FORSLAG. Budgetforslag 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG. Budgetforslag 2016"

Transkript

1 FORSLAG Budgetforslag 2016

2

3 Indholdsfortegnelse Generelt Indledning 1 Økonomiske nøgletal 4 Udvalg Bolig- og Ejendomsudvalget 7 Undervisningsudvalget 9 Sundheds- og Omsorgsudvalget 13 Kultur- og Fritidsudvalget 17 Børneudvalget 21 Socialudvalget 25 By- og Miljøudvalget 29 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 35 Magistraten 39 Oversigter Bevillingsoversigt 43 Sammendrag af budget 47 Takstoversigt 51 Befolkningsprognose 57 Pris- og lønfremskrivningsprocenter 60

4

5 Budgetforslag 2016 Direktionen har udarbejdet et administrativt budgetforslag, som udgangspunkt for budgetdrøftelserne. I lighed med sidste år består budgetforslaget af to dele: Et budgetforslag samt tekniske bemærkninger. De tekniske bemærkninger offentliggøres på kommunens hjemmeside og indeholder en mere teknisk gennemgang af de enkelte udvalg. Nærværende budgetforslag indeholder en beskrivelse af den overordnede økonomi for hele kommunen og de enkelte udvalg. Kommunens overordnede økonomi beskrives i afsnittet længere nede i denne indledning i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi, der sætter rammerne for kommunens service- og anlægsudgifter. Budgetforslaget giver et overblik over kommunens samlede økonomi i form af oversigterne Økonomiske nøgletal, Bevillingsoversigt samt Sammendrag af budget. Disse oversigter giver et indblik i hvordan budgettet fordeler sig mellem de enkelte fagudvalg samt hvilken volumen, der knytter sig til de mange forskellige opgaver kommunen varetager. De enkelte fagudvalg beskrives herudover hver for sig. I disse beskrivelser er der fokus på udvalgets aktiviteter, centrale indholdsmål for udvalgets arbejde, ligesom der for hvert udvalg er beskrevet de strategiske udfordringer, der arbejdes med. Udvalgsbeskrivelserne indeholder de enkelte udvalgs driftsbudget for Herudover er der en oversigt over hvilke anlæg, direktionen foreslår for 2016 samt det samlede overslag for disse. Udvalgsbeskrivelserne giver et indblik i de enkelte udvalgs fagområder og udviklingen indenfor disse. Aftale om kommunernes økonomi 2016 Der er primo juli indgået aftale om kommunernes økonomi for Helt centralt i aftalen er beslutningen om, at kommunernes skal tilvejebringe et omprioriteringsbidrag, som i 2016 udgør 0,2 pct. af kommunernes serviceudgifter, men fra 2017 årligt vil udgøre 1 pct. af serviceudgifterne. Der er herudover aftalt et likviditetstilskud på 3,5 mia. kr. i 2016, hvoraf 1,5 mia. kr. fordeles til alle kommunerne, og et anlægsniveau, der indeholder en reduktion på 0,9 mio. kr. for hele landet i forhold til budget Endelig er der igen aftalt en statsfinansieret tilskudspulje på 150 mio. kr. til skattelettelser. Serviceudgifter Kommunens serviceramme udgør i ,845 mia. kr. Heri indgår en reduktion i servcierammen, som følge af omprioriteringsbidraget, der netto, udgør ca. 7,5 mio. kr. på Frederiksberg i Endvidere er servicerammen hævet som følge af, at ældremilliarden er indarbejdet i bloktilskuddet. Aftalen har fokus på, at kommunerne derved sikres fuld lokalpolitisk beslutningskompetence over midlernes anvendelse. Anlægsudgifter Der er med aftalen fastlagt en samlet bruttoanlægsramme på 16,6 mia. kr. (ekskl. ældreboliger). Det er 0,9 mia. kr. mindre end i For andet år i træk er rammen således blevet reduceret med ca. 1 mia. kr. Anlægsrammen fordeles ikke på forhånd ud fra bestemte fordelingsnøgler, men er en del af den koordineret budgetlægning kommunerne imellem. Det kan derfor heller ikke angives, hvor stor kommunens anlægsramme er for Direktionens oplæg til anlægsplan har fokus på, på den ene side at sikre, at kommunens anlægsniveau stille og roligt reduceres i takt med at presset fra befolkningsudviklingen aftager. Samtidig vil direktionens anlægsplan have fokus på, at tage hensyn til særlige forhold på Frederiksberg. Den koordinerede budgetproces vil afklare Frederiksberg endelige muligheder på investeringsområdet. Overførselsudgifter Der forventes en stigning i overførselsudgifterne i Dette kan for en stor dels vedkommende forklares med stigende udgifter til ressourceforløb- og jobafklaringsydelser, udgifter til kontanthjælp til flygtninge samt førtidspensioner. Helt centralt i opgørelsen af overførselsudgifterne for 2016 er endvidere refusi- Side 1

6 onsomlægningen på beskæftigelsesområdet. Finansiering Aftalen indeholder et likviditetstilskud i 2016 på i alt 3,5 mia. kr., hvoraf 1,5 mia. kr. fordeles efter folketal, og 2 mia. kr. fordeles efter behovskriterier. Hertil kommer en lånepulje på 0,5 mia. til vanskeligt stillede kommuner. Flygtningetilskuddet videreføres fra 2015 til 2016 med dels 200 mio. kr. til integration og dels 125 mio. kr. til de nødvendige investeringer i blandt andet boliger. Samlet forventes tilskuddet at udgøre 5 mio. kr. for Frederiksberg. Med aftalen er der vedtaget tilskud til skattelettelser med henholdsvis 75, 50, 50 og 25 pct. af nettoprovenutabet i årene 2016, 2017, 2018 og Tilskudspuljen dækker ligesom for 2015 en ramme for skattelettelser op til 200 mio. kr. dvs. et maksimalt tilskud på 150 mio. kr. i 2016, som finansieres af staten. 3 mia. kr. af bloktilskuddet er fortsat betinget af kommunernes samlede overholdelse af servicerammen. I 2. FO forventes betingelsen opfyldt, således at bloktilskuddet er fuldt indarbejdet i kommunens nøgletal. Det finansielle område Det finansielle område omfatter: Skatteindtægter, Tilskud og udligning, Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden, Lånoptagelse, Renter og afdrag, Finansforskydninger samt Tilgang og afgang på kassebeholdningen. Nedenfor er kort opsummeret vedrørende Tilskud og udligning og skatter, mens på øvrige finansielle poster beskrives i de tekniske budgetbemærkninger. Tilskud og udligning Nettoindtægter fra tilskud og udligning udgør 2,9 mio. kr. i budgetforslag Heri indgår udgifter på 3 mio. kr. til refusion af købsmoms. Derudover forventes beskæftigelsestilskud inkl. efterregulering at give en indtægt på 239,9 mio. kr. Samlet forventes der nettoindtægter vedr. tilskud og udligning på 242,8 mio. kr. i budgetforslag Denne nettoindtægt indeholder det ekstraordinære finansieringstilskud til kommunerne på 1,5 mia. kr., hvoraf Frederiksbergs andel udgør 28 mio. kr. Der var også et ekstraordinært tilskud i budgetterne Skatter I budget 2016 er indregnet skatteindtægter på 5,5 mia. kr., som er fordelt på følgende poster: Forventede skatter i 2016 Mio. kr. Kommunal indkomstskat ,1 Selskabsskat -52,0 Anden skat på indkomster -23,0 Grundskyld -450,2 Dækningsafgifter -58,4 I alt ,7 Den kommunale indkomstskat er opgjort ud fra en fastholdt udskrivningsprocent på 22,8 pct. og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Indtægten fra selskabsskat er budgetlagt ud fra den endelig udmeldte kommunale andel af virksomhedernes overskud for indkomståret Anden indkomstskat omfatter dødsboskatter i komplekse sager, samt forskerskatteordningen. Grundskyld betales af den afgiftspligtige grundværdi defineret ud fra den offentlige vurdering. De fleste ejendomme på Frederiksberg betaler grundskyld af en værdi lavere end den offentlige vurdering og vil derfor opleve en stigning i grundskyldsudgift på 6,6 pct. i 2016 svarende til reguleringsprocenten fastsat af Folketinget. Der forventes et nyt vurderingssystem i tide til, at alle ejendomme får nye vurderinger fra 2017, men evt. ændringer som konsekvens heraf kendes ikke før efter vedtagelsen af budgettet for Dækningsafgift betales af ejendommenes forskelsværdi (bygninger på grunden mv.), samt grundværdi for de offentlige ejendomme, som er fritaget for grundskyld. På erhvervsejendomme er promillen 5 fra 2015 og frem, mod 8 promille i Side 2

7 Generelle budgetbemærkninger Styrelsesloven Det formelle grundlag for udarbejdelsen af det kommunale budget er Lov om kommunernes styrelse (jf. lovbekendtgørelse nr. 769 af 6. juni 2015) Bevillingsniveau Driftsbevillingsniveauet ligger på udvalgsniveau med en bruttobevilling til hvert udvalg. Udvalget opdeler sin bevilling i aktiviteter og herunder eventuelt i opgaver, der delegeres til områder og institutioner. Drifts- og anlægsbevillingerne fremgår i dette budgetforslag som nettobevillinger. I de tekniske bemærkninger er bevillingerne angivet som brutto. Udvalgsstyre Frederiksberg Kommune har udvalgsstyre, som kendetegnes ved, at den umiddelbare forvaltning af sagsområder og forberedelse af sager til Kommunalbestyrelsen varetages af udvalgene, mens borgmesteren har den øverste daglige ledelse af den kommunale administration. Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af kommunens styrelsesvedtægt valgt at benævne økonomiudvalget Magistraten og medlemmerne af Magistraten rådmænd. Budgetforudsætninger I beregningen af budgetrammerne er der taget udgangspunkt i budgetoverslagsårene fra budget Disse rammer er ændret i forhold til vedtagne ændringer i opgaverne til og med de ændringer, der følger af 2. finansielle orientering. Desuden er der indarbejdet nye skøn for demografiafhængige områder, skatter, tilskud og udligning samt øvrige finansielle poster. Direktionens oplæg til budget 2016 indeholder effektiviseringsforslag, der sikrer at eventuel udgiftsvækst indenfor servicerammen neutraliseres, ligesom direktionens effektiviseringsforslag skaber mulighed for politisk prioritering. baggrund af den forventede befolkningsudvikling i Frederiksberg Kommune er budgetrammerne for dagtilbud, skole og fritidsordninger korrigeret. Det samme gør sig gældende for udvalgte delrammer under ældreområdet, sundhed og folkeoplysning. Befolkningsprognosen udarbejdes ved brug af historiske data vedrørende statusbefolkning og bevægelser samt et boligbyggeprogram, der ligger til grund for fremskrivningen. Takster Taksterne er som hovedregel reguleret med den gennemsnitlige pris- og lønudvikling. Takster, der reguleres på anden vis udover den gennemsnitlige pris- og lønudvikling, beskrives i de respektive udvalgsgennemgange. Forsyningsvirksomhed Budgetlægningen af renovation holdes uden for budgetrammeberegningen, idet området er takstfinansieret og ikke må sammenblandes med det skattefinansierede område. Forrentningen af mellemværendet med kommunen beregnes på baggrund af en dansk 10-årig statsobligationsrente pr. 31. december. Befolkningsudviklingen Frederiksberg Kommune udarbejder årligt en befolkningsprognose, der skaber grundlag for såvel den økonomiske som den fysiske planlægning i kommunen. På Side 3

8 Økonomiske nøgletal kr. B2015 BF2016 BO2017 BO2018 BO2019 Ordinær drift Forskudsskatter Øvrige skatter Efterregulering Ordinære skatter i alt Driftsudgifter heraf serviceudgifter P/L regulering Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden Drift inkl. P/L Ordinær driftsresultat før tilskud og udligning Tilskud og udligning (TU) Efterregulering Efterregulering, parkeringsindtægter Tilskud og udligning (TU) i alt Ordinær drift efter tilskud & udligning Renter Strukturel balance (drift, skat, TU og renter) Anlægsudgifter Anlægsudgifter, klima Anlæg, ældreboliger Anlægsindtægter P/L regulering Indskud mv Anlæg i alt Heraf lånefinansieres Anlægsudgifter efter evt. lån I alt drift efter tilskud, renter og anlæg Afdrag Øvrige finansforskydninger I alt afdrag og finansforskydninger Side 4

9 1.000 kr. B2015 BF2016 BO2017 BO2018 BO2019 Skattefinansieret område i alt Renovation i alt Kasseforbrug Kasse ultimo (før deponering) Heraf deponerede beløb Disponibel kasse ultimo (efter deponering) Side 5

10 Side 6

11 Bolig- og Ejendomsudvalget Aktiviteter Udvalget varetager forvaltningen af de kommunale ejendomme og grunde, hvor opgaven ikke er henlagt til andre fagudvalg. Udvalget varetager desuden kommunens myndighedsopgaver i henhold til boliglovgivningen, herunder byfornyelse. Byfornyelse Byfornyelse dækker udgifter til at afdrage lån optaget til fornyelse af nedslidte ejendomme iht. den gamle byfornyelseslov. Herudover indgår budget til indfasningsstøtte ifm. byfornyelse efter den nuværende byfornyelseslov. Byfornyelsen gennemføres som bygningsfornyelse, som omfatter støtte til at forbedre beboelsesbygningerne med flere tidssvarende boliger, og der vil blive gennemført byfornyelse af facaderne på kommunens hovedstrøg. Herudover vil man prioritere byfornyelsesprojekter, der indeholder byøkologiske tiltag, der har til hensigt at nedbringe ejendommenes energiforbrug/co 2 -udslip. Under Byfornyelse og boligforbedring budgetteres endvidere på Ældreboliger, der omfatter ydelsesstøtte vedrørende privat boligbyggeri. Driftstilskud til kollegier og andelsboliger omfatter udgifter til ydelsesstøtte til andels- og ungdomsboliger samt driftsudgifter til støttet boligbyggeri, dvs. almene boliger. Efter tidligere lovgivning skulle kommunen betale ydelsesstøtte til finansiering af byggeriet. Forpligtigelsen gælder stadig for en række almene byggerier. Derfor er der stadig afsat budget til kommunens betalinger. Ejendomme Ejendomme omfatter to delopgaver: Beboelsesejendomme og andre ejendomme omfatter udlejningsejendomme, som udlejes til boligsøgende, der akut er uden bolig. Lejen beregnes efter lejelovgivningens regler. Ejendomme til kommunale formål, budgetteres under de enkelte serviceområders hovedkonti og vedrører udvendig vedligeholdelse og vedligeholdelse af tekniske installationer, evt. grundskyld og evt. huslejeudgift til tredjepart. Grundarealer Grundarealer omfatter driftsudgifter og lejeindtægter vedrørende arealer og pladser til ubestemte formål. Indholdsmål By- og Boligområder Sikre et tilstrækkeligt udbud af attraktive og tidssvarende boliger Byfornyelse af de dårligste gårdrum og ejendomme Sikre flere grønne friarelaer Strategiske tiltag og udfordringer Bolig- og Ejendomsudvalgets budget er uafhængig af, hvor mange der benytter byen og kommunens bygninger. Det skaber udfordringer. Særligt i en tid, hvor flere og flere flytter til Frederiksberg. En attraktiv kommune i vækst stiller også krav til vedligeholdelse af kommunens bygninger, hvis standarden ikke skal forringes, når alting bruges mere intensivt. By- og boligkvaliteten Investeringen i byfornyelse er væsentlige elementer i bestræbelserne på at styrke Frederiksbergs særlige identitet i byens rum og bygninger. Bygningernes facader fornys og lejligheder bringes op til nutidens standarder i forhold til toiletforhold og energiforbrug til glæde og gavn for byens borgere og miljøet. Flere funktioner skal tænkes ind, når områder fornyes og forbedres. Udfordringen er, at der skal skabes levende bymiljøer, aktivitet og flere attraktive muligheder for ophold der, hvor livet leves. Så områderne løftes fysisk og socialt, forbedrer livskvaliteten i hverdagen for borgerne og gavner kommunens miljø og økonomi på længere sigt. Kommunens ejendomme Vedligeholdelsesbehovet for kommunens ejendomme beregnet på basis af vedligeholdelsestilsyn viser, at der i 2016 vil være et vedligeholdelsesbehov på omkring 150 mio. kr. Løbende og planlagt vedligeholdelse er den mest omkostningseffektive vedligeholdelsesstrategi, idet man herved i videst muligt omfang kan undgå akutte skader på ejendommene. Vedligeholdelsesbehovet kan holdes på et fornuftigt niveau med det budgetniveau, som Side 7

12 blev lagt ind i overslagsårene i forbindelse med budget Driftsbevillinger Drift: mio. kr. netto Byfornyelse 30,6 Ejendomme 67,7 Grundarealer 0,8 I alt 99,1 Udvikling i budgettet I forhold til sidste års budget er budgettet forøget med 29,0 mio. kr. Dette dækker over en forøgelse på 0,1 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en forøgelse på 28,9 mio. kr. som følger af ændringer besluttet siden budgetvedtagelsen (væsentligst centralisering af energibudgetter som en del af facility management.) For nærmere specificering af de enkelte ændringer se bilag 4 i hhv. 1. og 2. finansielle orientering. Anlæg i henhold til direktionens anlægsplan Anlæg mio. kr. netto 2016 Samlet overslag Skybrudssikring af kommunale ejendomme 0,0 10,0 Byfornyelse og boligforbedring 14,3 196,7 Pulje til imødekommelse af AT-påbud* 3,0 0,0 Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster* 2,0 0,0 Pulje til rådhusarbejder* 4,0 0,0 Pulje til planlagt vedligehold af kommunens ejendomme* 7,0 0,0 I alt 30,3 206,7 Note: Puljerne er flerårige uden slutdato, hvorfor et samlet overslag ikke er relevant. Side 8

13 Undervisningsudvalget Aktiviteter Undervisningsudvalget har ansvaret for folkeskolen på Frederiksberg herunder SFO, klubber og Ungdomsskolen samt rådgivning og specialiserede tilbud der knytter sig til folkeskolen. Undervisning Folkeskolen omfatter ti folkeskoler og to specialskoler med tilhørende sfo er og klubber. Undervisningsområdet varetager en række myndighedsopgaver omkring tilsyn med undervisningspligten, tilsyn og betalinger til frie grundskoler, befordringsgodtgørelse, syge- og hjemmeundervisning samt tilskud til efterskoler. Fællesrådgivningen for Børn og Unge tilbyder psykologisk og pædagogisk rådgivning til børn, unge og familier. Tandplejen Tandplejen udfører tandpleje for børn og unge i alderen 0 17 år. Ungdomsuddannelse Frederiksberg Kommunes Ungdomsskole udbyder valgfag på tværs af skolerne samt udbyder undervisningstilbud i fritiden rettet primært mod årige. For unge, der bor i Frederiksberg Kommune, er det gratis at deltage på Ungdomsskolens hold. Tilmelding og information findes på skolens hjemmeside: Unge Fritidsklubberne er et tilbud til børn fra 4. klasse, og de kan fortsætte i tilbuddet til de er 14 år. For årige har Frederiksberg Kommune et ungdomsklubtilbud. SSP og gadepiloter henvender sig til kommunens utilpassede unge, der har risiko for at ende i en kriminel løbebane. Institutioner og pladser Nedenfor ses en oversigt over det antal institutioner, der findes på Undervisningsudvalgets område, samt prognosen for antallet af pladser i Skoler og institutioner Prognosticeret antal pladser Type Antal Prognose 2015 Elever/ Klasser Børn Folkeskoler Skolefritidsordninger Fritidsklub Ungdomsklub Frederiksberg kommune har to specialskoler, samt fire specialklasserækker. Skolen ved Nordens plads indeholder et særligt klubtilbud. Herudover tilbydes specialpladser i de normale fritidstilbud. Nedenfor vises antallet af specialtilbud, svarende til det udmeldte antal pladser i Specialpladser i Frederiksberg Kommune Type Pladser Specialskoler 174 Specialklasser 154 Skolefritidsordninger 27 Fritidsklub 41 Ungdomsklub 4 Indholdsmål Folkeskolereformen udmøntes frem mod 2020, med afsæt i de fire Frederiksbergprincipper : 1) Fokus på fremdrift i læring 2) Skolen ud i verden, verden ind i skolen den åbne skole 3) Skolen er tryg, motiverende og aktiverende, og 4) Fælles ansvar for børnenes udvikling Reformen betyder et intensiveret samarbejde på tværs af skole, SFO og klub der skal understøttes organisatorisk. Medarbejderne i SFO og klub skal fremover indgå i den understøttende undervisning. Der er fra skoleåret 2014/15 etableret én samlet skoleledelse hvori SFO og klub indgår. Undervisningsudvalget har fastlagt tre overordnede målsætninger for de kommende år der uddybes nedenfor. Side 9

14 Inklusion Den nationale målsætning for inklusion indebærer, at 96% af de undervisningspligtige i 2015 skal være inkluderet i de almene undervisningstilbud. Undervisningsudvalget vedtog i april 2013 en inklusionsstrategi, der bygger på følgende tiltag: 1. Tiltag der mindsker eksklusion fra almenområdet 2. Tiltag der muliggør en tilbagevenden fra specialområdet til almenområdet 3. Tiltag der kompetenceudvikler medarbejdere og sikrer systematisk vidensdeling 4) Støttetiltag til medarbejdere der arbejder med børnene Der er i overensstemmelse med strategien vedtaget en finansieringsmodel, der understøtter inklusion med en fireårig indfasning, igangsat kompetenceudvikling samt indsats for at etablere inkluderende miljøer på alle skoler. Ungdomsuddannelse Den nationale målsætning for ungdomsuddannelse indebærer, at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Analyser har afdækket fire indsatsområder: 1. Styrke motivationen for skolegang 2. Løfte eleverne fagligt 3. Styrke de unges selvstændighed og ansvarsfølelse 4. Styrke vejledningsindsatsen. For at styrke handlegrundlaget har Undervisningsudvalget godkendt, at der indkøbes specialkørsler fra Danmarks Statistik, der muliggør en løbende opfølgning og samtidig har identificeret de fire vigtigste indsatsområder. Der sættes målrettet ind overfor elever med faglige huller, for at sikre et stærkt fagligt fundament efter udskolingen. Fra 2015 fokuseres vejledningsindsatsen efter en model, hvor resurserne i Ungdommens Uddannelsesvejledning fokuseres på de 20% med de svageste forudsætninger. Et trygt lokalområde Frederiksberg skal fortsat opleves som et trygt sted af bo og færdes. Kommunalbestyrelsen tiltrådte i 2012 KRIM-planen, der med afsæt i en niveaudeling af de unge, sikrer at SSP kan reagerer med den rette indsats. I 2015 gennemføres en decentralisering af SSP-indsatsen, så den forankres i netværksgrupper omkring den enkelte skole. Strategiske tiltag og udfordringer Demografisk udvikling Undervisningsudvalgets område har gennem en årrække stået overfor en markant demografisk udfordring. Antallet af skolebørn (6-16-årige) stiger fortsat igennem hele perioden. I budgetperioden stiger antallet af skolebørn med 632 børn og unge, og frem til 2027 med børn og unge. Til sammenligning udgør elevtallet i en 3-4 spors (antal klasser på samme årgang) skole omkring 800 elever. Udfordringerne er hidtil håndteret gennem planlagte udbygninger af kapaciteten på Lindevangsskolen, Skolen på Duevej og Skolen på Nyelandsvej samt en helt ny skole på Grundtvigsvej. Hermed er kapacitetsudfordringen dækket frem til udgangen af budgetperioden. Skoleforligskredsen drøfter i 2015 løsninger for 2020 frem til Den demografiske udfordring presser naturligvis også tandplejen og rådgivningsenheden. Figur 1 Indekseret (2015=100) udvikling i antallet af skolebørn Kilde: Frederiksberg Kommunes Befolkningsprognose Styrket fokus på læring Fagligheden for alle børn skal forbedres med Folkeskolereformen. Derfor iværksættes en fokuseret indsats for at forbed- Side 10

15 re kvaliteten af timerne og sikre målbare forbedringer. Samtidig iværksættes en omfattende kompetenceudvikling af lærere og pædagoger, hvor der blandt andet uddannes en ressourceperson pr. klassetrin pr. skole, som dækker læringsmålstyring, feedback og progression. Pædagogerne kompetenceudvikles så de kan indgå i den understøttende undervisning. I 2015/16 igangsættes et omfattende kompetenceudviklingsprojekt Læring der ses støttet af A. P. Møller Fonden med 14,8 mio. kr. og fra foråret 2016 et projekt med fokus på de basale læse- og matematikfærdigheder i indskolingen. Projekt Tidlig literacy tidlig numeracy har fået en bevilling fra fonden på 4,25 mio. kr. Uledsagede flygtningebørn Frederiksberg Kommune modtager i lighed med landets øvrige kommuner, en række uledsagede flygtningebørn under 18 år. Der skal i budgetperioden findes varige løsninger på skolegang m.v. Aktuelt sker undervisningen i modtageklasserne på Skolen på Bülowsvej og fra august 2015 også på Frederiksberg Ny Skole. Driftsbevillinger Drift: mio. kr. netto Undervisning 681,2 Tandplejen 28,9 Ungdomsuddannelse 11,6 Unge 59,4 I alt 781,2 Udvikling i budgettet I forhold til sidste års budget er budgettet udvidet med 15,4 mio. kr. Dette dækker over en udvidelse på 20,2 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en reduktion på 4,8 mio. kr. som følger af ændringer besluttet siden budgetvedtagelsen. For nærmere specificering af de enkelte ændringer se bilag 4 i hhv. 1. og 2. finansielle orientering Anlæg i henhold til direktionens anlægsplan Anlæg: mio. kr. netto 2016 Samlet overslag Pavilloner Frederiksberg 0,9 1,8 Ny Skole Pavillon på Skolen på 0,8 1,0 Duevej Skolen på Duevej, udbygning 10,0 33,2 Lindevangsskolen, udbygning 23,6 43,2 Genanvendelse af Lollandsvej 0,5 0,5 som indsko- lingsbygning Skolen på Grundtvigsvej 41,2 155,5 Renovering af skolegårde 0,0 18,0 med klimatilpas- ning Klub Thorvaldsensvej 1,5 15,6 (tidligere Skoleforlig Klub Grundtvigsvej) NY: Udvidelse af anlægsforslag 0,0 9,0 Klub Thor- valdsensvej Klub Vagtelvej 5,7 16,9 Udvidelse Klub Louis P 0,5 0,5 Fuglevangsvej 5 - Udvidelse 1,8 6,7 af klubfacilitet - Klub Tempeltræet Ny: Udearealer - Flexarealer/shared 0,0 5,0 space ved Ny Hollænderskolen i alt 86,5 306,7 Takster Nedenfor ses udvalgte takster på Undervisningsudvalgets område. Takster 2016 Kr. pr. mdr. SFO Fritidsklub 263 Ungdomsklub 98 Side 11

16 Side 12

17 Sundheds- og omsorgsudvalget Aktiviteter Sundheds- og Omsorgsudvalget har ansvaret for kommunens aktiviteter på sundheds- og omsorgsområdet. Omsorgstilbud Omsorgstilbud dækker hovedsagligt udgifter til hjemmehjælp, hjemmesygepleje, ældreboliger og pladser på plejecentre, dagcentre samt Rehabiliteringsenheden Valby/Lioba. Hertil kommer en række tilbud, ordninger og ydelser f.eks. vaskeriordning, apotekerordning, ferierejser, tilskud til ældreklubber m.m. Hjælpemidler Aktiviteten dækker over udgifter til diverse hjælpemidler f.eks. høreapparater, forskellige proteser, briller samt tilskud til køb af bil og indretning af bolig. Sundhed Sundhed omfatter hovedsageligt udgifter til finansiering af borgernes brug af regionale sundhedsydelser f.eks. hospice, betaling for ventedage efter endt behandling og ambulant specialiseret genoptræning. Hertil kommer udgifter til aktiviteter i kommunalt regi f.eks. forebyggelse og den kommunale genoptræningsindsats. Aktivitetsbestemt medfinansiering Omfatter den kommunale medfinansiering, dvs. delvise finansiering, af borgernes brug af regionale sundhedsydelser f.eks. behandlinger på sygehuse, behandlinger i psykiatrien, konsultationer hos privat praktiserende læger samt konsultationer hos speciallæger. Institutioner og pladser Nedenfor ses en oversigt over udvalgte institutionsområder under Sundheds- og omsorgsudvalgets område, samt det prognosticerede antal pladser i Institutioner til ældre Type Antal Pladser Boligtilbud Dagtilbud Døgntilbud 3 96 Indholdsmål Indholdsmål 1: Tryghed hjælp når behovet opstår Et af hovedmålene i Frederiksberg Kommunes ældrepolitik er: Tryghed hjælp når behovet opstår På dette område har Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtaget konkrete mål. To centrale skal nævnes her: nødopkald og ventetid til plejebolig: Mindst 90 pct. af nødopkaldene skal have en responstid af en hjemmesygeplejerske på højest 30 minutter. Kilde: Sundheds- og Omsorgsudvalget 20/ pkt. 95. Ventetiden til plejebolig skal maksimalt være på 2 måneder uanset om borgeren har et specifikt ønske til en plejebolig eller ej. Kilde: Sundheds- og Omsorgsudvalget 31/ pkt. 30. Der følges løbende op på ovenstående mål i resultatrapporter, som forelægges for Sundheds- og Omsorgsudvalget kvartalsvist. En række forslag i budget 2016 understøtter dette indholdsmål. Det er f.eks. forslaget om Større effekt af aktivitetscentrene og en del af forslagene under den fælles overskrift En hjemmepleje målrettet effekt for borgeren bl.a. videre udbredelse af madordning og bedre arbejdsgange med hjælpemidler. Indholdsmål 2: Aktiv og selvhjulpen længst muligt Et andet hovedmål i Frederiksberg Kommunes ældrepolitik er: Aktiv og selvhjulpen længst muligt. Side 13

18 En overordnet indikator for dette mål er: Andelen af ældre borgere, som har kontakt med og modtager hjælp fra et kommunalt tilbud. Kilde: Resultatrapporterne Derudover skal hverdagsrehabiliteringsindsatsen fremhæves. I regi af hverdagsrehabilitering, dvs. gennemføres træning med det mål at ældre genvinder og/eller vedligeholder færdigheder. Konkrete indikatorer på hverdagsrehabilitering er: Antal og andel med en positiv effekt af TTH-træning efter 3, 6, 9 og 12 måneder. Gennemførte TTH-forløb Kilde: Resultatrapporterne Der følges løbende op på ovenstående mål i resultatrapporter, som forelægges for Sundheds- og Omsorgsudvalget kvartalsvist. En række forslag i budget 2016 understøtter dette indholdsmål. Det er særligt forslagene som er samlet under den fælles overskrift En hjemmepleje målrettet effekt for borgeren. Men også forslaget om hverdagsrehabilitering i hjemmesygeplejen understøtter målsætningen aktiv og selvhjulpenhed. Indholdsmål 3: Det nære sundhedsvæsen Frederiksberg Kommune arbejder målrettet med at videreudvikle det lokale sundhedsvæsen sådan, at sundhedsindsatsen bærer præg af sammenhæng og kvalitet, ligesom sundhedsindsatsen i højere grad integreres i tværgående indsatser, særligt i forbindelse med social- og beskæftigelsesområderne. Kilde: Sundheds- og Omsorgsudvalget 1/ pkt. 55. To centrale indikatorer for dette arbejde er: Udviklingen i antallet af ventedage efter færdigbehandling på et sygehus Udviklingen i akutte forebyggende indlæggelser. Der følges løbende op på ovenstående mål i resultatrapporter, som forelægges for Sundheds- og Omsorgsudvalget kvartalsvist. Blandt budgetforslagene er det bl.a. forslaget om en mere effektiv indsats mod inkontinens samt konsolidering af Døgnrehabiliteringsenheden Valby/Lioba på hospitalsgrunden, som understøtter dette indholdsmål. Indholdsmål 4: Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik Kommunalbestyrelsen godkendte 20. april 2015 (sag nr. 104) Frederiksberg Kommunes nye Sundhedspolitik Visionen som ligger til grund for Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik er: Borgere på Frederiksberg skal have et længere liv med flere gode leveår Sundhedspolitikken indeholder fire indsatsområder: Sundhed for alle, der handler om at sikre, at alle har de samme muligheder for at leve et sundt liv, og at der skal være større lighed i sundhedstilstanden på tværs af sociale og økonomiske forskelle. Fællesskaber, der handler om, hvordan de fællesskaber, vi deltager i, påvirker vores sundhed, og hvordan Frederiksberg kan arbejde for at styrke borgernes mentale sundhed og trivsel. Familier, der handler om at skabe gode rammer for børn og unges sundhed. Byrum, der handler om byens rum som omdrejningspunkt for fysisk udfoldelse og mental trivsel, men også miljø, luftforurening og klimatilpasning. Kilde: Sundhedspolitikken Sundhedspolitikken indeholder 11 mål: 1. Den sociale ulighed skal mindskes 2. Borgerne på Frederiksberg skal leve længere med flere gode leveår 3. Flere borgere skal have en sund og aktiv livsstil, både fysisk og mentalt 4. Flere unge skal have en ungdomsuddannelse 5. Flere børn, unge, voksne og ældre skal have en god mental sundhed 6. Alle borgere skal have mulighed for at være en del af et robust fællesskab Side 14

19 7. Børn på Frederiksberg skal vokse op i trygge og sunde rammer 8. Unges risikoadfærd skal mindskes 9. Byens rum skal være let tilgængelige for alle, så flere bruger dem til motion, leg, rekreation og dyrkelse af fællesskaber 10. Flere borgere skal gå eller cykle i hverdagen 11. Luften skal være renere, og der skal være rent vand og mindre støj i byens rum Kilde: Sundhedspolitikken Der følges løbende op på målene via resultatrapporter, statistik fra Region Hovedstaden, Sundhedsprofilen mv. Forslaget effektfokus og borgeren i centrum for forebyggelsesindsatsen understøtter arbejdet med sundhed. Strategiske tiltag og udfordringer På tre enkeltområder har Sundheds- og Omsorgsudvalget et vedvarende udgiftspres. Det omfatter udgifterne til hospice, hvor kommunen ikke har visitationsretten, men har finansieringspligten. Derudover omfatter det hjælpemidler samt den kommunale hjemmeplejen (timeprisoverholdelse). Alle tre områder er grundigt analyseret og afdækket ift. udgiftspres, modgående tiltag, styrket styring, nye udbud mm. Det permanente udgiftspres er foreslået løst via omprioritering af ældremilliarden (med cirka halvdelen af de godt 17 mio. kr.), idet omtalte udgiftspres også (hovedsageligt) vedrører ældreområdet. Det betyder, at anvendelsen af ældremilliardpuljen skal revurderes ift. restbeløbet, jv. den årlige plan for dette i udvalget. Dette gælder både de permanent igangsatte løft på området og de (få) projektbaserede indsatser. Der indgår til budgetkonferencen nærmere forslag vedr. dette Demografisk udvikling Grafen herunder viser den demografiske udvikling blandt kommunens ældrebefolkning fordelt på relevante aldersgrupper. Befolkningsudviklingen bruges bl.a. til at tilpasse budgettet til hjemmeplejen samt til at estimere behovet for plejeboliger i kommunen. Figur 1 Indekseret (2015=100) udvikling i antallet af ældre Kilde: Frederiksberg Kommunes Befolkningsprognose Driftsbevillinger Drift: mio. kr. netto Omsorgstilbud 750,9 Hjælpemidler 53,9 Sundhed 66,8 Aktivitetsbestemt medfinansiering 356,2 I alt 1.227,8 Udvikling i budgettet I forhold til sidste års budget er budgettet reduceret med 28,0 mio. kr. Dette dækker over en reduktion på 6,3 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en reduktion på 21,8 mio. kr. som følger af ændringer besluttet siden budgetvedtagelsen. For nærmere specificering af de enkelte ændringer se bilag 4 i hhv. 1. og 2. finansielle orientering. Anlæg i henhold til direktionens anlægsplan Anlæg mio. kr. netto 2016 Samlet overslag Modernisering af plejeboliger 4,2 671,5 Helhedsplan Solbjerg 0,9 2,0 Have, Sundheds- og omsorgsudvalget Renovering af boliger på 0,8 3,3 Lauritz Sørensens Vej I alt 5,8 676,8 Side 15

20 Side 16

FORSLAG. Budgetforslag 2015

FORSLAG. Budgetforslag 2015 FORSLAG Budgetforslag 2015 Indholdsfortegnelse Generelt Indledning 1 Økonomiske nøgletal 6 Udvalg Bolig- og Ejendomsudvalget 8 Undervisningsudvalget 10 Sundheds- og Omsorgsudvalget 14 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Bolig- og Ejendomsudvalget

Bolig- og Ejendomsudvalget Bolig- og Ejendomsudvalget Bolig- og Ejendomsudvalget Aktiviteter Udvalget varetager forvaltningen af de kommunale ejendomme og grunde, hvor opgaven ikke er henlagt til andre fagudvalg. Udvalget varetager

Læs mere

Frederiksberg er fortsat godt rustet

Frederiksberg er fortsat godt rustet Budget 2015 Forord Frederiksberg er fortsat godt rustet Der er flere gode grunde til at være tilfreds med Budget 2015. Først og fremmest har vi det nødvendige økonomiske grundlag på plads. Og det på en

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

FORSLAG. Budgetforslag 2017

FORSLAG. Budgetforslag 2017 FORSLAG Budgetforslag 2017 Indholdsfortegnelse Generelt Indledning 1 Økonomiske nøgletal 4 Udvalg Bolig- og Ejendomsudvalget 7 Undervisningsudvalget 9 Sundheds- og Omsorgsudvalget 13 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018 NOTAT Dato: 12. juni 2017 Budget 2018 Aftale om kommunernes økonomi for 2018 Den 1. juni 2017 har KL og Regeringen indgået aftale om de økonomiske rammer for kommunernes budgetter for 2017. Dette notat

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget

Generelle bemærkninger til Budget Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til Budget 2015-18 Økonomisk styring Byrådet vedtager kommunens budget for 2015-18 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Det er ledelsens ansvar at sikre, at der udarbejdes

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet

Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet 1.000 kr. Afholdt før 2012 2013 2014 2015 Efterfølgende år Samlet overslag Anlægsudgifter* 34.000 85.506 104.435 104.435 221.672

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018

Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018 Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018 24. april 2014 Sagsbeh: LFM Økonomiafdelingen Beregning af økonomiske nøgletal til budgetforslag 2015 2018 I dette bilag gennemgås de økonomiske nøgletal

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generelt. Borgmesterens forord 1. Indledning 3. Økonomiske nøgletal 6. Udvalg. Bolig- og Ejendomsudvalget 9

Indholdsfortegnelse. Generelt. Borgmesterens forord 1. Indledning 3. Økonomiske nøgletal 6. Udvalg. Bolig- og Ejendomsudvalget 9 Budget 2017 Indholdsfortegnelse Generelt Borgmesterens forord 1 Indledning 3 Økonomiske nøgletal 6 Udvalg Bolig- og Ejendomsudvalget 9 Undervisningsudvalget 11 Sundheds- og Omsorgsudvalget 15 Kultur-

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik

35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik 35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik Sundheds- og Omsorgsudvalget 1. besluttede, at de i sagen beskrevne elementer foreløbigt udgør et samlet plangrundlag

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge Erhverv og Udvikling Dato: 4. august 2016 Sagsbehandler: jote/bjha Notat Dato: 4. august 2016 Kopi til: Emne: Budgetudfordringer budget 2017-2020: Merudgifter til flygtninge Merudgifter på flygtningeområdet

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Ændringsforslag til økonomiudvalgets budgetforslag

Ændringsforslag til økonomiudvalgets budgetforslag Ændringsforslag til økonomiudvalgets budgetforslag 2018-2021 Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Lokallisten, Radikale Venstre, Konservative og Venstre er enige om at fremlægge et samlet

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET SKOLE- OG BØRNEUDVALGET Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) og specialundervisning Skolefritidsordninger

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om

Læs mere

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

Budget 2015. Tekniske bemærkninger

Budget 2015. Tekniske bemærkninger Budget 2015 Tekniske bemærkninger Indholdsfortegnelse Generelt Indledning 1 Økonomiske nøgletal 3 Bevillingsoversigt 5 Sammendrag af budget 7 Det finansielle område 11 Udvalg Bolig- og Ejendomsudvalget

Læs mere

Bilag 5b - Opfølgning på budgetforlig (anlæg)

Bilag 5b - Opfølgning på budgetforlig (anlæg) 01 Magistraten 005105 Tilbageskødning af grund i Flintholmområdet Igangsat 005066 Salg af arealer - Kraghave Igangsat 005070 Købsaftaler (mageskifte) Igangsat 013106 Salg af Bygaden 66, Kraghave Igangsat

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET SKOLE- OG BØRNEUDVALGET OPGAVER OG ØKONOMI Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Inklusionscenter og specialundervisning Skolefritidsordninger

Læs mere

Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling

Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling Side 1 af 5 BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI OM KOMMUNEN Dagsordener og referater Budgetter Byplanlægning Få indflydelse Politikker og planer Råd og nævn Udvalg Valg Åbenhed Om dagsordener

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere