T,T crr.,r1:'1 d rr- ._r,tiååj ;.r. Ån::o l*{t f} lll.-q]'å'n {T -'{q * 1"? d3 F sr o4'' ; ;,";" t3åå;] i*'s e*' L- Y f #-i' i.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "T,T crr.,r1:'1 d rr- ._r,tiååj ;.r. Ån::o l*{t f} lll.-q]'å'n {T -'{q * 1"? d3 F sr o4'' ; ;,";" t3åå;] i*'s e*' L- Y f #-i' i."

Transkript

1 Vi hafver el'ter dej-s Excellenc* it.r..selieime Ra.ad og $tathol,der'r,il-- bls liaadlge ordre af 5!S hujus F,fterseet F-eadstuens ganble hreve og paplrer for at uåleede p,rsnctallerne fra *-nno.= 16?0 ti1 1"121. åars udgangf },Ien som Fræsldent Ba.lle, som dend. Sildste ved F.a"aclstuenr stundey er udj KLøbenhrafn, ud.j hvis bevarlngn de pe.rnbl.e };iancltaller rnåb r1ær 'bellggenc1e, lia.ver vj lngen funden.gldre end fra Ånno l-6q! scm underdanigst her andføris, Saa vel som a1le åe, der hever vr-ndet deris Borgerskab siden dend t.id - T,T crr.,r1'1 d rr-._r,tiååj ;.r "å j** I Død* Jokrannes Rasmusen død Jens 01sen dør1 Jrspen Nielsen - - død ltiels Ulsen- Åno l*{t f} å lll.-q]'å'n {T -'{q * 1"? d3 F sr o4'' ; ;,";" t3åå;] i*'s e*' L- Y f #-i' i.' * æ Neeirrg og!iand.e1 - Skipner". Smaa h.andel oa taperj - Kranvahre ag "'fertzhus?ræ1e.st handel død Saorlel Gabrtelsen boende i Ka.arsiiafn handledened fåsk oq fæde vatrre - Eød Fr Frræsici.ent Bertel-sen - * lijer af en stor deel sklbe d.ød Feder Larsen - Raadland åød Chrlstopher Glerup død Christen i,tadsen- død Lars fhommesen Vendelboe - - handleri,e med- Kra"mvahre Raaclmand c1ød l{iels Aastrup- - Raadrnand" - død Hans Conrad- død Jacob Preu.s- - llard.led" med" smaå Kiø'aenskab Bygningsnester'.Sti.ftamtsciriver *ød $.ør *n }iq)å' i;,i-* *jif;,f *r d,øå Tor Finchelserr - død Chrrsten Jbsen bødkez"- J*cob Poulsen Bager- Førcle fisk oe l"æc1e våre - Nærede slg af sit hendverch iiærede sls af sit ltand"*gs&. I _..-

2 dø* å ocå t,j-.;{.j 1* r* ql"ød" *ørt?4 -t +/t4 LåJ^SLå å rtå Lr -{-," L-q cj,#*,åø*. c1øc' å*å v- -7;_t 1a1= Å r*t- j4l ro"æ i"jd"ø* *..#*- Cød- Tiancle-l- +g 1iæ;iLn-g ; lars Jen.sen,. boede i flecheflord - - iiranclleåe nec fiscl og i'ad"e Andsten Danielsen ]ierman Srubbe - HansBustad Tor Chrlstensen, boede i Næski1 - Fridrich. Torsen Claus Andeysen- { vahre - Sklpper. - *{Capitain paa Byens *.i { Christlansand. og siden i ti.1 Langesund $kipner. skinper. - hand-'l-ece med trælast. Skipper paa en?irejert Iians Årentzen yon Ca,mpen, boede paa idærede sig af l,aste handel Larrdvlg i Næd.enes Lehnl,nders Nedenes, boede paa Nederuesr- -.Skipper I,{lchel Hans en Stadz T{auptmand Brun L{ans }cilchelsen- Chrlsten Hansen Smldl'or"ige Borgm 1,;'iendelbCe- F *ti *s',*ffiv *r^å $ *s B æå å * u *rfi *ittr*s t *r. Sk!-pper CIg sid.en Lastehandel - nærede såg af s1t he-ndærch -{hanclecle ned star træ1ast { og e j ed,e skib snart er ci"ød. Raadrnand- *"ød- *ø* *ø* Cøå *"ø*" d"ø* dø* d rrri 'd"l*,s -+ *øå *"ø*",ri Æ1r{ 'J--"H' Lå Fr*vi årxt F*r?e3* *r * *s s *3 æs "fi*-ns F***rs*s?***-* p#-e {åås* æc æ 'æ s #åeft Iå*nS*?? æ æ æ l'a Æ s æ iitå*.} S Jin;*S#X?* # æ æ & æ w æ {n Lars J)ær*våg' bc*d* å *#"r*såg å S*d** ilæ* l*3-" s s *; æ æ æ * * æ * F æ *æ 16 chrå*t*3? åa;åe1s*3? fis#*}{ftf* æ æ æ F***x- fiåcie*r T{a*s1,*d"#"3 æ æ æ Jec*h S.*d.ker S11 * il *-* *b s *n T{n ns t *hrød"*s. Chrlstlan ffi s,3lrå,cf #r i.-',-, * r rs iri r* tr Fl3= * s å d *få H* *"#nt* ri ii Cfr *t j,,...' / rt*. { d *r *f t er.f l"ø*fu **" si* i' {T* u i"iri -/ i.;._ c,n jr fi3" 1*. r r *lr;ipp *r j'.tå*åg F**-*f$#33 *Ahl= * æ æ æ æ æ æ æ æ S3ginC*tr Ds,rie1 Petersevr. - T#nn*,*x'f*,9 ** fl*r r*rs* iotenctsnt* it*'4 11 æ T"-, #* *n *q *hs.h * ") iåi{- {i. '- J,,* LJ tij ;} L i?lnr ** * * i s tif s åt l*, nd =,rær=*h 3iitrtr **" *,3 å sr åf' s å. * i"* "*"31*tr{1h SLqåni,*tr Iiå#" *?? *1.r,-'u * * * - neerede sig af sl,t ha,nclverch - StyrrnanrS. og h"olt små*. Ki#* bensehab. J

3 ,.1..tr ilr4- -d-j a#l død Jacob Ånders,en Lund" - død villem Skoeras"ger død Søren Pedersen lflrlen Peder Olausen tsarclel" oo' lliering -,'{endl-ede merl træl*.st. }'læ"ed-e slg af slt handvercl. hand.led-e med trælast - -{Han.d,ler med trælast, F;jer i.=kå i * *[i si{å} sps-rt *r -T.-le'd"l-,*r ir*d" trrsj. n * *. Æ ^rå tj"k-t Lå Si.;å pp *F * *ø& døel Æ x,4,- j-,n;t '*> Æ *ræ *** død d L\ crfi )"v' 't& *ø** C.er* 'åød d"ød" Ole Christophersen-,fens Jversen skræder- Peder Saltbrender, Snedker'- Balzer /,rdersen - Niels Jensen øster, Procnrator Tot'glus Jvers fl - 0smund" Haaversen- Jørgen Dlti-egsen $mld - TønnisSrirld-- Bent schr&d.er &lorten irilchelsen- død Jørgen Clausendød Lars Tviortensen- dørt Gunder Olsen- l andl ** * r;?"**.q r.3r *?"r *"" '-?'.å" J- i+- abt - Hobt en lid"en - Nærede sig af -{handled-e merl { sehab - -{handlede rned, Sisc}r og feede { vahre. Slilpper. - iiæred-e stg -levedeaf - }færed" sig -1s1r!pps3 og { stor 1ast. - Sklpper s 11 & *ål 3. øjli'n*. s? d. * 31w *3ti* * -* * så t hanrll"r*y'*h s j *,fu3 r.l,ft.r.r {}3- *?t $ i;1åå å T{ å #h e3* å.f. s å. * l #"r*-v *r *h?el{lrf *T'{,1 **. =f * d" ft ån-*iffi,9 *3i s* * }r*"nil 1 *r in*d -{Negotierer med kram og Des- { 11ge '/&hre. Jens Nielsen 1111s, boede i hnrend-al - Ski-pper" t{til-ebrand. Jacobsen død. Danlel Turmand., boede 1.{,hrendal- - handlede meri^ trælå"stn lrien nu forarmec $kipper".tl i "t 1] tg å.9 s død Jaeob Christophersen havsøe boecle 1 }.rnd al død Johen$es Gerl-ov Sn.edker- døri. Jørgen Ol sen ;t-1ri ni *r. * næz.ecl-e si.g s.f sit isird-.rrer*,i3 holclt Ver"tshrus jg t'i z '.4 å te- E B.,7.d t 's '* V,ft is s

4 lf- 7- $;.r *nr #*stg.* F*"y'E * ITand"el- *fl l,t==in# *.ø* *l=1* J,ørgens*31 ffi æ æ *- æ æ æ # if6 æ æ I *"#d ilhrågt*n 03s*yi$ Rae<I.*rnsn* æ * * ær *r1-* s å,,f eii f å * *h,*fi fl-*r"i g rr * "1r.-.-.-/L{.d?.i *.\-..,^ \_.. Lr..;._L+ har.r1j- *il r n** træles* *ø* &.æ "li*s* 1';lå *1s *n *ø* $.r"ryren ]rtå*j-sen brran æ * æ F æ -- w æ * *ø#" $å*3s *.lge*"bs*31 r æ * æ a * ** *øc?fg*?h*r*gis*t.h#ysf* æ æ æ æ æ *.*ød"?,ønnåg Åni*" x's*r3* m * * & æ & æ æ æ æ Cøå!f*rb*n *3s*å1 Heeå*-rå* s æ # æ æ & s *.9* F*d*r J#y#,*rls*iL* s w M F # aø R^ $y& tu, æ* *øs 3'{å **}-* j Fcæl-* sy}*..æ s æ &J #, riråfixr*.kr * *g v*e*t sheas Kr*"rrths *tre?r * *fi sk3"h * e*q-3"* *r { fj *d * ski"b sp{}.r-t er *,f n*å* {rr*r*øiun, så*"*x3 bi#v R*"å** i ian*, rå*r u f * *r S*3"S *n*.x* *g' { }ir*,t ss Ii*rx?reh* *,.s åil* i ss.åb stlrirt sr {ii*rn *# *r'æ3els* }r*.nd*å s#.rri* / rr1 o n i ;l lr" i i s n.t--l. J *T.}*rnriå,3 *p* få,**? *q f*i#-e* v*,'h3'*.rlr{ -ra",'-\ fi.yb \J -' r. Æå- l*, 1., i./ å -98 #.ft"*- Jcn*",* Se;?n T*åd *ff * T{ *n;i" *?" Kr"rea*,s *n * *ri"r# -'!_ *ur *øå *å3* I{*g**I.1tr#n E * F* w & ** de w æ il?ri t *I. -l *r s *3? *1æ; f,3].-^ ah * # # *. æ Bs t3øce ilå*ls F*r.J-s#r?* æ Æ # ffi æ w -- # 6 -T,q,*.*? T,j å *_,r. s f.r.? -1r i{å *l- i_ nn*_ i * *r r} * t *r *\< *"ø* J* * sj,ly'æ* *T t ø* i{an s,3 py'g *ns *i lur s j * ]!. *1* T* T f-l i.-s sr"l *.fsråq- I, h *"r* l- +,*. * ru,;* *r*i- * s t, Ej ** * I + **r i 1.q ur Ji-Ji"ri fr+rnrl"in* $'-l.j *", h3. *V Sl j "L.j.?.;, 1s lj*. $ t"-i-l c;v r.r -; $_*,f Ii_tr'ti '!*-oi fr.r etrs r* u * l+ {,'i."'itct * "T.n {.-r,. Xt L; Lf h.*._i,j.i. *fi# fti _ r.-r.t I 1 i.l-4,{..; -J-- ii"**.3"*ri * ri*il tr;ias* *{i { * *,QI} *r ; h"errj-l -*r r'i* f, f å s.*3 * {i" fæ*e* 1tr $ 1"? f Y 4.9 L/ * * pi t, a å n F s"s" F,_1r -*n * ] i åc.å * å'r.it g' il * r* *-* å g?ær*** såg af såt?-an#-rrråu"*3. { }r*.{i i- ** n** f å s *n <-S fi*,'*. *"* { ve}r * 3?rå "i * *n*, * å.grå s.ø* å {;e'i ern** f.,*hn * i *trsagt * j-t h cx's *tr $ ch.a?. L*r,x i/*93s *n, V* j *r -*S l,i#*s_3 *tr.u y_råå bc)* enc*.* I Sexrcas*ø** *.#"ød i'{å*lg Søy*ns*n Faii"e æ æ # æ æ.3,s æ * ;].3 pi *r* tb * F-rå*"erå *rs B3r *s$råv*r * iørg*i Sto}e;;arch Yi s it **r * *"øå J*ns J***b s *ri 3and-å *,5 '{* *. tri*å*" * *. Y"*f3? tf*"lf.p *ffi {)

5 ',F, *'., r - 1_! 'vlii-j\.1-! t I åe 9 o,t'- ta 4.1_ d tll l,i 1;?1 f ]i -l' '\,- ts * v? s "-T *n s *ri T,* l-* s *i"r å v *3r * ri,xrl "*- jr. i b! Br.#n j. *1 ;t *f f *1s *i æ c,6r * w M æ q* &. æ,j-ii. å,i *?' i,t #" ååi a.,{ rrlrt 1*a.-i-\=..] *ø* r^j rrrri *ø* r,l rr,4 --.n.;<+5 a, firrift i*{-1-r'#- r-'l..yr. -- *_- / ij-- ***" 11ød. *ø* Fr.æ.SKiåt f *,i*f,*-*33* æ r* & æ * *6 w % Lap* iiiaei-s*ii Raædmam.tL æ & æ # & æ * æ IT *,n s 3 c *trri*"1 F Eg *f'* S *-{ -, $årr*xt T,atrS*Ii ffi æ æ eq r* æ s * ffi * Jens æ s æ -* * æ Ja#*h *tgå*"s*n æ æ eså & w æ,* ef, *æ T{*.n,* F*.;d*}"8fin i.;}ei*fi"h,-* * &,* s & ifø Ferj6i t13"*ei? s]rg"**å*3=* e æ & æ # æ 'fhr* in &" 5 F"ub å n s #xl å St n* r l{rpc,h.å *y s Ånd*3rg Ånd"*3*#g;J3 & ** * æ æ æ s & 4 æ æ F*å*r iån*-*r#*3? $s * æn æ s* æ '"11' t J* *, fii"* riil s"h "*y lnte { { vei}u {} r=";å i]$'*} Fåå " { d c-r-r, å- * n# I *# ii *{j r*1-1 -ii' 4-., "i-r.l i*.j i.t f,= J* - å. -'. åj L. i. å F J- S, a/ f).j fj ^{j T.r; ]a*qi"*,ås Af li+t-*i-l* sirf åf,", å ii T,' *F * g. ii å ø *rr,ån a?- r-r. ^a *.--{ i -j; ni1å t,r,+cili * æ }rf,-,-=".^^.-j i.-"-rt--.\j.-- -.,å # * i-b R4??a.L -.,å- -j.*.. r * -.* j.1. d.j- s å t }an*"r*r *3- *h riøri F -4>/r<-,,i \ra J<!/ afi L-\ r-! -^/^c*' iåirri å*å!.1 i_, -t -+ n {7i{^1 \._.4- l'_.r rk - Æ.*rÆ "--,1- ;') r.-z-,**tf-**- -#1 &yr{j.*#z*ff* æ # # * s4 & ø Iiartvig!'r'obus r Vislteer. Lars Jacobsen $c"hornrach - Corrunerce Raad Undal, Lauginand- - l{icolaj 3rant, Raadmand" -3*n* jx"*,*b."s*?? VSære"rs]"gfn æ æ *? æ æ ffi ffi l*ih* 3';,=Æry*v= h*-*#"* 5" f*y.firå3?{å* $6i r"- æ # 4 Li-?*' "* L J- p Iiet rt-. I- *..r'l *n r,l,i;o *ir.ås., #r p -" - æ F,, & '*Etzv *rj c = å p e,tå'? *,*,* =,i r?r,*j"t,* ii - handiedepaa Lubech recl fl-sche vahre oe desli s'e l1j.z { T-. r.j_.."+_ r.r å-*?-a i-!. +. * ;-; "i''*,.*,i.".*,i *,,r=irs f i" n C.? *.f "fæ**..tr c?l 'r+ *.!," i--' i..;-.i- T'',-',,i.f ** + s j..f f r -i" * k*"rl 7 *i**h,1"ø#, d øni d,fri L'-.. j';j \-L "rin"*f_1 *J.fl**-*f æ* æ æ # æ æ.* æ ee s* T,åtr* 'i.i" *J"s *Hs,trii*b *r j n"j" F*y,1r* i* *r =l ". s'..^ -J -.-. =f f= fi ir-f * =.* f-i c r *?-r r-e -l-r f -? J.,. r'.j 'i r-;r {'i V iy'.-+,a.i ;..i j^i-l i_r ll.. j.!.r.i. -i,_..=.1 # tl*rtå,* s å** i " "f'*r- f 3= *lttli*"*_#. n rxc{ v_ -Y_^r +- $*1**.*S.**t*.?$#få Skf-p*,.*X- & æ æ s æ w æ!a -i-i=-t-r* f-ri r".n I.l! i...i;!-r L.; L i; j- ' fr I fl.r { 'i?-i i n,.i r r'y'* ru "l-, ' $ * ørt ;il *xnrid. *= i'lnraeå # *x? d.* &e & w ; æ & ræ æ ii-i,r4?\?a {3'y} i.'i '''' -L #. rr,4 qb r; r}"rt 4".-{._.i.;_; a"_.q. L*r* FIan*q#H1F b**d* å i'r1*y,*,nd",rrj" ffi w æ æ / -'\ 4.1,-'t i j1 -- '- ;"J.. -,, --.,,....,;. r.-, '*, # * '?< f-l r f4 r*{j{l "*å -!trr-.,'1.^.--i.^ ft S. i;a'ri;" n!. j T ij I *"f-' * å" t, i,,t rr..* v {}T* *-}--l ''.*,X-"1 1*"-..4/ n4 "l*3æ 5'l-1srm&*s Eaanblilå ;#r B æ w *?j..{. i,yu * ij fr = å *' r fr i ]-r tilqj -,r i I.fll Ti'*"1-'*=q Tå**hg*3-1- s s*!å æ æ # æ æ * *s æ * ; -'- l,'; L..Å Lj ili. '- rr a.i 6.-3 (1. - -J,-, ;! i ru q-l ^ lå å= i.' i-, å. is e3'iibn ilt{3* *"*.;rr1 *tr llry* &p

6 død Peder And.ersen - d.ød Nlels Jensen Perbøll i død åbraham 01sen boede I Rltsør Aanån Åanonsen, boer 1 Atrrend-al-. død Jens Hansen sehaaning boede I Flecherøe død Thomas Jensen - gånce1 og Nærlng $ktpper. Shipper,. Skipper død Lorens Govertsen, boede i l/landal- - - Skipper død Anders Chrlstensen- død Nlcolal }*lunmeeter - Chrlstlan Bogblnder død Hans Brant død Peder SøTensen, boed"e i l;iandal død Jør&en Guld.srned- - død Peder Salvesen $nedken død Knud Nle].sen $mlddø6, Jørgen Nlelsen $oe r - Liden nærlng - Nærede slg af sit hand,veroh. - Sklpper. Smsalasthandel og tapperj død Peder Jensen Kaarshafn, boede J. Kaars-I{andLede med" flsch og fædeh.avn - vahre død" 0mund. frjvold- Sklpper død Anders Jensen $Åandal, boed.e 1 Mandal $klpper,' Cød oøå &ø& Peder Oundersen bode i $tlernsund- "åmders Brodersen - Jens ^Anders en Kraagstad,- Jver snedker - Chrlstophen Bert els endød Peder Tostensen- død $and.er Tonehlldsen - død Jespen skræd.er - $kipper fåiljg_brugte smas Kiø- nærede sle af s1t handværch s-- - næred"e sig af tapperj Sklpper.. Nærede slg ced slt'handverel død Hennictr skræder- - brugte handværched - iqå el s I{ens *n Brun, å"ø*" Hæe"g*r? Iåi13øe, be>ed"* påe, Silippcrs nu St*-d srls Bed"ern*,n( H131ø**,' Ee i*"nål ed e 3,n**, f l soh *g t#* vahr* 'F & {

7 død Lars Eteffensen - død Chrlsten Niålsen, boed.e i Arendal død Chrlsten Poulsen- Handel og Næring Sklpper. Sklpper Sklpper død 0l-1"e Torchlldser. boede ved Atrrendal - $klppeq død fhr"lsten fho*mresen. boed.e I Atrrend.al - Sklpper. i død Hans Chrlstensen boede 1 Arendal* Sklpper død Peder Jbsen - død Ntels Hansen Elle boed"e paa Llster- - handled.e merl flsch og fæde vahre Anders Ånd.ersen G1øm1e, boede ved. Arend*l-, nu I Kregerøe-- $ktppor 0l[e' Federsen Klægstad"- ; - død Andeis Joensen, boed.e I $æekill- død Jens Nlel-sen boed-e 1 Arend.al død Henrieh Oxsen - handler med.. Kramboe vahre. - $klpper - Sklpper &øa Oornelie d.e åee boede 1 qvinisd"al - klsrper - Sklpper pee. en bysse død Frlderieh farstensen boende ved Lister $kåpper -

8 Fnd- haver Efterschrevne taged Borgerschab Anno L6Jlt, Nenbllg _, Handel og Næring Peder SØrensen Tøngøe - -,skipper, nu- af slet tllstan død Henrlch Jansen Bog død Rasffils Jensen Laasbye- død Jens Giertsen falch- - død Torgrim Chrlstophersen glervold- død Jacob Jørrgensen pahl {åød, Jørg*n tsea*sejl smi**.* æ * æ ø æ ffi død Friderich Knud.sen- død Va1ter. Greck død Morten llansen- død Tønnl"s Hansen Røn- d.ød Cornelius Sørensen Bllchfeldt- død Lenent Cl_ereh - dødhans$ørensenholte adsklllig Kløbr.nand.sehab - nærede slg med Kiøbenschab nær ed"e s t g xi*cå Eå* hac1ver*j _ Shipper _ Sklpper Sklpper Skipper $klpper død- Abraham Åbrahamsen- $ki.pper,,,,, Jør'gen "Tens en?ind.støber_ &ø& Ilans chri $ t e-ns en f *rup skræ*er* * æ m Chrr ås* n,&.{u}rup rdæ ; * *- *- s * æ æ I'i'ææ*e sås e.f såt handværch K*rn *g Le*t eleand.eå. r0l1e JeRson skomager- + - r.ræpef sig af slt handverch død Lars pedersen - Johan Ferner Skomager død Lave Ped.ersen Jens Jensen Iinf, skoemager- - - ilrut" il*rra.rerched. _ "'--^^ r_ - * * bsugen hand"verched. dg$ Morten Juehunsen skomager - -. åød Pe.tter Hansen $ejlmager 4øå l{,lels Årentzen Snedke* I,, Fgten JaeobeeR Cape, sktæd.ei --o - _ brugte stt handy roh brugte slt hand.verc}r - ltærer sig af hand.verohed_ q

9 død Just Justseq Kolberrlg åø# l{åæ3s T,å*gensen * "* Ø æ G rd æ æ F 'crd Cød- Jcgn #191ås*æ. æ æ s* # e æ æ * *ø*- FeC"*r t1*??1en*cr1* * æ w F * æ * død Guttorn Så{cuctrifs*fi* F s æ * æ B æ døå *hr'å st e$. Ha*nta$ en Yrs-r?g* 7 F F å æ es Knuå fr}"rå s t en s en Reeb s ta,g sf* æ > 'd w Itend,el og Næring - *Nærede slg ned Kiøbrnand.scha'l?"o3* Kr #,xbs * *S t afp *r j 3{ær *åæ e ås =r **. V *r* e}us Skåh s t ånxssrn?&nc1 }iær eåe slg æf 3øef art e ffiær*** såg ef skræcer }sn*.,* verch $ær er s i g at E *b *r"bå"n ei? død Sfathts Ohrtstensen Lorch * Skipper.. død Thonas Jefrs err - død And.ers S{onsen Brgtdød Jens And"ersen skræd.er - - brugte handverched - l-,,,. i,åød" Foruåen Foz'estagende Borgere, befind.ls,at Eftersehrev.ne haver ''1.,F-æ vunden d"erls Borgerectrab ' r.e'./ -- Fotr d"øå. gnaers LgLrs en turmåå *.a æ æ æ F -F '?naa1t, Feåer J*rsen" ba*r L år*r.åsl"* -, ø æ. dødt iesper f*årsen '- F F æ * ø F * - ;ø æ '!' $øe H.åe1 s fihri- gt sns en i{ol-t e c,- æ '- r; * æ n d"øå Såmen J*snge31 KleE]* s æ * * ff * s ff ' Fr åød,hs-s$lus thristsnsst? Anno = 169l+r J *ns F *der s en. 1{ *sl ecæ.i æ r $a1'v9 tsrsen Land"øp- i, iåe3bss ryp s æ æ,e &,,. Ja*cb J*ns en H"ih *gl* "i'' d G q" æ æ s -å i* iåenåei ss $ærång Skipp str r.nu f orarlned brugte Klstbmand.sehabt Stbolt Dodes - r i Næred"e slg nied Kiøbmands chab brugt e Kå.#bntand* *}reb Skåpp*r *#?randler r?ied, la st Fr $klpper Sklpp er $kif;p er Skåpp er henål er r**c sffi&ålest træ'* *ød HanS Tviejefg*n ø.* F F æ æ F æ æ & Cød F&.tri ch Kinlockr,F F æ G r+.. æ * F *E æ $kipp sf. nrug* e KiØbniends *ir.sb f#

10 I I{æC*i_ *gi llærång *øå- F*d*r itin'idsffit Låir" æ w * F æ G,e ræ # r *ø*- J*ng l{aisgn,$*ngågås* æ "* æ ø * æ æ æ &ø& Åag* Kåd*lsen æ æ ffi æ K æ # * æ *øcl Å1 *xend.*r iinuc"sen l*ør*h * 6 * F æ æ * å-ød" Gå*r?rsnt $åbrantg* æ *,* æ æ '* *ø æ w Cød Ti{athås nirichsen S_yJ_cv{* æ * * æ æ æ *. d"ød Lers }ian$en Åalhorrå,q # æ æ e æ ry F å-øa Jacoh *ls*n i,ial_er * æ æ * æ æ åøå- Feder?honniesen HøJer æ & -* æ F s,ee æ åøc Fanå *1 Jens en Lund.*, *.** æ * * æ #6 &ød- åncer$ S-?i chs en Vå"bor$* er æ * * * * død C}rietsSL ivion$e}? F * * æ # * * æ æ * C?.rlstignLuåvågskræC F*æ æ æ & æ å,ød ftiadz Jgnse}2 l..f1orsång æ & æ # æ *. *s æ re, d'øc l*ent Folf,$en æ æ F æ F * æ æ F æ!*t'' a,;t1 Fp OF *,5kårnp *r SirlSpp er SkipF,*r Skåpp *?a. Skipp *r,$kå'pp er nær*r såg ved hand,rr*rc?*d skåpp er ekipp *r naer et s i g ved #øaf art en rrired. sig vec s*jlaf.tø hrr;g*r }endvsrcheå a brug* Kå *v.tsnd"s chab Siri"pF sf. 'død Rol-f Tønnåsen!F, rd * s æ * * æ æ * I æ For Årrno - r _"7) 6ec Efterschrefne Vundet Borgerschab,JU død,berentjansen-- Gabrlel Jacobsen Klrsebom - _ åød nårigh Bøjgsær,_* æ s æ B F * æ ** æ iøægen ii,{iche}s*r1* æ æ.* æ s * æ F E æ ;3ie ipp er _$k!.pper Skipper Siå.F,rc er Skåpf) sr Slri- F,F er ' tt?g &Z itiich_elsgp* æ G *, *.* æ * F E* åød 3l{athå* $åe1se33 E*r*g** F æ F eq * ar æ G *ø* Tå*ry*i* I'inud_$eå æ æ ri* * e æ # a æ ry -*..r åød Jb }{etråci$en h * & w * G F 4* * død.hor*håldfederssnlaas,by*=æ æ æbi'*e $kifp *r, ski pp er Skåf F,*r Sbåpp sr s i I{ egotå *r eåe sed Kr arn vehre brug* K.i_dbnsnd s cheb {{

11 .+ dø* H'*nråeh Fov*ås*n æ æ *r æ * fr s G æ æ Har"d*1 s# $ærång SXqåpp *r dø& ævert Veåt r- Fp F s s s æ æ æ *. rf *,F d"ø* Knu#- fh-],nd" er s *n Sr**d* *D *, æ w *s ø s ef åøcl Sv*I? $r*3?s*3 æ * &.-' # s æ s s 14 Lars Fed*rsgl5å* F * * * F -* æ, * 16 &* d-ød JørgenÅnd"*rs*nLø*]r;sbØrF&F.**s irr"gt K i#hmands e,isb tffit ed s j- g åf irencv rc} edb"ugt Kåøbpnseheb,,Pkåpp *r &ø& JA*O} F æ. F æ b * æ æ s Y&r Styrrnånd" Ånno æ iå9å. død Feder Larsen Frinsh boede 1 Årendal - Negotlant og jede sklbsparter død $øren Chrlstophersen Regevig Sktpper død Jørgen?tromesen Uløen - r - Sklpper død Jens Clausen - -$klpper g-**.fe"r"" * ;;,O* ånd"ers Soex?s*r? $n*ck*r æ s F & & -- æ døå Cnri s tå an Lars *n w æ æ død" 011 e Sirrå s t ens *rl ffiborg *ææeå såg ef så* hand"vsr*h *?ar $lyt echetr }anål *å æ*d s t*rlas* døc- Jians Ånd-*r s #r. * 'åød Jacob Larsen srned - - død. Jan Cornellsen- - $klpper / næred slg af sit handverch. ersse,haagensen- - ; - brugt Kløbeesehab nu forårrhed. død,eans Conrad" fox - - -,- -, '. ".' død" Jerrgen &lort ensendød 011e.Tacobsen - død Fr.td.erlch Danlelsen død _"- Jørsen (J Hendrlchsen- døå Phf1tp.Afentsen - død"erlchjensen- Anno = t697t '-'' Feder Ehornmesen r i ; Skipper.. - Skipper ----Sktppe Sklpper ffiå ma'ålrs ltielsen schsre bs åe vø.d. År-en**gklppe" dal h**n** å årenåel

12 '1 åød Rasmre-$ 3gi_ el s en He3le$wsrt n'{i c}el }rtort ens en bc *r å #rimsb ed æ.*r Cøå Jngvold" Itå*lgen æ G * # F æ æ æ ø &ø& ]få ahel?vi*s*ns *rl åød *hrå sti an #øy*g?$ *Ei* æ æ *- er æ * æ æ åøc1 HerlCIy Åndepse?? $nåc* e s F -* æ w!-e Ånd"ers.. l!tå#},ssrå * æ ø æ * & G æ * & *ø& $tgff en Ol-ssrt* e æ sl G i; -- * æ *r HenrichConrqdFpææ&*G&Fg *11 + S $ ens,s-}?. - æ, i*!æ.æ Han*el #g 1'åffi'åsåg Skipp etr *g hand-l *r rn*d" *pæ* lsstn txå CIIlsagt såt b*rg#f* s chab o Sklpp er nær ed s 1g af $*d"*?end v*tr031 nær*d, slg med. såt 3ræedrsreh $måcl og bruger handv*reh- d Sæ,åå*' $kemager,sg nærsr sig *-f s B.r?E$e 3endver*h, $mlc. &ø&,; åøå,,.', "' *røå Feåer, $ågsr.s,s'*. * F,.Så,6veIålG!l$ssr 3?- æ 1.'=-!F, æ r di r ie Jg}håt13?es FOul s *få cr æ æ s æ s+..r. qs,k ri* T,åefeler.,,S e å< *F p $nedk F c., &ø& ' øc,,,.', &ød åød,l ;-.? fhgrgxas #'L'ar,r,gs!st *Er* æ lda *i* æ æ * *c F æ mæt*r.'' sis sf hærn#værch'** J'øæge$,*,ægt,åen æ * æ æ æ Sn*dk*F. ehrlsten Halvorsen snedker * - JWgen Hectrmand - bruger handverched Snedker.i ' r i.,,,.. I.;.Årlno,e, 15$8 i,,r,,.ti.,,r...,.,r,,r.,.. Gg4d,r Sqretretrg n,å&loar ,, - q Sirlp-perli,'n& q& Roercrrissd -Caplte-ln paa Eyens Spanifan Hans,sørensen Hløring' handler med smaalast, Foul.Larsen boer paa Åsd.al ved Aren- hand1er rried" storlast dal ød Lar+,g,Begers6tr -, dgd Mer't,en c,h-r,sstågneen fiertz-. - åød *}e 'Gregetrsen G r # s * ø E æ?* æ æ i;,brug&.såøbmand.schab Skåpp er }.en*åsr med Lå.s.*,o SkåpF er Skå pp *r ;u,i f3

13 t- Aøå F*der i.tielsen Prør E & * * æ * æ E 1 d-ød HtåelS BOgSen * * G *e s *d * æ F G æ.r' &ød *hri s t åan #leneås en brun ø -E * * æ.* å-øå IqieIS ROlf$*11* an æ æ F æ å'3 s æ * æ æ åød Fgder?{iels*n Sergrafv * æ æ æ e s Her**l- *g }Ts*ring /a! a,3kl"p3i er $}råpp #r nærec sig med Vertzhus brugt sm#"&, Ki øh*å't s s3.s"b,slagt er. ånno 3å99 Js.eob 3{å*}sen F s * -* * G< T,å*v $åelsgn Håås bcende veå fu'*nd&l.* dødi{enrlghtollese3l* æ * F s F e F E 'n} dø& $oæ1g3 Shri*tens*31; r'i æ G æ æ s F * p F å*ø& $iuen *årichs en *vøbt er * rd * * "p 't ',' '&"ø& i{ans ll ert s *n høfdlg bo eåe I Ri s.#f* U ',{..-n?.e * rt t åøghansfouss*1 Y,øt*w æ3f **ææ nærer *is meå Laste }e.nde1 3an*"3 es- r*så Ls st hiurmest er Skif p er ltregcbi erede hend.l ed. med Last $iripp etr g i'tu Raaåmand, nærec1 såg af fiøefarten åød Jver Jver$*3? G æ F æ * * æ & - * æ r*. åød J Ørgen #3rr1s t ten B er ent y'ar* æ, * æ F "'' ' S1 e Åbrah&lns *I? ho etr å Åyndel rn,# æ *,tt ChfiStlg"n IåAt}åSen æ,e.* K sc æ. s s les,,,c.ød 1,$øren tliristens#n Revåell* B+y TAåSen e æ F E æ ånilo s' WUl - FF * & m iæ F F æ F F 'ot"åød,$vcnnieh Hgns*3?* -4 p a G,ts* * * æ æ,æ SØ3.g;n Fed-efgen æ ie æ -* æ æ - - æ F G åøå *JAn llef-**3rt* æ s æ æ * æ æ F æ * * æ åøs {1ød" ITAgS GUt,*O3rg&SSIå* * *, * æ 3å I * * s *r i3gnt T}cne*#sen æ æ G e ; G * F F F T Hå *'he} T,åj" gh*l* en æ æ -,' '' *',. * T * - 'b rg L*tr*3?s -!'ecobgen Kaershavfå* o Slcåpp er,, -gkåp *r CI L*"st eseandl- etr fløt fra byen brugå Kiøbmanåschab $kipf er næred sig ved #øef art en Skåpper boende ved n{anaei F!"t a Skåpp er Streræå*r os sær er så g af 3end"ver*ned hrr"gt Kiøhmand.s chab småd. g# i$ær*r s ig meå sm*.e"hen**l,

14 ,l, *^ø& å rxå t-4-,ej \-"1* *ø& åøt Ånn* å?tås,?*1å*v Lex.sæ* *ahå b*æn*.e å H skål* æ I*.fs Ja*r-**** * G æ * æ æ E -æ i, L#"trs l+?å eh *3g *n }ia}liråff* Jæm?å*.r*3j"*,e æ * æ r & æ *d '* æ * æ * ry F; *, æ & æ æ I{ans Hågl-sen }'l-en,sb*rg* æ æ F { æ F & 3{ans #a$g}*tr F{ybert* s æ -* k T Y- *"rlr1*1 #S }iærånfi Skåpp *F * brust Kå,#hysenå**hæb $å *x Capåt eån *& hsnd l *r rried" tatlast $kåpper Skåpp*r f! s3 tltr ålfl v4 u-!å-!".l,*# #øå Jt=hæ.x?gl# f,ångg*rl?&z?** F æ **r $ æ ø æ w H I'{icoiaj i{oore3* ry æ w F * E ø ø +.. E T}*ms.s B,*trt'*3s*n -',idåt* * s æ æ * w *,* Clie $Vend-Sen F * G B E s æ * æ Sæeobtrl*asgnH,Es*kr*H*æ****F *lgus Hanibals en S],cun*h ræ æ ø æ * F å3ed.grs, $vcl"nichr$#g,* æ * G s w æ æ F'eitb er ed. *T i nær er s åe af }anåver! Saenål er red ad så{å,liig s,legs Skipper Snid-, Fanaq?s*eg e,f Sko et?ts-s er *evån Hritl*v s * æ æ -* æ F Drejgr Iriorten irnd"er,$e33 æ æ æ w F Skg'æCer iandl er rn*d" Kral*G eir g.n'* åano f"?*1 Ståen Lærsei hoed.e veå fu"end.el* æ G re Shr-igt*I? blåels*n w æ * w $it1øvi{*uritgenhagenæcf æ-fs Ånd er,3 FTeåvors ssr $ j end.g.i F q * & & æ * æ æ æ Trrtre tpwtesen +-5 i-av -t*! T øjer æ Eå" æ F ** & $' EqJ ss 4J åohgn3åes #hrå g t *ns *rå i,!'åh*r &* ff cfå s *, ' Ånd*rs LarseiL Be*h æ,.æ æ * ø.+ * æ Rgsffill$ ffirgebr et s s}t æ, w?,",f n,i-.* le I+iat?"ås $lelsen 5 F & æ G w.* æ ffi Re j gr F-n rrds en Er1rg cnelanc* æ ræ æ -a c, B, re*,qåe1 sen H-ææ.båg1g3åd.* * F s æ æ æ $ærede såg v*å Søef ert en Skåpp er F eldb ered f;r clg Læfrerhøvsr Skipp er cg T,&.sb clsndl *r.dr1- #K3_pper -9 rærecr sås med. Kåøbmnnds*?.eb Fø*ker Bød.ker s*hræder Sn*dle *F o. henål er re*- træl est * s f\*\ f. e '-d

15 .4!t I O *ø& død Ånn * s 1?0ll;,a Ån**rs l,ærs cn j*rån*h hc *d.e å Å"ndel! i h{ Ftåt'Ers*rel FEyseli. æ ø e æ F -u ++'!6 I{*d.rå *h #3aus *n bo *r å Trten*al * * #* Halvsr F;i]-i"ngs*33" s -- æ æ * Fs L#'Ys ]ttie]-s*]j 3 p æ * B * æ s E æ *e K1 *r,t *ås*i? h*er & *å æ ITans Ja*cisen $riiith* æ æ d æ æ æ JøTgen $låussg? G æ s ; æ B * æ æ ø E, i.. Hegeh"n*- $å *ls efi. b* er i i,ienc.ai F æ æ lians trfi*li$*n }iåørw"ffi * s æ æ J*ns *mundr*gn Fråvo1d.*, e* æ * æ Ø æ E lians *åsen T{itteEØQ* æ * F æ tirrist*il Chigtens#33 æ æ * * æ æ æ Fæ '.Iid-rå*hl Jons"senp fl øt Y*gter F * w s Hen*"*I G# }{ærån# joj*soti s.nt s,e Hj ed.e slr.ci-h s* gar* *r s?ær eå s å g m.*å * #*f art *n Gr C Sejlån,Ssrned, SlriFF *r YffiT *r s å g er*å Sepp *r j $*j3ån#sr*e* Skipf *F. nr,3r'*r s i g rned. $ma ekrenc el \;.; r -i y] va.;.å- å.y? +& ilr' "^r Lj t-rå tkåpp*r $e j långs*iand ræt*d s i g v*d. ffiø æf *rt s? ær*r eås n**. sa?*,alean*.e3.*4 Srrrfrct*r brugt e }Li"frbr*anås ch"ab F*d*3z Jengæn nåbggz* N æ æ ** æ ; æ s E h"s"nd}ar s** K*rnvahre og sniaeia g t * Ånders Ånåer"sen Harboe- - ÅbraharnJacobsen hold.eryeftzhus. Daniel Chnlstiansen Ramus Sklpper åry-å -! Ånn* *, åiu;;;?ftf,, " KAsTr,*}g*åst ns*3? h**e å hr*nåal.æ * r Åg1d.*rs frgs?nåssn?*er å ieieg?dal æ,* # åb i,iåel g Lars*3t bo*"* å år*da1 b*. ærfc æ l St å #-n i{i *le *n1 bod e veå f}"t en el* * t}rå ståan Felf ho** å Sandstg**- J a*,*b Torsx.kres *r1 b* #r å, år *nåal, * o Åå}åeE-# Hå *L* æt,3. Håb erg æ *, s * æ æ æ *1* eei l*s e31 b* *,7 å Rt ås * æ *l * # I{eged.Få,*}r,S*Ub B æ æ æ * *,* æ æ I æ.--.r'i + *"rilfp Sf brug er Kåøbmands e}.eb Skåpprysr,, ski,lp F * Skipp er sg Ej er skib spart *r * Skå p* ær h * enc"b i iid æ.1 * Hæråå *r na*å *æry}æ#t *. æær#tr såg ve*. ø*tert en * d" /fu'

16 . it*."r* *l* *E ååærå*tr F*U} TCgt*n#*Iå æ & æ æ * B & æ øz t ;å&n# F*#*3s#*. 3ø**-g3 w æ * æ * æ * rs' 'T*er T,irj-s*]1 *al, h*er å,irnd-el F '* m -}a**h Vglt*3"$*n -a ø * æ FFd # & nl 1* i!å*1 g*n æ b**nd* j. i*iercør-* r æ * L/J-* * *rn *åå'ffi.. l+rxz*h*r*.axår3 b * er å #r åtyis t ac-- *ø& Hlev l,ars*å? boed" i Åh"y*nd.ål * æ * # * "ø& åencin årnc,$*i? Jsefåer s r æ æ F ffi æ æ #}rågt*n *J*ns*g1 æ * æ F æ s F Ø w æ S*yrraanå H* crs?ienel $l{åpp *r" *g Sast It* ersr"*a*. Skip,p *r Skåp3 *r $}ci pp *3* o Skåpp *x' Loå* s *ff F'ås*å*x' i"s ndl- *r m** træ* åø& thråstcnkrer Jrrer$*yL F æ æ F * H *øe ån#ers Sley$eg? æ s* æ F F æ M æ ø æ * {æ &,ø* ffiråch" C3rås*oæ3ers*3?* * æ r* æ & æ æ * * døå Ånåer,* Fo \t *ls *n r* k æ Fe æ s * F æ5 eæ i å#* Lcr*].s *-*s * b* ** å '3r,åxs* e*" æ æ æ -- w Arød rjkrist *n #nt entr sn -n* *Ce å Girnsted* æ døc' lejul i'iiiels*n *yvelrl å lt***?es LehJå* *6 d,ød T}ar e j,ii el s *n h* ær1 v*rl f#rrend.el E ',E *B Aøn JensFgnC-råch$en æ æ F e F æ æ æ e *8, Sl-g-rurecL C]erncrJg*fi* æ * "* w æ Søren Fed-er$en, ll,ranial-* * æ G æ i*e F Skåpp er,?kåpper Skipp er *qi,låp,p'*f r Skåpp *r #kåpp *r Slri,cp er /\'!, iss"3pn *f ru; nær *r såg bc*å* i l*arvåg ved- t#*f ert *n &ød Jens Clrlst*nsen R*ii-st*d"* æ r., Ånn* a,- åf0å Ti ee+tå er *d" blev såå*n m.*d Krarnh0va?.re Raed"mænd.. tgsb*n GUttC3rJ?iS*g? æ E & æ o, s,r* B gnd,-åx KX;U*-S e3? ffi ø r* no &F if.i * æ,s] Srunr*3 Ler s så bo **e å l,{anc1a3,* e s} æ Åndctr$ BerteJ.sen ho*cc å Ayerial rac F; I+iå*3e1 Jgngen * * æ æ æ * F B æ æ I{ens }{ens*i iaece å,$rrån6p* E æ æ 4 æ G*nd.*r Fcul*qen h**r å F-ååsøtr* F & æ # rær#f s ig ved. #ø*f årt *n *S tapp*rj Skåpper 1a4a a DK13)p 8r Skåpp *r *# h*lt e f *rt uhuus Sk åpp *F c l*'t't a iih].c$ ; Sr.å- a *- 3eendl*d_ m*d" f ås *h *S f.æ*** rr*.l--r'-r*- v u-å;.l a"nr Ski bbygtr *F + 6 {"f td t jl

17 *r *g*r,.s il}rå s* #ns *s *å * b* *r p#-e Ha*h*håi æ * æ # TorvlJ. Jørgensen 1 Årendal- Skippen, bortfløt 'I død Peder Otte boed.e L Arendalog sklbsparter, død. Joen Erichsen Sfipper - Sanruel Chrlstensen boer ved. Arenda.l - Skipper død Mareus t,{arkusen Brineh boede vester t)handled.e med. fiscb. og fæde- Skarvoe-- -)vahre.. åød Sfnlcli Gund.ersen boede 1 Næskl $klpper r," Feåer Jacobsen Regevlg boer ved Åren-) d_al *) $klpper.,. -,. Christen Larsen Reihner t rdød Basttan Chrlstlansen Hertz- - $klppe" og holt Vertzhurrs. Johannes?aysen- -Sklpper. i{end *å *g }{ærån6 ) rær *r s åg r***" frø *f ay**n *g * ; La s t *l"en"*. *1. *ød Christopher Jørgensen- {}k"ri*tgn Gunå*å"s*3r.* æ * r 6 æ æ F Clrråstian Tørjrlåsen* æ 6 F * G * E Lelg åslæ"&$sn æ {F æ a a ** F # F æ * se,' ånåfinå JChfASlS I1* F æ æ w.i* & * # ** -* åød foutr Nicolalsen - - -rvåltre. - Sadelmager. b.*ld"*r vert rlnaus GE I{ *rb *rg r*r *kræd.er* Ve*v er Væv F. Thcmas Chråst*r.s*3i rrtfåbså'a æ æ * * æ 'g Jørg**" Jensen sch-aenång æ æ æ æ k æ Er, trr.'rr'l T***bgen Tin*tfUF* æ æ ffi æ \ L L-, {/**å. { land.l ec *r ec- t ræ*l- a s t * r;æf *r såg veå sø'*31 sg t app ey 3{and.l. er xeå Kremhs esen-* * ' ånn* F 27*72 "--" Jø*gæn #1åuse3? T,-læ.ss** s * æ & +wr- ** CUenSngdkef,F*æ ææeæfg l,1!gd.ø Ch"igtersg93.4 F F æ Ø æ F æ E fr*.slæ Clzå stoph*r$ en idaneå b* *r å åfn* *"g1 F s * * ry rie Ø. F # & e æ F Fl I $nedk*tre 03]*agt si-t borg F* s chah r,jæ*'etr såg ef hsndv,*r*h*#; $kåip *3^ * $kåg; cr T*11_ *V \æ,1vss gt F* ci æ o Gi æ w æ æ æ?åmm *rrrz&-nd"

18 I qi *ø* rq c*rtr \J-;{d.'* Jae -T*nåS*n SUi3"S æ æ M se *e? æ s w æ,,å I F**-*x- Wær;# *TL Håi s, b* *r å År*nd,*"l H,,* 3Tå els J**rr"s *r bo d* ve* åre*.ål* æ ø Få F*ff},Jfg*tr**ffi. æ æ ** * -* # æ æ sd6 # -T{n s tanå *ls *r3 F*åf b* *r L År *nåa13.få iårut** I *# lf.-r, ånff Si-lipp #3. u nær er s åg ve*,s"ø*n -3i.eåp w *T s rda i r{ræ*"*tr ti{åpf sr eø& Jæ-*ah Sfansei? Hrået*h",{e æ ffi F.* æ æ & & fi't e *å{app *3* Æ {åjrl./ rrds åøå å,#& Fålco1a'lås F*t*rgs}? 'æ æ æ æ æ +q w s *,** S"øræn Lar"s*33 Lfnd"tv*d å Xedenes L*3n"- #hrå gt *n. Tcrås *g? lu'å* $vo J-å* æ ffi r æ fuitorfrl *lsen T;lollesta* æ æ æ p * æ * RgSXiU,$ F F æ F æ æ æ æ e rs Ånd-*r$ Viiier*s*g3 'n6 æ ** s æ æ æ tleus ån*^*r#*rl V*n**lb*e 4 æ * æ w d* l4raglå thr-isb*n F*ul"ss1? f*esekær1 æ * æ 1qåe3s $åelg*n Jr"-gt æ * * * æ w æ r{s *1 * Bærtel se3? H s F * s * s æ rlq 'F ffi?g*br** Hng*lrrr*t$*n ø æ ø 6 æ s * Lg's Ån# rscn lruxld-* * æ æ * F * # Ånno æ l!ilrj i 31 es i *rs * 'iå *rulv b * **-æ å sår *nåeå BF a ilhrå *t *3å J*h"ezs *r? bc *.-d- å & l.i*g*tåerer r*** bræ3ast *ffi Ej *r skåb sfert *r nær ed. såg ve å tø*f art en,skåpp*r iend-l ed- r"eqj f i * *br sg fæ,* ** vehre }*,*"dl ** m*d sn&.alast, f Lø* f ra by*]? og clls aet h*rg sf* s chieh * PrG*urator h*3der tspp*r j sg sssaa iiliøb* mgn*"-s chab. nær*r s å# s e,j- $Øen nær **" sås med fi?i#.å Kå #h æ3?* s *heb { ør *y *31 S}ru-*- *?ær ed" s åg ms* enå#"æheå*l ær *# s ås,''v *d" s# *f æ"rt **'1 * $3cåpp *r før*.* *s3 schud"e *g hee1lr,t* ried" korn sg kratnvalr * * rlere*. så# me$ s?fiæ,å" 3æ,.n**1 ],ITens I{æs en Vendel.he * ba er å Rå s#t * E æn?h*hr&"s T3cm*$*n h*er paå r{iis æ 6 æ æ ånd-*rs lieis en ho*nd.* å Svån Ør æ æ æ *t. "i*ns fui{l*3*sen å jirert#"*3 ø æ æ s F * F gå*3s æ * æ G * æ,* æ nand ier r, ec trr*j-ast tiu C epiteån cg ffj er= nkib s - i ',,,, }sndl'er m**. få**h ss fæ*** toåi.x. * * Sxåpt) *1* " /'T'! It,5K-pp er thrå s t *n L*-r s en Lå nitv eel å ii e#en * s J;efl?1 *. '* æ s æ e k æ ** æ Før* e *n" s c}ud e

19 .,.'', I, fi.a (aal-'.*.s,fi a 4 f- å*fi a,+f,/ -it'!... #" 3*.cl-1 r. "rn** sni.æ-ai a s t nærer sig nied æø*far**r', 1..,.,- Skå5p*, *g å så*.*t* Kråg ile_*åt.eån å -t.*rl#ens ti *nås* e *iråpp *tr s *F* æ,&{,* å t barg *F* * *h s-b *& flø* fre B;r,*n;. ' YWæT *-r s åg =r*d- #,$ *31 '.. *rs Et å"ee *r Søren.hn ff efi*r, a. +1 LJf;-{'n,å?å el 'w'.\'{-\y'"l '','',..,,',,å*n*n,3i{åpp *tr p *& r**n hy *E}. * #kåppsr *# h*3e Krå]eså}a* hra nd.l- er r'?*d trælåst ' }'IeE*tier*d" e*å ***r 3es* Eje*.e s-kihæf#-rter tøy*-* #n s c3'iå# * h.eadi *r rn.a+*. få s *h 0g fæd e* r&.h-g # 1;iai t i 3 æ )!dt; i+ +

20 ånno $åe1s Sørensen Drange * Søz,en Jensurr'S"hr-rnlng- Einer Christensen Drvold- tars Larsen Være boer paa Llster- Claus Nlelsen Nørholm - -, > $ktppes Liourltz Hansen hvld boer i Arendal- I{ens KJ.østelsen Øer r 0Laus Peci.ersen- - _ liandled med flsch og fæc.e vahre - I{andler med Lrælast. - _ handl_er med flsch og fæd.evar - Nærer sig r"ed Søefarten. Sklpper $arver, f].øt ti1 Årendal. $kipper f{omas lr,{ad.sen boer I $tlernsund - - _ Nærer sig ved søefarten 1'l ' låød lians Henriehsen Berg- ir1.9..'. r'rulrser} serg- - Sklpper t i.l.i..,',' e,hrlsten Tørr"lsen a.. - $kipper t $j,;,. Mads t{ielsen boer i Mandat.$klpper ii trff T{"o*ur Knud.sen Kylstrup boed" 1 $and"-..srøe E.; 'å.,' t'j-.' "Bøtge Aanensen.i!a!'i ffid 011e Castensen 'ta. l irieeheborg -.o næred" slg med smaahandel - illurmester. Sklpper #1., Ol_e Svend.sen Lund- Snedker #*, ffifii ltens Federsen LunC nære] si-g med smaahandel li{l " lfu,4,il,. #!., *-.jam1n von d.er- burgh - * *t*.; rj.il;'', ''.,' ålrno - l-ftzt Ånders lriadsen stiernsund i. - - it l;.. Peder Henrlchsen $tiernsund_, _ - il,. fu, Ilans Andersen Holm - - k; e Å& *rvu prua'all'*llrer handler med fisch og feedevar.r nasrer sig ved søefarten ftiurmester. rrl-'.,lrvp u Lr!Sr..' #. ff. -. 'r'ucrr!ant}- skipper,hi,, to*nells Chrlstensen nsorer slg ;,. ved. $øeferten. $øa Frlderich Lorentzen Holst- - Ilandlede.j, rrqrrsr EL{v JIIEL med., stor trælast p, Årent Tønnlsen $klpper Få\i. Æi+, Aa tr ure - Joensen.0.rnevig_ holder Vertzhus. ffi_ 'rruo ' iffi gønen Lydersen Llnd- ffi; ivt_ej.s And"ersen - smid ffiitffio1lehansen- - Glarmester, ffi,' l '

21 &*r* æ 3"Tl*4 z åne1 *T # F ** *T *Tz T,r #LL æ* Fe * *. æ Irjg'd",* æ * w F 1æ * Bd æ Ha;'*-*i *# Iiærån# ;kræri er* By *r?,s VeStr;e * t *r Tf.L*,3-*1 #ør*xisf}** æ w & * w æ & æ w æ *lgr **3o * eeå-*r.s *øxcn"# *3r- Hæsle *- æ tr;} er sle åb s c s-r * er 3"*1*er Y*rt zhus. eg* l- *,* L&*F. #u3åsmåd 3anå1*r **d K*rn *g 3i'&mvåir e he"ug*r trclas t}"end.*l_,.pqla ptr e & '\./.å ; ^v.i S å g V *C1 S.# ef ef t *n,$n c*-k er raidl *r eed. træls s t h* ld-ær?ert æhus sg K;"eneb* *?.endå*r m*d *-åskillåge sffiå& "dlpsh sns Snåd he"dl ed E?*d_ t re*la st * }anåler m*d. f i s*}e *S fæå** vahrr e Sk*m*_g*F u 3"anå3 *r rned 'Krår,b* ev*.h.r * * nær *r s å# r*c s#ef#_rt *n n,_.,.{._ ;' $lagt *ff. Tønnis- svend.sen - Rasmus Clausen 1 flechefiord-- Claus Knudsen IIolst.lhno f?fli ; næred slg ved" søefarten l,ånå*rs Få*ls*n *yvåffi* F F æ - F w æ æ?inid *1$6}n S*rg æ F s æ F æ ** F afff es sig vec" S,#*f ar.t en r?u ho end* å llanrber.#e * *1æ,rsn* s t er J #Tgen &å.s ers en å Eg *r $lånd,* F & æ E æ f;ort ;idsers*t af Hgersun* & * * F æ 3apd"1 *r rn*d f å s c3 og retrr e r 3and"1;r r*d f j- s *h sgf Fe3r * * \ft.j' $ F. J;"*-" fæåe fæde

22 a) ån* æ 3735 I{and,*l *g ii.ærång H *nei"r å *3 T3*ies s *1? Su.ntffiåE*F e irurm*s* er *." åøå ffi&.ns Knæ*-g*11 Iå*19* æ s w *, * ry w æ,ui'.'ggid H.ud, R er* *3s ea Yoli *vi ffi* E w æ æ i"anål*æ rn**. fis*h *g fæd-** vt"3'e, }cl-t tnpp*r j e me*r,*d. s å,s nred. s#ef ert,en Skrd*r aær er så ffi r*d sø*f ar* *n. 3"enå1 *d * mæd. sx?&&l-a s t 3iend} er r*ed. f å s *h g fæ*#vå; Skåpp***, Hæ*r sig v*å søefs.rien h"and.} er meå $3råå,a3e s t * #legt *r ",. Skræd*ff, ilvr *rr1"!.r *vr hjåå r*"\..'l-.5. \r'e&, t ;eætr*r,såg ry#d- iepperj,# trgred" ffiøw#l?$*n H*g*lan*.* H * * åo å{æås ]{a#.s, #}g *e.*d.#-3"* æ æ æ æ # * æ *,åå*',ilhrå*tagh#trsen #å*rdal w 6 & * $neclk*ts * +ær*r" *å guå æå#khå33l6 sr*"*"& en# *å * å4- sn*gker #.*æ'g' 'J*ns*31 åø#hstør*" '# *R # * æ r?ffiy *r s åffi,ffie$ sr.r?æ..å.?3ånd,*1 Fåå *.1g Kntad"S s13!* æ * ån F * rr æ æ æ nf Jclrang?es f;,#'s?nuser? G æ 6 * æ #e.eæb Ja*gh,g*33 Yitrå æ? T T ** ; s? Aq åsdersifåeås*nelg"efångenffiæ6ø,8, t,..'x a 't #ral_ {å Slgåb* *åqr*tr*tr3gåå3åd*,.,,.,. '1 hold" er t epf r j $ær er s i# ',red. søef art *n 0g tapp sr j ; 3{ær er så"q ve* #ø *fer* *33 '. h*ld.*r" v*rtxiue æ nær*r *åg med. s$ååa}.*"n*e} åh

23 * &ø* T; -i,"*3*3 T,&T # ** #h"x-ås**n *1s*n S; * #å*3 ** #n 'ti;t 1 e l-{' F- a-n ft F æ * c* æ æ #3.æ.æ,bg,** æ # de & s B x wri*" L *æ }iærånfr #zzl*.sn"å*-,sf xåtå f- #* fg=æ h,-feya hand"z *r rn**. f å,x *} * fæ*- ** v*hr e * it{,'1 E r/ f Lg*L t-t< 011e Gundersen Lund.- Dlrlch Larsen l{ajbom- - Anno 1J18 holder vertzhus og handle mod ad schllltg Kløbmandschab Tol-le Nlelsen O,valand handle" med ftseh og fæde- vahre _ lllels $ansen skou * salve and.ersen r,eesland - ldiehel $lsen boer I Arendal- Anders$plnehe-- ;qå*åg LæYs*1? K3æ"$brIJp-- F * * æ * æ Åndens Ånåersen schoemager Gurrls fobble - Eenrlch 0lsen.Kønlg - $kræder. * hand"ler med trælast - ; slrlpper og hold"en vertzhus r I ' holdervertzhus. nær *T s ås æ.f smås-}eråel -nære? stg df hand"verched. - Kaabersmld. Thomae Torsexr nærer sig af, søfarten i Anno 1?1g,Tohs.n Elath * - slags Kranboevahre _ Jacob Lars-en.boend.e 1 flecheflord - bru$en ---a smaahandel.,,,,, l RasnrasTorglueen-! -;trlglmagelr, rghrlsten Mulrmp sunlon hand"ler rrrec Koenvahne t,,,. i $11-e chzristensen Graaboe- - ånthonlwetterm&n- - - hand.ler sred f,lslbh og f,ædevahre - r - -brugeradeehill,,lgsmaahanåler IIansPederseg.- e.,--*{ -Garve',., liorten TØrrisen - $klpper i Peter Chrlstensen boeade I År'ndal - Skipper Bent sgnensen -)- Has Jacobs*o -l- - = ) boende 1 Arendal rlch Lars en- - i - ) Nlels Ånd.ersen )- F *

24 ', i{and- *J". *g liær års ffi*n*g*l*3"enggnæææ'*æfææ,nrtw Ggbrå *1 **"brå *1g *ra H,f æ Iæ"nå*1 Feåf b**r å Åe**_*l** F 6,* & tnri s t sn T*rchi 1* s *j hc *nd.e å Rå s#r" a'r a + ")åft*å?itrg#å" h**r*1 er e*d- f å s *h *g. fæ*- ** r*?.f * V L.r-åå-L r#' kåpp *a 3'{ær*r ei"g v*e1- ffiø*f srt *a *g $rfi.æ" a3"ayi# e3 Ånn* {F s* *\tt -l& 3f d& å* e Ben* Gænd"*3*g*n & æ * * & æ æ æ* Småel *i-3* Lar$&å?* '-* & & *' æ & æ *. æ.8, {ihrå s* *n *1# *n ivlh*trff* w æ æ * *F æ *n Tallæ*h Jøxg ea$ *s? frøj SyIt * æ,s 6,F. l;ågls Stuga*"rd" *d * æ r æ x &* æ * F Eesffilås Sør*en$*3}* * * æ æ æ * Se Slnag tr hæn*3*r y*d* få**h" *s fæde* vanr e hanål *r m*d. tyælæst nær gr s ig F";cd" sniåa1æ.sth sw&æl rrær er s å g rred" snaalaend.* l_.tjn tært ar- Å"J3. L-L L;JL{- Lr.L C liiels Ånn* q.. k?l Jcns*t? af lvran*æa * æ æ s 1'åær cr så # af *#*f ert- *xz, t^ J*tstånne$ f,?1fåst*rs*m æ #s s ø æ $å*1s hfeds*r $tåe3ri.su3?d.*, * * * æ Fr å {t er i- *?r J,Ørg *n J e* * n s *r} af i,,tanc el $åe1g 3",f*grs#n æ æ ffi æ w w r sc f;?råst*ph*r Jørg n æ æ æ æ T}gfle,S'Ånd.*1. SS33* æ G $Ee æ æ ffi n, J**x? t}*rncd$#g? * æ s æ s æ ffi w æ,* Svenåch T{ar}sen -{,#jgr æ F æ æ F æ sil thg'i stign i-iaraus *n Krr-s e h æ Jørgen Rolvsen - Peder?loraes en }la.rnborg Gregorius Petersen.r.,j,! #r *r *Ii s chrud, e ienåier m**. fås*h c,g fræe* ve}r e. $kipp er -3kå Få] sr * Eogbin*" r i.anc1 er ns*å ed"s*?åll"åg iir &rft vele e Stre åb s t.ømrerrn#.n*. *æ 3 * låsr Y*trtx3t;* * 3o l-cl er Krenrbo s 1-. ' *rug*. t app er j e nærer slg med. eåaehandel' nærer slg med simaahandllng ""'*.t \ '&.'+g?

25 . I!ft,,tl;.-..+_ a..1.''t' j. '.t'rr?,. '.,.. i.'.. ''}.,',',,..,$!.,I{erefter Fø1ger et Fuld"kommen $peelal }iandtåll Ofve. Byens Jnd- '.il#;i;r,, ii' seahnere udj almindelighec for indeværend.e aar 1722 Saavelsom de I ',, udi d"et væster Dlstrlct boende Borgenen med forklaring om d-erts e4 ;LV*å C t e**ång cg - i'tæring. #',, BF*ns fistr* Far*ø B*rg*F*u iriji.;ir\; - secob Pedesån Bygland - * Feåer clausen?opdal Øje Oisle$en - Anders Joensen fihråstråan æ æ -- P F F 3, T{pnriel n(r }Jær*r hånd},er raed",,smaalast og ho1* der tap;;e?j. - i - - ; - -, bandtei-*åå sboååaåt og sjer,sklbspårter. Snedker. hrrs'*ff *app *r j jttå*ig Vili*ffi,Sg1yl* * æ æ G F w * æ F 4, i',tergrete Jac.sb lfficerseng æ 4 G ROlf T\ieJ-Sen d 6 æ æ F æ æ 3e* 3 å *r ir se= * rhae * *ærsr sig rn*d sma*.1 "sth"and*1 ianclj- *r 3Tl#.*- sriaåls-st. It^ta. Jyiett e ci?årstine Chri st *n Tltør*hås æ æ æ ]iargrete Niels Rolfsens- - - Ejlert Mleh.'elsen Blach handler med- smaalast og tap_ perj I\{agn11?Ølrnls Svends Ds- - å ; - EnichJacobe'en-- i *- ]randlermedsma*ru."t 01e Fed"er.s en RlngestøLl" rffit *y " s åg ned #r{l*-*lanc cl Hærer sig med tapperj Jacob l{lelsen Lund -, lti-els Andersen - -,' - Hans Pedersen- Jan Fricierich Sehultz- 01d Jaeobsen,, Garver Scharp Richter. *TensPeder"senNes1ed"a1--]*-$krs!er'.*1''roneineic l $alve Åndersen Leesla-nd- handler ned Lasri ' ÅndersSlver"sen- -- MaloneAr"entzd,atter E J --brend.er brend.evln. Jan fermer Skoemager..j Ånd'ors søtrr-ensen Lang - '-,,* '! is r,i-. $koemagcr;,. l.tohannes Zimm ernranrl.- tt t'l

26 ]{andscherjørgenselt- l{ard e1 og }læring -$koemsger, h,'.i_.= #{rt -h e;f fij j T *-yt.qxr # i*r.s- ff *ff * 3iå *årstry*åd " hx.u"g *tr * *"p33 *r. h.*3d *r * eff *å" j h-en*"lær ffic* Lest 3* i*.*r. v*t.t nh"uus. ;n *d"k#f * Skåpp ** " Skåpg *r cg L*" st *}ånål_ sr hend.l *r n*d"?q*r ss trcrarcv*h.r e ied" * LHæ-å_{ *r * t* -d J- *r rn*t Y,"*rn * & Ty *^-r*yæktt * "ik* *it,* f *3*. J*z =-- ii. *a i-t.'i ci ef f Og ** aå3 h"* J- ci *. 1r er. t z?"r-r"r m. yå*r *g= s i g ncci- sfiiæ.ånae-d *J- * S., * *-'l.r;ae *ts * iderågat å*n sgtæ# t *r * Sl,i-c #i,-rs"!1 ey'. i,.l.-{ 1,... *nr'r ;JåL *; åj L,r \i å. å SiiåF,f es' *ti3''ri * F.*t *'$ en. Ju *l"au. i{ *nå,r å *h s *n" -b å &Tl*.h&ry?,r"!F r ry q l",er*-l er rn c i ed- s ch"i 1" 1 å g y"løh * rn* nri- s c?a *. *irrc*d"etr * ; brug*ff, * æff *3- j $k* *?n&g *r s Sk* *xf;",q er* * }.tiuc *is*i1 ts*3-g F æ ø F q 4 s æ æ # "#-r;n*s e *F * Fi*r3ri*}, *efr.rs.** as -* F T1c.æ e4a.åå Sk* *T!,*.g sx* n

27 ...',,.. fq i l a TT r., =^ Å.* T.f) r.-t, -ri;..-ra qå;11_å L j^ u; g'_ +; i y. --*.-,;1,fr { *trni å}d_} *r= * \ 'i.t't-'r * 7^z-rg{i f" d}ya +&- ' v ai." "-!..u " -'- e *n *iirr*r *# llre3?*fii*i * *T * il r'-" +r ; _v4 \? 4Åe ;ry).f,.1 '' -. Æ * \*..1. å.j. }- F._j'_r*Å 1# c viær *r såg x?**. si.nåå}en*"13. o ;",,, ' i'r ' - Tr*rJ'i- #.*t F*trv e_a*t er. 'a' i..i,..' l i i..'.\,?!i*-* en i];f å ch"*1s *å?* '? Jrq llan#_å *r 7fi**. x**r1a s t " at -.,,,., l. 1;1..; 1 - j - - lria#"#"kl* #Zl **g#"*.tr* T'; *ss*1.$* ** æ æ ha? gx, Læ,r,-#- * b rarg. 'i' l, t]r1. ',,1. '' 1 * J-d. * y *3t øh"ea s. i; 'l 't,,.. rir.ii, l il 6ln.q l*ryrsra å I \J ej L--l J- i-t.;-. '.-, + å * ;)'. Itær.** sjg m*d #Tnr-alende1....r 'ltll 4,' ln p rt., er'r" *ra; -t. "+å!.v.jo A.rt]1..,. 1 a.. '1',. x?ær *r * å g fficfr shl#. *,rb*.tj** 1,'1,,., ti. 1','.. $}ird*f*..-a- l- n J rl * y- Tr {r -*n 'F-,r'i^ Å! \,r,,åf a-. aj ;- 1 *" u I j_ e.! 1 ij rr Å -i-,4 Å. ; * ;k-eel*r *,J.,iyæ,C, r - -Æf sr * i g i? ##- $3n#, #,h e-.c" *1 iiky'**,*-#r, *?i nd"s *1.** er n tt' il #*yrtån{- * '{i*i åe* rr c-' t fri *. 1* lt d" c= 'irårfih * * * 3-*3# *r rj #rt.en*s. ; 3end"1 *r nie#. iiråftifu*,*rf"f * n 1* 3*. *r T.r trd sk* *.råål *r? s n*.* lr *r#i1'*d * *lil? s Tiryitrier'?nftyi{j #rt h * I n s- Tr.{æ *,-t1r1r 1? c1? \*- -E* \j d.å.r-t r-å1å S { t"} e" py1 -nåit.} wphef? i v4& *'r rr &,r.rv-n,. *.'a.l.i.jl., ', f,{*"* ern* Ls *" sby* s tnr"on?1 -*- -rri;, t-; -1" I iflf j" *# i,' '*, "i oj

28 Ja"**h F*lr*18 *Tz ffi '* æ & tu?d æ.*4 6 &,rca! S;nhff*gåæS $*nex*g3* *6 * w æ k w # Ø w }åed"*-t.rer, låg-4.*n 3i{*cl"*}**r#s** æ æ æ, s æ H V{#-T 'f;m iti*1s # æ,ø Hæri**}- *g i'læ"åyg F *-g ex" ' # i-enåj- * g. n*f,- ir1å e = le g t 3æx*å *r ;i*,*. Yraæ.b* *..J*._.hr e. ång en i#*lå,8 åns *r"r eitår'.9 #øf*& J*y;S*n F # æ æ w æ s l\ i{aaæ,f*n$*?å* w aæ -* * * æ æ,* -* Fent HgAbåSlAn** æ # æ æ æ æ æ æ Frr o *g'ni*} J*næ*H* w æ æ * *a ; æ 1r"#.n *1 e' ir, e C- L,r, s t o T*1r3.$ *h"riv*f +?"and"å*r' T*4* T,F,s-t " Læ"nt*hæ"n&L*F * å{et}ågg Scl"ricd.*r ø * w * * $åe*n ilh.ist*rs#3].* æ æ æ w æ æ e;e -* w æ -?' Ftaslries f3.*rm*s*n * *"4? s *" w F æ F F*rg#"ff r,s* #F " Sbæ&n *apåteån ned" tx"æl-s.st, #æræd"ææ" ss handj- er E" ***f æ æ & æ & * ff,4 & 3g1*æ*n ftigå* F* æ æ æ æ æ * * ffi,,* F æ æ FOUI æ *. æ æ F æ & * ffi æ Ii*n*,3'å*i St13b* æ & # w -' w *- æ M æ æ æ Ja*ab Rg$*?-f* æ ø æ æ 8*,*e æ æ ap Fetef,f*få*?-3*e,F* æ æ # s # æ k H.* *h s Te#cF * $t a*a thi r.;-ygiås *g i.en*l.*r rl?*d Hrar'*c e'rahr * u rlæ" *T såg r** *t#*f sr"l cn *g v ær't,z?1åj s * rlæt *T s åæ væ'å #ø*m F *ruqvs inåg sr lss** hancser. FeCgr *ør-*x1,s*g? *æål-* x æ Æ & * *- w lrlar en Ras*rå*d æ** *r S1 T,ieås Ti,ii*Frelsen æ *^ Frr*s i-d *nt. ången nætång Skå pp er q.-att,*.. F) 'l r"j \-/!?it * rtr c?x,.j *rt.ii-s'^1,v,å Før*x *n Se*h*u yætgy såg v** Søefar**n *& tef3*rj S*s"år Cæf å*#"ån *g La,st ehænd3*; i"æv*r Lest eiaanåel }ænd-j. *r'n**- sfiiålela s t frlaåpi *F. xaætr *r *å# væ* #ø*fer* #n_ \jå rr*rt shus krar *indl ed, 14'r.æd srriåå"1- a * t e,l\& t f orårffi*å * nendl-cr n**" Lest *. r it'-' 'F \", j'. iå.. ti

29 hæv*r E,æw.*ebr*.g *#"?'crnlan_åå o F*",* *å *,S Hærång h"æ"n*"l *r m**_ sme. al*" s å *æ-vz v*r*zlaug u h s"nrj-j_ *r æed" s**rla * * *,' ' ' **n*y*l*'mr h.*1*"*r v *T*ehu,s *.tr ed"*n sffis"ahand *1 o Bcghå nc *F * Læ s t e}s 3?C-1" *F * lad i- *r me *. ss?t*.al a s.b c,tr qj F#y ær *i sirude *fl h*l*_er Yer* xhus R*"eCmend- 3.and"1 er eed" les* #a" åpp *r Y 'i an '*;?1*a I f{,j j LL-l_\J- *?i* i- c.*r t epp *s- j 't*t åll-uå,vi-r*9 ef -. ir t t" t tå Bl- l ch,rnås sf a 'T';"'' \{,'.J

30 I Fy*t?$ #st1pe Fartr hrb *å *.#su # *?yå s* *n F*r;"3s *n Løjnång *11* Lånn *hø* 3",{e*.æ T'Tå *i, s *la S?rå e * *n- llf *'t *n s en. Chri s t en #und *r s #n Ey *n ^4 'J l- * Jo en # en j,iumelan d ' F erl"*r?*rgius e=l F er *rb Jæ s en Ii,{* *b-r, -**- *# *,r,zw*_*y Fråqren *s l 3{ans *seunds *n Knr.d Gund er $ *n -' *ns *j- e #ffi * Er ie.h -Iah å.il s *31 n. J ørg*n i{eå.#els *3r' Ånders Knrd $ elt iji,, C?ri st en FFi"ch,s + -s'å4w s?r \.?J-A 3{vå}*h"* all*e næye;y *a*d, *-erås Eeæ",#ewffii; -*#,*.Lå åee1s s*aar hr^and. #onepagnå et. æ såg Åg'bejCe =F ta7r;#&y' \åh".j r" ås =. i åg Fiai Tr0r s *yå ;,, i-,. *.,?osten Stiåns*3?o ;' Salr* Lers sr å $å e ls Ånder s *s3!i',?az"gåus *l * en i' Geat **rn ffirdr *$ *]x i'knud *non$ *n t-, *ie,. tr r' Fed-*r.sf;n * tt*ryl? *n*ns *3å i;! giå'*s t en æ?*r; s *r? -t "i $h

31 ?.. 1{- F ede r L,*,trs en * \ & 0 smund C} s *n j -. friyg sn SiEn s *33,.- s E 4 ș{ 11 c å $ i.{ $,i{ it,i &æ3se Jøy&e31tr *]?.n * '*. Gu* **rm #u.n-xræ.l s *n 5 * v 3! *1e li,{fi.r*us ee? 5 ts;! & Tnst*n ÅJ{*ls*}?,ft u å t g lc -Ig *n #'uså*d *r g srå 1s * IJ l3 g, *hr"å sbopher Foæls en '+e *f ecoh *smaæ#.$ sa,, 7!,, i! r;, g i; \' 1 I f,* t t* Å 01e Osrmncs en?aral Salv#s *n, L 4 v tr 3 t ål 'iq t"\ \ *1e Svenc.s *n " *1* ås*helssrlo t- t J en s F e* æ?,'s *x? *mmæ s * æg I{ans Søe#_&å, ÅnCers J epp *s*ø1 f t \ Ē fe f It tåg *1 *d"å s næs- sr Årh e jde såg med Kl ron *1s *rj * *1" e If alvsrs *xå * frør E ånd* r,s *3j-* l'{iels Cosrnu$ * $år*en Sv ns e3? * B *nt f*rgåu$ srl, Åage Ås lå,qs *rå *,Stj Sisena icn Ånd" er s *ri " Åsbåørn }åsth å s en " F e*.e' J, ens *n encn Sl s sxi n \,{' *,r\ uj r,t aeø.t

32 T gt "n* J f *''t'n' f1 r5?a.t æ'+ ss--j* **;#-"1 * i- "'rå J. S T el" l- *ar *uc. *r s *rr " ilhrå s t *n fr} *rrs *n *snå *1 #us"*. *rs *I? n 1'Tå*J-s *l-$ *Få* &rr$-*r s }i{erffis *xi * M*h*l ør.æ*.s*3å }åel-v*r f*r*h"ål d.# *s 3iå*18?*r$*n..',. - $i-u cr Gund ers *31 T"*?..q TTn*fl J-Jv."s v._j \-/ j. _L t wå*h Kå'å*ås Y]. ; i'. {t i e.."., I{ans Ja ens en 6 GI* T* s t e$ sr. ÅLf 1åg e b *strreff *nh*å Aeacn Årn *s *s? * L *v Gcas *rå * J a**b *urcl-ers *n Sår*hå*}en* To l*l-l" *rm$ *n Torgius *nons c3l r Lsrs Ånderss]? Ånd. sr s J ør gen s eså Tore hil- Siu ers si? * Knui -f ens eg' Knuå Åages erl c Gun* er #mørhuil CnCIn?,r*nåiCs en sghræ,åst#. Fe*er Skå erv*d^a1 Ii*rt en Eåørns *å* F **" er Ciunci s *rå * _Ltr"rs Hång*,3 ørg*n Jens #n *smund Tos t cn$ *n { dt r&g [.s r;f --ø

33 -.- a t!..a. l..' j-t tai if l{i i, fr?t ;t v i1 *"", T s3--ra - -- lt+.l å ai r# I 6?* T&L * $b *n *i s #fi.* iiå*.å 1 * s *yl n $s *n?*r *lr3.}ås *?1 a Claus *1* *n* ånd-ers Fh"cns *n * T* 11- * j Ø ts *ri " Årn * *unei *r s *3? * Åsåærs Jss *h # *xå * I,ars F,l*ij*s*s3* r,i;;, lli;,.' iiilr?1;.?., ',;. i".',. i;' a,'',.1i.?i,,, ti*i 1$.,1 ". ir?.s C?rå s* *n Svsxl* *h * -,i o J *ne 3iå e3 s *yå Haenæs Gu.d. *. c,ag * $. *I? c tåg *Ieåå s ø {i/t. i-t;j.';;'. lii-'r,,1i,,, ait' i4!t'. {i,,i,?i/i. li'taa,f;" Ti; si.r, -,vit.!.it!.' i#rr,' ii$i;.; i.ai;. F.t-;= F*iir $ør en ån*.*r s ss? Tri^nd_.?3i*nas?or s *3? + Jørgen T*y&i*s*n El ev Torgå es sn " 4i ti Fr {i1*,,.., IFå. rf' li.;4;;i., '5i Fi=. ''tt-,..? l=1?-.- iilr-'.,u. Eir. ri-æ. #it tt' i*{,'. e;, *,fiii,' å5ir,' 1;i;i 3,;' ia'n" E;ii, 0l- e 01s et?, Ler s Helvcr s *J3 * Claue Å&d*rs *r1, Ol e Kusch, t f { f / å-.' '5.,{i,,. i'?r...#;;; H*, #i f#ii Si.., f.3* a-yi" 1*,s?l j æ;i.t';!..- &-i1,.- #lt, F.f.'' I$;i åtr; åi;i F-Jj;.i., oål{i, fåil,' ' H; åi;j., iffr' F?år llit".. fi{,", tr. 114i3.., 'N;;' {TÅ;,. il..'. ftå,,, W..'., #";,i., ;., #i,, i#f,., **5;;,' &{,i]. i Fii?i, t RBtr, Tud.j r

34 G.c! \ -* F, y 3 Sh"ri st *n 3{*rt *ns #3? Åsiech S3rå st *ls ss? o $ g f ft s p.*,*æsau*l frid evl*hs *ffi n Tay sl il?rr,å s t ochers *n Fed*r. T*rgius en c 3{,eæ.9,Tra*hr*n s *rl * i S,*n* *æ"r$ srl a ** st *s? frå*"*råchs en T.flarcu s #i.nc sr s *r3 ' ir'll,.t,,, t,r,j,,,.'-; Han s Sårri*r.s *r1* 0uen *3råst*il.s*fir i{rrål*h* al3.* nærsr sig sæa. *3 af øzz #& br.end #* I..rij ' "]t '. 1;;i ';'.i.,.!,1 ''la'it...aj 1.;t1 t.lrl,,,,,iii *sul Lars *13 låå cnel a-&*ri;_f * Rejar *1s*rr t ht u viz?s s ehl s #ffi Btnaæ. Kåøb* menås *3reh er ## #rø*f at. rt,-!.,,',,.t1,;i,.i'i.,,nj,{..,å.,iå -r ',, ''.F/J -lu 'iii r,r,..';i-4 Tor Tors crr +,. "g. '.1.'{l rj3 ',t,.''}å -?i! T}oma s Tar s *rr + Engelbret Selves *I. C?.rist*n ien$*t?* J en s T}cra e s *31, "'d,.d ','..-s $,,,å +il i.$ ''itl;ffi 'i.. 'rih '$ Sæ-ss* låac$srl r,,-+*,iil.';.$ Gi"nCer Tcr s *r1 *,r+fi F eåe Ånd.*r s *3? o Ånd- er s J',ion s sn c Æ ' tjiffi '.$.,,ffi il}riståan 0l_ssrle,H Ferl*r J*ns sn ''ffi iacob jæ,c*hser?. Chrt sten Taral-ssrt, Chri *i cn brun *

35 F *der Tor*? ri_ i#"# *. * *3-#æ* Ås 1#"g $ *x3 e L*x'# H*3jcs*3?* *hri" s* *n $v*r?s *h* * * *13 ev *;'rirararl s *r. * -lf å 31em St ang æl j. Ån**r s }åaes chåuåås *yr * - Åf $ersra* b *skæff es**d 3åæn s S ørg*yz* #r1 o #hrå *t Læw -Ia**b s *3? n \{ Hæ3 J * åndb i-ørrås ssa thrå st en Sswåds **1 *

36 ææ ægæ, 'j i.ri. ' L'' E*"rå *i * s I'irq? i r, s +.t._...&" å" å; J. F",,ikå"ip *tr iratinl- *r rne*- s t *rj es b,3kifp *-{, h"aves- sie ib sfert *r * h*l-d- er Kråib* c Gg v *T,t,ah.u..rå s * æ haclj- *r E?*d" Hr&ffi,bl* * rråha * u SripF *r * Chrlsten Munsh- Mlehel $uhm _ -- srvs v4*qqåqo u,5 v vj hus _ 1.,,'!_"- I1aaler og j/e-jer. 01e Gundersen Lund _ trolder vertzhus o$ and.en smaa lialtdel, * }{adame Røyens _ å _ irar.*r-iaste og Saugebrug,. l Herbergerer Thomas Mulryp ' haver korrr og LastehandeL..,,,, rars.j Siversen - hold.er ver.tzhus Jng''rold Torsen- - - hald,er taqperj...,,i;.. &be Frtd,erieh- ; - Bye og RaaCstueskrj.ven.,, ' "' "r'- t'-'t.''" ' 'i J.øgenStoch4arctr- ;- -Vlsiteer,, -.,1 Chrl st en ir,lort.ens en- Cla.us Knudsen.Holst foul 3p1it ' - podemester.i.,f''t, i"onsrs*3u3*x**; æ d,i ens Chr i s t en s en *.S er srtnd j *&*Ø#;*æ -f*n$ "TenSgS? HOff,æ *E æ!,$ æ * * * * * år CTzråstign *måth* * ø ø æ * æ p æ æ,æ4 #ibb J*ens#n F E * ee* æ 6 * F *. h æ æ F # ånd #r s F eders *n l;iøl_j- *r* ræ _ æ F **h*h *F * ÅE** e*h*f * 7*nC1e.?is*" SkO *ffi$ # s'r 'f;ivå Skræd"sr h"s"nrll*r r!? d. v*rt rhu_.s o a\a a ;lli,f*r'ær.i n.r* * +j..4 \_/.å å t 'l snråå.le s t #3ne el e. S'! 11tr I i"t W'æ t'.i?s.nd"l er s**rå KråE1bo * qr *'lr 14 Æ v æa!å. å.l \J "d \,tu?r ji F* --\ f

37 ' F'e*dsF Jenff*n # * f* Dorteehen S1l Eendrlch Thomesens- - llæn*"* i" *g itær ång h*-n*j- er ffi, **, år*pn=ræ}r * *g,5rt'iael-ast. Ski n; er.,brugor adechilllg smeahand.el *k*3 e3*3d *r.,. h *.nc11 er r**d" sms-s-j- æ. s t. Visite*r, o1d er v*rt En* sg l<rænh* # åiaråe}en.$1?cbbies* æ F s æ - E F Hæsråus #øy*n$såå & * * * a,' * - æ Ø æ *,Fir J{åg S1 3,.B&.S,bågn }å*f*nlx s * *,s * w,* æ *e 3*1d.*r vert zn*s Skræc*Fr brrag *r * app *r ; #øref} Berg æ å? r* F s ;* r* F æ æ..* s -* re6 I{encric}r Thcxresen Buntffia'r*F* E } s F & E * d ] ---- K "y*rå trgved*.n' æ.;, å; æ s * æ æ & w F æ * æ J*?.*.nn*s H,a$g}'11ås*3-?-* ry w.s w å æ * 3q* 6 * æ & Åanagå åndcrsen æ * & ø H* #e æ w s 6 æ Fe*"gr ft.åc?s*33 F æ & ** * æ * # æ æ Elqvarå Faåten * s * æ F æ F F. E * æ æ * ih 1';ie1 s '*lborg æ F F æ F h F æ æ æ *- e ø i futrnar- J'*nge3?- ø r.! as ra. * t* æ * æ F # æ æ ts sttent ved T*l-*b**.srå + 'brug er?end.v erc}od- *! H err" er.eer er #åråb s tøxm*rnånd *g hild*r v *rb råtes r4tan " Ssiåd" brug*r'fapp*r; nær er s ås v*d" søef ert en hrug er taf p *,r j F,ead=rngnC.. ÅnåfeåS S,VenniehSeIJ- E F ø * * æ æ F F ; F. 3c ld. *r FrF ernb CI e, Jaeob Jensen - _ handler med. smaa,$,e"st Tobåas.T*$GI]-' - æ F* * i*- * & æ - s * Lars 01 sen Lj"gLd,- F - æ * æ F s æ Ir'1lchae1 Riis æ * æ F e * æ # F * F * æ F I-{enrich shriståæ"n* er r* * i* æ s,f F H 3* æ xe *,1e Fed*r'$e3? Kå*gstad.* * - 6 * æ æ.fe ffi * JckrgnValentånB.#hsn*m*EtF*.*ææ.ftrgr Brgdæ-l r e F æ 6 rn æ æ FF & æ "i aq r -,-l CIif-#"I? s åå_ei1]. i Rec t*,r å,slc*å sn; r nær er si g n ed sals#.ha"d el To 1{r sf. Crgani st. K i...,.. ;.i. i i Krembs# *g K*T*&I*.*I h^ug *r ads *31i. åi tg Kåøbæs,å#-* s cilab nær er s ig med $ffi**.hs"nd"*l hc Ic er?ir*nrb* * * \ i.t, $

38 ' *fuyågtiaa F*æ +* w M w # w æ F* ry å* # _. _ eii, Th**as iln*"*rsflffi & *,,7*?#"rå å]agå{å Krå* 1*år SåStn&T Frå*h*f ** & æ æ æ w w æ effi *Tzråst*n ll,relrutr Junå#tr* æ æ æ *- ø æ i" C3rå*tå&n #nrå*t*gls*n- F æ ".* H æ * æ s h #*c1so* r*it **r hurgh* F æ æ * æ & J*s;)*r Egm*u s}l æ æ æ db æ æ æ s F s æ r* '?ftrlå* IrAfS*n -- æ æ '* & s F d 4 æ p * lw kært KnUd. tiyeil"ss3t.* F?* F # s æ s F F æ G 6 'Ånåfinå J*hAå?$*gA æ # æ w ø * * s T æ r* Erev åslacf5gå?* qr s +æ -* s? r *!R æ æ F * ii"el -q Jørg*fr.s*I.l &t6!g* ffi r s æ F * I 6 * l-s Ånc1 ers iii*1s*n æ & w * æ c* & ** *. *- æ ffi Lgrs Hl*ls*åt l,{o* æ $æ æ =q d æ æ æ æ æ * k4 liicolaj ltcr*n* F F & æ s æ F s Dgniel Raf-S *',* F * w,..s æ * æ & * &* F*å*r??*r*sc7t Harb*r.tr \""c æ id x æ k æ æ 6 ås tiri g't en jririj-rrp d-en*" Eld.r *,, k æ * s æ æ æ t,'" Rg*srrus lti*lsgn æ w s F æ E F E t' Lars i'tåe]-sel? Fort,.ø*y s F * * æ æ æ æ Chråst*n Sør*ns*a y3"#rrlååæ * æ * & æ # ff Rasriu-s *ånss*l? æ * æ k *,,fr r* ** F F * **,* Til 1,ol q +-T a -t i'{ -i* i*. ;i_ ij lgfph.*" i s æ s æ æ t* æ ø? æ, # æ * $* lgrs Thcnrnes*n sk#*rc.e.g*r fr* * s æ æ * * c*.kr tirisb*ph*r Eertei,g*I?* s ø e F ø s * å }.,.iad s Christoph ers en- Poul Svendsen Lucherup - smaa handel l{lej.s Nlelsen Just - - *t i,{ * f.,, "*; W

39 ur-. Han*.*-l- #S ]';;*r-j ng 5 c j 1n*"ff *tr * 'iåt tt * å f r_, tr urn q,? jr gn,j * l. -'? gi.j ry ** *r* d; s-.{.i..*"-l 1l G r..r,i*r.i*'i- Sig,.u - j''; -ll-i*.lr**t}t" LJ ** JgS*Iå* * e ** æ M w,* æ.*j?**as i*t#"*t#*.3}"* * % æ æ w we w t r 95 *r s7i1*. s* h n;*. * 3 n St ed-n T'tæff1 *r T*i*.er.#11- t aff, er j t=,,"py *r s å,fl v ** *#*f ar* *n * S **.rreand *&a?'1{r}?'} *. * -i # *r "'r -t Å v s. J i-. 7{ **- s.#*f art *n *kåh s t #rwr*rrns-n_d. Gl * rr* ete.v'-ll?ift'_r t*". t l*urnie s * er $1ri? s Tåmn*tr?1s_nd [ 81 -i ",\,, j 1' i;'!';rli \''ii# 1).'{,r,i' ','liilili, l,ii;iå., )i. li''.,i', ii- '',i,'. ' ;i.;,". r.-.l,,..,, r..' if'. ri, i....;.;ii..i -'.irr t j;i,!t..j l.l;i J ii-l1! -;.i i_-. 4..i;"t.i 'r,li!,i ',i'il l. 4 aj'.t,. r, ',..ii. r ill,..;"1,i'tii;i,];a 'l \i ',.,;liird l'..irr.i '!...t.l '.',;i'!;,li. 'i.,. li I..- t " ri,l. j i -'ili.rl.l'!{ t-,$ iifrs;, -t.1 r;;ii;.;,i,t-=li l'i,4. ';å,ffi

40 iil' ' -i' j 1.1{r'L.i. lt J'j,n{l*rs Bry-r*s#3? $i*.-.i_,*åv -f*fi#3"s*å3 Fgpe F,ent,x*n nl s ruun*.,**a*b åø*" s #r1 o, F**"*r Fri*rå*hs*r1 o #1 *rt *enå *3 s cn *nr*n 3r''æs *1 * T *æq TJi n'l q å.) Å-J'v,9"* l\# å9.l- 'v -L r..t ''JJ-J* e B ert *1 Tcll e s en Jch&n?es Jørg *_s *n Såuer iialvrys *ri " ;*å*r *]r;"å s* sxls en 3åø31_ *3o n Even Lars trr * -GalIi*1s Je*eh$s31. TJ'r'iia T'j{c-iq*.1 ij-ti-j rr' j"j -Lt-,j-U\j.Lå+ T rvrcq TaconseItr* j* 3--.J L F ed e. Iian s en Si v er La. s ej- * Hc. 3T{*}# i4 g! r;*r s en *ie 'Icrtrsn" nf *n.s ",{ ** *- * Frix-t s riå'*n*å**r* *." ;iåm"*n o r; s *tlt * Gu"n*. *r '*1 * *x1 e I,'ia* x ',3ut* *rt?is *rå *s';nd" årnes *rå *nsn }lessrits en Tr.å '?r * ir i =tri u+- s r T*r,g *g? {; Tiie*a 3al-l *stæ J cns Chri. s* ååns *n JnEv*ld # qw. J #16*å? 3v*rs *3r Lqro *1* J sns s33?å* sb;f e?*rgå * T*y=gr ånis *rå * Gu ååd. er t} ev $ en o An*-*r,s frøy*n $ **. igz** 3- # f*\.t *TJ-*" s *?1 * Fr'y" L,LJL L-{ * -l -;- tij tt -,J ens \J i; l\r \lj,å en I,arE ånd.ers en T* s t *n?*r*hå lds *ffi * ly t. l';",-!' ' * ] 'l ' =..'..l. ria 't"t'.,!4,,i;å.,.+ i'1 j.i.i.'i'.. ;,,jj;._;rr* iia ''..\ttt.';'t.i',r'l.,j.,i 1i-iii! ',;.i;i ',,'.';,,.a1..ii...,,' t,.it,.li,j; rlriirj,'..itl;i il;;!il. l,'i.i.1!fa, l;.j r.i! ',,,'i.tl,,,,,,;.f.,..;iti ',,.,iija., i,i'rd ;!.it;. riiiiiai' j, r'r-1 Knuå *n?ns *3? o?*r *3.åi-C lii ei s er AN Gu* *r E *nt u en".?cr tr*ndrå*}",# en Tor cii l-d. T*r"gå e $ en " *å * J* *";s en * Gisle F*u*J-selr Hll- ås?s *L,#;ns *i * iæd *r s Ki øah *ffg * 'lu.d sr H"* j *rs *r1 *,.),/ *r tf if i;1. I ",l /rl.i I ".Lllil ^ "t-!4.

41 *l"- åe*tre 1r v ffl_sen \J- i'ji e3 s *n'l'r-n*- s *n "*=.'*r;.1-_ *y **_* Gn*- *r T*3.*hiå* s *?? #?rås**n -3e**bserl *l-ie Larses?u # *tyi "-*- j By*?s ] Y *mty * Y *"yw k^ * T**n*r * frå#*rå*h. H*#x?iås *n sal_ \F & #æns * *n s #s?.3tå *l- s C}råst*Fh"*trs æ3å -^att Ja" ili xrå*h$ *ri * 3{av#r s e3ix13 * y}ær ång an*"før* I'eC ** u#j qy ert esr h* ed * * s*n f åncå * * et,fi stx'e ts *r *nt *e st-cns sst * Doå*v, *sttund"s*fte,t 'v LiL L'å \ Th*rna* å*.r i en $ *n j æn Gi- *"-rn l*r-ralåæs?*rgår"s *n" * SanrJ"er L'ar s *ri.. \? 5åv*r ian$ syig utcilasl.n es J*sT)*r$ en * t,,-". Å{ r'i tq,l.\jl \,f,l 'li

42 ,..ji'åandals folderl".i{andel og l{ærlng T.ørrls Christensens Erche - h-a1$ler med, ', i storlast og Ejer sktrbspafter "t,, Ånders Rasnru-s n - _ I?o_*" slg rned adschilllg.,0 Kiøbmand schab FrlderiehJørgen}?1th- -- $klpper L{ad"z Hlelsen - Hegelund Nlelsen - æ**ij}j Sklpper. vå r. - -nåerer stg ved $øefarten Feder Sørenssn Løngøe- - Sklpper.,.. Thoraas lvladsen _ ll"-af er med adschilltg smaa s*a*"* Madsen $tlernsund- seder T{erldrlchsyn Sud.e- Søren Pedersen Kleven - - *åf.!iåt;u uø*r**tlr,. ' li Y vahre. JørgenlVii.ehel-sen - - å Sklpper., And er"s, Nl el-sen Riå,berg-.. Ånfers Hans rl - ' Jgns Åtåe3sen o'. p æ -r!,ir æ F I *'* æ # * k T{c*d-råci. Claussn* w æ æ s w * æ, *le fiansen Svinør. - - Bgrt*l ilhristsphrgrse& 'r.,r æ & æ k -de *,* æ Rasn'ius Js8.c?rsgn r*, æ * * ræ * æ æ * a æ *sf & ffit*t *åg *ø*fart*n?andl er 3ned. srns-als s t $i{åpp slt, * *kåpp sf * \y \J f q*' $ $ i 'i 4*{å )g.il

43 a Trl **? *f å*rd s T* 1,*, *y l_ * i{an* *3 CIg }tr*rång #sbrå *1 g{år s *b*æ?, it.;a it E.rA* v *h s *n $rnåt Ra s$?rj_ffi # 1æ.us e3å '', T*rchål Ånd *r s *n qval_ * Hår.er Ciri- s t *ns *n ft_?r,r,si_d..' I'ars Lar s sn -fær e Hråeh Eå *irs e3? Iiaråg s t ed. 3.[å *l- s frøy*n$ en Dren6 * F *eå*r Hl å a s en Lvnsdal *#i F*{} 1+v Fåærer såg 8"31e før *r aec. bas** faæi#j*r fj.sch v*c #øefar***u *S and,rs #333&s,* *g fæ*.*?-eh.a * * Sslvc Lars en sch*me?*st erå Sst *ns *n *Løænests" Jec*b jac *h s *s? Bi ørn*s ta *l-s th.rå st *ns en" Grab* *" Cl- e i.ti el s *n qvaland * jacob Lar$ er?* t1 i e1j e ÅnCb Lør$ en i{i c o lau s Lar s er. Srnå th saar ecå s Rigt ig *f t *r -b ef inel ende Bøg er *& ååanåtaller?*stæris fra *h'i stiians ands Ra*.d-strr*o *g A6 Junj &ri iv,schrøå*r Ag, }'{ct sr.sgr. 'l f-7 '"'1 fl å {cc tg yåe i ens en..r..,9 'l llr "'. ",i-,". Ll l }; J!i, t,å d ir'-

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov (\i { REVISIOSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR. HD HØEGH.CULDBERGS GADE 67. SOOO ARHUS C Ejerfreningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskv Årsrapprt 27 Freningsplysninger Freningen Ejerfreningen

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

Kirke!"#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3

Kirke!#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 Kirke!"#$%& SVENSTRUP KIRKE ELLIDSHØJ KIRKE '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453 August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 ! Til eftertanke... K OLOFON "#$%&'()*&+,-*.#/&0,)1 2&3#.4&*0$5*&3&,#,

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD AVREP STEN h Foå 2015 ELEVARTIKLER P Bch æ fø j o h! o o å Cu??? 90 % å jo f u o S æ o DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI AR KØBT NY GÅRD LANDMAND EJENDOMS MEDJÆLPER T S D I S N SIDE Ry h J h 15 å hf øj f

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

EJERFORENINGEN LINDEVANG 7 EO

EJERFORENINGEN LINDEVANG 7 EO Ejerfrenlngen Lindevang 7e EJERFRENINGEN LINEVANG 7 E RESULTATPGRELSE FR 1. JUL1214-3. JUNI 215 G BALANCE PR. 3. JUNI 215-1- Ejerfrenlngen Lindevang 7e INHL SF RTEGNELSE Resultatpgrelse, driftsregnskab...

Læs mere

!"#$%&'()*+#*+,"$-(,#&.#"#/$+0!!()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$

!#$%&'()*+#*+,$-(,#&.##/$+0!!()+,$&)*12+*##/$#,)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %052(6&+*+$ "#$%&'()*+#*+,"$(,#&.#"#/$+0()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&*3.34*$ $ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$ $ "#$%&'()('*%+,./01 2"&%3%4%5%&63527++%&8%3 9 :";73"4""$(:,'(;*%(< =%*&%5%(>?"(8,%3@"6

Læs mere

" #$%&' &()'*)+ &', - & *. /...

 #$%&' &()'*)+ &', - & *. /... ! " #$%' ()'*)+ ', - *. /.... 01 2 0 0 3445 1. MOTIVATION PROBLEMFELT...4 1.1 PROBLEMFELT...4 1.2 PROBLEMFORMULERING...8 1.2.1 Uddybning af problemformulering...9 1.3 AFGRÆNSNING...9 2. METODE VIDENSKABSTEORI...10

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

Indholdsfortegnelse g g u S k E l e k t r i s k s i k k e r h e d S i k k e r h e d v e d i n s t a l l a t i o n e n S i k k e r h e d v e d r e n g ø r i n g e n S æ b L C D k æ E l l l P l a c e r i

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl Antallet af vandskader siden 1992 Antal skader 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Antal skader 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

Landsdækkende belysning

Landsdækkende belysning Laddæede eig Går De med aer om a åe i eer reoere Dere ærede i eer oor a i ide føgede: Laddæede eigoeer, om år i rådighed med dregig af id og eregiger. Koeere føger projeere i dør i de er færdigmoerede.

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej LOKALPLAN for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00 Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-12-1944 Fredningsnævnet 26-05-1944 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

Fuldstændigt Prospekt I nv esteringsf oreningen A lm. B ra nd I nv est A f deling 3 - Pa nteb rev e P r. 1. m a j 2006 A n s v a r f o r p r o s p e k t e t V i e r k l æ r e r h e r v e d, a t o p l y

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

!"#$% $& $ $&" ' $ '( " )& $% * %+$& )&" $&, +-$&+ % $+$&+ $%%. /0123 1 4 5 6 78 9:;: ? @ 1 A B10? C C0DEF D G7 H=I8 G7II78 J7: G= : K 7 I I77 77 77 I 77II 7 7 7: ; 7 I 7 I I 7< 7 I 7 7 7 I= 78 II77

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

YouSee Plus. ... få mere ud af dit tv '73, November 2oo9. ffitn. Kabel-tv - Bredbånd - Telefoni

YouSee Plus. ... få mere ud af dit tv '73, November 2oo9. ffitn. Kabel-tv - Bredbånd - Telefoni YuSee Plus... få mere ud af dit tv Nvember 29 '73, fn ffitn,@ Kabel-tv - Bredbånd - Telefni E Følg striberne g p frdelene ved Yu Med Kabel-tv fra YuSee kan du få meget mere dag. Med YuSee Plus kan du se

Læs mere

Vejledning. ril. lerprogram - EDB. Opma

Vejledning. ril. lerprogram - EDB. Opma Opma Vejledning ril o lerprogram - EDB Oprettelse af regnskab Det er let at ïa adgangtil den elektroniske udgave af opmålerprogrammet. Du skal ind på forbundets hjemmeside www.blikroer.dk På siden skal

Læs mere

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng.

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng. a o Matr.nr. 8 ad Fløng by, Fl@ng )o.- r vrt /ti- 7(7 åfi å[:p.:1'"**"bgu,b ful.9 o e E = f, c1 1.s,{< {t t(tc,1'1:'l '; ' Baliggenhed: '?qo, /. 7.r (7 -J 1r.t t,,u I Akacievej FlØng 264O Hedehusene DEKLARATION

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning Vi karr t bskit arbj - Spcia i iustri- og takrsig Jysk Koak Srvic tibyr at i koak- og takrsig Jysk Koak Srvic A/S hovkotor og garagaæg r bigg i Lystrup it ufor Århus. Firmat bv gruagt i 1963 som t famiifirma

Læs mere

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af Thermografirapport 2010 I l:i le7 Udarbejdet af Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia Tlf.: 76 20 75 15-36 16 83 44 www. tr.jeld-lauridsen. dk rd Undersøgdsessted: Thorsager

Læs mere

& 0 // *0 // 70 " : /"

& 0 // *0 // 70  : / ## # " # $ %& () * +, --./ 01." 231.$ *.$ * 3 *.+,. 04. 0. 0.5 & 0.5 *0.5 (6.5 70.5 80 / 06 / 09 / :-) 0 / :0 / : / ; / 20 / 8 /. 04 // 0 // ' '.' "# 0 // & 0 // *0 // (6 // 70 /" 80 /" 06 /" 09 /" :)

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Ds ese Uestet Sde sde Stlg pøe pøe, /, / og 3/, Kusus ys Kusus. //4 Vghed: 4 te lle hjælpedle: Ige hjælpedle "Vægtg": Beselse bedøes so e helhed. Alle s sl begudes ed de det e get. Alle elleegge sl eges.

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

arøo- mm tealw %tetrøø^ tøiiiti»i te. t$nfrfcgr g@8åe par^i fe# s&* 1809 m%* %%tøf #$^ig^ $f»#ai If $&$& 63, 0 H -9 é «& sr i # ^ H?

arøo- mm tealw %tetrøø^ tøiiiti»i te. t$nfrfcgr g@8åe par^i fe# s&* 1809 m%* %%tøf #$^ig^ $f»#ai If $&$& 63, 0 H -9 é «& sr i # ^ H? Mtr. nr., ejerhv, sogn: (i København kvarter) \ eller (i de sønderjydske lands- ' dele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: $»m*.jm«mb..m/m Stempel: T&^kr. øre Akt: Skab Købers

Læs mere

!" #" -."#"# %./ ' #% # %.#- *."

! # -.## %./ ' #% # %.#- *. !" #" $!"%&&"%"" '!""%"()*$ )!"%#%"%#"$ +!"%"#,' -."#"# %./ ' 0 ( $ &#/") 1##)."2&1*+.%%"# %+ #% # %.#- #*"- - 0 ( $ ' ) + - 0 $( $ &1%#"# %#&!#!"' &2#2") &2#%&&#!""%") &+!&,"%"+ %".&#/"- "&#/"-,#%".10

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

"The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence"

The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence h cy f cq Cc I Cc cy Cph, 27 ch 2009 f Cc, W p p h h 43 f h I Cc cy Cph 2013 h w fw 40 y f h 3 IC h Cph 1973, wh h f, f h f fh f h IC, h fc W pp h h IC 2013 h f y 9 p Fy 13 p 2013 f y 16 p Fy 20 p 2013

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Aktieavancebeskatningsloven 19. december 2005 V E D T A G N E L O V E A k t i ea v a n c eb es k a t n i n g s l o v en L 7 8 v ed t a g et a f F T d en 1 6. d ec em b er 2 0 0 5 F olket inget har nu v

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N BROVEJEN CHR RICHARDTSVEJ KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. O-8.2 Udvidelse af Vordingborg Kaserne Vordingborg maj 2006 20 kr. Lokalplanlægning Planloven indeholder bestemmelser om Byrådets

Læs mere

Med udgangspunkt i FIPS-197-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen. Af Mathias Vestergaard

Med udgangspunkt i FIPS-197-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen. Af Mathias Vestergaard Med udgangspunkt i FIPS-97-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen Af Mathias Vestergaard F O R O R D " " " # # " $ # % '(%) '(%) %* %* +,-.), ) ( " $ 0 2 2 + 3 $ ' {0000} $, AA ) 4555 67 +8 9 :;

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere