Evaluering: Familiekursus for etniske minoritetsfamilier i Urbanplanen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering: Familiekursus for etniske minoritetsfamilier i Urbanplanen 2010-2011"

Transkript

1 Evaluering: Familiekursus for etniske minoritetsfamilier i Urbanplanen

2 Kolofon Titel: Familiekursus for etniske minoriteter i Urbanplanen Udgivet af: Partnerskabet i Urbanplanen og SSP Sundby/Sydvest Finansieret af: Bikubenfonden, Integrationsministeriet, SSP-København og Partnerskabet Skrevet af: Mette Gram og Rikke Kann Layout: Louise Falk Tranberg Tryk: Hertz bogtrykkergården 2. oplag Evalueringen kan rekvireres ved henvendelse til Partnerskabet på mail:

3 Indhold Kolofon 2 Indledning 6 Resumé af den eksterne evaluering 8 Baggrund og formål 8 Metode 8 Centrale erfaringer 8 Kollektiv vidensdeling og netværksdannelse 8 Integration: en social frembringelse med afsæt i et fælles tredje 9 Bred mobilisering som basis for udviklingsprocessens forankring 10 Intern evaluering 13 Tak til 14 Forord til intern evaluering 15 Evalueringens opbygning og fremgangsmåde 16 Indledning 17 Baggrund 17 Formål og succeskriterier 17 Succeskriterier/projektmål 18 Fakta om projektet 18 Målgruppen 18 Projektets organisatoriske opbygning 19 Projektmedarbejder og integrationsmedarbejder. 19 Visitation til Familiekurset 20 Familiecoach 20 Tolk 20 Projektets finansiering 21 Projektets tidsplan 22 Beskrivelse af projektets indhold 23 Undervisning, aktiviteter, undervisere og netværkspersoner 23 Fællesspisning 23 Undervisere og netværkspersoner 24 Undervisning og formål 25 Aktiviteter for børnene/de unge 29 Weekendturen til turen til Bornholm (den 18. juni 20. juni 2010) 30 Formål 30 Deltagere 30 Indhold 31 Succeskriterier og målopfyldelse 32 Succesoplevelser som går ud over succeskriterierne 40 Familiestridigheder 40 Nabostridigheder 41 Aktiv deltagelse blandt mødrene 41

4 Interne familieproblemer 41 Beskæftigelsesrelaterede problemer 41 Adfærdsændringer hos familierne 42 refleksioner og Anbefalinger til lignende kurser 42 Visitation 42 Samarbejde med andre aktører 42 Planlægnings- og motivationsfase 43 Frivillighed og fastholdelse 43 Børnepasning 43 Kontakten til familierne 44 Evaluering 44 Projektet og forankringen af det 44 Ekstern evaluering 47 Evalueringens baggrund og formål 48 Evalueringsmetode 49 Metodevalg 49 Fremgangsmåde 49 Videreformidling 50 Evalueringens indhold 50 Projektgruppens perspektiv 51 Et professionelt deltagerperspektiv 51 Børn og unges perspektiv 51 Forældrenes perspektiv 51 Projektgruppens perspektiv 51 Projektgruppens problembestemmelse 51 Opstart med mangel på tid og tværfaglig opbakning 55 Behov for tydelig struktur og ansvarsfordeling 56 Lokal forankring kræver bred mobilisering 57 Et professionelt deltagerperspektiv 59 At møde familierne hvor de er 59 Dialog og fælles samvær som basis for forandring 60 Kollektiv problemløsning i et alment perspektiv 62 Betydningen af en mentorfunktion 64 Behov for tværfaglig koordinering og et langsigtet udviklingsperspektiv 66 Børn og unges perspektiv 68 Socialt fællesskab 68 Fælles oplevelser med forældrene 68 Meningsfuld aktivitet og medbestemmelse 69 Manglende gennemsigtighed 70 De aktivitetsansvarlige 72 De unges oplevelse af hverdagslivet: skolen, fritid og de lokale tilbud 73

5 Forældrenes perspektiv 74 Socialt netværk og fælles oplevelser 74 Flerkulturel integrationskonsulent som brobygger 75 Erfaringsnær og direkte kommunikation fra en mellemposition 76 Kollektiv erfaringsudveksling og støtte 77 Nye perspektiver på handlemuligheder 78 Balancen mellem teori og praksis en kønnet forskel 81 Behov for bindeled mellem familierne og socialforvaltningen 83 Et nyt syn på professionelt samarbejde 84 En faderlig indvending: Behov for at inddrage flere af børnenes udviklingssammenhænge 86 Hvad nu? 87 Fælles perspektiv på det kriminalpræventive aspekt 88 Konklusion 90 Udviklingsperspektiver et kritisk psykologisk bud på en teoretisk ramme 94 Mod kvalitative udviklingsmål 94 Integration som en fælles frembringelse 95 At almengøre handlegrunde 96 Vejen derhen: Et fælles tredje i et grænsefællesskab 99 Medbestemmelse og frivillighed som grundlag for en fælles indsats 102 Bilag 104 Referencer 106 Internetreference 109

6 Evaluering: Familiekursus for etniske minoritetsfamilier i Urbanplanen 6 Indledning Til trods for at den lokale forankring af og ejerskab over projektet har været en vanskelig udfordring, viser såvel den interne som den eksterne evaluering, at kurset har haft en meget stor betydning for de deltagende familier. Intern evaluator Mette Gram beretter om, at langt de fleste af succeskriterierne er nået og ekstern evaluator Rikke Kann peger på, at familiekurset samlet set har været en betydningsfuld og positiv oplevelse for forældrene, hvor netværksskabelsen og den kollektive støtte både fra andre familier og professionelle som havende modvirket en oplevelse af social isolation og handlingslammelse. Det har været væsentligt at møde tillidsvækkende og engagerede faglige ressourcepersoner der kunne varetage en advokerende rolle overfor eksterne hjælpesystemer, skriver hun endvidere. Der er ingen tvivl om, at mange familier oplever forholdet til skolen og socialforvaltningen som problematisk og ønsker at bedre dialog med disse instanser. Evalueringsundersøgelsen viser, at familiekurset kan være en god platform for at styrke samarbejdet, hvorfor det giver god mening at satse på denne form for projekt, hvis de professionelle aktører fremover bliver en aktiv del af kursusforløbet. Projektbeskrivelsen er blevet til i et samspil mellem Partnerskabet og de aktører, som har deltaget i SSP-lokaludvalgets møder fra januar 2009 og frem til kursets start. Det drejer sig om ungdomsklubber, skoler og Socialcenter, beliggende i Sundby Syd/Vest-området. Da vi konstaterede, at vi kun havde modtaget midler fra BG-Fonden, Boligforeningen 3B og SSP-København, blev projektstarten udskudt til i stedet for Dette bevirkede en længere tid til debat og projektbeskrivelsen blev yderligere kvalificeret. Blandt andet blev det besluttet kun at tilbyde 1 sproggruppe deltagelse i kurset i stedet for 2 sproggrupper samtidig. Kursuslederen fra familiekurset i Telemarksgade advarede mod at arbejde med 2 sproggrupper samtidig, da det vil være svært og dyrt - blandt andet i forhold til tolkning. Det kunne være spændende at undersøge, om kurset har formået at igangsætte en langsigtet forankring hos de involverede familier, men det er udenfor denne evaluerings rækkevidde at vurdere. Jeg kan kun anbefale, at man fremover laver længerevarende indsatser og metodeudviklinger, der muliggør en videreforankring af udviklingen og målingen af dens effekt. Man kunne have ønsket sig, at aktørerne i SSP-netværket havde diskuteret pro-

7 7 jektbeskrivelsen i deres bagland, så det på den måde blev deltagernes organisationer der fik det nødvendige ejerskab til projektet og ikke kun enkeltpersoner. Dette kan måske skyldes organisationsmæssige forhold, men også en hårdt presset hverdag. Det viser, at der er behov for, at projektet understøttes på flere niveauer i mobiliseringsfasen for at sikre lokal deltagelse i det gode brobyggende arbejde. Vi må dog også gribe i egen barm vi har kun diskuteret projektet i det område hvor SSP-Sundby Syd/vest hører til. Urbanplanen, som det boligsociale projekt Partnerskabet opererer i, dækker udover Remisevængerne og Dyvekevænget også Hørgården, som ligger i SSP-Nordvest s område. Jeg vil anbefale fremtidige projekter, at det juridiske/etiske grundlag bliver afklaret mellem aktørerne - inden projektstart. En stor tak skal lyde til projektleder Mette Gram og integrationskonsulent Iman Ahmad. Jørgen Ullman Projektkoordinator mellem Partnerskabet og SSP-Sundby Syd/Vest Partnerskabet Remisevej København S Tel.:

8 Evaluering: Familiekursus for etniske minoritetsfamilier i Urbanplanen 8 resumé af den eksterne evaluering Baggrund og formål Evalueringsrapporten er en retrospektiv erfaringsopsamling på projektet Familiekursus for etniske minoritetsfamilier, som blev gennemført marts marts 2011 i Urbanplanen på Amager, København. Familiekurset opstod på baggrund af tidligere positive erfaringer med denne type forebyggelsesprojekter og på initiativ fra Partnerskabet som led i en generel helhedsorienteret boligsocial indsats i Urbanplanen. Formålet med projektet var at fremme etniske minoritetsfamiliers integration og at forebygge en negativ udvikling for familiernes børn og unge. Det skete ud fra en professionel vurdering af, at nogle udsatte etniske minoritetsforældre har begrænset mulighed for at støtte op om deres børns samfundsmæssige deltagelse, da de lever en sprogligt og socialt isoleret tilværelse med manglende viden om deres børns hverdagsbetingelser. Familiekurset havde således til hensigt at styrke familiernes deltagelse ved at danne ramme om et positiv fællesskab, som gav forældrene mulighed for at opbygge et socialt netværk i lokalområdet og at opnå en øget viden om de danske samfundsforhold og lokale tilbud, der udgør deres børns hverdagssammenhænge. Man søgte således at facilitere en lokal netværksskabelse og vidensdeling gennem fælles oplevelser og et personligt uformelt møde mellem familierne og lokale professionelle aktører. Den eksterne evaluering havde til hensigt at undersøge den umiddelbart oplevede effekt af projektet og bidrage med fremadrettede anbefalinger til, hvordan man fremover kan kvalificere projektarbejdet yderligere. Metode Evalueringen er baseret på en interviewundersøgelse med de deltagende familier og deres børn samt de centrale professionelle aktører. Der er foretaget 11 semistrukturerede kvalitative enkelt-, gruppe- og fokusgruppeinterviews i perioden februar-marts I halvdelen af tilfældene blev interviewene med forældrene gennemført i samarbejde med den tolk, der havde været tilknyttet projektet. Videreformidlingen af interviewresultaterne inddrager i høj grad citater eller illustrative interviewuddrag med henblik på at udfolde deltagernes perspektiv og begrundelser.

9 9 Centrale erfaringer Kollektiv vidensdeling og netværksdannelse Resultaterne fra interviewundersøgelsen viser, at et lokalt erfaringsorienteret samarbejde i Urbanplanen har været med til at igangsætte en positiv udvikling. Mange af forældrene oplever, at den nye viden om deres børns hverdagssammenhænge og mødet med engagerede ressourcepersoner har styrket deres mulighed for at tage del i deres børns hverdag. Det var særligt oplevelsen af at være en del af et handlekraftigt socialt netværk og at deltage i en åben kollektiv erfaringsudveksling, der skabte en ny bevidsthed hos forældrene om, hvordan de kan udøve aktiv indflydelse på egne livsbetingelser. Kombinationen af en kollektiv bevidstgørelse og en omfattende fleksibel professionel støtte til at håndtere konkrete socioøkonomiske betingelser åbnede således op for nye perspektiver og måder at indgå i relation til hverdagens udfordringer på. For flere forældres vedkommende bidrog det til nye håb for fremtiden og fornyet mod på at gå i dialog med de lokale professionelle. Der er således sket en kvalitativ forandring i mange af forældrenes oplevelse af forholdet til deres omgivelser og deres handlemuligheder. Det er en forandring som vanskeligt lader sig indfange i krav om en synlig og målbar effekt, men som ikke desto mindre er et vigtigt led i at styrke deres samfundsmæssige deltagelse og skabe en konstruktiv udvikling i lokalområdet. Integration: en social frembringelse med afsæt i et fælles tredje Erfaringerne fra projektet viser, at det styrker integrationen at mødes om fælles oplevelser og aktiviteter i et anerkendende fællesskab, hvor man er sammen om noget andet end problemerne i kraft af et fælles engagement, der indeholder positive fremtidsvisioner. Resultaterne fra interviewundersøgelsen peger på, at forældrene oplevede graden af medindflydelse som afgørende for deres udbytte af kurset. Således fortæller de deltagende familier, at de i høj grad profiterede af en dialog med de professionelle deltagere, når den tog form af et dialogisk samarbejde med afsæt i deres konkrete hverdagserfaringer. Omvendt havde oplæggene mere begrænset anvendelsesværdi, når oplægsholderne ikke formåede at skabe forbindelser mellem deres egen viden og familiernes erfaring og problemforståelser. For de unges vedkommende blev temaaftenernes fokus på børneopdragelse og en oplevet mangel på gennemsigtighed i forhold til aktiviteternes formål i nogen grad en barriere for at skabe et positivt rum for deres deltagelse. Dét at alliancen mellem forældre og professionelle blev bygget op om en eksternt defineret problemdefinition gav de unge en oplevelse af at blive fremstillet som et problem,

10 Evaluering: Familiekursus for etniske minoritetsfamilier i Urbanplanen 10 der i visse tilfælde stod i et negativt modsætningsforhold til fællesskabet. Det er derfor vigtigt, at der i lignende projektforløb afsættes flere ressourcer til at give de unge medindflydelse på problembestemmelsen, så de ikke oplever at være i opposition til en positiv udvikling. Man må således understøtte de unge i at udøve kompetent medindflydelse på processen og forståelsen af situationen, da det er forudsætningen for at se sig selv som en sidestillet og medansvarlig deltager, der har noget at bidrage med. Erfaringerne viser, at det er afgørende at invitere alle parter både forældre, unge og professionelle aktører med i mobiliseringen af de fælles visioner. Således må integrationsindsatser være en bredt funderet fælles frembringelse, hvor alle aktører involveres i processen og i definitionen af projektets mål. Hvis de involverede i højere grad inddrages i projektudviklingen, er der også større sandsynlighed for, at flere oplever et ejerskab over processen, som kan være med til at sikre udviklingens videre forankring. Bred mobilisering som basis for udviklingsprocessens forankring Projektet var for mange af de deltagende familier en vigtig start på en positiv udvikling. Dog står flere forældre stadig i en presset situation med begrænsede sprogkundskaber og socioøkonomiske ressourcer, hvorfor der fortsat er behov for at støtte op om familiernes deltagelse. Set i lyset af det behov, er det en begrænsning, at det kun delvist lykkedes at mobilisere de lokale professionelle i børnenes hverdagssammenhænge til aktiv deltagelse i projektforløbet, da det betyder, at gensidigheden i dialogen har vanskelige vilkår. Den manglende bredde i inddragelsen af de lokale aktører må ses i lyset af en tidspresset opstartsfase, hvor der ikke var den fornødne tværfaglige vidensdeling og koordinering, det kræver at forankre et projekt lokalt. Da integrationsprocessens kontinuitet afhænger af et lokalt forankret gensidigt samarbejde, er det dog afgørende, at der fremover investeres mere tid og flere ressourcer i den indledende planlægnings- og motivationsfase. Det kan skabe bedre præmisser for at sikre en tydelig organisatorisk struktur og ansvarsfordeling internt i projektet samt for at motivere det lokale netværk til at blive en aktiv del af processen fra start. Herunder må SSP-lokaludvalget og repræsentanterne fra skolerne i højere grad inddrages i visiteringsprocessen og være synlige under hele forløbet. Begrænsningerne ved den nuværende implementering relaterer sig dog langt fra kun til den konkrete organisering af projektet men i lige så høj grad til de pressede hverdagsbetingelser, de lokale aktører generelt er underlagt. Udviklingen i familiekursus-fællesskabet er således betinget af konkrete samfundsmæssige betingelser, hvor en økonomisk satsning på kortvarige projektindsatser placerer

11 11 et tungt ansvar på lokale initiativer og vanskeliggør en implementeringen af langsigtede udviklingsperspektiver. Det hverken kan eller skal familierne eller lokale ildsjæle alene holdes ansvarlige for. Erfaringerne understreger, at familiekurset er et meget vigtigt første skridt på vejen mod en bedre integration, men at integrationens succes på længere sigt hviler på, at der økonomisk og politisk frigøres ressourcer og tid til, at de lokale aktører kan indgå i samarbejdet og være med til at fortsætte den positive udvikling. Hvis helhedstænkningen i højere grad forankres organisatorisk og økonomisk, kan projektet bidrage til at fremme familiernes integration ved at styrke en gensidig dialog mellem de parter, der udgør hinandens udviklingsbetingelser i lokalsamfundet. Evalueringen peger således på, at familiekurset er et projektkoncept, som har et stort potentiale for at danne ramme om gensidig læring i kraft af et fælles positivt defineret engagement, der kan være med til at bygge bro mellem børnenes handlesammenhænge.

12

13 Intern evaluering af Mette Gram

14 Evaluering: Familiekursus for etniske minoritetsfamilier i Urbanplanen 14 Tak til Bidragsydere: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, BG-Fonden og SSP-København Projektgruppen: Annette Bülow, Helle Dalgaard, Leah Dippenaar, Lene Jonshøj, Anette Kloster, Jimmie Gade Nielsen, Steffen Pedersen og Jørgen Ullman Børnepassere: Siham, Samir, Mohamed, Anas, Suphi, Saleh Frivillige oplægsholdere: Hans Rasmussen, Kefa Abu Ras, Majda Hamad, Kirsten Nielsen, Pernille Mahon Hansen, Özlem Cekic, Helle Dalgaard, Lene Nielsen, Michael Meyer, Katina Rasmussen og Steffen Pedersen Tolk: Inas El-Subaihi Oplægsholdere: Ahmet Demir, Basim Osman, Awasir Khalid. Og til alle de deltagende familier, som gjorde kurset muligt

15 15 Forord til intern evaluering I 2010 modtog projektet Familiekursus for etniske minoriteter økonomisk støtte fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, BG-fonden og SSP-København til at gennemføre et helhedsorienteret tiltag i forhold til udsatte børnefamilier med etnisk minoritetsbaggrund i Urbanplanen på Amager i København. Baggrunden for projektet var en kriminalitetsbekymring for børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund i Urbanplanen samt et ønske om i højere grad at inddrage forældrene i deres børns opdragelse og styrke deres handlekompetencer. Projektet var inspireret af tidligere afholdte familiekurser på Indre Nørrebro og i Televænget, og de gode erfaringer disse havde vist. Initiativtageren til Familiekursus for etniske minoriteter var projektkoordinatoren i den helhedsorienteret boligsociale indsats Partnerskabet. Den oprindelige ansøgning opnåede ikke at modtage de ansøgte økonomiske midler, hvorfor projektet blev udskudt og ansøgt på ny i en revideret udgave. Det betød, at projektperioden blev reduceret med en måned, arbejdstimer beskåret og samlet set blev gennemført med et revideret budget.

16 Evaluering: Familiekursus for etniske minoritetsfamilier i Urbanplanen 16 Evalueringens opbygning og fremgangsmåde Evalueringen består af en intern og en ekstern del. Den interne evaluering er foretaget af projektlederen, eftersom det er denne, som har fulgt hele projektet samt familiernes udvikling på nært hold. I den interne evaluering indgår projektets formål og målsætning, selve indholdet på kurset, organisering og andre faktuelle oplysninger. Af juridiske årsager er det samtidigt projektlederen, som har fulgt op på de kvantitative projektmål fx indhentning af oplysninger fra institutioner, ajourføring af krimistatistik fra politiet, kontakt til skoler/institutioner samt data så som fremmødeprotokol og andet deltagelsesdata på kurset. Afslutningsvis rundes den interne del af evalueringen af med refleksioner vedrørende indeværende projekt og i forlængelse heraf af anbefalinger i forhold til opstart af lignende tiltag. Den eksterne del omhandler interviews med deltagerne i projektet. Denne del er foretaget af Rikke Kann, som studerer psykologi på Københavns Universitet og har taget en overbygning i social-, udviklings og integrationspsykologi. Den eksterne del vil blive præsenteret nærmere i dette selvstændige afsnit. Evalueringen omfatter en slutevaluering. Udover at vurdere indsats, resultater og målsætninger er der i evalueringen lagt vægt på det fremadrettede perspektiv i form af refleksioner og anbefalinger, således at evalueringsrapporten kan drage nytte i forhold til nye projekter af lignende karakter andre steder.

17 17 Indledning Baggrund Urbanplanen, hvor Familiekurset for etniske minoriteter blev gennemført, er et alment boligområde, hvor der lever over 5000 beboere. Halvdelen af beboerne har en anden etnisk baggrund end dansk. Endvidere er andelen af unge i boligområdet dobbelt så stor i forhold til Københavns Kommune som helhed, og andelen af unge med etnisk minoritetsbaggrund i alderen 7-24 år, som bor i boligområdet, er på 59% - i resten af Københavns Kommune udgør aldersgruppen 25%. Området er karakteriseret ved, at mange står udenfor arbejdsmarkedet og oftest lever på kontanthjælp. Baggrunden for projektet var, at boligområdet gennem noget tid havde haft problemer med udsatte børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund. De sås ofte hænge ud sent om aftenen, og der havde periodevis været en del hærværk og brandstiftelser, hvilket skabte utryghed blandt de øvrige beboere. Samtidigt havde Partnerskabet erfaret fra tidligere indsatser, at de fleste forældre ikke havde et detailleret kendskab til, hvad deres børn/unge lavede ude sent om aftenen, og det kunne være svært at inddrage familierne aktivt i særlig grad udsatte med etnisk minoritetsbaggrund - i deres børns udvikling og opdragelse, så de bedre bliver i stand til at tage vare på de problemer, som deres børn har. Tanken var, at et familiekursus med inddragelse af hele familien med fokus på styrkelse af forældrerollen i forhold til børneopdragelse kunne være med til at vende udviklingen, til gavn for såvel lokalsamfundet som dynamikken i den enkelte familie. Formål og succeskriterier Primære formål med familiekurset var: At påvirke uhensigtsmæssig adfærd og forbygge kriminalitet blandt børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund ved at inddrage forældrene i deres børns opdragelse og styrke forældrenes handlekompetencer. At styrke en positiv integration for de deltagende familier på det sociale, sproglige og kulturelle plan. Dette skete på kurset via: at give familierne viden om og indsigt i de danske samfundsforhold og vilkår, og herigennem øge deres navigering og handlekompetencer i det danske samfund at tilbyde forældrene redskaber til i højere grad at kunne forstå og opdrage deres børn, så forældrene på sigt vil blive i bedre

18 Evaluering: Familiekursus for etniske minoritetsfamilier i Urbanplanen 18 stand til at udfylde deres forældrerolle/ansvar at skabe kontakt og dialog mellem familierne og de lokale offent lige ansatte og andre professionelle i lokalområdet samt at få viden om de institutioner og andre fritidstilbud, som eksisterer i området at familierne får fælles oplevelser med hinanden med særlig fokus på samværet mellem forældrene og deres børn at give familierne mulighed for at møde andre med tilsvarende udfordringer, som de selv oplever i det danske samfund og herved opbygge netværk og socialt samvær på tværs af familierne i lokalområdet Succeskriterier/projektmål 60% af børnene, som ikke i forvejen er medlem af en fritidsinstitution og/el ler sportsklub, bliver dette 70% af børnene klarer sig bedre i skolen i forhold til året før Minimum halvdelen af de unge/teenagebørnene (13-18 år) har deltaget i 75% af aktiviteter 75% af børnene/de unge begår ikke kriminalitet i perioden (registreret) 60 % af forældrene opfylder aftalen om aktivt at medvirke i deres børns skole og fritidsliv, herunder deltager i forældremøder på skoler og i institution 85% af deltagerne har fået en bedre forståelse af det danske samfundssystem Minimum halvdelen af fædrene har deltaget i 75% af aktiviteterne 75% af familierne, som ikke i forvejen har dannet lokale netværk i lokalom rådet, har gjort dette Alle deltagere, som ikke kan tale dansk, skal inden kursets afslutning været startet på et danskkursus Fakta om projektet Målgruppen Der var 12 deltagende familier på kurset - alle arabisk talende. Nogle af familierne bestod af enlige forældre grundet skilsmisse eller dødsfald. Familierne, som deltog i kurset, havde mellem et og fire børn. Der var en overvægt af familier med irakisk baggrund på kurset, men også deltagere med marokkansk, tunesisk og syrisk baggrund. Størstedelen af forældrene stod udenfor arbejdsmarkedet, hvilket for de fleste betød, at de levede på kontanthjælp. Enkelte forældre, såvel mødre som mænd, var på arbejdsmarkedet. Der deltog såvel familier med få ressourcer, såvel som nogle med flere ideen

19 19 med at få en blandet gruppe var, at nogle forældre ubevidst kunne fungere som rollemodeller. Nogle familier var meget religiøse andre ikke. Familierne stod overfor forskellige udfordringer i deres liv; nogle havde kriminelle børn, havde børn med problemer i skolen, oplevede konflikter i hjemmet, nogle forældre havde psykosociale vanskeligheder. Projektets organisatoriske opbygning Projektet bestod rent organisatorisk af en styregruppe, en projektgruppe og en sekretariatsgruppe. Styregruppen havde det overordnet ansvar for kurset i forhold til økonomi og rammer og skulle sikre de personalemæssige og økonomiske ressourcer. Det var dog projektlederen, som i samarbejde med projektkoordinatoren havde det overordnede daglige arbejde med økonomien. Projektgruppen bestod af forskellige SSP-repræsentanter og andre professionelle i området, herunder pædagoger, lærere, socialkonsulenter udover projektlederen, integrationsmedarbejderen og projektkoordinatoren. Projektgruppen fungerede som faglige sparringspartnere og fulgte projektet tæt. Flere fra projektgruppen blev endvidere inddraget som oplægsholdere på kurset med netop deres specialviden, når dette fandtes relevant. Der blev afholdt møder i projektgruppen hver 3. måned. Den mindste enhed i projektet var sekretariatsgruppen, som bestod af projektkoordinatoren, integrationsmedarbejderen og projektlederen. Deres opgaver var at forberede og følge op på familiekursets aktiviteter og møder. Møderne blev endvidere brugt til at drøfte eventuelle opståede problemstillinger. Gruppen havde specielt i opstartsfasen hyppige møder, senere blev de afholdt efter behov. Projektmedarbejder og integrationsmedarbejder. På Familiekurset for etniske minoriteter var der en projektleder (30 timer) og en integrationsmedarbejder (18,5 timer ) ansat, som arbejdede tæt sammen og kompletterede hinanden. Projektlederens primære arbejdsopgaver var til at begynde med at tilrettelægge og udarbejde hele kursusforløbet herunder rekruttering af oplægsholdere mv. Senere deltog projektlederen endvidere i møder med familierne i forbindelse med møder med socialforvaltning, jobcenter, institutioner mv. Integrationsmedarbejderen havde irakisk baggrund, som de fleste familier også havde. Integrationsmedarbejderens primære indsats var rettet mod rekruttering, fastholdelse og kontakt til de familier, som ikke beherskede dansk. Samtidigt tolkede hun i samtaler mellem projektlederen og familierne. Integrationsmedarbejderen stod også for mange af de praktiske opgaver så som indkøb og koordinering af opgaver vedr. fællesspisning på kurset.

20 Evaluering: Familiekursus for etniske minoritetsfamilier i Urbanplanen 20 Visitation til Familiekurset I opstartsfasen udarbejdede projektlederen og integrationsmedarbejderen en folder på dansk og arabisk til orientering til de lokale samarbejdspartnere; skoler, institutioner, socialcenter mv. som personalet kunne dele ud til familier, som de mente kunne have gavn af et sådant kursus. Projektlederen og integrationsmedarbejderen deltog endvidere i informationsmøder for at orienterer om kurset på forskellige steder. De forskellige samarbejdspartnere meldte efterfølgende tilbage med navne på familier, som de mente, kunne være relevante i forhold til dette tilbud. Midtvejs i denne proces gjorde medarbejderne på en institution opmærksom på, at der eksisterer nogle juridiske regler i forhold til udveksling af oplysninger om familier (tavshedspligt), og at visitationen til kurset ikke kunne foregå på denne måde. For at følge de gældende regler skulle visitationen til kurset foregå gennem det lokale SSP-netværk. Årsagen til informationen mht. de juridiske regler ikke var blevet videregivet til projektlederen var, at repræsentanten, som repræsenterede SSP i projektet, var på plejeorlov. Projektet fik en lidt skæv opstart set i dette lys. De 12 familier, som endte med at deltage var blevet visiteret fra mange forskellige instanser; to familier var blevet foreslået fra socialcentret, tre familier fra skoler og institutioner, en enkelt familie kom fra et andet familiekursus i området, hvor de ikke havde plads til familien. Endvidere blev flere familier visiteret fra integrationsmedarbejderen, som havde kendskab til familierne via tidligere projekter afholdt i Urbanplanen. Integrationsmedarbejderen havde kendskab til deres baggrunde og problemer. Efter henvisningerne tog integrationsmedarbejderen kontakt til familierne og fortalte kort om projektet, og om vi måtte komme på besøg og fortælle om det. Ved hjemmebesøget fik familierne også informationsfolderen udleveret. Familiecoach Der var endvidere tilknyttet en familiecoach i projektet (i projektbeskrivelse er denne benævnt mentor, der er dog valgt at anvende betegnelsen familiecoach i indeværende evaluering). Familiecoachens havde flere roller i projektet. Hun deltog indledningsvis i weekendturen til Bornholm for at lære familierne at kende og senere som oplægsholder på kurset. Sideløbende fungerede hun som familieterapeut i arbejdet med individuelle problemstillinger hos familierne, i det omfang dette fandtes relevant og nødvendigt. Tolk Der var en tolk tilknyttet kurset efter behov. Tolken boede i boligområdet og var blevet brugt i andre lokale projekter tidligere. Tolken blev brugt til at tolke under de forskellige oplæg og debatter samt under evalueringsinterviews. I de tilfælde hvor tolken ikke havde mulighed for at komme og tolke, tolkede integrationsmedarbejderen. Det var endvidere en løsning, som blev anvendt for at spare penge.

21 21 Projektets finansiering Projektet var økonomisk støttet af BG-Fonden med kr. Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration støttede med kr. og SSP Københavns bidrag var på kr. Boligforeningen 3B medfinansierede med kr.

Evaluering: Familiekursus for. Urbanplanen 2010-2011

Evaluering: Familiekursus for. Urbanplanen 2010-2011 Evaluering: Familiekursus for etniske minoritetsfamilier i Urbanplanen 2010-2011 Kolofon Titel: Familiekursus for etniske minoriteter i Urbanplanen 2010-2011 Udgivet af: Partnerskabet i Urbanplanen og

Læs mere

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Etniske Piger Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 27 Indhold 1. Introduktion...... 28 2. Projektets aktiviteter......... 29 3. Projektets resultater.... 29 4. Projektets virkning........ 31 5. Læring

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER INDHOLD Indledning: Løsninger til udsatte familier 3 Hvad er målgruppens behov? 4 Løsning 1: Indsatser med fokus på viden 5 Løsning 2: Indsatser med

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet.

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet. Partnerskabet i Urbanplanen ønsker at igangsætte et længerevarende metodeudviklingsprojekt All in i samarbejde med Københavns Kommune. Projektet henvender sig til unge over 18 år, som befinder sig i en

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER INDHOLD Indledning: Løsninger til udsatte familier.................................................. 4 Hvad er målguppens behov?..........................................................

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende Princip omkring trivselsgrupper og kontaktforældre på Stensballeskolen. Skolebestyrelsen har som konsekvens af konklusionerne på trivselsgruppe-undersøgelsen i 2013, truffet beslutning om at ændre på princippet

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Dette er en oversigt over hvilke kurser vi udbyder i foråret 2010 til frivillige tilknyttet Dansk Flygtningehjælp. Vi er grundet

Læs mere

BILAG III PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET ANSØGNING

BILAG III PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET ANSØGNING 1 BILAG III 2 3 PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET 4 ANSØGNING 5 FORMÅL MED PROJEKTET 6 7 8 9 10 Projektet skal stoppe og forebygge kriminalitet blandt unge med anden etnisk baggrund end dansk i en bydel

Læs mere

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Tillæg til Hothers Plads Helhedsplanen - AAB afdeling 58, 2. april 2014 I forbindelse med udløbet af den boligsociale helhedsplan Projekt Brobygning

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Projektbeskrivelse 1 Projektets titel

Projektbeskrivelse 1 Projektets titel ! "# $ %&' %&' $ ()*) ()*) Oplysningerne i projektbeskrivelsen udgør projektplanen. Oplysningerne i projektbeskrivelsen skal danne grundlag for beslutningen om, hvorvidt projektet skal gennemføres. Punkterne

Læs mere

Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang

Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang Børn og Unge 21-4-2016 1 1. Baggrund og introduktion Forskere peger på, og flere undersøgelser viser, at skoletrivsel har en stærk sammenhæng

Læs mere

Projekt Aktivt medborgerskab for hele familien. Aktiviteter vi ved virker

Projekt Aktivt medborgerskab for hele familien. Aktiviteter vi ved virker Projekt Aktivt medborgerskab for hele familien Aktiviteter vi ved virker Formål Det overordnede formål er at inddrage nydanskere i aktiviteter, der bygger på eller inddrager demokratiske processer. Der

Læs mere

Evaluering af projektet

Evaluering af projektet Evaluering af projektet Sprogstimulering af tosprogede småbørn med fokus på inddragelse af etniske minoritetsforældre - om inddragelse af etniske minoritetsforældre og deres ressourcer i børnehaven 1 Indhold

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Erfaringer fra København Kira Baun, Projektleder, Forebyggelsescenter Nørrebro Susanne Sørensen, Projektleder, Forebyggelsescenter Vanløse Majken Krogh, Boligsocial

Læs mere

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Socialforvaltningen NOTAT Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Baggrund for projektet Et af fokusområderne i SOF s strategi for udviklingen af arbejdet med udsatte børn, unge og deres

Læs mere

Uddannelsesvejledning

Uddannelsesvejledning Baggrund: De demografiske problemer Danmark i øjeblikket er på vej imod, med en voldsom stigning i antallet af ældre ikke erhvervsaktive i forhold til de erhvervsaktive aldersgrupper, fører i disse år

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Tidlig indsats og Åbent børnehus et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Hvad har været i fokus fra start Fokus på familier med særlige behov heraf isolerede familier Metodeudviklingsprojekt

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Afslutningsvis gives under 5) en kort beskrivelse af idéen bag et ressourcecenter, baseret på erfaringerne fra Norge.

Afslutningsvis gives under 5) en kort beskrivelse af idéen bag et ressourcecenter, baseret på erfaringerne fra Norge. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen NOTAT Dato: 26-11-2007 Sagsnr.: 2007-40002 Dok.nr.: 2007-441804 Bilag 1 Rammer for ressourcecenter på ydre Nørrebro Borgerrepræsentationen

Læs mere

Gladiatorerne. Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid?

Gladiatorerne. Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid? Gladiatorerne Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid? Mål Vi har uofficielt afprøvet en selvlavet metode på 4 Gladiatorer, hvor

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Bilag 1 til Greve Kommunes ansøgning til Lighed I Sundhed-projektet:

Bilag 1 til Greve Kommunes ansøgning til Lighed I Sundhed-projektet: Projektbeskrivelse Revideret oktober 2008 Behov for indsats En stor del af de dårligst stillede kontanthjælpsmodtagere er karakteriserede ved at have andre problemer ud over ledighed. En del af disse problemer

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune

Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune Forebyggelse Borgere med kronisk sygdom, eller risiko for at få en kronisk sygdom, vejledes og motiveres til varige livsstilsændringer. Hvad skulle indsatsen

Læs mere

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS Styrket integrationssamarbejde mellem frivillige, foreninger og kommuner Af Michael Karlsen Fuldmægtig i Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Indhold 1: Den frivillige illi

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

- Projektbeskrivelse

- Projektbeskrivelse - Projektbeskrivelse Baggrund og formål X-Mændene er en gruppe af unge voksne mænd bosiddende i og omkring Urbanplanen på Amager. Gruppen består af seks ildsjæle der arbejder for et socialt godt lokalsamfund.

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE 1 2 3 4 FORSLAG TIL HANDLINGER DER UNDERSTØTTER PRINCIPPERNE Udarbejd folder til forældre, der beskriver de gensidige

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Forældrekurser. Viden, erfaringer, udfordringer

Forældrekurser. Viden, erfaringer, udfordringer Forældrekurser Viden, erfaringer, udfordringer Hvorfor forældrekurser Med problemer som udgangspunkt Udfylde huller erfaringsoverdragelse generationerne imellem er en mangel på godt og ondt Kompensere

Læs mere

Skilsmisseprojekt Samtalegrupper for skilsmissebørn, der viser alvorlige tegn på mistrivsel.

Skilsmisseprojekt Samtalegrupper for skilsmissebørn, der viser alvorlige tegn på mistrivsel. Skilsmisseprojekt Samtalegrupper for skilsmissebørn, der viser alvorlige tegn på mistrivsel. Finansieret af Sygekassernes Helsefond. 2 grupper med 4 børn i hver gruppe. Gr 1 børn i alderen 9-12 år. Start

Læs mere

Udtalelse. Til: Aarhus Byråd via Magistraten. Ledelsessekretariatet. Den 29. august 2012

Udtalelse. Til: Aarhus Byråd via Magistraten. Ledelsessekretariatet. Den 29. august 2012 Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 29. august 2012 Rådhuset 8100 Aarhus C Udtalelse til forslag fra SF s Byrådsgruppe vedrørende Miljøambassadører

Læs mere

Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne

Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Skema 1: Revideret projektbeskrivelse for Mariagerfjord Kommunes indsats 25. september 2009 Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Efter forespørgsel fra Kasper Dahl 1. Titel på

Læs mere

Integration på Enghøjskolen 2011/12

Integration på Enghøjskolen 2011/12 1 Mål 2 Baggrund 3 Handleplan 4 Måling Hvad vil vi? Hvorfor vil vi det? Hvordan vil vi gøre det? Hvordan kan det måles/vises, at målet nås? Lektiecafe Målet med lektiecafeen er, at give eleverne mulighed

Læs mere

Ung & Sund Midtvejsevaluering

Ung & Sund Midtvejsevaluering Ung og Sund Midtvejsevalueringen SUNDHEDSSTYRELSEN En ikke-disposition for oplægget Programteorien Om evalueringen Ung og Sund-indsatsens formål: Det overordnede formål med projektet er at styrke sundhedsmæssigt

Læs mere

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Notat Sagsnr.: 2014/0001359 Dato: 22. april 2014 Titel: Mentorindsats i Jobcenter Halsnæs Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Halsnæs Jobcenter

Læs mere

Opstart

Opstart 1 2 3 11 12 13 21 22 23 Denne fase fører jer først gennem en række redskaber, som bidrager til at kvalificere, om co-creation metoden er relevant for jeres udfordring. Derefter hjælper fasens øvrige redskaber

Læs mere

Bydelsmødregrupper i bibliotekerne - Temadag

Bydelsmødregrupper i bibliotekerne - Temadag Bydelsmødregrupper i bibliotekerne - Temadag D. 21. maj 2012 på Greve Bibliotek Evaluering af kursusforløb Erfaringer fra Greve Bibliotek På Greve Bibliotek har kursusforløbet fungeret rigtig godt. De

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION ANSØGNINGSSKEMA TIL PULJEN: Det frivillige integrationsarbejde og deltagelse i idræts- og foreningslivet 1. Generelle oplysninger Ansøgers navn og

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK

INTEGRATIONSPOLITIK INTEGRATIONSPOLITIK 2015-2018 Titel: Integrationspolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk

Læs mere

Jeg håber, I vil lave det igen

Jeg håber, I vil lave det igen Jeg håber, I vil lave det igen Evaluering af en SSP-højskole for etniske minoritetsfamilier på Indre Nørrebro Februar 2004 Forfattere: Jimmie Gade Nielsen, Nina Hannemann og Nina Monefeldt Wittendorff,

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

DIT LIV. DINE MULIGHEDER OM KAMPAGNEN

DIT LIV. DINE MULIGHEDER OM KAMPAGNEN DIT LIV. DINE MULIGHEDER OM KAMPAGNEN DIT LIV. DINE MULIGHEDER Informations- og holdningskampagnen Dit Liv. Dine Muligheder, gennemføres af Als Research for Integrationsministeriet. Kampagnens overordnede

Læs mere

Anbefalinger til integrationsprogrammet

Anbefalinger til integrationsprogrammet Anbefalinger til integrationsprogrammet Frivilligrådet og Rådet for Etniske Minoriteter Tidlig indsats er essentiel og kan ske gennem inddragelse af civilsamfundet Rådet for Etniske Minoriteter og Frivilligrådet

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET MED EVALUERINGEN

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel 9/11 2012. Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred

Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel 9/11 2012. Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred 9/11 2012 Formål At unge i alderen 12-19 år fra Odsherred opsætter en årligt tilbagevendende

Læs mere

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk FAMILIENETVÆRK [SEPT. 2013] Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj og Ishøj Kommune RødeKors.dk INDHOLD 1 Data vedrørende samarbejdspart i kommunen... 3 2 Data vedrørende Røde Kors-afdelingen

Læs mere

LG Insight Kort evalueringsbeskrivelse

LG Insight Kort evalueringsbeskrivelse LG Insight Kort evalueringsbeskrivelse Evaluering af aktiviteter under initiativet Player Social Responsibility, Spillerforeningen Baggrund Spillerforeningen i Danmark har i fem år gennemført kampagner

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Resumé: Musikskolen har gennemført syv projekter i samarbejde med syv forskellige folkeskoler i Lyngby-

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapport

Anmeldt tilsyn Rapport Anmeldt tilsyn Rapport Udfyldes af konsulenten Institution Børnehaven Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anita Godtkjær Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 0 Normerede

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning

Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning Rapporten vil beskrive : 1) Tilrettelæggelse af undervisningen 2) Gennemførelsen af undervisningen 3) Undervisningsmateriale/Litteratur 4) Erfaringsopsamling,

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Brug Folkeskolen erfaringsrapport 1.september 15.januar 2008

Brug Folkeskolen erfaringsrapport 1.september 15.januar 2008 Brug Folkeskolen erfaringsrapport 1.september 15.januar 2008 Erfaringsrapport - Brug Folkeskolen på Bispebjerg Resume På Bispebjerg vælger 48% af forældrene distriktsskolen fra. 25% af forældrene vælger

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq Frivillighedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 4 Frivilligt socialt arbejde... 4 Mål for Kommuneqarfik Sermersooqs Frivillighedspolitik... 5 Strategi for Frivillighedspolitikken...

Læs mere

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Baggrund I ønsket om at fremme chanceligheden blandt børn og unge er det helt centralt med en tidlig

Læs mere

Amager Øst Girlz United Ansøgninger til udviklingspuljen Ansøgning UVP_Kidz United åbner i Amager Øst_3-årigtprojekt.pdf

Amager Øst Girlz United Ansøgninger til udviklingspuljen Ansøgning UVP_Kidz United åbner i Amager Øst_3-årigtprojekt.pdf From: Lone Frandsen Sent: 17. november 2016 12:02 To: Lone Frandsen Subject: Amager Øst Girlz United Ansøgninger til udviklingspuljen Attachments: Ansøgning UVP_Kidz United åbner i Amager Øst_3-årigtprojekt.pdf

Læs mere

Referat af workshop om tema 4 (Isolerede nydanske kvinder) 27. august 2008

Referat af workshop om tema 4 (Isolerede nydanske kvinder) 27. august 2008 NOTAT Referat af workshop om tema 4 (Isolerede nydanske kvinder) 27. august 2008 Formiddags workshop Sophie Bruun bød velkommen til den første af dagens workshops, som primært fokuserede på årsager til,

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Slutevaluering af projekt

Slutevaluering af projekt Slutevaluering af projekt Børn i balance en forebyggende indsats for børn med motoriske vanskeligheder (Version 2 20/3) Evaluering udarbejdet af sundhedskonsulent Julie Dalgaard Guldager marts 2015. 1

Læs mere

Frivillige på bibliotekerne

Frivillige på bibliotekerne Frivillige på bibliotekerne - 3. møde Gentofte Hovedbibliotek, d. 10. nov. 2011 Program formiddag: 08.45-09.00: Kaffe og rundstykker 09.00-10.00: Velkomst, opsamling på hjemmeopgave og arbejde i netværksgrupperne

Læs mere

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Indsatser der understøtter Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner 28. april 2016 Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner - Procedurer der understøtter

Læs mere

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016 Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Ekstern evaluator: Nanna Schneidermann, Ph.D. i antropologi, schneidermanns@gmail.com Introduktion Dette er en slutevaluering af projektet Foreningsunderstøttelse,

Læs mere

Opsamlingsworkshop Fritidstilbud for børn og Unge i Trekanten via medborgerskab Anbefalinger BILAG 3

Opsamlingsworkshop Fritidstilbud for børn og Unge i Trekanten via medborgerskab Anbefalinger BILAG 3 Opsamlingsworkshop Fritidstilbud for børn og Unge i Trekanten via medborgerskab Anbefalinger BILAG 3 1 I forbindelse med opsamlingsworkshoppen 26. april 2017 med præsentation af idekataloget deltog mange

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

Sundhedshuset Vest. v/ Jytte Steengaard Sundhedskoordinator Sundhedshuset Vest, Århus Kontakt: 29203985 /jyst@.aarhus.dk

Sundhedshuset Vest. v/ Jytte Steengaard Sundhedskoordinator Sundhedshuset Vest, Århus Kontakt: 29203985 /jyst@.aarhus.dk Sundhedshuset Vest v/ Jytte Steengaard Sundhedskoordinator Sundhedshuset Vest, Århus Kontakt: 29203985 /jyst@.aarhus.dk Etablering af Sundhedshuset Vest Etableret 2001 Permanent siden 2005 Beliggende i

Læs mere