Forslag til budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til budget 2011 2014"

Transkript

1 Forslag til budget Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Bilag ØU pkt. 07_02 Forslag til budget Region Hovedstaden

2 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning Det samlede budget Oversigt over det samlede budget Forudsætninger for budgetlægningen Aftale om regionernes økonomi for Hospitals- og psykiatriplan Udgiftsudvikling og bevillingsoversigt Bevillingsområder Amager Hospital Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital Frederiksberg Hospital Frederikssund Hospital Gentofte Hospital Glostrup Hospital Helsingør Hospital Herlev Hospital Hillerød Hospital Hvidovre Hospital Region Hovedstadens Apotek Region Hovedstadens Psykiatri Rigshospitalet Sundhedsområdet/fælles Praksisområdet Social- og specialundervisningsområdet Socialpsykiatri Region Hovedstaden Handicap Regional udvikling Administration Investeringsbudget Indtægter og finansielle poster Bevillingsregler Obligatoriske oversigter Bilag 1. Økonomi og kapacitet på social- og specialundervisningsområdet

4 4

5 Indledning Region Hovedstaden har pr. 1. januar 2010 i alt 1,7 mio. indbyggere og omfatter geografisk de 29 kommuner i hovedstadsområdet. Regionen har godt ansatte og et nettoudgiftsbudget på 32,7 mia. kr. Region Hovedstadens styrende organ er regionsrådet, som har 41 folkevalgte medlemmer. Regionens administrative hovedsæde ligger i Hillerød. Regionernes opgaver og finansiering er opdelt i tre områder: Sundhed, Social- og specialundervisningsområdet og Regional udvikling. Region Hovedstadens opgaver finansieres gennem bidrag fra staten og kommunerne. Bidragene fra staten består dels af et bloktilskud og dels af aktivitetsbestemte tilskud. Kommunerne skal bl.a. betale for de ydelser, deres egne borgere modtager på regionens institutioner inden for socialområdet. Derudover skal kommunerne også være med til at finansiere sundhedsvæsenet og det regionale udviklingsområde. Fastlæggelse af de årlige kommunale grundbidrag og udviklingsbidrag sker efter drøftelse i kontaktudvalget mellem regionen og kommunerne i regionen. Regionsrådet har vedtaget politikker, strategier og handlingsplaner på en lang række områder, som medgår i grundlaget for regionens budget, herunder bl.a. hospitals- og psykiatriplanerne. Region Hovedstaden har landets største sundhedsvæsen med 12 hospitaler, Region Hovedstadens Psykiatri og praksisområdet. Hospitalerne og psykiatrien skal primært betjene borgerne, som bor i regionens område, men flere af hospitalerne har også specialiserede opgaver, hvor de betjener borgere uden for Region Hovedstaden. Region Hovedstadens praksissektor består af omkring praktiserende læger og godt praktiserende speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer mv. Praksissektoren varetager næsten alle indledende henvendelser til sundhedsvæsenet. I sundhedslovgivningen er der lagt vægt på samarbejdet mellem region og kommuner for at sikre sammenhængende patientforløb. Samarbejdet dokumenteres i de obligatoriske sundhedsaftaler, der er forankret i det regionale sundhedskoordinationsudvalg, hvor både regionen og kommunerne er repræsenteret og endvidere også repræsentanter for almen praksis. 5

6 Socialpsykiatrien er efter lovgivningen henlagt under kommunernes myndigheds- og finansieringsansvar. Området omfatter blandt andet botilbud til sindslidende samt misbrugsområdet. Region Hovedstaden driver en række tilbud på området efter aftale med kommunerne. Kapacitet og sammensætning af de socialpsykiatriske tilbud tilpasses på baggrund af årlige indberetninger fra kommunerne om forventet behov og forbrug. Kommunerne har også myndigheds- og finansieringsansvar for handicapområdet og specialundervisningen af handicappede børn, unge og voksne. Region Hovedstaden har efter aftale med kommunerne ansvaret for at drive dagog døgninstitutioner, aflastningstilbud, sikrede afdelinger, beskyttet beskæftigelse, botilbud til voksne, forsorgshjem og krisecenter. Region Hovedstaden har ansvaret for at drive de mest specialiserede lands- eller landsdelsdækkende undervisningstilbud for både børn, unge og voksne. Regionen har ansvaret for specialundervisning og specialpædagogisk bistand for personer med tale-, høre- eller synsvanskeligheder. Regionens opgaver på social- og specialundervisningsområdet tilrettelægges på baggrund af en rammeaftale, der indgås mellem regionen og kommunerne. Det regionale udviklingsområde finansieres dels via et statsligt bloktilskud, dels via et kommunalt udviklingsbidrag. Vækstforum for Region Hovedstaden står for regionens erhvervsfremmeindsats, herunder EU s strukturfondsmidler til fremme af regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Dette sker på grundlag af den af Vækstforum udarbejdede erhvervsudviklingsstrategi og den med regeringen indgåede partnerskabsaftale. Regionale midler disponeres efter godkendelse af regionsrådet. Region Hovedstaden har ansvaret for Øresundssamarbejdet og deltager derudover i internationale samarbejder, bl.a. i det såkaldte STRING-samarbejde, som omfatter Øresundsregionen, Slesvig-Holsten og Hamborg. En overordnet regional udviklingsplan (RUP) er godkendt af regionsrådet i juni Som opfølgning herpå har regionsrådet i juni 2009 vedtaget en handlingsplan, som indeholder initiativer inden for infrastruktur, uddannelse samt natur, miljø og klima, der gennemføres i 2010 og I relation til kollektiv trafik dækker Region Hovedstaden sammen med Region Sjælland de fælles administrative udgifter til trafikselskabet Movia og har derudover det økonomiske ansvar for nogle enkelte regionale buslinjer samt lokalbanerne i regionen. Derudover omfatter de regionale udviklingsopgaver kortlægning af jordforurening, oprensning af forurenede grunde, råstofplanlægning og Agenda 21- arbejde. 6

7 1. Det samlede budget 1.2 Oversigt over det samlede budget Regionens økonomiske balance for 2011 fordelt på de tre områder sundhed, socialområdet og regional udvikling fremgår af nedenstående oversigt. Oversigt over udgifter og finansiering Regional Sundhed Socialområdet Mio. kr., 2011 pl udvikling I alt Nettodriftsudgifter ,7-67,1 801, ,4 Investeringsudgifter 1.401,8 32,1 0, ,9 Fordelte administrationsudgifter 973,1 22,0 78, ,8 Renter 84, ,8 Udgifter til finansiering ,4-12,9 880, ,8 Statslige og kommunale tilskud ,5-880, ,3 Finansforskydning lån og tilgodehavender -146,3-146,3 Forbrug af likvide aktiver -225,5 12,9 0,3-212,2 Finansiering i alt ,4 12,9-880, ,8 Balance 0,0 0,0 0,0 0,0 I oversigten indgår udgifter og finansiering for de tre områder. Oversigten viser samtidig den likviditetsmæssige virkning af budgettet. Med de anførte beløb vil regionen overholde forudsætningerne i aftalen mellem Danske Regioner og regeringen om regionernes økonomi for Det samlede budget for de tre områder indebærer et likviditetstræk på 212,2 mio. kr. Heraf er indarbejdet et likviditetstræk på 225,5 mio. kr. for sundhedsområdet. Beløbet er nettovirkningen af den forudsatte likviditetsopbygning og likviditetstræk. Den forudsatte likviditetsopbygning på sundhedsområdet vedrører især tilbagebetaling af underskud 2009 på 122 mio. kr. for hospitalerne samt hensættelse af midler til kvalitetsfondsprojekter på 319 mio. kr. Det forudsatte likviditetstræk på sundhedsområdet vedrører investeringsbudgettet (-558 mio. kr.), driftsprojekter (-12 mio. kr.), bidrag til bløderudligning (-16 mio. kr.), nettofinansiering vedrørende renter (-77 mio. kr.) samt øvrige poster (-4 mio. kr.) I forbindelse med opgørelse af likviditetstrækket på sundhedsområdet indgår hensættelsen på 319 mio. kr. til kvalitetsfondsprojekterne som likviditetsopbygning, som har været forudsat i forbindelse med økonomiaftalen for Derudover er der i overensstemmelse med hidtidig budgetteringspraksis for- 7

8 udsat fuld refinansiering af afdrag på lån i budgetoverslagsårene. Såfremt der sker ændringer i de statslige retningslinjer på området vil opgørelsen af kassebeholdningen kunne påvirkes negativt. Finansforskydning vedrørende tilgodehavender udgør 146,3 mio. kr., der vedrører frigivelse af deponerede midler, heraf Nesa-midler på 143,8 mio. kr. Beløbet disponeres til investeringsudgifter. Som konsekvens af økonomiaftalen for 2011 mellem regeringen og Danske Regioner er der afsat beløb til bl.a. aktivitetsvækst og medicin på hospitalerne samt stigende udgifter på praksisområdet. Det har samtidig været nødvendigt at tage højde for merudgifter til andre områder, hvor udgifterne er svært afviselige. For at opnå balance gennemføres effektivisering ved besparelser på hospitalerne, Region Hovedstadens Psykiatri og Region Hovedstadens Apotek samt besparelser vedrørende indkøb og administration. Ændringerne på sundhedsområdet i forhold til budget 2010 gennemgås nærmere i afsnit 2 om forudsætninger for budgetlægningen og afsnit 3 om udgiftsudviklingen og bevillingsoversigt. Det samlede bruttoudgiftsniveau på social- og specialundervisningsområdet er 0,9 mia. kr., som finansieres via takstbetaling fra kommunerne. Det samlede udgiftsniveau for regional udvikling er 0,9 mia. kr., der finansieres via bidrag fra staten og kommunerne. Den største udgiftspost inden for regional udvikling er regionens tilskud til kollektiv trafik. Med hensyn til låneoptagelse og afdrag er der i 2011 anvendt økonomiaftalens forudsætninger, hvor der efter lånedispensation kan optages lån til refinansiering af afdrag på gæld. I den samlede oversigt på næste side er gengivet oversigt over nettoudgiftsbudgettet for virksomhederne 2011 samt skøn for budgetoverslagsårene

9 Udgiftsbudget 2011 og budgetoverslag samt finansiering Mio. kr., 2011-pris- og lønniveau Bevillingsniveau B 2010 (10-pl) BF 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 Virksomheder sygehusbehandling , , , , ,0 Amager Hospital 370,3 351,5 349,7 349,7 349,7 Bispebjerg Hospital 1.378, , , , ,8 Bornholms Hospital 368,7 365,3 363,5 363,5 363,5 Frederiksberg Hospital 629,5 632,4 629,2 653,9 653,9 Frederikssund Hospital 202,4 230,9 229,7 229,7 229,7 Gentofte Hospital 1.067, , , , ,9 Glostrup Hospital 1.328, , , , ,7 Helsingør Hospital 163,2 173,0 172,2 172,2 172,2 Herlev Hospital 2.391, , , , ,0 Hillerød Hospital 2.100, , , , ,9 Hvidovre Hospital 1.948, , , , ,6 Region Hovedstadens Apotek 80,9 77,2 76,5 76,5 76,5 Region Hovedstadens Psykiatri 2.596, , , , ,8 Rigshospitalet 3.855, , , , ,9 Sundhedsområdet, fælles 3.382, , , , ,9 Sygehusbehandling uden for regionen 1.002,2 990,6 990,6 990,6 990,6 Fælles driftsudgifter m.v , , , , ,3 Praksisområdet 6.697, , , , ,9 Praksisområdet 6.697, , , , ,9 Socialpsykiatri (Region Hovedstadens Psykiatri) -13,7-16,4-16,4-16,4-16,4 Institutions og virksomhedsniveau (netto) -13,7-16,4-16,4-16,4-16,4 Region Hovedstaden - Handicap -57,4-50,6-50,6-50,6-50,6 Institutions og virksomhedsniveau (netto) -57,4-50,6-50,6-50,6-50,6 Regional udvikling 771,5 801,7 797,7 789,9 789,8 Kollektiv trafik 445,3 463,3 480,7 481,1 480,4 Erhvervsudvikling 121,7 126,0 118,1 115,2 115,6 Miljøområdet 129,1 131,8 123,7 120,5 120,8 Øvrig regional udvikling 75,4 80,6 75,2 73,0 73,0 Administration 1.004, , , , ,8 Sundhedsområdet 908,3 973,1 973,1 973,1 973,1 Socialområdet 21,1 22,0 22,0 22,0 22,0 Regional udvikling 75,2 78,6 78,6 78,6 78,6 I alt driftsvirksomhed , , , , ,2 Investeringer Investeringsbudget, sundhedsområdet 1376, , ,4 692,6 748,5 Investering, social og specialundervisning 23,94 32,1 32,1 32,1 32,1 Investering i alt 1.400, , ,4 724,6 780,5 Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt , , , , ,8 Finansiering Finansiering, sundhed , , , , ,4 Finansiering, regional udvikling -845,3-880,8-876,7-868,9-868,9 Renter 56,6 84,8 104,7 113,1 118,2 Forbrug af likvide aktiver -302,7-212,2 202,1 279,1 139,4 Ændring, kort- og langfristede tilgodehavender -146,8-171,8-145,8-78,8 0,0 Afdrag på lån 312, ,8 274, , ,1 Lånoptagelse -414, ,3-274, , ,1 I alt finansiering , , , , ,8 9

10 Regionerne gik i 2009 over til omkostningsbaserede bevillinger på sundhedsområdet. Social- og specialundervisningsområdet samt det regionale udviklingsområde har siden 2007 været bevilget efter omkostningsprincipper. Baggrunden for at overgå til omkostningsbaserede bevillinger var et ønske om at fremme fokus på opretholdelse af kapitalapparatet samt skabe øget bevidsthed om effekten af nyinvesteringer. I økonomiaftalen for 2011 mellem regeringen og Danske Regioner er udgangspunktet på sundhedsområdet baseret på udgiftsprincipper. Det indebærer, at regionerne fortsat skal kunne opgøre deres udgiftsbudgetter. Omkostningsbevillinger indebærer, at der arbejdes med supplerende, økonomiske elementer i styringen af økonomien. Der lægges mere vægt på egentlige driftsøkonomiske elementer. Således er afskrivninger en del af det økonomiske styringsgrundlag. I det udgiftsbaserede system periodiseres udgifter efter, hvornår der er en tilhørende betaling. I det omkostningsbaserede system henføres forbruget til det tidspunkt, hvor ressourcerne forbruges i produktionen af ydelser. De omkostningselementer, som indgår i budgettet for 2011, er: Optjening af feriepenge Optjening af tjenestemandspensioner Forskydninger i lagerbeholdninger (for visse, større lagre) Afskrivninger vedrørende aktiver - samt for det sociale område også forrentning af aktiver. Indregningen af disse omkostningselementer i budgettet medfører hverken reduktion i det økonomiske råderum eller likviditetsbelastning.

11 Omkostningsbevilling 2011 og budgetoverslag Mio. kr., 2011-pris- og lønniveau BF 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 Område Bevillingsniveau Virksomheder sygehusbehandling , , , ,5 Amager Hospital 363,7 361,9 361,9 361,9 Bispebjerg Hospital 1.558, , , ,9 Bornholms Hospital 385,9 384,1 384,1 384,1 Frederiksberg Hospital 661,1 657,8 682,5 682,5 Frederikssund Hospital 255,9 254,7 254,7 254,7 Gentofte Hospital 1.222, , , ,0 Glostrup Hospital 1.320, , , ,8 Helsingør Hospital 179,9 179,1 179,1 179,1 Herlev Hospital 2.828, , , ,9 Hillerød Hospital 2.133, , , ,2 Hvidovre Hospital 1.808, , , ,5 Region Hovedstadens Apotek 88,1 87,4 87,4 87,4 Region Hovedstadens Psykiatri 2.704, , , ,8 Rigshospitalet 4.192, , , ,8 Sundhedsområdet, fælles 3.741, , , ,1 Sygehusbehandling uden for regionen 990,6 990,6 990,6 990,6 Fælles driftsudgifter m.v , , , ,6 Praksisområdet 6.885, , , ,9 Praksisområdet 6.885, , , ,9 Socialpsykiatri (Region Hovedstadens Psykiatri) -5,8-5,8-5,8-5,8 Institutions og virksomhedsniveau -5,8-5,8-5,8-5,8 Region Hovedstaden - Handicap -13,5-13,5-13,5-13,5 Institutions og virksomhedsniveau -13,5-13,5-13,5-13,5 Regional udvikling 802,0 798,0 790,2 790,1 Kollektiv trafik 463,3 480,7 481,1 480,4 Erhvervsudvikling 126,0 118,1 115,2 115,6 Miljøområdet 132,1 124,0 120,8 121,1 Øvrig regional udvikling 80,6 75,2 73,0 73,0 Administration 978,4 978,4 978,4 978,4 Administration 978,4 978,4 978,4 978,4 Omkostningsbevilling i alt , , , ,7 Virksomhedernes investeringsramme 149,4 149,4 149,4 149,4 11

12 2. Forudsætninger for budgetlægningen 2.1 Aftale om regionernes økonomi for 2011 Sundhed Aftalen om regionernes økonomi for 2011 har taget udgangspunkt i, at aftalen om genopretning af dansk økonomi indebærer en tilførsel til det samlede sundhedsområde med i alt 5 mia. kr. i perioden 2011 til Det er blandt andet forudsat, at der fremadrettet skal fokus på en mere afdæmpet aktivitetsvækst end i de seneste år, hvilket også skal afspejle sig i en skærpet prioritering af nye behandlinger og ny medicin i den regionale styring. Der skal inden for rammerne af den aftalte vækst være plads til at prioritere behandling af flere nye patienter med henblik på at fastholde korte ventetider for patienterne. For aktivitetsniveauet i 2011 gælder, at der i forhold til 2010 forudsættes realiseret en aktivitetsvækst på 3 pct. I aftalen indgår finansiering af aktivitetsvæksten på landsplan på 0,6 mia. kr. idet det forudsættes, at der indhentes produktivitetsforbedringer svarende til 2 pct., der for regionen udgør 380 mio. kr. i aktivitetsværdi. Herudover indgår 0,9 mia. kr. til regionerne til vækst i øvrigt på sygehusområdet (medicin m.v.) Økonomiaftalen indebærer, at Region Hovedstadens råderum på driftsbudgettet i 2011 forøges med 742 mio. kr. i forhold til Beløbet tilføres regionen som en forhøjelse af bloktilskud og øvrig finansiering på sundhedsområdet, jf. oversigten nedenfor. Udvikling i finansiering på sundhedsområdet Mio. kr., 2011-priser Beløb Finansieret vækst i økonomiaftale 627 Overgangsordning og forskningstilskud -72 Bloktilskud m.v., øvrige ændringer 141 Ny lovgivning m.v. (DUT-sager) 46 I alt 742 Forøgelsen af det samlede råderum på 742 mio. kr. indbefatter blandt andet 627 mio. kr., som er regionens andel af økonomiaftalens forudsætninger om aktivitetsvækst på hospitalerne og på praksisområdet. Regionens råderum nedsættes med 72 mio. kr. som følge af aftrapning af overgangsordningen og forskningstilskud. Heraf vedrører 55 mio. kr. overgangsordningen, hvorefter regionen over en årrække via bloktilskuddet modtager betaling fra andre regioner som kompensation for det beregnede underskud på sundhedsområdet. Omlægningen af det særlige statstilskud til forskningsopgaver udløser en reduktion på ca. 17 mio. kr. i

13 Derudover udløser ændringer vedrørende bloktilskudsfordeling og grundbidrag en forhøjelse på 141 mio. kr. for Region Hovedstaden, der skyldes at regionen har større befolkningsandel i forhold til de andre regioner end tidligere. Endelig fører korrektion i henhold til det udvidede totalbalanceprincip (DUT-princippet) for virkning af ændringer i regelgrundlaget til en forøgelse af regionens råderum med 46 mio. kr. Den samlede stigning i Region Hovedstadens råderum udgør herefter 742 mio. kr. i Investeringsbudgettet på sundhedsområdet i 2011 indeholder som udgangspunkt den forholdsmæssige andel af den aftalte finansiering ved bloktilskud på mio. kr. Det giver en ramme til regionen på mio. kr. Heraf hensættes 319 mio. kr. til medfinansiering af projekter med tilsagn fra kvalitetsfonden. Beløbet er budgetteret som likviditetsopbygning og indgår ikke i investeringsrammen. Derudover afsættes 144 mio. kr., som tilvejebringes ved frigivelse af deponerede Nesa-midler og i øvrigt 558 mio. kr. ved træk på likviditeten. Der afsættes dermed i alt mio. kr. på sundhedsområdet i 2011, jf. følgende oversigt: Investeringsbudget 2011, Sundhedsområdet Mio. kr priser Beløb Bloktilskud NESA midler 144 Likviditetstræk (godkendte sager) 192 Yderligere likviditetstræk 366 Hensættelser til medfinansiering af kvalitetsfondsprojekter -319 I alt, Rådighedsbeløb Sundhedsområdet I budgetoverslagsårene budgetteres svarende til bloktilskudsfinansieringen på mio. kr. samt svarende til anvendelse af de frigivne Nesa-midler på henholdsvis 144 mio. kr samt 76 mio. kr. i Endelig forudsættes et yderligere likviditetstræk, der betyder, at investeringsbudgettet i alt udgør mio. kr. i 2012, 693 mio. kr. i 2013 og 749 mio. kr. i Social- og specialundervisningsområdet Social- og specialundervisningsområdet er ikke omtalt specifikt i økonomiaftalen for 2011 mellem Danske Regioner og regeringen. 13

14 Regional udvikling I økonomiaftalen indgår forudsætning om et lidt lavere aktivitetsniveau for områderne inden for regional udvikling. Der redegøres nærmere for social- og specialundervisningsområdet og regional udvikling i gennemgangen af bevillingsområder i kapitel Hospitals- og psykiatriplan Hospitalsplan Grundlaget for opgavefordelingen mellem regionens hospitaler er fastlagt i Hospitalsplan 2007 og Psykiatriplan Den 18. maj 2010 indgik et flertal i regionsrådet en ny aftale om hospitalsplanen og psykiatriplanen frem mod Aftalen indebærer, at der efterfølgende udarbejdes en Hospitals- og psykiatriplan Som led i implementeringen af hospitalsplanen er der udarbejdet en række retningslinjer og anbefalinger om tværgående områder og etablering af funktioner, som skal være med til at sikre et ensartet højt kvalitetsniveau på tværs af regionen. Der er blandt andet udarbejdet anbefalinger for: Akutbetjeningen Etablering af fælles akutmodtagelser De fysiske rammer for kvinde/barn afsnit Patienthotelfunktion Den præhospitale indsats Arealstandarder Intensivkapacitet Helende arkitektur Hospitalsplanen bliver løbende implementeret, og meget er blevet gennemført siden vedtagelsen. En række flytninger af funktioner og optageområder er sket i 2007, 2008 og Hertil kommer, at der er foretaget en række ledelsesmæssige sammenlægninger af afdelinger med henblik på at koordinere den fremtidige arbejdsdeling og flytning af funktioner. Den hurtige implementering er sket for at sikre borgerne de fordele, der umiddelbart kan opnås ved omlægning af opgaverne. Samtidig har det været nødvendigt med en hurtig implementering nogle steder, fordi personalet forlader de afdelinger, der skal flyttes. Endelig har ændringerne muliggjort en hurtig realisering af rationaliseringspotentialet. 14

15 I 2010 medfører implementeringen af hospitalsplanen, som følge af trufne beslutninger frem til medio 2010, en række omlægninger. Pr 1. juli 2010 er gennemført følgende: I Planlægningsområde Syd har Hvidovre Hospital overtaget fødsler fra Dragør og Tårnby Kommuner fra Glostrup Hospital, og Hvidovre Hospital har overtaget kirurgi fra Glostrup Hospital. Der er etableret en elektiv kirurgisk udefunktion på Glostrup Hospital. Hvidovre Hospital har desuden overtaget varetagelsen af den akutte gynækologi fra Glostrup Hospital og optageområde inden for infektionsmedicin fra Herlev Hospital. Glostrup Hospital har overtaget funktioner inden for øjenområdet fra Rigshospitalet samt rygkirurgien fra Hvidovre Hospital. I Planlægningsområde Byen er betjeningen af området Ryvang Øst inden for intern medicin, gastroenterologi, kardiologi, lungemedicin og ortopædkirurgi flyttet fra Gentofte og Herlev Hospital til Bispebjerg Hospital. Den ortopædkirurgiske betjening af Vanløse er flyttet til Bispebjerg Hospital fra Hvidovre Hospital. Rigshospitalet har overtaget varetagelsen af Trombosecentret fra Gentofte Hospital, fødsler fra Frederiksberg Hospital og tand-, mund- og kæbekirurgi fra Hillerød Hospital og Glostrup Hospital. Frederiksberg Hospital og Rigshospitalet har overtaget aktivitet inden for urologi fra Amager Hospital. I Planlægningsområde Midt er betjeningen af den tidligere Birkerød Kommune inden for intern medicin, gastroenterologi, kardiologi og lungemedicin flyttet fra Hillerød Hospital til Gentofte Hospital. Gentofte Hospital har desuden øget sit optageområde for apopleksirehabilitering og overtaget funktioner inden for allergologi fra Rigshospitalet. Herlev Hospital har overtaget varetagelsen af pædiatri fra Glostrup Hospital, akut apopleksi fra Gentofte Hospital, funktioner inden for gynækologi og obstetrik fra Glostrup Hospital og akut urologi fra Frederikssund Hospital. I Planlægningsområde Nord er den akutte modtagelse og skadestuen på Frederikssund Hospital organisatorisk og ledelsesmæssigt lagt sammen. Den akutte ortopædkirurgi for Frederikssund Hospitals optageområde varetages nu på Hillerød Hospital. I efteråret 2010 gennemføres en række yderligere omlægninger inden for anæstesiologi, klinisk mikrobiologi, reumatologi, ortopædkirurgi, neurokirurgi, sammenlægning af akut modtageafsnit og skadestue, samling af nyretransplantationer på Rigshospitalet samt flytning af det ledelsesmæssige ansvar for Respirationscenter Øst fra Rigshospitalet til Glostrup Hospital. I forhold til den videre implementering af hospitalsplanen vil det i endnu højere grad kræve anlægsinvesteringer at gennemføre omlægningerne, og der vil være en større afhængighed mellem mulighederne for at flytte funktioner, idet flytning af funktioner fra et hospital skaber plads til indflytning af funktioner fra et andet hospital. 15

16 I 2011 medfører implementeringen af hospitalsplanen en række ændringer for nedenstående specialer og funktioner: Demensenheder. I 2010 er påbegyndt det organisatoriske arbejde med at etablere demensenheder i regionen, som forventes gennemført i Omlægningen er budgetteret inden for eksisterende økonomiske rammer. Øre/næse/halsspecialet omorganiseres, således at afdelingen på Gentofte Hospital overgår til elektiv klinik under ledelse af Rigshospitalet. Rigshospitalet fortsætter med de nuværende regions- og højtspecialiserede funktioner og varetager desuden akutfunktionen for Planlægningsområde Byen og Syd. Hillerød Hospital overtager akutfunktionen og hovedfunktionen for Planlægningsområde Nord og Midt. Hillerød Hospital betjener Planlægningsområde Nord hvad angår audiologi. Det vil blive nærmere analyseret, hvorvidt optageområdet skal udvides med Planlægningsområde Midt. Gynækologi og obstetrik og pædiatri flyttes fra Gentofte Hospital, hvilket involverer Rigshospitalet, Hvidovre Hospital, Herlev Hospital og Hillerød Hospital. Flytningerne sker ved justering af optageområder. Neurokirurgi. Kraniekirurgien overgår ledelsesmæssigt fra Glostrup Hospital til Rigshospitalet den 1. oktober Den fysiske flytning kræver udvidelse af intensiv- og operationskapaciteten på Rigshospitalet. Thoraxkirurgi. Udefunktionen på Gentofte Hospital flyttes til Rigshospitalet. Etableringsudgifter ved indflytning af gynækologi og obstetrik, pædiatri, neurokirurgi og thoraxkirurgi på Rigshospitalet er indarbejdet i investeringsbudgettet. Hillerød Hospitals elektive funktioner i Hørsholm lukkes. Reumatologien flytter til Helsingør Hospital, rygkirurgien flyttes til Glostrup Hospital (tidligere forudsat Helsingør Hospital) og hofte- og knækirurgien samt herniekirurgien fordeles mellem Gentofte Hospital og Hillerød Hospital. De forventede etableringsudgifter i 2011 er afsat på investeringsbudgettet. Respirationscenter Øst er pr 1. juli 2010 overtaget ledelsesmæssigt af Glostrup Hospital. Centret forventes at kunne flytte til Glostrup Hospital ultimo 2011, når det besluttede investeringsprojekt er afsluttet. Dialysesatellit etableres på Hvidovre Hospital med organisatorisk tilknytning til Herlev Hospital. Der er afsat 30 mio. kr. hertil i budget Intensivafsnit på Frederikssund Hospital nedlægges og kapaciteten øges på Hillerød Hospital. Ud over fortsat realisering af hospitalsplanen foreslås det, at Frederikssund Hospitals afdeling for neurorehabilitering i Esbønderup lukkes i stedet for som forudsat i hospitalsplanen at blive flyttet til Frederikssund Hospital. 16

17 Baggrunden er, at der bliver stadig færre rehabiliteringspatienter i hospitalsregi som følge af nye behandlingsmuligheder (trombolysebehandling) og kommunalreformen, og at hospitalsbehandlingen af de tilbageværende patienter bedst sker i et samlet patientforløb på den neurologiske afdeling, hvor de som regel indlægges først. Aktiviteten fordeles ud fra speciale og geografi på de respektive afdelinger, hvorfra patienterne kommer, hvilket vil give et øget kapacitetsbehov på Hillerød Hospital til behandling af neurologiske patienter. Der forventes derfor at være behov for etableringsudgifter til omlægningen vedrørende Hillerød Hospital i 2011, som er afsat på investeringsbudgettet. Derudover knyttes Vestegnens Lungeklinik til Hvidovre Hospital. Klinikken er i dag organisatorisk tilknyttet Gentofte Hospital. Psykiatriplan Gennemførelsen af Psykiatriplan 2007 fortsætter i Med den politiske aftale om Hospitals- og Psykiatriplan 2020 vil den udvikling af Region Hovedstadens Psykiatri, som blev igangsat med Psykiatriplan 2007, kunne blive videreført i de følgende år. Der vil blive iværksat en række strukturelle ændringer, der dels skal styrke de faglige miljøer, dels skal muliggøre de tilpasninger, der er nødvendige som følge af de økonomiske vilkår. Der skal således fortsat ske en omlægning fra stationær behandling til forebyggende, ambulant og opsøgende psykiatri, ligesom der nu er en plan, der sikrer, at der inden for en overskuelig fremtid er enestuer til alle indlagte psykiatriske patienter. Det forudsættes, at Region Hovedstadens Psykiatri over de næste fire år skal spare ca. 200 mio. kr. Godt halvdelen af dette beløb forventes det muligt at realisere ved strukturelle omlægninger af de psykiatriske funktioner i Frederikssund, Psykiatrisk Center Gentofte og ved Psykiatrisk Center Sct. Hans. I 2011 påbegyndes især omlægninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans. Den styrkelse af akutområdet, der blev igangsat med etableringen af en akutmodtagelse ved Psykiatrisk Center København i 2009, fortsætter, og i 2011 vil der yderligere være etableret akutmodtagelse ved Psykiatrisk Center Nordsjælland. Derudover søges i 2011 etableret akutmodtagelse ved Psykiatrisk Center Glostrup, idet der på matriklen i Glostrup ud over almenpsykiatriske patienter er modtagelse af retspsykiatriske patienter og børne- og ungdomspsykiatriske patienter. Endvidere er det besluttet at etablere akutmodtagelser ved Psykiatrisk Center Ballerup og Psykiatrisk Center Hvidovre, hvor byggeprojekterne vil være i gang i På Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup forventes i 2011 etableret nye rammer for den akutte og intensive aktivitet. Byggeriet søges igangsat primo 2011 og finansieres af statslige midler. Funktionen vil blive understøttet af, at der etableres en egentlig akutmodtagelse på Psykiatrisk Center Glostrup. 17

18 Som en del af aftalen om Hospitals- og Psykiatriplan 2020 vil hele Rudersdal Kommune skulle betjenes af Psykiatrisk Center Nordsjælland. Aftalen indebærer, at de psykiatriske centre i Gentofte og Ballerup fusioneres og samles på matriklen i Ballerup, som skal udbygges til at rumme yderligere 40 senge. I 2011 vil de to centre blive samlet under én ledelse, og den videre proces med henblik på sammenlægning vil blive forberedt. Andre budgetforudsætninger I kapitel 4 beskrives de enkelte bevillingsområder. For hvert bevillingsområde findes en beskrivelse af opgaver, økonomi og aktivitet. For alle bevillingsområder er gengivet såvel udgiftsbaserede opgørelser som omkostningsbaserede opgørelser. For de omkostningsbaserede bevillinger er bevillingerne opgjort inklusiv omkostningselementer. Virksomhedernes budgetrammer er som udgangspunkt baseret på det vedtagne budget for 2010 korrigeret for ændringer efter budgetvedtagelsen til og med 2. økonomirapport 2010 med virkning for Hertil kommer nye korrektioner vedrørende opgaveændringer samt besparelser. Der er foretaget en nærmere beskrivelse af de konkrete ændringer i budgetrammerne under budgettet for den enkelte virksomhed. For Frederiksberg Hospital, Herlev Hospital og Hvidovre Hospital indebærer budgetgrundlaget for 2010, at der med udgangen af 2010 budgetmæssigt udestår tilbagebetaling af i alt 279,5 mio. kr. vedrørende overskridelser i Budgetforslaget indebærer, at 122 mio. kr. heraf tilbagebetales i 2011, mens de resterende 157,5 mio. kr. tilbagebetales i Af de 122 mio. kr. i 2011 vedrører 24,7 mio. kr. Frederiksberg Hospital, 60,0 mio. kr. vedrører Herlev Hospital, mens de resterende 37,4 mio. kr. vedrører Hvidovre Hospital. De 122,0 mio. kr. i 2011 er indarbejdet som tilsvarende reduktioner af driftsbudgettet på de tre hospitaler og beløbet modsvares i budgettet af likviditetsopbygning i forbindelse med tilbagebetalingen. Lønbudgetter er generelt fremskrevet med 0,41 pct., og øvrig drift er fremskrevet med 1,2 pct. Indtægter er fremskrevet med 0,8 pct. I fremskrivningen er taget højde for niveaukorrektion vedrørende ændringer til pris- og lønfremskrivningen i budget Aktivitetsbudgetterne for hospitalerne er baseret på de ajourførte præstationsbudgetter i 2. økonomirapport 2010 med tillæg af 2 pct. Aktivitetsbudgettet for Region Hovedstadens Psykiatri er baseret på budget Præstationsbudgettet for 2011 er beregnet med 2010 DRG-takster. Når taksterne for 2011 foreligger, vil der blive foretaget en teknisk genberegning af præstationsbudgetterne. Præstationsbudgettet vil kunne tilpasses løbende 18

19 efter takststyringsmodellens mekanisme, når der sker ændringer i aktivitetsniveauet. Budgetterne for indtægtsdækket forskning for 2011 er videreført på et niveau svarende til budgetterne for Det kommunale grundbidrag på sundhedsområdet er fastsat til kr. pr. indbygger svarende til økonomiaftalens forudsætninger. Det kommunale udviklingsbidrag er fastsat til 121 kr. pr. indbygger svarende til økonomiaftalens forudsætninger. 19

20 3. Udgiftsudvikling og bevillingsoversigt 3.1 Udvikling i driftsudgifterne på sundhedsområdet fra budget 2010 til 2011 Beskrivelsen af udviklingen i nettodriftsudgifterne fra 2010 til 2011 er i det følgende opdelt i følgende hovedelementer: Aktivitetsvækst, andre vækstområder, andre ændringer og besparelser. Den samlede stigning i udgifterne svarer til udviklingen i bloktilskud og øvrig finansiering på i alt 742 mio. kr. (jf. afsnit 2). De 742 mio. kr. er opgjort i de fire hovedelementer som følger: Udvikling i nettodriftsudgifter Mio. kr., 2011-priser Beløb Aktivitetsvækst 883 Andre vækstområder 257 Andre ændringer 169 Besparelser -567 I alt 742 Hovedelementerne er beskrevet nærmere i det følgende. Aktivitetsvækst Der afsættes 883 mio. kr. til aktivitetsmæssige ændringer fra 2010 til 2011, jf. følgende specifikation: Aktivitetsvækst Mio. kr., 2011-priser Beløb Aktivitetsvækst hospitaler * ) 390 Sygehusmedicin 200 Nye behandlinger mv. 18 Medicintilskud, praksisområdet 37 Praksisydelser i øvrigt 184 Hjemmeboende respiratorpatienter 35 Hospice 19 I alt 883 *) 2 % af væksten svarende til ca. 380 mio. kr. forudsættes gennemført uden merudgifter Aktivitetsvækst hospitaler 390 mio. kr. Aktivitetsvæksten i 2010 indebærer merudgifter på 140 mio. kr. som videreføres. Derudover er afsat en generel pulje til dækning af stigning i aktiviteten på hospitalerne på 250 mio. kr. Puljen afsættes til senere korrektioner i for- 20

Forslag til budget 2010-2013

Forslag til budget 2010-2013 Forslag til budget 2010 2013 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Forslag til budget 2010-2013 Region Hovedstaden 7. August 2009 2 Indholdsfortegnelse Indledning...5 1. Oversigt over

Læs mere

Forslag til budget 2012 2015

Forslag til budget 2012 2015 Budget 2012 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Forslag til budget 2012 2015 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse Indledning...4 1. Det samlede budget...6 1.1 Oversigt over

Læs mere

2. økonomirapport 2010

2. økonomirapport 2010 2. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...3 Kapitel 2 Bevillingsområder...14

Læs mere

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Region Hovedstaden Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Gennemførte ændringer fra december 2009 til maj 2010...4 3. Planlagte

Læs mere

Budgetforslag 2014 2017. Forslag. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008

Budgetforslag 2014 2017. Forslag. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Budgetforslag 2014 2017 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Forslag til budget 2014 201 17 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse Indledning...4 1. Det samlede budget...7 1.1 Oversigt

Læs mere

Forslag til budget 2013 2016

Forslag til budget 2013 2016 Budgetforslag 2013 2016 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Forslag til budget 2013 2016 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse Indledning...4 1. Det samlede budget...6 1.1 Oversigt

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. Emne: bilag 3. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 3. økonomirapport 2012 Bilag 1

Læs mere

Forslag til budget 2016 2019

Forslag til budget 2016 2019 Bilag 1 - Side -1 af 141 Forslag til budget 2016 2019 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Forslag til budget 2016 2019 Region Hovedstaden Bilag 1 - Side -2 af 141 2 Bilag 1 - Side

Læs mere

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 20. april 2010 Sag nr. 2 Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

3. økonomirapport 2015 Bilag 1

3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Punkt nr. 1-3. Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden September

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr.

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl. 7.00 mødet var suspenderet mellem kl. 7.50 og kl. 9.50 Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1.

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Udfordringer, behov og visioner for tiden efter kvalitetsfondsbyggerier et regionalpolitisk perspektiv Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Præsentation hvem er jeg - Socialdemokrat - Valgt

Læs mere

1. økonomirapport 2011

1. økonomirapport 2011 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden April 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007 Sag nr. 1 Emne: 2. økonomirapport 1 bilag 2. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

2. økonomirapport 2014 Bilag 2

2. økonomirapport 2014 Bilag 2 1 2. økonomirapport 2014 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2014 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2014 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2007 1 bilag 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår Vicedirektør Gert Hagelskjær Vores nye (dobbelt-) rolle Driftsherre med store visioner for det gode patientforløb i det nuværende hospital Kommende bruger

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN 4.1 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 1 Sundhed Hovedkontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionernes sygehuse og dertil knyttede institutioner

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) 1 Ordforklaringsliste I grundbeskrivelsen anvendes forskellige fagtermer og udtryk, som uddybes nærmere nedenfor:

Læs mere

Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 Sammenfatning 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...15 2.3 Bornholms Hospital...17 2.4 Frederiksberg

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus LOHFERT & LOHFERT Esbønderup Helsingør Hillerød Hørsholm Dokumentation Nr. 667 Frederikssund FREDERIKSBORG AMT Sundhedsvision Nordsjælland Supplerende analyse 26.08.2003 Projekt 05.931/03/Notat 18 26.08.2003

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008 Sag nr. 1 Emne: Foreløbigt regnskab 2007 1 bilag Notat Foreløbigt regnskabsresultat 2007 og grundlag for genbevillinger i 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Baggrund for spareplanen

Baggrund for spareplanen Spareplan 2016-2019 Fælles ansvar for sundhed og økonomi - 5 års balance Baggrund for spareplanen Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. september 2009 Sag nr. 1 Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber bilag

Læs mere

Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med

Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med ændringer i forretningsprocesser og organisation Regionhovedstaden

Læs mere

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital Lundgaard Konsulenterne rekrutterer til Helsingør Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Helsingør Hospital Forventningerne 4. ens

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Region Hovedstaden. Forslag til Hospitalsplan

Region Hovedstaden. Forslag til Hospitalsplan Region Hovedstaden Forslag til Hospitalsplan Udkast af 20. januar 2007 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 5 1. Resumé... 7 2. Rammerne for hospitalsplanen... 15 3. Hospitalsvæsenets brugere... 21 4. Hospitalsstruktur...

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Indstilling: Direktionen indstiller at: Lån til finansiering

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Bemanding 2010... 2 3 Fremskrivningsprincipper... 3 3.1 Kliniske funktioner...

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Juni 2011 Forord I maj 2007 vedtog regionsrådet den første hospitalsplan og den første psykiatriplan. I de fire år, der er gået, har

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Formål At følge op på seneste estimat (april 2012) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede radiografer, sammenholdt

Læs mere

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne Budget- og regnskabssystem for regioner 9.2 - side 1 9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne 1. Indledning Det regionale budgetsystem vil fra 2009 fuldt ud være baseret på

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

3. økonomirapport 2014. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Bilag 2. Region Hovedstaden. September 2014

3. økonomirapport 2014. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Bilag 2. Region Hovedstaden. September 2014 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2014 1 Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2014 Bilag 2 September 2014 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer...

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe

Læs mere

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Aftale om budget 2008 for Region Midtjylland

Aftale om budget 2008 for Region Midtjylland Viborg, 10. september 2007 Aftale om budget 2008 for Region Midtjylland Mellem Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Kristendemokraterne, Dansk

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling.

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling. Dato: 12. april 2015 Analyse af regionens økonomiske situation 2015 og frem 1. Analysens afgrænsning I lighed med sidste år har administrationen udarbejdet en vurdering af de økonomiske perspektiver for

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden HØRINGSVERSION 22. marts 2011 Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet

Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet Styrkelse af det akutte område og beredskab mod overbelægning (5 mio. kr.) I budgettet for 2013 indgår 25 mio. kr.

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer. til Regionsrådets møde den 20.

Bilag. Region Midtjylland. Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer. til Regionsrådets møde den 20. Region Midtjylland Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 1 Notat vedr. midtvejsregulering af bloktilskuddet for

Læs mere

Region Hovedstaden. Budget 2015 2018. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Region Hovedstaden

Region Hovedstaden. Budget 2015 2018. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Region Hovedstaden Budget 2015 2018 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Budget 2015 2018 Region Hovedstaden 2 Indholdsfortegnelse Indledning...5 1. Det samlede budget...8 1.1 Budgetaftale 2015...8

Læs mere

Dette notat beskriver de væsentligste ændringer i budgetforslaget til bestyrelsens andenbehandling.

Dette notat beskriver de væsentligste ændringer i budgetforslaget til bestyrelsens andenbehandling. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 5. september 2007 1/8 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax MLL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Ændringsnotat til B08 2. behandling Dette

Læs mere

specialundervisning 2014

specialundervisning 2014 Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning 2014 Kommunerne i hovedstadsregionen marts 2014 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen. Møde nr.

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen. Møde nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen Møde nr. 19 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden. Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden

Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden. Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden 2 Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden Juni 2007 3 Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Juni

Læs mere

1. Indledning... 2. 2. Lovgivning og generelle principper... 2. 3. Socialtilsyn Hovedstadens budget 2015... 3

1. Indledning... 2. 2. Lovgivning og generelle principper... 2. 3. Socialtilsyn Hovedstadens budget 2015... 3 NOTAT 14. oktober 2014 Sagsbehandler: agma Notat om beregning af takster og budget for Socialtilsyn Hovedstaden 2015 Socialtilsyn Hovedstaden Indhold 1. Indledning... 2 2. Lovgivning og generelle principper...

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere