Rapport om Aarhus Universitet Dialogmøde onsdag den 5. maj 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om Aarhus Universitet Dialogmøde onsdag den 5. maj 2010"

Transkript

1

2

3 Rapport om Aarhus Universitet Dialogmøde onsdag den 5. maj 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen juni 2010

4 Indhold > 1. Indledning 6 2. Dagsorden Dagsorden for dialogmøde med Aarhus Universitet og Universitets- og Bygningsstyrelsen 7 3. Status om Aarhus Universitet Økonomiske resultater og personale Universitetets økonomi Opfølgning på universitetets årsrapport og udviklingskontrakt Nøgletal for Aarhus Universitet Videnskabeligt personale Konklusion Uddannelse Antal studerende Internationale studerende Antal klagesager Konklusion Forskning Midler til forskning International rekruttering af personale Konklusion Videnspredning Åben- og deltidsuddannelse Samarbejde med omverden Samarbejde med professionshøjskoler Konklusion Bygninger Status fremtidsplaner og nybyggeri Aarhus Universitets visionsplan for den fysiske udbygning af universitetet Vedligehold Laboratorieundersøgelsen Konklusion Opfølgning på 50 % - målsætningen Indledning Studieaktiviteten på Aarhus Universitet Søgning og optag Tilgangen Frafald og gennemførsel Fuldførte Fuldførelsesalder Studietid og studieeffektivitet Social arv Aarhus Universitets bidrag til opnåelse af 50 % - målsætningen Udvikling i antallet af ph.d.-studerende Konklusion Kvalitet i uddannelserne Kvalitetsarbejdet på Aarhus Universitet 39

5 5.2 Universitetspædagogiske initiativer på Aarhus Universitet Udvikling af prøveformer Undervisningsportfolier Ny kvalitetssikringsprocedure Studiemiljøundersøgelse Opfyldelse af informationsforpligtelse i henhold til Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne Udvikling af en kvalitetsorganisation på Aarhus Universitet Information om uddannelser og kurser ved Aarhus Universitet Konklusion Opfølgning på evaluering Aarhus Universitets høringssvar Konklusion Myndighedsbetjening Beskrivelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening på Aarhus Universitet Det økonomiske omfang og prioritering af forskningsbaseret myndighedsbetjening Status for forskningsbaseret myndighedsbetjening Kort om aftaler mellem universiteter og ministerier om myndighedsbetjening Kort om konkurrenceudsættelse Kort om immaterielle rettigheder Kort om publicering Kort om Danske Universiteters hvidbog Konkurrenceudsættelse af dele af Miljøministeriets myndighedsbetjening på Aarhus Universitet Konklusion Uddannelser, der matcher samfundets behov Placering af uddannelserne på Aarhus Universitet Uddannelserne opdelt på tilpasningen til samfundets behov Konklusion Generelt status fra Aarhus Universitet Konklusion Bilag Bilag 1 Opfølgning på Aarhus Universitets årsrapport 63 Bilag 2 Svar fra Aarhus Universitet 69 Bilag 3 Status fra Aarhus Universitet 73

6 1. Indledning > Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST) afholder et dialogmøde med hvert af landets otte universiteter i perioden november 2009 til juni Onsdag den 5. maj 2010 mødtes styrelsen med Aarhus Universitet (AU). Denne rapport indeholder konklusionerne fra mødet og baggrundsinformation om universitetet, skrevet af Universitets- og Bygningsstyrelsen. Rapporten er bygget op med en indledende status om Aarhus Universitet. Herefter følger baggrund for fem udvalgte emner og en samlet konklusion. Til sidst er tilføjet en generel status om Aarhus Universitet, bilag 3, som er udarbejdet af universitetet selv. Materialet er offentliggjort på Universitets- og Bygningsstyrelsens hjemmeside ubst.dk. Udgangspunktet for dialogmøderne er Universitets- og Bygningsstyrelsens tilsynsrapport fra efteråret

7 2. Dagsorden > 2.1 Dagsorden for dialogmøde med Aarhus Universitet og Universitets- og Bygningsstyrelsen Tid: Onsdag den 5. maj 2010 Sted: Aarhus Universitet Dagsordenspunkt 1 Velkomst v. AU Baggrundsmateriale 2 Introduktion v. UBST 3 Status for AU Baggrund fra UBST 4 Opfølgning på 50 % -målsætningen Baggrund fra UBST 5 Kvalitet i uddannelserne Baggrund fra UBST 6 Opfølgning på evaluering 2009 Baggrund fra UBST 7 Forskningsbaseret myndighedsbetjening Baggrund fra UBST 8 Stærke uddannelsestilbud, der matcher samfundets behov Baggrund fra UBST 9 Generelt status fra universitetet v. AU Baggrund fra AU 10 Det videre forløb 11 Eventuelt 7

8 3. Status om Aarhus Universitet > I dette afsnit redegøres for Aarhus Universitets status inden for økonomi og personale, uddannelse, forskning, videnspredning og bygninger. Hensigten er at tegne et overordnet billede af Aarhus Universitet. Afsnittet anvender forskellige kilder, der har været tilgængelige for Universitets- og Bygningsstyrelsen, herunder Aarhus Universitets årsrapport og udviklingskontrakt, Danmarks Statistik, Finansloven og statistik fra Danske Universiteter. 3.1 Økonomiske resultater og personale Universitetets økonomi Tabel 3.1.1: regnskabstal for Aarhus Universitet (mio. kr.) Indtægter i alt 2.561, , , ,1 Årets resultat 24,1-15,8-16,0 27,4 Resultatets andel af indtægter i alt 1 % 0 % 0 % 1 % Egenkapital pr. 31/12 152,8 457,6 648,2 675,6 Soliditetsgrad pr. 31/12 11 % 22 % 23 % 22 % Likviditetsbeholdning pr. 31/12 696, , , ,0 Likviditetsgrad pr. 31/12 0,8 0,9 0,9 1,0 Kilde: Aarhus Universitets årsrapporter 2006, 2007, 2008 og Fra 2006 inkl. HIH, fra 2007 inkl. HHÅ og DPU, fra 2008 inkl. DMU og DJF. Tabel 3.1.2: Indtægter i alt for alle universiteter i 2008 (mio. kr.) KU AU SDU RUC AAU HHK DTU ITU I ALT Indtægter i alt Andel af samlede indtægter i sektoren 32 % 24 % 10 % 3 % 8 % 5 % 17 % 1 % 100 % Kilde: Universiteternes årsrapporter 2008 Tabel 3.1.3: Indtægter i alt for alle universiteter i 2009 (mio. kr.) KU AU SDU RUC AAU HHK DTU ITU I ALT Indtægter i alt Andel af samlede indtægter i sektoren 32% 24% 10% 3% 8% 5% 17% 1% 100% Kilde: Universiteternes årsrapporter 2009 Aarhus Universitet havde i 2008 et underskud på 16,0 mio. kr. og i 2009 et overskud på 27,4 mio. kr. Resultatets andel af universitetets samlede indtægter lå begge år inden for 1 procent. Bestyrelsen og rektoratet anser resultaterne som tilfredsstillende. Aarhus Universitets egenkapital udgjorde 648,2 mio. kr. pr. 31/ , og 675,6 mio. kr. pr. 31/ Heraf udgjorde statsforskrivningen 239,8 mio. kr. i begge år. Soliditetsgraden inklusive statsforskrivning udgjorde 23 procent ultimo 2008 og 22 procent ultimo Aarhus Universitet havde likvide beholdninger på 1.194,6 mio. kr. pr. 31/ og 1.330,0 mio. kr. pr. 31/ Likviditetsgraden var begge år mellem 0,9 og 1,0, hvilket formelt betyder, at universitetets omsætningsaktiver kunne dække mellem 90 og 100 procent af de kortfristede gældsforpligtelser. I praksis udgør en meget stor 8

9 andel af de kortsigtede gældsforpligtelser dog periodiseringsposter, som ikke forfalder til betaling så længe universitetet er i løbende drift eksempelvis i form af donationsforpligtelser og 12-dels rater fra Videnskabsministeriet. Der var således hverken i 2008 eller 2009 nogen risiko for, at universitetet ikke kunne indfri sine forpligtelser. Aarhus Universitet anførte i årsrapporten for henholdsvis 2008 og 2009, at man forventede, at de økonomiske ressourcer ville blive brugt effektivt og ansvarligt med hensyntagen til både aktuelle opgaver og den langsigtede udvikling og fornyelse. Universitets- og Bygningsstyrelsen har sendt et brev til Aarhus Universitet den 23. september 2009 som opfølgning på universitetets årsrapport for 2008 på baggrund af styrelsens gennemgang af Aarhus Universitets årsrapport for 2008, institutionsrevisors protokollat samt Rigsrevisionens erklæring og beretning til bestyrelsen om årsrevision af 15. april Opfølgningen på disse områder kører som en parallel proces, hvor universitetet i lighed med tidligere år har indsendt en redegørelse som svar på styrelsens brev Opfølgning på universitetets årsrapport og udviklingskontrakt En del af grundlaget for at drøfte dette punkt om økonomi og personale er brev af 23. september 2009 om opfølgning på universitetets årsrapport for 2008 samt svarbrev af 20. november 2009 fra Aarhus Universitet. Brevene er vedlagt som bilag 1 og Nøgletal for Aarhus Universitet Tabel 3.1.4: Nøgletal vedr. bevillinger for Aarhus Universitet (2010-priser) (mio. kr.) Uddannelsestilskud i alt Forskning m.v I alt institutionsbevilling fra UBST Indeks institutionsbevilling fra UBST Tilskudsfinansieret forskning Indeks tilskudsfinansieret forskning Kilde: FL 2010 og TB For den tilskudsfinansierede forskning er opgørelse i 2009 baseret på budgettal. Tabel 3.1.5: Nøgletal vedr. bevillinger for alle universiteter i 2009 (2010-priser) (mio. kr.) KU AU SDU RUC AAU HHK DTU ITU I ALT Uddannelsestilskud i alt Forskning m.v.* I alt institutionsbevilling fra UBST Andel af samlet institutionsbevilling fra UBST 34 % 21 % 10 % 4 % 10 % 6 % 14 % 1 % 100 % Tilskudsfinansieret forskning** Andel af samlet tilskudsfinansieret forskning 30 % 29 % 9 % 2 % 7 % 2 % 21 % 0 % 100 % Kilde: FL2010 og TB09: *Tallet omfatter også øvrige formål **Tilskudsfinansieret forskning omfatter tilskud fra forskningsrådssystemet, Grundforskningsfonden, EU private fonde og private virksomheder m.fl. 9

10 Aarhus Universitets samlede tilskud fra Universitets- og Bygningsstyrelsen er siden 2005 steget væsentligt, svarende til i alt 20 procent fra 2005 til Fra 2008 til 2009 var der en stigning i bevillingerne på i alt 247 mio. kr. Ændringen omfatter en stigning i uddannelsesbevillingerne og forskningsbevillingerne. På TB 2010 (som ikke er indeholdt i oversigten) tildeles nye bevillinger til forskerskoler ligesom Aarhus Universitet også vil modtage en andel af præmieringspuljen, som er afsat med globaliseringsmidler med henblik på at fremme dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde Videnskabeligt personale Tabel 3.1.6: Bestand af videnskabeligt personale for 2. kvartal 2008 og 2. kvartal 2009 opgjort i årsværk efter stillingskategori Årsværk Andel Årsværk Andel Aarhus Universitet Alle universiteter Stillinger under adjunktniveau, på nær ph.d.-stipendiater 343,7 14,0 % 343,6 13,9 % heraf videnskabelige assistenter 181,0 190,7 heraf undervisningsassistenter 55,0 50,2 heraf eksterne lektorer 94,0 96,7 Adjunktniveau 543,2 22,6 % 565,5 22,9 % Lektorniveau 1063,3 44,3 % 1.095,6 44,4 % Professorniveau 301,9 12,6 % 319,3 12,9 % heraf professor MSO 24,0 31,9 Særlige stillinger 150,1 6,2 % 145,9 5,9 % heraf studielektorer 20,3 20,3 I alt 2.402,2 100 % 2.469,9 100 % Stillinger under adjunktniveau, på nær ph.d.-stipendiater 1.583,8 16,7 % 1.627,9 16,3 % heraf videnskabelige assistenter 788,4 877,8 heraf undervisningsassistenter 265,8 258,1 heraf eksterne lektorer 454,5 468,6 Adjunktniveau 2.082,2 21,9 % 2.343,5 23,5 % Lektorniveau 4.135,4 43,5 % 4.220,6 42,4 % Professorniveau 1.353,6 14,3 % 1.435,9 14,4 % heraf professor MSO 211,4 272,0 Særlige stillinger 340,9 3,6 % 329,8 3,3 % heraf studielektorer 73,7 77,4 I alt 9.495,9 100 % 9.957,7 100 % Kilde: Universitets- og Bygningsstyrelsen ud fra tal af Finansministeriet (ISOLA) Der er en lidt højere andel af lektorer ved Aarhus Universitet sammenlignet med det samlede billede for universiteterne, idet andelen af lektorer på Aarhus Universitet udgjør 44,4 procent, mens andelen for universiteterne samlet set er 42,4 procent. Andelen af adjunkter er 22,9 procent, hvilket er sammenligneligt med gennemsnittet for universiteterne, som er 23,5 procent. Andelen af professorer er med 12,9 procent lidt under gennemsnittet for universiteterne, som er på 14,4 procent. 10

11 Tabel 3.1.7: Kønsopdeling på bestand af videnskabeligt personale for 2. kvartal 2009 opgjort i årsværk efter stillingskategori Andel af Mænd Kvinder I alt kvinder Aarhus Adjunktniveau 337,0 228,5 565,5 40,4 % Univeristet Lektorniveau 755,9 339, ,6 31,0 % Professorniveau 281,5 37,8 319,3 11,8 % Alle Adjunktniveau 1.428,5 826, ,0 36,6 % universiteter Lektorniveau 2.870, , ,1 27,9 % Professorniveau 1.211,6 203, ,4 14,4 % Kilde: Universitets- og Bygningsstyrelsen ud fra tal af Finansministeriet (ISOLA). Der er en lidt højere andel af kvinder i det videnskabelige personale ved Aarhus Universitet sammenlignet med det samlede billede for universiteterne. Dog ligger kvindelige professorer med en andel på 11,8 procent under gennemsnittet ved universiteterne Konklusion Universitets- og Bygningsstyrelsen vurderer, at Aarhus Universitet har en sund økonomi. Aarhus Universitet havde i 2008 et underskud på 16,0 mio. kr. og i 2009 et overskud på 27,4 mio. kr. Resultatets andel af universitetets samlede indtægter lå begge år inden for 1 procent. Bestyrelsen og rektoratet anser resultaterne som tilfredsstillende. Aarhus Universitets egenkapital udgjorde 648,2 mio. kr. pr. 31/ , og 675,6 mio. kr. pr. 31/ Heraf udgjorde statsforskrivningen 239,8 mio. kr. i begge år. Soliditetsgraden inklusive statsforskrivning udgjorde 23 procent ultimo 2008 og 22 procent ultimo Aarhus Universitets samlede tilskud fra Universitets- og Bygningsstyrelsen er siden 2005 steget væsentligt, svarende til i alt 20 procent fra 2005 til Fra 2008 til 2009 var der en stigning i bevillingerne på i alt 247 mio. kr. Ændringen omfatter en stigning i uddannelsesbevillingerne og forskningsbevillingerne. Fordelingen af videnskabeligt personale på stillingskategorier på Aarhus Universitet er på niveau med det samlede billede for universiteterne. Blandt det videnskabelige personale på Aarhus Universitet er der en lidt højere andel af lektorer ved Aarhus Universitet sammenlignet med det samlede billede for universiteterne. Andelen af adjunkter er 22,9 procent, hvilket er sammenligneligt med gennemsnittet for universiteterne. Andelen af professorer er med 12,9 procent lidt under gennemsnittet for universiteterne. Specielt på Handelshøjskolen i Aarhus og samfundsfag er der få professorer. På Aarhus Universitet udgør ph.d., post doc og adjunkt ca. 60 procent af det videnskabelige personale. Det er en profil, universitetet ønsker at bevare. Andelen af adjunkter er sammenlignelig med gennemsnittet for universiteterne. Universitetet oplyser dog, at adjunktgruppen har en lidt højere gennemsnitsalder på Aarhus Universitet. Aarhus Universitet vil sætte fokus karriereveje ved at igangsætte et udredningsarbejde om karrierevejene på universitetet. Aarhus Universitet oplyser, at universitetet 11

12 forestiller sig at udredningsarbejdet udmunder i en beskrivelse af flere karrieremuligheder på baggrund af søjlerne i universitetets strategi: forskning og talentudvikling, videnudveksling og uddannelse. Der skal tillige udvikles en karrierevej, som omfatter ledelse på forskellige niveauer. På samme måde skal der for den store teknisk-administrative personalegruppe udvikles forskellige, men sammenhængende karriereforløb, der kan bidrage til medarbejderudvikling og kompetenceløft for alle grupper. Aarhus Universitet vil sætte fokus på karriereveje for at sikre positive karriereveje for mange flere mennesker. Der skal være bedre muligheder for, at lektorer kan blive professorer. Der skal desuden være flere karrieremuligheder som lektor, stillingsbetegnelsen seniorforsker ønsker Aarhus Universitet at udvikle og ændre. For at fremme karriereveje for ph.d. og post docs, lægger Aarhus Universitet vægt på personaleledelse og vejledning. Aarhus Universitet fremhævede dog, at de ser det som positivt, og ikke som frafald, når en dygtig ph.d.-studerende bliver ansat i det private. Der er en lidt højere andel af kvinder i det videnskabelige personale ved Aarhus Universitet sammenlignet med det samlede billede for universiteterne. Dog ligger kvindelige professorer med en andel på 11,8 procent under det samlede gennemsnit for universiteterne. Aarhus Universitet har underskrevet Charter for flere kvinder i ledelse. Langt de fleste hovedområder har derfor udarbejdet 5-årsmåltal og handlingsplaner for ligestillingsindsatsen. En taskforce for ligestilling på Aarhus Universitet følger op på indsatsen. Det er målsætningen, at der i 2014 er en kvindeandel af: Ph.d.: 53,3 % ( mod 48,4 % i januar 2010) Adjunkt/post.doc.: 49,8 % ( mod 39,7 % i januar 2010) Lektor/seniorforsker: 39,4 % (mod 32 % i januar 2010) Professor: 21 % (mod 14,5 % i januar 2010). Derudover har Aarhus Universitet iværksat flg. initiativer: Pilotprojekt med mentorprogram Fokus på kvindelige VIP eres trivsel ved særkørsler af den psykiske arbejdspladsvurdering Iværksættelse af frafaldsanalyse for talentfulde forskere færdig august 2010 Ansøgning om dispensation hos Universitets- og Bygningsstyrelsen til særlig økonomisk understøttelse af kvindelige talenter ift. lektorater og professorater Udgivelse af inspirationshæftet: Alle talenter i spil bl.a. med forslag til fokus på bedømmelse af produktivitet frem for produktion, så orlovsperioder m.v. ikke stillere kvinder dårligere. Etablering af obligatorisk lederuddannelse, hvori mangfoldighedsledelse mv. indgår Udarbejdelse af roadmap for hvor ligestillingsindsatsen skal være om 10 år. 12

13 3.2 Uddannelse Antal studerende Der var i studerende på Aarhus Universitet. Antallet af studerende steg i perioden lidt mere end landsgennemsnittet. Aarhus Universitet har 26 procent af de danske studerende, og humaniora er universitetets største hovedområde. Tabel 3.2.1: Antal studerende på Aarhus Universitet fordelt på hovedområder, Humaniora Naturvidenskab Samfundsvidenskab Sundhedsvidenskab Teknisk videnskab I alt universitetsuddannelser Indeks 1,00 1,03 1,04 Videregående uddannelser på Aarhus Universitet, der ikke er under VTU Alle universiteter (kun uddannelser under VTU) Indeks Kilde: Beregninger udført af Universitets- og Bygningsstyrelsen på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Anm: Antal studerende er pr. 1. oktober. Tallet for alle universiteter omfatter uddannelser, der hører under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Tabel 3.2.2: Antal studerende på universiteterne i 2008 fordelt på universiteter og universiteternes andel af universitetsstuderende KU AU SDU RUC AAU HHK DTU ITU I alt Universitetsstuderende Andel af universitetsstuderende 32 % 26 % 11 % 7 % 9 % 11 % 4 % 1 % 100 % Øvrige videregående uddannelser I alt Kilde: Beregninger udført af Universitets- og Bygningsstyrelsen på baggrund af data fra Danmarks Statistik Anm: Antal studerende er pr. 1. oktober. Universitetsstuderende omfatter kun uddannelser, der er under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Internationale studerende I 2008 var der internationale studerende på en hel bachelor- eller kandidatuddannelse på Aarhus Universitet, og dette tal har været nogenlunde konstant siden Aarhus Universitet havde i 2008 omkring 22 procent af de internationale studerende på en hel bachelor- eller kandidatuddannelse på de danske universiteter. Til sammenligning har Aarhus Universitet 26 procent af alle bachelor- og kandidatstuderende. Tabel 3.2.3: Internationale bachelor- og kandidatstuderende på en hel uddannelse på Aarhus Universitet Humaniora Naturvidenskab Samfundsvidenskab Sundhedsvidenskab Teknisk videnskab * * * I alt Alle universiteter Kilde: Beregninger udført af Universitets- og Bygningsstyrelsen på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Anm: Tallene omfatter udlændinge, der er kommet til Danmark for at studere, og inkluderer derfor ikke udenlandske statsborgere, som har boet fast i Danmark forud for deres optag på universitetet. 13

14 *Under 3 internationale bachelor- og kandidatstuderende Aarhus Universitet oplyser, at universitetet ifølge rektorkollegiets nøgletal modtog studerende på en hel uddannelse. Aarhus Universitets opgørelse er dog bredere end den ovenstående, idet den inkluderer studerende på deltidsuddannelser, mens der i tabellen ovenfor kun er medtaget studerende på heltidsuddannelser. Danske Universiteters tal inkluderer ligeledes alle studerende med et udenlandsk statsborgerskab, uafhængigt af, hvor længe de har haft ophold i Danmark. Mens tabellen ovenfor kun inkluderer personer, som er kommet til Danmakr op til ét år inden, de er påbegyndt deres uddannelse. Tabel giver således et billede af hvor mange studerende, der er kommet til landet med det formål at tage en uddannelse i Danmark. 790 studerende fra Aarhus Universitet tog på studieophold i udlandet i studieåret 2007/08. Det er omkring 21 procent af danske universitetsstuderende på studieophold i udlandet. Samtidig modtog Aarhus Universitet i 2007/ studerende på studieophold (udvekslingsstuderende). Det er omkring 19 procent af de studerende på studieophold, som universiteterne modtog. I 2008/2009 tog 802 studerende på studieophold i udlandet, mens Aarhus Universitet modtog 1072 studerende på studieophold. Antallet af udrejsende studerende er således øget, og antallet af indgående studerende er samtidigt øget endnu kraftigere. Tabel 3.2.4: Antal studerende på studieophold i 2007/08, der hhv. tager på studieophold fra danske universiteter i udlandet og tager på studieophold på danske universiteter Udgående Indgående Antal Procent Antal Procent Københavns Universitet % % Handelshøjskolen i København % % Aarhus Universitet % % Aalborg Universitet % % Syddansk Universitet % % Roskilde Universitet % % Danmarks Tekniske Universitet % % IT-Universitetet 5 0 % 10 0 % I alt % % Kilde: Styrelsen for International Uddannelse. Anm: Tallene inkluderer kun uddannelser under Videnskabsministeriets ressort. Tabel 3.2.5: Antal studerende på studieophold i 2008/09, der hhv. tager på studieophold fra danske universiteter i udlandet og tager på studieophold på danske universiteter Udgående Indgående Antal Procent Antal Procent Københavns Universitet % % Handelshøjskolen i København % % Aarhus Universitet % % Aalborg Universitet % % Syddansk Universitet % % Roskilde Universitet % % Danmarks Tekniske Universitet % % IT-Universitetet 4 0 % 10 0 % I alt % % Kilde: Styrelsen for International Uddannelse. Anm: Tallene inkluderer kun uddannelser under Videnskabsministeriets ressort. Aarhus Universitet oplyser, at i følge rektorkollegiets nøgletal modtog Aarhus Universitet i studerende på studieophold (udvekslingsstuderende). I tabellen ovenfor er tallet opgjort til 950 studerende. Forskellen i mellem de to tal 14

15 skyldes forskelle i opgørelsesmetoden samt at tabel kun opgør uddannelser under Videnskabsministeriets ressort. Yderligere er der kun medtaget studerende på et studieophold, der udløser internationaliseringstilskud Antal klagesager Universitets- og Bygningsstyrelsen modtog i 2009 i alt 36 klagesager fra Aarhus Universitet. Styrelsen har medio april 2010 modtaget 5 sager fra Aarhus Universitet. Tabel 3.2.6:. Antal klagesager herunder tilsynssager og dispensationssager Institution AU Alle universiteter Kilde: Beregninger udført af Universitets- og Bygningsstyrelsen på baggrund af egne data for indkomne sager Over den målte periode udgør klagesagerne fra Aarhus Universitet 19,6 procent. I 2009 udgør klagesagerne fra Aarhus Universitet 27 procent. De studerende på Aarhus Universitet udgør tilsvarende 26 procent af de universitetsstuderende. Antallet af klagesager er steget til det dobbelte fra 2006 til Stigningen i antallet af klagesager er i overensstemmelse med udviklingen generelt Konklusion Afsnit 3.2 Uddannelse omhandler antal studerende og internationale studerende. I forbindelse med kapitel 4 om 50 % - målsætningen behandles uddannelsesområdet mere indgående. Antallet af studerende på Aarhus Universitet steg i perioden lidt mere end landsgennemsnittet. Aarhus Universitet har 26 procent af de danske studerende, og humaniora er universitetets største hovedområde. I 2008 var der internationale studerende på en hel bachelor- eller kandidatuddannelse på Aarhus Universitet. På området for udvekslingsstuderende er der en ubalance mellem antallet af udgående og indgående studerende. I studieåret 2007/08 tog 790 studerende fra Aarhus Universitet på studieophold i udlandet. I 2008/2009 tog 802 studerende på studieophold i udlandet. Aarhus Universitet modtog i 2007/ studerende på studieophold (udvekslingsstuderende) og året efter modtog universitetet 1072 studerende på studieophold. Antallet af udrejsende studerende er således øget, og antallet af indgående studerende er samtidigt øget endnu kraftigere. Aarhus Universitet arbejder for at øge antallet af studerende, der rejser ud, og antallet af studerende, der tager studieophold på Aarhus Universitet. Universitetet har vedtaget en internationaliseringsstrategi for , der understøtter dette gennem en styrket vejledningsindsats, synliggørelse af studiemuligheder i udlandet og bedre muligheder for at bygge et udlandsophold ind i uddannelserne. Til at implementere strategien har Aarhus Universitet etableret et internationalt center, der leverer ikkefaglige services til ind- og udrejsende udvekslingsstuderende, internationale studerende på hele uddannelser og internationale ph.d.-studerende. 15

16 Aarhus Universitet fremhæver, at universitetet prioriterer udvekslingen af kandidat-, master- og ph.d.-studerende, mens udvekslingen af bachelorer er mindre fremtrædende på Aarhus Universitet. 16

17 3.3 Forskning Midler til forskning Basismidlerne til forskning til Aarhus Universitet er mellem 2005 og 2009 steget med 23 procent. Basismidlerne steg ligeledes samlet for alle universiteterne med 23 procent i samme periode. Tabel 3.3.1: Udvikling i universiteternes basismidler til forskning, mio. kr. (2010-priser) Kr. Andel Københavns Universitet % Aarhus Universitet % Syddansk Universitet % Roskilde Universitet % Aalborg Universitet % Handelshøjskolen i København % Danmarks Tekniske Universitet % IT-Universitetet i København % I alt % Indeks Kilde: FL 2010 og TB09. Bevillingerne er de faktiske. Aarhus Universitet modtog i procent og i procent af de samlede eksterne midler til tilskudsfinansieret virksomhed på universiteterne i Danmark. Aarhus Universitet fik i procent og i procent af de danske offentlige kilder. I 2008 fik universitetet 26 procent og i procent af de danske private kilder. Aarhus Universitet fik i 2008 og procent af EU-midlerne. Tabel 3.3.2: Eksterne midler til tilskudsfinansieret virksomhed, 2008, i tusind kr. Danske offentlige kilder Danske private kilder EUmidler Øvrige midler fra udlandet I alt Sum i kr. Procent Københavns Universitet % Aarhus Universitet % Syddansk Universitet % Roskilde Universitet % Aalborg Universitet % Danmarks Tekniske Universitet % Handelshøjskolen i København % IT-Universitetet i København % Universiteterne i alt % Kilde: Danske Universiteter 17

18 Tabel 3.3.3: Eksterne midler til tilskudsfinansieret virksomhed, 2009, i tusind kr. Øvrige Danske offentlige kilder Danske private kilder EUmidler midler fra udlandet I alt Sum i kr. Procent Københavns Universitet % Aarhus Universitet % Syddansk Universitet % Roskilde Universitet % Aalborg Universitet % Danmarks Tekniske Universitet % Handelshøjskolen i København % IT-Universitetet i København % Universiteterne i alt % Kilde: Danske Universiteter I alt har Aarhus Universitet haft en stigning i de samlede eksterne midler mellem 2007 og 2008 på 19 procent, hvilket svarer til landsgennemsnittet. Aarhus Universitet oplevede en stigning på alle områder, på nær EU-midler samt en lille tilbagegang i midlerne fra øvrige udenlandske kilder. Tabel 3.3.4: Eksterne midler til tilskudsfinansieret virksomhed, , i tusind kr Ændring AU Danske offentlige kilder % Danske private kilder % EU % Øvrige udenlandske kilder % I alt % I alt Danske offentlige kilder % Danske private kilder % EU % Øvrige udenlandske kilder % I alt % Kilde: Danske Universiteter Anm. For 2006 er de senere indfusionerede sektorforskningsinstitutioner ikke medtaget Aarhus Universitet har i sin udviklingskontrakt opstillet mål for tiltrækningen af EUmidler. Aarhus Universitet levede i 2008 og 2009 ikke op til målet : Mål for tiltrækning af EU-milder Mål Resultat Kilde: Aarhus Universitets årsrapport

19 3.3.2 International rekruttering af personale Ved 9 procent af ansættelserne af videnskabeligt personale på Aarhus Universitet i blev stillingen besat med en person, som umiddelbart før var ansat i udlandet. På universiteterne samlet set var det tilfældet i 12 procent af ansættelserne. Tabel 3.3.6: Ansættelser af videnskabeligt personale , hvor den ansatte umiddelbart før ansættelsen var ansat i udlandet og andel af de samlede ansættelser Professor Lektor Adjunkt I alt Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Aarhus Universitet 2 6 % % 7 9 % 19 9 % Alle universiteter 32 9 % % % % Kilde: Fornyelse i forskerstaben. Forskerpersonale og forskerrekruttering på danske universiteter , Bertel Ståhle, UNI-C Aarhus Universitet har i sin udviklingskontrakt opstillet mål for tiltrækningen af forskere fra udlandet. Aarhus Universitet anvender en bredere definition, end den der anvendes ovenfor (hvor den ansatte umiddelbart før ansættelsen var ansat i udlandet og andel af de samlede ansættelser). Aarhus Universitet levede i 2008 og 2009 ikke op til målet for tiltrækning af forskere fra udlandet Mål for tiltrækning af forskere fra udlandet Mål Resultat Kilde: Aarhus Universitets årsrapport 2009 Anm. Aarhus Universitet har konstateret, at udgangs- og måltallene oprindeligt er opgjort forskelligt. Det har medført, at der er stor usikkerhed om såvel udgangs- som måltal Konklusion Basismidlerne til forskning til Aarhus Universitet er mellem 2005 og 2009 steget med 23 procent. Basismidlerne steg ligeledes samlet for universiteterne med 23 procent i samme periode. I alt har Aarhus Universitet haft en stigning i de samlede eksterne midler mellem 2006 og 2008 på 19 procent, hvilket svarer til landsgennemsnittet. Aarhus Universitet oplevede en stigning i midler fra danske offentlige og private kilder, mens der var en tilbagegang i EU-midlerne og et lille fald i midlerne fra øvrige udenlandske kilder. Aarhus Universitet har i sin udviklingskontrakt opstillet mål for tiltrækningen af EUmidler. Aarhus Universitet levede i 2008 ikke op til målet. Aarhus Universitet fremhæver, at EU-midlerne dog er steget med 10 procent til knap 90 mio. kr. fra 2008 til Aarhus Universitet har, under Forskningsudvalget, nedsat en EU-arbejdsgruppe, der arbejder med EU-relaterede emner. Det overordnede mål for arbejdsgruppen er at tiltrække flere EU-midler til universitetet. EUarbejdsgruppen arbejder desuden med at forbedre både antallet og kvaliteten af ansøgninger til ERC s programmer. Et vigtigt element heri er at sørge for, at erfaringer med ansøgning om støtte fra ERC deles på tværs af hovedområderne på universitetet. Aarhus Universitet har en forskningsstøtteenhed, der skal støtte forskerne i udarbejdelse af ansøgninger med videre. Aarhus Universitet har ligeledes en database 19

20 over mulige fonde, betingelser, strategier, bestyrelsesmedlemmer mv., der skal bidrage til at styrke resultaterne af forskernes ansøgninger. Ved 9 procent af ansættelserne af videnskabeligt personale på Aarhus Universitet i blev stillingen besat med en person, som umiddelbart før var ansat i udlandet. På universiteterne samlet set var det tilfældet i 12 procent af ansættelserne. Herudover har Aarhus Universitet i 2009 haft tilknyttet 589 gæsteforskere, der primært kommer fra udlandet. I 2010 vil Aarhus Universitet satse yderligere på at skabe større international synlighed om karrieremuligheder på Aarhus Universitet. Med henblik på fremadrettet at øge den ind- og udgående internationale mobilitet af forskere har Aarhus Universitet etableret en enhed for forskermobilitet under Internationalt Center. Enheden synliggør karrieremulighederne på Aarhus Universitet over for et internationalt publikum og bistår internationale medarbejdere med håndtering af alle væsentlige praktiske og juridiske udfordringer forbundet med en udstationering eller et ophold på Aarhus Universitet. 20

Rapport om Roskilde Universitet Dialogmøde den 18. november 2009

Rapport om Roskilde Universitet Dialogmøde den 18. november 2009 . 2 Rapport om Roskilde Universitet Dialogmøde den 18. november 2009 Universitets- og Bygningsstyrelsen februar 2010 Indhold > Dialogmøde den 18. november 2009 3 1. Indledning 6 2. Dagsorden 7 2.1 Dagsorden

Læs mere

Rapport om Syddansk Universitet Møde med Syddansk Universitet den 9. februar 2011

Rapport om Syddansk Universitet Møde med Syddansk Universitet den 9. februar 2011 Rapport om Syddansk Universitet Møde med Syddansk Universitet den 9. februar 2011 Universitets- og Bygningsstyrelsen marts 2011 Indhold > 1. Indledning 7 2. Dagsorden 8 3. Status om Syddansk Universitet

Læs mere

Rapport om Roskilde Universitet Tilsynsmøde den 22. november 2010

Rapport om Roskilde Universitet Tilsynsmøde den 22. november 2010 Rapport om Roskilde Universitet Tilsynsmøde den 22. november 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen maj 2011 Indhold > 1. Indledning 7 2. Dagsorden 8 3. Status for Roskilde Universitet 9 3.0 Opfølgning

Læs mere

Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen

Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen > Baggrundsmateriale om Handelshøjskolen i København Dialogmøde den 1. juni 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen juni 2010 Indhold > 1. Indledning

Læs mere

Rapport om Aalborg Universitet Møde med Aalborg Universitet fredag den 3. december 2010

Rapport om Aalborg Universitet Møde med Aalborg Universitet fredag den 3. december 2010 Rapport om Aalborg Universitet Møde med Aalborg Universitet fredag den 3. december 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen maj 2011 Indhold > 1. Indledning 7 2. Dagsorden 8 3. Status om Aalborg Universitet

Læs mere

Rapport om Aarhus Universitet Tilsynsmøde med Aarhus Universitet den 26. januar 2010

Rapport om Aarhus Universitet Tilsynsmøde med Aarhus Universitet den 26. januar 2010 Rapport om Aarhus Universitet Tilsynsmøde med Aarhus Universitet den 26. januar 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen maj 2011 Indhold > 1. Indledning 7 2. Dagsorden 8 3. Status 9 3.0 Opfølgning på sidste

Læs mere

Rapport om IT-Universitet Møde med IT-Universitetet onsdag den 23. marts 2011

Rapport om IT-Universitet Møde med IT-Universitetet onsdag den 23. marts 2011 2 Rapport om IT-Universitet Møde med IT-Universitetet onsdag den 23. marts 2011 Universitets- og Bygningsstyrelsen maj 2011 Indhold > 1. Indledning 7 2. Dagsorden 8 3. Status om IT-Universitetet 9 3.0

Læs mere

Rapport om Handelshøjskolen i København Møde med Handelshøjskolen i København tirsdag den 8. marts 2011

Rapport om Handelshøjskolen i København Møde med Handelshøjskolen i København tirsdag den 8. marts 2011 Rapport om Handelshøjskolen i København Møde med Handelshøjskolen i København tirsdag den 8. marts 2011 Universitets- og Bygningsstyrelsen juni 2011 Indhold > 1. Indledning 7 2. Dagsorden 8 3. Status om

Læs mere

Rapport om Syddansk Universitet Tilsynsmøde den 23. november 2012

Rapport om Syddansk Universitet Tilsynsmøde den 23. november 2012 Rapport om Syddansk Universitet Tilsynsmøde den 23. november 2012 Styrelsen for Universiteter og Internationalisering marts 2013 2 Indhold > 1. Indledning 4 2. Dagsorden 5 3. Status 6 3.1 Profil og strategiske

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om undervisningen på universiteterne. August 2012

Beretning til Statsrevisorerne om undervisningen på universiteterne. August 2012 Beretning til Statsrevisorerne om undervisningen på universiteterne August 2012 BERETNING OM UNDERVISNINGEN PÅ UNIVERSITETERNE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 6

Læs mere

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013 Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske universiteter, Efterårssemestret 2013 Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj 2014 Executive Summary Følgende kortlægningsanalyse fra

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE Uddannelse er vigtig for Danmark. Det er der bred enighed om politisk og i samfundet generelt. Der er således bred enighed om målsætningen,

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014 Aktstykke nr. 122 Folketinget 2013-14 Afgjort den 19. juni 2014 122 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 10. juni 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020 Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed stra folk tegi esun dhed Strategien understøtter udviklingen her på instituttet,

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012 1-1 - BORA - 21.1.1 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 1-12 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter, som er

Læs mere

Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet

Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet 17. december 2013 Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet Dette notat redegør for den økonometriske analyse af sammenhængen mellem undervisningstid og indkomst i afsnit 5.3 i Analyserapport

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Copenhagen Business School 1 Indhold Status om ligestilling fra Copenhagen Business School 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Copenhagen Business School Vores

Læs mere

Transportforskningserfaringer i Danmark

Transportforskningserfaringer i Danmark Transportforskningserfaringer i Danmark Professor oan@transport.dtu.dk TØF Transportforskningskonference 19/9-2008 Om indlægget Hvorfor transportforskning? Historisk vue på den danske transportforskning

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Professionshøjskolerne i tal

Professionshøjskolerne i tal Professionshøjskolerne i tal 2011 Indhold Side 1. PræSentation af ProfeSSionShøjSkoleSektoren.... 4. 1.1. Institutioner.... 4. 1.2. Professionshøjskolerne.set.i.et.videregående.uddannelsesbillede.... 5

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Bilag B. Universitetsuddannelser i Sverige og Danmark

Bilag B. Universitetsuddannelser i Sverige og Danmark Bilag B Universitetsuddannelser i Sverige og Danmark Uddannelsesprogrammer og fri kombination af kurser i Sverige I 1993 afskaffedes det såkaldte linjesystem i Sverige. Universiteter og högskoler fik herefter

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Strukturreformer. Hvad sker der i Danmark storuniversiteter og fusioner AARHUS UNIVERSITET

Strukturreformer. Hvad sker der i Danmark storuniversiteter og fusioner AARHUS UNIVERSITET Strukturreformer Hvad sker der i Danmark storuniversiteter og fusioner Visionerne bag reformen Styrke den internationale gennemslagskraft Understøtte satsning på uddannelse og forskning Skabe stærkere

Læs mere

Stillingsfællesskaber

Stillingsfællesskaber HE, AU Udkast - 18. januar 2013 Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren 1. Hvorfor stillingsfællesskaber? Health indgår i flere og flere samarbejdsrelationer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

OECD s evaluering af det danske universitetssystem

OECD s evaluering af det danske universitetssystem OECD s evaluering af det danske universitetssystem Notatet giver en gennemgang af OECD-ekspertpanelets anbefalinger inden for de forskellige temaer. National strategi samt universiteternes formålsparagraf

Læs mere

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010 Bilag 4 Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København Februar 2010 RAPPORT OM REVISIONEN VED IT-UNIVERSITETET I KØBEN- HAVN 1 Løbende revision ved IT-Universitet i København i oktober

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

FOR FÅ VÆLGER UDDANNELSER DER GIVER VÆKST

FOR FÅ VÆLGER UDDANNELSER DER GIVER VÆKST Organisation for erhvervslivet Juni 2010 FOR FÅ VÆLGER UDDANNELSER DER GIVER VÆKST AF KONSULENT SARAH GADE HANSEN, DI, SGA@DI.DK Flere unge med en videregående uddannelse vil bidrage til at øge produktiviteten

Læs mere

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET Regeringen fremlagde tirsdag d. 26. august 2014, sit forslag til finanslov for 2015. Ligesom sidste år indeholder finansloven

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT God sommer lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE Den uddannelsespolitiske dagsorden og de institutionelle relationer l Overordnede målsætninger og det nye uddannelseslandskab

Læs mere

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Vision Mission Interessenter AU skal tilhøre eliten af universiteter og bidrage til udvikling af national og global velfærd Gennem forskning

Læs mere

Høringsudkast 6. juli 2012

Høringsudkast 6. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (Hjemmel for universiteterne til at formidle visse boliger og studielån i forbindelse

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

Bilag om det forskningsfinansierende system 1

Bilag om det forskningsfinansierende system 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 3 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om det forskningsfinansierende

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

CAS Service Leverance Aftale

CAS Service Leverance Aftale CAS Service Leverance Aftale INDHOLDSFORTEGNELSE CAS SERVICE LEVERANCE AFTALE...3 1.0 DEFINITIONER...3 1.1 AFTALEN...3 1.1.1 AFTALEGRUNDLAG...3 1.1.2 AFTALENS FORMÅL...3 1.1.3 AFTALEN...4 1.1.4 IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT...4

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD Et værktøj til vurdering af forskningens kvalitet og relevans Udgivet af: Danmarks Forskningspolitiske Råd Juni 2006 Forsknings og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260

Læs mere

Profilmodel 2013 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2013 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2013 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2013 er en fremskrivning af, hvordan en niende klasse årgang vil uddanne sig i løbet af 25 år. Det er

Læs mere

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22 Indhold Rektors forord.................... 15 De to andre 75-års jubilæumsbøger......... 17 25-års jubilæumsbogen.............. 17 50-års jubilæumsbogen.............. 17 Indledning......................

Læs mere

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver tiende nyuddannede akademiker er den eneste i virksomheden, når man ser på de nyuddannede, der går ud og finder job i små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

InternatIonalt konkurrencedygtige

InternatIonalt konkurrencedygtige InternatIonalt konkurrencedygtige universiteter Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Internationalt konkurrencedygtige universiteter Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Internationalt

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Rammer og vilkår for forskere og forskning på universiteterne

Rammer og vilkår for forskere og forskning på universiteterne Rammer og vilkår for forskere og forskning på universiteterne Juli 2010 Resume Den universitetsbaserede forskning er et af grundelementerne i vidensamfundet. For det første skal den nyeste viden være en

Læs mere

Efter høringsfristens udløb den 27. januar 2014 er der indkommet 46 høringssvar.

Efter høringsfristens udløb den 27. januar 2014 er der indkommet 46 høringssvar. Bilag 7 Modtager(e): Kopi: Kommenteret høringsnotat om forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 76 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 76 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 76 Offentligt > Universiteternes sprogstrategier Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Publikationen kan hentes på Universitets-

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Bilag om OECDs evaluering af danske universiteter 1

Bilag om OECDs evaluering af danske universiteter 1 14. oktober 2005 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om OECDs evaluering af danske

Læs mere

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012 Beretning om universiteternes stigende egenkapital 12/2012 Beretning om universiteternes

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 Notat Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 1. Hovedkonklusioner Hovedkonklusionerne for Videnskabsministeriets

Læs mere

Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (KEA) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3.

Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (KEA) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3. Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (K) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3. Nøgletal 1. GENEREL INSTITUTIONSBESKRIVELSE Institutionsadresse

Læs mere

National strategi for fremmedsprog Humaniora Citater og tal

National strategi for fremmedsprog Humaniora Citater og tal National strategi for fremmedsprog Forbundet Kommunikation og Sprogs faglige område, beskrevet på grundlag af uddannelser, omfatter dele af hovedområdet humaniora og dele af samfundsvidenskab. På samfundsvidenskab

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Arbejde for repræsentation af sygeplejersker og de øvrige MVUgrupper i forskningsrådene og deres vurderingsudvalg.

Arbejde for repræsentation af sygeplejersker og de øvrige MVUgrupper i forskningsrådene og deres vurderingsudvalg. DSR - områder Udfordringer Anbefalinger til DSR Finansiering Rekruttering og fastholdelse af forskere samt forskeruddannelse af sygeplejersker kræver finansiering. Det er vanskeligt for sygeplejersker

Læs mere

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen September 2011 Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen Censorberetning for bygningsingeniøruddannelsen 2010 Indledning Den følgende censorberetning omfatter uddannelsen til bygningsingeniør

Læs mere

Forslag om etablering af et uddannelsesforum

Forslag om etablering af et uddannelsesforum 17.2.2010 Forslag om etablering af et uddannelsesforum 1. Behov for en sammenhængende uddannelsespolitik Uddannelsesniveauet udgør en nøglefaktor for Danmarks internationale konkurrenceevne og er dermed

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Aarhus Universitet 1 Indhold Status om ligestilling fra Aarhus Universitet 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Aarhus Universitet Vores gode eksempler for

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 på Spørgsmål 3 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 3 Ligestillingsindekset

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere

Notat: Internationale studerende i Danmark

Notat: Internationale studerende i Danmark Notat: Internationale studerende i Danmark! Længe har der fra forskellige sider været et stigende fokus på internationale studerende i Danmark. Fra politisk hold har der været fokus på, at internationale

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6.

Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6. Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6. November 2014 Innovationsmiljøer giver biotek den kolde skulder. Medwatch 3.11.2014

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Prognose for det fremtidige uddannelsesniveau

Læs mere

Årsberetning it-vest 2003

Årsberetning it-vest 2003 Årsberetning it-vest 2003 I år 2003 blev der i regi af it-vest afviklet 21 forskellige it-uddannelser heraf 10 kandidatuddannelser, 1 diplom og 10 masteruddannelser. På disse uddannelser var der i alt

Læs mere

De afviste ansøgere til videregående uddannelser

De afviste ansøgere til videregående uddannelser De afviste ansøgere til videregående uddannelser Indhold Sammenfatning... 3 Problemstillingen... 4 Data... 5 Mobilitet i uddannelserne... 8 Arbejdsmarkedsstatus for afviste og optagne... 11 Konklusion...

Læs mere

Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale ved universiteter

Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale ved universiteter Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale ved universiteter Generelle bemærkninger I dette notat fastlægges stillingsstrukturen og indholdet i de stillingskategorier, der kan benyttes

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere