Udviklingsstrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsstrategi 2007-2013"

Transkript

1 Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december

2 Udviklingsstrategi for Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune Forsidefoto: Parti fra Vesterhavet Dok.nr Sag nr Haje Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december

3 Indledning Baggrunden for denne udviklingsstrategi er Lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (Landdistriktsloven). Det fremgår af Lovens 1: Formålet med loven er at bidrage til en bæredygtig anvendelse af ressourcerne, og hvor lokal medbestemmelse samtidig bidrager til at skabe attraktive levevilkår og lokale arbejdspladser. Formålet søges realiseret gennem fremme af 1. Stærkere konkurrenceevne i jordbrugs-, fødevare- og skovbrugssektoren 2. Flere iværksættere og lokale arbejdspladser i landdistrikterne 3. Varierede landskaber, rig natur og rent miljø og 4. Attraktive levevilkår for børn, unge og voksne i landdistrikterne med henblik på at styrke sammenhængen mellem land og by. I den forbindelse er udarbejdet bekendtgørelse nr. 490 af 30. maj 2007: Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden Kapitel 1: De lokale aktionsgrupper skal medvirke til at opfylde målsætninger for landdistriktsprogrammet. Og en lokal aktionsgruppe er et partnerskab mellem lokale myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og borgere med det formål at bidrage til udviklingen af lokalsamfundet og landdistrikterne i henhold til en lokal udviklingsstrategi. Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune blev stiftet som forening med bestyrelse på den stiftende generalforsamling den 15. august Efter at have opnået forhåndsgodkendelse den 18. oktober 2007, har bestyrelsen for Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune nu udarbejdet denne lokale udviklingsstrategi i henhold til bekendtgørelsens 10. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe har til opgave, at arbejde for gennemførelse af aktiviteter og opfyldelse af de mål, som er fastsat i den godkendte lokale udviklingsstrategi. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe prioriterer og indstiller projektansøgninger under landdistriktsprogrammet til afgørelse i Direktoratet for FødevareErhverv inden for en af direktoratet udmeldt økonomisk ramme. Det er bestyrelsens håb, at denne udviklingsstrategi vil bidrage til at opfylde målsætningerne om at støtte det hele liv på landet; skabe vækst og udvikling i Varde Kommunes landdistrikter med øget bosætning, flere iværksættere og arbejdspladser samt medvirke til at skabe attraktive levevilkår i kommunens landdistrikter, både for nuværende og kommende beboere. Med venlig hilsen Bestyrelsen for Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december

4 A: Formalia; navn og adresse: A1: Navn på lokal aktionsgruppe: Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune A2: Den lokale aktionsgruppes adresse: Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune c/o Koordinator Hanne Jespersen, Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde A3: Type af lokal aktionsgruppe: Lokal aktionsgruppe under landdistriktsprogrammet B: Kontaktperson (formand for den lokale aktionsgruppe) B1: Kontaktperson (formand) Egil Sønderby B2: Kontaktpersons adresse: Vardevej 20, Rousthøje, 6818 Årre B3: Telefon nr.: / B4: C: Bilag C1: Dokumenter der vedlægges den lokale udviklingsstrategi: Ingen D: Redegørelse for udarbejdelse af lokal udviklingsstrategi og gennemførelse D1. Inddragelse af medlemmer Medlemmerne af LAG Varde blev via brev af 21. november 2007 indbudt til Idémøde om udvikling af Varde Kommunes Landdistrikter. Dette møde blev afholdt den 10. december, hvor medlemmerne havde lejlighed til at komme med idéer og konkrete forslag til indholdet af den lokale udviklingsstrategi. Der var efterfølgende mulighed for, at deltagerne afleverede forslags sedler til bestyrelsen. Der var annonceret i Varde Ugeavis den 27. november, hvor bestyrelsen også opfordrede nye medlemmer til at møde op og melde sig ind i LAG Varde. Medlemmernes idéer og forslag er efterfølgende indarbejdet i denne udviklingsstrategi. Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december

5 Det er besluttet i bestyrelsen, at mødereferater fremover lægges på nettet. Derudover er følgende indsatsområder målrettet nuværende og kommende medlemmer: Delvis åbne bestyrelsesmøder planlægges til afholdelse rundt i kommunen. Nyhedsbreve lokalaviser - pressemeddelelser. Ambassadører. Ligeledes vil LAG Vardes medlemmer fremover blive informeret om ansøgningsfrister, projekter, medlemsmøder, referater fra bestyrelsesmøder m.m. på D2: Inddragelse af det lokale liv Den lokale aktionsgruppe i Varde Kommune vil blandt andet inddrage de 9 udviklingsråd, der er nedsat i hele Varde Kommune, som sparringspartnere og som ambassadører i lokalområderne. Udviklingsrådene giver LAG en mulighed for at få signaler fra lokalsamfundene. Samtidig vil vi fremme dialogen med borgerne, foreninger og interesseorganisationer. Det vil vi blandt andet gøre ved at afholde bestyrelsesmøderne rundt omkring i kommunen. På denne måde udbygges kendskabet til den lokale aktionsgruppes formål og virke. D3: Inddragelse af offentlige myndigheder Den lokale aktionsgruppe i Varde Kommune har deltaget i møde med Varde Kommune om Plan Strategi 07 og efterfølgende arbejdet med og indsendt bidrag til kommunens strategi. Der har den 5. december 2007 været afholdt et møde med Region Syddanmark vedr. Regionens Udviklingsplan og landdistriktsplaner. Udviklingsstrategien sendes januar 08 til henholdsvis Region Syddanmark/Vækstforum og Varde Kommune, med henblik på godkendelse af denne før afsendelse til Direktoratet for FødevareErhverv. LAG Varde har et tæt samarbejde med Varde Kommune i og med, at koordinatoren samtidig er ansat som lokalsamfundskonsulent i Varde Kommune, og allerede har et godt kendskab og udbygget netværk til områdets landdistrikter. Konsulenten deltager i erfaringsudvekslingsmøder med embedsmænd fra Region Syds kontor for Regional Udvikling, samt med andre kommuners landdistriktskonsulenter og LAG koordinatorer. Denne udviklingsstrategi er godkendt af: 1. LAG medlemmerne 24. januar Varde Kommune 25. januar Region Syddanmark og Vækstforum den 9. januar 2008 D4: Rolle-/opgavefordelingen mellem formanden/bestyrelsen/koordinatoren Det fremgår af Vedtægter for Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, vedtaget på den stiftende generalforsamling 15. august 2007: Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december

6 Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af den lokale aktionsgruppes virksomhed og fører tilsyn med aktionsgruppens daglige ledelse, herunder: a) Drøftelse og vedtagelse af de overordnede visioner, værdier og strategier b) Godkendelse af projekter til finansiering under landdistriktsprogrammet. c) Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år til godkendelse på den ordinære generalforsamling. d) Forelæggelse af udkast til årsregnskab og revisionsberetning til godkendelse på den ordinære generalforsamling. e) Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år til godkendelse på den ordinære generalforsamling f) Eksklusion af medlemmer g) Udvikling af foreningens aktiviteter h) Godkendelse af resultatmål i) Den nødvendige opfølgning Bestyrelsen afholder ordinært møde efter behov. I 2008 er der aftalt månedlige bestyrelsesmøder, med undtagelse af februar og juli måned der er mødefri. Formanden er bemyndiget til at træffe afgørelser i sager, der vurderes som uopsættelige. Bestyrelsen skal efterfølgende godkende formandens afgørelse i sådanne sager. Formanden, eller i hans forfald næstformanden, leder bestyrelsens møder og beslutter afgørelser i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse samt iagttagelse af god orden under mødet. Endvidere formulerer han de forslag, om hvilke der skal stemmes, samt fastlægger afstemningsproceduren. Koordinatoren er Sekretariatsleder for den lokale aktionsgruppe Skribent lokal udviklingsstrategi Kontaktperson/sparringspartner i forhold til Fødevareministeriet Koordinator i forhold til lokale/regionale myndigheder Rådgiver for lokale projektholdere/fører tilsyn Field officer igangsætter Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe i Varde Kommune har indgået en aftale med Varde Kommune, om at de stiller lokalsamfundskonsulent Hanne Jespersen til rådighed for LAG Varde i et nærmere aftalt gennemsnitligt antal timer pr. uge. E. Analyse af området E1. En overordnet analyse af den nuværende situation for det område den lokale aktionsgruppe dækker med fokus på landdistriktsområderne Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december

7 Varde Kommune er af Direktoratet for FødevareErhverv blevet karakteriseret som yderkommune bl.a. på baggrund af følgende: Befolkningsudvikling Befolkningstallet i Varde Kommune er på godt og vel Samlet set over de sidste ti år har folketallet været let stigende dog med et beskedent fald efter Det generelle billede af Varde Kommune er, at befolkningstallet har været nogenlunde stabilt omkring de , men at der er tilbagegang i aldersgrupperne 0-42 år, og at der er et stærkt øget antal over 60 år. Samtidig sker der en vis afvandring fra landdistriktet og de mindre byer. Langt de fleste byer har oplevet en vækst i befolkningstallet siden Der er imidlertid tale om udsving over årene, således at det ikke har været en stabil vækst. Der er 5 byer ud af de 26, hvor indbyggertallet er reduceret nemlig: Ansager, Lunde, Øster Vrøgum og Nymindegab og Henne St. Dog tegner der sig et særdeles klart billede af, at byerne opleves som attraktive at bosætte sig i, og at der derfor har været en efterspørgsel efter boliger en efterspørgsel, som ser ud til at være uafhængig af den enkelte bys størrelse. Nærhed tilgængelighed og infrastruktur i forhold til større byer kan spille en rolle for byernes relative vækst. Byerne med den største vækst er Outrup, Billum og Faaborg. Det rokker dog ikke ved Vardes position som absolut hovedby og samtidig som den by, der har fået det største kontingent af tilflyttere. Siden 1996 er der sket en vandring fra land til by i Varde Kommune, idet byerne i alt er gået fra indbyggere til indbyggere. Befolkningstallet i landdistrikterne er således blevet reduceret med 7,2 procent i perioden. Til gengæld er der sket en tilsvarende stigning i byer med mindre end indbyggere. Faldet i kategorien landdistrikter, som ikke fuldt ud opvejes af udviklingen i byer med mindre end indbyggere, indikerer, at Varde Kommune bosætningsmæssigt opleves som et yderområde. I perioden forventes opført gennemsnitligt ca. 150 boliger pr. år; og i perioden ca. 130 boliger i gennemsnit pr. år. Det er lidt lavere end gennemsnittet fra de senest 5 år, hvor gennemsnittet har været 160 boliger pr. år. Ud fra befolkningsprognosen forventes befolkningstallet i perioden at blive reduceret fra indbyggere i 2007 til indbyggere med indbyggere i 2010 som det højeste. Totalt set er der tale om et nærmest uændret befolkningstal. Imidlertid ligger der indbygget en udvikling, hvor der i de forskellige aldersintervaller sker en forstærket udvikling af trenden de senere år. I overskriftsform så er der tale om tilbagegang i de aldersgrupper, der skal bidrage til det sociale og kulturelle liv, netværk og etablering af arbejdspladser samt give grundlag for den kommunale økonomi. Og samtidig sker der en endnu mere markant stigning i aldersgruppen dvs. de aldersgrupper, som uanset fremskridt i sundhed og livskvalitet, må forventes at repræsentere efterspørgslen efter den udgiftstunge service. At der så samtidig er forventning om tilbagegang i aldersgruppen 0-16 år, understreger, at der er anledning til målrettet og systematisk opfølgning på struktur for offentlig service, for sammensætningen af byerne og deres kvaliteter samt overvejelser om, hvad der kan være med til at forstærke Varde Kommune som et attraktivt bosætningsområde. Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december

8 Udviklingen sker jævnt over perioden. Det er imidlertid værd at bemærke, at udviklingen for alvor tager fart ca Af befolkningsprognosen fremgår det, at der til trods for nybyggeri af ca boliger, vil ske en mindre nedgang i befolkningstallet. Det indebærer dermed, at der i perioden vil være tale om en nedgang i den gennemsnitlige husstandsstørrelse. En del af denne nedgang vil ske i form af, at unge fraflytter hjemmet i forbindelse med uddannelse eller læreplads, tidligere end det har været tilfældet i den forudgående periode. SWOT-analyse SWOT-analysen udpeger kommunens styrker og svagheder, samt giver et bud på muligheder og udfordringer i de kommende år. Denne analyse kvalificeres via vidensgrundlaget, som mere præcist tegner kommunens ressourceprofil. Styrker: Iværksætterkultur mange nye virksomheder, god overlevelsesevne og positiv udvikling i antal medarbejdere Geografisk nærhed til Esbjerg og Trekantområdet arbejdsplads og uddannelse og forskningsinstitutioner Attraktivt prisniveau for bosætning Indgår i et gennemsigtigt arbejdskraftopland høj beskæftigelse Varde attraktiv for bosætning og handel Mange udvalgsvareforretninger også i byer med koncentration af turisme Lang kystlinie og varieret natur stort potentiale for helårsturisme Nærhed til overordnet infrastruktur Svagheder: Landdistrikt og enkelte byer under pres (demografi og ressourcer) Befolkningsudvikling aktuel og forventet (bl.a. høj vækst i 60+) Mangel på højt uddannede uddannelse og kompetenceniveau under regionsgennemsnittet. Miljøkonflikter i det åbne land Smal turismeprofil Intern infrastruktur Stade og kvalitet af besøgsmål Stort pres mht. omstilling af erhverv (stor sårbarhed mht. arbejdskraft) Muligheder: Udvikle regional rolle og identitet Udvikle klare byroller bl.a. for at satse på nye erhverv, oplevelsesøkonomi og turisme i kombination med aktiv ferie, wellness og natur Produktudvikling inden for turisme fra overnatningstilbud til oplevelse/oplevelsesøkonomi Kystlinie og naturområder tilgængelighed og sammenhæng Udvikle service og bosætningsmuligheder fra omstilling til nye initiativer Demokratiprocesser, samarbejde og netværk. Trusler: Nationale og regionale flyttemønstre Nedgang i produktive erhverv strukturel omstilling Balance mellem serviceniveau og bosætning Udviklingen foregår i og i nærheden af metropolerne Opleves som yderområde (bosætning) Ændringer i vaner og motiver ved valg af feriedestination (Tyskland og Danmark) Image og profil m.h.t. det gode liv bosætning, beskæftigelse og fritid. Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december

9 Bolig og bosætning Parcelhuse udgør mere end halvdelen af Varde Kommunes boligmasse og stuehuse til landbrugsejendomme godt 14 %. For begge disse boligtyper er andelen i Varde Kommune større end andelen på landsplan. Andelen af stuehuse er ligeledes større end i nabokommunerne. Antallet af beboede fritidshuse er siden 2000 vokset med mere end 200 %. Denne vækst skal dog ses i lyset af, at kun 0,51 % af boligmassen i 2006 udgøres af denne boligtype. Andelen er større end i nabokommunerne, men væsentligt mindre end landsgennemsnittet. Erfaringerne fra Sjælland viser generelt stigning i antallet af beboede fritidshuse i takt med, at nye pensionister vokser til. Sociale forhold og beskæftigelse I 2000 er der i arbejdsstyrken med bopæl i Varde Kommune (uanset arbejdskommune). Dette tal er i 2006 ændret til , hvilket dækker over en samlet tilbagegang på 299 i arbejdsstyrken. Forskydningerne er i løbet af de år sket for de produktive erhverv over mod privat og offentlig service. Samtidig er arbejdsstyrkens andel af indbyggertallet faldet fra 53,6 % i 2000 til 52,8 % i Iværksætteri Inden for iværksætteri ligger Varde Kommune godt. Faktisk er der inden for tilvæksten og arbejdspladser et meget positivt billede, når der måles op mod det regionale og det nationale billede. Det er en del af forklaringen på, at man har været i stand til at imødegå de meget store strukturelle ændringer, der er sket inden for stort set alle brancher, uden at der er kommet den store arbejdsløshed. Varde Kommune indgår i et arbejdskraftopland bestående af Varde, Esbjerg, Ringkøbing-Skjern og Billund. De relative høje pendlingstal er en anden del af forklaringen på, at strukturændringerne ikke har medført eksplosiv vækst i arbejdsløshedstallet. Over tid vil pendling føre til overvejelse om fraflytning fra Varde Kommune. Det er derfor på høje tid at overveje, hvorvidt en indsats i forhold til såvel iværksættere som andre virksomheder med udviklingspotentiale kan bidrage til at fastholde og om muligt tiltrække nye indbyggere i den erhvervsaktive alder. Uddannelsesniveau En opdeling af befolkningen efter højest opnåede uddannelse viser, at Varde Kommune samlet set ligner sine nabokommuner, hvad angår befolkningens uddannelsesniveau. Set i forhold til uddannelsesniveauet i hele landet er tendensen for Varde Kommune tydelig. Andelen af befolkningen med videregående uddannelser er lavere her end landsgennemsnittet. Dette kendetegner tillige nabokommunerne med undtagelse af Esbjerg, hvad angår andelen af befolkningen med mellemlange videregående uddannelser. Varde Kommune og nabokommunerne har ligeledes en lavere andel af befolkningen med en gymnasial uddannelse som den højeste end landsgennemsnittet. Tilsvarende er andelen af befolkningen med en grundskole- eller en erhvervsuddannelse som højeste uddannelsesniveau større i Varde og i nabokommunerne sammenlignet med hele landet. Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december

10 Socioøkonomisk status Fordelingen af befolkningen i Varde Kommune efter socioøkonomisk status svarer i høj grad til fordelingen i nabokommunerne og i hele landet. Dog er der en noget mindre andel af lønmodtagere på højeste niveau og topledere i forhold til hele landet. Dette gør sig også gældende i forhold til Esbjerg Kommune. Andelen af lønmodtagere på mellemniveau er ligeledes mindre end i hele landet. Interesseområder Helårsturisme Varde Kommune er en stor turistkommune. Kommunen havde samlet set 3 millioner registrerede kommercielle overnatninger i 2006 svarende til 1/4 af alle overnatninger i Region Syd Danmark. Turismen er således en styrke, der kan skaffe arbejdspladser til kommunen, når vi markedsfører det rigtigt. Kommunen ligger som et bindeled mellem Esbjerg og turistområderne. Sommerhusturismen er omfattende, og der er gode muligheder for videreudvikling af denne til mere oplevelsesturisme. Turismen har stor betydning som erhverv og i relation til detailhandel og oplevelsesøkonomi. De turister, der overnatter i området i lejet facilitet, anvender ca. 67 % på overnatning og ca. 25 % på indkøb i detailhandel, idet de resterende ca. 8 % anvendes på oplevelser og bespisning. Lidt over 70 % af omsætningen, der genereres ud over udgifterne til overnatning af turister, lejet overnatning, lægges i lokalområdet. Hertil kommer endagsturisme og privatturisme, som anslås til ca. 25 % af den samlede turistomsætning i Varde Kommune. Denne type turister har et lidt andet forbrugsmønster, idet ca. 60 % anvendes til detailhandel og ca. 14 % i forbindelse med restaurationsbesøg og bespisning. Af de resterende ca. 26 % går en stor del til oplevelser. Det turisterne efterspørger i Varde Kommune er områdets overordnede profil: Strand Klitter Fyrplantager og masser af natur. Danske børnefamilier bader og daser. Halvdelen besøger attraktioner eller er på aktiv ferie; og en tredjedel vil gerne besøge museer, hvis de virker interessante. Tyske børnefamilier bader og daser samtidig med attraktioner, aktiv ferie og museer. Der er en stigende interesse i aktiv ferie som bl.a. lystfiskeri Danske voksne de lægger stor vægt på bymiljø og kulturelle oplevelser (musik og museer). Andelen, der ønsker aktiv ferie og badeferie, er for nedadgående. Tyske voksne primært dase og badeferie. Interesserer sig for attraktioner og uden for højsæsonen også aktiv ferie. Med den meget høje andel af turister inden for målgrupperne danske voksne og tyske voksne er der behov for at produktudvikle m.h.t. oplevelses- og attraktionsværdi såvel som de konkrete besøgsmål, bycentre/bymiljøer og bespisning/restauranter, såfremt det skal lykkes at fastholde antallet af flergangsbesøgende. Specielt uden for den korte højsæson er dette vigtigt for at give et tilstrækkeligt kundeunderlag og dermed et vedvarende forretningsgrundlag for virksomheder inden for turismesektoren. Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december

11 F. Strategi F1: Overordnede målsætninger for den lokale aktionsgruppe Bæredygtig udvikling er karakteriseret ved, at initiativer og beslutninger tages af lokalsamfundets borgere udviklingen gror nedefra og op. Denne arbejdsmetode har eksisteret i kommunens landsbyer og landdistrikter længe før Agenda 21. Der har altid været et stort potentiale i landsbyerne, der alle har et blomstrende foreningsliv, med tradition for rum og udfoldelse. Udviklingen er ofte sket med små midler og en stor frivillig indsats, der har givet hver landsby sin identitet. I den nye kommunestruktur med lokalråd, udviklingsråd og Lokal Aktionsgruppe, er der skabt nye muligheder for lokalbefolkningen, for aktivt at bevare og udvikle kommunens landsbyer og landdistrikter, og for et samarbejde mellem landsbyerne, som der ikke tidligere har været tradition for. LAG Varde vil derfor: - Inddrage lokalbefolkningen, herunder erhvervsliv, græsrødder og ildsjæle - Indtænke klima, miljø og sundhed - Fremme byudvikling og byomdannelse Vi vil arbejde for at udbrede holdningen: Hvad kan JEG gøre for mit lokalområde? Den overordnede vision for Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune under landdistriktsprogrammet er: Den lokale aktionsgruppe i Varde Kommune vil overordnet arbejde for, at vore byer, landsbyer og landdistrikter er - et godt sted at bo, leve og arbejde hele livet. I den overordnede vision ligger det selvfølgelige, at man skal bo bo godt, men endvidere et ønske om, at landsbyerne og landdistrikterne skal være et godt sted at leve. Det betyder helt bogstaveligt, at lokalsamfundet skal kunne danne rammen om et aktivt og mangfoldigt liv, hvor man kan deltage i organiserede fritidsaktiviteter, sportsaktiviteter, foreningsliv og kulturelle arrangementer. Der skal være liv omkring indkøbssted, torv, park, stadion og natur, hvor man kan være en del af landsbyens fællesskab, når man har brug for det. Endvidere skal der være indkøbsmuligheder og basale servicefaciliteter i nærområdet. Visionen er, at landsbyerne og landdistrikterne skal være et sted, hvor der fortsat er arbejde at få, og hvor der er liv og virke hele dagen. Der skal være muligheder for børnepasning og skolegang, og ældreboliger med plejefaciliteter for de ældre. De basale servicefaciliteter skal være til stede i landsbyerne og landdistrikterne. Det vil tilsammen skabe eksistensgrundlag og indkøbsmuligheder i nærområdet. Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december

12 Under hensyntagen til visionen og landdistriktsprogrammet har LAG Varde to overordnede og ligeværdige hovedmålsætninger: At skabe bæredygtig vækst og udvikling i landsbyerne og i landdistrikterne med øget bosætning, flere iværksættere og arbejdspladser. At skabe attraktive levevilkår i landsbyerne og landdistrikterne for nuværende og kommende beboere. LAG Varde Kommune vil arbejde for at opfylde de to hovedmålsætninger ved at fremme lokale projekter, der kan henføres til følgende temaer: Bosætning Flere iværksættere og Arbejdspladser: LAG Varde Kommune vil arbejde for at opfylde denne hovedmålsætning ved at fremme lokale projekter, der kan henføres til følgende temaer: Bosætning: Målsætninger: Varde Vestkystkommunen med central beliggenhed Tre timer fra København tre timer fra Hamburg tre timer fra London. Der skal udvikles nye attraktive muligheder for bosætning i Varde Kommune. Landsbyerne og landdistrikterne rummer store potentialer for bosætning i form af smuk natur, attraktive huse til overkommelige priser, muligheder for at starte egne mikrovirksomheder, samt mulighed for at være med til at præge udviklingen i et levende lokalsamfund. Nogle af de vigtigste parametre for forøget bosætning er: - Boliger til alle unge som gamle: Uden rugekasser flytter fuglene ikke ind. - Attraktive grunde - Indkøbsmuligheder - Skoler - Børnepasningsmuligheder - Ældreboliger - Friluftsfaciliteter - Grønne områder - Frisk luft - Fritids aktiviteter - Kulturtilbud Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december

13 Indsatsområder: Den lokale aktionsgruppe vil arbejde for, at Varde Kommune udvikler sig til en bosætningskommune, hvor der er attraktive bosætningsområder i de større byer, i landsbyerne og på landet. Der skal være fritids- og kulturtilbud til alle og infrastrukturen skal tilpasses, så der er tilgængelighed til aktiviteterne. Den offentlige service skal være fleksibel og let tilgængelig for brugerne. Den lokale aktionsgruppe vil arbejde for at det skal være nemt at bosætte sig i Varde Kommune. Det skal gøres let tilgængeligt at få øje på fordelene ved at bo og leve i Varde Kommune. Aktionsgruppen anbefaler derfor, at der udarbejdes en fælles portal, der gør det nemt for bosættere at vælge Varde Kommune. LAG Varde satser derfor på at fremme aktiviteter der vedrører: - Landsbymiljøer. - Aktivt fritids-, sports- og kulturliv. - Aktiv erhvervsudvikling. - IT-udviklingen, som muliggør hurtig og tung IT trafik. - Igangsætning og fastholdelse af aktiviteter, der igen gør landområder til attraktive bosætningsområder. - Støtte til større aktivitetsgrupper i landområderne, der er med til at fastholde og måske udbygge aktiviteter uden for hovedbyerne. Høj aktivitet kan være med til at fastholde offentlig transport, hvilket så medfører, at flere fastholdes i områderne, hvilket forøger mulighed for bosætning af nyetablerede. - Fornyelse i landsbyer, hvor der kan ydes tilskud til bevarelse, genopretning og forbedring af natur- og kulturarven. Formidling af natur- og kulturarven samt rekreativ infrastruktur i forbindelse med naturarven. F3: Forventede aktiviteter: Landsbyerne og landdistrikterne rummer store potentialer for bosætning i form af smuk natur, attraktive huse til overkommelige priser, muligheder for at starte egen mikrovirksomheder, samt mulighed for at være med til at præge udviklingen i et levende lokalsamfund. LAG Varde ønsker at støtte aktiviteter, der sætter fokus på de enkelte landsbyers unikke særpræg. Det er LAG Vardes intention at Varde Kommune kommer på Danmarkskortet med solstrålehistorien: Vi vil have velfungerende landsbyer med trivsel! LAG Varde ønsker at yde tilskud til fornyelse i landsbyer, hvor der kan ydes tilskud til renovering og sanering af bygningsmassen i landsbyerne, som indgår i en plan for det pågældende geografiske område. Og tilskud til små miljøprojekter, herunder i parker og ved veje. LAG Varde ønsker at støtte aktiviteter, der kan være med til at fremme profileringen af Varde Kommunes byer, landsbyer og landdistrikter, som et attraktivt sted for bosætning. Indsatsen skal i bred forstand fokusere på forhold, som kan være med til at skabe livskvalitet for nuværende og kommende beboere. Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december

14 F2: Kvantificerede målsætninger: - Det er den lokale aktionsgruppes mål, at indbyggertallene i Varde Kommune øges med 60 indbyggere, og at der skal være tilvækst i befolkningen i landdistrikterne i perioden Forventer at medvirke til og støtte aktiviteter, som sætter fokus på landsbyernes kvaliteter. Udviklingskatalog (se bemærkninger under I) arbejdet, der i øjeblikket foregår i Udviklingsrådene, kan bidrage til kendskabet til de enkelte områder i Varde Kommune. - Det er den lokale aktionsgruppes mål at medvirke til, at der bliver oprettet mindst 5 tilflytternetværk. Turisme: Målsætninger: Turismen i Varde Kommune er et stort erhvervsmæssigt potentiale, med mulighed for etablering af mange nye lokale arbejdspladser. Det skal sikres, at turismen stadig kan bibeholdes og udvikles som et aktivt erhverv under hensyntagen til naturen og nærmiljøet, som turisterne kommer for at nyde. Indsatsområder: Der skal arbejdes med udvikling af nye turistaktiviteter og med markedsføring af turist- og rekreationsområdet, både i de centrale turistområder og særligt uden for de store turistområder. Der er områder uden for de centrale turistområder, hvor der er mulighed for at komme tæt på almindelige borgere og samfund. En forøget turistaktivitet kan udbygge beskæftigelse i landområderne, hvilket igen medfører bibeholdelse af aktiviteter i lokalområderne. En udvikling af turforslag med bus eller som kør selv vil kunne forøge antallet af turistbesøg i lokalområderne. Erhvervsturisme: Der skal arbejdes med udvikling af nye turismeprodukter bl.a. til erhvervsturister, der er inviteret til virksomhedsbesøg af lokale erhvervsvirksomheder. Erfaringer viser, at erhvervsturister er interesseret i at være turister i det nærområde, hvor virksomhedsbesøget foregår. Handicapturisme: Særlig opmærksomhed skal rettes mod udvikling af aktiviteter, der sikrer tilgængelighed for handicappede. Turistgruppen Vestjylland har gjort en del i udvikling af handicapturisme. Den lokale aktionsgruppe vil gerne støtte videreudvikling af handicapturisme i Varde Kommune. I Varde Kommune findes et af Europas bedste lakse-vande. LAG Varde ser gerne, at der etableres handicapvenlige strækninger langs åen, så alle kan nyde godt af åens fortræffeligheder. Et sådant projekt kunne evt. etableres i samarbejde med den lokale sportsfiskerforening. Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december

15 Oplevelsesøkonomi: Der skal være muligheder for, at man kan gøre forretninger i landsbyerne og landområderne. Gårdbutikker og butikker med kunsthåndværk o.l. skal synliggøres og markedsføres. Den Lokale Aktionsgruppe ønsker at fremme og understøtte udviklingen af besøg hos landmænd. Landboturismen skal udvikles med gårdbesøg hos landbofamilier, meget gerne med muligheder for at spise og bo på gårdene i landdistrikterne. Der skal udvikles pakkeløsninger med besøg hos landmænd, fx over temaet Fra jord til bord prøv livet på en gård. Det skal være en oplevelse at færdes i landområderne. Den Lokale Aktionsgruppe vil arbejde for, at stier og spor i landskabet forgrener sig, så de når frem til attraktioner, og ser gerne at vores stier i kommunen bliver afbildet og katalogiseret til gavn for turister og lokale. LAG Varde vil arbejde for, at vi får udbredt kendskabet til kulturoplevelser, så de bliver synlige og tilgængelige for turisterne. F3: Forventede aktiviteter: Den lokale aktionsgruppe vil bidrage til og påskønne, at der udarbejdes en samlet plan for turistaktiviteter og naturlokaliteter i kommunen. Planen bør udfærdiges i samarbejde med turisterhvervet, lokalbefolkningen og Varde Kommune. Den lokale aktionsgruppe vil endvidere bidrage til, at der arbejdes med udvikling af nye turistaktiviteter, og at der udvikles en fælles markedsføring af alle områdets turismeprodukter. Det er aktionsgruppens bedste overbevisning, at en fælles markedsføring af områdets aktivitetstilbud vil have en meget positiv effekt for vort turismeerhverv. LAG Varde vil yde tilskud til aktiviteter, der bidrager til rekreativ infrastruktur og overnatningsmuligheder i mindre målestok. F2: Kvantificerede målsætninger: Det konkrete mål for indsatsen inden for turismeområdet vil være: - At der bliver udviklet 10 nye turistaktiviteter, der kan henføres til landboturisme, erhvervsturisme og oplevelsesturisme. - At der bliver udviklet 2 nye turismeaktiviteter, der er målrettede til handicappede. - At der udarbejdes en plan for en fælles koordineret markedsføring af turistaktiviteterne i Varde Kommune. Erhvervsudvikling: Målsætninger: Varde Kommune er en landdistriktskommune, hvor landbrugserhvervet er et vigtigt erhverv. Der skal fortsat være plads til at både landbrugserhvervet og andre erhverv kan udvikles. Der bør åbnes for muligheder for at etablere kulturaktiviteter og overnatningsmuligheder på nedlagte landbrug. Udstillinger fra lokale kunstnere med workshops bør fremmes så Varde Kommune bliver kendt som et oplevelsessted, hvor der er aktivitet og gode naboer. Der skal være mulighed for at åbne gårdbutikker og mikrovirksomheder i tomme landbrugsbygninger. Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december

16 Indsatsområder: Den lokale aktionsgruppe vil arbejde for, at der udvikles netværk og metoder, der fremmer vidensdeling om, hvordan man starter sin egen virksomhed. Der er et stort potentiale i de mange virksomheder i Varde Kommune. Og der er et stort potentiale for nye iværksættere. Der skal arbejdes for at etablere samarbejdet med Erhvervsrådet, og der skal udvikles nye aktiviteter, der fremmer iværksætteri og erhvervsudvikling. Der skal arbejdes på at etablere et samarbejde med nabo-lag, dels som vidensdeling om iværksætteri og erhvervsudvikling og dels i forbindelse med tilskud til større projekter, der går på tværs af kommunegrænsen. For LAG Varde er samarbejde et nøgleord, der gælder i det hele, ikke kun i erhvervsudviklings projekter, men også i bosætning, turisme, kultur og formidling. F3: Forventede aktiviteter: LAG Varde vil støtte udviklingen og etableringen af mindre produktions-, service- og forarbejdningsområder, der tager udgangspunkt i Varde Kommune som et jordbrugs-, industri- og turistområde. Endvidere forventer LAG Varde at støtte nye former for selvstændig virksomhed, samarbejde og netværksdannelse blandt disse, der kan inspirere og motivere nye iværksættere. F2: Kvantificerede målsætninger: - Det er LAG Vardes mål, at der skabes mindst 300 nye arbejdspladser i perioden Det er ligeledes vort mål, at fastholde den næste generation i kommunen. I den forbindelse er det væsentligt, at der arbejdes for, at vi har/får et erhvervsliv, der tiltrækker de unge. - Det er LAG Vardes mål, at støtte udvikling af 5 iværksætternetværk i samarbejde med eksisterende interesseorganisationer, der kan hjælpe og motivere nye iværksættere. Attraktive levevilkår i landsbyerne og landdistrikterne for nuværende og kommende beboere. LAG Varde Kommune vil arbejde for at opfylde denne hovedmålsætning ved at fremme lokale projekter, der kan henføres til følgende temaer: Børn og Unge: Målsætninger: Det er vigtigt at sikre attraktive vilkår for børn og unge samt deres familier, der er bosat i landsbyerne og landdistrikterne. De unge skal motiveres til at tage en uddannelse, og flere skal motiveres og opfordres til at tage en længerevarende uddannelse. Gennem barndom og opvæksten skal der skabes positive billeder af livet som barn og ung i landdistrikterne. Positive oplevelser i børne- og ungdomsårene vil medvirke til at flere vender tilbage til området efter afsluttet uddannelse. Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december

17 Indsatsområder: Den lokale aktionsgruppe vil arbejde for at der skabes gode, trygge og velfungerende rammer, som gør det attraktivt for børnefamilier at bo på landet. Desuden vil den lokale aktionsgruppe arbejde for, at der skabes flere og bedre aktiviteter og tilbud, der tilfredsstiller børn og unges behov og interesser i landdistrikterne. Den lokale aktionsgruppe ønsker endvidere at medvirke til at understøtte sundhed og trivsel hos børn og unge, således at der indtænkes og implementeres sundhedsfremmende aktiviteter i børn og unges hverdag, herunder blandt andet: - Aktiviteter der skaber nye og bedre fritidstilbud til børn og unge i byer, landsbyer og landdistrikterne. - Aktiviteter og begivenheder, som samler børn og unge på tværs af geografiske områder. - Aktiviteter der understøtter uddannelse af børn og unge. - Aktiviteter der styrker trafiksikkerheden 0-vision. (Ingen dræbte og tilskadekommende i trafikken) - Aktiviteter der forebygger kriminalitet 0-vision. (Ingen ungdomskriminalitet) - Aktiviteter der arbejder målrettet med livsstilsfaktorer, herunder inddragelse af KRAM (Kost, Rygning, Alkohol og Motion) i en sundhedsrelateret indsats over for børn og unge. F3: Forventede aktiviteter: Den lokale aktionsgruppe forventer at støtte aktiviteter, der sikrer de unge en tryg opvækst med mulighed for at deltage i en bred vifte af aktiviteter i landområderne samtidig med, at de tilbydes sund kost og megen motion. Samtidigt skal sikres tryghed ved færdsel i trafikken. F2: Kvantificerede målsætninger: Det er den lokale aktionsgruppes mål at ovennævnte må resultere i mindst 10 nye aktiviteter for børn og unge samt deres familier i perioden Natur- og Fritids- og kulturaktiviteter: Målsætninger: Områdets unikke natur med kystlinier, klitter, plantager og åbne landområder, der er gennemskåret af store uregulerede vandløb, bør formidles i større omfang. Særligt Varde å, der er et af Danmarks største vandløb og det eneste uinddigede estuarium i Nordeuropa bør profileres. Det skal sikres, at områdets naturværdier bevares som en attraktiv aktivitet, og det skal sikres, at værdifulde naturområder ikke ødelægges som følge af mangelfuld uansvarlig planlægning og udvikling. Der bør arbejdes for, at der etableres flere faciliteter til fritids- og kulturaktiviteter i landsbyerne og landområderne. Hver by, hver sin unikke kulturaktivitet og tilhørende unikke facilitet. Der skal arbejdes for, at landområdernes/landsbyernes lokalhistorie og kulturarv afdækkes og formidles. Hvis landdistrikterne ikke skal affolkes, skal der være tilbud til alle aldersgrupper. Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december

18 Indsatsområder: Den lokale aktionsgruppe vil arbejde for, at områdets unikke natur og tilhørende kulturhistorie afdækkes og formidles i større omfang. Der skal arbejdes for, at der anlægges flere oplevelsesstier i naturen, der kan formidle både naturoplevelser og kulturhistorie. Stierne skal markedsføres, så de bliver et aktiv for både fastboende og turister. Der skal arbejdes for tilgængelighed i og omkring Varde Å og Varde Ådal. Tilgængelighed over åen skabes ved broer eller træk-færger. Den lokale aktionsgruppe vil arbejde for, at der skabes attraktive kulturtilbud i landområderne, så kulturtilbudene ikke kun er koncentreret i de store byer, men er tilbud i hele kommunen og for hele kommunen. Aktionsgruppen vil arbejde for at fremme projekter, der belyser vores kulturarv, så unikke bygninger, bosteder, gravpladser m.m. synliggøres, så de gøres til en enhed i bevarelsens tegn. Det er et ønske fra medlemmerne, at de lokale aktionsgruppe støtter muligheder for opførelse af samlingssteder i landsbyerne, såsom medborgerhuse, ungdomshuse og lignende. F3: Forventede aktiviteter: Det er LAG Vardes mål at støtte aktiviteter, der fremmer naturoplevelser, formidler og afdækker områders kulturelle værdier, så de lever op til nutidens krav om tilgængelighed. Den lokale aktionsgruppe vil arbejde for aktiviteter, der fastholder eller skaber fritids- og kulturaktiviteter i landområderne. F2: Kvantificerede målsætninger: - Det er den lokale aktionsgruppes mål, at der i perioden etableres 5 oplevelsesstier i Varde Kommune med tilhørende formidling af natur- og kulturhistorie. - Det er den lokale aktionsgruppes mål, at niveauet for fritids- og kulturaktiviteter i Varde Kommune fastholdes, og at der skabes 5 nye fritids- og kulturaktiviteter. G. Andre målsætninger G1: Eventuelle yderligere målsætninger, som ikke søges medfinansieret under landdistriktsprogrammet: Fornyelse af landsbyer: I samarbejde med hver eneste landsby i hele kommunen skal der skabes en plan for fornyelse i bestemte rammer, der samtidig ligger indenfor og passer til kommuneplanen. Borgerne/lokale udviklingsråd skal inddrages og være direkte beslutningstagere til deres eget lokalsamfund, som skal passe ind i den store helhed i hele kommunen. Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december

19 Cykelstier skal binde land og by sammen, og skabe vej rundt i hele kommunen til gavn for os selv og vores turister, der skal ud i naturen. Indsatsområder uden for LAG s område: - Attraktive byggegrunde valgmulighed f.eks. områder til lavenergihuse. - At kreditforeningerne giver samme finansieringsmuligheder i landsbyerne og landdistrikterne som i øvrige dele af landet. LAG bestyrelsen er opmærksom på, at der er forskellige vilkår for at bo i vores kommune, når vi taler vand, varme og kloakbidrag. H. Budget og Tidsplan H1: Budget og tidsplan Direktoratet for FødevareErhverv har den 18. oktober 2007 godkendt aktionsgruppens ansøgning om forhåndsgodkendelse modtaget den 28. august På baggrund heraf har Direktoratet for FødevareErhverv meddelt tilsagn om tilskud til løn og administration afholdt fra den 28. august 2007, herunder udgifter til realisering af udviklingsstrategien. Der kan maximalt anvendes kr. pr. år til løn og administrationsudgifter. Aktionsgruppen tildeles endvidere et budget på kr. pr. år i hvert af årene 2007 og Dette beløb skal anvendes til indstilling af projektansøgninger, når direktoratet har godkendt aktionsgruppens udviklingsstrategi. Eventuelle uforbrugte midler fra 2007 kan anvendes i Budgetoversigt: År Løn og adm. kr. Projekter kr. I alt kr I alt Budgettet omfatter tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (EU) og den danske stat. Årligt Budget: Administration: Rammebudget Administration Årlige lønudgifter til koordinator/afregnes til Varde Kommune for lån af konsulent kr kr kr. Administrationsomkostninger Kontorhold, kørsel, kurser, mødeudgifter m.m. Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december

20 Projektmidler: Rammebudget Projektmidler Afsatte midler til målsætningsområde 1: Vækst og udvikling i landsbyerne og i landdistrikterne med øget bosætning, flere iværksættere og arbejdspladser Afsatte midler til målsætningsområde 2: Attraktive levevilkår i landsbyerne og landdistrikterne for nuværende og kommende beboere kr , 50 kr ,50 kr. Den lokale aktionsgruppe i Varde Kommune råder i 2008 både over midlerne fra 2007 og 2008, idet midlerne fra 2007 overføres til Der er således i alt kr. til projektmidler i Disse midler vægtes med en ligelig fordeling mellem de to hovedmålsætninger i Aktionsgruppen ønsker at bruge 2008 som et forsøgsår, hvor der som udgangspunkt foretages en forholdsmæssig ligelig fordeling af midler mellem de to hovedmålsætningsområder og udpegede indsatsområder. Vi venter stadig på bekendtgørelserne, der nærmere fastsætter procentsatserne for udbetaling af tilskud til projekter indenfor landdistriktsprogrammet. Indkomne ansøgninger vil blive behandlet én gang i kvartalet på bevillingsmøder (4 gange årligt), som afholdes i forbindelse med bestyrelsesmøder. Som udgangspunkt vil kun færdigt udviklede projekter kunne modtage støtte, mens egentlige forprojekter kun vil kunne komme i betragtning, hvis der er væsentlige argumenter for at gennemføre disse. Bestyrelsen for Den Lokale Aktionsgruppe kan vælge selv at iværksætte aktiviteter og projekter indenfor udviklingsstrategiens indsatsområder. Medfinansiering Det er Den Lokale Aktionsgruppes ønske og intention at alle projekter, der kan medvirke til at opfylde målsætningerne i denne udviklingsstrategi skal kunne lade sig gennemføre, uanset størrelse. Derfor vil både bestyrelsen og landdistriktskoordinatoren komme til at spille væsentlige roller i forhold til at hjælpe projektholderne med at skaffe yderligere medfinansiering. Herunder følger en liste over mulige tilskudsordninger/fonde/puljer: Øvrige støtteordninger i landdistrikter De øvrige ordninger i landdistriktsprogrammet er ikke øremærket de lokale aktionsgrupper. Grupperne kan enten selv søge støtte gennem disse ordninger, eller de kan opfordre lokale projektholdere til at søge her på lige fod med andre ansøgere. På kan man se, hvem der er støtteberettigede til de forskellige støtteordninger: Akse 1: Udvikling i fødevarebranchen (142 mio.kr./år i ) Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Fødevareministeriets Netværkscenter Hvad er en udviklingsstrategi? En overordnet beskrivelse af de aktiviteter, aktionsgruppen

Læs mere

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne Udgave august 2012 Slutrapporten skal indeholde en beskrivelse af projektet

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 -

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 - LAG Faaborg-Midtfyn Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013 Vi støtter projekter, som Skaber attraktive levevilkår i landdistrikterne Skaber nye arbejdspladser

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Bagerst i ansøgningsskemaet finder du en vejledning til udfyldelse af skemaet.

Læs mere

Skabelon til årlig beretning

Skabelon til årlig beretning Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Nyropsgade 30, DK-1780 København V, Tlf: 33 95 80 00 Skabelon til årlig beretning Årlig beretning fra lokale aktionsgrupper under landdistriktseller

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold

Læs mere

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Navn Aktionsgruppens navn er Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Horsens

Læs mere

Skabelon til lokal udviklingsstrategi

Skabelon til lokal udviklingsstrategi Skabelon til lokal udviklingsstrategi Lokal udviklingsstrategi for integrerede lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2 Lokal udviklingsstrategi for den lokale aktionsgruppe

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

REFERAT. LAG bestyrelsesmøde

REFERAT. LAG bestyrelsesmøde Møde i bestyrelsen for LAG Ringsted, onsdag den 19. juni 2013 Mødet fandt sted kl. 19.00-22.00 i Mødelokale 1 - på Teknisk Forvaltning, Rønnedevej 9. Dagsorden 1. Nye punkter til dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Vedtægter for LAG-NORD. I. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for LAG-NORD. I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG NORD Vedtægter for LAG-NORD I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Frederikshavn, Brønderslev og Frederikshavn Kommune

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Lysnet Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppes hjemsted

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner.

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner. Den 27. marts 2015 Forslag til: Vedtægter for den lokale aktionsgruppe FLAG Vestjylland. 1. Navn Aktionsgruppens navn er FLAG Vestjylland. I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes

Læs mere

Landdistriktspolitik Thisted Kommune

Landdistriktspolitik Thisted Kommune Landdistriktspolitik Thisted Kommune (udkast oktober2007) 1 Indholdsfortegnelse 1 DEFINITION AF LANDDISTRIKTERNE I THISTED KOMMUNE 3 2 INDLEDNING 3 3 VISION 4 4 INDSATSOMRÅDER 4 4.1 Erhvervsudvikling 4

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015.

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen i Syddanmark Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. 1. Navn Foreningens navn er Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen

Læs mere

Nye tider nye roller

Nye tider nye roller Mellemby Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer Et pilotprojekt med Landdistrikternes Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk. Projektets formål er at understøtte

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 INFORMATIONSMØDE Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 - for jer der vil bidrage til udvikling af lokalsamfundet Afdelingschef Christian Lützen Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Årsmøde 2012. Beretning

Årsmøde 2012. Beretning Årsmøde 2012 Beretning New deal..! 30. marts 2012 v/ formand Steffen Husted Damsgaard A - medlemmer Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen for Økosamfund Plantning & Landskab B - medlemmer Assens

Læs mere

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland 2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Vedtaget på stiftende generalforsamling for LAG-Sydsjælland 25-08-2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Side 1 I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er;

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

LAG Silkeborg. Tilskud & udvikling i lokalsamfundene i Silkeborg Kommune 31. oktober 2009

LAG Silkeborg. Tilskud & udvikling i lokalsamfundene i Silkeborg Kommune 31. oktober 2009 LAG Silkeborg Tilskud & udvikling i lokalsamfundene i Silkeborg Kommune 31. oktober 2009 LAG Silkeborgs temaer / indsatsområder Gode vilkår for det gode liv Erhverv og nye jobs Sundhed og oplevelser Natur,

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Esbjerg Kommune er ny energi

Esbjerg Kommune er ny energi for Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er ny energi Esbjerg Kommune har mange kvaliteter både indenfor kultur, erhvervsliv, sport og uddannelsesområdet, blot for at nævne nogle. Men vi skal videre det er

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013

Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 I medfør

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

Landdisktrikternes aktionsgrupper

Landdisktrikternes aktionsgrupper Landdisktrikternes aktionsgrupper Hvad er LAG. Lokalt politisk og borgerligt forankret forening understøttet af EU midler, som vil drive udviklingen af landdistrikterne/fiskeriområder i bredt samspil med

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Kommunale strategier, redskaber og virkemidler i forhold til at tiltrække og fastholde tilflyttere i yderområder

Kommunale strategier, redskaber og virkemidler i forhold til at tiltrække og fastholde tilflyttere i yderområder Kommunale strategier, redskaber og virkemidler i forhold til at tiltrække og fastholde tilflyttere i yderområder Helle Nørgaard, seniorforsker, ph.d. Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Aalborg Universitet

Læs mere

Strategiplan for Randers Handelsråd

Strategiplan for Randers Handelsråd Strategiplan for Randers Handelsråd 2005 2008 1 Indledning. Denne strategiplan er på en række møder i 2004 og 2005 udarbejdet af bestyrelsen i Randers Handelsråd, som repræsenterer Randers Storcenterforening

Læs mere

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE 2 LANDDISTRIKTS- POLITIKKEN 2015-2017 3 Landdistriktspolitikken er et fælles redskab for borgere, foreninger, organisationer, virksomheder

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Udviklingsstrategi for Den Lokale Aktionsgruppe i Vordingborg Kommune 2007-2013

Udviklingsstrategi for Den Lokale Aktionsgruppe i Vordingborg Kommune 2007-2013 Udviklingsstrategi for Den Lokale Aktionsgruppe i Vordingborg Kommune 2007-2013 Udviklingsstrategi for Den Lokale Aktionsgruppe i Vordingborg Kommune 2007-2013 Forsidefoto: Øverst: Landskabet på det Østligste

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 4 Oversigt over indsatsområder... 4 Målgruppe... 4 Udgangspunkt... 4 Indsatsområder... 6

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

LAG og LEADER. - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen

LAG og LEADER. - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen LAG og LEADER ilanddistriksprogram2014-2020 - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen 1 Hvad kommer vi rundt om? Baggrund: lidt om metatendenserne Lokal

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning Kerteminde LAG Overskrift Fra idé til ansøgning Når du vil skrive en ansøgning til Kerteminde LAG.. Formålet med denne lille folder er at hjælpe projektansøgere med at få lavet gode ansøgninger til Kerteminde

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere