kulturaftale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kulturaftale 2012 2015"

Transkript

1 JANUAR 2012 kulturaftale kulturaftale mellem kulturministeren og kulturmetropoløresund

2 Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION KULTURMETROPOLØRESUND 1. JANUAR DECEMBER 2015 Kulturregion KulturMetropolØresund: Albertslund Kommune Allerød Kommune Ballerup Kommune Egedal Kommune Fredensborg Kommune Frederiksberg Kommune Frederikssund Kommune Furesø Kommune Gentofte Kommune Gladsaxe Kommune Greve Kommune (Region Sjælland) Gribskov Kommune Halsnæs Kommune Helsingør Kommune Herlev Kommune Hillerød Kommune Hvidovre Kommune Hørsholm Kommune Ishøj Kommune Københavns Kommune Køge Kommune (Region Sjælland) Lyngby-Taarbæk Kommune Region Hovedstaden Roskilde Kommune (Region Sjælland) Rudersdal Kommune Rødovre Kommune Stevns Kommune (Region Sjælland) 2

3 Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund Indhold Kapitel 1:Kulturpolitik og kulturaftaler Formål med kulturaftaler...4 Kapitel 2: Beskrivelse af kulturpolitikken i KulturMetropolØresund KulturMetropolØresund Kulturregionens kulturpolitiske vision Samarbejdsorganisation...7 Kapitel 3: Indsatsområder og mål Skematisk oversigt over indsatsområder og mål Beskrivelse af de enkelte indsatsområder og mål...10 Kapitel 4: Bevillinger knyttet til aftalen Kapitel 5: Evaluering og regnskabsoplysninger Evaluering Regnskabsoplysninger...17 Kapitel 6: Underskrift af aftalen Bilag Bilag 1: Kulturaftalens bevillingsmæssige grundlag og vilkår...20 Bilag 2: Vilkår for genforhandling, justering og opsigelse af kulturaftalen...23 Bilag 3: Om Kulturpuljen til hele landet...24 Bilag 4: Projektbeskrivelser

4 Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund Kapitel 1:Kulturpolitik og kulturaftaler 1.1 Formål med kulturaftaler Alle skal sikres adgang til gode og varierede kulturtilbud, uanset hvor i Danmark de bor og opholder sig. At sikre kultur til alle i hele landet er en ambitiøs udfordring, der kræver en fælles koordineret indsats på tværs af de politiske niveauer i kulturpolitikken. Kulturaftalerne spiller en afgørende rolle i denne indsats ved at danne en kulturpolitisk platform for samarbejdet mellem kommunerne, staten og regionerne. Overordnet set er formålet med kulturaftalerne at: o o o o o o o o understøtte kommunernes engagement på kulturområdet styrke samarbejdet på tværs af kommunegrænser styrke samarbejdet mellem kommunerne og staten fastholde og udbygge den kulturpolitiske dialog og værdidebat mellem kommunerne og staten give større dispositionsfrihed på det kommunale niveau og sætte fokus på mål og resultater i stedet for detailstyring sikre en bedre ressourceudnyttelse gennem regional koordinering og arbejdsdeling på kulturområdet fremme og videreudvikle de kulturelle institutioner, produktionsmiljøer og aktiviteter i kulturregionen med vægt på kvalitet opsamle og videregive særlig viden og erfaringer på kulturområdet til gavn for det samlede kulturliv i hele landet. Samarbejdet omkring en kulturaftale både under udarbejdelsen og i den efterfølgende aftaleperiode er kendetegnet ved en løbende dialog mellem ligeværdige parter. Dialogen er byggestenen i den fælles målrettede indsats, der skal til for at give kulturen det nødvendige løft. 4

5 Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund Kapitel 2: Beskrivelse af kulturpolitikken i KulturMetropolØresund 2.1. KulturMetropolØresund I denne aftale indgår kommunerne Albertslund, Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Greve, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Hørsholm, Ishøj, København, Køge, Lyngby-Taarbæk, Roskilde, Rudersdal, Rødovre og Stevns Kommuner og Region Hovedstaden partnerskab omkring kulturaftalen KulturMetropolØresund. Kulturregionen har et samlet indbyggertal på ca. 1,7 millioner. Det geografiske område, som kommunerne og Region Hovedstaden dækker, danner Danmarks største by-netværk, og udgør, for borgerne, et sammenhængende bolig- og arbejdsmarked med et stort og bredt udbud af kultur-, idræts- og friluftstilbud på tværs af områdets kommunegrænser. Området har et stort antal statslige, private og kommunale kunst- og kulturinstitutioner, teatre og spillesteder, samt et mangfoldigt kommunalt udbud af lokalt forankrede tilbud og rammer på idræts- og fritidsområdet. Der er således mange aktører, deltagere, foreninger, forbrugere og frivillige på det kulturelle felt i området. Inkluderes Region Skåne i betragtningen, øges antallet af borgere til ca. 3 millioner og antallet af institutioner og aktører med en lignende faktor. Området er kendetegnet ved at have en relativt veluddannet arbejdsstyrke, en høj andel af landets samlede investeringer i forskning og udvikling og relativt mange videregående uddannelsesinstitutioner og specialiserede forskningsmiljøer. Samtidig er den generelle spredning i alder, indkomst, uddannelsesniveau, etnisk herkomst og kulturelle præferencer stor. Områdets karakteristika og styrke ligger således i mængden af borgere, institutioner, infrastruktur, aktivitet og internationalt udsyn. Karakteristisk er det dog også, at der i dag ikke eksisterer et udbygget samarbejde mellem kommunerne på kulturområdet. På lignende vis eksisterer der i dag ikke et tæt samspil mellem de statslige og de kommunale kulturinstitutioner. I europæisk sammenhæng konkurrerer området, som sammenhængende metropolområde, med Europas storbyregioner om at tiltrække investeringer, aktivitet og ressourcer. Her spiller evnen til at skabe attraktive kulturelle, sociale og bymæssige miljøer og muligheder, som giver metropolerne identitet og social tiltrækningskraft, en stor rolle. Flere af de nordeuropæiske metropolområder styrker deres indsats på netop disse parametre i disse år, hvorfor hovedstadsområdets kommuner tilsvarende er nødt til at styrke den samlede indsats og se sig som en samlet region for at kunne klare sig i denne konkurrence Kulturregionens kulturpolitiske vision Kulturregionen har i det spil mulighederne for at markere sig positivt i den internationale konkurrence. Det kræver dog, at forudsætningerne udnyttes, og indsats og kræfter fokuseres. Det er derfor visionen at udnytte kulturregionens geografiske og sociale tæthed, kulturelle 5

6 Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund variation og kreative ressourcer på tværs af kommunegrænser og på tværs af Øresund, så området i løbet af en periode på ti år går fra bynetværk til en sammenhængende kulturel metropol. En kulturel metropol, hvor kulturen spiller en afgørende faktor som social, innovativ og økonomisk værdiskaber. De overordnede mål for kulturaftalen for KulturMetropolØresund er derfor: at skabe en kulturregion med kulturel sammenhængskraft og ekstern gennemslagskraft at skabe kulturtilbud og kulturoplevelser, der tiltrækker kulturforbrugere på tværs af regionen og fra Europa at udvikle stærke sociale, kreative og innovative kompetencer hos kulturregionens børn og unge at kulturregionen kendetegnes ved kulturel entreprenørskab, engagement og udfoldelseskraft. Vi vil gøre det ved: at igangsætte samarbejder på tværs af kommuner og institutioner, der sikrer, at kulturregionens samlede ressourcer og viden bliver udnyttet i en fælles udviklingsindsats af kultur, fritids- og idrætsområdet at styrke kunst- og kulturinstitutionernes møde med nye brugergrupper at styrke kulturaktører og idrætsudøveres udfoldelses- og vækstmuligheder at identificere, udvikle og synliggøre kulturregionens særegne kulturarv, kvaliteter og styrkepositioner og derigennem øge oplevelsen af en dynamisk og nytænkende kulturregion, hvor store oplevelser og aktivt engagement går hånd i hånd at etablere et tættere samarbejde med svenske kommuner og Region Skåne, så viden og erfaringer kan deles og områdets samlede ressourcer, oplevelses- og udfoldelsesmuligheder aktiveres at styrke det praktiske og vidensmæssige samarbejde mellem kunst- og kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner og det private erhvervsliv, så der udvikles ny viden om samarbejde på tværs af sektorer, der kan bidrage til den strategiske udvikling af kulturregionen. 6

7 Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund 2.3. Samarbejdsorganisation Politisk styregruppe Kulturregionen organiseres med en politisk styregruppe bestående af kulturudvalgsformændene fra de deltagende kommuner samt en politisk repræsentant fra Region Hovedstaden. Styregruppen fungerer som besluttende myndighed. Styregruppen mødes halvårligt. Administrativ følgegruppe Der nedsættes en administrativ følgegruppe med repræsentanter fra kulturregionens kommuners forvaltninger samt en repræsentant fra Region Hovedstaden. Følgegruppens opgave er at følge fremdriften i kulturaftalens projekter på strategisk niveau, sikre at projekterne understøtter hvert indsatsområdes fortælling samt kvalificere oplæg til den politiske styregruppe. Følgegruppen mødes kvartalsvis. Partnergruppe Der etableres en partnergruppe bestående af udvalgte projektpartnere, der kan rådgive og perspektivere projekter og pege på udviklingsmuligheder. Partnergruppen skal fungere og opfattes som en integreret del af den samlede organisation. Partnergruppen mødes med følgegruppen to gange årligt. 7

8 Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund Sekretariat Der etableres et kulturaftalesekretariat, der finansieres af de deltagende kommuner i fællesskab. Sekretariatet placeres i den kommune, der varetager formandskabet. Ejerkredsens kontingentbidrag for deltagelse i kulturaftalen finansierer 1 konsulent årligt. Midler til yderligere bemanding søges tilvejebragt gennem eksterne partnere. Formandskab Der udpeges en formand for den politiske styregruppe og for den administrative følgegruppe. Politisk og administrativ formand er fra samme kommune. Formandskabet varetages i de fire år, kulturaftalen løber. Ballerup Kommune varetager formandskabet i perioden Indsatsområder og projektstyring: Hvert af kulturaftalens projekter styres af en projektleder, der finansieres gennem projektet. Projektlederen varetager fremdrift, økonomistyring og afrapportering til sekretariatet. Projektlederen kan, alt afhængig af projektets karakter, være en ressourceperson fra en af de deltagende kommuner og projektpartnere eller en projektleder ansat til at køre projektet. Projektlederne fra alle projekter udgør en samlet koordineringsgruppe, der jævnligt mødes med sekretariatet. Videndeling og netværksdannelse udgør en essentiel værdi ved kulturaftalesamarbejdet. Derfor skal det systematiseres og dyrkes aktivt. 8

9 Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund Kapitel 3: Indsatsområder og mål 3.1. Skematisk oversigt over indsatsområder og mål Indsatsområde Mål Festivaler og events At øge de regionale festivaler og begivenheders udbredelse og forankring, synliggøre kulturregionen regionalt, nationalt og internationalt samt at skabe forbedrede udfoldelses- og vækstmuligheder for kulturelle aktører i kulturregionen. Institutioner på tværs At skabe kulturmøder for, og mellem, borgere fra alle dele af samfundet og styrke den regionale sammenhængskraft, ved at kulturregionens kunst- og kulturinstitutioner drager fordel af hinandens viden, kompetencer, faciliteter og tilgang til borgere og brugere. Unge og kultur At kulturregionens unge får øgede muligheder for at pleje og udvikle deres kulturelle talenter, styrke identiteten knyttet til det at være innovativ kulturentreprenør i kulturregionen og skærpe de kreative, sociale og organisatoriske kompetencer, der knytter sig hertil. Børn og kultur At børn i kulturregionen sikres møder med kunst, kunstproduktion og kreative arbejdsprocesser i rammer og former, der styrker og fremmer deres kreative, innovative og sociale kompetencer og opleves som en naturlig og væsentlig del af børnenes hverdag. Kultur og fritid i det offentlige rum At de kulturelle institutioner og tilbud spiller en aktiv rolle i at udvikle det offentlige rum som et kulturelt levende og spændende, fælles mødested. Kreativ Vækst At øge de kreative erhvervs vækstmuligheder i kulturregionen. 9

10 Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund 3.2. Beskrivelse af de enkelte indsatsområder og mål Festivaler og events Festivaler og events tilbyder et varieret kulturliv til kulturregionens borgere. Begivenhedernes midlertidige karakter selv som faste og tilbagevendende begivenheder gør byerne aktive og levende og har potentiale til at binde byer og mennesker sammen på tværs af kommunegrænser og sociale skel. Begivenheder kan skabe regional identitet, knytte regionen sammen samt skabe lokalt engagement og lokal forankring ved inddragelse af lokale aktører og frivillige i afviklingen af begivenhederne. Samtidig er festivaler og events en oplagt platform, som regionen kan brande sig på. De kan være udgangspunkt for at skabe internationale relationer til andre aktører eller byer og regioner uden for Danmark. Herudover har begivenhederne oplevelsesøkonomisk potentiale, ligesom de kan understøtte kreative brancher og indgå i fødekæden inden for kreative erhverv og dermed indskrives i en vækstdagsorden. Målene for indsatsområdet Festivaler og events er at øge de regionale festivaler og begivenheders udbredelse og forankring, synliggøre kulturregionen regionalt, nationalt og internationalt samt at skabe forbedrede udfoldelses- og vækstmuligheder for kulturelle aktører i kulturregionen. Metoderne til at nå disse mål er: at samarbejde om at videreudvikle eksisterende, større festivaler med rækkevidde, tyngde og kvalitet, så de får endnu større gennemslagskraft både regionalt og internationalt at samarbejde om at tiltrække, afholde og forankre store begivenheder i regionen at aktivere de store events lokalt, således at der skabes sammenhæng og identitet i regionen, samt at potentialet i de større events udnyttes bedst muligt. Projekter under Festivaler og events: Festival+ Idrætsevents Se bilag for projektbeskrivelse. Institutioner på tværs Kulturregionen rummer mange mindre og mellemstore kunst- og kulturinstitutioner. Den store institutionelle mangfoldighed er på mange måder en regional styrke. Men institutionerne er udfordret af økonomi og ressourcepres, hvilket gør det svært at fastholde det faglige niveau og 10

11 Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund udvikle nye metoder til at fastholde eksisterende brugere og nå de borgere, som i dag ikke vælger institutionernes tilbud til. Målene for indsatsområdet Institutioner på tværs er, at kulturregionens kunst- og kulturinstitutioner drager fordel af hinandens viden, kompetencer, faciliteter og tilgang til borgere og brugere, så der kan skabes kulturmøder for og mellem borgere fra alle dele af samfundet og den regionale sammenhængskraft styrkes. Metoderne til at nå disse mål er: at styrke kulturinstitutionernes møde med borgere og brugere ved at koble kultur- og fritidsmæssige fagligheder, institutioner og formidlings- og oplevelsesformer at øge inddragelsen af brugere og borgere i udviklingen af institutioner og tilbud at etablere samarbejder mellem kulturregionens mange aktører (såvel statslige som mindre og lokale aktører), så borgere fra alle dele af samfundet mødes på tværs af kulturelle og sociale skel. Projekter under institutioner på tværs: KOMON Sæt kulturen i spil Udvikling af rammer for idræt og bevægelse Se bilag for projektbeskrivelser. Unge og kultur De unge står over for mange valg i forbindelse med uddannelse, fremtid og i forhold til deres fritid kulturlivet kan være med til at sikre rammerne for et godt og indholdsrigt ungeliv. Unge efterspørger ofte åbne, fleksible rammer, hvor de kan afprøve egne kulturelle og kreative kompetencer, hvor de kan mødes i sociale interessefællesskaber og dermed tage ejerskab i forhold til udviklingen af kulturlivet. Samtidig vil det etablerede kulturliv have fordel af, at de unge medvirker til at udvikle og igangsætte kunst- og kulturinitiativer, der kan berige og udvikle regionens kulturelle, æstetiske og geografiske horisont. Målene for indsatsområdet Unge og kultur er, at kulturregionens unge får øgede muligheder for at pleje og udvikle deres kulturelle talenter, styrke identiteten knyttet til det at være innovativ kulturentreprenør og de kreative, sociale og organisatoriske kompetencer, der knytter sig hertil. Metoderne til at nå disse mål er: at etablere regionalt forankrede tiltag, der kan støtte og rådgive unge kulturentreprenører med at kvalificere, konkretisere og afvikle ideer og projekter på tværs af regionen 11

12 Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund at etablere regionale strukturer for talentudvikling og vækstlagspleje for de dele af kulturområdet, hvor der i dag ikke eksisterer en sådan, eksempelvis inden for scenekunsten at eksperimentere med rammer og metoder, som sikrer kultur og idrætstilbud til både selvorganiserede, uorganiserede og organiserede unge til fordel for både de unge og for kulturlivet. Projekter under Unge og kultur: Mungo Park Teaterbattle og Akademi Projectspace Se bilag for projektbeskrivelser Børn og kultur Børns møde med kultur er en afgørende faktor i deres vej til at forme identitet og selvforståelse. Kulturelle oplevelser inspirerer og pirrer forestillingsevne, fantasi og lyst til at skabe og udfolde sig. Derfor er børns første møde med kultur en væsentlig faktor i en region, der ønsker at fremme børns kreative, innovative og sociale kompetencer gennem kunst, kultur og idræt. I det lys er det afgørende, at det fokus på børnekultur, der er etableret gennem de seneste år, fastholdes, og at der fremadrettet udvikles modeller og initiativer, der sikrer, at alle børn gives mulighed for at møde og deltage i kulturaktiviteter uanset social og kulturel baggrund. Målene for indsatsområdet Børn og kultur er derfor, at børn i kulturregionen sikres møder med kunst, kunstproduktion og kreative arbejdsprocesser, i rammer og former der styrker og fremmer deres kreative, innovative og sociale kompetencer og opleves som en naturlig og væsentligt del af børnenes hverdag. Metoderne til at nå målet er: at arbejde på tættere koblinger mellem daginstitutioner, skoler, kulturinstitutioner og fritidsorganisationer, så børns møde med kultur får større helhedskarakter at skabe rammer, der støtter og inspirerer børns kreative kompetencer samt giver mulighed for at afprøve kunstens mange udtryksformer sammen med professionelle kunstnere at tilknytte forskning, der kan bringe større præcision af de kreative læringsmetoder. Projekter under Børn og kultur: Kreative børn Se bilag for projektbeskrivelse. 12

13 Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund Kultur og fritid i det offentlige rum Gaden, pladsen, havnen, stranden, skoven etc. danner sammen med det virtuelle rum ramme om borgernes og de kulturelle aktørers oplevelses- og udfoldelsesmuligheder. Det offentlige rum er et fælles sted, hvor kultur, kunst og bevægelse leves og opleves som både permanente og midlertidige tilbud. Målet for indsatsområdet Kultur og fritid i det offentlige rum er, at de kulturelle institutioner og tilbud spiller en aktiv rolle i at udvikle det offentlige rum som et kulturelt levende og spændende, fælles mødested. Metoderne til at nå disse er: at markante kunst- og kulturprojekter gør det offentlige rum til genstand og rum for debat og samtidig nytænker det offentlige rums grænser og muligheder som kulturelt mødested at det offentlige rum gøres let tilgængeligt som scene for både organiserede kulturaktører og selvorganiserede kulturbrugere at et stærkt samarbejde med bl.a. byplanlægningen sikrer fleksibilitet og multifunktionalitet i de offentlige rum. Projekter under Kultur og fritid i det offentlige rum: Det aktive byrum Se bilag for projektbeskrivelse. Kreativ vækst Kreative erhverv er udpeget som et af fremtidens globale væksterhverv. Den kreative sektor er en af de hurtigst voksende sektorer med årlige vækstrater på op til 20 %. Dermed har kreative erhverv et erhvervsøkonomisk potentiale i form af omsætning og arbejdspladser, både inden for de fagspecifikke, kreative erhverv samt i relaterede erhverv. Samtidig giver kreative erhverv muligheder for internationale koblinger, ligesom de bidrager til dynamik og processer, der har betydning ud over de pågældende brancher. I ønsket om at skabe en kreativ metropol spiller styrkelsen af de kreative brancher og den kreative vækst således en afgørende rolle. Ved at udvikle initiativer, der kan bidrage til øget vækst, omsætning, professionalisme og viden i flere dele af de kreative erhvervs vækstkæde, kan regionen, i højere grad end det er tilfældet i dag, udnytte og styrke det kreative værkspotentiale, der allerede eksisterer. Målsætningen for indsatsområdet Kreativ vækst er at øge de kreative erhvervs vækstmuligheder i kulturregionen. 13

14 Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund Metoderne til at nå målet er: at stimulere til højere kvalitet, udvikling, vækst og levedygtighed inden for kulturregionens kreative erhverv at styrke kommunernes grundlag og samspil med de kreative erhverv at fjerne barrierer, der hæmmer de kreative erhvervs vækst- og udfoldelsesmuligheder på tværs af regionen at øge kommunernes incitament for at investere i de kreative erhverv i regionen. Projekter under Kreativ vækst: Filmfond Kulturministeriet yder ikke økonomisk støtte til en eventuel filmfond. Se bilag for projektbeskrivelse. 14

15 Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund Kapitel 4: Bevillinger knyttet til aftalen Økonomiske rammer Kultur Metropol Øresund Mio. kr prisniveau Kulturministeriets finan. Kulturregionens finan. Kulturministeriets finan. Kulturregionens finan. Kulturministeriets finan. Kulturregionens finan. Kulturministeriets finan. Kulturregionens finan Statsligt tilskud i alt Projekttilskud Regional egenfinansiering i alt Kulturaftalens bevillingsmæssige grundlag og vilkår samt specificering af bevillingens fordeling er nærmere beskrevet i bilag 1. Tilskud til festivaler De nuværende statslige tilskud til festivalerne Golden Days, Copenhagen Filmfestival og Copenhagen Jazzfestival indgår som en del af kulturaftalen. De tre tilskud fortsætter som udgangspunkt på uændrede vilkår i aftaleperioden, dvs. at festivalerne leverer samme ydelser for tilskuddet som hidtil. Formålet med at inddrage festivalerne i aftalen er, at festivalerne på sigt kan udvikle sig yderligere i regionen eller internationalt og dermed berøre endnu flere af regionens borgere samt markere kulturregionen nationalt og internationalt. De tre tilskud bliver håndteret separat og indgår ikke som del i basisfinansieringen i kulturaftalens projekt Festival+. Således udgør tilskuddene det fundament for festivalerne, som basisfinansiering og projektet Festival+ kan bygge videre på, hvis de tre festivaler vælges under Festival+. Københavns Kommune udbetaler tilskuddene til festivalerne i aftaleperioden. Der ydes et årligt statsligt tilskud af de kulturelle tipsmidler på i alt 3 mio. kr. til de 3 festivaler: Copenhagen Filmfestival, kr. 15

16 Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund Copenhagen Jazzfestival, kr. Golden Days, kr. 16

17 Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund Kapitel 5: Evaluering og regnskabsoplysninger 5.1. Evaluering Evalueringen skal tage udgangspunkt i kulturaftalens vision, indsatsområder og mål. KulturMetropolØresund skal årligt gøre kortfattet skriftlig status over mål og resultater for aftalens indsatsområder med henblik på erfaringsudveksling med de øvrige kulturregioner og med henblik på dialog med Kulturministeriet. Første status indsendes den 15. september I forbindelse med indsendelse af status i aftalens andet år indsendes samtidig en kort evaluering med kulturregionens vurdering af aftalens forløb indtil dette tidspunkt. Senest den 1. marts 2015 skal kulturregionen indsende en skriftlig evaluering, som skal have en sådan kvalitet, at den kan danne grundlag for forhandlinger om en eventuel ny aftale. Evalueringens udformning skal følge de til enhver tid gældende retningslinjer herfor. Kulturregionen har besluttet, at evalueringen af kulturaftalens projekter tager udgangspunkt i modellen for Oplevelsesøkonomisk effektvurdering, udviklet af Apex, Invio og Manto A/S. 1 Modellen vil blive brugt som værktøj til at beskrive en forandringsteori for de enkelte projekter og evaluere de konkrete effekter, der kan identificeres i projektperioden, og beskrive de effekter projektet vil kunne bidrage med over tid og på samfundsmæssigt niveau, ud fra en række identificerede indikatorer. Anvendelsen af evalueringsmetoden vil samtidig være en anledning til læring og praksisudvikling på et område, der traditionelt kan opleve sig udfordret af et klassisk samfundsvidenskabeligt paradigme om måling og evaluering. Det er derfor intentionen, at evalueringen af aftalens projekter skal bidrage til at videreudvikle en metode og praksis for evaluering af kulturprojekter, der med terminologi og målestok betragter og medtænker et projekts kvalitative effekter som parameter på linje med de direkte kvantificerbare Regnskabsoplysninger Udviklingsmidler Der skal årligt pr. 15. september indsendes en oversigt, der viser udviklingsbevillingens fordeling på projekter under hvert indsatsområde. Der indsendes samtidig en regnskabsmæssig erklæring, hvoraf det skal fremgå, at kommunernes revision har påset 1. at det statslige udviklingstilskud er brugt sparsommeligt og i overensstemmelse med de formål, der er beskrevet i denne aftale 1 Oplevelsesøkonomisk Effektvurdering, Line Bjerregaard Jessen, Anna Porse Nielsen, Jens F. Jensen, Aalborg Universitetsforlag

18 Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund 2. at den samlede statslige medfinansiering ikke udgør mere end 50 % af den samlede finansiering for hvert indsatsområde 3. at regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler. Kulturregionen foretager den endelig regnskabsmæssige godkendelse af de enkelte projektregnskaber og har den fulde tilsynsforpligtelse med de udviklingsprojekter, kulturregionen iværksætter med tilskud fra Kulturministeriet. 18

19

20 Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund Bilag Bilag 1: Kulturaftalens bevillingsmæssige grundlag og vilkår Projektbevillinger Til særlige udviklings- og forsøgsprojekter som led i kulturaftalen ydes et statsligt tilskud af de kulturelle tipsmidler. Det statslige tilskud ydes på indsatsområdeniveau. Se oversigt i tabel nedenfor. Derudover ydes et årligt statsligt tilskud af de kulturelle tipsmidler på i alt 3 mio. kr. til de 3 festivaler: Copenhagen Filmfestival, kr. Copenhagen Jazzfestival, kr. Golden Days, kr. Tilskuddene ydes som faste kronebeløb, der ikke vil være omfattet af prisreguleringer i aftaleperioden. Der kan ske overførsel af bevillinger fra et år til et andet inden for aftaleperioden. Ikke-anvendte tilskud kan kræves tilbagebetalt ved aftalens udløb. Tildelingen af tipsmidler forudsætter Finansudvalgets tilslutning i de enkelte år. Fordeling af hhv. tipsmidler og Kulturregionens egenfinansiering til de konkrete indsatsområder fremgår af oversigten nedenfor. Årlig statslig projektbevilling Projekter/mio. kr Festivaler og events Festival Idrætsevents Institutioner på tværs KOMON Sæt kulturen i spil Koordinering og udvikling af rammer for

21 Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund idræt og bevægelse Unge og kultur Mungo Park Teaterbattle & Akademi Projectspace Børn og kultur Kreative børn Kultur og fritid i det offentlige rum Det aktive byrum Kreativ vækst FilmFond I alt Med udgangspunkt i kriterierne for støtte fra den statslige tipspulje Kulturpuljen til hele landet yder staten ikke tilskud til projekterne: Idrætsevents Udvikling af rammer for idræt og bevægelse Teaterakademi Derudover yder staten ikke økonomisk støtte til en filmfond under indsatsområdet Kreativ vækst. 21

22 Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund Kulturregionens egenfinansiering Projekter/mio. kr Festivaler og events Festival Idrætsevents Institutioner på tværs KOMON Sæt kulturen i spil Udvikling af rammer for idræt og bevægelse Unge og kultur Mungo Park Teaterbattle og Ak Projectspace Børn og kultur Kreative børn Kultur og fritid i det offentlige rum Det aktive byrum Kreativ vækst FilmFond I alt

23 Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund Bilag 2: Vilkår for genforhandling, justering og opsigelse af kulturaftalen Kulturaftalen mellem kulturministeren og KulturMetropolØresund har virkning for perioden 1. januar december Genforhandling eller justering af aftalen kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå aftalen er indgået, og i øvrigt når parterne er enige herom. Ved væsentlige ændringer af grundlaget forstås f.eks. ændringer i Kulturministeriets økonomiske rammer, som har virkning for de tilskud, der indgår i kulturaftalen, og ændringer i den regionale egenfinansiering, som indebærer, at parternes tilskud skal reguleres. Kan der ikke opnås enighed mellem parterne om justering af aftalen, kan de vælge at lade den eksisterende aftale fortsætte uændret. Hvis der heller ikke kan opnås enighed om en uændret fortsættelse af den eksisterende aftale, bortfalder aftalen for den resterende del af aftaleperioden. Hvis en forvaltningsenhed, der indgår i aftalen, ønsker at trække sig ud, eller hvis en ny ønsker at tilslutte sig, kan der forhandles om en opsigelse af aftalen eller en ændring af sammensætningen af parterne bag aftalen. 23

kulturaftale 2012 2015

kulturaftale 2012 2015 JANUAR 2012 kulturaftale 2012 2015 kulturaftale 2012 2015 mellem kulturministeren og kulturmetropoløresund Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund KULTURAFTALE MELLEM

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Indhold. Kontekst i KMØ Delelementer. Resultater & effekter Konklusion Budget 2014

Indhold. Kontekst i KMØ Delelementer. Resultater & effekter Konklusion Budget 2014 Årsrapport 2014 Indhold Kontekst i KMØ Delelementer Fagligt netværk Fælles Regional Event Digital platform Projektværksteder Projektpionererne Resultater & effekter Konklusion Budget 2014 KMØ Projektspace

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 4 Oversigt over indsatsområder... 4 Målgruppe... 4 Udgangspunkt... 4 Indsatsområder... 6

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

En kulturvision for. et idéoplæg fra Öresundskomiteen

En kulturvision for. et idéoplæg fra Öresundskomiteen En kulturvision for øresundsregionen et idéoplæg fra Öresundskomiteen 1 2 Tanken er, at en øresundsregional vision og strategi på kulturområdet skal fokusere på at understøtte kommuner og regioners kulturpolitiske

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

kulturaftale 2011 2014 mellem kulturministeren og kulturregion FYN

kulturaftale 2011 2014 mellem kulturministeren og kulturregion FYN kulturaftale 2011-2014 www.kum.dk kulturaftale 2011 2014 mellem kulturministeren og kulturregion FYN KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION FYN 1. januar 2011 31. december 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

0 point: Eventens budget kan ikke godkendes af Københavns kommune. 1 point: Eventens budget kan godkendes af Københavns Kommune.

0 point: Eventens budget kan ikke godkendes af Københavns kommune. 1 point: Eventens budget kan godkendes af Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen Byudvikling & Events NOTAT Vejledning til vurderingsmodel eventvurdering Den skønsmæssige vurdering af eventen tager udgangspunkt i eventansøgningen. På baggrund af ansøgningen

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015 01.12.14 Kultur- og udviklingsafdelingen 2014 Kultur- og fritidspolitikken 2013-2016 for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 21. august

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

kulturaftale 2011 2014

kulturaftale 2011 2014 januar 2011 kulturaftale 2011 2014 kulturaftale 2011 2014 mellem kulturministeren og kulturregion MIDT OG VESTJYLLAND KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION MIDT- OG VESTJYLLAND 1. JANUAR

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Kultur og Idræt Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf. 46 31 30 00 BKU@roskilde.dk www.roskilde.dk ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Inden du begynder at udfylde

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds handleplan for 2009/2010 præsenterer de strategiske målsætninger og indsatsområder, som FcH vil prioritere i 2010. Handleplanen

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at:

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at: Teknik & Miljø Plan Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 plan@viborg.dk Tilgængelighed i historiske bykerner - nye veje til Viborgs kulturarv Dato: 10. februar 2014 Tilbudsindhentning Viborg Kommune

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Indstilling: Direktionen indstiller at: Lån til finansiering

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Kontraktudkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne:

Kontraktudkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne: 2. oktober 2012 Kontraktudkast om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne: Allerød Egedal Fredensborg Frederikssund Furesø Gribskov Hillerød Helsingør Hørsholm

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Hvem uddeler tilskuddet Kulturstyrelsen uddeler midlerne på baggrund af en faglig

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Møde 4 i udviklingsgruppen

Møde 4 i udviklingsgruppen Møde 4 i udviklingsgruppen Målgrupper og aktiviteter Vejen, den 30. juni 2014 Tidsplan for udviklingsgruppens arbejde Møde Mål Dato Møde 1 Formål og tidsplan Marts Møde 2 Konkretisering April Møde 3 Møde

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Halsnæ Regional Udviklingsplan 2012 Uddannelse Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Regionen har en rolle i forhold til at facilitere et bredt samarbejde regionalt mellem kommuner og

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Side 1 Generelt Projekttitel [kort og præcis beskrivelse af projektet]: Kontaktperson/projektansvarlig [den juridisk ansvarlige for projektets gennemførelse. Den projektansvarlige

Læs mere