25 års jubilæum. Dansk Fotohistorisk Selskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "25 års jubilæum. Dansk Fotohistorisk Selskab"

Transkript

1 @B*TEtrSæE\Z 25 års jubilæum \ 4 Dansk Fotohistorisk Selskab

2

3 Indhold 2 'Atelier & mørkekammer' - fotografens brug af kemi og teknik gennem tiderne 2. del Flemming Berendt 10 Kine-Exakta 60 år 5. del Svend Erik Jeppesen 18 Bazar - bygning Nr.9 - et daguerreotypi-atelier i Tivoli Flemming Berendt 22 Portrætter af kendte personer Dorte Pedersen 27 'Mads Malurts Meriter' Rudi Høss 31 Under eet sekund! Leif Hammelev 3s Udstilling- & boganmeldelser 38 Samlerdillen 40 Bevaring af fotografika: Spej lreflekskameraer med centrallukker 1. del Svend Frederiksen 44 'Dit & Dat' - Generalforsamling & landsmøde -Anvisnin gssalgslisten - Jubilæumsfesten -Ekskursion til Ystad -Møderækken Layout & redøktion: Flemming Berendt

4 'Atelier & mørkekammer' Fotografens brug af kemi og teknik gennem tiderne Flemming Berendt 2. del Albumin/æraen Den 12. juni 1848 havde Abel Ni6pce de Saint- Victor ( ), en fætter til Nic6phore Ni6pce offentliggiort en brugbar albuminproces for fotografering på glasplade - denne blev dækket med æggehvide giort lysfølsomt med kaliumjodid, dyppet i sur sølvnitratopløsning og fremkaldt med gallusyre og fikseret på normal vis. Billederne blev meget detajlrige, men processen var for langsom til portrætfotografering, men velegnet til arkitektur- og landskabsfotografering. Forstørrelser måtte da udføres ved hjælp af de såkaldte solarkameraer - dvs. solen anvendtes som lyskilde. Blanquart-Evrard (l ) arbejdede derimod med papirnegativer hvor albumin var bærer af de lysfølsomme salte. Eksperimenterne overførtes til positivmateriale, som gav et bedre resultat. Albuminen blev anvendt i papirbasen hvilket forøgede positivbilledet væsentligt i forhold til saltpapir - dog med den ulempe at de smukke billeder med tiden udblegedes. De større fotografiske atelier fremstillede i en kort årrække deres eget albuminpapir hvor den kemiske albuminopløsning blev fremstillet af æggehvide med ammonium- eller natriumklorid som blev pisket til skum, og henstå til næste dag. Albuminiseringen af papiret foregik på den måde, at lade papirarkene flyde ovenpå albuminopløsningen. Processen blev foretaget adskillige gange, jo flere des blankere blev overfladen. Sensibiliseringen skete også ved at lade papiret flyde på overfladen af en sølvnitratopløsning, herved dannedes lysfølsomt 2 sølvklorid, hvorefter det blev hængt til tøning. Æ- buminpapiret skulle eksponeres indenfor ca. 48 timer for at undgå kvalitetsforringelse. Denne tidsfaktor blev efterhånden øget væsentligt. S ola rfo rstø rrel s es a p p a rat De første forstørrelser blev udført af Blanquart- Evrard på et forbedret apparatur fremstillet af Fox Talbot, men eksponeringstiden var helt oppe på minutter. Forstørrelserne blev udført direkte på salt- eller albuminpapir. Fotografernes mulighed for at forstørre deres billeder bliver først muligt i midten af 1850'erne. Amerikaneren David A. Woodward patenterede den 24. februar 1857 et 'forstørrelsesapprat' som han navngiver solarkamera, hvor han bruger solen som lyskilde. Solarkameraet bestod af et vendbart spejl som kastede solens stråler mod en kondensatorlinse, hvorefter lyset bagfra via negativet gik direkte ind i kameraet. I 1864 forbedrede tyskeren Jacob Wothly ( ) fra Aachen solarapparatet ved at anvende meget store kondensatorlinser med en diameter på I m og 2 mbrændvidde. I en kortere årrække blev der fremstillet mange forskellige modeller hvis ydevne var begrænset og resultaterne ikke altid lige gode. I slutningen af 1800'tallet fremstillede man forstørrelser ved brug af projektionsapparater på bromidpapir.

5 D av i d Wo o dw ar d s s o I arkam e r a fo r s t ø rr e I s e s ap p ar at) fra Sollyset passerer en heliostat. Solarkamera konstrueret af Alphonse Liebert ( ) i Apparatet kunne indstilles vertikalt og horisontalt. Blanquart-Evrard. En anden Monckhoven-konstrukti on fra I I 7 0. solarkamera 5

6 f,'.li'i..,.' r:al6i:{i:i tiii ii:ii tliii:iii: :i!,!:i:i!f.:tri;,i, æffi,',,.1 I Danmark er fotograf Georg E. Hansen ( ) den første som i 1855 fremstiller gelatineplader og far konstrueret og installeret et solarkamera til produktion af forstørrelser. Nu kan der reklameres med billeder i legemstørrelse. Hans mørkekammer på Østerbro bliver hurtigt kpndt som stedet, hvor man er på forkant med den telcnologisl<e udvikling. Vi ser den ajholdte og muntre fotograf med sin lrone bag atelieret i Norgesgade 4 Albuminpapiret blev nu anbragt i en kontaktkopiramme med et negativ øverst før eksponeringen, hvorefter det blev opstillet i sollys. Eksponeringstiden var aftrængig af intensiteten af den ultraviolette stråling, billeddannelsen kunne under hele procossen kontrolleres idet billedet fremstod under belysningen. Derefter blev papiret gennemskyllet, hvorefter hovedparten blev tonet med guld. På dette område eksperimenterede de dygtigste fotografer, hvis opskrifter nøje blev hemmeligholdt for konkurrenterne. Til sidst blev billederne fikseret og udskyllet.

7 I kopi eri ngsrummet b liv er udkopieringsbi I le derne udsat for sollyset. Sværtningen overvåges og når den ønskede belysning er opnået bliver billederne fikseret, slqtlles og hængt til tørring. I små træklemmer hænges billederne til tørring. Et dansk udvaskningsapp ara,t Fotograf Christian Piil ( ) beskriver et snedigt albumin-udvaskningsapparat konstrueret af fotograf Anders Hansen ( I 810- I 879). Piil beskriver det således: "I en rummelig beholder af zink, anbringes et fint net af messingtråd, således at der mellem dette og beholderens indvendige sider er en afstand af omtrent % tomme. På beholderens ene side loddes et bøjet rør, omtrent som tuden på en tepotte, hvis øverste ende er lavere end karrets øverste rand og står i forbindelse med dette ved et tæt oven over bunden af samme anbragt hul. Det eller de fotografiske billeder, der skal udvaskes, lægges i metalnettet og en vandstråle af en penneposes tykkelse ledes fra en vandhane, eller hvor en sådan ikke haves fra en højrestående vandbeholder, gennem et lcrummet rør, således at den træffer me' talknrrets øverste indvendige side. Efterhånden som apparatet fyldes vil vandet og billederne komme i en lvedsformig bevægelse, der bevirker at disse på alle sider berøres af en strømning, der kommer ind i vandmassenfor oven ogfierner sigfra neden rrtt, at have gennernstrømmet billederne i nettet, og bortfurt de salte den er i stand til at opløse. I denne vaskeindretning kommes som sagt billederne når de tages af filrserbadet, efter først at have været af' slryllede i 3-4 timer. De lægges derefter i destilleret vand, der i løbet af nogle timer skiftes flere gange og er nufærdige til at tørres og opklæbes". 5 Fabriksproduktion Fra slutningen af 1850'erne blev forudbestrøget albuminpapir fremstillet på fabrikker, således at fotograferne blot skulle sensibilisere papiret før dets anvendelse. Det var ikke nogen let sag at fremstille albuminpapir af høj kvalitet - der blev stillet store krav til dets egenskaber: det skulle være letvægtspapir, fleksibelt, have god vådstyrke, være tyndt og kunne flyde på de kemiske opløsninger. Sådanne avancerede og teknisk udviklede papirmøller fandtes specielt i Tyskland, hvor to fabrikker

8 i Dresden dominerede markedet i Europa. Deres Albuminpapir gik under navnene 'Rives' og 'Saxe'. Men også England og USA var i stand til at levere det rene kludepapir. Æbuminpapiret blev limet med stivelse iblandet specialpulveriseret harpiks. Tiinnies I Danmark fremstillede fuborgfotografen Heinrich Tdnnies ( ) i 1879 tørplader efter et patent han havde erhvervet i Tyskland af dr. Obernetter kaldet 'Obernetters Methode'. Dette benyttede amatørfotograferne sig særlie af i 1880'erne og 1890'erne, hvorimod erhvervsfotograferne kun anvendte sensibiliseret papir - da dette var langt billigere. De enorme mængder æggeblommer blev solgt t1l garverier og konditorier, deraf opblomstringen af 'konditorkunsten' i hele Europa. Albuminperioden strækker sig fra ca frem til 1890'erne, men mange fotografer giorde brug af teknikken, som sagt før, helt frem til 1920'erne. Det smukke varmtonede albuminpapir var som skabt til fremstilling af familiefotos hvilket medførte et vælg af størrelser som hver havde sin betegnelse: Formatog årstalsangivelser kan variere fra land til land, desuden blev formaterne også anvendt til andre positivmetoder. AI-BUMEN PnPER...THREE CROWN '' ALBUT{EN PAPER IS ABSOLUTELY THE BEST. Because none but the Best of the Rives Paper is selected for Albumenizing the THREE CROWN BRAND. It is therefore free from the imperfections fit.ilf-6. found in other brands, rvhich arise from imperfections in the plain paper. Det engelske albuminpapir 'Tre Kroner' blev anv en dt af man ge førende fot o gr afe r. I D anmark var der i virksomheder som fremstillede albuminpapir: Emanuel Mohr, Ferd. Hahn og Carl Poulsen, alle i København. Sidstnævnete blev til fabrilrlren Merlar i Valby. I 854: Carte-de-visite: I 865: Kabinet/album: 1870: Victoria: 1875: Boudoir 1875: Imperial/salon 1875: Promenade 1890: Mignon Foto Karton Foto Karton Foto Karton Foto Karton Foto Karton Foto Karton Foto Karton 82x55 mm 100 x 63 mm 140 x 103 mm 166 x 107 mm 107 x75 mm l2l x 82 mm 195 x 120 mm 220 x 135 mm 217 x 168 mm 250x175 mm l0 x 96 mm 200 x 102 mm 66 x37 mm 80x40 mm 6

9 Det omfattende manuelle arbeide medfærdiggørelsen af albumin papiret til brugfor fotografen' Til sidst sorteres papiret efter l<valitet - klar til forsendelse' Atbumin er her sat til 'gæring' i store beholdere i mindst I uge. 7 For at kunne forstå de store besværligheder fotograferne havde i mørkekammeret gengives her en kort beskrivelse, hentet fra L.G. Kleffels bog 'Fuldstændig Veiledning i praktisk Fotografi' fra "Ved at den pidskede Æggehvide staaer rolig, samler den tynde flydende Deel af samme sig forneden i Katet, hvorimod de fastere Dele blive tilbage i Skummet, og for at adskille disse, bedækkes Karrets Aabning med et Stykke fint Gaze, hvorigiennem Vædsken heldes i en flad Glasskaal. For at undgaae, at der ved Udheldningen dannes Luftbobler, holder man Karrets Rand saa nær som muligt til Skaalens Bund, og det er rigtigst kun at helde saameget ad Gangen i Skaalen, at dens Bund er bedækket omtrent % Tomme højt. Alle Lufibobler, selv om de ere saa smaa som Sandkorn, hænge sig ved Papiret og frembinge Pletter i Kopierne, hvorfor man undersøger, om der ved Udheldningen skulde hwe dannet sig saadanne paa Abuminet, og dersom det er Tilfuldet, fiernes de simpelthen ved at føre et Stykke Trækpapir henover Overfladen; men i Reglen kan man ikke faae de meget fine Luftbobler aldeles bort paa anden Maade end ved at lade nogle Blade Papir svømme paa Overfladen. Herefier tager man Papiret ved 2 diagonal modsatte Hjørner, saaledes at den bedste Side vender nedad, og nærmer Hænderne til hinanden saa meget, at Papiret sænker stg bueformet mod Albuminet. Midten af det bueformede Papir lægges med Sikkerhed og Ro paa Albuminet, og det Øvrige af Papiret maa langsomt og uden Standsning følge,ftrr, idet man bestandig har sin Opmærksomhed henvendt paa, at alle Lufiblærer drives bort ved det Tryh som Papirets ievne Nedsænken udwer. Naar det har ligget i en og en halv Minut paa Vædsken, tager man det med en Hornpincette ved det ene Hiørne og løfter det ganske langsomt, for at det kan løbe saa megen Væske af Papiret som muligt, lworefter man anbringer et Par srnaa Træklemmer i 2 Hjørner og hænger det ved disse

10 Abb. 10. Drl Sdzoq dc PrPlcrr' fl fr W Abb. 27. Saugpipctbc. WAbb. 28. Eiwci8' GioBaPfar'o,te. Abb. :io. Qrtctschhalrn. paa en Snor til Tørring. Skulde der ved Opløfiningen vise srg Steder, som endnu iklæ ere blevne berørte af Æggehviden, lægges Papiret atter i ligesaa tang Tid paa Vædsken. Papiret maa ikke forblive længere paa Vædsken end den foreslcræne Tid, fordi Limningen ellers vil blive forstyrret af den alkaliske Æggeblanding, Iworyed Vædsken vitde trænge for dybt ind i Papiret og dette tabe sin Glands. Det er anbefalet at glatte Papiret med et varmt Jern, for at Albuminlaget kan fordeles ligeligt paa papirets Overflade; abb. 24. abb. 25. Filtrier-ApParate' Abb. 23. Eiwei8scbl:iger. Åbb men saadant er aldeles overflødigt, fordi det Sølvnitrat, som anvendes til at giøre Papiret modtageligt, udfører dette fuldkomment, og hertil kommer, at etfor hedt Strygejern vil giøre Papiret bruunt, hvoryed det bliver uskikket til at give rene Billeder. Tilsætningen af Iseddilce og Ammoniak til Albuminet, som anbefales fra forskjellige Sider, er ogsaa aldeles forkastelig; thi man vil aldrig kunne faae en reen hvid Farye paa et saaledes tilberedt Papir. Ved at opbevare det albuminerede Papir paa et tørt Sted vil det kunne tages i Brug til enlwer Tid. Det tørrede Albuminpapir vil gjerne rulle sig sammen, og det danner overhwedet ikk nogen ganske jevn Overflade; men for at faae det glat, lægges Arkene ovenpaa hinanden, spændes derefier i en Bogbinderpresse og hensættes i nogle timer i en {ielder. Før møt kan kopiere negative Billeder, skal det dertil bestemte Papir giøres modtageligt - det maa forsynes med et Lag Klorsølv, som frembringes ved at man lader det saltede Papir svømme paa en Opløsning af fulvnitrat. Dette Arbeide skal foretages i et mørkt Værelse ved et Voxlys og udføres paafølgende Maaden. Herefter følger en dobbelt så lang udredning hvorledes albuminpapiret bliver sensibiliseret, hvorefter det er klart til brug.

11 I Arbejdsmetoden Årsagen til albuminpapirets succes beroede på dets fremkomst samtidig med kollodiumpladerne og deres fremragende kvalitet, men for at udnytte dette, måtte man havde bedre udkopieringspapir end det hidtil anvendte saltpapir. Albuminpapiret gengav flere detaljer, større kontrast og en smukkere purpurbrun overflade. Forskellen på de to papirtyper viser sig i højlysområderne, hvor saltpapiret kendes ved, at være lysere. I 1850'erne begynder man at pålægge papirbasen en tykkere hinde hvilket indebar at billedet fremtrådte mere klart. Dvs. at kollodiumglaspladernes kvalitet, som kom på markedet i 1853, yderligere blev forbedret. Albuminpapiret kendes almindeligvis ved at det er tyndt og let krølles, fotograferne valgte derfor oftest at pålime det kraftigt karton. Bedst kender vi albuminfotografierne fra carte-de-visite perioden. I 1863 forbedredes papiret betydeligt. Som altid - står udviklingen aldrig stille, den ændres i takt med nye opfinderes geniale tanker og ønsket om at gøre tingene lettere, hurtigere og billigere. En sådan ny epoke begyndte da englænderen Fred. Scott Archer i 1853 kunne præsentere sin kollodiumproces, denne byggede på brugen af, glasplader, hvilket vi skal høre om næste gang..

12 EXA - amatørktmeraer gennem næsten 40 år 5. del Svend Erik Jeppesen Med denne artikel afsluttes beretningen om Exakta- og Exa-kameråerne. Historien stårtede med Kine-Exakta, der lanceredes i 1936, og den slutter med Exa lc, der blev produceret af Carl Zeiss Jena kombinatet helt frem til I Objektiv nr. 86 berettedes om Exa'ets udvikling og om nogle af de startvanskeligheder, der var med denne utraditionelle kamerakonstruktion, Her afsluties med en gennemgang af de forskellige modeller. Navnet Exa er kendt af stort set alle med interesse for fotohistore, og når man taler om Exa med ligesindede blandt den ældre del af befolkningen, siger mange, at "det kender jeg da godt - det var mit første kamera". navnet præget og blankpoleret. Mange betragter denne variant som den mest elegante af samtlige Exa-modeller. Alligevel er der mange ikke særlig kendte aspekter knyttet til Exa. Exa blev brugt af både det østtyske og det canadiske politi. Det blev brugt som "postkamera" til at affotografere abonnenternes forbrug i de gamle analoge telefoncentraler og Exa blev i en periode fremstillet på skrivemaskinefabrikken Rheinmetall - og senere på den tidligere Certo-fabrik i Freital. I de sidste 10 produktionsår blev Exa leveret med 42 mm standard objektivgevind og de sidste 2 produktionsår fremstillet af Kombinat VEB Carl Zeiss Jena, hvilket vist er ukendt selv for mange Zeissentusiaster. Exa er egentlig navnet pål to vidt forskellige kameramodeller begge fra Ihagee i Dresden. Dels er der den oprindelige type Exa med klaplukker (Exa type I) og dels de senere Exa-modeller (Exa type II) med en lodret løbende stofspaltelukker. Exa Exa-kameraerne fra denne periode er, bortset fra de allerførste cirka stk., der havde korteste lukkertid på sekund, funktionelt stort set identiske. De følgende modeller i denne periode havde alle lukkertiderne: 1125, ll5l, l/100 og sekund samt B. Forskellene bestod især af et forskelligt design af frontpladen. Indtil 1959 havde modellerne en frontplade, hvor navnet Exa er indgraveret i en bue øverst. Fra stod Det sjældne Exa med I/250 sekund (1950) Fra 1961 ændredes designet til en frontplade, der var lige foroven og nu øverst forsynet med en pålimet navneplade, hvor navnet Exa var skrevet med en slags skråskrift i hvidt på en sort baggrund. Man mente dengang, at den nye frontplade gav kameraet en langt mere moderne og elegant fremtræden. Dette design blev da også bevaret på alle senere modeller. I 1959 fik Exa en storebror - Exa II. Men inden vi ser nærrnere på denne model, skal vi lige en tur omkring Sdmmerda - en lille by i Thtiringen lidt nord for Erfurt. 10

13 Midt i det hele kom der imidlertid midt i 1953 besked fra den statslige plankommission i Berlin om, at hele produktionen af Exa-kameraer skulle overføres til "VEB Biiromaschinenwerk Rheinmetall" i Srimmerda. Rheinmetall var en kontormaskinefabrik med ledig kapacitet. Mange husker sikkert stadig de manuelle grønne skrivemaskiner fra Rheinmetall. Fra Ihagee protesterede man uden held over den beslutning, og allerede senere samme år blev der taget de nødvendige skridt til at starte produktionen af Exa på Rheinmetall. Exa med prægetfrontplade (1959) System Exa fra VEB Rheinmetall Exa var fra starten en salgssucces, og de langsiglede forventninger til salget var store. Også afsætningen af Exakta gik særdeles godt, og man manglede derfor kapacitet på fabrikken i Blasewitser Strasse 4l-43 både plads og produktionsudstyr. "Werk II" i Blasewitser Strasse 60 var med til at afhjælpe kapacitetsproblemerne, men Ihagee søgte vedvarende udvidelsesmuligheder. "system Exe" Rheinmetall Sdmmerda (195a) Produktionen på Rheinmetall startede i 1954 og varede til begyndelsen af Frontpladen blev graveret "System Exa" samt VEB Rheinmetall Sdmmerda i stedet for Ihagee Dresden. System Exa fra Rheinmetall er interessant på flere måder. Kravet om at flytte produktionen fra Ihagee til Rheinmetall illustrerer den østtyske planøkonomis idd om at optimere produktionen på samfundsniveau. I princippet måske en rigtig tanke, men også i dette till ælde viste det sig, at resultatet ikke var som forventningerne. Det var vanskeligt at at fungere ffi produktionsprocessen til hensigtsmæssigt. Der blev i alt kun produceret cirka kameraer på Rheinmetall. I "Spiegelreflexkameras aus Dresden" nævner Hummel, at der i første omgang var planlagt en produktion på cirka stk. Allerede i 1955 blev det besluttet at indstille produktionen i Scimmerda. Det er uklart hvorfor. Formentlig skyldtes det de produktionsvanskeligheder. man havde, kombineret med en stigende efterspørgsel efter kontormaskiner, således at den ledige kapacitet, man havde haft, nu kunne udnyttes bedre til fabrikkens hovedprodukter. Det skal retfærdigvis nævnes, at man på Rheinmetall gennemførte forskellige mindre konstruktionsændringer, der også kom den videre produktion i Dresden til nytte. Da disse forbedringer kom på forskellige tidspunkter, findes der blandt de blot Exa'er fra Rheinmetall adskillige varianter, der er med til at gøre denne model samlermæssigt meget interessant. Det lille antal af hver af disse varianter gør samtidig, at prisen på Rheinmetall Exa'er er noget højere end fcrr de tilsvarende Exa'er fra Ihagee. Ud over den særlige gravering på kameraets frontplade skal det nævnes, at der også findes en lysskaktsøger af den i øvrie på daværende tidspunkt sædvanlige type 11

14 med indgraveringen "Rheinmetall Scimmerda Germany" i stedet for den normale indgravering "Ihagee Dresden Germany". Exa havde på dette tidspunkt faet tildelt det østtyske kvalitetsmærke 'S'r (se Objektiv nr. 86, side 8), og som et kuriosum kan det nævnes, at Exa'et fra Rheinmetall var den første model af Exa, der var forsynet med kvalitetsmærket på selve kameraet. Ihagee havde hidtil diskret nøjedes med at stemple et "S" på bunden af kameraæsken! Da kvalitetsmærket "S" udgik og erstattedes af "1" og "2", tildeltes Exa efterfølgende kvalitetsmærket tt 1,. Exa II I 1959 lanceredes Exa II. Gtinther Fischer, som var konstruktionsansvarlig for dette kamera, har fortalt, at der i Ihagee var et ønske eller måske snarere et krav om et nyt kamera, der dels var mere moderne end Exakta Varex og det kendte Exa, dels, både funktionelt og markedsmæssigt, skulle ligge et sted mellem disse to kameraer. For ikke at konkurrere med topmodellen skulle det være et Exa - ikke et Exakta. Exa II var en helt anden konstruktion end det oprindelige Exa. Exa II var et mere "normalt" SLRkamera. Det havde fast indbygget prisme, stofspaltelukker med lineære lukkertider fra ll2 til sekund (Exakta fik først lineære lukkertider med Exakta Varex IIb). Exa II (1959) Objektivfatningen var den sædvanlige Exaktabajonet, således at alt Exakta Varex udstyr bortset fra søgersystemet umiddelbart kunne benyttes i forbindelse med en Exa II. Exa II havde, i modsætning til Exa, heller ingen begrænsninger, hvad angik brug af teleobjektiver. Det mest kuriøse ved Exa II er, at kameraet er forsynet med en lodret løbende spaltelukker. Mange har undret sig over denne usædvanlige lukkerkonstruktion og spurgt hvorfor. En af idderne med Exa II var som nævnt, at det skulle være et "Exa" - ikke et Exakta. Derfor var det næsten et krav, at Exa II skulle ligne det oprindelige Exa. For at reducere produktionsomkostningerne tænkte man formentlig også fra starten på at gøre flest mulige dele af de to kameramodeller ens. Dette lykkedes som bekendt i stor udstrækning med de senere modeller. Man lagde sig således fast på en lodret løbende lukker. Dermed giorde man det umuligt at bibeholde det udskiftelige søgersystem, der fandtes til Exa og Exakta. På grund af gardinspolerne var der simpelthen ikke plads til de eksisterende søgerindsatser. Har man haft "toppen" af et Exa II, ved man også, at matskive og prisme her er smallere end i Exakta-sØgerne. Exa II lukkeren var mere moderne end lukkeren i Exakta Varex. I Exakta-lukkeren styres udløsningen af det andet lukkergardin af forløbet af det første. Dette kan, som mange Exakta-brugere ved, føre til små uregelmæssigheder i spalteforløbet og dermed variation i eksponeringen hen over filmen. I Exa II styres udløsningen af det andet lukkergardin af et hemværk, hvilket giver en mere præcis arbejdende lukker. Kenneth Corfield Hele konstruktionen fortælles endvidere at være inspireret af den engelske kamerakonstruktør, producent og importør Kenneth Corfield (senere Sir Kenneth). Corfield havde med en stor personlig indsats udviklet det engelske Periflex, og til Periflex 3 havde han konstrueret og indbygget et hemværk til udløsning af det andet lukkergardin. Dette hemværk gav inspiration til lukkeren i Exa II. Hans firma K.G. Corfield Ltd., Wolverhampton (senere London) havde siden 1950 med stor succes været indehaver af agenturet for Ihagee Kamerawerk for Storbritannien. Corfield havde formået at gøre Exakta til et særdeles godt og respekteret navn i Storbritannien. Han var derfor t2

15 meget respekteret hos Ihagee-folkene i Dresden, med hvem han stod i nær personlig forbindelse. Corfield var også dengang en personlighed, man gerne lyttede til og lod sig inspirere af. Ken Corfield fremstiller i øvrig! kameraer den dag i dag. Fælles type kamerahus for begge Exa-modeller. For at kunne producere med lavest mulige stykomkostninger begyndte Ihagee i 196l forarbejderne til at producere et kamerahus, hvor flest mulige dele kunne være fælles for de to Examodeller. Resultatet heraf viste sig i form af Exa I og Exa IIa, der begge lanceredes i I 963. Exa I var en afløser for Exa og Exa IIa en afløser for Exa II. Den grundmodel, der her var skabt, blev i store træk bevaret i resten af den tid, disse kameraer blev produceret. Inden vi ser nærrnere på disse kameramodeller, er det passende med nogle kommentarer vedrørende de juridiske forhold for Ihagee Kamerawerk. ELBE-Kamera GmbH Som det har været omtalt i en tidligere artikel (Objektiv nr. 7 4), besluttede Ihagees oprindelige aktionærer på en generalforsamling i Vesttyskland, med virkning fra januar 1960 at flyte Ihagees sæde fra Dresden til Frankfurt. Som bekendt ville DDRmyndighederne ikke anerkende denne beslutning, og der eksisterede herefter to Ihagee-selskaber - et i Øst- og et i Vesttyskland. Samtidig begyndte den næsten l0 åtr lange retssag om rettighederne til firmaet og dets aktiver. med navnet Elbina I, ligesom det eksisterer som Elbina II. Elbina I (1962) senere Exa IIa Fabrikken i Dresden og de østtyske myndigheder lod dengang, som om det vesttyske skridt ikke kunne forventes at fa nogen som helst praktiske følger. Efter genforeningen ved man nu imidlertid, at Ihagee Dresden frygtede hurtigt at kunne miste rettighederne til bl.a. navnene Ihagee, Exakta og Exa. Der blev derfor planlagt forskellige tiltag, der kunne afuøde et sådant tab. Der blev oprettet et nyt firma "ELBE-Kamera GmbH", der skulle fortsætte produktion og markedsføring af Ihagees kameraer, men nu under det lidt sære navn "Elbina" (tænk, hvis Dresden havde ligget ved Gudenåen)! I Objektiv nr. 80 er vist et billede af "Elbina Super", en prototype, hvis indhold består af et Exakta Varex IIa, og hvis udseende giver anledning til diskussion! Også Exa var der tænkt på. Det kamera, der senere blev lanceret som Exa I, eksisterer som prototype Elbina II (t 963) De tre Elbina-prototyper er i øvrigt sammen med mange andre unikaer fra Dresdens kameraindustri udstillet på "Technische Sammlungen der Stadt Dresden", der har til huse i den gamle Ernemannbygning i Schandauer Strasse. Tag en tur omkring - der er meget at se på. Exa I og Exa la Som nævnt lanceredes Exa I med det nye type kamerahus i Samtidig ændredes lukkertiderne tll 1130, 1160, lll25 samt sekund. Exa I blev kun produceret i mindre end et år og findes derfor også kun i et relativt beskedent antal på kun 15

16 cirka stk. Allerede i 1964 kom en næsten tilsvarende model, men nu med hurtigoptræk - Exa Ia. Exa Ia blev til gengæld produceret helt frem til 1977 i stort set uændret form. Som følge af stridighederne mellem øst og vest blev Exa Ia i perioden også markedsfbrt under så forskellige navne som VX 100, Exakta 100 og Elbaflex 175, hvoraf især de to sidste er sjældne. Exakta 500 (1969) Exa laforklædt som VX 100 (1969) Kameraerne var selvfølgelig alle ens kun navneskiltet var forskelligt. Efter den faktiske nedlæggelse af Ihagee Kamerawerk i 1970 overgik produktionen af Exa Ia formelt til VEB Pentacon. I 1977 blev Exa Ia erstattet af Exa lb (uvist af hvilken grund skiftede man faktisk fra romertal I til arabertal 1), men herom senere. Exa IIa, Exa IIb og Exa 500 f Næsten samtidig med at Exa I lanceredes i det nye fælles kamerahus, kom Exa IIa i 1963 som efterfølger for Exa II. Allerede i slutningen af 1964 erstattedes Exa IIa af Exa IIb, der nu var forsynet med spring-back-spejl. Endelig kom i 1966 Exa 500, der som navnet antyder, havde lukkertider ned til 1/500 sekund. Også Exa 500 blev i perioden markedsført under de særlige navne Exakta 500 og VX 200. Disse er mere almindelige end de tilsvarende for Exa Ia. Lanceringen af Exakta VX 500 i 1969 førte til, at produktionen af Exa 500 blev indstillet allerede samme år. Exa lb Med ophøret af produktionen af Exa 500 skulle rnan ud fra de fleste betragtninger have forventet, at også Exa Ia snart ville forsvinde fra markedet. Teknisk set var kameraet forældet, og Exaktasystemet, som jo havde båret Exa, var for længst overhalet af mere tidssvarende svstemer. Endvidere gjorde Exakta-bajonettens lille diameter det vanskeli gt at honorere tidens trend om at anvende meget lysstærke objektiver. Den bedste grund til fortsat at producere Exa Ia var, at det store antal objektiver med Exakta-bajonet, der eksisterede, derved fortsat kunne nyttiggøres. Produktionen fortsatte, men som følge af et stadig mere vigende marked for kameraer med Exakta-bajonetten, ønskede VEB Pentacon, som jo havde overtaget produktionen, at stoppe den endeligt i Historien skulle være, at VEB Pentacon egentlig ønskede helt at stoppe produktionen af Exa. Den statslige plankommission i Berlin ønskede imidlertid, at der som supplement til de dyrere kameraer i Praktica-serien skulle kunne tilbydes den østtyske befolkning et meget prisbilligt alternativ til disse. Kameraet skulle endvidere kunne benytte det meget store antal Prakticaobjektiver, der efterhånden var i omløb. Ønsket eller måske snarere kravet til VEB Pentacon var derfor at fremstille et Exa til objektiver med 42 mm gevind. Resultatet blev Exa lb, der lanceredes i efteråret t4

17 Exa lb med M42-gevind (1977) Exa lb er forsynet med en vippe nederst bag objektivfatningen, således at man ved tryk ph udløserknappen påvirker blændepalen på objektivet. Exa lb blev, bortset fra stk. til Vesttyskland, ikke solgt på de vestlige markeder. Prisen for et Exa 1b med lysskaktsøger og Pentacon auto 1,8/50 var i Østtyskland på 350 mark. Ville man også have en taske, blev det 380 mark. De 380 mark svarede til lidt under en halv månedsløn for en stor del af befolkningen. Nu skal man selvfølgelig passe gevaldie på med sådan en sammenligning, men den understreger, at selv et Exa lb var en bekostelig anskaffelse i Østtyskland. Omkring 1982 blev et antal Exa lb tilpasset, således at de kunne anvendes i det apparat, det østtyske postvæsen brugte til at affotografere telefonabbonnenternes forbrug på de gamle analoge telefoncentraler. Denne teknik var tidligere helt almindelig - også i Danmark, men kendes nok bedst fra "Post-Leica" den særlige variant af Leica M-serien, der netop benyttedes af postvæsenet, som jo i begge tysklande var ansvarlig for både post og tele. "Post-Ex a" var ikke en særlig model, men et sædvanlig Exa I b, der (på en noget primitiv måde) var tilpasset formålet, bl.a. var filmformatet ændret til 24x29 mm. Exa lb blev i 1983 forsynet med en sort plastikfrontplade og yderligere i 1984 forsynet med en sort plastiktopplade. Exa Ic i profi-look -fro VEB Carl Zeiss Jena (1955) I 1983 blev produktionen i øvrigt flytet fra Dresden til den tidligere Certo-fabrik i Freital, De kameraer, der er fremstillet i Freital, kan kendes ved, at serienummeret starter med et stort C. Den sidste variant af Exa lb eksisterede kun til 1985, hvor Exa lb blev erstattet af Exa lc, der nu også var forsynet med sort plastikbagvæg. Ændringen til Exa lc skete samme år, som VEB Pentacon blev indlemmet som en del af det omfattende VEB Carl Zeiss Jena kombinat. Exa I c kan derfor med rette betragtes som et Zeiss-produceret kamera. Exa l c blev produceret helt frem til 1987 og kunne stadig købes i de østtyske butikker ved murens fald i I 989. Halvformat Exa Som et kuriosum skal det afslutningsvis nævnes, at Exa har været ændret fra 24x36 til halvform at - 18x24 mm til specielle formål. Allerede i 50'erne fik det østtyske folkepoliti fremstillet en mindre serie Exa I8x24 beregnet til optagelse af "forbryderbilleder". Siden bestilte de navnkundige "rødfrakker", The Royal Canadian Mounted Police, 200 stk. Exa Ia til l8x24-formatet, formentlig til samme formåi. Endelig blev der på et langt senere tidspunkt ombygget et antal Exa lb ligeledes til politimæssige formåi. Efter åbningen i øst har de tyske halvformat-exaer for alvor set dagen lys,, med høje priser på samlermarkedet til følge. 15

18 4fufrØr. å/zefd fult er en ægte dnrjet 24x36 mm q.6iH.ti&ll&ffioMd4bdihidq O r &b hfrt d At b{k, d.. ø$. ø lilffi - I sddsrril d *Mrdl a U ll d hl qi lt & vi&.tffi, lqdi &l -.& a æ..{ It.{ &l _ ls rshd d trotbi ild. - li hrø'6. a F årets 6nøjede speilrefleks 24x36 E.:Ulffi6.wl.ilhkra o o c c o o o moderne og sikker filmtronsporl - ogs6 fro kosselte til kosselte synkroniseret universol-bl itzii lslutning hurtigoptræk (koblet med filmtronsport og billedteeller) 8 lukkertider sek. + B somme tilbehørsprogrom som Exoklo udskifteligt obiektiv indbygget prismesøger. spoltelukker Søgerbilledet i EXA ll donnes gennem oplogelsesobjektivet og er derfor identisk med det billede, der opstdr p6 filmen - porolloksefeil er udelukket! ffi \ff E Med Meritor l:2,9/50 mm kr. 444r- 5e EXA ll hos Deres fotohondler Litteratur Vil man vide mere om Exa'erne, henvises til litteraturlisten i den fonige artikel i Objektiv nr. 86. Dog skal specielt henvises til bogen af Klaus Wichmann: EXA Die Preiswerte Kleinbildreflex, 2. udgave, 1997, Lindemanns Verlag, Stuttgart. For de, der foretrækker at læse engelske tekster, kan der endvidere henvises til det netop udkomne hæfte: Terence Sheehy: Exakta Handbook, 90 sider, Orpington, Dette hæfte, der måske er knap så detaljeret som mange af de tyske bøger, giver en udmærket oversigt over både Exakta- og t6 Exa-modellerne og indeholder desuden en række ældre annoncer fra især England og USA. Hæftet kan købes hos: Classic Camera Collector Publications, 39 Beechwood Avenue, Orpington, Kent BR6 7EZ, England. Prisen er f18 inklusive porto til Danmark. De nævnte publikationer kan i øvrie også købes gennem Danmarks Fotomuseum i Herning. Sluttelig kan nævnes, at det tyske samlertidsskrift "Photo-Deal" i nr. 2, 1999 bragte en artikel om post- og politi-exa'er. o

19 Ihagee - Exakta - Exa kronologi 1886 Johan Steenbergen fødes i Meppel, Holland Steenbergen flytter til Dresden. I industrie-und Handelsgesellschaft m.b.h. l9l3 lhagee Kamerawerk G.m.b.H. l9l8 thagee Kamerawerk Steenbergen & Co" 1923 Karl Ntichterlein ansættes som finmekaniker Bygningen i Schandauer Str. 24 opføtes Johan Steenbergen hollandsk konsul. 1942lhagee Kamerawerk AG samt OHG Steenbergen & Co dannes Steenbergen udvandrer til USA og forsøger der at starte en produktion af Exakta Schandauer Strasse 24 ødelægges Karl NUcherlein meldes savnet på Balkan lhagee's produktion genoptages i Blasewitzer Strasse 4l Ihagee Kamerawerk AG beslaglægges af Den Sovjetiske Militæradministration Steenbergen tilbage i Tyskland som hollandsk forbindelsesoffi cer i Tyskland Ihagee Kamerawerk AG anerkendes som hollandsk ejendom og tilbagegives af den sachsiske regering lhagee Kamerawerk AG in Verwaltung Al DDR's udenrigshandel overtages af DEXI i Berlin Aktionærerne flytter Ihagee's sæde fra Dresden til Frankfurt am Main. Dette anerkendes ikke af DDR-myndighederne, og der ekisterer herefter to lhagee-selskaber: "lhagee Dresden" og "lhagee West". 1962lhagee Exakta Photo AG, Miinchen dannes som produktionsselskab lhagee' s udv ikl in gsafcle I in g underl æ gge s VEB Pentacon De vestlige lhagee-selskaber sammenlægges til lhagee Kamerawerk AG, Berlin Johan Steenbergen dør Konbinat VEB Pentacon dannes, herunder " Zentralvertrieb Photo-Kino im Kombinat VEB Pentacon" Forbundsdomstolen i Frankfurt afgør, at alle rettigheder tilhører Ihagee West Ihagee Kamerawerk AG i.v. ophører de fakto, og alle aktiver overgår til Kombinat VEB Pentacon. 1976lhagee West går konkurs og ophører Kombinat VEB Pentacon nedlægges, og de enkelte virksomheder underlægges Kombinat VEB Carl Zeiss Jena. Exakta Dresden 1933 Exakta 4x6,5 (senere: Standard Exakta; Vest Pocket Exakta) Kine Exakta præsenteres på forårsmessen i Leipzig. I 93 8 Exakta 6x6 (trapezform) Produktionen af Kine Exakta genoptages Kine Exagta (krigsskadeerstatning til ussr) Kine Exakta II Exakta 66 (vertikal fcrrm) Exakta Varex (udskiftelig søger). l95l Exakta Varex VX Exaktalla. l96l Exakta Varex IIa (ny front) Exakta Varex IIb Exakta VX 1000 (VX1000, Elbaflex vx 1000) Exakta VX 500 (Elbaflex vx 500) Exakta RTL Exakta Vest 1963 Prototype af et Vest-Exakta Exakta Real (lhagee Berlin) Exakta Twin TL (Cosina) Exakta TL 500 (Petri) Exakta TL 1000 (Petri) Exakta FE 2000 (Petri) Exakta 66 (Pentacon Six). Exa Dresden 1952 Exa Exa (Rheinmetall) Exa II. l96l Exa (ny front) Exa I Exa IIa Exa Ia (VX 100) Exa IIb (VX 200) 1966Exa 500 (I-JSA: Exakta 500) Exa lb (M42) Exa lc (M42). Exa Vest 1970Exa35E (Petri) Exa Compact 35EE (Cosina). SEJ.

20 BAZAR r bygning Nr. 9 -et daguerreotypi-atelier i Tivoli Flemming Berend I Dansk trotohistorisk Selskabs jubilæunsår vil vi præsentene et tilb'gpblik i tiden, hvor de førate pione! r præsentercde det foi.lrolvede spejlbitlede dlguerreofpiet, som en af århundnedes storste optindelser. Dfuse daguerr ott?ister fonrgte samtidig rt skrbe sig en levevej. " Ved Aq vil tb b nat, d ertler bliler pottdcrd - ti igqe hnlor fu uhwrkede; og p& søtuæ titl ofiei pa d n db sq ew ud så ø dø kø behoeg d ene- dcs {dnqt ste pqtd\ Sornen Kierksg&ard Bazaren var indrettet til 30 butikker. Nr. 9 var indrettet til daguerreotypi-atelier som åbnede den 5. september Blryningen var tegnet af arkitekt H.C. Stilling. Hovedstaden København bestod i 1840'erne af tre bydele: den indre by, Ny-København og Christianshavn. Den indre middelalderlige bykerne bestod af smalle krumme gader på kryds og tværs af hinanden overskygget af Slotsholmen med Christianborg Slot, Børsen og Kancelliet samt de andre offentlige bygninger. Gothersgade, Kongens Nytorv og Nyhavn var den østlige grænse, længere ude var det Østerbro og Kastellet. Mellem disse to punkter var Ny-København anlagt i 1600 tallet. Omkring 1750 blev Frederiksstadens anselige borgerhuse opført ved Amalienborgs palæer. På området ved Kalvebod Strand, Øresund og Langebro bag det kommende Tivoli lå de store tømmerpladser. Hovedstadens tredie kvarter var Christianshavn anlagt af Christian den IV i Københavns byporte var åbne om vinteren fra kl. 3:30 om morgenen og fra kl. 7:30 om sommeren, kun gennem Østerport var der adgang om natten. Indenfor voldene var der 14 pladser og en del parker omkring hvilke der var lidt mere luft og lys. l8 Atelierne Det er derfor ikke nogen tilfældighed at vi finder de første atelier omkring disse pladser. Netop lys var det et daguerreotypi-atelier havde allermest brug for! Allerede i 1843 var enkelte daguerreotypi-atelier etableret i hovedstaden. Den første var Mads Æstrup, hvis atelier lå i en pavillon i Rosenborg Slotshave. Hans meget smukke og særdeles velud førtn portræt-daguerreotypier dannede skole for de efterfølgende kolleger i det nye fag. Tivoli I 1840'erne fik forlystelseskongen Georg Carstensen ( ), id6en til en præsentation af den ny opfindelse i København. Under en længere europæisk studierejse bl.a. til Paris havde Carstensen stiftet bekendtskab med Louis Daguerres eventyrlige opfindelse, fotografiet, som nu skulle markedsføres i hans planlagte forlystelsespark Tivoli, hvis navn kan henføres til en landsby nær Rom. Hovedstadens sommertivoli blev indviet 15. august Blandt havens første gæster var professor

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 1 Blænde ISO Lukkertid Eksponeringsværdi. og lidt om, hvordan de hænger sammen GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Blænde... 4 Blænde og dybdeskarphed...

Læs mere

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto Detaljebilleder er vigtige. Her er det gommens navn i ringen. Ringen var i dette tilfælde vigtig da brudens mor var guldsmed og havde lavet dem. Bryllupsfoto Tekst og fotos: Nicolai Brix Mit bryllups gear:

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Fotos: Lissy Boesen, Heine Pedersen

Fotos: Lissy Boesen, Heine Pedersen Fotos: Lene K LISSY BOESEN Lissy Boesens værker står overalt i det offentlige rum, i ind- og udland, på torve og gågader, i skolegårde, boligområder og parker. Men hvem er kvinden bag de kendte og populære

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S - Lærervejledning

Brødrene Hartmann A/S - Lærervejledning Brødrene Hartmann A/S - Lærervejledning Dette er lærervejledningen til det virtuelle virksomhedsbesøg på Brødrene Hartmann A/S (herefter Hartmann), som du finder på. Lærervejledningen er skrevet til undervisere

Læs mere

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I 1841-06-16 Noe, Carl Anton Fra Maarssø, Vibeke: Udlærte guldsmede og sølvsmede. 2014. Slægten Carl Anton Noe, bror til Tolvtine Agathe Caroline Noe (1836-1901) blev født i Gjellerup, Ringkøbing amt, som

Læs mere

Genstandsanalyse - Flowerpot lampe

Genstandsanalyse - Flowerpot lampe Genstandsanalyse - Flowerpot lampe Hvem har designet produktet? - Flowerpot er designet af Verner Panton i 1968 Hvordan fungerer produktet? - Flowerpot er en lampe. Der findes både spisebordslamper, gulvlamper

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

kan nøjes med at købe et ekstra modul til den man allerede har. Build a bag henvender sig til den semiprofessionelle

kan nøjes med at købe et ekstra modul til den man allerede har. Build a bag henvender sig til den semiprofessionelle Build a bag Build a bag er en serie af kameratasker. Når man er fotograf er der oftest forskel på det udstyr man skal have med til forskellige opgaver. Når man har meget udstyr eller og/eller flere kameraer

Læs mere

Finn Rowolds tale i forbindelse med festaftenen i anledning af Finns afgang som formand for Dansk-Tysk-Selskab gennem 27 år

Finn Rowolds tale i forbindelse med festaftenen i anledning af Finns afgang som formand for Dansk-Tysk-Selskab gennem 27 år Finn Rowolds tale i forbindelse med festaftenen i anledning af Finns afgang som formand for Dansk-Tysk-Selskab gennem 27 år Først og fremmest vil jeg sige tak, tak for de mange smukke ord fra Per og Inger

Læs mere

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien For nogen tid siden efterlyste jeg i et forum et nyt ord for håndflash, da det nok ikke er det mest logiske

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

Poul Henningsen

Poul Henningsen POUL HENNINGSEN Poul Henningsen 1894 1967 Poul Henningsen var en dansk lysmager, arkitekt, revyforfatter, filminstruktør og samfundsrevser. Han var kendt under initialerne PH. PH var en mand med mange

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

oplev Koldinghus Mødet MelleM nyt og gammelt

oplev Koldinghus Mødet MelleM nyt og gammelt oplev Koldinghus Mødet mellem nyt og gammelt Kæmpetårnet Kirkesalen Riddersalen Bibliotekssalen Christian 3.s Kapel Ruinsalen Facade med moderne træbeklædning Det nye trappetårn INDGANG Kæmpetårnet De

Læs mere

Prinsessen og den magiske hytteost

Prinsessen og den magiske hytteost Prinsessen og den magiske hytteost 2 For længe, længe siden var der et lille bitte kongerige, der hed Danmark. I kongeriget boede kong Kornelius og hans datter prinsesse Perle på et stort slot. 3 4 Kong

Læs mere

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne Død mands kiste Kjære Christian 20 juni 1872 Siden der sidst blev skrevet til Dig her fra Comptoiret er der hvad Forretningen angaar ikke noget nyt at melde, men vel en anden i høj grad sørgelig Efterretning,

Læs mere

Forlaget BB KULTUR. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor.

Forlaget BB KULTUR. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor. Med afsløring af de psykologiske spil, der spilles i familien og på arbejdspladsen. Forlaget BB KULTUR 1 KOPI eller ÆGTE Bodil Brændstrup, 2009

Læs mere

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713 BELGIENS HISTORIE 1482-1830 Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558 2. Den spanske periode 1558-1713 3. Den 2. østrigske periode 1714-1794 4.

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Julie K. Depner, 2z Allerød Gymnasium Essay Niels Bohr At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Der er mange ting i denne verden, som jeg forstår. Jeg

Læs mere

AMTSUDSTILLINGEN 1898

AMTSUDSTILLINGEN 1898 KAJ BUCH JENSEN AMTSUDSTILLINGEN 1898 1 ALMUEBØGER 2 Bogreception Fredag den 9. oktober 2015 kl. 14.00-16.00 på Kalundborg Museum Adelgade 23, 4400 Kalundborg AMTSUDSTILLINGEN 1898 Kaj Buch Jensen, f.

Læs mere

Blænderækken, flash og ledetal

Blænderækken, flash og ledetal Blænderækken, flash og ledetal Blænderækken - de tal der findes på blænderingen på nogle objektiver - er et af de mest fascinerende værktøjer i fotografiets historie. Og da tallene samtidig er direkte

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

1. Find skulpturen. Danserindebrønden

1. Find skulpturen. Danserindebrønden 1. Find skulpturen Danserindebrønden Mindre børn skal følges og vejledes af en voksen Opgaverne vil føre jer rundt på museet I skal også op på museets 1. sal Den finder du ved at gå op ad trappen i museumsbutikken

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Objektivet har seks lameller.

Objektivet har seks lameller. Generelt indtryk Helios 44M-4 er et lækkert gammelt objektiv med M42 fatning. Det kræver derfor en adapterring for at kunne bruges på DSLR ere. Det er fuldt manuelt, men takket være særlige adapterringe,

Læs mere

Mere om kameraet. Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde

Mere om kameraet. Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde Mere om kameraet Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde Fokus Fokus betyder det, som er skarpt i billedet Fokus har stor betydning

Læs mere

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT De mennesker, der har interesse for vor store billedhugger Bertel T h o r valdsen, kender sandsynligvis hans dødsmaske. Den viser os et kraftigt, fyldigt fysiognomi,

Læs mere

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal Fotograf ved 22 et tilfælde Hun har selvfølgelig altid fotograferet sine egne tre børn. Men det var først, da Anette Damgaard Bjørndal ved et tilfælde blev skolefotograf, at hun fandt ud af, at hobbyen

Læs mere

FruBilledkun" Inspirerende idéer til din undervisning. Kamel med va#ationer

FruBilledkun Inspirerende idéer til din undervisning. Kamel med va#ationer FruBilledkun" Inspirerende idéer til din undervisning Kamel med va#ationer Fru Billedkunst: Kamel med variationer Af Tina Kejlberg FruBilledkunst alias Tina Kejlberg 2013 Redaktion: FruBilledkunst Foto:

Læs mere

Den indirekte håndflash, som jeg har beskrevet i en anden artikel, slutter nærmest, hvor denne artikel begynder.

Den indirekte håndflash, som jeg har beskrevet i en anden artikel, slutter nærmest, hvor denne artikel begynder. Den indirekte håndflash, som jeg har beskrevet i en anden artikel, slutter nærmest, hvor denne artikel begynder. Når man først har opdaget, hvor forskelligt en håndflash kan bruges, ved at dreje den i

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

ARBEJDSTEGNING TIL 3-RAMMERS LAVNORMAL OBSERVATIONSSTADE

ARBEJDSTEGNING TIL 3-RAMMERS LAVNORMAL OBSERVATIONSSTADE ARBEJDSTEGNING TIL 3-RAMMERS LAVNORMAL OBSERVATIONSSTADE Tegning: Klaus Langschwager Frontrude af plexiglas, 4-5 mm tykt. 780 x 405 (+ 0-3). Udfræsning - skæring af riller udføres 0,5 mm bredere end glastykkelse.

Læs mere

Bies Bryghus. Kunstetagerne. - Fra start til nu. Bies Gaard Adelgade 26 9500Hobro. St. Torv. Hobro museum for moderne k

Bies Bryghus. Kunstetagerne. - Fra start til nu. Bies Gaard Adelgade 26 9500Hobro. St. Torv. Hobro museum for moderne k I underste etage er skif udstillinger med moderne og international kun I øvrige etager vise Hobro Kunstsamlin med 30 af Danmarks før kunstnere. I alt 1015 m 2 kunstudsti i 4 etager. Bies Bryghus - Fra

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Et brudstykke af historien om firmaet Brigader Statuette

Et brudstykke af historien om firmaet Brigader Statuette Et brudstykke af historien om firmaet Brigader Statuette Indledning Et gammelt udklip fra SE og HØR er dukket frem af gemmerne. Det er noget mærket af tidens tand, men desværre ikke dateret. Af historier

Læs mere

Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958. Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958.

Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958. Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958. Det var en stor glæde for både min kone og mig Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958 Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958 Dornendreher 117 Fru Lilian Harvey

Læs mere

Gjorde kinesere kunsten efter

Gjorde kinesere kunsten efter Tekst: Henrik Terney Foto: Thomas Yde Gjorde kinesere kunsten efter Et knap 250 år gammelt håndmalet tapet er»genfødt«på Gammel Estrup Herregårdsmuseet på Djursland. En malermester har med små pensler

Læs mere

KØRESPORTEN. 2 2008 April. Dansk Køre Forbund. Protektor HKH Prinsesse Benedikte

KØRESPORTEN. 2 2008 April. Dansk Køre Forbund. Protektor HKH Prinsesse Benedikte KØRESPORTEN Dansk Køre Forbund Protektor HKH Prinsesse Benedikte 2 2008 April Endnu en gang har vognrestauratorerne Stolk i Holland restaureret en vogn i fantastisk kvalitet. Denne gang er der tale om

Læs mere

Generelt indtryk. Objektivet har otte lameller.

Generelt indtryk. Objektivet har otte lameller. Generelt indtryk Helios 44-2 er et lækkert gammelt objektiv med M42 fatning. Det kræver derfor en adapterring for at kunne bruges på DSLR ere. Det er fuldt manuelt, men takket være særlige adapterringe,

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Seks sfinkser fra taget på Det Kongelige Teater

Seks sfinkser fra taget på Det Kongelige Teater Seks sfinkser fra taget på Det Kongelige Teater Det nuværende Kongelige Teater blev opført i årene 1872-74 i klassicistisk byggestil. Teaterbygningen er udsmykket med seks godt to meter høje sfinkser,

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

7. Hvorfor tror du, at McDonald s har købt designermøbler til deres restauranter?

7. Hvorfor tror du, at McDonald s har købt designermøbler til deres restauranter? Afsnit 1 Smukt og grimt 1. Hvem er Arne Jacobsen? 2. Hvornår levede han? 3. Nævn nogle af de store ting, han er kendt for. 4. Hvilke små ting er han kendt for? 5. Hvad synes du om stolen Ægget? 6. Hvad

Læs mere

En samling af eksempler på billeder SB-910

En samling af eksempler på billeder SB-910 En samling af eksempler på billeder SB-910 Denne håndbog viser de forskellige SB-910 flashfunktioner og eksempelfotos. 1 Dk Tag det næste skridt med kreativ belysning Afslør dine motivers teksturer og

Læs mere

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 Vi er her for at søge Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 På sidste års kundeseminar spurgte jeg skuespiller Lars Mikkelsen, hvorfor tvivlen er en ressource og en drivkraft for ham. Han forklarede

Læs mere

Hej Hans!!! Da jeg modtog dit ur var det i en sørgelig forfatning det trængte til en istandsættelse!

Hej Hans!!! Da jeg modtog dit ur var det i en sørgelig forfatning det trængte til en istandsættelse! Hej Hans!!! Da jeg modtog dit ur var det i en sørgelig forfatning det trængte til en istandsættelse! Da jeg modtog plastkassen med lodder, ur, nøgle og pendul så jeg at skiven ikke havde det godt! Malingen

Læs mere

KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN

KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN HISTORIE ARKITEKTUR NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Historie På Bornholms højeste sted - Rytterknægten, 162 m - inde i den sydvestlige del af statsskoven Almindingen står Kongemindet.

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Kl. 57 a - BESKRIVELSE MED TILHØRENDE TEGNING. DAN.lVlARK. 2s,01. PATENT Nr. 56524. VALSTS ELEKTROTECHNISK.Å FABRIKA,

Kl. 57 a - BESKRIVELSE MED TILHØRENDE TEGNING. DAN.lVlARK. 2s,01. PATENT Nr. 56524. VALSTS ELEKTROTECHNISK.Å FABRIKA, Kl. 57 a - 2s,01 DAN.lVlARK PATENT Nr. 56524. BESKRIVELSE MED TILHØRENDE TEGNING OFFENTLIGGJORT DEN 7. AUGUST 1939 AF DIREKTORATET FOR PATENT- OG VAREM.ÆRKEV.ÆSENlTIT. VALSTS ELEKTROTECHNISK.Å FABRIKA,

Læs mere

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv U N D E R VISNINGS MATERIALE - opfindelser - Når vi taler om 1800-tallet, taler vi også ofte om industrialiseringen. Det var en tid, hvor der skete en stor udvikling i samfundet. Der kom flere og flere

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 3 Programmerne i kameraet GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Auto S A M... 4 Auto grøn firkant... 5 S Lukkertidsprioriteret... 6 A - Blændeprioriteret...

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 22 Nr. 1/2013 Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 3. januar 2013 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Det samler jeg også på. NB. Hvis

Læs mere

august - december 2014

august - december 2014 Program august - december 2014 18 August. Feriebilleder + præsentation af programmet og tilmeldinger til Foto Emne konkurrence til borges@rafael.dk. (se den 1. Sep.) Indlevering af billeder til udstilling

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Definition af design som fag og begreb

Definition af design som fag og begreb Definition af design som fag og begreb Design er overalt omkring os. Alt er blevet designet på et eller andet tidspunkt. F.eks. vores kroppe. Ingen ved helt hvordan det er sket, og hvem det er der har

Læs mere

BA ØKONOMI VALGFAG / ELECTIVE

BA ØKONOMI VALGFAG / ELECTIVE BA ØKONOMI VALGFAG / ELECTIVE Vintereksamen / Winter exams 2009-2010 Ordinær eksamen / Ordinary exam Skriftlig prøve / Written exam: 27803 Immaterialret Varighed / Duration: 3 hours / timer Hjælpemidler

Læs mere

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser.

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. I Thomas B. Thriges Gades hjulspor Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. Turen begynder ved Ruinen bag rådhuset. 1. I forbindelse

Læs mere

Tællelyset. af H. C. Andersen

Tællelyset. af H. C. Andersen Tællelyset af H. C. Andersen Til Madam Bunkeflod fra hendes hengivne H.C. Andersen Tællelyset Det sydede og bruste, mens Ilden flammede under Gryden, det var Tællelysets Vugge og ud af den lune Vugge

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 4 Fokus på fokus GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Fokus fordi det er skarpt... 4 Fokus, DOF og bokeh... 5 Auto fokus (AF)... 6 AF, bestem

Læs mere

N. HANSEN-JACOBSEN UDSTILLING DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING

N. HANSEN-JACOBSEN UDSTILLING DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING N. HANSEN-JACOBSEN UDSTILLING 1901 DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING f ' / ''Sr :C. Radering af A. Hou. N. HANSEN-JACOBSEN Medlem af Société Nationale des Beaux-Arts i Paris. Født i Vejen 1861. c KUNSTAKADEMIETS

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design

Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design Tekst: Karen Grøn, Sys Matthiesen Illustration og layout: Stine Sørensen Redaktør: Thomas B. Wilckens Bogen er sat med Arial Designeventyr Lær og leg med

Læs mere

Generelt indtryk. Det er et prime dvs. fast brændvidde.

Generelt indtryk. Det er et prime dvs. fast brændvidde. Generelt indtryk Pentacon er et østtysk mærke, som begyndte produktionen tilbage i 1959 bl.a. som fussioner mellem eksisterende fabrikanter. I 1968 blev virksomheden omdømt til VEB Pentacon. Og det var

Læs mere

Aalborg-turen. Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje.

Aalborg-turen. Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje. Aalborg-turen Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje. Første mål var Aalborghus Slot, der er opført 1539-1555 af

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

LEKTION 1 INDLEDNING KAPITEL 1. HVAD ER BRIDGE

LEKTION 1 INDLEDNING KAPITEL 1. HVAD ER BRIDGE KAPITEL 1. HVAD ER BRIDGE LEKTION 1 INDLEDNING Bridgens oprindelse fortaber sig i det uvisse. Man har kendskab til, at der allerede i det 16. århundrede var et spil, der svagt mindede om nutidens bridge.

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Grafisk Design rapport Kom/IT

Grafisk Design rapport Kom/IT Grafisk Design rapport Kom/IT Filip Olsen & Frederik Bøgh Indholdsfortegnelse Teoriafsnit Form og farver... 1 Grundfarver... 1 Komposition og layout... 2 Praktisk Folder til teknologiprojektet Bæredygtig

Læs mere

Science Fiction. Fordybelsesområde: Science fiction

Science Fiction. Fordybelsesområde: Science fiction Science Fiction Fordybelsesområde: Science fiction Begrundelse for valg af prøveoplæg: Jeg valgte Kælderfødt, fordi den snakkede for en god sag. Familier der pga. fattigdom bliver tvunget til at arbejde

Læs mere

Jeg viser det med Photofiltre, men princippet er det samme i andre billedeprogrammer, der arbejder med lag.

Jeg viser det med Photofiltre, men princippet er det samme i andre billedeprogrammer, der arbejder med lag. Støjfjerner i lag Denne guide er skrevet i A4-format, så det er lettere at udskrive den. Materialet kommer til at indgå som en del af et nyt og større skriftligt materiale om HDR-fotografering og efterbehandling

Læs mere

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg)

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg) TarkUiB NT872r (rollehefte, ) Sancthansnatten TarkUiB NT872r (rollehefte, ) 1852 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Karl Johan Sæth 1 TarkUiB NT872r (rollehefte,

Læs mere

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori Einsteins relativitetsteori 1 Formål Formålet med denne rapport er at få større kendskab til Einstein og hans indflydelse og bidrag til fysikken. Dette indebærer at forstå den specielle relativitetsteori

Læs mere

Det er i øvrigt værd at bemærke, at objektivet er fremstillet som et normal-objekt, da mellemformat jo giver negativ crop i forhold til Full Frame.

Det er i øvrigt værd at bemærke, at objektivet er fremstillet som et normal-objekt, da mellemformat jo giver negativ crop i forhold til Full Frame. Generelt indtryk Carl Zeiss Biometar 80mm f/2,8 er et objektiv med pentacon 6 fatning (eller Kiev 60 fatning). Dvs det er bygget til det såkaldte mellemformat, der bygger på en større sensor end Full Frame

Læs mere

Styr på termerne. Effekt: Strølys kaldes det også. Som regel det der bruges skråt bagfra for at give liv i håret, og til at belyse baggrunden med.

Styr på termerne. Effekt: Strølys kaldes det også. Som regel det der bruges skråt bagfra for at give liv i håret, og til at belyse baggrunden med. Styr på termerne Hovedlys: Når en fotograf siger hovedlys, så er det ikke bare fordi det rammer folk i hovedet. Hovedlys er det lys man kan sige er det primære lys i billedet. På portrætter vil det derfor

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

De gyldne og de grå 12-12-2011 19:02:00

De gyldne og de grå 12-12-2011 19:02:00 12-12-2011 19:02:00 De gyldne og de grå De gyldne elever, dem der kan det hele. Får ikke nok faglig udfordring i folkeskolen. Men hvordan kan man give dem det uden at svigte de grå, dem der har det svært

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

Mine fototips. 6 gode råd til bedre fotos. Version 1.1. Søren Udby www.kanonfotografen.dk. Søren Udby Fototips, side 1

Mine fototips. 6 gode råd til bedre fotos. Version 1.1. Søren Udby www.kanonfotografen.dk. Søren Udby Fototips, side 1 Mine fototips 6 gode råd til bedre fotos Version 1.1 Søren Udby www.kanonfotografen.dk Søren Udby Fototips, side 1 Fototips Min filosofi omkring succesfuld fotografering er, at man som fotograf skal have

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

-Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872

-Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872 Præsentation af kilde 11 -Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872 Kildetype: Brev fra Louis Pio til Friedrich Engels fra 19. august 1872 1 Afsender: Louis Pio, fængslet formand for den

Læs mere

FRA KRYSTALOVERFLADE R

FRA KRYSTALOVERFLADE R Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. Matematisk-fysiske Meddelelser. I, 2. FORDAMPNIN G FRA KRYSTALOVERFLADE R A F MARTIN KNUDSEN KØBENHAVN HOVRDKOMMISFIONIER : ANDR. FRED. HØST & SØN, KGL. HOF-ROGIIANDEL

Læs mere

Udklipsark: Danmarks hær og flaade

Udklipsark: Danmarks hær og flaade Udklipsark: Danmarks hær og flaade Indledning "Danmarks Hær og Flaade" er titlen på et hæfte med udklipsark, som er udgivet en gang i 1940'erne. Arkene er tegnet af Ove Meier og udgivet på Arthur Jensens

Læs mere

Til højre Kalman Hafner i værkstedet i 60erne.

Til højre Kalman Hafner i værkstedet i 60erne. 12 Vores erfaring garanterer det bedste resultat, fortæller alman Hafner. Firmaet støber således dagligt i mange forskellige legeringer herunder guld, sølv, platin, bronze og kobber samt firmaets specialitet;

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv.

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv. [ K A P I T E L 1 ] & og Barnløshed i et historisk politisk perspektiv. 9 Der er i de senere år kommet et markant fokus på barnløsheden i den vestlige verden. Vi befinder os nu i en situation, hvor vi

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere