Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård."

Transkript

1 Kaj Ove Madsen A/S Aarhus Læsøgade Hinnerup Att.: Johan B. Søgaard Esbjerg, den 22. oktober 2014 Sagsnr. KAM Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård. Opgaveresumé: Efter rekvisition fra Kaj Ove Madsen A/S, Aarhus, v. Johan B. Søgaard, har ARBEJDSMILJØEksperten udført en beregning til bestemmelse af virksomhedens eksterne støjbidrag fra bl.a. varelevering i nærområdet. Beregningerne skal bruges i forbindelse med en undersøgelse af, om gældende grænseværdier for støj kan overholdes, ved opførelse af ny 1000 m 2 dagligvarebutik, jf. lokalplansforslag nr. 387, område til dagligvarebutik ved Vestergade, Ryomgård, Syddjurs Kommune, version Beregninger kan endvidere bruges i forbindelse med dimensionering af nødvendige støjdæmpende foranstaltninger og planlægning af eventuelle fremtidige udvidelser, således at de fastsatte støjgrænser kan overholdes. Beregningerne er udført, således at de kan benyttes i en evt. dokumentationsrapport Miljømåling Ekstern støj, hvis ønsket. Der kan ikke ske varelevering i natperioden, idet det vurderes at det ikke umiddelbart kan lade sig gøre at overholde maksimalværdien for støj på 50 db(a) ved nærmeste naboer i beboelsesområde i natperioden ved varelevering. Virksomheden og referencepositioner. Dagligvarebutikken, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård ønskes placeret på grundene Vestergade 96 og 98, matriklerne 1rg og 1oq, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene. Vestergade er en gennemgående hovedvej gennem Ryomgård. På adressen har tidligere været placeret tankstation/værksted. Jf. lokalplanforslag nr. 387, version , side 5, er området beliggende i et område til centerområdet, på begge sider af Vestergade. Dette gentages på side 14, hvor der står Grænseværdierne for støjpåvirkningen i naboområder til dette lokalplanområde fastsættes i forhold til Miljøstyrelsens vejledende værdier for arealanvendelsen Centerformål. Side 1

2 Dette stemmer ikke overens med beskrivelserne omkring konsekvensrettelser på side 36/37, hvor området 5.1.B20 beskrives som boligområde for åben og lav boligbebyggelse, se afgrænsning på kort side 37. Dette medfører helt andre, meget skærpede grænseværdier, til begge sidder for butikken. Dette er forelagt Syddjurs kommune v. Randi Sandholm pr. mail d. 8. oktober då. Der er ikke kommet en endelig afklaring på dette spørgsmål, men Syddjurs kommune har vurderet at vi skal sammenholde de beregnede støjbelastninger med grænseværdierne for åben og lav boligbebyggelse. Støjgrænser hos nærmest naboer bliver således 45/40/35 db(a) for henholdsvis dag, aften og natperioderne, mod 55/45/40, hvis området havde været centerområde. Kommunen er myndighed på området og kan hvis de vil, bestemme at den faktiske anvendelse er centerområde. De mest støjudsatte områder er mod øst beboelse i boligområde 5.1.B20, Vestergade 94, liggende op af vareleveringsområdet. Mod vest beboelse i området 5.1.B5, Vestergade 100, ved indkørsel til butikken. Modsat side af vejen ligger en anden dagligvarebutik, som ikke er støjfølsom, og som er beliggende i centerområde, med betydelig højere grænseværdier. Der er udført beregninger af støjbelastningen fra vareleveringen i det mest støjudsatte område omkring butikken. Virksomhedens placering og indretning er angivet på kort bilag 1. Situationsplan for området samt støjkilder kan ses på bilag 1, samt skitse, side 4 og 5 i dette notat. Driftforhold. Nærværende støjberegning tager udgangspunkt i en driftssituation med fuld repræsentativ drift, hvilket vil sige at butikken har åben i tidsrummet kl I dette tidsrum vil der være kunder i butikken og der vil forgå kørsel til og fra butikken. Varelevering vil ske indenfor normal åbningstid på hverdage og lørdage. Der er ikke pt. planlagt varelevering på søndage. Der er medtaget 6 vareleveringer i dagperioden kl , med første levering kl. 7 og herefter hver anden time frem til kl I aftenperioden er der medtaget én fuld varelevering pr. time i tidsrummet kl , med følgende støjkilder: Vareleveringen Der er ud fra tabel 5.1 i miljøprojekt nr. 596 medtaget følgende kilder ved en varelevering. Vi har antaget at vareleveringen tager ca. 15 minutter, hvoraf cirka halvdelen af tiden stammer fra udendørs aktiviteter, mens den resterende tid stammer fra indendørsaktiviteter som ikke bidrager med væsentlig støj. Dette er meget højt sat, idet en del af vareleveringerne er væsentligt kortere end 15 minutter (Arla, brød, is): SC 2 Til- og frakørsel med lastbil (L wa =100,7 db(a)), hvor kildehøjde er sat til 1 m. og med en gennemsnitshastighed på 10 km/t. Lastbil og evt. køleanlæg slukkes under aflæsning. Side 2

3 SC Håndtering af palleløfter/trådbure inde i lastbil (L wa =90 db(a), delt på højre/venstre side af lastbil) kildelængde = 10 m i en højde på 1,1 m. over terræn. Driftstid jf. tabel 5.1 er vurderet til ca. 4 minutter pr. varelevering SC 4 Håndtering af palleløfter/trådbure på læsserampe (L wa =94 db(a)) kildelængde = ca. 2,4 m. i en højde på 0,1 m. over læsserampe. Da kørevejen er endog meget kort og der ikke sker ombytningen af vogne mm. som på en åben læsserampe, da disse aktiviteter foregår inde i butikken, er det vurderet at driftstiden pr. varelevering er ca. 1 min. SC 5 Hævning af læsserampe (L wa =81,9 db(a)). Motor til hævning/sænkning af læsserampe sidder normalt under lastbilen ved chassiset og kildehøjden er således sat til 0,5 m. Da der er tale om en fast rampe sænkes og hæves rampen kun én gang ved hver varelevering. Dog er der medtaget en driftstid på 0,5 min. pr. gang, med en kildestyrke som ved hævning af læsserampe, jf. tabel 5.1. Sænkning af rampen er uden betydning for den samlede støj, jf. tabel 5.1 Der er ikke medtaget containerskifte, da dette udelukkende foregår i dagperioden. Støjen fra et containerskifte vil være væsentlig mindre end støjen fra en hel varelevering, hvorfor containerskiftet kan anses som en varelevering. Personbiler SC 1 - Parkering. Kunderne til butikkerne, kommer til dels til fods, på cykler og i bil. Det er oplyst, at der kommer ca. 20 biler/time i gennemsnit i åbningstiden. Der er i nærværende beregninger medtaget 20 biler pr. time i den normale åbningstid fra kl Hver parkeringsoperation (L wa =84,8 db(a)) er sat til 1 minut (30 sek. pr. indkørsel og 30 sek. pr. udkørsel). Der er for ovenstående støjkilder benyttet standardtal fra Miljøstyrelsens Støjdatabog. Til og frakørsel med knallerter o.lign. vurderes ubetydelig for den samlede støjbelastning. Kølekompressor SC 6. De eneste betydende stationære støjkilder ved butikken er kondensator til kølekompressor. Kondensatorerne kører primært i dag og aftenperioderne, hvor butikken er åben og der bliver åbnet og lukket til kølemontrerne i butikken. Det er vurderet at kondensatorernes drift i natperioden (efter lukning) vil være minimal. Der er benyttet kildestyrkebestemmelse fra leverandøren under maksimal drift (f.eks. Güntner S-GVH 080.3D/2-MS.E eller tilsvarende, som er set benyttet i tilsvarende butikker), lydeffekt = 66,9 db(a)) pr. ventilator (2 stk.), velvidende, at dette sjældent vil være tilfældet, men blot for at belyse værste situation. Driftstiden er for sat til 75 %, for dag og aftenperioden. I natperioden, hvor alle kølemontre er lukket og udetemperaturen lav, er kølebehovet væsentligt lavere end i dagperioden. Driftstiden er her sat til 50 %. Dette er endog meget højt sat, blot for at belyse absolut værste situation. Som kildestyrke er benyttet standardtal fra Miljøstyrelsen databog for personbiler og lastbiler. For varelevering er benyttet standardtal fra Side 3

4 Miljøstyrelsen Vejl. Støj fra varelevering til butikker Nr. 596, 2001 / Nr. 1596, Butikken er medtaget med en gennemsnitshøjde på 6,5 m. Placering af støjskærme på 1,8 meter fremgår af bilag 1, samt af nedenstående skitser. Støjbidrag fra aircondition, pappresser o.lign. anses for uvæsentlig i forhold til den samlede støjbelastning hos naboer, pga. skærmninger fra bygninger, samt støjkildernes lave kildestyrker. Placering af bygninger, støjkilder samt støjhegn kan ses på denne skitse (set fra syd): Side 4

5 Placering af bygninger, støjkilder samt støjhegn kan ses på denne skitse (set fra oven fra sydøst): Ovenstående oplysninger er afgivet af Kaj Ove Madsen A/S v. Johan B. Søgaard. Metode. Ud fra støjkildernes udbredelsesforhold, afstands-, skærmnings-, refleksionsforhold, samt kildernes driftstider, er kildernes individuelle bidrag til støjbelastningen i den nedenfor beskrevne referenceposition bestemt. Der er benyttet højdedata for hele området fra DHM/terræn model (1,6 m grid) fra Geodatastyrelsen (DTM_624_59_asc_UTM32-EUREF89), hvilket er indarbejdet i denne SoundPlan model og sammenholdt/korrigeret med fremsendte oversigtskort fra Kaj Ove Madsen A/S, vedlagt som bilag 1.2. Koter på byggegrunden er således ændret, sådan at butikken ligger i kote 13 og parkeringspladsen foran butikken hælder fra kote 13 og falder ud til vejen. Terræn bag butikken er ikke ændret. Se endvidere 3D skitser på ovenstående sider. Beregningerne er udført efter den af Miljøstyrelsen godkendte nordiske beregningsmetode for ekstern støj jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993, Side 5

6 "Beregning af ekstern støj fra virksomheder". Som beregningsværktøj er der anvendt EDB-beregningsværktøjet SoundPLAN ver. 7.3 af 9. oktober Resultaterne af støjkildekortlægningen er støjkildernes individuelle og samlede støjbidrag i referencepositionen. Der benyttes følgende definitioner for akustiske enheder: L Aeq : L Aeq,ref : L WA : L r : Det enerigiækvivalente, A-vægtede lydtrykniveau, måles i db re 2x10-5 N/m 2. L Aeq for referencetidsrummet af den samlede støj fra virksomheden. Det A-vægtede immissionsrelevante lydeffektniveau med enheden db(a), re. 1 pw. Karakteriserer en støjkildes udstrålede lydenergi (herefter benævnt kildestyrken). Støjbelastningen, det energiækvivalente korrigerede lydtrykniveau. Fås af L Aeq,ref ved et evt. tillæg på 5 db for støjens indhold af tydeligt hørbare toner eller impulslyde. Der anvendes følgende referencetidsrum for korrektion for driftstider: Dag Mandag til fredag Alle dage Alle dage Lørdag Lørdag Søndag Referencetidsrum timer 8 1 ½ Periode Kl Støjgrænsebetegnelse dag aften nat dag aften aften Støjens karakter Tydeligt hørbare toner & impulser. Det vurderes at støjen i referencepositionerne, i åben og lav boligbebyggelse, ikke vil indeholde tydelig hørbare toner eller impulser i dagperioden. Det vurderes, pga. den høje baggrundstøj i området (centerområde langs hovedvej) at virksomhedsstøjen i referencepositionerne (med de i indeværende beregninger medtaget støjkilder) ikke vil have et indhold af tydeligt hørbare toner eller impulser jf. afsnit 7 i Miljøstyrelsens vejledning 6/1984. Det vurderes at en evt. varelevering om natten, vil kunne medføre tydeligt hørbare impulser, idet baggrundstøjen vil være lav i natperioden. Side 6

7 Måle- og beregningsresultater. Resultaterne af de udførte beregninger kan ses i vedlagte støjudbredelseskort bilag 2 for 1,5 meters højde for dag, aften og natperioderne for nuværende situation jf. skitse på side 4 og 5. Bilag 3 angiver den beregnede støjbelastning og kildebidrag for alle referencepunkter for perioderne dag, aften og nat efter ovenstående støjdæmpning. REC 1 Øst Vestergade 94 Dag kl Aften kl Nat kl LAeq + evt. impuls 41,7 44,6 20,2 Grænseværdi Margin +3,3-4,6 +14,8 REC 2 Vest Vestergade 100 Dag kl Aften kl Nat kl LAeq + evt. impuls 36,5 39,5 10,1 Grænseværdi Margin +8,5 +0,5 +24,9 Da der til beregningerne udelukkende er benyttet standardtal, er ubestemtheden på virksomhedens referencelydtrykniveauer 5 db. Mere deltaljerede udskrifter kan rekvireres hos ARBEJDSMILJØEksperten. Konklusion. Som det fremgår af ovenstående afsnit med resultater samt bilag 2 og 3, overholdes støjgrænserne i 1,5 meters højde for dagperioderne. Der kan ikke ske varelevering i aften og natperioden ved den beskrevne situation. Det vurderes at det ikke umiddelbart kan lade sig gøre at overholde maksimalværdien for støj på 50 db(a) ved nærmeste naboer i åben lav boligområde i natperioden. Afstanden fra varelevering til butikkens parkeringsareal til nærmeste skel ved beboelse mod øst er ca. 6 m. Uanset omfanget af støjdæmpende foranstaltninger, vurderes det, at det ikke kan blive muligt med varelevering/personbiler på parkeringspladsen som har døre som smækker i natperioden kl Disse vil medføre en overskridelse af maksimalværdien, idet der ligger naboer meget tæt på. EVT. STØJDÆMPNING Som det ses af ovenstående er den ikke muligt med nuværende situation at have fulde vareleveringer i aftenperioden, pga. støj primært fra varelevering. Side 7

8 Det foreslås herfor at skærm i skel op langs REC 1 - øst opføres i 2 meters højde, i stedet for 1,8 meter. Skærm langs varelevering skal forlænges, således at den dækker for støjudbredelsen fra lastbilen side. Se nedenstående skitse (set fra øst). Bilag 5 angiver den beregnede støjbelastning og kildebidrag for alle referencepunkter for perioderne dag, aften og nat efter ovenstående støjdæmpning. Resultatet af de støjdæmpende tiltag kan ses i vedlagte støjudbredelseskort bilag 4 for 1,5 meters højde for dag, aften og natperioderne. REC 1 Øst Vestergade 94 Dag kl Aften kl Nat kl LAeq + evt. impuls 36,3 39,3 15,5 Grænseværdi Margin +8,7 +0,7 +19,5 REC 2 Vest Vestergade 100 Dag kl Aften kl Nat kl LAeq + evt. impuls 36,5 39,5 10,1 Grænseværdi Margin +8,5 +0,5 +24,9 Som det ses af ovenstående vil de ekstra skærme kunne medvirke til at der kan ske en fuld varelevering i hver time i aftenperioden. Dette betyder reelt set at der kan være én varelevering pr. time i tidsrummet kl (15 stk.) på alle ugens dage. Side 8

9 Mulighed for varelevering i natperioden , anses stadig for svært opnåeligt, idet der i natperioden er en maksimalværdi i de tilstødende boligområder på 50 db(a), som ikke må overskrides. Såfremt dette skal undgås, skal der laves yderligere afskærmninger langs vareleveringen, en helt lukket varelevering, eller findes en anden placering for vareleveringen. Herudover er der også risiko for tydeligt hørbare impulser ved en evt. natlevering, da baggrundsstøjen i området vurderes at være lavt. Supplerende bemærkninger støjkrav. Nye anlæg eller kørselsmønstre, der i fremtiden ønskes etableret ud over de i de medtagne i beregningerne, må nødvendigvis dimensioneres, så støjen herfra bliver passende lav i forhold til virksomheden samlede støj. Dette sikres ved opstilling af entydige støjkrav til den maksimale tilladelige støj, fra enkeltanlæg eller grupper af anlæg ved opførelse/renovering. Kravene til anlæggene omfatter maksimal tilladelig kildestyrke L w, forbehold for impulser og toner, samt krav til efterfølgende uvildig kontrolmålinger efter den fælles nordiske beregningsmodel for ekstern støj. Vi håber at ovenstående er tilstrækkeligt til det videre arbejde med sagen. Skulle dette ikke være tilfældet eller opstår der spørgsmål/kommentar til noget af det fremsendte bedes I kontakte en af undertegnede. Med venlig hilsen ARBEJDSMILJØEksperten Bo S. Plet Partner & Seniormiljørådgiver Vedlagt 12 stk. bilag Bilag 1 Kortmateriale (2 stk.) Bilag 2 Støjudbredelseskort for ønsket projekt (3 stk.) Bilag 3 Støjbelastning og kildebidrag for ønsket situation (2 stk.) Bilag 4 Støjudbredelseskort for ønsket projekt (3 stk.) Bilag 5 Støjbelastning og kildebidrag for ønsket situation (2 stk.) Side 9

10

11 Plantegning - ønsket projekt Bilag 1.2 KorTBIlaG UdarBeJdeS af rådgiver I VedlaGT er lokalplan For lignende område TIl InSpIraTIon Begrønnet støjafskærmning mod nabo Levende hegn P-pladser Pylon Indkørsel Sti DAGLIGVAREBUTIK H H Vogne P-pladser P-pladser P-pladser Levende hegn P-pladser VAREGÅRD Udkørsel Begrønnet plankeværk mod nabo med støjafskærmning Udkørsel Indkørsel KORTBILAG 3 Illustrationsplan Målforhold: 1:

12

13

14

15 Ekstern støj v. dagligvare butik - Ryomgaard Støjbelastninger Bilag 3.1 Receiver LAeq, 8h,lim LAeq,1h,lim LAeq, 0,5h,lim LAeq, 8h LAeq,1h LAeq, 0,5h db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) REC 1 - Øst ,7 44,6 20,2 REC 2 - Vest ,5 39,5 10,1 ARBEJDSMILJOEksperten ApS Auktionsgade Esbjerg DENMARK 1 SoundPLAN 7.3

16 Ekstern støj v. dagligvare butik - Ryomgaard Kildebidrag Bilag 3.2 Source Source type LAeq, 8h db(a) LAeq,1h db(a) LAeq, 0,5h db(a) Receiver REC 1 - Øst LAeq, 8h 41,7 db(a) LAeq,1h 44,6 db(a) LAeq, 0,5h SC 1 - Biler Area -19,0-19,0 SC Lastbil - ind Line 34,2 37,2 SC Lastbil - ud Line 30,8 33,8 SC udstråling fra lastbil - vest Line 28,7 31,7 SC udstråling fra lastbil - øst Line 39,7 42,7 SC 4 - Paller/trådbure på terræn Line 27,5 30,5 SC 5 - Hævning af læsserampe Point 11,1 14,1 SC 6 - Kølekondensator Point 22,0 22,0 20,2 Receiver REC 2 - Vest LAeq, 8h 36,5 db(a) LAeq,1h 39,5 db(a) LAeq, 0,5h SC 1 - Biler Area -18,3-18,3 SC Lastbil - ind Line 34,6 37,6 SC Lastbil - ud Line 28,1 31,1 SC udstråling fra lastbil - vest Line 29,4 32,4 SC udstråling fra lastbil - øst Line 18,6 21,6 SC 4 - Paller/trådbure på terræn Line 10,3 13,3 SC 5 - Hævning af læsserampe Point -2,8 0,2 SC 6 - Kølekondensator Point 11,8 11,8 10,1 ARBEJDSMILJOEksperten ApS Auktionsgade Esbjerg DENMARK 1 SoundPLAN 7.3

17

18

19

20 Ekstern støj v. dagligvare butik - Ryomgaard Støjbelastning REC - ekstra støjdæmpning Bilag 5.1 Receiver LAeq, 8h,lim LAeq,1h,lim LAeq, 0,5h,lim LAeq, 8h LAeq,1h LAeq, 0,5h db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) REC 1 - Øst ,3 39,3 15,5 REC 2 - Vest ,5 39,5 10,1 ARBEJDSMILJOEksperten ApS Auktionsgade Esbjerg DENMARK 1 SoundPLAN 7.3

21 Ekstern støj v. dagligvare butik - Ryomgaard Kildebidrag - REC - ekstra støjdæmpning Bilag 5.2 Source Source type LAeq, 8h db(a) LAeq,1h db(a) LAeq, 0,5h db(a) Receiver REC 1 - Øst LAeq, 8h 36,3 db(a) LAeq,1h 39,3 db(a) LAeq, 0,5h SC 1 - Biler Area -19,8-19,8 SC Lastbil - ind Line 32,8 35,8 SC Lastbil - ud Line 29,0 32,0 SC udstråling fra lastbil - vest Line 24,0 27,0 SC udstråling fra lastbil - øst Line 30,3 33,3 SC 4 - Paller/trådbure på terræn Line 22,7 25,7 SC 5 - Hævning af læsserampe Point 8,6 11,6 SC 6 - Kølekondensator Point 17,2 17,2 15,5 Receiver REC 2 - Vest LAeq, 8h 36,5 db(a) LAeq,1h 39,5 db(a) LAeq, 0,5h SC 1 - Biler Area -18,3-18,3 SC Lastbil - ind Line 34,6 37,6 SC Lastbil - ud Line 28,1 31,1 SC udstråling fra lastbil - vest Line 29,4 32,4 SC udstråling fra lastbil - øst Line 18,4 21,4 SC 4 - Paller/trådbure på terræn Line 10,2 13,2 SC 5 - Hævning af læsserampe Point -3,8-0,8 SC 6 - Kølekondensator Point 11,8 11,8 10,1 ARBEJDSMILJOEksperten ApS Auktionsgade Esbjerg DENMARK 1 SoundPLAN 7.3

Solrød Biogas Ansøgning om revision af nuværende miljøgodkendelse

Solrød Biogas Ansøgning om revision af nuværende miljøgodkendelse Solrød Biogas Ansøgning om revision af nuværende miljøgodkendelse Solrød biogasanlæg er under etablering. I forbindelse med etableringen er der fremkommet ønsker om mindre ændringer i forhold til nuværende

Læs mere

Styr på støjen en guide til installation af luft til vandvarmepumper

Styr på støjen en guide til installation af luft til vandvarmepumper Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Styr på støjen en guide til installation af luft til vandvarmepumper Udarbejdet for Energistyrelsen,

Læs mere

Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede

Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede December 213 Indholdsfortegnelse 1. Resume af støjhandlingsplanen 4 2. Beskrivelse af Billund Lufthavn og de planlægningsmæssige

Læs mere

Støjkortlægning og støjhandlingsplaner

Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2006 Indhold INDLEDNING 7 1 FORORD 9 1.1 1.2 LÆSEVEJLEDNING DEFINITIONER 9 11 DEL I - KORTLÆGNINGERNES OMFANG OG ANSVARLIGE MYNDIGHEDER

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Stationsområdets nordlige del, Køge

Stationsområdets nordlige del, Køge Offentligt fremlagt til den 26. maj 2015 Lokalplan 1049 Stationsområdets nordlige del, Køge Tillæg nr. 14 til Køge Kommuneplan 2013-2025 Forslag 2015 Offentlighedsperioden Lokalplanforslaget er offentligt

Læs mere

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte. Miljøgodkendelse til etablering af ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Læs mere

Lokalplan nr. 232. Helhedsplan for Nyborg Strand Hotel

Lokalplan nr. 232. Helhedsplan for Nyborg Strand Hotel Lokalplan nr. 232 Helhedsplan for Nyborg Strand Hotel Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan bl.a bestemme:

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Bornholms Regionskommunes afgørelse, og afgørelsen står således ved magt.

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Bornholms Regionskommunes afgørelse, og afgørelsen står således ved magt. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. februar 2013 J.nr.: NMK-41-00049 & NMK-33-00485 Ref.: ilgra AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes miljøvurdering

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår På matrikel nr. 3 a, 11 f Glatved by, Hoed Gældende indtil 1. Juli 2024 Sagsnummer: 11/2446 Ansøger Indvinder Ejer Nymølle Stenindustrier

Læs mere

15. sammenlignende støjmåling

15. sammenlignende støjmåling 15. sammenlignende støjmåling 270 315 0 2 1 0-1 -2-3 -4 45 90 225 135 180 Rapport nr. 18 fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Udøvende institution:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1.

LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. Stevns Kommune Lokalplan 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. Indledning Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 18. september 2008 endeligt vedtaget

Læs mere

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-055 ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 2002 En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvendes,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015 UDSKRIFT F HØJESTERETS DOMOG HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015 Sag 296/2013 (1. afdeling) Gregers Juel (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (Kammeradvokaten ved

Læs mere

LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP

LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN FEBRUAR 2008 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet

Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet VVMredegørelse og kommuneplanretningslinjer Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet Holstebro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013 Forslag Holstebro Kommune Oktober 2014 1 Forord Hermed foreligger forslag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

Lokalplanforslag 1039 i høring

Lokalplanforslag 1039 i høring Offentliggjort på www.koege.dk den 9.9.2013 Lokalplanforslag 1039 i høring Køge Byråd har den 27. august 2013 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 1039 for vindmøller på Køge Havn, VVM-redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

August 2011 LOKALPLAN 4-3-101. Butikker, boliger mv., Vissevej Gug

August 2011 LOKALPLAN 4-3-101. Butikker, boliger mv., Vissevej Gug August 2011 LOKALPLAN 4-3-101 Butikker, boliger mv., Vissevej Gug Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000 Mail:

Læs mere

På basis af det i forslaget oplyste er linieføringen skitseret i Figur 7.7 og tilslutning til Helsingørmotorvejen skitseret i Figur 7.8.

På basis af det i forslaget oplyste er linieføringen skitseret i Figur 7.7 og tilslutning til Helsingørmotorvejen skitseret i Figur 7.8. Den foreslåede alternative linieføring vedrører den vestlige del af Nordhavnsvej og tilslutningen til Helsingørmotorvejen. Det antages, at den østlige del af Nordhavnsvej har linieføring som Vejforslag

Læs mere

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007.

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. LOKALPLAN NR. 205 V E J L E K O M M U N E For et område ved Svineryggen, Vejle Juni 2006 Lokalplan nr. 205 Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. Tinglyst den xx.xx.xxxx. LOKALPLAN

Læs mere

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel Udkast til Miljøgodkendelse Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel dd.måned 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn: Listebetegnelse: Virksomhedens adresse: Matr. nr.: Virksomhedens

Læs mere

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2 Høje p stru Taa rd leva Bo u Høje Taastrup Station et strøg g r e Dalb Høje Taastrup Boulevard Lokalplan 2.13.1.24 Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup CITY 2 2 Høje-Taastrup

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere