Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig"

Transkript

1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej, Aarhus Midtby (Byggefelt IX i Lokalplan nr. 892) 1. Resume Lokalplanen erstatter en del af den gældende Lokalplan 892, der er blevet udarbejdet i forbindelse med omdannelsen af Ceres-bryggeriet. Lokalplanområdet ligger i det sydvestlige hjørne ved krydset Dollerupvej og Ceres Allé. Lokalplanen gør det muligt, at etablere et boligbyggeri og en dagligvarebutik på samlet m² etageareal i en højde på 4 til 8 etager. I løbet af den offentlige fremlæggelse, er der indkommet 2 høringssvar. De handler om institutions-, trafik- og parkeringsforhold. Teknik og Miljø foreslår, at de fremførte bemærkninger ikke medfører ændringer i lokalplanen. Efterfølgende har bygherre bedt om en mindre tilpasning af lokalplanens bestemmelse om butikker. Teknik og Miljø anbefaler at imødekomme ønsket. 2. Beslutningspunkter At 1) Lokalplan nr. 977 godkendes til endelig vedtagelse, med de forslag til ændringer, der fremgår af indstillingens punkt 4. At 2) De indkomne bemærkninger besvares som det fremgår af indstillingens punkt 4. Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig side 1 af 7

2 3. Baggrund CF. Møller har på vegne af A. Enggaard A/S anmodet om udarbejdelse af lokalplanen, der omfatter delområde IX i Lokalplan nr. 892 for Ceres-området. Lokalplan nr. 892 indeholder ikke detaljerede bestemmelser for delområdet og er derfor ikke byggeretsgivende for dette delområde. 4. Sagsfremstilling Lokalplanområdet ligger i det sydvestlige hjørne af Ceresområdet, ved Dollerupvej og Ceres Allé. Lokalplanområdet er ca m 2 stort og er privat ejet og beliggende i byzone. Lokalplanen gør det muligt at opføre boligbyggeri og en dagligvarebutik. Bebyggelsen er udformet, så den danner en karréstruktur, med facader mod Ceres Allé, Dollerupvej og den interne vejstruktur i Ceres-byen. Bebyggelsen skal placeres i byggefelter, og der må opføres i alt m² etageareal. Lokalplanen erstatter en del af den gældende Lokalplan 892, der er blevet udarbejdet i forbindelse med omdannelsen af Ceres-bryggeriet. Ved udarbejdelse af Lokalplan nr. 892 blev det besluttet, at nogle delområder skulle detailplanlægges i efterfølgende lokalplaner. Bemærkninger til lokalplanen Forslaget til lokalplanen har været offentlig fremlagt fra den 20. august til den 15. oktober Der er indkommet 2 høringssvar, der er vedlagt indstillingen som bilag 2. Høringssvarene er indsendt af: 1. VIA University College, Skejbyvej 1, 8240 Risskov 2. DT Group a/s, Gladsaxe Møllevej 5, 2860 Søborg Høringssvarene handler om trafik og parkering samt daginstitution. Trafik og parkering VIA, der er ved at opføre en undervisningsbygning på nabogrunden, er bekymret for den kommende trafik. De opfordrer derfor til, at indretning af parkering og varetransport ved butikkerne bliver udformet, så Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig side 2 af 7

3 tilkørselsforholdene til parkeringskælderen i Ceres-byen, ikke bliver generet. Ligeledes opfordrer de til, at der generelt tages hensyn til princippet om, at Ceres-byen skal være bilfri, og at det bliver trygt at færdes i området for bløde trafikanter. DT Group, der driver Silvan og STARK med både kontorer og forretninger tæt på lokalplanområdet, er bekymret for parkeringssituationen i området. De mener derfor, at lokalplanen skal indeholde bestemmelser om flere parkeringspladser. Kommentarer Trafik og parkering for hele Ceres-området er fastlagt i lokalplan nr Den aktuelle lokalplan ændrer ikke på dette. Parkering i området sker på de enkelte grunde, og i forhold til den aktuelle Lokalplan nr. 977 sker det i parkeringskælderen fastlagt i Lokalplan nr Ud over parkering i kælderen under Ceres-grunden, er der kantstensparkering på det offentlige vejnet i området, i form af henholdsvis vinkelretparkering og længdeparkering. Parkeringen på det offentlige vejnet forventes opretholdt. Efter endt udbygning af området, reetableres Ceres Allé med længdeparkering i nordsiden af vejen. Varelevering til butikken forventes - som andre steder i byen - at foregå fra en lastelomme placeret i østsiden af Dollerupvej. På alle veje i området opretholdes der dobbeltrettet trafik. Det er derfor vurderet, at trafik til og fra parkeringskælderen kan blive afviklet uden væsentlige gener. Parkeringskravet tager udgangspunkt i den af Aarhus Byråd vedtagne parkeringspolitik. Da parkering langt overvejende skal ske i kælder, er det vanskeligt at udbygge med yderligere parkering, når området først er Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig side 3 af 7

4 bebygget. Det har derfor været nødvendigt at fastlægge et minimumsantal parkeringspladser, der skal etableres i området. Antallet er fastlagt i lokalplan nr. 892 til pladser, og tager udgangspunkt i den i forhold til parkeringskrav værst tænkelige kombination af anvendelse i området. Den aktuelle lokalplan vurderes ikke at give anledning til at ændre parkeringskravet i forhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for parkering. Der er ikke i den aktuelle sag tale om særlige forhold, der taler for et andet parkeringskrav. Den aktuelle lokalplan skal alene sikre parkering til eget område og skal ikke løse eventuelle problemer med parkering i øvrigt i området. Daginstitution VIA finder det ærgerligt, at den i lokalplan 892 anførte arealreservation til et dagtilbud/en daginstitution er opgivet. De mener, at en tæt fysisk forbindelse mellem en daginstitution og VIA kunne skabe et tæt samarbejde mellem VIAs pædagoguddannelse og arbejdet i en daginstitution, hvor pædagogisk nytænkning kunne afprøves i forholdet 1:1. Kommentar Teknik og Miljø har forelagt bemærkningen for Børn og Unge, der har svaret følgende: Børn og Unge fik som nævnt oprindeligt stillet en arealreservation i udsigt i forbindelse med planerne for omdannelse af Ceresgrunden. Arealreservationen, som ligger på privatejet areal, blev opgivet på baggrund af en konkret vurdering af behovet for arealreservation, herunder tidsplanen og muligheden for at løse den fremtidige pasningsopgave i midtbyen, med allerede vedtagne projekter og planer. I forhold til ordlyden i indstillingen om at placere fremtidige dagtilbud et andet sted i bydelen, skal bydelen opfattes mere bredt end blot byomdannelsesområdet på Ceresgrunden. Børn og Unge ser således muligheder i at arbejde for en eller flere Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig side 4 af 7

5 arealreservationer i forbindelse med den kommende lokalplanlægning af Amtssygehusgrunden. I forhold til VIA s ønske om at indgå et forpligtende samarbejde med Børn og Unge om afprøvelse af pædagogisk nytænkning i den pågældende daginstitution i forholdet 1:1 og at fungere som en art ressource- og videnscenter, er det Børn og Unges opfattelse, at et sådant samarbejde ikke afhænger af opførelsen af en daginstitution på Ceres-grunden, men kan etableres med en eller flere af de øvrige institutioner, som ligger i nærområdet allerede i dag. 5.3 Forslag til ændringer i lokalplanen Teknik og Miljø foreslår, at de fremførte bemærkninger ikke medfører ændringer i lokalplanen. Bygherre har foreslået nogle mindre justeringer af lokalplanens bestemmelser, som Teknik og Miljø anbefaler at imødekomme. Det drejer sig om følgende: 3 Stk. 3 Nuværende bestemmelse: Tre butikker med udsalgsvare på op til 200 m² pr. butik. Bliver ændret til: Der kan være udvalgsvarebutikker med et samlet maksimalt areal på 600 m². Hver enkelt butik må højst have et areal på 200 m². 8 Stk. 6 Høringsudgave: Nuværende bestemmelse: For dagligvarebutikken på m² gælder, at der kan placeres et skilt mod Dollerupvej og et mod Ceres Allé på op til 1,1 x 2,3 m. Skiltet skal placeres på butikkens facader. Bliver ændret til: For dagligvarebutikken på m² gælder, at der må være skilte på facaden mod Dollerupvej og skilte på facaden mod Ceres Allé. Skiltene må maksimalt have en Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig side 5 af 7

6 samlet størrelse på 0,6 m x 3,2 m på hver facade og skal placeres på butikkens facader. 6. Strategi for borgerinddragelse Det er blevet vurderet, at der ikke var behov for yderligere tiltag om borgerinddragelse udover den lovbestemte procedure og den normale praksis for lokalplanlægningen i Aarhus Kommune. 7. Konsekvenser for ressourcer Den kommunale økonomi Der er ingen konsekvenser for den kommunale økonomi ved at vedtage lokalplanen. Miljøvurdering I henhold til 4 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der truffet afgørelse om, at lokalplanen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planerne fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan eller mindre ændringer i gældende planer og ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet jf. lovens 3, stk. 2. De væsentligste påvirkninger er vurderet ud fra kriterierne i bilag 2 i form af både varige påvirkninger og kumulative forhold. De vurderede påvirkninger berører emnerne: Spildevand, grundvand, virksomheder, jordforurening og - håndtering, trafik (særskilt for trafikstøj), klimatiske forhold samt arkitektoniske forhold. Det er vurderet, at påvirkningerne ikke er væsentlige. Kristian Würtz / Erik Jespersen Bilag Bilag 1: Forslag til Lokalplan nr. 977 Boligområde ved Dollerupvej, Aarhus Midtby, (Byggefelt IX i Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig side 6 af 7

7 Lokalplan nr. 892) Bilag 2: Bemærkninger til lokalplanen indsendt under den offentlige fremlæggelse. Tidligere beslutninger Byrådet vedtog den 13. august 2014 at offentliggøre Forslag til Lokalplan nr Byrådet vedtog den 25. september 2013 Lokalplan nr. 948, Boligområde ved Ceres Alle (Ceresgrunden), Aarhus Midtby. Byrådet vedtog den 22. januar 2014 forslag til Lokalplan nr. 969, Boligområde ved Dollerupvej, Felt VIII i Lokalplan nr Byrådet vedtog den 9. november 2011 Lokalplan nr. 892 for Ceres-området. Sagsnummer: 14/ Center for Byudvikling og Mobilitet Tlf.: E-post: Lix: 40 Sagsbehandler: Carsten Lützen Tlf.: E-post: Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig side 7 af 7

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. maj 2014 Valg af placering af stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby i henhold til Kommuneplan 2013. 1. Resumé I forbindelse

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 er fremlagt i perioden 05.03.203 til 07.05.203. Har du indsigelser eller ændringsforslag

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Stationsområdets nordlige del, Køge

Stationsområdets nordlige del, Køge Offentligt fremlagt til den 26. maj 2015 Lokalplan 1049 Stationsområdets nordlige del, Køge Tillæg nr. 14 til Køge Kommuneplan 2013-2025 Forslag 2015 Offentlighedsperioden Lokalplanforslaget er offentligt

Læs mere

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Marts 2015 12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Den 10. januar 2014 sendte John Menke 10 spørgsmål om Torveparkeringen og Rådhusgade. Ib Nielsen har sendt 6 spørgsmål om

Læs mere

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2 Høje p stru Taa rd leva Bo u Høje Taastrup Station et strøg g r e Dalb Høje Taastrup Boulevard Lokalplan 2.13.1.24 Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup CITY 2 2 Høje-Taastrup

Læs mere

Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010. Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG

Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010. Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010 Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG FREMLAGT I OFFENTLIG HØRING I PERIODEN 10.03-05.05.2010 Forslag til kommuneplantillæg 3-2009 for Haderslev

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 13-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 13-08-2015 17:00 1 (Åben) Strategi for kommuneplanlægning...3

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Ordinært møde Dato 16. august 2012 Tid 16:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen (V) Paul

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2015-19

Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Center, Sønderbrogade 16, Horsens VH/SWJ Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Hvidbog - behandling af høringssvar vedrørende lokalplanforslag nr. 072 for Gyldenstens Vænge Syd.

Hvidbog - behandling af høringssvar vedrørende lokalplanforslag nr. 072 for Gyldenstens Vænge Syd. Hvidbog - behandling af høringssvar vedrørende lokalplanforslag nr. 072 for Gyldenstens Vænge Syd. Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning 1. Ditte og Ronni Hansen. Gyldenstens

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 736 Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand Se endvidere lokalplan nr. 584 KONGSBAK INFORMATIK November 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Helenelyst,

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 17:00-17.45 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø,

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. marts 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forvaltningen for Plan og Byg Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forslag til: Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2005 for Værløse Kommune og Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2001 for Farum Kommune

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere