Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Videnscentrene...2 Forskning...2 Videnscenterfunktion om Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn, SISO...4 Team for Seksuelt Misbrugte Børn, SMB...11 Statens Institut for Folkesundhed...15 Socialforskningsinstituttet...18 Nationale indsatser og tiltag...20 Det sociale virksomhedsområde...20 Det sundhedsfaglige område...23 Forenings- og fritidsområdet...25 Det strafferetslige område...28 IT-området...30 Forebyggelse, information og vejledning...30 Internationalt samarbejde...33 Perspektivering...35 Litteraturudgivelser i Danmark Artikler, foldere, pjecer (udvalg)...40 Bilag Bilag Bilag

2 Indledning Denne rapport tegner et billede af nationale aktiviteter vedr. forøgede indsatser mod seksuelle overgreb mod børn i årene Den viden der ligger til grund for rapporten er baseret på erfaringer fra dels de videnscenterfunktioner, der er etableret, dels fra forskningsprojekter og dels fra tilsendte oplysninger fra en række øvrige instanser, der har beskæftiget sig med temaet. Bidragene fra de øvrige instanser er primært indsamlet i forsommeren 2002 og efterfølgende bearbejdet i et samarbejde mellem de to videnscenterfunktioner på hhv. det sociale og sundhedsmæssige område, SISO og SMB. Rapporten beskriver dermed aktiviteter eller indsatser, der er iværksat inden udgangen af Videnscenterfunktionen SISO har foretaget den samlede redigering og sammenskrivning af rapporten. Videnscentrene Socialministeriet traf i oktober 2000 beslutning om at etablere to videnscenterfunktioner vedrørende forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod børn. Beslutningen blev truffet i tilknytning til en tværministeriel redegørelse om en forstærket indsats mod seksuelt misbrug af børn. Den videnscenterfunktion, der primært relaterer sig til de sundhedsmæssige aspekter i problemstillingen, er henlagt til Center for Voldtægtsofre, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet. Denne funktion benævnes Teamet for Seksuelt Misbrugte Børn, SMB. Funktionen, der primært er knyttet til de sociale aspekter er henlagt til UFC Børn og Familier i Aabenraa. Efterfølgende er funktionen blevet benævnt SISO, sociale indsatser vedr. seksuelle overgreb mod børn. Forskning Arbejdsgruppen under Det Tværministerielle Børneudvalg foreslog i Redegørelse for en forstærket indsats mod seksuelt misbrug af børn at prioritere følgende forskningsområder: En befolkningsundersøgelse blandt unge for at skaffe viden om det aktuelle omfang og art af seksuelle overgreb på børn under den seksuelle lavalder. En belysning af mulige sammenhænge mellem seksuelle overgreb i barndommen og de mulige senfølger. Udvikling af strategier for samarbejde mellem forældre og professionelle. Tilvejebringelse af viden om krænkere, dvs. gerningsmænd til seksuelle overgreb mod børn. 2

3 Der er etableret et netværk bestående af forskere på området samt repræsentanter fra de to videnscentre. Forskningsnetværket er et tværfagligt forum, der har til formål at indsamle og sprede viden om forskning vedr. seksuelle overgreb mod børn samt udveksle og koordinere praksiserfaringer og øvrige aktiviteter på området. Til konsolidering af netværket og etablering af en sekretariatsfunktion er der søgt og bevilget midler fra Sygekassernes Helsefond, der siden foråret 2002 har haft fokus på problemstillingen seksuelle overgreb mod børn. Netværkets sekretariat er placeret på og varetages af Statens Institut for Folkesundhed. Netværket koordinerer sine opgaver på kvartårlige møder. I møderne deltager desuden en repræsentant for Sygekassernes Helsefond, ligesom fagpersoner, der har viden på området, kan deltage ad hoc. 3

4 Videnscenterfunktion om Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn, SISO Opgavebeskrivelsen for Videnscenterfunktionen SISO blev defineret som følger: Der skal med udgangspunkt i primært det sociale virksomhedsområde ske vidensopsamling vedr. problemstillingen seksuelt misbrugte børn. Udviklingscentret skal med udgangspunkt primært i det sociale virksomhedsområde medvirke til et samarbejde om og koordinering af allerede iværksatte initiativer samt medvirke til udvikling af området. Centret skal rådgive myndigheder m.fl., herunder amter og kommuner, i anliggender om seksuelt misbrugte børn. Centret skal årligt udgive en rapport om centrets aktiviteter på området. Centret er herudover ansvarlig for en samlet årlig rapportering om den nationale aktivitet på området. Rapporteringen sker i et samarbejde med Juliane Marie Centret. SISO har foreløbig valgt at tage udgangspunkt i følgende overordnede indfaldsvinkler til vidensopsamlingen: at få mere viden om, hvad der udgør de personlige, faglige og organisatoriske barrierer i forhold til at konkretisere og realisere en forstærket indsats at identificere de former for viden, der har vist sig hensigtsmæssige og virksomme i forhold til at nedbryde barrierer Overordnet har arbejdet i videnscenterfunktionen derfor først og fremmest stilet mod en tilvejebringelse af de faglige erfaringsnetværk, der kan bidrage med denne viden. Det organisatoriske niveau er blevet belyst via undersøgelser i kommuner og amtskommuner. Materialet fra disse udgør det primære grundlag for efterfølgende at inddrage de faglige og personlige niveauer i den videre vidensopsamling og - formidling. Kommunernes tiltag i forhold til sager der vedrører seksuelle overgreb mod børn SISO har i efteråret 2001 foretaget en undersøgelse af kommunernes tiltag i forhold til sager, der involverer seksuelle overgreb mod børn/unge. 172 kommuner indgik i undersøgelsen, svarende til en svarprocent på godt og vel 62 % (se bilag 1). Undersøgelsen fastslår at seksuelle overgreb mod børn er en problemstilling som alle kommuner nødvendigvis må forholde sig til. Undersøgelsen viser, at næsten alle kommuner (99 %) inden for de sidste 5 år har modtaget underretninger vedr. mistanke om seksuelle overgreb mod børn. Godt og vel 3/4 (79 %) har i samme periode modtaget underretning vedr. konkret viden om seksuelle overgreb mod børn. Mht. kommunernes indsats på området viser undersøgelsen, at lidt under halvdelen af kommunerne (47 %) har gjort et eller flere særlige tiltag i forhold til arbejdet med sager, der vedr. seksuelle overgreb mod børn. Det fremgår af undersøgelsen, at jo større kommunen er jo større er sandsynligheden for, at der er gjort tiltag på området (se bilag 2). 4

5 Blandt de kommuner der har gjort tiltag på området angiver godt og vel 1/3, at de har etableret et team, 1/3 et beredskab mens lidt færre har etableret et samråd. Nogle kommuner har både etableret team og beredskab/samråd. En hel del af kommunerne har anført at de har gjort "andre" tiltag. Blandt disse andre tiltag nævnes hyppigst: Samarbejde med politiet/ssp Efteruddannelse/kurser/temadage Samarbejde med Amtet Nedsættelse af arbejdsgruppe Udarbejdelse af procedure/handlingsplan Lidt over halvdelen af kommunerne (53 %) angiver, at de ikke har gjort målrettede særlige tiltag i forhold til arbejdet med sager, der vedrører seksuelle overgreb mod børn. Disse kommuner blev bedt om at pege på, hvor de da - i mangel på egne tiltag på området - henter specialviden. Her nævnes hyppigst: amtet (Børne- og ungerådgivning, særligt team, koordinationsgruppe, konsulent bistand som de hyppigste) privatpraktiserende psykologer PPR familiecenter sygehus politiet kommunens generelle beredskab på børneområdet Sager der omhandler seksuelle overgreb mod børn rejser også ofte en række juridiske og strafferetslige spørgsmål. Knap 3/4 (72 %) af kommunerne angiver, at de har adgang til juridisk bistand i sager der vedrører (mistanke om) seksuelle overgreb mod børn. Adgangen til juridisk bistand er mest udbredt i de mellemstore og største kommuner (hhv. 100 % og 92%), mens det i de små og mindre kommuner er ca. 2/3 af kommunerne (hhv. 67 % og 69 %) der angiver, at de har adgang til juridisk bistand. Ca. halvdelen af de 125 kommuner der har adgang til juridisk bistand benytter sig af jurist i amtet. Godt 1/3 angiver, at de har egen jurist i kommunen. Ca. 1/5 benytter sig af ad hoc konsultativ juridisk bistand, mens 18 kommuner angiver, at de benytter anden form for juridisk bistand. Her nævnes : Politiet/ Politiets jurister/politiadvokat Amtets tværfaglige koordinations gruppe/team Afdelingsleder er jurist Jurist i det sociale nævn Kommunal koordinationsgruppe 5

6 Skriftlige vejledninger og instrukser Af Høringsrapport vedrørende indsatser mod seksuelle overgreb mod børn (2000) fremgik det, at en del kommuner havde udarbejdet særlige vejledninger/instrukser eller lignende vedrørende (mistanke om) seksuelle overgreb mod børn/unge. Da høringsmaterialet ikke gav indblik i, hvor udbredt dette generelt var i kommunerne, stillede SISO efterfølgende også dette spørgsmål til samtlige kommuner. Af undersøgelsen fremgår det, at ud af den samlede svargruppe svarer lige knap 1/4 bekræftende, mens godt og vel 3/4 angiver, at de ikke har udarbejdet særlige instrukser eller vejledninger på området. I de mindste kommuner har kun et fåtal af kommunerne udarbejdet vejledninger/instrukser, mens det er langt mere udbredt i de mellemstore og største kommuner. Kun 6,3 % af de mindste kommuner med under indbyggere har udarbejdet særlige vejledninger/instrukser vedrørende seksuelle overgreb mod børn. I de mindre kommuner er det ca. 1/4 af kommunerne der har, mens 3/4 ikke har. Tallene fordeler sig noget anderledes i de mellemstore og største kommuner, idet det her er flertallet af kommuner, nemlig 2/3 der har udarbejdet instrukser/vejledninger og 1/3 der ikke har (se bilag 2). Den markante forskel i kommunernes tilbøjelighed til at udarbejde vejledninger og instrukser bør formentlig også sammenstilles med forskellen i antallet af sager. Samtidig spiller det formentlig også ind, at arbejdsgangen og sagsgangen i en lille kommune er mere gennemskuelig og person orienteret sammenlignet med forholdene i en større/stor kommune. Hvilke fordele/ulemper der er ved hhv. en etableret kontra en uformel procedure/handleplan vil der være mulighed for at spørge kommunerne om i den planlagte kvalitative vidensindsamling. Kommunernes udarbejdelse af instrukser og vejledninger må under alle omstændigheder ses i relation til og tilpasses de konkrete (lokale) ressourcer og organisation. Den fælles målsætning må imidlertid for alle kommuner være, at man bliver i stand til at håndtere sager, der vedrører (mistanke om) seksuelle overgreb mod børn kompetent, sikkert og handlekraftigt. Det kræver et velbeskrevet og velgennemtænkt beredskab. Af de 40 kommuner i undersøgelsen der angiver at have udarbejdet vejledninger/instrukser har 30 medsendt eksemplar heraf til SISO. Dette materiale bliver underkastet en særskilt analyse. Analyse af bilagsmateriale fra kommuner Der er i forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen indsendt bilag fra i alt 30 kommuner. Materialet viser, at de overvejelser, der i de enkelte kommuner har ført til udarbejdelse af et skriftligt materiale, har en række fælleselementer, men samtidig kan materialet tolkes som udtryk for forskelle i opfattelsen af, hvad der er behov for, for at optimere indsatsen. Det indsendte materiale bliver gennemgået ud fra følgende hovedindfaldsvinkler: Art Har det betydning om kommunerne har valgt at udarbejde informationsmateriale i form af et fagligt kompendium, pjece el.lign. eller udarbejdet fx beredskabsplan, retningslinier, instruks etc. Hovedtema Her kan man bl.a. rejse spørgsmål om, hvorvidt seksuelle overgreb mod børn primært vurderes særskilt eller som del af et generelt omsorgssvigt. 6

7 Undertemaer Det omfattende indhold af undertemaer kan give stof til en række videre overvejelser i vidensindsamlingen, idet temaerne vedrører såvel børn og forældre som ansatte, og hermed både behandlingsmæssige og juridiske problemstillinger. Målgruppe Hvilke faglige målgrupper retter materialet sig mod? Er der faggrupper, der ikke er tilgodeset. De ovennævnte indfaldsvinkler kan danne grundlag for en kvalitativ undersøgelse af, hvordan forskellige formidlingsformer opleves af målgruppen, og er endvidere tænkt som udgangspunkter for at indkredse den kommunale virksomheds faglige overvejelser vedr. indsatser ved seksuelle overgreb mod børn. Spørgsmålet er således bl. a om kommunerne bevidst vægter henholdsvis et handleorienteret indhold eller et fagligt reflekterende indhold. Materialet kan som sådan ikke anses som svar på det spørgsmål, men på baggrund af bilagsmaterialet vil det være muligt dels at spørge mere ind til de enkelte kommuners bagvedliggende overvejelser, dels at trække temaerne ind i netværksgrupper, der på nuværende tidspunkt ønsker at udarbejde materiale. Herudover vil det være relevant at stille spørgsmål til faggrupper, der har gjort brug af materiale med forskellig udformning. Det vil være af interesse at belyse, om og i hvilke situationer, der er behov for en kortfattet instruks eller et mere uddybende fagligt kompendium. Dele af analysen har været drøftet på netværksmøder med kommuner, der er i færd med at udarbejde materiale til vejledning for frontpersonale i praksisfeltet, samt personale i forvaltningen /PPR. På den baggrund er det indtrykket, at erfaringer fra arbejdet med bilagsanalysen vil kunne anvendes i den generelle rådgivning og formidling af erfaringer til kommunerne. Kontaktpersoner/netværk En væsentlig hensigt med SISO' s henvendelse til landets kommuner har været at skabe kontakt til og at etablere et netværk blandt de fagfolk, der sidder i kommunerne og beskæftiger sig med sager, der vedrører seksuelt misbrug af børn. Netværket danner basis for SISO s videre vidensindsamling i forhold til kommunernes praksis på området, bl.a. via etablering af netværksgrupper (se nedenfor). Hensigten med henvendelsen til kommunerne må siges at være opfyldt, idet 166 ud af 172 kommuner anførte en eller flere navngivne kontaktpersoner. Tværkommunale udviklingsfora Det overordnede mål med at etablere netværksmøder er at indsamle viden og at bidrage til refleksion over egen praksis i en gruppe af fagfolk, der beskæftiger sig med emner under hovedtemaet : Indsatser i forhold til seksuelle overgreb mod børn. Udvælgelsen af temaer foretages af SISO, der på baggrund af det netværk der blev etableret ud fra kommuneundersøgelsen, har viden om, hvordan de enkelte kommuner er organiseret på området, og hvilke fællesproblemstillinger, der kan fokuseres på. 7

8 SISO indkalder deltagerne og udarbejder dagsorden og oplæg i forhold til. det valgte tema. Deltagerne kan arbejde målrettet med egne problemstillinger, og samtidig hente inspiration fra SISO og de øvrige deltagere. Det er SISO s indtryk, at der er et behov for denne form for erfarings-udveksling og at mange kommuner gerne vil deltage. I forbindelse med SISO-konferencen i oktober 2002 (se nedenfor) blev deltagerne bedt om at tilkendegive deres interesse for at indgå i Tværfaglige Udvekslings Fora (TUF) inde for en række emner. Der er på baggrund af tilbagemeldingerne fra konferencedeltagerne efterfølgende blevet etableret 3 grupper med følgende temaer a) Unge krænkere og børn, der krænker andre børn; b) Tværfagligt samarbejde, herunder samarbejdet med politiet og c) Samtale med barn og familie. Erfaringer fra tværfaglige team For situationer, hvor seksuelt misbrug af børn eller mistanke herom er en del af problematikken, er der erfaringsmæssigt nogle billeder, der tegner sig: personale fra daginstitutioner, dagpleje, skoler m.m. har brug for og søger råd og vejledning der er ofte usikkerhed omkring underretningspligten der er ofte uklarhed om, hvad forvaltningen foretager sig ved underretning personale i daginstitutioner kommer ofte til at føle for stort ansvar for "hele sagen" skolerne fraskriver sig ofte ansvar, når denne problematik er aktuel der er generelt undren i tværfaglige teams og blandt rådsøgende over, hvad man ikke ved om hinanden og kommunens muligheder. Det vil være relevant at afdække: i hvilken form og udstrækning erfaringer fra sådanne teams formidles i den pågældende organisation hvilke behov og krav teamene opfatter fra praksisfeltet udviklingsmetoder for tværfaglig vidensformidling Amternes indsatser vedr. seksuelle overgreb mod børn Det fremgår - ikke overraskende - af kommuneundersøgelsen, at amterne er en central samarbejdspartner for kommunerne i sager, der vedrører seksuelle overgreb mod børn. Et væsentligt fokus i forhold til amterne er rådgivningen i særlige problemstillinger. Men også amternes målsætninger og tiltag i forhold til forebyggelse, opsporing og behandling af seksuelle overgreb mod børn er vigtigt at få afdækket. Mange kommuner efterlyser et overblik over amternes viden, tilbud og organisering på området. Med henblik på at bidrage til at etablere et overblik over amternes indsatser i fht. seksuelle overgreb mod børn, udsendte SISO i sommeren 2002 et spørgeskema til alle amter. Hensigten med undersøgelsen er samtidig at sætte fokus på den måde den offentlige indsats mod seksuelle overgreb mod børn organiseres på. På længere sigt er det derfor også hensigten at belyse muligheder og barrierer for kommunernes adgang til amternes rådgivnings-, støtte- og behandlingstilbud. 8

9 Undersøgelsen medvirker bl.a. til at kortlægge amternes tilbud og organisering, herunder om amtet har en formuleret politik i forhold til forebyggelse, opsporing og/eller behandling af seksuelle overgreb mod børn konkrete rådgivnings- og behandlingstilbud opsamling af viden og erfaringer vedr. (tiltag mod) seksuelle overgreb mod børn regionalt samarbejde på området målsætninger for fremtiden på området seksuelle overgreb mod børn Undersøgelsen følges op af kvalitativ vidensindsamling om amternes organisering på området. SISO s samlede analyse af de indkomne data vil indgå i den endelige afrapportering, der foreligger inden udgangen af Rådgivning og formidling af viden SISOs rådgivende og formidlende funktion er bl.a. søgt opfyldt ved at vi har udarbejdet en hjemmeside på adressen Hjemmesiden retter sig først og fremmest mod fagfolk i kommuner og amter og andre, der via deres profession beskæftiger sig med problemstillingen seksuelle overgreb mod børn. Udover at informere om SISO og SISO's aktiviteter er tanken også, at hjemmesiden kan fungere som et elektronisk nyhedsbrev, hvor der er mulighed for at informere om nye tiltag inden for området sociale indsatser vedrørende seksuelle overgreb mod børn, om ny litteratur, arrangementer etc. På længere sigt kunne der også via hjemmesiden oprettes en database med oplysninger om behandlingsmuligheder, adresser og andre relevante tiltag organiseret efter amter. Endelig har det været vigtigt for SISO, at hjemmesiden kunne anspore til interaktiv kommunikation med relevante fagfolk inden for området. I udformningen af hjemmesiden er der derfor lagt vægt på, at fagfolk o.a. via hjemmesiden kan melde tilbage til SISO med kommentarer, spørgsmål og relevante oplysninger. Flere fagfolk i kommunerne benytter sig efterhånden af denne mulighed. Henvendelserne er med at give SISO meget konkrete billeder på, hvordan de forskellige problemstillinger omkring seksuelle overgreb mod børn opleves og håndteres af de forskellige fagfolk i det daglige arbejde med børn og unge. Der har endvidere også været henvendelser fra privatpersoner (forældre) med beskrivelser af ukoordinerede og belastende sagsforløb. Ligeledes har SISO udarbejdet en folder, dels med generel information om videnscenterfunktionen, dels med henvisninger til emnerne på hjemmesiden. Endvidere afholdt SISO i midten af oktober måned 2002 en landsdækkende konference med titlen: Den seneste viden om seksuelle overgreb mod børn. Indsatser i Danmark Konferencen henvendte sig primært til kommunale og amtskommunale medarbejdere. Oplæg på konferencen tog udgangspunkt i erfaringer fra de to videnscenterfunktioner og forskningsprojekterne. Endvidere var der oplæg fra en repræsentant fra Kriminalpolitiet. Et referat af konferencen er tilgængelig på SISO s hjemmeside 9

10 Planlagte aktiviteter I hovedpunkter er opgaverne vedr. udviklingsarbejdet for det kommende år : De kommunale netværksaktiviteter videreføres og udbygges Tværgående netværksgrupper etableres evt. senere i forløbet Der sættes fokus på visitationen til kommunale familieværksteder. Hvordan belyses og videregives sager, hvor der er aspekter af seksuelle overgreb Der gennemføres en undersøgelse i forhold til amterne samt en efterfølgende analyse af det indkomne materiale Der planlægges og iværksættes amtskommunale netværksaktiviteter Der sættes fokus på visitationen til amtskommunale døgninstitutioner. Hvordan belyses og videregives sager, hvor der er aspekter af seksuelle overgreb Uddannelsesområdet inddrages i vidensopsamlingen Der arbejdes videre med etablering af litteraturdatabase Formidling af indhentet viden og erfaringer planlægges og iværksættes. 10

11 Team for Seksuelt Misbrugte Børn, SMB Det sundhedsmæssige aspekt i videnscenterfunktionen ligger på Rigshospitalet i Juliane Marie Centret i tilknytning til pædiatrisk klinik 1. Der er fra socialministeriet stillet følgende opgaver: 1. Modtageafsnit for børn fra hele landet, uden hensyn til geografi. 2. Beskrivelse og afgrænsning af denne modtagefunktion med henblik på fastlæggelse af relevante ydelser, som centret skal levere. 3. Vidensopsamling og forskning vedr. undersøgelse og behandling af seksuelt misbrugte børn. 4. Koordinering med andre initiativer på området. 5. Rådgivning af myndigheder 6. Afrapportering til socialministeriet Klinikfunktionen Organisatoriske rammer Det overordnede ansvar for SMB ligger formelt hos centerdirektøren for Juliane Marie Centret, og rent praktisk i en styregruppe, hvis medlemmer er teamets personale samt chefpsykolog Svend Aage Madsen og klinikchef dr.med. Karen Vitting Andersen, der er formand for styregruppen. Fra den 1. august 2002 er det daglige personale i klinikfunktionen en børnelæge, som er den daglige leder, en sygeplejerske, en børnepsykolog, en socialrådgiver og en sekretær. Klinikfunktionen er lands- og døgndækkende, således at teamet er til stede i almindelig arbejdstid. I aftentimerne tager Juliane Marie Centrets Børnemodtagelse imod akutte henvendelser, hvor de i akutte tvivlstilfælde kontakter teamets afdelingslæge, ellers udsættes kontakten til næste dag. Ved akutte seksuelle overgreb, der politianmeldes, foretager retsmedicinerne undersøgelse af børnene under 12 år, for årige foregår dette på Juliane Marie Centret, Center for (voksne) Voldtægtsofre. Hvis der er brug for akut indlæggelse af barnet foregår dette på børneafdelingen. For alle børn gælder det, at Børneteamet forestår den psykosociale opfølgning. Såvel familier og børnene selv som diverse offentlige instanser kan henvende sig og henvise børn til SMB Aktiviteter siden start Der blev ved projektstart brugt en del tid på kontakt til samarbejdspartnere dvs. andre børneafdelinger samt socialforvaltninger og behandlingsinstitutioner, specielt i Københavnsområdet. Som nystartet team var det også nødvendigt internt at bruge tid på faglig diskussion og litteraturstudier, således at teamets aktiviteter så vidt muligt kunne bygge på allerede eksisterende erfaringer og forskning på området. 11

12 Fra starten har der været flere henvendelser end forudset. Det første 1½ år kom der således 183 børn/familier. Da alle kan henvende sig, men ikke alle kender teamets eksistens, er henvendelserne ikke repræsentative for problemets omfang eller den geografiske repræsentation i Danmark. 30 % blev henvist fra sundhedsvæsenet, 20 % fra kommunen og i 15 % af henvendelserne var det forældre selv, der kontaktede teamet. Der er lavet en foreløbig statistisk oversigt over disse henvendelser (se bilag 3). Yderligere er der blevet givet tlf. rådgivning i 81 sager. Det drejer sig både om rådgivning af forældre (50 %), med evt. efterfølgende opringning til socialforvaltningen, samt opringning fra socialforvaltninger (23 %), der ønsker råd vedrørende særligt komplicerede sager. Pga. det store antal sager er der gået mere tid til klinik end oprindelig forventet. Teamet har derfor hovedsagelig lavet udredning og krisebehandling. Der har kun været begrænset mulighed for at tilbyde egentlig behandling. Sammen med psykolog fra center for voldtægtsofre har teamets psykolog en gruppepsykoterapi for de årige. Øvrige børn og/eller forældre er via socialforvaltningen blevet henvist til andre behandlingstilbud. Efter en ekstrabevilling fra socialministeriet på 3 mill. kr. vil staben pr. 1. september 2002 blive udvidet med en psykolog, der er ekspert på området og som skal arbejde mere intensivt med videns- og erfaringsopsamling samt metodeudvikling. Denne psykolog skal desuden supervisere teamets klinikfunktion i almindelighed og deltage, i mere komplicerede sager. Til at hjælpe med videnscenterdelen er desuden ansat en psykolog, der i begrænset omfang skal deltage i det kliniske arbejde. Der har også været behov for at udvide timetallet for socialrådgiver og sekretær. Beskrivelse og afgrænsning af klinikfunktionen Fra socialministeriets side blev der lagt vægt på at klinikfunktionen ikke skulle begrænses af barnets geografiske bopæl. De fleste henvendelser er dog kommet fra Storkøbenhavn, lidt fra det øvrige Sjælland og kun få fra resten af landet. Dette skyldes at Københavns Kommune og til dels Københavns Amt er de regioner, der har modtaget mest information om teamets eksistens. Pga. det store antal henvendelser har der ikke været ressourcer til at forsøge at modtage flere. Dertil kommer det rent praktiske forhold, at det er uhensigtsmæssigt at transportere et barn fra Ålborg til København. Samtidig er der relevante undersøgelses- og behandlingstilbud i specielt Århus, Odense og Næstved. De børn, der har været set i klinikfunktionen, fordeler sig i 6 hovedgrupper der kan beskrives med visse fællestræk i problemstillingen. 1. Teenage-gruppen. Unge piger i alderen 12-15, der voldtages af lidt ældre unge mænd som de ofte har truffet ganske kortvarigt til fester eller lignende. I denne gruppe også en del, der har indtaget alkohol og stoffer. 2. Incest-gruppen. Intrafamiliære seksuelle overgreb, der som vi også ved fra international forskning, forekommer i dysfunktionelle familier med andre omsorgssvigtproblemer. Overgrebene har ofte ganske grov karakter, har stået på gennem længere tid og ofrene er svært psykisk medtagede. 3. Ekstrafamiliære sager. Dem SMB ser er typisk mistanke om overgreb udøvet af en bekendt af familien, en venindes far, mors ekskæreste etc. De fleste af institutionssagerne går direkte til St. Stefans rådgivningscenter efter aftale med Københavns kommu- 12

13 ne. Teamet har haft enkelte sager, der ser ud til at være en del af en større pædofiliring. 4. Samværssager, der kan være reelle overgreb begået af fraskilt far, og hvor mor og barn bekymrer sig om det fortsatte samvær med far. Andre sager i denne gruppe handler om kamp mellem forældrene, hvor et overgreb er mere tvivlsomt. 5. Børn krænker børn. Der har været en del sager hvor næsten jævnaldrende børn i alderen 5-8 år er seksuelt grænseoverskridende overfor hinanden. "Ofrene" føler sig belastede, men det er tydeligt at "krænkerne" kommer fra familier med tegn på omsorgssvigt. 6. Børn med anogenitale symptomer. Det drejer sig mest om kløe, svie, udflåd, rødme og afføringsproblemer, der bekymrer forældre og/eller institutionspersonale og kan give anledning til mistanke om seksuelt overgreb. Børnene undersøges hos SMB, men det er kun få i denne gruppe, hvor mistanken opretholdes. Vidensopsamling og forskning 1. En yngre læge har foreløbig brugt tre måneder på projektforberedelse omkring de årige med henblik på efterundersøgelse og evt. forslag til forebyggende foranstaltninger. Helsefonden og Villa Heises fond har bevilliget penge til gennemførelse af dette projekt. 2. Fra projektets start har der været arbejdet med at oprette en database, finansieret af ovennævnte yngre læges forskningsprojekt og lavet i tæt samarbejde med teamet. Den er nu taget i brug. 3. Databasen vil være teamets kernemateriale. Der vil således ved projektets afslutning kunne foreligge en fuldstændig beskrivelse af børnene set i teamet med henblik på demografiske, psykosociale og sundhedsmæssige aspekter, samt sagsforløb. Det er desuden planen at vurdere om databasen på sigt kan anbefales til brug i andre centre. 4. Teamets psykolog har sammen med psykologen i Center for Voldtægtsofre et projekt med gruppe-psykoterapi af årige piger med henblik på evaluering af denne metode til behandling af unge voldtægtsofre. 5. En psykolog starter september 2002 et forskningsprojekt: Undersøgelse af sammenhængen mellem det lille barns seksualitet og dets mulighed for at forstå seksuelle overgreb for derved at belyse problematikken omkring det lille barns retssikkerhed i forbindelse med afhøring, når der er mistanke om seksuelle overgreb. Projektet er finansieret af Helsefonden, hvor teamets børn/familier bruges i empirien. Planer I løbet af efteråret starter følgende projekter: Beskrivelse af gruppen 2-4 årige, der er modtaget i Teamet med henblik på forslag til Undersøgelse/observation af denne gruppe, der ikke kan "afhøres". Erfaringsopsamling udfra modtagne familier med henblik på vurdering af forløbet. Beskrivelse af modtagefunktionen i teamet med henblik på udvikling af "best practice", set i lyset af eksisterende forskningsbaseret viden og indhøstede erfaringer. 13

14 Beskrivelse af de sager der vedrører børn, der krænker børn, primært indenfor aldersgruppen 4-7 årige børn Metodeudvikling i forhold til overlevering af sager fra sundheds- til social sektor. På baggrund af teamets erfaringer foreslå standarder og procedurer for klinikfunktionen. Ud fra teamets arbejde at lave en mere detaljeret beskrivelse i forhold til hvilken form for hjælp og rådgivning, der synes at være mest behov for og på hvilke niveauer. Undervejs når datamateriale foreligger vil der formentlig opstå yderligere problemstillinger, der skal belyses. Rådgivning af myndigheder I takt med at Teamet er blevet mere kendt er der et stigende antal telefoniske henvendelser fra socialforvaltninger, enkelte amtsrådgivninger samt børneafdelinger, der ønsker at diskutere svære sager. Det har også vist sig, at det i mange tilfælde ikke er nødvendigt at barn og familie rejser til Teamet, men et teammedlem har i stedet kunnet være med som konsulent i den lokale socialforvaltning. 14

15 Statens Institut for Folkesundhed I forbindelse med at Regeringens Børneudvalg i 1999 besluttede, at der skulle ydes en forstærket indsats mod seksuelle overgreb mod børn, ønskede man bl.a. også at få kortlagt omfanget og karakteren af disse overgreb på børn i og uden for familien. Denne opgave blev overladt til Statens Institut for Folkesundhed, SIF, der gennemførte en indsamling af relevante data fra en række kilder (Helweg-Larsen: 2000). Ud fra de foreliggende data blev det skønnet, at 1% af alle børn i Danmark inden det fyldte 15. år risikerer at blive udsat for et seksuelt overgreb, som bliver kendt af det offentlige. Den samlede risiko for seksuelle overgreb i barndommen, dvs. inklusive skjulte overgreb, var dog stadig ukendt. Man har derfor givet SIF støtte til at foretage en landsdækkende undersøgelse af problemets omfang. Pilotundersøgelse af mulighederne for at gennemføre en landsdækkende undersøgelse om unges seksuelle erfaringer SIF gennemførte i 2001 en pilotundersøgelse vedrørende de praktiske og etiske problemstillinger forbundet med at gennemføre en landsdækkende undersøgelse blandt årige om deres seksuelle erfaringer. Den landsdækkende undersøgelse skulle belyse omfanget og karakteren af seksuelle overgreb begået i barndommen. Antagelsen var, at en god mulighed for at opnå en aktuel viden herom er at spørge de unge selv. Pilotundersøgelsen undersøgte bl.a. retningslinier og love vedr. børns kompetencer i forhold til forældremyndighedsspørgsmål. Undersøgelsen fastslog, at der ikke lovmæssigt er noget til hinder for at gennemføre en anonymiseret spørgeskemaundersøgelse blandt 9. klasse elever om følsomme emner som seksuelle erfaringer og fysiske og seksuelle overgreb. Det betød at undersøgelsen kunne foretages uden at der indhentes direkte samtykke fra forældremyndighedsindehaveren. Det er tilstrækkeligt, at skolemyndighederne tager stilling til, om man som skole ønsker at medvirke i en sådan undersøgelse. Pilotundersøgelsen belyste endvidere brugbarheden af en traditionel spørgeskemaundersøgelse baseret på selvudfyldelse af spørgsmål præsenteret i skema. Erfaringen var, at ca. 10 % af eleverne ikke ville kunne medvirke i en sådan undersøgelse pga. forståelses- og læseproblemer. Pilotundersøgelsen viste derudover, at eleverne accepterede undersøgelsens formål og generelt fandt, at det var rimeligt at indhente viden om problemstillingen seksuelle overgreb mod børn direkte hos dem (dvs. eleverne fandt, at informeret samtykke fra dem selv var tilstrækkeligt). En mindre del af eleverne fandt det let til moderat generende at besvare spørgsmål om seksuelle erfaringer. Resultaterne af pilotundersøgelsen er publiceret i et notat, som kan rekvireres på SIF. Landsdækkende undersøgelse til belysning af omfanget og karakteren af seksuelle overgreb begået i barndommen Med baggrund i pilotundersøgelsens resultater er der i foråret 2002 foretaget en undersøgelse blandt godt 6100 elever i 9. klasse. Undersøgelsen er gennemført ved hjælp af en audio com- 15

16 puterbaseret metode til selvinterview. Metoden gør - ved hjælp af transportable lab tops - brug af både lyd, billede og tekst. Eleverne har besvaret spørgsmål om deres almene trivsel, seksualitet og oplevelse af seksuelle og fysiske overgreb. Undersøgelsens resultater er fremlagt i rapporten Unges trivsel år En undersøgelse med fokus på seksuelle overgreb i barndommen. I undersøgelsens opgørelse af forekomsten af seksuelle overgreb mod børn indgår 3 forskellige definitioner: 1) den strafferetslige definition af seksuelle overgreb, 2) strafbare seksuelle overgreb, hvor den ældre person er mindst 5 år ældre end barnet/den unge og 3) strafbare seksuelle overgreb, der af den unge selv vurderes som et overgreb. Resultaterne viser bl.a. at: en betragtelig andel af de unge har haft seksuelle erfaringer, der i flg. dansk lovgivning er strafbare (11,3 % af de unge, heraf 15,9 % blandt piger og 6,7 % blandt drenge). en mindre andel af de unge vurderer selv at der var tale om seksuelle overgreb (2,8 % af de unge, heraf 4,5% blandt piger og 1,1 blandt drenge). der er markante sammenhænge mellem en række vanskelige familiære forhold, trivselsproblemer og seksuelle overgreb uafhængigt af den unges egen oplevelse af overgrebet. At de unges manglende erkendelse af betydningen af seksuelle overgreb kan være en hindring for effektiv rådgivning og professionel hjælp. De unge peger selv på, at overgreb kan undgås hvis: børn får bedre kendskab til deres rettigheder der er nem adgang til rådgivning og hjælp voksne reagerer på børns signaler forældre passer bedre på deres børn Rapporten redegør udførligt for undersøgelsens etiske og praktiske problemstillinger, metodevalg og dataindsamling/-analyse. I en perspektivering sammenholdes resultaterne af undersøgelsen med resultater fra andre danske og udenlandske undersøgelser. Rapporten Unges trivsel år En undersøgelse med fokus på seksuelle overgreb i barndommen er udgivet af Statens Institut for Folkesundhed august Undersøgelse af seksuelle overgreb i idrætten På baggrund af den offentlige debat der siden efteråret 2001 har været om seksuelle krænkelser mod børn inden for idrætsverdenen anmodede Kulturministeriet i marts 2002 SIF om at belyse omfanget og karakteren af seksuelle krænkelser af børn og unge inden for idrætten. Hensigten var at tilvejebringe et veldokumenteret grundlag for iværksættelse af yderligere forebyggende initiativer. Undersøgelsen tager udgangspunkt i en række eksisterende datakilder. Det drejer sig om enkelte internationale undersøgelser, to danske spørgeskemaundersøgelser (1997 og 2002), information indhentet fra idrætsorganisationerne og en gennemgang af politianmeldte sager, der kan have vedrørt seksuelle overgreb med relation til idrætten inden for de seneste 4-5 år. Undersøgelsen viser bl.a. at idrætsorganisationerne inden for de sidste 2-3 år har fået kendskab til knap 20 sager, hvor der er rejst mistanke om seksuelle overgreb i idrætten. Dette skal ses i relation til at der skønsmæssigt er tilknyttet voksne som frivillige i idrætsforeningerne, og der er ca børn og unge i alderen år, som er tilknyttet idrætsforeninger og klubber. 16

17 I perioden 1998 september 2002 er der blevet anmeldt 24 sager til politiet, som i Politiets Efterforskningscenter er klassificeret som sager, der kan have tilknytning til idrætten og hvor der blev rejst sigtelse. Det er således ca. 5 sager om året. De anmeldte seksuelle overgreb omhandlede meget forskellige former for seksuelle aktiviteter. Godt 1/3 af sagerne var sket i idrætsforeninger eller under træningsophold, mens resten var foregået uden for foreningernes regi. Knap 2/3 af sagerne omhandlede en træner-udøver relation, heraf havde 5 sager karakter af et kæresteforhold mellem træner og udøver. Rapporten En undersøgelse af seksuelle krænkelser af børn og unge inden for idræt er udgivet af Statens Institut for Folkesundhed december

18 Socialforskningsinstituttet I løbet af de seneste år er der i Danmark såvel som i andre nordiske og europæiske lande, med jævne mellemrum dukket sager op, hvor man har haft mistanke om, at et barn har været udsat for seksuelt overgreb, mens det har opholdt sig i en daginstitution, en skole eller en døgninstitution. Udover at sagerne ofte giver anledning til stor mediebevågenhed, har disse sager også betydet, at man har fået en øget opmærksomhed mod den del af seksuelle overgreb, der foretages af personer uden for barnets familie. Man har erkendt, at børn også kan blive udsat for et seksuelt overgreb, mens de er i det offentliges varetægt. Disse sager har dermed synliggjort et behov for, at omgivelserne/de ansvarlige voksne (og myndigheder) er forberedt på, hvordan man mest hensigtsmæssigt reagerer i sager, der vedrører mistanke om eller et konstateret seksuelt overgreb. Sagerne rejser en række spørgsmål om, hvordan man med en koordineret indsats bedst muligt udvikler retningslinier og procedurer med henblik på at minimere risikoen for, at børn bliver udsat for seksuelle overgreb, mens de opholder sig i en offentlig institution. Undersøgelse af samarbejdet mellem forældre og professionelle i sager, hvor der er mistanke om eller kendskab til seksuelle overgreb mod børn i daginstitutioner Som led i den forstærkede indsats mod seksuelle overgreb mod børn har Socialministeriet finansieret en undersøgelse, der foretages af Socialforskningsinstituttet, SFI. Undersøgelsen skal indhente viden om de erfaringer, som forældre og professionelle har i sager, hvor der er mistanke om eller kendskab til seksuelle overgreb mod børn i daginstitutioner. Den viden, som undersøgelsen skal frembringe, kan anvendes til at beskrive den koordinerede indsats, der ideelt set bør finde sted mellem forældre og de mange professionelle, som kan være involverede i en sådan sag. Hensigten er bl.a. at bidrage til videreudvikling af retningslinier for en koordineret indsats, som kan yde nødvendig og tilstrækkelig hjælp til børn, forældre og professionelle. Undersøgelsen centrerer sig om flg. tre spørgsmål: Hvor udbredt er det, at der er mistanke om/kendskab til seksuelle overgreb mod børn i daginstitutioner, og hvor meget ved forældre om disse forhold. Hvilke erfaringer har forældre og professionelle, der har oplevet sager med mistanke/kendskab til seksuelle overgreb i hhv. deres barns institution, den institution de har været/er ansat i eller via deres ansættelse ved socialforvaltning eller politi. På hvilken måde kan viden om krænkere inddrages i arbejdet på at forebygge seksuelle overgreb mod børn. Undersøgelsen foretages som en interviewundersøgelse, hvor forældre og en række professionelle (ansatte i daginstitutioner, socialforvaltninger, politi og fagforeningsrepræsentanter) interviewes. Resultaterne af undersøgelsen vil senere blive offentliggjort i en rapport udgivet af SFI. Børn og unge, der udviser seksuelt bekymrende adfærd Gennem flere år har der været rapporteret om flere seksuelle overgreb begået af unge. Det er vanskeligt at sige, hvor mange sager der er tale om, men det anslås at omkring 1/3 af alle 18

19 kendte overgreb er begået af unge under 18 år. Ligeledes anslår man, at ca. halvdelen af alle kendte voksne krænkere har haft afvigende seksuelle interesser i ungdommen. Det antages, at en del unge krænkere selv har været udsat for seksuelle eller andre former for voldelige overgreb. Også forskningsmæssigt er der øget opmærksomhed mod problemfeltet unge krænkere. SFI iværksatte i februar 2001 en undersøgelse om unge, som er seksuelt krænkende overfor andre. Undersøgelsen baserer sig dels på kvalitative interviews med 9 unge mellem 14 og 20 år, der har været seksuelt grænseoverskridende over for andre og dels på et litteraturstudie. I interviewene med de unge fokuseres der på 3 temaer: 1)de unges opvækstvilkår, forholdet til skole og kammerater, 2) de unges egne forklaringer på at overgrebene fandt sted og 3) de unges egne bud på metoder til at undgå gentagelse af overgrebsadfærd og forslag til hjælpeforanstaltninger. Et gennemgående træk hos de fleste af de unge, der deltager i undersøgelsen, er at de beskriver oplevelser af omsorgssvigt i barndommen. De unge har været i kontakt med skolens tilbud om specialklasse, observationsklasse o.l., og de beskriver, at de gennem deres skolegang har oplevet sig sat uden for fællesskabet. En del har haft tilknytning til grupper af unge, hvis adfærd er præget af aggressiv eller kriminel adfærd. De unge har generelt svært ved at forklare, hvorfor de begik de seksuelle overgreb. De har ofte svært ved at reflektere over baggrunden for deres handlinger og svært ved at udtrykke sig sprogligt om følelsesmæssige forhold. Intentionerne eller motivet for overgrebene er derfor tilsvarende svære at belyse. Resultaterne af undersøgelsen sammenholdes med fundene i litteraturstudiet. Derudover perspektiveres undersøgelsens resultater i forhold til den samlede indsats mod seksuelle overgreb mod børn i Danmark. Her nævnes bl.a. behovet for en forebyggende indsats - at man sætter ind så tidligt som muligt i fht. børn, som udviser tegn på mistrivsel eller omsorgssvigt. Ligeledes kan en skærpet opmærksomhed på begyndende tegn eller signaler om grænseoverskridende adfærd hos børn iværksættes i daginstitutioner og skoler. Undersøgelsens resultater er publiceret i rapporten Unge Krænkere, der er udgivet af Socialforskningsinstituttet i august

20 Nationale indsatser og tiltag Det sociale virksomhedsområde Daginstitutioner, skoler mv. Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) og Pædagogisk Medhjælper Forbund (PMF) udgav i november 1999 de 3 pjecer: "Ansæt den rigtige - om ansættelse i daginstitutioner", "Når mistanken opstår - om handlemuligheder i overgrebssager" og "Den gennemsigtige praksis - om at forebygge overgreb på børn". Pjecerne der giver generel information om en lang række temaer, der er aktuelle i forbindelse med mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb mod børn, er distribueret til samtlige daginstitutioner og kommuner i Danmark. Pædagogisk Medhjælperforbund, PMF, har gennem udgivelsen af disse pjecer samt dialog med kommunerne søgt at kvalificere eventuelle beslutninger om at iværksætte forebyggende foranstaltninger. PMF kan tillige henvise til andre kommuner, som allerede har udviklet en praksis og procedure omkring håndtering af emnet. Forbundet oplyser, at man har søgt at medvirke til forebyggelse af overgreb mod børn i dagtilbud: - gennem en åben og bevidst pædagogisk indsats i dagligdagen - gennem en bevidst ansættelsespolitik - ved gennemgang af regler, procedurer og retningslinier, der dels skal sikre de ansattes retssikkerhed, når der opstår mistanke om overgreb mod børn i daginstitutionerne, dels støtte institutionen og kommunen, så de kommer "helskindet" igennem en eventuel overgrebssag. - ved at sætte fokus på pædofilidebatten, fx gennem en aktiv deltagelse i medierne samt en debatskabende artikelserie i PMF s fagblad Job og Børn. - ved initiativer i forhold til at holde den mest sensationslystne presse udenfor de konkrete sager, og forslag til ændrede procedurer og sagsbehandling i forbindelse med politiets behandling af sagerne. Dette for at sikre ro på de enkelte arbejdspladser, og ikke mindst for at beskytte de involverede parter. PMF har endvidere udarbejdet en oversigt over situationer, hvor fagpersoner har været mistænkt for seksuelle overgreb. Oversigten redegør for antal politianmeldte ikke politianmeldte sigtede 20

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

SISO 2001-2002. Statusrapport for videnscenterfunktionen for seksuelt misbrugte børn. UFC Børn og Familier, Aabenraa

SISO 2001-2002. Statusrapport for videnscenterfunktionen for seksuelt misbrugte børn. UFC Børn og Familier, Aabenraa SISO 2001-2002 Statusrapport for videnscenterfunktionen for seksuelt misbrugte børn UFC Børn og Familier, Aabenraa Indholdsfortegnelse 1. Vidensopsamling...5 Kommunerne...5 Amterne...14 Andre instanser...15

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Årsmøde for Socialtilsyn 2015

Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Forebyggende arbejde og tidlig opsporing af overgreb på anbringelsessteder Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus 21 maj 2015 Program vedr. Socialstyrelsens konsulentbistand

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Formål Skolens har først og fremmest brug for en seksualpolitik for at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb, men også for give personalet på skolen

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb

Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb INDLEDNING Børn og unge, som udsættes for vold eller seksuelle overgreb, har brug for særlig hjælp og støtte til at få overgrebene

Læs mere

$%!!"!& & #( " +&,!" #$! "%,)%!% # $ %!)!" #, %& - "%%! & " #. - &!"!".! - #

$%!!!& & #(  +&,! #$! %,)%!% # $ %!)! #, %& - %%! &  #. - &!!.! - # ! " $!!"!&!"'""&& & ( "&""!)! *!"&& & &!" && ". " +& &&!&,!" $! "! ",)! $!)!", & - "! & ". - &!"!"!"& ".! -,/ 2 ! " 00. 0$ / 0+$ 00 012 $ 0 3 ' 3 +2 / 1, 4!" 4 /, 5 3( 6 /$ +0 5, + & ' ( +0!& +1 +' +5

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen Leder konkret viden Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden Henvend dig til ledelsen Skole-og dagtilbudschef Merethe Madsen tlf. 64 82 81 71 Aftal med ledelsen

Læs mere

konference » 8 Børn skal ikke spørges men høres LARS HOLSAAE, direktør, HEIDI LUNDSGAARD, fotograf

konference » 8 Børn skal ikke spørges men høres LARS HOLSAAE, direktør, HEIDI LUNDSGAARD, fotograf Professor Sven Poulsen, formand for Dansk Pædodontisk forening byder velkommen til dagens konference om udsatte LARS HOLSAAE, direktør, HEIDI LUNDSGAARD, fotograf Udsatte børn konference 8 Dansk Pædodontisk

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

I tilfælde af et seksuelt overgreb...

I tilfælde af et seksuelt overgreb... I tilfælde af et seksuelt overgreb... Seksuelle overgreb forekommer alle vegne i samfundet. Som vi har set i de senere år, forekommer de også i Den katolske Kirke. De er også forekommet i vort eget bispedømme

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

Børnehus Midt. Møde i KKR. 18. November 2014

Børnehus Midt. Møde i KKR. 18. November 2014 Børnehus Midt Møde i KKR. 18. November 2014 Lovgrundlag Med virkning fra 1.oktober 2013 er lov om social service ændret. 50a Kommunerne i de fem regioner I Danmark skal oprette et børnehus til undersøgelse

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge. Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet

Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge. Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet 1 Indhold Baggrund...3 Målgruppe og anvendelse...3 Arbejdsgruppe og styregruppe...3 Skole/fritidshjemskulturen...3 Rammer

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Sammenfatning af publikation fra : Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Januar 2011 Hele publikationen kan downloades gratis fra DSI

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014.

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014. Dato 051114 Dok.nr. 148052-14 Sagsnr. 14-3899 Ref. siko Evaluering i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, efterår 2014 Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra

Læs mere

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge RAPPORT Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Hvad er seksuelle overgreb og vold?...5 Strafferetslige bestemmelser...5 Tidlig opsporing...5

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til kommunerne i Hovedstadsregionen Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Læs mere

PSYKOLOGHUSET CLEMENS. - psykologisk klinik for udsatte børn, unge og familier

PSYKOLOGHUSET CLEMENS. - psykologisk klinik for udsatte børn, unge og familier PSYKOLOGHUSET CLEMENS - psykologisk klinik for udsatte børn, unge og familier PSYKOLOGHUSET CLEMENS Indehavere: Anne-Marie Thuesen og Signe Rakel Hein autoriserede psykologer Adresse: Schacksgade 4 1365

Læs mere

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Fraværsstrategi - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Forebyggelse af fravær i folkeskolen og frafald fra ungdomsuddannelserne Lolland Kommunale skolevæsen - fraværsstrategi.

Læs mere

Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp?

Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? 2009 Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? Aabenraa Kommune yder hjælp til børn, unge og familier

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

KONFERENCE. Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 6. konference den 7. og 8. oktober 2013 Hindsgavl Slot ved Middelfart

KONFERENCE. Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 6. konference den 7. og 8. oktober 2013 Hindsgavl Slot ved Middelfart KONFERENCE Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 6. konference den 7. og 8. oktober 2013 Hindsgavl Slot ved Middelfart Konferencen sætter fokus på centrale temaer i indsatsen

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Juli 2010 Baggrunden for en alkoholpolitik Man anslår, at ca. 225.000 børn/unge i Danmark vokser op i familier med alkoholmisbrug (Kilde: Børn bliver også

Læs mere

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne 1 Hvordan undgår vi seksuelt misbrug af børn? I Gladsaxe ønsker vi et trygt foreningsliv, hvor børn og unge kan trives sammen med de voksne i foreningerne. Der

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Notat. Styrket tværfagligt samarbejde om sårbare børn og unge i Ballerup Kommune: Analyse, konklusioner og anbefalinger

Notat. Styrket tværfagligt samarbejde om sårbare børn og unge i Ballerup Kommune: Analyse, konklusioner og anbefalinger DIREKTØR Børn & Unge - Stabsfunktion Dato: 7. Maj 2009 Notat Styrket tværfagligt samarbejde om sårbare børn og unge i Ballerup Kommune: Analyse, konklusioner og anbefalinger 1. Indledning Projektet Styrket

Læs mere

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København REFERAT 7 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database 25.august 2008 Kommunehospitalet, København Tilstede Anette Damkier, Palliativt team, Fyn Thomas Feveile, Sankt Lukas Hospice (repræsenterer

Læs mere

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere

Debatoplæg. Seksuelt misbrug af børn - Børnerådets forslag til national strategi.

Debatoplæg. Seksuelt misbrug af børn - Børnerådets forslag til national strategi. Debatoplæg Seksuelt misbrug af børn - Børnerådets forslag til national strategi. 1 Forord Dette debatoplæg rummer tre bidrag. For det første Børnerådets forslag til en national strategi mod seksuelt misbrug

Læs mere

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Specialiseret viden fra praksis 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Få indblik i Hvornår og hvordan kan du bruge VISO? VISOs organisation og landsdækkende netværk

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Forord Når Socialforvaltningen indhenter en Man skal selv underrette udtalelse Socialforvaltningen

Forord Når Socialforvaltningen indhenter en Man skal selv underrette udtalelse Socialforvaltningen Truede børn i Aalborg Kommune - om pligt til at underrette og udtale sig til Social- og Sundhedsforvaltningen - om at udveksle oplysninger i tværfagligt samarbejde Pjece til skoler og DUS-ordninger Udgivet

Læs mere

Oktober 2009. STOP mobning

Oktober 2009. STOP mobning Oktober 2009 STOP mobning Formidling og fastholdelse af gode resultater i forlængelse af projekter om forebyggelse og håndtering af mobning på danske arbejdspladser Afsluttende notat: Status og projekterfaringer

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog. Samarbejde, dokumentation og gode overgange

VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog. Samarbejde, dokumentation og gode overgange VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog Samarbejde, dokumentation og gode overgange Præsentation af mig selv Helle Madsen 54 år Uddannet sosionom/familieterapeut/supervisor/coach Tværfaglig konsulent i

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Socialudvalget Kopi til Den 22. oktober 2012 Aarhus Kommune 1. Resume I nærværende notat præsenteres en status på Århus Krisecenter. Notatet behandler en række forhold, der har været rejst

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n Seksualpolitik Jonstrupvang I denne vejledning har vi brugt ordene DU/VI. Det betyder, at man som personale på JV ikke kan fralægge sig sit ansvar i forhold til socialministeriets lov og WHO s anbefalinger

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats -kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til den samarbejdsmodel kaldet Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463

BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463 Side 1 af 5 Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 1. marts 2006 BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463 Børnerådet takker for muligheden for

Læs mere

Radiografen & Underretningspligten

Radiografen & Underretningspligten Radiografen & Underretningspligten Indsæt forside billede Gorm Hansen Underretningspligt - Hvad er underretningspligt? - Præsentation af resultater fra bacheloropgave - Barrierer - Den gode underretning

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

gode råd når skaden er sket

gode råd når skaden er sket En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd når skaden er sket 2 Seksuelle overgreb. Gode råd

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD BØRN OG UNGE Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD I forbindelse med barnets reform skal der, som led i styrkelsen af den forebyggende og tidlige indsats overfor sårbare børn og

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010. mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk

Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010. mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010 mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk Under protektion af H.K.H. Kronprinsesse Mary Den gode vejledning Sammenskrivning

Læs mere