPP PROJEKTER Energistyrelsen og Bygningsstyrelsen ERFARINGSINDSAMLING AF GARANTIELEMENTER I NATIONALE OG INTERNATIONALE

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Sælg resultater ikke udstyr

Sælg resultater ikke udstyr Sælg resultater ikke udstyr Energy performance contracting Modeller for finansiering af energibesparelser forord Epc netværk Di Energibranchen Kontakt: anders Stouge (ast@di.dk) rådgivning & Sparring Di

Læs mere

Indhold. Redaktørens intro. Redigeret af Ole Helby Petersen. 2 halvår 2010. Ole Helby Petersen, redaktør, AKF (ohp@akf.dk)

Indhold. Redaktørens intro. Redigeret af Ole Helby Petersen. 2 halvår 2010. Ole Helby Petersen, redaktør, AKF (ohp@akf.dk) Redigeret af Ole Helby Petersen 2 halvår 2010 Indhold Redaktørens intro... 1 Privat jobindsats afprøvet i Køge Kommune... 3 OPP vs. OPP-light... 5 Kommunernes (manglende) omfavnelse af OPP... 8 Konkurrenceudsættelse

Læs mere

Hvordan implementeres finansieringsmodellen Pay As You Save i dansk lovgivning?

Hvordan implementeres finansieringsmodellen Pay As You Save i dansk lovgivning? Hvordan implementeres finansieringsmodellen Pay As You Save i dansk lovgivning? Juridisk og økonomisk studie af ny finansieringsmodel af store energibesparelser i eksisterende private bebyggelser Bo Lund

Læs mere

ESCO i danske kommuner Jensen, Jesper Ole; Nielsen, Susanne Balslev ; Hansen, Jesper Rohr

ESCO i danske kommuner Jensen, Jesper Ole; Nielsen, Susanne Balslev ; Hansen, Jesper Rohr Aalborg Universitet ESCO i danske kommuner Jensen, Jesper Ole; Nielsen, Susanne Balslev ; Hansen, Jesper Rohr Publication date: 2013 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 BAGGRUNDEN FOR ESCO-PROJEKTER...

Læs mere

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne KL Udbudsportalen December 2010 Indhold Forord...3 1. Seks modeller for offentlig-privat samspil...4 1.1 Drift, anlæg eller begge dele...5

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 BEDSTE PRAKSIS-MANUAL OM TOTALØKONOMI Resume: Denne Bedste Praksis-manual har til formål at redegøre

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter En vej til flere og billigere energibesparelser Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Udarbejdet af Ea Energianalyse, Niras, RUC og 4-Fact for Energistyrelsen 12. december 2008 Udarbejdet

Læs mere

Den almene sektors bidrag til klimamål og tilgængelighed

Den almene sektors bidrag til klimamål og tilgængelighed Den almene sektors bidrag til klimamål og tilgængelighed BL - Danmarks Almene Boliger 28 oktober 2014 Forfattere: Martin Bo Hansen, Senior Economist Anders Kjøller-Hansen, Economist Helge Sigurd Næss-Schmidt,

Læs mere

Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence

Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence Forsknings-, udviklings- og innovationsplatform for Det Blå Danmark November 2007 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 01. Resumé...2 02. English

Læs mere

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1 NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE NY VÆKST NYE JOB 1 NY OFFENTLIG INDKØBSPOLITIK 5 NY SATSNING PÅ VELFÆRDS- OG SUNDHEDSTEKNOLOGI 13 AMBITIØS ENERGI- OG KLIMAMÅL

Læs mere

Offentligeprivate. partnerskaber og totaløkonomi. Et notat til Forsikring & Pension om OPP - September 2012

Offentligeprivate. partnerskaber og totaløkonomi. Et notat til Forsikring & Pension om OPP - September 2012 Offentligeprivate partnerskaber og totaløkonomi Et notat til Forsikring & Pension om OPP - September 2012 Carsten Greve, Professor, Copenhagen Business School & Christina D. Tvarnø, Professor mso, Copenhagen

Læs mere

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af energisparegaranti ved renovering af almene boliger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Rapport om Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Udarbejdet af EXERGI Partners Brædstrup Fjernvarme Insero Energi for Energistyrelsen

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Kommunernes muligheder energi og klima. fremtidens miljø skabes i dag

Kommunernes muligheder energi og klima. fremtidens miljø skabes i dag Kommunernes muligheder energi og klima fremtidens miljø skabes i dag Kommunernes muligheder Energi og klima Tekst: Søren Dyck-Madsen og Jette Hagensen, Det Økologiske Råd Tak til: Roskilde Kommune og Christian

Læs mere

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid ud af boksen og ind i det fælles rum Flere muligheder Grøn omstilling

Læs mere

KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK

KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK INDLEDNING Verden står over for en ny energipolitisk tidsalder. Det 20. århundrede blev i høj grad drevet af adgang

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

Bilag 11 Udenlandske erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer vedr. energibesparelser

Bilag 11 Udenlandske erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer vedr. energibesparelser Bilag 11 Udenlandske erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer vedr. energibesparelser Plan C, delprojekt 1: Beslutningsprocesser og finansiering I dette bilag redegør vi for erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer

Læs mere

Besparelsespotentialer for det offentlige ved længerevarende samarbejder i nybyggeriet

Besparelsespotentialer for det offentlige ved længerevarende samarbejder i nybyggeriet Besparelsespotentialer for det offentlige ved længerevarende samarbejder i nybyggeriet Udarbejdet for Erhvervs- og Byggestyrelsen af Stefan Christoffer Gottlieb Kresten Storgaard Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Energibesparelser i byggeriet 2 Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Indledning og resumé Arkitekter, ingeniører, byggematerialeproducenter, videninstitutioner og de udførende virksomheder

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Mickael Bech, Kjeld Møller Pedersen og Mette Bork Hansen. Health Economics Papers 2005: 3

Mickael Bech, Kjeld Møller Pedersen og Mette Bork Hansen. Health Economics Papers 2005: 3 Privat inddragelse i finansiering, byggeri og drift af offentlige anlægsinvesteringer med særlig vægt på sundhedsområdet: Udenlandske erfaringer og danske muligheder af Mickael Bech, Kjeld Møller Pedersen

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats. Vejen mod Realdania Forskning 2.0

Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats. Vejen mod Realdania Forskning 2.0 Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats Vejen mod Realdania Forskning 2.0 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other

Læs mere