Punkt 5 Bilag Detaljeret projektbeskrivelse for projekt Landsbycenter for Idestrup & omegn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Punkt 5 Bilag Detaljeret projektbeskrivelse for projekt Landsbycenter for Idestrup & omegn"

Transkript

1 Punkt 5 Bilag Detaljeret projektbeskrivelse for projekt Landsbycenter for Idestrup & omegn 1. Projekttitel Projektets titel er Landsbycenter for Idestrup & omegn. 2. Kontaktoplysninger Ansvarshavende for projektet er Idestrup og omegns lokalråd (IOLR) (www.iolr.dk). Desuden vil der være samarbejde med idrætsforeningen B 1938 (www.b1938.dk), den selvejende institution Idestrup Hallen (www.idestruphallen.dk), Foredragsrækken Idestrup, Idestrup Privatskoles Venner, og andre relevante foreninger og interessenter omkring gennemførelse af projektet. Vedtægter for Idestrup & Omegns Lokalråd vedlægges som bilag. Omegn defineres som omkringliggende landsbyer svarende til Idestrup sogn, det vil sige Sildestrup, Sdr. Tåstrup, Ulslev, Hillestrup, Elkenøre, m.fl.. Kontaktperson for projektet er formand for Idestrup & Omegns Lokalråd Frode Vest Hansen. 3. Projektets vision og formål Det er projektets vision, at Idestrup og omegn fortsat skal være et aktivt og attraktivt bosætnings og landsbyområde med gode muligheder for borgere og besøgende. Projektet har to overordnede formål, nemlig: 1. At skabe en stærk ramme for udfoldelse af det lokale foreningsliv, der kan understøtte centrale administrative og aktivitetsmæssige funktioner, som alle foreningerne har til fælles. Samt være omdrejningspunkt for udvikling af foreningslivet i Idestrup og omegn og involvere de unge i det lokale foreningsliv. 2. At understøtte fælles markedsføring for Idestrup og omegn og øge synligheden af aktiviteter og be- givenheder i området, både i forhold til unge og ældre, som allerede bor her, og i forhold til besø- gende og potentielle tilflyttere. 1

2 4. Projektets baggrund, relevans, målgrupper Idestrup og omegn har været kendetegnet som et attraktivt bosætningsområde med et rigt foreningsliv igennem mange år. En række faktorer bevirker, at denne tilstand kan være udfordret, og at det vil være hensigtsmæssigt at organisere strukturer og aktiviteter, der kan være med til at fremtidssikre bosætnings fritids, og erhvervsmuligheder i årene fremover. Lukningen af den lokale kommuneskole, risiko for mindre tilflytning af børnefamilier, ændring i forbruger- adfærd, manglende generationsskifte i foreningsarbejdet og problemer med at besætte posterne i forenin- gernes bestyrelser mv. har det med al tydelighed vist nødvendigheden af samarbejde og koordinering, fælles prioritering og markedsføring / synlighed, hvis byen skal overleve som det attraktive område, det hidtil har været. Der har tidligere været taget initiativ til et øget samarbejde mellem foreninger og interessenter, der resul terede i rapporten En anderledes vej i Idestrup Det lykkedes imidlertid ikke på daværende tidspunkt at igangsætte samarbejdet, hvilket primært skyldtes manglende finansiering. Rapporten vedlægges som bilag og er brugt som inspiration til dette projekt. Projektets baggrund og relevans i forhold til Formål 1: At skabe en stærk ramme for udfoldelse af det lokale foreningsliv: Mange af foreningerne er forholdsvis små og har vanskeligt ved at besætte administrative poster i bestyrel- sen, sikre rekruttering af nye emner og tiltrække ledere og frivillige til aktiviteterne. Kundegrundlaget for foreningerne forandres, dels ved forandring i forholdet mellem antallet af børn/unge og ældre og dels ved den generelle forandring af kollektive behov og ønsker til fritid og bosætningssted. Herudover er det ofte for foreningerne en udfordring at få klaret det ikke ubetydelige administrative arbej- de såsom hjemmeside, betaling og opkrævning af kontingent, opdatering af maillister, medlemsregistre- ring, planlægning af aktiviteter mv. Hertil kommer planlægning af aktiviteter og for nogle foreningers ved- kommende fundraising mv. De fleste foreninger varetager disse og andre funktioner, og det synes, at der kunne være fordele ved at udarbejde fælles formater og aktivitetsbeskrivelser og lignende, så det blev nemmere at overskue og sjovere at udføre. Foreningsarbejde er jo drevet af interesse og engagement, men der er også ulemper ved fx at være admini- strativt ansvarlig (fx kasserer, sekretær, formand, bestyrelsesmedlem) for en aktiv forening. Det kan være tidskrævende og kaste en del arbejde af sig, og desuden være: krævende (fordi man skal sørge for at have adgang til computer, internet, telefon, printer, toner, scanner, kopimaskine, laminering osv.) monotont (de fleste finder ikke opkrævning, registrering og kontoudtog mv. det mest spændende i verden) udfordrende (fordi det kræver at man har forstand på mailsystemer, regneark, hjemmesider og en masse andet edbteknisk) 2

3 tidskrævende (det tager altid længere end man tror) og lidt ensomt (man skal klare det hele selv). Kort sagt det er ikke altid lige nemt at overtale folk til at gå ind i frivilligt administrativt arbejde. Det er derfor et formål for projektet at sikre et fælles foreningssekretariat, hvor man kan strømline og ensarte funktionerne og dermed rationalisere de administrative opgaver, dels gøre det nemmere at gå til. En lettelse/frigørelse fra de administrative opgaver i foreningerne vil give mere fokus på udvikling af selve foreningens aktivitet, og betyde at de mange medlemmer får glæde af foreningens aktiviteter. Bedre udnyttelse af søgemuligheder og fundraising: Udvikling af lokalområder kræver muligheder for fundraising til de projektideerne. Derfor er det væsentligt at få samlet og udvidet det kendskab, som er nødvendigt for at kunne søge fonde og andre tilskud. Det er uhensigtsmæssigt og urealistisk, at der i enhver forening skal sidde en person, som kan overskue dette meget store og hastigt skiftende felt det kræver indsigt i diverse lovgivning, tid og mange forskellige kompetencer. Det er en urimelig belastning/ansvar for en lille forening, men hvis det er nemmere at gå til, så vil det være mere oplagt for alle at søge eksterne midler til evt. samarbejde og udvikling af klubberne. Der kan være store fordele forbundet med at få den viden forankret og sat i system man vil uvægerligt blive opmærksom på de mange muligheder, som findes, og med et fælles sekretariat vil det også være me- re overskueligt at arrangere workshops og lignende, hvor man kan inspirere hinanden og samtidig have fælles adgang til billeddatabaser fra området, adresselister, logoer, oversigtskort osv. osv. Kort sagt er der god grund til at antage, at det foruden at styrke det sociale samvær, vil kunne tiltrække nye og ekstra ressourcer til områdets kultur, forenings og fritidsliv og ikke mindst medvirke til en hårdt til- trængt modernisering af hele måden at drive lokale foreninger på. Målgrupperne for dette delformål er fortrinsvis: Ledere og frivillige samt bestyrelser og brugere/medlemmer af foreninger i Idestrup og omegn, da initiativet/projekt vil give samtlige et løft De børn, unge og forældre, der har glæde af at der findes nogen til at lede og drive foreningerne (dvs. ca. 2/3 af alle børn og unge i Idestrup) Alle der vælger at være med til at gennemføre projektet Skolen, købmanden og øvrige institutioner i byen, da det vil give en synergieffekt På sigt gavner det alle borgere i området at der er et aktivt og velfungerende foreningsliv i Idestrup. Andre, som kan finde inspiration i at organisere foreningsressourcer i andre lokalområder 3

4 Projektets baggrund og relevans i forhold til Formål 2: At understøtte markedsføring fælles markedsføring for Idestrup og omegn: Igennem de sidste mindst 30 år, da har Idestrup været et attraktivt bosætningsområde for unge familier med børn. Det fremgår af de overraskende stabile elevtal, der har været for Krogløvskolen igennem de sidste 30 år, hvor det i denne periode har ligget stabilt omkring elever. Samtidig kan det konstateres at mange som er vokset op i området er vendt tilbage til Idestrup for at bo med deres egne børn, efter at have været rejst bort på uddannelse og arbejde andre steder. Ligeledes er mange blevet boende efter at børnene er flyttet hjemmefra osv. det er en by med rigtig mange bedste- forældre, hvilket også understreges af de mange aktiviteter, der findes for midaldrende og ældre borgere. Samlet set betyder det, at Idestrup stadig rummer en heldig blanding af unge og gamle med flere genera- tioner, og det kan anskues som en ressource i sig selv det er godt for børn at vokse op i områder, hvor der også findes ældre, mere erfarne mennesker, således at der er mulighed for tætte kontakter med menne- sker fra andre generationer. Et eksempel på dette er fx Frivilligcenter Blæksprutten, der bruges af både dagplejen og den ældre og midaldrende generationer. Alt i alt har byen og hele området meget at byde på, men det er måske ikke altid lige synligt for udefra- kommende. Det er værd at bemærke, at området har opretholdt sin position som attraktivt bosætnings- sted igennem årene, uden at der er blevet gjort noget særskilt for at understøtte tendensen. Trods en ge- nerel tilbagegang i befolkningen har området formået at være tilstrækkeligt interessant til at nye familier til stadighed er flyttet til. Med etableringen af Idestrup Privatskole er det forhåbningen at denne tendens vil fortsætte og forstærkes. Men samfundet forandrer sig, og området står som så mange andre i en situation, hvor man ikke længere kan tage for givet at folk bare finder frem til området, og vælger at bosætte sig netop her. Det vil fremover være vigtigt for byen og området at kunne synliggøre de oplagte muligheder, der findes for at leve det gode liv på landet, tæt ved byen og stranden. Det er vigtigt at tage godt imod tilflyttere og informere om de lokale tilbud, så man føler sig velkommen, men lige så vigtigt er det, at få skabt synlighed omkring de mange tiltag, der opstår og organiseres lokalt. Det drejer sig om at tage godt imod og sikre muligheder for at folk kan engagere sig hvis de har tid og lyst. Målgrupper for dette delformål af projektet er fortrinsvis: Potentielle tilflyttere, som opdager området igennem aktiviteter, netværk eller kampagner Resten af kommunens borgere (der er en tendens til at de fleste tilflyttere kommer fra Nykøbing til Idestrup) Folk, der arbejder med landdistriktsudvikling, således at de ressourcer og kvaliteter, som findes i Idestrup og omegn forhåbentlig kan bringes i spil og være til inspiration for andre. 4

5 Virksomheder i lokalområdet, som herigennem får bedre mulighed for at profilere sig og tiltrække kunder Lokale borgere, som kan få inspiration og nytte af nye tiltag. 5. Indhold Følgende aktiviteter indgår i projekt Landbycenter for Idestrup & omegn Oprette et landsbycenter et fælles center med: Et foreningssekretariat eventuelt med en ansat person, der kan koordinere i opstartsperioden. I se- kretariatet skal kunne foretages medlemsregistrering, kontingentopkrævning, sekretariatsfunktio- ner (referater, mødeindkaldelser osv.), kopiering, scanning, oprettelse af lister og mail- grupper, støtte til brug af excel, outlook eller andre relevante programmer for foreninger og inte- ressegrupper, såvel som opdatering af hjemmeside. Et fælles mødested for områdets foreninger og interessegrupper med adgang via et nøgle sikker- heds system hvor man også kan have sociale aktiviteter. Fælles IT og AVudstyr, der kan bruges af foreningerne o.a. efter nærmere tilrettelagte aftaler, til gavn for hele området. Herunder: computere (stationær og bærbar), projektor, eksterne harddisk til backup af informationer, de fornødne programmer og software, printer/scanner, kopimaskine, lærred, lydanlæg, højtalere og trådløse mikrofoner. Samling og forankring af viden omkring fundraising med oversigt over søgemuligheder, ansøg- ningsskemaer, eksempler og hjælp mv. Inddragelse af unge og elever i de ældste klasser i skolen dels i drift af foreninger og udnyttelse af de unges stærke IKT kompetencer At understøtte fælles markedsføring for Idestrup og omegn Bosætningskampagne(r), hvor området og servicetilbud beskrives, evt. også mulighed for overnat- ning så interesserede kan prøve at være her i et par dage, gerne i samarbejde med lokale ejen- domsmæglere mv. Kan formidles målrettet bestemte målgrupper, fx som opslag i Københavnske børnehaver, GoCard postkortkampagne mv. En central formidling af områdets mange tilbud (genbrugsforretning, spisesteder, forsamlingshus osv.), så de bliver tydeligere for såvel fastboende som andre besøgende. Det kan være i form af en elektronisk informationsstander, der kan opdateres elektronisk og som indeholder aktuelle nyhe 5

6 der, eller fx et stort, vejrbestandigt skilt centralt placeret i byen, der viser hvor man er, og hvad der findes i nabolaget af (skiftende) listige steder og gode tilbud. Informationsmateriale (også elektronisk), der giver overblik over lokale virksomheder og hånd- værksmæssige tilbud, evt. med rabattilbud for tilflyttere mv. Information om vandre eller cykelrute igennem området, med fortællinger og historier fra Idestrup og omegn. Det kan også være motionsruter, som er særligt velegnede til gang, løb, ridning eller cyk- ling. Dette tiltag tænkes udviklet i samarbejde med Lokal Historisk Arkiv, Løbeklubben, skolen m fl. Inddrage de unge i formidlingen af Idestrup og omegn hvor deres kompetencer og også deres be- hov for formidling skal bringes i spil. Det kunne være i form af SMS tjeneste, Facebook og andre so- ciale medier. Formidlings aktiviteter. Udvikle initiativer, der støtter synligheden og markedsføring af Idestrup og Omegn. Samt formidling til presse, lokalt og hvor det ellers giver mening. 6. Projektpartnere og lokalitet Idestrup & Omegns Lokalråd er projektansøger i samarbejde med B1938 og Idestrup Hallen og Foredrags rækken Idestrup. Der er på ansøgningstidspunktet kontakt til alle foreninger og grupper i Idestrup og om egn, og de vil blive givet mulighed for at deltage i projektet løbende. Udover de nævnte foreninger er også Idestrup Privatskole en partner i lokal områdets udvikling og derfor i dette projekt. Placering af et foreningssekretariat er ikke besluttet, men vil blive besluttet i et samarbejde med projekt partnerne. Der vil blive tilstræbt en central placering, hvor der kan sikres en maksimal synergi imellem pro- jektet og partnernes aktiviteter. 7. Projektets bidrag til kommuneplanens indsatsområder Projektet bidrager til opfyldelse af følgende indsatsområder i Kommuneplanen: Understøtte forsamlings og aktivitetssteder At sikre tidssvarende rammer for de eksisterende faciliteter på kultur og fritidsområdet herun- der fremme multifunktionaliteten i og udvide brugerfeltet på eksisterende faciliteter. At arbejde for at fremme kreative aktiviteter [.] I samarbejde eller partnerskab med interessere- de lokale ildsjæle. 6

7 Turismeudvikling At understøtte nye initiativer der kan styrke helårsturismen fx indenfor kulturturisme, cykelturis- me, fødevareturisme [ ] Landdistriktspolitik At udarbejde en landdistriktspolitik, der tager udgangspunkt i den mangfoldighed, der er i Guld- borgsund Kommunes landdistrikter (ved at projektet synliggør og moderniserer den mangfoldig- hed), herunder: o erhvervsudvikling, der passer til de eksisterende landsbymiljøer og bygningsmas- sen og understøtter bosætning i landdistrikterne, o lydhørhed i forhold til lokale initiativer og opbakning til ildsjæle, foreninger osv. o partnerskaber med lokale foreninger, bylaug og netværk, o rekreative muligheder og stisystemer, der giver bedre muligheder for adgang fra landsbyerne og ud i det åbne land o sikring af lokale samlings og aktivitetssteder, herunder de fysiske rammer inden- for både kultur og sport Understøtte ildsjæle og foreninger At anvendelsen af midlerne på kultur og fritidsområdet sker gennem en balancering af støtten til både folkelige samt nye og eksperimenterende aktiviteter Nærrekreative områder og sammenhængende stisystemer At afmærke de eksisterende stisystemer endnu bedre og udbygge formidlingen At skilte til seværdigheder undervejs på ruten (ruterne). I forhold til fokusområderne for 2011, bidrager projektet til følgende fokusområder: Udvikling og sikring af lokale samlings og aktivitetssteder Tilskud til organisering i landdistriktet Tilflytterservice og godt naboskab Turisme og iværksætteri i landdistriktet Uddannelse i form af inddragelse af børn og unge i foreningsarbejde samt demokratise- rings processer. Projektet medvirker endvidere til at fastholde et godt bosætningsmiljø lokalt i Idestrup og omegn, navnlig for familier med børn, der også er den gruppe, som isoleret set har størst gavn af at projektet gennemføres. 7

8 8. Projektets bæredygtighed Projektet fremmer bæredygtig udvikling i forhold til Social retfærdighed i form af gode levevilkår for alle generationer med et aktivt foreningsliv, hvor man mødes på tværs af generationer og sociale lag. Gennem foreningsarbejdet fremmes demokrati og forståel- se for den demokratiske proces. Aktive idrætsforeninger medvirker til øget engagement og dermed øget sundhed hos beboerne. Mindre ressourceforbrug når der er lokale tilbud både inden for kultur og idræt behøver borgerne ikke at skulle transportere sig for at deltage i aktiviteter, hvilket giver mindre ressourceforbrug for transport. Økonomisk udvikling med tiltrækning af tilflyttere og fastholdelse af beboere fastholdes også forretnings- grundlaget for eksisterende erhverv samt mulighed for iværksætteri. Herudover er det gavnligt for kommu- nen som helhed, at der findes driftige landsbyer, der tiltrækker ressourcestærke borgere, der medvirker til at fastholde og udbygge skattegrundlagt i Kommunen. 9. Resultat og effekt af projektet Resultater: Et forenings og aktivitetssekretariat Fælles standarder for administrative opgaver i foreningerne, som er valgfrie at benytte PC og AV og lydudstyr til brug i foreninger Foreningssekretær Informationsmateriale for tilflyttere Lokalt forankrede bosætningsinitiativer med skiftende aktiviteter Skiltning i Idestrup og omegn ved lokaliteter med aktiviteter Hjemmeside til at understøtte projektets aktiviteter Effekter: Idestrup og omegn fastholder og udbygger sin tiltrækningskraft for beboere og tilflyttere Eksisterende erhvervsliv fastholdes og muligheder for udbygning forbedres Et aktivt miljø med aktive mennesker (ildsjæle) bidrager løbende til innovation og iværksættelse af nye initiativer i området Succesrige initiativer kan være til inspiration for andre lokalområder i og udenfor kommunen. 10. Formidling af projektets resultater Projektets resultater bliver løbende offentliggjort på IOLR s hjemmeside, gennem pressemeddelelser, bo- sætningskampagnen og andre offentlige tiltag, der bliver udviklet i løbet af projektperioden. 8

9 Ligeledes vil der i løbet af projektperioden blive taget kontakt til andre lokalområder og interesseorganisa- tioner, med henblik på at videreudvikle initiativet, så det kan blive økonomisk selvbærende. Der vil også blive taget kontakt til landsdækkende medier med henblik på at få en dokumentar eller doku- mentarlignende film lavet omkring projektet, ud fra en forståelse af at et sådant tiltag kan ses som en skil- dring af et dansk landsbysamfund, der tilpasser sig til informationssamfundet og en globaliseret verden. 11. Konkurrenceforhold Projektet gennemføres i offentligt regi med deltagelse af frivillige foreninger, klubber. 12. Tids og handleplan Februar april 2012: Oprettelse af arbejdsgrupper for foreningssekretariat, markedsføring og projektstyring. Udarbejdelse af kommissorier (mere detaljerede opgavebeskrivelser), budgetter, timeregistrerings- sedler og tidsplaner for de tre arbejdsgrupper og eventuelle undergrupper. Fundraising med henblik på at tilvejebringe medfinansiering Afklaring af placering og medvirken fra foreninger, interessegrupper og erhverv. Pressemeddelelse om start af projekt. Maj august 2012 Foreningssekretariat: Endelig afklaring af placering, igangsætning af aktiviteter Forslag til indretningsplan, indhentning af tilbud, indkøb af materialer under forudsætning af med- finansiering evt. ansættelse af sekretariatsmedarbejder for begge arbejdsgrupper Markedsføring: Indhold og layout af informationsmateriale både i printversion og på hjemmeside Indhentning af tilbud fra erhvervsliv til folder og velkomstmateriale Afklaring af skiltningsforhold og behov i samarbejde med kommunen. Milepæl: Fastlæggelse af placering, færdige forslag for indretning og informationsmaterialet. Pressemeddelelse: om placering af foreningssekretariat og øvrige opnåede resultater i projektet. 9

10 September 2012 januar 2013 Foreningssekretariat: Videreudvikling af samarbejdsmuligheder for foreningerne fastlæggelse af fælles standarder drøftelse af større fundraising opgaver Markedsføring: Udarbejdelse af folder/velkomstmateriale (rabatkuponer mv.). Udarbejdelse af skilteplan. Formulering af bosætningsinitiativer Milepæle: Åbning af foreningssekretariat, udgivelse af informationsmateriale, skilteplan færdig. Pressemeddelelse: åbningsreception af sekretariat, formidling af informations og oplysningsmateriale fra begge grupper. Januar 2013 januar 2014 Fortsættelse af opgaverne i begge grupper. Presse og tilskudsgivere underrettes halvårligt. Milepæle: Foreningsarbejde koordineres i den grad det er ønsket og muligt. Bosætningsinitiativer gennemføres. Skiltning gennemføres. Presse og tilskudsgivere underrettes halvårligt eller efter nærmere afta- le/vurdering. Februar 2014 maj 2014 Evaluering og tilpasning af foreningssekretariat og markedsføring. Afklaring i forhold til fremtidig drift med henblik på at initiativet kan blive økonomisk selvbærende. Milepæl: Afsluttende rapport for projekt Der foretages løbende evaluering og afstemning i arbejdsgrupperne i forhold til projektets fremdrift og deltagende foreninger og erhverv. 10

11 13. Budget 14. Finansiering kr. Tilskud fra Guldborgsund Kommunes Landdistriktspulje kr. Medfinansiering i form af frivillig arbejdskraft kr. Anden medfinansiering (offentlig eller privat) skal søges kr. Totalbudget for projekt NB: Nærværende ansøgning, herunder budgettet er blevet revideret i forhold til den oprindeligt godkendte og skal derfor indsendes til godkendes af Guldborgsund Kommune Bilag til ansøgning: Ansøgningsskema IOLR s vedtægter En anderledes vej i Idestrup (Idestrup, 2006) Budget 11

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde

TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde Vækstmiljøer ex ungdomshuset Arvefølge I første omgang uforpligtende Begrænse opgaver Ind med modermælken Henvende sig til ungdomsinstitutionerne og sælge varen Skolerne

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds handleplan for 2009/2010 præsenterer de strategiske målsætninger og indsatsområder, som FcH vil prioritere i 2010. Handleplanen

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Fokus på koblingen mellem SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Hvorfor igangsætte ny proces? Baggrund Landdistriktskommune decentral

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Fonds- og puljeansøgninger

Fonds- og puljeansøgninger STRUKTUR I ANSØGNINGER Fonds- og puljeansøgninger Vær opmærksom på at mange fonde, har deres egne specifikke ansøgningsskemaer, som skal bruges. Nedenstående er en overordnet guideline til den struktur

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne Udgave august 2012 Slutrapporten skal indeholde en beskrivelse af projektet

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Nye tider nye roller

Nye tider nye roller Mellemby Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer Et pilotprojekt med Landdistrikternes Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk. Projektets formål er at understøtte

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Demokratiske Iværksættere Indhold

Demokratiske Iværksættere Indhold Demokratiske Iværksættere Indhold 1. Demokratisk handling, der giver forvandling 2. Begrundelser for projekter 2.1. Efterskoleforeningens formål 2.2. Projektets formål 3. Om projektet 3.1. Projektet tilbyder

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Klub-building- Spil din klub i form

Klub-building- Spil din klub i form Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Kommunikation - positive historier fra din klub Vær åben og fortæl de gode historier - så opleves klubben mere attraktiv Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 -

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 - LAG Faaborg-Midtfyn Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013 Vi støtter projekter, som Skaber attraktive levevilkår i landdistrikterne Skaber nye arbejdspladser

Læs mere

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til Udviklingsog markedsføringspuljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

LOKALUDVIKLINGSPULJEN

LOKALUDVIKLINGSPULJEN LOKALUDVIKLINGSPULJEN Puljen til udvikling og realisering af lokale helhedsplaner i Ringsted Kommunes landdistrikter Beskrivelse, rammer, retningslinjer, vejledning og materiale til ansøgning af midler

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

TILFLYTTERRAPPORT IDÉGRUPPEN-IDESTRUP - MAJ 2010 FOR 4872 IDESTRUP GULDBORGSUND KOMMUNE EN GULDBORGSUND BY I BEVÆGELSE IDÉGRUPPEN IDESTRUP

TILFLYTTERRAPPORT IDÉGRUPPEN-IDESTRUP - MAJ 2010 FOR 4872 IDESTRUP GULDBORGSUND KOMMUNE EN GULDBORGSUND BY I BEVÆGELSE IDÉGRUPPEN IDESTRUP IDÉGRUPPEN IDESTRUP TILFLYTTERRAPPORT FOR 4872 IDESTRUP GULDBORGSUND KOMMUNE 2010 EN GULDBORGSUND BY I BEVÆGELSE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE GENNEMFØRT I PERIODEN 13.-14. MAJ 2010 BLANDT 94 TILFLYTTERFAMILIER

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Ansøgning om tilskud til en Juniorklub i Ollerup.

Ansøgning om tilskud til en Juniorklub i Ollerup. Ollerup d 13/3-11 Ansøgning om tilskud til en Juniorklub i Ollerup. Initiativgruppen bag en juniorklub i Ollerup består af forældre til børn i 1. - 3. klasse på Ollerup friskole, men støttet af forældrebestyrelserne

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning Kerteminde LAG Overskrift Fra idé til ansøgning Når du vil skrive en ansøgning til Kerteminde LAG.. Formålet med denne lille folder er at hjælpe projektansøgere med at få lavet gode ansøgninger til Kerteminde

Læs mere

Klimavenlig Roklub Ansøger Danske Studenters Roklub Navn på projektansvarlig Formand Hans Olsen formand@dsr-online.dk Telefon 61225746 Om projektet

Klimavenlig Roklub Ansøger Danske Studenters Roklub Navn på projektansvarlig Formand Hans Olsen formand@dsr-online.dk Telefon 61225746 Om projektet Klubhuspuljen Ansøgningsskema Projekttitel Projektets navn Klimavenlig Roklub Ansøger Forening Danske Studenters Roklub Navn på projektansvarlig Formand Hans Olsen E-mail formand@dsr-online.dk Telefon

Læs mere

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011 DMU Mission, Vision og Strategi 2011 2015 Opdateret 1. januar 2011 1 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten

Læs mere

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel UDKAST FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - et socialøkonomisk projekt - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Delprojekt Alken Købmandshandel Foreningen Liv i Landsbyen Foreningen Alken Mejeri Alken,

Læs mere

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller 13. marts 2012 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 E: info@stedet-taeller.dk Baggrund www.stedet-taeller.dk Stedet Tæller

Læs mere

Oplæg om DUFs InitiativStøtte. 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup

Oplæg om DUFs InitiativStøtte. 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup Oplæg om DUFs InitiativStøtte 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup Kort om DUF DUF er en service- og interesseorganisation for 70 ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet

Læs mere

Lokale Udviklingsplaner generation 2:0 LUP 2:0. Strategisk Forretningsplanlægning for landdistrikterne

Lokale Udviklingsplaner generation 2:0 LUP 2:0. Strategisk Forretningsplanlægning for landdistrikterne Lokale Udviklingsplaner generation 2:0 LUP 2:0 Strategisk Forretningsplanlægning for landdistrikterne Januar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Hvorfor landdistriktsudvikling? 3 02 Hvad kan NIRAS tilbyde 4 03

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Kultur og Idræt Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf. 46 31 30 00 BKU@roskilde.dk www.roskilde.dk ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Inden du begynder at udfylde

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere