Enhedslisten de rød-grønne, Aalborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Enhedslisten de rød-grønne, Aalborg"

Transkript

1 Enhedslisten de rød-grønne, Aalborg Enhedslistens kommunalpolitiske program 2013 Solidaritet, grøn omstilling og demokrati. Aalborg skal være en by, hvor mennesker får de bedst tænkelige muligheder for at udfolde sig frit i samspil med sine omgivelser. En by hvor solidaritet, lige vilkår for alle, hensynet til menneskene og naturen er sat i centrum. Frihed, lighed, solidaritet og økologisk ansvarlighed skal være de afgørende elementer. Aalborgenserne skal sikres mulighed for at sikre både sin egen og kommende generationers overlevelse uden at ødelægge den omgivende natur. Det økologiske råderum skal respekteres og aalborgenserne skal sikres et socialt og demokratisk råderum. Plads til alle. Integrationspolitikken skal baseres på gensidig respekt og tage udgangspunkt i flygtninge og indvandreres ønsker og behov. Handicappedes mulighed for at deltage i det sociale og kulturelle liv skal sikres ved at fremkommeligheden for denne gruppe sikres overalt i Aalborg. Øgede midler til hjemmehjælp og praktisk hjælp skal sammen kulturelle og sociale tilbud, som er rettet mod ældre og forbedringer af muligheden for at ældre kan komme rundt i Aalborg medvirke til at give de ældre bedre mulighed for at fortsætte et aktivt liv. Arbejde og uddannelse samt sociale og kulturelle tilbud til alle. Alle skal have mulighed for at få arbejde og uddannelse. Tvangsaktivering skal stoppes. Alle der udfører arbejde skal have en almindelig overenskomstmæssig løn for dette. Alle der af den ene eller anden grund ikke umiddelbart kan starte på et arbejde eller en uddannelse skal have tilbud om gratis deltagelse i sociale, uddannelsesmæssige og kulturelle aktiviteter. Deltagelse i disse aktiviteter skal være frivillig. Mere demokrati i Aalborg Kommune. Stop for udliciteringer. Borgerne skal ikke bare spørges. De skal have reel indflydelse på Aalborg kommunes udvikling. Medarbejderne skal have reel medbestemmelse. Aalborg kommune skal gå i spidsen med at eksperimenter med demokratiske ledelsesformer, hvor der satses på kollektiv ledelse, selvstyrende grupper med videre. Brugerne skal sikres medbestemmelse på institutionernes daglige drift. Også eleverne på byens skoler skal sikres medbestemmelse. Børnefamilierne skal sikres bedre vilkår. Der skal være tilbud om børnepasning med et kvalificeret pædagogisk indhold, når familierne har brug for det. Institutionspriserne skal nedsættes. Alle børn skal i skoler og institutioner tilbydes et sundt og godt økologisk måltid mad om dagen. Det økologiske råderum skal sikres. Det betyder, at der må ikke bruges flere naturressourcer, end der samtidig genskabes. Ressourcerne skal så vidt muligt indgå i lukkede kredsløb, hvor de genbruges og ikke går til spilde. Vi vil have mere genbrug.

2 Atmosfæren skal beskyttes mod drivhuseffekten. Vi vil ikke gennem lokal forurening medvirke til globale klimaforandringer. Vandets kredsløb skal beskyttes og genoprettes. Affaldsmængden skal reduceres og ressourcerne i affaldet skal udnyttes. Aalborg kommune skal på alle områder støtte en økologisk omlægning af produktionen. Den kollektive trafik skal styrkes. Privatbilismen skal reduceres. Der skal sikres mere, bedre og billigere kollektiv trafik. Antallet af parkeringspladser i det centrale Aalborg skal nedbringes. Alle planer om en tredje Limfjordsforbindelse skal skrottes. Forholdene for cyklisterne skal forbedres. Mere demokrati. Nej til EU-tilpasning. Der sker en snigende EU-tilpasning, hvor lov efter lov vedtages i Folketinget som følge af EUs direktiver med efterfølgende begrænsninger for kommunerne. Denne EU-tilpasning undergraver det kommunale selvstyre. EUs liberalisering af elmarkedet underminerer muligheden for at gennemføre lokal miljørigtig energiproduktion. EU-direktiver gør det vanskeligere for kommunerne at undgå udliciteringer på områder, hvor kommunerne ikke ønsker en sådan udlicitering. Aalborg kommune bør aktivt protestere i mod denne undergravning af det kommunale selvstyre og kræve af regeringen, at den yder en aktiv indsats for at modgå denne undergravning af demokratiet. Hvis denne politik skal gennemføres, kræver det en række konkrete initiativer som på en lang række områder vil stå i fundamental modstrid med den politik, der føres i Aalborg i dag. Det kræver aktiv indsats i miljøbevægelser, faglige organisationer, samrådene i de forskellige bydele, ældre- og handicaporganisationer ja i hele det folkelige Aalborg. Men det er også nødvendigt, at der er medlemmer af Aalborg Byråd, som vil kæmpe for disse forandringer og det har vi savnet i mange år. Enhedslisten graver et spadestik dybere. Enhedslisten har i hele denne byrådsperiode stået for en klar modstand mod de nedskæringsforlig, som et (næsten) enigt byråd har vedtaget gang på gang. Enhedslisten har fremlagt alternative forslag. Enhedslisten vil i byrådet både være den opposition til venstre, som forsvarer borgerne og miljøet mod overgreb og det alternativ, som kan vise muligheden af at Aalborg kommune udvikler sig til en kommune, hvor frihed, lighed, demokrati, solidaritet og økologisk ansvarlighed er de fremherskende værdier. Demokratiet skal udvikles og styrkes Kommunen er borgernes, ikke omvendt. Demokrati er meget mere end et kryds hvert 4. år. Derfor vil Enhedslisten sikre borgerne bedre muligheder for at øve indflydelse på vores kommune. Offentlighedens muligheder for kontrol med politikere og forvaltningen skal forbedres, og åbenheden omkring beslutningsprocesser skal øges. Stærke lokalsamfund er en forudsætning for demokrati. Borgeres og lokalsamfunds muligheder for at påvirke de politiske beslutninger i kommunen skal styrkes. Derved styrker vi både lokalsamfundene og demokratiet. Enhedslisten vil arbejde for, at bydelssamråd, landsbyråd og tilsvarende skal gives muligheden for at behandle forslag,

3 som vedrører deres lokalsamfund, og om nødvendigt henvise et forslag til fornyet behandling i byrådet, som tager endelig stilling. I spørgsmål om lukning eller sammenlægning af folkeskoler skal der udskrives folkeafstemning i det pågældende skoledistrikt. Hvis der er flertal imod nedlæggelse af en skole i et skoledistrikt, udsættes beslutningen til efter førstkommende kommunalvalg, og det nye byråd tager endelig stilling til spørgsmålet. I byrådet foregår de reelle politiske diskussioner og forhandlinger foregår bag lukkede udvalgsdøre, hvor borgere og journalister ikke har adgang. Det gør det umuligt at gennemskue, hvilke alternative forslag, som har været diskuteret, eller hvordan et høringssvar er indgået i beslutningsprocessen. Enhedslisten vil i byrådet arbejde for størst mulig åbenhed og insistere på, at flere politiske diskussioner skal foregå i Byrådssalen i stedet for i lukkede udvalg. Enhedslisten har i en række kommuner foreslået og fået vedtaget at de paragraffer i den nye Offentlighedslov, som forhindrer offentligheden i at kigge magthaverne i kortene, ikke skal gælde i disse kommuner. Samme forslag vil vi stille i byrådet. Aalborg kommune er arbejdsgiver for omkring medarbejdere, og endnu flere borgere har som brugere af kommunens services direkte kontakt med kommunen. Enhedslisten vil arbejde for at udvide demokratiet, så medarbejdere og brugere får langt større indflydelse på egen hverdag end i dag. Medarbejderne og brugerne er hverdagens eksperter, og derfor er det nærliggende at give dem større indflydelse på kommunens politik på deres område. Ved at styrke medarbejderes og brugeres indflydelse på deres egen hverdag kan vi sikre, at gode, kreative løsninger kan få lov at brede sig, og vi kan sikre større ejerskab over de fælles beslutninger. Lokalplanerne kan sikre borgerne og politikerne indflydelse på udviklingen i Aalborg. Det kræver imidlertid, at lokalplanerne respekteres og opfattes som en plan for, hvordan lokalområdet skal udvikles og at der ikke nærmest automatisk dispenseres fra disse lokalplaner på stribe, når potentielle investorer ønsker det. Disse dispensationer undergraver borgernes retssikkerhed. Ved udarbejdelsen af lokalplanerne skal man ikke bare spørge borgerne, men også lytte til, hvad de siger. Kun i de tilfælde, hvor der kan påvises afgørende fælles interesser for hele kommunen, skal der planlægges i modstrid med de lokale borgeres ønsker. Aalborg er fyldt med eksempler på, hvor galt det kan gå, når man opgiver at fastholde en overordnet planlægning og bøjer sig for investorernes ønsker om, at der skal kunne tjenes så mange penge, som muligt. Hotelprojekter, kæmpebiografer og indkøbscentre er eksempler på, at erhvervsinteresser får lov til at bestemme Aalborgs udvikling. Til gengæld har vi også set, hvordan havnefronten øst for Limfjordsbroen er udviklet på en måde, som skaber gode udfoldelsesmuligheder for befolkningen. Disse erfaringer skal der bygges videre på. Særligt vigtigt bliver det at sikre, at de nye muligheder på Budolfi Plads udnyttes til gavn for byens borgere og ikke igen plastres til med butikscentre. Aalborg Vestby kan også i fremtiden sikres som et godt boligområde med mange rekreative muligheder, men det kræver, at skeen bliver taget i den anden hånd. De grønne

4 områder, der stadig er til rådighed, må sikres. Derfor må planerne om en 3. Limfjordsforbindelse gennem Vestbyen droppes. Havnefronten på Nørresundby-siden skal fornys på en måde, som sikrer en fornuftig balance mellem boliger, grønne områder og rekreative/kulturelle tilbud. Flere ordinære arbejdspladser stop for tvangsaktivering Der skal skabes flere ordinære arbejdspladser. Arbejdet skal fordeles bedre og tilrettelægges på en sådan måde, at flere får mulighed for en aktiv tilværelse på arbejdsmarkedet og at de, der er i arbejde undgår stress, nedslidning og udstødelse. Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø skal forbedres og den forebyggende indsats skal opprioriteres. Uddannelse og efteruddannelse er vigtige elementer og redskaber, såvel for enkelte ansatte som for varetagelsen af kommunens opgaver i hverdagen og i fremtiden. Flere kommunale basisopgaver inden for pensionistservice, børnepasning og inden for det kulturelle område løses af personale, der har diskriminerende løn- og arbejdsvilkår i forhold til det overenskomstansatte personale. Tvangsaktiverings-ordninger, hvor arbejdsløse misbruges, skal stoppes i stedet skal der satses på et rummeligt arbejdsmarked, hvor alle ansættes med samme rettigheder. Der er stadig alt for mange mennesker der ikke har et arbejde i Aalborg Kommune. I Aalborg Kommune har man som så mange andre steder taget udgangspunkt i at arbejdsløsheden skyldes en fejl ved de arbejdsløse, der kan fikses ved at tvangsaktivere de arbejdsløse. Siger man som arbejdsløs fra overfor tvangsaktiveringen, så mister man sit eksistensgrundlag dagpenge eller kontanthjælp. Enhedslisten er uenig i denne tankegang. Årsagen til den stadig alt for høje arbejdsløshed er manglen på jobs og ikke et problem ved de arbejdsløse som kan løses ved at true med at fjerne eksistensgrundlaget. Alle skal have ret til et eksistensminimum. Enhedslisten mener at bekæmpelsen af arbejdsløsheden skal ske ved at udvide den offentlige og private service ved at skabe nye jobs. Mange steder i Aalborg Kommune kan der med held ansættes flere så der på en og samme tid bliver skabt arbejde til dem der intet har og samtidig minimeres nedslidning og stress for alle ansatte. Der kan skabes en udvidelse af den kommunale service indenfor en række områder. Pengene til arbejdsløshed og aktivering skal bruges til rigtige jobs. Mange kontanthjælpsmodtager kostes rundt i aktiveringsmøllen fra det ene vejledningsforløb til det næste afklarings og inspirationsprojekt af stærkt svingende kvalitet. Der tages sjældent udgangspunkt i konkrete job- og uddannelsesønsker når der aktiveres. I en lang årrække er en række helt almindelige jobs i Aalborg Kommune blevet omdannet til aktiveringsjobs, det gælder især inden for det grønne område og indenfor ældreområdet. Dette har i sig selv skabt arbejdsløshed for de grupper der normalt har haft

5 sit arbejde inden for disse områder. Man kan som arbejdsløs så at sige blive tvunget til at lave det samme arbejde i aktivering som man tidligere lavede på ordinære vilkår. Aktiverede i jobtræning arbejder uden at få anden løn end dagpenge eller kontanthjælp, aktiverede optjener ikke dagpengeret og for kontanthjælpsmodtagere gælder hverken ferielov, sygedagpengelov og... De bruges af Aalborg Kommune som ekstrem billig arbejdskraft som erstatning for fastansat personale på normale vilkår. Aalborg Kommune har ifølge AERådet den næsthøjeste ungdomsarbejdsløshed i Jylland (elever og studerende er fraregnet i opgørelsen). Den høje ungdomsarbejdsløshed viser, at den såkaldte Aalborg-model, hvor unge arbejdsløse straksaktiveres til arbejde for kontanthjælp, har slået fejl. Enhedslisten vil at aktiveringsjobbene omdannes til ordinære jobs på almindelige vilkår, så alle der laver det samme arbejde også har samme vilkår. Det giver arbejdsglæde, værdighed og tryghed for alle. Enhedslisten vil skabe mulighed for at statens besparelser på dagpenge, når kommunerne ansætter arbejdsløse i ordinære stillinger bliver udbetalt til kommunerne. Enhedslisten har foreslået, at Aalborg kommune skulle forsøge at blive anerkendt som frikommune, hvor disse muligheder blev afprøvet konkret. Herved oprettes jobs på ordinære vilkår for dem, der ellers vil have svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Arbejdsløse skal have fortrinsret til stillinger i Aalborg Kommune Istandsættelse og klimarenovering af kommunens skoler og andre bygninger kan både skabe arbejdspladser, spare penge på sigt og nedbringe kommunens udslip af klimagasser. Øget brug af jobrotation, så nuværende medarbejdere opkvalificeres, og ledige får arbejdserfaring. Øget fokus på opkvalificering og uddannelse i beskæftigelsesindsatsen i stedet for formålsløs tvangsaktivering. Sociale klausuler, der forpligter entreprenørerne til at ansætte praktikanter/lærlinge og til at overholde overenskomsterne. Men klausuler i sig selv er ikke nok, det er nødvendigt at oprette en task-force på tværs af forvaltningerne, som sikrer, at klausulerne overholdes. Kommunale medarbejdere skal ikke erstattes af arbejdsløse i såkaldte nyttejobs Kommunens forvaltninger skal være socialt ansvarlige og sikre, at 5% af alle stillinger tilbydes som fleksjob til personer med nedsat arbejdsevne. Alle unge under 30 år skal have garanti for et tilbud om arbejde og/eller uddannelse.

6 Ligeløn i Aalborg kommune Ligelønnen har det rigtig skidt i Aalborg kommune. Lønnen er stærkt ulige fordelt når man ser på lønnen mellem mænd og kvinder. Nu er der også i Aalborg Kommune et kønsopdelt arbejdsmarked. Men den nedvurdering af det sociale arbejde og arbejdet med mennesker som ligger i at det er kvindefagene der får mindst i løn skal ændres. Konkret må der sikrest særligt lønløft til disse grupper. Det klares nemt inden for overenskomsternes bestemmelser om ny løn. Fremover må det sikres at ny løn på alle niveauer udformes således at der ikke kan ske kønsmæssige lønforskelle. Herudover må der gennem Aalborg kommunes personalepolitik sikres at der på alle arbejdspladser sker jævnlige drøftelser af arbejdsdelingen på arbejdspladsen. Hvem laver hvad og hvorfor? Hvad har høj status hvad har lav og hvorfor? Er alle tilfredse med deres opgaver eller er det tid til en omfordeling af nogle af arbejdsopgaverne. Kønsaspektet skal inddrages på alle niveauer og i forhold til alle forhold. Evnen til at tage et ansvar for familien og til at påtage sig et socialt, kulturelt eller politisk ansvar uden for arbejdspladsen skal også belønnes og overarbejde og overarbejdskulturer skal bekæmpes. Dette er et ligestillingsprojekt som vil få Aalborg kommune til at gå i spidsen for at sikre lige løn fremover. Øget brugerindflydelse Vi skal have skabt et velfungerende samspil mellem ansatte, bestyrelser og råd og dem, der bruger institutionen, skolen, plejehjemmet, kontoret det være sig børn eller voksne. Det skal være disse grupper, som tilrettelægger det daglige arbejde. Decentraliseringen skal gennemføres i det tempo, som de ansatte og brugerne ønsker det og kommunen skal understøtte denne proces. Men samtidig skal kommune sikre borgernes retssikkerhed og at alle (også de svage grupper) opretholder et tilfredsstillende servicenivau. Nej til udliciteringer ja til kommunal produktion Enhedslisten er imod privatisering og udlicitering af kommunale opgaver. Der skal ikke eksperimenteres med børnepasning, omsorg for ældre og den kollektive trafik for at tilfredsstille det privat erhvervslivs ønsker om nye markeder Der skal ikke gennemføres flere udliciteringer i Aalborg Kommune og de udliciterede områder skal trækkes tilbage til kommunen. Udliciteringer fører til, at kommunen taber kontrollen over arbejdets udførelse og den viden og ekspertise, som opsamles om rengøring går tabt for det offentlige og ender i stedet under private firmaers kontrol. Opgivelsen af det kommunale garanti og udliciteringen af opgaverne er et eksempel på perspektivløs udlicitering

7 Handicappolitik Enhedslisten arbejder for at handicappede skal have det let i hverdagen, og dermed få en bedre livskvalitet. Men hvordan skal det ske? Udgangspunktet må være at tage udgangspunkt i de handicappede selv spørge dem og vi får svaret : ved at skulle tænke så lidt som muligt på sit handicap. ved at være uafhængig af andre være selvhjulpen. og på den anden side få den ønskede personlige hjælp ved simpelthen at leve som andre. Enhedslisten vil i byrådet arbejde på at give de handicappede de samme muligheder som andre borgere i kommunen. Adgang til hele byen også for handicappede Handicappede skal have sammen mulighed som alle andre for at deltage i kulturtilbuddene og færdes i Aalborg Kommune. Adgangsforholdene til biografer, værtshuse, koncertsale, diskoteker, teatre mv. skal være indrettet således at handicappede kan bruge dem på lige fod med andre borgere. Mange handicappede afskæres fra at deltage i eks. oplysningsforbundenes undervisningstilbud, fordi undervisningen ofte er henlagt til lokaler, der ikke er handicapvenlige. Forretninger, banker og lignende skal på samme vis give adgang for handicappede. Det er langt fra nok, at handicappede kan komme ind og ud forskellige steder. Der skal også være plads til, at en kørestolsbruger kan komme omkring ligesom toiletforholdene skal være i orden. I dag er der i Aalborg Centrum kun et toilet, som kørestolsbrugere kan bruge. Enhedslisten kræver at der i den fremtidige fysiske planlægning altid tages udgangspunkt i at handicappede skal kunne bruge lokaliteten. Aalborg Kommune støtter en række kultur- og undervisningstilbud. Inden for en kort tidshorisont skal adgangsforholdene bringes i stand således at ingen handicappede afskæres fra at benytte dem. Enhedslisten stiller krav om at adgangsforholdene hos læger, tandlæger, fysioterapeuter og andre indenfor sundhedssektoren alle steder bliver så gangbesværede handicappede også får et frit valg og kan bruge sundhedsvæsenet uafhængigt af andres hjælp. Adgang til at deltage i kultur- og undervisningstilbud frit at kunne vælge behandlingssted i sundhedssektoren gør det dog ikke alene. Forudsætningen for at det kan ske er at handicappede rent faktisk kan komme fra sit hjem og ud i byen.

8 Desværre er fortovene i dag et sandt forhindringsløb for en gangbesværet. Småhuller, fliser, der ligger skævt, høje fortovskante er alt sammen noget der får mange gangbesværede til på forhånd at opgive at deltage i byens liv. Mange steder er fortovene for smalle til at en kørestol uhindret kan komme frem. Vejene må tages i brug. Her kan man så risikere livet mellem huller og biler. Overalt i byen må hensynet til handicappedes fremkommelighed have forrang. Ikke alle ønsker eller har mulighed for at blive uafhængig og selvhjulpen. Nemme og ukomplicerede ledsageordninger skal stå til rådighed for alle der føler at have brug herfor. Det giver tryghed og muligheder. Ubegrænset adgang til gratis taxikørsel vil for handicappede gøre det muligt at komme helt til døren. Foretrækker man den kollektive trafik skal busserne indrettes til også at kunne have kørestole med. Det må være et krav i udbudsmaterialet til varetagelse af den kollektive trafik at samtlige busser giver adgang for handicappede. Plejehjem og kollektivboliger for yngre handicappede. Mange yngre og midaldrende handicappede henvises til at bo på plejehjem sammen med meget gamle og ofte demente som udgør hovedparten af beboerne på vore plejehjem. Enhedslisten ønsker et plejehjem for førtidspensionister. Et plejehjem i byens centrum, hvor der er liv og lettere adgang til de mange forskellige tilbud. Der skal laves forsøg med forskellige kollektivboligformer for handicappede med udbredt selvbestemmelse og selvorganisering - men hvor der med rigelig personale er tryghed og gode rammer til at iværksætte aktiviteter som beboerne har bestemt. Teknologien skal bruges til at lette dagligdagen for den handicappede. Al brugerbetaling på service og ydelser i øvrigt der har baggrund i handicappet skal afskaffes. Tilsynet med handicappedes boliger - på plejehjem såvel som i eget hjem - skal forbedres. Alle har krav på hurtig hjælp, når de bruger deres kaldeanlæg til at tilkalde hjælp. I Aalborg Kommune skal der være plads til alle alle skal have lige muligheder også de handicappede. Gensidig respekt integration af flygtninge og indvandrere De nye danskere ønsker integration. De ønsker arbejde, uddannelse og tryghed, men står over for store problemer. For det danske samfund har en tendens til at vende dem ryggen. Der er fortsat arbejdsgivere, både offentlige og private, som lægger deres jobansøgninger nederst i bunken, uanset hvor velkvalificerede de er og medierne stempler dem som

9 gruppe på grund af enkeltstående kriminelle. Og kravene øges til påklædning, opførsel, religion så der ikke længere er tale om integration, men om assimilation. I Enhedslisten Aalborg mener vi at arbejdsmarked bør kunne rumme alle mennesker uanset etnisk baggrund. På trods af Aalborg kommune har haft flygtningestop siden år 2000 er etniske minoriteter stadig stærkt overrepræsenterede i køen af arbejdsløse, dette er et generelt problem på det danske arbejdsmarked. Den høje arbejdsløshed blandt etniske mindretal er et centralt problem, mange indvandre er i dag henvist til kontanthjælp, aktivering og sort arbejde for at klare sig i den kapitalistiske konkurrence. F.eks. er mange unge mænd og drenge uden meningsfyldte forbilleder og identiteter, og når de efter et ofte ikke særligt vellykket skoleforløb møder den åbenlyse og subtile diskrimination i det danske samfund, hvor et forkert efternavn eller udseende betyder udelukkelse fra størstedelen af arbejdsmarkedet, så er det ikke mærkeligt, at en del af disse unge havner i misbrug, kontanthjælp og kriminalitet. Politisk pres fra venstrefløjen kan sikre, at de offentlige arbejdspladser går forrest i kampen mod stigmatisering og diskrimination. Repræsentationen af etniske minoriteter ansat i det offentlige bør derfor svare til, hvor stor en del af befolkningen de udgør. Der er f.eks. brug for etniske minoriteter i kommunale stillinger, levnedsmiddelkontrollen, socialcentre, ældreforsorgen, hospitaler, daginstitutioner og skoler mfl.. Enhedslistens krav: Arbejdspladser i Aalborg kommune offentlige som private skal opfordres til at formulere en strategi og diskurs om mangfoldighed både hvad angår etnicitet, køn, handicappede mv. Der skal indføres en etnisk personalepolitik på arbejdspladser af en vis størrelse for at sikre, at sammensætningen af ansatte på alle niveauer på arbejdspladsen afspejler de etniske minoriteters andel i befolkningen. Kommunale arbejdspladser kunne stille krav om aktiv etnisk personalepolitik hos de virksomheder det offentlige samarbejder med. Der bør fortsat være tilskudsmuligheder for arbejdspladser særligt rettet mod etniske minoriteter, da det kan være en afgørende hjælp for arbejdsløse indvandre. Fagforeningerne og kommune skal lægge pres på virksomheder der tydeligt undgår at ansætte etniske minoriteter. Sociale problemer i boligområder Det er ikke kun de etniske minoriteter, der er ramt af sociale problemer. Ofte er de etnisk danske beboere i de samme bebyggelser mindst lige så hårdt ramt. Også blandt disse er alt for mange udstødt af arbejdsmarkedet og forsøges via understøttelse, kontanthjælp eller (førtids-)pension. Dertil kommer, at også misbrugere og psykisk syge ofte henvises til netop de samme boligkvarterer. De problemer, en koncentration af arbejdsløshed, fattigdom og andre sociale problemer kan give, misbruges ofte af politikere fra højrefløjen i deres liberale og nationalistiske diskurser. Disse udspreder generaliseringer og fordomme, der fremstiller alle indvandrere som kriminelle, analfabeter og religiøse fanatikere. Arbejdsløse bliver ligeledes anfægtet som dovne og samfundsnassere. Det er en uhørt

10 vigtig opgave for venstrefløjen at sætte en anden dagsorden en dagsorden der samler og forener på tværs af de etniske skel med om krav til reelle løsninger. Enhedslistens krav: De såkaldte»ghettoproblemer«skal først og fremmest løses ved at afskaffe stigmatisering, diskrimination og fattigdom blandt såvel flygtninge og indvandrere som danskere. Dette kunne ske igennem etnicitetskampagner og etiske ændringer i institutionsdiskurser i Aalborg kommune. Lavere huslejer, som kan gøre lejeboliger konkurrencedygtige med ejerboliger og herved fastholde en blandet beboersammensætning i det almene byggeri. Øget økonomi til kvarterløft, byudvikling, byfornyelse og beboerrådgivning, så også mindre ressourcestærke boligområder kan skabe gode boligforhold. Kvarterløft skal være en helhedsorienteret indsats, der sætter ind på mange felter (institutioner, erhverv, fritids- og kulturtilbud, fysisk miljø, boligforbedringer m.v.) og som involverer beboerne igennem beboerbestyrelser og lignende. Støtte til opbygning og opretholdelse af sociale (græsrods-)organiseringer, der har afsæt i de faktiske ressourcer og mennesker i lokalområderne. Professionelle beboerrådgivere og socialarbejdere, der ikke bor i området, kan evt. støtte, men langt fra erstatte en selvorganisering i boligområderne. Man kunne f.eks. anlægge multietniske væresteder baseret på frivillige og få daglige tilknyttede ansatte. Disse væresteder kunne tilknytte en lang række integrerende og informerende aktiviteter, og på den måde fungere som et dynamisk integrationsprojekt, der oplyser både majoritet og minoritet igennem fællesskab og aktiviteter. I enhedslisten mener vi at bolig samt forsørgelse er en menneskeret da arbejdsløshed, stigmatisering og social deroute er et resultat af diskriminerende markedskræfter. Derfor vil vi kræve en etablering af nemt tilgængelige og billige lejeboliger, i et fornødent omfang, i Aalborg kommune. Forbedrede lånemuligheder for byggeri af lejeboliger i den almene sektor. Planlægning af»blandede«byer og bydele med et varieret udbud af både ejerog lejeboliger samt erhverv, kulturelle institutioner/tilbud og idrætsfaciliteter. Rettigheder og tryghed for de ældre De ældre i kommunen er borgere på lige fod med andre. De ældre skal gives mulighed for at deltage i byens liv, have deres behov for pleje og omsorg opfyldt på værdige betingelser samt have mulighed for at vælge mellem forskellige boformer. Øgede midler til hjemmehjælp og praktisk hjælp skal sammen med støtte til kulturelle og sociale tilbud, som er rettet mod ældre og forbedringer af muligheden for at ældre kan komme rundt i Aalborg medvirke til at give de ældre bedre mulighed for at fortsætte et aktivt liv. Vi får ikke en velfungerende hjemmehjælp og ældresektor ved, at kommunen forflygtiger sit ansvar og udliciterer opgaverne til firmaer, der skal konkurrere på prisen, eller tvangsudskriver mennesker, der er på kontanthjælp, til at udføre opgaverne. En god ældresektor får vi kun ved at respektere de ældre og ved at lade kvalificeret og

11 veluddannet personale udføre dette vigtige arbejde. Vi skal sikre, at de, der arbejder i denne sektor, får ordentlig løn- og arbejdsforhold samt gode muligheder for efteruddannelse. Personalet skal også have bedre tid og bedre muligheder for at imødekomme de behov, som de ældre har. Kriterierne for tildeling af hjælp til især praktisk hjælp (hjemmehjælp) er alt for stram og der er brug for flere midler til hjemmehjælp. Enhedslisten har udviklet et forslag om ældres 10 rettigheder. Det er rettigheder som enhver anden borger vil opleve som rene selvfølgeligheder men som er helt fraværende i forhold til de ældre der har behov for lidt eller meget hjælp i dagligdagen. De 10 rettigheder er inspireret af et debatoplæg fra Forbundet af Offentligt Ansatte og Dansk Sygeplejeråd. De giver de ældre ret til: 1. At spise den mad, de kan lide. 2. At føle sig velklædte og soignerede. 3. At bestemme egne tider og rutiner. 4. At komme ud, når de har lyst. 5. At træffe andre mennesker 6. At købe tøj og ting efter egen smag. 7. At komme i deres sædvanlige dagligvarebutik. 8. At udvikles livet igennem. 9. At holde deres minder levende. 10. At vælge, hvordan de vil bo. - Det er hverken Enhedslisten, Socialministeriet eller Aalborg Kommunes Ældre- Handicapforvaltning, der skal afgøre, hvordan de ældre får et anstændigt og værdigt liv. Det skal de selv gøre sammen med de ansatte i ældreplejen. Derfor er ideen i samme ombæring også at skabe bedre forhold for de ansatte.. Kommunen skal sikre, at der bygges flere forskellige typer boliger, der er indrettet, så de kan opfylde de ældres behov. Det vil give de ældre borgere et reelt valg mellem forskellige måder at bo på. Boligerne for de ældre skal anbringes forskellige steder i Aalborg også i midtbyen. Derfor støttede Enhedslisten, at der blev etableret ældreboliger på Østerbro. De ældres mulighed for at komme rundt i Aalborg også om aftenen - skal forbedres. Det kan ske ved udvidelse af servicebussernes køreplaner og en forbedret taxaservice for pensionister. Bedre vilkår for børn og familier Børnefamilierne skal sikres bedre vilkår. Der skal være tilbud om børnepasning med et kvalificeret pædagogisk indhold, når familierne har brug for det. Åbningstiderne må indrettes efter familiernes behov. Institutionspriserne i Aalborg er blandt de højeste i landet Derfor skal de nedsættes. Perspektivet er, at de skal være gratis ligesom det er gratis at

12 gå i skole. Alle børn skal i skoler og institutioner tilbydes et sundt og godt økologisk måltid mad om dagen. En god børnepolitik skal skabe rammerne for, at børn oplever børnehaven, skolen og fritidsordningen som steder, hvor de bliver mætte af indtryk, oplevelser og viden, og hvor både børn og voksne beriges og udvikles. Et motiveret og opkvalficeret personale er afgørende for kvaliteten. Derfor støtter vi forbedrede og nye kursus- og uddannelsesmuligheder suppleret med idéudvikling og udveksling mellem personale og kommune som vigtige redskaber til en forbedring af institutionerne. Samarbejdet mellem forældre og personale skal fokusere indhold og kvalitet. Daginstitutionerne er et vigtigt socialpædagogisk supplement til hjemmene og skal ikke drives efter virksomhedsprincipper. Daginstitutionernes og DUSsernes fysiske forhold skal forbedres. Indeklimaet og støjniveauet er ofte forfærdende. Plads, miljørigtige materialer, økologisk kost og grønne arealer skal opprioriteres Den nysgerrighed og lyst til at lære, som børn møder op med på den første skoledag, skal folkeskolen være i stand til at bevare og besvare. Skoledagene skal for børn og lærere være fulde af oplevelse og glæden ved sammen at finde og forstå. Lærerne skal have mere tid til undervisning og forberedelse. Lærerne skal have tid til at tage hensyn til den enkelte eleverne, så de kan differentiere undervisningen, uden at det går ud over klassefællesskabet. En bedre skole kræver også, at undervisningsmaterialerne fornyes, og at lærernes efteruddannelse prioriteres. De fysiske rammer for elevernes udfoldelser skal forbedres. Der skal være tidssvarende faglokaler. Skoleelevernes arbejdsmiljø skal sikres. Folkeskoler med særlige ressourcekrævende opgaver skal have ekstra bevillinger for at sikre, at eleverne på disse skoler får en undervisning af samme kvalitet som elver på andre skoler. Vedligeholdelsen af skolerne må ikke ske på bekostning af undervisningens kvalitet. Kommunen skal anlægge håndværksmæssige og langsigtede økonomiske vurderinger for, hvordan bygningerne skal vedligeholdes, så de ikke taber i værdi. Elevernes medbestemmelse skal sikres i et udbygget samarbejde mellem elever, lærere og forældre. Mangfoldighed i kulturudbuddet Aalborg kommune vokser. Viften af foreninger bliver stadigt bredere, og behovet for kurser, aftenskoler, folkeoplysning og alternativ undervisning vokser. Kommunen får tilført nye kulturstrøg fra fremmede lande. Globaliteten og internettet flytter cyberspace lige ind i

13 vores gader. Alt dette skaber et kolossalt vækstgrundlag for kultur alle begrebets facetter. Men bevillingerne og den faktiske politiske prioritering underbygger ikke dette potentiale. Det frivillige foreningsarbejde skal prioriteres højt. Medlemstilskuddet til foreningerne bør derfor sættes op i de kommende år. Det er vigtigt, at støtten til den brede kultur, den multietniske kultur og subkulturen prioriteres højere. Vilkårene for amatør- og semiprofessionel kunst, musik og teater skal forbedres. Der skal være plads, penge og vilje til udvikling, uddannelse og vækst på disse områder, men også i de lag af kulturen, som ikke er så synlige. Det er her de nye strømninger skabes. Det er her den nye professionelle generation af kulturformidlere fødes, og det er her mangfoldigheden sikres. Der skal sikres et forum, hvor unge kunstnere, forfattere, skuespillere, musikere, keramikere, filmfolk og internetsurfere kan udveksle erfaringer til gensidig inspiration. Mængden af åbne scener og øvelokaler både for bands og teatergrupper skal udvides og beskyttes. De lokalsamfund, der endnu ikke har beboer/aktivitetshuse, skal have et sådant, mens andre skal udbygges, så alle i kommunen har mulighed for at arbejde i kreative værksteder med en bred vifte af tilbud. Der skal oprettes multietniske centre, som skal sikre kontakten og udvekslingen mellem de kulturer, der findes i Aalborg i dag. Kulturtilbuddene til børn og unge skal udvides. Der skal ansættes kunstnere i forbindelse med aktiviteter i børnehaver, skoler, DUS-ordninger og ungdomsklubber. De unge skal inddrages i dette arbejde og selv være med til at formulere ønsker og behov til et alsidigt kulturliv. Disse områder skal prioriteres i stedet for at igangsætte nye prestigeprojekter. Bibliotekerne spiller en vigtig rolle i formidlingen af information, viden og kunstneriske oplevelser. Derfor skal bibliotekerne have de fornødne ressourcer, sådan at der er de nødvendige midler til indkøb af bøger, Cd er, Video, Cd-rom, DVD m.v. Alle bibliotekets ydelser skal stilles gratis rådighed for borgerne. Aalborg skal være en udfordrende by, både for aalborgensere og turister. Kulturen skal være nærværende overalt i kommunen i hverdagen, i gadebilledet, i daginstitutionen, på ældrecenteret, i skolen, på arbejdspladserne og i den kollektive trafik. Vi forvalter en vidunderlig kulturarv med strømninger fra alle steder, potentialet vokser og må ikke forspildes. Mangfoldigheden må sikres i stort og småt for alle.

14 Byøkologi i centrum for Aalborgs udvikling Byøkologi står for bæredygtigt ressourceforbrug, helhedssyn, livsstil og adfærd ved nybyggeri og renovering af boliger og andet byggeri. Enhedslisten arbejder for, at Aalborg Kommunes udvikling skal være byøkologisk bæredygtigt, hvor alle aspekter inddrages både i kommuneplanlægning og lokalplanlægning. Det betyder, at vi de grønne områder skal beskyttes og at der skal etableres flere grønne områder, f.eks. på Frederiks Torv. Budolfi plad skal ikke bruges til at opføre nye store butikker, men etalberes som et byrum med fri adgang for byens borgere. Infrastrukturen skal udbygges med størst mulige miljøhensyn og med adskillelse af tung og blød trafik. Arkitekturen skal tilpasses en rolig byudvikling med bevaring af karakteristiske og værdifulde bygninger og pladser. Nybyggeri og renovering skal udføres energirigtigt og med bæredygtigt materialevalg, gerne genbrugsmaterialer, og udnytte vedvarende energi, især solenergi og fjernvarme der er produceret på et bæredygtigt grundlag. Kommunalt nybyggeri bør bygges efter vugge-til-vugge principper (cradle-to-cradle) og som minimum være forberedt på at kunne huse solcelleanlæg og på at kunne anvende lavtemperaturfjernvarme. Enhedslisten har en vision om, at vort daglige forbrug skal være en del af det økologiske kredsløb. Ingen byer er indtil nu blevet opbygget efter økologiske principper. Derfor bliver det en kompliceret opgave at genoprette balancen med naturen. Både for kommunen og for den enkelte borger, men det skal ikke forhindre os i at gå i gang. Enhedslisten bekæmper den kommercialisering, der får lov at erobre stadig mere af det offentlige rum. Busstoppesteder og toiletter bliver gjort kapitalistiske. Det skal være offentligheden, ikke private firmaers reklameinteresser, der kommer til at bestemme, hvordan vore fysiske omgivelser skal se ud. Det offentlige rum skal gøres demokratisk - ikke kommercielt. Miljøpolitik Aalborg Kommune skal gøre økologisk jordbrug til en del af miljøpolitikken for at sikre rent grundvand, rene søer og vandløb samt stor biodiversitet. Kommunen skal bl.a. støtte brug af økologiske produkter, ved at oprette et økologisk fødevarecenter, som sikrer økologiske fødevarer til daginstitutioner, skoler, plejehjem samt til kantinerne på de kommunale

15 arbejdspladser. Kommunen skal fremme økologisk drift og sikre rent grundvand ved at opkøbe landbrugsjord og derefter forpagte jorden til økologer eller lave skovrejsning. Affaldsmængderne i Danmark er stigende. Aalborg Kommune bør arbejde for at være mere ressource-effektiv. En større del af affaldet skal betragtes som en ressource og bør sorteres for at blive genbrugt direkte eller genanvendt. Andelen af affald, der forbrændes og deponeres, skal fortsat reduceres. En god sortering gør, at mest muligt af ressourcerne i affaldet kan genanvendes. Vugge-til-vugge principperne (cradle-to-cradle) skal være bærende i vores tilgang til affald. For at sikre grundvandet skal Aalborg Kommune fremover sikre økologisk land- og skovbrug på alle dyrkede arealer. Kommunen skal gå foran med at forpagte sin landbrugsjord bort til økologisk jordbrug. Kommunen skal dyrke sine skove og andre kommunale arealer uden sprøjtegift. Enhedslisten vil forbyde brugen af sprøjtegifte på alle arealer. Ligesom vi kræver, at kommunen renser forurenede jorder, der truer grundvandet. Af hensyn til miljøet såvel som indbyggernes sundhed ønsker vi et forbud mod at dyrke genmanipulerede afgrøder. Energi- og klimapolitik Enhedslisten vil arbejde for en energiforsyning, der hverken sker på bekostning af miljøet eller naturgrundlaget. Derfor vil Enhedslisten både arbejde på, at vi udvikler et energieffektivt samfund, hvor der ikke sløses med energien, hvor boliger og bygninger er velisolerede, og hvor apparater, transportmidler og produktionsmidler bruger mindst mulig energi, og hvor spildvarme fra produktionsprocesser udnyttes til rumopvarmning, f.eks. gennem et fjernvarmenet. Men Enhedslisten vil også arbejde på, at den energi vi nødvendigvis skal bruge for at holde samfundet i gang (bygninger, fremstillingsprocesser, transport, boliger, hospitaler m.v.) fremskaffes via vedvarende energikilder, især sol og vind, men på en nænsom måde også på den solenergi, der bliver opbygget i biomassen. For ikke at bruge unødvendig energi skal kommunen sørge for, at der indkøbes maskiner, anlæg, biler og apparater, der har den højeste energimærkning. Kommunen skal "gå foran" på området og f.eks. gå over til LED-belysning, hvor lyset anvendes i mange timer af døgnet, købe elbiler eller elcykler til kommunens transport, kun bruge lavt forbrugende PC-ere og kopimaskiner osv. På forsyningssiden vil Enhedslisten arbejde for at udbygge forsyningen fra vindmøller og solceller. Kommunens planlægning skal ændres, så der ikke stilles unødvendige eller urimelige krav til vedvarende energi.

16 Aalborg Kommune skal etablere solceller og solfangere på alle kommunale bygninger med egnede tagflader. Både kommunale og private bygninger skal efterisoleres, hvor det er praktisk muligt og hvor det kan gøres uden urimelige omkostninger. Aalborg Kommunes energiforsyning skal baseres på vedvarende energikilder som vind, sol, jordvarme, mens fornybare energiressourcer i form af biomasse og biogas kun må være baseret på affald og restprodukter. Der må således ikke indgå potentielle fødevarer i energiproduktionen, ligesom der ikke må indgå biomasse, der udelukkende er dyrket med henblik på energiproduktion, da dette vil optage areal, som ellers ville kunnet bruges til fødevareproduktion. Enhedslistens energipolitik er at omstille vores energiforsyning fra brug af kul, olie og gas til vedvarende energikilder som vind, sol, jordvarme og bæredygtige biobrændsler. Først og fremmest skal samfundet dog spare på al unødigt energiforbrug og indrette enhver produktion energieffektivt. Kommunens kraft-varme forsyning er en miljømæssigt fornuftig løsning. Kul skal udfases fra el/varme produktionen så hurtigt, som muligt. Kommunen skal lave en strategisk energiplanlægning om, hvordan vi kan spare på energien, holde op med at importere energi og blive CO2-neutral, jo før des bedre. Men planen skal samtidig indeholde forslag til at udbygge den bæredygtige energiforsyning. Enhedslisten vil arbejde for, at Aalborg Kommune bliver CO2 neutral Aalborg skal være aktiv i udvikling og implementering af bæredygtige løsninger og vedvarende energi. Trafikpolitik Enhedslistens trafikpolitik har som gennemgående motiv at minimere miljøbelastningen, støj- og partikelforurening, CO2 udledning, barrierevirkninger ved person- og varetransport og at gøre det bekvemt for mennesker at transportere sig derhen, hvor de ønsker. Trafikpolitikken er en vigtig del af energipolitikken. Vi skal udvikle transportsektoren til minimalt energiforbrug ved at styrke den kollektive trafik frem for den private biltrafik; derved vil kommunen kunne udlede væsentligt mindre CO2. Et letbanesystem skal være en væsentlig del af fremtidens kollektive trafik. Cyklisme Den mest miljørigtige måde at transportere sig på er ved at gå og cykle. Derfor prioriterer Enhedslisten de gående og cyklendes vilkår højt. Det gør vi blandt andet ved at kræve adskillelse mellem tung trafik og gående og cyklister, ved etablering af nye cykelstier, opbygning af et sammenhængende cykelstinet og bedre faciliteter for cyklister. Først og

17 fremmest gælder det skolebørn, som skal sikres en sikker cykelvej til og fra skole og fritids-aktiviteter. Der skal etableres en gang og cykel bro på Jernbanebroen, som skal integreres i cykelstinettet både nord og syd for Limfjorden. Trafiksignalerne skal ændres, så de giver cyklister og gående bedre vilkår. Kollektiv trafik Enhedslisten går ind for, at kollektiv trafik bliver så tiltrækkende, at flest mulig mennesker vælger den i stedet for privatbilen. Den skal indrettes med høj tilgængelighed, så også ældre og handicappede har reel mulighed for at bruge den. Der skal i NT oprettes et trafikråd bestående af passagerer, chauffører, politikere og ledelsen, som sammen skal sikre en effektiv og smidig afvikling af den kollektive trafik og et anstændigt arbejdsmiljø Vi støtter planerne om at etablere en letbane fra Universitetet til Vestbyen og nærbanen skal udvides, så den går fra Hobro til Hjørring. Der skal etableres flere busbaner (f.eks. på Vestrebro), Lyssignalerne skal ændres, så de giver den kollektive trafik fortrinsret. Bybusdriften bør frem mod 2020 omstilles til bæredygtig transport. Principielt går Enhedslisten ind for, at den kollektive trafik betales over skatten, at det skal være gratis at benytte den kollektive trafik i Aalborg Kommune. Kan det ikke gennemføres, går vi ind for at takststigninger rulles tilbage. Det skal være billigere at køre med den kollektive trafik end i egen bil. Biltrafik Biltrafikken i midtbyen skal begrænses ved at øge antallet af gågader, hæve parkeringsafgiften, og indføre 40 km-zone i Midtbyen Vi har gentagne gange foreslået et bompengesystem, der afgiftsbelægger privatbilismen i og omkring bymidten. Ideen er, at overskuddet fra systemet skal bidrage til den kollektive trafik, så folk, der skal på arbejde eller har et ærinde i midtbyen, lader bilen stå og tager bussen eller letbanen, når den kommer. Transporten af varer til byens forretninger skal foregå på mindre køretøjer, for eksempel ved at nedsætte det tilladte akseltryk for lastbiler. Aalborg Kommune bør satse på mere miljøvenlig transport ved at anvende el-biler, brintbiler eller gas-biler i deres drift. Aalborg Kommune skal aktivt modarbejde planerne om at etablere en 3. Limfjordsforbindelse hen over Egholm. Enhedslisten mener ikke, at der skal investeres i løsninger, de røger biltrafikken, men satse på løsninger, der kan reducere denne.

18 Velfærd koster men ikke nødvendig vis mere. Enhedslisten ønsker solidariske løsninger, det betyder at de der har de højeste indkomster skal yde forholdsvis mest til fællesskabet. Aalborg Kommunes indtægter skaffes stort set ved kommunal indkomstskat, ejendomsskat (grundskyld og dækningsafgift på erhvervsejendomme) bloktilskud og udligningsordninger samt ved brugerbetaling. Enhedslisten afviser at hæve indkomstskatten for at finansiere velfærden. Det skrå skatteloft har som konsekvens at de højeste indkomster der har ramt skatteloftet slipper for at betale. En stigning i den personlige indkomstskat betales derfor af alle lave indkomster. I stedet skal grundskylden og dækningsafgiften hæves til det maksimale. Herved sikres det at det er dem med de højeste indkomster og som ejer de største og dyreste ejerboliger der betaler mest. Lejere er jo mange flere om at betale den sammen stigning. Enhedslisten er ikke afvisende overfor at optage lån til større anlægsinvesteringer. Langstidsinvesteringer for at opfylde borgernes behov for institutioner mv. kan på sigt være den bedste investering. Enhedslisten vender sig derfor også imod udsalget af kommunale ejendomme for på kort sigt at lidt penge i kassen. Brugerbetalingen skal sættes ned. Daginstitutionerne i Aalborg Kommune er i dag så dyre at børnefamilierne drives ud af byen. Himmelflugten på billetterne til den kollektive trafik driver folk over i bilerne. Det er en dårlig udvikling, som skal stoppes og ændres. Der skal investeres i godt arbejdsmiljø, gode rigtige arbejdspladser. På sigt vil det betyde meget mere velfærd og samtidig store besparelser til sygedagpenge, kontanthjælp, aktivering og førtidspension. Velfærden finansierer så at sige sig selv.

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP

Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP glostrup.enhedslisten.dk Din garanti, for et rødt Glostrup Glostrup er en fantastisk by, en by hvor der skal være plads til alle - høj som lav, unge som gamle, danskere

Læs mere

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning:

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning: 1 Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18 Tilgængelighed Tilgængelighed skal sikres for alle Der skal være fysisk tilgængelighed så alle borgere med handicap kan bruge boliger

Læs mere

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom - Odense bryder den negative sociale arv odense Baggrund Danmark er et rigt samfund, og alligevel har vi fattige. Odense Kommune bestilte i 2006 en fattigdomsundersøgelse,

Læs mere

Sæt liv i Ballerup. Stem på Enhedslisten. ballerup.enhedslisten.dk

Sæt liv i Ballerup. Stem på Enhedslisten. ballerup.enhedslisten.dk Sæt liv i Ballerup Stem på Enhedslisten Sæt liv i Ballerup Enhedslisten ønsker et levende Ballerup på alle områder Vi vil puste liv i kulturen og beskæftigelsen, klimarenoveringer og billige almene boliger.

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk Hvidovre rød og grøn Stem på Enhedslisten hvidovre.enhedslisten.dk Enhedslisten det vil vi Enhedslistens politik er at fremme fællesskaber og lighed på alle områder i kommunen. Vi tror på, at det skaber

Læs mere

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef Klima og planlægning i Roskilde Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef 1 Vigtige pointer: Sammenhængende politikker Handlingsorienteret Kan finansieres Opbakning 2 Indhold

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ret til et værdigt liv for alle ældre

Forslag til folketingsbeslutning om ret til et værdigt liv for alle ældre Beslutningsforslag nr. B 197 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af Line Barfod (EL), Per Clausen (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) og Frank Aaen (EL) Folketinget pålægger regeringen inden

Læs mere

Enhedslistens klima-jobplan

Enhedslistens klima-jobplan Enhedslistens klima-jobplan Både økonomien og klimaet er i krise. Den økonomiske krise har medført, at omkring 170.000 danskere går arbejdsløse. Samtidig fordrer klimakrisen, at der så hurtigt som muligt

Læs mere

Ø-mærk din kommune. Stem på Enhedslisten ved kommunevalget den 19. november. roedovre.enhedslisten.dk

Ø-mærk din kommune. Stem på Enhedslisten ved kommunevalget den 19. november. roedovre.enhedslisten.dk Ø-mærk din kommune Stem på Enhedslisten ved kommunevalget den 19. november Rød grønt engagement i Rødovre Enhedslisten er mere end landspolitik. Men vilkårene for kommunalpolitik hænger sammen med beslutningerne

Læs mere

Styrk kampen i hverdagen. Stem Enhedslisten på valgdagen. frederikshavn.enhedslisten.dk

Styrk kampen i hverdagen. Stem Enhedslisten på valgdagen. frederikshavn.enhedslisten.dk Styrk kampen i hverdagen Stem Enhedslisten på valgdagen frederikshavn.enhedslisten.dk Alle har ret til et godt liv Barndom Vi bør kunne give vores børn en tryg barndom med gode tilbud om pasning i vuggestue,

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

RESSOURCER, ENERGI OG KLIMA

RESSOURCER, ENERGI OG KLIMA Forslag til ændring af energi/klimapolitik. Forslaget består af følgende dele, der kan stemmes om særskilt hvis ønsket: 1. Opsplitning af området så energi/klimapolitik får sit eget afsnit. I dag er miljø-politik

Læs mere

FUNKTIONÆRERNES OG TJENESTEMÆNDENES FÆLLESRÅD. Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K

FUNKTIONÆRERNES OG TJENESTEMÆNDENES FÆLLESRÅD. Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K FUNKTIONÆRERNES OG TJENESTEMÆNDENES FÆLLESRÅD Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K Tlf. 33 36 88 00 Fax 33 36 88 80 Email: ftf@ftf.dk www.ftf.dk FTF OG VELFÆRDSSAMFUNDET FTF og velfærdssamfundet

Læs mere

Grundbegreber om bæredygtig udvikling

Grundbegreber om bæredygtig udvikling Grundbegreber om bæredygtig udvikling Begreber til forståelse af bæredygtig udvikling Bæredygtig udvikling handler om, hvordan vi gerne ser verden udvikle sig, og hvordan det skal være at leve for os nu

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

Enhedslistens klima-jobplan

Enhedslistens klima-jobplan Enhedslistens klima-jobplan Både økonomien og klimaet er i krise. Den økonomiske krise har medført, at omkring 170.000 danskere går arbejdsløse. Samtidig fordrer klimakrisen, at der så hurtigt som muligt

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Kommunalpolitisk program 2014-2018

Kommunalpolitisk program 2014-2018 1 Kommunalpolitisk program 2014-2018 Det kommunalpolitiske program for 2014-2018 er det overordnede og forpligtende arbejdsgrundlag for SF s arbejde i Aalborg kommunes byråd. Det kommunale selvstyre skal

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune 18.11.2011 Godkendt i Ældreudvalget 29.11.2011 Forord v/michael Ziegler Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Albertslund 2014-2017. socialdemokraterne

Albertslund 2014-2017. socialdemokraterne Albertslund 2014-2017 socialdemokraterne Sammen om Albertslund Socialdemokraterne i Albertslund har stået i spidsen for udviklingen af Albertslund som et moderne velfærdssamfund, hvor børn, miljø, kultur

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2013 den 19. september 2012

Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2013 den 19. september 2012 Enhedslisten Odense Byrådsgruppen Per Berga Rasmussen Egilsvej 54, 5210 Odense NV. Tlf. 20 97 32 55 E-mail: pbra@odense.dk Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2013 den 19. september

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Arealudviklingschef Bente Lykke Sørensen Aarhus en by i vækst Vi bygger os ud af krisen SHiP Byggeriet påbegyndes ultimo 2012 Z-Huset Under opførelse Felt 8

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner Energiteknologi Niveau: 8. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: Forløbet Energiteknologi er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, og det bygger på viden fra forløbet Energi. Forløbet hænger tæt

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Store forventninger til partnerskaber mellem den offentlige og den frivillige

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje november 2008 Resumé Hvis vi skal sikre vores fælles velfærd på langt sigt, står vi i dag over for store udfordringer og vigtige valg.

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN DANMARK 1 DET BEDSTE LAND FOR VERDEN Alternativets ambition er at udvikle det danske samfund, så Danmark ikke bare er det bedste land i verden, men det bedste land for verden. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND Alternativet

Læs mere

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer STRATEGI 2024 Der findes ikke affald - kun ressourcer Juni 2014 Baggrund I perioden frem til 2024 vil der fortsat ske ændringer i samfundets udvikling, herunder i hvordan affalds- og energiopgaver defineres

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND FællesListens ARBEJDSPROGRAM - din stemme FOLKESTYRETS VAGTHUND Fælleslistens ARBEJDS- PROGRAM De 10 punkter, som Fælleslisten offentliggjorde den 19. august er indarbejdet i Fælleslistens foreløbige arbejdsprogram

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 Kriserne raser! Fyresedler. Flere fattige. Familier, der går fra hus og hjem. Sådan mærker vi danskere sammen med resten af Verden den økonomiske krise.

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Odense kommunes seniorlivspolitik

Odense kommunes seniorlivspolitik Odense kommunes seniorlivspolitik Indholdsfortegnelse Forord 04-05 Indledning 06-07 Visioner og temaer 08-09 Mennesket - det aktive seniorliv 10-13 Pleje og omsorg 14-17 Byrum og boliger 18-19 Mødet med

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Et godt kandidathold er sat og SF i Region Nordjylland er klar til valg

Et godt kandidathold er sat og SF i Region Nordjylland er klar til valg Et godt kandidathold er sat og SF i Region Nordjylland er klar til valg SF i Nordjylland har i indeværende periode taget medansvar for løsning af alle opgaver i regionen. Den psykiatriske skadestue er

Læs mere

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug Vil_modtage_praktikanter: Ja Antal_praktikpladser: 2 Institution: Perron 4 Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers Afdeling: Center for misbrug og forebyggelse Praktikvejledernavn: Per K. Rasmussen Praktikvejlederstilling:

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013 Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - ORDENTLIG - KONSEKVENT - SIKKER 2013 Tre principper bør være bærende for retspolitikken i Danmark. Den skal være ORDENTLIG, KONSEKVENT og SIKKER En

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Val(g)by for fællesskab

Val(g)by for fællesskab Val(g)by for fællesskab Hvad skal styre samfundsudviklingen? Borgerlige ideer om brugerbetaling, individuel bjergsomhed og blinde markedsmekanismer? Eller fornuftige, kollektive, demokratiske beslutninger

Læs mere

LFS visioner for den pædagogiske faglighed

LFS visioner for den pædagogiske faglighed 1 LFS visioner for den pædagogiske faglighed Visioner for den pædagogiske faglighed udgør et fælles afsæt for LFS medlemmer samt foreningens ansatte og tillidsvalgte. Det danner baggrund for at navigere

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere