T,T crr.,r1:'1 d rr- ._r,tiååj ;.r. Ån::o l*{t f} lll.-q]'å'n {T -'{q * 1"? d3 F sr o4'' ; ;,";" t3åå;] i*'s e*' L- Y f #-i' i.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "T,T crr.,r1:'1 d rr- ._r,tiååj ;.r. Ån::o l*{t f} lll.-q]'å'n {T -'{q * 1"? d3 F sr o4'' ; ;,";" t3åå;] i*'s e*' L- Y f #-i' i."

Transkript

1 Vi hafver el'ter dej-s Excellenc* it.r..selieime Ra.ad og $tathol,der'r,il-- bls liaadlge ordre af 5!S hujus F,fterseet F-eadstuens ganble hreve og paplrer for at uåleede p,rsnctallerne fra *-nno.= 16?0 ti1 1"121. åars udgangf },Ien som Fræsldent Ba.lle, som dend. Sildste ved F.a"aclstuenr stundey er udj KLøbenhrafn, ud.j hvis bevarlngn de pe.rnbl.e };iancltaller rnåb r1ær 'bellggenc1e, lia.ver vj lngen funden.gldre end fra Ånno l-6q! scm underdanigst her andføris, Saa vel som a1le åe, der hever vr-ndet deris Borgerskab siden dend t.id - T,T crr.,r1'1 d rr-._r,tiååj ;.r "å j** I Død* Jokrannes Rasmusen død Jens 01sen dør1 Jrspen Nielsen - - død ltiels Ulsen- Åno l*{t f} å lll.-q]'å'n {T -'{q * 1"? d3 F sr o4'' ; ;,";" t3åå;] i*'s e*' L- Y f #-i' i.' * æ Neeirrg og!iand.e1 - Skipner". Smaa h.andel oa taperj - Kranvahre ag "'fertzhus?ræ1e.st handel død Saorlel Gabrtelsen boende i Ka.arsiiafn handledened fåsk oq fæde vatrre - Eød Fr Frræsici.ent Bertel-sen - * lijer af en stor deel sklbe d.ød Feder Larsen - Raadland åød Chrlstopher Glerup død Christen i,tadsen- død Lars fhommesen Vendelboe - - handleri,e med- Kra"mvahre Raaclmand c1ød l{iels Aastrup- - Raadrnand" - død Hans Conrad- død Jacob Preu.s- - llard.led" med" smaå Kiø'aenskab Bygningsnester'.Sti.ftamtsciriver *ød $.ør *n }iq)å' i;,i-* *jif;,f *r d,øå Tor Finchelserr - død Chrrsten Jbsen bødkez"- J*cob Poulsen Bager- Førcle fisk oe l"æc1e våre - Nærede slg af sit hendverch iiærede sls af sit ltand"*gs&. I _..-

2 dø* å ocå t,j-.;{.j 1* r* ql"ød" *ørt?4 -t +/t4 LåJ^SLå å rtå Lr -{-," L-q cj,#*,åø*. c1øc' å*å v- -7;_t 1a1= Å r*t- j4l ro"æ i"jd"ø* *..#*- Cød- Tiancle-l- +g 1iæ;iLn-g ; lars Jen.sen,. boede i flecheflord - - iiranclleåe nec fiscl og i'ad"e Andsten Danielsen ]ierman Srubbe - HansBustad Tor Chrlstensen, boede i Næski1 - Fridrich. Torsen Claus Andeysen- { vahre - Sklpper. - *{Capitain paa Byens *.i { Christlansand. og siden i ti.1 Langesund $kipner. skinper. - hand-'l-ece med trælast. Skipper paa en?irejert Iians Årentzen yon Ca,mpen, boede paa idærede sig af l,aste handel Larrdvlg i Næd.enes Lehnl,nders Nedenes, boede paa Nederuesr- -.Skipper I,{lchel Hans en Stadz T{auptmand Brun L{ans }cilchelsen- Chrlsten Hansen Smldl'or"ige Borgm 1,;'iendelbCe- F *ti *s',*ffiv *r^å $ *s B æå å * u *rfi *ittr*s t *r. Sk!-pper CIg sid.en Lastehandel - nærede såg af s1t he-ndærch -{hanclecle ned star træ1ast { og e j ed,e skib snart er ci"ød. Raadrnand- *"ød- *ø* *ø* Cøå *"ø*" d"ø* dø* d rrri 'd"l*,s -+ *øå *"ø*",ri Æ1r{ 'J--"H' Lå Fr*vi årxt F*r?e3* *r * *s s *3 æs "fi*-ns F***rs*s?***-* p#-e {åås* æc æ 'æ s #åeft Iå*nS*?? æ æ æ l'a Æ s æ iitå*.} S Jin;*S#X?* # æ æ & æ w æ {n Lars J)ær*våg' bc*d* å *#"r*såg å S*d** ilæ* l*3-" s s *; æ æ æ * * æ * F æ *æ 16 chrå*t*3? åa;åe1s*3? fis#*}{ftf* æ æ æ F***x- fiåcie*r T{a*s1,*d"#"3 æ æ æ Jec*h S.*d.ker S11 * il *-* *b s *n T{n ns t *hrød"*s. Chrlstlan ffi s,3lrå,cf #r i.-',-, * r rs iri r* tr Fl3= * s å d *få H* *"#nt* ri ii Cfr *t j,,...' / rt*. { d *r *f t er.f l"ø*fu **" si* i' {T* u i"iri -/ i.;._ c,n jr fi3" 1*. r r *lr;ipp *r j'.tå*åg F**-*f$#33 *Ahl= * æ æ æ æ æ æ æ æ S3ginC*tr Ds,rie1 Petersevr. - T#nn*,*x'f*,9 ** fl*r r*rs* iotenctsnt* it*'4 11 æ T"-, #* *n *q *hs.h * ") iåi{- {i. '- J,,* LJ tij ;} L i?lnr ** * * i s tif s åt l*, nd =,rær=*h 3iitrtr **" *,3 å sr åf' s å. * i"* "*"31*tr{1h SLqåni,*tr Iiå#" *?? *1.r,-'u * * * - neerede sig af sl,t ha,nclverch - StyrrnanrS. og h"olt små*. Ki#* bensehab. J

3 ,.1..tr ilr4- -d-j a#l død Jacob Ånders,en Lund" - død villem Skoeras"ger død Søren Pedersen lflrlen Peder Olausen tsarclel" oo' lliering -,'{endl-ede merl træl*.st. }'læ"ed-e slg af slt handvercl. hand.led-e med trælast - -{Han.d,ler med trælast, F;jer i.=kå i * *[i si{å} sps-rt *r -T.-le'd"l-,*r ir*d" trrsj. n * *. Æ ^rå tj"k-t Lå Si.;å pp *F * *ø& døel Æ x,4,- j-,n;t '*> Æ *ræ *** død d L\ crfi )"v' 't& *ø** C.er* 'åød d"ød" Ole Christophersen-,fens Jversen skræder- Peder Saltbrender, Snedker'- Balzer /,rdersen - Niels Jensen øster, Procnrator Tot'glus Jvers fl - 0smund" Haaversen- Jørgen Dlti-egsen $mld - TønnisSrirld-- Bent schr&d.er &lorten irilchelsen- død Jørgen Clausendød Lars Tviortensen- dørt Gunder Olsen- l andl ** * r;?"**.q r.3r *?"r *"" '-?'.å" J- i+- abt - Hobt en lid"en - Nærede sig af -{handled-e merl { sehab - -{handlede rned, Sisc}r og feede { vahre. Slilpper. - iiæred-e stg -levedeaf - }færed" sig -1s1r!pps3 og { stor 1ast. - Sklpper s 11 & *ål 3. øjli'n*. s? d. * 31w *3ti* * -* * så t hanrll"r*y'*h s j *,fu3 r.l,ft.r.r {}3- *?t $ i;1åå å T{ å #h e3* å.f. s å. * l #"r*-v *r *h?el{lrf *T'{,1 **. =f * d" ft ån-*iffi,9 *3i s* * }r*"nil 1 *r in*d -{Negotierer med kram og Des- { 11ge '/&hre. Jens Nielsen 1111s, boede i hnrend-al - Ski-pper" t{til-ebrand. Jacobsen død. Danlel Turmand., boede 1.{,hrendal- - handlede meri^ trælå"stn lrien nu forarmec $kipper".tl i "t 1] tg å.9 s død Jaeob Christophersen havsøe boecle 1 }.rnd al død Johen$es Gerl-ov Sn.edker- døri. Jørgen Ol sen ;t-1ri ni *r. * næz.ecl-e si.g s.f sit isird-.rrer*,i3 holclt Ver"tshrus jg t'i z '.4 å te- E B.,7.d t 's '* V,ft is s

4 lf- 7- $;.r *nr #*stg.* F*"y'E * ITand"el- *fl l,t==in# *.ø* *l=1* J,ørgens*31 ffi æ æ *- æ æ æ # if6 æ æ I *"#d ilhrågt*n 03s*yi$ Rae<I.*rnsn* æ * * ær *r1-* s å,,f eii f å * *h,*fi fl-*r"i g rr * "1r.-.-.-/L{.d?.i *.\-..,^ \_.. Lr..;._L+ har.r1j- *il r n** træles* *ø* &.æ "li*s* 1';lå *1s *n *ø* $.r"ryren ]rtå*j-sen brran æ * æ F æ -- w æ * *ø#" $å*3s *.lge*"bs*31 r æ * æ a * ** *øc?fg*?h*r*gis*t.h#ysf* æ æ æ æ æ *.*ød"?,ønnåg Åni*" x's*r3* m * * & æ & æ æ æ æ Cøå!f*rb*n *3s*å1 Heeå*-rå* s æ # æ æ & s *.9* F*d*r J#y#,*rls*iL* s w M F # aø R^ $y& tu, æ* *øs 3'{å **}-* j Fcæl-* sy}*..æ s æ &J #, riråfixr*.kr * *g v*e*t sheas Kr*"rrths *tre?r * *fi sk3"h * e*q-3"* *r { fj *d * ski"b sp{}.r-t er *,f n*å* {rr*r*øiun, så*"*x3 bi#v R*"å** i ian*, rå*r u f * *r S*3"S *n*.x* *g' { }ir*,t ss Ii*rx?reh* *,.s åil* i ss.åb stlrirt sr {ii*rn *# *r'æ3els* }r*.nd*å s#.rri* / rr1 o n i ;l lr" i i s n.t--l. J *T.}*rnriå,3 *p* få,**? *q f*i#-e* v*,'h3'*.rlr{ -ra",'-\ fi.yb \J -' r. Æå- l*, 1., i./ å -98 #.ft"*- Jcn*",* Se;?n T*åd *ff * T{ *n;i" *?" Kr"rea*,s *n * *ri"r# -'!_ *ur *øå *å3* I{*g**I.1tr#n E * F* w & ** de w æ il?ri t *I. -l *r s *3? *1æ; f,3].-^ ah * # # *. æ Bs t3øce ilå*ls F*r.J-s#r?* æ Æ # ffi æ w -- # 6 -T,q,*.*? T,j å *_,r. s f.r.? -1r i{å *l- i_ nn*_ i * *r r} * t *r *\< *"ø* J* * sj,ly'æ* *T t ø* i{an s,3 py'g *ns *i lur s j * ]!. *1* T* T f-l i.-s sr"l *.fsråq- I, h *"r* l- +,*. * ru,;* *r*i- * s t, Ej ** * I + **r i 1.q ur Ji-Ji"ri fr+rnrl"in* $'-l.j *", h3. *V Sl j "L.j.?.;, 1s lj*. $ t"-i-l c;v r.r -; $_*,f Ii_tr'ti '!*-oi fr.r etrs r* u * l+ {,'i."'itct * "T.n {.-r,. Xt L; Lf h.*._i,j.i. *fi# fti _ r.-r.t I 1 i.l-4,{..; -J-- ii"**.3"*ri * ri*il tr;ias* *{i { * *,QI} *r ; h"errj-l -*r r'i* f, f å s.*3 * {i" fæ*e* 1tr $ 1"? f Y 4.9 L/ * * pi t, a å n F s"s" F,_1r -*n * ] i åc.å * å'r.it g' il * r* *-* å g?ær*** såg af såt?-an#-rrråu"*3. { }r*.{i i- ** n** f å s *n <-S fi*,'*. *"* { ve}r * 3?rå "i * *n*, * å.grå s.ø* å {;e'i ern** f.,*hn * i *trsagt * j-t h cx's *tr $ ch.a?. L*r,x i/*93s *n, V* j *r -*S l,i#*s_3 *tr.u y_råå bc)* enc*.* I Sexrcas*ø** *.#"ød i'{å*lg Søy*ns*n Faii"e æ æ # æ æ.3,s æ * ;].3 pi *r* tb * F-rå*"erå *rs B3r *s$råv*r * iørg*i Sto}e;;arch Yi s it **r * *"øå J*ns J***b s *ri 3and-å *,5 '{* *. tri*å*" * *. Y"*f3? tf*"lf.p *ffi {)

5 ',F, *'., r - 1_! 'vlii-j\.1-! t I åe 9 o,t'- ta 4.1_ d tll l,i 1;?1 f ]i -l' '\,- ts * v? s "-T *n s *ri T,* l-* s *i"r å v *3r * ri,xrl "*- jr. i b! Br.#n j. *1 ;t *f f *1s *i æ c,6r * w M æ q* &. æ,j-ii. å,i *?' i,t #" ååi a.,{ rrlrt 1*a.-i-\=..] *ø* r^j rrrri *ø* r,l rr,4 --.n.;<+5 a, firrift i*{-1-r'#- r-'l..yr. -- *_- / ij-- ***" 11ød. *ø* Fr.æ.SKiåt f *,i*f,*-*33* æ r* & æ * *6 w % Lap* iiiaei-s*ii Raædmam.tL æ & æ # & æ * æ IT *,n s 3 c *trri*"1 F Eg *f'* S *-{ -, $årr*xt T,atrS*Ii ffi æ æ eq r* æ s * ffi * Jens æ s æ -* * æ Ja#*h *tgå*"s*n æ æ eså & w æ,* ef, *æ T{*.n,* F*.;d*}"8fin i.;}ei*fi"h,-* * &,* s & ifø Ferj6i t13"*ei? s]rg"**å*3=* e æ & æ # æ 'fhr* in &" 5 F"ub å n s #xl å St n* r l{rpc,h.å *y s Ånd*3rg Ånd"*3*#g;J3 & ** * æ æ æ s & 4 æ æ F*å*r iån*-*r#*3? $s * æn æ s* æ '"11' t J* *, fii"* riil s"h "*y lnte { { vei}u {} r=";å i]$'*} Fåå " { d c-r-r, å- * n# I *# ii *{j r*1-1 -ii' 4-., "i-r.l i*.j i.t f,= J* - å. -'. åj L. i. å F J- S, a/ f).j fj ^{j T.r; ]a*qi"*,ås Af li+t-*i-l* sirf åf,", å ii T,' *F * g. ii å ø *rr,ån a?- r-r. ^a *.--{ i -j; ni1å t,r,+cili * æ }rf,-,-=".^^.-j i.-"-rt--.\j.-- -.,å # * i-b R4??a.L -.,å- -j.*.. r * -.* j.1. d.j- s å t }an*"r*r *3- *h riøri F -4>/r<-,,i \ra J<!/ afi L-\ r-! -^/^c*' iåirri å*å!.1 i_, -t -+ n {7i{^1 \._.4- l'_.r rk - Æ.*rÆ "--,1- ;') r.-z-,**tf-**- -#1 &yr{j.*#z*ff* æ # # * s4 & ø Iiartvig!'r'obus r Vislteer. Lars Jacobsen $c"hornrach - Corrunerce Raad Undal, Lauginand- - l{icolaj 3rant, Raadmand" -3*n* jx"*,*b."s*?? VSære"rs]"gfn æ æ *? æ æ ffi ffi l*ih* 3';,=Æry*v= h*-*#"* 5" f*y.firå3?{å* $6i r"- æ # 4 Li-?*' "* L J- p Iiet rt-. I- *..r'l *n r,l,i;o *ir.ås., #r p -" - æ F,, & '*Etzv *rj c = å p e,tå'? *,*,* =,i r?r,*j"t,* ii - handiedepaa Lubech recl fl-sche vahre oe desli s'e l1j.z { T-. r.j_.."+_ r.r å-*?-a i-!. +. * ;-; "i''*,.*,i.".*,i *,,r=irs f i" n C.? *.f "fæ**..tr c?l 'r+ *.!," i--' i..;-.i- T'',-',,i.f ** + s j..f f r -i" * k*"rl 7 *i**h,1"ø#, d øni d,fri L'-.. j';j \-L "rin"*f_1 *J.fl**-*f æ* æ æ # æ æ.* æ ee s* T,åtr* 'i.i" *J"s *Hs,trii*b *r j n"j" F*y,1r* i* *r =l ". s'..^ -J -.-. =f f= fi ir-f * =.* f-i c r *?-r r-e -l-r f -? J.,. r'.j 'i r-;r {'i V iy'.-+,a.i ;..i j^i-l i_r ll.. j.!.r.i. -i,_..=.1 # tl*rtå,* s å** i " "f'*r- f 3= *lttli*"*_#. n rxc{ v_ -Y_^r +- $*1**.*S.**t*.?$#få Skf-p*,.*X- & æ æ s æ w æ!a -i-i=-t-r* f-ri r".n I.l! i...i;!-r L.; L i; j- ' fr I fl.r { 'i?-i i n,.i r r'y'* ru "l-, ' $ * ørt ;il *xnrid. *= i'lnraeå # *x? d.* &e & w ; æ & ræ æ ii-i,r4?\?a {3'y} i.'i '''' -L #. rr,4 qb r; r}"rt 4".-{._.i.;_; a"_.q. L*r* FIan*q#H1F b**d* å i'r1*y,*,nd",rrj" ffi w æ æ / -'\ 4.1,-'t i j1 -- '- ;"J.. -,, --.,,....,;. r.-, '*, # * '?< f-l r f4 r*{j{l "*å -!trr-.,'1.^.--i.^ ft S. i;a'ri;" n!. j T ij I *"f-' * å" t, i,,t rr..* v {}T* *-}--l ''.*,X-"1 1*"-..4/ n4 "l*3æ 5'l-1srm&*s Eaanblilå ;#r B æ w *?j..{. i,yu * ij fr = å *' r fr i ]-r tilqj -,r i I.fll Ti'*"1-'*=q Tå**hg*3-1- s s*!å æ æ # æ æ * *s æ * ; -'- l,'; L..Å Lj ili. '- rr a.i 6.-3 (1. - -J,-, ;! i ru q-l ^ lå å= i.' i-, å. is e3'iibn ilt{3* *"*.;rr1 *tr llry* &p

6 død Peder And.ersen - d.ød Nlels Jensen Perbøll i død åbraham 01sen boede I Rltsør Aanån Åanonsen, boer 1 Atrrend-al-. død Jens Hansen sehaaning boede I Flecherøe død Thomas Jensen - gånce1 og Nærlng $ktpper. Shipper,. Skipper død Lorens Govertsen, boede i l/landal- - - Skipper død Anders Chrlstensen- død Nlcolal }*lunmeeter - Chrlstlan Bogblnder død Hans Brant død Peder SøTensen, boed"e i l;iandal død Jør&en Guld.srned- - død Peder Salvesen $nedken død Knud Nle].sen $mlddø6, Jørgen Nlelsen $oe r - Liden nærlng - Nærede slg af sit hand,veroh. - Sklpper. Smsalasthandel og tapperj død Peder Jensen Kaarshafn, boede J. Kaars-I{andLede med" flsch og fædeh.avn - vahre død" 0mund. frjvold- Sklpper død Anders Jensen $Åandal, boed.e 1 Mandal $klpper,' Cød oøå &ø& Peder Oundersen bode i $tlernsund- "åmders Brodersen - Jens ^Anders en Kraagstad,- Jver snedker - Chrlstophen Bert els endød Peder Tostensen- død $and.er Tonehlldsen - død Jespen skræd.er - $kipper fåiljg_brugte smas Kiø- nærede sle af s1t handværch s-- - næred"e sig af tapperj Sklpper.. Nærede slg ced slt'handverel død Hennictr skræder- - brugte handværched - iqå el s I{ens *n Brun, å"ø*" Hæe"g*r? Iåi13øe, be>ed"* påe, Silippcrs nu St*-d srls Bed"ern*,n( H131ø**,' Ee i*"nål ed e 3,n**, f l soh *g t#* vahr* 'F & {

7 død Lars Eteffensen - død Chrlsten Niålsen, boed.e i Arendal død Chrlsten Poulsen- Handel og Næring Sklpper. Sklpper Sklpper død 0l-1"e Torchlldser. boede ved Atrrendal - $klppeq død fhr"lsten fho*mresen. boed.e I Atrrend.al - Sklpper. i død Hans Chrlstensen boede 1 Arendal* Sklpper død Peder Jbsen - død Ntels Hansen Elle boed"e paa Llster- - handled.e merl flsch og fæde vahre Anders Ånd.ersen G1øm1e, boede ved. Arend*l-, nu I Kregerøe-- $ktppor 0l[e' Federsen Klægstad"- ; - død Andeis Joensen, boed.e I $æekill- død Jens Nlel-sen boed-e 1 Arend.al død Henrieh Oxsen - handler med.. Kramboe vahre. - $klpper - Sklpper &øa Oornelie d.e åee boede 1 qvinisd"al - klsrper - Sklpper pee. en bysse død Frlderieh farstensen boende ved Lister $kåpper -

8 Fnd- haver Efterschrevne taged Borgerschab Anno L6Jlt, Nenbllg _, Handel og Næring Peder SØrensen Tøngøe - -,skipper, nu- af slet tllstan død Henrlch Jansen Bog død Rasffils Jensen Laasbye- død Jens Giertsen falch- - død Torgrim Chrlstophersen glervold- død Jacob Jørrgensen pahl {åød, Jørg*n tsea*sejl smi**.* æ * æ ø æ ffi død Friderich Knud.sen- død Va1ter. Greck død Morten llansen- død Tønnl"s Hansen Røn- d.ød Cornelius Sørensen Bllchfeldt- død Lenent Cl_ereh - dødhans$ørensenholte adsklllig Kløbr.nand.sehab - nærede slg med Kiøbenschab nær ed"e s t g xi*cå Eå* hac1ver*j _ Shipper _ Sklpper Sklpper Skipper $klpper død- Abraham Åbrahamsen- $ki.pper,,,,, Jør'gen "Tens en?ind.støber_ &ø& Ilans chri $ t e-ns en f *rup skræ*er* * æ m Chrr ås* n,&.{u}rup rdæ ; * *- *- s * æ æ I'i'ææ*e sås e.f såt handværch K*rn *g Le*t eleand.eå. r0l1e JeRson skomager- + - r.ræpef sig af slt handverch død Lars pedersen - Johan Ferner Skomager død Lave Ped.ersen Jens Jensen Iinf, skoemager- - - ilrut" il*rra.rerched. _ "'--^^ r_ - * * bsugen hand"verched. dg$ Morten Juehunsen skomager - -. åød Pe.tter Hansen $ejlmager 4øå l{,lels Årentzen Snedke* I,, Fgten JaeobeeR Cape, sktæd.ei --o - _ brugte stt handy roh brugte slt hand.verc}r - ltærer sig af hand.verohed_ q

9 død Just Justseq Kolberrlg åø# l{åæ3s T,å*gensen * "* Ø æ G rd æ æ F 'crd Cød- Jcgn #191ås*æ. æ æ s* # e æ æ * *ø*- FeC"*r t1*??1en*cr1* * æ w F * æ * død Guttorn Så{cuctrifs*fi* F s æ * æ B æ døå *hr'å st e$. Ha*nta$ en Yrs-r?g* 7 F F å æ es Knuå fr}"rå s t en s en Reeb s ta,g sf* æ > 'd w Itend,el og Næring - *Nærede slg ned Kiøbrnand.scha'l?"o3* Kr #,xbs * *S t afp *r j 3{ær *åæ e ås =r **. V *r* e}us Skåh s t ånxssrn?&nc1 }iær eåe slg æf 3øef art e ffiær*** såg ef skræcer }sn*.,* verch $ær er s i g at E *b *r"bå"n ei? død Sfathts Ohrtstensen Lorch * Skipper.. død Thonas Jefrs err - død And.ers S{onsen Brgtdød Jens And"ersen skræd.er - - brugte handverched - l-,,,. i,åød" Foruåen Foz'estagende Borgere, befind.ls,at Eftersehrev.ne haver ''1.,F-æ vunden d"erls Borgerectrab ' r.e'./ -- Fotr d"øå. gnaers LgLrs en turmåå *.a æ æ æ F -F '?naa1t, Feåer J*rsen" ba*r L år*r.åsl"* -, ø æ. dødt iesper f*årsen '- F F æ * ø F * - ;ø æ '!' $øe H.åe1 s fihri- gt sns en i{ol-t e c,- æ '- r; * æ n d"øå Såmen J*snge31 KleE]* s æ * * ff * s ff ' Fr åød,hs-s$lus thristsnsst? Anno = 169l+r J *ns F *der s en. 1{ *sl ecæ.i æ r $a1'v9 tsrsen Land"øp- i, iåe3bss ryp s æ æ,e &,,. Ja*cb J*ns en H"ih *gl* "i'' d G q" æ æ s -å i* iåenåei ss $ærång Skipp str r.nu f orarlned brugte Klstbmand.sehabt Stbolt Dodes - r i Næred"e slg nied Kiøbmands chab brugt e Kå.#bntand* *}reb Skåpp*r *#?randler r?ied, la st Fr $klpper Sklpp er $kif;p er Skåpp er henål er r**c sffi&ålest træ'* *ød HanS Tviejefg*n ø.* F F æ æ F æ æ & Cød F&.tri ch Kinlockr,F F æ G r+.. æ * F *E æ $kipp sf. nrug* e KiØbniends *ir.sb f#

10 I I{æC*i_ *gi llærång *øå- F*d*r itin'idsffit Låir" æ w * F æ G,e ræ # r *ø*- J*ng l{aisgn,$*ngågås* æ "* æ ø * æ æ æ &ø& Åag* Kåd*lsen æ æ ffi æ K æ # * æ *øcl Å1 *xend.*r iinuc"sen l*ør*h * 6 * F æ æ * å-ød" Gå*r?rsnt $åbrantg* æ *,* æ æ '* *ø æ w Cød Ti{athås nirichsen S_yJ_cv{* æ * * æ æ æ *. d"ød Lers }ian$en Åalhorrå,q # æ æ e æ ry F å-øa Jacoh *ls*n i,ial_er * æ æ * æ æ åøå- Feder?honniesen HøJer æ & -* æ F s,ee æ åøc Fanå *1 Jens en Lund.*, *.** æ * * æ #6 &ød- åncer$ S-?i chs en Vå"bor$* er æ * * * * død C}rietsSL ivion$e}? F * * æ # * * æ æ * C?.rlstignLuåvågskræC F*æ æ æ & æ å,ød ftiadz Jgnse}2 l..f1orsång æ & æ # æ *. *s æ re, d'øc l*ent Folf,$en æ æ F æ F * æ æ F æ!*t'' a,;t1 Fp OF *,5kårnp *r SirlSpp er SkipF,*r Skåpp *?a. Skipp *r,$kå'pp er nær*r såg ved hand,rr*rc?*d skåpp er ekipp *r naer et s i g ved #øaf art en rrired. sig vec s*jlaf.tø hrr;g*r }endvsrcheå a brug* Kå *v.tsnd"s chab Siri"pF sf. 'død Rol-f Tønnåsen!F, rd * s æ * * æ æ * I æ For Årrno - r _"7) 6ec Efterschrefne Vundet Borgerschab,JU død,berentjansen-- Gabrlel Jacobsen Klrsebom - _ åød nårigh Bøjgsær,_* æ s æ B F * æ ** æ iøægen ii,{iche}s*r1* æ æ.* æ s * æ F E æ ;3ie ipp er _$k!.pper Skipper Siå.F,rc er Skåpf) sr Slri- F,F er ' tt?g &Z itiich_elsgp* æ G *, *.* æ * F E* åød 3l{athå* $åe1se33 E*r*g** F æ F eq * ar æ G *ø* Tå*ry*i* I'inud_$eå æ æ ri* * e æ # a æ ry -*..r åød Jb }{etråci$en h * & w * G F 4* * død.hor*håldfederssnlaas,by*=æ æ æbi'*e $kifp *r, ski pp er Skåf F,*r Sbåpp sr s i I{ egotå *r eåe sed Kr arn vehre brug* K.i_dbnsnd s cheb {{

11 .+ dø* H'*nråeh Fov*ås*n æ æ *r æ * fr s G æ æ Har"d*1 s# $ærång SXqåpp *r dø& ævert Veåt r- Fp F s s s æ æ æ *. rf *,F d"ø* Knu#- fh-],nd" er s *n Sr**d* *D *, æ w *s ø s ef åøcl Sv*I? $r*3?s*3 æ * &.-' # s æ s s 14 Lars Fed*rsgl5å* F * * * F -* æ, * 16 &* d-ød JørgenÅnd"*rs*nLø*]r;sbØrF&F.**s irr"gt K i#hmands e,isb tffit ed s j- g åf irencv rc} edb"ugt Kåøbpnseheb,,Pkåpp *r &ø& JA*O} F æ. F æ b * æ æ s Y&r Styrrnånd" Ånno æ iå9å. død Feder Larsen Frinsh boede 1 Årendal - Negotlant og jede sklbsparter død $øren Chrlstophersen Regevig Sktpper død Jørgen?tromesen Uløen - r - Sklpper død Jens Clausen - -$klpper g-**.fe"r"" * ;;,O* ånd"ers Soex?s*r? $n*ck*r æ s F & & -- æ døå Cnri s tå an Lars *n w æ æ død" 011 e Sirrå s t ens *rl ffiborg *ææeå såg ef så* hand"vsr*h *?ar $lyt echetr }anål *å æ*d s t*rlas* døc- Jians Ånd-*r s #r. * 'åød Jacob Larsen srned - - død. Jan Cornellsen- - $klpper / næred slg af sit handverch. ersse,haagensen- - ; - brugt Kløbeesehab nu forårrhed. død,eans Conrad" fox - - -,- -, '. ".' død" Jerrgen &lort ensendød 011e.Tacobsen - død Fr.td.erlch Danlelsen død _"- Jørsen (J Hendrlchsen- døå Phf1tp.Afentsen - død"erlchjensen- Anno = t697t '-'' Feder Ehornmesen r i ; Skipper.. - Skipper ----Sktppe Sklpper ffiå ma'ålrs ltielsen schsre bs åe vø.d. År-en**gklppe" dal h**n** å årenåel

12 '1 åød Rasmre-$ 3gi_ el s en He3le$wsrt n'{i c}el }rtort ens en bc *r å #rimsb ed æ.*r Cøå Jngvold" Itå*lgen æ G * # F æ æ æ ø &ø& ]få ahel?vi*s*ns *rl åød *hrå sti an #øy*g?$ *Ei* æ æ *- er æ * æ æ åøc1 HerlCIy Åndepse?? $nåc* e s F -* æ w!-e Ånd"ers.. l!tå#},ssrå * æ ø æ * & G æ * & *ø& $tgff en Ol-ssrt* e æ sl G i; -- * æ *r HenrichConrqdFpææ&*G&Fg *11 + S $ ens,s-}?. - æ, i*!æ.æ Han*el #g 1'åffi'åsåg Skipp etr *g hand-l *r rn*d" *pæ* lsstn txå CIIlsagt såt b*rg#f* s chab o Sklpp er nær ed s 1g af $*d"*?end v*tr031 nær*d, slg med. såt 3ræedrsreh $måcl og bruger handv*reh- d Sæ,åå*' $kemager,sg nærsr sig *-f s B.r?E$e 3endver*h, $mlc. &ø&,; åøå,,.', "' *røå Feåer, $ågsr.s,s'*. * F,.Så,6veIålG!l$ssr 3?- æ 1.'=-!F, æ r di r ie Jg}håt13?es FOul s *få cr æ æ s æ s+..r. qs,k ri* T,åefeler.,,S e å< *F p $nedk F c., &ø& ' øc,,,.', &ød åød,l ;-.? fhgrgxas #'L'ar,r,gs!st *Er* æ lda *i* æ æ * *c F æ mæt*r.'' sis sf hærn#værch'** J'øæge$,*,ægt,åen æ * æ æ æ Sn*dk*F. ehrlsten Halvorsen snedker * - JWgen Hectrmand - bruger handverched Snedker.i ' r i.,,,.. I.;.Årlno,e, 15$8 i,,r,,.ti.,,r...,.,r,,r.,.. Gg4d,r Sqretretrg n,å&loar ,, - q Sirlp-perli,'n& q& Roercrrissd -Caplte-ln paa Eyens Spanifan Hans,sørensen Hløring' handler med smaalast, Foul.Larsen boer paa Åsd.al ved Aren- hand1er rried" storlast dal ød Lar+,g,Begers6tr -, dgd Mer't,en c,h-r,sstågneen fiertz-. - åød *}e 'Gregetrsen G r # s * ø E æ?* æ æ i;,brug&.såøbmand.schab Skåpp er }.en*åsr med Lå.s.*,o SkåpF er Skå pp *r ;u,i f3

13 t- Aøå F*der i.tielsen Prør E & * * æ * æ E 1 d-ød HtåelS BOgSen * * G *e s *d * æ F G æ.r' &ød *hri s t åan #leneås en brun ø -E * * æ.* å-øå IqieIS ROlf$*11* an æ æ F æ å'3 s æ * æ æ åød Fgder?{iels*n Sergrafv * æ æ æ e s Her**l- *g }Ts*ring /a! a,3kl"p3i er $}råpp #r nærec sig med Vertzhus brugt sm#"&, Ki øh*å't s s3.s"b,slagt er. ånno 3å99 Js.eob 3{å*}sen F s * -* * G< T,å*v $åelsgn Håås bcende veå fu'*nd&l.* dødi{enrlghtollese3l* æ * F s F e F E 'n} dø& $oæ1g3 Shri*tens*31; r'i æ G æ æ s F * p F å*ø& $iuen *årichs en *vøbt er * rd * * "p 't ',' '&"ø& i{ans ll ert s *n høfdlg bo eåe I Ri s.#f* U ',{..-n?.e * rt t åøghansfouss*1 Y,øt*w æ3f **ææ nærer *is meå Laste }e.nde1 3an*"3 es- r*så Ls st hiurmest er Skif p er ltregcbi erede hend.l ed. med Last $iripp etr g i'tu Raaåmand, nærec1 såg af fiøefarten åød Jver Jver$*3? G æ F æ * * æ & - * æ r*. åød J Ørgen #3rr1s t ten B er ent y'ar* æ, * æ F "'' ' S1 e Åbrah&lns *I? ho etr å Åyndel rn,# æ *,tt ChfiStlg"n IåAt}åSen æ,e.* K sc æ. s s les,,,c.ød 1,$øren tliristens#n Revåell* B+y TAåSen e æ F E æ ånilo s' WUl - FF * & m iæ F F æ F F 'ot"åød,$vcnnieh Hgns*3?* -4 p a G,ts* * * æ æ,æ SØ3.g;n Fed-efgen æ ie æ -* æ æ - - æ F G åøå *JAn llef-**3rt* æ s æ æ * æ æ F æ * * æ åøs {1ød" ITAgS GUt,*O3rg&SSIå* * *, * æ 3å I * * s *r i3gnt T}cne*#sen æ æ G e ; G * F F F T Hå *'he} T,åj" gh*l* en æ æ -,' '' *',. * T * - 'b rg L*tr*3?s -!'ecobgen Kaershavfå* o Slcåpp er,, -gkåp *r CI L*"st eseandl- etr fløt fra byen brugå Kiøbmanåschab $kipf er næred sig ved #øef art en Skåpper boende ved n{anaei F!"t a Skåpp er Streræå*r os sær er så g af 3end"ver*ned hrr"gt Kiøhmand.s chab småd. g# i$ær*r s ig meå sm*.e"hen**l,

14 ,l, *^ø& å rxå t-4-,ej \-"1* *ø& åøt Ånn* å?tås,?*1å*v Lex.sæ* *ahå b*æn*.e å H skål* æ I*.fs Ja*r-**** * G æ * æ æ E -æ i, L#"trs l+?å eh *3g *n }ia}liråff* Jæm?å*.r*3j"*,e æ * æ r & æ *d '* æ * æ * ry F; *, æ & æ æ I{ans Hågl-sen }'l-en,sb*rg* æ æ F { æ F & 3{ans #a$g}*tr F{ybert* s æ -* k T Y- *"rlr1*1 #S }iærånfi Skåpp *F * brust Kå,#hysenå**hæb $å *x Capåt eån *& hsnd l *r rried" tatlast $kåpper Skåpp*r f! s3 tltr ålfl v4 u-!å-!".l,*# #øå Jt=hæ.x?gl# f,ångg*rl?&z?** F æ **r $ æ ø æ w H I'{icoiaj i{oore3* ry æ w F * E ø ø +.. E T}*ms.s B,*trt'*3s*n -',idåt* * s æ æ * w *,* Clie $Vend-Sen F * G B E s æ * æ Sæeobtrl*asgnH,Es*kr*H*æ****F *lgus Hanibals en S],cun*h ræ æ ø æ * F å3ed.grs, $vcl"nichr$#g,* æ * G s w æ æ F'eitb er ed. *T i nær er s åe af }anåver! Saenål er red ad så{å,liig s,legs Skipper Snid-, Fanaq?s*eg e,f Sko et?ts-s er *evån Hritl*v s * æ æ -* æ F Drejgr Iriorten irnd"er,$e33 æ æ æ w F Skg'æCer iandl er rn*d" Kral*G eir g.n'* åano f"?*1 Ståen Lærsei hoed.e veå fu"end.el* æ G re Shr-igt*I? blåels*n w æ * w $it1øvi{*uritgenhagenæcf æ-fs Ånd er,3 FTeåvors ssr $ j end.g.i F q * & & æ * æ æ æ Trrtre tpwtesen +-5 i-av -t*! T øjer æ Eå" æ F ** & $' EqJ ss 4J åohgn3åes #hrå g t *ns *rå i,!'åh*r &* ff cfå s *, ' Ånd*rs LarseiL Be*h æ,.æ æ * ø.+ * æ Rgsffill$ ffirgebr et s s}t æ, w?,",f n,i-.* le I+iat?"ås $lelsen 5 F & æ G w.* æ ffi Re j gr F-n rrds en Er1rg cnelanc* æ ræ æ -a c, B, re*,qåe1 sen H-ææ.båg1g3åd.* * F s æ æ æ $ærede såg v*å Søef ert en Skåpp er F eldb ered f;r clg Læfrerhøvsr Skipp er cg T,&.sb clsndl *r.dr1- #K3_pper -9 rærecr sås med. Kåøbmnnds*?.eb Fø*ker Bød.ker s*hræder Sn*dle *F o. henål er re*- træl est * s f\*\ f. e '-d

15 .4!t I O *ø& død Ånn * s 1?0ll;,a Ån**rs l,ærs cn j*rån*h hc *d.e å Å"ndel! i h{ Ftåt'Ers*rel FEyseli. æ ø e æ F -u ++'!6 I{*d.rå *h #3aus *n bo *r å Trten*al * * #* Halvsr F;i]-i"ngs*33" s -- æ æ * Fs L#'Ys ]ttie]-s*]j 3 p æ * B * æ s E æ *e K1 *r,t *ås*i? h*er & *å æ ITans Ja*cisen $riiith* æ æ d æ æ æ JøTgen $låussg? G æ s ; æ B * æ æ ø E, i.. Hegeh"n*- $å *ls efi. b* er i i,ienc.ai F æ æ lians trfi*li$*n }iåørw"ffi * s æ æ J*ns *mundr*gn Fråvo1d.*, e* æ * æ Ø æ E lians *åsen T{itteEØQ* æ * F æ tirrist*il Chigtens#33 æ æ * * æ æ æ Fæ '.Iid-rå*hl Jons"senp fl øt Y*gter F * w s Hen*"*I G# }{ærån# joj*soti s.nt s,e Hj ed.e slr.ci-h s* gar* *r s?ær eå s å g m.*å * #*f art *n Gr C Sejlån,Ssrned, SlriFF *r YffiT *r s å g er*å Sepp *r j $*j3ån#sr*e* Skipf *F. nr,3r'*r s i g rned. $ma ekrenc el \;.; r -i y] va.;.å- å.y? +& ilr' "^r Lj t-rå tkåpp*r $e j långs*iand ræt*d s i g v*d. ffiø æf *rt s? ær*r eås n**. sa?*,alean*.e3.*4 Srrrfrct*r brugt e }Li"frbr*anås ch"ab F*d*3z Jengæn nåbggz* N æ æ ** æ ; æ s E h"s"nd}ar s** K*rnvahre og sniaeia g t * Ånders Ånåer"sen Harboe- - ÅbraharnJacobsen hold.eryeftzhus. Daniel Chnlstiansen Ramus Sklpper åry-å -! Ånn* *, åiu;;;?ftf,, " KAsTr,*}g*åst ns*3? h**e å hr*nåal.æ * r Åg1d.*rs frgs?nåssn?*er å ieieg?dal æ,* # åb i,iåel g Lars*3t bo*"* å år*da1 b*. ærfc æ l St å #-n i{i *le *n1 bod e veå f}"t en el* * t}rå ståan Felf ho** å Sandstg**- J a*,*b Torsx.kres *r1 b* #r å, år *nåal, * o Åå}åeE-# Hå *L* æt,3. Håb erg æ *, s * æ æ æ *1* eei l*s e31 b* *,7 å Rt ås * æ *l * # I{eged.Få,*}r,S*Ub B æ æ æ * *,* æ æ I æ.--.r'i + *"rilfp Sf brug er Kåøbmands e}.eb Skåpprysr,, ski,lp F * Skipp er sg Ej er skib spart *r * Skå p* ær h * enc"b i iid æ.1 * Hæråå *r na*å *æry}æ#t *. æær#tr såg ve*. ø*tert en * d" /fu'

16 . it*."r* *l* *E ååærå*tr F*U} TCgt*n#*Iå æ & æ æ * B & æ øz t ;å&n# F*#*3s#*. 3ø**-g3 w æ * æ * æ * rs' 'T*er T,irj-s*]1 *al, h*er å,irnd-el F '* m -}a**h Vglt*3"$*n -a ø * æ FFd # & nl 1* i!å*1 g*n æ b**nd* j. i*iercør-* r æ * L/J-* * *rn *åå'ffi.. l+rxz*h*r*.axår3 b * er å #r åtyis t ac-- *ø& Hlev l,ars*å? boed" i Åh"y*nd.ål * æ * # * "ø& åencin årnc,$*i? Jsefåer s r æ æ F ffi æ æ #}rågt*n *J*ns*g1 æ * æ F æ s F Ø w æ S*yrraanå H* crs?ienel $l{åpp *r" *g Sast It* ersr"*a*. Skip,p *r Skåp3 *r $}ci pp *3* o Skåpp *x' Loå* s *ff F'ås*å*x' i"s ndl- *r m** træ* åø& thråstcnkrer Jrrer$*yL F æ æ F * H *øe ån#ers Sley$eg? æ s* æ F F æ M æ ø æ * {æ &,ø* ffiråch" C3rås*oæ3ers*3?* * æ r* æ & æ æ * * døå Ånåer,* Fo \t *ls *n r* k æ Fe æ s * F æ5 eæ i å#* Lcr*].s *-*s * b* ** å '3r,åxs* e*" æ æ æ -- w Arød rjkrist *n #nt entr sn -n* *Ce å Girnsted* æ døc' lejul i'iiiels*n *yvelrl å lt***?es LehJå* *6 d,ød T}ar e j,ii el s *n h* ær1 v*rl f#rrend.el E ',E *B Aøn JensFgnC-råch$en æ æ F e F æ æ æ e *8, Sl-g-rurecL C]erncrJg*fi* æ * "* w æ Søren Fed-er$en, ll,ranial-* * æ G æ i*e F Skåpp er,?kåpper Skipp er *qi,låp,p'*f r Skåpp *r #kåpp *r Slri,cp er /\'!, iss"3pn *f ru; nær *r såg bc*å* i l*arvåg ved- t#*f ert *n &ød Jens Clrlst*nsen R*ii-st*d"* æ r., Ånn* a,- åf0å Ti ee+tå er *d" blev såå*n m.*d Krarnh0va?.re Raed"mænd.. tgsb*n GUttC3rJ?iS*g? æ E & æ o, s,r* B gnd,-åx KX;U*-S e3? ffi ø r* no &F if.i * æ,s] Srunr*3 Ler s så bo **e å l,{anc1a3,* e s} æ Åndctr$ BerteJ.sen ho*cc å Ayerial rac F; I+iå*3e1 Jgngen * * æ æ æ * F B æ æ I{ens }{ens*i iaece å,$rrån6p* E æ æ 4 æ G*nd.*r Fcul*qen h**r å F-ååsøtr* F & æ # rær#f s ig ved. #ø*f årt *n *S tapp*rj Skåpper 1a4a a DK13)p 8r Skåpp *r *# h*lt e f *rt uhuus Sk åpp *F c l*'t't a iih].c$ ; Sr.å- a *- 3eendl*d_ m*d" f ås *h *S f.æ*** rr*.l--r'-r*- v u-å;.l a"nr Ski bbygtr *F + 6 {"f td t jl

17 *r *g*r,.s il}rå s* #ns *s *å * b* *r p#-e Ha*h*håi æ * æ # TorvlJ. Jørgensen 1 Årendal- Skippen, bortfløt 'I død Peder Otte boed.e L Arendalog sklbsparter, død. Joen Erichsen Sfipper - Sanruel Chrlstensen boer ved. Arenda.l - Skipper død Mareus t,{arkusen Brineh boede vester t)handled.e med. fiscb. og fæde- Skarvoe-- -)vahre.. åød Sfnlcli Gund.ersen boede 1 Næskl $klpper r," Feåer Jacobsen Regevlg boer ved Åren-) d_al *) $klpper.,. -,. Christen Larsen Reihner t rdød Basttan Chrlstlansen Hertz- - $klppe" og holt Vertzhurrs. Johannes?aysen- -Sklpper. i{end *å *g }{ærån6 ) rær *r s åg r***" frø *f ay**n *g * ; La s t *l"en"*. *1. *ød Christopher Jørgensen- {}k"ri*tgn Gunå*å"s*3r.* æ * r 6 æ æ F Clrråstian Tørjrlåsen* æ 6 F * G * E Lelg åslæ"&$sn æ {F æ a a ** F # F æ * se,' ånåfinå JChfASlS I1* F æ æ w.i* & * # ** -* åød foutr Nicolalsen - - -rvåltre. - Sadelmager. b.*ld"*r vert rlnaus GE I{ *rb *rg r*r *kræd.er* Ve*v er Væv F. Thcmas Chråst*r.s*3i rrtfåbså'a æ æ * * æ 'g Jørg**" Jensen sch-aenång æ æ æ æ k æ Er, trr.'rr'l T***bgen Tin*tfUF* æ æ ffi æ \ L L-, {/**å. { land.l ec *r ec- t ræ*l- a s t * r;æf *r såg veå sø'*31 sg t app ey 3{and.l. er xeå Kremhs esen-* * ' ånn* F 27*72 "--" Jø*gæn #1åuse3? T,-læ.ss** s * æ & +wr- ** CUenSngdkef,F*æ ææeæfg l,1!gd.ø Ch"igtersg93.4 F F æ Ø æ F æ E fr*.slæ Clzå stoph*r$ en idaneå b* *r å åfn* *"g1 F s * * ry rie Ø. F # & e æ F Fl I $nedk*tre 03]*agt si-t borg F* s chah r,jæ*'etr såg ef hsndv,*r*h*#; $kåip *3^ * $kåg; cr T*11_ *V \æ,1vss gt F* ci æ o Gi æ w æ æ æ?åmm *rrrz&-nd"

18 I qi *ø* rq c*rtr \J-;{d.'* Jae -T*nåS*n SUi3"S æ æ M se *e? æ s w æ,,å I F**-*x- Wær;# *TL Håi s, b* *r å År*nd,*"l H,,* 3Tå els J**rr"s *r bo d* ve* åre*.ål* æ ø Få F*ff},Jfg*tr**ffi. æ æ ** * -* # æ æ sd6 # -T{n s tanå *ls *r3 F*åf b* *r L År *nåa13.få iårut** I *# lf.-r, ånff Si-lipp #3. u nær er s åg ve*,s"ø*n -3i.eåp w *T s rda i r{ræ*"*tr ti{åpf sr eø& Jæ-*ah Sfansei? Hrået*h",{e æ ffi F.* æ æ & & fi't e *å{app *3* Æ {åjrl./ rrds åøå å,#& Fålco1a'lås F*t*rgs}? 'æ æ æ æ æ +q w s *,** S"øræn Lar"s*33 Lfnd"tv*d å Xedenes L*3n"- #hrå gt *n. Tcrås *g? lu'å* $vo J-å* æ ffi r æ fuitorfrl *lsen T;lollesta* æ æ æ p * æ * RgSXiU,$ F F æ F æ æ æ æ e rs Ånd-*r$ Viiier*s*g3 'n6 æ ** s æ æ æ tleus ån*^*r#*rl V*n**lb*e 4 æ * æ w d* l4raglå thr-isb*n F*ul"ss1? f*esekær1 æ * æ 1qåe3s $åelg*n Jr"-gt æ * * * æ w æ r{s *1 * Bærtel se3? H s F * s * s æ rlq 'F ffi?g*br** Hng*lrrr*t$*n ø æ ø 6 æ s * Lg's Ån# rscn lruxld-* * æ æ * F * # Ånno æ l!ilrj i 31 es i *rs * 'iå *rulv b * **-æ å sår *nåeå BF a ilhrå *t *3å J*h"ezs *r? bc *.-d- å & l.i*g*tåerer r*** bræ3ast *ffi Ej *r skåb sfert *r nær ed. såg ve å tø*f art en,skåpp*r iend-l ed- r"eqj f i * *br sg fæ,* ** vehre }*,*"dl ** m*d sn&.alast, f Lø* f ra by*]? og clls aet h*rg sf* s chieh * PrG*urator h*3der tspp*r j sg sssaa iiliøb* mgn*"-s chab. nær*r s å# s e,j- $Øen nær **" sås med fi?i#.å Kå #h æ3?* s *heb { ør *y *31 S}ru-*- *?ær ed" s åg ms* enå#"æheå*l ær *# s ås,''v *d" s# *f æ"rt **'1 * $3cåpp *r før*.* *s3 schud"e *g hee1lr,t* ried" korn sg kratnvalr * * rlere*. så# me$ s?fiæ,å" 3æ,.n**1 ],ITens I{æs en Vendel.he * ba er å Rå s#t * E æn?h*hr&"s T3cm*$*n h*er paå r{iis æ 6 æ æ ånd-*rs lieis en ho*nd.* å Svån Ør æ æ æ *t. "i*ns fui{l*3*sen å jirert#"*3 ø æ æ s F * F gå*3s æ * æ G * æ,* æ nand ier r, ec trr*j-ast tiu C epiteån cg ffj er= nkib s - i ',,,, }sndl'er m**. få**h ss fæ*** toåi.x. * * Sxåpt) *1* " /'T'! It,5K-pp er thrå s t *n L*-r s en Lå nitv eel å ii e#en * s J;efl?1 *. '* æ s æ e k æ ** æ Før* e *n" s c}ud e

19 .,.'', I, fi.a (aal-'.*.s,fi a 4 f- å*fi a,+f,/ -it'!... #" 3*.cl-1 r. "rn** sni.æ-ai a s t nærer sig nied æø*far**r', 1..,.,- Skå5p*, *g å så*.*t* Kråg ile_*åt.eån å -t.*rl#ens ti *nås* e *iråpp *tr s *F* æ,&{,* å t barg *F* * *h s-b *& flø* fre B;r,*n;. ' YWæT *-r s åg =r*d- #,$ *31 '.. *rs Et å"ee *r Søren.hn ff efi*r, a. +1 LJf;-{'n,å?å el 'w'.\'{-\y'"l '','',..,,',,å*n*n,3i{åpp *tr p *& r**n hy *E}. * #kåppsr *# h*3e Krå]eså}a* hra nd.l- er r'?*d trælåst ' }'IeE*tier*d" e*å ***r 3es* Eje*.e s-kihæf#-rter tøy*-* #n s c3'iå# * h.eadi *r rn.a+*. få s *h 0g fæd e* r&.h-g # 1;iai t i 3 æ )!dt; i+ +

20 ånno $åe1s Sørensen Drange * Søz,en Jensurr'S"hr-rnlng- Einer Christensen Drvold- tars Larsen Være boer paa Llster- Claus Nlelsen Nørholm - -, > $ktppes Liourltz Hansen hvld boer i Arendal- I{ens KJ.østelsen Øer r 0Laus Peci.ersen- - _ liandled med flsch og fæc.e vahre - I{andler med Lrælast. - _ handl_er med flsch og fæd.evar - Nærer sig r"ed Søefarten. Sklpper $arver, f].øt ti1 Årendal. $kipper f{omas lr,{ad.sen boer I $tlernsund - - _ Nærer sig ved søefarten 1'l ' låød lians Henriehsen Berg- ir1.9..'. r'rulrser} serg- - Sklpper t i.l.i..,',' e,hrlsten Tørr"lsen a.. - $kipper t $j,;,. Mads t{ielsen boer i Mandat.$klpper ii trff T{"o*ur Knud.sen Kylstrup boed" 1 $and"-..srøe E.; 'å.,' t'j-.' "Bøtge Aanensen.i!a!'i ffid 011e Castensen 'ta. l irieeheborg -.o næred" slg med smaahandel - illurmester. Sklpper #1., Ol_e Svend.sen Lund- Snedker #*, ffifii ltens Federsen LunC nære] si-g med smaahandel li{l " lfu,4,il,. #!., *-.jam1n von d.er- burgh - * *t*.; rj.il;'', ''.,' ålrno - l-ftzt Ånders lriadsen stiernsund i. - - it l;.. Peder Henrlchsen $tiernsund_, _ - il,. fu, Ilans Andersen Holm - - k; e Å& *rvu prua'all'*llrer handler med fisch og feedevar.r nasrer sig ved søefarten ftiurmester. rrl-'.,lrvp u Lr!Sr..' #. ff. -. 'r'ucrr!ant}- skipper,hi,, to*nells Chrlstensen nsorer slg ;,. ved. $øeferten. $øa Frlderich Lorentzen Holst- - Ilandlede.j, rrqrrsr EL{v JIIEL med., stor trælast p, Årent Tønnlsen $klpper Få\i. Æi+, Aa tr ure - Joensen.0.rnevig_ holder Vertzhus. ffi_ 'rruo ' iffi gønen Lydersen Llnd- ffi; ivt_ej.s And"ersen - smid ffiitffio1lehansen- - Glarmester, ffi,' l '

21 &*r* æ 3"Tl*4 z åne1 *T # F ** *T *Tz T,r #LL æ* Fe * *. æ Irjg'd",* æ * w F 1æ * Bd æ Ha;'*-*i *# Iiærån# ;kræri er* By *r?,s VeStr;e * t *r Tf.L*,3-*1 #ør*xisf}** æ w & * w æ & æ w æ *lgr **3o * eeå-*r.s *øxcn"# *3r- Hæsle *- æ tr;} er sle åb s c s-r * er 3"*1*er Y*rt zhus. eg* l- *,* L&*F. #u3åsmåd 3anå1*r **d K*rn *g 3i'&mvåir e he"ug*r trclas t}"end.*l_,.pqla ptr e & '\./.å ; ^v.i S å g V *C1 S.# ef ef t *n,$n c*-k er raidl *r eed. træls s t h* ld-ær?ert æhus sg K;"eneb* *?.endå*r m*d *-åskillåge sffiå& "dlpsh sns Snåd he"dl ed E?*d_ t re*la st * }anåler m*d. f i s*}e *S fæå** vahrr e Sk*m*_g*F u 3"anå3 *r rned 'Krår,b* ev*.h.r * * nær *r s å# r*c s#ef#_rt *n n,_.,.{._ ;' $lagt *ff. Tønnis- svend.sen - Rasmus Clausen 1 flechefiord-- Claus Knudsen IIolst.lhno f?fli ; næred slg ved" søefarten l,ånå*rs Få*ls*n *yvåffi* F F æ - F w æ æ?inid *1$6}n S*rg æ F s æ F æ ** F afff es sig vec" S,#*f ar.t en r?u ho end* å llanrber.#e * *1æ,rsn* s t er J #Tgen &å.s ers en å Eg *r $lånd,* F & æ E æ f;ort ;idsers*t af Hgersun* & * * F æ 3apd"1 *r rn*d f å s c3 og retrr e r 3and"1;r r*d f j- s *h sgf Fe3r * * \ft.j' $ F. J;"*-" fæåe fæde

22 a) ån* æ 3735 I{and,*l *g ii.ærång H *nei"r å *3 T3*ies s *1? Su.ntffiåE*F e irurm*s* er *." åøå ffi&.ns Knæ*-g*11 Iå*19* æ s w *, * ry w æ,ui'.'ggid H.ud, R er* *3s ea Yoli *vi ffi* E w æ æ i"anål*æ rn**. fis*h *g fæd-** vt"3'e, }cl-t tnpp*r j e me*r,*d. s å,s nred. s#ef ert,en Skrd*r aær er så ffi r*d sø*f ar* *n. 3"enå1 *d * mæd. sx?&&l-a s t 3iend} er r*ed. f å s *h g fæ*#vå; Skåpp***, Hæ*r sig v*å søefs.rien h"and.} er meå $3råå,a3e s t * #legt *r ",. Skræd*ff, ilvr *rr1"!.r *vr hjåå r*"\..'l-.5. \r'e&, t ;eætr*r,såg ry#d- iepperj,# trgred" ffiøw#l?$*n H*g*lan*.* H * * åo å{æås ]{a#.s, #}g *e.*d.#-3"* æ æ æ æ # * æ *,åå*',ilhrå*tagh#trsen #å*rdal w 6 & * $neclk*ts * +ær*r" *å guå æå#khå33l6 sr*"*"& en# *å * å4- sn*gker #.*æ'g' 'J*ns*31 åø#hstør*" '# *R # * æ r?ffiy *r s åffi,ffie$ sr.r?æ..å.?3ånd,*1 Fåå *.1g Kntad"S s13!* æ * ån F * rr æ æ æ nf Jclrang?es f;,#'s?nuser? G æ 6 * æ #e.eæb Ja*gh,g*33 Yitrå æ? T T ** ; s? Aq åsdersifåeås*nelg"efångenffiæ6ø,8, t,..'x a 't #ral_ {å Slgåb* *åqr*tr*tr3gåå3åd*,.,,.,. '1 hold" er t epf r j $ær er s i# ',red. søef art *n 0g tapp sr j ; 3{ær er så"q ve* #ø *fer* *33 '. h*ld.*r" v*rtxiue æ nær*r *åg med. s$ååa}.*"n*e} åh

23 * &ø* T; -i,"*3*3 T,&T # ** #h"x-ås**n *1s*n S; * #å*3 ** #n 'ti;t 1 e l-{' F- a-n ft F æ * c* æ æ #3.æ.æ,bg,** æ # de & s B x wri*" L *æ }iærånfr #zzl*.sn"å*-,sf xåtå f- #* fg=æ h,-feya hand"z *r rn**. f å,x *} * fæ*- ** v*hr e * it{,'1 E r/ f Lg*L t-t< 011e Gundersen Lund.- Dlrlch Larsen l{ajbom- - Anno 1J18 holder vertzhus og handle mod ad schllltg Kløbmandschab Tol-le Nlelsen O,valand handle" med ftseh og fæde- vahre _ lllels $ansen skou * salve and.ersen r,eesland - ldiehel $lsen boer I Arendal- Anders$plnehe-- ;qå*åg LæYs*1? K3æ"$brIJp-- F * * æ * æ Åndens Ånåersen schoemager Gurrls fobble - Eenrlch 0lsen.Kønlg - $kræder. * hand"ler med trælast - ; slrlpper og hold"en vertzhus r I ' holdervertzhus. nær *T s ås æ.f smås-}eråel -nære? stg df hand"verched. - Kaabersmld. Thomae Torsexr nærer sig af, søfarten i Anno 1?1g,Tohs.n Elath * - slags Kranboevahre _ Jacob Lars-en.boend.e 1 flecheflord - bru$en ---a smaahandel.,,,,, l RasnrasTorglueen-! -;trlglmagelr, rghrlsten Mulrmp sunlon hand"ler rrrec Koenvahne t,,,. i $11-e chzristensen Graaboe- - ånthonlwetterm&n- - - hand.ler sred f,lslbh og f,ædevahre - r - -brugeradeehill,,lgsmaahanåler IIansPederseg.- e.,--*{ -Garve',., liorten TØrrisen - $klpper i Peter Chrlstensen boeade I År'ndal - Skipper Bent sgnensen -)- Has Jacobs*o -l- - = ) boende 1 Arendal rlch Lars en- - i - ) Nlels Ånd.ersen )- F *

24 ', i{and- *J". *g liær års ffi*n*g*l*3"enggnæææ'*æfææ,nrtw Ggbrå *1 **"brå *1g *ra H,f æ Iæ"nå*1 Feåf b**r å Åe**_*l** F 6,* & tnri s t sn T*rchi 1* s *j hc *nd.e å Rå s#r" a'r a + ")åft*å?itrg#å" h**r*1 er e*d- f å s *h *g. fæ*- ** r*?.f * V L.r-åå-L r#' kåpp *a 3'{ær*r ei"g v*e1- ffiø*f srt *a *g $rfi.æ" a3"ayi# e3 Ånn* {F s* *\tt -l& 3f d& å* e Ben* Gænd"*3*g*n & æ * * & æ æ æ* Småel *i-3* Lar$&å?* '-* & & *' æ & æ *. æ.8, {ihrå s* *n *1# *n ivlh*trff* w æ æ * *F æ *n Tallæ*h Jøxg ea$ *s? frøj SyIt * æ,s 6,F. l;ågls Stuga*"rd" *d * æ r æ x &* æ * F Eesffilås Sør*en$*3}* * * æ æ æ * Se Slnag tr hæn*3*r y*d* få**h" *s fæde* vanr e hanål *r m*d. tyælæst nær gr s ig F";cd" sniåa1æ.sth sw&æl rrær er s å g rred" snaalaend.* l_.tjn tært ar- Å"J3. L-L L;JL{- Lr.L C liiels Ånn* q.. k?l Jcns*t? af lvran*æa * æ æ s 1'åær cr så # af *#*f ert- *xz, t^ J*tstånne$ f,?1fåst*rs*m æ #s s ø æ $å*1s hfeds*r $tåe3ri.su3?d.*, * * * æ Fr å {t er i- *?r J,Ørg *n J e* * n s *r} af i,,tanc el $åe1g 3",f*grs#n æ æ ffi æ w w r sc f;?råst*ph*r Jørg n æ æ æ æ T}gfle,S'Ånd.*1. SS33* æ G $Ee æ æ ffi n, J**x? t}*rncd$#g? * æ s æ s æ ffi w æ,* Svenåch T{ar}sen -{,#jgr æ F æ æ F æ sil thg'i stign i-iaraus *n Krr-s e h æ Jørgen Rolvsen - Peder?loraes en }la.rnborg Gregorius Petersen.r.,j,! #r *r *Ii s chrud, e ienåier m**. fås*h c,g fræe* ve}r e. $kipp er -3kå Få] sr * Eogbin*" r i.anc1 er ns*å ed"s*?åll"åg iir &rft vele e Stre åb s t.ømrerrn#.n*. *æ 3 * låsr Y*trtx3t;* * 3o l-cl er Krenrbo s 1-. ' *rug*. t app er j e nærer slg med. eåaehandel' nærer slg med simaahandllng ""'*.t \ '&.'+g?

25 . I!ft,,tl;.-..+_ a..1.''t' j. '.t'rr?,. '.,.. i.'.. ''}.,',',,..,$!.,I{erefter Fø1ger et Fuld"kommen $peelal }iandtåll Ofve. Byens Jnd- '.il#;i;r,, ii' seahnere udj almindelighec for indeværend.e aar 1722 Saavelsom de I ',, udi d"et væster Dlstrlct boende Borgenen med forklaring om d-erts e4 ;LV*å C t e**ång cg - i'tæring. #',, BF*ns fistr* Far*ø B*rg*F*u iriji.;ir\; - secob Pedesån Bygland - * Feåer clausen?opdal Øje Oisle$en - Anders Joensen fihråstråan æ æ -- P F F 3, T{pnriel n(r }Jær*r hånd},er raed",,smaalast og ho1* der tap;;e?j. - i - - ; - -, bandtei-*åå sboååaåt og sjer,sklbspårter. Snedker. hrrs'*ff *app *r j jttå*ig Vili*ffi,Sg1yl* * æ æ G F w * æ F 4, i',tergrete Jac.sb lfficerseng æ 4 G ROlf T\ieJ-Sen d 6 æ æ F æ æ 3e* 3 å *r ir se= * rhae * *ærsr sig rn*d sma*.1 "sth"and*1 ianclj- *r 3Tl#.*- sriaåls-st. It^ta. Jyiett e ci?årstine Chri st *n Tltør*hås æ æ æ ]iargrete Niels Rolfsens- - - Ejlert Mleh.'elsen Blach handler med- smaalast og tap_ perj I\{agn11?Ølrnls Svends Ds- - å ; - EnichJacobe'en-- i *- ]randlermedsma*ru."t 01e Fed"er.s en RlngestøLl" rffit *y " s åg ned #r{l*-*lanc cl Hærer sig med tapperj Jacob l{lelsen Lund -, lti-els Andersen - -,' - Hans Pedersen- Jan Fricierich Sehultz- 01d Jaeobsen,, Garver Scharp Richter. *TensPeder"senNes1ed"a1--]*-$krs!er'.*1''roneineic l $alve Åndersen Leesla-nd- handler ned Lasri ' ÅndersSlver"sen- -- MaloneAr"entzd,atter E J --brend.er brend.evln. Jan fermer Skoemager..j Ånd'ors søtrr-ensen Lang - '-,,* '! is r,i-. $koemagcr;,. l.tohannes Zimm ernranrl.- tt t'l

26 ]{andscherjørgenselt- l{ard e1 og }læring -$koemsger, h,'.i_.= #{rt -h e;f fij j T *-yt.qxr # i*r.s- ff *ff * 3iå *årstry*åd " hx.u"g *tr * *"p33 *r. h.*3d *r * eff *å" j h-en*"lær ffic* Lest 3* i*.*r. v*t.t nh"uus. ;n *d"k#f * Skåpp ** " Skåpg *r cg L*" st *}ånål_ sr hend.l *r n*d"?q*r ss trcrarcv*h.r e ied" * LHæ-å_{ *r * t* -d J- *r rn*t Y,"*rn * & Ty *^-r*yæktt * "ik* *it,* f *3*. J*z =-- ii. *a i-t.'i ci ef f Og ** aå3 h"* J- ci *. 1r er. t z?"r-r"r m. yå*r *g= s i g ncci- sfiiæ.ånae-d *J- * S., * *-'l.r;ae *ts * iderågat å*n sgtæ# t *r * Sl,i-c #i,-rs"!1 ey'. i,.l.-{ 1,... *nr'r ;JåL *; åj L,r \i å. å SiiåF,f es' *ti3''ri * F.*t *'$ en. Ju *l"au. i{ *nå,r å *h s *n" -b å &Tl*.h&ry?,r"!F r ry q l",er*-l er rn c i ed- s ch"i 1" 1 å g y"løh * rn* nri- s c?a *. *irrc*d"etr * ; brug*ff, * æff *3- j $k* *?n&g *r s Sk* *xf;",q er* * }.tiuc *is*i1 ts*3-g F æ ø F q 4 s æ æ # "#-r;n*s e *F * Fi*r3ri*}, *efr.rs.** as -* F T1c.æ e4a.åå Sk* *T!,*.g sx* n

27 ...',,.. fq i l a TT r., =^ Å.* T.f) r.-t, -ri;..-ra qå;11_å L j^ u; g'_ +; i y. --*.-,;1,fr { *trni å}d_} *r= * \ 'i.t't-'r * 7^z-rg{i f" d}ya +&- ' v ai." "-!..u " -'- e *n *iirr*r *# llre3?*fii*i * *T * il r'-" +r ; _v4 \? 4Åe ;ry).f,.1 '' -. Æ * \*..1. å.j. }- F._j'_r*Å 1# c viær *r såg x?**. si.nåå}en*"13. o ;",,, ' i'r ' - Tr*rJ'i- #.*t F*trv e_a*t er. 'a' i..i,..' l i i..'.\,?!i*-* en i];f å ch"*1s *å?* '? Jrq llan#_å *r 7fi**. x**r1a s t " at -.,,,., l. 1;1..; 1 - j - - lria#"#"kl* #Zl **g#"*.tr* T'; *ss*1.$* ** æ æ ha? gx, Læ,r,-#- * b rarg. 'i' l, t]r1. ',,1. '' 1 * J-d. * y *3t øh"ea s. i; 'l 't,,.. rir.ii, l il 6ln.q l*ryrsra å I \J ej L--l J- i-t.;-. '.-, + å * ;)'. Itær.** sjg m*d #Tnr-alende1....r 'ltll 4,' ln p rt., er'r" *ra; -t. "+å!.v.jo A.rt]1..,. 1 a.. '1',. x?ær *r * å g fficfr shl#. *,rb*.tj** 1,'1,,., ti. 1','.. $}ird*f*..-a- l- n J rl * y- Tr {r -*n 'F-,r'i^ Å! \,r,,åf a-. aj ;- 1 *" u I j_ e.! 1 ij rr Å -i-,4 Å. ; * ;k-eel*r *,J.,iyæ,C, r - -Æf sr * i g i? ##- $3n#, #,h e-.c" *1 iiky'**,*-#r, *?i nd"s *1.** er n tt' il #*yrtån{- * '{i*i åe* rr c-' t fri *. 1* lt d" c= 'irårfih * * * 3-*3# *r rj #rt.en*s. ; 3end"1 *r nie#. iiråftifu*,*rf"f * n 1* 3*. *r T.r trd sk* *.råål *r? s n*.* lr *r#i1'*d * *lil? s Tiryitrier'?nftyi{j #rt h * I n s- Tr.{æ *,-t1r1r 1? c1? \*- -E* \j d.å.r-t r-å1å S { t"} e" py1 -nåit.} wphef? i v4& *'r rr &,r.rv-n,. *.'a.l.i.jl., ', f,{*"* ern* Ls *" sby* s tnr"on?1 -*- -rri;, t-; -1" I iflf j" *# i,' '*, "i oj

28 Ja"**h F*lr*18 *Tz ffi '* æ & tu?d æ.*4 6 &,rca! S;nhff*gåæS $*nex*g3* *6 * w æ k w # Ø w }åed"*-t.rer, låg-4.*n 3i{*cl"*}**r#s** æ æ æ, s æ H V{#-T 'f;m iti*1s # æ,ø Hæri**}- *g i'læ"åyg F *-g ex" ' # i-enåj- * g. n*f,- ir1å e = le g t 3æx*å *r ;i*,*. Yraæ.b* *..J*._.hr e. ång en i#*lå,8 åns *r"r eitår'.9 #øf*& J*y;S*n F # æ æ w æ s l\ i{aaæ,f*n$*?å* w aæ -* * * æ æ,* -* Fent HgAbåSlAn** æ # æ æ æ æ æ æ Frr o *g'ni*} J*næ*H* w æ æ * *a ; æ 1r"#.n *1 e' ir, e C- L,r, s t o T*1r3.$ *h"riv*f +?"and"å*r' T*4* T,F,s-t " Læ"nt*hæ"n&L*F * å{et}ågg Scl"ricd.*r ø * w * * $åe*n ilh.ist*rs#3].* æ æ æ w æ æ e;e -* w æ -?' Ftaslries f3.*rm*s*n * *"4? s *" w F æ F F*rg#"ff r,s* #F " Sbæ&n *apåteån ned" tx"æl-s.st, #æræd"ææ" ss handj- er E" ***f æ æ & æ & * ff,4 & 3g1*æ*n ftigå* F* æ æ æ æ æ * * ffi,,* F æ æ FOUI æ *. æ æ F æ & * ffi æ Ii*n*,3'å*i St13b* æ & # w -' w *- æ M æ æ æ Ja*ab Rg$*?-f* æ ø æ æ 8*,*e æ æ ap Fetef,f*få*?-3*e,F* æ æ # s # æ k H.* *h s Te#cF * $t a*a thi r.;-ygiås *g i.en*l.*r rl?*d Hrar'*c e'rahr * u rlæ" *T såg r** *t#*f sr"l cn *g v ær't,z?1åj s * rlæt *T s åæ væ'å #ø*m F *ruqvs inåg sr lss** hancser. FeCgr *ør-*x1,s*g? *æål-* x æ Æ & * *- w lrlar en Ras*rå*d æ** *r S1 T,ieås Ti,ii*Frelsen æ *^ Frr*s i-d *nt. ången nætång Skå pp er q.-att,*.. F) 'l r"j \-/!?it * rtr c?x,.j *rt.ii-s'^1,v,å Før*x *n Se*h*u yætgy såg v** Søefar**n *& tef3*rj S*s"år Cæf å*#"ån *g La,st ehænd3*; i"æv*r Lest eiaanåel }ænd-j. *r'n**- sfiiålela s t frlaåpi *F. xaætr *r *å# væ* #ø*fer* #n_ \jå rr*rt shus krar *indl ed, 14'r.æd srriåå"1- a * t e,l\& t f orårffi*å * nendl-cr n**" Lest *. r it'-' 'F \", j'. iå.. ti

29 hæv*r E,æw.*ebr*.g *#"?'crnlan_åå o F*",* *å *,S Hærång h"æ"n*"l *r m**_ sme. al*" s å *æ-vz v*r*zlaug u h s"nrj-j_ *r æed" s**rla * * *,' ' ' **n*y*l*'mr h.*1*"*r v *T*ehu,s *.tr ed"*n sffis"ahand *1 o Bcghå nc *F * Læ s t e}s 3?C-1" *F * lad i- *r me *. ss?t*.al a s.b c,tr qj F#y ær *i sirude *fl h*l*_er Yer* xhus R*"eCmend- 3.and"1 er eed" les* #a" åpp *r Y 'i an '*;?1*a I f{,j j LL-l_\J- *?i* i- c.*r t epp *s- j 't*t åll-uå,vi-r*9 ef -. ir t t" t tå Bl- l ch,rnås sf a 'T';"'' \{,'.J

30 I Fy*t?$ #st1pe Fartr hrb *å *.#su # *?yå s* *n F*r;"3s *n Løjnång *11* Lånn *hø* 3",{e*.æ T'Tå *i, s *la S?rå e * *n- llf *'t *n s en. Chri s t en #und *r s #n Ey *n ^4 'J l- * Jo en # en j,iumelan d ' F erl"*r?*rgius e=l F er *rb Jæ s en Ii,{* *b-r, -**- *# *,r,zw*_*y Fråqren *s l 3{ans *seunds *n Knr.d Gund er $ *n -' *ns *j- e #ffi * Er ie.h -Iah å.il s *31 n. J ørg*n i{eå.#els *3r' Ånders Knrd $ elt iji,, C?ri st en FFi"ch,s + -s'å4w s?r \.?J-A 3{vå}*h"* all*e næye;y *a*d, *-erås Eeæ",#ewffii; -*#,*.Lå åee1s s*aar hr^and. #onepagnå et. æ såg Åg'bejCe =F ta7r;#&y' \åh".j r" ås =. i åg Fiai Tr0r s *yå ;,, i-,. *.,?osten Stiåns*3?o ;' Salr* Lers sr å $å e ls Ånder s *s3!i',?az"gåus *l * en i' Geat **rn ffirdr *$ *]x i'knud *non$ *n t-, *ie,. tr r' Fed-*r.sf;n * tt*ryl? *n*ns *3å i;! giå'*s t en æ?*r; s *r? -t "i $h

31 ?.. 1{- F ede r L,*,trs en * \ & 0 smund C} s *n j -. friyg sn SiEn s *33,.- s E 4 ș{ 11 c å $ i.{ $,i{ it,i &æ3se Jøy&e31tr *]?.n * '*. Gu* **rm #u.n-xræ.l s *n 5 * v 3! *1e li,{fi.r*us ee? 5 ts;! & Tnst*n ÅJ{*ls*}?,ft u å t g lc -Ig *n #'uså*d *r g srå 1s * IJ l3 g, *hr"å sbopher Foæls en '+e *f ecoh *smaæ#.$ sa,, 7!,, i! r;, g i; \' 1 I f,* t t* Å 01e Osrmncs en?aral Salv#s *n, L 4 v tr 3 t ål 'iq t"\ \ *1e Svenc.s *n " *1* ås*helssrlo t- t J en s F e* æ?,'s *x? *mmæ s * æg I{ans Søe#_&å, ÅnCers J epp *s*ø1 f t \ Ē fe f It tåg *1 *d"å s næs- sr Årh e jde såg med Kl ron *1s *rj * *1" e If alvsrs *xå * frør E ånd* r,s *3j-* l'{iels Cosrnu$ * $år*en Sv ns e3? * B *nt f*rgåu$ srl, Åage Ås lå,qs *rå *,Stj Sisena icn Ånd" er s *ri " Åsbåørn }åsth å s en " F e*.e' J, ens *n encn Sl s sxi n \,{' *,r\ uj r,t aeø.t

32 T gt "n* J f *''t'n' f1 r5?a.t æ'+ ss--j* **;#-"1 * i- "'rå J. S T el" l- *ar *uc. *r s *rr " ilhrå s t *n fr} *rrs *n *snå *1 #us"*. *rs *I? n 1'Tå*J-s *l-$ *Få* &rr$-*r s }i{erffis *xi * M*h*l ør.æ*.s*3å }åel-v*r f*r*h"ål d.# *s 3iå*18?*r$*n..',. - $i-u cr Gund ers *31 T"*?..q TTn*fl J-Jv."s v._j \-/ j. _L t wå*h Kå'å*ås Y]. ; i'. {t i e.."., I{ans Ja ens en 6 GI* T* s t e$ sr. ÅLf 1åg e b *strreff *nh*å Aeacn Årn *s *s? * L *v Gcas *rå * J a**b *urcl-ers *n Sår*hå*}en* To l*l-l" *rm$ *n Torgius *nons c3l r Lsrs Ånderss]? Ånd. sr s J ør gen s eså Tore hil- Siu ers si? * Knui -f ens eg' Knuå Åages erl c Gun* er #mørhuil CnCIn?,r*nåiCs en sghræ,åst#. Fe*er Skå erv*d^a1 Ii*rt en Eåørns *å* F **" er Ciunci s *rå * _Ltr"rs Hång*,3 ørg*n Jens #n *smund Tos t cn$ *n { dt r&g [.s r;f --ø

33 -.- a t!..a. l..' j-t tai if l{i i, fr?t ;t v i1 *"", T s3--ra - -- lt+.l å ai r# I 6?* T&L * $b *n *i s #fi.* iiå*.å 1 * s *yl n $s *n?*r *lr3.}ås *?1 a Claus *1* *n* ånd-ers Fh"cns *n * T* 11- * j Ø ts *ri " Årn * *unei *r s *3? * Åsåærs Jss *h # *xå * I,ars F,l*ij*s*s3* r,i;;, lli;,.' iiilr?1;.?., ',;. i".',. i;' a,'',.1i.?i,,, ti*i 1$.,1 ". ir?.s C?rå s* *n Svsxl* *h * -,i o J *ne 3iå e3 s *yå Haenæs Gu.d. *. c,ag * $. *I? c tåg *Ieåå s ø {i/t. i-t;j.';;'. lii-'r,,1i,,, ait' i4!t'. {i,,i,?i/i. li'taa,f;" Ti; si.r, -,vit.!.it!.' i#rr,' ii$i;.; i.ai;. F.t-;= F*iir $ør en ån*.*r s ss? Tri^nd_.?3i*nas?or s *3? + Jørgen T*y&i*s*n El ev Torgå es sn " 4i ti Fr {i1*,,.., IFå. rf' li.;4;;i., '5i Fi=. ''tt-,..? l=1?-.- iilr-'.,u. Eir. ri-æ. #it tt' i*{,'. e;, *,fiii,' å5ir,' 1;i;i 3,;' ia'n" E;ii, 0l- e 01s et?, Ler s Helvcr s *J3 * Claue Å&d*rs *r1, Ol e Kusch, t f { f / å-.' '5.,{i,,. i'?r...#;;; H*, #i f#ii Si.., f.3* a-yi" 1*,s?l j æ;i.t';!..- &-i1,.- #lt, F.f.'' I$;i åtr; åi;i F-Jj;.i., oål{i, fåil,' ' H; åi;j., iffr' F?år llit".. fi{,", tr. 114i3.., 'N;;' {TÅ;,. il..'. ftå,,, W..'., #";,i., ;., #i,, i#f,., **5;;,' &{,i]. i Fii?i, t RBtr, Tud.j r

34 G.c! \ -* F, y 3 Sh"ri st *n 3{*rt *ns #3? Åsiech S3rå st *ls ss? o $ g f ft s p.*,*æsau*l frid evl*hs *ffi n Tay sl il?rr,å s t ochers *n Fed*r. T*rgius en c 3{,eæ.9,Tra*hr*n s *rl * i S,*n* *æ"r$ srl a ** st *s? frå*"*råchs en T.flarcu s #i.nc sr s *r3 ' ir'll,.t,,, t,r,j,,,.'-; Han s Sårri*r.s *r1* 0uen *3råst*il.s*fir i{rrål*h* al3.* nærsr sig sæa. *3 af øzz #& br.end #* I..rij ' "]t '. 1;;i ';'.i.,.!,1 ''la'it...aj 1.;t1 t.lrl,,,,,iii *sul Lars *13 låå cnel a-&*ri;_f * Rejar *1s*rr t ht u viz?s s ehl s #ffi Btnaæ. Kåøb* menås *3reh er ## #rø*f at. rt,-!.,,',,.t1,;i,.i'i.,,nj,{..,å.,iå -r ',, ''.F/J -lu 'iii r,r,..';i-4 Tor Tors crr +,. "g. '.1.'{l rj3 ',t,.''}å -?i! T}oma s Tar s *rr + Engelbret Selves *I. C?.rist*n ien$*t?* J en s T}cra e s *31, "'d,.d ','..-s $,,,å +il i.$ ''itl;ffi 'i.. 'rih '$ Sæ-ss* låac$srl r,,-+*,iil.';.$ Gi"nCer Tcr s *r1 *,r+fi F eåe Ånd.*r s *3? o Ånd- er s J',ion s sn c Æ ' tjiffi '.$.,,ffi il}riståan 0l_ssrle,H Ferl*r J*ns sn ''ffi iacob jæ,c*hser?. Chrt sten Taral-ssrt, Chri *i cn brun *

35 F *der Tor*? ri_ i#"# *. * *3-#æ* Ås 1#"g $ *x3 e L*x'# H*3jcs*3?* *hri" s* *n $v*r?s *h* * * *13 ev *;'rirararl s *r. * -lf å 31em St ang æl j. Ån**r s }åaes chåuåås *yr * - Åf $ersra* b *skæff es**d 3åæn s S ørg*yz* #r1 o #hrå *t Læw -Ia**b s *3? n \{ Hæ3 J * åndb i-ørrås ssa thrå st en Sswåds **1 *

36 ææ ægæ, 'j i.ri. ' L'' E*"rå *i * s I'irq? i r, s +.t._...&" å" å; J. F",,ikå"ip *tr iratinl- *r rne*- s t *rj es b,3kifp *-{, h"aves- sie ib sfert *r * h*l-d- er Kråib* c Gg v *T,t,ah.u..rå s * æ haclj- *r E?*d" Hr&ffi,bl* * rråha * u SripF *r * Chrlsten Munsh- Mlehel $uhm _ -- srvs v4*qqåqo u,5 v vj hus _ 1.,,'!_"- I1aaler og j/e-jer. 01e Gundersen Lund _ trolder vertzhus o$ and.en smaa lialtdel, * }{adame Røyens _ å _ irar.*r-iaste og Saugebrug,. l Herbergerer Thomas Mulryp ' haver korrr og LastehandeL..,,,, rars.j Siversen - hold.er ver.tzhus Jng''rold Torsen- - - hald,er taqperj...,,i;.. &be Frtd,erieh- ; - Bye og RaaCstueskrj.ven.,, ' "' "r'- t'-'t.''" ' 'i J.øgenStoch4arctr- ;- -Vlsiteer,, -.,1 Chrl st en ir,lort.ens en- Cla.us Knudsen.Holst foul 3p1it ' - podemester.i.,f''t, i"onsrs*3u3*x**; æ d,i ens Chr i s t en s en *.S er srtnd j *&*Ø#;*æ -f*n$ "TenSgS? HOff,æ *E æ!,$ æ * * * * * år CTzråstign *måth* * ø ø æ * æ p æ æ,æ4 #ibb J*ens#n F E * ee* æ 6 * F *. h æ æ F # ånd #r s F eders *n l;iøl_j- *r* ræ _ æ F **h*h *F * ÅE** e*h*f * 7*nC1e.?is*" SkO *ffi$ # s'r 'f;ivå Skræd"sr h"s"nrll*r r!? d. v*rt rhu_.s o a\a a ;lli,f*r'ær.i n.r* * +j..4 \_/.å å t 'l snråå.le s t #3ne el e. S'! 11tr I i"t W'æ t'.i?s.nd"l er s**rå KråE1bo * qr *'lr 14 Æ v æa!å. å.l \J "d \,tu?r ji F* --\ f

37 ' F'e*dsF Jenff*n # * f* Dorteehen S1l Eendrlch Thomesens- - llæn*"* i" *g itær ång h*-n*j- er ffi, **, år*pn=ræ}r * *g,5rt'iael-ast. Ski n; er.,brugor adechilllg smeahand.el *k*3 e3*3d *r.,. h *.nc11 er r**d" sms-s-j- æ. s t. Visite*r, o1d er v*rt En* sg l<rænh* # åiaråe}en.$1?cbbies* æ F s æ - E F Hæsråus #øy*n$såå & * * * a,' * - æ Ø æ *,Fir J{åg S1 3,.B&.S,bågn }å*f*nlx s * *,s * w,* æ *e 3*1d.*r vert zn*s Skræc*Fr brrag *r * app *r ; #øref} Berg æ å? r* F s ;* r* F æ æ..* s -* re6 I{encric}r Thcxresen Buntffia'r*F* E } s F & E * d ] ---- K "y*rå trgved*.n' æ.;, å; æ s * æ æ & w F æ * æ J*?.*.nn*s H,a$g}'11ås*3-?-* ry w.s w å æ * 3q* 6 * æ & Åanagå åndcrsen æ * & ø H* #e æ w s 6 æ Fe*"gr ft.åc?s*33 F æ & ** * æ * # æ æ Elqvarå Faåten * s * æ F æ F F. E * æ æ * ih 1';ie1 s '*lborg æ F F æ F h F æ æ æ *- e ø i futrnar- J'*nge3?- ø r.! as ra. * t* æ * æ F # æ æ ts sttent ved T*l-*b**.srå + 'brug er?end.v erc}od- *! H err" er.eer er #åråb s tøxm*rnånd *g hild*r v *rb råtes r4tan " Ssiåd" brug*r'fapp*r; nær er s ås v*d" søef ert en hrug er taf p *,r j F,ead=rngnC.. ÅnåfeåS S,VenniehSeIJ- E F ø * * æ æ F F ; F. 3c ld. *r FrF ernb CI e, Jaeob Jensen - _ handler med. smaa,$,e"st Tobåas.T*$GI]-' - æ F* * i*- * & æ - s * Lars 01 sen Lj"gLd,- F - æ * æ F s æ Ir'1lchae1 Riis æ * æ F e * æ # F * F * æ F I-{enrich shriståæ"n* er r* * i* æ s,f F H 3* æ xe *,1e Fed*r'$e3? Kå*gstad.* * - 6 * æ æ.fe ffi * JckrgnValentånB.#hsn*m*EtF*.*ææ.ftrgr Brgdæ-l r e F æ 6 rn æ æ FF & æ "i aq r -,-l CIif-#"I? s åå_ei1]. i Rec t*,r å,slc*å sn; r nær er si g n ed sals#.ha"d el To 1{r sf. Crgani st. K i...,.. ;.i. i i Krembs# *g K*T*&I*.*I h^ug *r ads *31i. åi tg Kåøbæs,å#-* s cilab nær er s ig med $ffi**.hs"nd"*l hc Ic er?ir*nrb* * * \ i.t, $

38 ' *fuyågtiaa F*æ +* w M w # w æ F* ry å* # _. _ eii, Th**as iln*"*rsflffi & *,,7*?#"rå å]agå{å Krå* 1*år SåStn&T Frå*h*f ** & æ æ æ w w æ effi *Tzråst*n ll,relrutr Junå#tr* æ æ æ *- ø æ i" C3rå*tå&n #nrå*t*gls*n- F æ ".* H æ * æ s h #*c1so* r*it **r hurgh* F æ æ * æ & J*s;)*r Egm*u s}l æ æ æ db æ æ æ s F s æ r* '?ftrlå* IrAfS*n -- æ æ '* & s F d 4 æ p * lw kært KnUd. tiyeil"ss3t.* F?* F # s æ s F F æ G 6 'Ånåfinå J*hAå?$*gA æ # æ w ø * * s T æ r* Erev åslacf5gå?* qr s +æ -* s? r *!R æ æ F * ii"el -q Jørg*fr.s*I.l &t6!g* ffi r s æ F * I 6 * l-s Ånc1 ers iii*1s*n æ & w * æ c* & ** *. *- æ ffi Lgrs Hl*ls*åt l,{o* æ $æ æ =q d æ æ æ æ æ * k4 liicolaj ltcr*n* F F & æ s æ F s Dgniel Raf-S *',* F * w,..s æ * æ & * &* F*å*r??*r*sc7t Harb*r.tr \""c æ id x æ k æ æ 6 ås tiri g't en jririj-rrp d-en*" Eld.r *,, k æ * s æ æ æ t,'" Rg*srrus lti*lsgn æ w s F æ E F E t' Lars i'tåe]-sel? Fort,.ø*y s F * * æ æ æ æ Chråst*n Sør*ns*a y3"#rrlååæ * æ * & æ # ff Rasriu-s *ånss*l? æ * æ k *,,fr r* ** F F * **,* Til 1,ol q +-T a -t i'{ -i* i*. ;i_ ij lgfph.*" i s æ s æ æ t* æ ø? æ, # æ * $* lgrs Thcnrnes*n sk#*rc.e.g*r fr* * s æ æ * * c*.kr tirisb*ph*r Eertei,g*I?* s ø e F ø s * å }.,.iad s Christoph ers en- Poul Svendsen Lucherup - smaa handel l{lej.s Nlelsen Just - - *t i,{ * f.,, "*; W

39 ur-. Han*.*-l- #S ]';;*r-j ng 5 c j 1n*"ff *tr * 'iåt tt * å f r_, tr urn q,? jr gn,j * l. -'? gi.j ry ** *r* d; s-.{.i..*"-l 1l G r..r,i*r.i*'i- Sig,.u - j''; -ll-i*.lr**t}t" LJ ** JgS*Iå* * e ** æ M w,* æ.*j?**as i*t#"*t#*.3}"* * % æ æ w we w t r 95 *r s7i1*. s* h n;*. * 3 n St ed-n T'tæff1 *r T*i*.er.#11- t aff, er j t=,,"py *r s å,fl v ** *#*f ar* *n * S **.rreand *&a?'1{r}?'} *. * -i # *r "'r -t Å v s. J i-. 7{ **- s.#*f art *n *kåh s t #rwr*rrns-n_d. Gl * rr* ete.v'-ll?ift'_r t*". t l*urnie s * er $1ri? s Tåmn*tr?1s_nd [ 81 -i ",\,, j 1' i;'!';rli \''ii# 1).'{,r,i' ','liilili, l,ii;iå., )i. li''.,i', ii- '',i,'. ' ;i.;,". r.-.l,,..,, r..' if'. ri, i....;.;ii..i -'.irr t j;i,!t..j l.l;i J ii-l1! -;.i i_-. 4..i;"t.i 'r,li!,i ',i'il l. 4 aj'.t,. r, ',..ii. r ill,..;"1,i'tii;i,];a 'l \i ',.,;liird l'..irr.i '!...t.l '.',;i'!;,li. 'i.,. li I..- t " ri,l. j i -'ili.rl.l'!{ t-,$ iifrs;, -t.1 r;;ii;.;,i,t-=li l'i,4. ';å,ffi

40 iil' ' -i' j 1.1{r'L.i. lt J'j,n{l*rs Bry-r*s#3? $i*.-.i_,*åv -f*fi#3"s*å3 Fgpe F,ent,x*n nl s ruun*.,**a*b åø*" s #r1 o, F**"*r Fri*rå*hs*r1 o #1 *rt *enå *3 s cn *nr*n 3r''æs *1 * T *æq TJi n'l q å.) Å-J'v,9"* l\# å9.l- 'v -L r..t ''JJ-J* e B ert *1 Tcll e s en Jch&n?es Jørg *_s *n Såuer iialvrys *ri " ;*å*r *]r;"å s* sxls en 3åø31_ *3o n Even Lars trr * -GalIi*1s Je*eh$s31. TJ'r'iia T'j{c-iq*.1 ij-ti-j rr' j"j -Lt-,j-U\j.Lå+ T rvrcq TaconseItr* j* 3--.J L F ed e. Iian s en Si v er La. s ej- * Hc. 3T{*}# i4 g! r;*r s en *ie 'Icrtrsn" nf *n.s ",{ ** *- * Frix-t s riå'*n*å**r* *." ;iåm"*n o r; s *tlt * Gu"n*. *r '*1 * *x1 e I,'ia* x ',3ut* *rt?is *rå *s';nd" årnes *rå *nsn }lessrits en Tr.å '?r * ir i =tri u+- s r T*r,g *g? {; Tiie*a 3al-l *stæ J cns Chri. s* ååns *n JnEv*ld # qw. J #16*å? 3v*rs *3r Lqro *1* J sns s33?å* sb;f e?*rgå * T*y=gr ånis *rå * Gu ååd. er t} ev $ en o An*-*r,s frøy*n $ **. igz** 3- # f*\.t *TJ-*" s *?1 * Fr'y" L,LJL L-{ * -l -;- tij tt -,J ens \J i; l\r \lj,å en I,arE ånd.ers en T* s t *n?*r*hå lds *ffi * ly t. l';",-!' ' * ] 'l ' =..'..l. ria 't"t'.,!4,,i;å.,.+ i'1 j.i.i.'i'.. ;,,jj;._;rr* iia ''..\ttt.';'t.i',r'l.,j.,i 1i-iii! ',;.i;i ',,'.';,,.a1..ii...,,' t,.it,.li,j; rlriirj,'..itl;i il;;!il. l,'i.i.1!fa, l;.j r.i! ',,,'i.tl,,,,,,;.f.,..;iti ',,.,iija., i,i'rd ;!.it;. riiiiiai' j, r'r-1 Knuå *n?ns *3? o?*r *3.åi-C lii ei s er AN Gu* *r E *nt u en".?cr tr*ndrå*}",# en Tor cii l-d. T*r"gå e $ en " *å * J* *";s en * Gisle F*u*J-selr Hll- ås?s *L,#;ns *i * iæd *r s Ki øah *ffg * 'lu.d sr H"* j *rs *r1 *,.),/ *r tf if i;1. I ",l /rl.i I ".Lllil ^ "t-!4.

41 *l"- åe*tre 1r v ffl_sen \J- i'ji e3 s *n'l'r-n*- s *n "*=.'*r;.1-_ *y **_* Gn*- *r T*3.*hiå* s *?? #?rås**n -3e**bserl *l-ie Larses?u # *tyi "-*- j By*?s ] Y *mty * Y *"yw k^ * T**n*r * frå#*rå*h. H*#x?iås *n sal_ \F & #æns * *n s #s?.3tå *l- s C}råst*Fh"*trs æ3å -^att Ja" ili xrå*h$ *ri * 3{av#r s e3ix13 * y}ær ång an*"før* I'eC ** u#j qy ert esr h* ed * * s*n f åncå * * et,fi stx'e ts *r *nt *e st-cns sst * Doå*v, *sttund"s*fte,t 'v LiL L'å \ Th*rna* å*.r i en $ *n j æn Gi- *"-rn l*r-ralåæs?*rgår"s *n" * SanrJ"er L'ar s *ri.. \? 5åv*r ian$ syig utcilasl.n es J*sT)*r$ en * t,,-". Å{ r'i tq,l.\jl \,f,l 'li

42 ,..ji'åandals folderl".i{andel og l{ærlng T.ørrls Christensens Erche - h-a1$ler med, ', i storlast og Ejer sktrbspafter "t,, Ånders Rasnru-s n - _ I?o_*" slg rned adschilllg.,0 Kiøbmand schab FrlderiehJørgen}?1th- -- $klpper L{ad"z Hlelsen - Hegelund Nlelsen - æ**ij}j Sklpper. vå r. - -nåerer stg ved $øefarten Feder Sørenssn Løngøe- - Sklpper.,.. Thoraas lvladsen _ ll"-af er med adschilltg smaa s*a*"* Madsen $tlernsund- seder T{erldrlchsyn Sud.e- Søren Pedersen Kleven - - *åf.!iåt;u uø*r**tlr,. ' li Y vahre. JørgenlVii.ehel-sen - - å Sklpper., And er"s, Nl el-sen Riå,berg-.. Ånfers Hans rl - ' Jgns Åtåe3sen o'. p æ -r!,ir æ F I *'* æ # * k T{c*d-råci. Claussn* w æ æ s w * æ, *le fiansen Svinør. - - Bgrt*l ilhristsphrgrse& 'r.,r æ & æ k -de *,* æ Rasn'ius Js8.c?rsgn r*, æ * * ræ * æ æ * a æ *sf & ffit*t *åg *ø*fart*n?andl er 3ned. srns-als s t $i{åpp slt, * *kåpp sf * \y \J f q*' $ $ i 'i 4*{å )g.il

43 a Trl **? *f å*rd s T* 1,*, *y l_ * i{an* *3 CIg }tr*rång #sbrå *1 g{år s *b*æ?, it.;a it E.rA* v *h s *n $rnåt Ra s$?rj_ffi # 1æ.us e3å '', T*rchål Ånd *r s *n qval_ * Hår.er Ciri- s t *ns *n ft_?r,r,si_d..' I'ars Lar s sn -fær e Hråeh Eå *irs e3? Iiaråg s t ed. 3.[å *l- s frøy*n$ en Dren6 * F *eå*r Hl å a s en Lvnsdal *#i F*{} 1+v Fåærer såg 8"31e før *r aec. bas** faæi#j*r fj.sch v*c #øefar***u *S and,rs #333&s,* *g fæ*.*?-eh.a * * Sslvc Lars en sch*me?*st erå Sst *ns *n *Løænests" Jec*b jac *h s *s? Bi ørn*s ta *l-s th.rå st *ns en" Grab* *" Cl- e i.ti el s *n qvaland * jacob Lar$ er?* t1 i e1j e ÅnCb Lør$ en i{i c o lau s Lar s er. Srnå th saar ecå s Rigt ig *f t *r -b ef inel ende Bøg er *& ååanåtaller?*stæris fra *h'i stiians ands Ra*.d-strr*o *g A6 Junj &ri iv,schrøå*r Ag, }'{ct sr.sgr. 'l f-7 '"'1 fl å {cc tg yåe i ens en..r..,9 'l llr "'. ",i-,". Ll l }; J!i, t,å d ir'-

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

HVORNÅR. UNØDVENDIGT volden er faldet 19% - der er ingen unge i gaden efter kl gaden er ren kl ULEMPER: FORDELE: ALTERNATIVER:

HVORNÅR. UNØDVENDIGT volden er faldet 19% - der er ingen unge i gaden efter kl gaden er ren kl ULEMPER: FORDELE: ALTERNATIVER: O å Ey J J å EIEE A ZOE: å ø ZOE 1 å, h y, y y A ø f ø f P h ZOE 2 å h, h y f, ø å hø å h ø å Ph E å y ø f ZOE 3 å, h h ø f D h ø y J c E c h ø A A A A P A A ø D D D P ø z ø y ø P ø ø A J z P A A cc -

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler I y G æ E æøj bj Hh å h Ih O G æ 3 Pæ æføb 6 T 1: Væ å 7 T 2: F æå 8 T 3: Afæ c 10 T 4: O 11 T 5: Pæ 12 T 6: T æjø 14 T 7: Må ff 14 Sb æjø 15 Væ y b 15 K 16 S h ff 16 Sb 18 Pæ h 18 Pæ 19 B b øb f 19 Af

Læs mere

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7 GIV EN GED Ju b æ ucc S 2-3 N U M M E 0 2 f b u 2 0 0 7 : UE S 2007 yu U L L A T Ø R N Æ S ( V ) A Af Af hj f 63 c f h-. D 25. U h/ uø f uhb Af, å u å u Af u, f h f u, bjy å j f. D fæ, Af hå. D uy å u,

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ",'ïrr''ïrll" rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013.

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ,'ïrr''ïrll rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013. Fredag 30 august 2013 Marmrkirken. MMK2-2 Alle værdier er "frit-felt" (krrektin = -6 db) 6' Ër d 970 =(U.9 c l Þ50.> Ê r',n õ '= 30 l< Þ20 ) ' Dagperide LAeq = 67 [dbl \ Aftenperide LAeq = 57 [db] Natpedde

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Facebook.com/TTDM2015. VELKOMMEN Entré: 75 kr. Egne mad- og drikkevarer må ikke medbringes. Lørdag d. 5/9 kl. 11.00 DMDyrskuepladsen i Thisted

Facebook.com/TTDM2015. VELKOMMEN Entré: 75 kr. Egne mad- og drikkevarer må ikke medbringes. Lørdag d. 5/9 kl. 11.00 DMDyrskuepladsen i Thisted Facbc/TTD215 VKON é: 75 a- ia å i bi øa 5/9 l 11 DDypla i Thi TRAKTORTRÆK 215 U b U b l l i Bl U b Bli Bli l U bu b U b l i Bl l l bu i Bli Bl l U b U b l il Bl Bli U U b U b l U b b l i Bl l l i i Bl

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

STATIONS MODERNI- SERINGER

STATIONS MODERNI- SERINGER T- 2015-16 TRU. 372 Offi STTIOS MOERI- SERIER PLER FOR 2017-2019 I EOL TIL KOTRKT MELLEM TRSPORT- O BYISMIISTERIET O SB OM TRFIK UFRT SOM OFFETLI SERICE I PERIOE 2015-2024 1 Rih: R i hi SB h f i i i i

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP.

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP. landbothy Struer Kommune Att.: Bjarke Danvig Planafdelingen Østergade 13 76 Struer MODTAGT 27 SP. 213 STRUR KOMMUN Thisted d. 26. september 213 Sagsnr. V618/KK/idb Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: Hoslagt

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*.

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Legelopva rm n ingsøve!se, 1 l-et rnstisn af lsd ikr*pp*n, start fra t*p tiltå, 3] L*t opvarnrr*ing m*d lgb cg te*:po sk!{t 3i Opvar*rnings l-egr D*jang Hockey ag Z*mbie

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Nykredit Marathon 19. MAJ 2013

Nykredit Marathon 19. MAJ 2013 yi Cph h 19 AJ 2013 RU CPEAE l f f i h å 12000 lø fyl Køh il 34 f yi Cph h F ålå hf på Il By lø på fl i I By ifl yh, fi i Ali Tili i y pl f FLKEFET I IDRE KBEA yi Cph h y i h f Køh i, h p plipi i il flili

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN

TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN LISTE OVER DELVIST UDTRÅDTE EJENDOMME I henhold til loven er der mulighed for, at ejeomme/virksomheder efter aftale med kommunen kan

Læs mere

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen Modtaget Fredericia den 03.04.14 7 MAJ 2014 Receptionen Indsigelser til lokalplan nr. 315 boligområde på Puggårdsvej, Ullerup Indsigelser for følgende punkter: 1. Sti mellem Peder Bøgvads Vej og Puggårdsvej

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk MIDDELALDEREN Tj bj C B W på wb www.g. Sgg : : g : gægg : g Ð : ø D ø Eg Ly H j Ð Ag, K. S ø Ab b bp HbgB H Håå b g S y g Vbg D g æg Jy S ø j æ D å bæ Hby H Håå py Å O (Hg) ø S ø y j E p p Hbg yg bp Ab

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

strandb;-ggelinie - ttf. 56488856 - mail chriverst??tdcadsl.dk - Kort over området med eksisterende forhold Eksisterende forhold

strandb;-ggelinie - ttf. 56488856 - mail chriverst??tdcadsl.dk - Kort over området med eksisterende forhold Eksisterende forhold Forretningsplan og visionsplanfor udvikling af Sannes Familiecamping og Strandlunden,g Farniliecantping. Eksisterende forhold,l\ Kort over området med eksisterende forhold Sannes Familiecamping - Kilde:

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Ejendomsoplysninger før: Samlet fast ejendom SFE ejendomsnummer: 10163901

Ejendomsoplysninger før: Samlet fast ejendom SFE ejendomsnummer: 10163901 Matrikel- og Juraområdet Rentemestervej 8 2400 København NV Email: maj@kms.dk Hjemmeside: www.kms.dk Telefon: 7254 5000 CVR-nr.: 62965916 Dato: 02. maj 2012 J. nr.: U2012-55297 Sags ID: 100048251 Registreringsmeddelelse

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 FOR ET OMRÅDE MELLEM RISMARKSVEJ - TARUPVEJ - RUGVANG SAMT TILLÆG NR. 1 FOR LOKALPLANENS OMRÅDE B I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden Side 1 af 137 Mølle Alle/Stadion Alle 001? (Sønder Omme) *** Ingen vurdering Loftvej 017?? Udgået ejendom Norden 001?? Undtaget vurdering Askjærvej 034 1a Askær Gårde Bebygget landbrug Frodeslundvej 073

Læs mere

Elevens egen tegning. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. Elevens egen beskrivelse.

Elevens egen tegning. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. Elevens egen beskrivelse. 9 Søatt. T o a, ha Bia, Sø o Ru i bioa. E ti. Si t, u. S oå i i bo. E bi. i 23. i 24. E bi. 1 9 Søatt. Et o o t. St ot u h: Bia a på WC. D t i. D i tot bioa. Vao o u. Bia t. D po paat. Ru på it ø u. D

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 30. maj 2016 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune

Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune Frederikssund Forsyning ledelsen 17-09-2012 2 Fælles kloak bassin i Slangerup bymidte 3 Bassin bag biografen Nøgletal

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by Byplanvedtægt 6 For dele af Rungsted og Vallerød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 6 for dele af Rungsted og Vallerød by I medfør af lov om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

B = BILENS SERIENUMMER C1 = TILLADT TOTALVÆGT D = BILTYPEKODER E = REAR AXLE C4 F = AKSELAFSTAND G = TYPE CODES G1 = VERSION H = MOTORTYPEKODER

B = BILENS SERIENUMMER C1 = TILLADT TOTALVÆGT D = BILTYPEKODER E = REAR AXLE C4 F = AKSELAFSTAND G = TYPE CODES G1 = VERSION H = MOTORTYPEKODER lik på VI-pladen nedenfor for at gå til det ønskede afsnit. = TYEGOEEEOE FO = IE EIEUE = TIT TOTVÆGT = TOTVÆGT FO I OG ÆGE = TIT FOEETIG C5 = TIT GEETIG = ITYEOE E = E XE F = EFT FOO - TIT 2000 ETTE EEVEETOG

Læs mere

HF 72O S.METER FORSTERKER

HF 72O S.METER FORSTERKER HF 72O S.METER FORSTERKER S-METER FORSTERKER HF 72O er tenkt anvendt til alle former for modtagere hvor man @nsker at vide hvor kraftig den modtagne station er. Dette er isar aktuelt ved brug af.wal"kie-talkie

Læs mere

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Register. I. Forholdet til kunderne

Register. I. Forholdet til kunderne Register I. Forholdet til kunderne B efo rd rin g a f d a g b la d e, re g le m e n t V, a fs n it 3.1.5... 225 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t.... 113, 143, 195 B re v p o s tta k s t, re tte

Læs mere

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Forsyningen Jørgen Skaarup Frederikssund Forsyning Byens Vand Troels Karlog Frederikssund Kommune Restaurering

Læs mere

LOKALPLAN NR. 55 FOR ET SOMMERHUSOMRADE I SKODBJERGE HOLMSLAND KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 55 FOR ET SOMMERHUSOMRADE I SKODBJERGE HOLMSLAND KOMMUNE G- LOKALPLAN NR. 55 FOR ET SOMMERHUSOMRADE I SKODBJERGE HOLMSLAND KOMMUNE HOLMSLAND KOMMUNE Teknisk Forvaltning KIRKEVEJ 4 6960 HVIDE SANDE TELEFON 97 31 13 33 TELEFAX 97 31 27 65 GIRO 4 06 23 29 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele.

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele. Effktmåli f EPM Bil 4 Arbjdmdllr fr EPM I d fit bkrivr vi d dl f EPM, m bru im rrt. Vi hr mdllrt iti, diri dmiitrtircr i EPM. Kliikr rbjd md EPM r dlt md t lær ir rimært bkæftir i md itidl. Syljrkr øvrit

Læs mere

9 Sølvskatten. Tegn og mal, hvad Brian, Søren og Rune ser i biografen. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. side 23. side 24.

9 Sølvskatten. Tegn og mal, hvad Brian, Søren og Rune ser i biografen. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. side 23. side 24. 9 Søatt. T o a, ha Bia, Sø o Ru i bioa. Si t, u. S oå i i bo. i 23. i 24. 1 9 Søatt. Et o o t. St ot u h: Bia a på WC. D t i. D i tot bioa. Vao o u. Bia t. D po paat. Ru på it ø u. D å ao. D åb t iu. D

Læs mere

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k ::: 9. b vil i en emneuge fremstille papir. Til fremstillingen vil de bruge trerammer, de selv samler. Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k l.ttl Beregn prisen for en ramme. ; Rammen

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

LokALT Lokalgruppehåndbogen 2015

LokALT Lokalgruppehåndbogen 2015 LkALT Lklrupphåb 2015 HVORFOR ARBEJDER YFC MED LOKALGRUPPER? YFC økr ø lkl iiiir, m rbjr h im hr u mk får mulih fr føl Ju Kriu blir l f lkl kirk. HVEM KAN VÆRE EN YFC-LOKALGRUPPE? E lklrupp r rupp f YFC

Læs mere

Skoleåret 2012 2013. Vi skaber en. oelitesport.dk. indgår i din uddannelse. Kom i lære som idrætstalen. Har du viljen til at blive en af de bedste!

Skoleåret 2012 2013. Vi skaber en. oelitesport.dk. indgår i din uddannelse. Kom i lære som idrætstalen. Har du viljen til at blive en af de bedste! R T N L A T Y N Slåt 2012 2013 l DM l f Pwtl O f tl A S æ j Aaa Sf Jl stø AMas V sa va v ltst å als s 8S Pll Mat ljlø DM lv ltstat DM z TX DM-sølv f T Røssl S a L tl U18 U16 Kvalfat ltst wwwlst K læ s

Læs mere

NIVEAU: 7.-8. klasse. VARIGHED: 8-10 lektioner. FÆRDIHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her.

NIVEAU: 7.-8. klasse. VARIGHED: 8-10 lektioner. FÆRDIHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her. Af Mi M B J NIVEAU: 7.-8. l VARIGHED: 8-10 li FÆRDIHEDS- OG VIDENSMÅ: S, il fæi- iål fløb fyl. ÆRINGSMÅ OG TEGN PÅ ÆRING: S i læiål l å å læi. D jli ii il fløb Bifi i isi. il byi. Vjli å yb fløb, l ø i

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kmml mfiii f Småt i 27- cmi f mm i i t f jt f E m mml mfiii å måt i i t Mj 21 Si 1 f 7 Ilftl...4 Ljli fl...4 Kmml mfiii...7 i 1.1 Smmlii mllm i i Dm: Kmml mfiii i lt...7 i 1.2 Smmlii mllm mm i i t: Kmml

Læs mere