Rapport om Aarhus Universitet Dialogmøde onsdag den 5. maj 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om Aarhus Universitet Dialogmøde onsdag den 5. maj 2010"

Transkript

1

2

3 Rapport om Aarhus Universitet Dialogmøde onsdag den 5. maj 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen juni 2010

4 Indhold > 1. Indledning 6 2. Dagsorden Dagsorden for dialogmøde med Aarhus Universitet og Universitets- og Bygningsstyrelsen 7 3. Status om Aarhus Universitet Økonomiske resultater og personale Universitetets økonomi Opfølgning på universitetets årsrapport og udviklingskontrakt Nøgletal for Aarhus Universitet Videnskabeligt personale Konklusion Uddannelse Antal studerende Internationale studerende Antal klagesager Konklusion Forskning Midler til forskning International rekruttering af personale Konklusion Videnspredning Åben- og deltidsuddannelse Samarbejde med omverden Samarbejde med professionshøjskoler Konklusion Bygninger Status fremtidsplaner og nybyggeri Aarhus Universitets visionsplan for den fysiske udbygning af universitetet Vedligehold Laboratorieundersøgelsen Konklusion Opfølgning på 50 % - målsætningen Indledning Studieaktiviteten på Aarhus Universitet Søgning og optag Tilgangen Frafald og gennemførsel Fuldførte Fuldførelsesalder Studietid og studieeffektivitet Social arv Aarhus Universitets bidrag til opnåelse af 50 % - målsætningen Udvikling i antallet af ph.d.-studerende Konklusion Kvalitet i uddannelserne Kvalitetsarbejdet på Aarhus Universitet 39

5 5.2 Universitetspædagogiske initiativer på Aarhus Universitet Udvikling af prøveformer Undervisningsportfolier Ny kvalitetssikringsprocedure Studiemiljøundersøgelse Opfyldelse af informationsforpligtelse i henhold til Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne Udvikling af en kvalitetsorganisation på Aarhus Universitet Information om uddannelser og kurser ved Aarhus Universitet Konklusion Opfølgning på evaluering Aarhus Universitets høringssvar Konklusion Myndighedsbetjening Beskrivelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening på Aarhus Universitet Det økonomiske omfang og prioritering af forskningsbaseret myndighedsbetjening Status for forskningsbaseret myndighedsbetjening Kort om aftaler mellem universiteter og ministerier om myndighedsbetjening Kort om konkurrenceudsættelse Kort om immaterielle rettigheder Kort om publicering Kort om Danske Universiteters hvidbog Konkurrenceudsættelse af dele af Miljøministeriets myndighedsbetjening på Aarhus Universitet Konklusion Uddannelser, der matcher samfundets behov Placering af uddannelserne på Aarhus Universitet Uddannelserne opdelt på tilpasningen til samfundets behov Konklusion Generelt status fra Aarhus Universitet Konklusion Bilag Bilag 1 Opfølgning på Aarhus Universitets årsrapport 63 Bilag 2 Svar fra Aarhus Universitet 69 Bilag 3 Status fra Aarhus Universitet 73

6 1. Indledning > Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST) afholder et dialogmøde med hvert af landets otte universiteter i perioden november 2009 til juni Onsdag den 5. maj 2010 mødtes styrelsen med Aarhus Universitet (AU). Denne rapport indeholder konklusionerne fra mødet og baggrundsinformation om universitetet, skrevet af Universitets- og Bygningsstyrelsen. Rapporten er bygget op med en indledende status om Aarhus Universitet. Herefter følger baggrund for fem udvalgte emner og en samlet konklusion. Til sidst er tilføjet en generel status om Aarhus Universitet, bilag 3, som er udarbejdet af universitetet selv. Materialet er offentliggjort på Universitets- og Bygningsstyrelsens hjemmeside ubst.dk. Udgangspunktet for dialogmøderne er Universitets- og Bygningsstyrelsens tilsynsrapport fra efteråret

7 2. Dagsorden > 2.1 Dagsorden for dialogmøde med Aarhus Universitet og Universitets- og Bygningsstyrelsen Tid: Onsdag den 5. maj 2010 Sted: Aarhus Universitet Dagsordenspunkt 1 Velkomst v. AU Baggrundsmateriale 2 Introduktion v. UBST 3 Status for AU Baggrund fra UBST 4 Opfølgning på 50 % -målsætningen Baggrund fra UBST 5 Kvalitet i uddannelserne Baggrund fra UBST 6 Opfølgning på evaluering 2009 Baggrund fra UBST 7 Forskningsbaseret myndighedsbetjening Baggrund fra UBST 8 Stærke uddannelsestilbud, der matcher samfundets behov Baggrund fra UBST 9 Generelt status fra universitetet v. AU Baggrund fra AU 10 Det videre forløb 11 Eventuelt 7

8 3. Status om Aarhus Universitet > I dette afsnit redegøres for Aarhus Universitets status inden for økonomi og personale, uddannelse, forskning, videnspredning og bygninger. Hensigten er at tegne et overordnet billede af Aarhus Universitet. Afsnittet anvender forskellige kilder, der har været tilgængelige for Universitets- og Bygningsstyrelsen, herunder Aarhus Universitets årsrapport og udviklingskontrakt, Danmarks Statistik, Finansloven og statistik fra Danske Universiteter. 3.1 Økonomiske resultater og personale Universitetets økonomi Tabel 3.1.1: regnskabstal for Aarhus Universitet (mio. kr.) Indtægter i alt 2.561, , , ,1 Årets resultat 24,1-15,8-16,0 27,4 Resultatets andel af indtægter i alt 1 % 0 % 0 % 1 % Egenkapital pr. 31/12 152,8 457,6 648,2 675,6 Soliditetsgrad pr. 31/12 11 % 22 % 23 % 22 % Likviditetsbeholdning pr. 31/12 696, , , ,0 Likviditetsgrad pr. 31/12 0,8 0,9 0,9 1,0 Kilde: Aarhus Universitets årsrapporter 2006, 2007, 2008 og Fra 2006 inkl. HIH, fra 2007 inkl. HHÅ og DPU, fra 2008 inkl. DMU og DJF. Tabel 3.1.2: Indtægter i alt for alle universiteter i 2008 (mio. kr.) KU AU SDU RUC AAU HHK DTU ITU I ALT Indtægter i alt Andel af samlede indtægter i sektoren 32 % 24 % 10 % 3 % 8 % 5 % 17 % 1 % 100 % Kilde: Universiteternes årsrapporter 2008 Tabel 3.1.3: Indtægter i alt for alle universiteter i 2009 (mio. kr.) KU AU SDU RUC AAU HHK DTU ITU I ALT Indtægter i alt Andel af samlede indtægter i sektoren 32% 24% 10% 3% 8% 5% 17% 1% 100% Kilde: Universiteternes årsrapporter 2009 Aarhus Universitet havde i 2008 et underskud på 16,0 mio. kr. og i 2009 et overskud på 27,4 mio. kr. Resultatets andel af universitetets samlede indtægter lå begge år inden for 1 procent. Bestyrelsen og rektoratet anser resultaterne som tilfredsstillende. Aarhus Universitets egenkapital udgjorde 648,2 mio. kr. pr. 31/ , og 675,6 mio. kr. pr. 31/ Heraf udgjorde statsforskrivningen 239,8 mio. kr. i begge år. Soliditetsgraden inklusive statsforskrivning udgjorde 23 procent ultimo 2008 og 22 procent ultimo Aarhus Universitet havde likvide beholdninger på 1.194,6 mio. kr. pr. 31/ og 1.330,0 mio. kr. pr. 31/ Likviditetsgraden var begge år mellem 0,9 og 1,0, hvilket formelt betyder, at universitetets omsætningsaktiver kunne dække mellem 90 og 100 procent af de kortfristede gældsforpligtelser. I praksis udgør en meget stor 8

9 andel af de kortsigtede gældsforpligtelser dog periodiseringsposter, som ikke forfalder til betaling så længe universitetet er i løbende drift eksempelvis i form af donationsforpligtelser og 12-dels rater fra Videnskabsministeriet. Der var således hverken i 2008 eller 2009 nogen risiko for, at universitetet ikke kunne indfri sine forpligtelser. Aarhus Universitet anførte i årsrapporten for henholdsvis 2008 og 2009, at man forventede, at de økonomiske ressourcer ville blive brugt effektivt og ansvarligt med hensyntagen til både aktuelle opgaver og den langsigtede udvikling og fornyelse. Universitets- og Bygningsstyrelsen har sendt et brev til Aarhus Universitet den 23. september 2009 som opfølgning på universitetets årsrapport for 2008 på baggrund af styrelsens gennemgang af Aarhus Universitets årsrapport for 2008, institutionsrevisors protokollat samt Rigsrevisionens erklæring og beretning til bestyrelsen om årsrevision af 15. april Opfølgningen på disse områder kører som en parallel proces, hvor universitetet i lighed med tidligere år har indsendt en redegørelse som svar på styrelsens brev Opfølgning på universitetets årsrapport og udviklingskontrakt En del af grundlaget for at drøfte dette punkt om økonomi og personale er brev af 23. september 2009 om opfølgning på universitetets årsrapport for 2008 samt svarbrev af 20. november 2009 fra Aarhus Universitet. Brevene er vedlagt som bilag 1 og Nøgletal for Aarhus Universitet Tabel 3.1.4: Nøgletal vedr. bevillinger for Aarhus Universitet (2010-priser) (mio. kr.) Uddannelsestilskud i alt Forskning m.v I alt institutionsbevilling fra UBST Indeks institutionsbevilling fra UBST Tilskudsfinansieret forskning Indeks tilskudsfinansieret forskning Kilde: FL 2010 og TB For den tilskudsfinansierede forskning er opgørelse i 2009 baseret på budgettal. Tabel 3.1.5: Nøgletal vedr. bevillinger for alle universiteter i 2009 (2010-priser) (mio. kr.) KU AU SDU RUC AAU HHK DTU ITU I ALT Uddannelsestilskud i alt Forskning m.v.* I alt institutionsbevilling fra UBST Andel af samlet institutionsbevilling fra UBST 34 % 21 % 10 % 4 % 10 % 6 % 14 % 1 % 100 % Tilskudsfinansieret forskning** Andel af samlet tilskudsfinansieret forskning 30 % 29 % 9 % 2 % 7 % 2 % 21 % 0 % 100 % Kilde: FL2010 og TB09: *Tallet omfatter også øvrige formål **Tilskudsfinansieret forskning omfatter tilskud fra forskningsrådssystemet, Grundforskningsfonden, EU private fonde og private virksomheder m.fl. 9

10 Aarhus Universitets samlede tilskud fra Universitets- og Bygningsstyrelsen er siden 2005 steget væsentligt, svarende til i alt 20 procent fra 2005 til Fra 2008 til 2009 var der en stigning i bevillingerne på i alt 247 mio. kr. Ændringen omfatter en stigning i uddannelsesbevillingerne og forskningsbevillingerne. På TB 2010 (som ikke er indeholdt i oversigten) tildeles nye bevillinger til forskerskoler ligesom Aarhus Universitet også vil modtage en andel af præmieringspuljen, som er afsat med globaliseringsmidler med henblik på at fremme dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde Videnskabeligt personale Tabel 3.1.6: Bestand af videnskabeligt personale for 2. kvartal 2008 og 2. kvartal 2009 opgjort i årsværk efter stillingskategori Årsværk Andel Årsværk Andel Aarhus Universitet Alle universiteter Stillinger under adjunktniveau, på nær ph.d.-stipendiater 343,7 14,0 % 343,6 13,9 % heraf videnskabelige assistenter 181,0 190,7 heraf undervisningsassistenter 55,0 50,2 heraf eksterne lektorer 94,0 96,7 Adjunktniveau 543,2 22,6 % 565,5 22,9 % Lektorniveau 1063,3 44,3 % 1.095,6 44,4 % Professorniveau 301,9 12,6 % 319,3 12,9 % heraf professor MSO 24,0 31,9 Særlige stillinger 150,1 6,2 % 145,9 5,9 % heraf studielektorer 20,3 20,3 I alt 2.402,2 100 % 2.469,9 100 % Stillinger under adjunktniveau, på nær ph.d.-stipendiater 1.583,8 16,7 % 1.627,9 16,3 % heraf videnskabelige assistenter 788,4 877,8 heraf undervisningsassistenter 265,8 258,1 heraf eksterne lektorer 454,5 468,6 Adjunktniveau 2.082,2 21,9 % 2.343,5 23,5 % Lektorniveau 4.135,4 43,5 % 4.220,6 42,4 % Professorniveau 1.353,6 14,3 % 1.435,9 14,4 % heraf professor MSO 211,4 272,0 Særlige stillinger 340,9 3,6 % 329,8 3,3 % heraf studielektorer 73,7 77,4 I alt 9.495,9 100 % 9.957,7 100 % Kilde: Universitets- og Bygningsstyrelsen ud fra tal af Finansministeriet (ISOLA) Der er en lidt højere andel af lektorer ved Aarhus Universitet sammenlignet med det samlede billede for universiteterne, idet andelen af lektorer på Aarhus Universitet udgjør 44,4 procent, mens andelen for universiteterne samlet set er 42,4 procent. Andelen af adjunkter er 22,9 procent, hvilket er sammenligneligt med gennemsnittet for universiteterne, som er 23,5 procent. Andelen af professorer er med 12,9 procent lidt under gennemsnittet for universiteterne, som er på 14,4 procent. 10

11 Tabel 3.1.7: Kønsopdeling på bestand af videnskabeligt personale for 2. kvartal 2009 opgjort i årsværk efter stillingskategori Andel af Mænd Kvinder I alt kvinder Aarhus Adjunktniveau 337,0 228,5 565,5 40,4 % Univeristet Lektorniveau 755,9 339, ,6 31,0 % Professorniveau 281,5 37,8 319,3 11,8 % Alle Adjunktniveau 1.428,5 826, ,0 36,6 % universiteter Lektorniveau 2.870, , ,1 27,9 % Professorniveau 1.211,6 203, ,4 14,4 % Kilde: Universitets- og Bygningsstyrelsen ud fra tal af Finansministeriet (ISOLA). Der er en lidt højere andel af kvinder i det videnskabelige personale ved Aarhus Universitet sammenlignet med det samlede billede for universiteterne. Dog ligger kvindelige professorer med en andel på 11,8 procent under gennemsnittet ved universiteterne Konklusion Universitets- og Bygningsstyrelsen vurderer, at Aarhus Universitet har en sund økonomi. Aarhus Universitet havde i 2008 et underskud på 16,0 mio. kr. og i 2009 et overskud på 27,4 mio. kr. Resultatets andel af universitetets samlede indtægter lå begge år inden for 1 procent. Bestyrelsen og rektoratet anser resultaterne som tilfredsstillende. Aarhus Universitets egenkapital udgjorde 648,2 mio. kr. pr. 31/ , og 675,6 mio. kr. pr. 31/ Heraf udgjorde statsforskrivningen 239,8 mio. kr. i begge år. Soliditetsgraden inklusive statsforskrivning udgjorde 23 procent ultimo 2008 og 22 procent ultimo Aarhus Universitets samlede tilskud fra Universitets- og Bygningsstyrelsen er siden 2005 steget væsentligt, svarende til i alt 20 procent fra 2005 til Fra 2008 til 2009 var der en stigning i bevillingerne på i alt 247 mio. kr. Ændringen omfatter en stigning i uddannelsesbevillingerne og forskningsbevillingerne. Fordelingen af videnskabeligt personale på stillingskategorier på Aarhus Universitet er på niveau med det samlede billede for universiteterne. Blandt det videnskabelige personale på Aarhus Universitet er der en lidt højere andel af lektorer ved Aarhus Universitet sammenlignet med det samlede billede for universiteterne. Andelen af adjunkter er 22,9 procent, hvilket er sammenligneligt med gennemsnittet for universiteterne. Andelen af professorer er med 12,9 procent lidt under gennemsnittet for universiteterne. Specielt på Handelshøjskolen i Aarhus og samfundsfag er der få professorer. På Aarhus Universitet udgør ph.d., post doc og adjunkt ca. 60 procent af det videnskabelige personale. Det er en profil, universitetet ønsker at bevare. Andelen af adjunkter er sammenlignelig med gennemsnittet for universiteterne. Universitetet oplyser dog, at adjunktgruppen har en lidt højere gennemsnitsalder på Aarhus Universitet. Aarhus Universitet vil sætte fokus karriereveje ved at igangsætte et udredningsarbejde om karrierevejene på universitetet. Aarhus Universitet oplyser, at universitetet 11

12 forestiller sig at udredningsarbejdet udmunder i en beskrivelse af flere karrieremuligheder på baggrund af søjlerne i universitetets strategi: forskning og talentudvikling, videnudveksling og uddannelse. Der skal tillige udvikles en karrierevej, som omfatter ledelse på forskellige niveauer. På samme måde skal der for den store teknisk-administrative personalegruppe udvikles forskellige, men sammenhængende karriereforløb, der kan bidrage til medarbejderudvikling og kompetenceløft for alle grupper. Aarhus Universitet vil sætte fokus på karriereveje for at sikre positive karriereveje for mange flere mennesker. Der skal være bedre muligheder for, at lektorer kan blive professorer. Der skal desuden være flere karrieremuligheder som lektor, stillingsbetegnelsen seniorforsker ønsker Aarhus Universitet at udvikle og ændre. For at fremme karriereveje for ph.d. og post docs, lægger Aarhus Universitet vægt på personaleledelse og vejledning. Aarhus Universitet fremhævede dog, at de ser det som positivt, og ikke som frafald, når en dygtig ph.d.-studerende bliver ansat i det private. Der er en lidt højere andel af kvinder i det videnskabelige personale ved Aarhus Universitet sammenlignet med det samlede billede for universiteterne. Dog ligger kvindelige professorer med en andel på 11,8 procent under det samlede gennemsnit for universiteterne. Aarhus Universitet har underskrevet Charter for flere kvinder i ledelse. Langt de fleste hovedområder har derfor udarbejdet 5-årsmåltal og handlingsplaner for ligestillingsindsatsen. En taskforce for ligestilling på Aarhus Universitet følger op på indsatsen. Det er målsætningen, at der i 2014 er en kvindeandel af: Ph.d.: 53,3 % ( mod 48,4 % i januar 2010) Adjunkt/post.doc.: 49,8 % ( mod 39,7 % i januar 2010) Lektor/seniorforsker: 39,4 % (mod 32 % i januar 2010) Professor: 21 % (mod 14,5 % i januar 2010). Derudover har Aarhus Universitet iværksat flg. initiativer: Pilotprojekt med mentorprogram Fokus på kvindelige VIP eres trivsel ved særkørsler af den psykiske arbejdspladsvurdering Iværksættelse af frafaldsanalyse for talentfulde forskere færdig august 2010 Ansøgning om dispensation hos Universitets- og Bygningsstyrelsen til særlig økonomisk understøttelse af kvindelige talenter ift. lektorater og professorater Udgivelse af inspirationshæftet: Alle talenter i spil bl.a. med forslag til fokus på bedømmelse af produktivitet frem for produktion, så orlovsperioder m.v. ikke stillere kvinder dårligere. Etablering af obligatorisk lederuddannelse, hvori mangfoldighedsledelse mv. indgår Udarbejdelse af roadmap for hvor ligestillingsindsatsen skal være om 10 år. 12

13 3.2 Uddannelse Antal studerende Der var i studerende på Aarhus Universitet. Antallet af studerende steg i perioden lidt mere end landsgennemsnittet. Aarhus Universitet har 26 procent af de danske studerende, og humaniora er universitetets største hovedområde. Tabel 3.2.1: Antal studerende på Aarhus Universitet fordelt på hovedområder, Humaniora Naturvidenskab Samfundsvidenskab Sundhedsvidenskab Teknisk videnskab I alt universitetsuddannelser Indeks 1,00 1,03 1,04 Videregående uddannelser på Aarhus Universitet, der ikke er under VTU Alle universiteter (kun uddannelser under VTU) Indeks Kilde: Beregninger udført af Universitets- og Bygningsstyrelsen på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Anm: Antal studerende er pr. 1. oktober. Tallet for alle universiteter omfatter uddannelser, der hører under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Tabel 3.2.2: Antal studerende på universiteterne i 2008 fordelt på universiteter og universiteternes andel af universitetsstuderende KU AU SDU RUC AAU HHK DTU ITU I alt Universitetsstuderende Andel af universitetsstuderende 32 % 26 % 11 % 7 % 9 % 11 % 4 % 1 % 100 % Øvrige videregående uddannelser I alt Kilde: Beregninger udført af Universitets- og Bygningsstyrelsen på baggrund af data fra Danmarks Statistik Anm: Antal studerende er pr. 1. oktober. Universitetsstuderende omfatter kun uddannelser, der er under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Internationale studerende I 2008 var der internationale studerende på en hel bachelor- eller kandidatuddannelse på Aarhus Universitet, og dette tal har været nogenlunde konstant siden Aarhus Universitet havde i 2008 omkring 22 procent af de internationale studerende på en hel bachelor- eller kandidatuddannelse på de danske universiteter. Til sammenligning har Aarhus Universitet 26 procent af alle bachelor- og kandidatstuderende. Tabel 3.2.3: Internationale bachelor- og kandidatstuderende på en hel uddannelse på Aarhus Universitet Humaniora Naturvidenskab Samfundsvidenskab Sundhedsvidenskab Teknisk videnskab * * * I alt Alle universiteter Kilde: Beregninger udført af Universitets- og Bygningsstyrelsen på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Anm: Tallene omfatter udlændinge, der er kommet til Danmark for at studere, og inkluderer derfor ikke udenlandske statsborgere, som har boet fast i Danmark forud for deres optag på universitetet. 13

14 *Under 3 internationale bachelor- og kandidatstuderende Aarhus Universitet oplyser, at universitetet ifølge rektorkollegiets nøgletal modtog studerende på en hel uddannelse. Aarhus Universitets opgørelse er dog bredere end den ovenstående, idet den inkluderer studerende på deltidsuddannelser, mens der i tabellen ovenfor kun er medtaget studerende på heltidsuddannelser. Danske Universiteters tal inkluderer ligeledes alle studerende med et udenlandsk statsborgerskab, uafhængigt af, hvor længe de har haft ophold i Danmark. Mens tabellen ovenfor kun inkluderer personer, som er kommet til Danmakr op til ét år inden, de er påbegyndt deres uddannelse. Tabel giver således et billede af hvor mange studerende, der er kommet til landet med det formål at tage en uddannelse i Danmark. 790 studerende fra Aarhus Universitet tog på studieophold i udlandet i studieåret 2007/08. Det er omkring 21 procent af danske universitetsstuderende på studieophold i udlandet. Samtidig modtog Aarhus Universitet i 2007/ studerende på studieophold (udvekslingsstuderende). Det er omkring 19 procent af de studerende på studieophold, som universiteterne modtog. I 2008/2009 tog 802 studerende på studieophold i udlandet, mens Aarhus Universitet modtog 1072 studerende på studieophold. Antallet af udrejsende studerende er således øget, og antallet af indgående studerende er samtidigt øget endnu kraftigere. Tabel 3.2.4: Antal studerende på studieophold i 2007/08, der hhv. tager på studieophold fra danske universiteter i udlandet og tager på studieophold på danske universiteter Udgående Indgående Antal Procent Antal Procent Københavns Universitet % % Handelshøjskolen i København % % Aarhus Universitet % % Aalborg Universitet % % Syddansk Universitet % % Roskilde Universitet % % Danmarks Tekniske Universitet % % IT-Universitetet 5 0 % 10 0 % I alt % % Kilde: Styrelsen for International Uddannelse. Anm: Tallene inkluderer kun uddannelser under Videnskabsministeriets ressort. Tabel 3.2.5: Antal studerende på studieophold i 2008/09, der hhv. tager på studieophold fra danske universiteter i udlandet og tager på studieophold på danske universiteter Udgående Indgående Antal Procent Antal Procent Københavns Universitet % % Handelshøjskolen i København % % Aarhus Universitet % % Aalborg Universitet % % Syddansk Universitet % % Roskilde Universitet % % Danmarks Tekniske Universitet % % IT-Universitetet 4 0 % 10 0 % I alt % % Kilde: Styrelsen for International Uddannelse. Anm: Tallene inkluderer kun uddannelser under Videnskabsministeriets ressort. Aarhus Universitet oplyser, at i følge rektorkollegiets nøgletal modtog Aarhus Universitet i studerende på studieophold (udvekslingsstuderende). I tabellen ovenfor er tallet opgjort til 950 studerende. Forskellen i mellem de to tal 14

15 skyldes forskelle i opgørelsesmetoden samt at tabel kun opgør uddannelser under Videnskabsministeriets ressort. Yderligere er der kun medtaget studerende på et studieophold, der udløser internationaliseringstilskud Antal klagesager Universitets- og Bygningsstyrelsen modtog i 2009 i alt 36 klagesager fra Aarhus Universitet. Styrelsen har medio april 2010 modtaget 5 sager fra Aarhus Universitet. Tabel 3.2.6:. Antal klagesager herunder tilsynssager og dispensationssager Institution AU Alle universiteter Kilde: Beregninger udført af Universitets- og Bygningsstyrelsen på baggrund af egne data for indkomne sager Over den målte periode udgør klagesagerne fra Aarhus Universitet 19,6 procent. I 2009 udgør klagesagerne fra Aarhus Universitet 27 procent. De studerende på Aarhus Universitet udgør tilsvarende 26 procent af de universitetsstuderende. Antallet af klagesager er steget til det dobbelte fra 2006 til Stigningen i antallet af klagesager er i overensstemmelse med udviklingen generelt Konklusion Afsnit 3.2 Uddannelse omhandler antal studerende og internationale studerende. I forbindelse med kapitel 4 om 50 % - målsætningen behandles uddannelsesområdet mere indgående. Antallet af studerende på Aarhus Universitet steg i perioden lidt mere end landsgennemsnittet. Aarhus Universitet har 26 procent af de danske studerende, og humaniora er universitetets største hovedområde. I 2008 var der internationale studerende på en hel bachelor- eller kandidatuddannelse på Aarhus Universitet. På området for udvekslingsstuderende er der en ubalance mellem antallet af udgående og indgående studerende. I studieåret 2007/08 tog 790 studerende fra Aarhus Universitet på studieophold i udlandet. I 2008/2009 tog 802 studerende på studieophold i udlandet. Aarhus Universitet modtog i 2007/ studerende på studieophold (udvekslingsstuderende) og året efter modtog universitetet 1072 studerende på studieophold. Antallet af udrejsende studerende er således øget, og antallet af indgående studerende er samtidigt øget endnu kraftigere. Aarhus Universitet arbejder for at øge antallet af studerende, der rejser ud, og antallet af studerende, der tager studieophold på Aarhus Universitet. Universitetet har vedtaget en internationaliseringsstrategi for , der understøtter dette gennem en styrket vejledningsindsats, synliggørelse af studiemuligheder i udlandet og bedre muligheder for at bygge et udlandsophold ind i uddannelserne. Til at implementere strategien har Aarhus Universitet etableret et internationalt center, der leverer ikkefaglige services til ind- og udrejsende udvekslingsstuderende, internationale studerende på hele uddannelser og internationale ph.d.-studerende. 15

16 Aarhus Universitet fremhæver, at universitetet prioriterer udvekslingen af kandidat-, master- og ph.d.-studerende, mens udvekslingen af bachelorer er mindre fremtrædende på Aarhus Universitet. 16

17 3.3 Forskning Midler til forskning Basismidlerne til forskning til Aarhus Universitet er mellem 2005 og 2009 steget med 23 procent. Basismidlerne steg ligeledes samlet for alle universiteterne med 23 procent i samme periode. Tabel 3.3.1: Udvikling i universiteternes basismidler til forskning, mio. kr. (2010-priser) Kr. Andel Københavns Universitet % Aarhus Universitet % Syddansk Universitet % Roskilde Universitet % Aalborg Universitet % Handelshøjskolen i København % Danmarks Tekniske Universitet % IT-Universitetet i København % I alt % Indeks Kilde: FL 2010 og TB09. Bevillingerne er de faktiske. Aarhus Universitet modtog i procent og i procent af de samlede eksterne midler til tilskudsfinansieret virksomhed på universiteterne i Danmark. Aarhus Universitet fik i procent og i procent af de danske offentlige kilder. I 2008 fik universitetet 26 procent og i procent af de danske private kilder. Aarhus Universitet fik i 2008 og procent af EU-midlerne. Tabel 3.3.2: Eksterne midler til tilskudsfinansieret virksomhed, 2008, i tusind kr. Danske offentlige kilder Danske private kilder EUmidler Øvrige midler fra udlandet I alt Sum i kr. Procent Københavns Universitet % Aarhus Universitet % Syddansk Universitet % Roskilde Universitet % Aalborg Universitet % Danmarks Tekniske Universitet % Handelshøjskolen i København % IT-Universitetet i København % Universiteterne i alt % Kilde: Danske Universiteter 17

18 Tabel 3.3.3: Eksterne midler til tilskudsfinansieret virksomhed, 2009, i tusind kr. Øvrige Danske offentlige kilder Danske private kilder EUmidler midler fra udlandet I alt Sum i kr. Procent Københavns Universitet % Aarhus Universitet % Syddansk Universitet % Roskilde Universitet % Aalborg Universitet % Danmarks Tekniske Universitet % Handelshøjskolen i København % IT-Universitetet i København % Universiteterne i alt % Kilde: Danske Universiteter I alt har Aarhus Universitet haft en stigning i de samlede eksterne midler mellem 2007 og 2008 på 19 procent, hvilket svarer til landsgennemsnittet. Aarhus Universitet oplevede en stigning på alle områder, på nær EU-midler samt en lille tilbagegang i midlerne fra øvrige udenlandske kilder. Tabel 3.3.4: Eksterne midler til tilskudsfinansieret virksomhed, , i tusind kr Ændring AU Danske offentlige kilder % Danske private kilder % EU % Øvrige udenlandske kilder % I alt % I alt Danske offentlige kilder % Danske private kilder % EU % Øvrige udenlandske kilder % I alt % Kilde: Danske Universiteter Anm. For 2006 er de senere indfusionerede sektorforskningsinstitutioner ikke medtaget Aarhus Universitet har i sin udviklingskontrakt opstillet mål for tiltrækningen af EUmidler. Aarhus Universitet levede i 2008 og 2009 ikke op til målet : Mål for tiltrækning af EU-milder Mål Resultat Kilde: Aarhus Universitets årsrapport

19 3.3.2 International rekruttering af personale Ved 9 procent af ansættelserne af videnskabeligt personale på Aarhus Universitet i blev stillingen besat med en person, som umiddelbart før var ansat i udlandet. På universiteterne samlet set var det tilfældet i 12 procent af ansættelserne. Tabel 3.3.6: Ansættelser af videnskabeligt personale , hvor den ansatte umiddelbart før ansættelsen var ansat i udlandet og andel af de samlede ansættelser Professor Lektor Adjunkt I alt Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Aarhus Universitet 2 6 % % 7 9 % 19 9 % Alle universiteter 32 9 % % % % Kilde: Fornyelse i forskerstaben. Forskerpersonale og forskerrekruttering på danske universiteter , Bertel Ståhle, UNI-C Aarhus Universitet har i sin udviklingskontrakt opstillet mål for tiltrækningen af forskere fra udlandet. Aarhus Universitet anvender en bredere definition, end den der anvendes ovenfor (hvor den ansatte umiddelbart før ansættelsen var ansat i udlandet og andel af de samlede ansættelser). Aarhus Universitet levede i 2008 og 2009 ikke op til målet for tiltrækning af forskere fra udlandet Mål for tiltrækning af forskere fra udlandet Mål Resultat Kilde: Aarhus Universitets årsrapport 2009 Anm. Aarhus Universitet har konstateret, at udgangs- og måltallene oprindeligt er opgjort forskelligt. Det har medført, at der er stor usikkerhed om såvel udgangs- som måltal Konklusion Basismidlerne til forskning til Aarhus Universitet er mellem 2005 og 2009 steget med 23 procent. Basismidlerne steg ligeledes samlet for universiteterne med 23 procent i samme periode. I alt har Aarhus Universitet haft en stigning i de samlede eksterne midler mellem 2006 og 2008 på 19 procent, hvilket svarer til landsgennemsnittet. Aarhus Universitet oplevede en stigning i midler fra danske offentlige og private kilder, mens der var en tilbagegang i EU-midlerne og et lille fald i midlerne fra øvrige udenlandske kilder. Aarhus Universitet har i sin udviklingskontrakt opstillet mål for tiltrækningen af EUmidler. Aarhus Universitet levede i 2008 ikke op til målet. Aarhus Universitet fremhæver, at EU-midlerne dog er steget med 10 procent til knap 90 mio. kr. fra 2008 til Aarhus Universitet har, under Forskningsudvalget, nedsat en EU-arbejdsgruppe, der arbejder med EU-relaterede emner. Det overordnede mål for arbejdsgruppen er at tiltrække flere EU-midler til universitetet. EUarbejdsgruppen arbejder desuden med at forbedre både antallet og kvaliteten af ansøgninger til ERC s programmer. Et vigtigt element heri er at sørge for, at erfaringer med ansøgning om støtte fra ERC deles på tværs af hovedområderne på universitetet. Aarhus Universitet har en forskningsstøtteenhed, der skal støtte forskerne i udarbejdelse af ansøgninger med videre. Aarhus Universitet har ligeledes en database 19

20 over mulige fonde, betingelser, strategier, bestyrelsesmedlemmer mv., der skal bidrage til at styrke resultaterne af forskernes ansøgninger. Ved 9 procent af ansættelserne af videnskabeligt personale på Aarhus Universitet i blev stillingen besat med en person, som umiddelbart før var ansat i udlandet. På universiteterne samlet set var det tilfældet i 12 procent af ansættelserne. Herudover har Aarhus Universitet i 2009 haft tilknyttet 589 gæsteforskere, der primært kommer fra udlandet. I 2010 vil Aarhus Universitet satse yderligere på at skabe større international synlighed om karrieremuligheder på Aarhus Universitet. Med henblik på fremadrettet at øge den ind- og udgående internationale mobilitet af forskere har Aarhus Universitet etableret en enhed for forskermobilitet under Internationalt Center. Enheden synliggør karrieremulighederne på Aarhus Universitet over for et internationalt publikum og bistår internationale medarbejdere med håndtering af alle væsentlige praktiske og juridiske udfordringer forbundet med en udstationering eller et ophold på Aarhus Universitet. 20

Rapport om IT-Universitetet Dialogmøde 25. marts 2010

Rapport om IT-Universitetet Dialogmøde 25. marts 2010 2 Rapport om IT-Universitetet Dialogmøde 25. marts 2010 Universitets og Bygningsstyrelsen juni 2010 Indhold > 1. Indledning 6 2. Dagsorden 7 2.1. Dagsorden for dialogmøde mellem IT- Universitetet og Universitets-

Læs mere

Rapport om Danmarks Tekniske Universitet Dialogmøde den 30. november 2009

Rapport om Danmarks Tekniske Universitet Dialogmøde den 30. november 2009 Rapport om Danmarks Tekniske Universitet Dialogmøde den 30. november 2009 Universitets- og Bygningsstyrelsen marts 2010 4 Indhold > Indledning 8 2. Dagsorden 9 2.1 Dagsorden for dialogmøde mellem Danmarks

Læs mere

Rapport om Roskilde Universitet Dialogmøde den 18. november 2009

Rapport om Roskilde Universitet Dialogmøde den 18. november 2009 . 2 Rapport om Roskilde Universitet Dialogmøde den 18. november 2009 Universitets- og Bygningsstyrelsen februar 2010 Indhold > Dialogmøde den 18. november 2009 3 1. Indledning 6 2. Dagsorden 7 2.1 Dagsorden

Læs mere

Rapport om Syddansk Universitet Møde med Syddansk Universitet den 9. februar 2011

Rapport om Syddansk Universitet Møde med Syddansk Universitet den 9. februar 2011 Rapport om Syddansk Universitet Møde med Syddansk Universitet den 9. februar 2011 Universitets- og Bygningsstyrelsen marts 2011 Indhold > 1. Indledning 7 2. Dagsorden 8 3. Status om Syddansk Universitet

Læs mere

Rapport om Roskilde Universitet Tilsynsmøde den 22. november 2010

Rapport om Roskilde Universitet Tilsynsmøde den 22. november 2010 Rapport om Roskilde Universitet Tilsynsmøde den 22. november 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen maj 2011 Indhold > 1. Indledning 7 2. Dagsorden 8 3. Status for Roskilde Universitet 9 3.0 Opfølgning

Læs mere

Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen

Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen > Baggrundsmateriale om Handelshøjskolen i København Dialogmøde den 1. juni 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen juni 2010 Indhold > 1. Indledning

Læs mere

Rapport om Danmarks Tekniske Universitet Tilsynsmøde den 6. december 2010

Rapport om Danmarks Tekniske Universitet Tilsynsmøde den 6. december 2010 Rapport om Danmarks Tekniske Universitet Tilsynsmøde den 6. december 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen maj 2011 Indhold > 1. Indledning 7 2. Dagsorden 8 3. Status for Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Rapport om Aalborg Universitet Møde med Aalborg Universitet fredag den 3. december 2010

Rapport om Aalborg Universitet Møde med Aalborg Universitet fredag den 3. december 2010 Rapport om Aalborg Universitet Møde med Aalborg Universitet fredag den 3. december 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen maj 2011 Indhold > 1. Indledning 7 2. Dagsorden 8 3. Status om Aalborg Universitet

Læs mere

Rapport om Aarhus Universitet Tilsynsmøde med Aarhus Universitet den 26. januar 2010

Rapport om Aarhus Universitet Tilsynsmøde med Aarhus Universitet den 26. januar 2010 Rapport om Aarhus Universitet Tilsynsmøde med Aarhus Universitet den 26. januar 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen maj 2011 Indhold > 1. Indledning 7 2. Dagsorden 8 3. Status 9 3.0 Opfølgning på sidste

Læs mere

Rapport om IT-Universitet Møde med IT-Universitetet onsdag den 23. marts 2011

Rapport om IT-Universitet Møde med IT-Universitetet onsdag den 23. marts 2011 2 Rapport om IT-Universitet Møde med IT-Universitetet onsdag den 23. marts 2011 Universitets- og Bygningsstyrelsen maj 2011 Indhold > 1. Indledning 7 2. Dagsorden 8 3. Status om IT-Universitetet 9 3.0

Læs mere

Rapport om Handelshøjskolen i København Møde med Handelshøjskolen i København tirsdag den 8. marts 2011

Rapport om Handelshøjskolen i København Møde med Handelshøjskolen i København tirsdag den 8. marts 2011 Rapport om Handelshøjskolen i København Møde med Handelshøjskolen i København tirsdag den 8. marts 2011 Universitets- og Bygningsstyrelsen juni 2011 Indhold > 1. Indledning 7 2. Dagsorden 8 3. Status om

Læs mere

Rapport om Syddansk Universitet Tilsynsmøde den 23. november 2012

Rapport om Syddansk Universitet Tilsynsmøde den 23. november 2012 Rapport om Syddansk Universitet Tilsynsmøde den 23. november 2012 Styrelsen for Universiteter og Internationalisering marts 2013 2 Indhold > 1. Indledning 4 2. Dagsorden 5 3. Status 6 3.1 Profil og strategiske

Læs mere

N OTAT. Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale

N OTAT. Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale N OTAT Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale Den 24. april 2015 Sags ID: SAG-2015-01692 Dok.ID: 1996755 Indtægter og udgifter/omkostninger, jf. kapitel 1 Fra 2007 til 2013 er universiteternes

Læs mere

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011. Indledende bemærkninger til beredskabet

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011. Indledende bemærkninger til beredskabet 31. maj 2012 J.nr. 2010-5615-05 IM Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab har eksisteret siden 2005. Gennem

Læs mere

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator.

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator. 3. september 2014 J.nr. 14/9275/283 PDA Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik,

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Redegørelse for ikke optagne ansøgere

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Rapport om Københavns Universitet Dialogmøde den 10. februar 2010

Rapport om Københavns Universitet Dialogmøde den 10. februar 2010 Rapport om Københavns Universitet Dialogmøde den 10. februar 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen juni 2010 Indhold > 1. Indledning 6 2. Dagsorden 7 2.1 Dagsorden for dialogmøde mellem Københavns Universitet

Læs mere

Universiteternes Statistiske Beredskab 2013

Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 - Læsevejledning og definitionsmanual Indledning Formålet med Universiteternes Statistiske Beredskab er at give politikerne og offentligheden et klart billede

Læs mere

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Aalborg Universitet ønsker, at en bred vifte af kvalificerede nøgletal indgår som en del af beslutningsgrundlaget

Læs mere

Den danske universitetssektor - kort fortalt

Den danske universitetssektor - kort fortalt Den danske universitetssektor - kort fortalt 2010 Danske Universiteter Tryk: Prinfoshop, Hedensted Forside: Billede taget af Danske Universiteters sekretariat ISBN 978-87-90470-47-0 Denne publikation kan

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2007

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2007 Noter til universiteternes statistiske beredskab 2007 Indledende bemærkninger: Det statistiske beredskab 2007 omfatter de indfusionerede sektorforskningsinstitutioner, der blev fusioneret med universiteterne

Læs mere

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab Indledende bemærkninger til beredskabet

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab Indledende bemærkninger til beredskabet 20. februar 2013 J.nr. 2013-5617-04 IM Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2012 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab har eksisteret siden 2005. Gennem

Læs mere

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator.

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator. 15. marts 2017 J.nr. 16/46704/283 MZ Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2016 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik, som

Læs mere

Notat om sammenligningsgrundlag

Notat om sammenligningsgrundlag Notat om sammenligningsgrundlag Til brug ved akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser Juli 2015-1 - Dokumentation i forbindelse med nøgletal, der anvendes i kriterium II Videngrundlag og IV

Læs mere

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2014

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2014 16. marts 2015 J.nr. 14/9275/283 PDA Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2014 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik, som

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2009

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2009 Noter til universiteternes statistiske beredskab 2009 Indledende bemærkninger: I det statistiske beredskab 2009 indgår de tidligere sektorforskningsinstitutioner, der blev fusioneret med universiteterne

Læs mere

Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017

Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017 Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017 Indledning Denne udviklingskontrakt omhandler IT-Universitetet i Københavns udvikling 2015-2017 inden for følgende områder: 1. Bedre kvalitet

Læs mere

Definition og indsamling af indikatorer til ny kvalitetsfinansieringsmodel for basismidler

Definition og indsamling af indikatorer til ny kvalitetsfinansieringsmodel for basismidler Notat Definition og indsamling af indikatorer til ny kvalitetsfinansieringsmodel for basismidler 30. november 2007 1 Indledning... 2 2 Definition af universitet... 2 3 Definition af hovedområder... 2 4

Læs mere

Notat om sammenligningsgrundlag

Notat om sammenligningsgrundlag Notat om sammenligningsgrundlag, august 2016 Notat om sammenligningsgrundlag Til brug ved akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser August 2016-1 - Notat om sammenligningsgrundlag, august 2016

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Rapport om Syddansk Universitet Tilsynsmøde den 25. november 2011

Rapport om Syddansk Universitet Tilsynsmøde den 25. november 2011 Rapport om Syddansk Universitet Tilsynsmøde den 25. november 2011 Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Juni 2012 2 Indhold > 1. Indledning 4 2. Dagsorden 5 3. Status 6 3.1 Profil og strategiske

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2006 KU s statistikberedskab 2006 hovedområdeopdelt Indledning 3 Nøgletal A: Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet 4 Nøgletal B: Formålsfordelt omkostningsbaseret

Læs mere

Akademikere beskæftiget i den private sektor

Akademikere beskæftiget i den private sektor Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 86 t TIL FOLKETINGETS UDVALG FOR FORSKNING OG UDDANNELSE 20. april 2017 MZ Akademikere beskæftiget i den private sektor Indledning Der er udsigt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. December 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. December 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne December 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om undervisningen på universiteterne (beretning nr. 16/2011)

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013 Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske universiteter, Efterårssemestret 2013 Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj 2014 Executive Summary Følgende kortlægningsanalyse fra

Læs mere

Rapport om Danmarks Tekniske Universitet Tilsynsmøde den 30. november 2012

Rapport om Danmarks Tekniske Universitet Tilsynsmøde den 30. november 2012 Rapport om Danmarks Tekniske Universitet Tilsynsmøde den 30. november 2012 Styrelsen for Universiteter og Internationalisering marts 2013 2 Indhold > 1 Indledning 4 2 Dagsorden 5 3 Status 6 3.1 Profil

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 62 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 62 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 62 Offentligt Notat Modtager(e): Kopi: Dispensationer i forhold til opfyldelse af specifikke adgangskrav optagelsen 2008 Resumé Med hjemmel i adgangsbekendtgørelsens

Læs mere

Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010

Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010 Bilag 2 Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010 Afrapporteringen i nedenstående skema afspejler resultaterne i 2009 og første halvår af Signatur:

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2008

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2008 Noter til universiteternes statistiske beredskab 2008 Indledende bemærkninger: I det statistiske beredskab 2008 indgår de tidligere sektorforskningsinstitutioner, der blev fusioneret med universiteterne

Læs mere

Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus. Lasting Ideas

Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus. Lasting Ideas Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus Lasting Ideas Om Aarhus School of Business Aarhus School of Business er et af 12 universiteter i Danmark Aarhus School of Business er EQUIS akkrediteret,

Læs mere

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om undervisningen på universiteterne. August 2012

Beretning til Statsrevisorerne om undervisningen på universiteterne. August 2012 Beretning til Statsrevisorerne om undervisningen på universiteterne August 2012 BERETNING OM UNDERVISNINGEN PÅ UNIVERSITETERNE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 6

Læs mere

Universiteter i orkanens øje internationale udfordringer vidensamfund - globalisering - endelige ressourcer

Universiteter i orkanens øje internationale udfordringer vidensamfund - globalisering - endelige ressourcer Universiteter i orkanens øje internationale udfordringer vidensamfund - globalisering - endelige ressourcer Globaliseringsrådet sætter fornyet fokus på universiteterne Den danske regerings globaliseringsråd

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2010

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2010 14. februar 2011 J.nr. 2010-5615-05 IM Noter til universiteternes statistiske beredskab 2010 Indledende bemærkninger: Universiteternes statistiske beredskab er opdelt i to faser; studienøgletallene (tabel

Læs mere

K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET. Statistikberedskab

K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET. Statistikberedskab K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET Statistikberedskab 2008 1 KU s statistikberedskab 2008 hovedområdeopdelt Indledning 3 Nøgletal A: Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet 4 Nøgletal B: Formålsfordelt

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2016 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2016 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2016 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling af løn

Læs mere

Universiteternes statistiske beredskab 2010

Universiteternes statistiske beredskab 2010 Universiteternes statistiske beredskab 2010 - Læsevejledning og definitionsmanual Indledning Formålet med universiteternes statistiske beredskab er at give politikerne og offentligheden et klart billede

Læs mere

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017 Søgning 2017 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 20. marts, 2017 2. udgave, revideret 23. marts 2017 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2015 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2015 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2015 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling af løn

Læs mere

Det Danske Universitetscenter ved Graduate University of Chinese Academy of Sciences

Det Danske Universitetscenter ved Graduate University of Chinese Academy of Sciences Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

REKTORS JULETALE Søauditorierne 18. december 2009

REKTORS JULETALE Søauditorierne 18. december 2009 REKTORS JULETALE Søauditorierne 18. december 2009 Aarhus Universitet Aarhus Universitet i fortsat udvikling med vækst på helt centrale områder Rekordoptag i 2009 Større forskningsbevillinger Betydelig

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Tilsynsrapport om Danmarks Tekniske Universitet Tilsynsmøde den 12. december 2013

Tilsynsrapport om Danmarks Tekniske Universitet Tilsynsmøde den 12. december 2013 Tilsynsrapport om Danmarks Tekniske Universitet Tilsynsmøde den 12. december 2013 Tilsynsrapport om Danmarks Tekniske Universitet Udgivet af Foto Styrelsen for Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260

Læs mere

Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2016

Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2016 Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2016 Kvalitetssikring www.kvalitetssikring.aau.dk Dato: 30. oktober 2016 Sags. nr. 2016-412-00072 Notatet er gældende fra oktober 2016 og nøgletallene

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE?

HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE? NOTAT 54 02.09.2016 HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE? I debatten om hvorvidt et studiejob vil føre til forsinkelser på universitetsstudiet lyder et argument, at

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011 Optag på uddannelserne 2007-2011 September 2011 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Universiteter SDC-Sekretariatet Akkrediteringsinstitutionen. Information om FFL 2013

Universiteter SDC-Sekretariatet Akkrediteringsinstitutionen. Information om FFL 2013 Universiteter SDC-Sekretariatet Akkrediteringsinstitutionen Information om FFL 2013 Regeringen offentliggør i dag sit forslag til finanslov for 2013. Styrelsen for Universiteter og orienterer hermed om

Læs mere

Notat om SDU s seks nøgletal for uddannelseskvalitet

Notat om SDU s seks nøgletal for uddannelseskvalitet Notat om SDU s seks nøgletal for uddannelseskvalitet Indhold 1. Indledende bemærkninger... 2 1.1 Nyt mellemniveau (gul lampe)... 3 1.2 Særligt vedr. opgørelsen af nøgletal for frafald, studietid og ledighed

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (Studienøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (Studienøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2015 (Studienøgletal) KU s statistikberedskab 2015 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Nøgletal F: Aktivitets-produktionsoplysninger vedr. studerende... 3 Nøgletal

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2010 (Studienøgletal) KU s statistikberedskab 2010 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Nøgletal F: Aktivitets-produktionsoplysninger vedr. studerende...

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 7. JANUAR 2009

AARHUS UNIVERSITET 7. JANUAR 2009 7. JANUAR 2009 2008 et godt og travlt år for AU Strategi 2008-2012 Kvalitet og mangfoldighed 2 2008 et godt og travlt år for AU Strategien føres ud i livet Integrations- og forandringsprocessen Reorganisering

Læs mere

Notat om Syddansk Universitets seks nøgletal for uddannelseskvalitet

Notat om Syddansk Universitets seks nøgletal for uddannelseskvalitet Bilag 8 - Notat om nøgletal LGB/BMG Notat om Syddansk Universitets seks nøgletal for uddannelseskvalitet SDU s kvalitetsarbejde inddrager systematisk seks nøgletal for uddannelseskvalitet. Herunder er

Læs mere

Kvinder og mænd i videregående uddannelse 1

Kvinder og mænd i videregående uddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 21 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Kvinder og mænd i videregående uddannelse 1 Resumé

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 17. JUNI 2010 AARHUS UNIVERSITET MEDARBEJDERMØDE. Aulaen, 9. november 2010

AARHUS UNIVERSITET 17. JUNI 2010 AARHUS UNIVERSITET MEDARBEJDERMØDE. Aulaen, 9. november 2010 17. JUNI 2010 MEDARBEJDERMØDE DE Aulaen, 9. november 2010 De økonomiske rammer for Aarhus Universitet Aktuelle universitetspolitiske emner Visionsplan for den fysiske udbygning Status for den faglige udviklingsproces

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE Uddannelse er vigtig for Danmark. Det er der bred enighed om politisk og i samfundet generelt. Der er således bred enighed om målsætningen,

Læs mere

UNIVERSITETER I TAL 2009

UNIVERSITETER I TAL 2009 UNIVERSITETER I TAL 2009 Universiteter i tal 2009 Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Publikationen kan hentes på Universitets- og Bygningsstyrelsens hjemmeside: http://www.ubst.dk ISBN (internet):

Læs mere

REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010

REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010 17. JUNI 2010 REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010 Bestyrelsens beslutning Fire hovedområder: Aarhus Faculty of Arts, Kulturvidenskab Aarhus Faculty of Science and Technology, Naturvidenskab og Teknologi

Læs mere

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2017 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer minimum

Læs mere

Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København

Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København Bilag 6 Økonomisektionen Ref.: Georg Dam Steffensen 05. november 2010 Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København På baggrund af bestyrelsens godkendelse af de overordnede budgetrammer for

Læs mere

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013.

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14 10 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Universiteternes Statistiske Beredskab 2012

Universiteternes Statistiske Beredskab 2012 Universiteternes Statistiske Beredskab 2012 - Læsevejledning og definitionsmanual Indledning Formålet med Universiteternes Statistiske Beredskab er at give politikerne og offentligheden et klart billede

Læs mere

Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013

Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013 Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013 I globaliseringsaftalen fra 2006 blev det besluttet at fordoble det årlige ph.d.-optag fra 2003 til 2010 1. Ved globaliseringsaftalens udløb

Læs mere

INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT

INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT Maj 2016 INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT AF CHEFKONSULENT SARAH GADE HANSEN, SGA@DI.DK OG STUD.SCIENT.OECON RIKKE RHODE NISSEN, RIRN@DI.DK Antallet af internationale studerende i Danmark

Læs mere

Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper. Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015)

Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper. Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015) Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015) Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser

Læs mere

Sekretariatet. Ph.d.ernes arbejdsmarked udfordringer og videnbehov

Sekretariatet. Ph.d.ernes arbejdsmarked udfordringer og videnbehov Sekretariatet Ph.d.ernes arbejdsmarked udfordringer og videnbehov Resumé: Universiteterne har nu nået målet om at optage min. 2400 ph.d.er om året i 2010, men dermed rejser der sig nye udfordringer: Hvordan

Læs mere

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper Optag 2015 Nr. 1 Oversigt, uddannelsesgrupper og institutioner 1. Samlet optag Det samlede optag på de videregående uddannelser er i 2015 på 65.298 studerende, hvilket er 2 pct. højere end sidste år, svarende

Læs mere

[TITLE WITH CAPITAL LETTERS] AARHUS UNIVERSITET

[TITLE WITH CAPITAL LETTERS] AARHUS UNIVERSITET [TITLE WITH CAPITAL LETTERS] UDDANNELSE -VEJEN TIL VÆKST Uddannelser og vækst Dagens tema: Hvordan kan uddannelser bidrage til øget vækst? Regeringens svar: Hurtigere og højere Udgangspunktet: Uddannelsesniveau,

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2015 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Formål Københavns Universitet

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

Ph.d.er i tal. Forskeruddannelsesstatistik

Ph.d.er i tal. Forskeruddannelsesstatistik Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik 2005-2006 Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik 2005-2006 Statistikken er udarbejdet af: Udgiver: Dansk Center for Forskningsanalyse Adresse: Finlandsgade

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2014 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2014 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2014 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling

Læs mere

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse 27. MAJ 2015 UDDANNELSESSERVICE Afrapportering Københavns

Læs mere

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2017 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Formål Københavns Universitet gennemfører årlige

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2017

Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2017 Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2017 Kvalitetsenheden www.kvalitetssikring.aau.dk Dato: 15-09-2017 Sagsnr.: nr. 2017-412-00361 Notatet er gældende fra oktober 2017 og nøgletallene

Læs mere

Bilag om dansk forskeruddannelse 1

Bilag om dansk forskeruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 6 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om dansk forskeruddannelse

Læs mere

1. PROFESSORATSPOLITIK... 2

1. PROFESSORATSPOLITIK... 2 NOTAT Professoratspolitik på Arts Indhold 1. PROFESSORATSPOLITIK... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Professorater ift. øvrige hovedområder og universiteter... 2 1.3 Strategiske målsætninger fra 2013... 3 1.4 Anvendelse

Læs mere

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 10-0201 - BORA - 22.10.2010 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 2010-2012 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter,

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) Nøgletal I korrigeret d. 3. juni 2013

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) Nøgletal I korrigeret d. 3. juni 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab (økonominøgletal) Nøgletal I korrigeret d. 3. juni 2013 KU s statistikberedskab hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og

Læs mere

Aarhus Universitets udbygningsplaner. Mandag, den 17. december 2007

Aarhus Universitets udbygningsplaner. Mandag, den 17. december 2007 s udbygningsplaner Mandag, den 17. december 2007 Rammer og muligheder Radikalt nye randbetingelser: Globaliseringsmilliarderne Vækst krav til fysisk udbygning Fusionerne Spørgsmål om struktur, hvis høste

Læs mere

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer Strategiske AU s mål er ift. 2011 at opnå derfor have kvalitetssikring af uddannelser på opnå fuld

Læs mere