FUNDRAISING Tidsrøver eller en naturlig del af en velfungerende frivillig forening?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FUNDRAISING Tidsrøver eller en naturlig del af en velfungerende frivillig forening?"

Transkript

1 FUNDRAISING Tidsrøver eller en naturlig del af en velfungerende frivillig forening?

2 HVEM ER VI? 2

3 INDHOLD 1. Fundraising hvad og hvordan? 2. Inspiration, udviklingstendenser og trends 3. Støtteordninger Fonde og Puljer 4. De 10 gode fundraising råd 3

4 FUNDRAISING HVAD OG HVORDAN? 4

5 Frivillige foreninger og fundraising Når jeg siger frivillige foreninger og fundraising, hvad siger I så?

6 DEFINITION At skaffe et økonomisk grundlag for at nå det formål en organisation har med sit virke (Wikipedia) Pengeskaffer (Sproglaboratoriet, P1) Mangfoldig betydning Fonde og puljer Sponsorater Indsamlinger (NGO) Lokale arrangementer (markedsdage, lotterier, løb, etc.) 6

7 FUNDRAISING-HJULET

8 FUNDRAISING PROCESSEN Udvikling Planlægning Ansøgning Afvikling Projektudvikling Projektplanlægning Projektansøgning Projektafvikling Projektvurdering Projektbeskrivelse Lobbyarbejde Projektafslutning Støttemuligheder Økonomi og budget Projektansøgning Afrapportering Benchmarking Fundraising strategi Projektdesign Evaluering KOMPETENCEUDVIKLING

9 INSPIRATION, UDVIKLINGSTENDENSER OG TRENDS 9

10 UDVIKLINGSTENDENSER Grøn vækst og reduktion af CO2 National civilsamfundsstrategi Trivsel og sundhedsfremme Byudvikling og ghettoisering Bedre (livslang) uddannelse til alle Aktivering af frivillige ressourcer Landsdistriktsudvikling Kultur, Turisme og oplevelsesøkonomi Outdoor/street uorganiseret idræt Internationalisering og EU samarbejde Flere i arbejde og Integration Iværksætteri og styrket konkurrenceevne 10

11 EKSPLOSIV VÆKST I PRIVATE FONDE Almennyttige fondes formuer rummer nu op mod 500 milliarder kroner! 11

12 A. P. Møller Skolen 400 mio. kroner fra A. P. Møllers Fond til nyt gymnasium i Sydslesvig I 2005 besluttede fonden at donere en nøglefærdig fællesskole med gymnasium til Dansk Skoleforening i Sydslesvig. Det nye gymnasium er tegnet af det danske arkitektfirma C.F. Møller og placeret i Slesvig. Skolen, som kostede fonden ca. 400 mio. kr. blev indviet og taget i brug den 1. september 2008 og med navnet A.P. Møller Skolen. Kilde: 12

13 DE VIGTIGSTE FONDE A. P. Møllers Fond Fonden for Entreprenørskab Bikuben Fonden Carlsbergfondet Rockwool Fonden Egmont Fonden Knud Højgaards Fond Lokale- og Anlægsfonden Nordea-fonden Realdania Oticon Fonden VKR Fondene Tryg Fonden Nordisk Kulturfond Tuborgfondet 13

14 DE VIGTIGSTE PULJER UVM s Puljer Friluftsrådet Regionale Udviklingsmidler Ny i Danmarks Puljer Kunstrådets Puljer Socialministeriets Puljer Nordplus Programmet Arbejdsmarkedets Feriefond Indenrigsminsteriets puljer 14

15 MARKEDSSTØRRELSE Ca. 2,3 mia. kr. i danske ministerielle puljer. 2,1 mia. kr. fra EU til landdistriktsudvikling. 2,5 mia. kr. fra EU kan kombineres med regionale og statslige midler. 6-7 mia. kr. fra danske fonde. 15

16 PULJETYRANNI? I øjeblikket styrer man det offentlige ved, at staten opretter puljer, hvor man prøver at få udviklet særlige områder eller metoder. Hvis jeg skal være lidt grov, er det et brud med det bærende princip for det kommunale selvstyre om, at beslutningerne træffes så tæt på borgerne som muligt. Somme tider understøtter puljerne noget andet end det, man vil lokalt i den enkelte kommune. Malene Kjær Jepsen, formand for FFUK (Ugebrevet A4, nr , Nød får kommuner til at slå sig på støtten Projekt Pulje / Fond Pulje / Fond Projekt

17 STØTTEORDNINGER - FONDE OG PULJER 17

18 FUNDRAISING FACTS private fonde i Danmark Der uddeles flere og flere fondsmidler Bloktilskuddet mindskes og der kommer flere penge i puljer Samfundsudviklingen forsøges styret ved hjælpe af fondes og puljers fokus Realdania Ca. DKK 1 mia. uddeles om året TrygFonden Ca. DKK 450 mio. uddelt i 2010 A.P. Møllers Fond + DKK 2 mia. uddelt i årene

19 Dansk Ungdoms Fællesråd InitiativStøtten tilskud til projekter for og med børn og unge. I 2008 blev der uddelt 2,6 mio. kr. til 113 projekter. Tipsmidler tilskud på i alt over kr. 100 mio. om året til drift og anlæg. Integrationspuljen tilskud til vanskeligt stillede børn og unges deltagelse i DUFs medlemsorganisationer.

20 Lokale- og Anlægsfonden Fonden yder støtte til idrætsfaciliteter, kulturhuse, faciliteter til spejder- og friluftsliv, biografer samt musik- og dansefaciliteter. Det gælder både udendørs- og indendørs faciliteter - og dækker både nyopførelser, udbygning og nyindretning af eksisterende anlæg. Fonden forventer kommunal opbakning til projektet og yder ikke større støtte end det beløb, der er rejst ved lokale initiativer. Fonden kan søges til projekter over DKK og der ydes støtte på op til 50% af det totale finansieringsbehov. Ansøgninger behandles løbende.

21 Kulturministeriet Under Kulturministeriet er der en række støtteordninger til kunst og kultur. Støtteordningerne er kategoriseret i ca. 20 kategorier lige fra idræt til musik. De er ansøgningsfrister for hvert støtteområde.

22 Egmont Fonden Egmont Fondens almennyttige virksomhed beskæftiger sig med børn og unges udvikling inden for såvel fysiske, emotionelle, sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige dimensioner. Visionen er at skabe et godt liv for alle børn og unge gennem en aktiv og engageret deltagelse i samfundet. Der ydes støtte på op til ca. DKK 1 million pr. projekt. Ansøgninger behandles løbende. 22

23 Friluftsrådet Friluftsrådets formål er at støtte og opmuntre til friluftsliv og naturforståelse under hensyntagen til natur og miljø. Friluftsrådet skal herunder over for offentligheden varetage såvel de tilsluttede organisationers som den almene befolknings behov for og interesser i et aktivt friluftsliv. Bevillingerne varierer fra kr. og op til i sjældne tilfælde over én million kroner. Der er 3 årlige ansøgningsfrister.

24 Socialministeriets Puljer Den nationale civilsamfundsstrategi Frivillig indsats overfor spiseforstyrrelser Julehjælp til frivillige organisationer

25 Nordea Fonden Nordea-fonden støtter aktiviteter, der fremmer gode liv; aktiviteter, der er sunde for sjæl eller legeme. Fonden har fokus på fire områder: Sundhed, motion, natur og kultur. Desuden støttes uddannelse, forskning og innovation særligt inden for de fire ovennævnte områder. Fonden vægter aktiviteter af høj kvalitet og originalitet, som aktivt involverer mange mennesker. Der støttes både store og små projekter - lokalt, regionalt og nationalt. Der er 2 årlige ansøgningsfrister (marts og september).

26 Nordisk Kulturfond Nordisk Kulturfond er et nordisk samarbejdsorgan, der har til opgave at støtte kultursamarbejde i bred forstand mellem de nordiske lande. De projekter, som får og har fået støtte, afspejler hele kulturlivet, og omfatter alt fra billedkunst, teater, musik og dans, til litteratur og nye medier. Også uddannelse, forskning og tvær-sektorielle projekter kan støttes af Fonden. Inden for uddannelses- og forskningsområdet prioriteres projekter med tilknytning til kunst og kultur. Bidrag kan bevilges til eksempelvis konferencer, koncerter, turnéer, udstillinger, festivaler, almen uddannelse, videreuddannelse og forskning. Ansøgninger behandles løbende.

27 Tryg Fonden Tryg Fonden arbejder for at skabe en mere tryg hverdag for alle i Danmark. Alle Fondens aktiviteter er almennyttige og dækker kerneområderne sikkerhed, sundhed og trivsel. Trygfondens 11 indsatsområder: Sikkerhed: badesikkerhed, trafiksikkerhed, brandsikkerhed. Sundhed: akutindsatser, patientsikkerhed, sundhed og sygdomsforebyggelse, indsats for mennesker med kronisk sygdom, bedre tilbud til døende. Trivsel: forebyggelse af vold, forebyggelse af mobning, inklusion.

28 UVM S PULJER Undervisningsministeriets tips- og lottomidler samt satspulje har til formål at støtte aktiviteter og nye tiltag inden for undervisning og folkeoplysning gennem projekttilskud såvel som at forbedre vilkårene for svage og udsatte grupper. Undervisningsministeriet også en række andre puljer og tilskudsordninger, det er bl.a.: Midler til efteruddannelse Forsøgs- og udviklingsmidler til specialundervisnings- og handicapområdet for børn og unge Tilskud til Folkeoplysningsforbund Støtte til udviklingsprojekter i de gymnasiale uddannelser 28

29 NY I DANMARKS PULJER Integrationsministeriet administrerer en række satspuljer, der skal styrke og videreudvikle integrationsindsatsen samt bidrage til at udvikle nye metoder og redskaber. Interessante og aktuelle indsatsområder for skoler er pt.: Fremme af ligebehandling Lektiehjælp for børn og unge Skole-hjemvejledere Styrket forældreinddragelse af nydanske forældre i grundskolen Der henvises til hjemmesiden for ansøgningsfrister. 29

30 National civilsamfundsstrategi Regeringens Danmark 2020 plan har 4 initiativer, der skal fremme civilsamfundet 1: Styrke innovation og udvikling 2: Fremme aktivt medborgerskab og frivillighedskultur 3: Styrke de frivillige organisationers virke 4: Styrke det tværgående samarbejde

31 Oversigter over støtteordninger Nedenstående links er forskellige databaser/oversigter over støtteordninger både private og offentlige. KRAK s Fonde og Legater Teknologisk Instituts Database Billesøe og Baltzers Vejviser Socialministeriets Fondsdatabase DGI s Støtteguide Region Syddanmarks Støtteguide Skov- og Naturstyrelsens Fondsguide Skandias Fondsoversigt Københavns Kommunes Fondsoversigt Danske Spils Tipsmidler Kulturministeriets Støtteguide Integrationsministeriets Puljer

32 DE 10 GODE FUNDRAISING RÅD 32

33 DE 10 GODE FUNDRAISING RÅD 1 Vær opsøgende 2 Gør det ikke for pengenes skyld 3 Tag del i medfinansieringen 4 Vær nytænkende 5 Bidrag til samfundsudviklingen 6 Søg flere steder 7 Læs vejledningerne grundigt igennem 8 Overhold formalia og deadlines 9 Hold orden i papirer og dokumentation 10 Tænk langsigtet og vær tålmodig 33

34 OG HVIS NOGEN SPØRGER PENGENE HÆNGER IKKE PÅ TRÆERNE DE LIGGER I FONDE OG PULJER! 34

35 TAK FOR I DAG 35

FRA PROJEKTIDÉ TIL REALISERING - via ekstern finansiering

FRA PROJEKTIDÉ TIL REALISERING - via ekstern finansiering FRA PROJEKTIDÉ TIL REALISERING - via ekstern finansiering Projektkonferencen 19. maj 2011, Falconer Centret København Dennis Hørmann, FUNDRAISEREN.DK VORES SAMARBEJDSMODEL Fundraising og projektudvikling

Læs mere

FUNDRAISINGKURSUS FOR FORENINGER

FUNDRAISINGKURSUS FOR FORENINGER HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET FORÅRET 2011 FUNDRAISINGKURSUS FOR FORENINGER - ØRUM AKTIV CENTER, ONSDAG DEN 25. SEPTEMBER 2013 OM RASMUS Sponsorrådgiver Forfatter Fundraiser FUNDRAISER Ekstern lektor

Læs mere

En hjælpe-pjece, når I skal søge midler til jeres næste projekt. Pjecen er opdelt i 3 kategorier:

En hjælpe-pjece, når I skal søge midler til jeres næste projekt. Pjecen er opdelt i 3 kategorier: En hjælpe-pjece, når I skal søge midler til jeres næste projekt. Pjecen er opdelt i 3 kategorier: 1. Kategori er en oversigt over databaser og nyttige henvisninger. 2. kategori er de store offentlige puljer.

Læs mere

Indhold (for at komme direkte til en fond/pulje, klik på CTRL og derefter på den valgte fond/pulje med musen)

Indhold (for at komme direkte til en fond/pulje, klik på CTRL og derefter på den valgte fond/pulje med musen) Fondsoversigt Indhold (for at komme direkte til en fond/pulje, klik på CTRL og derefter på den valgte fond/pulje med musen) Landlegatet... 2 EU s Regionalfond... 2 Landdistriktspuljen... 2 Tips- og lottotilskud

Læs mere

KOM IGENNEM NÅLEØJET - WORKSHOP: SKRIV DIN STØTTEANSØGNING

KOM IGENNEM NÅLEØJET - WORKSHOP: SKRIV DIN STØTTEANSØGNING HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET BLÅVANDSHUK IDRÆTSCENTER FORÅRET 2011 TIRSDAG D.17.3.2015 KOM IGENNEM NÅLEØJET - FOREDRAG OM FUNDRAISING KOM IGENNEM NÅLEØJET - WORKSHOP: SKRIV DIN STØTTEANSØGNING PROGRAM

Læs mere

Diverse Fonde og Legater

Diverse Fonde og Legater Diverse Fonde og Legater 1 Børn & Unge:...3 Fritid og Idræt:...8 Handicap:...9 Sundhed:...13 Kulturelt:...14 Nordiske:...17 Undervisning:...18 Frivillig:...19 Ældre:...23 Div. Fonde til velgørenhed:...25

Læs mere

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 24.udgave. Socialstyrelsen Januar 2013

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 24.udgave. Socialstyrelsen Januar 2013 FONDSOVERSIGT En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 24.udgave. Socialstyrelsen Januar 2013 1 Forord Fondsoversigten indeholder oplysninger om fonde, råd og

Læs mere

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 23.udgave. Servicestyrelsen

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 23.udgave. Servicestyrelsen FONDSOVERSIGT En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 23.udgave. Servicestyrelsen Januar 2011 Forord Fondsoversigten indeholder oplysninger om i alt 66 fonde,

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Velkommen til. Fundraising. Onsdag d. 7. november 2012 kl. 17.00 22.00 i Troldhede Hallen, Idrætsalle 1, Troldhede, 6920 Videbæk

Velkommen til. Fundraising. Onsdag d. 7. november 2012 kl. 17.00 22.00 i Troldhede Hallen, Idrætsalle 1, Troldhede, 6920 Videbæk Velkommen til Fundraising Onsdag d. 7. november 2012 kl. 17.00 22.00 i Troldhede Hallen, Idrætsalle 1, Troldhede, 6920 Videbæk Ole Holst Formidlingscentret Heslegårdsvej 27 2900 Hellerup 39402264 oleholst@mail.tele.dk

Læs mere

Amtsrådsforeningen Dampfærgevej 22 Postboks 2593. 2100 København Ø Telefon 3529 8100 Telefax 3529 8300. E-mail: arf@arf.dk Web: www.arf.

Amtsrådsforeningen Dampfærgevej 22 Postboks 2593. 2100 København Ø Telefon 3529 8100 Telefax 3529 8300. E-mail: arf@arf.dk Web: www.arf. F IN A N S IE R ING A F R E G I O N A L U D V IK L ING - E N O V E R S I G T Amtsrådsforeningen Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Telefon 3529 8100 Telefax 3529 8300 E-mail: arf@arf.dk Web:

Læs mere

Strategi for Lokale og Anlægsfonden 2015-2017

Strategi for Lokale og Anlægsfonden 2015-2017 10. december 2014 Strategi for Lokale og Anlægsfonden 2015-2017 Lokale og Anlægsfonden skaber flere og bedre fritidsfaciliteter. Fonden udvikler og støtter de fysiske rammer inden for idræt, friluftsliv

Læs mere

BLÅVANDSHUK IDRÆTSCENTER 17. MARTS 2015 VÆR SKARP

BLÅVANDSHUK IDRÆTSCENTER 17. MARTS 2015 VÆR SKARP VÆR SKARP Når ansøgningen lander hos en fondsmedarbejder skal det fra de første linjer stå klart, hvorfor projektet er støtteværdigt. Hvilket problem bidrager projektet til at løse? Hvorfor er I som organisation

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Oktober 2013 Visioner for dansk handicappolitik 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ET SAMFUND FOR ALLE 3 VISIONER FOR DANSK HANDICAPPOLITIK 4 MERE VIDEN OG BEDRE

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Efterår 2012 Indledning Københavns internationale vækstprofil skal styrkes yderligere

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK ÅRSRAPPORT 2010

NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK ÅRSRAPPORT 2010 NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK ÅRSRAPPORT 2010 Tekst og foto: Thor Hjarsen, Red Barnet marts 2011 Red Barnet Rosenørns Alle 12 1634 V www.redbarnet.dk/natur

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Regeringen 25. oktober 2012 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Aftalen er ikke endelig, inden der er bekræftet en

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005 EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT Januar 2005 En forstærket indsats mod svær overvægt Udgivet af: Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Enheden for forbrugeranliggender og fødevarekvalitet

Læs mere

TAG AFSTED SAMMEN I 8210 Aarhus V

TAG AFSTED SAMMEN I 8210 Aarhus V TAG AFSTED SAMMEN I 8210 Aarhus V - Fodbold, foredrag, undervisning og fællesspisning for hele familien Et samarbejdsprojekt mellem Fuglebakken KFUM Århus, Center 10, Århus High School, Beboerhuset Fuglebakken

Læs mere