Udviklingsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsstrategi 2007-2013"

Transkript

1 Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december

2 Udviklingsstrategi for Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune Forsidefoto: Parti fra Vesterhavet Dok.nr Sag nr Haje Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december

3 Indledning Baggrunden for denne udviklingsstrategi er Lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (Landdistriktsloven). Det fremgår af Lovens 1: Formålet med loven er at bidrage til en bæredygtig anvendelse af ressourcerne, og hvor lokal medbestemmelse samtidig bidrager til at skabe attraktive levevilkår og lokale arbejdspladser. Formålet søges realiseret gennem fremme af 1. Stærkere konkurrenceevne i jordbrugs-, fødevare- og skovbrugssektoren 2. Flere iværksættere og lokale arbejdspladser i landdistrikterne 3. Varierede landskaber, rig natur og rent miljø og 4. Attraktive levevilkår for børn, unge og voksne i landdistrikterne med henblik på at styrke sammenhængen mellem land og by. I den forbindelse er udarbejdet bekendtgørelse nr. 490 af 30. maj 2007: Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden Kapitel 1: De lokale aktionsgrupper skal medvirke til at opfylde målsætninger for landdistriktsprogrammet. Og en lokal aktionsgruppe er et partnerskab mellem lokale myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og borgere med det formål at bidrage til udviklingen af lokalsamfundet og landdistrikterne i henhold til en lokal udviklingsstrategi. Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune blev stiftet som forening med bestyrelse på den stiftende generalforsamling den 15. august Efter at have opnået forhåndsgodkendelse den 18. oktober 2007, har bestyrelsen for Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune nu udarbejdet denne lokale udviklingsstrategi i henhold til bekendtgørelsens 10. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe har til opgave, at arbejde for gennemførelse af aktiviteter og opfyldelse af de mål, som er fastsat i den godkendte lokale udviklingsstrategi. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe prioriterer og indstiller projektansøgninger under landdistriktsprogrammet til afgørelse i Direktoratet for FødevareErhverv inden for en af direktoratet udmeldt økonomisk ramme. Det er bestyrelsens håb, at denne udviklingsstrategi vil bidrage til at opfylde målsætningerne om at støtte det hele liv på landet; skabe vækst og udvikling i Varde Kommunes landdistrikter med øget bosætning, flere iværksættere og arbejdspladser samt medvirke til at skabe attraktive levevilkår i kommunens landdistrikter, både for nuværende og kommende beboere. Med venlig hilsen Bestyrelsen for Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december

4 A: Formalia; navn og adresse: A1: Navn på lokal aktionsgruppe: Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune A2: Den lokale aktionsgruppes adresse: Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune c/o Koordinator Hanne Jespersen, Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde A3: Type af lokal aktionsgruppe: Lokal aktionsgruppe under landdistriktsprogrammet B: Kontaktperson (formand for den lokale aktionsgruppe) B1: Kontaktperson (formand) Egil Sønderby B2: Kontaktpersons adresse: Vardevej 20, Rousthøje, 6818 Årre B3: Telefon nr.: / B4: C: Bilag C1: Dokumenter der vedlægges den lokale udviklingsstrategi: Ingen D: Redegørelse for udarbejdelse af lokal udviklingsstrategi og gennemførelse D1. Inddragelse af medlemmer Medlemmerne af LAG Varde blev via brev af 21. november 2007 indbudt til Idémøde om udvikling af Varde Kommunes Landdistrikter. Dette møde blev afholdt den 10. december, hvor medlemmerne havde lejlighed til at komme med idéer og konkrete forslag til indholdet af den lokale udviklingsstrategi. Der var efterfølgende mulighed for, at deltagerne afleverede forslags sedler til bestyrelsen. Der var annonceret i Varde Ugeavis den 27. november, hvor bestyrelsen også opfordrede nye medlemmer til at møde op og melde sig ind i LAG Varde. Medlemmernes idéer og forslag er efterfølgende indarbejdet i denne udviklingsstrategi. Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december

5 Det er besluttet i bestyrelsen, at mødereferater fremover lægges på nettet. Derudover er følgende indsatsområder målrettet nuværende og kommende medlemmer: Delvis åbne bestyrelsesmøder planlægges til afholdelse rundt i kommunen. Nyhedsbreve lokalaviser - pressemeddelelser. Ambassadører. Ligeledes vil LAG Vardes medlemmer fremover blive informeret om ansøgningsfrister, projekter, medlemsmøder, referater fra bestyrelsesmøder m.m. på D2: Inddragelse af det lokale liv Den lokale aktionsgruppe i Varde Kommune vil blandt andet inddrage de 9 udviklingsråd, der er nedsat i hele Varde Kommune, som sparringspartnere og som ambassadører i lokalområderne. Udviklingsrådene giver LAG en mulighed for at få signaler fra lokalsamfundene. Samtidig vil vi fremme dialogen med borgerne, foreninger og interesseorganisationer. Det vil vi blandt andet gøre ved at afholde bestyrelsesmøderne rundt omkring i kommunen. På denne måde udbygges kendskabet til den lokale aktionsgruppes formål og virke. D3: Inddragelse af offentlige myndigheder Den lokale aktionsgruppe i Varde Kommune har deltaget i møde med Varde Kommune om Plan Strategi 07 og efterfølgende arbejdet med og indsendt bidrag til kommunens strategi. Der har den 5. december 2007 været afholdt et møde med Region Syddanmark vedr. Regionens Udviklingsplan og landdistriktsplaner. Udviklingsstrategien sendes januar 08 til henholdsvis Region Syddanmark/Vækstforum og Varde Kommune, med henblik på godkendelse af denne før afsendelse til Direktoratet for FødevareErhverv. LAG Varde har et tæt samarbejde med Varde Kommune i og med, at koordinatoren samtidig er ansat som lokalsamfundskonsulent i Varde Kommune, og allerede har et godt kendskab og udbygget netværk til områdets landdistrikter. Konsulenten deltager i erfaringsudvekslingsmøder med embedsmænd fra Region Syds kontor for Regional Udvikling, samt med andre kommuners landdistriktskonsulenter og LAG koordinatorer. Denne udviklingsstrategi er godkendt af: 1. LAG medlemmerne 24. januar Varde Kommune 25. januar Region Syddanmark og Vækstforum den 9. januar 2008 D4: Rolle-/opgavefordelingen mellem formanden/bestyrelsen/koordinatoren Det fremgår af Vedtægter for Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, vedtaget på den stiftende generalforsamling 15. august 2007: Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december

6 Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af den lokale aktionsgruppes virksomhed og fører tilsyn med aktionsgruppens daglige ledelse, herunder: a) Drøftelse og vedtagelse af de overordnede visioner, værdier og strategier b) Godkendelse af projekter til finansiering under landdistriktsprogrammet. c) Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år til godkendelse på den ordinære generalforsamling. d) Forelæggelse af udkast til årsregnskab og revisionsberetning til godkendelse på den ordinære generalforsamling. e) Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år til godkendelse på den ordinære generalforsamling f) Eksklusion af medlemmer g) Udvikling af foreningens aktiviteter h) Godkendelse af resultatmål i) Den nødvendige opfølgning Bestyrelsen afholder ordinært møde efter behov. I 2008 er der aftalt månedlige bestyrelsesmøder, med undtagelse af februar og juli måned der er mødefri. Formanden er bemyndiget til at træffe afgørelser i sager, der vurderes som uopsættelige. Bestyrelsen skal efterfølgende godkende formandens afgørelse i sådanne sager. Formanden, eller i hans forfald næstformanden, leder bestyrelsens møder og beslutter afgørelser i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse samt iagttagelse af god orden under mødet. Endvidere formulerer han de forslag, om hvilke der skal stemmes, samt fastlægger afstemningsproceduren. Koordinatoren er Sekretariatsleder for den lokale aktionsgruppe Skribent lokal udviklingsstrategi Kontaktperson/sparringspartner i forhold til Fødevareministeriet Koordinator i forhold til lokale/regionale myndigheder Rådgiver for lokale projektholdere/fører tilsyn Field officer igangsætter Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe i Varde Kommune har indgået en aftale med Varde Kommune, om at de stiller lokalsamfundskonsulent Hanne Jespersen til rådighed for LAG Varde i et nærmere aftalt gennemsnitligt antal timer pr. uge. E. Analyse af området E1. En overordnet analyse af den nuværende situation for det område den lokale aktionsgruppe dækker med fokus på landdistriktsområderne Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december

7 Varde Kommune er af Direktoratet for FødevareErhverv blevet karakteriseret som yderkommune bl.a. på baggrund af følgende: Befolkningsudvikling Befolkningstallet i Varde Kommune er på godt og vel Samlet set over de sidste ti år har folketallet været let stigende dog med et beskedent fald efter Det generelle billede af Varde Kommune er, at befolkningstallet har været nogenlunde stabilt omkring de , men at der er tilbagegang i aldersgrupperne 0-42 år, og at der er et stærkt øget antal over 60 år. Samtidig sker der en vis afvandring fra landdistriktet og de mindre byer. Langt de fleste byer har oplevet en vækst i befolkningstallet siden Der er imidlertid tale om udsving over årene, således at det ikke har været en stabil vækst. Der er 5 byer ud af de 26, hvor indbyggertallet er reduceret nemlig: Ansager, Lunde, Øster Vrøgum og Nymindegab og Henne St. Dog tegner der sig et særdeles klart billede af, at byerne opleves som attraktive at bosætte sig i, og at der derfor har været en efterspørgsel efter boliger en efterspørgsel, som ser ud til at være uafhængig af den enkelte bys størrelse. Nærhed tilgængelighed og infrastruktur i forhold til større byer kan spille en rolle for byernes relative vækst. Byerne med den største vækst er Outrup, Billum og Faaborg. Det rokker dog ikke ved Vardes position som absolut hovedby og samtidig som den by, der har fået det største kontingent af tilflyttere. Siden 1996 er der sket en vandring fra land til by i Varde Kommune, idet byerne i alt er gået fra indbyggere til indbyggere. Befolkningstallet i landdistrikterne er således blevet reduceret med 7,2 procent i perioden. Til gengæld er der sket en tilsvarende stigning i byer med mindre end indbyggere. Faldet i kategorien landdistrikter, som ikke fuldt ud opvejes af udviklingen i byer med mindre end indbyggere, indikerer, at Varde Kommune bosætningsmæssigt opleves som et yderområde. I perioden forventes opført gennemsnitligt ca. 150 boliger pr. år; og i perioden ca. 130 boliger i gennemsnit pr. år. Det er lidt lavere end gennemsnittet fra de senest 5 år, hvor gennemsnittet har været 160 boliger pr. år. Ud fra befolkningsprognosen forventes befolkningstallet i perioden at blive reduceret fra indbyggere i 2007 til indbyggere med indbyggere i 2010 som det højeste. Totalt set er der tale om et nærmest uændret befolkningstal. Imidlertid ligger der indbygget en udvikling, hvor der i de forskellige aldersintervaller sker en forstærket udvikling af trenden de senere år. I overskriftsform så er der tale om tilbagegang i de aldersgrupper, der skal bidrage til det sociale og kulturelle liv, netværk og etablering af arbejdspladser samt give grundlag for den kommunale økonomi. Og samtidig sker der en endnu mere markant stigning i aldersgruppen dvs. de aldersgrupper, som uanset fremskridt i sundhed og livskvalitet, må forventes at repræsentere efterspørgslen efter den udgiftstunge service. At der så samtidig er forventning om tilbagegang i aldersgruppen 0-16 år, understreger, at der er anledning til målrettet og systematisk opfølgning på struktur for offentlig service, for sammensætningen af byerne og deres kvaliteter samt overvejelser om, hvad der kan være med til at forstærke Varde Kommune som et attraktivt bosætningsområde. Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december

8 Udviklingen sker jævnt over perioden. Det er imidlertid værd at bemærke, at udviklingen for alvor tager fart ca Af befolkningsprognosen fremgår det, at der til trods for nybyggeri af ca boliger, vil ske en mindre nedgang i befolkningstallet. Det indebærer dermed, at der i perioden vil være tale om en nedgang i den gennemsnitlige husstandsstørrelse. En del af denne nedgang vil ske i form af, at unge fraflytter hjemmet i forbindelse med uddannelse eller læreplads, tidligere end det har været tilfældet i den forudgående periode. SWOT-analyse SWOT-analysen udpeger kommunens styrker og svagheder, samt giver et bud på muligheder og udfordringer i de kommende år. Denne analyse kvalificeres via vidensgrundlaget, som mere præcist tegner kommunens ressourceprofil. Styrker: Iværksætterkultur mange nye virksomheder, god overlevelsesevne og positiv udvikling i antal medarbejdere Geografisk nærhed til Esbjerg og Trekantområdet arbejdsplads og uddannelse og forskningsinstitutioner Attraktivt prisniveau for bosætning Indgår i et gennemsigtigt arbejdskraftopland høj beskæftigelse Varde attraktiv for bosætning og handel Mange udvalgsvareforretninger også i byer med koncentration af turisme Lang kystlinie og varieret natur stort potentiale for helårsturisme Nærhed til overordnet infrastruktur Svagheder: Landdistrikt og enkelte byer under pres (demografi og ressourcer) Befolkningsudvikling aktuel og forventet (bl.a. høj vækst i 60+) Mangel på højt uddannede uddannelse og kompetenceniveau under regionsgennemsnittet. Miljøkonflikter i det åbne land Smal turismeprofil Intern infrastruktur Stade og kvalitet af besøgsmål Stort pres mht. omstilling af erhverv (stor sårbarhed mht. arbejdskraft) Muligheder: Udvikle regional rolle og identitet Udvikle klare byroller bl.a. for at satse på nye erhverv, oplevelsesøkonomi og turisme i kombination med aktiv ferie, wellness og natur Produktudvikling inden for turisme fra overnatningstilbud til oplevelse/oplevelsesøkonomi Kystlinie og naturområder tilgængelighed og sammenhæng Udvikle service og bosætningsmuligheder fra omstilling til nye initiativer Demokratiprocesser, samarbejde og netværk. Trusler: Nationale og regionale flyttemønstre Nedgang i produktive erhverv strukturel omstilling Balance mellem serviceniveau og bosætning Udviklingen foregår i og i nærheden af metropolerne Opleves som yderområde (bosætning) Ændringer i vaner og motiver ved valg af feriedestination (Tyskland og Danmark) Image og profil m.h.t. det gode liv bosætning, beskæftigelse og fritid. Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december

9 Bolig og bosætning Parcelhuse udgør mere end halvdelen af Varde Kommunes boligmasse og stuehuse til landbrugsejendomme godt 14 %. For begge disse boligtyper er andelen i Varde Kommune større end andelen på landsplan. Andelen af stuehuse er ligeledes større end i nabokommunerne. Antallet af beboede fritidshuse er siden 2000 vokset med mere end 200 %. Denne vækst skal dog ses i lyset af, at kun 0,51 % af boligmassen i 2006 udgøres af denne boligtype. Andelen er større end i nabokommunerne, men væsentligt mindre end landsgennemsnittet. Erfaringerne fra Sjælland viser generelt stigning i antallet af beboede fritidshuse i takt med, at nye pensionister vokser til. Sociale forhold og beskæftigelse I 2000 er der i arbejdsstyrken med bopæl i Varde Kommune (uanset arbejdskommune). Dette tal er i 2006 ændret til , hvilket dækker over en samlet tilbagegang på 299 i arbejdsstyrken. Forskydningerne er i løbet af de år sket for de produktive erhverv over mod privat og offentlig service. Samtidig er arbejdsstyrkens andel af indbyggertallet faldet fra 53,6 % i 2000 til 52,8 % i Iværksætteri Inden for iværksætteri ligger Varde Kommune godt. Faktisk er der inden for tilvæksten og arbejdspladser et meget positivt billede, når der måles op mod det regionale og det nationale billede. Det er en del af forklaringen på, at man har været i stand til at imødegå de meget store strukturelle ændringer, der er sket inden for stort set alle brancher, uden at der er kommet den store arbejdsløshed. Varde Kommune indgår i et arbejdskraftopland bestående af Varde, Esbjerg, Ringkøbing-Skjern og Billund. De relative høje pendlingstal er en anden del af forklaringen på, at strukturændringerne ikke har medført eksplosiv vækst i arbejdsløshedstallet. Over tid vil pendling føre til overvejelse om fraflytning fra Varde Kommune. Det er derfor på høje tid at overveje, hvorvidt en indsats i forhold til såvel iværksættere som andre virksomheder med udviklingspotentiale kan bidrage til at fastholde og om muligt tiltrække nye indbyggere i den erhvervsaktive alder. Uddannelsesniveau En opdeling af befolkningen efter højest opnåede uddannelse viser, at Varde Kommune samlet set ligner sine nabokommuner, hvad angår befolkningens uddannelsesniveau. Set i forhold til uddannelsesniveauet i hele landet er tendensen for Varde Kommune tydelig. Andelen af befolkningen med videregående uddannelser er lavere her end landsgennemsnittet. Dette kendetegner tillige nabokommunerne med undtagelse af Esbjerg, hvad angår andelen af befolkningen med mellemlange videregående uddannelser. Varde Kommune og nabokommunerne har ligeledes en lavere andel af befolkningen med en gymnasial uddannelse som den højeste end landsgennemsnittet. Tilsvarende er andelen af befolkningen med en grundskole- eller en erhvervsuddannelse som højeste uddannelsesniveau større i Varde og i nabokommunerne sammenlignet med hele landet. Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december

10 Socioøkonomisk status Fordelingen af befolkningen i Varde Kommune efter socioøkonomisk status svarer i høj grad til fordelingen i nabokommunerne og i hele landet. Dog er der en noget mindre andel af lønmodtagere på højeste niveau og topledere i forhold til hele landet. Dette gør sig også gældende i forhold til Esbjerg Kommune. Andelen af lønmodtagere på mellemniveau er ligeledes mindre end i hele landet. Interesseområder Helårsturisme Varde Kommune er en stor turistkommune. Kommunen havde samlet set 3 millioner registrerede kommercielle overnatninger i 2006 svarende til 1/4 af alle overnatninger i Region Syd Danmark. Turismen er således en styrke, der kan skaffe arbejdspladser til kommunen, når vi markedsfører det rigtigt. Kommunen ligger som et bindeled mellem Esbjerg og turistområderne. Sommerhusturismen er omfattende, og der er gode muligheder for videreudvikling af denne til mere oplevelsesturisme. Turismen har stor betydning som erhverv og i relation til detailhandel og oplevelsesøkonomi. De turister, der overnatter i området i lejet facilitet, anvender ca. 67 % på overnatning og ca. 25 % på indkøb i detailhandel, idet de resterende ca. 8 % anvendes på oplevelser og bespisning. Lidt over 70 % af omsætningen, der genereres ud over udgifterne til overnatning af turister, lejet overnatning, lægges i lokalområdet. Hertil kommer endagsturisme og privatturisme, som anslås til ca. 25 % af den samlede turistomsætning i Varde Kommune. Denne type turister har et lidt andet forbrugsmønster, idet ca. 60 % anvendes til detailhandel og ca. 14 % i forbindelse med restaurationsbesøg og bespisning. Af de resterende ca. 26 % går en stor del til oplevelser. Det turisterne efterspørger i Varde Kommune er områdets overordnede profil: Strand Klitter Fyrplantager og masser af natur. Danske børnefamilier bader og daser. Halvdelen besøger attraktioner eller er på aktiv ferie; og en tredjedel vil gerne besøge museer, hvis de virker interessante. Tyske børnefamilier bader og daser samtidig med attraktioner, aktiv ferie og museer. Der er en stigende interesse i aktiv ferie som bl.a. lystfiskeri Danske voksne de lægger stor vægt på bymiljø og kulturelle oplevelser (musik og museer). Andelen, der ønsker aktiv ferie og badeferie, er for nedadgående. Tyske voksne primært dase og badeferie. Interesserer sig for attraktioner og uden for højsæsonen også aktiv ferie. Med den meget høje andel af turister inden for målgrupperne danske voksne og tyske voksne er der behov for at produktudvikle m.h.t. oplevelses- og attraktionsværdi såvel som de konkrete besøgsmål, bycentre/bymiljøer og bespisning/restauranter, såfremt det skal lykkes at fastholde antallet af flergangsbesøgende. Specielt uden for den korte højsæson er dette vigtigt for at give et tilstrækkeligt kundeunderlag og dermed et vedvarende forretningsgrundlag for virksomheder inden for turismesektoren. Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december

11 F. Strategi F1: Overordnede målsætninger for den lokale aktionsgruppe Bæredygtig udvikling er karakteriseret ved, at initiativer og beslutninger tages af lokalsamfundets borgere udviklingen gror nedefra og op. Denne arbejdsmetode har eksisteret i kommunens landsbyer og landdistrikter længe før Agenda 21. Der har altid været et stort potentiale i landsbyerne, der alle har et blomstrende foreningsliv, med tradition for rum og udfoldelse. Udviklingen er ofte sket med små midler og en stor frivillig indsats, der har givet hver landsby sin identitet. I den nye kommunestruktur med lokalråd, udviklingsråd og Lokal Aktionsgruppe, er der skabt nye muligheder for lokalbefolkningen, for aktivt at bevare og udvikle kommunens landsbyer og landdistrikter, og for et samarbejde mellem landsbyerne, som der ikke tidligere har været tradition for. LAG Varde vil derfor: - Inddrage lokalbefolkningen, herunder erhvervsliv, græsrødder og ildsjæle - Indtænke klima, miljø og sundhed - Fremme byudvikling og byomdannelse Vi vil arbejde for at udbrede holdningen: Hvad kan JEG gøre for mit lokalområde? Den overordnede vision for Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune under landdistriktsprogrammet er: Den lokale aktionsgruppe i Varde Kommune vil overordnet arbejde for, at vore byer, landsbyer og landdistrikter er - et godt sted at bo, leve og arbejde hele livet. I den overordnede vision ligger det selvfølgelige, at man skal bo bo godt, men endvidere et ønske om, at landsbyerne og landdistrikterne skal være et godt sted at leve. Det betyder helt bogstaveligt, at lokalsamfundet skal kunne danne rammen om et aktivt og mangfoldigt liv, hvor man kan deltage i organiserede fritidsaktiviteter, sportsaktiviteter, foreningsliv og kulturelle arrangementer. Der skal være liv omkring indkøbssted, torv, park, stadion og natur, hvor man kan være en del af landsbyens fællesskab, når man har brug for det. Endvidere skal der være indkøbsmuligheder og basale servicefaciliteter i nærområdet. Visionen er, at landsbyerne og landdistrikterne skal være et sted, hvor der fortsat er arbejde at få, og hvor der er liv og virke hele dagen. Der skal være muligheder for børnepasning og skolegang, og ældreboliger med plejefaciliteter for de ældre. De basale servicefaciliteter skal være til stede i landsbyerne og landdistrikterne. Det vil tilsammen skabe eksistensgrundlag og indkøbsmuligheder i nærområdet. Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december

12 Under hensyntagen til visionen og landdistriktsprogrammet har LAG Varde to overordnede og ligeværdige hovedmålsætninger: At skabe bæredygtig vækst og udvikling i landsbyerne og i landdistrikterne med øget bosætning, flere iværksættere og arbejdspladser. At skabe attraktive levevilkår i landsbyerne og landdistrikterne for nuværende og kommende beboere. LAG Varde Kommune vil arbejde for at opfylde de to hovedmålsætninger ved at fremme lokale projekter, der kan henføres til følgende temaer: Bosætning Flere iværksættere og Arbejdspladser: LAG Varde Kommune vil arbejde for at opfylde denne hovedmålsætning ved at fremme lokale projekter, der kan henføres til følgende temaer: Bosætning: Målsætninger: Varde Vestkystkommunen med central beliggenhed Tre timer fra København tre timer fra Hamburg tre timer fra London. Der skal udvikles nye attraktive muligheder for bosætning i Varde Kommune. Landsbyerne og landdistrikterne rummer store potentialer for bosætning i form af smuk natur, attraktive huse til overkommelige priser, muligheder for at starte egne mikrovirksomheder, samt mulighed for at være med til at præge udviklingen i et levende lokalsamfund. Nogle af de vigtigste parametre for forøget bosætning er: - Boliger til alle unge som gamle: Uden rugekasser flytter fuglene ikke ind. - Attraktive grunde - Indkøbsmuligheder - Skoler - Børnepasningsmuligheder - Ældreboliger - Friluftsfaciliteter - Grønne områder - Frisk luft - Fritids aktiviteter - Kulturtilbud Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december

13 Indsatsområder: Den lokale aktionsgruppe vil arbejde for, at Varde Kommune udvikler sig til en bosætningskommune, hvor der er attraktive bosætningsområder i de større byer, i landsbyerne og på landet. Der skal være fritids- og kulturtilbud til alle og infrastrukturen skal tilpasses, så der er tilgængelighed til aktiviteterne. Den offentlige service skal være fleksibel og let tilgængelig for brugerne. Den lokale aktionsgruppe vil arbejde for at det skal være nemt at bosætte sig i Varde Kommune. Det skal gøres let tilgængeligt at få øje på fordelene ved at bo og leve i Varde Kommune. Aktionsgruppen anbefaler derfor, at der udarbejdes en fælles portal, der gør det nemt for bosættere at vælge Varde Kommune. LAG Varde satser derfor på at fremme aktiviteter der vedrører: - Landsbymiljøer. - Aktivt fritids-, sports- og kulturliv. - Aktiv erhvervsudvikling. - IT-udviklingen, som muliggør hurtig og tung IT trafik. - Igangsætning og fastholdelse af aktiviteter, der igen gør landområder til attraktive bosætningsområder. - Støtte til større aktivitetsgrupper i landområderne, der er med til at fastholde og måske udbygge aktiviteter uden for hovedbyerne. Høj aktivitet kan være med til at fastholde offentlig transport, hvilket så medfører, at flere fastholdes i områderne, hvilket forøger mulighed for bosætning af nyetablerede. - Fornyelse i landsbyer, hvor der kan ydes tilskud til bevarelse, genopretning og forbedring af natur- og kulturarven. Formidling af natur- og kulturarven samt rekreativ infrastruktur i forbindelse med naturarven. F3: Forventede aktiviteter: Landsbyerne og landdistrikterne rummer store potentialer for bosætning i form af smuk natur, attraktive huse til overkommelige priser, muligheder for at starte egen mikrovirksomheder, samt mulighed for at være med til at præge udviklingen i et levende lokalsamfund. LAG Varde ønsker at støtte aktiviteter, der sætter fokus på de enkelte landsbyers unikke særpræg. Det er LAG Vardes intention at Varde Kommune kommer på Danmarkskortet med solstrålehistorien: Vi vil have velfungerende landsbyer med trivsel! LAG Varde ønsker at yde tilskud til fornyelse i landsbyer, hvor der kan ydes tilskud til renovering og sanering af bygningsmassen i landsbyerne, som indgår i en plan for det pågældende geografiske område. Og tilskud til små miljøprojekter, herunder i parker og ved veje. LAG Varde ønsker at støtte aktiviteter, der kan være med til at fremme profileringen af Varde Kommunes byer, landsbyer og landdistrikter, som et attraktivt sted for bosætning. Indsatsen skal i bred forstand fokusere på forhold, som kan være med til at skabe livskvalitet for nuværende og kommende beboere. Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december

14 F2: Kvantificerede målsætninger: - Det er den lokale aktionsgruppes mål, at indbyggertallene i Varde Kommune øges med 60 indbyggere, og at der skal være tilvækst i befolkningen i landdistrikterne i perioden Forventer at medvirke til og støtte aktiviteter, som sætter fokus på landsbyernes kvaliteter. Udviklingskatalog (se bemærkninger under I) arbejdet, der i øjeblikket foregår i Udviklingsrådene, kan bidrage til kendskabet til de enkelte områder i Varde Kommune. - Det er den lokale aktionsgruppes mål at medvirke til, at der bliver oprettet mindst 5 tilflytternetværk. Turisme: Målsætninger: Turismen i Varde Kommune er et stort erhvervsmæssigt potentiale, med mulighed for etablering af mange nye lokale arbejdspladser. Det skal sikres, at turismen stadig kan bibeholdes og udvikles som et aktivt erhverv under hensyntagen til naturen og nærmiljøet, som turisterne kommer for at nyde. Indsatsområder: Der skal arbejdes med udvikling af nye turistaktiviteter og med markedsføring af turist- og rekreationsområdet, både i de centrale turistområder og særligt uden for de store turistområder. Der er områder uden for de centrale turistområder, hvor der er mulighed for at komme tæt på almindelige borgere og samfund. En forøget turistaktivitet kan udbygge beskæftigelse i landområderne, hvilket igen medfører bibeholdelse af aktiviteter i lokalområderne. En udvikling af turforslag med bus eller som kør selv vil kunne forøge antallet af turistbesøg i lokalområderne. Erhvervsturisme: Der skal arbejdes med udvikling af nye turismeprodukter bl.a. til erhvervsturister, der er inviteret til virksomhedsbesøg af lokale erhvervsvirksomheder. Erfaringer viser, at erhvervsturister er interesseret i at være turister i det nærområde, hvor virksomhedsbesøget foregår. Handicapturisme: Særlig opmærksomhed skal rettes mod udvikling af aktiviteter, der sikrer tilgængelighed for handicappede. Turistgruppen Vestjylland har gjort en del i udvikling af handicapturisme. Den lokale aktionsgruppe vil gerne støtte videreudvikling af handicapturisme i Varde Kommune. I Varde Kommune findes et af Europas bedste lakse-vande. LAG Varde ser gerne, at der etableres handicapvenlige strækninger langs åen, så alle kan nyde godt af åens fortræffeligheder. Et sådant projekt kunne evt. etableres i samarbejde med den lokale sportsfiskerforening. Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december

15 Oplevelsesøkonomi: Der skal være muligheder for, at man kan gøre forretninger i landsbyerne og landområderne. Gårdbutikker og butikker med kunsthåndværk o.l. skal synliggøres og markedsføres. Den Lokale Aktionsgruppe ønsker at fremme og understøtte udviklingen af besøg hos landmænd. Landboturismen skal udvikles med gårdbesøg hos landbofamilier, meget gerne med muligheder for at spise og bo på gårdene i landdistrikterne. Der skal udvikles pakkeløsninger med besøg hos landmænd, fx over temaet Fra jord til bord prøv livet på en gård. Det skal være en oplevelse at færdes i landområderne. Den Lokale Aktionsgruppe vil arbejde for, at stier og spor i landskabet forgrener sig, så de når frem til attraktioner, og ser gerne at vores stier i kommunen bliver afbildet og katalogiseret til gavn for turister og lokale. LAG Varde vil arbejde for, at vi får udbredt kendskabet til kulturoplevelser, så de bliver synlige og tilgængelige for turisterne. F3: Forventede aktiviteter: Den lokale aktionsgruppe vil bidrage til og påskønne, at der udarbejdes en samlet plan for turistaktiviteter og naturlokaliteter i kommunen. Planen bør udfærdiges i samarbejde med turisterhvervet, lokalbefolkningen og Varde Kommune. Den lokale aktionsgruppe vil endvidere bidrage til, at der arbejdes med udvikling af nye turistaktiviteter, og at der udvikles en fælles markedsføring af alle områdets turismeprodukter. Det er aktionsgruppens bedste overbevisning, at en fælles markedsføring af områdets aktivitetstilbud vil have en meget positiv effekt for vort turismeerhverv. LAG Varde vil yde tilskud til aktiviteter, der bidrager til rekreativ infrastruktur og overnatningsmuligheder i mindre målestok. F2: Kvantificerede målsætninger: Det konkrete mål for indsatsen inden for turismeområdet vil være: - At der bliver udviklet 10 nye turistaktiviteter, der kan henføres til landboturisme, erhvervsturisme og oplevelsesturisme. - At der bliver udviklet 2 nye turismeaktiviteter, der er målrettede til handicappede. - At der udarbejdes en plan for en fælles koordineret markedsføring af turistaktiviteterne i Varde Kommune. Erhvervsudvikling: Målsætninger: Varde Kommune er en landdistriktskommune, hvor landbrugserhvervet er et vigtigt erhverv. Der skal fortsat være plads til at både landbrugserhvervet og andre erhverv kan udvikles. Der bør åbnes for muligheder for at etablere kulturaktiviteter og overnatningsmuligheder på nedlagte landbrug. Udstillinger fra lokale kunstnere med workshops bør fremmes så Varde Kommune bliver kendt som et oplevelsessted, hvor der er aktivitet og gode naboer. Der skal være mulighed for at åbne gårdbutikker og mikrovirksomheder i tomme landbrugsbygninger. Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december

16 Indsatsområder: Den lokale aktionsgruppe vil arbejde for, at der udvikles netværk og metoder, der fremmer vidensdeling om, hvordan man starter sin egen virksomhed. Der er et stort potentiale i de mange virksomheder i Varde Kommune. Og der er et stort potentiale for nye iværksættere. Der skal arbejdes for at etablere samarbejdet med Erhvervsrådet, og der skal udvikles nye aktiviteter, der fremmer iværksætteri og erhvervsudvikling. Der skal arbejdes på at etablere et samarbejde med nabo-lag, dels som vidensdeling om iværksætteri og erhvervsudvikling og dels i forbindelse med tilskud til større projekter, der går på tværs af kommunegrænsen. For LAG Varde er samarbejde et nøgleord, der gælder i det hele, ikke kun i erhvervsudviklings projekter, men også i bosætning, turisme, kultur og formidling. F3: Forventede aktiviteter: LAG Varde vil støtte udviklingen og etableringen af mindre produktions-, service- og forarbejdningsområder, der tager udgangspunkt i Varde Kommune som et jordbrugs-, industri- og turistområde. Endvidere forventer LAG Varde at støtte nye former for selvstændig virksomhed, samarbejde og netværksdannelse blandt disse, der kan inspirere og motivere nye iværksættere. F2: Kvantificerede målsætninger: - Det er LAG Vardes mål, at der skabes mindst 300 nye arbejdspladser i perioden Det er ligeledes vort mål, at fastholde den næste generation i kommunen. I den forbindelse er det væsentligt, at der arbejdes for, at vi har/får et erhvervsliv, der tiltrækker de unge. - Det er LAG Vardes mål, at støtte udvikling af 5 iværksætternetværk i samarbejde med eksisterende interesseorganisationer, der kan hjælpe og motivere nye iværksættere. Attraktive levevilkår i landsbyerne og landdistrikterne for nuværende og kommende beboere. LAG Varde Kommune vil arbejde for at opfylde denne hovedmålsætning ved at fremme lokale projekter, der kan henføres til følgende temaer: Børn og Unge: Målsætninger: Det er vigtigt at sikre attraktive vilkår for børn og unge samt deres familier, der er bosat i landsbyerne og landdistrikterne. De unge skal motiveres til at tage en uddannelse, og flere skal motiveres og opfordres til at tage en længerevarende uddannelse. Gennem barndom og opvæksten skal der skabes positive billeder af livet som barn og ung i landdistrikterne. Positive oplevelser i børne- og ungdomsårene vil medvirke til at flere vender tilbage til området efter afsluttet uddannelse. Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december

17 Indsatsområder: Den lokale aktionsgruppe vil arbejde for at der skabes gode, trygge og velfungerende rammer, som gør det attraktivt for børnefamilier at bo på landet. Desuden vil den lokale aktionsgruppe arbejde for, at der skabes flere og bedre aktiviteter og tilbud, der tilfredsstiller børn og unges behov og interesser i landdistrikterne. Den lokale aktionsgruppe ønsker endvidere at medvirke til at understøtte sundhed og trivsel hos børn og unge, således at der indtænkes og implementeres sundhedsfremmende aktiviteter i børn og unges hverdag, herunder blandt andet: - Aktiviteter der skaber nye og bedre fritidstilbud til børn og unge i byer, landsbyer og landdistrikterne. - Aktiviteter og begivenheder, som samler børn og unge på tværs af geografiske områder. - Aktiviteter der understøtter uddannelse af børn og unge. - Aktiviteter der styrker trafiksikkerheden 0-vision. (Ingen dræbte og tilskadekommende i trafikken) - Aktiviteter der forebygger kriminalitet 0-vision. (Ingen ungdomskriminalitet) - Aktiviteter der arbejder målrettet med livsstilsfaktorer, herunder inddragelse af KRAM (Kost, Rygning, Alkohol og Motion) i en sundhedsrelateret indsats over for børn og unge. F3: Forventede aktiviteter: Den lokale aktionsgruppe forventer at støtte aktiviteter, der sikrer de unge en tryg opvækst med mulighed for at deltage i en bred vifte af aktiviteter i landområderne samtidig med, at de tilbydes sund kost og megen motion. Samtidigt skal sikres tryghed ved færdsel i trafikken. F2: Kvantificerede målsætninger: Det er den lokale aktionsgruppes mål at ovennævnte må resultere i mindst 10 nye aktiviteter for børn og unge samt deres familier i perioden Natur- og Fritids- og kulturaktiviteter: Målsætninger: Områdets unikke natur med kystlinier, klitter, plantager og åbne landområder, der er gennemskåret af store uregulerede vandløb, bør formidles i større omfang. Særligt Varde å, der er et af Danmarks største vandløb og det eneste uinddigede estuarium i Nordeuropa bør profileres. Det skal sikres, at områdets naturværdier bevares som en attraktiv aktivitet, og det skal sikres, at værdifulde naturområder ikke ødelægges som følge af mangelfuld uansvarlig planlægning og udvikling. Der bør arbejdes for, at der etableres flere faciliteter til fritids- og kulturaktiviteter i landsbyerne og landområderne. Hver by, hver sin unikke kulturaktivitet og tilhørende unikke facilitet. Der skal arbejdes for, at landområdernes/landsbyernes lokalhistorie og kulturarv afdækkes og formidles. Hvis landdistrikterne ikke skal affolkes, skal der være tilbud til alle aldersgrupper. Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december

18 Indsatsområder: Den lokale aktionsgruppe vil arbejde for, at områdets unikke natur og tilhørende kulturhistorie afdækkes og formidles i større omfang. Der skal arbejdes for, at der anlægges flere oplevelsesstier i naturen, der kan formidle både naturoplevelser og kulturhistorie. Stierne skal markedsføres, så de bliver et aktiv for både fastboende og turister. Der skal arbejdes for tilgængelighed i og omkring Varde Å og Varde Ådal. Tilgængelighed over åen skabes ved broer eller træk-færger. Den lokale aktionsgruppe vil arbejde for, at der skabes attraktive kulturtilbud i landområderne, så kulturtilbudene ikke kun er koncentreret i de store byer, men er tilbud i hele kommunen og for hele kommunen. Aktionsgruppen vil arbejde for at fremme projekter, der belyser vores kulturarv, så unikke bygninger, bosteder, gravpladser m.m. synliggøres, så de gøres til en enhed i bevarelsens tegn. Det er et ønske fra medlemmerne, at de lokale aktionsgruppe støtter muligheder for opførelse af samlingssteder i landsbyerne, såsom medborgerhuse, ungdomshuse og lignende. F3: Forventede aktiviteter: Det er LAG Vardes mål at støtte aktiviteter, der fremmer naturoplevelser, formidler og afdækker områders kulturelle værdier, så de lever op til nutidens krav om tilgængelighed. Den lokale aktionsgruppe vil arbejde for aktiviteter, der fastholder eller skaber fritids- og kulturaktiviteter i landområderne. F2: Kvantificerede målsætninger: - Det er den lokale aktionsgruppes mål, at der i perioden etableres 5 oplevelsesstier i Varde Kommune med tilhørende formidling af natur- og kulturhistorie. - Det er den lokale aktionsgruppes mål, at niveauet for fritids- og kulturaktiviteter i Varde Kommune fastholdes, og at der skabes 5 nye fritids- og kulturaktiviteter. G. Andre målsætninger G1: Eventuelle yderligere målsætninger, som ikke søges medfinansieret under landdistriktsprogrammet: Fornyelse af landsbyer: I samarbejde med hver eneste landsby i hele kommunen skal der skabes en plan for fornyelse i bestemte rammer, der samtidig ligger indenfor og passer til kommuneplanen. Borgerne/lokale udviklingsråd skal inddrages og være direkte beslutningstagere til deres eget lokalsamfund, som skal passe ind i den store helhed i hele kommunen. Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december

19 Cykelstier skal binde land og by sammen, og skabe vej rundt i hele kommunen til gavn for os selv og vores turister, der skal ud i naturen. Indsatsområder uden for LAG s område: - Attraktive byggegrunde valgmulighed f.eks. områder til lavenergihuse. - At kreditforeningerne giver samme finansieringsmuligheder i landsbyerne og landdistrikterne som i øvrige dele af landet. LAG bestyrelsen er opmærksom på, at der er forskellige vilkår for at bo i vores kommune, når vi taler vand, varme og kloakbidrag. H. Budget og Tidsplan H1: Budget og tidsplan Direktoratet for FødevareErhverv har den 18. oktober 2007 godkendt aktionsgruppens ansøgning om forhåndsgodkendelse modtaget den 28. august På baggrund heraf har Direktoratet for FødevareErhverv meddelt tilsagn om tilskud til løn og administration afholdt fra den 28. august 2007, herunder udgifter til realisering af udviklingsstrategien. Der kan maximalt anvendes kr. pr. år til løn og administrationsudgifter. Aktionsgruppen tildeles endvidere et budget på kr. pr. år i hvert af årene 2007 og Dette beløb skal anvendes til indstilling af projektansøgninger, når direktoratet har godkendt aktionsgruppens udviklingsstrategi. Eventuelle uforbrugte midler fra 2007 kan anvendes i Budgetoversigt: År Løn og adm. kr. Projekter kr. I alt kr I alt Budgettet omfatter tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (EU) og den danske stat. Årligt Budget: Administration: Rammebudget Administration Årlige lønudgifter til koordinator/afregnes til Varde Kommune for lån af konsulent kr kr kr. Administrationsomkostninger Kontorhold, kørsel, kurser, mødeudgifter m.m. Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december

20 Projektmidler: Rammebudget Projektmidler Afsatte midler til målsætningsområde 1: Vækst og udvikling i landsbyerne og i landdistrikterne med øget bosætning, flere iværksættere og arbejdspladser Afsatte midler til målsætningsområde 2: Attraktive levevilkår i landsbyerne og landdistrikterne for nuværende og kommende beboere kr , 50 kr ,50 kr. Den lokale aktionsgruppe i Varde Kommune råder i 2008 både over midlerne fra 2007 og 2008, idet midlerne fra 2007 overføres til Der er således i alt kr. til projektmidler i Disse midler vægtes med en ligelig fordeling mellem de to hovedmålsætninger i Aktionsgruppen ønsker at bruge 2008 som et forsøgsår, hvor der som udgangspunkt foretages en forholdsmæssig ligelig fordeling af midler mellem de to hovedmålsætningsområder og udpegede indsatsområder. Vi venter stadig på bekendtgørelserne, der nærmere fastsætter procentsatserne for udbetaling af tilskud til projekter indenfor landdistriktsprogrammet. Indkomne ansøgninger vil blive behandlet én gang i kvartalet på bevillingsmøder (4 gange årligt), som afholdes i forbindelse med bestyrelsesmøder. Som udgangspunkt vil kun færdigt udviklede projekter kunne modtage støtte, mens egentlige forprojekter kun vil kunne komme i betragtning, hvis der er væsentlige argumenter for at gennemføre disse. Bestyrelsen for Den Lokale Aktionsgruppe kan vælge selv at iværksætte aktiviteter og projekter indenfor udviklingsstrategiens indsatsområder. Medfinansiering Det er Den Lokale Aktionsgruppes ønske og intention at alle projekter, der kan medvirke til at opfylde målsætningerne i denne udviklingsstrategi skal kunne lade sig gennemføre, uanset størrelse. Derfor vil både bestyrelsen og landdistriktskoordinatoren komme til at spille væsentlige roller i forhold til at hjælpe projektholderne med at skaffe yderligere medfinansiering. Herunder følger en liste over mulige tilskudsordninger/fonde/puljer: Øvrige støtteordninger i landdistrikter De øvrige ordninger i landdistriktsprogrammet er ikke øremærket de lokale aktionsgrupper. Grupperne kan enten selv søge støtte gennem disse ordninger, eller de kan opfordre lokale projektholdere til at søge her på lige fod med andre ansøgere. På kan man se, hvem der er støtteberettigede til de forskellige støtteordninger: Akse 1: Udvikling i fødevarebranchen (142 mio.kr./år i ) Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008 Kongeåen ved Foldingbro Version 2, 2009 - pixiudgave 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 3 Strategi... 4 Overordnede

Læs mere

Projektstøtte i Kerteminde kommune

Projektstøtte i Kerteminde kommune Kerteminde LAG Projektstøtte i Kerteminde kommune Information om Kerteminde LAG Formålet med denne folder er kort at redegøre for Kerteminde LAG og vilkårene for at søge projektstøtte. LAG står for Lokal

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

LAG Varde. LAG Vardes arbejde med mål og effekter.

LAG Varde. LAG Vardes arbejde med mål og effekter. LAG Varde LAG Vardes arbejde med mål og effekter. Lokalsamfundskonsulent/LAG-koordinator List historik: Ansat 1. august 2006 til etablering af Udviklingsråd i Varde Kommune. Varde Kommune er med sine 1.256

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Pixiudgave Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi...

Læs mere

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Fødevareministeriets Netværkscenter Hvad er en udviklingsstrategi? En overordnet beskrivelse af de aktiviteter, aktionsgruppen

Læs mere

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Eller: Ildsjæle sætter lys på lokale herligheder! Oplæg til Boligdag 2011 Torsdag den 5. maj 2011 på Esbjerg Højskole Lokalsamfundskonsulent

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne Udgave august 2012 Slutrapporten skal indeholde en beskrivelse af projektet

Læs mere

NOTAT. Landdistriktsprogrammet organisering og økonomi for den regionale og lokale indsats for udvikling i landdistrikterne

NOTAT. Landdistriktsprogrammet organisering og økonomi for den regionale og lokale indsats for udvikling i landdistrikterne Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk NOTAT Landdistriktsprogrammet 2007-2013 - organisering

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG LAG Odder-Hedensted VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG Middagsinvitationen er en del af Gentænk Landsbyen, der gennemføres i forbindelse med, at Aarhus er udnævnt som europæisk kulturhovedstad i 2017. I Gentænk

Læs mere

Samarbejde mellem områdefornyelsen og landdistriktsprogrammet v/lykke Skjoldan, Fødevareministeriets Netværkscenter. Glamsbjerg den 12.

Samarbejde mellem områdefornyelsen og landdistriktsprogrammet v/lykke Skjoldan, Fødevareministeriets Netværkscenter. Glamsbjerg den 12. Samarbejde mellem områdefornyelsen og landdistriktsprogrammet v/lykke Skjoldan, Fødevareministeriets Netværkscenter Glamsbjerg den 12. marts 2009 1 Disposition Velfærdsministeriets pulje til områdefornyelse

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Sønder Vium 19. Januar LAG Ringkøbing-Skjern

Sønder Vium 19. Januar LAG Ringkøbing-Skjern Sønder Vium 19. Januar 2012 BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING Jørgen S. Madsen Formand Faster-Astrup Anette Gaasdal Næstformand Herborg Poul Nielsen Kasserer Hanning Elsebeth Rasmussen Højmark Ole Bøndergaard

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Programskitse Syddansk Grøn Vækst program Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Særlig pulje til kommuner og regioner Fødevareministeriet har afsat en særlig

Læs mere

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU Tilflytning og bosætning i yderområderne Temaer i præsentation Rammebetingelser og regionale udviklingstræk Tilflytterne: hvem

Læs mere

Borgermøde. Præstø under LUP

Borgermøde. Præstø under LUP Borgermøde Præstø under LUP Præstø Lokalråd 30. oktober 2012 Dagsorden 1) Kend din by - Præstø s historie Kaj Christiansen fortæller 2) LUP en Lokal Udviklings Plan Præsentation af begrebet (Henrik Reiche)

Læs mere

LAG Djursland din lokale aktionsgruppe. Information om Lokale Aktionsgrupper - LAG

LAG Djursland din lokale aktionsgruppe. Information om Lokale Aktionsgrupper - LAG LAG Djursland din lokale aktionsgruppe Information om Lokale Aktionsgrupper - LAG Landdistriktsprogrammet 2007-2009 Akse 1 Erhverv Jordbrugsog Fødevaresektoren 142 mio. kr. pr. år i 2007 og 2008 156 mio.

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Årsberetning 2009 fra LAG Silkeborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2007 2013

Årsberetning 2009 fra LAG Silkeborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2007 2013 fra LAG Silkeborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2007 2013 2 Oplysninger om den lokale aktionsgruppe Årstal, som indberetningen vedrører: 2009 Navn på lokal aktionsgruppe: Type af lokale aktionsgruppe:

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

de mindre byer i varde k o mmune

de mindre byer i varde k o mmune de mindre byer i varde k o mmune Én kommune Forskellige byer En by er ikke bare en by udnyt forskellene Fælles indsats om fælles udfordringer Hver by har sine styrker og udfordringer Viden til vækst og

Læs mere

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 -

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 - LAG Faaborg-Midtfyn Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013 Vi støtter projekter, som Skaber attraktive levevilkår i landdistrikterne Skaber nye arbejdspladser

Læs mere

Lokale aktionsgrupper en metode til lokal udvikling

Lokale aktionsgrupper en metode til lokal udvikling Lokale aktionsgrupper en metode til lokal udvikling Kan borgere der på frivillig basis engagerer sig i sit lokalområde skabe udvikling? Ja, lyder svaret fra EU, og det skal ske gennem såkaldte lokale aktionsgrupper.

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter. fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter. fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010 Indhold 1. Formålet med Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje...3

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

Muligheder for finansiering af Vandrammedirektiv tiltag via Landdistriktsprogrammet

Muligheder for finansiering af Vandrammedirektiv tiltag via Landdistriktsprogrammet Muligheder for finansiering af Vandrammedirektiv tiltag via Landdistriktsprogrammet 07-13 Støttemuligheder indenfor de 3 akser: Akse 1: Forbedring af landbrugets og skovbrugets konkurrenceevne Akse 2:

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Vejen Kommunes Boligpolitik

Vejen Kommunes Boligpolitik Vejen Kommunes Boligpolitik Godkendt af Vejen Byråd den. (Udkast ver. den 30. juni 2016) 1 Indhold Indledning... 2 Bredt sammensat boligmasse... 3 Almene familieboliger... 4 Boliger til særlige målgrupper...

Læs mere

Vedtægter for LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern

Vedtægter for LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern Vedtægter for LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Lemvig og Ringkøbing-Skjern Kommuner. 3. Formål

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning Landdistriktspolitik 2015-2018 og handlingsplan 2017-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Indledning Regeringens overordnede målsætning er, at det også i fremtiden skal være muligt at bo og virke i alle dele af landet. Dette kræver

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Vedtægter for foreningen Nordfyns Udviklingsråd

Vedtægter for foreningen Nordfyns Udviklingsråd Vedtægter for foreningen Nordfyns Udviklingsråd 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordfyns Udviklingsråd (efterfølgende forkortet som NU). NU er en uafhængig forening med hjemsted i Nordfyns Kommune.

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Turistpolitik for Haderslev Kommune

Turistpolitik for Haderslev Kommune Turistpolitik for Haderslev Kommune K O M M U N E Januar 2004 - B Y G G E R B R O M E L L E M F O R T I D O G F R E M T I D... 1 Udvikling & Kultur: Claus Dall, organisationskonsulent Henrik Ørnstrup,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Bosætningsstrategi 2015-2020. Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015

Bosætningsstrategi 2015-2020. Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015 Bosætningsstrategi 2015-2020 Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015 Bosætningsstrategi for Lolland Kommune - Tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af borgere 2015-2020 1. Indholdsfortegnelse 2. Baggrund...

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold

Læs mere

VEDTAGET 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR - REDEGØRELSE KOMMUNEPLAN

VEDTAGET 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR - REDEGØRELSE KOMMUNEPLAN VEDTAGET 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR - REDEGØRELSE KOMMUNEPLAN 2013-2024 INDHOLDFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 FORUDSÆTNINGER... 3 REDEGØRELSE FOR UDVIKLINGEN

Læs mere

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Generelt Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Om Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune i Region Nordjylland blev etableret ved Kommunalreformen i 2007. Kommunen har ca. 37.500 indbyggere og

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Information om pulje til udmøntning af 200 mio. kr. puljen under Grøn Vækst

Information om pulje til udmøntning af 200 mio. kr. puljen under Grøn Vækst Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Information om pulje til udmøntning af 200 mio. kr. puljen under Grøn Vækst 1. Baggrund Det fremgår af aftalen om Grøn Vækst, at kommuner og regioner får

Læs mere

LAG Tønder. www.lag-toender.dk

LAG Tønder. www.lag-toender.dk LAG Tønder Oplæg om økonomiske muligheder Om økonomiske muligheder i forbindelse med erhvervsudvikling i Nationalpark Vadehavet, specielt Landdistrikts- og Fiskeriudviklingsmidler V/ Karsten H. Jensen,

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

LANDDISTRIKTS POLITIK

LANDDISTRIKTS POLITIK LANDDISTRIKTS POLITIK 2016-2018 Forord Vi ønsker at skabe mere dynamik, vækst og udvikling i vores landdistrikter i Randers Kommune. Her ligger mere end 80 landsbyer hver med sin særlige identitet, sine

Læs mere

Liv i baghaven. LAG - Midt-Nordvestsjælland skaber

Liv i baghaven. LAG - Midt-Nordvestsjælland skaber LAG - Midt-Nordvestsjælland skaber Liv i baghaven Vi yder støtte til vækst, arbejdspladser og attraktive levevilkår i Lejre, Holbæk, Sorø, Kalundborg og Odsherred kommuner INDHOLD Hvem er vi? Hvad vil

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune

Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne Lokal Aktionsgruppe - LAG Lokalt

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

LAG Lokal AktionsGruppe

LAG Lokal AktionsGruppe Haderslev Tønder Aganda Om LAG Haderslev-Tønder Udviklingsstrategi og indsatsområder Hvordan søger man tilskud? PROMIS Prioriteringskriterier Hvordan gennemfører man et LAG-projekt? Spørgsmål God arbejdslyst

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

LAG Budget Ansøgers egenfinansiering*

LAG Budget Ansøgers egenfinansiering* Vision 1: Jobskabelse og et rummeligt arbejdsmarked LAG har afsat 3,36 mio. kr. til Vision 1 i alt, hvilket modsvares af ansøgers egenfinansiering. De e er således på 6,72 mio. kr. i alt. Fordelingen af

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Aabenraa 2007 2013

Udviklingsstrategi for LAG Aabenraa 2007 2013 Udviklingsstrategi for LAG Aabenraa 2007 2013 En strategi i led af Fødevareministeriets Landdistriktsprogram 2007 2013 INDHOLD A. Formalia... 3 B. Kontaktperson... 3 C. Bilag... 3 D. Redegørelse for udarbejdelse

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter

Læs mere

Flyttetendenser. Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015

Flyttetendenser. Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015 Flyttetendenser Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015 Indhold Udarbejdelse af materialer....3 Generelle flyttetendenser....4 Tilflyttere....6 Fraflyttere....8 Anbefalinger til bosætningsstrategien...10

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 2. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 2. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 2. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Småøernes Aktionsgruppe

Småøernes Aktionsgruppe Vejledning om støtte via Småøernes Aktionsgruppe Vi støtter projekter, som viser nye veje og skaber fremskridt på de 27 småøer synliggør muligheder og kvaliteter på småøerne styrker samarbejde og fællesskab

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold

Læs mere