Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning"

Transkript

1 Temalokalplan Brøndby 503 Lokalplan 503 For hegn langs Gammel Køge Landevej Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Maj 2014

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer mv. inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger de konkrete rammer for realiseringen af de mål, der er udstukket i den mere langsigtede kommuneplan. Der er efter en lokalplans vedtagelse ikke krav om handlepligt til at gennemføre de forhold, som lokalplanen beskriver. En lokalplan regulerer alene fremtidige forhold/ændringer. Lokalplanen består af to dele; redegørelse og lokalplanbestemmelser. Redegørelsen indeholder en gennemgang af planens baggrund, mål og indhold. Den beskriver lokalplanområdets eksisterende forhold samt hensigterne for den fremtidige planlægning. Lokalbestemmelserne udgør den juridiske del af planen. Her opsummeres lokalplanens indhold i retningslinier, som er gældende for alle ejendomme i lokalplanområdet. Kommunalbestyrelsen skal påse at bestemmelserne overholdes og skal sørge for lovliggørelse af ulovlige forhold. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Park Allé Brøndby Telefon: Åbningstider Mandag-torsdag...kl Torsdag...kl Fredag...kl Telefontider Mandag-onsdag...kl Torsdag...kl Fredag...kl

3 Lokalplan 503 Redegørelse Baggrund for lokalplanen s. 5 Lokalplanens formål s. 6 Lokalplanens område s. 6 Eksisterende forhold s. 7 Områdets anvendelse s. 8 Lokalplanens indhold s. 8 Hegningens omfang og placering s. 8 Hegningens ydre fremtræden s. 9 Forhold til anden planlægning s. 12 Forhold til anden lovgivning s. 13 Retsvirkninger Permanente retsvirkninger s. 15 Indholdsfortegnelse Lokalplanbestemmelser 1 Lokalplanens formål s Lokalplanens område s Områdets anvendelse s Hegningens omfang og placering s Hegningens ydre fremtræden s Forudsætning for etablering af hegn s Ophævelse af lokalplaner og deklarationer s Vedtagelsespåtegning s. 18 Bilag Bilag 1 Lokalplanens afgrænsning Bilag 2 Matrikler Bilag 3 Oversigt over bestemmelser i eksisterende lokalplaner samt ændringer og supplerende bestemmelser vedrørende hegning langs Gammel Køge Landevej. 3

4

5 Redegørelse I henhold til planlovens 14 kan der nedlægges forbud mod at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Bestemmelsen giver mulighed for ved et konkret forbud at hindre byggeri eller andet f.eks. opsætning af fast hegn, som faktisk er i overensstemmelse med den gældende planlægning, men som kommunen ønsker indstillet, indtil kommunen har haft lejlighed til ved lokalplanlægning at fastlægge, hvordan rammerne for byggeri mv. fremadrettet skal være i det pågældende område. Baggrund for lokalplanen Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 12. december 2012, at nedlægge et 14-forbud i henhold til Planloven mod opsætning af fast hegn på en ejendom ud mod Gammel Køge Landevej. Baggrunden for forbuddet var, at kommunalbestyrelsen ikke ønskede opsætning af fast hegn ud til vejen i stedet for levende hegn. Kommunalbestyrelsen ønsker, at hegning langs vejen skal fremstå med et levende, grønt præg. Der skal derfor inden den 12. december 2013 udarbejdes forslag til en ny lokalplan, der regulerer dette forhold. Der har været en tendens til, at flere og flere har fjernet den grønne hæk - det levende hegn - og i stedet har opført en mur eller forskellige afskygninger af plankeværker, hvor vedligeholdelsen af disse plankeværker undertiden svigtes. Kommunalbestyrelsen mener, at det er vigtigt med en sammenhængende, grøn profil langs Gammel Køge Landevej. Der er derfor sat fokus på hegn, som afgrænser de ejendomme, der ligger ud til Gammel Køge Landevej. I den sammenhæng er det hensigtsmæssigt at få tilvejebragt ensartede, fælles bestemmelser, som kan medvirke til opfyldelse af målsætningen og dermed stille alle lodsejere lige*. Intensionen med denne lokalplan er, at fastlægge samme regler for hegn ud mod Gammel Køge Landevej i eksisterende lokalplaner, sådan at hegn langs Gammel Køge Landevej fremover skal etableres som levende hegn med en max. højde på 1,8 m. Resultatet vil på sigt blive, at hidtil lovlige hegn kan fastholdes, men i takt med at hegnene bliver forældede og ønskes nedtaget, skal de udskiftes med levende hegn. Nærværende lokalplan er udformet som en temalokalplan. En temalokalplan behandler et bestemt emne, f. eks. skilte, facader eller som her hegning langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplanen kan - som i dette tilfælde - fastlægge supplerende bestemmelser for områder, som allerede er omfattet af eksisterende lokalplaner. * Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelse af denne lokalplan gennemført en fotoregistering af lokalplanområdet, således at det senere kan dokumenteres, hvilke hegn der var etableret på det tidspunkt, hvor lokalplanen træder i kraft. 5Redegørelse

6 Lokalplanens formål Formålet med temalokalplanen er på sigt, at give den del af Gammel Køge Landvej - som løber gennem Brøndby Kommune - et kvalitativt løft, der kan forskønne oplevelsen af at færdes på denne vejstrækning til glæde for beboerne i området, indbyggerne i kommunen og for de trafikanter i øvrigt, der benytter denne vejstrækning. Redegørelse Det er vigtigt, at der sikres en grøn profil ud til Gammel Køge Landevej samt at hegn holdes klippet indenfor skellinjen, så hegn ikke vokser uhæmmet ud over vejskel til gene for fodgængere, oversigtsforhold og det visuelle indtryk langs vejen. Brøndby Kommune ønsker med temalokalplanen, at fastlægge bestemmelser ud fra æstetiske hensyn med ønsket om at opnå et ensartet, grønt helhedsindtryk på denne vejstrækning. Planlovens 15, stk. 2, nr. 9, giver mulighed for, at lokalplaner kan bestemme udformning, anvendelse og vedligeholdelse af ubebyggede arealer, herunder hegnsforhold, terrænforhold og beplantningsforhold. Temalokalplanen handler kun om hegn langs Gammel Køge Landevej (langs vejskel) og ikke om fælleshegn mellem private haver (naboskel). Definitioner på hegn Ved hegn skelnes der mellem levende hegn og faste hegn. Levende hegn kan være en hæk (klippet) eller en række buske (uklippet). Levende hegn kan etableres i niveau med terræn eller i hævede bede med en max. højde på 0,5 meter. Faste hegn underdeles i lukkede, faste hegn der typisk kan være plankeværker, raftehegn eller hegnsmure og åbne, faste hegn der kan være et lavt stakit eller et metalhegn med en max. højde på 1,2 m eller som espalier med en max. højde på 1,8 m. De åbne, faste hegn kan indgå i en grøn beplantet havekarakter og forsynes med havelåge og/eller port, der skal åbnes ind på egen matrikel. Lokalplanens område Lokalplanområdet omfatter den del af Gammel Køge Landevej, der går gennem Brøndby kommune - fra kommunegrænsen mod Vallensbæk i vest og til kommunegrænsen mod Hvidovre i øst. 6

7 Eksisterende forhold Gammel Køge Landevej er en væsentlig vej for Brøndby Kommune og en del af kommunens ansigt udadtil. Afgrænsningen mod de enkelte parceller fremstår i dag typisk som strækninger opbrudt af plankeværker i diverse udformninger. Som baggrund for lokalplanarbejdet er der foretaget en opgørelse af faste hegn på de ejendomme, der støder op til Gammel Køge Landevej i de områder, der er omfattet af lokalplanerne 308A, 312, 324 og 326. I lokalplan nr. 312 fra 1991 er der ingen hegnsbestemmelser. Samtidig med at Gammel Køge Landevej udvides og får betonbelægning i 1930 erne bliver der plantet vejtræer. (Kilde: Forstadsmuseet) Af opgørelsen fremgår det, at der er 18 lukkede, høje, faste hegn, som der ikke er beplantede. Der er efterfølgende foretaget en høring af de 18 pågældende ejendomme vedrørende opførelsestidspunktet for hegnet. Langt de fleste svarer, at deres hegn er opført, før lokalplanerne blev vedtaget, altså har hegnene været lovlige på opførelsestidspunktet. Tvivlsspørgsmål vedrørende opførelsestidspunkt har ikke givet anledning til lovliggørelsessager. 7Redegørelse

8 Redegørelse Gammel Køge Landevej var den oprindelige hovedvej mellem København og Køge. I 1970 erne tages Køge Bugt Motorvejen i brug og blev derved en ny hovedfærdselsåre. Ved Kommmunalreformen i 2007 blev amtet nedlagt og vejen overgik til Brøndby Kommune. Vejen afvikler dog stadig megen trafik på tværs af kommunegrænsen og repræsenterer derfor en del af kommunens ansigt udadtil. Områdets anvendelse Forløbet langs Gammel Køge Landevej er karakteriseret ved parcelhus- og villabebyggelse i 1-2 plan. Området benyttes primært til boligformål men indimellem ligger enkelte små etageejendomme med butikker og boliger, ejendomme med håndværkserhverv, supermarked og tankstation. Lokalplanens indhold Ejendommene langs Gammel Køge Landevej er omfattet af 11 lokalplaner, hvoraf 6 har bestemmelser om hegn. De 6 lokalplaner er på visse punkter forskellige med hensyn til bestemmelser om hegn. Denne temalokalplan fastlægger bestemmelser for etablering af hegn på ejendomme, der har skel op mod Gammel Køge Landevej således, at der bliver ens regler for alle ejendomme, der har skel mod vejen. Undtaget er dog de ejendomme som er omfattet af lokalplan 334 for en dagligvarebutik ved Gammel Køge Landevej. Hegningens omfang og placering For parceller langs Gammel Køge Landevej gælder, at der langs vejen skal plantes levende hegn i form af hække eller buske, hvis man ønsker at hegne. Hegnsloven Efter hegnslovens, jf. LBK nr. 59 af 19. januar 2007 kan bestemmelser om hegn i en lokalplan tilsidesætte hegnsloven. Hvor lokalplanen ikke regulerer hegn, vil hegnsloven være gældende. Vejloven Med hjemmel i lov om offentlige veje, kan vejbestyrelsen kræve, at enhver beplantning friholdes af vejarealet. Dette er bl.a. for at sikre færdsel på fortove, cykelstier og veje. I flere tilfælde langs Gammel Køge Landevej er borgere nægtet direkte adgang til vejen (tinglyst på ejendommen), hvorved kommunen forestår pasning af beplantingen. Fritstående espalier af træ med beplantning 8 Hække eller buske skal plantes min. 0,4 m fra vejskellet inde på egen grund, så der bliver gode vækstforhold. Det er vigtigt, at bevoksninger kan leve, klippes og plejes inden for egen grund. Det levende hegn kan suppleres med et fast hegn placeret inde på grunden og bag det levende hegn. Ud mod vej - foran de levende hegn - må der ikke placeres nogen former for lukkede, faste hegn. De levende hegn kan evt. suppleres med et trådhegn op til samme højde, som det levende hegn. Trådhegn kan placeres i eller bag det levende hegn inde på grunden. Lette trådhegn som dyrehegn og hønsenet kan opsættes for at holde f.eks. hunde på grunden.

9 Beskæring af buske og træer langs veje Som nabo til veje og stier skal man som grundejer sørge for beskæring af træer, hække og anden bevoksning. Beplantningen skal være klippet ind i flugt med vejskel. Det er vigtigt at holde det levende hegn klippet omkring færdselstavler og lignende. Lokalplanen giver mulighed for åbne, faste hegn i form af espalier (max. højde 1,8 m), stakitter og smedejernshegn(max. højde 1,2 m), samt mulighed for anlæg af plantestensmur (max. højde 0,5 m). Levende hegn skal klippes / beskæres, så de ikke bliver højere end 1,8 m og ikke vokser ud over fortov. Figur 1. Principskitse for levende hegn Hegningens ydre fremtræden Hegn mod Gammel Køge Landevej skal fremstå som grønne, levende hegn i god vækst. Når eksisterende lukkede, faste hegn helt skal udskiftes må det kun erstattes med levende hegn eller åbne faste hegn. Etablering og udformning af levende hegn langs Gammel Køge Landevej skal bidrage til, at Brøndby Kommune kan fastholde og udbygge vejens grønne præg og miljø. På de næste sider er der vist nogle eksempler på forskellige former for hegn som inspiration for den enkelte lodsejer og som forhåbentlig kan medvirke til at opnå et frodigt og varieret, grønt miljø. 9Redegørelse

10 Åbent fast hegn der indgår i en grøn beplantet havekarakter Redegørelse Levende hegn som høj klippet hæk Levende hegn som uklippet buske 10

11 Levende hegn som buske i hævet bed Redegørelse Levende hegn som højklippet hæk Levende hegn som lav klippet hæk 11

12 Valg af planter Ved valg af plantearter er det en god idé at tage hensyn til planternes krav til voksested, herunder især lys- og jordbundsforhold samt pladskrav. Et andet aspekt er planternes modstandsdygtighed overfor salt. Overvej også om du ønsker stedsegrønne planter, som også om vinteren er grønne og/eller dækkende f.eks. stedsegrøn ligusterhæk eller bøgehæk, der står med brune blade i vinterhalvåret. Ønskes en klippet hæk, kan der f.eks. vælges liguster, avnbøg eller bøg, der alle bevarer bladene langt hen på vinteren, er hårdføre og trives i både sol og skygge. Redegørelse Til en uklippet hæk eller et blandet buskads findes mange forskellige typer af stedsegrønne og løvfældende, blomstrende, bærbærende og duftende hæk- og buskplanter. De kræver oftest god plads, så vær opmærksom på at vælge planter, der ikke bliver for høje eller for brede. Til beplantning foran fast hegn er det vigtigt at vælge planter, der er dækkende og ikke vokser for langsomt. En kombination af buske samt klatreplanter, kan forholdsvis hurtigt blive dækkende og grønt. Af egnede planter kan f.eks. nævnes vedbend. Forhold til anden planlægning Kommuneplanlægning Lokalplanområdet er i kommuneplanen omfattet af følgende rammeområder: 304, 305 og 306. Bestemmelserne i lokalplanen er i overensstemmelse med rammebestemmelser i Kommuneplan Anden lokalplanlægning og servitutter Temalokalplanen omfatter ejendommene langs Gammel Køge Landevej, som i dag er omfattet af lokalplanerne: 306, 308A, 309, 310, 312, 318, 322, 324, 324A, 325 og 326. Der er i forbindelse med forarbejdet til denne temalokalplan foretaget en gennemgang af deklarationer og servitutter i lokalplanområdet for at få afklaret, hvilke, der er forenelige med lokalplanen, og hvilke, der ikke er og derfor ophæves, jf. 7. Hvis der på en ejendom er tinglyst tilstandsservitut, der har bestemmelser om hegn mod gader, veje og stier, eller bestemmelser om hegn mod pladser og grønne fællesarealer, gælder temalokalplanen forud for tilstandsservitutter i de øvrige lokalplaner. Denne temalokalplan er et supplement til de i området gældende lokalplaner. Disse lokalplaner er fortsat gældende. Temalokalplanen ophæver eventuelle uoverensstemmelse 12

13 mellem bestemmelser i temalokalplanen og de lokalplaner som er gældende for de enkelte ejendomme, jf. bilag 3. Grundejere, der har tinglyste oversigtsarealer ved vej, skal sørge for, at eventuel beplantning på arealet ikke bliver højere end det, der er beskrevet i de respektive deklarationer for ejendommen A 324 Redegørelse A Eksisterende lokalplanområder Forhold til anden lovgivning Miljøvurdering I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (jf. LBK nr. 939 af 3. juli 2013), skal kommunen gennemføre en miljøvurdering, hvis en given plan må antages at få væsentlig indflydelse på miljøet. Som hovedregel er planer, der fastlægger rammer for større fremtidige anlægsprojekter, omfattet af krav om miljøvurdering. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen er der foretaget en screening af planens forventede miljøpåvirkninger i forhold til omgivelserne. Screeningen viste, at temalokalplanen ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. På denne baggrund er der ikke foretaget en miljøvurdering af lokalplanen. 13

14 14

15 Retsvirkninger Permanente retsvirkninger Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af lokalplanen og offentliggørelsen heraf må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Planlovens 18 kun anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Eksisterende lovlige hegn kan blive stående. Temalokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de hegn mv. der er indeholdt i planen. Retsvirkninger 15

16

17 Lokalplanbestemmelser I henhold til Planloven (LBK. nr. 587 af 27. maj 2013) fastsættes følgende bestemmelser for de i 2 nævnte områder i Brøndby Kommune: 1 Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål, at: forhindre opsætning af lukkede, faste hegn ud til Gammel Køge Landevej. sikre et varieret, grønt udtryk langs Gammel Køge Landevej. tilvejebringe et ensartet administrationsgrundlag for hegning langs Gammel Køge Landevej. 2 Lokalplanens områder 3 Områdets anvendelse 3.1 Denne temalokalplan indeholder supplerende bestemmelser vedrørende hegning langs Gammel Køge Landevej for lokalplanerne 306, 308A, 309, 310, 312, 318, 322, 324, 324A, 325 og 326, jf. bilag 3. 4 Hegningens omfang og placering 4.1 Hegn langs Gammel Køge Landevej skal etableres som levende hegn på egen grund og plantes minimum 0,4 m fra vejskel. 4.2 Levende hegn skal holdes inden for egen matrikel og må max. have en højde på 1,8 m i vejskel. Lokalplanbestemmelser 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på bilag 1 og omfatter matrikelnumrene: 2a, 2as, 2at, 2au, 2av, 2aæ, 2bk, 2bn, 2bp, 2br, 2bt, 2bv, 8b, 8ah, 8d, 8g, 8t, 8u, 8x, 8y, 9am, 9as, 9av, 9bb, 9c, 9d, 9g, 9h, 9i, 9k, 10ab, 10ay, 10aæ, 10b, 10bh, 10bq, 10br, 10bs, 10c, 10cf, 10d, 10e, 10h, 10i, 10l, 10n, 10p, 10s, 10t, 10y, 10æ, 12b, 12f, 12g, 12h, 12k, 12l, 12m, 12r, 12ø, 13ao, 13b, 13d, 13dx, 13e, 13ey, 13f, 13g, 13h, 13hz, 13ic, 13id, 13ix, 13ke, 13kn, 13kx, 13n, 13t, 13x, 13æ, 14ab, 14am, 14aq, 14ar, 14cd, 14ch, 14ci, 14ck, 14cn, 14d, 14e, 14es, 14ex, 14eæ, 14fc, 14fd, 14fo, 14fs, 14gf, 14gn, 14hg, 14i, 14k, 14l, 14n, 14o, 14p, 15d, 15u, 15x, 15z, 16b, 16dv, 16h, 18ad, 18ag, 18ak, 18al, 18ao, 18ap, 18b, 18d, 18e, 18p, 19af, 19al, 19c, 19e, 19f, 23ab, 23q, 23qt, 23r, 23uv, 23uy, 23uø, 23vp, 23æ, 23ø, 25al, 25b, 25c, 25e, 25h, 25i, 25m, 25n, 25o, 25x, 26ae, 26ah, 26aq, 26ar, 26c, 26d, 26e, 26p, 26y, 26aa, 29c, 29d, 29df, 29er, 29ev, 30ar, 30as, 30h, 30i, 30m, 30y, 30z, 30æ, 31m, 31o, 32ae, 32ak, 32al, 32au, 32aø, 32bc, 32bt, 32c, 32fo, 32fp, 32g, 32hl, 32i, 32ig, 32l, 32m, 32p, 32u, 32q, 32ø, 32aa, 46c, 46d, 46f, 46g, 47an, 47ao, 47bk, 47bl, 47bm, 47bn, 47c, 47g, 47i, 106c alle Brøndbyvester by, Brøndby Strand og alle parceller der efter 13. november 2013 udstykkes fra de ovennævnte ejendomme. 4.3 I forbindelse med levende hegn er det tilladt at opsætte lette trådhegn i eller bag det levende hegn for at holde f.eks. hunde inde på grunden. Trådhegnet må max. have samme højde som det levende hegn. 4.4 Bag det levende hegn kan der på bagsiden etableres et fast hegn med samme højde som det levende hegn og med en max. højde på 1,8 m. 4.5 Levende hegn kan etableres som en selvstændig bevoksning (typisk som hæk) eller som beplantning på et fast, åbent hegn (f.eks. espalier) eller et fast, lukket hegn (f.eks. raftehegn), så hegningen udefra opleves som grøn. 4.6 Åbne faste hegn kan udformes som espalier (max. højde 1,8 m) og som stakit eller smedejernshegn (max. højde 1,2 m). 5 Hegningens ydre fremtræden 5.1 Hegn mod vej skal fra vejsiden fremstå som grønne, levende hegn i god vækst, jf. redegørelsens eksempler. 2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone. 17

18 5.2 Når eksisterende levende hegn, på grund af alder eller sygdom, ikke længere kan opretholdes, må det kun erstattes med et nyt levende hegn eller et åben fast hegn. 8 Vedtagelsespåtegning 8.1 Lokalplanforslaget er vedtaget af Brøndby Kommunalbestyrelse den 12. marts Lokalplanbestemmelser 5.3 Åbne, faste hegn herunder espalier kan opføres af træ, tråd, jern eller lignende. 5.4 Der må til faste hegn ikke anvendes blanke eller reflekterende materialer. 6 Forudsætning for etablering af hegn 6.1 Før eller samtidig med at et fast lukket hegn etableres, skal det levende hegn etableres. Det levende hegn skal på kort tid kunne etablere sig som en tæt, afskærmende beplantning både i bredden i og højden, så der sikres et grønt præg mod vejen. På kommunalbestyrelsens vegne Ib Terp Borgmester / Søren Johnsen Direktør 7 Ophævelse af lokalplaner, byplanvedtægter og deklarationer 7.1 Denne temalokalplan erstatter / supplerer bestemmelser vedrørende etablering af levende, grønt hegn langs Gammel Køge Landevej i lokalplanerne: 306, 308A, 309, 310, 312, 318, 322, 324, 324A, 325 og 326, jf. bilag Den af kommunalbestyrelsen den 20. november 1952 og den 13. september 1961 vedtagne Byplavedtægt nr. 3a samt tillæg nr. 1 ophæves for denne lokalplan omfattede ejendomme ved den endelige vedtagelse og offentliggørelse. 7.3 En del af følgende servitut ophæves ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplanen: Dok. af den 13. april 1946 om grundejerforening, benyttelse, bebyggelse, vand, kloak og vejanlæg mv. på matr. nr. 30æ, 30y og 30z, Brøndbyvester by, Brøndby Strand, aflyses punkt A.4. vedrørende hegn mod Gammel Køge Landevej, jf. Planlovens 15, stk. 2. nr

19

20

21 Bilag Bilag 1 Lokalplanens afgrænsning Bilag 2 Matrikler Bilag 3 Oversigt over bestemmelser i eksisterende lokalplaner samt ændringer og supplerende bestemmelser vedrørende hegning langs Gammel Køge Landevej. Bilag 21

22

23 Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Lokalplan 503 Bilag 1 Lokalplanens afgrænsning Mål 1:12000 Områdegrænse

24

25 19am 14fø 26ao 14go 14gd 14fv 13iv 13ka 14gi 26ai 19aa 9az 19ak 19ab 32af 13iz 14gg 14fq 136d 19m 16aø 16aµ 19ø 14fp 14c 16bq 16et 19n 19u 19q 19µ 19z 16au 19x 19o 19y 19p 19s 19k 16be 19v 19h 16av 16bi 16bd 16bn 16ba 16br 16bm 14ff 16ag 26bh 16bk 16bh 19r 19t 19ac 16az 9ah 9aa 9ab 9ag 32ar 19i 9ad 9ae 9ac 16ak 16bf 16ab 32ai 19l 16aa 16ac 16af 16bc 16u 16ax 16bo 13dx 16at 9af 16bp 136c 26ø 16bs 26am 13km 26aa 26µ 15bp 12aa 13ea 26z 13dg 32ac 9ai 32au 13bp 12h 14hg 32ao 13el 32av 16ai 13eb 26ag 9ø 32as 14fa 16ae 16ah 26ar 14fe 19af 15ak 26ad 26aq 26ap 19ah 9q 9µ 9u 32ig 14bh 16ay 13ao 26ah 13kh 16ad 13kq 14fu 13m 9x 14gl 13kc 32aµ 9y 16z 9z 9v 16ec 16y 9s 14eæ 32az 13 14ab 14dk 32ø 14fn 15em 14dm 15ae 13kk 30aa 30ab 30ae 14eb 12q 14fµ 26o 9ao 15ag 14dn 15ah 32bp 14eh 14eg 14ee 14do 14dd 14gm 14de 30ac 15ad 14em 14 15au 15az 32ia 1 14cf 14dø 13ec 16bb 14fx 15ac 14ar 14es 26y 32hx 14fd 14du 13ac 15ap 32bx 15am 15ao 14dµ 13am 14ea 14dq 14fc 26k 15av 15bo 13dm 14ce 16bg 15ax d 14dp 12m 15ay 15m 13an 30ar 14cg 14fr 14cp 14dx 14dy 14dv 14dz 13au 14ek 13kf 14ds 15ab 19g 13aø 29 13kx 14ec 26p 16al 14am 30bv 9r 32hl 13ba 9ap 13kg 15bc 13in 15v 32bc 15ba 14d 14o 14co 14cd 30af 14bø 13cm 13n 14u 15u 14bµ 13kn 14ed 13ip 15an 16as 32ht 14ef 14df 14dr 14s 9ar 14aq 26an 13ki 13ay 13d 13ax 14bx 13av 13aa 15bd 26ac 14ei 15af 13ei 9t 32hu 15ai 19c 14dl 16x 14fs 14at cs 13ke 9at 14be 9aq 13hz 13ck 15aø 9av 14cl 13 30µ 14dt 13bb 15bb 14bn 14bq 13cv 14ak 13az 14bo 14ca 14ay 14gh 15as 14gn 14ge 30ad 14bk 14bp 14dg 30ag 14ck 13cp 12u 15aµ 15aq 14ba 14r 14bu 30ø 14bb 16bl 13bc 9p 13im 12b 13cq 12x 1 12y 14bm 12v 12s 13cr 14bc 14y 14bd 14ac 9bb 26h 13ey 13aq 15y 13io 14gf 15al 13ch 14ex 15ar 14bf 32n 12n 14fo 14au 14ch 14di 15x 13es 15z 13as 30u 13aµ 14bv 13dl 14el 14bi 15n 30m 16ø 13ap 13bø 13al 32ab 15e 13ci 9am 13cl 13dt 14µ 32o 30x 30v 14dh 13bu 13dh 26c 13bq 14av 12r 9an 15at 14bl 16µ 13cb 14br 14m 13af 13by 13co 15d 19e 13cd 13cg 13bv 13ce 13bx 32bt 30p 13ca 13bz 14cm 13bs 26u 14bt 14ax 13cc 13ic 14cn 26s 3et 13ix 14cb 26r 15aa 14ez 15k 15s 13er 26v 13br 14gc 19f 30y 13p 13bt 30s 13at 26m 13h 14ø 32q 15o 30t 14al 13cf 15µ 30r 13ek 26g 13bh 13be 13cø 13ae 13ag 13ad 14bs 14ey 13bg 12z 14ci 13cµ 15f 13dk 13ak 30ay 13e 13y 15t 13cz 14l 14az 13z 13cy 13k 30z 13o 14t 32r 14fh 30k 13bf 13ar 26ae 13iø 15i 26e 14e 32p 12i 13id 9n 9as 13ø 26i 26x 13æ 13f 32u 26b 13ai 14f 12g 32l 26f 14gb 9h 19d 14g 26l 13u 14z 30i 12µ 13iy 15r 26q 12t 9d 13v 32z 14p 9ay 19ai 12k 13t 32m 9k 13q 32ae 26d 14i 14h 14ao 9i 13b 9f 13iq 14n 9m 12f 9l 13x 9g 9c 15l 29ev 14k 29c 7000bt 7000dc br 30h 136a 13g 136e 14q Elmevang Brøndby Allé Strandskolevej Silervej Brøndbyvester Strandvej Bøgevang Lindevang Birke Allé Gammel Køge Landevej Lokalplan 503 Bilag 2a Matrikler Mål 1:6000 Områdegrænse Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

26

27 16ey 16cd 16bµ 106d 136d 16eo 16bv 16en 16bø 16cm 16ci 16bu 16bx 16ce 16ca 16em 16ck 16co 16ep 16cp 16fi 16cg 16cb 16cf 16cl 16by 16cq 10ah 10bm 47am 16bz 10al 10t 32ak 18am 136c 16bt 16ch 16cc 47bo 10bb 47aø 10bo 18aq 10bd 10be 18aa 10ba 10bn 23up 23uq 18ap 18an 47aµ 47ah 47aq 18au 47ab 10bc 47aa 47bd 47ap 47be 47bb 47ba 47au 47bg 18ao 23um 23uk 47ak 18az 47bq 18av 10bk 47ac 18aø 47bp 10am 18ac 23un 23uo 47bc 47as 23us 32aq 18ah 32am 23uø 23uh 16ex 47ar 23ur 47ad 47ag 47ae 46n 10br 10bf 23ut 46m 31fp 10x 23ab 47bf 32bb 23ul 10bl 47ai 47av 47az 47ay 47ax 10ac 47al 10bi 47bm 10by 18m 10bg 47br 32al 18ai 18ar 10s 23vµ 18ak 18ag 46c 16cn 16ao 16ec 47bs 47at 10bs 47af 10bq 10bu 18ø 10aµ 47ø 2am 18µ 10af 18u 47b 25aa 25ag 25ae 25ah 25ab 16aq 18o 10bv 25ad 47ao 47bn 16cµ 2bm 16db 18n 31m 46d 25ac 18z 16dd 25m 18h 18g 16dc 18v 16cs 16cy 16cv 10ab 47µ 18al 10y 10an 23ui 10aa 29en 10ag 2bq 47z 10ad 10ak 18k 16de 31o 10ai 2bo 10µ 29er 16cx 10bt 16cz 16cr 10ae 8am 16ap 23uu 10h 25al 16dg 32aa 25af 29d 47e 16ar 18ab 2bu 18p 10u 16ct 16e 47y 25ai 18e 8ae 16cu 2bs 10i 8ab 47n 25e 25r 10c 2bb 25n 47p 2az 18r 47an 47s 25d 47bk 18s 2av 29e 8ak 47h 18x 25s 8ac 10bp 18f 18y 47bl 2bh 25o 23µ 25k 23x 2ba 2ao 2bn 16df 16dv 25ø 8ag 2ap 2bp 18l 18i 2aq 10n 16h 2bg 2be 2bd 8ad 23i 25µ 2ad 32bi 2ae 32aø 2ab 18aµ 2bc 2ah 45c 32bd 2aa 18as 2ak 2ag 47f 46l 25v 18at 8ah 2bl 25x 8c 25q 31k 18t 32fn 8af 10bø 25p 2au 2m 25y 25z 10g 2bk 18ax 26u 18ba 8al 2ar 2br 26s 10e 47g 25c 23v 47l 26r 10p 10q 31e 26v 8ai 10bz 25i 23vz 32bh 47bu 2as 2bf 32fo 46g 2af 23uv 2bt 2bi 10o 18ay 25g 23u 8aa 32c 2ai 2al 31l 2bv 31p 23qt 2aµ 25b 2an 8ø 2at 29f 2ac 23q 25t 31n 25f 32il 47c 25l 8µ 2n 31f 10d 2h 23vf 23va 2ø 10v 2g 10cd 2e 16b 8v 2k 10z 23r 23vh 2µ 32d 2d 46f 32i 8y 31i 47m 23ux 8u 2b 2p 2c 23vl 2q 29es 2u 10b 32bg 2x 2z 6f 2y 47bt 23t 47i 8e 47k 10l 2o 46h 2s 18d 10bh 47o 2f 10k 2v 8z 16ed 8k 47u 8x 8h 2l 2i 8g 32g 2r 23ø 32µ 47t 23s 10ay 2t 23vp 8t 10ø 23uy 18ad 8f 25h 46i 8i 8d 18bb 2ay 18b 32bk 29ev 2a 29c 25u 47d 7000bt 17b 8a 2bx 8s 29df 17g 47bi m 17i 7000bh 16s 8b v 136b 17a 17c 128a Tjørnevangen Gammel Køge Landevej Kastanje Allé Bovang Fyrmestervej Sølyst Allé Styrmandsvej Lagesminde Allé Strandfogedvej Holmesøvej Egevang Maglegårdsvej Skibsbyggervej Bådsmandsvej Maglebæk Søpark Lokalplan 503 Bilag 2b Matrikler Mål 1:6000 Områdegrænse Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

28 Bilag 3 Oversigt over bestemmelser i eksisterende lokalplaner samt ændringer og supplerende bestemmelser vedrørende hegning langs Gammel Køge Landevej. Lokalplaner der har eller ikke har bestemmelser for hegning for ejendomme med grænse mod vejskel langs Gammel Køge Landevej Temalokalplan 503 Hegn langs Gammel Køge Landevej Lokalplan nr. 306 For et område ved Brøndby Strand syd for Gl. Køge landevej mellem kommunegrænsen mod Vallensbæk og Grønnesti. Temalokalplanens bestemmelser om hegning langs Gammel Køge Landevej bliver fremover gældende for de ejendomme i lokalplan nr. 306, der er omfattet af lokalplan 503. Lokalplan nr. 308A For Maglebæk Søpark i Brøndby Strand 8.2 For delområde B gælder følgende bestemmelser: Temalokalplanens bestemmelser om hegning langs Gammel Køge Landevej bliver fremover gældende for de ejendomme i lokalplan nr. 308A, der er omfattet af lokalplan Hegn mod vej, sti, torv og fælles areal skal være levende hegn. Dog kan der langs hækkens inderside placeres trådhegn på træstolper i max. højde af 1,20 m. Lokalplan nr. 309 For et område ved Brøndby Strand syd for Gl. Køge Landevej vest for Strandporten Ingen bestemmelser om hegning. Temalokalplanens bestemmelser om hegning langs Gammel Køge Landevej bliver fremover gældende for de ejendomme i lokalplan nr. 309, der er omfattet af lokalplan 503. Lokalplan nr. 310 For et område ved Brøndby Strand syd for Gl. Køge landevej øst for Grønnesti Ingen bestemmelser om hegning. Temalokalplanens bestemmelser om hegning langs Gammel Køge Landevej bliver fremover gældende for de ejendomme i lokalplan nr. 310, der er omfattet af lokalplan 503. Lokalplan 312 For et område ved Brøndby Strand øst for Maglebæk Søpark Ingen bestemmelser om hegning. Temalokalplanens bestemmelser om hegning langs Gammel Køge Landevej bliver fremover gældende for de ejendomme i lokalplan nr. 312, der er omfattet af lokalplan 503.

29 Lokalplan nr. 318 For boligområdet Strandskolevej Midt 8.3 Hegn og lignende ud mod vej skal udformes som levende hegn, f.eks. espalier eller hæk, eventuelt suppleret med trådnet, og med en max. højde på 1,8 m. Temalokalplanens bestemmelser om hegning langs Gammel Køge Landevej bliver fremover gældende for de ejendomme i lokalplan nr. 318, der er omfattet af lokalplan 503. Lokalplan nr. 322 For et boligområde i Brøndby Strand ved Ny Mæglergårds Allé Ingen bestemmelser om hegning Temalokalplanens bestemmelser om hegning langs Gammel Køge Landevej bliver fremover gældende for de ejendomme i lokalplan nr. 322, der er omfattet af lokalplan 503. Lokalplan nr. 324 For området Strandskolevej Øst 8.3 Hegn mod vej, sti og fællesarealer skal udformes som levende hegn, fx espalier eller hæk, eventuelt suppleret med trådnet. Hegnene må max. være 1,8 m høje. Der gælder dog andre regler for delområde A2, jf. afsnit 8.8. Temalokalplanens bestemmelser om hegning langs Gammel Køge Landevej bliver fremover gældende for de ejendomme i lokalplan nr. 324, der er omfattet af lokalplan 503. Hække mod vej og sti skal plantes minimum 0,4 m inde på egen grund. Lokalplan nr. 324A Tjørnevangen 9.1 Hegn på den enkelte ejendom må ikke have en visuel lukket karakter. Eksempelvis vil hegning i form af et plankeværk eller en mur, der fremtræder visuelt lukket, ikke være muligt. Temalokalplanens bestemmelser om hegning langs Gammel Køge Landevej bliver fremover gældende for de ejendomme i lokalplan nr. 324A, der er omfattet af lokalplan 503. Lokalplan nr. 325 For området Strandskolevej Vest Ingen bestemmelser om hegning. Temalokalplanens bestemmelser om hegning langs Gammel Køge Landevej bliver fremover gældende for de ejendomme i lokalplan nr. 325, der er omfattet af lokalplan 503.

30 Lokalplan 326 Øst for Maglebæk Søpark 9.1 Delområderne A (boligområder) Temalokalplanens bestemmelser om hegning langs Gammel Køge Landevej bliver fremover gældende for de ejendomme i lokalplan nr. 326, der er omfattet af lokalplan Langs sti- og vejskel skal der være levende hegn eller beplantet hegn så sti- og vejprofilet opleves grønt Beplantning mod vej- eller stiareal skal plantes mindst 30 cm fra skellinier og holdes klippet inden for skellinien.

31

32

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden Side 1 af 137 Mølle Alle/Stadion Alle 001? (Sønder Omme) *** Ingen vurdering Loftvej 017?? Udgået ejendom Norden 001?? Undtaget vurdering Askjærvej 034 1a Askær Gårde Bebygget landbrug Frodeslundvej 073

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by Byplanvedtægt 6 For dele af Rungsted og Vallerød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 6 for dele af Rungsted og Vallerød by I medfør af lov om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa  9 bq/ ÉÉÉÉ 9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ Smørumnedre by, Smørum. STEMPELMÆRKE Skab ^- Nr - - " - ' : ^. *.": R (. - ' LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE Sæ^M FLODVEJ 77 057666 SMØRUMNEDRE 2765 SMØRUM Ledøje-Smørum kommune

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge.

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSHMPUNG AF :. GUTldSØ kdtffnune KASSEKONTROLAFFARAT T 9 7)064 A GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 16 Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. I henhold til kommuneplanloven

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune Byplanvedtægt 5 For den sydlige del af Furesøkvarteret Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR DEN SYDLIGE DEL AF FURESØKVARTERET I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. 1. I medfør af lovbekendtgørelse nr. 242 af

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 30. maj 2016 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Forslag

Læs mere

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Anmelder: Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Læsø Kommune Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Byrum By, Byrum: 4bn, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4by, 4bz, 4bæ, 4bø, 4ca, 4cb, 4cc, 4cd, 4ce, 4cf, 4cg, 4cy,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD

LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD Indholdsfortegnelse Side Hvad er en lokalplan l Hvordan læses lokalplanen 2 Indsigelsesfrist 2 Redegørelse 2 Øvrig planlægning i området 3 Midlertidige

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Indledning I høringsudkast til Spildevandsplan 2011-2021 afsnit 4 angives det, at Halsnæs Kommune ad frivillighedens vej tilstræber at etablere lokal

Læs mere

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 / / ; p/t. 25.SEP.1988*007263 Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTtMPLING Af DOMMERKONTORETS KASSEl

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved LOKALPLAN 8-02 Spillehaller Assendrup Lille Skensved Højelse Ølsemagle Ølsemagle Lyng Ejby Store Salby Køge Nord Ølby Ølby Lyng Lille Salby Lellinge Åsen Køge Vemmedrup Krageskov Åshøje Overdrev Åshøj

Læs mere

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.22 Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 Lokalplanens baggrund og formål...3 Eksisterende forhold....4 Forhold til anden planlægning...5 LOKALPLAN...7

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 FOR ET OMRÅDE MELLEM RISMARKSVEJ - TARUPVEJ - RUGVANG SAMT TILLÆG NR. 1 FOR LOKALPLANENS OMRÅDE B I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45)

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) Glostrup kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup Att.: Susanne Nørgaard Dato: 08-12-2014 J.nr.: 2013060 Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) I henhold til

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 287 Eksisterende boligområde Balagervej, Viby KONGSBAK INFORMATIK Juli 1989 hhus kommune Lokalplan nr: Eksisterende boligområde Balagervej, Viby 287 Statistikomride/distrikt

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 for Alsønderup-Tulstrup byområder I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.5.1 Poppelhusene Hvad er en lokalplan En lokalplan er

Læs mere

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Lokalplan 1.C.1.C-2 regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune A l BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune Byplanvedtægt for et område af Avedere by, Brendbyester sogn, Glostrup kommune, omfattende *Avederegård villaby«,»storegårdens villaby«og»vesterkær«.

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37 BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET Byplanvedtægt nr. 37 Byplanvedtægt nr. 37 for Ullerødområdet I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Lokalplan nr. 122.1b

Lokalplan nr. 122.1b Lokalplan nr. 122.1b Boliger ved Hjørring Sygehus Bispensgade Hjørring Brønderslev Sygehus Åge Holms Vej Gartneri Lokalplanområde Frilandsvej Lundtoftevej Vedtaget 2. udkast, januar 2004 Nord Bispevænget

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 27. for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. Juli 1975

Byplanvedtægt nr. 27. for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. Juli 1975 Byplanvedtægt nr. 27 for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune Juli 1975 Byplanvedtægt for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. I medfør af byplanloven

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.07

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.07 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR..0 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR..0. SIDE 1. Lokalplanens formål... 1 2. Område og zonestatus... 1 3. Områdets anvendelse... 4 4. Udstykninger... 4 5. Bebyggelsens omfang og

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE GYMNASIUM & HF-KURSUS LOKALPLAN NR.247

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE GYMNASIUM & HF-KURSUS LOKALPLAN NR.247 SLAGELSE KOMMUNE Bredahlsgade Aakjærsgade Vestre Ringgade Willemoesvej Strandvejen SLAGELSE GYMNASIUM & HF-KURSUS LOKALPLAN NR.247 HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

Vedtægter. For. "Grundejerforeningen Lille Norge" Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen.

Vedtægter. For. Grundejerforeningen Lille Norge Foreningens navn er Grundejerforeningen Lille Norge, og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. Vedtægter For "Grundejerforeningen Lille Norge" Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk 3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2 Kommuneplantillæg nr. 10 til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018 Kolind Fjernvarmeværk Hvad er et Kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan.

Læs mere

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Forsyningen Jørgen Skaarup Frederikssund Forsyning Byens Vand Troels Karlog Frederikssund Kommune Restaurering

Læs mere

LOKALPLAN 225. for et område ved Hellerupvej, Kathrinevej og C.V.E. Knuths Vej

LOKALPLAN 225. for et område ved Hellerupvej, Kathrinevej og C.V.E. Knuths Vej LOKALPLAN 225 for et område ved Hellerupvej, Kathrinevej og C.V.E. Knuths Vej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 225 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER i.. L 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 1. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes,

Læs mere

1 1 6 4 Offentligt område ved Hjelmdrupvej, Egtved, Multihal

1 1 6 4 Offentligt område ved Hjelmdrupvej, Egtved, Multihal L O K A L P L A N N R. 6 4 Offentligt område ved Hjelmdrupvej, Egtved, Multihal V E J L E K O M M U N E GIVE JELLING VEJLE EGTVED BØRKOP Endeligt vedtaget 9.4.204 Offentligt bekendtgjort 4.4.204 2 LOKALPLAN

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 76 Nordmarksvænge

Forslag til Lokalplan nr. 76 Nordmarksvænge Forslag til Lokalplan nr. 76 Nordmarksvænge Marts 2007 Indhold Hvad er en lokalplan 2 Fremlæggelsesperiode 2 Redegørelse Lokalplanens formål og indhold 3 Formål med revision af Lokalplan nr. 48 3 Forhold

Læs mere

LOKALPLAN 65. Gladsaxe kvarter, midt

LOKALPLAN 65. Gladsaxe kvarter, midt LOKALPLAN 65 Gladsaxe kvarter, midt GLADSAXE KOMMUNE 1991 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres større

Læs mere

LOKALPLAN. for et rækkehusområde ved Oksbølvej og Brobølvej RØDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN. for et rækkehusområde ved Oksbølvej og Brobølvej RØDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN for et rækkehusområde ved Oksbølvej og Brobølvej Rødovrevej Knudsbølvej Kærbyvej Oksbølvej Brobølvej Fortvej RØDOVRE KOMMUNE Ifølge planloven skal der udarbejdes lokalplan, når det er nødvendigt

Læs mere

BYSKOVEN VED HVIDBJERG

BYSKOVEN VED HVIDBJERG Sdr. R ingvej Vestergade 2.00m Bredgade Sønderlandsgade 3.00m By vej Thyholm Kommune 4.0 Industrivej 2.00m Kirk es træde Ny gade 8.00m Kirkegade 7.53m Vink elv ej Barslevv ej Nørregad e J ernbanegade Frederiks

Læs mere

Lokalplan 89 Merianhaven i Sarbjerg

Lokalplan 89 Merianhaven i Sarbjerg Lokalplan 89 Merianhaven i Sarbjerg Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset lokalt område. En

Læs mere

Lokalplan nr for Roskildevej 53-55

Lokalplan nr for Roskildevej 53-55 Lokalplan nr. 148 for Roskildevej 53-55 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger de

Læs mere

Forslag til Lokalplan Januar For et sommerhusområde ved Ølsted Nordstrand. Natur og Udvikling

Forslag til Lokalplan Januar For et sommerhusområde ved Ølsted Nordstrand. Natur og Udvikling Forslag til Lokalplan 07.38 Januar 2017 For et sommerhusområde ved Ølsted Nordstrand Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det

Læs mere

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken 2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Sommerhusområder i Boderne og Sømarken Teknik & Miljø, juli 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3

Læs mere

Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer mv. inden for planens geografiske område.

Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer mv. inden for planens geografiske område. 333 Lokalplan 333 Brøndby Strand For boliger ved Brøndbyvester Strandvej 30 Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Oktober 2012 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse

Læs mere

Forslag til temalokalplan - Ærø Kommune

Forslag til temalokalplan - Ærø Kommune Forslag til temalokalplan - Ærø Kommune Ophævelse af bestemmelser om anvendelse til helårsbeboelse Forslag til temalokalplan 492-1 2016 Offentlighedsperiode Planforslaget er fremlagt i offentlig høring

Læs mere

Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk Scanning ApS www.it-knowhow.com Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

Forslag til. Lokalplan For Nødebohuse Marts Natur og Udvikling

Forslag til. Lokalplan For Nødebohuse Marts Natur og Udvikling Forslag til Lokalplan 10.3 For Nødebohuse Marts 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Supplement til Lokalplan nr. 200 For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 142. for et område ved Hortensiavej

Lokalplan nr. 142. for et område ved Hortensiavej Lokalplan nr. 4 for et område ved Hortensiavej Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger

Læs mere

Byplanvedtægt 4. For den nordlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune. med tillæg nr. 1

Byplanvedtægt 4. For den nordlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune. med tillæg nr. 1 Byplanvedtægt 4 med tillæg nr. 1 For den nordlige del af Furesøkvarteret Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR DEN NORDLIGE DEL AF FURESØKVARTERET 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. 1. I medfør af lov nr. 181

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

LOKALPLAN 100. Del af Maglegård kvarter

LOKALPLAN 100. Del af Maglegård kvarter LOKALPLAN 100 Del af Maglegård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres større

Læs mere

Tillæg 1 til Lokalplan 2011-4 Sommerhusområde ved Strandgyden

Tillæg 1 til Lokalplan 2011-4 Sommerhusområde ved Strandgyden Tillæg 1 til Lokalplan 2011-4 Sommerhusområde ved Strandgyden Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 5 Lokalplanens redegørelse 5 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens baggrund

Læs mere

Temalokalplan nr. 158A

Temalokalplan nr. 158A Temalokalplan nr. 58 6eo 6a 6es 6ff 6et 6ec 6dr 6eh 6dx 6fo 6em 6dn 6bp 6dø 6dt 6aæ 6ct 6dd 6dm 6f 5ao 6k 6ez 6ch 6cq 6dg 6cf 6cd 6ce 6de 6df 6t 6p 6v 6u 7a 6ca 6bg 6aq 6cu 6cæ 6bc 6ci 7m 6ba 7x 2gq 6bi

Læs mere

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune Brøndby Strand Lokalplan 2 For området Strandskolevej Øst 2 Brøndby Kommune September 200 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bakkehusene Stenrosevej/Stokrosevej i Beder. Se endvidere byplanvedtægt nr. 9 Beder-Malling.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bakkehusene Stenrosevej/Stokrosevej i Beder. Se endvidere byplanvedtægt nr. 9 Beder-Malling. Århus Kommune Lokalplan nr. 326 Bakkehusene Stenrosevej/Stokrosevej i Beder Se endvidere byplanvedtægt nr. 9 Beder-Malling KONGSBAK INFORMATIK Februar 1989 \ Arhus kommune Lokalplan nk: BAKKEHUSENE 326

Læs mere

Forslag. Lokalplan Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.7

Forslag. Lokalplan Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.7 Forslag Lokalplan 70.7.1 Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord Tillæg til Lokalplan 70.7 - i offentlig høring fra 5. januar til 1. marts 2016 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser om

Læs mere

OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 LÆRKEVEJ GL. ARVADVEJ RØNNEALLE ØSTRE ALLE N I FJORDSALLE ELMEALLE OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. april 2011 Offentliggjort

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter

Grundejerforeningsvedtægter Grundejerforeningsvedtægter Navn og hjemsted m.m. 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Kærhavegård, Kærhavegårdvej, 9270 Klarup. Grundejerforeningens hjemsted er Kærhavegårdvej, 9270 Klarup.

Læs mere

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j Den Grønne Kile gennem Ishøj Landsby Eksisterende forhold: Ishøj Stationsvej Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: Beliggende 4 km fra Ishøj Station udgør landsbyen en selvstændig bydel koncentreret

Læs mere

Sags. nr. 727-2012-6554. Forslag til. Lokalplan nr. 3027

Sags. nr. 727-2012-6554. Forslag til. Lokalplan nr. 3027 Sags. nr. 727-2012-6554 Forslag til Lokalplan nr. 3027 Sommerhusområde ved Norsminde November 2012 ved Norsminde er udarbejdet af: Odder Kommune Nærmere oplysninger om lokalplanen fås hos: Odder Kommune

Læs mere

Forslag. Lokalplan Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.3

Forslag. Lokalplan Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.3 Forslag Lokalplan 70.3.1 Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord Tillæg til Lokalplan 70.3 - i offentlig høring fra 5. januar til 1. marts 2016 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE. ust erm inal RENOVERING AF DANICA - EJENDOMMEN NDR. STATIONSVEJ LOKALPLAN NR 179

SLAGELSE KOMMUNE. ust erm inal RENOVERING AF DANICA - EJENDOMMEN NDR. STATIONSVEJ LOKALPLAN NR 179 B ust erm inal SLAGELSE KOMMUNE Hellig Andersvej Valbyvej Ndr. Stationsvej Sdr. Stationsvej Jernbanegade RENOVERING AF DANICA - EJENDOMMEN NDR. STATIONSVEJ LOKALPLAN NR 179 HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse.

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR BYPLANOMRÅDE IV A I HERLEV KOMMUNE MED TILLÆG NR. 1

BYPLANVEDTÆGT FOR BYPLANOMRÅDE IV A I HERLEV KOMMUNE MED TILLÆG NR. 1 BYPLANVEDTÆGT FOR BYPLANOMRÅDE IV A I HERLEV KOMMUNE MED TILLÆG NR. 1 1 Formål og område. Stk. 1. I medfør af lov nr. 181 af 29. april 1938 om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere