Udviklingsstrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsstrategi 2007-2013"

Transkript

1 Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december

2 Udviklingsstrategi for Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune Forsidefoto: Parti fra Vesterhavet Dok.nr Sag nr Haje Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december

3 Indledning Baggrunden for denne udviklingsstrategi er Lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (Landdistriktsloven). Det fremgår af Lovens 1: Formålet med loven er at bidrage til en bæredygtig anvendelse af ressourcerne, og hvor lokal medbestemmelse samtidig bidrager til at skabe attraktive levevilkår og lokale arbejdspladser. Formålet søges realiseret gennem fremme af 1. Stærkere konkurrenceevne i jordbrugs-, fødevare- og skovbrugssektoren 2. Flere iværksættere og lokale arbejdspladser i landdistrikterne 3. Varierede landskaber, rig natur og rent miljø og 4. Attraktive levevilkår for børn, unge og voksne i landdistrikterne med henblik på at styrke sammenhængen mellem land og by. I den forbindelse er udarbejdet bekendtgørelse nr. 490 af 30. maj 2007: Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden Kapitel 1: De lokale aktionsgrupper skal medvirke til at opfylde målsætninger for landdistriktsprogrammet. Og en lokal aktionsgruppe er et partnerskab mellem lokale myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og borgere med det formål at bidrage til udviklingen af lokalsamfundet og landdistrikterne i henhold til en lokal udviklingsstrategi. Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune blev stiftet som forening med bestyrelse på den stiftende generalforsamling den 15. august Efter at have opnået forhåndsgodkendelse den 18. oktober 2007, har bestyrelsen for Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune nu udarbejdet denne lokale udviklingsstrategi i henhold til bekendtgørelsens 10. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe har til opgave, at arbejde for gennemførelse af aktiviteter og opfyldelse af de mål, som er fastsat i den godkendte lokale udviklingsstrategi. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe prioriterer og indstiller projektansøgninger under landdistriktsprogrammet til afgørelse i Direktoratet for FødevareErhverv inden for en af direktoratet udmeldt økonomisk ramme. Det er bestyrelsens håb, at denne udviklingsstrategi vil bidrage til at opfylde målsætningerne om at støtte det hele liv på landet; skabe vækst og udvikling i Varde Kommunes landdistrikter med øget bosætning, flere iværksættere og arbejdspladser samt medvirke til at skabe attraktive levevilkår i kommunens landdistrikter, både for nuværende og kommende beboere. Med venlig hilsen Bestyrelsen for Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december

4 A: Formalia; navn og adresse: A1: Navn på lokal aktionsgruppe: Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune A2: Den lokale aktionsgruppes adresse: Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune c/o Koordinator Hanne Jespersen, Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde A3: Type af lokal aktionsgruppe: Lokal aktionsgruppe under landdistriktsprogrammet B: Kontaktperson (formand for den lokale aktionsgruppe) B1: Kontaktperson (formand) Egil Sønderby B2: Kontaktpersons adresse: Vardevej 20, Rousthøje, 6818 Årre B3: Telefon nr.: / B4: C: Bilag C1: Dokumenter der vedlægges den lokale udviklingsstrategi: Ingen D: Redegørelse for udarbejdelse af lokal udviklingsstrategi og gennemførelse D1. Inddragelse af medlemmer Medlemmerne af LAG Varde blev via brev af 21. november 2007 indbudt til Idémøde om udvikling af Varde Kommunes Landdistrikter. Dette møde blev afholdt den 10. december, hvor medlemmerne havde lejlighed til at komme med idéer og konkrete forslag til indholdet af den lokale udviklingsstrategi. Der var efterfølgende mulighed for, at deltagerne afleverede forslags sedler til bestyrelsen. Der var annonceret i Varde Ugeavis den 27. november, hvor bestyrelsen også opfordrede nye medlemmer til at møde op og melde sig ind i LAG Varde. Medlemmernes idéer og forslag er efterfølgende indarbejdet i denne udviklingsstrategi. Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december

5 Det er besluttet i bestyrelsen, at mødereferater fremover lægges på nettet. Derudover er følgende indsatsområder målrettet nuværende og kommende medlemmer: Delvis åbne bestyrelsesmøder planlægges til afholdelse rundt i kommunen. Nyhedsbreve lokalaviser - pressemeddelelser. Ambassadører. Ligeledes vil LAG Vardes medlemmer fremover blive informeret om ansøgningsfrister, projekter, medlemsmøder, referater fra bestyrelsesmøder m.m. på D2: Inddragelse af det lokale liv Den lokale aktionsgruppe i Varde Kommune vil blandt andet inddrage de 9 udviklingsråd, der er nedsat i hele Varde Kommune, som sparringspartnere og som ambassadører i lokalområderne. Udviklingsrådene giver LAG en mulighed for at få signaler fra lokalsamfundene. Samtidig vil vi fremme dialogen med borgerne, foreninger og interesseorganisationer. Det vil vi blandt andet gøre ved at afholde bestyrelsesmøderne rundt omkring i kommunen. På denne måde udbygges kendskabet til den lokale aktionsgruppes formål og virke. D3: Inddragelse af offentlige myndigheder Den lokale aktionsgruppe i Varde Kommune har deltaget i møde med Varde Kommune om Plan Strategi 07 og efterfølgende arbejdet med og indsendt bidrag til kommunens strategi. Der har den 5. december 2007 været afholdt et møde med Region Syddanmark vedr. Regionens Udviklingsplan og landdistriktsplaner. Udviklingsstrategien sendes januar 08 til henholdsvis Region Syddanmark/Vækstforum og Varde Kommune, med henblik på godkendelse af denne før afsendelse til Direktoratet for FødevareErhverv. LAG Varde har et tæt samarbejde med Varde Kommune i og med, at koordinatoren samtidig er ansat som lokalsamfundskonsulent i Varde Kommune, og allerede har et godt kendskab og udbygget netværk til områdets landdistrikter. Konsulenten deltager i erfaringsudvekslingsmøder med embedsmænd fra Region Syds kontor for Regional Udvikling, samt med andre kommuners landdistriktskonsulenter og LAG koordinatorer. Denne udviklingsstrategi er godkendt af: 1. LAG medlemmerne 24. januar Varde Kommune 25. januar Region Syddanmark og Vækstforum den 9. januar 2008 D4: Rolle-/opgavefordelingen mellem formanden/bestyrelsen/koordinatoren Det fremgår af Vedtægter for Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, vedtaget på den stiftende generalforsamling 15. august 2007: Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december

6 Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af den lokale aktionsgruppes virksomhed og fører tilsyn med aktionsgruppens daglige ledelse, herunder: a) Drøftelse og vedtagelse af de overordnede visioner, værdier og strategier b) Godkendelse af projekter til finansiering under landdistriktsprogrammet. c) Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år til godkendelse på den ordinære generalforsamling. d) Forelæggelse af udkast til årsregnskab og revisionsberetning til godkendelse på den ordinære generalforsamling. e) Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år til godkendelse på den ordinære generalforsamling f) Eksklusion af medlemmer g) Udvikling af foreningens aktiviteter h) Godkendelse af resultatmål i) Den nødvendige opfølgning Bestyrelsen afholder ordinært møde efter behov. I 2008 er der aftalt månedlige bestyrelsesmøder, med undtagelse af februar og juli måned der er mødefri. Formanden er bemyndiget til at træffe afgørelser i sager, der vurderes som uopsættelige. Bestyrelsen skal efterfølgende godkende formandens afgørelse i sådanne sager. Formanden, eller i hans forfald næstformanden, leder bestyrelsens møder og beslutter afgørelser i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse samt iagttagelse af god orden under mødet. Endvidere formulerer han de forslag, om hvilke der skal stemmes, samt fastlægger afstemningsproceduren. Koordinatoren er Sekretariatsleder for den lokale aktionsgruppe Skribent lokal udviklingsstrategi Kontaktperson/sparringspartner i forhold til Fødevareministeriet Koordinator i forhold til lokale/regionale myndigheder Rådgiver for lokale projektholdere/fører tilsyn Field officer igangsætter Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe i Varde Kommune har indgået en aftale med Varde Kommune, om at de stiller lokalsamfundskonsulent Hanne Jespersen til rådighed for LAG Varde i et nærmere aftalt gennemsnitligt antal timer pr. uge. E. Analyse af området E1. En overordnet analyse af den nuværende situation for det område den lokale aktionsgruppe dækker med fokus på landdistriktsområderne Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december

7 Varde Kommune er af Direktoratet for FødevareErhverv blevet karakteriseret som yderkommune bl.a. på baggrund af følgende: Befolkningsudvikling Befolkningstallet i Varde Kommune er på godt og vel Samlet set over de sidste ti år har folketallet været let stigende dog med et beskedent fald efter Det generelle billede af Varde Kommune er, at befolkningstallet har været nogenlunde stabilt omkring de , men at der er tilbagegang i aldersgrupperne 0-42 år, og at der er et stærkt øget antal over 60 år. Samtidig sker der en vis afvandring fra landdistriktet og de mindre byer. Langt de fleste byer har oplevet en vækst i befolkningstallet siden Der er imidlertid tale om udsving over årene, således at det ikke har været en stabil vækst. Der er 5 byer ud af de 26, hvor indbyggertallet er reduceret nemlig: Ansager, Lunde, Øster Vrøgum og Nymindegab og Henne St. Dog tegner der sig et særdeles klart billede af, at byerne opleves som attraktive at bosætte sig i, og at der derfor har været en efterspørgsel efter boliger en efterspørgsel, som ser ud til at være uafhængig af den enkelte bys størrelse. Nærhed tilgængelighed og infrastruktur i forhold til større byer kan spille en rolle for byernes relative vækst. Byerne med den største vækst er Outrup, Billum og Faaborg. Det rokker dog ikke ved Vardes position som absolut hovedby og samtidig som den by, der har fået det største kontingent af tilflyttere. Siden 1996 er der sket en vandring fra land til by i Varde Kommune, idet byerne i alt er gået fra indbyggere til indbyggere. Befolkningstallet i landdistrikterne er således blevet reduceret med 7,2 procent i perioden. Til gengæld er der sket en tilsvarende stigning i byer med mindre end indbyggere. Faldet i kategorien landdistrikter, som ikke fuldt ud opvejes af udviklingen i byer med mindre end indbyggere, indikerer, at Varde Kommune bosætningsmæssigt opleves som et yderområde. I perioden forventes opført gennemsnitligt ca. 150 boliger pr. år; og i perioden ca. 130 boliger i gennemsnit pr. år. Det er lidt lavere end gennemsnittet fra de senest 5 år, hvor gennemsnittet har været 160 boliger pr. år. Ud fra befolkningsprognosen forventes befolkningstallet i perioden at blive reduceret fra indbyggere i 2007 til indbyggere med indbyggere i 2010 som det højeste. Totalt set er der tale om et nærmest uændret befolkningstal. Imidlertid ligger der indbygget en udvikling, hvor der i de forskellige aldersintervaller sker en forstærket udvikling af trenden de senere år. I overskriftsform så er der tale om tilbagegang i de aldersgrupper, der skal bidrage til det sociale og kulturelle liv, netværk og etablering af arbejdspladser samt give grundlag for den kommunale økonomi. Og samtidig sker der en endnu mere markant stigning i aldersgruppen dvs. de aldersgrupper, som uanset fremskridt i sundhed og livskvalitet, må forventes at repræsentere efterspørgslen efter den udgiftstunge service. At der så samtidig er forventning om tilbagegang i aldersgruppen 0-16 år, understreger, at der er anledning til målrettet og systematisk opfølgning på struktur for offentlig service, for sammensætningen af byerne og deres kvaliteter samt overvejelser om, hvad der kan være med til at forstærke Varde Kommune som et attraktivt bosætningsområde. Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december

8 Udviklingen sker jævnt over perioden. Det er imidlertid værd at bemærke, at udviklingen for alvor tager fart ca Af befolkningsprognosen fremgår det, at der til trods for nybyggeri af ca boliger, vil ske en mindre nedgang i befolkningstallet. Det indebærer dermed, at der i perioden vil være tale om en nedgang i den gennemsnitlige husstandsstørrelse. En del af denne nedgang vil ske i form af, at unge fraflytter hjemmet i forbindelse med uddannelse eller læreplads, tidligere end det har været tilfældet i den forudgående periode. SWOT-analyse SWOT-analysen udpeger kommunens styrker og svagheder, samt giver et bud på muligheder og udfordringer i de kommende år. Denne analyse kvalificeres via vidensgrundlaget, som mere præcist tegner kommunens ressourceprofil. Styrker: Iværksætterkultur mange nye virksomheder, god overlevelsesevne og positiv udvikling i antal medarbejdere Geografisk nærhed til Esbjerg og Trekantområdet arbejdsplads og uddannelse og forskningsinstitutioner Attraktivt prisniveau for bosætning Indgår i et gennemsigtigt arbejdskraftopland høj beskæftigelse Varde attraktiv for bosætning og handel Mange udvalgsvareforretninger også i byer med koncentration af turisme Lang kystlinie og varieret natur stort potentiale for helårsturisme Nærhed til overordnet infrastruktur Svagheder: Landdistrikt og enkelte byer under pres (demografi og ressourcer) Befolkningsudvikling aktuel og forventet (bl.a. høj vækst i 60+) Mangel på højt uddannede uddannelse og kompetenceniveau under regionsgennemsnittet. Miljøkonflikter i det åbne land Smal turismeprofil Intern infrastruktur Stade og kvalitet af besøgsmål Stort pres mht. omstilling af erhverv (stor sårbarhed mht. arbejdskraft) Muligheder: Udvikle regional rolle og identitet Udvikle klare byroller bl.a. for at satse på nye erhverv, oplevelsesøkonomi og turisme i kombination med aktiv ferie, wellness og natur Produktudvikling inden for turisme fra overnatningstilbud til oplevelse/oplevelsesøkonomi Kystlinie og naturområder tilgængelighed og sammenhæng Udvikle service og bosætningsmuligheder fra omstilling til nye initiativer Demokratiprocesser, samarbejde og netværk. Trusler: Nationale og regionale flyttemønstre Nedgang i produktive erhverv strukturel omstilling Balance mellem serviceniveau og bosætning Udviklingen foregår i og i nærheden af metropolerne Opleves som yderområde (bosætning) Ændringer i vaner og motiver ved valg af feriedestination (Tyskland og Danmark) Image og profil m.h.t. det gode liv bosætning, beskæftigelse og fritid. Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december

9 Bolig og bosætning Parcelhuse udgør mere end halvdelen af Varde Kommunes boligmasse og stuehuse til landbrugsejendomme godt 14 %. For begge disse boligtyper er andelen i Varde Kommune større end andelen på landsplan. Andelen af stuehuse er ligeledes større end i nabokommunerne. Antallet af beboede fritidshuse er siden 2000 vokset med mere end 200 %. Denne vækst skal dog ses i lyset af, at kun 0,51 % af boligmassen i 2006 udgøres af denne boligtype. Andelen er større end i nabokommunerne, men væsentligt mindre end landsgennemsnittet. Erfaringerne fra Sjælland viser generelt stigning i antallet af beboede fritidshuse i takt med, at nye pensionister vokser til. Sociale forhold og beskæftigelse I 2000 er der i arbejdsstyrken med bopæl i Varde Kommune (uanset arbejdskommune). Dette tal er i 2006 ændret til , hvilket dækker over en samlet tilbagegang på 299 i arbejdsstyrken. Forskydningerne er i løbet af de år sket for de produktive erhverv over mod privat og offentlig service. Samtidig er arbejdsstyrkens andel af indbyggertallet faldet fra 53,6 % i 2000 til 52,8 % i Iværksætteri Inden for iværksætteri ligger Varde Kommune godt. Faktisk er der inden for tilvæksten og arbejdspladser et meget positivt billede, når der måles op mod det regionale og det nationale billede. Det er en del af forklaringen på, at man har været i stand til at imødegå de meget store strukturelle ændringer, der er sket inden for stort set alle brancher, uden at der er kommet den store arbejdsløshed. Varde Kommune indgår i et arbejdskraftopland bestående af Varde, Esbjerg, Ringkøbing-Skjern og Billund. De relative høje pendlingstal er en anden del af forklaringen på, at strukturændringerne ikke har medført eksplosiv vækst i arbejdsløshedstallet. Over tid vil pendling føre til overvejelse om fraflytning fra Varde Kommune. Det er derfor på høje tid at overveje, hvorvidt en indsats i forhold til såvel iværksættere som andre virksomheder med udviklingspotentiale kan bidrage til at fastholde og om muligt tiltrække nye indbyggere i den erhvervsaktive alder. Uddannelsesniveau En opdeling af befolkningen efter højest opnåede uddannelse viser, at Varde Kommune samlet set ligner sine nabokommuner, hvad angår befolkningens uddannelsesniveau. Set i forhold til uddannelsesniveauet i hele landet er tendensen for Varde Kommune tydelig. Andelen af befolkningen med videregående uddannelser er lavere her end landsgennemsnittet. Dette kendetegner tillige nabokommunerne med undtagelse af Esbjerg, hvad angår andelen af befolkningen med mellemlange videregående uddannelser. Varde Kommune og nabokommunerne har ligeledes en lavere andel af befolkningen med en gymnasial uddannelse som den højeste end landsgennemsnittet. Tilsvarende er andelen af befolkningen med en grundskole- eller en erhvervsuddannelse som højeste uddannelsesniveau større i Varde og i nabokommunerne sammenlignet med hele landet. Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december

10 Socioøkonomisk status Fordelingen af befolkningen i Varde Kommune efter socioøkonomisk status svarer i høj grad til fordelingen i nabokommunerne og i hele landet. Dog er der en noget mindre andel af lønmodtagere på højeste niveau og topledere i forhold til hele landet. Dette gør sig også gældende i forhold til Esbjerg Kommune. Andelen af lønmodtagere på mellemniveau er ligeledes mindre end i hele landet. Interesseområder Helårsturisme Varde Kommune er en stor turistkommune. Kommunen havde samlet set 3 millioner registrerede kommercielle overnatninger i 2006 svarende til 1/4 af alle overnatninger i Region Syd Danmark. Turismen er således en styrke, der kan skaffe arbejdspladser til kommunen, når vi markedsfører det rigtigt. Kommunen ligger som et bindeled mellem Esbjerg og turistområderne. Sommerhusturismen er omfattende, og der er gode muligheder for videreudvikling af denne til mere oplevelsesturisme. Turismen har stor betydning som erhverv og i relation til detailhandel og oplevelsesøkonomi. De turister, der overnatter i området i lejet facilitet, anvender ca. 67 % på overnatning og ca. 25 % på indkøb i detailhandel, idet de resterende ca. 8 % anvendes på oplevelser og bespisning. Lidt over 70 % af omsætningen, der genereres ud over udgifterne til overnatning af turister, lejet overnatning, lægges i lokalområdet. Hertil kommer endagsturisme og privatturisme, som anslås til ca. 25 % af den samlede turistomsætning i Varde Kommune. Denne type turister har et lidt andet forbrugsmønster, idet ca. 60 % anvendes til detailhandel og ca. 14 % i forbindelse med restaurationsbesøg og bespisning. Af de resterende ca. 26 % går en stor del til oplevelser. Det turisterne efterspørger i Varde Kommune er områdets overordnede profil: Strand Klitter Fyrplantager og masser af natur. Danske børnefamilier bader og daser. Halvdelen besøger attraktioner eller er på aktiv ferie; og en tredjedel vil gerne besøge museer, hvis de virker interessante. Tyske børnefamilier bader og daser samtidig med attraktioner, aktiv ferie og museer. Der er en stigende interesse i aktiv ferie som bl.a. lystfiskeri Danske voksne de lægger stor vægt på bymiljø og kulturelle oplevelser (musik og museer). Andelen, der ønsker aktiv ferie og badeferie, er for nedadgående. Tyske voksne primært dase og badeferie. Interesserer sig for attraktioner og uden for højsæsonen også aktiv ferie. Med den meget høje andel af turister inden for målgrupperne danske voksne og tyske voksne er der behov for at produktudvikle m.h.t. oplevelses- og attraktionsværdi såvel som de konkrete besøgsmål, bycentre/bymiljøer og bespisning/restauranter, såfremt det skal lykkes at fastholde antallet af flergangsbesøgende. Specielt uden for den korte højsæson er dette vigtigt for at give et tilstrækkeligt kundeunderlag og dermed et vedvarende forretningsgrundlag for virksomheder inden for turismesektoren. Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december

11 F. Strategi F1: Overordnede målsætninger for den lokale aktionsgruppe Bæredygtig udvikling er karakteriseret ved, at initiativer og beslutninger tages af lokalsamfundets borgere udviklingen gror nedefra og op. Denne arbejdsmetode har eksisteret i kommunens landsbyer og landdistrikter længe før Agenda 21. Der har altid været et stort potentiale i landsbyerne, der alle har et blomstrende foreningsliv, med tradition for rum og udfoldelse. Udviklingen er ofte sket med små midler og en stor frivillig indsats, der har givet hver landsby sin identitet. I den nye kommunestruktur med lokalråd, udviklingsråd og Lokal Aktionsgruppe, er der skabt nye muligheder for lokalbefolkningen, for aktivt at bevare og udvikle kommunens landsbyer og landdistrikter, og for et samarbejde mellem landsbyerne, som der ikke tidligere har været tradition for. LAG Varde vil derfor: - Inddrage lokalbefolkningen, herunder erhvervsliv, græsrødder og ildsjæle - Indtænke klima, miljø og sundhed - Fremme byudvikling og byomdannelse Vi vil arbejde for at udbrede holdningen: Hvad kan JEG gøre for mit lokalområde? Den overordnede vision for Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune under landdistriktsprogrammet er: Den lokale aktionsgruppe i Varde Kommune vil overordnet arbejde for, at vore byer, landsbyer og landdistrikter er - et godt sted at bo, leve og arbejde hele livet. I den overordnede vision ligger det selvfølgelige, at man skal bo bo godt, men endvidere et ønske om, at landsbyerne og landdistrikterne skal være et godt sted at leve. Det betyder helt bogstaveligt, at lokalsamfundet skal kunne danne rammen om et aktivt og mangfoldigt liv, hvor man kan deltage i organiserede fritidsaktiviteter, sportsaktiviteter, foreningsliv og kulturelle arrangementer. Der skal være liv omkring indkøbssted, torv, park, stadion og natur, hvor man kan være en del af landsbyens fællesskab, når man har brug for det. Endvidere skal der være indkøbsmuligheder og basale servicefaciliteter i nærområdet. Visionen er, at landsbyerne og landdistrikterne skal være et sted, hvor der fortsat er arbejde at få, og hvor der er liv og virke hele dagen. Der skal være muligheder for børnepasning og skolegang, og ældreboliger med plejefaciliteter for de ældre. De basale servicefaciliteter skal være til stede i landsbyerne og landdistrikterne. Det vil tilsammen skabe eksistensgrundlag og indkøbsmuligheder i nærområdet. Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december

12 Under hensyntagen til visionen og landdistriktsprogrammet har LAG Varde to overordnede og ligeværdige hovedmålsætninger: At skabe bæredygtig vækst og udvikling i landsbyerne og i landdistrikterne med øget bosætning, flere iværksættere og arbejdspladser. At skabe attraktive levevilkår i landsbyerne og landdistrikterne for nuværende og kommende beboere. LAG Varde Kommune vil arbejde for at opfylde de to hovedmålsætninger ved at fremme lokale projekter, der kan henføres til følgende temaer: Bosætning Flere iværksættere og Arbejdspladser: LAG Varde Kommune vil arbejde for at opfylde denne hovedmålsætning ved at fremme lokale projekter, der kan henføres til følgende temaer: Bosætning: Målsætninger: Varde Vestkystkommunen med central beliggenhed Tre timer fra København tre timer fra Hamburg tre timer fra London. Der skal udvikles nye attraktive muligheder for bosætning i Varde Kommune. Landsbyerne og landdistrikterne rummer store potentialer for bosætning i form af smuk natur, attraktive huse til overkommelige priser, muligheder for at starte egne mikrovirksomheder, samt mulighed for at være med til at præge udviklingen i et levende lokalsamfund. Nogle af de vigtigste parametre for forøget bosætning er: - Boliger til alle unge som gamle: Uden rugekasser flytter fuglene ikke ind. - Attraktive grunde - Indkøbsmuligheder - Skoler - Børnepasningsmuligheder - Ældreboliger - Friluftsfaciliteter - Grønne områder - Frisk luft - Fritids aktiviteter - Kulturtilbud Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december

13 Indsatsområder: Den lokale aktionsgruppe vil arbejde for, at Varde Kommune udvikler sig til en bosætningskommune, hvor der er attraktive bosætningsområder i de større byer, i landsbyerne og på landet. Der skal være fritids- og kulturtilbud til alle og infrastrukturen skal tilpasses, så der er tilgængelighed til aktiviteterne. Den offentlige service skal være fleksibel og let tilgængelig for brugerne. Den lokale aktionsgruppe vil arbejde for at det skal være nemt at bosætte sig i Varde Kommune. Det skal gøres let tilgængeligt at få øje på fordelene ved at bo og leve i Varde Kommune. Aktionsgruppen anbefaler derfor, at der udarbejdes en fælles portal, der gør det nemt for bosættere at vælge Varde Kommune. LAG Varde satser derfor på at fremme aktiviteter der vedrører: - Landsbymiljøer. - Aktivt fritids-, sports- og kulturliv. - Aktiv erhvervsudvikling. - IT-udviklingen, som muliggør hurtig og tung IT trafik. - Igangsætning og fastholdelse af aktiviteter, der igen gør landområder til attraktive bosætningsområder. - Støtte til større aktivitetsgrupper i landområderne, der er med til at fastholde og måske udbygge aktiviteter uden for hovedbyerne. Høj aktivitet kan være med til at fastholde offentlig transport, hvilket så medfører, at flere fastholdes i områderne, hvilket forøger mulighed for bosætning af nyetablerede. - Fornyelse i landsbyer, hvor der kan ydes tilskud til bevarelse, genopretning og forbedring af natur- og kulturarven. Formidling af natur- og kulturarven samt rekreativ infrastruktur i forbindelse med naturarven. F3: Forventede aktiviteter: Landsbyerne og landdistrikterne rummer store potentialer for bosætning i form af smuk natur, attraktive huse til overkommelige priser, muligheder for at starte egen mikrovirksomheder, samt mulighed for at være med til at præge udviklingen i et levende lokalsamfund. LAG Varde ønsker at støtte aktiviteter, der sætter fokus på de enkelte landsbyers unikke særpræg. Det er LAG Vardes intention at Varde Kommune kommer på Danmarkskortet med solstrålehistorien: Vi vil have velfungerende landsbyer med trivsel! LAG Varde ønsker at yde tilskud til fornyelse i landsbyer, hvor der kan ydes tilskud til renovering og sanering af bygningsmassen i landsbyerne, som indgår i en plan for det pågældende geografiske område. Og tilskud til små miljøprojekter, herunder i parker og ved veje. LAG Varde ønsker at støtte aktiviteter, der kan være med til at fremme profileringen af Varde Kommunes byer, landsbyer og landdistrikter, som et attraktivt sted for bosætning. Indsatsen skal i bred forstand fokusere på forhold, som kan være med til at skabe livskvalitet for nuværende og kommende beboere. Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december

14 F2: Kvantificerede målsætninger: - Det er den lokale aktionsgruppes mål, at indbyggertallene i Varde Kommune øges med 60 indbyggere, og at der skal være tilvækst i befolkningen i landdistrikterne i perioden Forventer at medvirke til og støtte aktiviteter, som sætter fokus på landsbyernes kvaliteter. Udviklingskatalog (se bemærkninger under I) arbejdet, der i øjeblikket foregår i Udviklingsrådene, kan bidrage til kendskabet til de enkelte områder i Varde Kommune. - Det er den lokale aktionsgruppes mål at medvirke til, at der bliver oprettet mindst 5 tilflytternetværk. Turisme: Målsætninger: Turismen i Varde Kommune er et stort erhvervsmæssigt potentiale, med mulighed for etablering af mange nye lokale arbejdspladser. Det skal sikres, at turismen stadig kan bibeholdes og udvikles som et aktivt erhverv under hensyntagen til naturen og nærmiljøet, som turisterne kommer for at nyde. Indsatsområder: Der skal arbejdes med udvikling af nye turistaktiviteter og med markedsføring af turist- og rekreationsområdet, både i de centrale turistområder og særligt uden for de store turistområder. Der er områder uden for de centrale turistområder, hvor der er mulighed for at komme tæt på almindelige borgere og samfund. En forøget turistaktivitet kan udbygge beskæftigelse i landområderne, hvilket igen medfører bibeholdelse af aktiviteter i lokalområderne. En udvikling af turforslag med bus eller som kør selv vil kunne forøge antallet af turistbesøg i lokalområderne. Erhvervsturisme: Der skal arbejdes med udvikling af nye turismeprodukter bl.a. til erhvervsturister, der er inviteret til virksomhedsbesøg af lokale erhvervsvirksomheder. Erfaringer viser, at erhvervsturister er interesseret i at være turister i det nærområde, hvor virksomhedsbesøget foregår. Handicapturisme: Særlig opmærksomhed skal rettes mod udvikling af aktiviteter, der sikrer tilgængelighed for handicappede. Turistgruppen Vestjylland har gjort en del i udvikling af handicapturisme. Den lokale aktionsgruppe vil gerne støtte videreudvikling af handicapturisme i Varde Kommune. I Varde Kommune findes et af Europas bedste lakse-vande. LAG Varde ser gerne, at der etableres handicapvenlige strækninger langs åen, så alle kan nyde godt af åens fortræffeligheder. Et sådant projekt kunne evt. etableres i samarbejde med den lokale sportsfiskerforening. Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december

15 Oplevelsesøkonomi: Der skal være muligheder for, at man kan gøre forretninger i landsbyerne og landområderne. Gårdbutikker og butikker med kunsthåndværk o.l. skal synliggøres og markedsføres. Den Lokale Aktionsgruppe ønsker at fremme og understøtte udviklingen af besøg hos landmænd. Landboturismen skal udvikles med gårdbesøg hos landbofamilier, meget gerne med muligheder for at spise og bo på gårdene i landdistrikterne. Der skal udvikles pakkeløsninger med besøg hos landmænd, fx over temaet Fra jord til bord prøv livet på en gård. Det skal være en oplevelse at færdes i landområderne. Den Lokale Aktionsgruppe vil arbejde for, at stier og spor i landskabet forgrener sig, så de når frem til attraktioner, og ser gerne at vores stier i kommunen bliver afbildet og katalogiseret til gavn for turister og lokale. LAG Varde vil arbejde for, at vi får udbredt kendskabet til kulturoplevelser, så de bliver synlige og tilgængelige for turisterne. F3: Forventede aktiviteter: Den lokale aktionsgruppe vil bidrage til og påskønne, at der udarbejdes en samlet plan for turistaktiviteter og naturlokaliteter i kommunen. Planen bør udfærdiges i samarbejde med turisterhvervet, lokalbefolkningen og Varde Kommune. Den lokale aktionsgruppe vil endvidere bidrage til, at der arbejdes med udvikling af nye turistaktiviteter, og at der udvikles en fælles markedsføring af alle områdets turismeprodukter. Det er aktionsgruppens bedste overbevisning, at en fælles markedsføring af områdets aktivitetstilbud vil have en meget positiv effekt for vort turismeerhverv. LAG Varde vil yde tilskud til aktiviteter, der bidrager til rekreativ infrastruktur og overnatningsmuligheder i mindre målestok. F2: Kvantificerede målsætninger: Det konkrete mål for indsatsen inden for turismeområdet vil være: - At der bliver udviklet 10 nye turistaktiviteter, der kan henføres til landboturisme, erhvervsturisme og oplevelsesturisme. - At der bliver udviklet 2 nye turismeaktiviteter, der er målrettede til handicappede. - At der udarbejdes en plan for en fælles koordineret markedsføring af turistaktiviteterne i Varde Kommune. Erhvervsudvikling: Målsætninger: Varde Kommune er en landdistriktskommune, hvor landbrugserhvervet er et vigtigt erhverv. Der skal fortsat være plads til at både landbrugserhvervet og andre erhverv kan udvikles. Der bør åbnes for muligheder for at etablere kulturaktiviteter og overnatningsmuligheder på nedlagte landbrug. Udstillinger fra lokale kunstnere med workshops bør fremmes så Varde Kommune bliver kendt som et oplevelsessted, hvor der er aktivitet og gode naboer. Der skal være mulighed for at åbne gårdbutikker og mikrovirksomheder i tomme landbrugsbygninger. Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december

16 Indsatsområder: Den lokale aktionsgruppe vil arbejde for, at der udvikles netværk og metoder, der fremmer vidensdeling om, hvordan man starter sin egen virksomhed. Der er et stort potentiale i de mange virksomheder i Varde Kommune. Og der er et stort potentiale for nye iværksættere. Der skal arbejdes for at etablere samarbejdet med Erhvervsrådet, og der skal udvikles nye aktiviteter, der fremmer iværksætteri og erhvervsudvikling. Der skal arbejdes på at etablere et samarbejde med nabo-lag, dels som vidensdeling om iværksætteri og erhvervsudvikling og dels i forbindelse med tilskud til større projekter, der går på tværs af kommunegrænsen. For LAG Varde er samarbejde et nøgleord, der gælder i det hele, ikke kun i erhvervsudviklings projekter, men også i bosætning, turisme, kultur og formidling. F3: Forventede aktiviteter: LAG Varde vil støtte udviklingen og etableringen af mindre produktions-, service- og forarbejdningsområder, der tager udgangspunkt i Varde Kommune som et jordbrugs-, industri- og turistområde. Endvidere forventer LAG Varde at støtte nye former for selvstændig virksomhed, samarbejde og netværksdannelse blandt disse, der kan inspirere og motivere nye iværksættere. F2: Kvantificerede målsætninger: - Det er LAG Vardes mål, at der skabes mindst 300 nye arbejdspladser i perioden Det er ligeledes vort mål, at fastholde den næste generation i kommunen. I den forbindelse er det væsentligt, at der arbejdes for, at vi har/får et erhvervsliv, der tiltrækker de unge. - Det er LAG Vardes mål, at støtte udvikling af 5 iværksætternetværk i samarbejde med eksisterende interesseorganisationer, der kan hjælpe og motivere nye iværksættere. Attraktive levevilkår i landsbyerne og landdistrikterne for nuværende og kommende beboere. LAG Varde Kommune vil arbejde for at opfylde denne hovedmålsætning ved at fremme lokale projekter, der kan henføres til følgende temaer: Børn og Unge: Målsætninger: Det er vigtigt at sikre attraktive vilkår for børn og unge samt deres familier, der er bosat i landsbyerne og landdistrikterne. De unge skal motiveres til at tage en uddannelse, og flere skal motiveres og opfordres til at tage en længerevarende uddannelse. Gennem barndom og opvæksten skal der skabes positive billeder af livet som barn og ung i landdistrikterne. Positive oplevelser i børne- og ungdomsårene vil medvirke til at flere vender tilbage til området efter afsluttet uddannelse. Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december

17 Indsatsområder: Den lokale aktionsgruppe vil arbejde for at der skabes gode, trygge og velfungerende rammer, som gør det attraktivt for børnefamilier at bo på landet. Desuden vil den lokale aktionsgruppe arbejde for, at der skabes flere og bedre aktiviteter og tilbud, der tilfredsstiller børn og unges behov og interesser i landdistrikterne. Den lokale aktionsgruppe ønsker endvidere at medvirke til at understøtte sundhed og trivsel hos børn og unge, således at der indtænkes og implementeres sundhedsfremmende aktiviteter i børn og unges hverdag, herunder blandt andet: - Aktiviteter der skaber nye og bedre fritidstilbud til børn og unge i byer, landsbyer og landdistrikterne. - Aktiviteter og begivenheder, som samler børn og unge på tværs af geografiske områder. - Aktiviteter der understøtter uddannelse af børn og unge. - Aktiviteter der styrker trafiksikkerheden 0-vision. (Ingen dræbte og tilskadekommende i trafikken) - Aktiviteter der forebygger kriminalitet 0-vision. (Ingen ungdomskriminalitet) - Aktiviteter der arbejder målrettet med livsstilsfaktorer, herunder inddragelse af KRAM (Kost, Rygning, Alkohol og Motion) i en sundhedsrelateret indsats over for børn og unge. F3: Forventede aktiviteter: Den lokale aktionsgruppe forventer at støtte aktiviteter, der sikrer de unge en tryg opvækst med mulighed for at deltage i en bred vifte af aktiviteter i landområderne samtidig med, at de tilbydes sund kost og megen motion. Samtidigt skal sikres tryghed ved færdsel i trafikken. F2: Kvantificerede målsætninger: Det er den lokale aktionsgruppes mål at ovennævnte må resultere i mindst 10 nye aktiviteter for børn og unge samt deres familier i perioden Natur- og Fritids- og kulturaktiviteter: Målsætninger: Områdets unikke natur med kystlinier, klitter, plantager og åbne landområder, der er gennemskåret af store uregulerede vandløb, bør formidles i større omfang. Særligt Varde å, der er et af Danmarks største vandløb og det eneste uinddigede estuarium i Nordeuropa bør profileres. Det skal sikres, at områdets naturværdier bevares som en attraktiv aktivitet, og det skal sikres, at værdifulde naturområder ikke ødelægges som følge af mangelfuld uansvarlig planlægning og udvikling. Der bør arbejdes for, at der etableres flere faciliteter til fritids- og kulturaktiviteter i landsbyerne og landområderne. Hver by, hver sin unikke kulturaktivitet og tilhørende unikke facilitet. Der skal arbejdes for, at landområdernes/landsbyernes lokalhistorie og kulturarv afdækkes og formidles. Hvis landdistrikterne ikke skal affolkes, skal der være tilbud til alle aldersgrupper. Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december

18 Indsatsområder: Den lokale aktionsgruppe vil arbejde for, at områdets unikke natur og tilhørende kulturhistorie afdækkes og formidles i større omfang. Der skal arbejdes for, at der anlægges flere oplevelsesstier i naturen, der kan formidle både naturoplevelser og kulturhistorie. Stierne skal markedsføres, så de bliver et aktiv for både fastboende og turister. Der skal arbejdes for tilgængelighed i og omkring Varde Å og Varde Ådal. Tilgængelighed over åen skabes ved broer eller træk-færger. Den lokale aktionsgruppe vil arbejde for, at der skabes attraktive kulturtilbud i landområderne, så kulturtilbudene ikke kun er koncentreret i de store byer, men er tilbud i hele kommunen og for hele kommunen. Aktionsgruppen vil arbejde for at fremme projekter, der belyser vores kulturarv, så unikke bygninger, bosteder, gravpladser m.m. synliggøres, så de gøres til en enhed i bevarelsens tegn. Det er et ønske fra medlemmerne, at de lokale aktionsgruppe støtter muligheder for opførelse af samlingssteder i landsbyerne, såsom medborgerhuse, ungdomshuse og lignende. F3: Forventede aktiviteter: Det er LAG Vardes mål at støtte aktiviteter, der fremmer naturoplevelser, formidler og afdækker områders kulturelle værdier, så de lever op til nutidens krav om tilgængelighed. Den lokale aktionsgruppe vil arbejde for aktiviteter, der fastholder eller skaber fritids- og kulturaktiviteter i landområderne. F2: Kvantificerede målsætninger: - Det er den lokale aktionsgruppes mål, at der i perioden etableres 5 oplevelsesstier i Varde Kommune med tilhørende formidling af natur- og kulturhistorie. - Det er den lokale aktionsgruppes mål, at niveauet for fritids- og kulturaktiviteter i Varde Kommune fastholdes, og at der skabes 5 nye fritids- og kulturaktiviteter. G. Andre målsætninger G1: Eventuelle yderligere målsætninger, som ikke søges medfinansieret under landdistriktsprogrammet: Fornyelse af landsbyer: I samarbejde med hver eneste landsby i hele kommunen skal der skabes en plan for fornyelse i bestemte rammer, der samtidig ligger indenfor og passer til kommuneplanen. Borgerne/lokale udviklingsråd skal inddrages og være direkte beslutningstagere til deres eget lokalsamfund, som skal passe ind i den store helhed i hele kommunen. Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december

19 Cykelstier skal binde land og by sammen, og skabe vej rundt i hele kommunen til gavn for os selv og vores turister, der skal ud i naturen. Indsatsområder uden for LAG s område: - Attraktive byggegrunde valgmulighed f.eks. områder til lavenergihuse. - At kreditforeningerne giver samme finansieringsmuligheder i landsbyerne og landdistrikterne som i øvrige dele af landet. LAG bestyrelsen er opmærksom på, at der er forskellige vilkår for at bo i vores kommune, når vi taler vand, varme og kloakbidrag. H. Budget og Tidsplan H1: Budget og tidsplan Direktoratet for FødevareErhverv har den 18. oktober 2007 godkendt aktionsgruppens ansøgning om forhåndsgodkendelse modtaget den 28. august På baggrund heraf har Direktoratet for FødevareErhverv meddelt tilsagn om tilskud til løn og administration afholdt fra den 28. august 2007, herunder udgifter til realisering af udviklingsstrategien. Der kan maximalt anvendes kr. pr. år til løn og administrationsudgifter. Aktionsgruppen tildeles endvidere et budget på kr. pr. år i hvert af årene 2007 og Dette beløb skal anvendes til indstilling af projektansøgninger, når direktoratet har godkendt aktionsgruppens udviklingsstrategi. Eventuelle uforbrugte midler fra 2007 kan anvendes i Budgetoversigt: År Løn og adm. kr. Projekter kr. I alt kr I alt Budgettet omfatter tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (EU) og den danske stat. Årligt Budget: Administration: Rammebudget Administration Årlige lønudgifter til koordinator/afregnes til Varde Kommune for lån af konsulent kr kr kr. Administrationsomkostninger Kontorhold, kørsel, kurser, mødeudgifter m.m. Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december

20 Projektmidler: Rammebudget Projektmidler Afsatte midler til målsætningsområde 1: Vækst og udvikling i landsbyerne og i landdistrikterne med øget bosætning, flere iværksættere og arbejdspladser Afsatte midler til målsætningsområde 2: Attraktive levevilkår i landsbyerne og landdistrikterne for nuværende og kommende beboere kr , 50 kr ,50 kr. Den lokale aktionsgruppe i Varde Kommune råder i 2008 både over midlerne fra 2007 og 2008, idet midlerne fra 2007 overføres til Der er således i alt kr. til projektmidler i Disse midler vægtes med en ligelig fordeling mellem de to hovedmålsætninger i Aktionsgruppen ønsker at bruge 2008 som et forsøgsår, hvor der som udgangspunkt foretages en forholdsmæssig ligelig fordeling af midler mellem de to hovedmålsætningsområder og udpegede indsatsområder. Vi venter stadig på bekendtgørelserne, der nærmere fastsætter procentsatserne for udbetaling af tilskud til projekter indenfor landdistriktsprogrammet. Indkomne ansøgninger vil blive behandlet én gang i kvartalet på bevillingsmøder (4 gange årligt), som afholdes i forbindelse med bestyrelsesmøder. Som udgangspunkt vil kun færdigt udviklede projekter kunne modtage støtte, mens egentlige forprojekter kun vil kunne komme i betragtning, hvis der er væsentlige argumenter for at gennemføre disse. Bestyrelsen for Den Lokale Aktionsgruppe kan vælge selv at iværksætte aktiviteter og projekter indenfor udviklingsstrategiens indsatsområder. Medfinansiering Det er Den Lokale Aktionsgruppes ønske og intention at alle projekter, der kan medvirke til at opfylde målsætningerne i denne udviklingsstrategi skal kunne lade sig gennemføre, uanset størrelse. Derfor vil både bestyrelsen og landdistriktskoordinatoren komme til at spille væsentlige roller i forhold til at hjælpe projektholderne med at skaffe yderligere medfinansiering. Herunder følger en liste over mulige tilskudsordninger/fonde/puljer: Øvrige støtteordninger i landdistrikter De øvrige ordninger i landdistriktsprogrammet er ikke øremærket de lokale aktionsgrupper. Grupperne kan enten selv søge støtte gennem disse ordninger, eller de kan opfordre lokale projektholdere til at søge her på lige fod med andre ansøgere. På kan man se, hvem der er støtteberettigede til de forskellige støtteordninger: Akse 1: Udvikling i fødevarebranchen (142 mio.kr./år i ) Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi... 4 Visionen

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Odder

Udviklingsstrategi for LAG Odder Udviklingsstrategi for LAG Odder Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Fiskeriudviklingsprogrammet 2007 2013 Indholdsfortegnelse Gyldighed og revision af Udviklingsstrategien... 3 Formalia... 3 Kontaktpersoner...

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere

Hej alle. Der er tale om en administrativ godkendelse.

Hej alle. Der er tale om en administrativ godkendelse. From:Anders Holmskov To:Birgit Juel Jarly;Steen Søgaard;Martin Albertsen;Hanne Bille;Martin Broberg Subject:Indsendelse af LAG MANKs udviklingsstrategi til godkendelsem i kommuner og Region Syddanmark

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet... Indholdsfortegnelse Det vil vi...1/361 Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361 Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...7/361 Hovedtemaer...10/361 Befolknings- og boligudvikling...11/361 Retningslinjer...11/361

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Kommuneplan 2005-2017. for Blaabjerg Kommune

Kommuneplan 2005-2017. for Blaabjerg Kommune Kommuneplan 2005-2017 for Blaabjerg Kommune Blaabjerg - et godt sted at leve også i fremtiden I Blaabjerg Kommune sætter vi samarbejde og visioner højt. Siden beslutningen om kommunesammenlægningen med

Læs mere

KommunePlanstrategi 2007

KommunePlanstrategi 2007 KommunePlanstrategi 2007 Nordfyns Kommune - 1 - Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 +1: Lokal Agenda 21 4 Kommuneplanen 5 Revisionsform af kommuneplanen 5 Tidsplan i forhold til KP 6 Status, planlægning

Læs mere

VISION OG PLANSTRATEGI 2018

VISION OG PLANSTRATEGI 2018 VISION OG PLANSTRATEGI 2018 Forord Hermed foreligger Vision og Planstrategi 2018 for Sorø Kommune. Strategien indeholder Byrådets visioner og målsætninger for kommunens udvikling de kommende 4 år. Vision

Læs mere

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 Forord Hermed foreligger forslag til Udviklings- og Planstrategi 2014 for Sorø Kommune. Strategiforslaget indeholder Byrådets visioner

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

Sektoranalyse af erhvervsfremme

Sektoranalyse af erhvervsfremme STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: 1. april 2003 J. nr.: Fil-navn: Sektoranalyse af erhvervsfremme 0. Indledning Som led i strukturkommissionens arbejde er det blevet besluttet at gennemføre en række

Læs mere

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer udvikling af landsbyer En værktøjskasse Udvikling af landsbyer Udvikling af landsbyer Vejledningen er udgivet af: Velfærdsministeriet Vejledningen er udarbejdet af COWI A/S Plan, Udvikling og Design ved

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REDEGØRELSE Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget Udgivet

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

LEADER i Spil Landdistriktsudvikling efter LEADER metoden

LEADER i Spil Landdistriktsudvikling efter LEADER metoden LEADER i Spil Landdistriktsudvikling efter LEADER metoden Lokale aktionsgrupper i Danmark 2000-2006 LAG Vendsyssel (Hirtshals, Løkken-Vrå, Sindal, Sæby) LAG Nordjylland Vest (Fjerritslev, Brovst, Løgstør,

Læs mere

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 REDEGØRELSE 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 4 Kommuneplanen...4 Nærdemokrati...5 2. OFFENTLIG SERVICE... 6 Indbyggere...6 Børn og unge...6 Handlinger

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kommuneplan 2009 del 1 FORSLAG Forslag til Kommuneplan 2009 - del 1 Høringsperiode: 24. marts 2009-1. juni 2009 Faaborg-Midtfyn Kommune - Plan og Kultur 2009 Layout: COWI og Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier April 2006 1 Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktskonference 2006 Dette hæfte er skrevet og redigeret

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere