Punkt 5 Bilag Detaljeret projektbeskrivelse for projekt Landsbycenter for Idestrup & omegn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Punkt 5 Bilag Detaljeret projektbeskrivelse for projekt Landsbycenter for Idestrup & omegn"

Transkript

1 Punkt 5 Bilag Detaljeret projektbeskrivelse for projekt Landsbycenter for Idestrup & omegn 1. Projekttitel Projektets titel er Landsbycenter for Idestrup & omegn. 2. Kontaktoplysninger Ansvarshavende for projektet er Idestrup og omegns lokalråd (IOLR) (www.iolr.dk). Desuden vil der være samarbejde med idrætsforeningen B 1938 (www.b1938.dk), den selvejende institution Idestrup Hallen (www.idestruphallen.dk), Foredragsrækken Idestrup, Idestrup Privatskoles Venner, og andre relevante foreninger og interessenter omkring gennemførelse af projektet. Vedtægter for Idestrup & Omegns Lokalråd vedlægges som bilag. Omegn defineres som omkringliggende landsbyer svarende til Idestrup sogn, det vil sige Sildestrup, Sdr. Tåstrup, Ulslev, Hillestrup, Elkenøre, m.fl.. Kontaktperson for projektet er formand for Idestrup & Omegns Lokalråd Frode Vest Hansen. 3. Projektets vision og formål Det er projektets vision, at Idestrup og omegn fortsat skal være et aktivt og attraktivt bosætnings og landsbyområde med gode muligheder for borgere og besøgende. Projektet har to overordnede formål, nemlig: 1. At skabe en stærk ramme for udfoldelse af det lokale foreningsliv, der kan understøtte centrale administrative og aktivitetsmæssige funktioner, som alle foreningerne har til fælles. Samt være omdrejningspunkt for udvikling af foreningslivet i Idestrup og omegn og involvere de unge i det lokale foreningsliv. 2. At understøtte fælles markedsføring for Idestrup og omegn og øge synligheden af aktiviteter og be- givenheder i området, både i forhold til unge og ældre, som allerede bor her, og i forhold til besø- gende og potentielle tilflyttere. 1

2 4. Projektets baggrund, relevans, målgrupper Idestrup og omegn har været kendetegnet som et attraktivt bosætningsområde med et rigt foreningsliv igennem mange år. En række faktorer bevirker, at denne tilstand kan være udfordret, og at det vil være hensigtsmæssigt at organisere strukturer og aktiviteter, der kan være med til at fremtidssikre bosætnings fritids, og erhvervsmuligheder i årene fremover. Lukningen af den lokale kommuneskole, risiko for mindre tilflytning af børnefamilier, ændring i forbruger- adfærd, manglende generationsskifte i foreningsarbejdet og problemer med at besætte posterne i forenin- gernes bestyrelser mv. har det med al tydelighed vist nødvendigheden af samarbejde og koordinering, fælles prioritering og markedsføring / synlighed, hvis byen skal overleve som det attraktive område, det hidtil har været. Der har tidligere været taget initiativ til et øget samarbejde mellem foreninger og interessenter, der resul terede i rapporten En anderledes vej i Idestrup Det lykkedes imidlertid ikke på daværende tidspunkt at igangsætte samarbejdet, hvilket primært skyldtes manglende finansiering. Rapporten vedlægges som bilag og er brugt som inspiration til dette projekt. Projektets baggrund og relevans i forhold til Formål 1: At skabe en stærk ramme for udfoldelse af det lokale foreningsliv: Mange af foreningerne er forholdsvis små og har vanskeligt ved at besætte administrative poster i bestyrel- sen, sikre rekruttering af nye emner og tiltrække ledere og frivillige til aktiviteterne. Kundegrundlaget for foreningerne forandres, dels ved forandring i forholdet mellem antallet af børn/unge og ældre og dels ved den generelle forandring af kollektive behov og ønsker til fritid og bosætningssted. Herudover er det ofte for foreningerne en udfordring at få klaret det ikke ubetydelige administrative arbej- de såsom hjemmeside, betaling og opkrævning af kontingent, opdatering af maillister, medlemsregistre- ring, planlægning af aktiviteter mv. Hertil kommer planlægning af aktiviteter og for nogle foreningers ved- kommende fundraising mv. De fleste foreninger varetager disse og andre funktioner, og det synes, at der kunne være fordele ved at udarbejde fælles formater og aktivitetsbeskrivelser og lignende, så det blev nemmere at overskue og sjovere at udføre. Foreningsarbejde er jo drevet af interesse og engagement, men der er også ulemper ved fx at være admini- strativt ansvarlig (fx kasserer, sekretær, formand, bestyrelsesmedlem) for en aktiv forening. Det kan være tidskrævende og kaste en del arbejde af sig, og desuden være: krævende (fordi man skal sørge for at have adgang til computer, internet, telefon, printer, toner, scanner, kopimaskine, laminering osv.) monotont (de fleste finder ikke opkrævning, registrering og kontoudtog mv. det mest spændende i verden) udfordrende (fordi det kræver at man har forstand på mailsystemer, regneark, hjemmesider og en masse andet edbteknisk) 2

3 tidskrævende (det tager altid længere end man tror) og lidt ensomt (man skal klare det hele selv). Kort sagt det er ikke altid lige nemt at overtale folk til at gå ind i frivilligt administrativt arbejde. Det er derfor et formål for projektet at sikre et fælles foreningssekretariat, hvor man kan strømline og ensarte funktionerne og dermed rationalisere de administrative opgaver, dels gøre det nemmere at gå til. En lettelse/frigørelse fra de administrative opgaver i foreningerne vil give mere fokus på udvikling af selve foreningens aktivitet, og betyde at de mange medlemmer får glæde af foreningens aktiviteter. Bedre udnyttelse af søgemuligheder og fundraising: Udvikling af lokalområder kræver muligheder for fundraising til de projektideerne. Derfor er det væsentligt at få samlet og udvidet det kendskab, som er nødvendigt for at kunne søge fonde og andre tilskud. Det er uhensigtsmæssigt og urealistisk, at der i enhver forening skal sidde en person, som kan overskue dette meget store og hastigt skiftende felt det kræver indsigt i diverse lovgivning, tid og mange forskellige kompetencer. Det er en urimelig belastning/ansvar for en lille forening, men hvis det er nemmere at gå til, så vil det være mere oplagt for alle at søge eksterne midler til evt. samarbejde og udvikling af klubberne. Der kan være store fordele forbundet med at få den viden forankret og sat i system man vil uvægerligt blive opmærksom på de mange muligheder, som findes, og med et fælles sekretariat vil det også være me- re overskueligt at arrangere workshops og lignende, hvor man kan inspirere hinanden og samtidig have fælles adgang til billeddatabaser fra området, adresselister, logoer, oversigtskort osv. osv. Kort sagt er der god grund til at antage, at det foruden at styrke det sociale samvær, vil kunne tiltrække nye og ekstra ressourcer til områdets kultur, forenings og fritidsliv og ikke mindst medvirke til en hårdt til- trængt modernisering af hele måden at drive lokale foreninger på. Målgrupperne for dette delformål er fortrinsvis: Ledere og frivillige samt bestyrelser og brugere/medlemmer af foreninger i Idestrup og omegn, da initiativet/projekt vil give samtlige et løft De børn, unge og forældre, der har glæde af at der findes nogen til at lede og drive foreningerne (dvs. ca. 2/3 af alle børn og unge i Idestrup) Alle der vælger at være med til at gennemføre projektet Skolen, købmanden og øvrige institutioner i byen, da det vil give en synergieffekt På sigt gavner det alle borgere i området at der er et aktivt og velfungerende foreningsliv i Idestrup. Andre, som kan finde inspiration i at organisere foreningsressourcer i andre lokalområder 3

4 Projektets baggrund og relevans i forhold til Formål 2: At understøtte markedsføring fælles markedsføring for Idestrup og omegn: Igennem de sidste mindst 30 år, da har Idestrup været et attraktivt bosætningsområde for unge familier med børn. Det fremgår af de overraskende stabile elevtal, der har været for Krogløvskolen igennem de sidste 30 år, hvor det i denne periode har ligget stabilt omkring elever. Samtidig kan det konstateres at mange som er vokset op i området er vendt tilbage til Idestrup for at bo med deres egne børn, efter at have været rejst bort på uddannelse og arbejde andre steder. Ligeledes er mange blevet boende efter at børnene er flyttet hjemmefra osv. det er en by med rigtig mange bedste- forældre, hvilket også understreges af de mange aktiviteter, der findes for midaldrende og ældre borgere. Samlet set betyder det, at Idestrup stadig rummer en heldig blanding af unge og gamle med flere genera- tioner, og det kan anskues som en ressource i sig selv det er godt for børn at vokse op i områder, hvor der også findes ældre, mere erfarne mennesker, således at der er mulighed for tætte kontakter med menne- sker fra andre generationer. Et eksempel på dette er fx Frivilligcenter Blæksprutten, der bruges af både dagplejen og den ældre og midaldrende generationer. Alt i alt har byen og hele området meget at byde på, men det er måske ikke altid lige synligt for udefra- kommende. Det er værd at bemærke, at området har opretholdt sin position som attraktivt bosætnings- sted igennem årene, uden at der er blevet gjort noget særskilt for at understøtte tendensen. Trods en ge- nerel tilbagegang i befolkningen har området formået at være tilstrækkeligt interessant til at nye familier til stadighed er flyttet til. Med etableringen af Idestrup Privatskole er det forhåbningen at denne tendens vil fortsætte og forstærkes. Men samfundet forandrer sig, og området står som så mange andre i en situation, hvor man ikke længere kan tage for givet at folk bare finder frem til området, og vælger at bosætte sig netop her. Det vil fremover være vigtigt for byen og området at kunne synliggøre de oplagte muligheder, der findes for at leve det gode liv på landet, tæt ved byen og stranden. Det er vigtigt at tage godt imod tilflyttere og informere om de lokale tilbud, så man føler sig velkommen, men lige så vigtigt er det, at få skabt synlighed omkring de mange tiltag, der opstår og organiseres lokalt. Det drejer sig om at tage godt imod og sikre muligheder for at folk kan engagere sig hvis de har tid og lyst. Målgrupper for dette delformål af projektet er fortrinsvis: Potentielle tilflyttere, som opdager området igennem aktiviteter, netværk eller kampagner Resten af kommunens borgere (der er en tendens til at de fleste tilflyttere kommer fra Nykøbing til Idestrup) Folk, der arbejder med landdistriktsudvikling, således at de ressourcer og kvaliteter, som findes i Idestrup og omegn forhåbentlig kan bringes i spil og være til inspiration for andre. 4

5 Virksomheder i lokalområdet, som herigennem får bedre mulighed for at profilere sig og tiltrække kunder Lokale borgere, som kan få inspiration og nytte af nye tiltag. 5. Indhold Følgende aktiviteter indgår i projekt Landbycenter for Idestrup & omegn Oprette et landsbycenter et fælles center med: Et foreningssekretariat eventuelt med en ansat person, der kan koordinere i opstartsperioden. I se- kretariatet skal kunne foretages medlemsregistrering, kontingentopkrævning, sekretariatsfunktio- ner (referater, mødeindkaldelser osv.), kopiering, scanning, oprettelse af lister og mail- grupper, støtte til brug af excel, outlook eller andre relevante programmer for foreninger og inte- ressegrupper, såvel som opdatering af hjemmeside. Et fælles mødested for områdets foreninger og interessegrupper med adgang via et nøgle sikker- heds system hvor man også kan have sociale aktiviteter. Fælles IT og AVudstyr, der kan bruges af foreningerne o.a. efter nærmere tilrettelagte aftaler, til gavn for hele området. Herunder: computere (stationær og bærbar), projektor, eksterne harddisk til backup af informationer, de fornødne programmer og software, printer/scanner, kopimaskine, lærred, lydanlæg, højtalere og trådløse mikrofoner. Samling og forankring af viden omkring fundraising med oversigt over søgemuligheder, ansøg- ningsskemaer, eksempler og hjælp mv. Inddragelse af unge og elever i de ældste klasser i skolen dels i drift af foreninger og udnyttelse af de unges stærke IKT kompetencer At understøtte fælles markedsføring for Idestrup og omegn Bosætningskampagne(r), hvor området og servicetilbud beskrives, evt. også mulighed for overnat- ning så interesserede kan prøve at være her i et par dage, gerne i samarbejde med lokale ejen- domsmæglere mv. Kan formidles målrettet bestemte målgrupper, fx som opslag i Københavnske børnehaver, GoCard postkortkampagne mv. En central formidling af områdets mange tilbud (genbrugsforretning, spisesteder, forsamlingshus osv.), så de bliver tydeligere for såvel fastboende som andre besøgende. Det kan være i form af en elektronisk informationsstander, der kan opdateres elektronisk og som indeholder aktuelle nyhe 5

6 der, eller fx et stort, vejrbestandigt skilt centralt placeret i byen, der viser hvor man er, og hvad der findes i nabolaget af (skiftende) listige steder og gode tilbud. Informationsmateriale (også elektronisk), der giver overblik over lokale virksomheder og hånd- værksmæssige tilbud, evt. med rabattilbud for tilflyttere mv. Information om vandre eller cykelrute igennem området, med fortællinger og historier fra Idestrup og omegn. Det kan også være motionsruter, som er særligt velegnede til gang, løb, ridning eller cyk- ling. Dette tiltag tænkes udviklet i samarbejde med Lokal Historisk Arkiv, Løbeklubben, skolen m fl. Inddrage de unge i formidlingen af Idestrup og omegn hvor deres kompetencer og også deres be- hov for formidling skal bringes i spil. Det kunne være i form af SMS tjeneste, Facebook og andre so- ciale medier. Formidlings aktiviteter. Udvikle initiativer, der støtter synligheden og markedsføring af Idestrup og Omegn. Samt formidling til presse, lokalt og hvor det ellers giver mening. 6. Projektpartnere og lokalitet Idestrup & Omegns Lokalråd er projektansøger i samarbejde med B1938 og Idestrup Hallen og Foredrags rækken Idestrup. Der er på ansøgningstidspunktet kontakt til alle foreninger og grupper i Idestrup og om egn, og de vil blive givet mulighed for at deltage i projektet løbende. Udover de nævnte foreninger er også Idestrup Privatskole en partner i lokal områdets udvikling og derfor i dette projekt. Placering af et foreningssekretariat er ikke besluttet, men vil blive besluttet i et samarbejde med projekt partnerne. Der vil blive tilstræbt en central placering, hvor der kan sikres en maksimal synergi imellem pro- jektet og partnernes aktiviteter. 7. Projektets bidrag til kommuneplanens indsatsområder Projektet bidrager til opfyldelse af følgende indsatsområder i Kommuneplanen: Understøtte forsamlings og aktivitetssteder At sikre tidssvarende rammer for de eksisterende faciliteter på kultur og fritidsområdet herun- der fremme multifunktionaliteten i og udvide brugerfeltet på eksisterende faciliteter. At arbejde for at fremme kreative aktiviteter [.] I samarbejde eller partnerskab med interessere- de lokale ildsjæle. 6

7 Turismeudvikling At understøtte nye initiativer der kan styrke helårsturismen fx indenfor kulturturisme, cykelturis- me, fødevareturisme [ ] Landdistriktspolitik At udarbejde en landdistriktspolitik, der tager udgangspunkt i den mangfoldighed, der er i Guld- borgsund Kommunes landdistrikter (ved at projektet synliggør og moderniserer den mangfoldig- hed), herunder: o erhvervsudvikling, der passer til de eksisterende landsbymiljøer og bygningsmas- sen og understøtter bosætning i landdistrikterne, o lydhørhed i forhold til lokale initiativer og opbakning til ildsjæle, foreninger osv. o partnerskaber med lokale foreninger, bylaug og netværk, o rekreative muligheder og stisystemer, der giver bedre muligheder for adgang fra landsbyerne og ud i det åbne land o sikring af lokale samlings og aktivitetssteder, herunder de fysiske rammer inden- for både kultur og sport Understøtte ildsjæle og foreninger At anvendelsen af midlerne på kultur og fritidsområdet sker gennem en balancering af støtten til både folkelige samt nye og eksperimenterende aktiviteter Nærrekreative områder og sammenhængende stisystemer At afmærke de eksisterende stisystemer endnu bedre og udbygge formidlingen At skilte til seværdigheder undervejs på ruten (ruterne). I forhold til fokusområderne for 2011, bidrager projektet til følgende fokusområder: Udvikling og sikring af lokale samlings og aktivitetssteder Tilskud til organisering i landdistriktet Tilflytterservice og godt naboskab Turisme og iværksætteri i landdistriktet Uddannelse i form af inddragelse af børn og unge i foreningsarbejde samt demokratise- rings processer. Projektet medvirker endvidere til at fastholde et godt bosætningsmiljø lokalt i Idestrup og omegn, navnlig for familier med børn, der også er den gruppe, som isoleret set har størst gavn af at projektet gennemføres. 7

8 8. Projektets bæredygtighed Projektet fremmer bæredygtig udvikling i forhold til Social retfærdighed i form af gode levevilkår for alle generationer med et aktivt foreningsliv, hvor man mødes på tværs af generationer og sociale lag. Gennem foreningsarbejdet fremmes demokrati og forståel- se for den demokratiske proces. Aktive idrætsforeninger medvirker til øget engagement og dermed øget sundhed hos beboerne. Mindre ressourceforbrug når der er lokale tilbud både inden for kultur og idræt behøver borgerne ikke at skulle transportere sig for at deltage i aktiviteter, hvilket giver mindre ressourceforbrug for transport. Økonomisk udvikling med tiltrækning af tilflyttere og fastholdelse af beboere fastholdes også forretnings- grundlaget for eksisterende erhverv samt mulighed for iværksætteri. Herudover er det gavnligt for kommu- nen som helhed, at der findes driftige landsbyer, der tiltrækker ressourcestærke borgere, der medvirker til at fastholde og udbygge skattegrundlagt i Kommunen. 9. Resultat og effekt af projektet Resultater: Et forenings og aktivitetssekretariat Fælles standarder for administrative opgaver i foreningerne, som er valgfrie at benytte PC og AV og lydudstyr til brug i foreninger Foreningssekretær Informationsmateriale for tilflyttere Lokalt forankrede bosætningsinitiativer med skiftende aktiviteter Skiltning i Idestrup og omegn ved lokaliteter med aktiviteter Hjemmeside til at understøtte projektets aktiviteter Effekter: Idestrup og omegn fastholder og udbygger sin tiltrækningskraft for beboere og tilflyttere Eksisterende erhvervsliv fastholdes og muligheder for udbygning forbedres Et aktivt miljø med aktive mennesker (ildsjæle) bidrager løbende til innovation og iværksættelse af nye initiativer i området Succesrige initiativer kan være til inspiration for andre lokalområder i og udenfor kommunen. 10. Formidling af projektets resultater Projektets resultater bliver løbende offentliggjort på IOLR s hjemmeside, gennem pressemeddelelser, bo- sætningskampagnen og andre offentlige tiltag, der bliver udviklet i løbet af projektperioden. 8

9 Ligeledes vil der i løbet af projektperioden blive taget kontakt til andre lokalområder og interesseorganisa- tioner, med henblik på at videreudvikle initiativet, så det kan blive økonomisk selvbærende. Der vil også blive taget kontakt til landsdækkende medier med henblik på at få en dokumentar eller doku- mentarlignende film lavet omkring projektet, ud fra en forståelse af at et sådant tiltag kan ses som en skil- dring af et dansk landsbysamfund, der tilpasser sig til informationssamfundet og en globaliseret verden. 11. Konkurrenceforhold Projektet gennemføres i offentligt regi med deltagelse af frivillige foreninger, klubber. 12. Tids og handleplan Februar april 2012: Oprettelse af arbejdsgrupper for foreningssekretariat, markedsføring og projektstyring. Udarbejdelse af kommissorier (mere detaljerede opgavebeskrivelser), budgetter, timeregistrerings- sedler og tidsplaner for de tre arbejdsgrupper og eventuelle undergrupper. Fundraising med henblik på at tilvejebringe medfinansiering Afklaring af placering og medvirken fra foreninger, interessegrupper og erhverv. Pressemeddelelse om start af projekt. Maj august 2012 Foreningssekretariat: Endelig afklaring af placering, igangsætning af aktiviteter Forslag til indretningsplan, indhentning af tilbud, indkøb af materialer under forudsætning af med- finansiering evt. ansættelse af sekretariatsmedarbejder for begge arbejdsgrupper Markedsføring: Indhold og layout af informationsmateriale både i printversion og på hjemmeside Indhentning af tilbud fra erhvervsliv til folder og velkomstmateriale Afklaring af skiltningsforhold og behov i samarbejde med kommunen. Milepæl: Fastlæggelse af placering, færdige forslag for indretning og informationsmaterialet. Pressemeddelelse: om placering af foreningssekretariat og øvrige opnåede resultater i projektet. 9

10 September 2012 januar 2013 Foreningssekretariat: Videreudvikling af samarbejdsmuligheder for foreningerne fastlæggelse af fælles standarder drøftelse af større fundraising opgaver Markedsføring: Udarbejdelse af folder/velkomstmateriale (rabatkuponer mv.). Udarbejdelse af skilteplan. Formulering af bosætningsinitiativer Milepæle: Åbning af foreningssekretariat, udgivelse af informationsmateriale, skilteplan færdig. Pressemeddelelse: åbningsreception af sekretariat, formidling af informations og oplysningsmateriale fra begge grupper. Januar 2013 januar 2014 Fortsættelse af opgaverne i begge grupper. Presse og tilskudsgivere underrettes halvårligt. Milepæle: Foreningsarbejde koordineres i den grad det er ønsket og muligt. Bosætningsinitiativer gennemføres. Skiltning gennemføres. Presse og tilskudsgivere underrettes halvårligt eller efter nærmere afta- le/vurdering. Februar 2014 maj 2014 Evaluering og tilpasning af foreningssekretariat og markedsføring. Afklaring i forhold til fremtidig drift med henblik på at initiativet kan blive økonomisk selvbærende. Milepæl: Afsluttende rapport for projekt Der foretages løbende evaluering og afstemning i arbejdsgrupperne i forhold til projektets fremdrift og deltagende foreninger og erhverv. 10

11 13. Budget 14. Finansiering kr. Tilskud fra Guldborgsund Kommunes Landdistriktspulje kr. Medfinansiering i form af frivillig arbejdskraft kr. Anden medfinansiering (offentlig eller privat) skal søges kr. Totalbudget for projekt NB: Nærværende ansøgning, herunder budgettet er blevet revideret i forhold til den oprindeligt godkendte og skal derfor indsendes til godkendes af Guldborgsund Kommune Bilag til ansøgning: Ansøgningsskema IOLR s vedtægter En anderledes vej i Idestrup (Idestrup, 2006) Budget 11

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi... 4 Visionen

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Sundholmsvejkvarteret Nord (planogarkitektur.kk.dk) Sundholmsvejskvarteret Syd (planogarkitektur.kk.dk) December 2008 VIBO AAB Lejerbo Hovedstadens Almennyttige

Læs mere

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

SOCIAL INNOVATION OG SOCIALE ENTREPRENØRER I YDEROMRÅDER ET INSPIRATIONSKATALOG MED EKSEMPLER PÅ SOCIAL INNOVATION I DANSKE YDEROMRÅDER

SOCIAL INNOVATION OG SOCIALE ENTREPRENØRER I YDEROMRÅDER ET INSPIRATIONSKATALOG MED EKSEMPLER PÅ SOCIAL INNOVATION I DANSKE YDEROMRÅDER SOCIAL INNOVATION OG SOCIALE ENTREPRENØRER I YDEROMRÅDER ET INSPIRATIONSKATALOG MED EKSEMPLER PÅ SOCIAL INNOVATION I DANSKE YDEROMRÅDER BYFORNYELSE MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Gammel Mønt

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER BORGERE FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE UDVIKLINGSTILTAG Grontmij A/S i samarbejde med Ekstrakt

Læs mere

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD Foreløbig helhedsplan for Gadehavegård 2008-2011. Ansøgning til Landsbyggefonden om tilskud til sociale og forebyggende indsatser i problemramte afdelinger INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej

Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej - Et samarbejde mellem boligorganisationerne AAB, 3B og SAB samt

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Arbejdsgrundlag for skabeloner Intentioner, sammenhæng, identitet, potentialer, indsatsområder og skabeloner Landområderne: Gyrstinge-Ørslevvester, Haraldsted-Allindemagle,

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

NIVÅ MEDBORGERCENTER. bibliotek og meget mere. Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab

NIVÅ MEDBORGERCENTER. bibliotek og meget mere. Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab NIVÅ bibliotek og meget mere MEDBORGERCENTER Evaluering af Nivå Medborgercenter 2011-2012 Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab Lektiecafé og mobile fritidstilbud/fritidsmedarbejdere

Læs mere

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune LIV I LANDDISTRIKTET Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune EN STOR TAK TIL Projekt Liv i Landdistriktet var ikke blevet en realitet uden økonomisk

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere