BEK nr 1062 af 21/08/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 22. august Senere ændringer til forskriften Ingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEK nr 1062 af 21/08/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 22. august Senere ændringer til forskriften Ingen"

Transkript

1 BEK nr 1062 af 21/08/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 22. august 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Kystdirektoratet, j.nr. 18/01716 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet 1) I medfør af 1, stk. 2, 18, stk. 4, og 20, stk. 3, i lov om kystbeskyttelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 78 af 19. januar 2017, som ændret ved lov nr. 720 af 8. juni 2018, fastsættes: 1. Denne bekendtgørelse anvendes ved udøvelse af de beføjelser, som i lov om kystbeskyttelse m.v. er tillagt: 1) Kommunalbestyrelsen. 2) Miljø- og fødevareministeren og som ved bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver til Naturstyrelsen herunder Kystdirektoratet er overladt til Kystdirektoratet under Naturstyrelsen. 3) Miljø- og fødevareministeren og som ved bekendtgørelse om bade- og bådbroer er overladt til kommunalbestyrelsen. 2. Følgende sager efter kystbeskyttelsesloven er omfattet af bekendtgørelsens 3: 1) 3 om tilladelse til at udføre kystbeskyttelsesforanstaltninger. 2) 16 a, stk. 1, om administration af statens højhedsret over søterritoriet for så vidt angår tilladelse til etablering til andre formål end kystbeskyttelse af følgende foranstaltninger mv., som ikke er etableret efter anden lovgivning: a) Inddæmning og opfyldning. b) Etablering af faste anlæg og anbringelse af faste eller forankrede indretninger eller genstande. c) Anbringelse af fartøjer, der agtes anvendt til andet end sejlads. d) Uddybning eller gravning. 3) 16 a, stk. 3, om tilladelse til på strandbredder og andre kyststrækninger til andre formål end kystbeskyttelse at a) etablere faste anlæg, som også etableres på søterritoriet, eller b) grave, bore, pumpe, suge eller foretage nogen form for terrænændring. 4) 16 b om tilladelse til at foretage a) videreførelse ved by-pass nedstrøms på kysten af ophobet sediment, eller b) nyttiggørelse af oprensnings- og uddybningsmaterialer til projekter jf. kystbeskyttelseslovens 3 eller 16 a, stk. 1, nr. 1 eller Før der træffes afgørelse i medfør af de bestemmelser, der er nævnt i 2, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre projekter, herunder tidligere gennemførte projekter, væsentligt kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller visse arter, som er udpeget i medfør af lov om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven). Stk. 2. Alle planer eller projekter, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for et internationalt naturbeskyttelsesområdes forvaltning, omfattes af krav om vurdering efter stk. 1. 1

2 4. Hvis den kompetente myndighed efter høring af andre berørte offentlige myndigheder vurderer, at projektet kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, skal der foretages en konsekvensvurdering af projektets virkning på det internationale naturbeskyttelsesområde under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Stk. 2. Det påhviler ansøgeren at udarbejde en konsekvensvurdering og afholde udgifterne hertil. Stk. 3. Konsekvensvurderingen sendes i høring til de berørte offentlige myndigheder og, efter deres anmodning, til landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af rekreative interesser. Stk. 4. Den kompetente myndighed fastsætter en frist for fremsættelse af bemærkninger til konsekvensvurderingen fra de i stk. 3 nævnte parter, som mindst skal udgøre 4 uger. Stk. 5. Hvis det anses for nødvendigt skal sagen, før der træffes afgørelse i medfør af de bestemmelser, der er nævnt i 2, tillige sendes i offentlig høring. 5. Hvis konsekvensvurderingen ikke godtgør, at projektet kan gennemføres uden at skade det internationale naturbeskyttelsesområdes integritet under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område, kan der ikke meddeles tilladelse, dispensation eller godkendelse til det ansøgte. Stk. 2. Konsekvensvurderingen, høringssvar fra de i 4, stk. 3 nævnte parter, samt bemærkninger modtaget efter eventuel offentlig høring skal fremgå af afgørelsen. 6. Den kompetente myndighed kan fravige 5, stk. 1, når der foreligger bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsmæssige interesser, herunder af social eller økonomisk art, hvis der ikke findes nogen alternativ løsning. Stk. 2. I forhold til internationale naturbeskyttelsesområder, der indeholder prioriterede naturtyper eller dyre- eller plantearter, som angivet i et af bilagene til bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, kan fravigelsen efter stk. 1 kun ske, når der foreligger bydende nødvendige hensyn til menneskers sundhed og den offentlige sikkerhed eller væsentlige gavnlige virkninger på miljøet, eller, efter indhentning af udtalelse fra Europa-Kommissionen, andre bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser. Stk. 3. Afgørelse om fravigelse efter stk. 1 forudsætter, at der træffes nødvendige kompensationsforanstaltninger for at sikre, at sammenhængen i det internationale naturbeskyttelsesområde bevares. Europa- Kommissionen skal underrettes om hvilke kompensationsforanstaltninger, der træffes. Stk. 4. Afgørelse om fravigelse efter stk. 2 træffes af den kompetente myndighed efter høring af miljøog fødevareministeren og forudsætter, at der træffes nødvendige kompensationsforanstaltninger for at sikre, at sammenhængen i det internationale naturbeskyttelsesområde bevares. Stk. 5. Miljø- og fødevareministeren forestår den i stk. 2 og stk. 3 nævnte kontakt. 7. Ved administration af de i 2 nævnte bestemmelser kan der ikke gives tilladelse, dispensation, godkendelse mv., hvis det ansøgte kan 1) beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller 2) ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier. Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 gælder uanset om de pågældende arter forekommer inden for et internationalt naturbeskyttelsesområde eller ej. 8. Den kompetente myndighed kan fravige 7, hvis fravigelsen ikke hindrer, at den pågældende bestands bevaringsstatus opretholdes i dens naturlige udbredelsesområde, og der ikke findes andre tilfredsstillende løsninger. Fravigelse kan kun ske i de situationer, hvor det ansøgte har til formål at 1) beskytte vilde dyr og planter og bevare naturtyperne, 2) forhindre alvorlig skade, navnlig på afgrøder, besætning, skove, fiskeri, vand og andre former for ejendom, 2

3 3) sikre hensyn til den offentlige sundhed og sikkerhed eller af andre bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, herunder af social og økonomisk art, og hensyn til væsentlige gavnlige virkninger på miljøet, eller 4) fremme forskning og undervisning, genopretning af en bestand, genudsætning af disse arter og opdræt med henblik herpå, herunder kunstig opformering af planter. Stk. 2. Beslutning om at fravige stk. 1 træffes af den kompetente myndighed efter høring af miljø- og fødevareministeren. Den kompetente myndighed skal meddele beslutningen om at fravige stk. 1 til miljøog fødevareministeren med henblik på information af Europa-Kommissionen. 9. Den kompetente myndighed kan fastsætte vilkår i tilladelse, dispensation eller godkendelse med henblik på opretholdelse af bevaringsmålsætninger for internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter, herunder om de nødvendige kompensationsforanstaltninger, som nævnt i 6, stk. 3. Stk. 2. Overtrædes vilkår, som nævnt i stk. 1, således at der opstår risiko for negativ påvirkning af det internationale naturbeskyttelsesområde under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område eller beskyttelsen af visse arter, kan den kompetente myndighed meddele påbud eller forbud om at 1) overtrædelsen bringes til ophør, 2) der gennemføres bestemte kompensationsforanstaltninger, 3) planen eller projektet ændres, eller 4) alt arbejde, vedrørende gennemførelse af projektet, indstilles. 10. Uanset at der er meddelt tilladelse, dispensation eller godkendelse, kan afgørelsen tages op til revurdering, og der kan, om nødvendigt, meddeles påbud eller forbud, hvis 1) der er fremkommet nye oplysninger om projektets skadelige virkning på det internationale naturbeskyttelsesområde, 2) projektet medfører skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved tilladelsens, dispensationens eller godkendelsens meddelelse, eller 3) projektet i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved konsekvensvurderingen. 11. Afgørelser, som er truffet i henhold til denne bekendtgørelse, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som behandler sagen i den læge afdeling, jf. 3, stk. 1, nr. 9, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Stk. 2. Afgørelserne kan påklages af 1) adressaten for afgørelsen, 2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 3) enhver, som har en væsentlig, individuel interesse i sagen, 4) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, 5) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 6) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, 7) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser, og 8) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og som repræsenterer mindst 100 medlemmer. Stk. 3. Afgørelser truffet af kommunalbestyrelsen som kompetent myndighed kan påklages af Miljø- og fødevareministeren og andre offentlige myndigheder. Stk. 4. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra dato for bekendtgørelse. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Stk. 5. Ved klage efter stk. 2, nr. 6-8 kan Miljø- og Fødevareklagenævnet kræve, at foreningerne eller organisationerne dokumenterer deres klageberettigelse ved indsendelse af vedtægter eller på anden måde. 3

4 Stk. 6. Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog 21, stk. 2-4, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden. Den kompetente myndighed skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb videresende klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra myndigheden med myndighedens bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter. Stk. 7. Videresender myndigheden klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, sender den samtidig en kopi af sin udtalelse til de i klagesagen involverede med en frist for at afgive bemærkninger til Miljø- og Fødevareklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen. Stk. 8. Myndighedens videresendelse af klage til og efterfølgende kommunikation om klagesagen med Miljø- og Fødevareklagenævnet skal ske ved anvendelse af digital selvbetjening. Det samme gælder sager, hvor klage ikke er indgivet ved anvendelse af digital selvbetjening, men hvor Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse om, at klagen ikke afvises. Stk. 9. Indgives en klage ikke ved anvendelse af digital selvbetjening, skal myndigheden snarest videresende klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. I sådanne tilfælde finder stk. 5, 4. og 5. pkt., og stk. 6 ikke anvendelse. 12. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der 1) overtræder et vilkår, der er fastsat i medfør af 9, stk. 1, eller 2) ikke efterkommer et påbud eller forbud, der er udstedt i medfør af 9, stk. 2, og Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 896 af 21. juni 2016 om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet ophæves. Miljø- og Fødevareministeriet, den 21. august 2018 Jakob Ellemann-Jensen / Merete Løvschall 4

5 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (fuglebeskyttelsesdirektivet), EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7, som ændret senest ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver vedrørende miljø på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 193 og dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (habitatdirektivet), EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som ændret senest ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver vedrørende miljø på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 193, samt Ramsarkonventionen af 2. februar 1971 om vådområder af international betydning navnlig som levesteder for vandfugle, jf. Udenrigsministeriets bekendtgørelser nr. 26 af 4. april 1978, nr. 55 af 11. august 1987 og nr. 109 af 20. oktober

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., Kystdirektoratet, j.nr. 06/02335 Senere ændringer

Læs mere

Udkast til. I medfør af 2 a, 28 c, 28 d, stk. 2 og 38, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf.

Udkast til. I medfør af 2 a, 28 c, 28 d, stk. 2 og 38, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 176 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1)

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1) BEK nr 76 af 21/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-200-00007 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast til. Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Anmeldelsespligt

Udkast til. Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Anmeldelsespligt Udkast til Bekendtgørelse om vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), konsekvensvurdering vedrørende Natura 2000-områder og beskyttelse af visse dyre- og plantearter i forbindelse med ændringer eller

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1)

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1) Bekendtgørelse nr. x af x 2013 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1) I medfør af 3 i lov nr. 550 af 18. juni 2012 om frikommuner og 29 b-29 d, 29 l, stk. 2, 29 t, stk. 3, 29 v,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven) 1) LBK nr 119 af 26/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, j.nr. 029-00510

Læs mere

Sammenskrivning af. Lov om kolonihaver

Sammenskrivning af. Lov om kolonihaver Sammenskrivning af Lov om kolonihaver Dette er en sammenskrivning af Lovbekendtgørelse nr. 790 af 21. juni 2007 med følgende ændringslove indarbejdet i teksten: Lov nr. 1571 af 20. december 2006 Lov nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende I medfør af 29 b - 29 d, 29 l, stk. 2, 29 v, stk. 5, og 38 i lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumslov, som senest

Læs mere

Lov om ændring af lov om råstoffer, lov om kystbeskyttelse og lov om havstrategi 1)

Lov om ændring af lov om råstoffer, lov om kystbeskyttelse og lov om havstrategi 1) LOV nr 178 af 24/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-700-00031 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om bypass, nyttiggørelse og klapning af optaget havbundsmateriale

Bekendtgørelse om bypass, nyttiggørelse og klapning af optaget havbundsmateriale BEK nr 1130 af 23/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-700-00037 Senere ændringer

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN Frederiksberg Kommune Att.: Karsten Klintø Via e-post: kakl01@frederiksberg.dk Retten i Lyngby Lyngby Hovedgade 96 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 99 68 48 00 kobenhavn@fredningsnaevn.dk

Læs mere

Der er fra dags dato givet dispensation fra klitfredningslinen på matr. 37aa af Kystdirektoratet.

Der er fra dags dato givet dispensation fra klitfredningslinen på matr. 37aa af Kystdirektoratet. Tilladelse til kystbeskyttelse Peter Hermansensvej 37, matr. 37aa, Asdal Hgd., Asdal, Hirtshals, Hjørring Kommune. Sagsnummer: 18/00448 Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at kystbeskyttelse,

Læs mere

3. Højvandvandsmuren skal have de samme mål, som den eksisterende højvandsmur som den erstatter. Dog med en kote på 1,9 langs hele muren.

3. Højvandvandsmuren skal have de samme mål, som den eksisterende højvandsmur som den erstatter. Dog med en kote på 1,9 langs hele muren. Tilladelse til genetablering af højvandsbeskyttelse på matr. 31g, Sigridsvej 25, Gentofte Kommune Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til, at opføre en ny højvandsmur til erstatning af den ældre højvandsmur

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse

Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse LBK nr 78 af 19/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Kystdirektoratet, j.nr. 17/00176 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse

Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse LBK nr 15 af 08/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Kystdirektoratet, j.nr. 15/01261 Senere ændringer til

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at udløbsledning med udløbsbygværk ved Holmsmose, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at udløbsledning med udløbsbygværk ved Holmsmose, på de vilkår som fremgår nedenfor. Langeland Kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Kystdirektoratet J.nr. 18/01875-14 Ref. Thomas Larsen 24-08-2018 Tilladelse til udløbsledning m. udløbsbygværk ud for Holmsmose, matr.nr. 8a Frellesvig By,

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN Cento A/S Att.: Kim Strømman Via e-post: KS@cento.dk Retten i Lyngby Lyngby Hovedgade 96 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 99 68 48 00 kobenhavn@fredningsnaevn.dk www.fredningsnaevn.dk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om planteskadegørere

Bekendtgørelse af lov om planteskadegørere LBK nr 14 af 04/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000017 Senere ændringer

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN Frederiksberg Forsyning A/S Via e-post: atsa@frb-forsyning.dk Att.: Projektleder Atef Sadr Retten i Lyngby Lyngby Hovedgade 96 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 99 68 48 00 kobenhavn@fredningsnaevn.dk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse m.v.

Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse m.v. LBK nr 57 af 21/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., j.nr. 18/03327 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia Dansk Skovforening Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Att.: Hans M. Hedegaard hmh@skovforeningen.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-607-00055 Ref. 26. sep 2012 inden for strandbe- Dispensation til genopførelse

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af ny flydende servicebygning i Frederikssund Lystbådehavn, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af ny flydende servicebygning i Frederikssund Lystbådehavn, på de vilkår som fremgår nedenfor. Frederikssund Lystbådehavn Kalvøvej 15 3600 Frederikssund Pr. mail: erikra64@gmail.com Kystdirektoratet J.nr. 17/03467-18 Ref. Thomas Larsen 22-08-2018 Tilladele til etablering af servicebygning i Frederikssund

Læs mere

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Sendt pr. mail

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Sendt pr. mail Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Sendt pr. mail Kystdirektoratet J.nr. 19/01088-14 Ref. Lotte Beck Olsen 05-07-2019 Tilladelse til etablering af havsvømmebane ud for

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Nordfyns Kommune Rådhuspladsen 2, Otterup Rådhus 5450 Otterup Kystdirektoratet J.nr. 15/00424-11 Ref. Laura Storm Henriksen 29-06-2015 15/00424 Tilladelse til etablering af slæbested ud for Strandgyden

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 187 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 15. maj til

Forslag. Til lovforslag nr. L 187 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 15. maj til Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 15. maj 2018 Forslag til Lov om ændring af lov om kystbeskyttelse, lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udsætning af badeplatform ved Omø Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udsætning af badeplatform ved Omø Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor. Foreningen Perlestranden v. formand Frede Iversen fredeomoe@email.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01326-11 Ref. Thomas Larsen 11-04-2016 Tilladelse til udsætning af badeplatform ved Omø Havn, Slagelse Kommune

Læs mere

Bekendtgørelse om Holsteinborg Nor Vildtreservat 1)

Bekendtgørelse om Holsteinborg Nor Vildtreservat 1) BEK nr 1762 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-300-00052 Senere ændringer

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kystdirektoratet Drifts og Anlægsafdeling Att.: Lars Erik Olsen Pr. mail: lao@kyst.dk Kystdirektoratet J.nr. 18/01567-11 Ref. Thomas Larsen 24-09-2018 Tilladelse til genplacering af opgravede sten fra

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet 1)

Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet 1) Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet 1) I medfør af 1, stk. 2, og 18, stk. 3, i lov om kystbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Sælvig Havn 8305 Samsø Kystdirektoratet J.nr. 15/00872-17 Ref. Anni Lassen 28-10-2015 Tilladelse til nyttiggørelse af oprensningsmaterialer ved Sælvig Færgehavn, Samsø Kommune Kystdirektoratet giver hermed

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. LBK nr 36 af 04/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000037 Senere ændringer

Læs mere

LOV nr 720 af 08/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 16. oktober 2018

LOV nr 720 af 08/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 16. oktober 2018 LOV nr 720 af 08/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 16. oktober 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., j.nr. 2017-8130 Senere ændringer til forskriften LBK

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse

Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Beslutning om kystbeskyttelse Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Den fulde tekst Kystbeskyttelsens opretholdelse Reguleringsbestemmelser Klage Straf, ikrafttræden

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om okker (Okkerloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om okker (Okkerloven) 1) LBK nr 1581 af 10/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer

Læs mere

Kystdirektoratets sagsbehandling

Kystdirektoratets sagsbehandling Kystdirektoratets sagsbehandling Bertram T. Hacke, AC-fuldmægtig Den Blå Planet, 4. december 2014 Hvad administrerer Kystdirektoratet? Bekendtgørelse nr. 267 af 11. marts 2009 af lov om kystbeskyttelse

Læs mere

Redegørelse for sagen

Redegørelse for sagen Hvam Arkitekter og Ingeniører Egon Løgsted Rydevej 15 7500 Holstebro Kystdirektoratet J.nr. 16/02000-3 Ref. Lena Kjær 11-08-2016 EL@arkitektkontor.dk Afslag på ansøgning om dispensation til efter nedrivning

Læs mere

Etablering af vindmølle og beskyttelse af flagermus

Etablering af vindmølle og beskyttelse af flagermus Professor dr. Jur. Peter Pagh Notat om Degnehusene 70, 2620 Albertslund tlf.: 43421238/35323127 email: peter.pagh@jur.ku.dk Etablering af vindmølle og beskyttelse af flagermus Allerød Kommune har bedt

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til uddybning i en del af Sillerslev Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til uddybning i en del af Sillerslev Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor. Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing Mors Sendt til jap@morsoe.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00081-8 Ref. Thomas Larsen 23-03-2015 Tilladelse til uddybning i en del af Sillerslev Havn, Havnevej, matr.nr.

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til ny spuns og opfyld, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til ny spuns og opfyld, på de vilkår som fremgår nedenfor. Samsø Kommune att.: Joachim Machholm kommune@samsoe.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01564-12 Ref. Thomas Larsen 11-04-2016 Tilladelse til ny spuns og opfyld i Ballen Lystbådehavn, matr.nr. 149a Brundby By,

Læs mere

Nationalpark Skjoldungernes Land Ledreborg Alle 2B 4320 Lejre. Kystdirektoratet J.nr. 18/ Ref. Thomas Larsen

Nationalpark Skjoldungernes Land Ledreborg Alle 2B 4320 Lejre. Kystdirektoratet J.nr. 18/ Ref. Thomas Larsen Nationalpark Skjoldungernes Land Ledreborg Alle 2B 4320 Lejre Kystdirektoratet J.nr. 18/03352-15 Ref. Thomas Larsen 19-03-2019 Tilladelse til anløbsbro ved Møllekrogen, Selsøvej 22D, 4050 Skibby, matr.nr.

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til forstærkning af mole ved udlægning af marksten ved Blans Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til forstærkning af mole ved udlægning af marksten ved Blans Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor. Blans Bådklub Blans Hovedvej 23 4941 Bandholm Sendt på mail til gerding@campaqnet.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01862-13 Ref. Jeppe Bech Carlsen 09-06-2016 Tilladelse til forstærkning af mole ved Blans

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Peter Liokouras Øreodden 5 5700 Svendborg Sendt på mail til info@atlasgulve.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00477-14 Ref. Bertram Tobias Hacke 03-07-2015 Tilladelse til etablering af udløbsledning ud for

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Thorsminde Havn Vesterhavsvej 1A 6990 Ulfborg Kystdirektoratet J.nr. 15/01290-24 Ref. Thomas Larsen 14-06-2016 Tilladelse til etablering af højvandssikring ved Thorsminde Havn, Vesthavnen, matr.nr. 33k

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum Karin og Niels Guldager Guldagervej 45 Ejersted 9493 Saltum Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Sagsnr A

Sagsnr A Haldor Topsøe Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Dato 3. december 2018 Sagsnr. 01.24.00-A00-2-18 BY OG LANDSKAB Tilladelse til Kystbeskyttelse i form af dige og højvandsmur på matr. Nr. 15aø, 15aæ og 16lm

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Skive Kommune Rådhuspladsen 2 7800 Skive Att.: Jens Gørup, jegj@skivekommune.dk Kystdirektoratet J.nr. 17/02520-11 Ref. Thomas Larsen 31-10-2017 Tilladelse til uddybning i Skive Jollehavn, samt uddybning

Læs mere

Dispensationen vedrører alene strandbeskyttelseslinjen. Andre tilladelser efter anden lovgivning kan være nødvendige.

Dispensationen vedrører alene strandbeskyttelseslinjen. Andre tilladelser efter anden lovgivning kan være nødvendige. Naturstyrelsen - Kronjylland Vasevej 7 8900 Randers Att: Jan Grundtvig Højland, JGH@nst.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02686-6 Ref. Thomas Kristian Kjellerup 28-10-2016 Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Slagelse Kommune har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet.

Slagelse Kommune har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Slagelse Kommune Rådhuspladsen 11 4200 Slagelse Kystdirektoratet J.nr. 14/00862-23 Ref. Sanne Fanøe Zimmer 18-04-2016 Tilladelse og dispensation til højvandsbeskyttelse af p-plads ved Kobæk Strand, matr.

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Palle Rosendahl Hansen Ægirsvej 8 6000 Kolding Pr. mail til: pharo@pc.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00543-13 Ref. Thomas Larsen 01-09-2015 Tilladelse til fortøjningspæle og ankerblok ud for Ægirsvej 8,

Læs mere

Klagevejledning: Afgørelse om ikke VVM-pligt. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima

Klagevejledning: Afgørelse om ikke VVM-pligt. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima By- og Kulturforvaltningen Afgørelse om ikke VVM-pligt Fjernvarme Fyn har i henhold til Varmeforsyningsloven indgivet en ansøgning om fjernvarmeforsyning af Erhvervsområde ved motorvejsafkørsel 50. Projektet

Læs mere

Afgørelse om ændring af vilkår i gældende tilladelse til indvinding af råstoffer, Baunekulevej 4B, 4640 Faxe.

Afgørelse om ændring af vilkår i gældende tilladelse til indvinding af råstoffer, Baunekulevej 4B, 4640 Faxe. Afgørelse om ændring af vilkår i gældende tilladelse til indvinding af råstoffer, Baunekulevej 4B, 4640 Faxe. Region Sjælland har den 05.06.2019 meddelt afgørelse om ændring af vilkår om biaktiviteter

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kirsten Eskesen Kaalundsvej 43 5230 Odense M Kystdirektoratet J.nr. 15/00727-16 Ref. Laura Storm Henriksen 15-02-2016 Tilladelse til etablering af fortøjningsbøje ud for matr. nr. 1ah, Langø, Stubberup,

Læs mere

Forlængelse af frist for efterbehandling efter råstofindvinding på en del af matr. nr. 1as Kjellerup Hgd., Svenstrup, Mariagerfjord Kommune

Forlængelse af frist for efterbehandling efter råstofindvinding på en del af matr. nr. 1as Kjellerup Hgd., Svenstrup, Mariagerfjord Kommune Regional Udvikling Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst Gunderup Grus- og Stenleje ApS Kjellerupvej 6 9550 Mariager brian@gunderup-grus.dk Råstofsagsbehandler

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Tak for jeres ansøgning om at deltage i forsøgsordningen for kyst- og naturturisme med et projekt til fremme af den lokale og regionale turisme.

Tak for jeres ansøgning om at deltage i forsøgsordningen for kyst- og naturturisme med et projekt til fremme af den lokale og regionale turisme. Til borgmesteren: Tak for jeres ansøgning om at deltage i forsøgsordningen for kyst- og naturturisme med et projekt til fremme af den lokale og regionale turisme. Tillykke! Som det fremgik af vores mail

Læs mere

Afgørelse om ikke VVM-pligt for fjernvarmeforsyning af boligområde ved COOP-grunden

Afgørelse om ikke VVM-pligt for fjernvarmeforsyning af boligområde ved COOP-grunden By- og Kulturforvaltningen Afgørelse om ikke VVM-pligt for fjernvarmeforsyning af boligområde ved COOP-grunden Fjernvarme Fyn har i henhold til Varmeforsyningsloven indgivet en ansøgning om et projekt

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Lis Frederiksen og Niels Bruselius Mail: herslevstrandvej2@gmail.com Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø KOPI Landzonetilladelse Planloven Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler:

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation

Landzonetilladelse og dispensation Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers C Udvikling, Miljø og Teknik Byg 0 Telefon +45 8915 1515 planteam@randers.dk www.randers.dk 17-10-2018 / 01.03.03-P19-61-18 Landzonetilladelse og dispensation

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Sendt på mail til marie@kolding.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02621-20 Ref. Peter Lomholt Langdahl 23-08-2016 KDI: 16/02621. Tilladelse

Læs mere

Dispensationen er givet på baggrund af oplysningerne i ansøgningen og det forudsættes, at det ansøgte udføres som beskrevet heri.

Dispensationen er givet på baggrund af oplysningerne i ansøgningen og det forudsættes, at det ansøgte udføres som beskrevet heri. Henrik Pedersen Svinballevej 1 8350 Hundslund Teknik & Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Sendt pr. e-mail til: hp@hegomatek.dk Dispensation efter Naturbeskyttelseslovens 18 Der meddeles hermed dispensation

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Sendt pr. mail til chp@aeroekommune.dk Kystdirektoratet J.nr. 17/00496-15 Ref. Lotte Beck Olsen 09-06-2017 Tilladelse til renovering og mindre udbygning af servicekaj

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN Danmarks Naturfredningsforening Att.: Ove Løbner Via e-post: o.loebner@vip.cybercity.dk Retten i Lyngby Lyngby Hovedgade 96 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 99 68 48 00 kobenhavn@fredningsnaevn.dk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Hav- og Fiskerifonden

Bekendtgørelse af lov om Hav- og Fiskerifonden LBK nr 19 af 04/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000022 Senere ændringer

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Foreningen Kulhuse Havn Kulhusevej 212 3630 Jægerspris Sendt på mail til: formand@kulhuse-havn.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01403-17 Ref. Jeppe Bech Carlsen 27-04-2016 Tilladelse til etablering af kommandobro

Læs mere

Tilladelsen til sand- og ralfodring må ikke benyttes før der foreligger en afgørelse fra kommunen herom.

Tilladelsen til sand- og ralfodring må ikke benyttes før der foreligger en afgørelse fra kommunen herom. Jes Anker Mikkelsen og Marlene Füchsel Mikkelsen Almevej 6 2900 Hellerup Kystdirektoratet J.nr. 14/00228-40 Ref. Marianne Jakobsen 08-04-2015 Tilladelse til sand- og ralfodring ud for matr.nr. 4s og 4dk

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Juelsminde Havn & Marina Haavnen 6 B 7130 Juelsminde Pr. mail: mail@juelsmindehavn.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/01308-13 Ref. Thomas Larsen 21-01-2016 Tilladelse til at etablere træmole og havnekran i

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN Lyngby-Taarbæk Kommune Att.: Gert Juhl Via e-post: gej@ltk.dk Retten i Lyngby Lyngby Hovedgade 96 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 99 68 48 00 kobenhavn@fredningsnaevn.dk www.fredningsnaevn.dk

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 16 og 18 til opførelse af et skur i Hf. Fortbo

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 16 og 18 til opførelse af et skur i Hf. Fortbo Teknik- og Miljøforvaltningen Niels Thiesson Wollesen Finsensvej 6A, 3. tv 2000 Frederiksberg 6. juni 2017 edoc: 2017-0206860 Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 16 og 18 til opførelse af et skur

Læs mere

Odderkystens fællesråd. Sendt til Sags Id

Odderkystens fællesråd. Sendt til Sags Id Odderkystens fællesråd Sendt til nubugge@gmail.com Teknik & Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Dispensation til opsætning af træbænke i beskyttet natur Odder Kommune meddeler dispensation fra Naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at der etableres bro og trækfærge med tilhørende anlæg ved Tipperne, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at der etableres bro og trækfærge med tilhørende anlæg ved Tipperne, på de vilkår som fremgår nedenfor. Ringkøbing-Skjern Kommune Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Pr. mail heidi.grosmann@rksk.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01450-10 Ref. Thomas Larsen 18-04-2016 Tilladelse til etablering af bro, trækfærge

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Bandholm Aktivitetsforening Havnegade 37 4941 Bandholm Kystdirektoratet J.nr. 14/00900-17 Ref. Laura Storm Henriksen 25-11-2015 Tilladelse til etablering af strand i krydset ml. Havnegade og Strandparken

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra 6 i Lokalplan nr. 307

Landzonetilladelse og dispensation fra 6 i Lokalplan nr. 307 Randers Golfklub Himmelbovej 22 8920 Randers NV Miljø og Teknik Byg og Brand Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 planteam@randers.dk www.randers.dk 03-05-2017 / 01.03.03-P16-178-15 Landzonetilladelse

Læs mere

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Afgørelse om ikke VVM-pligt By- og Kulturforvaltningen Afgørelse om ikke VVM-pligt Fjernvarme Fyn har i henhold til Varmeforsyningsloven indgivet en ansøgning om fjernvarmeforsyning af boligområde ved Åsum. Projektet vurderes at

Læs mere

Bekendtgørelse om Saltholm vildtreservat og fredning af dele af søterritoriet 1)

Bekendtgørelse om Saltholm vildtreservat og fredning af dele af søterritoriet 1) BEK nr 684 af 20/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-351-00042 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Taarbæk Havn v/ Niels Bolt Jørgensen 2930 Klampenborg Kystdirektoratet J.nr. 16/00042-10 Ref. Anni Lassen 22-02-2016 Tilladelse til bypass efter KBL på søterritoriet nord for Taarbæk Havn, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

THYHOLM VOGNMANDSFORRETNING A/S Vestergade Thyholm

THYHOLM VOGNMANDSFORRETNING A/S Vestergade Thyholm Regionshuset Holstebro THYHOLM VOGNMANDSFORRETNING A/S Vestergade 53 7790 Thyholm Miljø Lægårdvej 10 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Afgørelse om tilføjelse til vilkår, vedr.

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sand- og ralfodre, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sand- og ralfodre, på de vilkår som fremgår nedenfor. Jørn Lynge Albertsen Kystdirektoratet J.nr. 15/00233-29 Ref. Sanne Fanøe Zimmer 20-01-2016 Ny tilladelse til kystbeskyttelse i form af sandfodring på Hedelyngen 28, matr. 4aa, Langø, Stubberup, Kerteminde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer 1)

Bekendtgørelse af lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer 1) LBK nr 1085 af 22/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Kystdirektoratet, j.nr. 17/02588 Senere ændringer til

Læs mere

HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om VVM, konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter ved projekter om kulbrinteindvinding, rørledninger, m.v. på dansk søterritorium

Læs mere

Jyllinge Nordhavn Att.: Anders Lind Nordmarksvej Jyllinge. Kystdirektoratet J.nr. 13/ Ref. Line Henriette Broen

Jyllinge Nordhavn Att.: Anders Lind Nordmarksvej Jyllinge. Kystdirektoratet J.nr. 13/ Ref. Line Henriette Broen Jyllinge Nordhavn Att.: Anders Lind Nordmarksvej 49 4040 Jyllinge Kystdirektoratet J.nr. 13/00497-22 Ref. Line Henriette Broen 26-02-2014 Tilladelse til bypass af sediment fra indsejlingen til Jyllinge

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Havneøen 1 P/S c/o Kirk Kapital A/S Havneøen 1 7100 Vejle Sendt pr. mail Kystdirektoratet J.nr. 18/00846-16 Ref. Lotte Beck Olsen 31-05-2018 Tilladelse til etablering af flydebroer ud for matr.34ax Engene,

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Holger Bagger-Sørensen Jeppes Kilde 6 7120 Vejle Øst Sendt på mail til hbs@fertin.com og prt@sj.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01586-25 Ref. Peter Lomholt Langdahl 29-08-2016 Tilladelse til rørledning til

Læs mere

Ændring af vilkår for indvinding af råstoffer i tilladelse af den 10. april 2017 vedrørende matr. nr. 4g True By, Vebbestrup, Mariagerfjord Kommune

Ændring af vilkår for indvinding af råstoffer i tilladelse af den 10. april 2017 vedrørende matr. nr. 4g True By, Vebbestrup, Mariagerfjord Kommune Regional Udvikling Jordforurening og Råstoffer Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst ATS Grus I/S v/ Henning Lauritzen Ringvejen 30 9510 Arden hl@ats-arden.dk

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Byggeselskabet Mogens de Linde Att.: Hans Jørgen Jacobsen Pr. mail: hjj@e-box.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02122-24 Ref. Thomas Larsen 05-09-2016 Tilladelse til renovering i form af ny kajkant og opfyld

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Jens Corfitzen Ådalsvej 259 5250 Odense SV Kystdirektoratet J.nr. 15/00829-12 Ref. Laura Storm Henriksen 20-10-2015 Tilladelse til etablering af bro i tilknytning til eksisterende slæbested ud for matr.

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Arne Kamp Hvidovre Strandvej 57A 2650 Hvidovre Kystdirektoratet J.nr. 16/00820-8 Ref. Martin Cenholt Kjeldgaard 02-06-2016 Dispensation til efter nedrivning at genopføre beboelsesejendom delvis inden for

Læs mere

Brian Alminde Pedersen Stenskovvej Galten

Brian Alminde Pedersen Stenskovvej Galten Brian Alminde Pedersen Stenskovvej 49 8464 Galten Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af tilbygning (carport) til et udhus på Stenskovvej 49, 8464 Galten Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kolding Triathlon Klub c/o Allan Vig Nielsen Haslevej 13 6000 Kolding Kystdirektoratet J.nr. 17/01282-22 Ref. Anne Villadsgaard 16-10-2017 Sendt på mail til allanvignielsen@gmail.com Tilladelse til etablering

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Mariagerfjord Kommune Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Pr. mail til hamuu@mariagerfjord.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/01208-10 Ref. Thomas Larsen 13-01-2016 Tilladelse til at etablere en flydebro i Øster Hurup

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. DSI Bofællesskabet Fjordbo C/O Danske Diakonhjem Islandsvej 5 7100 Vejle Kystdirektoratet J.nr. 16/01839-32 Ref. Thomas Larsen 04-07-2016 Tilladelse til opfyld til brug for byggeri, samt pælebro ud for

Læs mere

Denne vejledning er senest ændret den 25. februar Vejledning om Skovloven Klage. Indhold

Denne vejledning er senest ændret den 25. februar Vejledning om Skovloven Klage. Indhold Denne vejledning er senest ændret den 25. februar 2015. Vejledning om Skovloven 60-64 Klage Indhold 1. Afgørelser der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet 2. Klageberettigede 2.1 Adressaten for

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Banedanmark Carsten Niebuhrs Gade 43 1577 København V Att.: Rambøll - Helle Sønderbo (hlsb@ramboll.dk) - Eva Dahl (emd@ramboll.dk) Kystdirektoratet J.nr. 19/02118-4 Ref. Johanne Raakjær Nielsen 09-08-2019

Læs mere

Dispensation fra skovbyggelinje til garage Dato:

Dispensation fra skovbyggelinje til garage Dato: Dispensation fra skovbyggelinje til garage Dato: 03-04-2018 Du har søgt om dispensation fra skovbyggelinje/byggetilladelse til en tilbygning på garage på Højene 5, 7250 Hejnsvig, matr. nr. 12 AY, HEJNSVIG

Læs mere

Afslaget gives i henhold til forbuddet i husdyrgodkendelseslovens 6, stk. 1, nr. 4 samt husdyrgodkendelseslovens 31.

Afslaget gives i henhold til forbuddet i husdyrgodkendelseslovens 6, stk. 1, nr. 4 samt husdyrgodkendelseslovens 31. Returadresse: Plan Byg og Miljø Postboks 50, 4400 Kalundborg Ornestation Mors Gl. Møllevej 97 7970 Redsted M. Afslag på ansøgning om udvidelse af dyreholdet på Bækkevej 4, 4470 Høng Kalundborg Kommune

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Københavns Lufthavne A/S Søren Herskind Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kystdirektoratet J.nr. 16/02453-18 Ref. Peter Lomholt Langdahl 11-08-2016 Sendt på mail til s.herskind@cph.dk Tilladelse til

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinjen Stationsvej 1, Højer

Landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinjen Stationsvej 1, Højer Plan & Byggeri Direkte tlf.: +4574929251 Mail: hbk2@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-140-18 17-12-2018 Landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinjen Stationsvej 1, Højer Afgørelse Vi giver

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhed i net- og informationssystemer af betydning for skibes sikkerhed og deres sejlads 1)

Bekendtgørelse om sikkerhed i net- og informationssystemer af betydning for skibes sikkerhed og deres sejlads 1) BEK nr 46 af 15/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2018030032 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Skive og Karup Å med sidevandløb og søer 1)

Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Skive og Karup Å med sidevandløb og søer 1) BEK nr 417 af 17/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4100-00007 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere