Erhvervsvilkår og finansiering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsvilkår og finansiering"

Transkript

1 9. november 2011 Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2011 Dansk Erhverv glæder sig over finanslovsaftalen for Vækstinitiativer, der vil styrke konkurrenceevne Aftalen indeholder mange gode vækstinitiativer, som vil styrke danske virksomheders konkurrenceevne og dermed gavne den danske samfundsøkonomi. Nedenfor præsenteres Dansk Erhvervs vurderinger af udvalgte elementer i aftalen. Erhvervsvilkår og finansiering Det er vigtigt, at der er gode rammer for at drive virksomhed i Danmark, hvor virksomhederne er afgørende for værdiskabelse og vækst. 10 mia. kr. i risikovillig kapital Kreditklemmen har især ramt små virksomheder og iværksættere Eksportfremme og lån Behov for at rette innovationsindsatsen i servicesektoren Nyt innovationscenter i Asien Risikovillig kapital til små- og mellemstore virksomheder Det er yderst positivt, at regeringen vil styrke markedet for kapital til små og mellemstore virksomheder med 10 mia. kr. Forslaget indebærer, at pensionsselskaberne får mulighed for at investere 5 mia. kr. i vækstvirksomheder, og Staten forpligter sig samtidig til at etablere tre låneordninger: Vækstlån, Vækstkaution 3 og Mezzaninkaution. Iværksætterne og de små og mellemstore virksomheder har været hårdt ramt af manglende adgang til risikovillig kapital under krisen. Dermed er Danmark gået glip af både de innovative løsninger, vækst og arbejdspladser, som særligt iværksættere og små og mellemstore virksomheder kan skabe. Dansk Erhverv håber derfor, at de 10 mia. kr. kan være med til at sikre, at der etableres flere af de nødvendige vækstvirksomheder i Danmark. Forlængelse af Erhvervspakken Dansk Erhverv bakker op om den allerede annoncerede forlængelse af Erhvervspakken til og med 2011, hvilket blandt andet indebærer, at der afsættes ekstra midler til eksportfremme og kom-i-gang-lån til virksomhederne. Fornyelsesfonden Fornyelsesfonden er sat i verden for at skabe nye løsninger og markedsmodne produkter og services. 255 mio. kr. skal uddeles i 2011 til grønne, velfærd og omstille i hårdt ramte områder. Dansk Erhverv støtter op om Fornyelsesfonden og ønsker, at Fonden i 2011 retter et særligt fokus på at fremme innovation og markedsmodne produkter og services i servicesektoren. Markedsføringsaftalen I aftalen om markedsføring af Danmark er der afsat ressourcer til at etablere et nyt innovationscenter i Asien med fokus på produktog servicedesign. Det er meget positivt, at danske virksomheder får denne fjerde platform for at koble sig til globale innovative hot 1/13

2 spots. Dansk Erhverv ser gerne, at der inden for en kort årrække bliver etableret endnu et center med fokus på IKT i et eller flere af BRI(K)-landene. Nye markedsføringskonsortier Grøn turisme Flere midler til eksportfremme Expat netværket forlænges Støtte til digital omstilling Aftalen indeholder i øvrigt mulighed for at etablere nye markedsføringskonsortier, der på OPP-basis skal opdyrke nye muligheder og begivenheder på områder, hvor Danmark i forvejen har en styrkeposition. Konkret gælder det Sport events, design samt Sundheds- og velfærdsløsninger. Turismeområdet tilgodeses at en særlig indsats inden for området grøn turisme, og af yderligere bestræbelser på at lette procedurerne for turisters visumansøgninger. Sidstnævnte koster ikke noget særligt, men kan have stor effekt, især for turister fra ikke vestlige lande, som f.eks. de asiatiske vækstøkonomier. Eksportfremmemidlerne blev øget midlertidigt i 2009 og 2010, og det har vist sig, at der har været et kraftigt træk på midlerne. Evalueringer viser en stor positiv effekt af midlerne, og det er derfor meget positivt, at der tilføres midler i 2011 og 2012 op til næsten samme niveau. Det er positivt, at netværket Expat in Denmark forlænges med 2 år med en bevilling på 2,5 mio. kr., da det bidrager til at fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft til dansk erhvervsliv. Filmaftalen Med filmaftalen sikres biograferne støttemulighed til investering i digitalt filmfremvisningsudstyr. Digitaliseringen af landets biografer vender op og ned på de kendte forretningsmodeller i branchen. Pludselig kan alle biografer let og billigt vise digitale premierefilm, og dermed bliver konkurrencen - især om premierefilm - skærpet væsentligt i forhold til i dag. Derfor bør den kommunale driftsstøtte fremover tage hensyn til den ændrede konkurrencesituation. Dansk Erhverv ønsker, at støtte til biografer kun bør gives under forudsætning af, at den ikke er konkurrenceforvridende. Dansk Erhverv bakker op om en stærk biografkultur og et finmasket net af biografer i Danmark, men den nye støtteordning skal også være fair over for de kommercielle biografer, så de ikke skal konkurrere på ulige vilkår med biografer med offentlig støtte i ryggen. Styrkelse af turisterhvervet Turisterhvervet er et af fremtidens erhverv, og turisterhvervet ønsker at blive konkurrencemæssigt ligestillet med andre sektorer. 2/13

3 Skridt mod ligestilling på momsområdet Vil styrke konkurrenceevnen Vil styrke udlejning Momsafløftning på overnatning Virksomhedernes mulighed for at fratrække moms af erhvervsmæssige køb af hotelydelser øges fra 25% til 50% af momsen. Dansk Erhverv har længe efterlyst en ligestilling på momsområdet, så moms på erhvervsmæssige køb af hotel og restaurantydelser afregnes på samme måde som anden moms. Forslaget kommer delvis ønsket i møde og er en væsentlig styrkelse af turisterhvervets konkurrenceevne, især i forhold til den attraktive mødeindustri med internationale kongresser og konferencer. Bundfradrag for feriehusudlejere Bundfradraget for feriehusudlejere øges fra kr. til kr. Med aftalen vil flere danskere vælge at udleje deres sommerhus og derigennem skabe flere tilbud til ikke mindst udenlandske turister. I højsæsonen er alle feriehuse ofte udsolgt, hvilket vidner om et stort potentiale i at få flere gæster til landet. Dansk Erhverv ser meget positivt på denne skattemæssige lempelse. Det forventede provenutab er på 50 mio. kroner, men ordningen vil i det store og hele være selvfinansierende, bl.a. som følge af den obligatoriske indberetningsordning for udlejningsbureauerne. Det forventningen, at der vil være en betydelig positiv effekt på antallet af feriehuse, der udlejes. I dag udlejes feriehuse. I de seks højsæsonsmåneder er det vurderingen, at der kunne udlejes op til ekstra huse. Forhøjelsen af bundfradraget betyder, at de der i dag ikke udlejer, men overvejer at gøre dette i en kortere periode (i eksempelvis højsæsonen), får betydeligt større økonomisk gevinst efter forhøjelsen af bundfradraget. Potentiale i kystturisme Videncenter for kystturisme Der er i Danmark 22 mio. udenlandske overnatninger. Dette er mere en de udenlandske overnatninger i Sverige og Norge. 56 pct. af de samlede udenlandske overnatninger er i feriehuse. Der er således et betydeligt økonomisk potentiale i denne branche, og det er derfor glædeligt at der oprettes et center, der kan forske i hvorledes kyst-turismen i Danmark kan udvikles. Beskatning Det er vigtigt både for samfundet, medarbejdere og virksomheder at der er et effektivt skattesystem. Iværksætterskatten har begrænset investeringslysten Unoterede porteføljeaktier, iværksætterskat Skattereformens skærpede porteføljeaktiebeskatning populært kaldet iværksætterskatten betyder, at investorer og iværksættere, som ejer mindre end 10 % af en virksomhed, bliver beskattet med yderligere 25 % i forhold til hvis ejerandelen var mere end 10 %. Det indebærer en samlet effektiv skattesats på 67% og forhindrer mange iværksættere i at starte eller videreudvikle egen virksomhed. Det er en åbenlys diskrimination, som blev foretaget med henvisning til, at investeringer i porteføljeaktier mest kan sammenlignes med en investering i obligationer - og derfor skattemæssigt bør behandles ligeså. Den fortolkning har Dansk Erhverv gennem hele forløbet været fun- 3/13

4 damentalt uenig i. Investeringer i porteføljeaktier udgør en afgørende tilførsel af risikovillig kapital til erhvervslivet og dermed også til samfundsøkonomi og beskæftigelse. Og det på en langt mere direkte måde end passiv investeringer via obligationer. Derfor er det eneste rigtige, at beskatningen af porteføljeaktier naturligvis sidestilles med beskatning af hovedaktionæraktier. Positivt at iværksætterskatten lempes Med henblik på at forbedre mulighederne for tilførsel af kapital og ekspertise til nystartede vækstvirksomheder er forligspartierne i finansloven enige om at indføre en særlig ordning, hvor afkast af selskabers unoterede porteføljeaktier under visse omstændigheder er skattefri for nye investeringer i små og mellemstore virksomheder, der er nystartede og stadig er i vækstfasen. Kapitaltilførslen foretages inden for rammerne af EU s statsstøtteregler. Dansk Erhverv er tilfreds med, at forligspartierne har lyttet til kritikken af, at det er en diskriminerende skat, der tilmed bremser tilførslen af helt nødvendig risikovillig kapital til erhvervslivet med op til flere mia. kr. Iværksætterskatten er modproduktiv og dermed et af de absolutte selvmål i en ellers fornuftig skattereform. Det springende punkt er dog naturligvis hvad skattefrihed under visse omstændigheder indebærer. Det er endnu ikke udmøntet og derfor er det også stort set umuligt at sætte kroner og øre på effekterne af det nye forslag om end det dog utvivlsomt trækker i positiv retning. Provenueffekter Skat på vidensamfundet Initiativet skønnes på sigt at indebære et provenutab på i størrelsesordnen 70 mio. kr. årligt. Og eftersom iværksætterskatten ventedes at indbringe millioner i årligt provenu i 2011, så vedrører lempelsen angiveligt ca. halvdelen af iværksætterskatten. Ægtefællerabat for multimedieskatten Multimedieskatten er en uhensigtsmæssig skat på vidensøkonomien og det fleksible arbejdsmarked. Men det er positivt, at forligspartierne bag finanslovsaftalen lemper skatten med 100 millioner kr. ud af det samlede provenu på 670 millioner kr. og at denne lempelse er målrettet mod ægtepar, der begge betaler multimedieskat. Det er en gruppe, som har været ganske hårdt ramt af skatten. Konkret udformes skatterabatten således, at det skattepligtige multimediebeløb reduceres med 25 pct. for begge ægtefæller, når begge ægtefæller beskattes. Der er tale om en lempelse i den beskedne afdeling. Ingen bliver friholdt med den nye skat og adfærdseffekten ventes også at være ret moderat. Men for det enkelte berørte ægtepar er der tale om en skatterabat på i gennemsnit 650 kr. om året. Lempelsen omfatter 15% af det samlede provenu og man må derfor alt andet lige - også gå ud fra, at de negative effekter af multimedieskatten reduceres tilsvarende med 15%. Så hvis 4/13

5 multimedieskatten i dag indebærer et samfundsøkonomisk produktionstab på 1 mia. kr., så mindskes det dødvægtstab alt andet lige - med 150 millioner kr. På bundlinjen vil multimedieskatten også efter finanslovsaftalen være modproduktiv og en bremse på vækstskabelsen i Danmark. Stærkt forbedret forskerskatteordning Overgang til énstrenget system Bruttoskatteordningen for forskere og nøglemedarbejdere Dansk Erhverv har gennem det forløbne år arbejdet særdeles aktivt for at få forbedret den eksisterende forskerskatteordning set i lyset af, at et tidligere forsøg fra 2008 på at udvide ordningen fra 3 til 5 år trods de bedste hensigter ikke er faldet heldigt ud. Der er nu med finansloven aftalt en både forbedret og forenklet forskerskatteordning. Fremover kan udenlandske eksperter komme til Danmark og arbejde de første fem år på en flad bruttoskat på 31,9% (8% AM-bidrag & 26% af resten). I det nye enstrengede system bortfalder således også behovet for efterbeskatning for dem, der vælger at arbejde i Danmark i 4 eller 5 år. Danmark er et lille land med en begrænset talentmasse og det er nødvendigt med attraktive og letforståelige vilkår for at tiltrække højtuddannet arbejdskraft. For vores medlemsvirksomheder betyder det, at de kan regne med, at deres udenlandske eksperter kan fastholdes betydeligt længere tid, end de nuværende ca. 1½ år, de i gennemsnit bliver i DK. Dansk Erhverv skønner, at den forbedrede forskerskatteordning betyder et ekstra arbejdsudbud på højtuddannede udlændinge pr. år (1.500 via en længere fastholdelse og ekstra som nytilkommere udefra) samt et ekstra skatteprovenu fra dynamiske (adfærds) effekter på ikke mindre end 1,3 mia. kr. Ordningen er tilmed også efter Skatteministeriets (noget mekaniske) regnemetode provenuneutral, idet forbedringen på den ene side er udstrakt til 5 år i alt nu, men satsen så hævet med et enkelt point. Mindst 10 år siden skattepligt i DK Reduktion af energiforbrug Opstramningen af reglerne for de tidligere skattepligtige i DK (fra 3 til 10 år), er ikke et forslag fra Dansk Erhverv, men Dansk Erhverv kan leve med aftalen. Vi foretrækker denne stramning i dybden frem for hvis man havde lavet en stramning i bredden og havde udelukket hele erhvervsgrupper, f.eks. indenfor oplevelsesøkonomi/kultur/sport. Øget afgift af varmeproduktion fra kraftvarme Varmeproduktion fra kraftvarmeværker favoriseres i afgiftssystemet. Med finansloven justeres reglerne for opgørelse af afgift på varme produceret i samspil med el (kraftvarme), således at afgiften øges. Tiltaget vil bidrage til at reducere det endelige energiforbrug og til opfyldelsen af Danmarks internationale 5/13

6 forpligtelser i forhold til at øge andelen af vedvarende energi. De nye regler træder i kraft 1. juni Samlet set indebærer initiativet et varigt merprovenu på 110 mio. kr. årligt. Dansk Erhverv støtter dette finansieringsbidrag. Tilbagerulning af noget af erhvervsstøtten vedrørende færdselsskadede biler Når en bil bliver skadet ved et færdselsuheld, skal den enten repareres eller skrottes og erstattes af en anden bil. Som følge af den meget høje danske registreringsafgift, vil det ofte bedre kunne betale sig at udbedre skaderne på bilen frem for at anskaffe sig en ny bil, selv om dette ikke er samfundsøkonomisk rentabelt (fastholder en forældet bilpark osv.). Opgør med tåbelig erhvervsstøtte Forligspartierne i finanslovsaftalen strammer reglerne for registreringsafgift af færdselsskadede biler med henblik på at begrænse omfanget af reparationer, der alene foretages af afgiftsmæssige hensyn. Fremover skal der betales registreringsafgift, når udgiften til udbedring af skaden udgør mere end 65 pct. af bilens værdi før skaden mod tidligere 75 pct. Forsikringsselskaberne skal derudover give bilejere tilbud om kontant erstatning som alternativ til reparation, hvis udgiften hertil udgør mere end 55 pct. af bilens værdi før skaden (mod tidligere 65 pct.). Det er en af de mest forkætrede og tåbelige erhvervsstøtteordninger, som man hermed gør op med. Så selv om det formelt indebærer (endnu) et brud på skattestoppet, støtter Dansk Erhverv op om dette initiativ, der giver gode 120 mio. kr. årligt i statskassen til finansiering af bl.a. forbedringerne på momsafløftnings- og iværksætterskatteområdet... Afgift på mættet fedt har en række uheldige konsekvenser Manglende information Administrative byrder Afgift på mættet fedt Aftalen indeholder en kommentar om en reduktion af fedtafgiften fra 14 til 13 kr., hvilket allerede fremgik af det lovudkast om afgift på mættet fedt, som allerede har været i høring. Den bebudede afgift på mættet fedt i fødevarer har en lang række meget uhensigtsmæssige konsekvenser, som bl.a. vil skade produktiviteten og konkurrencekraften i hele fødevareerhvervet, herunder detailhandelen og fødevareimportører. Forslaget om en afgift på mættet fedt vil ramme næsten alle fødevarer. Afgiften skal beregnes på baggrund af en information, som virksomheder ikke har, da ingen andre lande eller myndigheder stiller krav om oplysninger om indholdet af mættet fedt i fødevarer. Afgiftsgrundlaget kan heller ikke fastsættes gennem tekniske analyser. Forslaget er meget komplekst med betydelige effekter på produkter og markeder pga. de massive administrative byrder i forbindelse med afdækning af afgiftsgrundlag og afgiftsberegninger. Derfor vil der være basis for betydelig afgiftsunddragelse. Som udgangspunkt påvirkes de store administrative byrder ikke af en justering af afgiftssatsen. 6/13

7 Dansk Erhverv indgår derfor gerne i en dialog på linje med andre dele af de berørte erhverv om muligheden for at finde det nødvendige provenu gennem andre tiltag, som vil være mindre byrdefulde administrativt både for det offentlige og for det private erhvervsliv, samt alternative tiltag, som ikke i samme grad vil lægge et selvvalgt nedadgående pres på produktiviteten og konkurrenceevnen i hele det danske fødevareerhverv. Problemområder Udvalgte problemområder: Komplekst forslag uden afsæt i fødevaremarkedet Tvivlsom sundhedseffekt Fødevareimportører rammes særligt hårdt af de administrative byrder Eksempler på afgiftsberegninger mangler på de vanskeligste områder Øget grænsehandel og illegal handel Åbner for massive afgiftsunddragelser Problematisk i forhold EU: Statsstøtte, afgiftsdiskriminering og handelshindringer Arbejdsmarkedet og sygedagpenge Dansk Erhverv ønsker at arbejdsmarkedet skal være dynamisk, så virksomhederne har adgang til en god og velkvalificeret arbejdskraft. Det er en styrke for Danmarks konkurrenceevne. Ændring af refusionsregler mellem stat og kommuner En aktiv beskæftigelsesindsats. Regeringen har i forbindelse med finanslovsaftalen indgået aftale med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om en række initiativer på beskæftigelsesområdet. Der er tale om en teknisk politisk aftale, der ændrer på de refusionsregler, der gælder mellem staten og kommunerne. Aftalen skal sikre, at fokus i kommunernes indsats bliver anvendelse af de redskaber, som erfaringsmæssigt har den største effekt på lediges tilbagevenden til job, dvs. virksomhedsrettede redskaber og ordinær uddannelse. Herudover vil aftalen mindske kommunernes incitament til at anvende andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. Ændringerne er positive Vigtigt at overvåge aktiveringen Initiativet er positivt Dansk Erhverv er positiv overfor ændringer i refusionsreglerne, så kommunerne tilskyndes til at anvende de arbejdsmarkedspolitiske redskaber, som får ledige hurtigst muligt tilbage til arbejdsmarkedet. Det er dog fortsat nødvendigt at følge med i, hvordan aktiveringsindsatsen i praksis udvikler sig, og om virksomhederne vil opleve et unødvendigt pres for at tage flere ledige ind. Det vil ligeledes være nødvendigt at have fokus på, om kommunerne i mindre udstrækning vil bruge andre aktører. Rekruttering af højt kvalificeret arbejdskraft fra f.eks. USA, Canada og Australien Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal arbejde for at styrke danske virksomheders rekrutteringsevne i forhold til højt kvalifice- 7/13

8 ret arbejdskraft og komme med forslag til målrettede rekrutteringsinitiativer i forhold til enkeltlande, fx USA, Canada og Australien. Men landeafgrænsningen er for snæver Vil øge virksomhedernes omkostninger Dansk Erhverv er positiv overfor initiativet. Dog er afgrænsningen i forhold til landene meget snæver. Virksomhedernes brug af udenlandsk højt kvalificeret arbejdskraft omfatter borgere fra alle lande, herunder fra Asien. Derfor bør de målrettede rekrutteringsinitiativer udvides til at omfatte flere lande. Dansk Erhverv stiller gerne sine erfaringer til rådighed for et sådant arbejde. Udvidelse af sygedagpengelovens arbejdsgiverperiode udvides til 4 uger og 2 kalenderdage Som led i genopretningsaftalen udvides sygedagpengelovens arbejdsgiverperiode fra de nuværende 3 uger til 4 uger og 2 kalenderdage med virkning fra 1. januar Det indebærer offentlige besparelser på 760 mio. kr. årligt fra Forslaget vil forøge virksomhedernes omkostninger i forbindelse med medarbejderes sygdom. Forslaget vil samtidig mindske virksomhedernes tilskyndelse til at løfte et socialt engagement ved at ansætte personer, der før ansættelsen, har haft ringe tilknytning til arbejdsmarkedet og som dermed ikke har optjent ret til sygedagpenge. Fritagelse for meget syge personer Ændret sygedagpengeopfølgning for grupper af syge Med finanslovsaftalen ændres reglerne om sygedagpengeopfølgning og aktive tilbud til syge. Meget syge mennesker fritages for aktive tilbud og møder i jobcentret. Sygemeldte, som er meget tæt på en raskmelding, skal ikke have aktive tilbud eller kontaktes unødvendigt. Derudover skal sygemeldte med en klar diagnose, og som forventes fuldt ud raskmeldt inden for 8 uger, ikke kunne få nye aktive tilbud. Opfølgning over for snarligt raskmeldte (tilbage fuldt ud i job inden 13 uger) kan ske pr. telefon, digitalt eller ved brev. Det gælder også sygemeldte, der opereres inden 13 uger. Gradvis tilbagevending til arbejdet går altid forud for aktivering. Kontakten til arbejdsgivere gøres fleksibel, så den kan undlades, hvis personen står enten umiddelbart forud for tilbagevenden (inden for 13 uger) eller er meget alvorligt syg. Fornuftige ændringer Dansk Erhverv finder ændringerne fornuftige og vurderer, at hovedreglen fortsat er, at modtagere af overførselsindkomster skal være aktive. Det er afgørende, at kommunerne fortsat skal afklare, om sygemeldte med klare diagnoser og som fuldt ud raskmeldes inden 8 uger kan genoptage arbejdet gradvist i form af en delvis raskmelding. Det er dog betænkeligt, at kontakten til arbejdsgiverne gøres mere fleksibel i lyset af, at tæt dialog med arbejdsgiverne netop er et vigtigt udgangspunkt for at drøfte mulighederne for, at den sygemeldte kan genoptage arbejdet gradvist. Infrastruktur og transport Dansk Erhverv glæder sig generelt over infrastrukturtiltag, der gavner erhvervsliv og vækst samt finanslovsaftalens anerkendelse af vigtigheden af infrastrukturudbygninger for samfundet. 8/13

9 Infrastruktur gavner væksten Vigtigt at prioritere midlerne Motorvejsinvesteringer Den svære del af øvelsen består i at bruge infrastrukturmidlerne dér, hvor de giver det største samfundsmæssige afkast. Forligspartierne har afsat 2,5 milliarder i Finanslovsaftalen til etablering af en ny motorvej mellem Holstebro og Herning. Der kan være mange gode grunde til, at også denne strækning skal udbygges. Men prioriteringen vækker en smule undren, idet et bredt flertal i Folketinget allerede har vedtaget udbygninger af bl.a. den Vestfynske motorvej samt Køge Bugt-motorvejen. Imidlertid mangler begge strækninger stadig delvist finansiering, hvilket man først vil se på i De allerede vedtagne projekter er ikke tilfældige motorvejsudbygninger. Således fremgår det af Infrastrukturkommissionens rapport fra 2008, at de mest belastede dele af vejnettet er på Vestfyn, omkring Vejle Fjord samt i Hovedstadsområdet, herunder ved Køge Bugt. Højere tilladt totalvægt ville kunne øge produktiviteten Desværre blev der ikke plads til at følge Dansk Erhvervs opfordring om, at give transporterhvervet lov til at bidrage til at øge erhvervslivets produktivitet ved at tillade lastbilerne at køre med en højere totalvægt. Sidegevinsterne ville endvidere være færre lastbiler på vejene til at transportere den samme mængde gods, hvilket vil reducere såvel trængslen som CO2-udslippet. Et effektivt transportsystem er et vigtigt fundament for, at Danmark er konkurrencedygtige på det globale marked. Og det er som bekendt herfra, den danske vækst, og dermed velfærden, skal genereres. Uddannelse Uddannelse bliver stadig vigtigere for konkurrenceevnen, og derfor ønsker Dansk Erhverv, at der rettes stor opmærksomhed på uddannelsesområdet og de uddannelser, der skal sikre Danmarks fremtid. Uheldige besparelser Flere unge i uddannelse Det er uheldigt, at et øget optag på de videregående uddannelser skal finansieres af besparelser på Undervisningsministeriet og Videnskabsministeriets område, da et bredt politisk flertal i de senere år netop efterspurgt flere studiepladser som følge af større ungdomsårgange og stigende kompetencekrav i erhvervslivet. Det er dog positivt, at Videnskabsminsiteriets uddannelsestaxametre og Undervisningsministeriets frie skoler (og dermed de internationale skoler, som expats i Danmark benytter til deres skolesøgende børn) er blevet friholdt fra besparelserne. Forstærket indsats i folkeskolen Regeringen har i finansloven for 2011 afsat 150 millioner om året til en særlig læsefond, der skal bruges til at indfri regeringens læseløfte om, at alle børn kan læse sikkert inden udgangen af 2. klasse. Samtidig indføres bindende nationale mål for undervisningen, na- 9/13

10 tionale test samt flere timer i dansk, matematik, fysik og kemi, engelsk, historie og idræt. Desuden er undervisningspligten udvidet til 10 år ved at gøre børnehaveklassen obligatorisk for alle. Dansk Erhverv ønsker en reform af folkeskolen Dansk Erhverv anser det for vigtigt med en reform af folkeskolen. Vi ønsker fortsat, at regeringens læseløfte suppleres med et kundskabs- og uddannelsesløfte, der sikrer, at fremtidens arbejdskraft bliver klædt godt på i folkeskolen. En forøgelse af elevernes timetal i kernefagene er samtidig med til at give undervisningen det nødvendige løft. Forøget praktikpladspræmie og flere unge i ungdomsuddannelserne Finanslovsforliget indeholder en målsætning om flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Samtidig har regeringen afsat 2,4 mia. kr. til den forhøjede praktikpladspræmie på op til kr. med en målsætning om at der i 2011 etableres 9000 ekstra praktikpladser. Godt med initiativer, der fremmer de unges uddannelse Det øgede AER bidrag skævvrider Nedsættelse af VEU godtgørelse Dansk Erhverv hilser initiativer, der medvirker til at få uddannet de unge velkommen, og dermed være med til at sikre tilgang af kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. Dansk Erhverv finder samtidig, at det er et meget ambitiøst mål at forvente, at der bliver ansat ekstra praktikpladser oven i den indsats, som virksomhederne har løftet her i Præmieforhøjelsen til virksomheder der ansætter elever finansieres ved en forhøjelse af AER-bidraget på 290 kr. pr. år fordelt over de næste tre år. Dansk Erhverv opfatter præmieforhøjelsen som en skat på alle virksomheder uanset om man som virksomhed uddanner elever eller ansætter anden for arbejdskraft. Det er med til at skævvride virksomhedernes omkostninger. Besparelser på voksen- og efteruddannelserne Med finanslovsforliget fremrykker regeringen og forligspartierne de planlagte nedsættelser på VEU-godtgørelse på 20 % fra 2012 til februar Samtidig bliver Statens VoksenUdannelsesstøtte (SVU) nedsat med virkning fra april Samtidig reduceres satserne for udgifter til medarbejderens overnatning og fortæring under, til en standartsats på 450 kr. pr. dag. Medarbejdere med en videregående uddannelse skal fremover betaler alle omkostninger ved deltagelse i et AMU-kursus, og med finansloven indfører samtidig de varslede besparelser på taxametrerne. Dansk Erhverv forventer et kraftigt dyk i virksomhedernes efterspørgsel på offentlig finansieret efteruddannelse til skade for kompetenceniveauet og konkurrenceevnen i virksomhederne. Regeringen vælter med de planlagte besparelser en endnu større del at ansvaret for opkvalificering af medarbejderne over på virksomhederne, hvilket på sigt kan have konsekvenser for fremtidens tilrettelæggelse af voksen- og efteruddannelse. Statens og Kommunernes økonomi og effektivitet Den offentlige sektor udgør en betydelig del af dansk økonomi. 10/13

11 Effektiv ressourceanvendelse er nødvendig Problematisk at reducere, fordi konsulenter fremmer effektivitet Bl.a. derfor er det vigtigt, at staten og kommunerne tilskyndes til at effektivisere deres aktiviteter. Dette kan f.eks. ske ved i højere grad at inddrage private aktører i løsningen af offentlige opgaver. Mindre brug af konsulenter i staten Staten skal anvende sine ressourcer fornuftigt og optimalt. Derfor støtter Dansk Erhverv statens fokus på at få overført mere værdi og flere bæredygtige løsninger, når staten bruger private konsulenter og rådgivere. De private rådgivere skaber værdi for de statslige kunder i form af at levere ny viden og løsninger, specialiseret og fleksibelt arbejdskraft. Det kan derfor være problematisk, når staten over en bred kam vil reducere ministeriernes konsulentudgifter med 3 procent i forhold til 2008 og Samlet set er der en kortsigtet besparelse på 125 mio. kr. Dansk Erhverv opfordrer til, at der rettes ekstra fokus på den værdi, som private konsulenter giver staten. Det vil sige, at den statslige institutions udgift til rådgiveren tjener sig hjem ved, at institutionen får mere effektive processer eller bedre services. Sundhedsområdet Der er gode muligheder for at styrke sundhedsområdet bl.a. med ny teknologi. Telemedicin Arbejdskraftbesparende teknologi skal udvikles Kvalitetsprojekt i selvejende dagtilbud Specialiserede tilbud Sundheds it Telemedicin kan bruges inden for mange patientforløb, og dermed bane vejen til at skabe bedre kvalitet og øge produktiviteten. Det er positivt, at Finansloven retter fokus mod telemedicin og forligspartnerne ønsker bl.a. at ændre sundhedsloven, således at man fjerner uhensigtsmæssige hindringer i relation til dataudveksling i sundhedssystemet. ABT-fonden I 2011 vil 13 demonstrationsprojekter få tildelt i alt 48. mio. kr. til at udvikle nye arbejdskraftbesparende teknologier. Det er positivt, at der er et fokus på at støtte moderniseringen af offentlige opgaver ved brug af teknologi. Det er store besparelser at hente på sigt, og derfor er det nødvendigt at ABT-fonden fungerer godt. Udvikling af ledelsesformer i selvejende daginstitutioner Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om i samarbejde med Menighedernes Daginstitutioner at igangsætte et projekt om bedre kvalitet i selvejende dagtilbud gennem udvikling af ledelsesformer, herunder netværksledelse. Der afsættes 5 mio. kr. i 2011 til projektet. Private og selvejende aktører spiller en betydelige rolle i løsningen af vores velfærdsopgaver. Dansk Erhverv er derfor godt tilfreds med, at der i Finansloven for 2011 også er øremærket midler til at styrke dokumentation og ledelse i selvejende og private daginstitutioner. Ny sygehusstruktur og styrket akuthjælp i hele landet. De nye akutsygehuse med specialiserede tilbud døgnet rundt vil være med til at sikre et sundhedsvæsen drevet af professiona- 11/13

12 døgnet rundt Samling af faglige kompetencer Forbedring af tilbud lisme, høj kvalitet og sammenhæng for patienterne. Samtidig tages de nødvendige skridt til at styrke trygheden og sikre hurtig hjælp i alle dele af landet. Regionerne udbygger deres akutindsats i takt med den nye sygehusstruktur. Regeringen og Dansk Folkeparti har aftalt at udmønte 600 mio. kr. til statslig medfinansiering af yderligere konkrete tiltag i områder med store afstande, der kan styrke trygheden og nærheden af sundhedstilbuddene. Dansk Erhverv støtter tanken om at samle specialiserede funktioner på de offentlige og private sygehuse, der har de bedste faglige kompetencer. Samtidig er det afgørende at sikre, at borgerne kan modtage hurtig og kvalificeret behandling indenfor akutområdet. Ligeledes skal der være lokale tilbud til patienter med ikke livstruende sygdomme og Dansk Erhverv er enig med regeringen i at samle praktiserende læger, speciallæger, psykologer, tandlæger mv. i lokale lægehuse. Forbedringer på kræft- og hjerteområdet. Der er prioriteret betydelige nye midler til en styrket indsats overfor livstruende kræft- og hjertesygdomme, herunder til pakkeforløb på både kræft- og hjerteområdet, så patienterne tilbydes undersøgelser og behandling af høj kvalitet i veltilrettelagte forløb uden unødig ventetid. Dansk Erhverv støtter den forsatte forbedring af patientbehandling indenfor de livstruende sygdomme. Ret til privat behandling Rettigheder til patienter Moderne metoder Styrkede rettigheder på sundhedsområdet. Den enkelte dansker har fået styrket sine rettigheder på sundhedsområdet betydeligt siden Det gælder blandt andet retten til privat behandling, hvis det offentlige ikke kan tilbyde behandling inden for en måned. Endvidere kan patienter, der lider af en livstruende sygdom, og som ikke kan tilbydes yderligere behandling i det etablerede system, få en second opinion, hvor muligheden for at få en henvisning til eksperimentel behandling i Danmark eller udlandet konkret vurderes. Der er også pr. 1. januar 2011 oprettet et Patientombud, der skal styrke patienternes retsstilling med en bedre og lettere klageadgang. Et moderne sundhedsvæsen skal give patienterne klare rettigheder. Derfor har Dansk Erhverv længe arbejdet for indførelse af en Patientombudsmand og støtter varmt styrkelse af enhver patientrettighed. Det gælder i forhold til hurtig udredning, behandling samt genoptræning. Øget fokus på tværgående behandlings- og plejeforløb. Der er sat fokus på behandlings- og plejeforløb på tværs af sygehuse, kommuner og praksislæger ikke mindst for ældre og kroniske patienter. En del af løsningen er telemedicinske tiltag, hvor behandling og samtale med specialister håndteres via video, så den kroniske patient ikke hele tiden skal møde op på f.eks. sygehuset, og hvor informationer om eksempelvis blodprøver opsamles, så de relevante aktører på sygehus, lægepraksis og hjemmepleje løbende kan følge patientens udvikling. 12/13

13 Patienten skal i centrum En god forebyggelsesstrategi Et moderne sundhedsvæsen skal sætte patienten i centrum. Derfor er et øget fokus på tværgående behandlings- og plejeforløb helt afgørende for, at patienten oplever et godt og sammenhænge forløb gennem det danske sundhedsvæsen. Dansk Erhverv støtter derfor implementering af moderne teknologi i sundhedsvæsenet, da dette vil lette dialogen med mellem patient og sundhedsvæsenet samt understøtte videndeling om patienten mellem de forskellige aktører i sundhedsvæsenet. Forebyggelse af fysisk og Psykisk nedslidning på arbejdspladsen Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre er enige om udmøntning af i alt 350 mio. kr. fra Forebyggelsesfonden i 2001 med henblik på at forebygge fysisk og Psykisk nedslidning på arbejdsmarkedet. Dansk Erhverv støtter en forebyggelsesstrategi, som sætter fokus på forebyggelse af stress og nedslidning samt styrker genoptræning og rehabilitering med henblik på at fastholde medarbejder og få sygemeldte medarbejdere hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet. 13/13

Finansloven 2011. Nye erhvervsrettede initiativer. Risikovillig kapital til mindre og mellemstore virksomheder. DI Nyhedsbrev Den 9.

Finansloven 2011. Nye erhvervsrettede initiativer. Risikovillig kapital til mindre og mellemstore virksomheder. DI Nyhedsbrev Den 9. DI Nyhedsbrev Den 9. november 2010 Finansloven 2011 Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne indgik i går aftes aftale om næste års finanslov. Glædeligt med mindre vækstinitiativer Vækst og

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Iværksætterskatten stadig et selvmål

Iværksætterskatten stadig et selvmål Iværksætterskatten stadig et selvmål AF SKATTEPOLITISK CHEF BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL RESUME Skattereformen fra 2009 blev bl.a. finansieret

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

De danske husholdninger ser mere lyst på fremtiden. Forbrugertilliden har rettet sig og ligger over et historisk gennemsnit.

De danske husholdninger ser mere lyst på fremtiden. Forbrugertilliden har rettet sig og ligger over et historisk gennemsnit. Indledning Dansk økonomi er nu igen ved at finde fodfæste efter tilbageslaget ovenpå den internationale krise. Væksten er vendt tilbage, og arbejdsmarkedet har stabiliseret sig efter det kraftige fald

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation Mastercase 2011 Copenhagen Economics Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter August 2012 Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter AF KONSULENT CLAUS AASTRUP SEIDELIN, clas@di.dk Virksomheder, der henter udenlandske eksperter, opnår en årlig produktivitetsgevinst

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Orientering 27. november 2013 Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Regeringen indgik den 26. november aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Welcome to Denmark Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Den danske turistbranche rummer et stort potentiale, når det kommer til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Alene i 2010 omsatte

Læs mere

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen Center for Forskning i Økonomisk Politik (EPRU) Københavns Universitets Økonomiske Institut Den

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar VALGPROGRAM 2013 Din sundhed.....også Venstres ansvar Valget er dit Tirsdag den 19. november 2013 kan du være med til at bestemme, hvem der fra årsskiftet skal sidde i formandsstolen for Regionsrådet i

Læs mere

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM INPUT TIL BORNHOLMS VÆKSTFORUMS ERHVERVSBIDRAG TIL EN NY VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI FOR BORNHOLM V/KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI, ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET ERHVERVS-

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering.

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering. SAMMEN OM DANMARK Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

TEMA: KONKURRENCEEVNEN - HØJE OMKOSTNINGER

TEMA: KONKURRENCEEVNEN - HØJE OMKOSTNINGER Kontakt: Claus Frelle-Petersen cfp@copenhageneconomics.com Juni 2010 TEMA: KONKURRENCEEVNEN - HØJE OMKOSTNINGER HOLDER UDENLANDSKE TURISTER VÆK Turismeerhvervet er et globalt eksporterhverv, der befinder

Læs mere

Dansk vækstmotor løber tør for brændstof

Dansk vækstmotor løber tør for brændstof Dansk vækstmotor løber tør for brændstof Finansloven for 2011 og VKO s genopretningsplan medfører besparelser på over 5 milliarder kroner på forskning og uddannelse frem til 2013. Alene på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE Når man stifter familie, følger nye behov. Et samfund, der stiller sig i vejen for, at disse behov kan opfyldes, stiller sig i vejen for, at familier kan stiftes og trives.

Læs mere

FAIR FORANDRING. -verdens bedste sygehuse og forebyggelse for alle

FAIR FORANDRING. -verdens bedste sygehuse og forebyggelse for alle FAIR FORANDRING 1 -verdens bedste sygehuse og forebyggelse for alle 2 FAIR FORANDRING VERDENS BEDSTE SYGEHUSE OG FOREBYGGELSE TIL ALLE Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Afskaffelse af fradrag

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Gallup om vækst og kontanthjælp

Gallup om vækst og kontanthjælp sreformen Feltperiode: Den 26-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.162 personer Stikprøven

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem 1. Indledning I Danmark kommer op imod 20.000 personer hvert år alvorligt til skade i trafikken. Antallet af dødsfald er heldigvis faldet meget betydeligt

Læs mere

Skitse til Vækstpakke 2014

Skitse til Vækstpakke 2014 Skitse til Vækstpakke 2014 Nyt kapitel Regeringen og Venstre er enige om at arbejde for at gennemføre en lang række initiativer, som reducerer omkostningerne for erhvervslivet, øger produktiviteten og

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8.

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8. Skatteudvalget 2010-11 L 80 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter,

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE 18. november 2005/FH Af Frithiof Hagen Direkte telefon: 33 55 77 19 AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE Resumé: Regeringen har indgået en aftale med det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over de enkelte initiativer i fælles forståelse mellem Regeringen og Venstre 17. juni 2014

Bilag 1: Oversigt over de enkelte initiativer i fælles forståelse mellem Regeringen og Venstre 17. juni 2014 Bilag 1: Oversigt over de enkelte initiativer i fælles forståelse mellem Regeringen og Venstre 17. juni 2014 Regeringen har i Vækstplan 2014 fremlagt 89 initiativer til styrkelse af vækst og konkurrence

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE

ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE Et godt og langt arbejdsliv for alle Leif Lahn Jensen Arbejdsmarkedsordfører DE TO UDFORDRINGER Arbejdsstyrken slides ned Løsninger? Økonomiske realiteter Næsten en halv

Læs mere

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse Emne: Statens økonomi Område: Stat Udgivet: 21-11-2011 Redigeret: 01-12-2011 Social dumping og arbejdsklausuler ved udbud Aftaleparterne er enige om at fremme brugen af arbejdsklausuler og sociale klausuler

Læs mere

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST 4. april 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST Kapitalafkast beskattes meget forskelligt afhængigt af, om opsparing foretages i form af en pensionsopsparing

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering (23. oktober 2012) 1 Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne

Læs mere

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 26. september 2014

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO 14. juli 2014 Aftaler om Vækstpakke 2014 Juli 2014 1 Indhold 1. Indledning til aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO (juli 2014)...

Læs mere

Fair Forandring. Derfor begrænser vi os til ændringer, der tjener et klart og nødvendigt formål.

Fair Forandring. Derfor begrænser vi os til ændringer, der tjener et klart og nødvendigt formål. Tryghed om skat og velfærd Socialdemokraterne og SF vil efter næste folketingsvalg sætte sig i spidsen for et nyt flertal, som tager ansvar for en ny prioritering af fællesskabets mål og midler. Det har

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Finansloven 2010. DI Nyhedsbrev Den 12. november 2009

Finansloven 2010. DI Nyhedsbrev Den 12. november 2009 DI Nyhedsbrev Den 12. november 2009 Finansloven 2010 1. Finanslovens hovedelementer Regeringen indgik natten til torsdag forlig med Dansk Folkeparti om finansloven for 2010. Aftalen sikrer flertal for

Læs mere