Forslag til budget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til budget 2011 2014"

Transkript

1 Forslag til budget Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Bilag ØU pkt. 07_02 Forslag til budget Region Hovedstaden

2 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning Det samlede budget Oversigt over det samlede budget Forudsætninger for budgetlægningen Aftale om regionernes økonomi for Hospitals- og psykiatriplan Udgiftsudvikling og bevillingsoversigt Bevillingsområder Amager Hospital Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital Frederiksberg Hospital Frederikssund Hospital Gentofte Hospital Glostrup Hospital Helsingør Hospital Herlev Hospital Hillerød Hospital Hvidovre Hospital Region Hovedstadens Apotek Region Hovedstadens Psykiatri Rigshospitalet Sundhedsområdet/fælles Praksisområdet Social- og specialundervisningsområdet Socialpsykiatri Region Hovedstaden Handicap Regional udvikling Administration Investeringsbudget Indtægter og finansielle poster Bevillingsregler Obligatoriske oversigter Bilag 1. Økonomi og kapacitet på social- og specialundervisningsområdet

4 4

5 Indledning Region Hovedstaden har pr. 1. januar 2010 i alt 1,7 mio. indbyggere og omfatter geografisk de 29 kommuner i hovedstadsområdet. Regionen har godt ansatte og et nettoudgiftsbudget på 32,7 mia. kr. Region Hovedstadens styrende organ er regionsrådet, som har 41 folkevalgte medlemmer. Regionens administrative hovedsæde ligger i Hillerød. Regionernes opgaver og finansiering er opdelt i tre områder: Sundhed, Social- og specialundervisningsområdet og Regional udvikling. Region Hovedstadens opgaver finansieres gennem bidrag fra staten og kommunerne. Bidragene fra staten består dels af et bloktilskud og dels af aktivitetsbestemte tilskud. Kommunerne skal bl.a. betale for de ydelser, deres egne borgere modtager på regionens institutioner inden for socialområdet. Derudover skal kommunerne også være med til at finansiere sundhedsvæsenet og det regionale udviklingsområde. Fastlæggelse af de årlige kommunale grundbidrag og udviklingsbidrag sker efter drøftelse i kontaktudvalget mellem regionen og kommunerne i regionen. Regionsrådet har vedtaget politikker, strategier og handlingsplaner på en lang række områder, som medgår i grundlaget for regionens budget, herunder bl.a. hospitals- og psykiatriplanerne. Region Hovedstaden har landets største sundhedsvæsen med 12 hospitaler, Region Hovedstadens Psykiatri og praksisområdet. Hospitalerne og psykiatrien skal primært betjene borgerne, som bor i regionens område, men flere af hospitalerne har også specialiserede opgaver, hvor de betjener borgere uden for Region Hovedstaden. Region Hovedstadens praksissektor består af omkring praktiserende læger og godt praktiserende speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer mv. Praksissektoren varetager næsten alle indledende henvendelser til sundhedsvæsenet. I sundhedslovgivningen er der lagt vægt på samarbejdet mellem region og kommuner for at sikre sammenhængende patientforløb. Samarbejdet dokumenteres i de obligatoriske sundhedsaftaler, der er forankret i det regionale sundhedskoordinationsudvalg, hvor både regionen og kommunerne er repræsenteret og endvidere også repræsentanter for almen praksis. 5

6 Socialpsykiatrien er efter lovgivningen henlagt under kommunernes myndigheds- og finansieringsansvar. Området omfatter blandt andet botilbud til sindslidende samt misbrugsområdet. Region Hovedstaden driver en række tilbud på området efter aftale med kommunerne. Kapacitet og sammensætning af de socialpsykiatriske tilbud tilpasses på baggrund af årlige indberetninger fra kommunerne om forventet behov og forbrug. Kommunerne har også myndigheds- og finansieringsansvar for handicapområdet og specialundervisningen af handicappede børn, unge og voksne. Region Hovedstaden har efter aftale med kommunerne ansvaret for at drive dagog døgninstitutioner, aflastningstilbud, sikrede afdelinger, beskyttet beskæftigelse, botilbud til voksne, forsorgshjem og krisecenter. Region Hovedstaden har ansvaret for at drive de mest specialiserede lands- eller landsdelsdækkende undervisningstilbud for både børn, unge og voksne. Regionen har ansvaret for specialundervisning og specialpædagogisk bistand for personer med tale-, høre- eller synsvanskeligheder. Regionens opgaver på social- og specialundervisningsområdet tilrettelægges på baggrund af en rammeaftale, der indgås mellem regionen og kommunerne. Det regionale udviklingsområde finansieres dels via et statsligt bloktilskud, dels via et kommunalt udviklingsbidrag. Vækstforum for Region Hovedstaden står for regionens erhvervsfremmeindsats, herunder EU s strukturfondsmidler til fremme af regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Dette sker på grundlag af den af Vækstforum udarbejdede erhvervsudviklingsstrategi og den med regeringen indgåede partnerskabsaftale. Regionale midler disponeres efter godkendelse af regionsrådet. Region Hovedstaden har ansvaret for Øresundssamarbejdet og deltager derudover i internationale samarbejder, bl.a. i det såkaldte STRING-samarbejde, som omfatter Øresundsregionen, Slesvig-Holsten og Hamborg. En overordnet regional udviklingsplan (RUP) er godkendt af regionsrådet i juni Som opfølgning herpå har regionsrådet i juni 2009 vedtaget en handlingsplan, som indeholder initiativer inden for infrastruktur, uddannelse samt natur, miljø og klima, der gennemføres i 2010 og I relation til kollektiv trafik dækker Region Hovedstaden sammen med Region Sjælland de fælles administrative udgifter til trafikselskabet Movia og har derudover det økonomiske ansvar for nogle enkelte regionale buslinjer samt lokalbanerne i regionen. Derudover omfatter de regionale udviklingsopgaver kortlægning af jordforurening, oprensning af forurenede grunde, råstofplanlægning og Agenda 21- arbejde. 6

7 1. Det samlede budget 1.2 Oversigt over det samlede budget Regionens økonomiske balance for 2011 fordelt på de tre områder sundhed, socialområdet og regional udvikling fremgår af nedenstående oversigt. Oversigt over udgifter og finansiering Regional Sundhed Socialområdet Mio. kr., 2011 pl udvikling I alt Nettodriftsudgifter ,7-67,1 801, ,4 Investeringsudgifter 1.401,8 32,1 0, ,9 Fordelte administrationsudgifter 973,1 22,0 78, ,8 Renter 84, ,8 Udgifter til finansiering ,4-12,9 880, ,8 Statslige og kommunale tilskud ,5-880, ,3 Finansforskydning lån og tilgodehavender -146,3-146,3 Forbrug af likvide aktiver -225,5 12,9 0,3-212,2 Finansiering i alt ,4 12,9-880, ,8 Balance 0,0 0,0 0,0 0,0 I oversigten indgår udgifter og finansiering for de tre områder. Oversigten viser samtidig den likviditetsmæssige virkning af budgettet. Med de anførte beløb vil regionen overholde forudsætningerne i aftalen mellem Danske Regioner og regeringen om regionernes økonomi for Det samlede budget for de tre områder indebærer et likviditetstræk på 212,2 mio. kr. Heraf er indarbejdet et likviditetstræk på 225,5 mio. kr. for sundhedsområdet. Beløbet er nettovirkningen af den forudsatte likviditetsopbygning og likviditetstræk. Den forudsatte likviditetsopbygning på sundhedsområdet vedrører især tilbagebetaling af underskud 2009 på 122 mio. kr. for hospitalerne samt hensættelse af midler til kvalitetsfondsprojekter på 319 mio. kr. Det forudsatte likviditetstræk på sundhedsområdet vedrører investeringsbudgettet (-558 mio. kr.), driftsprojekter (-12 mio. kr.), bidrag til bløderudligning (-16 mio. kr.), nettofinansiering vedrørende renter (-77 mio. kr.) samt øvrige poster (-4 mio. kr.) I forbindelse med opgørelse af likviditetstrækket på sundhedsområdet indgår hensættelsen på 319 mio. kr. til kvalitetsfondsprojekterne som likviditetsopbygning, som har været forudsat i forbindelse med økonomiaftalen for Derudover er der i overensstemmelse med hidtidig budgetteringspraksis for- 7

8 udsat fuld refinansiering af afdrag på lån i budgetoverslagsårene. Såfremt der sker ændringer i de statslige retningslinjer på området vil opgørelsen af kassebeholdningen kunne påvirkes negativt. Finansforskydning vedrørende tilgodehavender udgør 146,3 mio. kr., der vedrører frigivelse af deponerede midler, heraf Nesa-midler på 143,8 mio. kr. Beløbet disponeres til investeringsudgifter. Som konsekvens af økonomiaftalen for 2011 mellem regeringen og Danske Regioner er der afsat beløb til bl.a. aktivitetsvækst og medicin på hospitalerne samt stigende udgifter på praksisområdet. Det har samtidig været nødvendigt at tage højde for merudgifter til andre områder, hvor udgifterne er svært afviselige. For at opnå balance gennemføres effektivisering ved besparelser på hospitalerne, Region Hovedstadens Psykiatri og Region Hovedstadens Apotek samt besparelser vedrørende indkøb og administration. Ændringerne på sundhedsområdet i forhold til budget 2010 gennemgås nærmere i afsnit 2 om forudsætninger for budgetlægningen og afsnit 3 om udgiftsudviklingen og bevillingsoversigt. Det samlede bruttoudgiftsniveau på social- og specialundervisningsområdet er 0,9 mia. kr., som finansieres via takstbetaling fra kommunerne. Det samlede udgiftsniveau for regional udvikling er 0,9 mia. kr., der finansieres via bidrag fra staten og kommunerne. Den største udgiftspost inden for regional udvikling er regionens tilskud til kollektiv trafik. Med hensyn til låneoptagelse og afdrag er der i 2011 anvendt økonomiaftalens forudsætninger, hvor der efter lånedispensation kan optages lån til refinansiering af afdrag på gæld. I den samlede oversigt på næste side er gengivet oversigt over nettoudgiftsbudgettet for virksomhederne 2011 samt skøn for budgetoverslagsårene

9 Udgiftsbudget 2011 og budgetoverslag samt finansiering Mio. kr., 2011-pris- og lønniveau Bevillingsniveau B 2010 (10-pl) BF 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 Virksomheder sygehusbehandling , , , , ,0 Amager Hospital 370,3 351,5 349,7 349,7 349,7 Bispebjerg Hospital 1.378, , , , ,8 Bornholms Hospital 368,7 365,3 363,5 363,5 363,5 Frederiksberg Hospital 629,5 632,4 629,2 653,9 653,9 Frederikssund Hospital 202,4 230,9 229,7 229,7 229,7 Gentofte Hospital 1.067, , , , ,9 Glostrup Hospital 1.328, , , , ,7 Helsingør Hospital 163,2 173,0 172,2 172,2 172,2 Herlev Hospital 2.391, , , , ,0 Hillerød Hospital 2.100, , , , ,9 Hvidovre Hospital 1.948, , , , ,6 Region Hovedstadens Apotek 80,9 77,2 76,5 76,5 76,5 Region Hovedstadens Psykiatri 2.596, , , , ,8 Rigshospitalet 3.855, , , , ,9 Sundhedsområdet, fælles 3.382, , , , ,9 Sygehusbehandling uden for regionen 1.002,2 990,6 990,6 990,6 990,6 Fælles driftsudgifter m.v , , , , ,3 Praksisområdet 6.697, , , , ,9 Praksisområdet 6.697, , , , ,9 Socialpsykiatri (Region Hovedstadens Psykiatri) -13,7-16,4-16,4-16,4-16,4 Institutions og virksomhedsniveau (netto) -13,7-16,4-16,4-16,4-16,4 Region Hovedstaden - Handicap -57,4-50,6-50,6-50,6-50,6 Institutions og virksomhedsniveau (netto) -57,4-50,6-50,6-50,6-50,6 Regional udvikling 771,5 801,7 797,7 789,9 789,8 Kollektiv trafik 445,3 463,3 480,7 481,1 480,4 Erhvervsudvikling 121,7 126,0 118,1 115,2 115,6 Miljøområdet 129,1 131,8 123,7 120,5 120,8 Øvrig regional udvikling 75,4 80,6 75,2 73,0 73,0 Administration 1.004, , , , ,8 Sundhedsområdet 908,3 973,1 973,1 973,1 973,1 Socialområdet 21,1 22,0 22,0 22,0 22,0 Regional udvikling 75,2 78,6 78,6 78,6 78,6 I alt driftsvirksomhed , , , , ,2 Investeringer Investeringsbudget, sundhedsområdet 1376, , ,4 692,6 748,5 Investering, social og specialundervisning 23,94 32,1 32,1 32,1 32,1 Investering i alt 1.400, , ,4 724,6 780,5 Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt , , , , ,8 Finansiering Finansiering, sundhed , , , , ,4 Finansiering, regional udvikling -845,3-880,8-876,7-868,9-868,9 Renter 56,6 84,8 104,7 113,1 118,2 Forbrug af likvide aktiver -302,7-212,2 202,1 279,1 139,4 Ændring, kort- og langfristede tilgodehavender -146,8-171,8-145,8-78,8 0,0 Afdrag på lån 312, ,8 274, , ,1 Lånoptagelse -414, ,3-274, , ,1 I alt finansiering , , , , ,8 9

10 Regionerne gik i 2009 over til omkostningsbaserede bevillinger på sundhedsområdet. Social- og specialundervisningsområdet samt det regionale udviklingsområde har siden 2007 været bevilget efter omkostningsprincipper. Baggrunden for at overgå til omkostningsbaserede bevillinger var et ønske om at fremme fokus på opretholdelse af kapitalapparatet samt skabe øget bevidsthed om effekten af nyinvesteringer. I økonomiaftalen for 2011 mellem regeringen og Danske Regioner er udgangspunktet på sundhedsområdet baseret på udgiftsprincipper. Det indebærer, at regionerne fortsat skal kunne opgøre deres udgiftsbudgetter. Omkostningsbevillinger indebærer, at der arbejdes med supplerende, økonomiske elementer i styringen af økonomien. Der lægges mere vægt på egentlige driftsøkonomiske elementer. Således er afskrivninger en del af det økonomiske styringsgrundlag. I det udgiftsbaserede system periodiseres udgifter efter, hvornår der er en tilhørende betaling. I det omkostningsbaserede system henføres forbruget til det tidspunkt, hvor ressourcerne forbruges i produktionen af ydelser. De omkostningselementer, som indgår i budgettet for 2011, er: Optjening af feriepenge Optjening af tjenestemandspensioner Forskydninger i lagerbeholdninger (for visse, større lagre) Afskrivninger vedrørende aktiver - samt for det sociale område også forrentning af aktiver. Indregningen af disse omkostningselementer i budgettet medfører hverken reduktion i det økonomiske råderum eller likviditetsbelastning.

11 Omkostningsbevilling 2011 og budgetoverslag Mio. kr., 2011-pris- og lønniveau BF 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 Område Bevillingsniveau Virksomheder sygehusbehandling , , , ,5 Amager Hospital 363,7 361,9 361,9 361,9 Bispebjerg Hospital 1.558, , , ,9 Bornholms Hospital 385,9 384,1 384,1 384,1 Frederiksberg Hospital 661,1 657,8 682,5 682,5 Frederikssund Hospital 255,9 254,7 254,7 254,7 Gentofte Hospital 1.222, , , ,0 Glostrup Hospital 1.320, , , ,8 Helsingør Hospital 179,9 179,1 179,1 179,1 Herlev Hospital 2.828, , , ,9 Hillerød Hospital 2.133, , , ,2 Hvidovre Hospital 1.808, , , ,5 Region Hovedstadens Apotek 88,1 87,4 87,4 87,4 Region Hovedstadens Psykiatri 2.704, , , ,8 Rigshospitalet 4.192, , , ,8 Sundhedsområdet, fælles 3.741, , , ,1 Sygehusbehandling uden for regionen 990,6 990,6 990,6 990,6 Fælles driftsudgifter m.v , , , ,6 Praksisområdet 6.885, , , ,9 Praksisområdet 6.885, , , ,9 Socialpsykiatri (Region Hovedstadens Psykiatri) -5,8-5,8-5,8-5,8 Institutions og virksomhedsniveau -5,8-5,8-5,8-5,8 Region Hovedstaden - Handicap -13,5-13,5-13,5-13,5 Institutions og virksomhedsniveau -13,5-13,5-13,5-13,5 Regional udvikling 802,0 798,0 790,2 790,1 Kollektiv trafik 463,3 480,7 481,1 480,4 Erhvervsudvikling 126,0 118,1 115,2 115,6 Miljøområdet 132,1 124,0 120,8 121,1 Øvrig regional udvikling 80,6 75,2 73,0 73,0 Administration 978,4 978,4 978,4 978,4 Administration 978,4 978,4 978,4 978,4 Omkostningsbevilling i alt , , , ,7 Virksomhedernes investeringsramme 149,4 149,4 149,4 149,4 11

12 2. Forudsætninger for budgetlægningen 2.1 Aftale om regionernes økonomi for 2011 Sundhed Aftalen om regionernes økonomi for 2011 har taget udgangspunkt i, at aftalen om genopretning af dansk økonomi indebærer en tilførsel til det samlede sundhedsområde med i alt 5 mia. kr. i perioden 2011 til Det er blandt andet forudsat, at der fremadrettet skal fokus på en mere afdæmpet aktivitetsvækst end i de seneste år, hvilket også skal afspejle sig i en skærpet prioritering af nye behandlinger og ny medicin i den regionale styring. Der skal inden for rammerne af den aftalte vækst være plads til at prioritere behandling af flere nye patienter med henblik på at fastholde korte ventetider for patienterne. For aktivitetsniveauet i 2011 gælder, at der i forhold til 2010 forudsættes realiseret en aktivitetsvækst på 3 pct. I aftalen indgår finansiering af aktivitetsvæksten på landsplan på 0,6 mia. kr. idet det forudsættes, at der indhentes produktivitetsforbedringer svarende til 2 pct., der for regionen udgør 380 mio. kr. i aktivitetsværdi. Herudover indgår 0,9 mia. kr. til regionerne til vækst i øvrigt på sygehusområdet (medicin m.v.) Økonomiaftalen indebærer, at Region Hovedstadens råderum på driftsbudgettet i 2011 forøges med 742 mio. kr. i forhold til Beløbet tilføres regionen som en forhøjelse af bloktilskud og øvrig finansiering på sundhedsområdet, jf. oversigten nedenfor. Udvikling i finansiering på sundhedsområdet Mio. kr., 2011-priser Beløb Finansieret vækst i økonomiaftale 627 Overgangsordning og forskningstilskud -72 Bloktilskud m.v., øvrige ændringer 141 Ny lovgivning m.v. (DUT-sager) 46 I alt 742 Forøgelsen af det samlede råderum på 742 mio. kr. indbefatter blandt andet 627 mio. kr., som er regionens andel af økonomiaftalens forudsætninger om aktivitetsvækst på hospitalerne og på praksisområdet. Regionens råderum nedsættes med 72 mio. kr. som følge af aftrapning af overgangsordningen og forskningstilskud. Heraf vedrører 55 mio. kr. overgangsordningen, hvorefter regionen over en årrække via bloktilskuddet modtager betaling fra andre regioner som kompensation for det beregnede underskud på sundhedsområdet. Omlægningen af det særlige statstilskud til forskningsopgaver udløser en reduktion på ca. 17 mio. kr. i

13 Derudover udløser ændringer vedrørende bloktilskudsfordeling og grundbidrag en forhøjelse på 141 mio. kr. for Region Hovedstaden, der skyldes at regionen har større befolkningsandel i forhold til de andre regioner end tidligere. Endelig fører korrektion i henhold til det udvidede totalbalanceprincip (DUT-princippet) for virkning af ændringer i regelgrundlaget til en forøgelse af regionens råderum med 46 mio. kr. Den samlede stigning i Region Hovedstadens råderum udgør herefter 742 mio. kr. i Investeringsbudgettet på sundhedsområdet i 2011 indeholder som udgangspunkt den forholdsmæssige andel af den aftalte finansiering ved bloktilskud på mio. kr. Det giver en ramme til regionen på mio. kr. Heraf hensættes 319 mio. kr. til medfinansiering af projekter med tilsagn fra kvalitetsfonden. Beløbet er budgetteret som likviditetsopbygning og indgår ikke i investeringsrammen. Derudover afsættes 144 mio. kr., som tilvejebringes ved frigivelse af deponerede Nesa-midler og i øvrigt 558 mio. kr. ved træk på likviditeten. Der afsættes dermed i alt mio. kr. på sundhedsområdet i 2011, jf. følgende oversigt: Investeringsbudget 2011, Sundhedsområdet Mio. kr priser Beløb Bloktilskud NESA midler 144 Likviditetstræk (godkendte sager) 192 Yderligere likviditetstræk 366 Hensættelser til medfinansiering af kvalitetsfondsprojekter -319 I alt, Rådighedsbeløb Sundhedsområdet I budgetoverslagsårene budgetteres svarende til bloktilskudsfinansieringen på mio. kr. samt svarende til anvendelse af de frigivne Nesa-midler på henholdsvis 144 mio. kr samt 76 mio. kr. i Endelig forudsættes et yderligere likviditetstræk, der betyder, at investeringsbudgettet i alt udgør mio. kr. i 2012, 693 mio. kr. i 2013 og 749 mio. kr. i Social- og specialundervisningsområdet Social- og specialundervisningsområdet er ikke omtalt specifikt i økonomiaftalen for 2011 mellem Danske Regioner og regeringen. 13

14 Regional udvikling I økonomiaftalen indgår forudsætning om et lidt lavere aktivitetsniveau for områderne inden for regional udvikling. Der redegøres nærmere for social- og specialundervisningsområdet og regional udvikling i gennemgangen af bevillingsområder i kapitel Hospitals- og psykiatriplan Hospitalsplan Grundlaget for opgavefordelingen mellem regionens hospitaler er fastlagt i Hospitalsplan 2007 og Psykiatriplan Den 18. maj 2010 indgik et flertal i regionsrådet en ny aftale om hospitalsplanen og psykiatriplanen frem mod Aftalen indebærer, at der efterfølgende udarbejdes en Hospitals- og psykiatriplan Som led i implementeringen af hospitalsplanen er der udarbejdet en række retningslinjer og anbefalinger om tværgående områder og etablering af funktioner, som skal være med til at sikre et ensartet højt kvalitetsniveau på tværs af regionen. Der er blandt andet udarbejdet anbefalinger for: Akutbetjeningen Etablering af fælles akutmodtagelser De fysiske rammer for kvinde/barn afsnit Patienthotelfunktion Den præhospitale indsats Arealstandarder Intensivkapacitet Helende arkitektur Hospitalsplanen bliver løbende implementeret, og meget er blevet gennemført siden vedtagelsen. En række flytninger af funktioner og optageområder er sket i 2007, 2008 og Hertil kommer, at der er foretaget en række ledelsesmæssige sammenlægninger af afdelinger med henblik på at koordinere den fremtidige arbejdsdeling og flytning af funktioner. Den hurtige implementering er sket for at sikre borgerne de fordele, der umiddelbart kan opnås ved omlægning af opgaverne. Samtidig har det været nødvendigt med en hurtig implementering nogle steder, fordi personalet forlader de afdelinger, der skal flyttes. Endelig har ændringerne muliggjort en hurtig realisering af rationaliseringspotentialet. 14

15 I 2010 medfører implementeringen af hospitalsplanen, som følge af trufne beslutninger frem til medio 2010, en række omlægninger. Pr 1. juli 2010 er gennemført følgende: I Planlægningsområde Syd har Hvidovre Hospital overtaget fødsler fra Dragør og Tårnby Kommuner fra Glostrup Hospital, og Hvidovre Hospital har overtaget kirurgi fra Glostrup Hospital. Der er etableret en elektiv kirurgisk udefunktion på Glostrup Hospital. Hvidovre Hospital har desuden overtaget varetagelsen af den akutte gynækologi fra Glostrup Hospital og optageområde inden for infektionsmedicin fra Herlev Hospital. Glostrup Hospital har overtaget funktioner inden for øjenområdet fra Rigshospitalet samt rygkirurgien fra Hvidovre Hospital. I Planlægningsområde Byen er betjeningen af området Ryvang Øst inden for intern medicin, gastroenterologi, kardiologi, lungemedicin og ortopædkirurgi flyttet fra Gentofte og Herlev Hospital til Bispebjerg Hospital. Den ortopædkirurgiske betjening af Vanløse er flyttet til Bispebjerg Hospital fra Hvidovre Hospital. Rigshospitalet har overtaget varetagelsen af Trombosecentret fra Gentofte Hospital, fødsler fra Frederiksberg Hospital og tand-, mund- og kæbekirurgi fra Hillerød Hospital og Glostrup Hospital. Frederiksberg Hospital og Rigshospitalet har overtaget aktivitet inden for urologi fra Amager Hospital. I Planlægningsområde Midt er betjeningen af den tidligere Birkerød Kommune inden for intern medicin, gastroenterologi, kardiologi og lungemedicin flyttet fra Hillerød Hospital til Gentofte Hospital. Gentofte Hospital har desuden øget sit optageområde for apopleksirehabilitering og overtaget funktioner inden for allergologi fra Rigshospitalet. Herlev Hospital har overtaget varetagelsen af pædiatri fra Glostrup Hospital, akut apopleksi fra Gentofte Hospital, funktioner inden for gynækologi og obstetrik fra Glostrup Hospital og akut urologi fra Frederikssund Hospital. I Planlægningsområde Nord er den akutte modtagelse og skadestuen på Frederikssund Hospital organisatorisk og ledelsesmæssigt lagt sammen. Den akutte ortopædkirurgi for Frederikssund Hospitals optageområde varetages nu på Hillerød Hospital. I efteråret 2010 gennemføres en række yderligere omlægninger inden for anæstesiologi, klinisk mikrobiologi, reumatologi, ortopædkirurgi, neurokirurgi, sammenlægning af akut modtageafsnit og skadestue, samling af nyretransplantationer på Rigshospitalet samt flytning af det ledelsesmæssige ansvar for Respirationscenter Øst fra Rigshospitalet til Glostrup Hospital. I forhold til den videre implementering af hospitalsplanen vil det i endnu højere grad kræve anlægsinvesteringer at gennemføre omlægningerne, og der vil være en større afhængighed mellem mulighederne for at flytte funktioner, idet flytning af funktioner fra et hospital skaber plads til indflytning af funktioner fra et andet hospital. 15

16 I 2011 medfører implementeringen af hospitalsplanen en række ændringer for nedenstående specialer og funktioner: Demensenheder. I 2010 er påbegyndt det organisatoriske arbejde med at etablere demensenheder i regionen, som forventes gennemført i Omlægningen er budgetteret inden for eksisterende økonomiske rammer. Øre/næse/halsspecialet omorganiseres, således at afdelingen på Gentofte Hospital overgår til elektiv klinik under ledelse af Rigshospitalet. Rigshospitalet fortsætter med de nuværende regions- og højtspecialiserede funktioner og varetager desuden akutfunktionen for Planlægningsområde Byen og Syd. Hillerød Hospital overtager akutfunktionen og hovedfunktionen for Planlægningsområde Nord og Midt. Hillerød Hospital betjener Planlægningsområde Nord hvad angår audiologi. Det vil blive nærmere analyseret, hvorvidt optageområdet skal udvides med Planlægningsområde Midt. Gynækologi og obstetrik og pædiatri flyttes fra Gentofte Hospital, hvilket involverer Rigshospitalet, Hvidovre Hospital, Herlev Hospital og Hillerød Hospital. Flytningerne sker ved justering af optageområder. Neurokirurgi. Kraniekirurgien overgår ledelsesmæssigt fra Glostrup Hospital til Rigshospitalet den 1. oktober Den fysiske flytning kræver udvidelse af intensiv- og operationskapaciteten på Rigshospitalet. Thoraxkirurgi. Udefunktionen på Gentofte Hospital flyttes til Rigshospitalet. Etableringsudgifter ved indflytning af gynækologi og obstetrik, pædiatri, neurokirurgi og thoraxkirurgi på Rigshospitalet er indarbejdet i investeringsbudgettet. Hillerød Hospitals elektive funktioner i Hørsholm lukkes. Reumatologien flytter til Helsingør Hospital, rygkirurgien flyttes til Glostrup Hospital (tidligere forudsat Helsingør Hospital) og hofte- og knækirurgien samt herniekirurgien fordeles mellem Gentofte Hospital og Hillerød Hospital. De forventede etableringsudgifter i 2011 er afsat på investeringsbudgettet. Respirationscenter Øst er pr 1. juli 2010 overtaget ledelsesmæssigt af Glostrup Hospital. Centret forventes at kunne flytte til Glostrup Hospital ultimo 2011, når det besluttede investeringsprojekt er afsluttet. Dialysesatellit etableres på Hvidovre Hospital med organisatorisk tilknytning til Herlev Hospital. Der er afsat 30 mio. kr. hertil i budget Intensivafsnit på Frederikssund Hospital nedlægges og kapaciteten øges på Hillerød Hospital. Ud over fortsat realisering af hospitalsplanen foreslås det, at Frederikssund Hospitals afdeling for neurorehabilitering i Esbønderup lukkes i stedet for som forudsat i hospitalsplanen at blive flyttet til Frederikssund Hospital. 16

17 Baggrunden er, at der bliver stadig færre rehabiliteringspatienter i hospitalsregi som følge af nye behandlingsmuligheder (trombolysebehandling) og kommunalreformen, og at hospitalsbehandlingen af de tilbageværende patienter bedst sker i et samlet patientforløb på den neurologiske afdeling, hvor de som regel indlægges først. Aktiviteten fordeles ud fra speciale og geografi på de respektive afdelinger, hvorfra patienterne kommer, hvilket vil give et øget kapacitetsbehov på Hillerød Hospital til behandling af neurologiske patienter. Der forventes derfor at være behov for etableringsudgifter til omlægningen vedrørende Hillerød Hospital i 2011, som er afsat på investeringsbudgettet. Derudover knyttes Vestegnens Lungeklinik til Hvidovre Hospital. Klinikken er i dag organisatorisk tilknyttet Gentofte Hospital. Psykiatriplan Gennemførelsen af Psykiatriplan 2007 fortsætter i Med den politiske aftale om Hospitals- og Psykiatriplan 2020 vil den udvikling af Region Hovedstadens Psykiatri, som blev igangsat med Psykiatriplan 2007, kunne blive videreført i de følgende år. Der vil blive iværksat en række strukturelle ændringer, der dels skal styrke de faglige miljøer, dels skal muliggøre de tilpasninger, der er nødvendige som følge af de økonomiske vilkår. Der skal således fortsat ske en omlægning fra stationær behandling til forebyggende, ambulant og opsøgende psykiatri, ligesom der nu er en plan, der sikrer, at der inden for en overskuelig fremtid er enestuer til alle indlagte psykiatriske patienter. Det forudsættes, at Region Hovedstadens Psykiatri over de næste fire år skal spare ca. 200 mio. kr. Godt halvdelen af dette beløb forventes det muligt at realisere ved strukturelle omlægninger af de psykiatriske funktioner i Frederikssund, Psykiatrisk Center Gentofte og ved Psykiatrisk Center Sct. Hans. I 2011 påbegyndes især omlægninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans. Den styrkelse af akutområdet, der blev igangsat med etableringen af en akutmodtagelse ved Psykiatrisk Center København i 2009, fortsætter, og i 2011 vil der yderligere være etableret akutmodtagelse ved Psykiatrisk Center Nordsjælland. Derudover søges i 2011 etableret akutmodtagelse ved Psykiatrisk Center Glostrup, idet der på matriklen i Glostrup ud over almenpsykiatriske patienter er modtagelse af retspsykiatriske patienter og børne- og ungdomspsykiatriske patienter. Endvidere er det besluttet at etablere akutmodtagelser ved Psykiatrisk Center Ballerup og Psykiatrisk Center Hvidovre, hvor byggeprojekterne vil være i gang i På Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup forventes i 2011 etableret nye rammer for den akutte og intensive aktivitet. Byggeriet søges igangsat primo 2011 og finansieres af statslige midler. Funktionen vil blive understøttet af, at der etableres en egentlig akutmodtagelse på Psykiatrisk Center Glostrup. 17

18 Som en del af aftalen om Hospitals- og Psykiatriplan 2020 vil hele Rudersdal Kommune skulle betjenes af Psykiatrisk Center Nordsjælland. Aftalen indebærer, at de psykiatriske centre i Gentofte og Ballerup fusioneres og samles på matriklen i Ballerup, som skal udbygges til at rumme yderligere 40 senge. I 2011 vil de to centre blive samlet under én ledelse, og den videre proces med henblik på sammenlægning vil blive forberedt. Andre budgetforudsætninger I kapitel 4 beskrives de enkelte bevillingsområder. For hvert bevillingsområde findes en beskrivelse af opgaver, økonomi og aktivitet. For alle bevillingsområder er gengivet såvel udgiftsbaserede opgørelser som omkostningsbaserede opgørelser. For de omkostningsbaserede bevillinger er bevillingerne opgjort inklusiv omkostningselementer. Virksomhedernes budgetrammer er som udgangspunkt baseret på det vedtagne budget for 2010 korrigeret for ændringer efter budgetvedtagelsen til og med 2. økonomirapport 2010 med virkning for Hertil kommer nye korrektioner vedrørende opgaveændringer samt besparelser. Der er foretaget en nærmere beskrivelse af de konkrete ændringer i budgetrammerne under budgettet for den enkelte virksomhed. For Frederiksberg Hospital, Herlev Hospital og Hvidovre Hospital indebærer budgetgrundlaget for 2010, at der med udgangen af 2010 budgetmæssigt udestår tilbagebetaling af i alt 279,5 mio. kr. vedrørende overskridelser i Budgetforslaget indebærer, at 122 mio. kr. heraf tilbagebetales i 2011, mens de resterende 157,5 mio. kr. tilbagebetales i Af de 122 mio. kr. i 2011 vedrører 24,7 mio. kr. Frederiksberg Hospital, 60,0 mio. kr. vedrører Herlev Hospital, mens de resterende 37,4 mio. kr. vedrører Hvidovre Hospital. De 122,0 mio. kr. i 2011 er indarbejdet som tilsvarende reduktioner af driftsbudgettet på de tre hospitaler og beløbet modsvares i budgettet af likviditetsopbygning i forbindelse med tilbagebetalingen. Lønbudgetter er generelt fremskrevet med 0,41 pct., og øvrig drift er fremskrevet med 1,2 pct. Indtægter er fremskrevet med 0,8 pct. I fremskrivningen er taget højde for niveaukorrektion vedrørende ændringer til pris- og lønfremskrivningen i budget Aktivitetsbudgetterne for hospitalerne er baseret på de ajourførte præstationsbudgetter i 2. økonomirapport 2010 med tillæg af 2 pct. Aktivitetsbudgettet for Region Hovedstadens Psykiatri er baseret på budget Præstationsbudgettet for 2011 er beregnet med 2010 DRG-takster. Når taksterne for 2011 foreligger, vil der blive foretaget en teknisk genberegning af præstationsbudgetterne. Præstationsbudgettet vil kunne tilpasses løbende 18

19 efter takststyringsmodellens mekanisme, når der sker ændringer i aktivitetsniveauet. Budgetterne for indtægtsdækket forskning for 2011 er videreført på et niveau svarende til budgetterne for Det kommunale grundbidrag på sundhedsområdet er fastsat til kr. pr. indbygger svarende til økonomiaftalens forudsætninger. Det kommunale udviklingsbidrag er fastsat til 121 kr. pr. indbygger svarende til økonomiaftalens forudsætninger. 19

20 3. Udgiftsudvikling og bevillingsoversigt 3.1 Udvikling i driftsudgifterne på sundhedsområdet fra budget 2010 til 2011 Beskrivelsen af udviklingen i nettodriftsudgifterne fra 2010 til 2011 er i det følgende opdelt i følgende hovedelementer: Aktivitetsvækst, andre vækstområder, andre ændringer og besparelser. Den samlede stigning i udgifterne svarer til udviklingen i bloktilskud og øvrig finansiering på i alt 742 mio. kr. (jf. afsnit 2). De 742 mio. kr. er opgjort i de fire hovedelementer som følger: Udvikling i nettodriftsudgifter Mio. kr., 2011-priser Beløb Aktivitetsvækst 883 Andre vækstområder 257 Andre ændringer 169 Besparelser -567 I alt 742 Hovedelementerne er beskrevet nærmere i det følgende. Aktivitetsvækst Der afsættes 883 mio. kr. til aktivitetsmæssige ændringer fra 2010 til 2011, jf. følgende specifikation: Aktivitetsvækst Mio. kr., 2011-priser Beløb Aktivitetsvækst hospitaler * ) 390 Sygehusmedicin 200 Nye behandlinger mv. 18 Medicintilskud, praksisområdet 37 Praksisydelser i øvrigt 184 Hjemmeboende respiratorpatienter 35 Hospice 19 I alt 883 *) 2 % af væksten svarende til ca. 380 mio. kr. forudsættes gennemført uden merudgifter Aktivitetsvækst hospitaler 390 mio. kr. Aktivitetsvæksten i 2010 indebærer merudgifter på 140 mio. kr. som videreføres. Derudover er afsat en generel pulje til dækning af stigning i aktiviteten på hospitalerne på 250 mio. kr. Puljen afsættes til senere korrektioner i for- 20

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget Forslag til budget 2011 2014 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Forslag til budget 2011 2014 Region Hovedstaden 2 Indholdsfortegnelse Indledning...5 1. Det samlede budget...7 1.2

Læs mere

Forslag til budget 2010-2013

Forslag til budget 2010-2013 Forslag til budget 2010 2013 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Forslag til budget 2010-2013 Region Hovedstaden 7. August 2009 2 Indholdsfortegnelse Indledning...5 1. Oversigt over

Læs mere

Forslag til budget 2012 2015

Forslag til budget 2012 2015 Budget 2012 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Forslag til budget 2012 2015 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse Indledning...4 1. Det samlede budget...6 1.1 Oversigt over

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013. Sag nr. 1. Emne: 1. Økonomirapport 2013. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013. Sag nr. 1. Emne: 1. Økonomirapport 2013. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013 Sag nr. 1 Emne: 1. Økonomirapport 2013 4 bilag 1. økonomirapport 2013 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden

Læs mere

Punkt nr. 1 - Første behandling af budget 2014-17 Bilag 1 - Side 1 af 146

Punkt nr. 1 - Første behandling af budget 2014-17 Bilag 1 - Side 1 af 146 Bilag 1 - Side 1 af 146 Budgetforslag 2014 2017 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Forslag til budget 2014 201 17 Region Hovedstaden Bilag 1 - Side 2 af 146 Indholdsfortegnelse

Læs mere

2. økonomirapport 2010

2. økonomirapport 2010 2. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...3 Kapitel 2 Bevillingsområder...14

Læs mere

Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010

Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. december 2009 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010 1 bilag 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Region Hovedstaden Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Gennemførte ændringer fra december 2009 til maj 2010...4 3. Planlagte

Læs mere

1. økonomirapport 2010

1. økonomirapport 2010 1. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden April 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...

Læs mere

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 2

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 2 Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2016 Bilag 2 BILAG 2.1: BEVILLINGSÆNDRINGER... 3 BILAG 2.2: OMKOSTNINGSELEMENTER... 11 BILAG 2.3: EKSTERN FORSKNING... 16 BILAG 2.4: PENGESTRØMSOPGØRELSE... 17 BILAG

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 1

2. økonomirapport 2015 Bilag 1 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2.

Læs mere

1. økonomirapport 2016 Bilag 1

1. økonomirapport 2016 Bilag 1 2016 Region Hovedstaden af Regionsrådet september 2008 2016 Bilag 1 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Bevillingsområder... 13 2.1 Amager og Hvidovre

Læs mere

Forslag til budget 2013 2016

Forslag til budget 2013 2016 Budgetforslag 2013 2016 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Forslag til budget 2013 2016 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse Indledning...4 1. Det samlede budget...6 1.1 Oversigt

Læs mere

Budget Region Hovedstaden. Budget. Region Hovedstaden. Vedtaget af regionsrådet den 22. september 2009

Budget Region Hovedstaden. Budget. Region Hovedstaden. Vedtaget af regionsrådet den 22. september 2009 Budget 2010 2013 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Budget 2010 2013 Region Hovedstaden Vedtaget af regionsrådet den 22. september 2009 2 Indholdsfortegnelse Indledning...5 1. Det

Læs mere

Budgetforslag 2014 2017. Forslag. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008

Budgetforslag 2014 2017. Forslag. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Budgetforslag 2014 2017 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Forslag til budget 2014 201 17 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse Indledning...4 1. Det samlede budget...7 1.1 Oversigt

Læs mere

NOTAT. Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020

NOTAT. Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020 NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Ældre og Sundhed Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Dato: 4. april 2011 Region Hovedstaden

Læs mere

NOTAT. Administrativt forslag til en revidering af HOPP 2020

NOTAT. Administrativt forslag til en revidering af HOPP 2020 Center for Sundhed Enhed for Hospitalsplanlægning NOTAT Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 60 20 Web www.regionh.dk Ref.: rikoer Journal nr.: 14008869 Dato: 19.

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 1

2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Punkt nr. 1-2. økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015 Punkt

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. Emne: bilag 3. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 3. økonomirapport 2012 Bilag 1

Læs mere

Forslag til budget 2016 2019

Forslag til budget 2016 2019 Bilag 1 - Side -1 af 141 Forslag til budget 2016 2019 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Forslag til budget 2016 2019 Region Hovedstaden Bilag 1 - Side -2 af 141 2 Bilag 1 - Side

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-03-2007 Dato: 28-02-2007 Sag nr.: ØU 54 (SOSU 22) Sagsbehandler: Janne Egelund Andersen Kompetence:

Læs mere

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 20. april 2010 Sag nr. 2 Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

3. økonomirapport 2015 Bilag 1

3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Punkt nr. 1-3. Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden September

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007 Sag nr. 1 Emne: 1. økonomirapport 1 bilag 1. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Forord 1 Sammenfatning...1 2 Bevillingsområder...8 2.1

Læs mere

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato: 9. marts 2016 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den: 28. april 2016

Læs mere

4. økonomirapport 2011 Bilag 1

4. økonomirapport 2011 Bilag 1 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 4. økonomirapport 2011 Bilag 1 Region Hovedstaden December 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

Mission og vision vedtaget af regionsrådet den 24. juni 2008.

Mission og vision vedtaget af regionsrådet den 24. juni 2008. Punkt nr. 1 - Mission, vision og strategi Bilag 1 - Side -1 af 1 Mission og vision vedtaget af regionsrådet den 24. juni 2008. Overordnet vision/slogan: Region H når det gælder! Vi skaber udvikling og

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 2

2. økonomirapport 2015 Bilag 2 1 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2015 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Budget Region Hovedstaden. Budget. Region Hovedstaden. Vedtaget af regionsrådet den 21. september 2010

Budget Region Hovedstaden. Budget. Region Hovedstaden. Vedtaget af regionsrådet den 21. september 2010 Budget 2011 2014 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Budget 2011 2014 Region Hovedstaden Vedtaget af regionsrådet den 21. september 2010 2 Indholdsfortegnelse Indledning...5 1. Det

Læs mere

Forslag til Hospitalsplan for Region Hovedstaden er første skridt på vej mod ét sammenhængende sundhedsvæsen i regionen.

Forslag til Hospitalsplan for Region Hovedstaden er første skridt på vej mod ét sammenhængende sundhedsvæsen i regionen. 1. Resumé Region Hovedstaden skal fra 1. januar 2007 sikre regionens 1,6 mio. borgere og resten af landets befolkning et hospitalsvæsen, der er kendetegnet af høj faglig kvalitet, sammenhæng og god service.

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 8. maj 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 5

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 8. maj 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 5 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 8. maj 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 5 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg

Læs mere

Resultatet af økonomiaftalen 2010.

Resultatet af økonomiaftalen 2010. Resultatet af økonomiaftalen 2010. Bo Johansen www.regionmidtjylland.dk Økonomiaftalen 2010 Driftsbudget 2010: Regulering 2009 forudsætninger RM Realvækst 2010 forudsætninger RM Sammenfatning 2010 og handlemuligheder.

Læs mere

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr.

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl. 7.00 mødet var suspenderet mellem kl. 7.50 og kl. 9.50 Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1.

Læs mere

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet.

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet. Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 3 SAG NR. 2 ENDELIGT REGNSKAB 2011 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab 2011 for Region Hovedstaden

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager DAGSORDEN Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 12-04-2016 09:00 MØDESTED First Hotel Marina, Vedbæk MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer

Læs mere

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned.

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned. N O T A T Aftale om regionernes økonomi i 2016 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 20. august aftale om regionernes økonomi for 2015. Aftalen kan findes her: http://regioner.dk/- oe-konomi/-oekonomiaftaler/~/media/e0d316c40ebf40fe84ac3ba393252319.ashx

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010. Sag nr. 6. Emne: Status for implementering af hospitalsplanen og psykiatriplanen - maj 2010.

Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010. Sag nr. 6. Emne: Status for implementering af hospitalsplanen og psykiatriplanen - maj 2010. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 6 Emne: Status for implementering af hospitalsplanen og psykiatriplanen - maj 2010 1 bilag Region Hovedstaden Status for implementering

Læs mere

Orientering om: Økonomi på sundhedsområdet, Rammebetingelse for specialeplanlægning. Kontaktudvalget for Region Syddanmark den 31.

Orientering om: Økonomi på sundhedsområdet, Rammebetingelse for specialeplanlægning. Kontaktudvalget for Region Syddanmark den 31. Orientering om: Økonomi på sundhedsområdet, Rammebetingelse for specialeplanlægning Kontaktudvalget for Region Syddanmark den 31. august 2006 Finansiering jf. Regeringsaftalen Bloktilskud: 13.303 mio.

Læs mere

1. økonomirapport 2014 Bilag 4

1. økonomirapport 2014 Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2014 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2014 Bilag 4 - Grundlag for genbevillinger i 2014 Marts 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009 Aftale om regionernes økonomi i 2010 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 13. juni 2009 aftale om regionernes økonomi for 2010. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under Regionernes økonomi.

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2013

Kommunal medfinansiering 2013 Side 1 Kommunal medfinansiering 2013 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2012 aftale om regionernes økonomi for 2013. Den 1. januar 2012 trådte den nye ordning for kommunal medfinansiering

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi N O T A T 27-06-2016 Sag nr. 16/1332 Dokumentnr. 32066/16 Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 9. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

Udfordringerne er store - at lægge budgettet er en del heraf. Udfordringen med at holde det, er ikke mindre.

Udfordringerne er store - at lægge budgettet er en del heraf. Udfordringen med at holde det, er ikke mindre. Regionsrådsformandens tale ved regionsrådets møde den 17. august 2010 førstebehandling af forslag til budget 2011 Det talte ord gælder 1. Indledning I dag skal vi i regionsrådet have den første drøftelse

Læs mere

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet 8. september 2014 Kommunal kompensation for økonomiske effekter af Enstrenget Visiteret Akutsystem (EVA) I dette notat beskrives metode til kommunal

Læs mere

1. økonomirapport 2011

1. økonomirapport 2011 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden April 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...

Læs mere

Region Hovedstadens forslag til hospitalsplan

Region Hovedstadens forslag til hospitalsplan N O T A T Region Hovedstadens forslag til hospitalsplan Region Hovedstaden har d. 7. februar 2007 sendt Forslag til hospitalsplan i offentlig høring. Ifølge Sundhedsloven 206 stk. 2 skal regionerne indhente

Læs mere

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Region Nordjylland Koncern Økonomi J.nr.: 2012-159287 Ref.: Christian Balthazar Møller Dato: 19. september 2013 Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Den 4. september

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 Bevillingsændringer...56 Bilag 2 Pengestrømsopgørelse...63 Bilag 3 Omkostningsbaserede bevillinger...

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 Bevillingsændringer...56 Bilag 2 Pengestrømsopgørelse...63 Bilag 3 Omkostningsbaserede bevillinger... 2. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...14 2.3 Bornholms Hospital...16 2.4 Frederiksberg

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007 Sag nr. 1 Emne: 2. økonomirapport 1 bilag 2. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

3. økonomirapport 2015 Bilag 2

3. økonomirapport 2015 Bilag 2 1 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden September 2015 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer...

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Region Hovedstaden Budget

Region Hovedstaden Budget Vedtaget af regionsrådet den 25. september 2007 1 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...4 1. Budgetaftale...7 2. Oversigt over det samlede budget...13 3. Forudsætninger for budgetlægningen...17 Aftale mellem

Læs mere

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Forudsætninger for budget 2013. Økonomiaftalen 2013 og forslag til budgetrammer 2013 Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Serviceløft på 1,1 mia. kr. Nulvækst

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2018

Kommunal medfinansiering 2018 NOTAT Kommunal medfinansiering 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060463 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Denne

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr for Rudersdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet og Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der

Læs mere

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi NOTAT Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi 07-07-2017 EMN-2017-03127 1070218 Sanne Nørgaard Laursen Regeringen og Danske Regioner indgik tirsdag den 6. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 1

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 1 Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2016 Bilag 1 KAPITEL 1: SAMMENFATNING... 3 KAPITEL 2: BEVILLINGSOMRÅDER... 16 2.1 Amager og Hvidovre Hospital... 18 2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital... 20 2.4

Læs mere

2. økonomirapport 2011 Bilag 2

2. økonomirapport 2011 Bilag 2 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2011 Bilag 2 Region Hovedstaden Juni 2011 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spareplaner for sygehusene i 2017

Spareplaner for sygehusene i 2017 3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Regionernes budgetter for 2016

Regionernes budgetter for 2016 Notat vedrørende tendenser i regionernes budgetter for 2016 20. maj 2016 Regionernes budgetter for 2016 FOA har udarbejdet en gennemgang af de fem regioners budgetter for 2016 med fokus på de besparelser,

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2017

Kommunal medfinansiering 2017 Side 1 Kommunal medfinansiering 2017 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2016 aftale om regionernes økonomi for 2017 (ØA17). Denne vejledning beskriver beregningen af den forudsatte kommunale

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

2. økonomirapport 2011 Bilag 1

2. økonomirapport 2011 Bilag 1 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2011 Bilag 1 Region Hovedstaden Juni 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2017 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet NOTAT Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet Regionshuset Viborg Regionsøkonomi, Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet.

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet. Dato: 23. maj 2011 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Administrationen har gennemført den første store budgetvurdering for 2011. Nedenfor gives en redegørelse for resultatet heraf. Der er endvidere udarbejdede

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget Bilag 1 - Side -1 af 146 Forslag til budget 2017 2020 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Forslag til budget 2017 2020 Region Hovedstaden Bilag 1 - Side -2 af 146 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Dimensioneringsplanen

Dimensioneringsplanen Høringssvar Dimensioneringsplanen 2013-2017 Region danmark og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Den Lægelige Videreuddannelse, Region danmark Indholdsfortegnelse.

Læs mere

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN 4.1 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 1 Sundhed Hovedkontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionernes sygehuse og dertil knyttede institutioner

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Regionernes takststyringsmodeller

Regionernes takststyringsmodeller Apendiks 119 Regionernes takststyringsmodeller Regionsrådene styrer produktionen på sygehusene gennem de vedtagne takststyringsmodeller. Modellerne er grundlæggende konstrueret ens, men har forskellige

Læs mere

Aktivitetspuljen 2018

Aktivitetspuljen 2018 NOTAT Aktivitetspuljen 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060187 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Principperne

Læs mere