FORSLAG. Budgetforslag 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG. Budgetforslag 2016"

Transkript

1 FORSLAG Budgetforslag 2016

2

3 Indholdsfortegnelse Generelt Indledning 1 Økonomiske nøgletal 4 Udvalg Bolig- og Ejendomsudvalget 7 Undervisningsudvalget 9 Sundheds- og Omsorgsudvalget 13 Kultur- og Fritidsudvalget 17 Børneudvalget 21 Socialudvalget 25 By- og Miljøudvalget 29 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 35 Magistraten 39 Oversigter Bevillingsoversigt 43 Sammendrag af budget 47 Takstoversigt 51 Befolkningsprognose 57 Pris- og lønfremskrivningsprocenter 60

4

5 Budgetforslag 2016 Direktionen har udarbejdet et administrativt budgetforslag, som udgangspunkt for budgetdrøftelserne. I lighed med sidste år består budgetforslaget af to dele: Et budgetforslag samt tekniske bemærkninger. De tekniske bemærkninger offentliggøres på kommunens hjemmeside og indeholder en mere teknisk gennemgang af de enkelte udvalg. Nærværende budgetforslag indeholder en beskrivelse af den overordnede økonomi for hele kommunen og de enkelte udvalg. Kommunens overordnede økonomi beskrives i afsnittet længere nede i denne indledning i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi, der sætter rammerne for kommunens service- og anlægsudgifter. Budgetforslaget giver et overblik over kommunens samlede økonomi i form af oversigterne Økonomiske nøgletal, Bevillingsoversigt samt Sammendrag af budget. Disse oversigter giver et indblik i hvordan budgettet fordeler sig mellem de enkelte fagudvalg samt hvilken volumen, der knytter sig til de mange forskellige opgaver kommunen varetager. De enkelte fagudvalg beskrives herudover hver for sig. I disse beskrivelser er der fokus på udvalgets aktiviteter, centrale indholdsmål for udvalgets arbejde, ligesom der for hvert udvalg er beskrevet de strategiske udfordringer, der arbejdes med. Udvalgsbeskrivelserne indeholder de enkelte udvalgs driftsbudget for Herudover er der en oversigt over hvilke anlæg, direktionen foreslår for 2016 samt det samlede overslag for disse. Udvalgsbeskrivelserne giver et indblik i de enkelte udvalgs fagområder og udviklingen indenfor disse. Aftale om kommunernes økonomi 2016 Der er primo juli indgået aftale om kommunernes økonomi for Helt centralt i aftalen er beslutningen om, at kommunernes skal tilvejebringe et omprioriteringsbidrag, som i 2016 udgør 0,2 pct. af kommunernes serviceudgifter, men fra 2017 årligt vil udgøre 1 pct. af serviceudgifterne. Der er herudover aftalt et likviditetstilskud på 3,5 mia. kr. i 2016, hvoraf 1,5 mia. kr. fordeles til alle kommunerne, og et anlægsniveau, der indeholder en reduktion på 0,9 mio. kr. for hele landet i forhold til budget Endelig er der igen aftalt en statsfinansieret tilskudspulje på 150 mio. kr. til skattelettelser. Serviceudgifter Kommunens serviceramme udgør i ,845 mia. kr. Heri indgår en reduktion i servcierammen, som følge af omprioriteringsbidraget, der netto, udgør ca. 7,5 mio. kr. på Frederiksberg i Endvidere er servicerammen hævet som følge af, at ældremilliarden er indarbejdet i bloktilskuddet. Aftalen har fokus på, at kommunerne derved sikres fuld lokalpolitisk beslutningskompetence over midlernes anvendelse. Anlægsudgifter Der er med aftalen fastlagt en samlet bruttoanlægsramme på 16,6 mia. kr. (ekskl. ældreboliger). Det er 0,9 mia. kr. mindre end i For andet år i træk er rammen således blevet reduceret med ca. 1 mia. kr. Anlægsrammen fordeles ikke på forhånd ud fra bestemte fordelingsnøgler, men er en del af den koordineret budgetlægning kommunerne imellem. Det kan derfor heller ikke angives, hvor stor kommunens anlægsramme er for Direktionens oplæg til anlægsplan har fokus på, på den ene side at sikre, at kommunens anlægsniveau stille og roligt reduceres i takt med at presset fra befolkningsudviklingen aftager. Samtidig vil direktionens anlægsplan have fokus på, at tage hensyn til særlige forhold på Frederiksberg. Den koordinerede budgetproces vil afklare Frederiksberg endelige muligheder på investeringsområdet. Overførselsudgifter Der forventes en stigning i overførselsudgifterne i Dette kan for en stor dels vedkommende forklares med stigende udgifter til ressourceforløb- og jobafklaringsydelser, udgifter til kontanthjælp til flygtninge samt førtidspensioner. Helt centralt i opgørelsen af overførselsudgifterne for 2016 er endvidere refusi- Side 1

6 onsomlægningen på beskæftigelsesområdet. Finansiering Aftalen indeholder et likviditetstilskud i 2016 på i alt 3,5 mia. kr., hvoraf 1,5 mia. kr. fordeles efter folketal, og 2 mia. kr. fordeles efter behovskriterier. Hertil kommer en lånepulje på 0,5 mia. til vanskeligt stillede kommuner. Flygtningetilskuddet videreføres fra 2015 til 2016 med dels 200 mio. kr. til integration og dels 125 mio. kr. til de nødvendige investeringer i blandt andet boliger. Samlet forventes tilskuddet at udgøre 5 mio. kr. for Frederiksberg. Med aftalen er der vedtaget tilskud til skattelettelser med henholdsvis 75, 50, 50 og 25 pct. af nettoprovenutabet i årene 2016, 2017, 2018 og Tilskudspuljen dækker ligesom for 2015 en ramme for skattelettelser op til 200 mio. kr. dvs. et maksimalt tilskud på 150 mio. kr. i 2016, som finansieres af staten. 3 mia. kr. af bloktilskuddet er fortsat betinget af kommunernes samlede overholdelse af servicerammen. I 2. FO forventes betingelsen opfyldt, således at bloktilskuddet er fuldt indarbejdet i kommunens nøgletal. Det finansielle område Det finansielle område omfatter: Skatteindtægter, Tilskud og udligning, Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden, Lånoptagelse, Renter og afdrag, Finansforskydninger samt Tilgang og afgang på kassebeholdningen. Nedenfor er kort opsummeret vedrørende Tilskud og udligning og skatter, mens på øvrige finansielle poster beskrives i de tekniske budgetbemærkninger. Tilskud og udligning Nettoindtægter fra tilskud og udligning udgør 2,9 mio. kr. i budgetforslag Heri indgår udgifter på 3 mio. kr. til refusion af købsmoms. Derudover forventes beskæftigelsestilskud inkl. efterregulering at give en indtægt på 239,9 mio. kr. Samlet forventes der nettoindtægter vedr. tilskud og udligning på 242,8 mio. kr. i budgetforslag Denne nettoindtægt indeholder det ekstraordinære finansieringstilskud til kommunerne på 1,5 mia. kr., hvoraf Frederiksbergs andel udgør 28 mio. kr. Der var også et ekstraordinært tilskud i budgetterne Skatter I budget 2016 er indregnet skatteindtægter på 5,5 mia. kr., som er fordelt på følgende poster: Forventede skatter i 2016 Mio. kr. Kommunal indkomstskat ,1 Selskabsskat -52,0 Anden skat på indkomster -23,0 Grundskyld -450,2 Dækningsafgifter -58,4 I alt ,7 Den kommunale indkomstskat er opgjort ud fra en fastholdt udskrivningsprocent på 22,8 pct. og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Indtægten fra selskabsskat er budgetlagt ud fra den endelig udmeldte kommunale andel af virksomhedernes overskud for indkomståret Anden indkomstskat omfatter dødsboskatter i komplekse sager, samt forskerskatteordningen. Grundskyld betales af den afgiftspligtige grundværdi defineret ud fra den offentlige vurdering. De fleste ejendomme på Frederiksberg betaler grundskyld af en værdi lavere end den offentlige vurdering og vil derfor opleve en stigning i grundskyldsudgift på 6,6 pct. i 2016 svarende til reguleringsprocenten fastsat af Folketinget. Der forventes et nyt vurderingssystem i tide til, at alle ejendomme får nye vurderinger fra 2017, men evt. ændringer som konsekvens heraf kendes ikke før efter vedtagelsen af budgettet for Dækningsafgift betales af ejendommenes forskelsværdi (bygninger på grunden mv.), samt grundværdi for de offentlige ejendomme, som er fritaget for grundskyld. På erhvervsejendomme er promillen 5 fra 2015 og frem, mod 8 promille i Side 2

7 Generelle budgetbemærkninger Styrelsesloven Det formelle grundlag for udarbejdelsen af det kommunale budget er Lov om kommunernes styrelse (jf. lovbekendtgørelse nr. 769 af 6. juni 2015) Bevillingsniveau Driftsbevillingsniveauet ligger på udvalgsniveau med en bruttobevilling til hvert udvalg. Udvalget opdeler sin bevilling i aktiviteter og herunder eventuelt i opgaver, der delegeres til områder og institutioner. Drifts- og anlægsbevillingerne fremgår i dette budgetforslag som nettobevillinger. I de tekniske bemærkninger er bevillingerne angivet som brutto. Udvalgsstyre Frederiksberg Kommune har udvalgsstyre, som kendetegnes ved, at den umiddelbare forvaltning af sagsområder og forberedelse af sager til Kommunalbestyrelsen varetages af udvalgene, mens borgmesteren har den øverste daglige ledelse af den kommunale administration. Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af kommunens styrelsesvedtægt valgt at benævne økonomiudvalget Magistraten og medlemmerne af Magistraten rådmænd. Budgetforudsætninger I beregningen af budgetrammerne er der taget udgangspunkt i budgetoverslagsårene fra budget Disse rammer er ændret i forhold til vedtagne ændringer i opgaverne til og med de ændringer, der følger af 2. finansielle orientering. Desuden er der indarbejdet nye skøn for demografiafhængige områder, skatter, tilskud og udligning samt øvrige finansielle poster. Direktionens oplæg til budget 2016 indeholder effektiviseringsforslag, der sikrer at eventuel udgiftsvækst indenfor servicerammen neutraliseres, ligesom direktionens effektiviseringsforslag skaber mulighed for politisk prioritering. baggrund af den forventede befolkningsudvikling i Frederiksberg Kommune er budgetrammerne for dagtilbud, skole og fritidsordninger korrigeret. Det samme gør sig gældende for udvalgte delrammer under ældreområdet, sundhed og folkeoplysning. Befolkningsprognosen udarbejdes ved brug af historiske data vedrørende statusbefolkning og bevægelser samt et boligbyggeprogram, der ligger til grund for fremskrivningen. Takster Taksterne er som hovedregel reguleret med den gennemsnitlige pris- og lønudvikling. Takster, der reguleres på anden vis udover den gennemsnitlige pris- og lønudvikling, beskrives i de respektive udvalgsgennemgange. Forsyningsvirksomhed Budgetlægningen af renovation holdes uden for budgetrammeberegningen, idet området er takstfinansieret og ikke må sammenblandes med det skattefinansierede område. Forrentningen af mellemværendet med kommunen beregnes på baggrund af en dansk 10-årig statsobligationsrente pr. 31. december. Befolkningsudviklingen Frederiksberg Kommune udarbejder årligt en befolkningsprognose, der skaber grundlag for såvel den økonomiske som den fysiske planlægning i kommunen. På Side 3

8 Økonomiske nøgletal kr. B2015 BF2016 BO2017 BO2018 BO2019 Ordinær drift Forskudsskatter Øvrige skatter Efterregulering Ordinære skatter i alt Driftsudgifter heraf serviceudgifter P/L regulering Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden Drift inkl. P/L Ordinær driftsresultat før tilskud og udligning Tilskud og udligning (TU) Efterregulering Efterregulering, parkeringsindtægter Tilskud og udligning (TU) i alt Ordinær drift efter tilskud & udligning Renter Strukturel balance (drift, skat, TU og renter) Anlægsudgifter Anlægsudgifter, klima Anlæg, ældreboliger Anlægsindtægter P/L regulering Indskud mv Anlæg i alt Heraf lånefinansieres Anlægsudgifter efter evt. lån I alt drift efter tilskud, renter og anlæg Afdrag Øvrige finansforskydninger I alt afdrag og finansforskydninger Side 4

9 1.000 kr. B2015 BF2016 BO2017 BO2018 BO2019 Skattefinansieret område i alt Renovation i alt Kasseforbrug Kasse ultimo (før deponering) Heraf deponerede beløb Disponibel kasse ultimo (efter deponering) Side 5

10 Side 6

11 Bolig- og Ejendomsudvalget Aktiviteter Udvalget varetager forvaltningen af de kommunale ejendomme og grunde, hvor opgaven ikke er henlagt til andre fagudvalg. Udvalget varetager desuden kommunens myndighedsopgaver i henhold til boliglovgivningen, herunder byfornyelse. Byfornyelse Byfornyelse dækker udgifter til at afdrage lån optaget til fornyelse af nedslidte ejendomme iht. den gamle byfornyelseslov. Herudover indgår budget til indfasningsstøtte ifm. byfornyelse efter den nuværende byfornyelseslov. Byfornyelsen gennemføres som bygningsfornyelse, som omfatter støtte til at forbedre beboelsesbygningerne med flere tidssvarende boliger, og der vil blive gennemført byfornyelse af facaderne på kommunens hovedstrøg. Herudover vil man prioritere byfornyelsesprojekter, der indeholder byøkologiske tiltag, der har til hensigt at nedbringe ejendommenes energiforbrug/co 2 -udslip. Under Byfornyelse og boligforbedring budgetteres endvidere på Ældreboliger, der omfatter ydelsesstøtte vedrørende privat boligbyggeri. Driftstilskud til kollegier og andelsboliger omfatter udgifter til ydelsesstøtte til andels- og ungdomsboliger samt driftsudgifter til støttet boligbyggeri, dvs. almene boliger. Efter tidligere lovgivning skulle kommunen betale ydelsesstøtte til finansiering af byggeriet. Forpligtigelsen gælder stadig for en række almene byggerier. Derfor er der stadig afsat budget til kommunens betalinger. Ejendomme Ejendomme omfatter to delopgaver: Beboelsesejendomme og andre ejendomme omfatter udlejningsejendomme, som udlejes til boligsøgende, der akut er uden bolig. Lejen beregnes efter lejelovgivningens regler. Ejendomme til kommunale formål, budgetteres under de enkelte serviceområders hovedkonti og vedrører udvendig vedligeholdelse og vedligeholdelse af tekniske installationer, evt. grundskyld og evt. huslejeudgift til tredjepart. Grundarealer Grundarealer omfatter driftsudgifter og lejeindtægter vedrørende arealer og pladser til ubestemte formål. Indholdsmål By- og Boligområder Sikre et tilstrækkeligt udbud af attraktive og tidssvarende boliger Byfornyelse af de dårligste gårdrum og ejendomme Sikre flere grønne friarelaer Strategiske tiltag og udfordringer Bolig- og Ejendomsudvalgets budget er uafhængig af, hvor mange der benytter byen og kommunens bygninger. Det skaber udfordringer. Særligt i en tid, hvor flere og flere flytter til Frederiksberg. En attraktiv kommune i vækst stiller også krav til vedligeholdelse af kommunens bygninger, hvis standarden ikke skal forringes, når alting bruges mere intensivt. By- og boligkvaliteten Investeringen i byfornyelse er væsentlige elementer i bestræbelserne på at styrke Frederiksbergs særlige identitet i byens rum og bygninger. Bygningernes facader fornys og lejligheder bringes op til nutidens standarder i forhold til toiletforhold og energiforbrug til glæde og gavn for byens borgere og miljøet. Flere funktioner skal tænkes ind, når områder fornyes og forbedres. Udfordringen er, at der skal skabes levende bymiljøer, aktivitet og flere attraktive muligheder for ophold der, hvor livet leves. Så områderne løftes fysisk og socialt, forbedrer livskvaliteten i hverdagen for borgerne og gavner kommunens miljø og økonomi på længere sigt. Kommunens ejendomme Vedligeholdelsesbehovet for kommunens ejendomme beregnet på basis af vedligeholdelsestilsyn viser, at der i 2016 vil være et vedligeholdelsesbehov på omkring 150 mio. kr. Løbende og planlagt vedligeholdelse er den mest omkostningseffektive vedligeholdelsesstrategi, idet man herved i videst muligt omfang kan undgå akutte skader på ejendommene. Vedligeholdelsesbehovet kan holdes på et fornuftigt niveau med det budgetniveau, som Side 7

12 blev lagt ind i overslagsårene i forbindelse med budget Driftsbevillinger Drift: mio. kr. netto Byfornyelse 30,6 Ejendomme 67,7 Grundarealer 0,8 I alt 99,1 Udvikling i budgettet I forhold til sidste års budget er budgettet forøget med 29,0 mio. kr. Dette dækker over en forøgelse på 0,1 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en forøgelse på 28,9 mio. kr. som følger af ændringer besluttet siden budgetvedtagelsen (væsentligst centralisering af energibudgetter som en del af facility management.) For nærmere specificering af de enkelte ændringer se bilag 4 i hhv. 1. og 2. finansielle orientering. Anlæg i henhold til direktionens anlægsplan Anlæg mio. kr. netto 2016 Samlet overslag Skybrudssikring af kommunale ejendomme 0,0 10,0 Byfornyelse og boligforbedring 14,3 196,7 Pulje til imødekommelse af AT-påbud* 3,0 0,0 Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster* 2,0 0,0 Pulje til rådhusarbejder* 4,0 0,0 Pulje til planlagt vedligehold af kommunens ejendomme* 7,0 0,0 I alt 30,3 206,7 Note: Puljerne er flerårige uden slutdato, hvorfor et samlet overslag ikke er relevant. Side 8

13 Undervisningsudvalget Aktiviteter Undervisningsudvalget har ansvaret for folkeskolen på Frederiksberg herunder SFO, klubber og Ungdomsskolen samt rådgivning og specialiserede tilbud der knytter sig til folkeskolen. Undervisning Folkeskolen omfatter ti folkeskoler og to specialskoler med tilhørende sfo er og klubber. Undervisningsområdet varetager en række myndighedsopgaver omkring tilsyn med undervisningspligten, tilsyn og betalinger til frie grundskoler, befordringsgodtgørelse, syge- og hjemmeundervisning samt tilskud til efterskoler. Fællesrådgivningen for Børn og Unge tilbyder psykologisk og pædagogisk rådgivning til børn, unge og familier. Tandplejen Tandplejen udfører tandpleje for børn og unge i alderen 0 17 år. Ungdomsuddannelse Frederiksberg Kommunes Ungdomsskole udbyder valgfag på tværs af skolerne samt udbyder undervisningstilbud i fritiden rettet primært mod årige. For unge, der bor i Frederiksberg Kommune, er det gratis at deltage på Ungdomsskolens hold. Tilmelding og information findes på skolens hjemmeside: Unge Fritidsklubberne er et tilbud til børn fra 4. klasse, og de kan fortsætte i tilbuddet til de er 14 år. For årige har Frederiksberg Kommune et ungdomsklubtilbud. SSP og gadepiloter henvender sig til kommunens utilpassede unge, der har risiko for at ende i en kriminel løbebane. Institutioner og pladser Nedenfor ses en oversigt over det antal institutioner, der findes på Undervisningsudvalgets område, samt prognosen for antallet af pladser i Skoler og institutioner Prognosticeret antal pladser Type Antal Prognose 2015 Elever/ Klasser Børn Folkeskoler Skolefritidsordninger Fritidsklub Ungdomsklub Frederiksberg kommune har to specialskoler, samt fire specialklasserækker. Skolen ved Nordens plads indeholder et særligt klubtilbud. Herudover tilbydes specialpladser i de normale fritidstilbud. Nedenfor vises antallet af specialtilbud, svarende til det udmeldte antal pladser i Specialpladser i Frederiksberg Kommune Type Pladser Specialskoler 174 Specialklasser 154 Skolefritidsordninger 27 Fritidsklub 41 Ungdomsklub 4 Indholdsmål Folkeskolereformen udmøntes frem mod 2020, med afsæt i de fire Frederiksbergprincipper : 1) Fokus på fremdrift i læring 2) Skolen ud i verden, verden ind i skolen den åbne skole 3) Skolen er tryg, motiverende og aktiverende, og 4) Fælles ansvar for børnenes udvikling Reformen betyder et intensiveret samarbejde på tværs af skole, SFO og klub der skal understøttes organisatorisk. Medarbejderne i SFO og klub skal fremover indgå i den understøttende undervisning. Der er fra skoleåret 2014/15 etableret én samlet skoleledelse hvori SFO og klub indgår. Undervisningsudvalget har fastlagt tre overordnede målsætninger for de kommende år der uddybes nedenfor. Side 9

14 Inklusion Den nationale målsætning for inklusion indebærer, at 96% af de undervisningspligtige i 2015 skal være inkluderet i de almene undervisningstilbud. Undervisningsudvalget vedtog i april 2013 en inklusionsstrategi, der bygger på følgende tiltag: 1. Tiltag der mindsker eksklusion fra almenområdet 2. Tiltag der muliggør en tilbagevenden fra specialområdet til almenområdet 3. Tiltag der kompetenceudvikler medarbejdere og sikrer systematisk vidensdeling 4) Støttetiltag til medarbejdere der arbejder med børnene Der er i overensstemmelse med strategien vedtaget en finansieringsmodel, der understøtter inklusion med en fireårig indfasning, igangsat kompetenceudvikling samt indsats for at etablere inkluderende miljøer på alle skoler. Ungdomsuddannelse Den nationale målsætning for ungdomsuddannelse indebærer, at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Analyser har afdækket fire indsatsområder: 1. Styrke motivationen for skolegang 2. Løfte eleverne fagligt 3. Styrke de unges selvstændighed og ansvarsfølelse 4. Styrke vejledningsindsatsen. For at styrke handlegrundlaget har Undervisningsudvalget godkendt, at der indkøbes specialkørsler fra Danmarks Statistik, der muliggør en løbende opfølgning og samtidig har identificeret de fire vigtigste indsatsområder. Der sættes målrettet ind overfor elever med faglige huller, for at sikre et stærkt fagligt fundament efter udskolingen. Fra 2015 fokuseres vejledningsindsatsen efter en model, hvor resurserne i Ungdommens Uddannelsesvejledning fokuseres på de 20% med de svageste forudsætninger. Et trygt lokalområde Frederiksberg skal fortsat opleves som et trygt sted af bo og færdes. Kommunalbestyrelsen tiltrådte i 2012 KRIM-planen, der med afsæt i en niveaudeling af de unge, sikrer at SSP kan reagerer med den rette indsats. I 2015 gennemføres en decentralisering af SSP-indsatsen, så den forankres i netværksgrupper omkring den enkelte skole. Strategiske tiltag og udfordringer Demografisk udvikling Undervisningsudvalgets område har gennem en årrække stået overfor en markant demografisk udfordring. Antallet af skolebørn (6-16-årige) stiger fortsat igennem hele perioden. I budgetperioden stiger antallet af skolebørn med 632 børn og unge, og frem til 2027 med børn og unge. Til sammenligning udgør elevtallet i en 3-4 spors (antal klasser på samme årgang) skole omkring 800 elever. Udfordringerne er hidtil håndteret gennem planlagte udbygninger af kapaciteten på Lindevangsskolen, Skolen på Duevej og Skolen på Nyelandsvej samt en helt ny skole på Grundtvigsvej. Hermed er kapacitetsudfordringen dækket frem til udgangen af budgetperioden. Skoleforligskredsen drøfter i 2015 løsninger for 2020 frem til Den demografiske udfordring presser naturligvis også tandplejen og rådgivningsenheden. Figur 1 Indekseret (2015=100) udvikling i antallet af skolebørn Kilde: Frederiksberg Kommunes Befolkningsprognose Styrket fokus på læring Fagligheden for alle børn skal forbedres med Folkeskolereformen. Derfor iværksættes en fokuseret indsats for at forbed- Side 10

15 re kvaliteten af timerne og sikre målbare forbedringer. Samtidig iværksættes en omfattende kompetenceudvikling af lærere og pædagoger, hvor der blandt andet uddannes en ressourceperson pr. klassetrin pr. skole, som dækker læringsmålstyring, feedback og progression. Pædagogerne kompetenceudvikles så de kan indgå i den understøttende undervisning. I 2015/16 igangsættes et omfattende kompetenceudviklingsprojekt Læring der ses støttet af A. P. Møller Fonden med 14,8 mio. kr. og fra foråret 2016 et projekt med fokus på de basale læse- og matematikfærdigheder i indskolingen. Projekt Tidlig literacy tidlig numeracy har fået en bevilling fra fonden på 4,25 mio. kr. Uledsagede flygtningebørn Frederiksberg Kommune modtager i lighed med landets øvrige kommuner, en række uledsagede flygtningebørn under 18 år. Der skal i budgetperioden findes varige løsninger på skolegang m.v. Aktuelt sker undervisningen i modtageklasserne på Skolen på Bülowsvej og fra august 2015 også på Frederiksberg Ny Skole. Driftsbevillinger Drift: mio. kr. netto Undervisning 681,2 Tandplejen 28,9 Ungdomsuddannelse 11,6 Unge 59,4 I alt 781,2 Udvikling i budgettet I forhold til sidste års budget er budgettet udvidet med 15,4 mio. kr. Dette dækker over en udvidelse på 20,2 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en reduktion på 4,8 mio. kr. som følger af ændringer besluttet siden budgetvedtagelsen. For nærmere specificering af de enkelte ændringer se bilag 4 i hhv. 1. og 2. finansielle orientering Anlæg i henhold til direktionens anlægsplan Anlæg: mio. kr. netto 2016 Samlet overslag Pavilloner Frederiksberg 0,9 1,8 Ny Skole Pavillon på Skolen på 0,8 1,0 Duevej Skolen på Duevej, udbygning 10,0 33,2 Lindevangsskolen, udbygning 23,6 43,2 Genanvendelse af Lollandsvej 0,5 0,5 som indsko- lingsbygning Skolen på Grundtvigsvej 41,2 155,5 Renovering af skolegårde 0,0 18,0 med klimatilpas- ning Klub Thorvaldsensvej 1,5 15,6 (tidligere Skoleforlig Klub Grundtvigsvej) NY: Udvidelse af anlægsforslag 0,0 9,0 Klub Thor- valdsensvej Klub Vagtelvej 5,7 16,9 Udvidelse Klub Louis P 0,5 0,5 Fuglevangsvej 5 - Udvidelse 1,8 6,7 af klubfacilitet - Klub Tempeltræet Ny: Udearealer - Flexarealer/shared 0,0 5,0 space ved Ny Hollænderskolen i alt 86,5 306,7 Takster Nedenfor ses udvalgte takster på Undervisningsudvalgets område. Takster 2016 Kr. pr. mdr. SFO Fritidsklub 263 Ungdomsklub 98 Side 11

16 Side 12

17 Sundheds- og omsorgsudvalget Aktiviteter Sundheds- og Omsorgsudvalget har ansvaret for kommunens aktiviteter på sundheds- og omsorgsområdet. Omsorgstilbud Omsorgstilbud dækker hovedsagligt udgifter til hjemmehjælp, hjemmesygepleje, ældreboliger og pladser på plejecentre, dagcentre samt Rehabiliteringsenheden Valby/Lioba. Hertil kommer en række tilbud, ordninger og ydelser f.eks. vaskeriordning, apotekerordning, ferierejser, tilskud til ældreklubber m.m. Hjælpemidler Aktiviteten dækker over udgifter til diverse hjælpemidler f.eks. høreapparater, forskellige proteser, briller samt tilskud til køb af bil og indretning af bolig. Sundhed Sundhed omfatter hovedsageligt udgifter til finansiering af borgernes brug af regionale sundhedsydelser f.eks. hospice, betaling for ventedage efter endt behandling og ambulant specialiseret genoptræning. Hertil kommer udgifter til aktiviteter i kommunalt regi f.eks. forebyggelse og den kommunale genoptræningsindsats. Aktivitetsbestemt medfinansiering Omfatter den kommunale medfinansiering, dvs. delvise finansiering, af borgernes brug af regionale sundhedsydelser f.eks. behandlinger på sygehuse, behandlinger i psykiatrien, konsultationer hos privat praktiserende læger samt konsultationer hos speciallæger. Institutioner og pladser Nedenfor ses en oversigt over udvalgte institutionsområder under Sundheds- og omsorgsudvalgets område, samt det prognosticerede antal pladser i Institutioner til ældre Type Antal Pladser Boligtilbud Dagtilbud Døgntilbud 3 96 Indholdsmål Indholdsmål 1: Tryghed hjælp når behovet opstår Et af hovedmålene i Frederiksberg Kommunes ældrepolitik er: Tryghed hjælp når behovet opstår På dette område har Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtaget konkrete mål. To centrale skal nævnes her: nødopkald og ventetid til plejebolig: Mindst 90 pct. af nødopkaldene skal have en responstid af en hjemmesygeplejerske på højest 30 minutter. Kilde: Sundheds- og Omsorgsudvalget 20/ pkt. 95. Ventetiden til plejebolig skal maksimalt være på 2 måneder uanset om borgeren har et specifikt ønske til en plejebolig eller ej. Kilde: Sundheds- og Omsorgsudvalget 31/ pkt. 30. Der følges løbende op på ovenstående mål i resultatrapporter, som forelægges for Sundheds- og Omsorgsudvalget kvartalsvist. En række forslag i budget 2016 understøtter dette indholdsmål. Det er f.eks. forslaget om Større effekt af aktivitetscentrene og en del af forslagene under den fælles overskrift En hjemmepleje målrettet effekt for borgeren bl.a. videre udbredelse af madordning og bedre arbejdsgange med hjælpemidler. Indholdsmål 2: Aktiv og selvhjulpen længst muligt Et andet hovedmål i Frederiksberg Kommunes ældrepolitik er: Aktiv og selvhjulpen længst muligt. Side 13

18 En overordnet indikator for dette mål er: Andelen af ældre borgere, som har kontakt med og modtager hjælp fra et kommunalt tilbud. Kilde: Resultatrapporterne Derudover skal hverdagsrehabiliteringsindsatsen fremhæves. I regi af hverdagsrehabilitering, dvs. gennemføres træning med det mål at ældre genvinder og/eller vedligeholder færdigheder. Konkrete indikatorer på hverdagsrehabilitering er: Antal og andel med en positiv effekt af TTH-træning efter 3, 6, 9 og 12 måneder. Gennemførte TTH-forløb Kilde: Resultatrapporterne Der følges løbende op på ovenstående mål i resultatrapporter, som forelægges for Sundheds- og Omsorgsudvalget kvartalsvist. En række forslag i budget 2016 understøtter dette indholdsmål. Det er særligt forslagene som er samlet under den fælles overskrift En hjemmepleje målrettet effekt for borgeren. Men også forslaget om hverdagsrehabilitering i hjemmesygeplejen understøtter målsætningen aktiv og selvhjulpenhed. Indholdsmål 3: Det nære sundhedsvæsen Frederiksberg Kommune arbejder målrettet med at videreudvikle det lokale sundhedsvæsen sådan, at sundhedsindsatsen bærer præg af sammenhæng og kvalitet, ligesom sundhedsindsatsen i højere grad integreres i tværgående indsatser, særligt i forbindelse med social- og beskæftigelsesområderne. Kilde: Sundheds- og Omsorgsudvalget 1/ pkt. 55. To centrale indikatorer for dette arbejde er: Udviklingen i antallet af ventedage efter færdigbehandling på et sygehus Udviklingen i akutte forebyggende indlæggelser. Der følges løbende op på ovenstående mål i resultatrapporter, som forelægges for Sundheds- og Omsorgsudvalget kvartalsvist. Blandt budgetforslagene er det bl.a. forslaget om en mere effektiv indsats mod inkontinens samt konsolidering af Døgnrehabiliteringsenheden Valby/Lioba på hospitalsgrunden, som understøtter dette indholdsmål. Indholdsmål 4: Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik Kommunalbestyrelsen godkendte 20. april 2015 (sag nr. 104) Frederiksberg Kommunes nye Sundhedspolitik Visionen som ligger til grund for Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik er: Borgere på Frederiksberg skal have et længere liv med flere gode leveår Sundhedspolitikken indeholder fire indsatsområder: Sundhed for alle, der handler om at sikre, at alle har de samme muligheder for at leve et sundt liv, og at der skal være større lighed i sundhedstilstanden på tværs af sociale og økonomiske forskelle. Fællesskaber, der handler om, hvordan de fællesskaber, vi deltager i, påvirker vores sundhed, og hvordan Frederiksberg kan arbejde for at styrke borgernes mentale sundhed og trivsel. Familier, der handler om at skabe gode rammer for børn og unges sundhed. Byrum, der handler om byens rum som omdrejningspunkt for fysisk udfoldelse og mental trivsel, men også miljø, luftforurening og klimatilpasning. Kilde: Sundhedspolitikken Sundhedspolitikken indeholder 11 mål: 1. Den sociale ulighed skal mindskes 2. Borgerne på Frederiksberg skal leve længere med flere gode leveår 3. Flere borgere skal have en sund og aktiv livsstil, både fysisk og mentalt 4. Flere unge skal have en ungdomsuddannelse 5. Flere børn, unge, voksne og ældre skal have en god mental sundhed 6. Alle borgere skal have mulighed for at være en del af et robust fællesskab Side 14

19 7. Børn på Frederiksberg skal vokse op i trygge og sunde rammer 8. Unges risikoadfærd skal mindskes 9. Byens rum skal være let tilgængelige for alle, så flere bruger dem til motion, leg, rekreation og dyrkelse af fællesskaber 10. Flere borgere skal gå eller cykle i hverdagen 11. Luften skal være renere, og der skal være rent vand og mindre støj i byens rum Kilde: Sundhedspolitikken Der følges løbende op på målene via resultatrapporter, statistik fra Region Hovedstaden, Sundhedsprofilen mv. Forslaget effektfokus og borgeren i centrum for forebyggelsesindsatsen understøtter arbejdet med sundhed. Strategiske tiltag og udfordringer På tre enkeltområder har Sundheds- og Omsorgsudvalget et vedvarende udgiftspres. Det omfatter udgifterne til hospice, hvor kommunen ikke har visitationsretten, men har finansieringspligten. Derudover omfatter det hjælpemidler samt den kommunale hjemmeplejen (timeprisoverholdelse). Alle tre områder er grundigt analyseret og afdækket ift. udgiftspres, modgående tiltag, styrket styring, nye udbud mm. Det permanente udgiftspres er foreslået løst via omprioritering af ældremilliarden (med cirka halvdelen af de godt 17 mio. kr.), idet omtalte udgiftspres også (hovedsageligt) vedrører ældreområdet. Det betyder, at anvendelsen af ældremilliardpuljen skal revurderes ift. restbeløbet, jv. den årlige plan for dette i udvalget. Dette gælder både de permanent igangsatte løft på området og de (få) projektbaserede indsatser. Der indgår til budgetkonferencen nærmere forslag vedr. dette Demografisk udvikling Grafen herunder viser den demografiske udvikling blandt kommunens ældrebefolkning fordelt på relevante aldersgrupper. Befolkningsudviklingen bruges bl.a. til at tilpasse budgettet til hjemmeplejen samt til at estimere behovet for plejeboliger i kommunen. Figur 1 Indekseret (2015=100) udvikling i antallet af ældre Kilde: Frederiksberg Kommunes Befolkningsprognose Driftsbevillinger Drift: mio. kr. netto Omsorgstilbud 750,9 Hjælpemidler 53,9 Sundhed 66,8 Aktivitetsbestemt medfinansiering 356,2 I alt 1.227,8 Udvikling i budgettet I forhold til sidste års budget er budgettet reduceret med 28,0 mio. kr. Dette dækker over en reduktion på 6,3 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en reduktion på 21,8 mio. kr. som følger af ændringer besluttet siden budgetvedtagelsen. For nærmere specificering af de enkelte ændringer se bilag 4 i hhv. 1. og 2. finansielle orientering. Anlæg i henhold til direktionens anlægsplan Anlæg mio. kr. netto 2016 Samlet overslag Modernisering af plejeboliger 4,2 671,5 Helhedsplan Solbjerg 0,9 2,0 Have, Sundheds- og omsorgsudvalget Renovering af boliger på 0,8 3,3 Lauritz Sørensens Vej I alt 5,8 676,8 Side 15

20 Side 16

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4%

Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4% & 623+92+)*36:%82-2+)2*Œ)7 &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Børn- og Ungeudvalget varetager forvaltningen af Odense Kommunes opgaver på børn- og ungeområdet, d.v.s. Y Børnepasning for - 6 årige børn,

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

NOTAT REKRUTTERING DIREKTØR TIL VELFÆRDSOMRÅDET: PRÆ- SENTATION AF FAGCENTRE PÅ VELFÆRDSOMRÅDERNE

NOTAT REKRUTTERING DIREKTØR TIL VELFÆRDSOMRÅDET: PRÆ- SENTATION AF FAGCENTRE PÅ VELFÆRDSOMRÅDERNE NOTAT REKRUTTERING DIREKTØR TIL VELFÆRDSOMRÅDET: PRÆ- SENTATION AF FAGCENTRE PÅ VELFÆRDSOMRÅDERNE SEPTEMBER 2013 CENTER FOR DAGTILBUD Center for dagtilbud består af kommunale dagtilbud, dagpleje, specialgrupper,

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere