Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010"

Transkript

1 Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds handleplan for 2009/2010 præsenterer de strategiske målsætninger og indsatsområder, som FcH vil prioritere i Handleplanen er udarbejdet på baggrund af en række strategiske målsætninger for , som bestyrelsen har identificeret på en workshop i december I maj 2010 er disse blevet revideret i forhold til sidste års mål og aktiviteter. Organisationsudvikling er tilføjet som en ekstra strategisk målsætning og indsatsområde for Strategiske målsætninger og indsatsområder for 2010: 1 1. Flerårig samarbejdsaftale med økonomisk sikring (herunder økonomisk råderum fundraising + (erhvervs)samarbejde) 2. Frivilligpolitik 3. Foreningskontakt og service (herunder - Frivilligrekruttering til foreningslivet + opfølgning, Netværksdannelse/støtte) 4. Synlighed/profil 5. Selvhjælp 6. Udvikling af bruger- og medlemsgruppen (herunder medlemsgrundlag repræsentation) 7. Organisationsudvikling (herunder Frivilligpleje) 1. Samarbejdsaftale og fremtidig økonomisk sikring - økonomisk råderum fundraising + (erhvervs)samarbejde) FcH fik udarbejdet en samarbejdsaftale med Hillerød Kommune for Samarbejdsaftalen er i princippet flerårig og med et tilsagn om økonomisk støtte under forudsætning af at midlerne kan findes. Disse vilkår gør FcH s økonomiske grundlag usikkert - ikke mindst fordi den endelig finansieringsramme også påvirkes af det statslige finansieringsniveau. Grundet den generelle økonomiske situation for Hillerød Kommune er det tvivlsomt om FcH vil kunne opnå større kommunal medfinansiering end det nuværende niveau. Dette betyder, at FcH fortsat og i stigende grad - skal undersøge muligheder for andre finansieringskilder. Mål for FcH får fortsat bred politisk støtte og opbakning for sit arbejde for det frivillige sociale arbejde i Hillerød 2. Genforhandling af tilskud fra Hillerød Kommune for 2011 (samme niveau eller større end 2010) 3. Alternative finansieringskilder identificeres både i forhold til potentielle samarbejder med Hillerød Kommune og private fonde/ministerielle puljer 4. Indledende drøftelser af potentielt erhvervssamarbejde 1 Følgende punkter fra den oprindelige prioriteringsliste er ikke inkluderet i denne handleplan: Bestyrelsens sammensætning (rekruttering og engagement), Ressourceudvikling - erhvervssamarbejde og mentorskab, Kulturaksens udvikling samarbejde og udvikling og FRISE landsorganisationens udvikling/fremtid 1

2 1. Løbende dialog med brobygger og relevante parter i Hillerød Kommune med henblik på at styrke samarbejdet Der afholdes et dialogmøde med følgende udvalg: o Fritids- og Kulturudvalget (25.5.) o Sundhedsudvalget o Socialudvalget 2. Identifikation af og ansøgning til potentielle fonde og puljer 3. Afholdelse af et Tænketanksmøde med repræsentanter for det lokale erhvervsliv for at øge kendskabet og drøfte potentielt samarbejde/støtte??? 2. Udviklingsinitiativer for frivilligpolitik: Der blev i 2009 udarbejdet en ny frivilligpolitik i Hillerød. Frivilligcenteret spillede en væsentlig rolle i arbejdet med udformningen af politikken. Frivilligpolitikken blev først i 2010 godkendt i Byrådet derfor starter implementeringen reelt først i FcH vil støtte implementeringen af politikken. 1. Frivilligpolitikken og konkrete målsætninger for 2010/2011 er anerkendt blandt relevante aktører i foreningslivet 2. Frivilligpolitikken får synlig/mærkbar betydning for samarbejde i - og på tværs af foreningslivet og med Hillerød Kommune 1. Afvikling af min. et netværksmøde i og på tværs af det frivillige sociale arbejde og foreningsliv (kultur, idræt og det sociale område) med det politiske udvalg 2. Afvikling af en årlig event i samarbejde med Hillerød Kommune og foreningslivet, der synliggører og anerkender det frivillige sociale arbejde 3. Indlede planlægning af dialogmøde med frontpersonale i Hillerød Kommune og de sociale foreninger for at styrke gensidigt kendskab og skabe grundlag for samarbejde 3. Udviklingsinitiativer for foreningskontakt- og service Mange foreninger har svingende ressourcer fordi ressourcebasen udgøres af mennesker der selv er i målgruppen (fx patientforeninger). Frivilligcenteret ønsker at etablere flere tilbud og afsætte ressourcer til arbejdet med at støtte de sociale foreningers arbejde, aktiviteter og grundlag. Det kræver en indsats i sig selv, at gøre foreningerne opmærksomme på den mulighed der ligger i FcH Foreningsservice og konsulentværktøjerne, der kan bidrage til foreningsudvikling og kapacitetsopbygning i de enkelte foreninger. Gennem netværksdannelse på tværs af de sociale foreninger kan den enkelte forening opnå støtte og samarbejde der skaber energi og motivation til aktivitet. Øget synlighed om de mange muligheder for at involvere sig i frivilligt arbejde. 1. Flere foreninger får øjnene op for mulighederne i FcHs foreningsservice og konsulentstøtte 2. Der høstes nye erfaringer med netværksdannelse på tværs af foreningslivet og frivillige 3. Der udbydes relevante foreningsrelaterede kurser/workshops i samarbejde med frivillige og/eller i et foreningssamarbejde 4. Der udarbejdes en strategi for udvikling af foreningsservice i FcH 2

3 5. FcH spiller en aktiv rolle i at støtte rekruttering af frivillige 1. Konsulentværktøjerne synliggøres i endnu højere grad og afprøves blandt min. 5 foreninger 2. FcH fasciliterer min. to møder der støtter netværksdannelse mellem foreninger og borgere der ønsker at samvirke på det sociale område 3. Der afholdes 3-4 netværksworkshops for frivillige tovholdere/igangsættere for at styrke netværket mellem disse, kompetenceudvikling og kendskabet til FcH 4. Der afvikles min. 4 kurser/workshops (gerne i et samarbejde med en eller flere sociale foreninger), der skaber kapacitets- og/eller kompetenceudvikling i foreningerne og blandt de frivillige/bestyrelsen i de frivillige sociale foreninger 5. Fundraising til udvikling af Foreningsservice i FcH (ansøgning til PUF) 6. Der afvikles min. 4 frivillig-job-messer for foreninger/borgere og foreningerne tilbydes hjælp til at udforme frivilligjobs 4. Udviklingsinitiativer for synlighed: Frivilligcenteret er kendt af flere og flere, men det er fortsat kun et mindretal af Hillerøds borgere. Der skal arbejdes på at skabe større kendskab blandt kommunens medarbejdere til centerets og foreningslivets muligheder for borgerne i kommunen, således at det bliver en naturlig ting for dem at formidle kontakten videre til nye borgere og dem der har behov. Der skal fortsat arbejdes på at få bredere mediedækning, herunder f.ek.s TV/Lorry, lokalradioen. 1. Flere og et bredere udsnit af Hillerøds borgere og foreninger kender til muligheder i Frivilligcenteret. 2. Et bredere udsnit af særligt (front)personalet i relevante kommunale enheder kender til Frivilligcenterets og foreningslivets muligheder for borgere på det frivillige sociale område 3. Der er etableret samarbejde(r) med Hillerød Kommune omkring synlighed af FcH s muligheder og aktiviteter for borgere og foreninger i Hillerød Kommune 4. Hjemmesiden er videreudviklet og opdateret og der forelægger et koncept for den sociale vejviser på nettet 5. Foldere og materiale er gennemarbejdet endeligt med tilpasset layout og logo 6. Nyhedsbrevet er udviklet mod et mere gennemtænkt koncept og form, og der er involveret flere frivillige 1. I samarbejde med Frise udvikles den sociale vejviser på hjemmesiden således den kan printes og sammenkøres med foreningsdatabasen. Vejviseren opdateres løbende. 2. Det afklares om materiale om FcH og foreningsvejviser kan indgå som materialer i velkomstpakker til nye borgere i Kommunen 3. Der er udarbejdet nye foldere, brevpapir, visitkort, roll ups, m.m.) 4. Der afholdes min. 4 relevante møder med Hillerød Kommunes medarbejdergrupper for at skabe dialog og kendskab til Frivilligcenter- og foreningslivets muligheder 5. Nyhedsbreve sendes til alle relevante afdelinger i Kommunen 6. Alle arrangementer sendes som omtale til Forsidenyheder og Sundhedsportalen i Hillerød Kommune 7. Kommunikationsgruppen genetableres grundlag gennemarbejdes 8. Der etableres en kontakt til Lorry og lokalradioen 3

4 5. Udviklingsinitiativer for selvhjælp: Selvhjælp skal konsolideres indenfor rammerne af de foreliggende ressourcer. Selvhjælp er p.t. finansieret af projektmidler der udløber derfor skal det fremtidige grundlag sikres og afklares. Frivilligcenteret ønsker at udbrede kendskabet til selvhjælp generelt og særligt blandt et bredere udsnit af borgere herunder sociale udsatte grupper, unge og etniske minoriteter. Foreningssamarbejde og samarbejde med kommunale institutioner omkring selvhjælp er en bæredygtig vej der understøtter at selvhjælpen kan fortsætte i andre regi og bæres af flere. Netværkssamarbejde mellem igangsætterne styrker og skaber kendskab til metoder og kompetenceudvikling. Mål for Der er skabt en organisering af Selvhjælp, der involverer frivillige og som understøtter kvaliteten af selvhjælpsarbejdet 2. Der er skabt et fremtidigt økonomisk fundament for selvhjælpsarbejdet i FcH 3. Der er skabt overblik over selvhjælps tilbud i Hillerød 4. Selvhjælp er som metode blevet introduceret blandt Hillerøds borgere gennem medier og infomøder 5. Der er oprettet et samarbejde med udvalgt sundhedspersonale i kommunen der skal fremme udbredelsen af selvhjælp til borgerne 6. Konceptet for de individuelle samtaler beskrives og udbydes 7. Der er oprettet yderligere 5 selvhjælpsgrupper i regi af Frivilligcenteret 8. Der er etableret samarbejde med yderligere 4 foreninger om støtte til 4-6 grupper 1. Udarbejdelse af strategisk udviklingsgrundlag af selvhjælpsprojektet i FcH ud fra realistisk ressourcegrundlag (rammen og organisering) 2. Fundraising/PUF ansøgning udarbejdes 3. Løbende rekruttering af igangsættere og deltagere til (nye) grupper 4. Udarbejdelse af informationsmaterialer/løbende opdatering af hjemmesiden med alle grupper 5. Der afvikles et infomøde med relevante patient- og sociale foreninger om muligheder/samarbejde om selvhjælp 6. Uddannede igangsættere tilbyder individuelle medmenneskelige samtaler 7. Der afholdes 4 styregruppemøder 8. Løbende markedsføring af selvhjælp 6. Udviklingsinitiativer for medlems- og brugergruppen Hovedparten af Frivilligcenter Hillerøds bruger- og frivilliggruppe består af midaldrende og ældre personer med etnisk dansk baggrund. Samme tendens gør sig gældende når man kigger på de sociale foreninger i Hillerød. Frivilligcenteret vil særligt støtte op omkring samarbejde mellem etnisk danske foreninger og andre etniske minoritetsforeninger. Der vil desuden være særlig fokus på kommunens unge/yngre borgere (18-50 år) gennem deltagelse i Projekt Frivillig. FcH s medlemsgrundlag er bredt og favner både de kulturelle, sociale og idrætsforeningerne samt sociale grupper. Således er bestyrelsen sammensat af de foreningsrepræsentanter som stiller op uanset foreningens/gruppens størrelse. Vedtægterne for FcH favner bredt både foreninger og sociale grupper. Dette kan blive et dilemma for FcH, når Hillerød Kommune sætter begrænsninger for hvem der kan benytte FcH i deres lokalepolitik. : 1. Det afklares om medlemsgrundlaget er det ønskelige og fordele/ulemper ved nuværende og en evt. justering af medlemsgrundlaget afdækkes. 2. Frivilligcenteret vil arbejde for at nå bredere ud med information om det frivillige arbejde, og arbejde på at inddrage flere brugere/frivillige fra andre målgrupper. 4

5 3. Frivilligcenteret har kontakt med alle kendte etniske minoritetsforeninger i Hillerød 4. Frivilligcenteret fasciliterer kontakten mellem etniske minoritetsforeninger og danske sociale foreninger f.eks. gennem Patientforeningsnetværket 5. FcH arbejder for implementering af Projekt Frivillig blandt foreningslivet og unge i Hillerød Bestyrelsen drøfter medlemsgrundlaget set i forhold til vedtægter, konsekvenser og kommunens lokalepolitik og afklarer om der skal vedtægts ændringer til. FcH intensiverer samarbejdet med de lokale foreninger, der henvender sig til unge/og eller har unge afdelinger for at støtte deres arbejde med at motivere og rekruttere medlemmer/frivillige blandt unge Frivilligcenteret afholder to temamøder, der sætter fokus på unge i foreningsarbejdet Indlede et samarbejde med tovholdere for Projekt Frivillig på relevante uddannelsesinstitutioner i Hillerød for at få kontakt og skabe kendskab til foreningslivet og frivilligcenterets muligheder og aktiviteter blandt de unge FcH intensiverer samarbejdet med eksisterende minoritetsforeninger/grupper i Hillerød for at skabe gensidigt kendskab dels om FcH dels om mulighederne i foreningsarbejdet Afholde møde om potentielle samarbejdsmuligheder med den boligsociale koordinator/formand i Østervang for at skabe kontakt til indvandrergrupper i området Afholde min. et møde med Sprogcenter Nordsjælland omkring oplysning om det frivillige sociale arbejde og foreningslivets muligheder i forhold til integration 7. Organisationsudvikling FcH arbejder løbende med konsolidering efterhånden som centret er blevet større, med flere aktiviteter og mennesker involveret. Med et stigende antal brugere, frivillige og ansatte er det nødvendigt at sikre klare forretningsgange og principper i vores administration og aktiviteter for sekretariatet i FcH. Frivilligcenterets sekretariat består af både ansatte og frivillige derfor er det grundlæggende vigtigt at hele gruppen anerkendes og værdsættes for den indsats de bidrager med. Mål for Der er udformet procedure og praksis vejledninger på det administrative område såvel som for tilbagevendende aktiviteter 2. Der er udarbejdet klare retningslinjer for rettigheder/forventninger for ansatte og frivillige i sekretariatet Der er udarbejdet en personalehåndbog for personalet frivillige og ansatte med beskrivelser af hverdagens praksisser og retningslinjer Opdatering af frivilligkontrakter Udarbejdelse af PUF ansøgning på baggrund af afklaret vision/mission AN/IEC

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Frivillige sociale organisationers rolle i fremtidens velfærdssamfund - en udgangsbøn

Frivillige sociale organisationers rolle i fremtidens velfærdssamfund - en udgangsbøn Frivillige sociale organisationers rolle i fremtidens velfærdssamfund - en udgangsbøn RÅDET for FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE Frivillige sociale organisationers rolle i fremtidens velfærdssamfund - en udgangsbøn

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Politik for det frivillige sociale arbejde MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord SIDE 2 Marts 2010 Eike Albrechtsen, formand for Socialudvalget Uanset, hvor mange paragraffer, der skrives

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009. Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12

Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009. Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12 Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009 Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12 Godkendt af bestyrelsen den 19. november 2009 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning side 3 2. Forord og

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Efterår 2012 Indledning Københavns internationale vækstprofil skal styrkes yderligere

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats

EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats 2012 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering. Alkoholforebyggelse i kommunen 20

Læs mere

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Små skridt i en rigtig retning En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Anne Liveng & Birgit Land Center for Sundhedsfremmeforskning

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG BEBOERPROJEKT BISPEBJERG FSB S HELHEDSPLAN FOR DEN BOLIGSOCIALE INDSATS PÅ BISPEBJERG 2013-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 PROBLEMKOMPLEKSET PÅ BISPEBJERG... 3 BØRN, UNGE

Læs mere

FRIVILLIGCENTER HILLERØD. Årsskrift 2011 - Frivilligcenter Hillerød

FRIVILLIGCENTER HILLERØD. Årsskrift 2011 - Frivilligcenter Hillerød årsskrift 2011 FRIVILLIGCENTER HILLERØD Indhold Årsskrift 2011 er udgivet af Frivilligcenter Hillerød Fredensvej 12C, 3400 Hillerød Tlf. 4824 1907 info@frivilligcenter-hillerod.dk www.frivilligcenter-hillerod.dk

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere