Naturturisme i Det Sydfynske Øhav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturturisme i Det Sydfynske Øhav"

Transkript

1 Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Oplæg til et fremtidigt tværkommunalt samarbejde om udvikling af naturturisme i Det Sydfynske Øhav

2 Indledning Den 31. december 2006 afsluttes det fireårige mål 2 projekt Naturturisme i Det Sydfynske Øhav, som bl.a. har resulteret i etableringen af Øhavsstien, havkajakfaciliteter, naturlegepladser, flere nye udflugtsmål og en række nye formidlings- og markedsføringsprodukter, med det formål at styrke udbuddet af naturoplevelser til gavn for turisterhvervet og lokalbefolkningen i Det Sydfynske Øhav. I efteråret 2005 tilkendegav de 4 nye kommuners politiske styregrupper for sammenlægningen, et ønske om en fortsættelse af Naturturismeprojektet udover I det følgende er bestyrelsens konkrete bud på et fremtidigt Naturturismeprojekt, herunder dets organisering og økonomi. Oplægget er udarbejdet på baggrund af erfaringerne fra mål 2 projektet og en dialogproces med udvalgte interessenter. Behov og medspilsmuligheder fra relevante dele af erhvervslivet og andre aktører er således i muligt omfang blevet afdækket. Baggrund og historie Efter længere forarbejde etablerede de 9 sydfynske kommuner og Fyns Amt i 2003 mål 2 projektet Naturturisme i Det Sydfynske Øhav. Projektet er født og vokset i et tæt samarbejde med turisterhvervet, land- og skovbrugets interesseorganisationer og i dialog med naturorganisationerne. Naturturismeprojektet er etableret som et aktivt modtræk til den generelle negative erhvervsudvikling på Sydfyn og øerne. Med afsæt i en af områdets store værdier, nemlig den særegne natur, skaber Naturturismeprojektets aktiviteter vigtige rammer for en udvikling af det private turisterhverv i Det Sydfynske Øhav. Projektets brede vifte af tiltag skal endvidere styrke regionen, som et attraktivt bosætningsområde. Flere nye undersøgelser viser, at netop naturoplevelser er vigtige for folk, når de vælger bosted. Naturturismeprojektets tiltag kan imødekomme noget af denne efterspørgsel og give Det Sydfynske Øhav en stærkere profil på området. Igennem Naturturismeprojektet er områdets aktører, private såvel som offentlige, samlet i et partnerskab. Med konkrete tiltag er det er lykkedes, at binde området sammen. Det bedste eksempel er naturligvis den kommende tværkommunale Øhavssti, men selv mindre tiltag, som eksempelvis at markedsføre og udgive formidlingsmateriale om hele Øhavet, eksempelvis Øhavskortet, har haft stor betydning for turisten der ikke kender til traditionelle kommune- og turistforeningsgrænser. En investering i Det Sydfynske Øhav Mange nye tiltag er og vil blive gennemført under det nuværende Mål-2 projekt. Således er der opbygget en god grundstamme indenfor projektets tre hovedindsatsområder (Øhavsstien, havkajak samt formidling og markedsføring). Udover at fastholde en udvikling indenfor disse områder, rummer Det Sydfynske Øhav store muligheder for at udvikle andre outdoor-temaer, som kan bidrage til en endnu bedre udvikling i området, og bringe Det Sydfynske Øhav i førertrøjen indenfor væsentlige segmenter af oplevelsessamfundet. Af eksempler på nye temaer kan nævnes ridning, naturen som motions- og idrætsplads, det kulinariske Øhav, lejrskoler osv.. I det følgende belyses forskellige perspektiver ved at fastholde et fokus på at udvikle Det Sydfynske Øhav indenfor natur og det rekreative friluftslivsområde. 13. september

3 Turisme og bosætning Mange områder i Danmark har gode forudsætninger for at udvikle bosætning og en kvalitetsturisme baseret på en flot natur og varieret landskab. En del af disse områder er da også allerede langt med at slå sig an på turisme og bosætning. Tiltagene, der skal hjælpe områderne på vej, spænder fra andre lange stiforbindelser som Gendarmstien, Fjordstien og Hærvejsruten til etablering af egentlige nationalparker. I modsætning til mange andre oplagte steder har Det Sydfynske Øhav igangsat en større udvikling med mange konkrete handlinger på området. Naturturismeprojektet har opbygget et unikt arbejdsforum og nogle brede investeringer i anlæg og udvikling. Hertil kommer andre væsentlige tiltag der trækker samme vej, eksempelvis Havørred- og cykelruteprojektet. Samtidig er der dog en række faktorer, der i konkurrencen om den moderne kvalitetsbevidste turist eller tilflytter, giver Det Sydfynske Øhav et dårligere udgangspunkt end mange andre egne af Danmark. Offentlighedens tilgængelighed til landskabet og naturen er i udgangspunktet relativt ringe. Der findes færre rekreative stiforløb og færre offentligt ejede arealer i Det Sydfynske Øhav sammenlignet med mange andre konkurrerende områder i Danmark. Naturturismeprojektet giver tilgængeligheden et løft, men behovet for forbedringer er fortsat til stede på grund af områdets udgangspunkt med dårlige adgange til kyst og landskab. Det Sydfynske Øhav har også brug for en fælles markedsføring af området som en helhed, herunder tilbagevendende begivenheder som kan skaffe en større bevågenhed om områdets værdier. En samlet markedsføring kombineret med konkrete initiativer, der udvikler naturen, kulturhistorien og offentlighedens muligheder for at opleve den, vil styrke området. Et fælles løft Skal Det Sydfynske Øhav udnytte de potentielle muligheder der ligger inden for oplevelsesøkonomien, er det nødvendigt, at kommuner og aktører arbejder sammen. I Det Sydfynske Øhav pågår andre forskellige tværkommunale samarbejder eksempelvis igennem Det Regionale Vækstsamarbejde. Flere af disse samarbejder eksempelvis Vækstsamarbejdets delprojekter omkring Sport Study Fyn og bosætning forventes videreført efter Mange af Naturturismeprojektets foreslåede aktiviteter vil støtte op om disse projekter. Naturturismeprojektet har erfaringen med at udføre konkrete aktiviteter og anlægsopgaver i samarbejde med eksterne parter. Et fremtidigt Naturturismeprojekt vil derfor kunne være en løftestang for konkrete initiativer fra andre tværkommunale projekter. Et eksempel er anlæggelsen af tværkommunale faciliteter (stier, maritime faciliteter osv.), som er nødvendige for at udnytte områdets vækstpotentiale indenfor sport, idræt og wellness. Mange af de nuværende aktører, eksempelvis Idrætsskolerne i Oure, mangler muligheder for at bruge naturen som et aktivitetsområde uden det skaber lokale konflikter med private lodsejere e.l.. Der er en række muligheder for at få finansieret nye udviklingsprojekter indenfor Naturturismeprojektet indsatsområder i Det Sydfynske Øhav fra både EU, statslig og regional side. Ved at stå sammen om tværkommunale projekter vil det være lettere at tiltrække investeringer. Et fællesskab omkring Det Sydfynske Øhav vil ligeledes kunne skabe en identitet og et modspil til eksempelvis de nye nationalparksområder, som regeringen har bebudet, at der skal etableres i løbet af de kommende år i Danmark. 13. september

4 Fyns Amt har med naturlig base i amtets faglige miljøer løftet en god del af fagopgaverne i det nuværende Naturturismeprojekt. Flere af disse opgaver skal fremover, uanset et nyt Naturturismeprojekt eller ej, løftes af kommunerne. Øhavets internationale forpligtigelser vil utvivlsomt påberåbe sig et konstant behov for at afveje beskyttelse og benyttelse, og forvente at kommunerne tager initiativer til at løse de indbyggede konfliktflader. Et fremtidigt naturturismeprojekt kan bidrage til en opbygning af et godt tværfagligt miljø med erfaringsudveksling om øhavets udvikling og beskyttelse og således sikre fortsat udvikling på et bæredygtigt grundlag. Samarbejder omkring Det Sydfynske Øhav Det fremtidige Naturturismeprojekt skal danne rammerne for et bredt samarbejde indenfor naturturisme og friluftsliv på tværs af kommunegrænser, fag- og erhvervsområder. Bestyrelsen vil være den samlende enhed, hvor de overordnede interesser mødes og afvejes. For at udvikle og tiltrække investeringer til Det Sydfynske Øhav er der brug for samarbejde og partnerskaber på tværs af Øhavet. Naturturismeprojektet skal være katalysatoren der får dannet nye partnerskaber mellem interesseorganisationer, relevante erhverv, myndigheder og lokale igangsættere. Partnerskaberne vil være af forskellig karakter og varighed alt efter det konkrete projekt og opgave. Nogle partnerskaber vil være af meget forpligtende karakter, hvor parterne indskyder penge i projektet. Det kunne eksempelvis være projekter hvor turisterhvervet (overnatningssteder mv.) og aktivitetsudbydere (naturskoler, udbydere af kurser indenfor havkajak osv.) går sammen om en fælles markedsføring eller opbygning af pakkerejser. Andre partnerskaber vil have karakter af dialogfora, hvor forskellige interessegrupper, eksempelvis mellem lokalbefolkningen, naturbeskyttere (Grønne organisationer), myndigheder og friluftsorganisationer (havkajakforeninger mv.) udvikler nye ideer og muligheder for at udvikle Det Sydfynske øhav. Tværkommunale fora omkring naturbeskyttelse og benyttelse i Øhavet vil være et godt supplement til eksempelvis den enkelte kommunes måske kommende Grønne Råd. På denne vis kan der anlægges en helhedsbetragtning på Det Sydfynske Øhav og brugen heraf. Igennem samarbejder skal Naturturismeprojektet således igangsætte nye aktiviteter og investeringer. Ønsker og muligheder fra de enkelte parter, eksempelvis en turistvirksomhed, kan indgå i en større sammenhæng omkring Det Sydfynske Øhav og dermed lettere tiltrække finansiering og synergi fra andre aktiviteter. Denne arbejdsform vil kræve en løbende dialog med områdets aktører og et projekt, som løbende kan tilpasses behov og muligheder. Naturturismeprojektets aktiviteter og indsatsområder skal derfor løbende vurderes og drøftes med eksterne parter såsom myndigheder, erhvervsliv, foreninger mv. I det følgende præsenteres det fremtidige Naturturismeprojekts mål og konkrete forslag til nye aktiviteter for Det Sydfynske Øhav. Flere steder er nævnt eksempler på deltagende parter. Denne liste er ikke fyldestgørende, og skal løbende afsøges og justeres. Naturturismeprojektets rolle i den fremtidige turismestruktur Et fremtidigt Naturturismeprojekt bliver en projektorienteret organisation der skal samle områdets aktører omkring relevante projekter og samarbejder. Ved at gå sammen i disse behovsstyrede samarbejder, kan større opgaver udvikles og løftes. I det nuværende Naturturismeprojekt har samarbejdet mellem myndigheder, erhverv og foreninger vist sig effektivt til at løfte større konkrete anlægsopgaver, såsom Øhavsstien og hele havkajaktemaet både hvad angår finansiering og faglig 13. september

5 viden til udvikling og realisering. Naturturismeprojektet skaber konkrete resultater som lokale turistforeninger kan formidle og sælge til turisten altså levere varen ud til kunden. På udvalgte markedsføringstiltag vil Naturturismeprojektet være omdrejningspunkt for at igangsætte en supplerende og fælles markedsføring af oplevelserne i Det Sydfynske Øhav og dermed skabe samarbejder på tværs af Øhavets turistforeninger på relevante temaer der dækker hele øhavet. Ved at fortsætte naturturismeprojektet bevares fokus på nogle af Øhavets potentielle vækstområder indenfor oplevelsesøkonomien. Et tværkommunalt samarbejde om Det Sydfynske Øhav bidrager til at give Sydfyn og øerne en synlig plads i det nye regionale turistsamarbejde og overfor donorer af økonomiske midler, herunder regionen. Naturturismeprojektet Vision Visionen med Naturturismeprojektet, er gennem en udbygning af natur og kulturhistoriske oplevelser at styrke turismen og bosætningen i Det sydfynske Øhav, til gavn for turisterhvervet og lokalbefolkningen, samt skabe grundlaget for en stærk organisering af turistbranchen, der skal synliggøre og positionere Det Sydfynske Øhav som et attraktivt område. Udviklingen er sket på et bæredygtigt grundlag, som tager hensyn til både naturens og lokalbefolkningens interesser og gennemført på baggrund af samarbejder og partnerskaber med private, erhvervsliv, foreninger mv. og offentlige myndigheder. Naturturismeprojektets indsats har i 2012 resulteret i at Det Sydfynske Øhav er et anerkendt og attraktivt område i Danmark, der tiltrækker turister og tilflyttere, som værdsætter og efterspørger oplevelser i naturen at de erhvervsfremmende aktiviteter har styrket turistbranchens økonomiske og beskæftigelsesmæssige grundlag at der er udbygget et samarbejde mellem turistforeninger og turisterhverv, hvis indsats har løftet Det Sydfynske Øhav til et område der fremstår som en helhed. en øget bosætning, som har bidraget til et større udbud af kulturelle oplevelser og en større social velfærd i kommunerne Formål og målsætninger Formålet med Naturturismeprojektet er grundlæggende at styrke turisterhvervet gennem en erhvervsfremmeindsats, med fokus på Det Sydfynske Øhavs kvaliteter inden for natur og kulturhistoriske oplevelser. En indsats, der ligeledes skal styrke grundlaget for kommunernes arbejde for en større bosætning i området. Nedenfor er der opstillet målsætninger, som uddybende beskriver formålet og hvordan Naturturismeprojektet overordnet skal realiseres frem til For at sikre en optimal og kvalitativ udvikling af et naturoplevelseskoncept, skal der ske dynamisk og koordineret indsats, der tager udgangspunkt i Det Sydfynske Øhavs styrker og muligheder, samarbejdspartnere og igangværende initiativer. 13. september

6 For at få positioneret Det Sydfynske Øhav, som et attraktivt område for naturoplevelser, skal der gennemføres imageskabende aktiviteter, som sætter fokus på et kvalitativt og alsidigt udbud af oplevelser. For at skabe gode betingelser for erhvervsfremme for turisterhvervet og andre relaterede brancher, samt styrke grundlaget for en øget bosætning i Det Sydfynske Øhav, skal der udvikles et stort udbud af naturoplevelser, som både er synlige og tilgængelige. For at udvikle og styrke et sammenhængende udbud af naturoplevelser i Det Sydfynske Øhav, skal der ske en forbedring og en fortsat udbygning af infrastrukturen, som binder området og oplevelser sammen til lands og til vands. For at sikre en bæredygtig udvikling i forhold til Det Sydfynske Øhavs sårbare naturområder, dyre- og planteliv, samt lokalbefolkningens interesser, skal udbygningen af infrastrukturen og udviklingen af naturoplevelseskonceptet ske på et forsvarligt grundlag, hvor relevante parter inddrages i udviklingsprocessen. For at sikre et bredt kendskab, accept og ejerskab til Naturturismeprojektets projekter og aktiviteter, skal er etableres netværk og samarbejder med relevante organisationer, foreninger, virksomheder m.fl., hvor der er sammenfald mellem interesser og målsætninger. For at sikre en afbalanceret udvikling mellem beskyttelse og benyttelse af Øhavet, opbygges et tværfagligt miljø og erfaringsudveksling mellem de nye kommuner og statslige administrationer. Opgaver Ud fra ovenstående vision og målsætninger er der nedenfor udarbejdet et idekatalog, som giver forslag til konkrete opgaver. Idekataloget skal danne udgangspunkt for en handlingsplan. For at synliggøre de enkelte projekters og aktiviteters positive effekter, vil der ske en evaluering af projekternes effekt. Der bør eksempelvis laves en ny tilfredsheds- og behovsundersøgelse blandt områdets relevante brugere, herunder hovedsagligt turister. Idekatalogets opgaver omfatter både en udbygning og videreførelse af eksisterende faciliteter og aktiviteter, samt udvikling af nye projekter. Eksempelvis vil Øhavsstien og havkajaktemaet fortsat være en del af Naturturismeprojektet, mens der samtidig skal fokuseres på nye temaer / projekter, som er med til at sikre alsidige og rekreative naturoplevelser. Opgaverne er inddelt i tre overordnede kategorier: Landbaserede rekreative tilbud Maritime rekreative tilbud Formidling og markedsføring For hver af de tre kategorier, er opgaverne opdelt i: Indsatsområder Delopgaver Mål Specifikke tiltag Delopgaverne konkretiserer Indsatsområdets enkelte aktiviteter. I tilknytning til delopgaverne er der opstillet mål og specifikke tiltag til, hvordan målene kan realiseres. 13. september

7 Landbaserede rekreative tilbud Øhavsstien og en generel tilgængelighed i Det Sydfynske Øhav Et vigtigt instrument til at øge tilgængeligheden til naturen er udvikling af stier, som er med til at forbinde byer med kyster, åbne landskaber og skove. Øhavsstien har øget adgangen til naturen i Det Sydfynske Øhav betydeligt danner et godt grundlag for en videre udvikling af stisystemet. En udvikling af Øhavsstien med lokale stisløjfer baseres på frivillige aftaler med lodsejerne. Videreudvikling af Øhavsstien Etablering af større stistrækninger i samarbejde med kommunerne Sydfyn nordgående sti mellem Lundeborg og Falsled, Langeland sammenhængende sløjfe fra Lohals til Bagenkop Ærø sydgående sti mellem Søby og Marstal Udvikling af øvrige aktiviteter i tilknytning til Øhavsstien Fokus på handicappedes muligheder på Øhavsstien Øhavsstien kategoriseres efter tilgængelighed Formidling af Øhavsstien og naturen over for de lokale skoler Etablering af 3 større overnatningspladser med shelters til lejrskoler o. lign. Alle 5. klasser i Det Sydfynske Øhav tilbydes én årlig ekskursion på Øhavsstien med overnatning Uddannelse af naturvejledere med speciale i Øhavsstien Formidling og markedsføring af de nye stiforløb Sikre en udgivelse af gratis foldere i samarbejde med kommunerne Sikre de nye stier integreres i håndbog, kortmateriale og på hjemmeside Sikre et sammenhængende net af opholdspladser og overnatningssteder Maksimum 5 km. fra Øhavsstien til overnatningssteder (campingplads, lejrplads e.l.) Maksimum 5 km. mellem opholdspladserne på Øhavsstien Etablering af legende elementer - redskaber, land-art, forhindringer, spil mv. i naturens materialer, der enten udfordrer eller inspirerer Etablering af min. 20 steder med legende elementer på Øhavsstiens strækning Etablering af legende elementer på minimum 3 opholdspladser Integrering af leg og læring i formidlingen folder, afmærkningspæle o. lign. Udvikle vandretemaet på landsplan Tage initiativ til at lave et netværksarbejde med andre stisystemer i DK Tage initiativ til at arbejde for en national mærkningsordning 13. september

8 Udvikling af lokale stisløjfer på Øhavsstien Etablering af mindre stisløjfer i samarbejde med interesserede parter Etablering af lokale stisløjfer i tilknytning til Øhavsstien, så der dannes rundtursmuligheder på Øhavsstien ved alle større byer. Udvikling af lokale stier (uden tilknytning til Øhavsstien) Etablering af mindre stisløjfer i samarbejde med interesserede parter Etablering af 50 km. stisløjfer ved større byer, der kan binde omkringliggende attraktioner sammen med byen til glæde for turister, lokale mv. Binde attraktive naturområder sammen med stisløjfer eller skabe forbindelse til større naturområder fra andre naturlige udgangspunkter (campingpladser, sommerhusområder) Styrke tilgængeligheden til kysten Øge tilgængeligheden til relevante kyststrækninger omkring Det Sydfynske Øhav. Eksempelvis i forbindelse med Havørredfiskeriet, gode badestrande, campingpladser og sommerhusområder. Udflugtsmål Udflugtsmål er i denne sammenhæng områder med et særligt naturmæssigt og / eller kulturhistorisk indhold, som er offentlige tilgængelige, interessant for publikum og har bevaringsværdige perspektiver. Eksempelvis har mål 2 projektet indtil videre sikret etableringen af Eventyrstien ved Broholm Gods, det kulturhistoriske miljø ved Kleven Havn, Ærø Naturpark og de vilde heste på Sydlangeland. Udvikle udflugtsmål med natur og / eller kulturhistoriske værdier Udvikling af områdets rekreative værdier indenfor natur og kulturhistoriske områder Skabe min. 5 nye større rekreative udflugtsmål i samarbejde med kommuner, stat og private interessenter Igennem samarbejde sikres de rekreative interesser i større naturgenopretningsprojekter gennemført af eksterne parter i området Outdoor temaer - Land Outdoor temaer Land, omfatter udendørs landbaserede aktiviteter i naturen og tager udgangspunkt i Det Sydfynske Øhav, som ikke konflikter med naturens og befolkningens interesser. Samarbejde og udvikling omkring ridning Udvikling af ridefaciliteter og aktiviteter Udvikle minimum 2 længere ridestier på Sydfyn I samarbejde med relevante interessenter (turisterhverv, rideskoler m.v.) udvikle faciliteter og aktiviteter for ridende gæster. Udvikle bynære og andre lokale ridestier i samarbejde med kommuner, hvor der er særlige turistmæssige interesser. 13. september

9 Understøtte udvikling af Det Sydfynske Øhav som en idræts- og motionsdestination Udvikling og samarbejde omkring idræts- og motionsfaciliteter I samarbejde med Sport Study Sydfyn at udvikle en infrastruktur og faciliteter med idræts- og motionsformål I samarbejde med skoler (efterskoler, idrætshøjskoler o. lign.) at udvikle støttefaciliteter til idræt og motion I samarbejde med kommuner og eksterne interessenter sikres minimum 10 km. løbesti ved alle større byer og sommerhusområder. I samarbejde med turisterhverv, kommuner, relevante foreninger (Ældresagen, Danmarks Naturfredningsforening, Vandrelaug, div. Patientforeninger) markedsføres Det Sydfynske Øhav, som et område for den aktive motionist. Samarbejde og udvikling af cykeltemaet i Det Sydfynske Øhav Understøtte udviklingen af cykeltemaet I samarbejde med Fyntour / Det fremtidige turistselskab, belyse muligheden for at gøre en særlig indsats for udvikling af cykelaktiviteter, eksempelvis en organiseret cykeludlejning. Det legende element Målsætningen med det legende element er at få legen med ind i naturoplevelserne. Det legende element skal indgå naturligt og må ikke fremstå som et kunstigt implanteret produkt. Et eksempel kunne være en træstamme over et lille vandløb ved siden af en mere sikker overgang eller Land-art elementer ligesom Tickon Parken. Derudover omfatter det legende element også naturlegepladser. Udvikling af naturlegepladser I samarbejde med interesserede aktører at etablere nye større naturlegepladser Etablering af minimum 2 større naturlegepladser Udvikling af øvrige legende elementer Er beskrevet under Udvikling af øvrige aktiviteter i tilknytning til Øhavsstien Det kulinariske Øhav Det kulinariske øhav skal gennem de lokale fødevareproducenter forsøge at skabe en efterspørgsel efter Øhavsprodukter produceret af områdets dyr og planter i en produktionsform som understøtter grundprincipperne i projektet. Det kulinariske Øhav vil også kunne præsenteres som en oplevelse for børn, hvor de kan få indsigt i madlavningens kunst inden for naturens verden. 13. september

10 Udvikle et kulinarisk tema omkring dyr og planter Udvikling og markedsføring af et kulinarisk tema omkring dyr og planter I samarbejde med lokale fødevareproducenter, landbruget og eksisterende aktører inden for Øhavsprodukter, laves aftale med mindst 3 fødevareproducenter om udvikling og levering af Øhavsprodukter til salg via turisterhvervet mv. Bidrage til en markedsføring, integrering og tilgængelighed til Øhavsprodukter I samarbejde med landbruget og eksempelvis Øhavets Smakkecenter, koordinere og udbygge et marked for afsætning af kød fra naturplejende dyr. Udvikling af et kulinarisk eksperimentarium for børn ved eksempelvis naturlegepladserne, hvor de kan prøve at lave mad af naturens ressourcer Lejrskoler (Land- og vandbaserede rekreative tilbud) Det Sydfynske Øhav skal udvikle sig til en kendt og attraktiv lejrskoledestination i Danmark, hvor både natur, information og opholdsmulighederne er let tilgængelige. Med afsæt i de mange nuværende tiltag fra naturvejlederne i området, Øhavsstien og havkajaktemaet skal der videreudvikles anderledes og attraktive lejrskoleophold med relevante temaer, herunder en koordineret markedsføring af de mange forskelligartede tilbud. Udvikling af et lejrskolekoncept i Det Sydfynske Øhav Udvikling og markedsføring af et lejrskolekoncept for Det Sydfynske Øhav Etablering af et netværk med kommuner, naturskoler, overnatningsvirksomheder, museer m.fl., som skal fastlægge et stærkt lejrskolekoncept for Det Sydfynske Øhav Etablering af 2 3 større overnatningspladser med shelters Udvikling af et lejrskolemateriale, der sammentænker oplevelser på tværs af øhavet, brancher og overnatningsformer. Sikre en fælles markedsføring af temaet. Maritime rekreative tilbud Havkajaktemaet Havkajaktemaet er fortsat et vigtigt indsatsområde, hvor der vil være fokus på udvikling af nye faciliteter og aktiviteter, opdatering af ruter, samt en mærkningsordning, der til sammen skal positionere Det Sydfynske Øhav, som Danmarks førende havkajakdestination. Udvikling af faciliteter til havkajak Etablering af relevante havkajakfaciliteter ud fra et vurderet behov Kajakhavne ud fra et reelt behov At sikre gode anløbsmuligheder på alle mindre beboede øer At sikre opbevaringsfaciliteter på alle mindre beboede øer Sikre et tilstrækkeligt udbud af opholds- og overnatningspladser Arbejde på at sikre en overnatningsmulighed på alle beboede øer. Styrke overnatningsudbuddet på de mindre beboede øer og andre relevante områder I samarbejde med lokale og turistforeninger at etablere 5 nye Bed & Breakfast 13. september

11 Udvikling og opdatering af øvrige aktiviteter til havkajak Evaluering og udvikling af ruteforslag i samarbejde med relevante interessenter Miljøministeriet, beboerforeninger, kajakklubber m.fl. Udvikling af minimum 3 nye ruter I samarbejde med Aktiv Danmark og Fyntour at udvikle en mærkningsordning for havkajaktemaet Udvikling af en kvalitetsmærkning for destinationen Det Sydfynske Øhav Udvikling af en kvalitetsmærkning for havkajakaktører i Det Sydfynske Øhav Etablere en overvågning af aktiviteterne i Det Sydfynske Øhav Der etableres et overvågningsprogram for Øhavet, der skal vurdere bæredygtigheden af de igangsatte aktiviteter. Dette gælder både den økonomiske bæredygtighed (antal brugere, overnatninger osv.) og aktiviteternes indflydelse på naturen. Outdoor temaer maritime Outdoor temaer maritime, omfatter udendørs maritime aktiviteter i naturen, der tager udgangspunkt i Det Sydfynske Øhav og ikke konflikter med naturens og befolkningens interesser. Samarbejde og udvikling omkring lystfiskertemaet i Det Sydfynske Øhav Understøtte udviklingen af lystfiskertemaet I samarbejde med Havørred Fyn at belyse fremtidige samspilsmuligheder der kan styrke lystfiskertemaet i Det Sydfynske Øhav Udvikling af nye maritime outdoor temaer Understøtte initiativer til styrke eksisterende eller nye maritime temaer Etablere samarbejder mellem aktører fra turisterhvervet, skoler, klubber, foreninger, myndigheder mv. for at vurdere mulighederne for at udvikle nye eller styrke eksisterende maritime temaer Maritime kulturoplevelser Det skal være muligt at opleve Det Sydfynske Øhavs maritime historie, hvorfor naturturismeprojektet har interesse i at bevare og formidle områdets kulturhistoriske værdier omkring skibsbygning og de historiske fartøjer. Endvidere ønsker man at bevare de enestående historiske kystmiljøer i Det Sydfynske Øhav. Formidling af skibsbygning og historiske fartøjer I et samarbejde med Maritimt Center Danmark, Øhavets Smakkecenter, museer og interesserede træskibsværfter skal der udvikles konkrete aktiviteter, så som: Etablering af 2 permanente levende værksteder med offentlig adgang Minimum et større bygnings- / renoveringsprojekt af et større historisk fartøj med offentlig adgang 13. september

12 Sikre og udvikle de historiske kystmiljøer Igangsætte og støtte initiativer, der bevarer og / eller udvikler de historiske kystmiljøer Der tages initiativ til at undersøge muligheden for et samarbejde mellem museer, turisterhverv, myndigheder mv. om at sikre værdifulde kystkulturmiljøer ved eksempelvis at ændre deres nuværende tabte kulturhistoriske funktionalitet til en fremtidig funktionalitet indenfor rekreative oplevelser. Transport mellem øer og områder At udvikle aktiviteter i samarbejde med lokale maritime transportører, som forbedrer deres forudsætninger for en bevaring af ruterne Udvikling af pakker og lign. aktiviteter, som integrerer transportaktiviteter Formidling og markedsføring Markedsføring af Det Sydfynske Øhav Det Sydfynske Øhav skal markedsføres som en destination, der fokuserer bredt på alle relevante temaer og oplevelser inden for natur og kulturhistoriske oplevelser. Logoet/signaturen for Det Sydfynske Øhav skal være et anerkendt brand for naturoplevelser og integreres bredt i markedsføringen af området. Naturturismeprojektets markedsføringsaktiviteter skal baseres på en opbakning og interesse fra turisterhvervet og turistorganisationerne. Udvikle og intensivere markedsføringsaktiviteter Styrke kendskabet til og brugen af signaturen for Det Sydfynske Øhav Skal være en integreret del af de lokale turistbureauers markedsføringsmatr. Skal i 2012 være lige så kendt, som signaturen for Bornholm Info Opdatering og udvikling af hjemmeside Opbygning og integrering af en større platform for et lejrskoletema Opbygning og integrering af en større platform omkring Øhavsstien og havkajaktemaet med rejsebeskrivelser, artikler mv. Etablering af et elektronisk nyhedsbrev Etablering af en opdateret aktivitetskalender Etablering E-shop med køb af litteratur mv. Opbygning af en markedsføringsplatform for virksomheder (banner mv.) Styrke samspillet og samarbejdet imellem områdets nuværende turisthjemmesider. Udvikle Sydfyns image som naturdestination Udgive imagebrochure om naturoplevelserne på Sydfyn. Skal primært være finansieret af eksterne parter senest til sæsonen 2009 Udvikling af minimum et større event i forbindelse med Øhavsstien Udvikling af minimum et større event i forbindelse med havkajaktemaet Udvikling og markedsføring af feriepakker i samarbejde turisterhvervet og turistorganisationerne Der skal udvikles og tilbydes pakker i forbindelse med Øhavsstien Der skal udvikles og tilbydes pakker i forbindelse med Havkajaktemaet Der skal udvikles og tilbydes pakker til lejrskoler Der skal udvikles og tilbydes pakker i forbindelse med øvrige naturoplevelser (eksempelvis ridning, lystfiskeri, kulturhistorie mv.) 13. september

13 Formidling af Det Sydfynske Øhav Både i tilknytning til Naturturismeprojektets egne aktiviteter og i bredere forstand skal der sikres en fortsat udvikling og udbygning af formidlingen af områdets natur og kulturhistoriske oplevelser. Der er generelt et stort overlap imellem formidling og markedsføring. Udvikle og intensivere formidlingsaktiviteter Sikre et samarbejde og fælles formidling af Øhavet som destination Udgive Øhavskortet Etablering af formidlingssamarbejder mellem områdets andre aktører, såsom myndigheder, naturvejleder, turistforeninger mv. En effektiv formidling af områdets aktivitetstilbud over for gæster og lokalbefolkningen Udgive en aktivitetskalender to gange årligt Udvikling og etablering af større bemandede informations centre I samarbejde med Naturama, Øhavets Smakkecenter, Øhavsmuseerne og andre relevante interessenter at etablere permanente udstillinger om Det Sydfynske Øhav Etablering af minimum en større udstilling Udvikling og etablering af skiltning i Det Sydfynske Øhav Etablering af en relevant skiltning af naturoplevelser Sikre en skiltning i forbindelse med udflugtsmål, Øhavsstien, havne, kajakfaciliteter mv., hvor der er behov for information til publikum Udvikling og integrering af et skiltekoncept for naturoplevelser i Det Sydfynske Øhav Tage initiativ til samarbejde mellem områdets myndigheder og private aktører, og herigennem udvikle et fælles skiltekoncept, til den fremtidige formidling af natur og kulturhistoriske udflugtsmål mv. Lystsejlertemaet Lystsejlere og især tursejlerne, er væsentlig målgruppe blandt de besøgende i Det Sydfynske Øhav, og Naturturismeprojektet ønsker at tiltrække deres opmærksomhed mod de mange naturoplevelser de kan få undervejs på deres ture rundt i Øhavet og specielt væk fra havnene og vandet. Styrke kendskabet og tilgængeligheden til naturoplevelser for lystsejlere Etablering og samarbejde omkring en større synliggørelse af naturoplevelser I samarbejde med sejlklubber og havne at styrke formidlingen, kendskabet og tilgængeligheden til naturoplevelserne i Det Sydfynske Øhav over for tursejlerne 13. september

14 Fremtidig investering og organisering Naturturismeprojektets nuværende organisering, som et tværkommunalt drevet partnerskab med private organisationer og erhverv, har vist sit værd og bør fastholdes som platform for en videreudvikling af områdets natur- og friluftsbaserede erhverv. Det fremtidige Naturturismeprojekt vil have en anden rolle og arbejdsform end det nuværende projekt. Fra at være et Mål-2 projekt med veldefinerede og fuldt finansierede aktiviteter og indsatsområder, skal det nye Naturturismeprojekt kunne varetage en lang række forskellige projekter indenfor temaet naturturisme. Projekterne kan spænde bredt fra markedsføringskampagner til udvikling af offentlighedens adgang til naturen og landskabet. Der skal skabes nye samarbejder og netværk med eksempelvis turisterhvervet, idrætsskoler, foreninger, myndigheder mv. Igennem disse netværk udvikles nye indsatsområder på tværs af Det Sydfynske Øhav. Naturturismeprojektet rejser nye økonomiske midler og opbygger nye eksterne finansierede projekter. Ud fra den nuværende organisering opbygges en struktur, som varetager denne funktion. Organisering Det foreslås, at det fremtidige naturturismeprojekt fortsat drives som et kommunalt Interessentskab. Den nuværende organisering, hvor projektet ledes af kommunale repræsentanter, som derudover har tilknyttet repræsentanter fra foreninger og turisterhvervet, har vist sig effektiv og samarbejdende. Ved at bibeholde denne organisering kan projektet fortsætte som et kommunalt I/S, hvor det juridiske ansvar er tydelig placeret hos kommunerne. Bestyrelsen: Stemmeberettigede medlemmer: 2 repræsentanter fra hver af de 4 kommuner - Ærø, Langeland, Svendborg og Faaborg - Midtfyn Tilknyttede medlemmer: 1 repræsentant fra Regionsrådet / Det Regionale Vækstforum 1 repræsentant fra skovbruget (Dansk Skovforening) 1 repræsentant fra landbruget (De Fynske Landboforeninger) 1 repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening 1 repræsentant for Friluftsrådet 1 repræsentant fra turistforeninger 2 repræsentanter fra turisterhvervet Arbejdsgruppe: Til at rådgive bestyrelsen og det sekretariat, der varetager den daglige drift, nedsætter bestyrelsen en arbejdsgruppe. Gruppens medlemmer består af personer der til dagligt er ansat i stillinger med relationer til Naturturismeprojektets virkefelt. 13. september

15 Arbejdsgruppen sammensættes af følgende repræsentanter: 4 repræsentanter fra de Sydfynske kommuners relevante forvaltning. 1 repræsentant for land- og skovbruget 1 repræsentant for turistbureauerne 1 repræsentant for Miljøministeriet 1 repræsentant for FynTour Sekretariatet Sekretariatet: På grund af det nye Naturturismeprojekts arbejdsform, er der brug for et sekretariat til varetagelse af den daglige drift, koordinering af flere forskellige projekter og samtidig sikre en sammenhængende og målrettet indsats. Desuden skal sekretariatet være opsøgende og koordinerende i forhold til eksterne donorer, såsom den nye Region Syddanmark, EU-midlerne og de statslige puljer. Hertil kommer mindre driftsopgaver som er naturligt at placere i det nye Naturturismeprojekt, eksempelvis vedligeholdelsen af en fælles hjemmesideportal for hele det Sydfynske Øhav. Sekretariatet referer til bestyrelsen via arbejdsgruppen. Sekretariat skal bemandes, så det kan varetage opgaven med at udvide og skabe nye netværk på tværs af i Det Sydfynske Øhav. Erfaringsmæssigt er udviklingsprojekter, som er baseret på netværkssamarbejder, arbejdskrævende projekter, og skal der opbygges et nyt Naturturismeprojekt, som kan løfte denne opgave, vil det kræve et sekretariat med en basisbemanding på 2 personer. Hertil kommer eventuelle eksternt finansierede projektmedarbejdere/ledere til relevante projekter. Det kan eksempelvis nævnes at Friluftsrådet i øjeblikket behandler en ansøgning fra Naturturismeprojektet om et løntilskud på kr. over tre år til en naturvejleder. Personen skal varetage udvalgte dele af forslagene i ovennævnte katalog, herunder gratis guidede ture på Øhavsstien for områdets 5. klasser og et formaliseret og bredt udviklingssamarbejde mellem områdets nuværende naturvejledere og eksterne parter som turisterhvervet. I samarbejde med Sydfyns Turistbureau etableres sekretariatet med de nødvendige lokaliteter til nedenstående basisbemanding på 2 personer: Sekretariatschef Arbejdsopgaver: Overordnede ansvar for sekretariatet og de projekter der igangsættes. Opbygning og udvikling af nye indsatsområder og aktiviteter. Overordnet koordinering og netværksdannelse med eksterne parter (erhverv, myndigheder, donorer mv.) Styring og igangsætning af planlagte og nye aktiviteter indenfor områder som rekreative anlæg stier, besøgsområder o. lign. Fundraising 13. september

16 Projektmedarbejder / leder Arbejdsopgaver: Ansvarlig for administration og marketing indenfor både drift og udvikling. Styring og igangsætning af planlagte/nye aktiviteter indenfor det maritime område Varetage den daglige kontakt til borgere, turistbureauer o.l. Varetage økonomistyring af projekter og aktiviteter. Sekretærfunktion for arbejdsgruppen og bestyrelsen. Fundraising Økonomi For at løfte ovenstående opgaver er der brug for en grundinvestering fra de lokale kommuner. Kommunernes investering skal tiltrække projekter og eksterne økonomiske midler til Sydfyn. Der er i øjeblikket en række forskellige projektpenge hos EU, staten, Regionen og private fonde. Grundinvesteringen skal bringe Det Sydfynske Øhav i position til at få en andel af disse midler, og således sikre, at Sydfyn og øerne får igangsat projekter indenfor temaet naturturisme til gavn for områdets erhvervsliv og indbyggere. Via eksterne investeringer skal projektets aktiviteter som minimum fordobles i løbet af 2 år (dvs. en projekt økonomi på min. 3,4 mio. kr./år) og om muligt skal kommunernes økonomiske indskud i projektet nedbringes. Naturturismeprojektet skal løbende evalueres på baggrund af, blandt andet de årlige afrapporteringer til kommunerne. Er det efter 2 år ikke lykkedes naturturismeprojektet at tiltrække den forventede eksterne finansiering og igangsat de forventede projekter, bør projektet afvikles. For at kunne tiltrække den nødvendige kvalificerede arbejdskraft og kunne indgå aftaler om projekter, der strækker sig over flere år, bør projektets grundøkonomi sikres i 3 år. Budget basisøkonomi I alt Indtægter: Kommunernes bidrag Turistforeningernes bidrag Indtægter i alt Udgifter: Udviklingsaktiviteter Markedsføring og formidling Sekretariatsdrift Udgifter i alt Netto Se detailbudget i bilag september

17 Finansiering kommuner og turistforeninger Beløb pr. år Befolkningstal Faaborg - Midtfyn Kommune Langelands Kommune Svendborg Kommune Ærø Kommune Finansiering kommunerne Turistforeningerne Samlet finansiering Potentielle fonde og puljer Nedenstående puljer/projektmidler forventes at være særligt relevante til at støtte projekter i et tværkommunalt samarbejde i et nyt naturturismeprojekt. Statsmidler Regeringen har afsat 200 mio. kr. over 4 år til konkrete projekter indenfor Vand og Natur. Regeringen har afsat 1 mia. kr. til natur- og miljøprojekter over de næste 4 år. Bevillingsrammerne er endnu ikke fastsat. Samarbejdsprojekter omkring naturen og rekreative muligheder i Øhavet forventes at kunne opnå tilskud fra denne pulje. EU (& Stat) I disse år kanaliseres store midler over i landistriktsprogrammet. En lang række af de programmer, der skal støtte nye tiltag i landdistrikterne, har stor relevans for Naturturismeprojektet eksempelvis artikel 33-programmet. Interreg III midler (160 mio.kr/år). Samarbejder med relevante områder i andre lande vil kunne give nyttig erfaring til Naturturismeprojektet og Det Sydfynske Øhav. Dette arbejde vil kunne søge støtte fra Interreg-midlerne. Strukturfondsmidler (425 mio. kr./år) støtter en række forskellige tiltag i regionerne. Vurderes at være relevant for Naturturismeprojektet. Dele af midlerne uddeles på baggrund af indstillinger fra de nye Regionale Vækstfora. Regionen Det nye Regionale Vækstfora vil i fremtiden støtte vækstfremmende initiativer, herunder indenfor områder som turisme. Rammerne for uddelingen af midlerne er endnu ikke kendt. Det må dog forventes, at såfremt Det Sydfynske øhav står sammen, er der langt bedre chancer for at trække regionale investeringer til området. Private fonde Største relevante bidragsyder vil formentlig være Friluftsrådet, som administrerer Tip og Lottomidlerne afsat til friluftsområdet. Naturturismeprojektets formål, konkrete arbejde og ikke mindst måde projektet er organiseret har vakt positiv interesse fra Friluftsrådet. 13. september

18 Bilag 1 Driftsbudget for Naturturisme I alt Indtægter: Kommunerne Turistforeningerne Indtægter i alt Udgifter: Udviklingsaktiviteter Udflugtsmål Øhavsstien Øvrige aktiviteter Udviklingsaktiviteter i alt Markedsføring og formidling Øhavskort Hjemmeside Formidling Øhavsstien* Udvikling og formidling - lejrskoler* Udvikling af netværk* Håndbøger Øhavsstien og havkajak Øvrig PR og formidling Markedsføring og formidling i alt Sekretariat: Lønninger sekretariat Transport og kørselsudgifter Husleje og sekretærfunkt Kontorartikler EDB Mødeudgifter Telefon Øvrige Sekretariat i alt Udgifter i alt Netto * I tilfælde af bevilling af løntilskud til en naturvejleder fra Friluftsrådet, vil naturturismeprojektets nettolønudgift til naturvejlederen primært blive finansieret gennem udførelsen af disse aktiviteter. 13. september

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Nationalpark Det Sydfynske Øhav..?

Nationalpark Det Sydfynske Øhav..? Nationalpark Det Sydfynske Øhav..? Sekretariatschef Rico Boye Jensen Ærø, Februar 2009 Meget kort om os! Program Nationalpark Det Sydfynske Øhav.? Hvad er en dansk nationalpark. Hvad skal der ske Hvorfor

Læs mere

Fremtidens Naturturisme I/S. Baggrund og historik. Ejerskab og ledelse. Notat RBJ/220409/Naturturisme

Fremtidens Naturturisme I/S. Baggrund og historik. Ejerskab og ledelse. Notat RBJ/220409/Naturturisme Notat RBJ/220409/Naturturisme Fremtidens Naturturisme I/S Dette notat beskriver et forslag til at fortsætte det tværkommunale samarbejde Naturturisme I/S. Det er udarbejdet af Naturturisme I/S og er ment

Læs mere

Afklaring omkring eventuel nationalpark i Det Sydfynske Øhav

Afklaring omkring eventuel nationalpark i Det Sydfynske Øhav Naturturisme I/S 8. februar 2008 Afklaring omkring eventuel nationalpark i Det Sydfynske Øhav Bestyrelsen for Sydfyns Udviklingssamarbejde I/S (SUS I/S) har diskuteret, hvorvidt de sydfynske kommuner bør

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S

Dagsorden Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S Dagsorden Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 21. marts 2007 Tidspunkt: kl. 10.30 13.00 Sted: Forskerparken, Kullinggade 31E, 5700 Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE Indhold Vadehavet / Nationalpark Vadehavet? Historien Loven Geografien Organisationen Økonomien Nationalparkplanen, vision og målsætninger Aktiviteterne

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Projektstøtte i Kerteminde kommune

Projektstøtte i Kerteminde kommune Kerteminde LAG Projektstøtte i Kerteminde kommune Information om Kerteminde LAG Formålet med denne folder er kort at redegøre for Kerteminde LAG og vilkårene for at søge projektstøtte. LAG står for Lokal

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Natur og Vand Dato: 15-06-2015 Sagsnr.: 15/33599 Sagsbehandler: vpjojo Notat Dato: 15-6-2015 Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Som supplement til dagsordenen om Gudenåsamarbejdets fremtid

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav.

Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Kort/billede Beskrivelse af forslaget hvad går det ud på? Det særlige ved at vandre i undersøgelsesområdet Nationalpark

Læs mere

Turistpolitik for Haderslev Kommune

Turistpolitik for Haderslev Kommune Turistpolitik for Haderslev Kommune K O M M U N E Januar 2004 - B Y G G E R B R O M E L L E M F O R T I D O G F R E M T I D... 1 Udvikling & Kultur: Claus Dall, organisationskonsulent Henrik Ørnstrup,

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Med denne strategi går Naturturisme I/S på visse områder i spidsen for en fælles målrettet udvikling af Det Sydfynske Øhav.

Med denne strategi går Naturturisme I/S på visse områder i spidsen for en fælles målrettet udvikling af Det Sydfynske Øhav. I 2003 igangsatte de sydfynske kommune det fireårige Mål-2 projekt: Naturturisme i Det Sydfynske Øhav, som har resulteret i blandt andet etableringen af Øhavsstien, havkajakfaciliteter, naturlegepladser,

Læs mere

Fælles høringssvar til Regional UdviklingsPlan 29. februar 2008

Fælles høringssvar til Regional UdviklingsPlan 29. februar 2008 Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Kultur og planlægning Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 Fax: 62 21 18 05 svendborg@svendborg.dk www.svendborg.dk Fælles høringssvar til Regional

Læs mere

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Punkt 6 fra Gudenåkomitéens møde 6. marts 2015: GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Baggrund Det blev på sidste mødet i Gudenå komiteen den 5. december 2014 konstateret, at der var opbakning

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

Program. Faaborg 1. feb Status Outdoor Sydfyn 2017

Program. Faaborg 1. feb Status Outdoor Sydfyn 2017 Faaborg 1. feb. 2017 Status Outdoor Sydfyn 2017 Outdoor Sydfyn blev afviklet den 19.-21. august 2016. Umiddelbart efter festivalen blev der gennemfør en evaluering blandt deltagerne. Med afsæt i godt 200

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S

Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 6. juni 2007 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 Sted: Forskerparken, Kullinggade 31E, 5700 Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Ansøgning om støtte til det fælleskommunale projekt Blå Støttepunkter i Middelfart, Assens, Nordfyn, Kerteminde og Nyborg kommuner 2016 og 2017

Ansøgning om støtte til det fælleskommunale projekt Blå Støttepunkter i Middelfart, Assens, Nordfyn, Kerteminde og Nyborg kommuner 2016 og 2017 Miljø- og Energiudvalget Middelfart Kommune Dato 26.5.2015 Ansøgning om støtte til det fælleskommunale projekt Blå Støttepunkter i Middelfart, Assens, Nordfyn, Kerteminde og Nyborg kommuner 2016 og 2017

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme - 1 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i december 2014 en forsøgsordning med videre rammer for at etablere turistorienterede projekter

Læs mere

NATURCENTER KARPENHØJ

NATURCENTER KARPENHØJ NATURCENTER KARPENHØJ Den udarbejdede analyse af mulighederne for et tættere samarbejde mellem Naturcenter Syddjurs, Mols Lab under Naturhistorisk Museum i Århus og DGI Karpenhøj har resulteret i en beslutning

Læs mere

Friluftstrategi 2008 - Status 2015

Friluftstrategi 2008 - Status 2015 Friluftstrategi 2008 - Status 2015 Vision 2008 Friluftslivet er udviklet på et bæredygtigt grundlag Kommunen er kendt for friluftsliv, hvor både muligheder og kvalitet er i særklasse Kommunen er kendt

Læs mere

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier Uddrag af Referat fra Middelfart Kommunes Byrådsmøde d. 24. juni 2014 om Naturpark Lillebælt. 835. Etablering af Naturpark Lillebælt. Ansøgning til Friluftsrådet. Sagsnr.: 2013-007244 Sagsbehandler: Præsentation:

Læs mere

Referat. Følgegruppemøde nr. 2 i Nationalparkundersøgelse. Dagsorden: 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat

Referat. Følgegruppemøde nr. 2 i Nationalparkundersøgelse. Dagsorden: 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat Referat Følgegruppemøde nr. 2 i Nationalparkundersøgelse Dato: Tirsdag den 2. december 2008 Tidspunkt: kl. 13.30 15.30 Sted: Sekretariatet Forskerparken, Kullinggade 31E, Svendborg. Følgegruppe: Anne-Lene

Læs mere

Naturturisme I/S Nyhedsbrev

Naturturisme I/S Nyhedsbrev Naturturisme I/S Nyhedsbrev Nr. 1/2004 Nyhedsbrev nr. 1 fra Velkommen til det første nyhedsbrev i 2004 fra Naturturisme I/S, Naturturisme I/S som vil holde dig løbende orienteret om aktiviteterne i Mål

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S

Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 24.november 2010 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 (efterfølgende let frokost) Sted: Abildvej 5A, Svendborg Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Uddybende notat til ansøgning om Nationalpark Det Sydfynske Øhav.

Uddybende notat til ansøgning om Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Bilag 2 Marts 2012 Uddybende notat til ansøgning om Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Med udpegningen af de hidtidige fem danske nationalparker er der skabt fokus på nogle af de største og mest karakteristiske

Læs mere

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Disposition Friluftsliv i nuværende kommuneplaner Friluftsstrategier - hvad er det og hvordan arbejder kommunerne med dem? Hvorfor lave en friluftsstrategi?

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Natura 2000 handleplan - gennemførelse

Natura 2000 handleplan - gennemførelse Natura 2000 handleplan - gennemførelse type: Fagområde De kommunale Natura 2000-handleplaner skal gennemføres i perioden 2013 2015. Kommunen er ansvarlig for at handleplanerne gennemføres. Det drejer sig

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION 1 // NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION 1 // NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND 1 // NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION VISION NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND Hillerød, Gribskov, Fredensborg, Halsnæs og Helsingør Kommuner og Naturstyrelsen

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Kontaktinformation på ansøger Organisation: Ringkøbing Fjord Turisme Adresse: Nørregade 2B Postnr.: 6960 Hvide Sande Kontaktperson:

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Ø-politik i Lolland Kommune

Ø-politik i Lolland Kommune Forside: Forslag til: Ø-politik i Lolland Kommune Askø/Lilleø, Fejø/Skalø og Femø i udvikling Lolland Kommune 2015 Hele dokumentet tænkes opsat i henhold til Lolland Kommunes grafiske profil. Side 2. Øerne

Læs mere

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 Foto fra Randers Ugens afslutningskoncert 2011 på Skovbakken Formål med aftalen: Randers Byråd har besluttet, at der fra januar

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Danmarks Museum For Lystsejlads

Danmarks Museum For Lystsejlads Danmarks Museum For Lystsejlads MARITIMT KULTURCENTER PÅ SVENDBORG HAVN 2 OPLÆG TIL ETABLERING AF ET MARITIMT KULTURHUS PÅ FREDERIKSØEN INTRO Siden lukningen af Svendborg Værft i 2001 er der tænkt mange

Læs mere

Fritids- og friluftsstrategi Overordnede rammer for arbejdet og bud på hovedemner. Version 7 29. august 2015

Fritids- og friluftsstrategi Overordnede rammer for arbejdet og bud på hovedemner. Version 7 29. august 2015 Fritids- og friluftsstrategi Overordnede rammer for arbejdet og bud på hovedemner Version 7 29. august 2015 Hvorfor ny strategi for fritids- og friluftsliv Behov for nye strategier fordi: De eksisterende

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Baggrund Havørred Fyn er startet op og udviklet af Fyns Amt fra 1990 til 2006. Projektet bygger på tre hovedaktiviteter:

Baggrund Havørred Fyn er startet op og udviklet af Fyns Amt fra 1990 til 2006. Projektet bygger på tre hovedaktiviteter: 02-07-2007 BBL Organisering af Havørred Fyn Dette notat beskriver organisering af Havørred Fyn diagram ses i bilag 1. Målet er, at sikre at de tre dele af projektet arbejder sammen, og at der sker en udvikling

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Årsrapport 2011 og årsplan 2012

Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 Ifølge vores gamle aftale har jeg igen i år valgt en lidt anden afrapporteringsform end standartskemaerne. Jeg håber det er Ok og lover at jeg nok skal bruge

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Turistforening. Aftale 2010

Faaborg-Midtfyn Turistforening. Aftale 2010 Faaborg-Midtfyn Turistforening Aftale 2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 FORUDSÆTNING FOR AFTALENS INDGÅELSE... 3 3.0 INDGÅELSE AF ÅRLIG AFTALE OG EVALUERING... 4

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 5. februar 2014 Tidspunkt: kl. 10.00 12.00 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heide Mads Boeberg Hansen Flemming

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF

IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF - et natur & kulturformidlingscenter - INTRODUKTION Vadehavets Formidlerforum blev dannet under Nationalpark Vadehavets pilotprojektfase og har siden

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Nationalpark Skjern Å formidlingsforum

Nationalpark Skjern Å formidlingsforum Returadresse Kjærgaardsvej 8 6950 Ringkøbing _ Miljø og Natur miljo.natur@rksk.dk Sagsbehandler Jakob Bisgaard 99741546 jakob.bisgaard@rksk.dk Dato 25. februar 2009 Sagsnummer 2007023795A Nationalpark

Læs mere

Danboat. 27. november 2015

Danboat. 27. november 2015 Danboat 27. november 2015 Hvorfor projekt Vild med Vand? Dansk Sejlunion Færre og ældre medlemmer 1/3-del af klubberne mister medlemmer 1/3-del har status quo Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID)

Læs mere

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Baggrund I forbindelse med det afsluttede projekt om udvikling af stærke oplevelseskoncepter via det lokale destinationsnetværk

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 19 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 19 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 19 i Naturturisme I/S Dato: Mandag den 11. juni 2012 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen Ærø Kommune Rasmus Lohse

Læs mere

Evaluering af Naturvejlderordningen Høring af Friluftsrådets medlemsorganisationer i forbindelse med evaluering af Naturvejlederordning

Evaluering af Naturvejlderordningen Høring af Friluftsrådets medlemsorganisationer i forbindelse med evaluering af Naturvejlederordning Evaluering af Naturvejlderordningen Høring af Friluftsrådets medlemsorganisationer i forbindelse med evaluering af Naturvejlederordning Kære medlem af Friluftsrådet Ineva og Alexandra Instituttet varetager

Læs mere

Roskilde Kommune. Fishing Zealand er startet som et samarbejde mellem Danmarks Sportsfiskerforbund,

Roskilde Kommune. Fishing Zealand er startet som et samarbejde mellem Danmarks Sportsfiskerforbund, Roskilde Kommune Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 11/11437 Dokumentnr.: 37607/13 Sagsbehandler: Paul Debois Dir. 55 36 24 12 E-mail: pde@vordingborg.dk

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Turismens værdikæde de stærkeste og svageste led Pakketering/salg i Outdoor-turisme. Nanna Balsby, Naturligt Samspil Thomas Albrectsen, Aktiv Danmark

Turismens værdikæde de stærkeste og svageste led Pakketering/salg i Outdoor-turisme. Nanna Balsby, Naturligt Samspil Thomas Albrectsen, Aktiv Danmark Turismens værdikæde de stærkeste og svageste led Pakketering/salg i Outdoor-turisme Nanna Balsby, Naturligt Samspil Thomas Albrectsen, Aktiv Danmark Turismefremmedagen den 12. oktober 2016 Det vi skal

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 15. maj 2013 Tidspunkt: kl. 9.15 11.15 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen Hanne Fynbo Flemming Madsen

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Autentisk og kompetent

Autentisk og kompetent ODSHERRED KOMMUNE VISIT ODSHERRED ODSHERRED ERHVERVSRÅD ODSHERREDS NYE ERHVERVSPOLITIK: Autentisk og kompetent Odsherred som et autentisk og attraktivt oplevelsessted Odsherred som et kompetent og fleksibelt

Læs mere

Aftale vedrørende Naturnetværket

Aftale vedrørende Naturnetværket J.nr. 39-22665 Aftale vedrørende Naturnetværket Mellem Centrovice Natur og Miljøafdelingen Damsbovej 11 5492 Vissenbjerg CVR-nr.: 26 93 58 65 og Følgende kommuner: Assens Kommune (CVR-nr.: 29189692), Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 11-04-2014 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Formålet med vores strategi er: Generere flere overnatninger Generere flere arbejdspladser Generere større turismeomsætning Forbedre konkurrenceevnen Skabe bedre

Læs mere

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Friluftsrådet kort Oprettet af statsministeren i 1942 Paraply for 90 organisationer indenfor

Læs mere

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Programskitse Syddansk Grøn Vækst program Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Særlig pulje til kommuner og regioner Fødevareministeriet har afsat en særlig

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse

Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse 1. Projektets mål 2. Projektets delmålsætninger 3. Målgruppen 4. Projektets langsigtede mål 5. Geografiske fokusområder 6. Aktiviteter 7. Organisering

Læs mere