Vordingborg Bibliotekerne Virksomhedsaftale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vordingborg Bibliotekerne Virksomhedsaftale 2014-15"

Transkript

1 Virksomhedsaftale

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning... 3 Virksomheden og ressourcer... 3 Udviklingstendenser... 3 Udviklingsmål... 3 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål... 5 Områdespecifikke indsatsområder og udviklingsmål... 6 Virksomhedsspecifikke indsatsområder og udviklingsmål... 8 Referencer til andre relevante styringsværktøjer Underskrifter Sydhavnsvej 6 Tlf.: Senest revideret:

3 Indledning Denne virksomhedsaftale indgås mellem fagchef for kultur og fritid Jesper Kjærulff og biblioteksleder Michael Gottfredsen for perioden 1. januar 2014 til l 31. december Virksomheden Virksomheden omfatter Vordingborg Bibliotek i Kulturarkaden Møn Bibliotek Præstø Bibliotek Lundby Bibliotek Bogbussen Ressourcer Budget 2014: (Ifølge fagsekretariatet) Udgifter: kr. Indtægter: kr. Netto: I 2015 er der på Vordingborg Kommunes anlægsbudget afsat kr. til implementering af nyt fælles nationalt edb-system til folke- og skolebiblioteker, incl. Danskernes Digitale Bibliotek. Kulturstyrelsen er ansøgt om ca kr til projektmodning af projektet Digitalisering af Kulturkufferten. Hvis dette realiseres forventes det, at søge andre fonde om 3 4 mill. til udvikling af platform og teknisk udstyr til test. Udviklingstendenser Nye digitale medier og ændrede brugerbehov vil de kommende år danne grundlaget for bibliotekets udvikling. En udvikling som kræver at vi har fokus på at udvikle biblioteksrummet til brugernes behov men også at vi implementerer de nyeste digitale tilbud til både brugere og personale. Gerne i samarbejde med andre partnere så der sikres effektivitet, funktionalitet og god service på alle niveauer. Udviklingen vil også betyde stort behov for synlighed og markedsføring, som også kan styrkes ved at indgå tværfaglige lokale samarbejdsaftaler med andre lærings- og kulturinstitutioner men også ved inddragelse af frivillige i bibliotekets virksomhed. Udviklingsmål s udviklingsmål undersøtter Vordingborg Kommunes tværgående indsatsområder og udviklingsmål og fagsekretariatets udviklingsmål. Derudover har Vordingborg Bibliotekerne fokus på følgende indsatsområder: vil understøtte og udvikle flere tværgående samarbejder. Især digitalt. 3

4 Det betyder at: vil styre og koordinere implementering af nyt fælles edbsystem til folke- og skolebiblioteker, herunder fælles udbud og indkøb af materialer vil understøtte børn og unges læsning i samarbejde med skoler og kulturinstitutioner i Vordingborg Kommune. Derfor vil vi søge fonde m.m. til projektmodning og udvikling af en digital Kulturkuffert, hvor hvert barn får en platform i skyen, hvor kulturinstitutionerne kan pushe e-bøger, e-information, e-nyheder til. Platformen skal bruges i skolernes undervisning og der skal derfor årligt aftales et årshjul. vil synliggøre alle de tilbud vi har til institutioner og skoler, og vil derfor blive en naturlig del af vil tilbyde sin hjælp til alle borgere, virksomheder og foreninger der har behov for hjælp til at blive digitale i Det digitale DK ved at tilbyde åbne IT-cafeér, årlige introduktionskurser og løbende hjælp til selvhjælp på bibliotekerne. Herudover vil vi ombygge den gamle bogbus fra Møn og tilbyde Digibussen. Digibussen tilbyder IT-café miljø og tilbyder løbende hjælp til selvhjælp. Den kører til faste holdepladser ved b.la. plejecentrene, men kan også bookes af f.eks. virksomheder, lokalråd, foreninger, institutioner og en gruppe på mindst 3 borgere. Borgerservice deltager i projektet. Udvikling af bibliotekets tilbud Det betyder at: alle bibliotekets lokaler skal understøtte formidling i mere selvbetjente lokaler og afspejle samfundets digitalisering. VB ønsker at inddrage frivillig i relevante områder på bibliotekerne. F.eks. ITværksteder, arrangementvirksomhed m.m. vi vil sikre et aktivt medlemskab af Danskernes Digitale Bibliotek, så alle borgere altid tilbydes et bredt og varieret tilbud af e-ressourcer personalet skal besidde de nødvendige kompetencer i forhold til brug og vejledning i e- ressourcer og hjælp til Det digitale DK. vi deltager i national brugerundersøgelse i

5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål Indsatsområde Mål Succeskriterier Evaluering Sundhed Borgerrettede sundhedspolitiske intentioner implementeres gennem veldokumenterede sundhedsfremmetiltag, der understøtter kommunale kerneydelser til borgerne. Forbedret sundhedsprofil i 2015 herunder reduceret social ulighed i sundhed. Øget sundhed hos børn og unge. Region Sjælland udarbejder hvert 4. år en omfattende sundhedsprofil i samarbejde med kommunerne. Profilerne følger valgperioderne. Monitoreres på udvalgte klassetrin og sundhedsparametre via sundhedsplejen. Gradvis implementering af Sundhedsstyrelsens evidensbaserede forebyggelsespakker Kvartalsvis evaluering af forebyggelsesmål i fagsekretariaternes udvalgsaftaler for Sygefravær Sygefraværet skal nedbringes i Vordingborg Kommune. I 2014 og 2015 skal alle virksomheder, fagsekretariater og stabe medvirke til nedbringelse af sygefraværet. HR- og personalestaben vil igennem indsatser og handlinger bidrage til, at arbejdspladserne får støtte og redskaber til at arbejde med fokus på sygefravær. Den gennemsnitlige sygefraværsprocent for hele organisationen skal nedbringes til 4,30% i 2014 og Evaluering af redskaber og aktiviteter for at støtte arbejdspladserne i nedbringelse af sygefravær. Vordingborg Kommunes lønsystem gennemsnitligt sygefravær. 5

6 Digitalisering En øget digitalisering med udgangspunkt i den lange række af målsætninger i den fællesoffentlige og den fælleskommunale digitaliseringsstrategi som skal være på plads i 2015, f.eks. KL s bølgeplan for udrulning af obligatorisk seletjening og den elektroniske kommunikation med borgere og virksomheder. At digitaliseringen altid tænkes ind som en væsentlig mulighed/kanal for alle kommunens enheders møde med vores borgere og virksomheder. At der i hele den kommunale organisation arbejdes målrettet med at skabe gevinster i bred forstand igennem øget digitalisering, dvs. ikke kun til løsning af administrative opgaver, men også på velfærds- og omsorgsområdet. Igennem udviklingen i de halvårlige målinger af henvendelsesmønstret via KL s KOMHEN 2.0 løsning. Igennem elektronisk optælling i antallet og anvendelsen af de digitale løsninger. Der gennemføres en uddybende evaluering af et begrænset antal særligt udvalgte repræsentative digitaliseringsprojekter. Områdespecifikke indsatsområder og udviklingsmål Indsatsområde Synlighed og Markeds-føring Mål Succeskriterier Evaluering Vordingborg fremstår som levende og udviklende kultur og fritidskommune Fælles tydelig markedsføring og gennemførsel af initiativer Brugertilfredshed med hjemmeside, kultur arrangementskalender, Øget viden hos borgere og erhvervsliv om Kulturelle aktiviteter Erhvervsliv og kommune arbejder sammen omkring markedsføring af Vordingborg Kommune Planlægning af fælles initiativer og aktiviteter 5 fælles planlagte aktiviteter Udvikling og effektivi-sering af internt og eksternt samar-bejde Kulturtjenesten Samarbejde mellem Kulturelle institutioner og Skoler /dagtilbud og frivillige omkring litteratur,musik, billedkunst,idræt, teater, Kulturelle institutioner Indmeldt som samarbejdspartnere i Kulturtjenesten Minimum 4 institutioner tilmeldt kulturtjenesten Tværgående samarbejder mellem Bibliotek, Stars, Gennemførelse af arrangementer 6

7 kulturelle institutioner om fælles projekter BGK, Musikskole, Cantabile 2,Borgcenter, frivillige foreninger danner planlægnings-netværk og gennemfører arrangementer i samarbejde med skoler og daginstitutioner. Dokumentation for planlagte projekter Gennemførelse af fælles arrangementer Dokumentation for planlagte projekter Tværgående samarbejde med andre fagsekretariater Formulering og planlægning af tværgående initiativer indenfor sundhed Gennemførsel af fælles projekt Udvikling af faciliteter Solbakken Udarbejde overordnet byggeprogram besluttet for området på Solbakken Påbegyndt Etablering af Multicenter for Kultur og Idræt på Solbakken. Proces omkring slutbrugerinddragelse. Brugertilfredshed omkring planlægsnings og udviklingsproces. Svømmehal Udarbejde forslag til renovering eventuelt ny - anlæg af svømmehal Beslutning og tidsplan for renovering af Vordingborg Svømmehal. Vedtaget renoveringsplan/anlæg af svømmehal i Vordingborg Kunstgræsbane Aftale med Forsvaret omkring Kunstgræs bane på arealerne ved Iselinge skolen Kunstgræsbane anlagt Idrætsanlæg Tidsplan for overflytning af træningsbaner fra Vor- Overflytning af træningsbaner planlagt og godkendt 7

8 dingborg Stadion til arealerne ved Iselinge skolen Kultur-aftale Udvikle og styrke de mellemkommunale samarbejde omkring Kulturregion Storstrøm. Tæt mellemkommunalt samarbejde om udvikling af kommende kulturaftale Ny kulturaftale for perioden indgået mellem Kulturministeriet og Næstved,Faxe,Lolland,Guldborgsund og Vordingborg Kommuner. Afsøgt mulighed for et tættere samarbejde med andre kulturregioner omkring indsatsområder Samarbejde med regionen omkring konkret udmøntning af aftalte projekter Undersøge muligheder i tættere Samarbejde med Kulturregion Midt vest omkring indsatsområder, - fælles projekter Sikre regionale midler til projekter og initiativer i Kulturregion Storstrøm Opgørelse af fælles projekter Fælles indsatsområder. Opgørelse over midler fra Region Sjælland tildelt Kultur- Region Storstrøm. Virksomhedsspecifikke indsatsområder og udviklingsmål Indsatsområde Mål Succeskriterier Evaluering vil understøtte og udvikle flere tværgående samarbejder. Især digitalt. Skolebiblioteker og folkebibliotek skal have nyt fælles edb-system med brugerflader til personale og til brugerne til selvbetjening og på nettet. Der nedsættes et tværfagligt team, der har ansvar for support og udvikling. Der udnævnes en tovholder fra. facilliterer og er tovholder på processen og implementeringen; herunder nødvendig undervisning af alle brugere på alle niveauer. Systemet skal indeholde alle relevante data fra andre informationsleverandører, f.eks. Danskernes Digitale Bibliotek, Artikler fra databaser, Integration til folkeregister og kommunens økonomisystem herunder inkasso. Systemet er implementeret og fungerer tilfredsstillende for personale og brugere - og alle de digitale tjenester, der abonneres på, kan findes ved søgning i biblioteksbasen. Diverse integrationer, der effektiviserer brugen af systemet, er implementeret. Drift, support og udvikling er aftalt. 8

9 Indkøb og klargøring af materialer til folkebibliotek og skolebiblioteker skal indkøbes af Børn og unges læsning og kultur skal understøttes og udvikles i samarbejde med andre kulturinstitutioner Der nedsættes et tværfagligt team, der har ansvar for processen. Der udnævnes en tovholder fra Vordingborg Bibliotekerne. At begge parter deltager i samme udbud på materialer i Skolebibliotekerne vælger selv digitalt, hvad der skal købes, eller bruger Herning Bibliotekerne som Vordingborg Bibliotekerne gør. Vordingborg Bibliotekerne afsender elektronisk bestilling og klargør og modtager materialerne. Den nuværende Kulturkuffert 0 3 år og det tværfaglige samarbejde om denne er udviklet til 6 år. Der er udarbejdet en læsekanon i den tværfaglige gruppe. Fra 5 år gøres Kulturkufferten digital. har søgt og fået penge fra fonde m.m. til projektmodning og udvikling af digital platform til hvert enkelt barn. Alle kulturinstitutioner kan pushe informationer ud, og kan pushe e-bøger, e- lydbøger, informationer m.m., der er udvalgt f.eks. efter barnets alder, køn, skole osv. De pædagogiske institutioner bruger den digitale Kulturkuffert i undervisningen. Der er nedsat en tværfaglig gruppe af alle kulturinstitutioner og pædagogiske institutioner som i fællesskab udvikler den digitale Kultur- klarer alt med indkøb, klargøring og betaling af skolernes materiale. Betaling sker automatisk i kommunens økonomisystem, når materialerne er skannet som leveret. indkøber og klargør kufferter og sørger for processen 0 3 år som tidligere. understøtter læsekanon med bøger, arrangementer m.m. Platformen Din kulturkuffert er implementeret. En testgruppe er udvalgt, og børn, forældre, lærere m.fl. er undervist. pusher dagligt godnathistorier ud til børn fra 5 år, og andre kulturinstitutioner benytter tilbuddet. Der er udarbejdet et årshjul, der giver optimal mulighed for at supplere hinanden. 9

10 kuffert. er tovholder på projektet Udvikling af bibliotekets tilbud ønsker at synliggøre og markedsføre vores tilbud til børn og unge og ønsker derfor at deltage i Kulturtjenesten. vil tilbyde sin hjælp til alle borgere, virksomheder og foreninger der har behov for hjælp for at blive digitale i Det digitale Danmark. Vi tilbyder introduktion og vejledning til Den digitale postkasse, borger.dk, virk.dk og desuden introduktionskurser i begynderkursus i pc, internet, mail m.m. Alle bibliotekets lokaler skal understøtte formidling til mere selvhjulpne brugere og afspejle samfundets digitalisering. ønsker at inddrage frivillige i relevante områder på bibliotekerne. At Kulturtjenesten er en naturlig og integreret del af bibliotekets tilbud til institutioner, og vi deltager aktivt i udbredelsen og udviklingen. Digibussen er udviklet og tilbyder hjælp på faste holdepladser f.eks. ved plejehjem og kan desuden bestilles efter behov. Virksomheder kan bestille tid til personlig hjælp. Der er ugentligt åbne ITværksteder på alle biblioteker. Der afholdes IT-introduktionskurser forår/efterår med vægt på ovenstående emner. Der ydes hjælp til selvhjælp i bibliotekernes udlån og i Præstø i forbindelse med borgerservice. Borgerservice inddrages mest muligt i ovenstående undervisning og samarbejdet udvikles mest muligt. Alle biblioteker skal præsentere Indholdskanalen på storskærm eller projektor. I alle udlån præsenteres en væsentlig del af materialerne med forsiden udad. Udlån af ipads/bærbare pc ere til brug på stedet. At alle de formelle, praktiske aftaler m.m. er på plads, så vi er klar til at tage imod frivillige. Opstart og inddragelse af Vi har en medarbejder i Kulturtjenestens styregruppe. Udvalgte tilbud til børn/unge er præsenteret på Kulturtjenestens hjemmeside. Antal brugere fra Vordingborg Kommune, der benytter borger.dk og virk.dk, er steget. Kontakt og samarbejde med Erhvervsforeningen fastholdes. Evalueringer der viser antal kursister/vejledninger pr. tilbud, og at der er opnået tilfredshed. To gange årligt udsendes information om bibliotekets tilbud til virksomheder og foreninger. Borgerservice har gennemført flere kurser på bibliotekerne. At løsningerne er igangsat og holdes opdateret. Mindst 10 % af materialerne skal stå med forsiden ud. Der skal være mindst 2 ipads til publikum i Vordingborg Bibliotek, 1 i øvrige afdelinger. At der er mindst 10 frivillige pladser i bibliotekerne. At alle ved hvad de skal gøre, hvis en frivillig henvender sig med sin hjælp. 10

11 Vi vil sikre et aktivt medlemskab af Danskernes Digitale Bibliotek, så alle borgere altid tilbydes et bredt og varieret tilbud af e- ressourcer Personalet skal besidde de nødvendige kompetencer i forhold til brug og vejledning i e-ressourcer og Det digitale Danmark : Brugerne er stadig meget tilfredse med Vordingborg Bibliotekernes tilbud. frivillige i IT-værksteder på alle biblioteker. Hjælp fra frivillige til arrangementsvirksomheden. Udpegning af tovholder. Hvert år forøges kvoterne for brug af e-ressourcer. At vi er et aktiv medlem af Danskernes Digitale Bibliotek så vi forstår at udnytte tjenestens tilbud. At alle de tjenester, vi tilbyder, integreres, så de kan søges i biblioteksbasen. Assistenter og bibliotekarer er så fortrolige med pc, ipads, tablets og smartphones, at de kan yde hjælp til selvhjælp til brugerne i alle de e-ressourcer, vi tilbyder. deltager og gennemfører en velplanlagt og tilrettelagt national brugerundersøgelse i Der foreligger løbende statistik for benyttelsen af alle e- ressourcer. At det af materialefordelingsbudgettet fremgår, at e-ressourserne andrager en større andel. Der udsendes kompetencespørgeskema sidst i Brugerundersøgelsen viser, at vi er stadig blandt de 5 bedste biblioteker i Danmark til at yde service - også selvom der nu deltager mange flere biblioteker end i Referencer til andre relevante styringsværktøjer: Biblioteket er.. 18 bud fra region Sjællland og Bornholm 2012 Roskilde CB Bibliotekets rum Designperspektiver på biblioteksudvikling Roskilde CB Demografi Roskilde Centralbibliotek 2013 Modelprogram for folkebiblioteker. Kulturstyrelsen Danskernes Digitale Bibliotek - IT-hjælp til mindre it-parate virksomheder: Kulturtjenesten: 11

12 National brugerundersøgelse Bedre biblioteker- national bruger- og benchmarkundersøgelse - Underskrifter Michael Gottfredsen Jesper Kjærulff 12

13

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund. Virksomhedsplan 2014 Albertslund Bibliotek Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.dk T 43 68 70 00 F 43 68 70 68 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bibliotekerne 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...5 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Fredensborg Bibliotekerne anno 2013. Model for ny biblioteksstruktur

Fredensborg Bibliotekerne anno 2013. Model for ny biblioteksstruktur Fredensborg Bibliotekerne anno 2013 Model for ny biblioteksstruktur Forsideillustration: Modellen for ny biblioteksstruktur illustreres som et hus, som udgør det fulde bibliotekstilbud i Fredensborg Kommune.

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2009. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2009. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Virksomhedsplan 2009 Kulturforvaltningen Albertslund Bibliotek Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk kulturforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 69 00 F 43 68 69 20 SIDE

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen IT-strategi 2 Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014 1 Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Status på IT-strategi 1... 5 4. IT-strategi

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

De effektive kommuner

De effektive kommuner 1 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunal Økonomisk Forum 2012. De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2011 og 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fællessekretariat Aftale 2008

Fællessekretariat Aftale 2008 Fællessekretariat Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

BUDGET 2014 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 9

BUDGET 2014 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 9 BUDGET 2014 BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 2 Generelle bemærkninger 3 Teknik- og miljøområdet 9 Børne- og kulturområdet 12 Sundheds- og beskæftigelsesområdet 17 TÅRNBY KOMMUNE Forord FORORD

Læs mere

&BORGER BIBLIOTEK DU ER ALTID VELKOMMEN! KNUDSEN SYD BIBLIOTEKSCHEFFORENINGEN KULTURSTYRELSEN DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING

&BORGER BIBLIOTEK DU ER ALTID VELKOMMEN! KNUDSEN SYD BIBLIOTEKSCHEFFORENINGEN KULTURSTYRELSEN DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING BIBLIOTEK &BORGER DU ER ALTID VELKOMMEN! KNUDSEN SYD BIBLIOTEKSCHEFFORENINGEN KULTURSTYRELSEN DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING Bibliotek og Borger Du er altid velkommen! 2. rev. udgave. Udarbejdet af Hanne

Læs mere

Revideret hjælpeplan 2015

Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Med målsætningen om 80/100 pct. digital kommunikation mellem borgere/virksomheder og det offentlige, har

Læs mere

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune Fremme en innovativ kultur Sikre økonomisk robusthed og effektiv drift Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

Status på Vækstplan 2018. 1. kvartal 2014

Status på Vækstplan 2018. 1. kvartal 2014 på Vækstplan 2018 1. kvartal 2014 1 Sammenfatning og anbefaling Byrådet har med Vækstplan 2018 prioriteret at igangsætte en række projekter, der frem mod 2018 bidrager til at gøre Aabenraa Kommune vækstparat,

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere