T,T crr.,r1:'1 d rr- ._r,tiååj ;.r. Ån::o l*{t f} lll.-q]'å'n {T -'{q * 1"? d3 F sr o4'' ; ;,";" t3åå;] i*'s e*' L- Y f #-i' i.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "T,T crr.,r1:'1 d rr- ._r,tiååj ;.r. Ån::o l*{t f} lll.-q]'å'n {T -'{q * 1"? d3 F sr o4'' ; ;,";" t3åå;] i*'s e*' L- Y f #-i' i."

Transkript

1 Vi hafver el'ter dej-s Excellenc* it.r..selieime Ra.ad og $tathol,der'r,il-- bls liaadlge ordre af 5!S hujus F,fterseet F-eadstuens ganble hreve og paplrer for at uåleede p,rsnctallerne fra *-nno.= 16?0 ti1 1"121. åars udgangf },Ien som Fræsldent Ba.lle, som dend. Sildste ved F.a"aclstuenr stundey er udj KLøbenhrafn, ud.j hvis bevarlngn de pe.rnbl.e };iancltaller rnåb r1ær 'bellggenc1e, lia.ver vj lngen funden.gldre end fra Ånno l-6q! scm underdanigst her andføris, Saa vel som a1le åe, der hever vr-ndet deris Borgerskab siden dend t.id - T,T crr.,r1'1 d rr-._r,tiååj ;.r "å j** I Død* Jokrannes Rasmusen død Jens 01sen dør1 Jrspen Nielsen - - død ltiels Ulsen- Åno l*{t f} å lll.-q]'å'n {T -'{q * 1"? d3 F sr o4'' ; ;,";" t3åå;] i*'s e*' L- Y f #-i' i.' * æ Neeirrg og!iand.e1 - Skipner". Smaa h.andel oa taperj - Kranvahre ag "'fertzhus?ræ1e.st handel død Saorlel Gabrtelsen boende i Ka.arsiiafn handledened fåsk oq fæde vatrre - Eød Fr Frræsici.ent Bertel-sen - * lijer af en stor deel sklbe d.ød Feder Larsen - Raadland åød Chrlstopher Glerup død Christen i,tadsen- død Lars fhommesen Vendelboe - - handleri,e med- Kra"mvahre Raaclmand c1ød l{iels Aastrup- - Raadrnand" - død Hans Conrad- død Jacob Preu.s- - llard.led" med" smaå Kiø'aenskab Bygningsnester'.Sti.ftamtsciriver *ød $.ør *n }iq)å' i;,i-* *jif;,f *r d,øå Tor Finchelserr - død Chrrsten Jbsen bødkez"- J*cob Poulsen Bager- Førcle fisk oe l"æc1e våre - Nærede slg af sit hendverch iiærede sls af sit ltand"*gs&. I _..-

2 dø* å ocå t,j-.;{.j 1* r* ql"ød" *ørt?4 -t +/t4 LåJ^SLå å rtå Lr -{-," L-q cj,#*,åø*. c1øc' å*å v- -7;_t 1a1= Å r*t- j4l ro"æ i"jd"ø* *..#*- Cød- Tiancle-l- +g 1iæ;iLn-g ; lars Jen.sen,. boede i flecheflord - - iiranclleåe nec fiscl og i'ad"e Andsten Danielsen ]ierman Srubbe - HansBustad Tor Chrlstensen, boede i Næski1 - Fridrich. Torsen Claus Andeysen- { vahre - Sklpper. - *{Capitain paa Byens *.i { Christlansand. og siden i ti.1 Langesund $kipner. skinper. - hand-'l-ece med trælast. Skipper paa en?irejert Iians Årentzen yon Ca,mpen, boede paa idærede sig af l,aste handel Larrdvlg i Næd.enes Lehnl,nders Nedenes, boede paa Nederuesr- -.Skipper I,{lchel Hans en Stadz T{auptmand Brun L{ans }cilchelsen- Chrlsten Hansen Smldl'or"ige Borgm 1,;'iendelbCe- F *ti *s',*ffiv *r^å $ *s B æå å * u *rfi *ittr*s t *r. Sk!-pper CIg sid.en Lastehandel - nærede såg af s1t he-ndærch -{hanclecle ned star træ1ast { og e j ed,e skib snart er ci"ød. Raadrnand- *"ød- *ø* *ø* Cøå *"ø*" d"ø* dø* d rrri 'd"l*,s -+ *øå *"ø*",ri Æ1r{ 'J--"H' Lå Fr*vi årxt F*r?e3* *r * *s s *3 æs "fi*-ns F***rs*s?***-* p#-e {åås* æc æ 'æ s #åeft Iå*nS*?? æ æ æ l'a Æ s æ iitå*.} S Jin;*S#X?* # æ æ & æ w æ {n Lars J)ær*våg' bc*d* å *#"r*såg å S*d** ilæ* l*3-" s s *; æ æ æ * * æ * F æ *æ 16 chrå*t*3? åa;åe1s*3? fis#*}{ftf* æ æ æ F***x- fiåcie*r T{a*s1,*d"#"3 æ æ æ Jec*h S.*d.ker S11 * il *-* *b s *n T{n ns t *hrød"*s. Chrlstlan ffi s,3lrå,cf #r i.-',-, * r rs iri r* tr Fl3= * s å d *få H* *"#nt* ri ii Cfr *t j,,...' / rt*. { d *r *f t er.f l"ø*fu **" si* i' {T* u i"iri -/ i.;._ c,n jr fi3" 1*. r r *lr;ipp *r j'.tå*åg F**-*f$#33 *Ahl= * æ æ æ æ æ æ æ æ S3ginC*tr Ds,rie1 Petersevr. - T#nn*,*x'f*,9 ** fl*r r*rs* iotenctsnt* it*'4 11 æ T"-, #* *n *q *hs.h * ") iåi{- {i. '- J,,* LJ tij ;} L i?lnr ** * * i s tif s åt l*, nd =,rær=*h 3iitrtr **" *,3 å sr åf' s å. * i"* "*"31*tr{1h SLqåni,*tr Iiå#" *?? *1.r,-'u * * * - neerede sig af sl,t ha,nclverch - StyrrnanrS. og h"olt små*. Ki#* bensehab. J

3 ,.1..tr ilr4- -d-j a#l død Jacob Ånders,en Lund" - død villem Skoeras"ger død Søren Pedersen lflrlen Peder Olausen tsarclel" oo' lliering -,'{endl-ede merl træl*.st. }'læ"ed-e slg af slt handvercl. hand.led-e med trælast - -{Han.d,ler med trælast, F;jer i.=kå i * *[i si{å} sps-rt *r -T.-le'd"l-,*r ir*d" trrsj. n * *. Æ ^rå tj"k-t Lå Si.;å pp *F * *ø& døel Æ x,4,- j-,n;t '*> Æ *ræ *** død d L\ crfi )"v' 't& *ø** C.er* 'åød d"ød" Ole Christophersen-,fens Jversen skræder- Peder Saltbrender, Snedker'- Balzer /,rdersen - Niels Jensen øster, Procnrator Tot'glus Jvers fl - 0smund" Haaversen- Jørgen Dlti-egsen $mld - TønnisSrirld-- Bent schr&d.er &lorten irilchelsen- død Jørgen Clausendød Lars Tviortensen- dørt Gunder Olsen- l andl ** * r;?"**.q r.3r *?"r *"" '-?'.å" J- i+- abt - Hobt en lid"en - Nærede sig af -{handled-e merl { sehab - -{handlede rned, Sisc}r og feede { vahre. Slilpper. - iiæred-e stg -levedeaf - }færed" sig -1s1r!pps3 og { stor 1ast. - Sklpper s 11 & *ål 3. øjli'n*. s? d. * 31w *3ti* * -* * så t hanrll"r*y'*h s j *,fu3 r.l,ft.r.r {}3- *?t $ i;1åå å T{ å #h e3* å.f. s å. * l #"r*-v *r *h?el{lrf *T'{,1 **. =f * d" ft ån-*iffi,9 *3i s* * }r*"nil 1 *r in*d -{Negotierer med kram og Des- { 11ge '/&hre. Jens Nielsen 1111s, boede i hnrend-al - Ski-pper" t{til-ebrand. Jacobsen død. Danlel Turmand., boede 1.{,hrendal- - handlede meri^ trælå"stn lrien nu forarmec $kipper".tl i "t 1] tg å.9 s død Jaeob Christophersen havsøe boecle 1 }.rnd al død Johen$es Gerl-ov Sn.edker- døri. Jørgen Ol sen ;t-1ri ni *r. * næz.ecl-e si.g s.f sit isird-.rrer*,i3 holclt Ver"tshrus jg t'i z '.4 å te- E B.,7.d t 's '* V,ft is s

4 lf- 7- $;.r *nr #*stg.* F*"y'E * ITand"el- *fl l,t==in# *.ø* *l=1* J,ørgens*31 ffi æ æ *- æ æ æ # if6 æ æ I *"#d ilhrågt*n 03s*yi$ Rae<I.*rnsn* æ * * ær *r1-* s å,,f eii f å * *h,*fi fl-*r"i g rr * "1r.-.-.-/L{.d?.i *.\-..,^ \_.. Lr..;._L+ har.r1j- *il r n** træles* *ø* &.æ "li*s* 1';lå *1s *n *ø* $.r"ryren ]rtå*j-sen brran æ * æ F æ -- w æ * *ø#" $å*3s *.lge*"bs*31 r æ * æ a * ** *øc?fg*?h*r*gis*t.h#ysf* æ æ æ æ æ *.*ød"?,ønnåg Åni*" x's*r3* m * * & æ & æ æ æ æ Cøå!f*rb*n *3s*å1 Heeå*-rå* s æ # æ æ & s *.9* F*d*r J#y#,*rls*iL* s w M F # aø R^ $y& tu, æ* *øs 3'{å **}-* j Fcæl-* sy}*..æ s æ &J #, riråfixr*.kr * *g v*e*t sheas Kr*"rrths *tre?r * *fi sk3"h * e*q-3"* *r { fj *d * ski"b sp{}.r-t er *,f n*å* {rr*r*øiun, så*"*x3 bi#v R*"å** i ian*, rå*r u f * *r S*3"S *n*.x* *g' { }ir*,t ss Ii*rx?reh* *,.s åil* i ss.åb stlrirt sr {ii*rn *# *r'æ3els* }r*.nd*å s#.rri* / rr1 o n i ;l lr" i i s n.t--l. J *T.}*rnriå,3 *p* få,**? *q f*i#-e* v*,'h3'*.rlr{ -ra",'-\ fi.yb \J -' r. Æå- l*, 1., i./ å -98 #.ft"*- Jcn*",* Se;?n T*åd *ff * T{ *n;i" *?" Kr"rea*,s *n * *ri"r# -'!_ *ur *øå *å3* I{*g**I.1tr#n E * F* w & ** de w æ il?ri t *I. -l *r s *3? *1æ; f,3].-^ ah * # # *. æ Bs t3øce ilå*ls F*r.J-s#r?* æ Æ # ffi æ w -- # 6 -T,q,*.*? T,j å *_,r. s f.r.? -1r i{å *l- i_ nn*_ i * *r r} * t *r *\< *"ø* J* * sj,ly'æ* *T t ø* i{an s,3 py'g *ns *i lur s j * ]!. *1* T* T f-l i.-s sr"l *.fsråq- I, h *"r* l- +,*. * ru,;* *r*i- * s t, Ej ** * I + **r i 1.q ur Ji-Ji"ri fr+rnrl"in* $'-l.j *", h3. *V Sl j "L.j.?.;, 1s lj*. $ t"-i-l c;v r.r -; $_*,f Ii_tr'ti '!*-oi fr.r etrs r* u * l+ {,'i."'itct * "T.n {.-r,. Xt L; Lf h.*._i,j.i. *fi# fti _ r.-r.t I 1 i.l-4,{..; -J-- ii"**.3"*ri * ri*il tr;ias* *{i { * *,QI} *r ; h"errj-l -*r r'i* f, f å s.*3 * {i" fæ*e* 1tr $ 1"? f Y 4.9 L/ * * pi t, a å n F s"s" F,_1r -*n * ] i åc.å * å'r.it g' il * r* *-* å g?ær*** såg af såt?-an#-rrråu"*3. { }r*.{i i- ** n** f å s *n <-S fi*,'*. *"* { ve}r * 3?rå "i * *n*, * å.grå s.ø* å {;e'i ern** f.,*hn * i *trsagt * j-t h cx's *tr $ ch.a?. L*r,x i/*93s *n, V* j *r -*S l,i#*s_3 *tr.u y_råå bc)* enc*.* I Sexrcas*ø** *.#"ød i'{å*lg Søy*ns*n Faii"e æ æ # æ æ.3,s æ * ;].3 pi *r* tb * F-rå*"erå *rs B3r *s$råv*r * iørg*i Sto}e;;arch Yi s it **r * *"øå J*ns J***b s *ri 3and-å *,5 '{* *. tri*å*" * *. Y"*f3? tf*"lf.p *ffi {)

5 ',F, *'., r - 1_! 'vlii-j\.1-! t I åe 9 o,t'- ta 4.1_ d tll l,i 1;?1 f ]i -l' '\,- ts * v? s "-T *n s *ri T,* l-* s *i"r å v *3r * ri,xrl "*- jr. i b! Br.#n j. *1 ;t *f f *1s *i æ c,6r * w M æ q* &. æ,j-ii. å,i *?' i,t #" ååi a.,{ rrlrt 1*a.-i-\=..] *ø* r^j rrrri *ø* r,l rr,4 --.n.;<+5 a, firrift i*{-1-r'#- r-'l..yr. -- *_- / ij-- ***" 11ød. *ø* Fr.æ.SKiåt f *,i*f,*-*33* æ r* & æ * *6 w % Lap* iiiaei-s*ii Raædmam.tL æ & æ # & æ * æ IT *,n s 3 c *trri*"1 F Eg *f'* S *-{ -, $årr*xt T,atrS*Ii ffi æ æ eq r* æ s * ffi * Jens æ s æ -* * æ Ja#*h *tgå*"s*n æ æ eså & w æ,* ef, *æ T{*.n,* F*.;d*}"8fin i.;}ei*fi"h,-* * &,* s & ifø Ferj6i t13"*ei? s]rg"**å*3=* e æ & æ # æ 'fhr* in &" 5 F"ub å n s #xl å St n* r l{rpc,h.å *y s Ånd*3rg Ånd"*3*#g;J3 & ** * æ æ æ s & 4 æ æ F*å*r iån*-*r#*3? $s * æn æ s* æ '"11' t J* *, fii"* riil s"h "*y lnte { { vei}u {} r=";å i]$'*} Fåå " { d c-r-r, å- * n# I *# ii *{j r*1-1 -ii' 4-., "i-r.l i*.j i.t f,= J* - å. -'. åj L. i. å F J- S, a/ f).j fj ^{j T.r; ]a*qi"*,ås Af li+t-*i-l* sirf åf,", å ii T,' *F * g. ii å ø *rr,ån a?- r-r. ^a *.--{ i -j; ni1å t,r,+cili * æ }rf,-,-=".^^.-j i.-"-rt--.\j.-- -.,å # * i-b R4??a.L -.,å- -j.*.. r * -.* j.1. d.j- s å t }an*"r*r *3- *h riøri F -4>/r<-,,i \ra J<!/ afi L-\ r-! -^/^c*' iåirri å*å!.1 i_, -t -+ n {7i{^1 \._.4- l'_.r rk - Æ.*rÆ "--,1- ;') r.-z-,**tf-**- -#1 &yr{j.*#z*ff* æ # # * s4 & ø Iiartvig!'r'obus r Vislteer. Lars Jacobsen $c"hornrach - Corrunerce Raad Undal, Lauginand- - l{icolaj 3rant, Raadmand" -3*n* jx"*,*b."s*?? VSære"rs]"gfn æ æ *? æ æ ffi ffi l*ih* 3';,=Æry*v= h*-*#"* 5" f*y.firå3?{å* $6i r"- æ # 4 Li-?*' "* L J- p Iiet rt-. I- *..r'l *n r,l,i;o *ir.ås., #r p -" - æ F,, & '*Etzv *rj c = å p e,tå'? *,*,* =,i r?r,*j"t,* ii - handiedepaa Lubech recl fl-sche vahre oe desli s'e l1j.z { T-. r.j_.."+_ r.r å-*?-a i-!. +. * ;-; "i''*,.*,i.".*,i *,,r=irs f i" n C.? *.f "fæ**..tr c?l 'r+ *.!," i--' i..;-.i- T'',-',,i.f ** + s j..f f r -i" * k*"rl 7 *i**h,1"ø#, d øni d,fri L'-.. j';j \-L "rin"*f_1 *J.fl**-*f æ* æ æ # æ æ.* æ ee s* T,åtr* 'i.i" *J"s *Hs,trii*b *r j n"j" F*y,1r* i* *r =l ". s'..^ -J -.-. =f f= fi ir-f * =.* f-i c r *?-r r-e -l-r f -? J.,. r'.j 'i r-;r {'i V iy'.-+,a.i ;..i j^i-l i_r ll.. j.!.r.i. -i,_..=.1 # tl*rtå,* s å** i " "f'*r- f 3= *lttli*"*_#. n rxc{ v_ -Y_^r +- $*1**.*S.**t*.?$#få Skf-p*,.*X- & æ æ s æ w æ!a -i-i=-t-r* f-ri r".n I.l! i...i;!-r L.; L i; j- ' fr I fl.r { 'i?-i i n,.i r r'y'* ru "l-, ' $ * ørt ;il *xnrid. *= i'lnraeå # *x? d.* &e & w ; æ & ræ æ ii-i,r4?\?a {3'y} i.'i '''' -L #. rr,4 qb r; r}"rt 4".-{._.i.;_; a"_.q. L*r* FIan*q#H1F b**d* å i'r1*y,*,nd",rrj" ffi w æ æ / -'\ 4.1,-'t i j1 -- '- ;"J.. -,, --.,,....,;. r.-, '*, # * '?< f-l r f4 r*{j{l "*å -!trr-.,'1.^.--i.^ ft S. i;a'ri;" n!. j T ij I *"f-' * å" t, i,,t rr..* v {}T* *-}--l ''.*,X-"1 1*"-..4/ n4 "l*3æ 5'l-1srm&*s Eaanblilå ;#r B æ w *?j..{. i,yu * ij fr = å *' r fr i ]-r tilqj -,r i I.fll Ti'*"1-'*=q Tå**hg*3-1- s s*!å æ æ # æ æ * *s æ * ; -'- l,'; L..Å Lj ili. '- rr a.i 6.-3 (1. - -J,-, ;! i ru q-l ^ lå å= i.' i-, å. is e3'iibn ilt{3* *"*.;rr1 *tr llry* &p

6 død Peder And.ersen - d.ød Nlels Jensen Perbøll i død åbraham 01sen boede I Rltsør Aanån Åanonsen, boer 1 Atrrend-al-. død Jens Hansen sehaaning boede I Flecherøe død Thomas Jensen - gånce1 og Nærlng $ktpper. Shipper,. Skipper død Lorens Govertsen, boede i l/landal- - - Skipper død Anders Chrlstensen- død Nlcolal }*lunmeeter - Chrlstlan Bogblnder død Hans Brant død Peder SøTensen, boed"e i l;iandal død Jør&en Guld.srned- - død Peder Salvesen $nedken død Knud Nle].sen $mlddø6, Jørgen Nlelsen $oe r - Liden nærlng - Nærede slg af sit hand,veroh. - Sklpper. Smsalasthandel og tapperj død Peder Jensen Kaarshafn, boede J. Kaars-I{andLede med" flsch og fædeh.avn - vahre død" 0mund. frjvold- Sklpper død Anders Jensen $Åandal, boed.e 1 Mandal $klpper,' Cød oøå &ø& Peder Oundersen bode i $tlernsund- "åmders Brodersen - Jens ^Anders en Kraagstad,- Jver snedker - Chrlstophen Bert els endød Peder Tostensen- død $and.er Tonehlldsen - død Jespen skræd.er - $kipper fåiljg_brugte smas Kiø- nærede sle af s1t handværch s-- - næred"e sig af tapperj Sklpper.. Nærede slg ced slt'handverel død Hennictr skræder- - brugte handværched - iqå el s I{ens *n Brun, å"ø*" Hæe"g*r? Iåi13øe, be>ed"* påe, Silippcrs nu St*-d srls Bed"ern*,n( H131ø**,' Ee i*"nål ed e 3,n**, f l soh *g t#* vahr* 'F & {

7 død Lars Eteffensen - død Chrlsten Niålsen, boed.e i Arendal død Chrlsten Poulsen- Handel og Næring Sklpper. Sklpper Sklpper død 0l-1"e Torchlldser. boede ved Atrrendal - $klppeq død fhr"lsten fho*mresen. boed.e I Atrrend.al - Sklpper. i død Hans Chrlstensen boede 1 Arendal* Sklpper død Peder Jbsen - død Ntels Hansen Elle boed"e paa Llster- - handled.e merl flsch og fæde vahre Anders Ånd.ersen G1øm1e, boede ved. Arend*l-, nu I Kregerøe-- $ktppor 0l[e' Federsen Klægstad"- ; - død Andeis Joensen, boed.e I $æekill- død Jens Nlel-sen boed-e 1 Arend.al død Henrieh Oxsen - handler med.. Kramboe vahre. - $klpper - Sklpper &øa Oornelie d.e åee boede 1 qvinisd"al - klsrper - Sklpper pee. en bysse død Frlderieh farstensen boende ved Lister $kåpper -

8 Fnd- haver Efterschrevne taged Borgerschab Anno L6Jlt, Nenbllg _, Handel og Næring Peder SØrensen Tøngøe - -,skipper, nu- af slet tllstan død Henrlch Jansen Bog død Rasffils Jensen Laasbye- død Jens Giertsen falch- - død Torgrim Chrlstophersen glervold- død Jacob Jørrgensen pahl {åød, Jørg*n tsea*sejl smi**.* æ * æ ø æ ffi død Friderich Knud.sen- død Va1ter. Greck død Morten llansen- død Tønnl"s Hansen Røn- d.ød Cornelius Sørensen Bllchfeldt- død Lenent Cl_ereh - dødhans$ørensenholte adsklllig Kløbr.nand.sehab - nærede slg med Kiøbenschab nær ed"e s t g xi*cå Eå* hac1ver*j _ Shipper _ Sklpper Sklpper Skipper $klpper død- Abraham Åbrahamsen- $ki.pper,,,,, Jør'gen "Tens en?ind.støber_ &ø& Ilans chri $ t e-ns en f *rup skræ*er* * æ m Chrr ås* n,&.{u}rup rdæ ; * *- *- s * æ æ I'i'ææ*e sås e.f såt handværch K*rn *g Le*t eleand.eå. r0l1e JeRson skomager- + - r.ræpef sig af slt handverch død Lars pedersen - Johan Ferner Skomager død Lave Ped.ersen Jens Jensen Iinf, skoemager- - - ilrut" il*rra.rerched. _ "'--^^ r_ - * * bsugen hand"verched. dg$ Morten Juehunsen skomager - -. åød Pe.tter Hansen $ejlmager 4øå l{,lels Årentzen Snedke* I,, Fgten JaeobeeR Cape, sktæd.ei --o - _ brugte stt handy roh brugte slt hand.verc}r - ltærer sig af hand.verohed_ q

9 død Just Justseq Kolberrlg åø# l{åæ3s T,å*gensen * "* Ø æ G rd æ æ F 'crd Cød- Jcgn #191ås*æ. æ æ s* # e æ æ * *ø*- FeC"*r t1*??1en*cr1* * æ w F * æ * død Guttorn Så{cuctrifs*fi* F s æ * æ B æ døå *hr'å st e$. Ha*nta$ en Yrs-r?g* 7 F F å æ es Knuå fr}"rå s t en s en Reeb s ta,g sf* æ > 'd w Itend,el og Næring - *Nærede slg ned Kiøbrnand.scha'l?"o3* Kr #,xbs * *S t afp *r j 3{ær *åæ e ås =r **. V *r* e}us Skåh s t ånxssrn?&nc1 }iær eåe slg æf 3øef art e ffiær*** såg ef skræcer }sn*.,* verch $ær er s i g at E *b *r"bå"n ei? død Sfathts Ohrtstensen Lorch * Skipper.. død Thonas Jefrs err - død And.ers S{onsen Brgtdød Jens And"ersen skræd.er - - brugte handverched - l-,,,. i,åød" Foruåen Foz'estagende Borgere, befind.ls,at Eftersehrev.ne haver ''1.,F-æ vunden d"erls Borgerectrab ' r.e'./ -- Fotr d"øå. gnaers LgLrs en turmåå *.a æ æ æ F -F '?naa1t, Feåer J*rsen" ba*r L år*r.åsl"* -, ø æ. dødt iesper f*årsen '- F F æ * ø F * - ;ø æ '!' $øe H.åe1 s fihri- gt sns en i{ol-t e c,- æ '- r; * æ n d"øå Såmen J*snge31 KleE]* s æ * * ff * s ff ' Fr åød,hs-s$lus thristsnsst? Anno = 169l+r J *ns F *der s en. 1{ *sl ecæ.i æ r $a1'v9 tsrsen Land"øp- i, iåe3bss ryp s æ æ,e &,,. Ja*cb J*ns en H"ih *gl* "i'' d G q" æ æ s -å i* iåenåei ss $ærång Skipp str r.nu f orarlned brugte Klstbmand.sehabt Stbolt Dodes - r i Næred"e slg nied Kiøbmands chab brugt e Kå.#bntand* *}reb Skåpp*r *#?randler r?ied, la st Fr $klpper Sklpp er $kif;p er Skåpp er henål er r**c sffi&ålest træ'* *ød HanS Tviejefg*n ø.* F F æ æ F æ æ & Cød F&.tri ch Kinlockr,F F æ G r+.. æ * F *E æ $kipp sf. nrug* e KiØbniends *ir.sb f#

10 I I{æC*i_ *gi llærång *øå- F*d*r itin'idsffit Låir" æ w * F æ G,e ræ # r *ø*- J*ng l{aisgn,$*ngågås* æ "* æ ø * æ æ æ &ø& Åag* Kåd*lsen æ æ ffi æ K æ # * æ *øcl Å1 *xend.*r iinuc"sen l*ør*h * 6 * F æ æ * å-ød" Gå*r?rsnt $åbrantg* æ *,* æ æ '* *ø æ w Cød Ti{athås nirichsen S_yJ_cv{* æ * * æ æ æ *. d"ød Lers }ian$en Åalhorrå,q # æ æ e æ ry F å-øa Jacoh *ls*n i,ial_er * æ æ * æ æ åøå- Feder?honniesen HøJer æ & -* æ F s,ee æ åøc Fanå *1 Jens en Lund.*, *.** æ * * æ #6 &ød- åncer$ S-?i chs en Vå"bor$* er æ * * * * død C}rietsSL ivion$e}? F * * æ # * * æ æ * C?.rlstignLuåvågskræC F*æ æ æ & æ å,ød ftiadz Jgnse}2 l..f1orsång æ & æ # æ *. *s æ re, d'øc l*ent Folf,$en æ æ F æ F * æ æ F æ!*t'' a,;t1 Fp OF *,5kårnp *r SirlSpp er SkipF,*r Skåpp *?a. Skipp *r,$kå'pp er nær*r såg ved hand,rr*rc?*d skåpp er ekipp *r naer et s i g ved #øaf art en rrired. sig vec s*jlaf.tø hrr;g*r }endvsrcheå a brug* Kå *v.tsnd"s chab Siri"pF sf. 'død Rol-f Tønnåsen!F, rd * s æ * * æ æ * I æ For Årrno - r _"7) 6ec Efterschrefne Vundet Borgerschab,JU død,berentjansen-- Gabrlel Jacobsen Klrsebom - _ åød nårigh Bøjgsær,_* æ s æ B F * æ ** æ iøægen ii,{iche}s*r1* æ æ.* æ s * æ F E æ ;3ie ipp er _$k!.pper Skipper Siå.F,rc er Skåpf) sr Slri- F,F er ' tt?g &Z itiich_elsgp* æ G *, *.* æ * F E* åød 3l{athå* $åe1se33 E*r*g** F æ F eq * ar æ G *ø* Tå*ry*i* I'inud_$eå æ æ ri* * e æ # a æ ry -*..r åød Jb }{etråci$en h * & w * G F 4* * død.hor*håldfederssnlaas,by*=æ æ æbi'*e $kifp *r, ski pp er Skåf F,*r Sbåpp sr s i I{ egotå *r eåe sed Kr arn vehre brug* K.i_dbnsnd s cheb {{

11 .+ dø* H'*nråeh Fov*ås*n æ æ *r æ * fr s G æ æ Har"d*1 s# $ærång SXqåpp *r dø& ævert Veåt r- Fp F s s s æ æ æ *. rf *,F d"ø* Knu#- fh-],nd" er s *n Sr**d* *D *, æ w *s ø s ef åøcl Sv*I? $r*3?s*3 æ * &.-' # s æ s s 14 Lars Fed*rsgl5å* F * * * F -* æ, * 16 &* d-ød JørgenÅnd"*rs*nLø*]r;sbØrF&F.**s irr"gt K i#hmands e,isb tffit ed s j- g åf irencv rc} edb"ugt Kåøbpnseheb,,Pkåpp *r &ø& JA*O} F æ. F æ b * æ æ s Y&r Styrrnånd" Ånno æ iå9å. død Feder Larsen Frinsh boede 1 Årendal - Negotlant og jede sklbsparter død $øren Chrlstophersen Regevig Sktpper død Jørgen?tromesen Uløen - r - Sklpper død Jens Clausen - -$klpper g-**.fe"r"" * ;;,O* ånd"ers Soex?s*r? $n*ck*r æ s F & & -- æ døå Cnri s tå an Lars *n w æ æ død" 011 e Sirrå s t ens *rl ffiborg *ææeå såg ef så* hand"vsr*h *?ar $lyt echetr }anål *å æ*d s t*rlas* døc- Jians Ånd-*r s #r. * 'åød Jacob Larsen srned - - død. Jan Cornellsen- - $klpper / næred slg af sit handverch. ersse,haagensen- - ; - brugt Kløbeesehab nu forårrhed. død,eans Conrad" fox - - -,- -, '. ".' død" Jerrgen &lort ensendød 011e.Tacobsen - død Fr.td.erlch Danlelsen død _"- Jørsen (J Hendrlchsen- døå Phf1tp.Afentsen - død"erlchjensen- Anno = t697t '-'' Feder Ehornmesen r i ; Skipper.. - Skipper ----Sktppe Sklpper ffiå ma'ålrs ltielsen schsre bs åe vø.d. År-en**gklppe" dal h**n** å årenåel

12 '1 åød Rasmre-$ 3gi_ el s en He3le$wsrt n'{i c}el }rtort ens en bc *r å #rimsb ed æ.*r Cøå Jngvold" Itå*lgen æ G * # F æ æ æ ø &ø& ]få ahel?vi*s*ns *rl åød *hrå sti an #øy*g?$ *Ei* æ æ *- er æ * æ æ åøc1 HerlCIy Åndepse?? $nåc* e s F -* æ w!-e Ånd"ers.. l!tå#},ssrå * æ ø æ * & G æ * & *ø& $tgff en Ol-ssrt* e æ sl G i; -- * æ *r HenrichConrqdFpææ&*G&Fg *11 + S $ ens,s-}?. - æ, i*!æ.æ Han*el #g 1'åffi'åsåg Skipp etr *g hand-l *r rn*d" *pæ* lsstn txå CIIlsagt såt b*rg#f* s chab o Sklpp er nær ed s 1g af $*d"*?end v*tr031 nær*d, slg med. såt 3ræedrsreh $måcl og bruger handv*reh- d Sæ,åå*' $kemager,sg nærsr sig *-f s B.r?E$e 3endver*h, $mlc. &ø&,; åøå,,.', "' *røå Feåer, $ågsr.s,s'*. * F,.Så,6veIålG!l$ssr 3?- æ 1.'=-!F, æ r di r ie Jg}håt13?es FOul s *få cr æ æ s æ s+..r. qs,k ri* T,åefeler.,,S e å< *F p $nedk F c., &ø& ' øc,,,.', &ød åød,l ;-.? fhgrgxas #'L'ar,r,gs!st *Er* æ lda *i* æ æ * *c F æ mæt*r.'' sis sf hærn#værch'** J'øæge$,*,ægt,åen æ * æ æ æ Sn*dk*F. ehrlsten Halvorsen snedker * - JWgen Hectrmand - bruger handverched Snedker.i ' r i.,,,.. I.;.Årlno,e, 15$8 i,,r,,.ti.,,r...,.,r,,r.,.. Gg4d,r Sqretretrg n,å&loar ,, - q Sirlp-perli,'n& q& Roercrrissd -Caplte-ln paa Eyens Spanifan Hans,sørensen Hløring' handler med smaalast, Foul.Larsen boer paa Åsd.al ved Aren- hand1er rried" storlast dal ød Lar+,g,Begers6tr -, dgd Mer't,en c,h-r,sstågneen fiertz-. - åød *}e 'Gregetrsen G r # s * ø E æ?* æ æ i;,brug&.såøbmand.schab Skåpp er }.en*åsr med Lå.s.*,o SkåpF er Skå pp *r ;u,i f3

13 t- Aøå F*der i.tielsen Prør E & * * æ * æ E 1 d-ød HtåelS BOgSen * * G *e s *d * æ F G æ.r' &ød *hri s t åan #leneås en brun ø -E * * æ.* å-øå IqieIS ROlf$*11* an æ æ F æ å'3 s æ * æ æ åød Fgder?{iels*n Sergrafv * æ æ æ e s Her**l- *g }Ts*ring /a! a,3kl"p3i er $}råpp #r nærec sig med Vertzhus brugt sm#"&, Ki øh*å't s s3.s"b,slagt er. ånno 3å99 Js.eob 3{å*}sen F s * -* * G< T,å*v $åelsgn Håås bcende veå fu'*nd&l.* dødi{enrlghtollese3l* æ * F s F e F E 'n} dø& $oæ1g3 Shri*tens*31; r'i æ G æ æ s F * p F å*ø& $iuen *årichs en *vøbt er * rd * * "p 't ',' '&"ø& i{ans ll ert s *n høfdlg bo eåe I Ri s.#f* U ',{..-n?.e * rt t åøghansfouss*1 Y,øt*w æ3f **ææ nærer *is meå Laste }e.nde1 3an*"3 es- r*så Ls st hiurmest er Skif p er ltregcbi erede hend.l ed. med Last $iripp etr g i'tu Raaåmand, nærec1 såg af fiøefarten åød Jver Jver$*3? G æ F æ * * æ & - * æ r*. åød J Ørgen #3rr1s t ten B er ent y'ar* æ, * æ F "'' ' S1 e Åbrah&lns *I? ho etr å Åyndel rn,# æ *,tt ChfiStlg"n IåAt}åSen æ,e.* K sc æ. s s les,,,c.ød 1,$øren tliristens#n Revåell* B+y TAåSen e æ F E æ ånilo s' WUl - FF * & m iæ F F æ F F 'ot"åød,$vcnnieh Hgns*3?* -4 p a G,ts* * * æ æ,æ SØ3.g;n Fed-efgen æ ie æ -* æ æ - - æ F G åøå *JAn llef-**3rt* æ s æ æ * æ æ F æ * * æ åøs {1ød" ITAgS GUt,*O3rg&SSIå* * *, * æ 3å I * * s *r i3gnt T}cne*#sen æ æ G e ; G * F F F T Hå *'he} T,åj" gh*l* en æ æ -,' '' *',. * T * - 'b rg L*tr*3?s -!'ecobgen Kaershavfå* o Slcåpp er,, -gkåp *r CI L*"st eseandl- etr fløt fra byen brugå Kiøbmanåschab $kipf er næred sig ved #øef art en Skåpper boende ved n{anaei F!"t a Skåpp er Streræå*r os sær er så g af 3end"ver*ned hrr"gt Kiøhmand.s chab småd. g# i$ær*r s ig meå sm*.e"hen**l,

14 ,l, *^ø& å rxå t-4-,ej \-"1* *ø& åøt Ånn* å?tås,?*1å*v Lex.sæ* *ahå b*æn*.e å H skål* æ I*.fs Ja*r-**** * G æ * æ æ E -æ i, L#"trs l+?å eh *3g *n }ia}liråff* Jæm?å*.r*3j"*,e æ * æ r & æ *d '* æ * æ * ry F; *, æ & æ æ I{ans Hågl-sen }'l-en,sb*rg* æ æ F { æ F & 3{ans #a$g}*tr F{ybert* s æ -* k T Y- *"rlr1*1 #S }iærånfi Skåpp *F * brust Kå,#hysenå**hæb $å *x Capåt eån *& hsnd l *r rried" tatlast $kåpper Skåpp*r f! s3 tltr ålfl v4 u-!å-!".l,*# #øå Jt=hæ.x?gl# f,ångg*rl?&z?** F æ **r $ æ ø æ w H I'{icoiaj i{oore3* ry æ w F * E ø ø +.. E T}*ms.s B,*trt'*3s*n -',idåt* * s æ æ * w *,* Clie $Vend-Sen F * G B E s æ * æ Sæeobtrl*asgnH,Es*kr*H*æ****F *lgus Hanibals en S],cun*h ræ æ ø æ * F å3ed.grs, $vcl"nichr$#g,* æ * G s w æ æ F'eitb er ed. *T i nær er s åe af }anåver! Saenål er red ad så{å,liig s,legs Skipper Snid-, Fanaq?s*eg e,f Sko et?ts-s er *evån Hritl*v s * æ æ -* æ F Drejgr Iriorten irnd"er,$e33 æ æ æ w F Skg'æCer iandl er rn*d" Kral*G eir g.n'* åano f"?*1 Ståen Lærsei hoed.e veå fu"end.el* æ G re Shr-igt*I? blåels*n w æ * w $it1øvi{*uritgenhagenæcf æ-fs Ånd er,3 FTeåvors ssr $ j end.g.i F q * & & æ * æ æ æ Trrtre tpwtesen +-5 i-av -t*! T øjer æ Eå" æ F ** & $' EqJ ss 4J åohgn3åes #hrå g t *ns *rå i,!'åh*r &* ff cfå s *, ' Ånd*rs LarseiL Be*h æ,.æ æ * ø.+ * æ Rgsffill$ ffirgebr et s s}t æ, w?,",f n,i-.* le I+iat?"ås $lelsen 5 F & æ G w.* æ ffi Re j gr F-n rrds en Er1rg cnelanc* æ ræ æ -a c, B, re*,qåe1 sen H-ææ.båg1g3åd.* * F s æ æ æ $ærede såg v*å Søef ert en Skåpp er F eldb ered f;r clg Læfrerhøvsr Skipp er cg T,&.sb clsndl *r.dr1- #K3_pper -9 rærecr sås med. Kåøbmnnds*?.eb Fø*ker Bød.ker s*hræder Sn*dle *F o. henål er re*- træl est * s f\*\ f. e '-d

15 .4!t I O *ø& død Ånn * s 1?0ll;,a Ån**rs l,ærs cn j*rån*h hc *d.e å Å"ndel! i h{ Ftåt'Ers*rel FEyseli. æ ø e æ F -u ++'!6 I{*d.rå *h #3aus *n bo *r å Trten*al * * #* Halvsr F;i]-i"ngs*33" s -- æ æ * Fs L#'Ys ]ttie]-s*]j 3 p æ * B * æ s E æ *e K1 *r,t *ås*i? h*er & *å æ ITans Ja*cisen $riiith* æ æ d æ æ æ JøTgen $låussg? G æ s ; æ B * æ æ ø E, i.. Hegeh"n*- $å *ls efi. b* er i i,ienc.ai F æ æ lians trfi*li$*n }iåørw"ffi * s æ æ J*ns *mundr*gn Fråvo1d.*, e* æ * æ Ø æ E lians *åsen T{itteEØQ* æ * F æ tirrist*il Chigtens#33 æ æ * * æ æ æ Fæ '.Iid-rå*hl Jons"senp fl øt Y*gter F * w s Hen*"*I G# }{ærån# joj*soti s.nt s,e Hj ed.e slr.ci-h s* gar* *r s?ær eå s å g m.*å * #*f art *n Gr C Sejlån,Ssrned, SlriFF *r YffiT *r s å g er*å Sepp *r j $*j3ån#sr*e* Skipf *F. nr,3r'*r s i g rned. $ma ekrenc el \;.; r -i y] va.;.å- å.y? +& ilr' "^r Lj t-rå tkåpp*r $e j långs*iand ræt*d s i g v*d. ffiø æf *rt s? ær*r eås n**. sa?*,alean*.e3.*4 Srrrfrct*r brugt e }Li"frbr*anås ch"ab F*d*3z Jengæn nåbggz* N æ æ ** æ ; æ s E h"s"nd}ar s** K*rnvahre og sniaeia g t * Ånders Ånåer"sen Harboe- - ÅbraharnJacobsen hold.eryeftzhus. Daniel Chnlstiansen Ramus Sklpper åry-å -! Ånn* *, åiu;;;?ftf,, " KAsTr,*}g*åst ns*3? h**e å hr*nåal.æ * r Åg1d.*rs frgs?nåssn?*er å ieieg?dal æ,* # åb i,iåel g Lars*3t bo*"* å år*da1 b*. ærfc æ l St å #-n i{i *le *n1 bod e veå f}"t en el* * t}rå ståan Felf ho** å Sandstg**- J a*,*b Torsx.kres *r1 b* #r å, år *nåal, * o Åå}åeE-# Hå *L* æt,3. Håb erg æ *, s * æ æ æ *1* eei l*s e31 b* *,7 å Rt ås * æ *l * # I{eged.Få,*}r,S*Ub B æ æ æ * *,* æ æ I æ.--.r'i + *"rilfp Sf brug er Kåøbmands e}.eb Skåpprysr,, ski,lp F * Skipp er sg Ej er skib spart *r * Skå p* ær h * enc"b i iid æ.1 * Hæråå *r na*å *æry}æ#t *. æær#tr såg ve*. ø*tert en * d" /fu'

16 . it*."r* *l* *E ååærå*tr F*U} TCgt*n#*Iå æ & æ æ * B & æ øz t ;å&n# F*#*3s#*. 3ø**-g3 w æ * æ * æ * rs' 'T*er T,irj-s*]1 *al, h*er å,irnd-el F '* m -}a**h Vglt*3"$*n -a ø * æ FFd # & nl 1* i!å*1 g*n æ b**nd* j. i*iercør-* r æ * L/J-* * *rn *åå'ffi.. l+rxz*h*r*.axår3 b * er å #r åtyis t ac-- *ø& Hlev l,ars*å? boed" i Åh"y*nd.ål * æ * # * "ø& åencin årnc,$*i? Jsefåer s r æ æ F ffi æ æ #}rågt*n *J*ns*g1 æ * æ F æ s F Ø w æ S*yrraanå H* crs?ienel $l{åpp *r" *g Sast It* ersr"*a*. Skip,p *r Skåp3 *r $}ci pp *3* o Skåpp *x' Loå* s *ff F'ås*å*x' i"s ndl- *r m** træ* åø& thråstcnkrer Jrrer$*yL F æ æ F * H *øe ån#ers Sley$eg? æ s* æ F F æ M æ ø æ * {æ &,ø* ffiråch" C3rås*oæ3ers*3?* * æ r* æ & æ æ * * døå Ånåer,* Fo \t *ls *n r* k æ Fe æ s * F æ5 eæ i å#* Lcr*].s *-*s * b* ** å '3r,åxs* e*" æ æ æ -- w Arød rjkrist *n #nt entr sn -n* *Ce å Girnsted* æ døc' lejul i'iiiels*n *yvelrl å lt***?es LehJå* *6 d,ød T}ar e j,ii el s *n h* ær1 v*rl f#rrend.el E ',E *B Aøn JensFgnC-råch$en æ æ F e F æ æ æ e *8, Sl-g-rurecL C]erncrJg*fi* æ * "* w æ Søren Fed-er$en, ll,ranial-* * æ G æ i*e F Skåpp er,?kåpper Skipp er *qi,låp,p'*f r Skåpp *r #kåpp *r Slri,cp er /\'!, iss"3pn *f ru; nær *r såg bc*å* i l*arvåg ved- t#*f ert *n &ød Jens Clrlst*nsen R*ii-st*d"* æ r., Ånn* a,- åf0å Ti ee+tå er *d" blev såå*n m.*d Krarnh0va?.re Raed"mænd.. tgsb*n GUttC3rJ?iS*g? æ E & æ o, s,r* B gnd,-åx KX;U*-S e3? ffi ø r* no &F if.i * æ,s] Srunr*3 Ler s så bo **e å l,{anc1a3,* e s} æ Åndctr$ BerteJ.sen ho*cc å Ayerial rac F; I+iå*3e1 Jgngen * * æ æ æ * F B æ æ I{ens }{ens*i iaece å,$rrån6p* E æ æ 4 æ G*nd.*r Fcul*qen h**r å F-ååsøtr* F & æ # rær#f s ig ved. #ø*f årt *n *S tapp*rj Skåpper 1a4a a DK13)p 8r Skåpp *r *# h*lt e f *rt uhuus Sk åpp *F c l*'t't a iih].c$ ; Sr.å- a *- 3eendl*d_ m*d" f ås *h *S f.æ*** rr*.l--r'-r*- v u-å;.l a"nr Ski bbygtr *F + 6 {"f td t jl

17 *r *g*r,.s il}rå s* #ns *s *å * b* *r p#-e Ha*h*håi æ * æ # TorvlJ. Jørgensen 1 Årendal- Skippen, bortfløt 'I død Peder Otte boed.e L Arendalog sklbsparter, død. Joen Erichsen Sfipper - Sanruel Chrlstensen boer ved. Arenda.l - Skipper død Mareus t,{arkusen Brineh boede vester t)handled.e med. fiscb. og fæde- Skarvoe-- -)vahre.. åød Sfnlcli Gund.ersen boede 1 Næskl $klpper r," Feåer Jacobsen Regevlg boer ved Åren-) d_al *) $klpper.,. -,. Christen Larsen Reihner t rdød Basttan Chrlstlansen Hertz- - $klppe" og holt Vertzhurrs. Johannes?aysen- -Sklpper. i{end *å *g }{ærån6 ) rær *r s åg r***" frø *f ay**n *g * ; La s t *l"en"*. *1. *ød Christopher Jørgensen- {}k"ri*tgn Gunå*å"s*3r.* æ * r 6 æ æ F Clrråstian Tørjrlåsen* æ 6 F * G * E Lelg åslæ"&$sn æ {F æ a a ** F # F æ * se,' ånåfinå JChfASlS I1* F æ æ w.i* & * # ** -* åød foutr Nicolalsen - - -rvåltre. - Sadelmager. b.*ld"*r vert rlnaus GE I{ *rb *rg r*r *kræd.er* Ve*v er Væv F. Thcmas Chråst*r.s*3i rrtfåbså'a æ æ * * æ 'g Jørg**" Jensen sch-aenång æ æ æ æ k æ Er, trr.'rr'l T***bgen Tin*tfUF* æ æ ffi æ \ L L-, {/**å. { land.l ec *r ec- t ræ*l- a s t * r;æf *r såg veå sø'*31 sg t app ey 3{and.l. er xeå Kremhs esen-* * ' ånn* F 27*72 "--" Jø*gæn #1åuse3? T,-læ.ss** s * æ & +wr- ** CUenSngdkef,F*æ ææeæfg l,1!gd.ø Ch"igtersg93.4 F F æ Ø æ F æ E fr*.slæ Clzå stoph*r$ en idaneå b* *r å åfn* *"g1 F s * * ry rie Ø. F # & e æ F Fl I $nedk*tre 03]*agt si-t borg F* s chah r,jæ*'etr såg ef hsndv,*r*h*#; $kåip *3^ * $kåg; cr T*11_ *V \æ,1vss gt F* ci æ o Gi æ w æ æ æ?åmm *rrrz&-nd"

18 I qi *ø* rq c*rtr \J-;{d.'* Jae -T*nåS*n SUi3"S æ æ M se *e? æ s w æ,,å I F**-*x- Wær;# *TL Håi s, b* *r å År*nd,*"l H,,* 3Tå els J**rr"s *r bo d* ve* åre*.ål* æ ø Få F*ff},Jfg*tr**ffi. æ æ ** * -* # æ æ sd6 # -T{n s tanå *ls *r3 F*åf b* *r L År *nåa13.få iårut** I *# lf.-r, ånff Si-lipp #3. u nær er s åg ve*,s"ø*n -3i.eåp w *T s rda i r{ræ*"*tr ti{åpf sr eø& Jæ-*ah Sfansei? Hrået*h",{e æ ffi F.* æ æ & & fi't e *å{app *3* Æ {åjrl./ rrds åøå å,#& Fålco1a'lås F*t*rgs}? 'æ æ æ æ æ +q w s *,** S"øræn Lar"s*33 Lfnd"tv*d å Xedenes L*3n"- #hrå gt *n. Tcrås *g? lu'å* $vo J-å* æ ffi r æ fuitorfrl *lsen T;lollesta* æ æ æ p * æ * RgSXiU,$ F F æ F æ æ æ æ e rs Ånd-*r$ Viiier*s*g3 'n6 æ ** s æ æ æ tleus ån*^*r#*rl V*n**lb*e 4 æ * æ w d* l4raglå thr-isb*n F*ul"ss1? f*esekær1 æ * æ 1qåe3s $åelg*n Jr"-gt æ * * * æ w æ r{s *1 * Bærtel se3? H s F * s * s æ rlq 'F ffi?g*br** Hng*lrrr*t$*n ø æ ø 6 æ s * Lg's Ån# rscn lruxld-* * æ æ * F * # Ånno æ l!ilrj i 31 es i *rs * 'iå *rulv b * **-æ å sår *nåeå BF a ilhrå *t *3å J*h"ezs *r? bc *.-d- å & l.i*g*tåerer r*** bræ3ast *ffi Ej *r skåb sfert *r nær ed. såg ve å tø*f art en,skåpp*r iend-l ed- r"eqj f i * *br sg fæ,* ** vehre }*,*"dl ** m*d sn&.alast, f Lø* f ra by*]? og clls aet h*rg sf* s chieh * PrG*urator h*3der tspp*r j sg sssaa iiliøb* mgn*"-s chab. nær*r s å# s e,j- $Øen nær **" sås med fi?i#.å Kå #h æ3?* s *heb { ør *y *31 S}ru-*- *?ær ed" s åg ms* enå#"æheå*l ær *# s ås,''v *d" s# *f æ"rt **'1 * $3cåpp *r før*.* *s3 schud"e *g hee1lr,t* ried" korn sg kratnvalr * * rlere*. så# me$ s?fiæ,å" 3æ,.n**1 ],ITens I{æs en Vendel.he * ba er å Rå s#t * E æn?h*hr&"s T3cm*$*n h*er paå r{iis æ 6 æ æ ånd-*rs lieis en ho*nd.* å Svån Ør æ æ æ *t. "i*ns fui{l*3*sen å jirert#"*3 ø æ æ s F * F gå*3s æ * æ G * æ,* æ nand ier r, ec trr*j-ast tiu C epiteån cg ffj er= nkib s - i ',,,, }sndl'er m**. få**h ss fæ*** toåi.x. * * Sxåpt) *1* " /'T'! It,5K-pp er thrå s t *n L*-r s en Lå nitv eel å ii e#en * s J;efl?1 *. '* æ s æ e k æ ** æ Før* e *n" s c}ud e

19 .,.'', I, fi.a (aal-'.*.s,fi a 4 f- å*fi a,+f,/ -it'!... #" 3*.cl-1 r. "rn** sni.æ-ai a s t nærer sig nied æø*far**r', 1..,.,- Skå5p*, *g å så*.*t* Kråg ile_*åt.eån å -t.*rl#ens ti *nås* e *iråpp *tr s *F* æ,&{,* å t barg *F* * *h s-b *& flø* fre B;r,*n;. ' YWæT *-r s åg =r*d- #,$ *31 '.. *rs Et å"ee *r Søren.hn ff efi*r, a. +1 LJf;-{'n,å?å el 'w'.\'{-\y'"l '','',..,,',,å*n*n,3i{åpp *tr p *& r**n hy *E}. * #kåppsr *# h*3e Krå]eså}a* hra nd.l- er r'?*d trælåst ' }'IeE*tier*d" e*å ***r 3es* Eje*.e s-kihæf#-rter tøy*-* #n s c3'iå# * h.eadi *r rn.a+*. få s *h 0g fæd e* r&.h-g # 1;iai t i 3 æ )!dt; i+ +

20 ånno $åe1s Sørensen Drange * Søz,en Jensurr'S"hr-rnlng- Einer Christensen Drvold- tars Larsen Være boer paa Llster- Claus Nlelsen Nørholm - -, > $ktppes Liourltz Hansen hvld boer i Arendal- I{ens KJ.østelsen Øer r 0Laus Peci.ersen- - _ liandled med flsch og fæc.e vahre - I{andler med Lrælast. - _ handl_er med flsch og fæd.evar - Nærer sig r"ed Søefarten. Sklpper $arver, f].øt ti1 Årendal. $kipper f{omas lr,{ad.sen boer I $tlernsund - - _ Nærer sig ved søefarten 1'l ' låød lians Henriehsen Berg- ir1.9..'. r'rulrser} serg- - Sklpper t i.l.i..,',' e,hrlsten Tørr"lsen a.. - $kipper t $j,;,. Mads t{ielsen boer i Mandat.$klpper ii trff T{"o*ur Knud.sen Kylstrup boed" 1 $and"-..srøe E.; 'å.,' t'j-.' "Bøtge Aanensen.i!a!'i ffid 011e Castensen 'ta. l irieeheborg -.o næred" slg med smaahandel - illurmester. Sklpper #1., Ol_e Svend.sen Lund- Snedker #*, ffifii ltens Federsen LunC nære] si-g med smaahandel li{l " lfu,4,il,. #!., *-.jam1n von d.er- burgh - * *t*.; rj.il;'', ''.,' ålrno - l-ftzt Ånders lriadsen stiernsund i. - - it l;.. Peder Henrlchsen $tiernsund_, _ - il,. fu, Ilans Andersen Holm - - k; e Å& *rvu prua'all'*llrer handler med fisch og feedevar.r nasrer sig ved søefarten ftiurmester. rrl-'.,lrvp u Lr!Sr..' #. ff. -. 'r'ucrr!ant}- skipper,hi,, to*nells Chrlstensen nsorer slg ;,. ved. $øeferten. $øa Frlderich Lorentzen Holst- - Ilandlede.j, rrqrrsr EL{v JIIEL med., stor trælast p, Årent Tønnlsen $klpper Få\i. Æi+, Aa tr ure - Joensen.0.rnevig_ holder Vertzhus. ffi_ 'rruo ' iffi gønen Lydersen Llnd- ffi; ivt_ej.s And"ersen - smid ffiitffio1lehansen- - Glarmester, ffi,' l '

21 &*r* æ 3"Tl*4 z åne1 *T # F ** *T *Tz T,r #LL æ* Fe * *. æ Irjg'd",* æ * w F 1æ * Bd æ Ha;'*-*i *# Iiærån# ;kræri er* By *r?,s VeStr;e * t *r Tf.L*,3-*1 #ør*xisf}** æ w & * w æ & æ w æ *lgr **3o * eeå-*r.s *øxcn"# *3r- Hæsle *- æ tr;} er sle åb s c s-r * er 3"*1*er Y*rt zhus. eg* l- *,* L&*F. #u3åsmåd 3anå1*r **d K*rn *g 3i'&mvåir e he"ug*r trclas t}"end.*l_,.pqla ptr e & '\./.å ; ^v.i S å g V *C1 S.# ef ef t *n,$n c*-k er raidl *r eed. træls s t h* ld-ær?ert æhus sg K;"eneb* *?.endå*r m*d *-åskillåge sffiå& "dlpsh sns Snåd he"dl ed E?*d_ t re*la st * }anåler m*d. f i s*}e *S fæå** vahrr e Sk*m*_g*F u 3"anå3 *r rned 'Krår,b* ev*.h.r * * nær *r s å# r*c s#ef#_rt *n n,_.,.{._ ;' $lagt *ff. Tønnis- svend.sen - Rasmus Clausen 1 flechefiord-- Claus Knudsen IIolst.lhno f?fli ; næred slg ved" søefarten l,ånå*rs Få*ls*n *yvåffi* F F æ - F w æ æ?inid *1$6}n S*rg æ F s æ F æ ** F afff es sig vec" S,#*f ar.t en r?u ho end* å llanrber.#e * *1æ,rsn* s t er J #Tgen &å.s ers en å Eg *r $lånd,* F & æ E æ f;ort ;idsers*t af Hgersun* & * * F æ 3apd"1 *r rn*d f å s c3 og retrr e r 3and"1;r r*d f j- s *h sgf Fe3r * * \ft.j' $ F. J;"*-" fæåe fæde

22 a) ån* æ 3735 I{and,*l *g ii.ærång H *nei"r å *3 T3*ies s *1? Su.ntffiåE*F e irurm*s* er *." åøå ffi&.ns Knæ*-g*11 Iå*19* æ s w *, * ry w æ,ui'.'ggid H.ud, R er* *3s ea Yoli *vi ffi* E w æ æ i"anål*æ rn**. fis*h *g fæd-** vt"3'e, }cl-t tnpp*r j e me*r,*d. s å,s nred. s#ef ert,en Skrd*r aær er så ffi r*d sø*f ar* *n. 3"enå1 *d * mæd. sx?&&l-a s t 3iend} er r*ed. f å s *h g fæ*#vå; Skåpp***, Hæ*r sig v*å søefs.rien h"and.} er meå $3råå,a3e s t * #legt *r ",. Skræd*ff, ilvr *rr1"!.r *vr hjåå r*"\..'l-.5. \r'e&, t ;eætr*r,såg ry#d- iepperj,# trgred" ffiøw#l?$*n H*g*lan*.* H * * åo å{æås ]{a#.s, #}g *e.*d.#-3"* æ æ æ æ # * æ *,åå*',ilhrå*tagh#trsen #å*rdal w 6 & * $neclk*ts * +ær*r" *å guå æå#khå33l6 sr*"*"& en# *å * å4- sn*gker #.*æ'g' 'J*ns*31 åø#hstør*" '# *R # * æ r?ffiy *r s åffi,ffie$ sr.r?æ..å.?3ånd,*1 Fåå *.1g Kntad"S s13!* æ * ån F * rr æ æ æ nf Jclrang?es f;,#'s?nuser? G æ 6 * æ #e.eæb Ja*gh,g*33 Yitrå æ? T T ** ; s? Aq åsdersifåeås*nelg"efångenffiæ6ø,8, t,..'x a 't #ral_ {å Slgåb* *åqr*tr*tr3gåå3åd*,.,,.,. '1 hold" er t epf r j $ær er s i# ',red. søef art *n 0g tapp sr j ; 3{ær er så"q ve* #ø *fer* *33 '. h*ld.*r" v*rtxiue æ nær*r *åg med. s$ååa}.*"n*e} åh

23 * &ø* T; -i,"*3*3 T,&T # ** #h"x-ås**n *1s*n S; * #å*3 ** #n 'ti;t 1 e l-{' F- a-n ft F æ * c* æ æ #3.æ.æ,bg,** æ # de & s B x wri*" L *æ }iærånfr #zzl*.sn"å*-,sf xåtå f- #* fg=æ h,-feya hand"z *r rn**. f å,x *} * fæ*- ** v*hr e * it{,'1 E r/ f Lg*L t-t< 011e Gundersen Lund.- Dlrlch Larsen l{ajbom- - Anno 1J18 holder vertzhus og handle mod ad schllltg Kløbmandschab Tol-le Nlelsen O,valand handle" med ftseh og fæde- vahre _ lllels $ansen skou * salve and.ersen r,eesland - ldiehel $lsen boer I Arendal- Anders$plnehe-- ;qå*åg LæYs*1? K3æ"$brIJp-- F * * æ * æ Åndens Ånåersen schoemager Gurrls fobble - Eenrlch 0lsen.Kønlg - $kræder. * hand"ler med trælast - ; slrlpper og hold"en vertzhus r I ' holdervertzhus. nær *T s ås æ.f smås-}eråel -nære? stg df hand"verched. - Kaabersmld. Thomae Torsexr nærer sig af, søfarten i Anno 1?1g,Tohs.n Elath * - slags Kranboevahre _ Jacob Lars-en.boend.e 1 flecheflord - bru$en ---a smaahandel.,,,,, l RasnrasTorglueen-! -;trlglmagelr, rghrlsten Mulrmp sunlon hand"ler rrrec Koenvahne t,,,. i $11-e chzristensen Graaboe- - ånthonlwetterm&n- - - hand.ler sred f,lslbh og f,ædevahre - r - -brugeradeehill,,lgsmaahanåler IIansPederseg.- e.,--*{ -Garve',., liorten TØrrisen - $klpper i Peter Chrlstensen boeade I År'ndal - Skipper Bent sgnensen -)- Has Jacobs*o -l- - = ) boende 1 Arendal rlch Lars en- - i - ) Nlels Ånd.ersen )- F *

24 ', i{and- *J". *g liær års ffi*n*g*l*3"enggnæææ'*æfææ,nrtw Ggbrå *1 **"brå *1g *ra H,f æ Iæ"nå*1 Feåf b**r å Åe**_*l** F 6,* & tnri s t sn T*rchi 1* s *j hc *nd.e å Rå s#r" a'r a + ")åft*å?itrg#å" h**r*1 er e*d- f å s *h *g. fæ*- ** r*?.f * V L.r-åå-L r#' kåpp *a 3'{ær*r ei"g v*e1- ffiø*f srt *a *g $rfi.æ" a3"ayi# e3 Ånn* {F s* *\tt -l& 3f d& å* e Ben* Gænd"*3*g*n & æ * * & æ æ æ* Småel *i-3* Lar$&å?* '-* & & *' æ & æ *. æ.8, {ihrå s* *n *1# *n ivlh*trff* w æ æ * *F æ *n Tallæ*h Jøxg ea$ *s? frøj SyIt * æ,s 6,F. l;ågls Stuga*"rd" *d * æ r æ x &* æ * F Eesffilås Sør*en$*3}* * * æ æ æ * Se Slnag tr hæn*3*r y*d* få**h" *s fæde* vanr e hanål *r m*d. tyælæst nær gr s ig F";cd" sniåa1æ.sth sw&æl rrær er s å g rred" snaalaend.* l_.tjn tært ar- Å"J3. L-L L;JL{- Lr.L C liiels Ånn* q.. k?l Jcns*t? af lvran*æa * æ æ s 1'åær cr så # af *#*f ert- *xz, t^ J*tstånne$ f,?1fåst*rs*m æ #s s ø æ $å*1s hfeds*r $tåe3ri.su3?d.*, * * * æ Fr å {t er i- *?r J,Ørg *n J e* * n s *r} af i,,tanc el $åe1g 3",f*grs#n æ æ ffi æ w w r sc f;?råst*ph*r Jørg n æ æ æ æ T}gfle,S'Ånd.*1. SS33* æ G $Ee æ æ ffi n, J**x? t}*rncd$#g? * æ s æ s æ ffi w æ,* Svenåch T{ar}sen -{,#jgr æ F æ æ F æ sil thg'i stign i-iaraus *n Krr-s e h æ Jørgen Rolvsen - Peder?loraes en }la.rnborg Gregorius Petersen.r.,j,! #r *r *Ii s chrud, e ienåier m**. fås*h c,g fræe* ve}r e. $kipp er -3kå Få] sr * Eogbin*" r i.anc1 er ns*å ed"s*?åll"åg iir &rft vele e Stre åb s t.ømrerrn#.n*. *æ 3 * låsr Y*trtx3t;* * 3o l-cl er Krenrbo s 1-. ' *rug*. t app er j e nærer slg med. eåaehandel' nærer slg med simaahandllng ""'*.t \ '&.'+g?

25 . I!ft,,tl;.-..+_ a..1.''t' j. '.t'rr?,. '.,.. i.'.. ''}.,',',,..,$!.,I{erefter Fø1ger et Fuld"kommen $peelal }iandtåll Ofve. Byens Jnd- '.il#;i;r,, ii' seahnere udj almindelighec for indeværend.e aar 1722 Saavelsom de I ',, udi d"et væster Dlstrlct boende Borgenen med forklaring om d-erts e4 ;LV*å C t e**ång cg - i'tæring. #',, BF*ns fistr* Far*ø B*rg*F*u iriji.;ir\; - secob Pedesån Bygland - * Feåer clausen?opdal Øje Oisle$en - Anders Joensen fihråstråan æ æ -- P F F 3, T{pnriel n(r }Jær*r hånd},er raed",,smaalast og ho1* der tap;;e?j. - i - - ; - -, bandtei-*åå sboååaåt og sjer,sklbspårter. Snedker. hrrs'*ff *app *r j jttå*ig Vili*ffi,Sg1yl* * æ æ G F w * æ F 4, i',tergrete Jac.sb lfficerseng æ 4 G ROlf T\ieJ-Sen d 6 æ æ F æ æ 3e* 3 å *r ir se= * rhae * *ærsr sig rn*d sma*.1 "sth"and*1 ianclj- *r 3Tl#.*- sriaåls-st. It^ta. Jyiett e ci?årstine Chri st *n Tltør*hås æ æ æ ]iargrete Niels Rolfsens- - - Ejlert Mleh.'elsen Blach handler med- smaalast og tap_ perj I\{agn11?Ølrnls Svends Ds- - å ; - EnichJacobe'en-- i *- ]randlermedsma*ru."t 01e Fed"er.s en RlngestøLl" rffit *y " s åg ned #r{l*-*lanc cl Hærer sig med tapperj Jacob l{lelsen Lund -, lti-els Andersen - -,' - Hans Pedersen- Jan Fricierich Sehultz- 01d Jaeobsen,, Garver Scharp Richter. *TensPeder"senNes1ed"a1--]*-$krs!er'.*1''roneineic l $alve Åndersen Leesla-nd- handler ned Lasri ' ÅndersSlver"sen- -- MaloneAr"entzd,atter E J --brend.er brend.evln. Jan fermer Skoemager..j Ånd'ors søtrr-ensen Lang - '-,,* '! is r,i-. $koemagcr;,. l.tohannes Zimm ernranrl.- tt t'l

26 ]{andscherjørgenselt- l{ard e1 og }læring -$koemsger, h,'.i_.= #{rt -h e;f fij j T *-yt.qxr # i*r.s- ff *ff * 3iå *årstry*åd " hx.u"g *tr * *"p33 *r. h.*3d *r * eff *å" j h-en*"lær ffic* Lest 3* i*.*r. v*t.t nh"uus. ;n *d"k#f * Skåpp ** " Skåpg *r cg L*" st *}ånål_ sr hend.l *r n*d"?q*r ss trcrarcv*h.r e ied" * LHæ-å_{ *r * t* -d J- *r rn*t Y,"*rn * & Ty *^-r*yæktt * "ik* *it,* f *3*. J*z =-- ii. *a i-t.'i ci ef f Og ** aå3 h"* J- ci *. 1r er. t z?"r-r"r m. yå*r *g= s i g ncci- sfiiæ.ånae-d *J- * S., * *-'l.r;ae *ts * iderågat å*n sgtæ# t *r * Sl,i-c #i,-rs"!1 ey'. i,.l.-{ 1,... *nr'r ;JåL *; åj L,r \i å. å SiiåF,f es' *ti3''ri * F.*t *'$ en. Ju *l"au. i{ *nå,r å *h s *n" -b å &Tl*.h&ry?,r"!F r ry q l",er*-l er rn c i ed- s ch"i 1" 1 å g y"løh * rn* nri- s c?a *. *irrc*d"etr * ; brug*ff, * æff *3- j $k* *?n&g *r s Sk* *xf;",q er* * }.tiuc *is*i1 ts*3-g F æ ø F q 4 s æ æ # "#-r;n*s e *F * Fi*r3ri*}, *efr.rs.** as -* F T1c.æ e4a.åå Sk* *T!,*.g sx* n

27 ...',,.. fq i l a TT r., =^ Å.* T.f) r.-t, -ri;..-ra qå;11_å L j^ u; g'_ +; i y. --*.-,;1,fr { *trni å}d_} *r= * \ 'i.t't-'r * 7^z-rg{i f" d}ya +&- ' v ai." "-!..u " -'- e *n *iirr*r *# llre3?*fii*i * *T * il r'-" +r ; _v4 \? 4Åe ;ry).f,.1 '' -. Æ * \*..1. å.j. }- F._j'_r*Å 1# c viær *r såg x?**. si.nåå}en*"13. o ;",,, ' i'r ' - Tr*rJ'i- #.*t F*trv e_a*t er. 'a' i..i,..' l i i..'.\,?!i*-* en i];f å ch"*1s *å?* '? Jrq llan#_å *r 7fi**. x**r1a s t " at -.,,,., l. 1;1..; 1 - j - - lria#"#"kl* #Zl **g#"*.tr* T'; *ss*1.$* ** æ æ ha? gx, Læ,r,-#- * b rarg. 'i' l, t]r1. ',,1. '' 1 * J-d. * y *3t øh"ea s. i; 'l 't,,.. rir.ii, l il 6ln.q l*ryrsra å I \J ej L--l J- i-t.;-. '.-, + å * ;)'. Itær.** sjg m*d #Tnr-alende1....r 'ltll 4,' ln p rt., er'r" *ra; -t. "+å!.v.jo A.rt]1..,. 1 a.. '1',. x?ær *r * å g fficfr shl#. *,rb*.tj** 1,'1,,., ti. 1','.. $}ird*f*..-a- l- n J rl * y- Tr {r -*n 'F-,r'i^ Å! \,r,,åf a-. aj ;- 1 *" u I j_ e.! 1 ij rr Å -i-,4 Å. ; * ;k-eel*r *,J.,iyæ,C, r - -Æf sr * i g i? ##- $3n#, #,h e-.c" *1 iiky'**,*-#r, *?i nd"s *1.** er n tt' il #*yrtån{- * '{i*i åe* rr c-' t fri *. 1* lt d" c= 'irårfih * * * 3-*3# *r rj #rt.en*s. ; 3end"1 *r nie#. iiråftifu*,*rf"f * n 1* 3*. *r T.r trd sk* *.råål *r? s n*.* lr *r#i1'*d * *lil? s Tiryitrier'?nftyi{j #rt h * I n s- Tr.{æ *,-t1r1r 1? c1? \*- -E* \j d.å.r-t r-å1å S { t"} e" py1 -nåit.} wphef? i v4& *'r rr &,r.rv-n,. *.'a.l.i.jl., ', f,{*"* ern* Ls *" sby* s tnr"on?1 -*- -rri;, t-; -1" I iflf j" *# i,' '*, "i oj

28 Ja"**h F*lr*18 *Tz ffi '* æ & tu?d æ.*4 6 &,rca! S;nhff*gåæS $*nex*g3* *6 * w æ k w # Ø w }åed"*-t.rer, låg-4.*n 3i{*cl"*}**r#s** æ æ æ, s æ H V{#-T 'f;m iti*1s # æ,ø Hæri**}- *g i'læ"åyg F *-g ex" ' # i-enåj- * g. n*f,- ir1å e = le g t 3æx*å *r ;i*,*. Yraæ.b* *..J*._.hr e. ång en i#*lå,8 åns *r"r eitår'.9 #øf*& J*y;S*n F # æ æ w æ s l\ i{aaæ,f*n$*?å* w aæ -* * * æ æ,* -* Fent HgAbåSlAn** æ # æ æ æ æ æ æ Frr o *g'ni*} J*næ*H* w æ æ * *a ; æ 1r"#.n *1 e' ir, e C- L,r, s t o T*1r3.$ *h"riv*f +?"and"å*r' T*4* T,F,s-t " Læ"nt*hæ"n&L*F * å{et}ågg Scl"ricd.*r ø * w * * $åe*n ilh.ist*rs#3].* æ æ æ w æ æ e;e -* w æ -?' Ftaslries f3.*rm*s*n * *"4? s *" w F æ F F*rg#"ff r,s* #F " Sbæ&n *apåteån ned" tx"æl-s.st, #æræd"ææ" ss handj- er E" ***f æ æ & æ & * ff,4 & 3g1*æ*n ftigå* F* æ æ æ æ æ * * ffi,,* F æ æ FOUI æ *. æ æ F æ & * ffi æ Ii*n*,3'å*i St13b* æ & # w -' w *- æ M æ æ æ Ja*ab Rg$*?-f* æ ø æ æ 8*,*e æ æ ap Fetef,f*få*?-3*e,F* æ æ # s # æ k H.* *h s Te#cF * $t a*a thi r.;-ygiås *g i.en*l.*r rl?*d Hrar'*c e'rahr * u rlæ" *T såg r** *t#*f sr"l cn *g v ær't,z?1åj s * rlæt *T s åæ væ'å #ø*m F *ruqvs inåg sr lss** hancser. FeCgr *ør-*x1,s*g? *æål-* x æ Æ & * *- w lrlar en Ras*rå*d æ** *r S1 T,ieås Ti,ii*Frelsen æ *^ Frr*s i-d *nt. ången nætång Skå pp er q.-att,*.. F) 'l r"j \-/!?it * rtr c?x,.j *rt.ii-s'^1,v,å Før*x *n Se*h*u yætgy såg v** Søefar**n *& tef3*rj S*s"år Cæf å*#"ån *g La,st ehænd3*; i"æv*r Lest eiaanåel }ænd-j. *r'n**- sfiiålela s t frlaåpi *F. xaætr *r *å# væ* #ø*fer* #n_ \jå rr*rt shus krar *indl ed, 14'r.æd srriåå"1- a * t e,l\& t f orårffi*å * nendl-cr n**" Lest *. r it'-' 'F \", j'. iå.. ti

29 hæv*r E,æw.*ebr*.g *#"?'crnlan_åå o F*",* *å *,S Hærång h"æ"n*"l *r m**_ sme. al*" s å *æ-vz v*r*zlaug u h s"nrj-j_ *r æed" s**rla * * *,' ' ' **n*y*l*'mr h.*1*"*r v *T*ehu,s *.tr ed"*n sffis"ahand *1 o Bcghå nc *F * Læ s t e}s 3?C-1" *F * lad i- *r me *. ss?t*.al a s.b c,tr qj F#y ær *i sirude *fl h*l*_er Yer* xhus R*"eCmend- 3.and"1 er eed" les* #a" åpp *r Y 'i an '*;?1*a I f{,j j LL-l_\J- *?i* i- c.*r t epp *s- j 't*t åll-uå,vi-r*9 ef -. ir t t" t tå Bl- l ch,rnås sf a 'T';"'' \{,'.J

30 I Fy*t?$ #st1pe Fartr hrb *å *.#su # *?yå s* *n F*r;"3s *n Løjnång *11* Lånn *hø* 3",{e*.æ T'Tå *i, s *la S?rå e * *n- llf *'t *n s en. Chri s t en #und *r s #n Ey *n ^4 'J l- * Jo en # en j,iumelan d ' F erl"*r?*rgius e=l F er *rb Jæ s en Ii,{* *b-r, -**- *# *,r,zw*_*y Fråqren *s l 3{ans *seunds *n Knr.d Gund er $ *n -' *ns *j- e #ffi * Er ie.h -Iah å.il s *31 n. J ørg*n i{eå.#els *3r' Ånders Knrd $ elt iji,, C?ri st en FFi"ch,s + -s'å4w s?r \.?J-A 3{vå}*h"* all*e næye;y *a*d, *-erås Eeæ",#ewffii; -*#,*.Lå åee1s s*aar hr^and. #onepagnå et. æ såg Åg'bejCe =F ta7r;#&y' \åh".j r" ås =. i åg Fiai Tr0r s *yå ;,, i-,. *.,?osten Stiåns*3?o ;' Salr* Lers sr å $å e ls Ånder s *s3!i',?az"gåus *l * en i' Geat **rn ffirdr *$ *]x i'knud *non$ *n t-, *ie,. tr r' Fed-*r.sf;n * tt*ryl? *n*ns *3å i;! giå'*s t en æ?*r; s *r? -t "i $h

31 ?.. 1{- F ede r L,*,trs en * \ & 0 smund C} s *n j -. friyg sn SiEn s *33,.- s E 4 ș{ 11 c å $ i.{ $,i{ it,i &æ3se Jøy&e31tr *]?.n * '*. Gu* **rm #u.n-xræ.l s *n 5 * v 3! *1e li,{fi.r*us ee? 5 ts;! & Tnst*n ÅJ{*ls*}?,ft u å t g lc -Ig *n #'uså*d *r g srå 1s * IJ l3 g, *hr"å sbopher Foæls en '+e *f ecoh *smaæ#.$ sa,, 7!,, i! r;, g i; \' 1 I f,* t t* Å 01e Osrmncs en?aral Salv#s *n, L 4 v tr 3 t ål 'iq t"\ \ *1e Svenc.s *n " *1* ås*helssrlo t- t J en s F e* æ?,'s *x? *mmæ s * æg I{ans Søe#_&å, ÅnCers J epp *s*ø1 f t \ Ē fe f It tåg *1 *d"å s næs- sr Årh e jde såg med Kl ron *1s *rj * *1" e If alvsrs *xå * frør E ånd* r,s *3j-* l'{iels Cosrnu$ * $år*en Sv ns e3? * B *nt f*rgåu$ srl, Åage Ås lå,qs *rå *,Stj Sisena icn Ånd" er s *ri " Åsbåørn }åsth å s en " F e*.e' J, ens *n encn Sl s sxi n \,{' *,r\ uj r,t aeø.t

32 T gt "n* J f *''t'n' f1 r5?a.t æ'+ ss--j* **;#-"1 * i- "'rå J. S T el" l- *ar *uc. *r s *rr " ilhrå s t *n fr} *rrs *n *snå *1 #us"*. *rs *I? n 1'Tå*J-s *l-$ *Få* &rr$-*r s }i{erffis *xi * M*h*l ør.æ*.s*3å }åel-v*r f*r*h"ål d.# *s 3iå*18?*r$*n..',. - $i-u cr Gund ers *31 T"*?..q TTn*fl J-Jv."s v._j \-/ j. _L t wå*h Kå'å*ås Y]. ; i'. {t i e.."., I{ans Ja ens en 6 GI* T* s t e$ sr. ÅLf 1åg e b *strreff *nh*å Aeacn Årn *s *s? * L *v Gcas *rå * J a**b *urcl-ers *n Sår*hå*}en* To l*l-l" *rm$ *n Torgius *nons c3l r Lsrs Ånderss]? Ånd. sr s J ør gen s eså Tore hil- Siu ers si? * Knui -f ens eg' Knuå Åages erl c Gun* er #mørhuil CnCIn?,r*nåiCs en sghræ,åst#. Fe*er Skå erv*d^a1 Ii*rt en Eåørns *å* F **" er Ciunci s *rå * _Ltr"rs Hång*,3 ørg*n Jens #n *smund Tos t cn$ *n { dt r&g [.s r;f --ø

33 -.- a t!..a. l..' j-t tai if l{i i, fr?t ;t v i1 *"", T s3--ra - -- lt+.l å ai r# I 6?* T&L * $b *n *i s #fi.* iiå*.å 1 * s *yl n $s *n?*r *lr3.}ås *?1 a Claus *1* *n* ånd-ers Fh"cns *n * T* 11- * j Ø ts *ri " Årn * *unei *r s *3? * Åsåærs Jss *h # *xå * I,ars F,l*ij*s*s3* r,i;;, lli;,.' iiilr?1;.?., ',;. i".',. i;' a,'',.1i.?i,,, ti*i 1$.,1 ". ir?.s C?rå s* *n Svsxl* *h * -,i o J *ne 3iå e3 s *yå Haenæs Gu.d. *. c,ag * $. *I? c tåg *Ieåå s ø {i/t. i-t;j.';;'. lii-'r,,1i,,, ait' i4!t'. {i,,i,?i/i. li'taa,f;" Ti; si.r, -,vit.!.it!.' i#rr,' ii$i;.; i.ai;. F.t-;= F*iir $ør en ån*.*r s ss? Tri^nd_.?3i*nas?or s *3? + Jørgen T*y&i*s*n El ev Torgå es sn " 4i ti Fr {i1*,,.., IFå. rf' li.;4;;i., '5i Fi=. ''tt-,..? l=1?-.- iilr-'.,u. Eir. ri-æ. #it tt' i*{,'. e;, *,fiii,' å5ir,' 1;i;i 3,;' ia'n" E;ii, 0l- e 01s et?, Ler s Helvcr s *J3 * Claue Å&d*rs *r1, Ol e Kusch, t f { f / å-.' '5.,{i,,. i'?r...#;;; H*, #i f#ii Si.., f.3* a-yi" 1*,s?l j æ;i.t';!..- &-i1,.- #lt, F.f.'' I$;i åtr; åi;i F-Jj;.i., oål{i, fåil,' ' H; åi;j., iffr' F?år llit".. fi{,", tr. 114i3.., 'N;;' {TÅ;,. il..'. ftå,,, W..'., #";,i., ;., #i,, i#f,., **5;;,' &{,i]. i Fii?i, t RBtr, Tud.j r

34 G.c! \ -* F, y 3 Sh"ri st *n 3{*rt *ns #3? Åsiech S3rå st *ls ss? o $ g f ft s p.*,*æsau*l frid evl*hs *ffi n Tay sl il?rr,å s t ochers *n Fed*r. T*rgius en c 3{,eæ.9,Tra*hr*n s *rl * i S,*n* *æ"r$ srl a ** st *s? frå*"*råchs en T.flarcu s #i.nc sr s *r3 ' ir'll,.t,,, t,r,j,,,.'-; Han s Sårri*r.s *r1* 0uen *3råst*il.s*fir i{rrål*h* al3.* nærsr sig sæa. *3 af øzz #& br.end #* I..rij ' "]t '. 1;;i ';'.i.,.!,1 ''la'it...aj 1.;t1 t.lrl,,,,,iii *sul Lars *13 låå cnel a-&*ri;_f * Rejar *1s*rr t ht u viz?s s ehl s #ffi Btnaæ. Kåøb* menås *3reh er ## #rø*f at. rt,-!.,,',,.t1,;i,.i'i.,,nj,{..,å.,iå -r ',, ''.F/J -lu 'iii r,r,..';i-4 Tor Tors crr +,. "g. '.1.'{l rj3 ',t,.''}å -?i! T}oma s Tar s *rr + Engelbret Selves *I. C?.rist*n ien$*t?* J en s T}cra e s *31, "'d,.d ','..-s $,,,å +il i.$ ''itl;ffi 'i.. 'rih '$ Sæ-ss* låac$srl r,,-+*,iil.';.$ Gi"nCer Tcr s *r1 *,r+fi F eåe Ånd.*r s *3? o Ånd- er s J',ion s sn c Æ ' tjiffi '.$.,,ffi il}riståan 0l_ssrle,H Ferl*r J*ns sn ''ffi iacob jæ,c*hser?. Chrt sten Taral-ssrt, Chri *i cn brun *

35 F *der Tor*? ri_ i#"# *. * *3-#æ* Ås 1#"g $ *x3 e L*x'# H*3jcs*3?* *hri" s* *n $v*r?s *h* * * *13 ev *;'rirararl s *r. * -lf å 31em St ang æl j. Ån**r s }åaes chåuåås *yr * - Åf $ersra* b *skæff es**d 3åæn s S ørg*yz* #r1 o #hrå *t Læw -Ia**b s *3? n \{ Hæ3 J * åndb i-ørrås ssa thrå st en Sswåds **1 *

36 ææ ægæ, 'j i.ri. ' L'' E*"rå *i * s I'irq? i r, s +.t._...&" å" å; J. F",,ikå"ip *tr iratinl- *r rne*- s t *rj es b,3kifp *-{, h"aves- sie ib sfert *r * h*l-d- er Kråib* c Gg v *T,t,ah.u..rå s * æ haclj- *r E?*d" Hr&ffi,bl* * rråha * u SripF *r * Chrlsten Munsh- Mlehel $uhm _ -- srvs v4*qqåqo u,5 v vj hus _ 1.,,'!_"- I1aaler og j/e-jer. 01e Gundersen Lund _ trolder vertzhus o$ and.en smaa lialtdel, * }{adame Røyens _ å _ irar.*r-iaste og Saugebrug,. l Herbergerer Thomas Mulryp ' haver korrr og LastehandeL..,,,, rars.j Siversen - hold.er ver.tzhus Jng''rold Torsen- - - hald,er taqperj...,,i;.. &be Frtd,erieh- ; - Bye og RaaCstueskrj.ven.,, ' "' "r'- t'-'t.''" ' 'i J.øgenStoch4arctr- ;- -Vlsiteer,, -.,1 Chrl st en ir,lort.ens en- Cla.us Knudsen.Holst foul 3p1it ' - podemester.i.,f''t, i"onsrs*3u3*x**; æ d,i ens Chr i s t en s en *.S er srtnd j *&*Ø#;*æ -f*n$ "TenSgS? HOff,æ *E æ!,$ æ * * * * * år CTzråstign *måth* * ø ø æ * æ p æ æ,æ4 #ibb J*ens#n F E * ee* æ 6 * F *. h æ æ F # ånd #r s F eders *n l;iøl_j- *r* ræ _ æ F **h*h *F * ÅE** e*h*f * 7*nC1e.?is*" SkO *ffi$ # s'r 'f;ivå Skræd"sr h"s"nrll*r r!? d. v*rt rhu_.s o a\a a ;lli,f*r'ær.i n.r* * +j..4 \_/.å å t 'l snråå.le s t #3ne el e. S'! 11tr I i"t W'æ t'.i?s.nd"l er s**rå KråE1bo * qr *'lr 14 Æ v æa!å. å.l \J "d \,tu?r ji F* --\ f

37 ' F'e*dsF Jenff*n # * f* Dorteehen S1l Eendrlch Thomesens- - llæn*"* i" *g itær ång h*-n*j- er ffi, **, år*pn=ræ}r * *g,5rt'iael-ast. Ski n; er.,brugor adechilllg smeahand.el *k*3 e3*3d *r.,. h *.nc11 er r**d" sms-s-j- æ. s t. Visite*r, o1d er v*rt En* sg l<rænh* # åiaråe}en.$1?cbbies* æ F s æ - E F Hæsråus #øy*n$såå & * * * a,' * - æ Ø æ *,Fir J{åg S1 3,.B&.S,bågn }å*f*nlx s * *,s * w,* æ *e 3*1d.*r vert zn*s Skræc*Fr brrag *r * app *r ; #øref} Berg æ å? r* F s ;* r* F æ æ..* s -* re6 I{encric}r Thcxresen Buntffia'r*F* E } s F & E * d ] ---- K "y*rå trgved*.n' æ.;, å; æ s * æ æ & w F æ * æ J*?.*.nn*s H,a$g}'11ås*3-?-* ry w.s w å æ * 3q* 6 * æ & Åanagå åndcrsen æ * & ø H* #e æ w s 6 æ Fe*"gr ft.åc?s*33 F æ & ** * æ * # æ æ Elqvarå Faåten * s * æ F æ F F. E * æ æ * ih 1';ie1 s '*lborg æ F F æ F h F æ æ æ *- e ø i futrnar- J'*nge3?- ø r.! as ra. * t* æ * æ F # æ æ ts sttent ved T*l-*b**.srå + 'brug er?end.v erc}od- *! H err" er.eer er #åråb s tøxm*rnånd *g hild*r v *rb råtes r4tan " Ssiåd" brug*r'fapp*r; nær er s ås v*d" søef ert en hrug er taf p *,r j F,ead=rngnC.. ÅnåfeåS S,VenniehSeIJ- E F ø * * æ æ F F ; F. 3c ld. *r FrF ernb CI e, Jaeob Jensen - _ handler med. smaa,$,e"st Tobåas.T*$GI]-' - æ F* * i*- * & æ - s * Lars 01 sen Lj"gLd,- F - æ * æ F s æ Ir'1lchae1 Riis æ * æ F e * æ # F * F * æ F I-{enrich shriståæ"n* er r* * i* æ s,f F H 3* æ xe *,1e Fed*r'$e3? Kå*gstad.* * - 6 * æ æ.fe ffi * JckrgnValentånB.#hsn*m*EtF*.*ææ.ftrgr Brgdæ-l r e F æ 6 rn æ æ FF & æ "i aq r -,-l CIif-#"I? s åå_ei1]. i Rec t*,r å,slc*å sn; r nær er si g n ed sals#.ha"d el To 1{r sf. Crgani st. K i...,.. ;.i. i i Krembs# *g K*T*&I*.*I h^ug *r ads *31i. åi tg Kåøbæs,å#-* s cilab nær er s ig med $ffi**.hs"nd"*l hc Ic er?ir*nrb* * * \ i.t, $

38 ' *fuyågtiaa F*æ +* w M w # w æ F* ry å* # _. _ eii, Th**as iln*"*rsflffi & *,,7*?#"rå å]agå{å Krå* 1*år SåStn&T Frå*h*f ** & æ æ æ w w æ effi *Tzråst*n ll,relrutr Junå#tr* æ æ æ *- ø æ i" C3rå*tå&n #nrå*t*gls*n- F æ ".* H æ * æ s h #*c1so* r*it **r hurgh* F æ æ * æ & J*s;)*r Egm*u s}l æ æ æ db æ æ æ s F s æ r* '?ftrlå* IrAfS*n -- æ æ '* & s F d 4 æ p * lw kært KnUd. tiyeil"ss3t.* F?* F # s æ s F F æ G 6 'Ånåfinå J*hAå?$*gA æ # æ w ø * * s T æ r* Erev åslacf5gå?* qr s +æ -* s? r *!R æ æ F * ii"el -q Jørg*fr.s*I.l &t6!g* ffi r s æ F * I 6 * l-s Ånc1 ers iii*1s*n æ & w * æ c* & ** *. *- æ ffi Lgrs Hl*ls*åt l,{o* æ $æ æ =q d æ æ æ æ æ * k4 liicolaj ltcr*n* F F & æ s æ F s Dgniel Raf-S *',* F * w,..s æ * æ & * &* F*å*r??*r*sc7t Harb*r.tr \""c æ id x æ k æ æ 6 ås tiri g't en jririj-rrp d-en*" Eld.r *,, k æ * s æ æ æ t,'" Rg*srrus lti*lsgn æ w s F æ E F E t' Lars i'tåe]-sel? Fort,.ø*y s F * * æ æ æ æ Chråst*n Sør*ns*a y3"#rrlååæ * æ * & æ # ff Rasriu-s *ånss*l? æ * æ k *,,fr r* ** F F * **,* Til 1,ol q +-T a -t i'{ -i* i*. ;i_ ij lgfph.*" i s æ s æ æ t* æ ø? æ, # æ * $* lgrs Thcnrnes*n sk#*rc.e.g*r fr* * s æ æ * * c*.kr tirisb*ph*r Eertei,g*I?* s ø e F ø s * å }.,.iad s Christoph ers en- Poul Svendsen Lucherup - smaa handel l{lej.s Nlelsen Just - - *t i,{ * f.,, "*; W

39 ur-. Han*.*-l- #S ]';;*r-j ng 5 c j 1n*"ff *tr * 'iåt tt * å f r_, tr urn q,? jr gn,j * l. -'? gi.j ry ** *r* d; s-.{.i..*"-l 1l G r..r,i*r.i*'i- Sig,.u - j''; -ll-i*.lr**t}t" LJ ** JgS*Iå* * e ** æ M w,* æ.*j?**as i*t#"*t#*.3}"* * % æ æ w we w t r 95 *r s7i1*. s* h n;*. * 3 n St ed-n T'tæff1 *r T*i*.er.#11- t aff, er j t=,,"py *r s å,fl v ** *#*f ar* *n * S **.rreand *&a?'1{r}?'} *. * -i # *r "'r -t Å v s. J i-. 7{ **- s.#*f art *n *kåh s t #rwr*rrns-n_d. Gl * rr* ete.v'-ll?ift'_r t*". t l*urnie s * er $1ri? s Tåmn*tr?1s_nd [ 81 -i ",\,, j 1' i;'!';rli \''ii# 1).'{,r,i' ','liilili, l,ii;iå., )i. li''.,i', ii- '',i,'. ' ;i.;,". r.-.l,,..,, r..' if'. ri, i....;.;ii..i -'.irr t j;i,!t..j l.l;i J ii-l1! -;.i i_-. 4..i;"t.i 'r,li!,i ',i'il l. 4 aj'.t,. r, ',..ii. r ill,..;"1,i'tii;i,];a 'l \i ',.,;liird l'..irr.i '!...t.l '.',;i'!;,li. 'i.,. li I..- t " ri,l. j i -'ili.rl.l'!{ t-,$ iifrs;, -t.1 r;;ii;.;,i,t-=li l'i,4. ';å,ffi

40 iil' ' -i' j 1.1{r'L.i. lt J'j,n{l*rs Bry-r*s#3? $i*.-.i_,*åv -f*fi#3"s*å3 Fgpe F,ent,x*n nl s ruun*.,**a*b åø*" s #r1 o, F**"*r Fri*rå*hs*r1 o #1 *rt *enå *3 s cn *nr*n 3r''æs *1 * T *æq TJi n'l q å.) Å-J'v,9"* l\# å9.l- 'v -L r..t ''JJ-J* e B ert *1 Tcll e s en Jch&n?es Jørg *_s *n Såuer iialvrys *ri " ;*å*r *]r;"å s* sxls en 3åø31_ *3o n Even Lars trr * -GalIi*1s Je*eh$s31. TJ'r'iia T'j{c-iq*.1 ij-ti-j rr' j"j -Lt-,j-U\j.Lå+ T rvrcq TaconseItr* j* 3--.J L F ed e. Iian s en Si v er La. s ej- * Hc. 3T{*}# i4 g! r;*r s en *ie 'Icrtrsn" nf *n.s ",{ ** *- * Frix-t s riå'*n*å**r* *." ;iåm"*n o r; s *tlt * Gu"n*. *r '*1 * *x1 e I,'ia* x ',3ut* *rt?is *rå *s';nd" årnes *rå *nsn }lessrits en Tr.å '?r * ir i =tri u+- s r T*r,g *g? {; Tiie*a 3al-l *stæ J cns Chri. s* ååns *n JnEv*ld # qw. J #16*å? 3v*rs *3r Lqro *1* J sns s33?å* sb;f e?*rgå * T*y=gr ånis *rå * Gu ååd. er t} ev $ en o An*-*r,s frøy*n $ **. igz** 3- # f*\.t *TJ-*" s *?1 * Fr'y" L,LJL L-{ * -l -;- tij tt -,J ens \J i; l\r \lj,å en I,arE ånd.ers en T* s t *n?*r*hå lds *ffi * ly t. l';",-!' ' * ] 'l ' =..'..l. ria 't"t'.,!4,,i;å.,.+ i'1 j.i.i.'i'.. ;,,jj;._;rr* iia ''..\ttt.';'t.i',r'l.,j.,i 1i-iii! ',;.i;i ',,'.';,,.a1..ii...,,' t,.it,.li,j; rlriirj,'..itl;i il;;!il. l,'i.i.1!fa, l;.j r.i! ',,,'i.tl,,,,,,;.f.,..;iti ',,.,iija., i,i'rd ;!.it;. riiiiiai' j, r'r-1 Knuå *n?ns *3? o?*r *3.åi-C lii ei s er AN Gu* *r E *nt u en".?cr tr*ndrå*}",# en Tor cii l-d. T*r"gå e $ en " *å * J* *";s en * Gisle F*u*J-selr Hll- ås?s *L,#;ns *i * iæd *r s Ki øah *ffg * 'lu.d sr H"* j *rs *r1 *,.),/ *r tf if i;1. I ",l /rl.i I ".Lllil ^ "t-!4.

41 *l"- åe*tre 1r v ffl_sen \J- i'ji e3 s *n'l'r-n*- s *n "*=.'*r;.1-_ *y **_* Gn*- *r T*3.*hiå* s *?? #?rås**n -3e**bserl *l-ie Larses?u # *tyi "-*- j By*?s ] Y *mty * Y *"yw k^ * T**n*r * frå#*rå*h. H*#x?iås *n sal_ \F & #æns * *n s #s?.3tå *l- s C}råst*Fh"*trs æ3å -^att Ja" ili xrå*h$ *ri * 3{av#r s e3ix13 * y}ær ång an*"før* I'eC ** u#j qy ert esr h* ed * * s*n f åncå * * et,fi stx'e ts *r *nt *e st-cns sst * Doå*v, *sttund"s*fte,t 'v LiL L'å \ Th*rna* å*.r i en $ *n j æn Gi- *"-rn l*r-ralåæs?*rgår"s *n" * SanrJ"er L'ar s *ri.. \? 5åv*r ian$ syig utcilasl.n es J*sT)*r$ en * t,,-". Å{ r'i tq,l.\jl \,f,l 'li

42 ,..ji'åandals folderl".i{andel og l{ærlng T.ørrls Christensens Erche - h-a1$ler med, ', i storlast og Ejer sktrbspafter "t,, Ånders Rasnru-s n - _ I?o_*" slg rned adschilllg.,0 Kiøbmand schab FrlderiehJørgen}?1th- -- $klpper L{ad"z Hlelsen - Hegelund Nlelsen - æ**ij}j Sklpper. vå r. - -nåerer stg ved $øefarten Feder Sørenssn Løngøe- - Sklpper.,.. Thoraas lvladsen _ ll"-af er med adschilltg smaa s*a*"* Madsen $tlernsund- seder T{erldrlchsyn Sud.e- Søren Pedersen Kleven - - *åf.!iåt;u uø*r**tlr,. ' li Y vahre. JørgenlVii.ehel-sen - - å Sklpper., And er"s, Nl el-sen Riå,berg-.. Ånfers Hans rl - ' Jgns Åtåe3sen o'. p æ -r!,ir æ F I *'* æ # * k T{c*d-råci. Claussn* w æ æ s w * æ, *le fiansen Svinør. - - Bgrt*l ilhristsphrgrse& 'r.,r æ & æ k -de *,* æ Rasn'ius Js8.c?rsgn r*, æ * * ræ * æ æ * a æ *sf & ffit*t *åg *ø*fart*n?andl er 3ned. srns-als s t $i{åpp slt, * *kåpp sf * \y \J f q*' $ $ i 'i 4*{å )g.il

43 a Trl **? *f å*rd s T* 1,*, *y l_ * i{an* *3 CIg }tr*rång #sbrå *1 g{år s *b*æ?, it.;a it E.rA* v *h s *n $rnåt Ra s$?rj_ffi # 1æ.us e3å '', T*rchål Ånd *r s *n qval_ * Hår.er Ciri- s t *ns *n ft_?r,r,si_d..' I'ars Lar s sn -fær e Hråeh Eå *irs e3? Iiaråg s t ed. 3.[å *l- s frøy*n$ en Dren6 * F *eå*r Hl å a s en Lvnsdal *#i F*{} 1+v Fåærer såg 8"31e før *r aec. bas** faæi#j*r fj.sch v*c #øefar***u *S and,rs #333&s,* *g fæ*.*?-eh.a * * Sslvc Lars en sch*me?*st erå Sst *ns *n *Løænests" Jec*b jac *h s *s? Bi ørn*s ta *l-s th.rå st *ns en" Grab* *" Cl- e i.ti el s *n qvaland * jacob Lar$ er?* t1 i e1j e ÅnCb Lør$ en i{i c o lau s Lar s er. Srnå th saar ecå s Rigt ig *f t *r -b ef inel ende Bøg er *& ååanåtaller?*stæris fra *h'i stiians ands Ra*.d-strr*o *g A6 Junj &ri iv,schrøå*r Ag, }'{ct sr.sgr. 'l f-7 '"'1 fl å {cc tg yåe i ens en..r..,9 'l llr "'. ",i-,". Ll l }; J!i, t,å d ir'-

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

ns OG Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ~~--------------------- A, t.. Side 4. to,.h han har Ekøemoler paa, at Kredit4 k1

ns OG Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ~~--------------------- A, t.. Side 4. to,.h han har Ekøemoler paa, at Kredit4 k1 Side 4. ~~ M.rkl_gnlngen bagy_der Aften Kl. 2145 Oli!: urer til KJ. 430 'ærdlelølygterne lendes 2135 0R'.ukke. '10. Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ns OG relt og A t.. h a to.h han har

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

Fanø Nordsøbad Med Illustrationer, Kort og Bebyggelsesplan

Fanø Nordsøbad Med Illustrationer, Kort og Bebyggelsesplan Fanø Nordsøbad Med Illustrationer, Kort og Bebyggelsesplan Indeholder foruden fotografier gengivelser af skitser af Holger Drachmann. Træstik udført af xylograf F.Hendriksen Udgivet af Badebestyrelsens

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. et bebyggelsesområde ved Kostræde Banker. for. (Partiel byplan nr. 10 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1974 DELVIST AFLYST

BYPLANVEDTÆGT. et bebyggelsesområde ved Kostræde Banker. for. (Partiel byplan nr. 10 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1974 DELVIST AFLYST BYPLANVEDTÆGT for et eyggelsesområde ved Kostræde Bnker (Prtiel ypln nr. 10 i Vordingorg kommune) VORDINGBORG 1974 DELVIST AFLYST Rettelsesld til Bpv 10 Loklpln B-501.2 Overførsel f sommerhusområde i Kostræde

Læs mere

P~ ~.~2 ~ 4 bu, 4 by, 4 bx, 4 CV, 4 ai, 4 cn,

P~ ~.~2 ~ 4 bu, 4 by, 4 bx, 4 CV, 4 ai, 4 cn, KRISTIAN MOGENSEN LÅN DSR E TS 5 ÅG Fø RER Ejendommene: 4 bh, 4 bl, 4 bl, 4 br, 4 bs, 4 bt, P.z~ ~ Pa ~ ~ s4~i ~!a~ ~ 5 q, 5 ae, 4 el, 4 4 ~, 4 os, 12 ao, 12 h, 12 af, 12 ~, 12 al, 12 am, 12 an 60, 61,

Læs mere

Min dag som H J E M M E s y g e p l e j e r s k e

Min dag som H J E M M E s y g e p l e j e r s k e Det har været en god dag i dag, for jeg var ikke mere presset, end at jeg stort set nåede det, der dukkede op. Jeg har ikke snerret af nogen i dag. Nogen gange kan jeg have det dårligt, når jeg bliver

Læs mere

Særligt beskyttet NATURSKOV. - lokaliteter i statsskovene. Bind 1. Øerne

Særligt beskyttet NATURSKOV. - lokaliteter i statsskovene. Bind 1. Øerne Særligt beskyttet NATURSKOV - lokaliteter i statsskovene Bind 1 Øerne Miljø- og Energiministeriet Skov- og NaturstyreIsen. 1997 Særligt beskyttet NATURSKOV - lokaliteter i statsskovene Bind l Øerne IWl

Læs mere

ar nlnse drbr N.,rAcoB. U. gahs sahsens H. bar Han. F;ddere: chrl- raus sk. der, Hans

ar nlnse drbr N.,rAcoB. U. gahs sahsens H. bar Han. F;ddere: chrl- raus sk. der, Hans Ndrre Na.,ae S.an 1755 t8 D. Dom. (inica) (1nica) Irtse.ic. l,rse.it rrlers I(nudsess svire;!!! xnud6d3htef af RlnEe (t.edas d i 4naj ) rrorovede. Forlovere: nasrus Isach_ (oanda8 den?naj),{ndersdartef

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER>

BORNHOLMSKE SAMLINGER> BORNHOLMSKE SAMLINGER- BORNHOLMSKE SAMLINGER> -TOLVTE BIND UDGIVET AF >TOLVTE BIND BORNHOLMSK SAMFUND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) TRYKT I COLBERGS EFTF.

Læs mere

2014 i ord og billeder

2014 i ord og billeder 1300 kursst går Ranrs HF & VUC, r har 125 medarbejre. Skolens toårge HF egn sg unge, r vl have en gymnasal uddannelse, mens enkeltfag fagpakk VUC egn sg bå unge voksne med fag fra 9. klasse højeste gymnasale

Læs mere

166 men Huusene ere gandsche ruineret, och der ~r ingen Sæd. I 1697 stak han af, han entwigede formeedelst Armod, og nu kom den før

166 men Huusene ere gandsche ruineret, och der ~r ingen Sæd. I 1697 stak han af, han entwigede formeedelst Armod, og nu kom den før 166 men Huusene ere gandsche ruineret, och der ~r ingen Sæd. I 1697 stak han af, han entwigede formeedelst Armod, og nu kom den før ste officer, ritmester Johan Hendrich Andy. betale restancerne på gården,

Læs mere

GRINDSTED KOST- OG REALSKOLE

GRINDSTED KOST- OG REALSKOLE 1963 GRINDSTED KOST- OG REALSKOLE Bcrelllillg (11/1 skoleår({ 1962-63 61. SKOLEAR l 963 M IDTJYSK UOCTHVK. CHI N DSTED Skolens organisation Skolens adminislralion: Fru Karen Høirup, okonomiinspekwt Aage

Læs mere

UNDERSØGELSER AF FORHISTORISK ULD OG TØIRESTER

UNDERSØGELSER AF FORHISTORISK ULD OG TØIRESTER STAVANGER MUSEUM / KKAARSHEFTE, ÅRHG. 19(1908), Ill. S. 1-24 Ill. UNDERSØGELSER AF FORHISTORISK ULD OG TØIRESTER fundne J NORSKE GRAVHAUGER. Af JOHAN HJORTH, OGNE. JÆDEREN. Under urbciclct moe] et prissh

Læs mere

abe agurk alarm albue alf alfabet altan ananas april ar arm avis avokado bad bade bage

abe agurk alarm albue alf alfabet altan ananas april ar arm avis avokado bad bade bage abe agurk alarm albue alf alfabet altan ananas april ar arm avis avokado bad bade bage bal balje bamse banan bane banjo bank bar barn baron bas basun bat ben bi bid bide bikini bil birk bjerg bjørn blad

Læs mere

Fortsættelse af Over Jerstal Menigheds historie fortalt af Lars Krüger.

Fortsættelse af Over Jerstal Menigheds historie fortalt af Lars Krüger. Over Jerstal Menighed iflg. Lars Krüger Side 1 af 13 Fortsættelse af Over Jerstal Menigheds historie fortalt af Lars Krüger. Jeg kom til Over Jerstal menighed i foråret 1 969, fra det der dengang hed Århus

Læs mere

Distributionsselskaber

Distributionsselskaber Brut! rid Ifolge Eltra s vedtegter skal bestyrels n opreite e1 brugerdd for ai sikre en lsbende dialog med relevante aktorer i elsystemet. Eltra's bestfelse godkendte ded 18- rerts Retningslinier for Eltra

Læs mere

BORNHOLHSKE SAMLINGER

BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. RÆKKE - 5. BIND RØNNE 1971 COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI ISBN 87 87042 00 2 I kommission hos William

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. ~-_.. Ferskvandsfiskeribladet.,. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1918. 16de Aargang.... _- SORØ!luø BOGTRYkkER' (AKTIESElSKAB) VEG RASMUSSEN.kROGH. 1918. Indholdsfortegnelse: Side Ferskvandsfiskeriforeningen:

Læs mere

l-fa^^:lr"a/4^4 IIULJD.DFV"S TOPtr /"li-e/-rrcgran) lalborg K"lon ne'

l-fa^^:lra/4^4 IIULJD.DFVS TOPtr /li-e/-rrcgran) lalborg Klon ne' l-fa^^:lr"a/4^4 /"li-e/-rrcgran) IIULJD.DFV"S TOPtr lalborg K"lon ne' Et brev BP efterjod tji d.rcngcspcjd.rnel I(er"c sp( jdere! I'via I1,.? a.+ al1r.,ahillaf DairF D..r, h"

Læs mere

Her finder I de sange, som vi synger mest her i børnehaven. Tre små ællinger.

Her finder I de sange, som vi synger mest her i børnehaven. Tre små ællinger. Her finder I de sange, som vi synger mest her i børnehaven. Tre små ællinger. Tre små ællinger jeg engang så, Tykke og tynde var ude at gå, Men den ene lille ælling med en fjer på sin bag drillede de andre

Læs mere

Nordiske sange. Sommerkursus Århus 2008. 1. Danmark nu blunder den lyse nat Thøger Larsen 1914 Melodi Oluf Ring, 1922

Nordiske sange. Sommerkursus Århus 2008. 1. Danmark nu blunder den lyse nat Thøger Larsen 1914 Melodi Oluf Ring, 1922 Sommerkursus Århus 2008 Nordiske sange 1. Danmark nu blunder den lyse nat Thøger Larsen 1914 Melodi Oluf Ring, 1922 Danmark, nu blunder den lyse nat bag ved din seng, når du sover. Gøgen kukker i skov

Læs mere

Furesø Tidende SKAL DER SKE,4NDRINGER FOR DEN. I ivrncrr sryret AF HELLTcDAGE OG FRIDAGE, AT DET ER ET STORT

Furesø Tidende SKAL DER SKE,4NDRINGER FOR DEN. I ivrncrr sryret AF HELLTcDAGE OG FRIDAGE, AT DET ER ET STORT o als J o VlS z.3< > rt 3 J-< go tr-ed ';Ero= 5 E.r: gs= t1 i - = EE EGNS-AVS for område VÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Forfsættelse af Erreskov-Værløse Avis der udsendtes første gng7-9-1945 E'u uii.;il;i;;.

Læs mere

A/s Stavanger Cementrarcfaforik. Kotjor, estetjor, Klaver, fjosbaanfl. Joh. Bannnison & Badas A!

A/s Stavanger Cementrarcfaforik. Kotjor, estetjor, Klaver, fjosbaanfl. Joh. Bannnison & Badas A! 3?^V - ' * U. mmi Mnlla, 18. ra«1911 Nr. M. Frsi AS'd verdenskjendte firma har vi modtat et parti av dot meget efterspurgte spisestel med blaa kant og DpAflfflllQ PsiiflOPCOfl Æl J %Jti ftacfall guldlinjer.

Læs mere

www.protokoller.dk Nibe Birk 1631-1710 - familierelationer

www.protokoller.dk Nibe Birk 1631-1710 - familierelationer Nibe tb. www.protokoller.dk Nibe Birk 1631-1710 - familierelationer familierelationer. 1631.01.22 9a Jens Siguardsens mor i Nibe var Maren Jensdatter. 1631.02.05 12b Chr. Ged var søn af afd. Laust Ged,

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere