Teknik og Miljøudvalget Park og vej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik og Miljøudvalget 126.917.091 124.872.192 120.089.190-285.330 5.068.332 Park og vej"

Transkript

1 Regnskab Korr. Budget Regnskabsoversigt - drift Teknik og Miljøudvalget Park og vej Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Vedligeh. og renhold Renh. + vedl. a. kom.arealer incl byg.gr XG Faste ejendomme Fælles formål Vedligeh. og renhold Ren by XG Offentlige toiletter Glyngøre Havn XG Toiletbygning m.v. XG Virksund Havn XG Forbr.Festival skatm Forbrugsafg. Skive Festivalkl. Skatmoms XG Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Parker og legeplads Formandslønninger - ej udkonteret XG Gartnerformænd XG Parker og legepladser XG Skive Anlæg og Børnenes Paradis XG Uddannelse XG af Skive Ådal XG Øvrige parker, anlæg, og grønne omr. XG Øvrige personaleudgifter XG Strandområder Drift og vedligehold af strandområder XG Redningstjeneste/ Falckabon. XG Skive Søsportsh./Strandtangen/lystbådeh. XG Tilskud til strandrensning XG Vedligeh. inventar, redsk. og redn.pos. XG Badebroer - Købsmoms Badebroer - Købsmoms XG Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Stadions-+idrætsanl Baner og beplantning XG Naturbeskyttelse Skove Skove og plantager Drift og vedligehold Ådalen XG Jagtleje - indtægt XG Plantager (skovdrift) XG Salg af træ t. komm. Inst. - indtægt XG Krabbesh.sk.mv.skatm Krabbesholm skov - Skatmoms XG Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Fælles funkt.vejomr Udskillelse af veje - diverse opmålinger XG Vejmandstilsyn XG Vejplanlægning mv. XG Entreprenørgård Omkostningssted somkostninger XG Beklædning XG Div. udg. vedr. kalkulationsopm.+ protf. XG Diverse vedr. forsikringsskader XG Drift og vedligehold af mask./mat. XG Fagpersonale XG Forbrugslager - indvendig XG Forbrugslager - udvendig XG

2 Regnskab Korr. Budget Regnskabsoversigt - drift Gartnerformænd XG IT og telefoni XG It, inventar og maskiner XG Kontrol af afspærringer XG Lager - vejgrus, stabilgrus og sand XG Ledelse XG Lønrefusion XG Produktionsomk. bestillingsarbejder XG Produktionsomk. kontraktarbejder XG Projekter med refusion XG Salg af gl. jern XG Salg af maskiner uden moms XG Sommervagt XG Tjenestekørsel XG Uddannelse mv. XG Udkontering af løn XG Værkstedspersonale XG Øvrig personale XG Øvrige personale udgifter XG Mark - Entrep.gården Adm. - Entrep.gården Værksted - Ent.gård Indt. for regn.arb Indtægter - intern tid, gartnerformænd XG Indtægter bestillingsarbejde XG Arbejder for fremmed regning Frem.regn.Vejp.skatm Arb.f. fremmed regn. - Vejpart - Skatm. XG Arb.frem.regn.skatm Arbejder for fremmed regning - Gyrovej XG Salg til Skive Spildevand A/S XG Salg til Skive Vandforsyning A/S XG Driftsbygninger og -pladser Driftsbygn.+ pladser Omkostningssted El Vand Varme Skatter og afgifter Interne udgifter og intægter Overførte lønninger Overførte tjenesteydelser diverse lejeudgifter XG Husleje - Gyrovej XG Parkering Fælles funkt.vejomr Udgifter P-vagt XG Kommunale indtægter fra park.afgifter XG P-Vagt XG Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Kommunale veje Afstribning XG Afvandningsforanstaltninger XG Autoværn og sikkerhedsrækværker XG Broer, tunneller m.v. XG Diverse kunstværker i bymiljøet XG Gadefejning langs kantsten - 4S XG Grundejerbidrag - indtægt XG

3 Regnskab Korr. Budget Regnskabsoversigt - drift Kontrakt vedr. gl. Salling kommune XG Kontrakt vedr. gl. Skive kommune XG Mellemregning diverse arrangementer XG Rabatter XG Renholdelse gågademiljø XG Renholdelse i øvrigt XG Signalanlæg og andet teknisk udstyr XG Skilte, tavler og anden afmærkning XG Vedligeh. af grønne arealer v. veje XG Vejbelysningsanlæg XG Vejbidrag XG Projekt+trafiksikker Andre aktiviteter XG Informationskampagner XG Trafiksikkerhed/trafikfarlige veje XG Vedl.hold af grønt Vedligehold af grønt ved veje XG Belægninger m.v Kommunale veje Cykel-, gangst. incl. tekn.anl.+ indklip XG Forstærkning af kørebaner m.v. XG Fortove XG Grusveje XG Reparation af belægn. på kørebaner m.v. XG Slidlag på kørebaner m.v. XG Vintertjeneste Kommunale veje Udg. til beredskabst. anskaf. og klarg. XG Udg. til snerydn. og glatførebekæmpelse XG Kollektiv trafik Fælles formål Kollektiv trafik Læskure, renholdelse mv. XG Havne Kystbeskyttelse Kystbeskyttelse Omkostningssted Højvandsberedskab XG Kystsikring XG Natur og miljø Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Naturbeskyttelse Fredningsnævn XG Naturformidling XG Naturforvaltning XG Naturforvaltningsproj. udenf. fredninger XG Ny registrering af 3 XG Restaurering af søer XG Vandløbsvæsen af vandløb Vedligeh. af vandløb Omkostningssted Bekæmpelse af bjørneklo XG Bistand til vandløbsadministration XG Bygværker og rørledninger XG Elkær XG Grødesk.,oprensn.,grødeopt.,tømn.,s andf. XG Laboratorieudgifter XG Private vandløb XG Regulativer, opmå., afmærk. af vandløb XG Tilsyn, erstatn. og information XG Vand- og naturplaner XG VandOplandsRåd XG Vedl.h.vandløb skatm

4 Regnskab Korr. Budget Regnskabsoversigt - drift Vedligeh. af vandløb - Indt. - XG Skatmoms 0052 Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Naturbeskyttelse Fredningsnævn XG Limfjordsrådet XG Naturformidling XG Naturforvaltning XG Naturforvaltningsproj. udenf. fredninger XG Ny registrering af 3 XG Restaurering af søer XG Vandindvinding Vandindvinding Forurening XG Grundvandsundersøgelser XG Indvinding XG Overfladevand XG Miljøtilsyn - virksomheder Miljøtilsyn virksomh Omkostningssted Lovmæssige gebyrer XG Miljøcenter Vestjylland XG Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Recipientkv.+spilde Badevand, kyst og badevandsanalyser XG Blå Flag XG Øvr.plan.unders.tils Affald XG IT miljø XG Jordforurening XG Kvalitetsstyring XG Råstoffer XG Spildevand XG Virksomheder XG Øvrig miljø XG Indsatsplanl.grundv Omkostningssted Indsatsplan - Fur XG Indsatsplanlægning for grundvand XG Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse XG Bekæmpelse - Byzone XG Bekæmpelse - Landzone XG Bekæmpelsesmidler XG Indtægter XG Kollektiv trafik Transport og infrastruktur Kollektiv trafik Busdrift Busdrift Vaskeplads - Skive Rutebilstation XG Aut.grp. 001 Midttrafik XG Færgedrift Fur Færgeri-Skatmoms Omkostningssted Bil XG Færgelejer XG Indsejlet - faktureret m. moms - XG Indtægt Indsejlet m/u moms - indtægt XG Indsejlet udlandet - indtægt XG Indtægt - Stenøre m/moms XG Indtægt - Stenøre u/moms XG Mjølner XG Sleipner XG

5 Regnskab Korr. Budget Regnskabsoversigt - drift Stenøre XG Øvrige indtægter XG Hvalpsund Færgeri Omkostningssted Hvalpsund Færgeri XG Lufthavne Skive Lufthavn Omkostningssted Hegn og øvrige vedligeholdelsesomk. XG Leje af brugsret XG Lejeindtægter- Skive Lufthavn XG Maskiner og materiel XG Skive Kommune - drift og vedligeholdelse XG af grønne arealer XG Planlægning Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Udleje af jord Omkostningssted Udleje af jord - lejeindtægter XG Udleje af jord - udgifter XG Udleje jord-skatmoms Indtægter XG Faste ejendomme Fælles formål Kort og Gis Køb af konsulentydelser m.m. XG Køb og vedligehold af data XG Køb/vedligehold af software/hardware XG Luftfotografering XG Udlæg for Skive Vand A/S XG Salg bykort mm.skatm Salg af kort og data - Skatmoms XG Planlægning Omkostningssted Lokalplan XG Luftfotografering XG Reproduktion XG Tinglysning af lokalplaner XG Byfornyelse Byfornyel.ydelsesst Befordring Rådgivning og konsulentbistand Interne udgifter og intægter Overførte tjenesteydelser Ydelsesstøtte XG Transport og infrastruktur Havne Havne Skive Havn -Skatmoms Omkostningssted Bugserbåd - udgift XG Diverse indtægter m/moms XG Ejendomsskatter u.moms XG Faste pladser - indtægter m/moms XG Forbrugsafgifter XG XG Havneanlæg - udgift XG

6 Regnskab Korr. Budget Regnskabsoversigt - drift Bygninger 00 Indtægter bugsering m/moms XG Isbrydning - udgift XG Kontingent XG PR - virksomhed - udgift XG Salg af vand - indtægter - m/moms XG Skibsafgift -indtægter Skive Havn m/moms XG Skive Shipping, administration XG Skive Shipping, vedligehold og renhold XG Vareafgifter fersk fisk - indt. m/moms XG Vareafgifter indenrigs XG Vestlige Limfjordshavne -udgift XG Skive Havn-Købsmoms Faste pladser - leje af areal - u/moms XG Salg af vand Skive Havn u/moms XG Skibsafgifter Skive Havn u/moms XG Vareafgifter -udenrigs Skive Havn u/moms XG Fur Havn - skatmoms Omkostningssted Diverse indtægter m/moms XG Faste plads-lystbådehavn-indt. - m/moms Gæstesejler-lystbådhavn-indtægt - m/moms XG XG Skibsafgift - indtægt XG Strømmålere - indtægter m/moms XG Vareafgifter - indtægt Fur Havn m/moms XG Fur Havn - Købsmoms Omkostningssted 974 Skatter og afgifter u/moms XG Skibsafgifter Fur Havn u/moms XG Vareafgifter Fur Havn u/moms XG Glyngøre Havn-Skatm Omkostningssted Leje af liggepladser - indtægt XG Skibsafgifter - indtægt XG Strøm - indtægter XG Vareafgifter - indtægt XG Glyngøre Havn-Købsm Leje af havnearealer - indtægter XG Lystbådehavne m.v Lystbådehavne Uddybning og oprensning XG Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Teknisk vedl.-skatmo Indtægter XG Teknisk vedligehold Omkostningssted Befordring Transportmidler - anskaffelse og drift Tekniske anlæg - anskaffelse og drift Interne udgifter og intægter

7 Regnskab Korr. Budget Regnskabsoversigt - drift Overførte tjenesteydelser Pulje-tekn vedligeh Pulje - teknisk vedligehold XG Kommunale ejendomme Omkostningssted Husleje, leje Beboelse Glyngøre Museum Omkostningssted El Vand Varme Skatter og afgifter Oddense Bymidte,Torv Oddense Bymidte, Torvet 2A - 2F XG Engblommev.1/Sønderg Omkostningssted Engblommevej 1/Søndergade 25A-B XG Klostervej /Fasanvej Omkostningssted Klostervej/Fasanvej, Breum XG Skivevej 1, Selde Omkostningssted Skivevej 1, Selde XG Østerrisvej 15,Højsl Østerrisvej 15, Højslev XG Floutrupvej 7, Selde Floutrupvej 7, Selde XG Erhvervsejendomme Krejbjerg Forsamling Omkostningssted Krejbjerg Forsamlingshus XG Selde Sognegård Omkostningssted Selde Sognegård XG Brårupgade 18A - 18C Omkostningssted Brårupgade 18A og 18C XG Andre faste ejendomme Durup Gl. Mejeri Marienlystv.17,Prod Roslevh.Kirkeb3,5, Smedien,Odden 17,Gly Vasehøjvej 16,Højsl Havnevej Brogårdsgade 8 m.fl Udlejn.ejd.-skatmoms Bilstrupvej 8 XG Herningvej 26 XG

8 Regnskab Korr. Budget Regnskabsoversigt - drift Stensbjergvej 4 XG Ydunsvej 89 XG Bilstrupvej 8,Synsh Herningvej Ydunsvej Stensbjergv.4,Højsle Lagerbygn.St.Alle,Gl Gl. Station,Mølkærv Jernbaneg. 29,Roslev Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg KCL Klubhus, Stoholmvej SIK Klubhus, Skyttev Skive Dykkerklub Skive Roklub,Strandv Skive Sejlkl.Strandv Skive Stadion, Engv Skive Vandskiklub Andre fritidsfaciliteter Brårupv ,Spej Flyvej 18,Rideklubb Fur Spejderhus Spejderhus, Vindevej Ørum Gl. Skole,Ørumv Transport og infrastruktur Havne Havne Fur Havnekontor Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Balling Skole Breum Skole Brårup Skole Brårup Skole Special Dalbygård Dalgasskolen Durup Skole Fur Skole Glyngøre Skole Hem Skole Hjerk - Harre Skole Hvidbjerg Skole Højslev Skole Jebjerg Skole Lem Skole Lihme Børneh.Fjordbo Lihme Skole Nr. Søby Skole Oddense Skole Ramsing Skole Resen Skole Roslev Skole Rødding Skole Rønbjerg Skole Selde Skole Skivehus Skole Tieren Ørslevkloster Skole Åkjærsskolen Sprogstimulering for tosprogede børni førskolealderen Spiren (Spireskolen) Specialpædagogisk bistand til voksne Voksenspecialsk.Arvi Folkebiblioteker

9 Regnskab Korr. Budget Regnskabsoversigt - drift Folkebiblioteker Skive Bibliotek Kulturel virksomhed Museer Skive Museum, Havnev Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Ungdomsskolevirksomhed Hem Gl. Stationsbygn Lejrsk.Vester Vandet Sallingsund Ungd.sk Tambohus Ungdomssk Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Børnehaver Apo.Nordgårds børneh Breum Børnehave Børneg. Birkely, Lem Børneg.Gammelgårdsv Børnegården Durup Børnehuset Hem Dommerby Børnehave Glyngøre Børnehave Glyngøre Skovbørneh Hvidbjerg Børnehave Jebjerg Børnehus Jættebo Lem Udegruppe Nr. Søby Børnehave Oddense Børnehave Resen Daginstitution Rosenbakken Roslev Børnehave Rødd.sk.bh.Grankogle Rønbjerg Børnehave Selde Børnehave Troldebo, Ørslevkl Troldedalen,Sejstrup Troldegården,Højslev Tumlegården, Balling Integrerede daginstitutioner Hedemarken Lærkereden Paletten Fritidshjem Brårup Fritidscenter Særlige dagtilbud og særlige klubber Skovbrynet-Specialb Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Harrevig Børnehus Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Sabrogården,Bjarkesv Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Asylgade Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Aktivitetsc.Odgårdsv Fur Ældrecenter Jebjerg Ældrecenter Møllegården Selde Ældrecenter, s Rådgivning 8.970

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10 Budget 2013 Bilag 2 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt..3 Sammendrag af budget... 7 Budgetoplysninger 2013... 10 Drift... 10 Udvalget for Teknik og Miljø... 10 Forsyningsområdet... 31 Beredskabskommissionen...

Læs mere

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering...

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9 Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 25 soversigt... 27 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

Social- og Ældreudvalget

Social- og Ældreudvalget Social- og Ældreudvalget Udgift Indtægt i alt 15 Social- og ældreudvalg 806.599.719-209.339.027 597.260.692 1 Skattefinansieret 800.835.749-185.008.404 615.827.345 01 Socialområdet/handicappede 377.217.773-141.277.914

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018 2015 for 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Teknik- og Miljøudvalget, brugerfinansieret 29 Børne- og Skoleudvalget 34 Social- og

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed

Læs mere

Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 100 ØKONOMIUDVALGET 11.278.005-7.365 8.796.100-4.320 9.843.246-3.746.473 30 Udvalg med overførselsadgang 277.273 112.320 664.580 06 Administration m.v. 277.273 112.320 664.580 42 Politisk organisation

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 2 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2007 Korrig. budget 2007 Budget 2007 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger........................

Læs mere

Rregnskab 2012 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2012 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2012 - taloversigt Regnskab 2012 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2013 - taloversigt Regnskab 2013 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Titel: Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2009 Composing: DES Tryk: Bording A/S Oplag: 325 Forsidefoto: Munkegårdsskolens parterreetage.

Læs mere

Regnskab 2014 - Bilag til årsberetning. Favrskov Kommune

Regnskab 2014 - Bilag til årsberetning. Favrskov Kommune Regnskab - Bilag til årsberetning Favrskov Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Side Hovedoversigt 1 2 Regnskabsoversigt politikområder drift og refusion 3 46 Regnskabsoversigt konto 07 og 08 47 48 Regnskabsoversigt

Læs mere

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter GENTOFTE-PLAN 2015 Økonomioversigter 1 Gentofte-Plan 2015 Økonomioversigter INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATBUDGET 3 HOVEDOVERSIGT 5 BEVILLINGSOVERSIGT 8 Driftsbudget 10 Teknik og Miljø (Park og Vej) 10 Teknik

Læs mere

Økonomirapport: Kontoplan uden numrer

Økonomirapport: Kontoplan uden numrer Økonomirapport: Kontoplan uden numrer Afgrænsninger G4...:!454,!608,!717 F1...: 00..08 0 Initialværdi Rapportversion:...: cgkontogrp - Kontoplan uden numrer Præsentation...: polkontoplanomr - Kontoplanområder

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... Regnskabsoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation... Administrativ

Læs mere

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2011 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753

Læs mere

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger Budgetoplæg 2015 Budgetseminar 28. august 2014 Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 5 1.1 Resultatopgørelse 2015-2018 5 1.2 Indtægtsgrundlag

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.)

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.) Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.sum.dk Samtlige kommunalbestyrelser Dato: Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: Sags nr.: Dok. nr.: Orientering om 22.

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere