Punkt 5 Bilag Detaljeret projektbeskrivelse for projekt Landsbycenter for Idestrup & omegn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Punkt 5 Bilag Detaljeret projektbeskrivelse for projekt Landsbycenter for Idestrup & omegn"

Transkript

1 Punkt 5 Bilag Detaljeret projektbeskrivelse for projekt Landsbycenter for Idestrup & omegn 1. Projekttitel Projektets titel er Landsbycenter for Idestrup & omegn. 2. Kontaktoplysninger Ansvarshavende for projektet er Idestrup og omegns lokalråd (IOLR) (www.iolr.dk). Desuden vil der være samarbejde med idrætsforeningen B 1938 (www.b1938.dk), den selvejende institution Idestrup Hallen (www.idestruphallen.dk), Foredragsrækken Idestrup, Idestrup Privatskoles Venner, og andre relevante foreninger og interessenter omkring gennemførelse af projektet. Vedtægter for Idestrup & Omegns Lokalråd vedlægges som bilag. Omegn defineres som omkringliggende landsbyer svarende til Idestrup sogn, det vil sige Sildestrup, Sdr. Tåstrup, Ulslev, Hillestrup, Elkenøre, m.fl.. Kontaktperson for projektet er formand for Idestrup & Omegns Lokalråd Frode Vest Hansen. 3. Projektets vision og formål Det er projektets vision, at Idestrup og omegn fortsat skal være et aktivt og attraktivt bosætnings og landsbyområde med gode muligheder for borgere og besøgende. Projektet har to overordnede formål, nemlig: 1. At skabe en stærk ramme for udfoldelse af det lokale foreningsliv, der kan understøtte centrale administrative og aktivitetsmæssige funktioner, som alle foreningerne har til fælles. Samt være omdrejningspunkt for udvikling af foreningslivet i Idestrup og omegn og involvere de unge i det lokale foreningsliv. 2. At understøtte fælles markedsføring for Idestrup og omegn og øge synligheden af aktiviteter og be- givenheder i området, både i forhold til unge og ældre, som allerede bor her, og i forhold til besø- gende og potentielle tilflyttere. 1

2 4. Projektets baggrund, relevans, målgrupper Idestrup og omegn har været kendetegnet som et attraktivt bosætningsområde med et rigt foreningsliv igennem mange år. En række faktorer bevirker, at denne tilstand kan være udfordret, og at det vil være hensigtsmæssigt at organisere strukturer og aktiviteter, der kan være med til at fremtidssikre bosætnings fritids, og erhvervsmuligheder i årene fremover. Lukningen af den lokale kommuneskole, risiko for mindre tilflytning af børnefamilier, ændring i forbruger- adfærd, manglende generationsskifte i foreningsarbejdet og problemer med at besætte posterne i forenin- gernes bestyrelser mv. har det med al tydelighed vist nødvendigheden af samarbejde og koordinering, fælles prioritering og markedsføring / synlighed, hvis byen skal overleve som det attraktive område, det hidtil har været. Der har tidligere været taget initiativ til et øget samarbejde mellem foreninger og interessenter, der resul terede i rapporten En anderledes vej i Idestrup Det lykkedes imidlertid ikke på daværende tidspunkt at igangsætte samarbejdet, hvilket primært skyldtes manglende finansiering. Rapporten vedlægges som bilag og er brugt som inspiration til dette projekt. Projektets baggrund og relevans i forhold til Formål 1: At skabe en stærk ramme for udfoldelse af det lokale foreningsliv: Mange af foreningerne er forholdsvis små og har vanskeligt ved at besætte administrative poster i bestyrel- sen, sikre rekruttering af nye emner og tiltrække ledere og frivillige til aktiviteterne. Kundegrundlaget for foreningerne forandres, dels ved forandring i forholdet mellem antallet af børn/unge og ældre og dels ved den generelle forandring af kollektive behov og ønsker til fritid og bosætningssted. Herudover er det ofte for foreningerne en udfordring at få klaret det ikke ubetydelige administrative arbej- de såsom hjemmeside, betaling og opkrævning af kontingent, opdatering af maillister, medlemsregistre- ring, planlægning af aktiviteter mv. Hertil kommer planlægning af aktiviteter og for nogle foreningers ved- kommende fundraising mv. De fleste foreninger varetager disse og andre funktioner, og det synes, at der kunne være fordele ved at udarbejde fælles formater og aktivitetsbeskrivelser og lignende, så det blev nemmere at overskue og sjovere at udføre. Foreningsarbejde er jo drevet af interesse og engagement, men der er også ulemper ved fx at være admini- strativt ansvarlig (fx kasserer, sekretær, formand, bestyrelsesmedlem) for en aktiv forening. Det kan være tidskrævende og kaste en del arbejde af sig, og desuden være: krævende (fordi man skal sørge for at have adgang til computer, internet, telefon, printer, toner, scanner, kopimaskine, laminering osv.) monotont (de fleste finder ikke opkrævning, registrering og kontoudtog mv. det mest spændende i verden) udfordrende (fordi det kræver at man har forstand på mailsystemer, regneark, hjemmesider og en masse andet edbteknisk) 2

3 tidskrævende (det tager altid længere end man tror) og lidt ensomt (man skal klare det hele selv). Kort sagt det er ikke altid lige nemt at overtale folk til at gå ind i frivilligt administrativt arbejde. Det er derfor et formål for projektet at sikre et fælles foreningssekretariat, hvor man kan strømline og ensarte funktionerne og dermed rationalisere de administrative opgaver, dels gøre det nemmere at gå til. En lettelse/frigørelse fra de administrative opgaver i foreningerne vil give mere fokus på udvikling af selve foreningens aktivitet, og betyde at de mange medlemmer får glæde af foreningens aktiviteter. Bedre udnyttelse af søgemuligheder og fundraising: Udvikling af lokalområder kræver muligheder for fundraising til de projektideerne. Derfor er det væsentligt at få samlet og udvidet det kendskab, som er nødvendigt for at kunne søge fonde og andre tilskud. Det er uhensigtsmæssigt og urealistisk, at der i enhver forening skal sidde en person, som kan overskue dette meget store og hastigt skiftende felt det kræver indsigt i diverse lovgivning, tid og mange forskellige kompetencer. Det er en urimelig belastning/ansvar for en lille forening, men hvis det er nemmere at gå til, så vil det være mere oplagt for alle at søge eksterne midler til evt. samarbejde og udvikling af klubberne. Der kan være store fordele forbundet med at få den viden forankret og sat i system man vil uvægerligt blive opmærksom på de mange muligheder, som findes, og med et fælles sekretariat vil det også være me- re overskueligt at arrangere workshops og lignende, hvor man kan inspirere hinanden og samtidig have fælles adgang til billeddatabaser fra området, adresselister, logoer, oversigtskort osv. osv. Kort sagt er der god grund til at antage, at det foruden at styrke det sociale samvær, vil kunne tiltrække nye og ekstra ressourcer til områdets kultur, forenings og fritidsliv og ikke mindst medvirke til en hårdt til- trængt modernisering af hele måden at drive lokale foreninger på. Målgrupperne for dette delformål er fortrinsvis: Ledere og frivillige samt bestyrelser og brugere/medlemmer af foreninger i Idestrup og omegn, da initiativet/projekt vil give samtlige et løft De børn, unge og forældre, der har glæde af at der findes nogen til at lede og drive foreningerne (dvs. ca. 2/3 af alle børn og unge i Idestrup) Alle der vælger at være med til at gennemføre projektet Skolen, købmanden og øvrige institutioner i byen, da det vil give en synergieffekt På sigt gavner det alle borgere i området at der er et aktivt og velfungerende foreningsliv i Idestrup. Andre, som kan finde inspiration i at organisere foreningsressourcer i andre lokalområder 3

4 Projektets baggrund og relevans i forhold til Formål 2: At understøtte markedsføring fælles markedsføring for Idestrup og omegn: Igennem de sidste mindst 30 år, da har Idestrup været et attraktivt bosætningsområde for unge familier med børn. Det fremgår af de overraskende stabile elevtal, der har været for Krogløvskolen igennem de sidste 30 år, hvor det i denne periode har ligget stabilt omkring elever. Samtidig kan det konstateres at mange som er vokset op i området er vendt tilbage til Idestrup for at bo med deres egne børn, efter at have været rejst bort på uddannelse og arbejde andre steder. Ligeledes er mange blevet boende efter at børnene er flyttet hjemmefra osv. det er en by med rigtig mange bedste- forældre, hvilket også understreges af de mange aktiviteter, der findes for midaldrende og ældre borgere. Samlet set betyder det, at Idestrup stadig rummer en heldig blanding af unge og gamle med flere genera- tioner, og det kan anskues som en ressource i sig selv det er godt for børn at vokse op i områder, hvor der også findes ældre, mere erfarne mennesker, således at der er mulighed for tætte kontakter med menne- sker fra andre generationer. Et eksempel på dette er fx Frivilligcenter Blæksprutten, der bruges af både dagplejen og den ældre og midaldrende generationer. Alt i alt har byen og hele området meget at byde på, men det er måske ikke altid lige synligt for udefra- kommende. Det er værd at bemærke, at området har opretholdt sin position som attraktivt bosætnings- sted igennem årene, uden at der er blevet gjort noget særskilt for at understøtte tendensen. Trods en ge- nerel tilbagegang i befolkningen har området formået at være tilstrækkeligt interessant til at nye familier til stadighed er flyttet til. Med etableringen af Idestrup Privatskole er det forhåbningen at denne tendens vil fortsætte og forstærkes. Men samfundet forandrer sig, og området står som så mange andre i en situation, hvor man ikke længere kan tage for givet at folk bare finder frem til området, og vælger at bosætte sig netop her. Det vil fremover være vigtigt for byen og området at kunne synliggøre de oplagte muligheder, der findes for at leve det gode liv på landet, tæt ved byen og stranden. Det er vigtigt at tage godt imod tilflyttere og informere om de lokale tilbud, så man føler sig velkommen, men lige så vigtigt er det, at få skabt synlighed omkring de mange tiltag, der opstår og organiseres lokalt. Det drejer sig om at tage godt imod og sikre muligheder for at folk kan engagere sig hvis de har tid og lyst. Målgrupper for dette delformål af projektet er fortrinsvis: Potentielle tilflyttere, som opdager området igennem aktiviteter, netværk eller kampagner Resten af kommunens borgere (der er en tendens til at de fleste tilflyttere kommer fra Nykøbing til Idestrup) Folk, der arbejder med landdistriktsudvikling, således at de ressourcer og kvaliteter, som findes i Idestrup og omegn forhåbentlig kan bringes i spil og være til inspiration for andre. 4

5 Virksomheder i lokalområdet, som herigennem får bedre mulighed for at profilere sig og tiltrække kunder Lokale borgere, som kan få inspiration og nytte af nye tiltag. 5. Indhold Følgende aktiviteter indgår i projekt Landbycenter for Idestrup & omegn Oprette et landsbycenter et fælles center med: Et foreningssekretariat eventuelt med en ansat person, der kan koordinere i opstartsperioden. I se- kretariatet skal kunne foretages medlemsregistrering, kontingentopkrævning, sekretariatsfunktio- ner (referater, mødeindkaldelser osv.), kopiering, scanning, oprettelse af lister og mail- grupper, støtte til brug af excel, outlook eller andre relevante programmer for foreninger og inte- ressegrupper, såvel som opdatering af hjemmeside. Et fælles mødested for områdets foreninger og interessegrupper med adgang via et nøgle sikker- heds system hvor man også kan have sociale aktiviteter. Fælles IT og AVudstyr, der kan bruges af foreningerne o.a. efter nærmere tilrettelagte aftaler, til gavn for hele området. Herunder: computere (stationær og bærbar), projektor, eksterne harddisk til backup af informationer, de fornødne programmer og software, printer/scanner, kopimaskine, lærred, lydanlæg, højtalere og trådløse mikrofoner. Samling og forankring af viden omkring fundraising med oversigt over søgemuligheder, ansøg- ningsskemaer, eksempler og hjælp mv. Inddragelse af unge og elever i de ældste klasser i skolen dels i drift af foreninger og udnyttelse af de unges stærke IKT kompetencer At understøtte fælles markedsføring for Idestrup og omegn Bosætningskampagne(r), hvor området og servicetilbud beskrives, evt. også mulighed for overnat- ning så interesserede kan prøve at være her i et par dage, gerne i samarbejde med lokale ejen- domsmæglere mv. Kan formidles målrettet bestemte målgrupper, fx som opslag i Københavnske børnehaver, GoCard postkortkampagne mv. En central formidling af områdets mange tilbud (genbrugsforretning, spisesteder, forsamlingshus osv.), så de bliver tydeligere for såvel fastboende som andre besøgende. Det kan være i form af en elektronisk informationsstander, der kan opdateres elektronisk og som indeholder aktuelle nyhe 5

6 der, eller fx et stort, vejrbestandigt skilt centralt placeret i byen, der viser hvor man er, og hvad der findes i nabolaget af (skiftende) listige steder og gode tilbud. Informationsmateriale (også elektronisk), der giver overblik over lokale virksomheder og hånd- værksmæssige tilbud, evt. med rabattilbud for tilflyttere mv. Information om vandre eller cykelrute igennem området, med fortællinger og historier fra Idestrup og omegn. Det kan også være motionsruter, som er særligt velegnede til gang, løb, ridning eller cyk- ling. Dette tiltag tænkes udviklet i samarbejde med Lokal Historisk Arkiv, Løbeklubben, skolen m fl. Inddrage de unge i formidlingen af Idestrup og omegn hvor deres kompetencer og også deres be- hov for formidling skal bringes i spil. Det kunne være i form af SMS tjeneste, Facebook og andre so- ciale medier. Formidlings aktiviteter. Udvikle initiativer, der støtter synligheden og markedsføring af Idestrup og Omegn. Samt formidling til presse, lokalt og hvor det ellers giver mening. 6. Projektpartnere og lokalitet Idestrup & Omegns Lokalråd er projektansøger i samarbejde med B1938 og Idestrup Hallen og Foredrags rækken Idestrup. Der er på ansøgningstidspunktet kontakt til alle foreninger og grupper i Idestrup og om egn, og de vil blive givet mulighed for at deltage i projektet løbende. Udover de nævnte foreninger er også Idestrup Privatskole en partner i lokal områdets udvikling og derfor i dette projekt. Placering af et foreningssekretariat er ikke besluttet, men vil blive besluttet i et samarbejde med projekt partnerne. Der vil blive tilstræbt en central placering, hvor der kan sikres en maksimal synergi imellem pro- jektet og partnernes aktiviteter. 7. Projektets bidrag til kommuneplanens indsatsområder Projektet bidrager til opfyldelse af følgende indsatsområder i Kommuneplanen: Understøtte forsamlings og aktivitetssteder At sikre tidssvarende rammer for de eksisterende faciliteter på kultur og fritidsområdet herun- der fremme multifunktionaliteten i og udvide brugerfeltet på eksisterende faciliteter. At arbejde for at fremme kreative aktiviteter [.] I samarbejde eller partnerskab med interessere- de lokale ildsjæle. 6

7 Turismeudvikling At understøtte nye initiativer der kan styrke helårsturismen fx indenfor kulturturisme, cykelturis- me, fødevareturisme [ ] Landdistriktspolitik At udarbejde en landdistriktspolitik, der tager udgangspunkt i den mangfoldighed, der er i Guld- borgsund Kommunes landdistrikter (ved at projektet synliggør og moderniserer den mangfoldig- hed), herunder: o erhvervsudvikling, der passer til de eksisterende landsbymiljøer og bygningsmas- sen og understøtter bosætning i landdistrikterne, o lydhørhed i forhold til lokale initiativer og opbakning til ildsjæle, foreninger osv. o partnerskaber med lokale foreninger, bylaug og netværk, o rekreative muligheder og stisystemer, der giver bedre muligheder for adgang fra landsbyerne og ud i det åbne land o sikring af lokale samlings og aktivitetssteder, herunder de fysiske rammer inden- for både kultur og sport Understøtte ildsjæle og foreninger At anvendelsen af midlerne på kultur og fritidsområdet sker gennem en balancering af støtten til både folkelige samt nye og eksperimenterende aktiviteter Nærrekreative områder og sammenhængende stisystemer At afmærke de eksisterende stisystemer endnu bedre og udbygge formidlingen At skilte til seværdigheder undervejs på ruten (ruterne). I forhold til fokusområderne for 2011, bidrager projektet til følgende fokusområder: Udvikling og sikring af lokale samlings og aktivitetssteder Tilskud til organisering i landdistriktet Tilflytterservice og godt naboskab Turisme og iværksætteri i landdistriktet Uddannelse i form af inddragelse af børn og unge i foreningsarbejde samt demokratise- rings processer. Projektet medvirker endvidere til at fastholde et godt bosætningsmiljø lokalt i Idestrup og omegn, navnlig for familier med børn, der også er den gruppe, som isoleret set har størst gavn af at projektet gennemføres. 7

8 8. Projektets bæredygtighed Projektet fremmer bæredygtig udvikling i forhold til Social retfærdighed i form af gode levevilkår for alle generationer med et aktivt foreningsliv, hvor man mødes på tværs af generationer og sociale lag. Gennem foreningsarbejdet fremmes demokrati og forståel- se for den demokratiske proces. Aktive idrætsforeninger medvirker til øget engagement og dermed øget sundhed hos beboerne. Mindre ressourceforbrug når der er lokale tilbud både inden for kultur og idræt behøver borgerne ikke at skulle transportere sig for at deltage i aktiviteter, hvilket giver mindre ressourceforbrug for transport. Økonomisk udvikling med tiltrækning af tilflyttere og fastholdelse af beboere fastholdes også forretnings- grundlaget for eksisterende erhverv samt mulighed for iværksætteri. Herudover er det gavnligt for kommu- nen som helhed, at der findes driftige landsbyer, der tiltrækker ressourcestærke borgere, der medvirker til at fastholde og udbygge skattegrundlagt i Kommunen. 9. Resultat og effekt af projektet Resultater: Et forenings og aktivitetssekretariat Fælles standarder for administrative opgaver i foreningerne, som er valgfrie at benytte PC og AV og lydudstyr til brug i foreninger Foreningssekretær Informationsmateriale for tilflyttere Lokalt forankrede bosætningsinitiativer med skiftende aktiviteter Skiltning i Idestrup og omegn ved lokaliteter med aktiviteter Hjemmeside til at understøtte projektets aktiviteter Effekter: Idestrup og omegn fastholder og udbygger sin tiltrækningskraft for beboere og tilflyttere Eksisterende erhvervsliv fastholdes og muligheder for udbygning forbedres Et aktivt miljø med aktive mennesker (ildsjæle) bidrager løbende til innovation og iværksættelse af nye initiativer i området Succesrige initiativer kan være til inspiration for andre lokalområder i og udenfor kommunen. 10. Formidling af projektets resultater Projektets resultater bliver løbende offentliggjort på IOLR s hjemmeside, gennem pressemeddelelser, bo- sætningskampagnen og andre offentlige tiltag, der bliver udviklet i løbet af projektperioden. 8

9 Ligeledes vil der i løbet af projektperioden blive taget kontakt til andre lokalområder og interesseorganisa- tioner, med henblik på at videreudvikle initiativet, så det kan blive økonomisk selvbærende. Der vil også blive taget kontakt til landsdækkende medier med henblik på at få en dokumentar eller doku- mentarlignende film lavet omkring projektet, ud fra en forståelse af at et sådant tiltag kan ses som en skil- dring af et dansk landsbysamfund, der tilpasser sig til informationssamfundet og en globaliseret verden. 11. Konkurrenceforhold Projektet gennemføres i offentligt regi med deltagelse af frivillige foreninger, klubber. 12. Tids og handleplan Februar april 2012: Oprettelse af arbejdsgrupper for foreningssekretariat, markedsføring og projektstyring. Udarbejdelse af kommissorier (mere detaljerede opgavebeskrivelser), budgetter, timeregistrerings- sedler og tidsplaner for de tre arbejdsgrupper og eventuelle undergrupper. Fundraising med henblik på at tilvejebringe medfinansiering Afklaring af placering og medvirken fra foreninger, interessegrupper og erhverv. Pressemeddelelse om start af projekt. Maj august 2012 Foreningssekretariat: Endelig afklaring af placering, igangsætning af aktiviteter Forslag til indretningsplan, indhentning af tilbud, indkøb af materialer under forudsætning af med- finansiering evt. ansættelse af sekretariatsmedarbejder for begge arbejdsgrupper Markedsføring: Indhold og layout af informationsmateriale både i printversion og på hjemmeside Indhentning af tilbud fra erhvervsliv til folder og velkomstmateriale Afklaring af skiltningsforhold og behov i samarbejde med kommunen. Milepæl: Fastlæggelse af placering, færdige forslag for indretning og informationsmaterialet. Pressemeddelelse: om placering af foreningssekretariat og øvrige opnåede resultater i projektet. 9

10 September 2012 januar 2013 Foreningssekretariat: Videreudvikling af samarbejdsmuligheder for foreningerne fastlæggelse af fælles standarder drøftelse af større fundraising opgaver Markedsføring: Udarbejdelse af folder/velkomstmateriale (rabatkuponer mv.). Udarbejdelse af skilteplan. Formulering af bosætningsinitiativer Milepæle: Åbning af foreningssekretariat, udgivelse af informationsmateriale, skilteplan færdig. Pressemeddelelse: åbningsreception af sekretariat, formidling af informations og oplysningsmateriale fra begge grupper. Januar 2013 januar 2014 Fortsættelse af opgaverne i begge grupper. Presse og tilskudsgivere underrettes halvårligt. Milepæle: Foreningsarbejde koordineres i den grad det er ønsket og muligt. Bosætningsinitiativer gennemføres. Skiltning gennemføres. Presse og tilskudsgivere underrettes halvårligt eller efter nærmere afta- le/vurdering. Februar 2014 maj 2014 Evaluering og tilpasning af foreningssekretariat og markedsføring. Afklaring i forhold til fremtidig drift med henblik på at initiativet kan blive økonomisk selvbærende. Milepæl: Afsluttende rapport for projekt Der foretages løbende evaluering og afstemning i arbejdsgrupperne i forhold til projektets fremdrift og deltagende foreninger og erhverv. 10

11 13. Budget 14. Finansiering kr. Tilskud fra Guldborgsund Kommunes Landdistriktspulje kr. Medfinansiering i form af frivillig arbejdskraft kr. Anden medfinansiering (offentlig eller privat) skal søges kr. Totalbudget for projekt NB: Nærværende ansøgning, herunder budgettet er blevet revideret i forhold til den oprindeligt godkendte og skal derfor indsendes til godkendes af Guldborgsund Kommune Bilag til ansøgning: Ansøgningsskema IOLR s vedtægter En anderledes vej i Idestrup (Idestrup, 2006) Budget 11

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Formålet med de+e møde/punkt: 1. At præsentere den reviderede ansøgning og budget og hvad der mangler

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

PROJEKTEJER: PROJEKTGRUPPEN: KONTAKTPERSON: Projekt Liv i Viuf. Viuf Medborgerforening Storgaden Viuf

PROJEKTEJER: PROJEKTGRUPPEN: KONTAKTPERSON: Projekt Liv i Viuf. Viuf Medborgerforening Storgaden Viuf PROJEKTEJER: Viuf Medborgerforening Storgaden 81 6052 Viuf PROJEKTGRUPPEN: Henrik Lindholm Susanne Hamer Tanja Dokkedahl Anja Dau Jacobsen Ole Hansen Jens Lassen Ralph Barfoed Jette Klint Erik Arvesen

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Projektbeskrivelse. Øster Snede Aktivitetspark

Projektbeskrivelse. Øster Snede Aktivitetspark Projektbeskrivelse Øster Snede Aktivitetspark Sole IF Aktivitetspark Missionshus Skole, SFO og børnehave 1. Projekttitel Øster Snede Aktivitetspark Placering: Ribevej 65, Øster Snede, 8723 Løsning i Hedensted

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016

Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 1 Indholdsfortegnelse Overblik over handleplanerne s. 4 Tema 1: Frivilligt lederskab. s. 5 Handleplan 1: Styrke

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk Landsby- og landdistriktspolitik Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009 www.skive.dk Baggrund I forbindelse med strukturreformen blev de fire gamle kommuner Sallingsund,

Læs mere

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012 Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012 Læs venligst vejledningen, inden ansøgningsskemaet udfyldes. For

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017

Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017 Mål og plan for indsatsen i Landsbyens Skoledistrikt for 2015 til 2017 Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017 Dette skema skal ikke anvendes, men kan anvendes. Skemaet kan anvendes som redskab

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune SAMARBEJDSAFTALE Ringkøbing-Skjern Kommune 1 1. Indledning: Ringkøbing-Skjern kommune og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt og nært samarbejde, byggende

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde

TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde Vækstmiljøer ex ungdomshuset Arvefølge I første omgang uforpligtende Begrænse opgaver Ind med modermælken Henvende sig til ungdomsinstitutionerne og sælge varen Skolerne

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012 Høringsmateriale Indledning Idræts- og fritidspolitikken bygger på tematiserede dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd,

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

LANDDISTRIKTS POLITIK

LANDDISTRIKTS POLITIK LANDDISTRIKTS POLITIK 2016-2018 Forord Vi ønsker at skabe mere dynamik, vækst og udvikling i vores landdistrikter i Randers Kommune. Her ligger mere end 80 landsbyer hver med sin særlige identitet, sine

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

Magneter i Øster Velling

Magneter i Øster Velling Magneter i Øster Velling Baggrund for projektet Landsbyen Øster Velling er en dejlig lille landsby med små 200 beboere (274 i sognet) som ligger i et naturskønt område. Men ligesom en lang række andre

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Bestræbelserne skal give flere arbejdspladser, som er funderet i løsninger, der kan skabe et bæredygtigt samfund; økonomisk, miljømæssigt

Bestræbelserne skal give flere arbejdspladser, som er funderet i løsninger, der kan skabe et bæredygtigt samfund; økonomisk, miljømæssigt LAG Odder-Hedensted Søg støtte til dine projekter vedrørende jobog vækstskabende erhvervsudvikling, samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne hos LAG Odder-Hedensted! LAG Odder-Hedensted er

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Velkommen til borgermøde om Planstrategi 2015

Velkommen til borgermøde om Planstrategi 2015 Velkommen til borgermøde om 27. oktober 2015 Formål Først og fremmest sige tak for jeres bidrag Fortælle om Byrådets Fremhæve det væsentlige i strategien Mulighed for høringssvar Opfølgning på Planstrategi

Læs mere

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Kommunaldirektørens område Udvikling Kommunikation Sagsbehandler: Bodil Ulff Larsen En vision for Hvidovre Kommune 28.02.2013/bll Kommunalbestyrelsen har gennem en længere periode

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

MULTI LANDSBYCENTERET

MULTI LANDSBYCENTERET MULTI LANDSBYCENTERET SKIBBILD-NØVLINGS AKTIVE SAMLINGSSTED MULTI LANDSBYCENTERET I SKIBBILD-NØVLING - Et alternativ til forstædsbyerne i Herning kommune. Sikre Sygehuslandsbyen Skibbild-Nøvling fortsat

Læs mere

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT 1 FYSISKE RAMMER Hvordan udvikler vi bygninger og offentlige rum, så de understøtter og bidrager til fritids-

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter

Læs mere

Borgermøde. Præstø under LUP

Borgermøde. Præstø under LUP Borgermøde Præstø under LUP Præstø Lokalråd 30. oktober 2012 Dagsorden 1) Kend din by - Præstø s historie Kaj Christiansen fortæller 2) LUP en Lokal Udviklings Plan Præsentation af begrebet (Henrik Reiche)

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE 1 INDLEDNING Dette er en håndbog for lokalgrupper i Erhvervsguiderne. Du kan læse mere om initiativet på www.erhvervsguiderne.dk. Håndbogen indeholder råd og

Læs mere

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Eller: Ildsjæle sætter lys på lokale herligheder! Oplæg til Boligdag 2011 Torsdag den 5. maj 2011 på Esbjerg Højskole Lokalsamfundskonsulent

Læs mere

Lige midt imellem. Markedsføring. af Hodsager, Feldborg & Haderup. Feldborg d. 29. sep Ansøgning til Økonomi- og Erhvervsudvalget 1

Lige midt imellem. Markedsføring. af Hodsager, Feldborg & Haderup. Feldborg d. 29. sep Ansøgning til Økonomi- og Erhvervsudvalget 1 Lige midt imellem Markedsføring af Hodsager, Feldborg & Haderup Feldborg d. 29. sep. 2016 Ansøgning til Økonomi- og Erhvervsudvalget 1 Indholdsfortegnelse over vores ansøgning 03 Ansøgning 04 Identitet

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

Demokratiske Iværksættere Indhold

Demokratiske Iværksættere Indhold Demokratiske Iværksættere Indhold 1. Demokratisk handling, der giver forvandling 2. Begrundelser for projekter 2.1. Efterskoleforeningens formål 2.2. Projektets formål 3. Om projektet 3.1. Projektet tilbyder

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Kommunepuljen i Circularity City (CC)

Kommunepuljen i Circularity City (CC) Ansøgningsvejledning Kommunepuljen Circularity City Kommunepuljen i Circularity City (CC) Kommunepuljen er en pulje i projektet Circularity City, der gør det muligt for kommuner at ansøge om penge til

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 66040 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel Foreningens navn Projektansvarlig Adresse Service og kvalitet

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 2016-2019 Folkeoplysningspolitik 2016-2019 1 Indhold Folkeoplysningspolitik...3 Folkeoplysningsudvalget...3 Indsatsområder 2016-2019...4 Årlige handleplaner...4 Frivillighed og aktivt

Læs mere

Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling

Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling 1. Baggrund I foråret og sommeren 2014 har der været to emner på dagsordenen i Jammerbugt

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Udviklingspolitik for Odder Kommune

Udviklingspolitik for Odder Kommune Udviklingspolitik for Odder Kommune Hovedmålet for Udviklingspolitikken for Odder Kommune er at styrke udviklingen i Kommunen i bred forstand. Men visse delområder skal have højere prioritet end andre.

Læs mere

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Idrætspolitik Idrætten har en egenværdi, som det er vigtigt at tage udgangspunkt i. Idræt bygger på demokrati, samvær og gode oplevelser.

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere