kulturaftale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kulturaftale 2012 2015"

Transkript

1 JANUAR 2012 kulturaftale kulturaftale mellem kulturministeren og kulturmetropoløresund

2 Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION KULTURMETROPOLØRESUND 1. JANUAR DECEMBER 2015 Kulturregion KulturMetropolØresund: Albertslund Kommune Allerød Kommune Ballerup Kommune Egedal Kommune Fredensborg Kommune Frederiksberg Kommune Frederikssund Kommune Furesø Kommune Gentofte Kommune Gladsaxe Kommune Greve Kommune (Region Sjælland) Gribskov Kommune Halsnæs Kommune Helsingør Kommune Herlev Kommune Hillerød Kommune Hvidovre Kommune Hørsholm Kommune Ishøj Kommune Københavns Kommune Køge Kommune (Region Sjælland) Lyngby-Taarbæk Kommune Region Hovedstaden Roskilde Kommune (Region Sjælland) Rudersdal Kommune Rødovre Kommune Stevns Kommune (Region Sjælland) 2

3 Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund Indhold Kapitel 1:Kulturpolitik og kulturaftaler Formål med kulturaftaler...4 Kapitel 2: Beskrivelse af kulturpolitikken i KulturMetropolØresund KulturMetropolØresund Kulturregionens kulturpolitiske vision Samarbejdsorganisation...7 Kapitel 3: Indsatsområder og mål Skematisk oversigt over indsatsområder og mål Beskrivelse af de enkelte indsatsområder og mål...10 Kapitel 4: Bevillinger knyttet til aftalen Kapitel 5: Evaluering og regnskabsoplysninger Evaluering Regnskabsoplysninger...17 Kapitel 6: Underskrift af aftalen Bilag Bilag 1: Kulturaftalens bevillingsmæssige grundlag og vilkår...20 Bilag 2: Vilkår for genforhandling, justering og opsigelse af kulturaftalen...23 Bilag 3: Om Kulturpuljen til hele landet...24 Bilag 4: Projektbeskrivelser

4 Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund Kapitel 1:Kulturpolitik og kulturaftaler 1.1 Formål med kulturaftaler Alle skal sikres adgang til gode og varierede kulturtilbud, uanset hvor i Danmark de bor og opholder sig. At sikre kultur til alle i hele landet er en ambitiøs udfordring, der kræver en fælles koordineret indsats på tværs af de politiske niveauer i kulturpolitikken. Kulturaftalerne spiller en afgørende rolle i denne indsats ved at danne en kulturpolitisk platform for samarbejdet mellem kommunerne, staten og regionerne. Overordnet set er formålet med kulturaftalerne at: o o o o o o o o understøtte kommunernes engagement på kulturområdet styrke samarbejdet på tværs af kommunegrænser styrke samarbejdet mellem kommunerne og staten fastholde og udbygge den kulturpolitiske dialog og værdidebat mellem kommunerne og staten give større dispositionsfrihed på det kommunale niveau og sætte fokus på mål og resultater i stedet for detailstyring sikre en bedre ressourceudnyttelse gennem regional koordinering og arbejdsdeling på kulturområdet fremme og videreudvikle de kulturelle institutioner, produktionsmiljøer og aktiviteter i kulturregionen med vægt på kvalitet opsamle og videregive særlig viden og erfaringer på kulturområdet til gavn for det samlede kulturliv i hele landet. Samarbejdet omkring en kulturaftale både under udarbejdelsen og i den efterfølgende aftaleperiode er kendetegnet ved en løbende dialog mellem ligeværdige parter. Dialogen er byggestenen i den fælles målrettede indsats, der skal til for at give kulturen det nødvendige løft. 4

5 Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund Kapitel 2: Beskrivelse af kulturpolitikken i KulturMetropolØresund 2.1. KulturMetropolØresund I denne aftale indgår kommunerne Albertslund, Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Greve, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Hørsholm, Ishøj, København, Køge, Lyngby-Taarbæk, Roskilde, Rudersdal, Rødovre og Stevns Kommuner og Region Hovedstaden partnerskab omkring kulturaftalen KulturMetropolØresund. Kulturregionen har et samlet indbyggertal på ca. 1,7 millioner. Det geografiske område, som kommunerne og Region Hovedstaden dækker, danner Danmarks største by-netværk, og udgør, for borgerne, et sammenhængende bolig- og arbejdsmarked med et stort og bredt udbud af kultur-, idræts- og friluftstilbud på tværs af områdets kommunegrænser. Området har et stort antal statslige, private og kommunale kunst- og kulturinstitutioner, teatre og spillesteder, samt et mangfoldigt kommunalt udbud af lokalt forankrede tilbud og rammer på idræts- og fritidsområdet. Der er således mange aktører, deltagere, foreninger, forbrugere og frivillige på det kulturelle felt i området. Inkluderes Region Skåne i betragtningen, øges antallet af borgere til ca. 3 millioner og antallet af institutioner og aktører med en lignende faktor. Området er kendetegnet ved at have en relativt veluddannet arbejdsstyrke, en høj andel af landets samlede investeringer i forskning og udvikling og relativt mange videregående uddannelsesinstitutioner og specialiserede forskningsmiljøer. Samtidig er den generelle spredning i alder, indkomst, uddannelsesniveau, etnisk herkomst og kulturelle præferencer stor. Områdets karakteristika og styrke ligger således i mængden af borgere, institutioner, infrastruktur, aktivitet og internationalt udsyn. Karakteristisk er det dog også, at der i dag ikke eksisterer et udbygget samarbejde mellem kommunerne på kulturområdet. På lignende vis eksisterer der i dag ikke et tæt samspil mellem de statslige og de kommunale kulturinstitutioner. I europæisk sammenhæng konkurrerer området, som sammenhængende metropolområde, med Europas storbyregioner om at tiltrække investeringer, aktivitet og ressourcer. Her spiller evnen til at skabe attraktive kulturelle, sociale og bymæssige miljøer og muligheder, som giver metropolerne identitet og social tiltrækningskraft, en stor rolle. Flere af de nordeuropæiske metropolområder styrker deres indsats på netop disse parametre i disse år, hvorfor hovedstadsområdets kommuner tilsvarende er nødt til at styrke den samlede indsats og se sig som en samlet region for at kunne klare sig i denne konkurrence Kulturregionens kulturpolitiske vision Kulturregionen har i det spil mulighederne for at markere sig positivt i den internationale konkurrence. Det kræver dog, at forudsætningerne udnyttes, og indsats og kræfter fokuseres. Det er derfor visionen at udnytte kulturregionens geografiske og sociale tæthed, kulturelle 5

6 Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund variation og kreative ressourcer på tværs af kommunegrænser og på tværs af Øresund, så området i løbet af en periode på ti år går fra bynetværk til en sammenhængende kulturel metropol. En kulturel metropol, hvor kulturen spiller en afgørende faktor som social, innovativ og økonomisk værdiskaber. De overordnede mål for kulturaftalen for KulturMetropolØresund er derfor: at skabe en kulturregion med kulturel sammenhængskraft og ekstern gennemslagskraft at skabe kulturtilbud og kulturoplevelser, der tiltrækker kulturforbrugere på tværs af regionen og fra Europa at udvikle stærke sociale, kreative og innovative kompetencer hos kulturregionens børn og unge at kulturregionen kendetegnes ved kulturel entreprenørskab, engagement og udfoldelseskraft. Vi vil gøre det ved: at igangsætte samarbejder på tværs af kommuner og institutioner, der sikrer, at kulturregionens samlede ressourcer og viden bliver udnyttet i en fælles udviklingsindsats af kultur, fritids- og idrætsområdet at styrke kunst- og kulturinstitutionernes møde med nye brugergrupper at styrke kulturaktører og idrætsudøveres udfoldelses- og vækstmuligheder at identificere, udvikle og synliggøre kulturregionens særegne kulturarv, kvaliteter og styrkepositioner og derigennem øge oplevelsen af en dynamisk og nytænkende kulturregion, hvor store oplevelser og aktivt engagement går hånd i hånd at etablere et tættere samarbejde med svenske kommuner og Region Skåne, så viden og erfaringer kan deles og områdets samlede ressourcer, oplevelses- og udfoldelsesmuligheder aktiveres at styrke det praktiske og vidensmæssige samarbejde mellem kunst- og kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner og det private erhvervsliv, så der udvikles ny viden om samarbejde på tværs af sektorer, der kan bidrage til den strategiske udvikling af kulturregionen. 6

7 Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund 2.3. Samarbejdsorganisation Politisk styregruppe Kulturregionen organiseres med en politisk styregruppe bestående af kulturudvalgsformændene fra de deltagende kommuner samt en politisk repræsentant fra Region Hovedstaden. Styregruppen fungerer som besluttende myndighed. Styregruppen mødes halvårligt. Administrativ følgegruppe Der nedsættes en administrativ følgegruppe med repræsentanter fra kulturregionens kommuners forvaltninger samt en repræsentant fra Region Hovedstaden. Følgegruppens opgave er at følge fremdriften i kulturaftalens projekter på strategisk niveau, sikre at projekterne understøtter hvert indsatsområdes fortælling samt kvalificere oplæg til den politiske styregruppe. Følgegruppen mødes kvartalsvis. Partnergruppe Der etableres en partnergruppe bestående af udvalgte projektpartnere, der kan rådgive og perspektivere projekter og pege på udviklingsmuligheder. Partnergruppen skal fungere og opfattes som en integreret del af den samlede organisation. Partnergruppen mødes med følgegruppen to gange årligt. 7

8 Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund Sekretariat Der etableres et kulturaftalesekretariat, der finansieres af de deltagende kommuner i fællesskab. Sekretariatet placeres i den kommune, der varetager formandskabet. Ejerkredsens kontingentbidrag for deltagelse i kulturaftalen finansierer 1 konsulent årligt. Midler til yderligere bemanding søges tilvejebragt gennem eksterne partnere. Formandskab Der udpeges en formand for den politiske styregruppe og for den administrative følgegruppe. Politisk og administrativ formand er fra samme kommune. Formandskabet varetages i de fire år, kulturaftalen løber. Ballerup Kommune varetager formandskabet i perioden Indsatsområder og projektstyring: Hvert af kulturaftalens projekter styres af en projektleder, der finansieres gennem projektet. Projektlederen varetager fremdrift, økonomistyring og afrapportering til sekretariatet. Projektlederen kan, alt afhængig af projektets karakter, være en ressourceperson fra en af de deltagende kommuner og projektpartnere eller en projektleder ansat til at køre projektet. Projektlederne fra alle projekter udgør en samlet koordineringsgruppe, der jævnligt mødes med sekretariatet. Videndeling og netværksdannelse udgør en essentiel værdi ved kulturaftalesamarbejdet. Derfor skal det systematiseres og dyrkes aktivt. 8

9 Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund Kapitel 3: Indsatsområder og mål 3.1. Skematisk oversigt over indsatsområder og mål Indsatsområde Mål Festivaler og events At øge de regionale festivaler og begivenheders udbredelse og forankring, synliggøre kulturregionen regionalt, nationalt og internationalt samt at skabe forbedrede udfoldelses- og vækstmuligheder for kulturelle aktører i kulturregionen. Institutioner på tværs At skabe kulturmøder for, og mellem, borgere fra alle dele af samfundet og styrke den regionale sammenhængskraft, ved at kulturregionens kunst- og kulturinstitutioner drager fordel af hinandens viden, kompetencer, faciliteter og tilgang til borgere og brugere. Unge og kultur At kulturregionens unge får øgede muligheder for at pleje og udvikle deres kulturelle talenter, styrke identiteten knyttet til det at være innovativ kulturentreprenør i kulturregionen og skærpe de kreative, sociale og organisatoriske kompetencer, der knytter sig hertil. Børn og kultur At børn i kulturregionen sikres møder med kunst, kunstproduktion og kreative arbejdsprocesser i rammer og former, der styrker og fremmer deres kreative, innovative og sociale kompetencer og opleves som en naturlig og væsentlig del af børnenes hverdag. Kultur og fritid i det offentlige rum At de kulturelle institutioner og tilbud spiller en aktiv rolle i at udvikle det offentlige rum som et kulturelt levende og spændende, fælles mødested. Kreativ Vækst At øge de kreative erhvervs vækstmuligheder i kulturregionen. 9

10 Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund 3.2. Beskrivelse af de enkelte indsatsområder og mål Festivaler og events Festivaler og events tilbyder et varieret kulturliv til kulturregionens borgere. Begivenhedernes midlertidige karakter selv som faste og tilbagevendende begivenheder gør byerne aktive og levende og har potentiale til at binde byer og mennesker sammen på tværs af kommunegrænser og sociale skel. Begivenheder kan skabe regional identitet, knytte regionen sammen samt skabe lokalt engagement og lokal forankring ved inddragelse af lokale aktører og frivillige i afviklingen af begivenhederne. Samtidig er festivaler og events en oplagt platform, som regionen kan brande sig på. De kan være udgangspunkt for at skabe internationale relationer til andre aktører eller byer og regioner uden for Danmark. Herudover har begivenhederne oplevelsesøkonomisk potentiale, ligesom de kan understøtte kreative brancher og indgå i fødekæden inden for kreative erhverv og dermed indskrives i en vækstdagsorden. Målene for indsatsområdet Festivaler og events er at øge de regionale festivaler og begivenheders udbredelse og forankring, synliggøre kulturregionen regionalt, nationalt og internationalt samt at skabe forbedrede udfoldelses- og vækstmuligheder for kulturelle aktører i kulturregionen. Metoderne til at nå disse mål er: at samarbejde om at videreudvikle eksisterende, større festivaler med rækkevidde, tyngde og kvalitet, så de får endnu større gennemslagskraft både regionalt og internationalt at samarbejde om at tiltrække, afholde og forankre store begivenheder i regionen at aktivere de store events lokalt, således at der skabes sammenhæng og identitet i regionen, samt at potentialet i de større events udnyttes bedst muligt. Projekter under Festivaler og events: Festival+ Idrætsevents Se bilag for projektbeskrivelse. Institutioner på tværs Kulturregionen rummer mange mindre og mellemstore kunst- og kulturinstitutioner. Den store institutionelle mangfoldighed er på mange måder en regional styrke. Men institutionerne er udfordret af økonomi og ressourcepres, hvilket gør det svært at fastholde det faglige niveau og 10

11 Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund udvikle nye metoder til at fastholde eksisterende brugere og nå de borgere, som i dag ikke vælger institutionernes tilbud til. Målene for indsatsområdet Institutioner på tværs er, at kulturregionens kunst- og kulturinstitutioner drager fordel af hinandens viden, kompetencer, faciliteter og tilgang til borgere og brugere, så der kan skabes kulturmøder for og mellem borgere fra alle dele af samfundet og den regionale sammenhængskraft styrkes. Metoderne til at nå disse mål er: at styrke kulturinstitutionernes møde med borgere og brugere ved at koble kultur- og fritidsmæssige fagligheder, institutioner og formidlings- og oplevelsesformer at øge inddragelsen af brugere og borgere i udviklingen af institutioner og tilbud at etablere samarbejder mellem kulturregionens mange aktører (såvel statslige som mindre og lokale aktører), så borgere fra alle dele af samfundet mødes på tværs af kulturelle og sociale skel. Projekter under institutioner på tværs: KOMON Sæt kulturen i spil Udvikling af rammer for idræt og bevægelse Se bilag for projektbeskrivelser. Unge og kultur De unge står over for mange valg i forbindelse med uddannelse, fremtid og i forhold til deres fritid kulturlivet kan være med til at sikre rammerne for et godt og indholdsrigt ungeliv. Unge efterspørger ofte åbne, fleksible rammer, hvor de kan afprøve egne kulturelle og kreative kompetencer, hvor de kan mødes i sociale interessefællesskaber og dermed tage ejerskab i forhold til udviklingen af kulturlivet. Samtidig vil det etablerede kulturliv have fordel af, at de unge medvirker til at udvikle og igangsætte kunst- og kulturinitiativer, der kan berige og udvikle regionens kulturelle, æstetiske og geografiske horisont. Målene for indsatsområdet Unge og kultur er, at kulturregionens unge får øgede muligheder for at pleje og udvikle deres kulturelle talenter, styrke identiteten knyttet til det at være innovativ kulturentreprenør og de kreative, sociale og organisatoriske kompetencer, der knytter sig hertil. Metoderne til at nå disse mål er: at etablere regionalt forankrede tiltag, der kan støtte og rådgive unge kulturentreprenører med at kvalificere, konkretisere og afvikle ideer og projekter på tværs af regionen 11

12 Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund at etablere regionale strukturer for talentudvikling og vækstlagspleje for de dele af kulturområdet, hvor der i dag ikke eksisterer en sådan, eksempelvis inden for scenekunsten at eksperimentere med rammer og metoder, som sikrer kultur og idrætstilbud til både selvorganiserede, uorganiserede og organiserede unge til fordel for både de unge og for kulturlivet. Projekter under Unge og kultur: Mungo Park Teaterbattle og Akademi Projectspace Se bilag for projektbeskrivelser Børn og kultur Børns møde med kultur er en afgørende faktor i deres vej til at forme identitet og selvforståelse. Kulturelle oplevelser inspirerer og pirrer forestillingsevne, fantasi og lyst til at skabe og udfolde sig. Derfor er børns første møde med kultur en væsentlig faktor i en region, der ønsker at fremme børns kreative, innovative og sociale kompetencer gennem kunst, kultur og idræt. I det lys er det afgørende, at det fokus på børnekultur, der er etableret gennem de seneste år, fastholdes, og at der fremadrettet udvikles modeller og initiativer, der sikrer, at alle børn gives mulighed for at møde og deltage i kulturaktiviteter uanset social og kulturel baggrund. Målene for indsatsområdet Børn og kultur er derfor, at børn i kulturregionen sikres møder med kunst, kunstproduktion og kreative arbejdsprocesser, i rammer og former der styrker og fremmer deres kreative, innovative og sociale kompetencer og opleves som en naturlig og væsentligt del af børnenes hverdag. Metoderne til at nå målet er: at arbejde på tættere koblinger mellem daginstitutioner, skoler, kulturinstitutioner og fritidsorganisationer, så børns møde med kultur får større helhedskarakter at skabe rammer, der støtter og inspirerer børns kreative kompetencer samt giver mulighed for at afprøve kunstens mange udtryksformer sammen med professionelle kunstnere at tilknytte forskning, der kan bringe større præcision af de kreative læringsmetoder. Projekter under Børn og kultur: Kreative børn Se bilag for projektbeskrivelse. 12

13 Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund Kultur og fritid i det offentlige rum Gaden, pladsen, havnen, stranden, skoven etc. danner sammen med det virtuelle rum ramme om borgernes og de kulturelle aktørers oplevelses- og udfoldelsesmuligheder. Det offentlige rum er et fælles sted, hvor kultur, kunst og bevægelse leves og opleves som både permanente og midlertidige tilbud. Målet for indsatsområdet Kultur og fritid i det offentlige rum er, at de kulturelle institutioner og tilbud spiller en aktiv rolle i at udvikle det offentlige rum som et kulturelt levende og spændende, fælles mødested. Metoderne til at nå disse er: at markante kunst- og kulturprojekter gør det offentlige rum til genstand og rum for debat og samtidig nytænker det offentlige rums grænser og muligheder som kulturelt mødested at det offentlige rum gøres let tilgængeligt som scene for både organiserede kulturaktører og selvorganiserede kulturbrugere at et stærkt samarbejde med bl.a. byplanlægningen sikrer fleksibilitet og multifunktionalitet i de offentlige rum. Projekter under Kultur og fritid i det offentlige rum: Det aktive byrum Se bilag for projektbeskrivelse. Kreativ vækst Kreative erhverv er udpeget som et af fremtidens globale væksterhverv. Den kreative sektor er en af de hurtigst voksende sektorer med årlige vækstrater på op til 20 %. Dermed har kreative erhverv et erhvervsøkonomisk potentiale i form af omsætning og arbejdspladser, både inden for de fagspecifikke, kreative erhverv samt i relaterede erhverv. Samtidig giver kreative erhverv muligheder for internationale koblinger, ligesom de bidrager til dynamik og processer, der har betydning ud over de pågældende brancher. I ønsket om at skabe en kreativ metropol spiller styrkelsen af de kreative brancher og den kreative vækst således en afgørende rolle. Ved at udvikle initiativer, der kan bidrage til øget vækst, omsætning, professionalisme og viden i flere dele af de kreative erhvervs vækstkæde, kan regionen, i højere grad end det er tilfældet i dag, udnytte og styrke det kreative værkspotentiale, der allerede eksisterer. Målsætningen for indsatsområdet Kreativ vækst er at øge de kreative erhvervs vækstmuligheder i kulturregionen. 13

14 Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund Metoderne til at nå målet er: at stimulere til højere kvalitet, udvikling, vækst og levedygtighed inden for kulturregionens kreative erhverv at styrke kommunernes grundlag og samspil med de kreative erhverv at fjerne barrierer, der hæmmer de kreative erhvervs vækst- og udfoldelsesmuligheder på tværs af regionen at øge kommunernes incitament for at investere i de kreative erhverv i regionen. Projekter under Kreativ vækst: Filmfond Kulturministeriet yder ikke økonomisk støtte til en eventuel filmfond. Se bilag for projektbeskrivelse. 14

15 Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund Kapitel 4: Bevillinger knyttet til aftalen Økonomiske rammer Kultur Metropol Øresund Mio. kr prisniveau Kulturministeriets finan. Kulturregionens finan. Kulturministeriets finan. Kulturregionens finan. Kulturministeriets finan. Kulturregionens finan. Kulturministeriets finan. Kulturregionens finan Statsligt tilskud i alt Projekttilskud Regional egenfinansiering i alt Kulturaftalens bevillingsmæssige grundlag og vilkår samt specificering af bevillingens fordeling er nærmere beskrevet i bilag 1. Tilskud til festivaler De nuværende statslige tilskud til festivalerne Golden Days, Copenhagen Filmfestival og Copenhagen Jazzfestival indgår som en del af kulturaftalen. De tre tilskud fortsætter som udgangspunkt på uændrede vilkår i aftaleperioden, dvs. at festivalerne leverer samme ydelser for tilskuddet som hidtil. Formålet med at inddrage festivalerne i aftalen er, at festivalerne på sigt kan udvikle sig yderligere i regionen eller internationalt og dermed berøre endnu flere af regionens borgere samt markere kulturregionen nationalt og internationalt. De tre tilskud bliver håndteret separat og indgår ikke som del i basisfinansieringen i kulturaftalens projekt Festival+. Således udgør tilskuddene det fundament for festivalerne, som basisfinansiering og projektet Festival+ kan bygge videre på, hvis de tre festivaler vælges under Festival+. Københavns Kommune udbetaler tilskuddene til festivalerne i aftaleperioden. Der ydes et årligt statsligt tilskud af de kulturelle tipsmidler på i alt 3 mio. kr. til de 3 festivaler: Copenhagen Filmfestival, kr. 15

16 Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund Copenhagen Jazzfestival, kr. Golden Days, kr. 16

17 Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund Kapitel 5: Evaluering og regnskabsoplysninger 5.1. Evaluering Evalueringen skal tage udgangspunkt i kulturaftalens vision, indsatsområder og mål. KulturMetropolØresund skal årligt gøre kortfattet skriftlig status over mål og resultater for aftalens indsatsområder med henblik på erfaringsudveksling med de øvrige kulturregioner og med henblik på dialog med Kulturministeriet. Første status indsendes den 15. september I forbindelse med indsendelse af status i aftalens andet år indsendes samtidig en kort evaluering med kulturregionens vurdering af aftalens forløb indtil dette tidspunkt. Senest den 1. marts 2015 skal kulturregionen indsende en skriftlig evaluering, som skal have en sådan kvalitet, at den kan danne grundlag for forhandlinger om en eventuel ny aftale. Evalueringens udformning skal følge de til enhver tid gældende retningslinjer herfor. Kulturregionen har besluttet, at evalueringen af kulturaftalens projekter tager udgangspunkt i modellen for Oplevelsesøkonomisk effektvurdering, udviklet af Apex, Invio og Manto A/S. 1 Modellen vil blive brugt som værktøj til at beskrive en forandringsteori for de enkelte projekter og evaluere de konkrete effekter, der kan identificeres i projektperioden, og beskrive de effekter projektet vil kunne bidrage med over tid og på samfundsmæssigt niveau, ud fra en række identificerede indikatorer. Anvendelsen af evalueringsmetoden vil samtidig være en anledning til læring og praksisudvikling på et område, der traditionelt kan opleve sig udfordret af et klassisk samfundsvidenskabeligt paradigme om måling og evaluering. Det er derfor intentionen, at evalueringen af aftalens projekter skal bidrage til at videreudvikle en metode og praksis for evaluering af kulturprojekter, der med terminologi og målestok betragter og medtænker et projekts kvalitative effekter som parameter på linje med de direkte kvantificerbare Regnskabsoplysninger Udviklingsmidler Der skal årligt pr. 15. september indsendes en oversigt, der viser udviklingsbevillingens fordeling på projekter under hvert indsatsområde. Der indsendes samtidig en regnskabsmæssig erklæring, hvoraf det skal fremgå, at kommunernes revision har påset 1. at det statslige udviklingstilskud er brugt sparsommeligt og i overensstemmelse med de formål, der er beskrevet i denne aftale 1 Oplevelsesøkonomisk Effektvurdering, Line Bjerregaard Jessen, Anna Porse Nielsen, Jens F. Jensen, Aalborg Universitetsforlag

18 Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund 2. at den samlede statslige medfinansiering ikke udgør mere end 50 % af den samlede finansiering for hvert indsatsområde 3. at regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler. Kulturregionen foretager den endelig regnskabsmæssige godkendelse af de enkelte projektregnskaber og har den fulde tilsynsforpligtelse med de udviklingsprojekter, kulturregionen iværksætter med tilskud fra Kulturministeriet. 18

19

20 Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund Bilag Bilag 1: Kulturaftalens bevillingsmæssige grundlag og vilkår Projektbevillinger Til særlige udviklings- og forsøgsprojekter som led i kulturaftalen ydes et statsligt tilskud af de kulturelle tipsmidler. Det statslige tilskud ydes på indsatsområdeniveau. Se oversigt i tabel nedenfor. Derudover ydes et årligt statsligt tilskud af de kulturelle tipsmidler på i alt 3 mio. kr. til de 3 festivaler: Copenhagen Filmfestival, kr. Copenhagen Jazzfestival, kr. Golden Days, kr. Tilskuddene ydes som faste kronebeløb, der ikke vil være omfattet af prisreguleringer i aftaleperioden. Der kan ske overførsel af bevillinger fra et år til et andet inden for aftaleperioden. Ikke-anvendte tilskud kan kræves tilbagebetalt ved aftalens udløb. Tildelingen af tipsmidler forudsætter Finansudvalgets tilslutning i de enkelte år. Fordeling af hhv. tipsmidler og Kulturregionens egenfinansiering til de konkrete indsatsområder fremgår af oversigten nedenfor. Årlig statslig projektbevilling Projekter/mio. kr Festivaler og events Festival Idrætsevents Institutioner på tværs KOMON Sæt kulturen i spil Koordinering og udvikling af rammer for

21 Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund idræt og bevægelse Unge og kultur Mungo Park Teaterbattle & Akademi Projectspace Børn og kultur Kreative børn Kultur og fritid i det offentlige rum Det aktive byrum Kreativ vækst FilmFond I alt Med udgangspunkt i kriterierne for støtte fra den statslige tipspulje Kulturpuljen til hele landet yder staten ikke tilskud til projekterne: Idrætsevents Udvikling af rammer for idræt og bevægelse Teaterakademi Derudover yder staten ikke økonomisk støtte til en filmfond under indsatsområdet Kreativ vækst. 21

22 Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund Kulturregionens egenfinansiering Projekter/mio. kr Festivaler og events Festival Idrætsevents Institutioner på tværs KOMON Sæt kulturen i spil Udvikling af rammer for idræt og bevægelse Unge og kultur Mungo Park Teaterbattle og Ak Projectspace Børn og kultur Kreative børn Kultur og fritid i det offentlige rum Det aktive byrum Kreativ vækst FilmFond I alt

23 Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund Bilag 2: Vilkår for genforhandling, justering og opsigelse af kulturaftalen Kulturaftalen mellem kulturministeren og KulturMetropolØresund har virkning for perioden 1. januar december Genforhandling eller justering af aftalen kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå aftalen er indgået, og i øvrigt når parterne er enige herom. Ved væsentlige ændringer af grundlaget forstås f.eks. ændringer i Kulturministeriets økonomiske rammer, som har virkning for de tilskud, der indgår i kulturaftalen, og ændringer i den regionale egenfinansiering, som indebærer, at parternes tilskud skal reguleres. Kan der ikke opnås enighed mellem parterne om justering af aftalen, kan de vælge at lade den eksisterende aftale fortsætte uændret. Hvis der heller ikke kan opnås enighed om en uændret fortsættelse af den eksisterende aftale, bortfalder aftalen for den resterende del af aftaleperioden. Hvis en forvaltningsenhed, der indgår i aftalen, ønsker at trække sig ud, eller hvis en ny ønsker at tilslutte sig, kan der forhandles om en opsigelse af aftalen eller en ændring af sammensætningen af parterne bag aftalen. 23

kulturaftale 2012 2015

kulturaftale 2012 2015 JANUAR 2012 kulturaftale 2012 2015 kulturaftale 2012 2015 mellem kulturministeren og kulturmetropoløresund Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund KULTURAFTALE MELLEM

Læs mere

Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund

Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund Resume XX skal tage stilling til, om XX Kommune skal indgå i en 4-årig regional kulturaftale (KulturMetropolØresund) for 2012-2015,

Læs mere

kulturaftale

kulturaftale JANUAR 2012 kulturaftale 2012 2015 kulturaftale 2012 2015 mellem kulturministeren og kulturmetropoløresund Indhold Kapitel 1:Kulturpolitik og kulturaftaler... 3 1.1 Formål med kulturaftaler...3 Kapitel

Læs mere

Kultur Metropol Øresund Styregruppemøde. 29. november 2011 Allerød Kulturhus

Kultur Metropol Øresund Styregruppemøde. 29. november 2011 Allerød Kulturhus Kultur Metropol Øresund Styregruppemøde 29. november 2011 Allerød Kulturhus Dagsorden 1. Velkomst 2. Deltagerkredsen i KMØ 2012-2015 3. Forhandling med Kulturministeriet 4. Projekter og økonomi 5. Evt.

Læs mere

NOTAT. Kultur og Fritidscenter. 4. oktober 2011. Kulturaftale for KulturMetropolØresund

NOTAT. Kultur og Fritidscenter. 4. oktober 2011. Kulturaftale for KulturMetropolØresund Kultur og Fritidscenter NOTAT 4. oktober 2011 Sagsbehandler: John Romlund Telefon: 43 57 71 10 Email: jrk@ishoj.dk Journal eller CPR-nummer: 201101872 Dokument 1 - jrk Kulturaftale for KulturMetropolØresund

Læs mere

KulturMetropolØresund. Foto: Golden Days 2012 Fotograf: Tobias Fønsmark

KulturMetropolØresund. Foto: Golden Days 2012 Fotograf: Tobias Fønsmark KulturMetropolØresund Foto: Golden Days 2012 Fotograf: Tobias Fønsmark Intern sammenhængskraft, ekstern gennemslagskraft KulturMetropolØresund er en unik kulturaftale mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Hemmelige Stier. Projektstatus Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren

Hemmelige Stier. Projektstatus Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren Hemmelige Stier Projektstatus 2012 Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren KMØ Ramme Organisationsmodel Mål Afsæt Mødeaktivitet Digital platform Forandringsteori Udfordringer 2013 Gevinster

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

Kulturmetropol Copenhagen 2016-2019

Kulturmetropol Copenhagen 2016-2019 Kulturmetropol Copenhagen 2016-2019 D o k. nr. 541810 Side 2 INDHOLD Kapitel 1: Kulturpolitik og kulturaftaler 1.1. Formål med kulturaftaler Kapitel 2: Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturmetropol

Læs mere

Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner

Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner Hemmelige Stier Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner og Region Hovedstaden Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Kulturmetropolen 2016-2019

Kulturmetropolen 2016-2019 Kulturmetropolen 2016-2019 D o k. nr. 541810 Side 2 INDHOLD Kapitel 1: Kulturpolitik og kulturaftaler 1.1. Formål med kulturaftaler Kapitel 2: Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturmetropolen 2.1. Kulturmetropolen

Læs mere

Jagten gennem historien Status 2013

Jagten gennem historien Status 2013 Jagten gennem historien Status 2013 Indhold KMØ Indsatsområder og målsætning Nyt format Forandringsteori Forandringsmodel Årets aktiviteter Årets resultater Presseomtale Brugerrettede effekter Utilsigtede

Læs mere

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland KulturKANten 2013-2016 Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden som en kombination af idéen om at videreudvikle den gamle kulturaftale (KulturAftale

Læs mere

Kreative Børn. projektstatus 2012

Kreative Børn. projektstatus 2012 Kreative Børn projektstatus 2012 Indhold KMØ Ramme* Mål* Afsættet* Delprojekter/aktiviteter* Laboratorier: udvikling af workshops. Afvikling af workshops i skoler (-og dagtilbud) Viden og erfaringsopsamling/deling

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

ProjektSpace Status 2013

ProjektSpace Status 2013 ProjektSpace Status 2013 KMØ Projektspace er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen løber fra

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

INDHOLD Kapitel 1: Kulturpolitik og kulturaftaler Kapitel 2: Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturregion Trekantområdet

INDHOLD Kapitel 1: Kulturpolitik og kulturaftaler Kapitel 2: Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturregion Trekantområdet Ud INDHOLD Kapitel 1: Kulturpolitik og kulturaftaler 1.1. Formål med kulturaftaler Kapitel 2: Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturregion Trekantområdet 2.1. Kulturregionen 2.2. Kulturregionens kulturpolitiske

Læs mere

Forside. D o k. nr. 541810

Forside. D o k. nr. 541810 Forside D o k. nr. 541810 Indholdsfortegnelse 1. Kulturpolitik og kulturaftaler...3 1.1. Formål med kulturaftaler..3 2. Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturregion Bornholm.. 4 2.1. Kulturregionen.4

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Mungo Park TeaterBattle Status 2014

Mungo Park TeaterBattle Status 2014 Mungo Park TeaterBattle Status 2014 KMØ Mungo Park TeaterBattle er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet.

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat af ekstraordinært møde Fredag den 21. september 2007 kl. 15:30 i Biblioteket Medlemmer: Lone Rytter Holm (A) Brian Hemmingsen (A) Hanne Iversen (A) Anne Marie Lyduch

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 4. maj 2009 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Østjysk Vækstbånd (Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg Kommuner) for perioden 01.01.

Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Østjysk Vækstbånd (Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg Kommuner) for perioden 01.01. Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Østjysk Vækstbånd (Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg Kommuner) for perioden 01.01.09 til 31.12.11 Side 2 INDHOLD Kapitel 1: Kulturpolitik og kulturaftaler

Læs mere

USKIK - Ungekultur i samskabelse med kulturlivet

USKIK - Ungekultur i samskabelse med kulturlivet USKIK - Ungekultur i samskabelse med kulturlivet Udgangspunktet for ungeindsatsen er Kulturmetropolens fokus på at udvikle innovative, demokratiske og aktive medborgere til fremtidens samfund. Med afsæt

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD:

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD: Sagsnr. 20.00.00-G01-37-15 UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 KULTURPOLITIK Næstved Kommune 2018-2022 INDHOLD: 1. Sammen om et stærkt kulturliv 2. Fokusområder 3. Næstved som regional

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

2012 KULTURAFTALE 2012 2015 KULTURAFTALE 2012 2015 MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION TREKANTSOMRÅDET

2012 KULTURAFTALE 2012 2015 KULTURAFTALE 2012 2015 MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION TREKANTSOMRÅDET 2012 KULTURAFTALE 2012 2015 KULTURAFTALE 2012 2015 MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION TREKANTSOMRÅDET KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION TREKANTOMRÅDET 1. JANUAR 2012 31. DECEMBER

Læs mere

Indhold. Kontekst Formål At komme i gang Organisationsmodel Fagligt netværk Fælles Regional Event Digital platform Projektværksteder

Indhold. Kontekst Formål At komme i gang Organisationsmodel Fagligt netværk Fælles Regional Event Digital platform Projektværksteder Projektstatus 2012 Indhold Kontekst Formål At komme i gang Organisationsmodel Fagligt netværk Fælles Regional Event Digital platform Projektværksteder Projektlederuddannelse Unge, involvering og deltagelse

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Festival og events 2.0 Status 2016

Festival og events 2.0 Status 2016 Festival og events 2.0 Status 2016 Indsatsområde og målsætning Festival og events 2.0 er et ud af 3 indsatsområder under kulturaftalen Kulturmetropolen 2016-19, der er indgået mellem 14 kommuner og Kulturministeren.

Læs mere

Kulturpartnerskaber i Region Hovedstaden

Kulturpartnerskaber i Region Hovedstaden Kulturpartnerskaber i Region Hovedstaden vedbørne-ogkulturdirektør Flemming Olsen, Herlev Kommune Danmarksturné Kultursamarbejde. Helsingør den 9. september 2009. Dialogmøde mellem kulturminister Carina

Læs mere

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017-2020... 4 Børnekultur... 7 Ungdomskultur... 9 Kultur i byen og på landet...11

Læs mere

Tillægsaftale for perioden 1. januar 31. december 2008 til kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus

Tillægsaftale for perioden 1. januar 31. december 2008 til kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus Tillægsaftale for perioden 1. januar 31. december 2008 til kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus J.Nr.2004-12223-66 Side 2 INDHOLD Side Kapitel 1: Baggrund for tillægsaftale 3 1.1

Læs mere

Udvalgsplan Kulturudvalget

Udvalgsplan Kulturudvalget Udvalgsplan 2014-2017 Kulturudvalget KULTURAFDELINGEN Forord I de sidste 20 år har Horsens Kommune forandret sig. Kulturlivet har spillet en central rolle i forandringen. Horsens brand er ændret fra fængselsby

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Kulturregion Fyn. Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø

Kulturregion Fyn. Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø Kulturregion Fyn Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø Om kulturaftalerne Vision Fynsk kultur skal ses, høres og mærkes. Alle skal have mulighed

Læs mere

KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012

KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Kulturpolitik Kultur handler om mennesker og om, hvordan vi indretter os i samfund og fællesskaber om hvor vi kommer fra og måske

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Det aktive byrum Status 2013

Det aktive byrum Status 2013 Det aktive byrum Status 2013 KulturMetropolØresund Det aktive byrum er et ud af ni projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet.

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune Kulturpolitik Kulturpolitik i Rebild Kommune Januar 2014 Center Kultur og Fritid Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Byrådets vision... 4 Januar 2006... 4 Værdigrundlag... 5 Mål

Læs mere

Idrætsevents Status 2014

Idrætsevents Status 2014 Idrætsevents Status 2014 KMØ Projekt Idrætsevents er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Kommune Oplevelsesøkonomisk handlingsplan Aalborg

Læs mere

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser?

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Oplæg ved Centerchef for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab i Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Hvorfor kan idræt, kultur og

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik med titlen Frem mod 2020 med det mål, at der i 2020 er opnået en tydelig

Læs mere

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordvest for perioden til

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordvest for perioden til Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordvest for perioden 01.01.09 til 31.12.12 J.Nr.2004-13826 Side 2 INDHOLD Kapitel 1: Kulturpolitik og kulturaftaler 1.1. Formål med kulturaftaler Kapitel

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder Notat Emne: Kulturpolitik 2013-2016 Til: Kulturudvalget. Temamøde om Kulturpolitik 23.04.2013 Kopi til: Kopi til Den 15. april 2013 Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder,

Læs mere

Projektbeskrivelser KulturMetropolØresund 2. kulturaftaleudkast, Juni 2011. Bilag 3.

Projektbeskrivelser KulturMetropolØresund 2. kulturaftaleudkast, Juni 2011. Bilag 3. Projektbeskrivelser KulturMetropolØresund 2. kulturaftaleudkast, Juni 2011 Bilag 3. Festivaler og Events... 3 Udvikling af eksisterende festivaler... 3 Idrætsevents... 7 Institutioner på tværs... 10 KOMON...

Læs mere

Kulturpolitik i Kolding

Kulturpolitik i Kolding Kolding Kommunes Kulturpolitik 2016-2017 Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Kulturområdet Kulturpolitik i Kolding 2016-2017 - kulturdynamik og fællesskab Forord...2 Kultur i Kolding...3 Kulturpolitiske

Læs mere

De levende kulturbyer. Kulturaftale mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjysk Vækstbånd

De levende kulturbyer. Kulturaftale mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjysk Vækstbånd De levende kulturbyer Kulturaftale 2016-2017 mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjysk Vækstbånd EKSPERIMENTARIUM FOR KULTUREL BYUDVIKLING OG UNGEKULTUR Kulturaftale 2016-2017 Kulturministeriet

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

7. Godkendelse af Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland

7. Godkendelse af Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland Ringkøbing-Skjern Kommune Kultur- og Fritidsudvalget 10. november 2015 7. Godkendelse af Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland 2015-2018 15-027162 Sagsfremstilling Forslag til ny kulturaftale mellem Kulturministeren

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni for Esbjerg Kommune

Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni for Esbjerg Kommune Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni 2012 for Esbjerg Kommune Forord Esbjerg Kommune er begunstiget med et stærkt kulturliv, der rummer en mangfoldighed af engagerede kulturaktører.

Læs mere

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik Handleplan 2013

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik Handleplan 2013 Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016 Handleplan 2013 Kultur- og Fritidsafdelingen Silkeborg Kommune 1 Indhold En attraktiv kommune... 3 Idékatalog med handlemuligheder... 3 Årlige handleplaner for

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Status 2013. Intern sammenhængskraft ekstern gennemslagskraft

Status 2013. Intern sammenhængskraft ekstern gennemslagskraft Status 2013 Intern sammenhængskraft ekstern gennemslagskraft KulturMetropolØresund Kulturaftalen er med 26 kommuner, Region Hovedstaden og kulturministeriet landets største aftale. Aftalen arbejder med

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Begivenhedsstrategier

Begivenhedsstrategier Begivenhedsstrategier Begivenhedsstrategi Region Hovedstaden Begivenhedsstrategi Region Hovedstaden I dag står et af hovedslagene i storbykonkurrencen om metropolernes evne til at tiltrække og fastholde

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer 2018 ISAF Sailing World Championships Worlds 2018 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson, tlf, mailadr, CVR nr. 2. Indhold

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 Sag nr. 3 Emne: Særlig pulje til kulturarrangementer 3 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til:

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere