Enhedslisten de rød-grønne, Aalborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Enhedslisten de rød-grønne, Aalborg"

Transkript

1 Enhedslisten de rød-grønne, Aalborg Enhedslistens kommunalpolitiske program 2013 Solidaritet, grøn omstilling og demokrati. Aalborg skal være en by, hvor mennesker får de bedst tænkelige muligheder for at udfolde sig frit i samspil med sine omgivelser. En by hvor solidaritet, lige vilkår for alle, hensynet til menneskene og naturen er sat i centrum. Frihed, lighed, solidaritet og økologisk ansvarlighed skal være de afgørende elementer. Aalborgenserne skal sikres mulighed for at sikre både sin egen og kommende generationers overlevelse uden at ødelægge den omgivende natur. Det økologiske råderum skal respekteres og aalborgenserne skal sikres et socialt og demokratisk råderum. Plads til alle. Integrationspolitikken skal baseres på gensidig respekt og tage udgangspunkt i flygtninge og indvandreres ønsker og behov. Handicappedes mulighed for at deltage i det sociale og kulturelle liv skal sikres ved at fremkommeligheden for denne gruppe sikres overalt i Aalborg. Øgede midler til hjemmehjælp og praktisk hjælp skal sammen kulturelle og sociale tilbud, som er rettet mod ældre og forbedringer af muligheden for at ældre kan komme rundt i Aalborg medvirke til at give de ældre bedre mulighed for at fortsætte et aktivt liv. Arbejde og uddannelse samt sociale og kulturelle tilbud til alle. Alle skal have mulighed for at få arbejde og uddannelse. Tvangsaktivering skal stoppes. Alle der udfører arbejde skal have en almindelig overenskomstmæssig løn for dette. Alle der af den ene eller anden grund ikke umiddelbart kan starte på et arbejde eller en uddannelse skal have tilbud om gratis deltagelse i sociale, uddannelsesmæssige og kulturelle aktiviteter. Deltagelse i disse aktiviteter skal være frivillig. Mere demokrati i Aalborg Kommune. Stop for udliciteringer. Borgerne skal ikke bare spørges. De skal have reel indflydelse på Aalborg kommunes udvikling. Medarbejderne skal have reel medbestemmelse. Aalborg kommune skal gå i spidsen med at eksperimenter med demokratiske ledelsesformer, hvor der satses på kollektiv ledelse, selvstyrende grupper med videre. Brugerne skal sikres medbestemmelse på institutionernes daglige drift. Også eleverne på byens skoler skal sikres medbestemmelse. Børnefamilierne skal sikres bedre vilkår. Der skal være tilbud om børnepasning med et kvalificeret pædagogisk indhold, når familierne har brug for det. Institutionspriserne skal nedsættes. Alle børn skal i skoler og institutioner tilbydes et sundt og godt økologisk måltid mad om dagen. Det økologiske råderum skal sikres. Det betyder, at der må ikke bruges flere naturressourcer, end der samtidig genskabes. Ressourcerne skal så vidt muligt indgå i lukkede kredsløb, hvor de genbruges og ikke går til spilde. Vi vil have mere genbrug.

2 Atmosfæren skal beskyttes mod drivhuseffekten. Vi vil ikke gennem lokal forurening medvirke til globale klimaforandringer. Vandets kredsløb skal beskyttes og genoprettes. Affaldsmængden skal reduceres og ressourcerne i affaldet skal udnyttes. Aalborg kommune skal på alle områder støtte en økologisk omlægning af produktionen. Den kollektive trafik skal styrkes. Privatbilismen skal reduceres. Der skal sikres mere, bedre og billigere kollektiv trafik. Antallet af parkeringspladser i det centrale Aalborg skal nedbringes. Alle planer om en tredje Limfjordsforbindelse skal skrottes. Forholdene for cyklisterne skal forbedres. Mere demokrati. Nej til EU-tilpasning. Der sker en snigende EU-tilpasning, hvor lov efter lov vedtages i Folketinget som følge af EUs direktiver med efterfølgende begrænsninger for kommunerne. Denne EU-tilpasning undergraver det kommunale selvstyre. EUs liberalisering af elmarkedet underminerer muligheden for at gennemføre lokal miljørigtig energiproduktion. EU-direktiver gør det vanskeligere for kommunerne at undgå udliciteringer på områder, hvor kommunerne ikke ønsker en sådan udlicitering. Aalborg kommune bør aktivt protestere i mod denne undergravning af det kommunale selvstyre og kræve af regeringen, at den yder en aktiv indsats for at modgå denne undergravning af demokratiet. Hvis denne politik skal gennemføres, kræver det en række konkrete initiativer som på en lang række områder vil stå i fundamental modstrid med den politik, der føres i Aalborg i dag. Det kræver aktiv indsats i miljøbevægelser, faglige organisationer, samrådene i de forskellige bydele, ældre- og handicaporganisationer ja i hele det folkelige Aalborg. Men det er også nødvendigt, at der er medlemmer af Aalborg Byråd, som vil kæmpe for disse forandringer og det har vi savnet i mange år. Enhedslisten graver et spadestik dybere. Enhedslisten har i hele denne byrådsperiode stået for en klar modstand mod de nedskæringsforlig, som et (næsten) enigt byråd har vedtaget gang på gang. Enhedslisten har fremlagt alternative forslag. Enhedslisten vil i byrådet både være den opposition til venstre, som forsvarer borgerne og miljøet mod overgreb og det alternativ, som kan vise muligheden af at Aalborg kommune udvikler sig til en kommune, hvor frihed, lighed, demokrati, solidaritet og økologisk ansvarlighed er de fremherskende værdier. Demokratiet skal udvikles og styrkes Kommunen er borgernes, ikke omvendt. Demokrati er meget mere end et kryds hvert 4. år. Derfor vil Enhedslisten sikre borgerne bedre muligheder for at øve indflydelse på vores kommune. Offentlighedens muligheder for kontrol med politikere og forvaltningen skal forbedres, og åbenheden omkring beslutningsprocesser skal øges. Stærke lokalsamfund er en forudsætning for demokrati. Borgeres og lokalsamfunds muligheder for at påvirke de politiske beslutninger i kommunen skal styrkes. Derved styrker vi både lokalsamfundene og demokratiet. Enhedslisten vil arbejde for, at bydelssamråd, landsbyråd og tilsvarende skal gives muligheden for at behandle forslag,

3 som vedrører deres lokalsamfund, og om nødvendigt henvise et forslag til fornyet behandling i byrådet, som tager endelig stilling. I spørgsmål om lukning eller sammenlægning af folkeskoler skal der udskrives folkeafstemning i det pågældende skoledistrikt. Hvis der er flertal imod nedlæggelse af en skole i et skoledistrikt, udsættes beslutningen til efter førstkommende kommunalvalg, og det nye byråd tager endelig stilling til spørgsmålet. I byrådet foregår de reelle politiske diskussioner og forhandlinger foregår bag lukkede udvalgsdøre, hvor borgere og journalister ikke har adgang. Det gør det umuligt at gennemskue, hvilke alternative forslag, som har været diskuteret, eller hvordan et høringssvar er indgået i beslutningsprocessen. Enhedslisten vil i byrådet arbejde for størst mulig åbenhed og insistere på, at flere politiske diskussioner skal foregå i Byrådssalen i stedet for i lukkede udvalg. Enhedslisten har i en række kommuner foreslået og fået vedtaget at de paragraffer i den nye Offentlighedslov, som forhindrer offentligheden i at kigge magthaverne i kortene, ikke skal gælde i disse kommuner. Samme forslag vil vi stille i byrådet. Aalborg kommune er arbejdsgiver for omkring medarbejdere, og endnu flere borgere har som brugere af kommunens services direkte kontakt med kommunen. Enhedslisten vil arbejde for at udvide demokratiet, så medarbejdere og brugere får langt større indflydelse på egen hverdag end i dag. Medarbejderne og brugerne er hverdagens eksperter, og derfor er det nærliggende at give dem større indflydelse på kommunens politik på deres område. Ved at styrke medarbejderes og brugeres indflydelse på deres egen hverdag kan vi sikre, at gode, kreative løsninger kan få lov at brede sig, og vi kan sikre større ejerskab over de fælles beslutninger. Lokalplanerne kan sikre borgerne og politikerne indflydelse på udviklingen i Aalborg. Det kræver imidlertid, at lokalplanerne respekteres og opfattes som en plan for, hvordan lokalområdet skal udvikles og at der ikke nærmest automatisk dispenseres fra disse lokalplaner på stribe, når potentielle investorer ønsker det. Disse dispensationer undergraver borgernes retssikkerhed. Ved udarbejdelsen af lokalplanerne skal man ikke bare spørge borgerne, men også lytte til, hvad de siger. Kun i de tilfælde, hvor der kan påvises afgørende fælles interesser for hele kommunen, skal der planlægges i modstrid med de lokale borgeres ønsker. Aalborg er fyldt med eksempler på, hvor galt det kan gå, når man opgiver at fastholde en overordnet planlægning og bøjer sig for investorernes ønsker om, at der skal kunne tjenes så mange penge, som muligt. Hotelprojekter, kæmpebiografer og indkøbscentre er eksempler på, at erhvervsinteresser får lov til at bestemme Aalborgs udvikling. Til gengæld har vi også set, hvordan havnefronten øst for Limfjordsbroen er udviklet på en måde, som skaber gode udfoldelsesmuligheder for befolkningen. Disse erfaringer skal der bygges videre på. Særligt vigtigt bliver det at sikre, at de nye muligheder på Budolfi Plads udnyttes til gavn for byens borgere og ikke igen plastres til med butikscentre. Aalborg Vestby kan også i fremtiden sikres som et godt boligområde med mange rekreative muligheder, men det kræver, at skeen bliver taget i den anden hånd. De grønne

4 områder, der stadig er til rådighed, må sikres. Derfor må planerne om en 3. Limfjordsforbindelse gennem Vestbyen droppes. Havnefronten på Nørresundby-siden skal fornys på en måde, som sikrer en fornuftig balance mellem boliger, grønne områder og rekreative/kulturelle tilbud. Flere ordinære arbejdspladser stop for tvangsaktivering Der skal skabes flere ordinære arbejdspladser. Arbejdet skal fordeles bedre og tilrettelægges på en sådan måde, at flere får mulighed for en aktiv tilværelse på arbejdsmarkedet og at de, der er i arbejde undgår stress, nedslidning og udstødelse. Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø skal forbedres og den forebyggende indsats skal opprioriteres. Uddannelse og efteruddannelse er vigtige elementer og redskaber, såvel for enkelte ansatte som for varetagelsen af kommunens opgaver i hverdagen og i fremtiden. Flere kommunale basisopgaver inden for pensionistservice, børnepasning og inden for det kulturelle område løses af personale, der har diskriminerende løn- og arbejdsvilkår i forhold til det overenskomstansatte personale. Tvangsaktiverings-ordninger, hvor arbejdsløse misbruges, skal stoppes i stedet skal der satses på et rummeligt arbejdsmarked, hvor alle ansættes med samme rettigheder. Der er stadig alt for mange mennesker der ikke har et arbejde i Aalborg Kommune. I Aalborg Kommune har man som så mange andre steder taget udgangspunkt i at arbejdsløsheden skyldes en fejl ved de arbejdsløse, der kan fikses ved at tvangsaktivere de arbejdsløse. Siger man som arbejdsløs fra overfor tvangsaktiveringen, så mister man sit eksistensgrundlag dagpenge eller kontanthjælp. Enhedslisten er uenig i denne tankegang. Årsagen til den stadig alt for høje arbejdsløshed er manglen på jobs og ikke et problem ved de arbejdsløse som kan løses ved at true med at fjerne eksistensgrundlaget. Alle skal have ret til et eksistensminimum. Enhedslisten mener at bekæmpelsen af arbejdsløsheden skal ske ved at udvide den offentlige og private service ved at skabe nye jobs. Mange steder i Aalborg Kommune kan der med held ansættes flere så der på en og samme tid bliver skabt arbejde til dem der intet har og samtidig minimeres nedslidning og stress for alle ansatte. Der kan skabes en udvidelse af den kommunale service indenfor en række områder. Pengene til arbejdsløshed og aktivering skal bruges til rigtige jobs. Mange kontanthjælpsmodtager kostes rundt i aktiveringsmøllen fra det ene vejledningsforløb til det næste afklarings og inspirationsprojekt af stærkt svingende kvalitet. Der tages sjældent udgangspunkt i konkrete job- og uddannelsesønsker når der aktiveres. I en lang årrække er en række helt almindelige jobs i Aalborg Kommune blevet omdannet til aktiveringsjobs, det gælder især inden for det grønne område og indenfor ældreområdet. Dette har i sig selv skabt arbejdsløshed for de grupper der normalt har haft

5 sit arbejde inden for disse områder. Man kan som arbejdsløs så at sige blive tvunget til at lave det samme arbejde i aktivering som man tidligere lavede på ordinære vilkår. Aktiverede i jobtræning arbejder uden at få anden løn end dagpenge eller kontanthjælp, aktiverede optjener ikke dagpengeret og for kontanthjælpsmodtagere gælder hverken ferielov, sygedagpengelov og... De bruges af Aalborg Kommune som ekstrem billig arbejdskraft som erstatning for fastansat personale på normale vilkår. Aalborg Kommune har ifølge AERådet den næsthøjeste ungdomsarbejdsløshed i Jylland (elever og studerende er fraregnet i opgørelsen). Den høje ungdomsarbejdsløshed viser, at den såkaldte Aalborg-model, hvor unge arbejdsløse straksaktiveres til arbejde for kontanthjælp, har slået fejl. Enhedslisten vil at aktiveringsjobbene omdannes til ordinære jobs på almindelige vilkår, så alle der laver det samme arbejde også har samme vilkår. Det giver arbejdsglæde, værdighed og tryghed for alle. Enhedslisten vil skabe mulighed for at statens besparelser på dagpenge, når kommunerne ansætter arbejdsløse i ordinære stillinger bliver udbetalt til kommunerne. Enhedslisten har foreslået, at Aalborg kommune skulle forsøge at blive anerkendt som frikommune, hvor disse muligheder blev afprøvet konkret. Herved oprettes jobs på ordinære vilkår for dem, der ellers vil have svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Arbejdsløse skal have fortrinsret til stillinger i Aalborg Kommune Istandsættelse og klimarenovering af kommunens skoler og andre bygninger kan både skabe arbejdspladser, spare penge på sigt og nedbringe kommunens udslip af klimagasser. Øget brug af jobrotation, så nuværende medarbejdere opkvalificeres, og ledige får arbejdserfaring. Øget fokus på opkvalificering og uddannelse i beskæftigelsesindsatsen i stedet for formålsløs tvangsaktivering. Sociale klausuler, der forpligter entreprenørerne til at ansætte praktikanter/lærlinge og til at overholde overenskomsterne. Men klausuler i sig selv er ikke nok, det er nødvendigt at oprette en task-force på tværs af forvaltningerne, som sikrer, at klausulerne overholdes. Kommunale medarbejdere skal ikke erstattes af arbejdsløse i såkaldte nyttejobs Kommunens forvaltninger skal være socialt ansvarlige og sikre, at 5% af alle stillinger tilbydes som fleksjob til personer med nedsat arbejdsevne. Alle unge under 30 år skal have garanti for et tilbud om arbejde og/eller uddannelse.

6 Ligeløn i Aalborg kommune Ligelønnen har det rigtig skidt i Aalborg kommune. Lønnen er stærkt ulige fordelt når man ser på lønnen mellem mænd og kvinder. Nu er der også i Aalborg Kommune et kønsopdelt arbejdsmarked. Men den nedvurdering af det sociale arbejde og arbejdet med mennesker som ligger i at det er kvindefagene der får mindst i løn skal ændres. Konkret må der sikrest særligt lønløft til disse grupper. Det klares nemt inden for overenskomsternes bestemmelser om ny løn. Fremover må det sikres at ny løn på alle niveauer udformes således at der ikke kan ske kønsmæssige lønforskelle. Herudover må der gennem Aalborg kommunes personalepolitik sikres at der på alle arbejdspladser sker jævnlige drøftelser af arbejdsdelingen på arbejdspladsen. Hvem laver hvad og hvorfor? Hvad har høj status hvad har lav og hvorfor? Er alle tilfredse med deres opgaver eller er det tid til en omfordeling af nogle af arbejdsopgaverne. Kønsaspektet skal inddrages på alle niveauer og i forhold til alle forhold. Evnen til at tage et ansvar for familien og til at påtage sig et socialt, kulturelt eller politisk ansvar uden for arbejdspladsen skal også belønnes og overarbejde og overarbejdskulturer skal bekæmpes. Dette er et ligestillingsprojekt som vil få Aalborg kommune til at gå i spidsen for at sikre lige løn fremover. Øget brugerindflydelse Vi skal have skabt et velfungerende samspil mellem ansatte, bestyrelser og råd og dem, der bruger institutionen, skolen, plejehjemmet, kontoret det være sig børn eller voksne. Det skal være disse grupper, som tilrettelægger det daglige arbejde. Decentraliseringen skal gennemføres i det tempo, som de ansatte og brugerne ønsker det og kommunen skal understøtte denne proces. Men samtidig skal kommune sikre borgernes retssikkerhed og at alle (også de svage grupper) opretholder et tilfredsstillende servicenivau. Nej til udliciteringer ja til kommunal produktion Enhedslisten er imod privatisering og udlicitering af kommunale opgaver. Der skal ikke eksperimenteres med børnepasning, omsorg for ældre og den kollektive trafik for at tilfredsstille det privat erhvervslivs ønsker om nye markeder Der skal ikke gennemføres flere udliciteringer i Aalborg Kommune og de udliciterede områder skal trækkes tilbage til kommunen. Udliciteringer fører til, at kommunen taber kontrollen over arbejdets udførelse og den viden og ekspertise, som opsamles om rengøring går tabt for det offentlige og ender i stedet under private firmaers kontrol. Opgivelsen af det kommunale garanti og udliciteringen af opgaverne er et eksempel på perspektivløs udlicitering

7 Handicappolitik Enhedslisten arbejder for at handicappede skal have det let i hverdagen, og dermed få en bedre livskvalitet. Men hvordan skal det ske? Udgangspunktet må være at tage udgangspunkt i de handicappede selv spørge dem og vi får svaret : ved at skulle tænke så lidt som muligt på sit handicap. ved at være uafhængig af andre være selvhjulpen. og på den anden side få den ønskede personlige hjælp ved simpelthen at leve som andre. Enhedslisten vil i byrådet arbejde på at give de handicappede de samme muligheder som andre borgere i kommunen. Adgang til hele byen også for handicappede Handicappede skal have sammen mulighed som alle andre for at deltage i kulturtilbuddene og færdes i Aalborg Kommune. Adgangsforholdene til biografer, værtshuse, koncertsale, diskoteker, teatre mv. skal være indrettet således at handicappede kan bruge dem på lige fod med andre borgere. Mange handicappede afskæres fra at deltage i eks. oplysningsforbundenes undervisningstilbud, fordi undervisningen ofte er henlagt til lokaler, der ikke er handicapvenlige. Forretninger, banker og lignende skal på samme vis give adgang for handicappede. Det er langt fra nok, at handicappede kan komme ind og ud forskellige steder. Der skal også være plads til, at en kørestolsbruger kan komme omkring ligesom toiletforholdene skal være i orden. I dag er der i Aalborg Centrum kun et toilet, som kørestolsbrugere kan bruge. Enhedslisten kræver at der i den fremtidige fysiske planlægning altid tages udgangspunkt i at handicappede skal kunne bruge lokaliteten. Aalborg Kommune støtter en række kultur- og undervisningstilbud. Inden for en kort tidshorisont skal adgangsforholdene bringes i stand således at ingen handicappede afskæres fra at benytte dem. Enhedslisten stiller krav om at adgangsforholdene hos læger, tandlæger, fysioterapeuter og andre indenfor sundhedssektoren alle steder bliver så gangbesværede handicappede også får et frit valg og kan bruge sundhedsvæsenet uafhængigt af andres hjælp. Adgang til at deltage i kultur- og undervisningstilbud frit at kunne vælge behandlingssted i sundhedssektoren gør det dog ikke alene. Forudsætningen for at det kan ske er at handicappede rent faktisk kan komme fra sit hjem og ud i byen.

8 Desværre er fortovene i dag et sandt forhindringsløb for en gangbesværet. Småhuller, fliser, der ligger skævt, høje fortovskante er alt sammen noget der får mange gangbesværede til på forhånd at opgive at deltage i byens liv. Mange steder er fortovene for smalle til at en kørestol uhindret kan komme frem. Vejene må tages i brug. Her kan man så risikere livet mellem huller og biler. Overalt i byen må hensynet til handicappedes fremkommelighed have forrang. Ikke alle ønsker eller har mulighed for at blive uafhængig og selvhjulpen. Nemme og ukomplicerede ledsageordninger skal stå til rådighed for alle der føler at have brug herfor. Det giver tryghed og muligheder. Ubegrænset adgang til gratis taxikørsel vil for handicappede gøre det muligt at komme helt til døren. Foretrækker man den kollektive trafik skal busserne indrettes til også at kunne have kørestole med. Det må være et krav i udbudsmaterialet til varetagelse af den kollektive trafik at samtlige busser giver adgang for handicappede. Plejehjem og kollektivboliger for yngre handicappede. Mange yngre og midaldrende handicappede henvises til at bo på plejehjem sammen med meget gamle og ofte demente som udgør hovedparten af beboerne på vore plejehjem. Enhedslisten ønsker et plejehjem for førtidspensionister. Et plejehjem i byens centrum, hvor der er liv og lettere adgang til de mange forskellige tilbud. Der skal laves forsøg med forskellige kollektivboligformer for handicappede med udbredt selvbestemmelse og selvorganisering - men hvor der med rigelig personale er tryghed og gode rammer til at iværksætte aktiviteter som beboerne har bestemt. Teknologien skal bruges til at lette dagligdagen for den handicappede. Al brugerbetaling på service og ydelser i øvrigt der har baggrund i handicappet skal afskaffes. Tilsynet med handicappedes boliger - på plejehjem såvel som i eget hjem - skal forbedres. Alle har krav på hurtig hjælp, når de bruger deres kaldeanlæg til at tilkalde hjælp. I Aalborg Kommune skal der være plads til alle alle skal have lige muligheder også de handicappede. Gensidig respekt integration af flygtninge og indvandrere De nye danskere ønsker integration. De ønsker arbejde, uddannelse og tryghed, men står over for store problemer. For det danske samfund har en tendens til at vende dem ryggen. Der er fortsat arbejdsgivere, både offentlige og private, som lægger deres jobansøgninger nederst i bunken, uanset hvor velkvalificerede de er og medierne stempler dem som

9 gruppe på grund af enkeltstående kriminelle. Og kravene øges til påklædning, opførsel, religion så der ikke længere er tale om integration, men om assimilation. I Enhedslisten Aalborg mener vi at arbejdsmarked bør kunne rumme alle mennesker uanset etnisk baggrund. På trods af Aalborg kommune har haft flygtningestop siden år 2000 er etniske minoriteter stadig stærkt overrepræsenterede i køen af arbejdsløse, dette er et generelt problem på det danske arbejdsmarked. Den høje arbejdsløshed blandt etniske mindretal er et centralt problem, mange indvandre er i dag henvist til kontanthjælp, aktivering og sort arbejde for at klare sig i den kapitalistiske konkurrence. F.eks. er mange unge mænd og drenge uden meningsfyldte forbilleder og identiteter, og når de efter et ofte ikke særligt vellykket skoleforløb møder den åbenlyse og subtile diskrimination i det danske samfund, hvor et forkert efternavn eller udseende betyder udelukkelse fra størstedelen af arbejdsmarkedet, så er det ikke mærkeligt, at en del af disse unge havner i misbrug, kontanthjælp og kriminalitet. Politisk pres fra venstrefløjen kan sikre, at de offentlige arbejdspladser går forrest i kampen mod stigmatisering og diskrimination. Repræsentationen af etniske minoriteter ansat i det offentlige bør derfor svare til, hvor stor en del af befolkningen de udgør. Der er f.eks. brug for etniske minoriteter i kommunale stillinger, levnedsmiddelkontrollen, socialcentre, ældreforsorgen, hospitaler, daginstitutioner og skoler mfl.. Enhedslistens krav: Arbejdspladser i Aalborg kommune offentlige som private skal opfordres til at formulere en strategi og diskurs om mangfoldighed både hvad angår etnicitet, køn, handicappede mv. Der skal indføres en etnisk personalepolitik på arbejdspladser af en vis størrelse for at sikre, at sammensætningen af ansatte på alle niveauer på arbejdspladsen afspejler de etniske minoriteters andel i befolkningen. Kommunale arbejdspladser kunne stille krav om aktiv etnisk personalepolitik hos de virksomheder det offentlige samarbejder med. Der bør fortsat være tilskudsmuligheder for arbejdspladser særligt rettet mod etniske minoriteter, da det kan være en afgørende hjælp for arbejdsløse indvandre. Fagforeningerne og kommune skal lægge pres på virksomheder der tydeligt undgår at ansætte etniske minoriteter. Sociale problemer i boligområder Det er ikke kun de etniske minoriteter, der er ramt af sociale problemer. Ofte er de etnisk danske beboere i de samme bebyggelser mindst lige så hårdt ramt. Også blandt disse er alt for mange udstødt af arbejdsmarkedet og forsøges via understøttelse, kontanthjælp eller (førtids-)pension. Dertil kommer, at også misbrugere og psykisk syge ofte henvises til netop de samme boligkvarterer. De problemer, en koncentration af arbejdsløshed, fattigdom og andre sociale problemer kan give, misbruges ofte af politikere fra højrefløjen i deres liberale og nationalistiske diskurser. Disse udspreder generaliseringer og fordomme, der fremstiller alle indvandrere som kriminelle, analfabeter og religiøse fanatikere. Arbejdsløse bliver ligeledes anfægtet som dovne og samfundsnassere. Det er en uhørt

10 vigtig opgave for venstrefløjen at sætte en anden dagsorden en dagsorden der samler og forener på tværs af de etniske skel med om krav til reelle løsninger. Enhedslistens krav: De såkaldte»ghettoproblemer«skal først og fremmest løses ved at afskaffe stigmatisering, diskrimination og fattigdom blandt såvel flygtninge og indvandrere som danskere. Dette kunne ske igennem etnicitetskampagner og etiske ændringer i institutionsdiskurser i Aalborg kommune. Lavere huslejer, som kan gøre lejeboliger konkurrencedygtige med ejerboliger og herved fastholde en blandet beboersammensætning i det almene byggeri. Øget økonomi til kvarterløft, byudvikling, byfornyelse og beboerrådgivning, så også mindre ressourcestærke boligområder kan skabe gode boligforhold. Kvarterløft skal være en helhedsorienteret indsats, der sætter ind på mange felter (institutioner, erhverv, fritids- og kulturtilbud, fysisk miljø, boligforbedringer m.v.) og som involverer beboerne igennem beboerbestyrelser og lignende. Støtte til opbygning og opretholdelse af sociale (græsrods-)organiseringer, der har afsæt i de faktiske ressourcer og mennesker i lokalområderne. Professionelle beboerrådgivere og socialarbejdere, der ikke bor i området, kan evt. støtte, men langt fra erstatte en selvorganisering i boligområderne. Man kunne f.eks. anlægge multietniske væresteder baseret på frivillige og få daglige tilknyttede ansatte. Disse væresteder kunne tilknytte en lang række integrerende og informerende aktiviteter, og på den måde fungere som et dynamisk integrationsprojekt, der oplyser både majoritet og minoritet igennem fællesskab og aktiviteter. I enhedslisten mener vi at bolig samt forsørgelse er en menneskeret da arbejdsløshed, stigmatisering og social deroute er et resultat af diskriminerende markedskræfter. Derfor vil vi kræve en etablering af nemt tilgængelige og billige lejeboliger, i et fornødent omfang, i Aalborg kommune. Forbedrede lånemuligheder for byggeri af lejeboliger i den almene sektor. Planlægning af»blandede«byer og bydele med et varieret udbud af både ejerog lejeboliger samt erhverv, kulturelle institutioner/tilbud og idrætsfaciliteter. Rettigheder og tryghed for de ældre De ældre i kommunen er borgere på lige fod med andre. De ældre skal gives mulighed for at deltage i byens liv, have deres behov for pleje og omsorg opfyldt på værdige betingelser samt have mulighed for at vælge mellem forskellige boformer. Øgede midler til hjemmehjælp og praktisk hjælp skal sammen med støtte til kulturelle og sociale tilbud, som er rettet mod ældre og forbedringer af muligheden for at ældre kan komme rundt i Aalborg medvirke til at give de ældre bedre mulighed for at fortsætte et aktivt liv. Vi får ikke en velfungerende hjemmehjælp og ældresektor ved, at kommunen forflygtiger sit ansvar og udliciterer opgaverne til firmaer, der skal konkurrere på prisen, eller tvangsudskriver mennesker, der er på kontanthjælp, til at udføre opgaverne. En god ældresektor får vi kun ved at respektere de ældre og ved at lade kvalificeret og

11 veluddannet personale udføre dette vigtige arbejde. Vi skal sikre, at de, der arbejder i denne sektor, får ordentlig løn- og arbejdsforhold samt gode muligheder for efteruddannelse. Personalet skal også have bedre tid og bedre muligheder for at imødekomme de behov, som de ældre har. Kriterierne for tildeling af hjælp til især praktisk hjælp (hjemmehjælp) er alt for stram og der er brug for flere midler til hjemmehjælp. Enhedslisten har udviklet et forslag om ældres 10 rettigheder. Det er rettigheder som enhver anden borger vil opleve som rene selvfølgeligheder men som er helt fraværende i forhold til de ældre der har behov for lidt eller meget hjælp i dagligdagen. De 10 rettigheder er inspireret af et debatoplæg fra Forbundet af Offentligt Ansatte og Dansk Sygeplejeråd. De giver de ældre ret til: 1. At spise den mad, de kan lide. 2. At føle sig velklædte og soignerede. 3. At bestemme egne tider og rutiner. 4. At komme ud, når de har lyst. 5. At træffe andre mennesker 6. At købe tøj og ting efter egen smag. 7. At komme i deres sædvanlige dagligvarebutik. 8. At udvikles livet igennem. 9. At holde deres minder levende. 10. At vælge, hvordan de vil bo. - Det er hverken Enhedslisten, Socialministeriet eller Aalborg Kommunes Ældre- Handicapforvaltning, der skal afgøre, hvordan de ældre får et anstændigt og værdigt liv. Det skal de selv gøre sammen med de ansatte i ældreplejen. Derfor er ideen i samme ombæring også at skabe bedre forhold for de ansatte.. Kommunen skal sikre, at der bygges flere forskellige typer boliger, der er indrettet, så de kan opfylde de ældres behov. Det vil give de ældre borgere et reelt valg mellem forskellige måder at bo på. Boligerne for de ældre skal anbringes forskellige steder i Aalborg også i midtbyen. Derfor støttede Enhedslisten, at der blev etableret ældreboliger på Østerbro. De ældres mulighed for at komme rundt i Aalborg også om aftenen - skal forbedres. Det kan ske ved udvidelse af servicebussernes køreplaner og en forbedret taxaservice for pensionister. Bedre vilkår for børn og familier Børnefamilierne skal sikres bedre vilkår. Der skal være tilbud om børnepasning med et kvalificeret pædagogisk indhold, når familierne har brug for det. Åbningstiderne må indrettes efter familiernes behov. Institutionspriserne i Aalborg er blandt de højeste i landet Derfor skal de nedsættes. Perspektivet er, at de skal være gratis ligesom det er gratis at

12 gå i skole. Alle børn skal i skoler og institutioner tilbydes et sundt og godt økologisk måltid mad om dagen. En god børnepolitik skal skabe rammerne for, at børn oplever børnehaven, skolen og fritidsordningen som steder, hvor de bliver mætte af indtryk, oplevelser og viden, og hvor både børn og voksne beriges og udvikles. Et motiveret og opkvalficeret personale er afgørende for kvaliteten. Derfor støtter vi forbedrede og nye kursus- og uddannelsesmuligheder suppleret med idéudvikling og udveksling mellem personale og kommune som vigtige redskaber til en forbedring af institutionerne. Samarbejdet mellem forældre og personale skal fokusere indhold og kvalitet. Daginstitutionerne er et vigtigt socialpædagogisk supplement til hjemmene og skal ikke drives efter virksomhedsprincipper. Daginstitutionernes og DUSsernes fysiske forhold skal forbedres. Indeklimaet og støjniveauet er ofte forfærdende. Plads, miljørigtige materialer, økologisk kost og grønne arealer skal opprioriteres Den nysgerrighed og lyst til at lære, som børn møder op med på den første skoledag, skal folkeskolen være i stand til at bevare og besvare. Skoledagene skal for børn og lærere være fulde af oplevelse og glæden ved sammen at finde og forstå. Lærerne skal have mere tid til undervisning og forberedelse. Lærerne skal have tid til at tage hensyn til den enkelte eleverne, så de kan differentiere undervisningen, uden at det går ud over klassefællesskabet. En bedre skole kræver også, at undervisningsmaterialerne fornyes, og at lærernes efteruddannelse prioriteres. De fysiske rammer for elevernes udfoldelser skal forbedres. Der skal være tidssvarende faglokaler. Skoleelevernes arbejdsmiljø skal sikres. Folkeskoler med særlige ressourcekrævende opgaver skal have ekstra bevillinger for at sikre, at eleverne på disse skoler får en undervisning af samme kvalitet som elver på andre skoler. Vedligeholdelsen af skolerne må ikke ske på bekostning af undervisningens kvalitet. Kommunen skal anlægge håndværksmæssige og langsigtede økonomiske vurderinger for, hvordan bygningerne skal vedligeholdes, så de ikke taber i værdi. Elevernes medbestemmelse skal sikres i et udbygget samarbejde mellem elever, lærere og forældre. Mangfoldighed i kulturudbuddet Aalborg kommune vokser. Viften af foreninger bliver stadigt bredere, og behovet for kurser, aftenskoler, folkeoplysning og alternativ undervisning vokser. Kommunen får tilført nye kulturstrøg fra fremmede lande. Globaliteten og internettet flytter cyberspace lige ind i

13 vores gader. Alt dette skaber et kolossalt vækstgrundlag for kultur alle begrebets facetter. Men bevillingerne og den faktiske politiske prioritering underbygger ikke dette potentiale. Det frivillige foreningsarbejde skal prioriteres højt. Medlemstilskuddet til foreningerne bør derfor sættes op i de kommende år. Det er vigtigt, at støtten til den brede kultur, den multietniske kultur og subkulturen prioriteres højere. Vilkårene for amatør- og semiprofessionel kunst, musik og teater skal forbedres. Der skal være plads, penge og vilje til udvikling, uddannelse og vækst på disse områder, men også i de lag af kulturen, som ikke er så synlige. Det er her de nye strømninger skabes. Det er her den nye professionelle generation af kulturformidlere fødes, og det er her mangfoldigheden sikres. Der skal sikres et forum, hvor unge kunstnere, forfattere, skuespillere, musikere, keramikere, filmfolk og internetsurfere kan udveksle erfaringer til gensidig inspiration. Mængden af åbne scener og øvelokaler både for bands og teatergrupper skal udvides og beskyttes. De lokalsamfund, der endnu ikke har beboer/aktivitetshuse, skal have et sådant, mens andre skal udbygges, så alle i kommunen har mulighed for at arbejde i kreative værksteder med en bred vifte af tilbud. Der skal oprettes multietniske centre, som skal sikre kontakten og udvekslingen mellem de kulturer, der findes i Aalborg i dag. Kulturtilbuddene til børn og unge skal udvides. Der skal ansættes kunstnere i forbindelse med aktiviteter i børnehaver, skoler, DUS-ordninger og ungdomsklubber. De unge skal inddrages i dette arbejde og selv være med til at formulere ønsker og behov til et alsidigt kulturliv. Disse områder skal prioriteres i stedet for at igangsætte nye prestigeprojekter. Bibliotekerne spiller en vigtig rolle i formidlingen af information, viden og kunstneriske oplevelser. Derfor skal bibliotekerne have de fornødne ressourcer, sådan at der er de nødvendige midler til indkøb af bøger, Cd er, Video, Cd-rom, DVD m.v. Alle bibliotekets ydelser skal stilles gratis rådighed for borgerne. Aalborg skal være en udfordrende by, både for aalborgensere og turister. Kulturen skal være nærværende overalt i kommunen i hverdagen, i gadebilledet, i daginstitutionen, på ældrecenteret, i skolen, på arbejdspladserne og i den kollektive trafik. Vi forvalter en vidunderlig kulturarv med strømninger fra alle steder, potentialet vokser og må ikke forspildes. Mangfoldigheden må sikres i stort og småt for alle.

14 Byøkologi i centrum for Aalborgs udvikling Byøkologi står for bæredygtigt ressourceforbrug, helhedssyn, livsstil og adfærd ved nybyggeri og renovering af boliger og andet byggeri. Enhedslisten arbejder for, at Aalborg Kommunes udvikling skal være byøkologisk bæredygtigt, hvor alle aspekter inddrages både i kommuneplanlægning og lokalplanlægning. Det betyder, at vi de grønne områder skal beskyttes og at der skal etableres flere grønne områder, f.eks. på Frederiks Torv. Budolfi plad skal ikke bruges til at opføre nye store butikker, men etalberes som et byrum med fri adgang for byens borgere. Infrastrukturen skal udbygges med størst mulige miljøhensyn og med adskillelse af tung og blød trafik. Arkitekturen skal tilpasses en rolig byudvikling med bevaring af karakteristiske og værdifulde bygninger og pladser. Nybyggeri og renovering skal udføres energirigtigt og med bæredygtigt materialevalg, gerne genbrugsmaterialer, og udnytte vedvarende energi, især solenergi og fjernvarme der er produceret på et bæredygtigt grundlag. Kommunalt nybyggeri bør bygges efter vugge-til-vugge principper (cradle-to-cradle) og som minimum være forberedt på at kunne huse solcelleanlæg og på at kunne anvende lavtemperaturfjernvarme. Enhedslisten har en vision om, at vort daglige forbrug skal være en del af det økologiske kredsløb. Ingen byer er indtil nu blevet opbygget efter økologiske principper. Derfor bliver det en kompliceret opgave at genoprette balancen med naturen. Både for kommunen og for den enkelte borger, men det skal ikke forhindre os i at gå i gang. Enhedslisten bekæmper den kommercialisering, der får lov at erobre stadig mere af det offentlige rum. Busstoppesteder og toiletter bliver gjort kapitalistiske. Det skal være offentligheden, ikke private firmaers reklameinteresser, der kommer til at bestemme, hvordan vore fysiske omgivelser skal se ud. Det offentlige rum skal gøres demokratisk - ikke kommercielt. Miljøpolitik Aalborg Kommune skal gøre økologisk jordbrug til en del af miljøpolitikken for at sikre rent grundvand, rene søer og vandløb samt stor biodiversitet. Kommunen skal bl.a. støtte brug af økologiske produkter, ved at oprette et økologisk fødevarecenter, som sikrer økologiske fødevarer til daginstitutioner, skoler, plejehjem samt til kantinerne på de kommunale

15 arbejdspladser. Kommunen skal fremme økologisk drift og sikre rent grundvand ved at opkøbe landbrugsjord og derefter forpagte jorden til økologer eller lave skovrejsning. Affaldsmængderne i Danmark er stigende. Aalborg Kommune bør arbejde for at være mere ressource-effektiv. En større del af affaldet skal betragtes som en ressource og bør sorteres for at blive genbrugt direkte eller genanvendt. Andelen af affald, der forbrændes og deponeres, skal fortsat reduceres. En god sortering gør, at mest muligt af ressourcerne i affaldet kan genanvendes. Vugge-til-vugge principperne (cradle-to-cradle) skal være bærende i vores tilgang til affald. For at sikre grundvandet skal Aalborg Kommune fremover sikre økologisk land- og skovbrug på alle dyrkede arealer. Kommunen skal gå foran med at forpagte sin landbrugsjord bort til økologisk jordbrug. Kommunen skal dyrke sine skove og andre kommunale arealer uden sprøjtegift. Enhedslisten vil forbyde brugen af sprøjtegifte på alle arealer. Ligesom vi kræver, at kommunen renser forurenede jorder, der truer grundvandet. Af hensyn til miljøet såvel som indbyggernes sundhed ønsker vi et forbud mod at dyrke genmanipulerede afgrøder. Energi- og klimapolitik Enhedslisten vil arbejde for en energiforsyning, der hverken sker på bekostning af miljøet eller naturgrundlaget. Derfor vil Enhedslisten både arbejde på, at vi udvikler et energieffektivt samfund, hvor der ikke sløses med energien, hvor boliger og bygninger er velisolerede, og hvor apparater, transportmidler og produktionsmidler bruger mindst mulig energi, og hvor spildvarme fra produktionsprocesser udnyttes til rumopvarmning, f.eks. gennem et fjernvarmenet. Men Enhedslisten vil også arbejde på, at den energi vi nødvendigvis skal bruge for at holde samfundet i gang (bygninger, fremstillingsprocesser, transport, boliger, hospitaler m.v.) fremskaffes via vedvarende energikilder, især sol og vind, men på en nænsom måde også på den solenergi, der bliver opbygget i biomassen. For ikke at bruge unødvendig energi skal kommunen sørge for, at der indkøbes maskiner, anlæg, biler og apparater, der har den højeste energimærkning. Kommunen skal "gå foran" på området og f.eks. gå over til LED-belysning, hvor lyset anvendes i mange timer af døgnet, købe elbiler eller elcykler til kommunens transport, kun bruge lavt forbrugende PC-ere og kopimaskiner osv. På forsyningssiden vil Enhedslisten arbejde for at udbygge forsyningen fra vindmøller og solceller. Kommunens planlægning skal ændres, så der ikke stilles unødvendige eller urimelige krav til vedvarende energi.

16 Aalborg Kommune skal etablere solceller og solfangere på alle kommunale bygninger med egnede tagflader. Både kommunale og private bygninger skal efterisoleres, hvor det er praktisk muligt og hvor det kan gøres uden urimelige omkostninger. Aalborg Kommunes energiforsyning skal baseres på vedvarende energikilder som vind, sol, jordvarme, mens fornybare energiressourcer i form af biomasse og biogas kun må være baseret på affald og restprodukter. Der må således ikke indgå potentielle fødevarer i energiproduktionen, ligesom der ikke må indgå biomasse, der udelukkende er dyrket med henblik på energiproduktion, da dette vil optage areal, som ellers ville kunnet bruges til fødevareproduktion. Enhedslistens energipolitik er at omstille vores energiforsyning fra brug af kul, olie og gas til vedvarende energikilder som vind, sol, jordvarme og bæredygtige biobrændsler. Først og fremmest skal samfundet dog spare på al unødigt energiforbrug og indrette enhver produktion energieffektivt. Kommunens kraft-varme forsyning er en miljømæssigt fornuftig løsning. Kul skal udfases fra el/varme produktionen så hurtigt, som muligt. Kommunen skal lave en strategisk energiplanlægning om, hvordan vi kan spare på energien, holde op med at importere energi og blive CO2-neutral, jo før des bedre. Men planen skal samtidig indeholde forslag til at udbygge den bæredygtige energiforsyning. Enhedslisten vil arbejde for, at Aalborg Kommune bliver CO2 neutral Aalborg skal være aktiv i udvikling og implementering af bæredygtige løsninger og vedvarende energi. Trafikpolitik Enhedslistens trafikpolitik har som gennemgående motiv at minimere miljøbelastningen, støj- og partikelforurening, CO2 udledning, barrierevirkninger ved person- og varetransport og at gøre det bekvemt for mennesker at transportere sig derhen, hvor de ønsker. Trafikpolitikken er en vigtig del af energipolitikken. Vi skal udvikle transportsektoren til minimalt energiforbrug ved at styrke den kollektive trafik frem for den private biltrafik; derved vil kommunen kunne udlede væsentligt mindre CO2. Et letbanesystem skal være en væsentlig del af fremtidens kollektive trafik. Cyklisme Den mest miljørigtige måde at transportere sig på er ved at gå og cykle. Derfor prioriterer Enhedslisten de gående og cyklendes vilkår højt. Det gør vi blandt andet ved at kræve adskillelse mellem tung trafik og gående og cyklister, ved etablering af nye cykelstier, opbygning af et sammenhængende cykelstinet og bedre faciliteter for cyklister. Først og

17 fremmest gælder det skolebørn, som skal sikres en sikker cykelvej til og fra skole og fritids-aktiviteter. Der skal etableres en gang og cykel bro på Jernbanebroen, som skal integreres i cykelstinettet både nord og syd for Limfjorden. Trafiksignalerne skal ændres, så de giver cyklister og gående bedre vilkår. Kollektiv trafik Enhedslisten går ind for, at kollektiv trafik bliver så tiltrækkende, at flest mulig mennesker vælger den i stedet for privatbilen. Den skal indrettes med høj tilgængelighed, så også ældre og handicappede har reel mulighed for at bruge den. Der skal i NT oprettes et trafikråd bestående af passagerer, chauffører, politikere og ledelsen, som sammen skal sikre en effektiv og smidig afvikling af den kollektive trafik og et anstændigt arbejdsmiljø Vi støtter planerne om at etablere en letbane fra Universitetet til Vestbyen og nærbanen skal udvides, så den går fra Hobro til Hjørring. Der skal etableres flere busbaner (f.eks. på Vestrebro), Lyssignalerne skal ændres, så de giver den kollektive trafik fortrinsret. Bybusdriften bør frem mod 2020 omstilles til bæredygtig transport. Principielt går Enhedslisten ind for, at den kollektive trafik betales over skatten, at det skal være gratis at benytte den kollektive trafik i Aalborg Kommune. Kan det ikke gennemføres, går vi ind for at takststigninger rulles tilbage. Det skal være billigere at køre med den kollektive trafik end i egen bil. Biltrafik Biltrafikken i midtbyen skal begrænses ved at øge antallet af gågader, hæve parkeringsafgiften, og indføre 40 km-zone i Midtbyen Vi har gentagne gange foreslået et bompengesystem, der afgiftsbelægger privatbilismen i og omkring bymidten. Ideen er, at overskuddet fra systemet skal bidrage til den kollektive trafik, så folk, der skal på arbejde eller har et ærinde i midtbyen, lader bilen stå og tager bussen eller letbanen, når den kommer. Transporten af varer til byens forretninger skal foregå på mindre køretøjer, for eksempel ved at nedsætte det tilladte akseltryk for lastbiler. Aalborg Kommune bør satse på mere miljøvenlig transport ved at anvende el-biler, brintbiler eller gas-biler i deres drift. Aalborg Kommune skal aktivt modarbejde planerne om at etablere en 3. Limfjordsforbindelse hen over Egholm. Enhedslisten mener ikke, at der skal investeres i løsninger, de røger biltrafikken, men satse på løsninger, der kan reducere denne.

18 Velfærd koster men ikke nødvendig vis mere. Enhedslisten ønsker solidariske løsninger, det betyder at de der har de højeste indkomster skal yde forholdsvis mest til fællesskabet. Aalborg Kommunes indtægter skaffes stort set ved kommunal indkomstskat, ejendomsskat (grundskyld og dækningsafgift på erhvervsejendomme) bloktilskud og udligningsordninger samt ved brugerbetaling. Enhedslisten afviser at hæve indkomstskatten for at finansiere velfærden. Det skrå skatteloft har som konsekvens at de højeste indkomster der har ramt skatteloftet slipper for at betale. En stigning i den personlige indkomstskat betales derfor af alle lave indkomster. I stedet skal grundskylden og dækningsafgiften hæves til det maksimale. Herved sikres det at det er dem med de højeste indkomster og som ejer de største og dyreste ejerboliger der betaler mest. Lejere er jo mange flere om at betale den sammen stigning. Enhedslisten er ikke afvisende overfor at optage lån til større anlægsinvesteringer. Langstidsinvesteringer for at opfylde borgernes behov for institutioner mv. kan på sigt være den bedste investering. Enhedslisten vender sig derfor også imod udsalget af kommunale ejendomme for på kort sigt at lidt penge i kassen. Brugerbetalingen skal sættes ned. Daginstitutionerne i Aalborg Kommune er i dag så dyre at børnefamilierne drives ud af byen. Himmelflugten på billetterne til den kollektive trafik driver folk over i bilerne. Det er en dårlig udvikling, som skal stoppes og ændres. Der skal investeres i godt arbejdsmiljø, gode rigtige arbejdspladser. På sigt vil det betyde meget mere velfærd og samtidig store besparelser til sygedagpenge, kontanthjælp, aktivering og førtidspension. Velfærden finansierer så at sige sig selv.

SOLIDARITET GRØN OMSTILLING ÅBENHED ANSTÆNDIGHED

SOLIDARITET GRØN OMSTILLING ÅBENHED ANSTÆNDIGHED SOLIDARITET GRØN OMSTILLING ÅBENHED ANSTÆNDIGHED GRØN OMSTILLING Slagelse skal være en grøn kommune. Det betyder, at der ikke må bruges flere naturressourcer, end der samtidig genskabes. Ressourcerne skal

Læs mere

Forandring i Fællesskab. Stem Enhedslisten i Byrådet. odsherred.enhedslisten.dk

Forandring i Fællesskab. Stem Enhedslisten i Byrådet. odsherred.enhedslisten.dk Forandring i Fællesskab Stem Enhedslisten i Byrådet odsherred.enhedslisten.dk Enhedslisten i Byrådet Forandring Enhedslisten arbejder for et socialistisk, demokratisk samfund - et samfund, hvor samarbejde

Læs mere

Enhedslistens kommunalpolitiske valgprogram 2017

Enhedslistens kommunalpolitiske valgprogram 2017 Enhedslistens kommunalpolitiske valgprogram 2017 Indholdsfortegnelse Solidaritet, grøn omstilling og demokrati Demokratiet skal udvikles og styrkes Flere ordinære arbejdspladser, bedre arbejdsmiljø stop

Læs mere

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine Kommunalvalg 2009 Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine VI TÆNKER måske ikke så meget over det i hverdagen, men det er kommunen, der danner rammen om de danske familiers hverdag.

Læs mere

FORANDRING I FÆLLESSKAB. odsherred.enhedslisten.dk

FORANDRING I FÆLLESSKAB. odsherred.enhedslisten.dk FORANDRING I FÆLLESSKAB odsherred.enhedslisten.dk STEM ENHEDSLISTEN I BYRÅDET Vil du styrke den kritiske sociale rødgrønne stemme i byrådet så stem på Enhedslisten. Vi ønsker at gøre Odsherred til en kommune,

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Vi holder, hvad vi lover Regions- og kommunalvalg 2017 Indholdsfortegnelse 1. Erhvervslivet... 3 Arbejdspladser... 3 Vi skal styrke iværksætteri... 3 2. Kultur &

Læs mere

For en rød by i en grøn kommune. med sundhed for alle. Stem på Enhedslisten. aarhus.enhedslisten.dk

For en rød by i en grøn kommune. med sundhed for alle. Stem på Enhedslisten. aarhus.enhedslisten.dk For en rød by i en grøn kommune med sundhed for alle Stem på Enhedslisten aarhus.enhedslisten.dk Enhedslisten for en rød by i en grøn kommune med sundhed for alle En stemme på Enhedslisten ved kommunalvalget

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september 2013

Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september 2013 Enhedslisten Odense Byrådsgruppen Per Berga Rasmussen Egilsvej 54, 5210 Odense NV. Tlf. 20 97 32 55 E-mail: pbra@odense.dk Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

SOLIDARITET OG FORANDRINGER

SOLIDARITET OG FORANDRINGER SOLIDARITET OG FORANDRINGER Foto: Peter S. Jensen DEMOKRATI For Enhedslisten betyder demokrati ikke blot, at vi hvert 4. år har mulighed for at sætte vores kryds ved den politiker, vi ønsker skal repræsentere

Læs mere

Skanderborg: Blå forretning eller RødGrønt fællesskab? Giv byrådet en retning stem på Enhedslisten. skanderborg.enhedslisten.dk

Skanderborg: Blå forretning eller RødGrønt fællesskab? Giv byrådet en retning stem på Enhedslisten. skanderborg.enhedslisten.dk Skanderborg: Blå forretning eller RødGrønt fællesskab? Giv byrådet en retning stem på Enhedslisten skanderborg.enhedslisten.dk Flere hænder til velfærd Skanderborg Kommune er på vej, men behøver endnu

Læs mere

GRØN OMSTILLING I NATURENS RIGE

GRØN OMSTILLING I NATURENS RIGE STEM ENHEDSLISTEN I BYRÅDET TIL #KV2017 GRØN OMSTILLING I NATURENS RIGE Vi vil gøre op med ideen om evig vækst. Landdistrikterne kan med fordel være pilotområder for grønne omstillingsprojekter. Lad os

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning:

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning: 1 Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18 Tilgængelighed Tilgængelighed skal sikres for alle Der skal være fysisk tilgængelighed så alle borgere med handicap kan bruge boliger

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

SAMMEN GØR VI HVIDOVRE ENDNU BEDRE. billede Esben Dam

SAMMEN GØR VI HVIDOVRE ENDNU BEDRE. billede Esben Dam SAMMEN GØR VI HVIDOVRE ENDNU BEDRE billede Esben Dam BØRN OG UNGE I Enhedslisten tager vi det gode liv alvorligt. Også for dem, som er for unge til at kunne stemme. Derfor ønsker vi mangfoldighed blandt

Læs mere

Der er fremtid i Fællesskabet

Der er fremtid i Fællesskabet Der er fremtid i Fællesskabet - Endelig aftale Sydfyn står overfor mange udfordringer, hvoraf den stigende arbejdsløshed, uddannelse af alle unge, vigende bosætning i yderområderne og en sammenhængende

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik 1 Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB. SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017

SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB. SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017 SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017 1 En bæredygtig, sund og sammenhængende region. SF vil i den kommende valgperiode fortsætte sit arbejde for at gøre Nordjylland til

Læs mere

Valgprogram 2013-2017

Valgprogram 2013-2017 Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde

Læs mere

SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød

SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød Indledning I Danmark tager vi hånd om hinanden. Vi har en lang og stærk tradition for et samfund,

Læs mere

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 2 Forord Aalborg Kommune vil være en bæredygtig kommune. Med underskrivelsen af Aalborg Charteret i 1994 og Aalborg Commitments i 2004, har Byrådet fastlagt

Læs mere

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk For et rødere Nørrebro kbh.enhedslisten.dk Enhedslisten Nørrebro kæmper for din bydel Kommunalvalget er vigtigt! København er historisk en rød by, med tradition for at gennemføre politiske tiltag, der

Læs mere

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring Integration Indledning Radikal Ungdom har en vision om et samfund bestående af demokrati og åbenhed, hvor mennesker uanset etnisk oprindelse, religion, seksuel orientering og politisk overbevisning kan

Læs mere

Vi bygger fremtidens Skive Kommune

Vi bygger fremtidens Skive Kommune Vi bygger fremtidens Skive Kommune Socialdemokraterne vil, at der sættes gang i Skive Kommune igen. Vores vision er et helt Skive hvor der er plads til alle og brug for alle. Vi er 48.000 borgere med en

Læs mere

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Indholdsfortegnelse 1. Ringsted Kommunes overordnede mål med integrationspolitikken er:...3

Læs mere

AKUT GRØN OMSTILLING AF SKANDERBORG KOMMUNE

AKUT GRØN OMSTILLING AF SKANDERBORG KOMMUNE VÆLG FÆLLESSKABET AKUT GRØN OMSTILLING AF SKANDERBORG KOMMUNE Folketinget magter ikke at reagere på klimakrise og miljøforarmelse i tide. Men så må vi selv! Enhedslisten vil involvere borgerne i den nødvendige

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Handicappolitik Januar 2009 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Handicappolitik Overordnet politik Norddjurs Kommunes overordnede politik er at sikre ligeværd og lige

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik Odense Kommunes Integrationspolitik Integrationspolitikken i Odense Kommune Den nye integrationspolitik adskiller sig fra den hidtidige indsats blandt andet ved at: Visionen fremhæver mangfoldigheden i

Læs mere

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef Klima og planlægning i Roskilde Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef 1 Vigtige pointer: Sammenhængende politikker Handlingsorienteret Kan finansieres Opbakning 2 Indhold

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt. Det Radikale Venstres bemærkninger. Til nr. 556

Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt. Det Radikale Venstres bemærkninger. Til nr. 556 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Det Radikale Venstres bemærkninger Til nr. 556 Ulandsbistanden forhøjes så Danmark gradvist når tilbage til at give 1 procent af bruttonationalindkomsten. Mindst

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Danmark som grøn vindernation

Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation En gennemgribende omstilling af det danske samfund skal skabe en ny grøn revolution. Vi skal skabe et grønt samfund baseret på vedvarende energi,

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9 E r f a r i n g o g F o r n y e l s e 1. Jan Ferdinandsen Udvalgsformand Skibsmægler Politikerne skal styre beslutningsprocessen i kommunen. Min målsætning er at få opgraderet organisationen, for derigennem

Læs mere

Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP

Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP glostrup.enhedslisten.dk Din garanti, for et rødt Glostrup Glostrup er en fantastisk by, en by hvor der skal være plads til alle - høj som lav, unge som gamle, danskere

Læs mere

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13 VENSTRE NORDFYN Venstres valgprogram KV13 FAMILIELIVET Venstre arbejder for mere målrettede indsatser i børn- og ungeinstitutionerne i Nordfyns Kommune. Samarbejdet mellem børn, forældre og institutioner

Læs mere

Handicappolitik. Et liv som alle andre

Handicappolitik. Et liv som alle andre Handicappolitik Et liv som alle andre Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det

Læs mere

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 God integration af flygtninge og indvandrere betyder, at alle flygtninge og indvandrere deltager aktivt i og bidrager aktivt til

Læs mere

VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER

VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER 2017 VELFÆRD FØRST Valget den 21. november handler om vores velfærd. Et stærkt velfærdssamfund, hvor alle har lige muligheder, er ikke en selvfølge.

Læs mere

Det kreative Århus Frihed Omsorg Kreativitet Kommunalpolitiske visioner 2005-2009 Århus Radikale Vælgerforening

Det kreative Århus Frihed Omsorg Kreativitet Kommunalpolitiske visioner 2005-2009 Århus Radikale Vælgerforening Det kreative Århus Frihed Omsorg Kreativitet Kommunalpolitiske visioner 2005-2009 1 Det kreative Århus I fremtiden skal vi tænke kreativt for at fastholde og udvikle vores samfund. Det gør vi allerede

Læs mere

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom - Odense bryder den negative sociale arv odense Baggrund Danmark er et rigt samfund, og alligevel har vi fattige. Odense Kommune bestilte i 2006 en fattigdomsundersøgelse,

Læs mere

Sæt liv i Ballerup. Stem på Enhedslisten. ballerup.enhedslisten.dk

Sæt liv i Ballerup. Stem på Enhedslisten. ballerup.enhedslisten.dk Sæt liv i Ballerup Stem på Enhedslisten Sæt liv i Ballerup Enhedslisten ønsker et levende Ballerup på alle områder Vi vil puste liv i kulturen og beskæftigelsen, klimarenoveringer og billige almene boliger.

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

AftenskolernesSamrådiSønderborgKommune

AftenskolernesSamrådiSønderborgKommune AftenskolernesSamrådiSønderborgKommune AFTENSKOLEPOLITIKISØNDERBORGKOMMUNE Aftenskolepolitik i Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Målsætning side 2 Værdigrundlag side 2 Aftenskolernes

Læs mere

gladsaxe.dk Integrationspolitik

gladsaxe.dk Integrationspolitik gladsaxe.dk Integrationspolitik 2017 1 retning Forord I 2006 besluttede det daværende byråd, at Gladsaxe Kommune for første gang skulle have en egentlig integrationspolitik. Resultatet blev en politik,

Læs mere

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG ENERGISTRATEGI IDEKATALOG 3 2 Herning Kommune, maj 2016 Idekatalog Mere vækst med energirigtige løsninger Ideerne i kataloget er samlet i forbindelse med den proces, der har ligget forud for den politiske

Læs mere

Ti skridt i en sund retning!

Ti skridt i en sund retning! Ti skridt i en sund retning! For Enhedslisten er sundhed meget mere end behandling af syge mennesker med medicin og operationer på sygehuse. Sundhed hænger sammen med, hvordan vi arbejder, bor og lever,

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK 2012

INTEGRATIONSPOLITIK 2012 INTEGRATIONSPOLITIK 2012 Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget i Nordfyns Kommune besluttede i november 2010, at der skulle udarbejdes en samlet integrationspolitik for Nordfyns Kommune. Politikken er blevet

Læs mere

H a n d i c a p p o l i t i k

H a n d i c a p p o l i t i k H a n d i c a p p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Der er sket store ændringer på handicapområdet de seneste

Læs mere

FÆLLES OM ET LEVENDE HERLEV. Foto: Didde Jacobsen

FÆLLES OM ET LEVENDE HERLEV. Foto: Didde Jacobsen FÆLLES OM ET LEVENDE HERLEV Foto: Didde Jacobsen KOMMUNE BETYDER FÆLLESSKAB! Herlevs fremtid er også dit valg. Enhedslisten vil arbejde for åbenhed og borgerinddragelse. Vores politik tager udgangspunkt

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

FOR EN KOMMUNE I RØDT OG GRØNT

FOR EN KOMMUNE I RØDT OG GRØNT FOR EN KOMMUNE I RØDT OG GRØNT DER ER RÅD TIL VELFÆRD Gladsaxe Kommune har en god økonomi. Der er råd til bedre daginstitutioner, skoler og ældrepleje, men serviceloftet blokerer. Derfor arbejder Enhedslisten

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

Himmerland Boligforening ønsker med en bæredygtighedspolitik at levere et tydeligt bidrag til den grønne omstilling af det danske samfund.

Himmerland Boligforening ønsker med en bæredygtighedspolitik at levere et tydeligt bidrag til den grønne omstilling af det danske samfund. Himmerland Boligforening ønsker med en bæredygtighedspolitik at levere et tydeligt bidrag til den grønne omstilling af det danske samfund. Himmerland Boligforening anerkender sin del af det samfundsmæssige

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED KAPITEL 2: SOCIAL ULIGHED I SUNDHED de rige er raske, de fattige er syge 20 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse www.op-i-røg.dk 21 Kapitel 2: Nogle er sundere end andre Det er dit eget valg,

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Integrationspolitik. Furesø Kommune

Integrationspolitik. Furesø Kommune Integrationspolitik Furesø Kommune Udkast til behandling på udvalgsmøder september 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kommunens syn på integration 3 Vision for integrationsområdet 3 Sundhedstjenesten

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12.juni 2013 Baggrundsspørgsmål Hvad er dit køn? 1. Kvinde 2. Mand 3. Ønsker ikke at svare Hvad er din alder? 1. 18 29 2. 30 39 3. 40 49 4. 50 59 5.

Læs mere

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk Hvidovre rød og grøn Stem på Enhedslisten hvidovre.enhedslisten.dk Enhedslisten det vil vi Enhedslistens politik er at fremme fællesskaber og lighed på alle områder i kommunen. Vi tror på, at det skaber

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Handicappolitik

Handicappolitik Handicappolitik 2016-2020 1 Indhold Forord... 3 Baggrund for politikken... 4 Grundlag... 5 Målgruppe... 6 Visionen... 7 Temaer i politikken... 8 Handicappolitikken - fra politik til handling... 10 Hvor

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Att.: Mads Kamp Hansen 26. september 2011 Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Hermed fremsendes høringssvar på Københavns

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

HANDICAPPOLITIK

HANDICAPPOLITIK HANDICAPPOLITIK 2015-2017 Her indsættes foto af Krudtuglerne der optræder - hvis personerne på billedet kan godkende, at vi bruger det. Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i

Læs mere

l. Hvad er problemstillingen (kort)

l. Hvad er problemstillingen (kort) Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Finansudvalget PØU alm. del - Bilag 54 Offentligt l. Hvad er problemstillingen (kort) I fremtidens samfund bliver der flere ældre. Fremtidens ældre vil desuden have en stigende

Læs mere