Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars"

Transkript

1 Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars Tidsplan: Tilpasning og udvidelse af lokaler, hvor det er nødvendigt: 1/8/13-1/9/13 Samarbejdsaftaler og aftaler med erhvervslivet færdiggøres 1/8/13-1/10/13 Organisationsopbygning : er sket pr. 1/1/13 Justering af eksisterende plan for praktikpladsopsøgning og formidling: 1/8/13-1/9/13 Lokaleforhold og geografisk beliggenhed: Praktikcenter Aars etableres ved Erhvervsskolerne Aars, Østre Boulevard 10, 9600 Aars Skolen indretter praktikværksteder til entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen, smedeuddannelsen og ernæringsassistentuddannelsen. På disse værksteder har vi oplæringsansvarlige. Værksteder og anlæg inklusive maskiner og nødvendigt tilbehør Erhvervsskolerne Aars har i flere år gennemført skolepraktik og har et yderst velfungerende uddannelsesmiljø, som er fagligt bæredygtigt og kvalitativt forsvarligt. På smedeuddannelsen er der et skolepraktikværksted med alt relevant udstyr. På ernæringsassistentuddannelsen er der køkkenfaciliteter med alt relevant udstyr. På entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen er der skolepraktikværksted med alt relevant udstyr. På merkantil er der ikke behov for værksteder og anlæg, da de få skolepraktikelever inden for området, kommer i korte aftaler, delaftaler og efterfølgende restaftaler via veletableret virksomhedsnetværk i lokalområdet. Undervisningsplan I skolepraktikværkstederne skal den uddannelsesansvarlige planlægge oplæringen for den enkelte. Det sikres, at delmålene for praktikuddannelsen opnås via skemaer, der beskriver arbejdsopgaverne, som eleverne skal arbejde med mellem hovedforløbene. På den måde har eleverne og deres praktikansvarlige mere fokus på hvilke delmål der ligger i uddannelsen Plan for praktikpladsopsøgning og formidling Praktikcentrets praktikkonsulenter bruger i vid udstrækning og praktik+. Her kan de se om en virksomhed er godkendt, hvor mange elever de er godkendt til, om de har elever, og hvornår den næste aftale udløber. Når en praktikaftale er ved at udløbe, kontakter skolen virksomheden for at sikre, at der er en ny aftale på vej. De virksomheder, der er godkendt men ingen elever har, kontaktes for at klarlægge, hvorfor de ikke har en elev. Virksomheder, der ikke er godkendt, vil inden for relevante brancher blive kontaktet med henblik på godkendelse. Praktikcenter Aars styrker samarbejdet mellem uddannelserne ved at afholde møder, hvor alle uddannelsernes praktikkonsulenter mødes og udveksler erfaringer. For at sikre kvaliteten udarbejdes der fælles retningslinjer for det praktikpladsopsøgende arbejde. Praktikkonsulenterne holder ERFA-møder med konsulenterne fra andre erhvervsskoler. Desuden vil Praktikcenter Aars sørge for, at eleverne lægger cv og profil på praktikpladsen.dk samt ansøgning på elevplan.

2 Én gang om året samler skolen alle de lokale uddannelsesudvalg til et fælles møde, hvor man drøfter de områder, som har fælles udfordringer uanset branche. Skolen fortsætter samarbejdet med Region Nordjyllands Vækstforum og Vesthimmerland Kommunes Lokale BeskæftigelsesRåd om tilvejebringelse af flere praktikpladser. Årshjul for Praktikcenter Aars 2013: Jan/Feb/Marts: Handlingsplan til MBU/ måltal Afholde Erhvervsdag/Årets Elev og Elevplads Afholde Virksomhedsdag Forberede ny virksomhed til VFU Skolepraktik 3 mdr Skolepraktik, ansøgninger og samtaler med voksenelever uden ordinær elevplads Virksomhedsbesøg, finde praktikpladser Intro i Turbo klasse til Praktikcenter Aars Besøge 2. års elever i praktikvirksomhed Afrapportering AER midler Jobcafe, Pplus system, fagligt udvalg, UU og Jobcenter kontakt Årsrapport evaluering/rapportering Apr/Maj/Juni: Møde i Praktikcenterudvalg Ansøge om AER midler til indsatser i kommende skoleår omkring Øge antal elevpladser samt Etablere x antal ekstra uddannelsespladser Info til alle søgende elever om skolepraktik Understøtte elevansøgninger med råd og vejledning Etablere kontakt mellem elev og virksomhed Jobcafe, Pplus system, fagligt udvalg, UU og Jobcenter kontakt Aug/Sep: Mål / strategier / handlingsplaner 2014 Status vedr. handlingsplaner 2013 Gennemgang af alt nyt materiale vedr. uddannelsesplaner og godkendelser Tilbud til alle søgende elever om skolepraktik Skolepraktik, ansøgninger og samtaler med elever uden ordinær elevplads Virksomhedsbesøg, finde praktikpladser Follow-up på virksomheder med ubesatte elevpladser Mesterlæreaftaler, indgå delaftaler og godkendelser med elev/virksomhed Intro i 1. års og Turbo til Praktikcenter Aars Jobcafe, Pplus system, fagligt udvalg, UU og Jobcenter kontakt Okt/Nov/Dec: Møde i Praktikcenterudvalg Finde ny virksomhed til VFU Skolepraktik 3 mdr. Forberede Erhvervsdag/Årets Elevplads Forberede Virksomhedsdag Udføre canvass for virksomheds godkendelser til elev Gennemføre udslusningssamtaler voksenelev Besøge 1. års elever i praktikvirksomhed Besøge 2. års elever i praktikvirksomhed Medvirke ved Branchedage i afgangsklasser Jobcafe, Pplus system, fagligt udvalg, UU og Jobcenter kontakt 2.

3 Lokal målgruppe, elever og lokalt arbejdsmarked: Vesthimmerland er et relativt tyndt befolket område med et erhvervsliv som kendetegnes ved, at en stor del af arbejdskraften er mennesker med kort uddannelse eller ingen formel uddannelse. Traditionen for at uddanne sig er derfor ikke så stor, og det smitter af på en stor del af de unges forventninger. Antal elever påbegyndt grundforløb (EAK) Tilgang Erhvervsskolerne Aars Grundforløb, merkantile Grundforløb, bil, fly og anden transport Grundforløb, bygge og anlæg Grundforløb, produktion og udvikling Grundforløb, strøm, styring og it Grundforløb, mad til mennesker Total Indgående praktikaftaler på hovedforløb Erhvervsskolerne Aars (PRK) Indg. aftaler i perioden Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Ernæringsassistent Detailhandel med specialer Handelsuddannelse med specialer Kontoruddannelse med specialer Smedeuddannelsen Total Antal skolepraktikanter på uddannelserne Erhvervsskolerne Aars (PRK) Igangv. elever i SKP ult. perioden Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Detailhandel med specialer Total (PRK) Igangv. skolepraktikelever i VFU ult. perioden 15 (PRK) Igangv. elever i SKP ult. perioden (PRK) Igangv. elever i SKP ult. perioden (PRK) Igangv. delaft. u. SKP ult. perioden (PRK) Igangv. skolepraktikelever i VFU ult. perioden

4 Økonomistyring, herunder budget- og regnskabsmodel Økonomien i PraktikCenter Aars er skilt ud i et separat ansvarsområde eget internt budget og regnskab. I tilrettelæggelsen af økonomistyringen følges de retningslinjer, som fremgår af skolens vedtægter og forretningsorden jfr. nedenfor. Forretningsgangene følger endvidere de standardforretningsgange, der gælder for øvrige ansvarsområder på Erhvervsskolerne Aars, og som er angivet i Regnskabsinstruksen. Herunder adskillelse af registrerings og godkendelsesfunktionen, og adskillelse af bogførings og betalingsfunktion. Ved godkendelse som praktikcenter vil ansvarsområdet blive indarbejdet i regnskabsinstruksen. Bogføring og øvrig håndtering ifm. økonomistyringen vil blive varetaget af skolens løn- og bogholderifunktioner. Økonomiske data håndteres i Navision Stat og i IMS FakturaFlow og lønudbetalinger og udbetaling af skolepraktikydelse sker via SLS. Forbrugsrapporteringen sker via Ledelsesinformationssystemet, hvor registrerede økonomiske transaktioner holdes op mod det godkendte budget. Dette kan følges dagligt med opdaterede data fra dagen før. Periodiske transaktioner/månedstransaktioner opdateres inden den 10. i den efterfølgende måned, således at der foreligger et regnskab for måneden den 10. i måneden efter. Den regnskabsmæssige behandling af eventuelle etableringsmidler følger de retningslinjer, der er angivet i Ministeriet for Børn og Unges Indkaldelse af ansøgning om godkendelse til oprettelse af praktikcentre. Lederen af praktikcentret har det daglige økonomiske ansvar og bemyndiges til at disponere og godkende økonomiske dispositioner indenfor det af bestyrelsen godkendte budget og indenfor de fastlagte Mål, strategier og handlingsplaner for året. Lederen af praktikcentret udarbejder oplæg til budget på baggrund af de godkendte handlingsplaner. For regnskab og revision gælder følgende jfr, vedtægterne: Kapitel 7: Regnskab og revision 17. Institutionens regnskabsår er finansåret. Stk. 2. Institutionens regnskaber revideres af Rigsrevisionen i henhold til 2, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Undervisningsministeren og rigsrevisor kan i henhold til 9 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. aftale, at revisionsopgaver varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem Rigsrevisionen og den i 11 nævnte interne revisor. Stk. 3. Ved regnskabsårets afslutning udarbejder institutionen i overensstemmelse med regler fastsat af undervisningsministeren en årsrapport. Institutionens regnskabsføring skal følge de regler, der er fastsat af undervisningsministeren, og en regnskabsinstruks godkendt af bestyrelsen. Stk. 4. Årsrapporten underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og af institutionens leder. I forbindelse med indsendelse af årsrapporten skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. 5, stk. 7 og 8, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. 4.

5 For økonomistyring, tegningsret og disponering gælder følgende jfr. forretningsorden: 6. Bestyrelsens arbejde med organisation og økonomistyring Administration, kontroller mv. Administrationens tilrettelæggelse, herunder regnskabsfunktion, it-funktion og intern kontrol fremgår i al væsentlighed af regnskabsinstruksen, som forelægges bestyrelsen til godkendelse, når der er væsentlige ændringer. Planer, budget, regnskabsrapportering, evalueringer mv. Skolens planer for det kommende år omfattende indsatsområder, større anlægs- og udstyrsinvesteringer mv. fastlægges i Væsentlige hensigter, som forelægges bestyrelsen til godkendelse på bestyrelsesmødet i forbindelse med strategidagen primo oktober. Skolens budget for det kommende år forelægges bestyrelsen til godkendelse på det ordinære bestyrelsesmøde, der ligger forud for kalenderårets begyndelse. Budgettet forelægges som et driftsbudget med tilhørende anlægsinvesteringer og investeringer i udstyr og inventar - opstillet efter samme princip som årsrapporten, dog udelukkende omfattende de til driften hørende noter og et bilag over den forventede aktivitet på de enkelte uddannelser. Budgettet bygger på Væsentlige hensigter vedtaget af bestyrelsen, aktivitetsforventninger og den almindelige løbende drift. Er der ved budgetudarbejdelsen af økonomiske hensyn sket prioriteringer i Væsentlige hensigter, redegøres der herfor af skolens direktør. Der aflægges ikke perioderegnskaber men udarbejdes rullende budgetter i form af normalt to reviderede budgetter i løbet af året. De reviderede budgetter indeholder realiserede tal til og med afsluttede kvartaler samt revideret estimat for den resterende del af budgetperioden og ændringer til anlægsinvesteringer og investeringer i udstyr og inventar. Skolens ledelse redegør for væsentlige afvigelser i forhold til det tidligere budget. De reviderede budgetter forelægges normalt bestyrelsen til godkendelse på bestyrelsesmødet før sommerferien og på bestyrelsesmødet i forbindelse med strategidagen. Den daglige ledelse tilvejebringer løbende oplysninger om forhold vedrørende økonomi og økonomistyring, som bestyrelsen særligt måtte ønske sig. Årsrapporten udarbejdes af skolens ledelse og forelægges den interne revisor til gennemgang. Årsrapporten udarbejdes således, at den indeholder interne og eksterne evalueringer i hovedtræk, uddannelsesresultater, oplysninger om udviklingen i skolens likviditet og pengestrømme samt oplysninger om finansieringsforhold. Den interne revisor påser, at årsrapporten er opstillet på en overskuelig måde og opgjort, som god regnskabsskik tilsiger og efter retningslinjer fra Undervisningsministeriet og i overensstemmelse med vedtægter og øvrig lovgivning. Efter revision fremlægger skolens ledelse årsrapporten til godkendelse på det ordinære bestyrelsesmøde i marts måned. Årsrapporten underskrives af bestyrelsen, skolens direktør, skolens administrationschef og den interne revisor. Skolens direktør foranlediger årsrapporten indsendt rettidigt til Undervisningsministeriet. 5.

6 Kvalitetssystem: Praktikcenter Aars har udarbejdet en håndbog for skolepraktik, gældende for alle skolens uddannelser. Indledning Når du har afsluttet og bestået dit grundforløb, kan du søge om at starte i skolepraktik, hvis ikke du har en uddannelsesaftale med en virksomhed. Når du starter din skolepraktikperiode, er du startet på din uddannelse. Dog håber vi, at det kun er midlertidig, idet du helst skal indgå en aftale med en virksomhed, hvor du kan færdiggøre din uddannelse. Når du er i skolepraktik er der ikke tale om et ansættelsesforhold, det vil sige at der ikke er en 3 mdr. prøvetid, men at der er tale om prøvetid i hele perioden. Du skal i hele perioden opfylde EMMA kriterierne for at kunne være i skolepraktik, det gælder både hvis du er i skolepraktik her på skolen eller i virksomheds forlagt undervisning. EMMA Kriterierne Når du har valgt at starte i skolepraktik, skal du overholde EMMA kriterierne, som er: Egnet: Det vil sige, at du har bestået grundforløbet og opfylder adgangskravene til det ønskede speciale, og at du skal være egnet til at gennemføre uddannelsen. Derunder hører også, at du skal være mødestabil. Inden du kan optages i skolepraktik, bliver du indkaldt til en EMMA-vurdering, som danner baggrund for din optagelse. Denne vurdering vil ske her på skolen. Mobil geografisk: Det vil sige, at du skal være klar til at tage en praktikplads over hele landet. Der er mulighed for at søge økonomisk støtte til flyttehjælp, indskud og andre udgifter, hos AUB (Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag). Flere oplysninger på under AUB. Mobilt faglig: Det betyder, at du skal tage en praktikplads i en branche, som dit grundforløb giver adgang til, også selvom det ikke er den uddannelse du ønsker dig mest. Du skal være fleksibel og have flere uddannelsesønsker. Aktivt søgende: Du skal kunne dokumentere, at du aktivt forsøger at finde dig en praktikplads, så husk at notere hvor du har søgt. Du skal uploade dine ansøgninger i ELEVPLAN. Du skal have en synlig profil på så virksomhederne har mulighed for at finde dig. Koder til praktikpladsen.dk, udleveres på skolen. På praktikpladsen.dk ligger der en vejledning i hvordan du opretter en profil. Advarsel Hvis ikke ovenstående regler overholdes, får du en mundtlig advarsel, overtræder du igen får du en skriftlig advarsel og sker det igen, kan du ikke fortsætte i skolepraktik. Hvis dine overtrædelser medfører at du bliver meldt ud af skolepraktik, kan du IKKE starte i skolepraktik igen. Løn/Ydelse - godtgørelse Som skolepraktikant modtager du ikke løn, men en månedlig skolepraktikydelse, svarende til de gældende satser, som for 2013 er: Under 18 år kr. pr. mdr. før skat Over 18 år kr. pr. mdr. før skat. Skolepraktikydelsen kan ikke suppleres med anden offentlig ydelse. Hvis din samlede transportvej er mere end 20 km. Hver dag, kan du får refunderet det der svarer til det billigste offentlige transportmiddel. Du kan få refunderet 90 % af det billigste offentlige transportmiddel når du er i virksomhedsforlagt undervisning og 100 % når du er på skolen. Der gælder andre regler når du indgår en restaftale eller en delaftale med en virksomhed, så er du lønmodtager og kan derfor trække kørsel fra i skat. Alle ydelser vil blive udbetalt til din NEM-konto. Har du ikke en NEM-konto skal du have oprette en, for at kunne modtage ydelsen. Den skal oprettes i dit pengeinstitut. 6.

7 Din lønseddel får du ikke i papirform, med i din E-Boks. Er du i tvivl om brugen af E-Boks, så kontakt Praktikcenter Aars, vi hjælper gerne med at komme i gang. Husk du skal først have bestilt et NEM-id, for at kunne bruge E-Boks. Sygdom/fravær Hvis du bliver syg eller har andet fravær, skal du melde det imellem kl og 9.00 til skolen og til virksomheden skal du melde det til normal arbejdstids opstart. Du kan ikke melde fravær ved at sende en mail eller sms, det skal være telefonisk kontakt. Hvis ikke du melder det, regnes det for ulovlig fravær, og der vil ikke blive udbetalt skolepraktikydelse, for de dage du udebliver. Ved gentagelser, kan det medføre ophør i skolepraktik. Sygdom/fravær meldes til: Mette Louise Pedersen tlf Martin Skovbak Tlf Kørekort Afhængig af hvilken uddannelse du er i gang med, ydes der tilskud til kørekort når du er i skolepraktik. Tilskuddet ydes til myndighedskravet, for erhvervelse af kørekort, dog maks kr. Myndighedskravet: Personbil op til kg. 29 Teori lektioner. 4 Lektioner på lukket øvelsesbane. 16 Lektioner i manøvre på vej. 4 Lektioner i manøvre på køreteknisk anlæg. 1 Prøvegebyr. 1 Førstehjælp. 1 Lægerklæring. Arbejdstøj og arbejdssko Der ydes tilskud til arbejdstøj og arbejdssko når du er i skolepraktik, hvis din uddannelse er berettiget til at modtage tilsvarende ydelser fra arbejdsgiveren. Skolen skal påse at de afholdte udgifter er mindst mulige. Ferie Når du er i skolepraktik, optjener du ikke ferie som du ville gøre, hvis du havde en uddannelsesaftale med en virksomhed. Du får skolepraktikydelse i ferien, mens du er i skolepraktik. Du optjener ikke feriepenge, som du kan bruge efter skolepraktikken, eller når du får en praktikaftale. Har du optjent feriepenge i et tidligere job, skal de bruges inden du kan få skolepraktikydelse i ferien. Du har 25 feriedage pr. år, når du er i skolepraktik. Er du i gang med en skoleperiode, kan du ikke holde ferie. Uddannelsens forløb At gennemføre sin uddannelse i skolepraktik, har samme varighed som hvis du tager den i en virksomhed. Den tid du har været i skolepraktik, bliver normalt modregnet, når du får en restaftale med en virksomhed. 30 dage efter du har bestået og afslutte dit grundforløb, kan du starte i skolepraktik her på skolen eller ude i en virksomhed, i det der kaldes VFU (virksomheds forlagt undervisning). Din uddannelse vil være en vekseluddannelse, det vil sige at du veksler mellem skoleophold og praktik. Der er udarbejdet skemaer som du får med ud i virksomheden, på den måde har du mulighed for at sikre dig at alle de delmål der er lagt for din uddannelse, bliver opfyldt. Hvis du uforskyldt mister din uddannelsesaftale, (eks. Hvis virksomheden lukker) har du ret til at fortsætte din uddannelse i skolepraktik. 7.

8 Adresseændring Hvis du skifter adresse er det vigtig at du melder det til skolen og til virksomheden hvis du er i virksomhedsforlagt undervisning. Vi skal altid have de sidste nye kontaktoplysninger på dig. Det gælder også mail og telefon nr. Tandlæge/lægebesøg Tandlæge og lægebesøg m.m. lægges uden for arbejdstiden, så vidt det er muligt. Begravelse Du kan få fri til begravelse, hvis det er den nærmeste familie. Forsvarets dag Der er frihed til at komme til forsvarets dag. Der kan dog søges om udsættelse hvis du er under uddannelse, op til det år du fylder 25 år, eller indtil et år før afslutningen af din uddannelse. Forsikringsforhold Skolen har en forsikring gennem statens selvforsikring som dækker dig, hvis du kommer til skade under arbejdet. Det er altid en god ide at have en ansvarsforsikring, hvis du er så uheldig at forvolde skade på udstyr i virksomheden eller på andre personer. I de fleste tilfælde har virksomheden en forsikring der dækker skader du forvolder på materiel. Ved tyveri af dine ejendele har skolen ikke en forsikring der dækker, der skal du selv have en indbo/tyveriforsikring. Kontakt dit eller dine forældres forsikringsselskab, for præcis at få oplyst deres vilkår. Praktik Når man starter i skolepraktik er der mulighed for at være i praktik på skolen eller i det der kaldes Virksomhedsforlagt undervisning (VFU). På Erhvervsskolerne Aars sørger vi i videst mulig omfang for at du kommer i VFU, det giver en bedre oplevelse af hvordan det foregår i den virkelige verden. VFU skal du bruge til at sælge dig selv til virksomheden, så de får øjnene op for at det lige netop er dig, de skal tilbyde en praktikplads. Der er flere eksempler på at en virksomhed har taget en elev før tid, hvis VFU perioden er gået rigtig godt. Delaftale Nogle virksomheder har perioder hvor de har mere travlt end i andre perioder. I sådanne tilfælde er det muligt at lave en delaftale med virksomheden. Når en delaftale er slut har du ret til at komme tilbage i skolepraktik. At have en delaftale er det samme som at have en uddannelsesaftale bare i en kortere periode. Virksomheden betaler din løn. Du skal stadig leve op til EMMA reglerne for at have mulighed for at komme tilbage i skolepraktik. Restlæreforhold Om det er skolepraktik eller delaftale, er det klare mål altid at opnå en restaftale med en virksomhed. Når du indgår en aftale med en virksomhed skal du kontakte Praktikcenter Aars som så lave de fornødne dokumenter. Ordensregler Den ugentlige arbejdstid i skolepraktik er 37 timer. Du skal under hele uddannelsen, både under skoleophold og i praktik, overholde arbejdstiden. Mødetiderne skal overholdes, også i forbindelse med pauser. Du må ikke møde påvirket, og alle former for alkohol/euforiserende stoffer må ikke medtages/indtages. Misbrug vil medføre øjeblikkelig bortvisning, og udmeldelse af skolepraktik. Tyveri vil medføre øjeblikkelig bortvisning, og udmeldelse af skolepraktik, og det vil blive politianmeldt. 8.

9 Hærværk vil også medføre bortvisning og udmeldelse af skolepraktik. Du vil blive gjort erstatningspligtig for de skader du har forvoldt. Du skal altid rette dig efter de regler der er foreskrevet på skolen eller i virksomheden hvis du er i VFU. Hver uddannelse har beskrevet praktikmål og udarbejdet skema med disse. Den uddannelsesansvarlige laver løbende EMMA vurdering af skolepraktikeleven Elever og oplæringsansvarlige på skole og i virksomhederne evaluerer ud fra skemaer om praktikmålene er nået. Skolepraktikeleverne besvarer tilfredshedsundersøgelse en gang om året. 9.

VÆRD AT VIDE. Håndbog for skolepraktik. Fotofelt. - kompetencer til en fremtid med succes

VÆRD AT VIDE. Håndbog for skolepraktik. Fotofelt. - kompetencer til en fremtid med succes VÆRD AT VIDE Håndbog for skolepraktik Fotofelt - kompetencer til en fremtid med succes Skolepraktik Indledning Når du har afsluttet og bestået dit grundforløb, kan du søge om optagelse i skolepraktik,

Læs mere

Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars

Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars Tidsplan: Tilpasning og udvidelse af lokaler, vedr. ny godkendelser 01.08.16 01.07.2017 Samarbejdsaftaler med andre skoler og praktikcentre

Læs mere

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST Praktikcenterhåndbog En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST 3-4-2014 Bilag 8 1 Indhold Velkommen til praktikcentret... 3 EMMA... 4 Ordensregler... 6 Advarsler...

Læs mere

HVIS DU VIL BRUGE MERE END HOVEDET

HVIS DU VIL BRUGE MERE END HOVEDET HVIS DU VIL BRUGE MERE END HOVEDET Syddansk Erhvervsskole er Danmarks største tekniske erhvervsskole med mere end 5.200 årselever og Danmarks største tekniske gymnasium. Vi bor på flere adresser i både

Læs mere

Information om skolepraktik. - til dig som går på grundforløb

Information om skolepraktik. - til dig som går på grundforløb Information om skolepraktik - til dig som går på grundforløb På de næste sider finder du en masse nyttige informationer til dig som er i gang med grundforløbet. Måske overvejer du at komme i Skolepraktik,

Læs mere

Håndbog om praktikcentret PRAKTIKCENTRET ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

Håndbog om praktikcentret PRAKTIKCENTRET ROSKILDE TEKNISKE SKOLE Håndbog om praktikcentret PRAKTIKCENTRET ROSKILDE TEKNISKE SKOLE Indhold Velkommen til praktikcenteret 4 Uddannelsens varighed 5 Uddannelsens indhold 5 Uddannelsesplan 5 Faglige krav og evaluering 5 EMMA-kriterierne

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. HÅNDBOG - Praktikcenter 2016. En uddannelse med mange muligheder

Gør tanke til handling VIA University College. HÅNDBOG - Praktikcenter 2016. En uddannelse med mange muligheder Gør tanke til handling VIA University College HÅNDBOG - Praktikcenter 2016 En uddannelse med mange muligheder Praktikcenter for Beklædningshåndværkere Velkommen i Praktikcentret. Vi glæder os til at arbejde

Læs mere

Skolepraktik håndbog. Indhold

Skolepraktik håndbog. Indhold Skolepraktik håndbog. Indhold Skolepraktik håndbog.... 1 Indledning:... 2 Start i skolepraktikken... 3 Hvad kræves der af dig?... 3 Hvad er SKP:... 3 Uddannelsens varighed og indhold... 4 Uddannelseshåndbogen...

Læs mere

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro. Skolepraktik Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Indholdsfortegnelse Hvad er skolepraktik side 3 Skolepraktik

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik CPH WEST - Frisør Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolepraktikken... 1 Ordensregler. 2 SKP-administrationen. 3 Din SKP kontaktperson 3 Personaleoplysninger

Læs mere

aarhustech.dk VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH

aarhustech.dk VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH Velkommen i skolepraktik Vi glæder os til at arbejde sammen med dig om din uddannelse. Vi håber, du vil få glæde og gavn af de kompetencer og færdigheder, vi kan

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen

Hotel- og Restaurantskolen Hotel- og Restaurantskolen Håndbog for elever i praktikcenteret Indholdsfortegnelse Velkommen EMMA-vurdering Trivsel i praktikcenteret Praktikydelse m.v. Sygdom og andet fravær Ferie og helligdage Forsikringsforhold

Læs mere

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto SKP HÅNDBOGEN -for Auto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til SKP 4 Praktikmål 5 Opgavebeskrivelser 5 EMMA 6 Ordensregler 7 Fravær 7 Læge- og tandlægebesøg 7 Fravær der berettiger

Læs mere

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog Til elever og forældre Skolepraktik Håndbog Krav til skolepraktikelever www.praktikpladsen.dk du skal være synlig og have en opdateret profil Elevplads.dk praktikpladssøgningen skal registreres Egnet egnet

Læs mere

Vedtægt for Handelsgymnasiet Ribe

Vedtægt for Handelsgymnasiet Ribe Vedtægt for Handelsgymnasiet Ribe Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Handelsgymnasiet Ribe er en selvejende institution med hjemsted i Esbjerg Kommune, Region Syddanmark, og omfattet af lov om institutioner

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 24-4-2014 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

Jura - aktuelt nyt og spørgsmål. 02-05-2013 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

Jura - aktuelt nyt og spørgsmål. 02-05-2013 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Jura - aktuelt nyt og spørgsmål Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Jura - aktuelt nyt og spørgsmål 1. Rammerne for drift af skolepraktik 2. Salg og produktion 3. Uddannelsesaftaler,

Læs mere

Indhold Praktikcenterskole / Samarbejdsskole... 3 Krav som eleven skal opfylde i optagelsesmåneden... 3 EMMA... 3 Praktikpladssøgning...

Indhold Praktikcenterskole / Samarbejdsskole... 3 Krav som eleven skal opfylde i optagelsesmåneden... 3 EMMA... 3 Praktikpladssøgning... SKP-Håndbog 1 Indhold Praktikcenterskole / Samarbejdsskole... 3 Krav som eleven skal opfylde i optagelsesmåneden... 3 EMMA... 3 Praktikpladssøgning.... 3 Der er udviklet en app, som kan hjælpe med ideer

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken

Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken Generelt om datakilder i praktikpladsstatistikken Praktikpladsstatistikken er udarbejdet på baggrund af de registreringer som erhvervsskolerne har foretaget

Læs mere

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST.

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Kære nye praktikcenterelev Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Håndbogen giver en orientering om de vigtigste regler gældende

Læs mere

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK HVEM ER VI? PraktikCentret Køge er et af de største praktikcentre i Danmark på kontorområdet og har siden

Læs mere

Informationsmøde om skolepraktik. Svendborg Erhvervsskole

Informationsmøde om skolepraktik. Svendborg Erhvervsskole Informationsmøde om skolepraktik Svendborg Erhvervsskole Uddannelser Svendborg Erhvervsskole er godkendt Praktikcenter for Smedeuddannelsen Tømrer Elektriker Snedkeruddannelsen Ernæringsassistent Svendborg

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 13-8-2015 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

Kvalitetshåndbog for SkolePraktik

Kvalitetshåndbog for SkolePraktik Idégrundlag Idégrundlaget for SkolePraktikuddannelsen er at give eleven rammer for at tage den praktiske del af uddannelsen inden for kontor-, handels- eller butiksfaget. Eleven skal modnes - såvel fagligt

Læs mere

Vedtægt for Bjerringbro Gymnasium

Vedtægt for Bjerringbro Gymnasium Vedtægt for Bjerringbro Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Bjerringbro Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Viborg Kommune, Region Midtjylland,

Læs mere

Skoleaftale i Praktikcentret

Skoleaftale i Praktikcentret Skoleaftale i Praktikcentret Til elever og forældre Krav til elever med skoleaftaler i Praktikcentret www.praktikpladsen.dk Du skal være synlig og have en opdateret profil. Egnet Du skal have bestået grundforløbet.

Læs mere

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Program Hvad er Skolepraktik Uddannelser i skolepraktik Optagelse EMMA-kriterierne Skolepraktikelevers retslige stilling Økonomi Ferie Om Praktikcentret Hvad er skolepraktik?

Læs mere

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Udbydere af erhvervsuddannelser Praktikcentre Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1. Bilag 3. Forstærket indsats for flere praktikpladser I maj 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre aftale om en praktikpladspakke, som blandt andet indeholdt en

Læs mere

Orienteringsmøde om skolepraktik. Din indgang til svendebrevet

Orienteringsmøde om skolepraktik. Din indgang til svendebrevet Orienteringsmøde om skolepraktik Din indgang til svendebrevet 1 Dagens program Historier fra skolepraktik Uddannelsens opbygning Uddannelsesaftale Praktikcentret Konsulenter Uddannelsesadministrationen

Læs mere

Referatet er godkendt i Haderslev d. 2006. skolens daglige leder

Referatet er godkendt i Haderslev d. 2006. skolens daglige leder Referat af møde i Haderslev Katedralskoles midlertidige bestyrelse mandag d.30.10.2006 kl.19.30. Til stede Fra bestyrelsen: Søren Vang Rasmussen, Ella Skjellerup, Per A. Laursen, Georg Lauridsen, Anne

Læs mere

Herlev Gymnasium og HF

Herlev Gymnasium og HF Vedtægt for Herlev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Herlev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Herlev Kommune, Region

Læs mere

SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE

SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser I Danmark har vi en lang tradition for erhvervsuddannelser, der består af en kombination af skoleuddannelse og oplæring

Læs mere

Erhvervsskolerne Aars

Erhvervsskolerne Aars Erhvervsskolerne Aars Erhvervsskolerne Aars Erhvervsgymnasier (HHX,HTX) EUD/EUX grundforløb Smedeuddannelsen Ernæringsassistentuddannelsen Handels- og salgsassistentuddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Læs mere

Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev.

Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Velkommen Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Under hele din ansættelse er det Sydvestjysk Sygehus eller Psykiatri i Region

Læs mere

Forstærket indsats i forhold til Aalborg Handelsskoles elevers og praktiksteders brug af Praktikpladsen.dk

Forstærket indsats i forhold til Aalborg Handelsskoles elevers og praktiksteders brug af Praktikpladsen.dk FoU projekt 116838: Forstærket indsats i forhold til Aalborg Handelsskoles elevers og praktiksteders brug af Praktikpladsen.dk Anne Birch Aalborg Handelsskole, januar 2008 Indholdsfortegnelse: 1: Baggrund

Læs mere

Vedtægt for Næstved Gymnasium og HF

Vedtægt for Næstved Gymnasium og HF Vedtægt for Næstved Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Næstved Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med lernsted i Næstved Kommune, Region

Læs mere

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 1 Indhold Indledning................................. 3 Skoleaftale................................. 3 Uddannelsens varighed og indhold.................... 3 Varighed.........................................

Læs mere

Vedtægt for Midtsjællands Gymnasium

Vedtægt for Midtsjællands Gymnasium ^ Vedtægt for Midtsjællands Gymnasium V Vedtægter for Midtsjællands Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Midtsjællands Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

Informationsmøde om skolepraktik FOOD

Informationsmøde om skolepraktik FOOD Informationsmøde om skolepraktik FOOD Uddannelser med skolepraktik Svendborg Erhvervsskole er godkendt Praktikcenter for Gastronom Ernæringsassistent Skolepraktik på anden skole Skal du i skolepraktik

Læs mere

Til Praktikcentre / Erhvervsskoler. Orientering om praktikpladsinitiativerne i Vækstpakken. 1. december 2014 Sags nr.: 083.83S.541

Til Praktikcentre / Erhvervsskoler. Orientering om praktikpladsinitiativerne i Vækstpakken. 1. december 2014 Sags nr.: 083.83S.541 Til Praktikcentre / Erhvervsskoler Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Orientering om praktikpladsinitiativerne

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen

Hotel- og Restaurantskolen Hotel- og Restaurantskolen Håndbog for elever i praktikcenteret Velkommen Velkommen som elev i Hotel- og Restaurantskolens praktikcenter (PC). Vi er glade for at kunne hjælpe dig i gang med din uddannelse

Læs mere

1 Hensynet til sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer

1 Hensynet til sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer Projektbeskrivelse Evaluering af praktikcentre Undervisningsministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) om at gennemføre en evaluering af praktikcentrene, der er etableret på 50 erhvervsskoler

Læs mere

Praktikcenter Viborg

Praktikcenter Viborg Praktikcenter Viborg Håndbog for praktikcenter 2014 Indhold Indledning...3 Uddannelsens varighed og indhold...3 Varighed:...3 Uddannelsens indhold:...3 Faglige krav og evaluering, EMMA-evaluering af praktikforløb...3

Læs mere

SKOLEPRAKTIK HÅNDBOG

SKOLEPRAKTIK HÅNDBOG SKOLEPRAKTIK HÅNDBOG SKOLEPRAKTIK UDDANNELSENS VARIGHED OG INDHOLD Skolepraktik (SKP) er en uddannelsesgaranti Selandia tilbyder elever, der står uden anden mulighed for at gøre deres uddannelse færdig.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. 18/00097 Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Læs mere

SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik (SKP) på Erhvervsskolen Nordsjælland

SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik (SKP) på Erhvervsskolen Nordsjælland SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik (SKP) på Erhvervsskolen Nordsjælland Bygningsmaler Elektriker Ernæringsassistent Gastronom Murer Personvognsmekaniker Serviceassistent Snedkeruddannelsen

Læs mere

Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen

Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen Som EUD-elev på Skovskolen er der nogen generelle ordensregler du skal følge i hverdagen. Reglerne er vedtaget for at skabe det bedst mulige studiemiljø. Vi forventer,

Læs mere

sde.dk I skolepraktik i Praktikcentret Håndbog for skolepraktik

sde.dk I skolepraktik i Praktikcentret Håndbog for skolepraktik sde.dk I skolepraktik i Praktikcentret på Syddansk Erhvervsskole Håndbog for skolepraktik Velkommen i skolepraktik Hvis du ikke har fået en læreplads eller uforskyldt har mistet din lærerplads, kan du

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik Erhvervsskolen Nordsjælland Håndbog for elever i Esnords skolepraktik 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD SIDE VELKOMMEN TIL SKOLEPRAKTIKKEN PÅ ESNORD 3 Nyttige adresser og kontaktpersoner

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Svendborg

Læs mere

(bemærk der findes forside i powerpoint format)

(bemærk der findes forside i powerpoint format) (bemærk der findes forside i powerpoint format) Formålet med elevpjecen Vi ved af erfaring at det første stykke tid kan være en smule uoverskueligt, fordi du møder mange nye mennesker og får en masse ny

Læs mere

Praktikcenter for Handel (Business to Business) & Detail (Butik og E-handel) på IBC Fredericia

Praktikcenter for Handel (Business to Business) & Detail (Butik og E-handel) på IBC Fredericia Praktikcenter for Handel (Business to Business) & Detail (Butik og E-handel) på IBC Fredericia Praktikcenter Mosegårdsvej 1 7000 Fredericia Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Ansættelse i et Praktikcenter...

Læs mere

Informationsmøde om skolepraktik

Informationsmøde om skolepraktik Informationsmøde om skolepraktik TECH Side 1 Uddannelser med skolepraktik på Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier Smed Personvognsmekaniker Elektriker Gastronom Ernæringsassistent Tømrer Snedkeruddannelsen

Læs mere

Stærkere kobling mellem uddannelsernes skoledel og praktiske del. 1770 Tandklinikassistent

Stærkere kobling mellem uddannelsernes skoledel og praktiske del. 1770 Tandklinikassistent Indsatsområde nr. 3 Uddannelses nr. og navn Lokation(er) Ansvarlig chef Ansvarlig leder Begrund/ beskrivelse af problemstillingen Stærkere kobling mellem uddannelsernes skoledel og praktiske del 1330 Hospitalsteknisk

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole ( skovskolen) Institutionsnummer: 147431 Dato: 18/3 2011 Underskrift: (bestyrelsesformand)

Læs mere

Elevhåndbog for SoSu-elever

Elevhåndbog for SoSu-elever Velkommen som nyansat i Køge Kommune Elevhåndbog for SoSu-elever Fælles og Kulturforvaltningen Personaleafdelingen 12 1 Introduktion Kontaktpersoner Velkommen til din nye arbejdsplads i Køge Kommune. Vi

Læs mere

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik Erhvervsskolen Nordsjælland Håndbog for elever i Esnords skolepraktik 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD SIDE VELKOMMEN TIL SKOLEPRAKTIKKEN PÅ ESNORD 3 Nyttige adresser og kontaktpersoner

Læs mere

Ønsker du at vide mere om skolepraktikforløbet. Skolepraktik. Smed - bearbejdning Klejnsmed. til klejnsmedeuddannelsen er du velkommen til at kontakte

Ønsker du at vide mere om skolepraktikforløbet. Skolepraktik. Smed - bearbejdning Klejnsmed. til klejnsmedeuddannelsen er du velkommen til at kontakte Ønsker du at vide mere om skolepraktikforløbet til klejnsmedeuddannelsen er du velkommen til at kontakte Skolepraktik Jørgen S. Johnsen mobil 61 22 08 36 Hans Uhd Jakobsen tlf. 96 80 15 48 Ole Iversen

Læs mere

Vedtægt for Gribskov Gymnasium

Vedtægt for Gribskov Gymnasium Vedtægt for Gribskov Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Gribskov Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Gribskov Kommune, Region Hovedstaden

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Elevhåndbogen

Danske Malermestre. Værd at vide om... Elevhåndbogen Danske Malermestre Værd at vide om... Elevhåndbogen 2 Elevhåndbogen Af Niels Håkonsen 1 udgave, 1 oplag. Danske Malermestre 2013 Teksterne må kun kopieres og eftergøres af medlemmer af Danske Malermestre

Læs mere

Orienteringsmøde om skolepraktik. Din indgang til svendebrevet

Orienteringsmøde om skolepraktik. Din indgang til svendebrevet Orienteringsmøde om skolepraktik Din indgang til svendebrevet 1 Dagens program Historier fra skolepraktik Praktikcentret Uddannelsens opbygning Konsulenter Uddannelsesadministrationen Uddannelsesaftale

Læs mere

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Vælg billede Vælg farve HR-afdelingen, Lønfunktionen & Uddannelse og Kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Velkommen til Region Syddanmark Dine arbejdsvilkår...

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse 2016

Pædagogisk Assistent Uddannelse 2016 Pædagogisk Assistent Uddannelse 2016 Pjece til PAU-elever Kære pædagogisk assistent-elev Vi er glade for at kunne byde dig velkommen som elev i Frederikssund kommune. Vi håber, at vi med denne folder kan

Læs mere

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening OVERENSKOMST om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Overvejer du en elev? Går du og overvejer at ansætte en elev uden at vide hvordan det kan lade sig gøre?

Overvejer du en elev? Går du og overvejer at ansætte en elev uden at vide hvordan det kan lade sig gøre? MANGLER ELEV? DU EN 04 Overvejer du en elev? Går du og overvejer at ansætte en elev uden at vide hvordan det kan lade sig gøre? 05 Prøvetid Hvad nu hvis... Hvilke muligheder har parterne for ændringer

Læs mere

Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre. Evaluering af praktikcentre, del 3

Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre. Evaluering af praktikcentre, del 3 Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3 Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3 2015 Det

Læs mere

nr.: 20.4.3. følgende første møde vedtægtens formand og øverste leder indsigt i og som øvrigt stk. 4 her. OPGAVER

nr.: 20.4.3. følgende første møde vedtægtens formand og øverste leder indsigt i og som øvrigt stk. 4 her. OPGAVER 1 Den 24. febr. 2011 Bestyrelsesmødet den 24. februarr 2011. Bilag nr.: 20.4.3. FORRETNINGSORDEN OG INSTRUKSER Forretningsorden og instrukser for bestyrelsen ved Århus Social og Sundhedsskole. I henhold

Læs mere

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. VUC Lyngby er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, Region Hovedstaden, og omfattet af lov om institutioner

Læs mere

Yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken. Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning

Yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken. Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning VID Praktikcenter Handlings- og opfølgningsplan 2014-2015 To gange om året gennemfører vi tilfredshedsundersøgelser blandt vores studerende i skolepraktikken. Med afsæt i resultaterne derfra og andre tilbagemeldinger

Læs mere

FRA SOSU-LOV TIL ERHVERVSSKOLELOV

FRA SOSU-LOV TIL ERHVERVSSKOLELOV FRA SOSU-LOV TIL ERHVERVSSKOLELOV Velfærdsaftalen: Uddannelse til alle 95% af en ungdomsårgang gennemfører ungdomsuddannelse i 2015 Kommunernes ansvar Erhvervsuddannelserne skal fornys: o Rummelighed o

Læs mere

Gennemgang af søgekøen

Gennemgang af søgekøen Gennemgang af søgekøen Af Kontor for Analyse og Administration Som en del af udmøntningen af vækstpakken 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang af søgekøen, hvor erhvervsskolerne

Læs mere

Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling!

Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling! Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling! Har du råd til at lade være med at ansætte en elev? Sådan kommer din virksomhed i gang med en elev Hvad er en uddannelsesaftale? Januar 2014 Døesvej 70-76

Læs mere

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Munkensdam Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Munkensdam Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

Eud-reformen i praksis Workshop 7 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet

Eud-reformen i praksis Workshop 7 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet Eud-reformen i praksis Workshop 7 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet Eud-reformen i praksis workshop 7, Odense, 18. marts 2015 Side 1 Generelt Loven styrer overordnet Kun en del

Læs mere

SKP håndbogen for smed

SKP håndbogen for smed SKP håndbogen for smed Udarbejdet af Henning Petersen og Isak Wickstrøm Faglærer og ansvarlig for SKP Smed CPHWest Afdelingsleder: Kim von Bülow Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Vedtægt for Rybners. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Rybners. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Rybners Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Rybners er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Esbjerg Kommune, Region Syddanmark, og omfattet af lov

Læs mere

Voksenlærling - er det dig?

Voksenlærling - er det dig? Voksenlærling - er det dig? A-kassen Fremtiden er faglært Indhold Voksenlærling... 3 Fakta om at blive voksenlærling... 4 Din løn... 4 Find en virksomhed... 5 Skoleuddannelsen... 5 Guide til arbejdsgiver,

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag LBK nr 784 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 154.73M.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Forretningsmodel for Detailuddannelsen med Specialer Forår 2016 Arvikavej 2B skivehs@skivehs.dk T +45 99 14 14 14 DK-7800 Skive www.skivehs.dk F +45 99

Læs mere

Vedtægter for Skive Gymnasium & HF

Vedtægter for Skive Gymnasium & HF Vedtægter for Skive Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Skive Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Skive Kommune, region Midtjylland

Læs mere

Kvalitet i uddannelserne

Kvalitet i uddannelserne Kvalitet i uddannelserne Nedenfor bliver der redegjort for en række mål, hvis udvikling kan bidrage positivt til udviklingen af kvaliteten i uddannelserne. Mål 1. Uddannelserne skal møde kompetencebehovene

Læs mere

Start i Skolepraktik på KTI. Vil du være. Tømrer?

Start i Skolepraktik på KTI. Vil du være. Tømrer? Start i Skolepraktik på KTI Vil du være Tømrer? Du sidder nu med brochuren om skolepraktikordningen, fordi du gerne vil være tømrer, men endnu ikke har anskaffet en praktikplads. Læs på midtersiderne om

Læs mere

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. oktober 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne (besvarelse af

Læs mere

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde Klar til elever Fakta om lønrefusion Lønrefusion fra AUB For at være berettiget til at modtage støtte fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til en elev skal arbejdsgiveren betale til ATP. Virksomheder

Læs mere

Kontraktbilag med social klausul vedrørende elever/praktik

Kontraktbilag med social klausul vedrørende elever/praktik Kontraktbilag med social klausul vedrørende elever/praktik Social klausul vedr. private udbyderes elevforpligtelser I forbindelse med udbud af praktisk og personlig hjælp i Københavns Kommune har Grunduddannelse

Læs mere

Indholdet i samarbejdsaftalen Aktiviteterne i skemaet er forsøgt beskrevet nogenlunde i den rækkefølge, procedurerne skal udføres.

Indholdet i samarbejdsaftalen Aktiviteterne i skemaet er forsøgt beskrevet nogenlunde i den rækkefølge, procedurerne skal udføres. Rettet februar 2014 Samarbejdsaftale mellem Social- og Sundhedsskolen Esbjerg, Billund, Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Ringkøbing-Skjern kommuner, Sydvestjysk Sygehus samt behandlings- og socialpsykiatrien.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige ANSØGNINGSSKEMA Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige Ansøgningen sendes til: Styrelsen for Arbejdsmarked og

Læs mere

Velkommen til Hartmanns A/S 3

Velkommen til Hartmanns A/S 3 vikarhåndbogen Indhold Velkommen til Hartmanns A/S 3 Vikar hos Hartmanns 4 Arbejdstid 4 Når du møder på arbejdspladsen 4 Tavshedspligt 5 Sygdom 5 Sygedagpenge 5 1., 2. og 3 ledighedsdag (G-dage) 6 Feriepenge

Læs mere

Om skolepraktik fakta og opmærksomhedspunkter

Om skolepraktik fakta og opmærksomhedspunkter Om skolepraktik fakta og opmærksomhedspunkter Praktikpladssituationen generelt 1 Praktikpladsstatistikken for august 2009 viser følgende hovedtendenser: Der er indgået 18.876 uddannelsesaftaler i perioden

Læs mere

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH Indhold: 1.0 Kvalitetssystem AARHUS TECH AMU 2.0 Udbudspolitik og udliciteringspolitik 3.0 Kvalitetskrav - ansatte 3.1.0 Kvalitetskrav - chefer 3.2.0 Kvalitetskrav undervisere

Læs mere

Vedtægt for Marselisborg Gymnasium

Vedtægt for Marselisborg Gymnasium Vedtægt for Marselisborg Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Marselisborg Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Århus Kommune, Region Midtjylland

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion BEK nr 127 af 21/02/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., AER, j.nr 50-01-30 Senere ændringer til forskriften BEK nr 320 af

Læs mere